ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

1995. hilum dışında peritonla sarılıdır. Bu nedenle retroperitonal organlardır. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur.ANATOMĐ go inf. Sayı 1. 21. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. A. pankreas.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 . sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. 1995. 1.350-351) Böbrek. s. 2000 Cevap C (Arıncı. Gubernakulum. 49.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar.249. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. Dalak ise intraperitoneal'dir. v. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. Pancreas'la komşuluğu yoktur.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. s. M. 1995. 46. Elhan. Anatomi. a. umbilikalis'in artığı c) A. sakralis mediana e) Lig. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. Elhan. s.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. s.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. 43. Üst 1/3'ü. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. Anatomi. Bulbus penis yakınındadırlar. a. 757. Anatomi. epigastrika inferior d) A.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır. s. ve yüzleri.baskı.cilt. Anatomi.cilt. Elhan. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. 47. 1995.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. 1. 50. kaput panckreatikus'la.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur.gastroduodenalis. Elhan. 45. 48.cilt. orta kısım. 44.'u.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir.portae. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. 1. s. Anatomi. hepatika propria.bölüm.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar. Elhan. 3.425) Kovper bezleri.

s.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. 1992. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. v. Segmentum basale laterale [SIX] 10. 1. 2000 .hepatika propria yer alır.528-529) Omentum minus.kava inferior b) V. Anatomi. s.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı.98. Sayı 1. 55. 1.porta.816) Duktus torasikus. Segmentum laterale [SIV] 5. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. Elhan.cilt. Segmentum superius [SVI] 7.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell.baskı. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. hiatus aortikus'tan geçer. d şıkkındaki tabaka. Anatomi. 51. 1. Arıncı. 52. s.baskı. s. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. Segmentum basale mediale. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. çizgili bir kastır. Segmentum posterius [SII] 3. Anatomi. 56. gastrika sin. koronaryum hepatis c) Lig. Elhan. triangulare dekstrum e) Lig. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. 1995. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. Elhan. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. 1. Genellikle alt ucun medial bölümü. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. s. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. papilla duodeni major'a açılır.382) Akciğer segmentleri. 1995. s. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. Elhan. duktus koledokus ve a. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. hepatorenale d) Lig.V. Segmentum cardiacum [SVII] 8. Segmentum apicale [SI] 2. 53. s. gastrika sin. 1995.cilt. 3. Segmentum anterius [SIII] 4. Arıncı.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Fig. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. Clinical Anatomy. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster.Duktus koledokus. Anatomi. d) V. 4. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig.308) Duktus koledokus. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. 5.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A.43. 54.260. e şıkkındaki tabaka.baskı. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.cilt.415-416) a. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. s.cilt. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. 4.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. düz kas dokusundan. s. 1995. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2.

Buarada kalp. Anatomi. mide. v. s. n.baskı. Arıncı. d) Korpus spongiosum penis. ligg.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. fleksura coli sinistra ve jejunum.ANATOMĐ 7.baskı. arkadan 5. birkaç lenf nodülü ve a. 1.cava superior’un alt yarısı. v. 61. Mediastinum medius'ta v. Anatomi. Türkçe 1. Cevap C (Kaplan. dalak. Segmentum basale anterius [SIX] 9. bronchus principalis sinister.azygos’un son bölümü. Segmentum cardiacum [SVIII] 8.cilt.76) A. Segmentum basale mediale. colon transversum’un sol 1/3’ü. suspensorium penis'i yapar. bunun dalları olan a. pericardium. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. Mediastinum medius. Dalları. Segmentum basale laterale [SIX] 10. 1995. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. s. Arıncı. A.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. Bu nedenle. A. s. frenikus Cevap B (Arıncı. Arterin son bölümü a.pulmonalis dextra ve sinistra. bu aralık burada çok dardır. Aa. Burada pars thoracica aortae. 2.-12. Elhan. 1. bifurcatio tracheae.rectalis superior 58. 1.kava süperior'un alt yarısı bulunur. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır.cilt) Derin fasya lig. c) Krus'lar m. v.splanchnicus’lar. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. oesophagus. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur.thoracica interna’nın mediastinal dalları. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı. aorta ascendens.phrenicus. v. 62. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. v.241-242. bazen de thymus veya artıkları bulunur. önden bifurcatio tracheae. Elhan. bronchus principalis dexter.rectalis superior adını alır. A.hemiazygos. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Segmentum basale posterius [SX] 57.colica sinistra 2. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. Anatomi.mesenterica inferior. pulmonal damarlar. 59.pulmonalis dextra ve sinistra. 1992. göğüs omurları. Burada gevşek bağ dokusu. 4. s.azygos. Anatomi.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. Mediastinum posterius. Sayı 1. 9 MEDĐTEST Cilt 9.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students.cilt.sigmoideae 3. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır.sternopericardiaca. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür.vagus. n. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. n. Uygulamalı anatomi. 60. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar. pankreas. e) Penis arterleri a.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. truncus pulmonalis.pudenta interna'dan gelir. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. 2000 . korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. colon descendens.392) Mediastinum anterius.

meningea media. 1992. Anatomi. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. 2000 .294) Stenon kanalı (ductus parotideus). lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. Serbest alt kenarı.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder.cilt. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For. 30. 1. 66. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. 1. Elhan. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır. üst molar diş hizasında. Elhan.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. Ancak normal insanlarda torasik. Anatomi. s.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. Cevap A (Arıncı. konkaların en büyük olanıdır. Anatomi.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran.cilt. e) 2. s. apisis dentis d) Lig. Anatomi. s. Arıncı. m. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. Burun deliklerinden 2. Ancak çoğu disseksiyon. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig. üst molar diş hizasında. 1995.cilt. 65. s.Art. spinosum e) For. Bezin ön kısmından başlar. üst premolar diş hizasında. Elhan. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. Sistematik Anatomi. s. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. magnum Cevap D (Gray's Anatomy.baskı. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur. e) Fissura oblikua.187) Korda timpani. c) Fissura timpanomastoidea. 1. Sayı 1. d) 1.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı.A. 64. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. M. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır.1519) A.lingualise katılır. 2. s.ANATOMĐ 63. d) Fissura timpanoskuamosa. Burada kör bir kanal bulunur. 70.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı.cilt. spinosumdan kafa içine girer.53. daha sonra da m.361) Concha nasalis inferior. os sfenoidale'deki for. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. rotundum d) For. laserum c) For. b) Fissura petroskuamosa.cilt. c) 1.42. s. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. alt insiziv diş hizasında. 10 67.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. ovale b) For. 2. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. 1995. Anatomi.buccinatoru deler. üst premolar diş hizasında.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. b) 2. 69. 1995. 68. Clinically Oriented Anatomy.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. Cevap E (Arıncı. Ancak servikal omurların sayısı sabittir. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. n. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır.

173.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. a) Sferoid tipi eklemdir. s. trigeminus e) N. 78. 76. glandula lakrimalis'e nn. Sayı 1. Elhan. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir.okulomotorius b) N. 2. korpus amigdaloideum'dur. Gray's Anatomy. Hanry. Anatomi ders kitabı.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N. 3. s. abdusens d) N. siliaris brevis ise m. 73. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. rektus medialis c) M.295) N.n. 1995. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı. s. n.cilt. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. putamen. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). 1. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur. 2000 Cevap A (Snell.baskı. optikus . Clinical Anatomy.siliyaris ve m. optikus . 72.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. oblikus inferior e) M. sadece m. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. c.trohlearis c) N. s. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar.n. 77. Anatomi. yani çaprazlaşan yollardır.optikus. aurikulotemporalis c) N.295-305) b. Cevap D (Dere. trigeminus . siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. klaustrum. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. zigomatikus d) N. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. Sekonder sensitif saha ise. 3.1355) N. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. zigomatikotemporalis. efferent yolu. rektus lateralis b) M. Elhan. lakrimalis.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. 75.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . 71. okulomotorius oluşturur. Anatomi.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. Anatomi 1.baskı.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. n. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta.cilt.trochlearis. lakrimalis e) Nn. optikus . n. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder.n.105-109) Lig supraspinale 7.zigomatikus ve n. 29. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar.n.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan. zigomatiko temporalis b) N.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. Elhan. optikus . globus pallidus. Kafa çiftlerinin en incesi olup. s. s.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. 1995. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. 74.baksı. oblikus superior d) M.

cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4. Arıncı.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy. Anatomi. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz. afferent liflerden oluşur. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. Tr. primer görme merkezidir. 83.habenulae’sine geçer. s.4] 6. s. Sayı 1.cutaneus femoris lateralis [L2.299) Tr.cilt.917. paleoserebelluma. muhtemelen hypothalamus’un nuc. şuursuz propriosepsiyon.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. tr.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. s. 1995. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. 1995. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. genitofemoralis e) N. primer işitme merkezi.nöronu). 79. 1995. 1995. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. 2. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. 1.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı. Anatomi. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.femoralis [L2. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. 1980. 2. subcostalis c) N. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. 3.3. Bunlar nukleus dentatus. N. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur.cilt. Plexus lumbalis’in dalları: 1. 80. 36. Girus temporalis superior.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. Corpus pineale ve sapını. 3. 81. koni şeklinde bir bezdir. a) N. Elhan.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. s. 2.cilt. Anatomi.ilioinguinalis [L1] 3. Colliculus superior’lar. tr.3. N. ilioinguinalis d) N. nukleus emboliformis. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. 84. iliohypogastricus b) N. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir.3] 5. 2000 .psoas major’un derininde veya içinde bulunur.348) Piramis ve uvula. s.spinotektalis. s. 2. 2.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını.2] 4.cilt.genitofemoralis [L1.cilt.cilt. s. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12. N.obturatorius [L2. Elhan.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. Sulkus kalkarinus. 2. spinoserebellaris posterior.pontocerebellaris veya tr.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. N. 82.obturatorius accessorius [L3. Anatomi. Elhan. N. hafif dokunma ve basınç. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m.393) Girus postcentralis. küçük. N. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir.corticopontocerebellaris’in 2.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur.225) Plexus lumbalis. primer duyu merkezi. Elhan. Anatomi. Yanlışını işaretleyiniz. N. spinotalamikus anterior. Anatomi.cilt. Anatomi.corticopontocerebellaris denilen bu yol. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü.352) Üst beyincik sapının en kalını olup.4] 7. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. vizüel reflekslerle ilgili.baskı.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı.suprachiasmaticus’una gelir.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı.

2. Anatomi. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. petrosus profundus) getirir.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . 1. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. istemli hareketlerimizle ilgilidir. s. s. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. Aslında hipotalamus. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. Bu lifler burada nöron değiştirir.olivaris inferior’dan çıkan lifler. 2.olivaris principalis). Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. petrosus major’dan (n. Sayı 1. nuc. Doğrusunu işaretleyiniz. Bu simpatik uyarı. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur.178) Ggl. simpatik ve sensitif lifler gelir. cranial sinir Cevap D (Snell.olivaris inferior’lar. cervicale superius’a geçer. Nuc.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. b) Radix sympathica: Ggl. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). pterygopalatinum’a arka tarafından girer. 1998. 89. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. c) Radix sensoria: Ggl.734. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. preganglionik liflerle ggl.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. Bu lifler de. diğer ikisi ise transit geçer. Bunların en büyüğü nuc. e) N. Klinik Anatomi. cranial sinir e) XII.Oliva denilen oluşumu yapar. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. kalp atışı hızlanır.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi.spino-olivaris). pterygopalatinum. cranial sinir c) IX. 2000 87. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.olivocerebellaris). 85.olivaris principalis olup (inferior). bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. Anatomi. 5. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. olivaris accessorius medialis ve nuc. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Cilt 2.cilt. cranial sinir d) VII. kalp atışı yavaşlar. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. 88. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir.Türkçe bası. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. Anatomi. Elhan. Cevap A (Arıncı. Cevap A (Arıncı. doğrusunu işaretleyiniz.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer. s. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. canalis pterygoidei aracılığı ile n. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. Buradan da tr. simpatik sinir sistemini aktive eder. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl.baskı. cranial sinir b) V. Nuc. MEDĐTEST Cilt 9. mesane kasılarak miksiyon olur. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler.cilt.cilt. 2. N.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. s. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. Nuc. pterygopalatinum’a ggl. 86. Arıncı. Kesitte. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik.olivaris inferior (nuc. s. maxillaris’den sensitif lifler getirir.Parasempatik bir gangliyon olan gang. Anatomi. 1995.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır.

dış kulağa aittir. Elhan.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. 1995.cilt. 90.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. Anatomi. orta kulağın önemli bir bölümüdür. s. s. 91. 14 MEDĐTEST Cilt 9. Antrum mastoideum. s.469479) b.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi. 2000 .ANATOMĐ Cevap A (Arıncı. Sayı 1. farinks'e bağlayan bir kanaldır. 2. -d şıkkındaki oluşum.

Harper's Biochemistry. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. s. 4. Biochemistry Pamela. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Lange Medical Publications Lebanon. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. 3. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir.BĐYOKĐMYA 1. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. Methods in Clinical Chemistry.64-648. Biyokimya. 5.168. Cevap A (Champe. s. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. s. s. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. Rodwel. immunolojik yöntemlerdir. Metabolism of Xenobiotics.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir.289. Sadece ADP ve ATP geçer. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. 6. 7. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. 15 . 5. s. s. Lehninger et al. Mayes. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. Granner.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. Stryer. Genellikle trans konfigürasyondadırlar.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain.baskı. Sayı 1. 2.. Harvey. 2.

baskı.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. s. bu solütleri aynı yönde aktarar. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. 15. Simport. kolin. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. Biyokimya. s. yağ asidi d) Sfingozin. 9. s. s. 1997) Asetil CoA. fosforilkolin c) Ceramid.baskı.baskı. 14. 22. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. 24. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. 2. Fosfotidik asit + kolin. Ashwood. enerjilerini kreatinden sağlarlar.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. 12. 2000 . 16 MEDĐTEST Cilt 9. sfingozin.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. s. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. 2.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. fosfatidil inozitol b) Ceramid. yağ asidi.153.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar. fosfatidik asit e) Sfingozin.BĐYOKĐMYA 8. Textbook of Clinical Chemistry 2.baskı. Biyokimya. 11. Sayı 1. 1994. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. Biyokimya. 24. yağ asidi ve sfingozin oluşur. The National Medical Series For Independen Study. yağ asidi. 10.baskı. fosfotidil kolini oluşturur.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. 13.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. Tietz.

2.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. Cevap C (Champe. 17 . Biochemistry Pamela.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. en yaygın varyantı (A). dönüşümü. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası.223. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. Harvey. Biochemistry Pamela.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. 20. 1999. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. 1993. 22. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9. c) Biotinin bulunması gerekir.baskı. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır. kasta e) Fosfofruktokinaz. 19. Principles of Biochemistry.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. s.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. 2. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. s. 17.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. s. 18. Nelson. s. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır.BĐYOKĐMYA 16. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. 5-4 kadar yükselir. Türkiye Klinikleri. Biyokimya Ders Notları. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. Sayı 1.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.P. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder.baskı. 2. Böylece bu enzim aktive olur. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. Harvey. s. Harvey. Cox. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. 2. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. 1993. 21.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. 2. Biochemistry Pamela.

Cox. Pirofosfat.206. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. 24. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. 2-5 yaşlarında başlar.BĐYOKĐMYA 23. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. Kas enzim tetkikleri. 1993. 25. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler.baskı.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. açlıkta olduğundan daha fazla görülür. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur. 1999. s. 1994. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür. Erkeklerde daha sıktır. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. 2. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. Egzersiz yasaklanır. 27. 1999. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. Ağrı. s. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. 2000 . s. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. Sayı 1.297) Diabette protein yıkımı artar. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. Portal dolaşımla vücuda girer. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. 26. Biyokimya Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. 22. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. 1993. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. s. Cevap E (Lehninger.82) Laktoz intoleransı. Çocuklarda raşitizm. s. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. CPK artışı. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. s. UDP-glukoz.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. Türkiye Klinikleri. 28. Harper'ın Biyokimyası.136) Glikojen. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. Antiasitler.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. Sodyum ve fosfat beraber emilirler.baskı (Türkçe çevirisi). Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. Biyokimya Ders Notları. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Nelson. Glikojen sentezine katılmaz. Glikojenin. Principles of Biochemistry. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir.

c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. Lümendeki laktoz. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. 29.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Aseton.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. 2000 . Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. 1994. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. Türkiye Klinikleri. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. s. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. Biyokimya. Örneğin.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. 1992 s.265. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. s. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. 2. Sayı 1.131) Laktoz. e) Yağ asitlerinin aksine. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. Lippincott. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder.baskı. 30. s. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. 1994.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. 2.125.baskı. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. emilemez. s. yağ dokusunun triaçil. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. 31. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. 32. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman.

baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. Richard. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews. Kolik asit.baskı. 40. 2.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır.BĐYOKĐMYA 33. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur. Cholesterol and Steroid Metabolism.bölüm. Harvey.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur. s. Sayı 1. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. 36. 39. çünkü enzim sistemleri eksiktir. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards. 3. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen.baskı.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar. 38.baskı. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9.3-metilglutaril . 20 37. karaciğerde kullanılmazlar.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. 20. yağ asiti.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe. Harvey.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. 2. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. s. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. 2. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir. s.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. 34. s. s. 2. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. 35.4. Biochemistry Pamela. Biyokimya Pamela. Biochemistry. Biochemistry Pamela. Beta hidroksi-butirik asit. Harvey.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler. kolesterolden sentezlenen safra asitidir.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. Türkiye Klinikleri.208) Koprostanol.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. 2000 .5-trifosfatın ayrılması.

Genel kural. s. böbrekler. 44. 1999. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. Biyokimya. 1999.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. 1993. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. Harvey.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. 22. s. Aseton. Biyokimya Ders Notları.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. Biyokimya Ders Notları. 2. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez.105. Biyokimya. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. Montgomery et al. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. triaçilgliserol.431. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. s. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. s.235) Uzun zincirli açil-CoA. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. 46. Biochemistry Pamela. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. Bu dokuların başında. lipoprotein partikülleri 21 . Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. 2. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. 43. 42.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. Türkiye Klinikleri.213) Lipoprotein partikülleri. fosfolipid. NADPH'ın ise.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper. 45. Bu bakımdan karaciğerin. Sayı 1. 41.Aspirin. s. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır.305311. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. Stryer s. s.218) Linolenik asit. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri.baskı. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz.baskı.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri.

2. Cockayne. 22. s. 1993.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Tübüler fonksiyonlar normal ise. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir.baskı. integral proteinler.BĐYOKĐMYA 47. MEDĐTEST Cilt 9. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur. 2000 . fenilalaninden oluşur. Textbook of Clinical Chemistry.baskı. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. s.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. Harvey. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. sfingomyelin. 52.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler. s. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası. PSP. 48. Biyokimya Pamela 2.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. sfingolipid d) Fosfolipid. Cevap D (Champe. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. 49. 53. Lippincot.baskı. Biochemistry Pamela. 54. 1997) Tirozin. Sayı 1. Hastalık.baskı) Mukopolisakkaridazlarda.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. Cevap E (Pamela. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. 2.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. s. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. s. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. Harvey. ilk 15 dakikada. Change. proteoglikanların sentezi etkilenmez. Harvey. 50. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır.374) Fenolsulfoftain (=PSP). Biyokimya.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. Richard. 1986.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. s. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. 51.

56. Üre döngüsünde.36-9. 2. s. s114-5. Stryer.Aşağıdakilerden köken alır? 1. 4. s. a) 1.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar. 3 b) 1. 2. Sadece fumarat. TCA (=Krebs. s.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). s. 3 c) 2. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir.e. 3.Tiroksin 2. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir.32. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. s.Glukagon a) 1.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. s. Cevap A (Chlapowski. Rodjell. Montgomery et al. üre siklusunda yer almaz. 3 c) 2. 2000 .26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir. 23.153.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. Stryer s. 4 d) 4 e) 1.303-325) Alkaptonüri.BĐYOKĐMYA 55.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. Mayes. hem de (-) yükler taşırlar. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. Lehningeret al. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır.Epinefrin 4. 4 d) 4 e) 1. Harper's Biochemistry. 3.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. 4 Cevap A (Chlapowski. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. diğer güçlü asitler (i. Stryer s. Triklorasetikasit ise. 1025) (=Tetraiyodotironin. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. Stryer. s.13. s.23. Lippincot) Glutamat. 60. 58.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir.baskı.Đnsulin 3. 2...273-283.519. 458. Fumarat. 3 b) 1. 1993.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. 57. Lehningeret al. 59. Grenner. 2.. Lehninger et al.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. dipolar iyon) yapısı gösterirler. s. 4 Cevap B (Chlapowski s.baskı. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. s.714. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).e. 1993. 61.20. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). 3. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9. 747.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2. Sayı 1.28.

65. Hidroksilizinden çok zengindir. Tip 5: Plasentada bol miktarda. s.baskı (Türkçe çevirisi). 1999.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. Biyokimya Ders Notları. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. %21 prolin ve hidroksi prolin. 22. Tip 4: Bazal membranda bulunur. plazmada ve idrarda artmıştır. s. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. nükleus pulposuzda vardır.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. Safra asitleri bağırsaktan emilir.BĐYOKĐMYA 62. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. Fakat α-sarmal değildir.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. 2000 . Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. kana verilir ve karaciğere gelir. %11 alanin. Türkiye Klinikleri.baskı (Türkçe çevirisi). s. Hidroksilizinden fakirdir. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. kolesterolden 0. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. Tip 3 (alfa-1. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. tendon. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. s.15. 1999. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. 63. s. 67. Hidroksilizinden zengindir. Tip 2 (alfa-1. 22. ligaman ve korneada yoğundur.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. hergün. Sayı 1. Biyokimya. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. korpus vitreum.267) Vanilmandelik asit (VMA). Hidroksilizinden zengindir. Bu bileşikler. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. Deri. %35 glisin. s. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır.807. I2. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir. Lippincot. Disülfit bağları içerir. yemekler arasında safra kesesine. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. s. I3): Kıkırdak. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur.5 g primer safra asidleri.247) Tetrahidrofolat N5.700.99) Karaciğerde. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır.240) Alkolizm. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. Harper'ın Biyokimyası. Harper'ın Biyokimyası. 64. Üretilen safra. 1993. 1993.

c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. 72. valin. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir.baskı. Cevap E (Gözükara. Katabolizmasında. Bu da bir mol su alır. serin. trionin. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir. c) Km değişmez . Hidrofilik olanlar: Arginin. glutamik asit. Harvey.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. s.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir. Sayı 1. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. izolösin. Karın ağrısı. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. histidin.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. s. s.430) Elektroforezde.Vmax değişmez. Đmidazolon propiyonat oluşur. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. prolin. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. lösin. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir. 2. Cevap D (Champe. Türkiye Klinikleri. δ-amino-levulinik asit atılır. 70.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. Biyokimya. triptofan. 73. s.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır .Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray.Vmax'ı arttırır.baskı.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews. Biyokimya Ders Notları.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. lizin.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. 25 . 5. Fotosensitivite yoktur. nöropsikiyatrik semptomlar vardır. asparagin. 2.351. Fakat bu durum için spesifik değildir.baskı. 69. glutamin. metionin. Biochemistry Pamela. Đdrara porfobilinojen. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar. Çoğu metabolik yollar.baskı (Türkçe çevirisi).Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır .baskı. 74. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. tirozin. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. fenilalanin. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. s. Biyokimya. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar. 1993. Harper'ın Biyokimyası.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . aspartik asit. sistein. s. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. s. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. 2. 68. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . 1999.Aldoz bir şekerin. 24. Vmax değişmez. 71. 22.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. glisin. 21.

asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir. s. 2. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. 1994. 3.Hemoglobin a) 1.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. 1985. Lippincot. Stryer s.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. 2. 81.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. sf.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1.. aktivasyonu için 76.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. Buna karşı.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.161. a) 1. katalaz. 2000 .Aspartat transkarbamilaz 3. 3. s. glutatyon redüktaz.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. 3 c) 2. Lehninger et al. Stryer.Laktat dehidrogenaz 4.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir. 2.354.976-7) cAMP. sırasıyla. s. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. 3 b) 1. s.BĐYOKĐMYA 75.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası.157-173) Tripsin.156.142) Süperoksit dismutaz.baskı. 2. 26 80.ADP'den köken alır. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4. Biochemistry. Lehninger et al. 2. 4 d) 4 e) 1.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir.174) Sitozole geçen sitrat. 4 d) 4 e) 1. 2. 21. MEDĐTEST Cilt 9. s. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan.216. 4 Cevap A (Chlapowski s. Stryer s. s. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. 3 c) 2. 79.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. 77. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. 4 Cevap C (Chlapowski s. 78. 3. 26.36. 3 b) 1. Sayı 1. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). Lubert. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan.Fosfoglukoz izomeraz 2.AMP'ye dönüşebilir. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır.

Harper'in Biyokimyası.baskı. 2. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. Biochemistry Pamela. 84. 2. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. Saunders Company. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. c) Bir proton kanalı ihtiva eder. 87.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. s. 86.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. s. W. CO2. Sayı 1.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6.baskı. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. 88. Bu. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir. 1994) Vitamin C. 2.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir.B. Biochemistry Pamela. 83. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. folik asit vitaminin bir türevidir. 27 . NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. 1993.baskı. 2000 Cevap D (Robert. 2.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan. b şıkkındaki.baskı) NADPH değil.67) Elektron transport zinciri. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. 85. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. Richard.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. 2.BĐYOKĐMYA 82. Harvey. H2O’ya oksidasyonudur.

Metilmalonin koenzim A’nın. c) Bir antioksidandır.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9. 28 92. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Medical Biochemistry. Textbook of Clinical Chemistry. 95. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Biyokimya Ders Notları. s. 91.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. Türkiye Klinikleri. s. Sayı 1. 1994. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. absorbsiyonu engellenemez. d) Eksikliğinde anemi görülür. 90. Eksikliğinde depresyon.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. Biochemistry Pamela. e) Suda erir B vitaminlerindendir. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. s. dermatit. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. 2000 .911.baskı. 1992. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır.baskı. 1999.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. Türkiye Klinikleri.155-162.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. Biyokimya Ders Notları. Asetil koenzim A karboksilaz. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. Ashwood. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. Tietz. 2.BĐYOKĐMYA 89. Lippincot. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. bulantı gibi belirtiler görülür. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. 2. Esas emilim bölgesi ileumdur. Harvey.baskı. 1999. 23.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. 94. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. s.168) Biotin. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. s. 93. s. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. Cevap A (Champe. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. pirüvat karboksilaz.

Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. s. 96. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. Aktif riboflavin. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. folat redüktaz enzimi rol alır. 98.125-6.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. Biyokimya. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.163) Riboflavin renkli bir pigment olup.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Biyokimya. Özellikle. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. 99. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. Megaloblastik anemiye neden olur. Sayı 1. Flavoproteinler memeli metabolizmasında.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. s. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. Metotreksat.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. DNA sentezinde oksiüridilattan. Halkerston. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. s. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. s. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. ışığa hassas bir vitamindir. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. Yenidoğanlarda.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. 29 . Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. koenzim olarak görev yapar. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. 97. ısıya dirençli. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. s. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. 100. s. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir.B6 vitamini eksikliği.

CRH. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. insüline yanıt verir. Sayı 1. α1-katekolaminler. ADH. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. mineralokortikoidler d) Progesteron. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. 2. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. hemolize eğilim görülür. azotemi ve trombositopeni gözlenir. asetilkolin. s. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Çünkü selenyum. kreatinüri. anjiyotensin II. Bitkilerde özellikle bol bulunur.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. kolestatik sarılık. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Karaciğer metabolizması.baskı. TSH. Eksikliğinde. Biyokimya Ders Notları. lipotropin.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. gastrointestinal bozukluk yapar. 2000 . Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. 102. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. Biyokimya Ders Notları. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. TRH. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. s. opiyoidler. ACTH. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. FSH. androjenler c) Testosteron. Türkiye Klinikleri. s. gastrin. 104. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. s. PTH. hCG. kolesistokinin.baskı. kas güçsüzlüğü. kreatinüri. 105.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. asetilkolin. Ca++’u kullananlar. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur.BĐYOKĐMYA 101. 1999. 103. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. β-adrenerjik katekolaminler.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. glukokortikoidler b) Glukagon. vazopressin. Biyokimya. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. LH. somatostatin e) Östrojen. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. kalsitonin. MSH. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. oksitosin. glukagon. 1993. substans P. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. E vitamininin ayrıca. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Anjiyotensin II.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. α-2 adrenerjik katekolaminler. somatostatin. GnRH.161) E vitamininin birden fazla formu vardır.366) Serotonin. 1999.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası.

Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. Cevap A (Türkiye Klinikleri. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder.baskı (Türkçe çevirisi). d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. parathormon. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. 1999.608. Vazopressin. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH).Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. glukagon (29 amino asit). iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. Sayı 1.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. 106. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. Reaksiyonda. T4) sentezlenir. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. s. s. d) Perklorat. Protein sentezini artırır. s. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. 1999. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır.Doğru olanı seçiniz. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. c) Protein sentezini inhibe eder. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. 108. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir.tirozin esansiyel değildir. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. Türkiye Klinikleri. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. tirozin. 31 . 22. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. büyüme hormonu. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi.111) Tirozin. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. moleküler oksijenin bir atomu. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. Böylelikle. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. 110. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). Đki tirozin molekülünün.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. 1999. testis.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. Biyokimya Ders Notları.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. Cevap C (Türkiye Klinikleri. salınımı GHRF tarafından uyarılır. polipeptit yapısında bir hormon olup. Biyokimya Ders Notları. s. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. 109. s. Somatostatin tarafından inhibe edilir. diğer atomu indirgenerek su oluşturur.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. 2000 ilir. prolaktin bu gruba girer. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç.293) GH. c) FSH bir hipotalamik hormondur. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. Harper'ın Biyokimyası. ACTH (39 amino asit). b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. FSH. a) TSH bir glikoprotein hormondur.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. 1993. Steroidler: Over. iyodun hücre içine geçmesini engeller. Biyokimya Ders Notları.

T=32. Biochemistry Pamela. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. hidreksimetil sitozin.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. TSH’nın α-subüniti. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. Sayı 1. 32 113.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. 111. LH. Biyokimya Pamela. 2.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. FSH ve hCG’ye benzer. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. c) Tek zincirli bir RNA'dır. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. IV olarak verilir. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. d) Çift zincirli bir RNA'dır. G=14.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 2000 . testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. b) Serum kortizolü ölçülür. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe.baskı. FSH hipofizer bir hormondur.baskı. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. s. b) Tek zincirli bir DNA'dır. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. Mesela. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. s.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür. C=10. Harvey.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. 3. s. a) Hipotalamik bir hormondur.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. 115. Harvey. 112. 116. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. 2. Richard. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. s. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez.FSH için doğru olanı seçiniz. MEDĐTEST Cilt 9. 114. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. psödo üridin ve inozin.

Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. Biyokimya 1.baskı. Üre → proteinlerin. 120. Cevap E (Gözükara. Biochemistry. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur.baskı.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. 2. MEDĐTEST Cilt 9.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. 118.baskı.baskı. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. s. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. 122. 1. 121.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. 125.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır. 1988. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. Biochemistry.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. s. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. 1994. s. vanilmandelik asit → katekolaminlerin.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott. Harper'in Biyokimyası. 1989. 119.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. Biyokimya. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. Sayı 1. Pannall. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. 2.Büyük dozlarda toksiktir. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir. s. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe.baskı.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. 2. s.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. 3.BĐYOKĐMYA 117.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara.627-660) Pürin. Harvey. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . 2. 3. sikloheksimit. Biohemistry. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. s. 124. 123. 1989. Asetil KoA → pirimidin. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar.bölüm. s.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. s.

1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır. Lehninger et al. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. 7. Bikarbonat sodyum tuzu. 4 Cevap A (Glick s. Bikarbonat başlıca pankreas. s. 130.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry. 129.179.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. Biochemistry. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. Thomson. 2. MEDĐTEST Cilt 9.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. 3-DPG bağlar. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur. s.85. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. Türkiye Klinikleri. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. s. 2. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. 3 b) 1. 128. s.155) Selenyum. s.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. 3. 1999. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur.712. 126.BĐYOKĐMYA mamaktadır.baskı. 23. 4 d) 4 e) 1. Klee. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat.baskı. a) 1. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. Textbook of Clinical Chemistry.bölüm.85) Đdrar tampon sistemi. 131.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. 3. 132. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. 127. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. Principal of Biochemistry. s. 2. s.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. 3 c) 2.baskı.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. Sayı 1. 2000 . Biochemical Aspects of Hematology. s. fosfat. 1982. Guillham.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Biyokimya Ders Notları.

Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir.baskı. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Cevap B (Robert. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır.336) Alveolar havada pCO2=0. s. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. Harper'in Biyokimyası 2. 2000 35 . Sayı 1. 2.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. 2. Harvey. MEDĐTEST Cilt 9. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. Cevap C (Champe. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. s. diğer üçünden bağımsızdır. c) Eritrositte 2. Cevap E (Kaplan 2. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. Çünkü CO2 pH'yı düşürür.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar.baskı. Biochemistry Pamela.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır. 133. 1993. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. 134.

Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz.iyonlarının girişi. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Sayı 1. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. 4. 2000 . EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. 1998. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. Hücre içine Cl.cilt. dağılım. c) Klerensin göstergesidir. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. Cevap E (Dökmeci. Bir ilacın biyoyararlanımı. yani absorbsiyon. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması.v. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır.109) Farmakokinetik etkileşme. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. d. Cevap E (Dökmeci. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. 3. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir.FARMAKOLOJĐ 1. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. hücrenin polarizasyonunu arttırır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. 1. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. 2. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. b. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir.v. 5. c. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. Bir ilaç uygulandığında. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. x 100). s.

Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. 7. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. YA’lerde ise 0. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. Sayı 1. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. Cevap B (Dökmeci. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. 8. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. EDTA. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Konjugasyonlar Faz II. 3. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. MEDĐTEST Cilt 9. ve 12. 6. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. Ancak. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. pralidoksim v. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3.30’dan aşağıdadır. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 37 . Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. Đlaç molekülleri oksijen. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. Karaciğeri geçer ve V.35’den yukarı. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. HA’lerde bulunan değer 0. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Yapısındaki 6. Bu antidotlar (dimerkaprol. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci.b. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. deferoksamin. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

47. 9. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. 1998.baskı. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. 44. sadece muskarinik etki yapar. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. 9. 45. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır. Diğer etkileri. Sayı 1.cilt. Gastrointestinal sistemde. 1998. s. V) Opisid reseptörleri bloke ederler.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. s.FARMAKOLOJĐ 42. 1998. midenin asid salgısında azalma. Kayaalp.cilt. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. 2. 2000 . Tıbbi Farmakoloji. guanfasin. s.218.926.143.1622) Difenoksilat. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır.cilt. 1998.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. 2.baskı.cilt.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. 1998.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. ağızda kuruluk. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. s. 2. 2. 46. sedasyon. 9.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43.cilt. 1. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır. 2. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt.baskı. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. -Öfori. psişik bağımlılık yaparlar.1138) Betanekol. s. Kayaalp. 1998. mide boşalmasında gecikme. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. MEDĐTEST Cilt 9. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür.1487) Pizotifen. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. Kayaalp.

Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır.1523) Nitrogliserin.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil).cilt. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü.cilt. 1. allopurinol ve siprofloksasin. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1. NO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. 49.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. Glokomun lokal tedavisi 10. oral kontraseptifler. s. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. 52. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. retrotiorfan ve kelatorfan’dır.FARMAKOLOJĐ 48. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. Hipertiroidizm 6. Anksiyete halleri 11. Sayı 1. Fenobarbital ve fenitoin.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. Hipertansiyon 2. 1998. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir.1517) Alprostadil. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. 51. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. 1998.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan).cilt. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. 1. s. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. 2000 45 . Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır.cilt. Bazı taşiaritmiler 4.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. 1998. 1998. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. s. PGE1’in ilaç olarak adıdır. 50. MEDĐTEST Cilt 9. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. 2. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. Angina pektoris 3. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Migren 9. 2.

Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. 1998. 2. c) Teofilin'in.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. amfizem. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. a) Fizostigmin. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. b) Bronkodilatörler. Serotonin 5. 1998. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. Cevap A (Kayaalp. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. Seyrek olarak göğüs ağrısı. 1.5-5 mg dozunda verilebilir. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2. s.cilt.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. 2000 . b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir.cilt. 2. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder.1199) Bkz. 2. c) Betanekol.Geçersiz olanı işaretleyiniz. 1998. diğer miyokard iskemisi sendromlarında.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. s.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir.cilt. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. Tıbbi Farmakoloji. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. 46 MEDĐTEST Cilt 9. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. Bunun yanısıra. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir.1139) Betanekol. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp.FARMAKOLOJĐ 53. 56. Tablo 2. Sayı 1. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. Tıbbi Farmakoloji.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. 1998. 55. e) Antimuskarinik ilaçlar. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. sadece muskarinik etki yapar. s.cilt. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. Karaciğerde metabolize edilir. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Tablo 2. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. 54.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. Cevap C (Kayaalp.

3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. Aprotinin. tirozin hidroksilaz enzimidir.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 1998. 61. antihemostatik ilaç olarak. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. 59. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. 62. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. Sayı 1. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. Direkt ve indirekt mekanizmalarla.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. Cevap C (Kayaalp. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. onları genellikle hafif büzer. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Tıbbi Farmakoloji. 1998.cilt. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. venülleri ve venleri büzmesi. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur.FARMAKOLOJĐ 57. s. Tıbbi Farmakoloji.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir.627) Aprotinin (Trasylol). fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. s.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. 60. s. 1998. 2. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. Bazen hafif yükseltir. ayrıca.cilt.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 58.133) Talidomid teratojeniktir. bunun nedeni.cilt. Ayrıca. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır.cilt. 2. Aprotinin. 1. 1. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. 1998. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 63. s.

448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. 66. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. Hem oral hem iv kullanılır. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. 1. Yanlışı işaretleyiniz.390) Siklofosfamid. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. s. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. 1. 1998. 67.cilt. Aynı endikasyonlarda kullanılır. Doğrudan etki yapar. Cevap A (Kayaalp. 2. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. 2000 . Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. c) ACE inhibitörüdür. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. ön ilaç değildir. 2. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. Bu durum. 1998. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. Güçlü immünosüpresif etki gösterir.cilt. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. 1998.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. 1998.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. 1. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. kusma. s.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. En sık görülen yan etkileri bulantı. Tıbbi Farmakoloji. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9.cilt. 68. Antihipertansif olarak kullanılır. 1998. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir. 69. s. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır.cilt.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. Sayı 1.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. s. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. d) Kalsiyum kanal blokörüdür.1635) Granisetron. 64. 65.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci.cilt. s.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

koagülasyon.baskı. s. 1995. 1995. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Sayı 2. Temel Patoloji. 2000 . Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. 9. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. Sirkülasyonun yavaşlaması. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. 1995. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. Kalp. 10. Kalsifikasyon. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. kalp kası. bu olaya da lökositik marginasyon denir. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. Adhezyon 5. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. 1995. onu ikinci olay takip eder. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar.23) Distrofik kalsifikasyon. karaciğer hücresi. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. Vazodilatasyon 6. 5. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. s.baskı.baskı. Staz geliştikçe. MEDĐTEST Cilt 9. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. 5. vazodilatasyon meydana gelir. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. 6.13) Likefaksiyon nekrozu.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. Lökositler endotele yapışır. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. kanın viskozitesi artar. 1995. sıkı yapılı organlardır. katı. birkaç saniye süren. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. 5. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. 7. 1.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. 8.baskı. 5. s. Marjinasyon 2. Temel Patoloji. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. Temel Patoloji. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. s. Temel Patoloji. 5. bu olaya emigrasyon denir. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. Temel Patoloji.baskı. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. s. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. Fagositoz 3. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Vazokonstriksiyon 4. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken.

romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. Sjögren sendromu. Robbins. 1995. 12. Temel Patoloji.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. Temel Patoloji. Sayı 2. 6. 1999.baskı.baskı.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. Pathologic Basis of Disease. Cevap B (Cotran. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur. 1995. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar. Collins. 5.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. s. 5. 6.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. Bu sayede.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. s.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. 83 .18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir.434. 6. 5. T hücrelerinin büyüme faktörüdür. MEDĐTEST Cilt 9.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. Tablo 1.baskı. Kumar. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir.435. Temel Patoloji. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. Robbins. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Temel Patoloji. Kumar. Cevap C (Cotran. Collins. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. 2000 14. s. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). s. Robbins.120) IL-2.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. Robbins. %15-20’sinde ise timoma görülür. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. s. s.baskı. 5. 1999. 16.baskı. Pathologic Basis of Disease. 17.baskı. 1999.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. 6.141) Bkz. 13.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. 15. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. Kumar. Collins. 11. 1999. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. 1995.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. Collins.baskı. Pathologic Basis of Disease. Pathologic Basis of Disease. 3. 1995. s.baskı. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz. Genel Patoloji. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir.baskı. Kumar. s. Yenermen. s.

baskı. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. Temel olarak. ANA’larla reaksiyon verir. Temel Patoloji. 1995. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. Bu fenomenle ilişkili olan. Kan alınıp.167) Tablo 2. 2000 . 5. 5. Temel Patoloji. s.141) Dokularda. hasarlanmış hücrelerin nükleusları. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins. Sayı 2. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. kromatin görünümü kaybolarak. s.baskı.SLE’da bulunan. 84 19. 20.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. LE hücresi. 5. LE hücre testi. 1995. s.baskı.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. sadece in vitro görülen LE hücresidir. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. Temel Patoloji. 1995. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18.PATOLOJĐ Tablo 1. böylece nükleuslarını ANA’lara açar. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. çalkalandığında. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2.

büyük.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. s. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. s. s. 25. 23. 5.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins.baskı.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. 27. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır. 21. 24. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. Đndifferansiye neoplazmalar. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. Temel Patoloji.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. mesanenin transizyonel epiteline benzer.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. Temel Patoloji. Günümüzde saptanmış olan genler. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. 1995.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. Temel Patoloji. Yayılma. s. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar.baskı.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. gerçekten de benzer lezyonlar. 1995. 5. Temel Patoloji. s. s. 26. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir. Sayı 2. 1995.baskı.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. 1995. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. p53. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. 22. Temel Patoloji. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis). miksomalara göre çok daha nadirdir. 5. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken.PATOLOJĐ si anlamına gelir. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. 5. 5.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . 1995. Temel Patoloji.baskı. NF-1 ve APC. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. 1995.baskı. Gelişiminde. 5.baskı. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. Rabdomyomlar.

trimestrde görülür. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar.baskı. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. Sayı 2. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. 1995. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. 1995.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. s. 30. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. 31.baskı. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. makrofajlar) türeyenler.baskı. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. 5. Đnsidans yaşla artar. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. En sık yerleşimler. Temel Patoloji.baskı. 5. 1995. 5. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. Temel Patoloji.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. 2000 . Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Temel Patoloji. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. s. 32. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. TBF-α EBF’nin homoloğudur.baskı.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. s. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. s. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. Aort. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir.baskı. s. Temel Patoloji.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. 5.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. Temel Patoloji. 5.296) Aortta disseksiyon gelişmesi.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. 1995. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. kalça.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. 28. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). 5.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir. 1995. kendisi labil olup. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. s. 29. Temel Patoloji. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit.

kapiller. Sayı 2. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması.baskı. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. sıklıkla dev hücreler. fakat özellikle deri GIS. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. 1995. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. Temel Patoloji. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. Bu Tablo 3. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. Tutulum ilginç biçimde fokal. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. pankreas. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. fakat yaygın da olabilir. bulantı. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır.baskı. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. rastgele ve yineleyici olup. oküler ve oral mukoza. s. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. Temel Patoloji. 34. Tablo 3. s. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. 1995. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. Temel Patoloji. kusma ve diyare. 5.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. Damar. 2000 87 . temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu.baskı. karaciğer. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. deri. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. panmural akut nekrotizan arterit. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. 5. 35. 33. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. 1995. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. granülomlar.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. seyrek olarak sistemik Deri. s.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. böbrek. koroner arterler. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz.286) Bkz. eozinofiller daha çok. 5.

39. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. 5. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. ateş. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. Temel Patoloji. 1995. çok maligndir. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. sinir sistemi ve deri. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. ACTH. Bitkinlik. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir.baskı. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. Histolojik olarak. 1995. 1999.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). küçük. Proteaz-antiproteaz hipotezi. Temel Patoloji. s. 1995.baskı. s. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. s. Collins. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. PAN için özellikle karakteristik olan.394) Amfizem. iskelet kası.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. kalsitonin.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. Bu kanserler. değişik damarlarda. 6. 88 37.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. Bununla beraber. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. 5. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. 2000 .PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. Renal tutulum.130.703) Embolus damar içine karışan katı. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. düzensiz büyüme gösterirler. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. kalp. Soluk gri renkte. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar.baskı. 36. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. sıvı ya da gaz kitleleri olup. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. Temel Patoloji. nörofilamentlerin bulunması. karaciğer. Gerçekten de. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. SCLC’lar hızlı büyüyen.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. Sayı 2. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. MEDĐTEST Cilt 9. 5. 38. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. dar sitoplazmalı. Kumar. s. santral lokalizasyonda kitleler olup. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. oval-yuvarlak. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. Pathologic Basis of Disease. Robbins.baskı. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir.

5. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. lenfosit. 1995.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler.455456) Kronik pyelonefrit (KPN).baskı. fakat genetik bir zeminde gereklidir. 42. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. s. Temel Patoloji. 5. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir.PATOLOJĐ 40. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. (2) renal vasküler lezyonlar. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. 5. Sayı 2. 1995. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 .Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins.baskı. s. Temel Patoloji. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir.baskı. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. s. Temel Patoloji. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. s. 5. Temel Patoloji. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. 41. 1995. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar.baskı.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. Parenkim şu bulguları sergiler. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir. 43. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır.

a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. Sayı 2. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). adrenokortikotropik hormon (ACTH). (2) ince bağırsak. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). Aktif 90 Tablo 4. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. Temel Patoloji. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. s. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. 1995. safra yolları. insülin ve diğerleridir. s. e) Tedavisi cerrahidir. gastrin.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. Cevap A (Robbins. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler.baskı. özellikle ileum (%25-50). Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. 45. sağ kolon. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren.baskı. Temel Patoloji. 1995. 5. s.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. s. mide. (3) mide (%5-10). histamin. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. 44. Đleal. 47. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. 1995. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. 5. Tablo 4.Buzlu cam sitoplazma. Cevap B (Robbins. apandiks). e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. 1995. ancak her yaş grubunda oluşabilirler.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer.502) Bkz. 2000 . 46. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. H. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler.baskı. tübüler. Temel Patoloji. Temel Patoloji. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. 5. kalsitonin. 5.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins.baskı. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45).Pylori saptanmıştır. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır.

hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. 1995.baskı. tekrarlayan. Sayı 2. 2000 91 . Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta.baskı. ya da perianal. s. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. ben lümenlerinde Ekspansil.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. Ufak. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. Cevap D (Robbins. Bkz. 49. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Temel Patoloji. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. Crohn Hastalığında olduğu gibi. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. s. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir.501502) Ülseratif Kolit. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. vejetan Đyi farklılaşmış. fistül. 5. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Temel Patoloji. 1995. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. 48. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. sık rastlanan nedeni bilinmeyen. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. polipler ya da solid Kısıtlı. 5. iskiorektal abselere neden olurlar. Tablo 5.

511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. 5. 2000 . Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. 5. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. 52. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. Cevap C (Robbins. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. 50. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. 1995. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. MEDĐTEST Cilt 9. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. Vücut %15’inde.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. kolon. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. 1995. Komşu vertebralar. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. 1995. Temel Patoloji. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir.baskı. Seyrek görülen. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. s. Temel Patoloji. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. Temel Patoloji. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır.baskı. 51. s. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. Sayı 2. yuvarlak. s. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. kuyruk %5’inde. 5. Cevap C (Robbins.baskı. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür.

papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. s. Đnfiltre olmayan 1. s. Makroskobik olarak. Lobüler karsinoma in situ B. Sayı 2.baskı. 1995. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. Đnvaziv lobüler karsinom 3. Bu şekilde tanımlanınca. A. Bazen tümör multifokal görülebilir. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. Temel Patoloji. 55. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. fibrovasküler saptan oluşur. bazen primer lezyonun 93 . Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. 5. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir.baskı. s. kapsüllü nodül şeklindedir. En sık yayıldıkları organlar akciğer. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. Temel Patoloji.baskı. karaciğer ve beyindir. Olguların %50’sinden fazlasında. Gerçek papilla.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins. tamamen papiller yapılar. Tiroid dışına yayılmış. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. tanı konulduğunda. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Klinik olarak yalancı sınırlı. ya birkaç cm çapta. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. Paget hastalığı 6. 5. Medüller karsinom 4. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. kemik. Đntraduktal papiller karsinom 3. buzlu cam görünümünde nükleus. Papiller karsinomların çoğu. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. büyük. 54. 1995. Lenfatik yayılım. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler.661) Folliküler karsinomlar. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. 1995. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. kapsülsüz.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür.PATOLOJĐ 53.660) Papiller karsinom. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. 5. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. Fakat. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. sınırları belirsiz. Temel Patoloji. Ya da büyük. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. gri-beyaz. Buzlu cam nükleus.

kalsitonin salgılayan nöroendokrin. Hematojen yayılım daha az sık görülür. 56. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. 5. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. s. Genellikle. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. serotonin. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. MEDĐTEST Cilt 9. 57. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. Arteriol duvarının amorf.baskı. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. Pigmentasyon oluşu. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. Temel Patoloji. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. %80-85 kadarı sporadiktir.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak.655656) Haşimato tiroiditi (HT). Bu tümörler. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir.baskı. Temel Patoloji. Fakat. 20:1). 1995. 5. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. Temel Patoloji. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. Đlk belirtiler. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. 1995. nöron spesifik enolaz. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. s. Hatta.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir.baskı. s. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. somatostatin.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. Kalp küçüktür. bulantı. plazma hücreleri. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. 1995. Temel Patoloji. 5. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. 59. Sayı 2. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. 58. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. s. 1995.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. 5. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. kalsitonin. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. 2000 .Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins.baskı. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. karsinoembriyonik antijen. müköz membranlar.

Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır. 64. Ayrıca nekroz odakları. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur.baskı.167) Yaşlılık amiloidi. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır.Kadınlarda daha sık görülen. s. 1995. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. Temel Patoloji. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur. s. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da.baskı. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. s. 63. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. 5. Senil kardiyak amiloidozis en sık.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. Bu hastalıkla ilgili gen 22. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 5. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. falks. Sık görülen erken bulgular parestezi. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder.baskı.baskı. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. 1995. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. Temel Patoloji. Sayı 2.722) Makroskopik olarak. 5. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. Temel Patoloji. 1995. c) Alzheimer hastalığı. Senil serebral amiloidozis. 5.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins.baskı. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. fibrolastik ve transizyonel. Sinsityal. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. Temel Patoloji. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. 61. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. s. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. Bazı alanlar beyaz ve sert. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. retrobulber nörit. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. 95 . 2000 62. 1995. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. konsantrasyon. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. 5. felç görülür. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur.724725) Meningiomalar beyin dışından. idrar ve gaita tutamama.PATOLOJĐ 60. 1995. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. bazen gebelikte büyüyebilen.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. s. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. Temel Patoloji. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır.

baskı. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. 2000 . Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. 1995.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. Huntington hastalığı 2. Kumar.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. Sayı 2.baskı. 66. %20-30 over. Alzheimer hastalığı 2. 5. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Nadiren primer olabilir. 65. Temel Patoloji.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. Korteksi tutan hastalıklar 1. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis.PATOLOJĐ Tablo 6. 67. 5. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. Collins.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Tablo 6.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Đlerleyici supranükleer felç 6. Türkiye Klinikleri. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. s. Pathologic Basis of Disease.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Gangren. Robbins. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte).baskı. Friedreich ataksisi 3. Bkz. 1995. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. 5. Striatonigral dejenerasyon 5. %50-60 uterus. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. 6. %5-15 servikste lokalizedir. s.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. s.baskı. %90-100 fallop tüpleri. Temel Patoloji. Temel Patoloji. 1995. 1999. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. s. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. s. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. 68.

Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. Gerçekte. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. 5. Yaklaşık %60’ı benign. kafatası ve vertebra. 5. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). 71. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. 5. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır.baskı. 70. ileum. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. femur. Temel Patoloji. böbrek. 1995. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. s. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür.baskı. kafatası ve pelviste görülür. s. 72. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir.baskı.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. s. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir. s. 74. Pitüiter nekrozu. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). 73.626) Leydig hücreli tümör.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). kafatası. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. 1995. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. 5. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. 5. kavernöz sinüs trombozu. Bazen de. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. s. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. Aksine. 1995. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. seks-kord stromal tümörler grubundadır. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. Temel Patoloji.baskı. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. 1995.baskı. Temel Patoloji.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. orak hücreli anemi. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. akciğer. Sayı 2. sakrum ve tibia izler. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 1995. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. ancak hiçbir kemik bağışık değildir.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. Temel Patoloji. meme. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre.

Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. 1995. s. Sayı 2. 98 MEDĐTEST Cilt 9.626) Total olarak. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar.PATOLOJĐ Tablo 7. Tablo 7). 2000 . ligndir. Temel Patoloji. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. 5. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi.baskı. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler.

içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. 17. s. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9.012 Helyum: 0.Baskı. 17. s. 1996.FĐZYOLOJĐ 1.baskı.19) Pinositoz. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9. s.08 6.baskı. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. 4. Sodyum. 2. s. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. klor. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . Sayı 2.057 Karbonmonoksit: 0.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler. 1996. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır. 5. 3. s.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. s. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. s.baskı. 1996. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. 7. 9. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. 9. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar.018 Azot: 0. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar.024 Karbondioksit : 0. 1996.baskı.baskı. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir.

Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. s.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. s.baskı. 2000 . II. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar. Physiologie des Menschen 26. aktin flamenti. II ve III e) I. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. s.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. Physiology. 14. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar.baskı. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. s.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır.180) Düz kasların çoğunda IP3. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. 10. 9. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap B (Berne. 13. VCH. 8. s. 12. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. 70 Cevap E (Golanhofen.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır. 1996. Textbook of Medical Physiology. Springer Verlag. 11.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. Levy. 1996.baskı. s. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. 1. 4.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. d) Hematokrit artar. s. III.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1998.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. 1996. IV. 5 alt birimden oluşurlar.baskı.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. III ve IV Cevap E (Guyton. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. Sayı 2. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Düz kasta. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. 9. 9.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. Tropomiyozin molekülleri. Auflage. ligand bağımlı kanallardır. Düz kasta troponin yoktur. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers. Berlin 1995. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. Hall. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. Troponin. Weinheim.

baskı. s. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. s. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir. Physiology. 1998. Tıbbi Fizyoloji. s.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. Levy.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. 1996. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. s. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. Physiological Basis of Medical Practice. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür. Cevap E (Berne. Cevap A (West.FĐZYOLOJĐ 15.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. s. 20.baskı. e) Azalır. c) Sistemik kan akımında daha az artar. s.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. Sayı 2. d) Değişmez.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez. 21. 22. b) Reseptörü kas iğcikleridir.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. 18. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir.baskı. 2000 olmadığından. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. s. 1991. 16. Đkinci sırada egzersiz yer alır. 1996. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder. 19.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. 17.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. 17. 17. 4.baskı. 16. lık ventilasyon gerçekleşebilir. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. Cevap B (Ganong.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong.baskı.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar.

29. s.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. s. Sayı 2. 27. 2000 .baskı. Review of Medical Physiology.425. 28.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 18.baskı. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. 1997. 18. 26. 24.baskı. 1997. Pulmonary Function Testing.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir. 1997. s. Cevap E (Ganong.288. MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Physiology. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. Review of Medical Physiology.baskı.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. 18. s.baskı.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. Bu sol ventrikül için aort içi basınç. s. 1. 1.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong.607.baskı. Cevap D (Ganong. 18. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.611. s.baskı.baskı. 18. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. 25.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. 1997. s.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. Pulmonary Function Testing. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 1997. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup. Review of Medical Physiology. 1997. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. 1995.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 18. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. 23. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. 30. Review of Medical Physiology. Review of Medical Physiology. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger.

s. düğümlerarası yollar. s. 36. purkinje lifi demetleri.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0. Sayı 2. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. 1996. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir.purkinje lifi 4. 4. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. s.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. Physiolog. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. Yani kan basıncı arttığında.A-V demet a) 1. 3. c) Arteriyel PCO2 artması.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. Bu aralık normalde 0.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. Hall. s.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. 2. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır.A-V düğüm 3.Baskı. 9. 2. 2. 32. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar. 1993. 33. Levy. 31. s.baskı. 34.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton.420-421) Bainbridge refleksinde.baskı. Cevap C (West 11.12-0.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. 1. 2.03 saniye b) 0. 3 Cevap C (Guyton 9. 3 d) 4. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. b) Arterial PO2 azalması. 4. d) Sistemik kan basıncında azalma. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. s.06 saniye c) 0. 5.S-A düğüm 5.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. 3. 1. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. S-A düğüm. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. A-V düğüm A-V demet. 1 c) 4. 1. 5.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. 35.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 3 e) 4. 11. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. West. doku temperatürünün artması. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. 2. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. Textbook of Medical Physiology. 5. 1996. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur.baskı. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. 5 b) 5. 73 .Düğümler arası yollar 2.

Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. Ventrikül kasılması sırasında. diastol sonu kan hacminin. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır.baskı. s. 1996. 1996.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. 1996. s.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. Cevap B (Guyton. 2000 .124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir.112) EF. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 42.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. s. 74 41. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. 9. b) Kan akımı ses oluşturur. 39. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton. 38. 43. 1996. Bu da %50-60 civarındadır. 44. d) Hücreler ortadan akar. ses oluşturmaz. 1996. Textbook of Medical Physiology. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.111) “V” dalgası. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. 9. s. s. 45. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. parasempatik stimülasyon azaltır. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. 40.baskı. 1996. s.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur. 1996.FĐZYOLOJĐ 37. Sayı 2. 9.baskı.174. c) Ortada akım daha hızlıdır. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. 1996. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. s. s. e) Kan karışmadan akar.

baskı.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton. Cevap C (Ganong. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 .4'den. 51.baskı. 7.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. 9. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder. MEDĐTEST Cilt 9. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. Cevap D (Guyton 9. 1996. s. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. s. s.466-468.baskı.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. (Türkçe Çev. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir.Trombosit reseptör yapılarından GPIb.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. s. Cevap B (Guyton 9. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir.Normal kanda. 46. 1996. 47.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.Baskı.Baskı.518) pH'ın 7. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. Medical Physiology. s.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 52. 54. Çavuşoğlu. 1996. 49.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. 53.baskı.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. 9. 1996.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar. 48. 1996. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. 1996. en dar ise beyinde bulunur. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. 1996. Hall.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. sf. Sayı 2. 9. sf. s. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. 1996.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. s. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton. 2000 50.

baskı. s.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. 60. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. s. 1996. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır.46.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. s.baskı.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. K+ b) Mg++.126. ClMEDĐTEST Cilt 9. s. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. HCO-3 e) Na+. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. s. s. 1996. Fe++ c) HCO-3.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. 63. 9. Textbook of Hematology.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. 1996. 1998.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır. s. Hematologic Pathophysiology. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Textbook of Hematology. s. 58. 1996. 55. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+.809) Gastrin. 76 59. s. 1996. Buna Hering-Breuer refleksi denir. 2000 . 57.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. Textbook of Hematology. Sayı 2. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. 61. Textbook of Hematology. 1996. Textbook of Hematology.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. vWF'e bağlanır.47) 2.20. Cld) K+. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. 56. 1996.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. 1996.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. 62.

1996.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. Bölüm 38 s.baskı. Sayı 2. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. s. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır.835) Tripsin ve kimotripsin.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 1996.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. 9.baskı. 9. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır. s. 1996. 65.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.baskı. 1996.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. 66. Proelastaz. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. s. 69. 1996. 71. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. 64. 70. 9. s.baskı.baskı. s. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder.978-979) MEDĐTEST Cilt 9.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. 1996.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. Đnulin serbestçe filtre olur.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. 9. 67. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. 9. s. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . s.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. (Çev.baskı. 68. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. Barış Kitabevi) 16.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong.

Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. Hall. 9.964-968) Kortizol. Böylece anjiotensin II. 2000 .baskı. 75. ANP Na+ atılımı yapar. Textbook of Medical Physiology. Medical Physiology. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 76. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. c) Lenfosit yapımını azaltır.345.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. Cevap B (Guyton. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. 1996. 1996. s.baskı. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. Dopamin bhidroksilaz. s. 9.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.Baskı. d) Lizozomal membranları stabilize eder. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. s. 78.baskı.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. 1996. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. Renal kan akımının artışı.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. Sayı 2. 1996. s. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton.baskı. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. 1996. 9. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. s.119-129) Triptofan hidroksilaz. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. s. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. Hall. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. 74.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. 9. (Türkçe Çev. Çavuşoğlu.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. s.baskı.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. 77. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. 9. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. 73. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. 72.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. s.baskı.

sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. 79 . s. korku kaybı. s. s. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. 9. 84. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.baskı.baskı. 1996. Sayı 2. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. 82. 1996. 1996. Sakin. 81. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür.baskı.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. s. 9. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. Levy. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. Physiology.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. 1998. hem de postsinaptik hücrede bulunur. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. yeme alışkanlıklarının değişmesi. s. saldırganlığın azalması.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. 4. 9. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. 1998.FĐZYOLOJĐ 79. 80. Kimyasal sinapslarda ise ileti. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. Levy. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. 9.baskı.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. s. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. 4. 83. Physiology. 1996. Cevap B (Berne.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. c) Genetik geçiş göstermez.

Cevap D (Ganong.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. 9. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken. s. 86. 80 MEDĐTEST Cilt 9. ileti hızları en fazladır. yani reseptör sayısında artış olur. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. düz kaslarda atrofi gelişmez.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. 16. s. 1996. ileti hızları en yavaştır. 87. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. 88. s.baskı. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup.FĐZYOLOJĐ 85. Tıbbi Fizyoloji. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir. 2000 . 1996.baskı. Sayı 2. 16. Tıbbi Fizyoloji. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. s.baskı. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. 9.baskı.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.

Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. 3. 4. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. 7. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler.baskı.253) Retikulum bağlanır.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. 6. s. 2. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. s. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. 59 3. Lowe. Basic Histology. 1993. Sayı 2. Romrell. s. 8. b) Antikor oluşturur. 2.baskı. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. 2. Cevap B (Paulson. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. d) Kollajen sentezler. s.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir. 1998. MEDĐTEST Cilt 9.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. Fawcett.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. Basic Histology. Temel Histoloji.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. 1995. s. Histology. Cevap C (Stevens.baskı.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. Human Histology. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. s. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. Kaye. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. 2000 . 1993. Basic Histology Examination Board Review. s. s. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. Concise Histology. c) Glikozaminoglikan sentezler.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. 1997. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. A Text and Atlas. 2. Basic Histology Examination Board Review. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur.baskı. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır.

Fibronektin. Aştı.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. 10. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 2000 .baskı. 11. Histology A Text and Atlas. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. 1993. Genel Histoloji. embriyonik dokularda.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. metafaz. anafaz. prometafaz. Sayı 2.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir. s. 15. s.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir.162) Osteonektin kemik dokuda.baskı. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. s.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. Romrell.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. Text-Atlas of Histology. 14. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. 2. Text-Atlas of Histology. 60 13. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. 12. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Tenascin. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. 16. 5. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. s. 1997. 2. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. s. s. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. Human Histology. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. Lowe.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. Özer. Basic Histology Examination Board Review.

272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. 19. ekzokrin bezlerde. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. Color Textbook of Histology.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. MEDĐTEST Cilt 9. 1995. Basic Histology.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira. 18. s. Basic Histology. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. total hücre oranını ifade eder. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. Histology. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz.baskı. Human Histology. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. b) Periferik kemoreseptörlerdir. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. 1997. Sayı 2. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. bağırsak. s. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. Olgun eritrositler çekirdek. Sinir dokusunda. mitokondriyon. 2000 20. H bandı. 2. s. aktin.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner.baskı.baskı. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır.5-5. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. 23. 1995.6/mm3. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. s. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. Pencereli kapillerler ise böbrek. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. Basic Histology Examination Board Review. 21. Hiatt. A Text and Atlas. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır. Text-Atlas of Histology. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. kan örneğindeki eritrosit hacminin. ribozom gibi yapılardan yoksundur. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. M çizgisiyle ikiye ayrılır. Cevap D (Paulson. Hayvanlarda perinatal timektomi. s.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir. 8.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. s. 22.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross.5x10.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 .baskı. 3. b) Eritrositler erkeklerde 4. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis. 17. ankyrin gibi proteinler içermektedir. Cevap E (Stevens. bağ ve kas dokusunda görülür. c) Hematokrit. Lowe.

2. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. Osteositler olgun kemik hücreleridir. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. Osteositleri içeren lakünalar.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. Human Histology.138) Kan damarlarını. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. 27. 4. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir.104.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. 29. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. 2000 . Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. heparin. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. 30.133-134) Osteoklastlar çok büyük. Basic Histology. Mastositler ise histamin.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. Basic Histology.241) Matriks vezikülleri. 3. Sayı 2. 5-50 kadar çekirdekleri vardır. 8.baskı.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. 1. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. s. s. s. Basic Histology. 26. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. s. Basic Histology.baskı. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. Human Histology.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. Lowe. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. s. Basic Histology. s.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. ECF-A. 24. 1995. s.baskı. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur. 5. 25. 2.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. Lowe. 28. 2.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Basic Histology.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin. s. enzimatik olarak açılmış. MEDĐTEST Cilt 9. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar.

284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. 1995. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. Basic Histology. Basic Histology.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira.baskı. Đnsanda. Lowe.baskı. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. s. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. 38.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. 2000 yarısında bulunur. s. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. intrinsik faktör de salgılar.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler.293) Duodenumun submukozasında. 34. s. tabanında çok seyrektir. Basic Histology.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. 1995. 35. Human Histology. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Basic Histology. Text/Atlas of Histology. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. 32. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir. s. s.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. Basic Histology. Cevap A (Stevens. b) Asid üreten hücrelerdir. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. Text-Atlas of Histology.Karaciğerde. 37.baskı. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. karşıt iki köşesinde merkezi venler. 1995. s. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. Sayı 2. 8. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. 63 . pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. s. 36. 8.baskı. 33.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur. 8. 2.

baskı. çıkan damara da efferent arteriol denir. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. Kaveollü hücreler. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. Sayı 2. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur..426444) Đnce barsak mukoza epiteli. 2000 . d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. trakea. 45. s. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. 1990. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. s. Histoloji.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. Mukus salgılayan hücrelerdir. prizmatik absorptif hücreler. Histoloji. Basic Histology.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. s. 6. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır.baskı. sterosilya vs. 41. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. kinosilya. Examinations. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich..456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. Paneth hücreleri. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. 1997. 1995. s. Cevap C (Demir. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar. Histoloji ve Embriyoloji Soruları.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. Her üç koşula da uyan sadece testistir.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. 42. s. Cevap D (Paker.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. 40. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. Text/Atlas of Histology. 44.60) Proksimal tübülüsde. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. Gelen damara afferent arteriol. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. 8.baskı. Basic Histology. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. s. hipofiz hormonlarının etkisi altında. 1990.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39. 43. 2.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur.) içermez. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira.

Examinations. 1998. aldosteron. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. s. 8. 1998. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır. 48. seks hormonları. c) Endometriumun. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. vazopressin.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. Oksitosin. Sürrenal bezden glukokortikoidler. 8. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. TSH. Temel Histoloji.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. Temel Histoloji. MSH. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. 47.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. s. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. d) Salgı granülleri içerirler. FSH. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. 52. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır. 49. 2000 .296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. Cevap E (Lesson. Basic Histology.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. STH. 51. Histoloji.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. Sayı 2. Cevap B (Aytekin. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. s. granüller hücre bazalinde yer alır. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. Text-Atlas of Histology.baskı.baskı. LH MEDĐTEST Cilt 9. Text-Atlas of Histology. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. s. Nörohipofizden: oksitosin. s. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. 1990. 1995. Adenohipofizden: ACTH. s.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. 50. Stromal hücreler ve bezler gelişir. Bir kısmı bazalde yer alır.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. epinefrin ve norepinfrin salgılanır.

Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. s.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. Basic Histology. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. s. 66 57. s. 2000 . büyük.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. 8. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. 60.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur.baskı. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. 58. Basic Histology. Çok sayıda tat goncaları içerir.80-252) a. 1998. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. 2.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens. Sayı 2. Lowe. Human Histology.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. 55. Lowe. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar.baskı. 2. Human Histology.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan.272-273) Circumvallat papillalar. 56. s. Text-Atlas of Histology. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. Basic Histology. s. s.78) GFAP astrositlerde bulunur. s. Temel Histoloji. Dynein silyum yapısında yeralır. s. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. 59.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. Basic Histology.baskı. 54.

s. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. bulboüretral bezler gelişir.25) Fertilizasyondan önce.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. Langman's Medikal Embriyoloji.51) Gelişimin 17. s. Langman's Medikal Embriyoloji. s. The Developing Human. 63. 66.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. 1993. mayotik bölünmenin profazına girerler.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar. 6. 1998. 8. 64. 1998.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. prostat bezi.68) 67 . Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. gününde. 68. 6. Persaud. 1997.baskı. Langman's Medikal Embriyoloji. üretra. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. 2000 d) II.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. 1995. prostatik utrikul. s.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore. s. Basic Histology. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. 6. 1993. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler. Sayı 2. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. 61.baskı. 6.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore. 62. Embriyoloji Atlası. s.baskı. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. 1993.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. 65. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. 6.baskı.baskı.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. s. Koptagel. kıkırdak ve kemik elemanlarını. 1993. 6. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. 67. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. Persaud.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir. The Developing Human. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. s. Langman's Medikal Embriyoloji.baskı.baskı.

Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. Bu hücre spermatosit II'dir.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Kökenlerini kan monositleri oluşturur. 68 MEDĐTEST Cilt 9. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. Sayı 2. s. Basic Histology. 69. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. 2000 . Spermatosit II. yani mezodermal hücrelerdir. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. 2.

2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. 5. 1982. s. s. Manuel of Clinical Microbiology. Shadomy. 4. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. Russell. %2 b) Đyodoforlar. AJIC Am J Infect Control. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Hugo.107-133. Bu aileye mensup b.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. Yolken. Stabilize hidrojen peroksit %6. Ayliffe. Manuel of Clinical Microbiology. mukozalarla teması olmayan. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. s. 1996. 5.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. 5. Russel.baskı. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Baron.1995. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. s. c. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. b.baskı. 1993. 1996. Rutala. %0.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. s. s. s. 99 . 6. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. 1999. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. Clinical Microbiology Review.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır.4-16 Cevap A (Mc Donnell. s. 6. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. Pfaller.147-149. 3. Perasetik asit (%≤1) b. Streptococcaceae familyasından olup. Sayı 2. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. 1991. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. c. Tenover. Isenberg.31342) Kritik malzeme. AJIC Am J Infect Control. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var.183200.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. Herrmann.baskı. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. Murray. kimyasal sterilan değildirler. 2.

Listeria'ların üremelerinin arttığını. s. 2000 . vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. 11. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. s. 12. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. Sayı 2.baskı. 1994. 1995. Ergüven. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. 100 9. zamanla. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1994. Ergüven.17) Adjuvan maddeler. Textbook of Diagnostic Microbiology. s.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. su veya buyyon içinde ezilir. Medical Microbiology.Kendisi antijen olmayan.3 mikrogram/ml olarak bulunur.1-1.Serumda çok az miktarda bulunan.141) IgE serumda 0. 10. Manuselis. 1999. 1994. s. s. s. 1. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. 1999. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir.baskı. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. s. Đmmünoloji. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. ender bakterilerdendir. serviks. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1994. 1. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. Đmmünoloji. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. Medical Microbiology. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı.baskı. 1. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. 7. 8.25-43) Sterilizasyon. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır.

Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. 1999.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. Trowsdale.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. 1976. periferik dolaşımda. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. 101 .baskı. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. 1999. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. s. s.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. 18. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir.1-4.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. Toksik şok sendrom toksin 1. Advanced Immunology. Sayı 2. Terr. s.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. 14. Cevap D (Ustaçelebi. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 Cevap B (Stites. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır.baskı. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. Cooke.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. 15. 13. MMTV.baskı. Cevap D (Male.4. 16. b) Beta 2 mikroglobulin. d) Antijen. e) Isı ile alakası yoktur. Owen. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Immunology.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. 7.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. 17. TNF-β lenfokinlerdendir.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. s. 3.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. Champion. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). 1997. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. s. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır. 1996. Basic and Clinical Immunology. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. 3. s.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir.

Keiser.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. RPR ve Otomatize reagin testi. 3. Clinical and Pathogenic Microbiology. MEDĐTEST Cilt 9. Smith. gram negatif bir kokobasildir. s. 23. Keiser.baskı. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. gram negatif. S.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. s. Review of Medical Microbiology. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. s. 21. Smith.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. Weissfeld. Review of Medical Microbiology. Weissfeld. Smith. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. 24. 2000 . Adelberg. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. s.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Lichtman. 1991. s. Weissfeld. 1993. ε. subfebril ateş.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. Tilton. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. 1993. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. δ. 22. 1991.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. Melnick.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. Tilton. 1993. S.241-243) Brucella küçük aerobik. Pober. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. 1991. s. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. Cellular and Molecular Immunology. Clinical and Pathogenic Microbiology. TPI test ve MHA-TP testi. Brucella türlerinden sadece B. Clinical and Pathogenic Microbiology. Adelberg. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. Sayı 2. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Melnick. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. C. 20. Tilton.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. Keiser. kuru öksürük gibi şikayetleri var. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar.

bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. Review of Medical Microbiology. Adelberg. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir.Acil bölümüne. Tilton. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. s. Smith. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.77. s. M. Douglas. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. Streptococcus pyogenes. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1993. s. 1991. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. 1990.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. Adelberg. 27. M.429430) C. 28. 29.fermentans d) M.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir. s. Melnick. M. Sayı 2.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. Bennett. Tilton.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell.coli b) H. Clinical and Pathogenic Microbiology. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. 1997.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. s. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. M.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. Smith. Keiser.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. 1991. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. Weissfeld. Review of Medical Microbiology.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. 31.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. 30. Weissfeld.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. Keiser. 2000 .mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. Melnick. 1993. Fırsatçı etken tanımı ile. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. 26.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta.506-516) S. Principles and Practice of Infectious Disease. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz.pneumoniae c) M. s.

1999. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. 1992. gram pozitif.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. d) Sporlu. 38. 2000 . anaerob bir bakteridir. Bu aileye mensup b. s. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar.283) Clostridium tetani. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. s. 1997.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. Haemophilus influenzae tip b.Ateş.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. 33. kirpikli. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. Cevap C (Bilgehan. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir.baskı. 37. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. J Clin Microbiol 1998. Klinik Mikrobiyoloji. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. 35. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. 34. Sayı 2. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. s. 36. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir. 1999. tetanoz hastalığının etkeni olup.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. 32.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar.20. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. s. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır.Cinsel ilişki ile bulaşan. 5.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. c.

39. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. H. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. anaerop. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. günlerinde görülür.influenzae ve E. E.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır.coli e) Enteropatojenik E. c) Enterotoksinleri.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur.baskı. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır.difficile. 5664) E. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır. sitrat negatif özellik gösterir.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. Medical Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. 1999. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. C. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. 1994. O nedenle a şıkkı doğrudur. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. s. s. Infectious Diseases. 1994. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. 1996. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur.coli değil.coli. 1.coli’dir. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte.coli metalik refle vermektedir. 41.1-14.coli d) Enteroaderen E. psödomembransız kolit. sporlu. gram pozitif. 40.baskı." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. Pfaller. Gillespie. s. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden.coli c) Enterohemorajik E. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir. d) E. 2. 1996. pis kokulu.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir.coli Cevap B (Murray. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. C.coli.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. EMB agarda Klebsiella değil. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir.difficile'nin infeksiyona yol 105 . Klinik Mikrobiyoloji. Rosenthal. Kobayashi. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. Begg. s. s. Klinik Mikrobiyoloji.coli b) Enterotoksinojenik E. 80oC’de inaktive olmazlar. Sayı 2. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. Cevap D (Bilgehan. indol pozitif. distansiyon. s.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10.Hangi E. 43. Diğer her E.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. O nedenle d şıkkı doğrudur.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. C. c) E.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. Cevap A (Bilgehan. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. Yine EMB agarda E. Medical Microbiology. 42.231-234) Enterotoksijenik E.

Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. Med Clin N Amer 81(2):427-47.baskı. Toksijenik C. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Tabloya hal106 sizlik. Histoplazmoz. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. Mutlu. Isospora belli ookistleri. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. ampisilin. s.167-170. Telzak.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. Cengiz ve ark. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. 1999. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. Cengiz ve ark. kronik bir inflamasyon formudur.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Sayı 2. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 . HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. başağrısı. White. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize. 44. elementer lezyonu granülom olan. s.baskı. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. 45. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir.. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. Klindamisin.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. 46. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür.. s. Tüberküloz. Toksin B. 1997. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. bulantı.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. 1. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. 1999. Gold. Mutlu." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur."Halsizlik. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir.baskı. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. MEDĐTEST Cilt 9.237-43) Granülomatöz iltihap. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji.difficile suşları. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Ayrıca IFA. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. bulantı-kusma.ELISA.

kenarları keskin sınırlı. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk.Bulantı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. çapında. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir.675-9) Lyme hastalığı. Cengiz ve ark. s. 1. beyaz küre sayısı: 18. Cengiz ve ark. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. Vücut ısısı: 39.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı .. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark.baskı."Yüksek ateş. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür".aşırı halsizlik.aureus suşları ile meydana gelir.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır.Hg. kan basıncı: 90/50 mm.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez. dışta alfa hemoliz) ile çevrili. Diğer şıklarda verilen hastalıklar.MĐKROBĐYOLOJĐ 47. Sayı 2." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı .Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir.Besiyerinde spor oluşumu zordur. başağrısı. s. 1999."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz . Wilson Blair besiyerine ekilmiş.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu .Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. içteki hemoliz. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. kusma. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. dar ve beta hemoliz tipindedir. Hastalarda bulantı.baskı. Mutlu. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır.. Oluşan H2S. güvercin.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır.yüksek ateş.5oC.623-649) Clostridium perfringens anaerop. 1999. 48. s. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . kusma.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. teta toksinini etkisi ile oluşur. Mutlu. yaklaşık 15 cm.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji..Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi.340-7) Toksik Şok Sendromu. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . Mutlu. Cengiz ve ark. 2000 lik. Bu bilgiler ışığında. ortası soluk.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. 49. 107 .yaklaşık 5 mm. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. 1. s. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . Dokuda sporsuzdur. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. 1999. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. sporlu gram pozitif bir basildir. 50. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. carateum'dur. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. 1. düzgün kenarlı konveks. 1999. 1.baskı. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. vajina. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum .aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır.

ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. Cengiz ve ark. Mutlu.579-88) Haemophilus ducreyi. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır. M. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. hareketsiz. s. Bu nedenle. Cengiz ve ark. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. 1.sınırları belirgin. Mutlu. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz. 54. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın.. fistülize olur ve dışarı açılır. 1999. bazen perine.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Bennett.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. 1. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş.595-604) Penisilinler. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. cinsel ilişki ile geçen. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. skrotumda lokalize.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. 1999. sporsuz.kansasii Cevap B (Ustaçelebi. Cengiz ve ark.baskı.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. 2000 ..Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz.baskı. 1990. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. kapsülsüz. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir.ulcerans Buruli ülserine. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. Sayı 2. Mutlu. 1. Mutlu. s. ortası çukur. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. 52.avium complex d) M..marinum b) M. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. gram negatif kokobasilllerdir. kapsülsüz. 1999. 1999. s. Kültür yapılmasının yararı yoktur. 53." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. 55. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. M. s. Douglas.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Principles and Practice of Infectious diseases.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. 1. 3.ulcerans e) M. MEDĐTEST Cilt 9. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli.baskı.baskı. hareketsiz. s. sefalosporinler. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni.scrofulaceum c) M. Haemophilus ducreyi. Cengiz ve ark.baskı. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. Nekrotik. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. esas olarak erkeklerde görülen.

b) Hepatit A virusuna benzer. Bakteriyostatik etkilidirler. 109 . 62. 1993. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. Nadir epitel hücreleri.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. 1991. Sayı 2. d) Lenfadenopati görülür. Çoçuklarda genellikle hafif. Review of Medical Microbiology. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. Adelberg..Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. Weissfeld. Keiser.Delta virus hepatiti. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. e) Non-A. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Melnick.baskı. s.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. 1991. Melnick. s. Tilton. Adelberg. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Review of Medical Microbiology. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. e) Atipik lenfositler saptanır. 57.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. Adelberg. c) Hepatit B virusu mutantıdır. s. Cengiz ve ark.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. salya ile kontamine olmuştur. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. 1. 60.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. Clinical and Pathogenic Microbiology. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Smith. Adelberg. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. b) Heterofil antikorlar saptanır. Cevap D (Jawetz. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. Melnick. 58. Cevap E (Howard. 1991.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. Melnick. 1991. MEDĐTEST Cilt 9. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. s. s. Review of Medical Microbiology.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. s. Review of Medical Microbiology. d) Hastada Vincent hastalığı vardır.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Non-B hepatit etkenidir. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. 61. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. 2000 59.

Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. Review of Medical Microbiology.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. 63. Adelberg. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. s. 1991. Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology. Adelberg. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. 110 66. Melnick. 1993. Tilton. Review of Medical Microbiology. s. s. 1991. 2000 . 1991. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. 1991. Review of Medical Microbiology. 64. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. Clinical and Pathogenic Microbiology. 65.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. 68.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. krup. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. Sayı 2. Weissfeld. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. s. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. 1991. Review of Medical Microbiology. d) Hastalık öksürük. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. Melnick. Keiser. 69. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. 67. s. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. s. Review of Medical Microbiology.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. Melnick. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. Adelberg. 1991.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. Melnick. Melnick. Adelberg.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur. Smith. Adelberg.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. koriza ve ateşle aniden başlar. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. Melnick. s. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. Adelberg.

Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir.3 c) Rhinovirus tip 3. Smith. 2.Nonimmun hidrops fetalis.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan. Rosenthal. s.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kobayashi. Weissfeld.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. 111 . s.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur. 1993. 75.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. Keiser. 1996. 2. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan.baskı. Pfaller. s. Genel ve Özel Viroloji. Genel ve Özel Viroloji.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. Clinical and Pathogenic Microbiology. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. Rosenthal. Pfaller. 71. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji.baskı.baskı. 2. Sayı 2. HSV-2 de bir DNA virusudur.7 b) Parainfluenza tip 1. 1999. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. s.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields.69 e) Rotavirus tip 1.baskı.8 d) Enterovirus tip 68. s. s. 73.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. Kobayashi.baskı.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. Knipe. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. Adenoviruses in Medical Microbiology. 1994.2 Cevap A (Murray. 3. 2.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. s. 1994. 70.baskı. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. 72. s. 74. Tilton. Herpes Simplex Viruses in Virology. 76. 2. Human Herpesviruses in Medical Microbiology. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır.

baskı. s. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur.. Pfaller. 30 ve 45. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. O nedenle d şıkkı yanlıştır. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa.MĐKROBĐYOLOJĐ 77.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. c) Anneden hemen kan alınıp. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Anne 21.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. 1. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. d) Asit.baskı. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Bu aşamada anne.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. Medical Microbiology. s. 2000 . Cevap A (Murray. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. Cengiz ve ark. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. Kobayashi. Medical Microbiology. Pfaller.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. rubella IgM antikorları araştırılır. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. b) Anneden hemen kan alınıp. 79. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. 2. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. 1994. O nedenle a şıkkı yanlıştır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. MEDĐTEST Cilt 9. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak. 78. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. a) Primer hedefi B lenfositler. Cevap D (Murray. Cevap B (Ustaçelebi. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler. Rosenthal. s. c) Đkozahedral simetri gösterirler. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. Rosenthal. fötal risk yoktur. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. rubella IgG antikorları araştırılır. kendiliğinden replike olabilen. 1999. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez.baskı. 1994.haftalarında. e) Virus. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. 80. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. 1999. s. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. e) Litik. Kobayashi.baskı. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. Sayı 2. Prionlar.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. 1. Kızamıkçık aşısı. Mutlu. 2. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. 14.

S.baskı. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır.1 ml. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. a) Neisseria meningitidis.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. 1999. Cengiz ve ark. Clinical and Pathogenic Microbiology. s. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir. 82.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. meningitidis. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur..285-286) H. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir.influenzae.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. Mutlu. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. 86.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. yapılır. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu. 1993. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. günlerde intramusküler olarak 0.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. Tilton. 1999. s. 85. toksoplazmoz. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. S. Cengiz ve ark.14 ve 28. Smith. N. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.321) Hafif ateş.baskı. 113 . 83. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir. Sayı 2.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. kızamıkçık. Mutlu.000-50.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi. dünyanın her yerinde bulunabilen. prematürite. s.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.baskı. genel kanının aksine kontrendike değildir.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. dikilir. s.000 /mm3 ve hatta 30. H.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. s. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. 1999. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. 1. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. 1. Cevap E (Ustaçelebi. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur. başka nedenle antibiyotik kullanımı.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. yapılır.000-18.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır..3. Mutlu. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır.meningitidis.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir. Önlenemeyeni seçiniz. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. grup A b) N. Cengiz ve ark.000 /mm3 olabilir.843-8) Epstein Barr virus (EBV).. 1.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. akut viral hepatit. Weissfeld. Keiser. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. 84. 12. 0.7. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. N.

Tıbbi Parazitoloji. Çok hareketlidirler. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. 91. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. Protozoon Hastalıkları. Krotoski. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. s. intestinal. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. s.baskı. 1993. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. s. 92. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. 2000 . 8.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. 1996.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş.. MEDĐTEST Cilt 9. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. Weissfeld. Keiser.Yuvarlak. Töreci. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. 1. Baskı. çizgili görünen bir örtü vardır. Altıntaş. 89. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Smith. Sayı 2. 1. Markell and Voge’s Medical Parasitology.Baskı. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. s. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. pulmoner. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Dış kısmında kahverengi. Muhtemel organizma. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. 35 çapındadır. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir. John. Clinical and Pathogenic Microbiology.Baskı. 1999. s.35m çapında yuvarlak. Tilton. 1997. 1997. 4. çift cidarlı.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. Anğ.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. 88. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. 114 90.. s. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır.

s. Tenover. Tilton. 1999.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Tilton. polipne. C. 1993. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1996. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. Weissfeld. 1999.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. s. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. Keiser. 7. Manuel of Clinical Microbiology. Manuel of Clinical Microbiology. 94. 2000 96. Altıntaş. Cevap D (Murray..Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. 3. lenforetiküler malinite. Protozoon Hastalıkları. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. 95. Keiser. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard.baskı. fungus olabilecek bir parazit. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. Clinical and Pathogenic Microbiology. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . 97. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. öksürük. immünsupresif ilaç kullananlarda. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür. Weissfeld. Yolken. 4. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. 1991. Tenover. Hastalık: 1. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. Adelberg.carinii pneumonisinin gelişmesidir. s.baskı.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. Baron. neoformans var. Pfaller.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. solunum yolu ile bulaşan.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur.323-325) Candidalar ağız. Smith.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. Gebeliğin 3.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. Sayı 2. 7. s. 98.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. Yolken. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir.Kanser. Pfaller.. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. neoformans ve C. Baron. öksürük.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. Smith. MEDĐTEST Cilt 9.prematüre. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır.neoformans var. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. s. Review of Medical Microbiology.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. malnutrisyonlu. Melnick. s. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. 1993. 2. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir.

Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. etrafı kapsülle çevrili. Baron. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Sayı 2. Pfaller. Pfaller. 1. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır.baskı. Yolken. 1999. 99. Mutlu. Cengiz ve ark. Baron. örnekten hazırlanan preperatlarda.1232) Pseudoallescheria boydii. s.baskı. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp. Yolken. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez. 103. s. tomurcuklanma gösteren. Mutlu.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. Cengiz ve ark.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. 100. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. Tenover."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. 102.. maya hücreleri görülmüş.baskı. Yolken.. Tenover."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. s. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. 1999. gram pozitif. 1. 2000 .baskı. Pfaller. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. dallanan uzun flamanlar görülmüştür".457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup.baskı. Baron. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 101. Tüberküloz lenfadeniti. 7. Tenover. 7. 116 MEDĐTEST Cilt 9.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. 1999. 1999. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. Manuel of Clinical Microbiology. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. 1999.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. s. Manuel of Clinical Microbiology. 7. tomurcuklanma gösteren. Manuel of Clinical Microbiology.

.

2. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. d) Kardiyomyopati görülebilir. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. 1. b) 1. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. Neurology in Clinical Practice. et al. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı.Baskı.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. 1. c) Psödohipertrofiler görülebilir.Baskı. s. dekatta başlar. Neurology in Clinical Practice. MEDĐTEST Cilt 9. Hipotoni mevcuttur. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. et al. Nörooftalmoloji. 9.baskı. Neurology in Clinical Practice. 1991 s. Neurology in Clinical Practice. 5.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır.Baskı. Neurology in Clinical Practice. Sayı 3. et al.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. et al. 1991 s. 6.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. Kansu.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 7.baskı. et al. Cevap D (Bradley. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. 1991 s.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. 166 Cevap A (Bradley. 1991 s. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. 3. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. 2000 . En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. 1. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. 1991 s. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır.baskı. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland. 1. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar.NÖROLOJĐ 1. 4.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi .

Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. s. 8/e. 9. 16. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. Synopsis. Cevap C (Lechtenberg. 3/e. Nöbetlerin kontrolü güçtür. 12. s. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. s. 11. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır. Sayı 3. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. s. 9. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. s. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland. s.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. 8/e. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. 10. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır.Baskı. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Synopsis. b) BOS total protini artmıştır. Currier. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. 15.143) Meme. IgG.NÖROLOJĐ 8. total protein içeriğinin %15'den fazladır. Sugar. s. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. böbrek.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. Multiple Sclerosis.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur. c) BOS IgG içeriği artmıştır.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. 13.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. 14. akciğer. 2000 Cevap B (Johnson. s.

Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay.Baskı. koreye neden olmaz. Normal X kromozomu. Vagus e) N. Principles of Neurolog.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. 4.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland.Baskı. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. serebellar (%8). s. 24.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. Opticus Cevap D (Adams.Baskı.Trigeminus b) N. Principles of Neurology. 17.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. s. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. Sayı 3. 4. 11. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir.Baskı. Principles of Neurology. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir. Neurology and Neurosurgery.Baskı. Principles of Neurolog. Neurology Illustrated.538-539) Adenoma sebasum.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. 4. parietal (%15). Neurology and Neurosurgery Illustrated. s. 2. 2.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. pontin (%4) yerleşimli olabilir. s. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. 19. kafa çifti geçer. frontal (%15). s. Illustrated. s.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37).710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. 22. 18.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. 10. 8/e. Principles of Neurology.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay. s. olmadığından. s. 2000 . 4.Baskı. daha sonra sırasıyla temporal (%21). 21. 23.Baskı. 2. 20.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. s.Baskı. Hypoglossus d) N.1085) Jugular foramenden 9. Facialis c) N.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. MEDĐTEST Cilt 9. 4.

169 . Neurology an Neurosurgery Illustrated. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. Halgren. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir.Baskı. yutkunma hareketleri yapılır. 32. Epilesy. 1996. Shorvan.387-443) Kas yıkım enzimi. Cevap D (Chauvel.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. d) EEG'de tipik 3 Hz.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. s. Aydoğdu.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. Cascıno. 5. Lippincott. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. Journal of Neurology.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma. kranial sinir sağlar. s.392.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür.61.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. Harper. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. Yüceyar. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. 2. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. Sayı 3. 26. Bolton. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. Delgado Escueta A. s. 1995. 28. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır. oligodendrositler üzerinedir. Cevap E (Hopkins. Bancaud. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. s. 27. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland.NÖROLOJĐ 25. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. 9. 30. dil ve dudak yalama. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK.Baskı. her tür miyopatide yükselme göstermez. s.baskı. 1996. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. 31. s. s. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. Burt Jertbook Neuroanatom. lik spike end wave deşarjlar saptanır. 2000 29. Merritt's Textbook of Neurology. 1993. Neurosurgery and psyelnatry.

Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. 37. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. Cevap D (Yaltkaya ve ark. s.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. s. 40. 1996. 38. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. Cevap E (Merritt. Motor sinirler ve kaslar normaldir. Fastiği e) N. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. s. 36. 1995. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. 1995. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9..695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. s. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. s. Cevap D (Merritt. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. 2000 .Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. 1995.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Sayı 3. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. Deuntatus c) N. 1996. Cevap B (Merritis. 1995.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz. 34. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. s.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. Nöroloji Ders Kitabı. Globosus d) N..NÖROLOJĐ 33. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. 1995 s. sorulara yanıt vermeyen. Nöroloji Ders Kitabı. e) Demans mutlaka görülür. Ruber b) N. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. 39. 35.

s. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur.baskı. 171 . e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. s. kuvvet kaybı. Cevap D (Yaltkaya ve ark. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür.baskı. kromozomun kısa kolunda olduğu. serebellar yollar tutulur. 1995. 44. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. Dokunmu duyusu korunur. dokunma duyusu kaybı olur. Nöroloji Ders Kitabı. motor nöron bulguları ile karakterizedir. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. 42. c) I ve II. e) Paranoid bozukluk.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland.Yanlışı işaretleyiniz. s.baskı. Principles of Neurology. 9. yanıtsız komadadır. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. s. 43. 9. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. d) Derin duyu kaybı vardır. 46. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar.baskı. s.baskı. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. 4. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. Principles of Neurology. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir. c) Derin tendon refleksleri alınmaz.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. s. Merrit’s Textbook of Neurology. e) Patolojik refleksler görülür.Yanlışı işaretleyiniz. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur.baskı. Sayı 3. Principles of Neurology. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. s. 4. s.. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. 41. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap D (Adams. Cevap C (Adams. Ağrılı uyarana cevap yoktur. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. 45. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. 48. Nöroloji Ders Kitabı.Yanlışı işaretleyiniz. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. 4. 1995.Yanlışı işaretleyiniz. Cevap B (Adams. 4. Cevap E (Adams. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. kuvvet kaybı.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. 1996.93) N. d) Asimetrik başlangıç gösterir. Merrit’s Textbook of Neurology.Yanlışı bulunuz. Principles of Neurology. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. 47. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. Nabız ve kan basıncı alınabilir.. piramidal. Ruber bazal ganglionlardandır. senil plaklar görülür.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. 1996.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4.

s. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. a) Wilson hastalığı geni 13. Principles of Neurology. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. Principles of Neurology. seruloplazmin düzeyi düşüktür. s. Sayı 3.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul. 4.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. Principles of Neurology.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. b) 40-70 yaşları arasında başlar. 1996. merkezi ponsta. Principles of Neurology. e) Bradikinezi. kafa travmalarında. 2000 . Cevap A (Adams. a) Afferenti N. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. 56. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. kromozomda yer alır. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. 172 Cevap E (Adams.802804) OR geçiş gösterir. Principles of Neurology.baskı. s. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir. kranial sinir paralizisi sık görülür.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside.Yanlışı işaretleyiniz. 55. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. 51. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. bakır metabolizması bozukluğudur. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. 1996.baskı. 53. Hipotoni ön boynuz hastalıkları.944) PSP 60 yaş civarında başlar.139) Oftalmoplejik migrende 3.Doğruyu işaretleyiniz. 49. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. s. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. 4. serebellar bulgular olmaz.baskı.926) Beyinde diffüz atrofi olur. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. entoksikasyonda. s. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. ancak hafiftir. Cevap D (Adams. c) Asimetrik başlangıç gösterir. kranial sinir paralizisi sık görülür. 4.s. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir.Yanlışı işaretleyiniz. 1996. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. afferent yol trigeminal sinir. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. 52. 4. Cevap B (Adams.s.baskı.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. 4. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. 54. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. rijidite. e) Oftalmoplejik migrende 6. 50.baskı. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. s. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. metabolik ansefalopatilerde. periferik sinirlerin hastalıkları.Doğruyu işaretleyiniz.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz.

833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. santral herniasyon. Merritt's Textbook of Neurology. Sringomyelik sendromda. %85 hastada VEP latans uzaması.3mg/gün). serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . 1993. Neurology in Clinical Practica. 1995. Derin duyular korunmuştur. s. 58. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. difteri. Merritt's Textbook of Neurology. s. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. Nörooftalmoloji. baskı.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . 59. Tolosa . 61.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. beyin sapı ensefaliti. baskı. 1996. nöroleptik malign sebebler. 1995. kavernöz sinüz trombozu. 1997. baskı. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. Leighs hast.Aşağıdakilerden hangisi 3. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. 9. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. botilism. 1997. Nörooftalmoloji. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast.123) Karodit anjiografi 2. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. Myasthenia. 6. Fabry hastalığı. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir.C6.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. Guillain Barre Sendromu.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. Cevap C (Kansu. 1993. diabetik nöropati. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir. 60.Hunt sendromu. Fisher sendromu. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. s.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Principles of Neurology.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. paraneoplastik sendromu.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. s. Sayı 3.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. s. 9. baskı. s. s. 2. alkolik nöropati. botilisim. 57. 2. Principles of Neurology. 2. baskı.baskı. Multipl skleroz. 6.baskı. amiloid NP.197) Basiler menengit.

Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. 65. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar.457) Optik radyasyonun. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. 174 MEDĐTEST Cilt 9. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir. Principles of Neurology. normal boyutta hatta küçülmüştür. başağrısı. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. baskı."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. başlangıçta bulantı. baskı. Pick hastalığı. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. 1997. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. Principles of Neurology. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. çabuk yorulma.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. s. baş dönmesi. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. s. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. 1997. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams.453. 63.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. baksı. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. Temporal lobun superior girusundaki 22. 64. beyin . Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır.467) "Saf kelime sağırlığı". sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. 6. Demans ve parkinsonizm yoktur. 2000 . huzursuzluk. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. konsantre olamama şikayetleri olur. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. serebral atrofiye sekonder değildir. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. Soru. 6. s. Parkinsonizme yol açmaz. 1997. Principles of Neurology. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. Lezyon unilateral olduğunda. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. Hasta sağır değildir. 6. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. Sayı 3. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları.

testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. Cevap E (Đliçin.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. s. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. Temel Đç Hastalıkları.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup.v. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. S. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. 2000 . nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. Temel Đç Hastalıkları. e) DKA’da 0. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. Temel Đç Hastalıkları. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. Temel Đç Hastalıkları. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. Temel Đç Hastalıkları. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. Cevap B (Đliçin. 4. s. a) Leptin. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. s. Cevap E (Đliçin. 3. s. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. s. Temel Đç Hastalıkları. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. insülin tedavisi kesin tedavidir. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. Sayı 3. 5. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. Cevap A (Đliçin. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. 2. beyinde hipotalamustan salgılanır. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda.1 Ü/kg i. d) NPY açlık duygusunu arttırır. s. 6. e) Hirsutismusdan. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Cevap C (Đliçin.

s.36’nın altındadır. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. e) DKA’da 0. Current Management of Diabetes Mellitus. s. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). Temel Đç Hastalıkları. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. Şok. Cevap D (De Fronzo.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. s. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. Cevap C (Đliçin. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. Temel Đç Hastalıkları. 10. c) Ortostatik hipotansiyon. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap E (Đliçin. ağır hipoglisemi.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. 12. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. 13. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. pH: düşüktür. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. 9. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. Biguanidler vs. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. kan şekeri 300-500 mg/dl. Sayı 3. s. s. a) Diabetik ketoasidozda.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Diabetes mellitus. s. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. pH: 7. Temel Đç Hastalıkları. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. 11. Cevap D (Đliçin. vs gibi) Cevap D (Đliçin. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. Temel Đç Hastalıkları. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez. rektal ateş ise yüksek olabilir. yanaklar kırmızı. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. 139 . malignite. kan ve idrarda aseton vardır. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. s.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. Temel Đç Hastalıkları.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. periferik ateş düşük. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar.v. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır.1 Ü/kg i. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. Bikarbonat düşüktür.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. 8.

s. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. Strewler. Cevap E (Đliçin.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. 19. Agonistleri PRL salınımını engeller. 1997. hiperlipidemi.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 15. 17.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology.baskı. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. Basic and Clinical Endocrinology. ateroskleroza eğilim. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. 5. s. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. Basic and Clinical Endocrinology. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. 1997.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. 2000 . Cevap B (Đliçin. hiperinsülinizm. Temel Đç Hastalıkları. 5.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. MEDĐTEST Cilt 9.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. insülin direnci. s. Basic and Clinical Endocrinology.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. 16. 1997.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. 1997.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz.baskı. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. Sayı 3. s.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. s.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. 2. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır.baskı.baskı.baskı.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. s. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. s. 1992. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. Temel Đç Hastalıkları. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm. hipertansiyon. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. 18. 5.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. 5. 20.

1997. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. 25.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil. 23.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. s. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. Sayı 3.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH. 1997. s. Basic and Clinical Endocrinology. Cevap C (Lange. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. TSH ve ACTH sırasıyla olur.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. 26. 1997. Basic and Clinical Endocrinology. e) Klinik olarak poliüri. 2000 .Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. s. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. polidipsi.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. s. 22. s.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. Gonadotropinler. 1997. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. 1997. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. 1997. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. 27.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. 141 24. 1997. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. s. s. MEDĐTEST Cilt 9. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor.

Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor. Ayrıca.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. Endocrinology and Metabolism. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz.2 mikro ünite/mL (Normal 0. Cevap D (Felig. 3. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması. Endocrinology and Metabolism.9 mg/dL 2. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. 2000 .3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. s. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir.5-1.baskı. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. 31. 142 30.baskı. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. Endocrinology and Metabolism. Sayı 3. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. s.44 yaşında bir kadın. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. s. 1995.8 ng/mL) TSH: 0. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. 1995. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. 1995. Endocrinology and Metabolism. Cevap A (Felig. MEDĐTEST Cilt 9.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4.8 mikrogram/ dL) T3: 0.45 yaşında bir kadın hasta. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. 29. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. 3.4 ng/mL (Normal 0. Bundan sonra nelerin yapılması. Hipertiroidiyi göstermez. 3.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. 3. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. Bu durum.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. 1995. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir.baskı. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir.81 yaşında erkek bir hasta. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor.baskı. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. Cevap E (Felig. s. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon.48 yaşında kadın hasta.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir.8-12.

14.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. 37.2018) TSH. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. s. 33. 14. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez. 14.baskı. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. 1998. 35. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. Sayı 3. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.baskı.baskı. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. 14.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir. s. s. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. 2000 143 . d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. s.baskı. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. s.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. Çünkü hızlı alkalizasyon.baskı. 34. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. 14. 14. 1998.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir. 36. 1998. s. 1998.TSH düzeyinin düşük.

MEDĐTEST Cilt 9. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. Đnsanlarda alt idrar yolları. Enteropatogen E. Enterotoxinogen E. hominis. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. s. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. prostatit. akut piyelonefrit. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. 9.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. Klinik Mikrobiyoloji. çocukta farklı olabilir. Klinik Mikrobiyoloji. 2. epididimit. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. 1996. Butel. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. 1994) V.Baskı. s. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. Klinik Mikrobiyoloji. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur.551) M. 160 4. 1996. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. hastanın yaşı önemlidir. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır. 20. Bunların dışında artrit. Sayı 3. 9. 1995. Jawetz. 9. 2000 . nokardiya. coli (EPEC).baskı.baskı.coli (ETEC). 1996. 3. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur.10-12) Son zamanlarda patojen E. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. nongonokoksit üretrit. insanların alt idrar yolları. aspergillus. 5. ancak nonspesifik üretrit.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E.baskı. Enterohemorajik E. erkekte. histoplasma ve mycoplasmadır.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. 6. s. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. s.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji. Omston. Enteroinvasive E.coli (EĐEC). Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı. Patojen Escherichia colilerin. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. coli (VETEC) de denir).coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. coli’ lere değişik isimler verilmektedir.

1996. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir.111) V. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. s. %20 nötrofil. s. 2000 11.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor. NMS Microbiology and Infectious Diseases.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. albicans antibiyotiklerden etkilemez. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. difficile oluşturur. bütün dünyada görülebilir. %2 bazofil) saptanıyor. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. kolera invazyon yapmaz. Sayı 3. V. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. 8. C.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. Difteri-boğmaca-tetanus. oral poliyo ve H.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. Klinik Mikrobiyoloji. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 1994. s. 9. 1997. C. 13. s. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. 12. 3. s.Baskı. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. 10.Baskı. AZT) tedavisine başlanmalıdır. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. Cevap C (Kılıçturgay. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. 1997. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. %8 monosit. 1997.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . 1994. Klinik Mikrobiyoloji. s. HIV için henüz aşı mevcut değildir. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar. Bu hastadaki fizik bulgular. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. MEDĐTEST Cilt 9.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir.Baskı. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. Cevap D (Virella. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit.

897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. 1996. Cevap E (Whitley.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. NMS Microbiology and Infectious Diseases.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). Serumun yarısı yara etrafına. Scheld. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. s.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir.Baskı. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. In:practise of infectious diseases 1995.1644-55) Sepsis. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır.N. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. 19. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir. s.Baskı. 1992. 1995. 1997. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. meningitidis ve H. s. 4.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. s. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. 18.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. 17. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. 4.364) Kinolonlar etkilerini. 16. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. Definitions for Sepsis 1992. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. Cevap D (Topçu. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. ekovirüsler.baskı. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. 14. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. 20.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. s. 15. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır.831) Rifampisin.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. Sayı 3. 3. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. 2000 . s.

%10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. Curran. 4. Sayı 3.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. Ward. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. Chaisson. aureus. s. s. mikrobiyolojik kanıtlar. Corey. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. kan ürünleri transfüzyonu. 25. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. mikotik anevrizma.1174. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. 4. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür.baskı. Volderding. septik pulmoner enfarktlar. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. Cevap E (Kılıçturgay. intrakraniyal hemoraji. 1. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. janeway lezyonları).baskı. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit.baskı. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. 26. Taş. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. predispozan kalp hastalığı. Heteroseksüel ilişki. 2000 Cevap D (Doğanay. 21. s. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. vasküler fenomenler (arteriyel emboli. s. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir.baskı. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. intravenöz uyuşturucu kullanımı. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur.Baskı. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. Principles and practise of infectious disases. romatoid faktör). 23. s. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. s. Cevap B (Ulutan.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. s. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. 4. beta hemolitik streptokoklardır. roth lekeleri.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. Cevap E (Chaberland. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. 1995. kan. 1.1217. 22. 163 . 24. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. 2. ateş.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. aureusdur. osler nodülü. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. Sande.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld.

Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. Kaya.baskı. Cevap A (Tekeli. 1995.coli'dir. 31. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. 3. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular.Akut A Hepatitinde.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. 3. Principles and practice of infectious diseases. Principles and Practice of Infectios Diseases. s. malarya Cevap C (Krogstad. Sayı 3. 4. 28. 30. 29. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir.baskı.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. Bu plazmidi taşımayan C.anaerobik etkili bir ilaçtır. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. ovale b) P.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. s.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. 1990.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. 32. 4. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. vivax c) P. 4. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. Akut Hepatit B göstergesidir. 27.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. 1992. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder. Benett. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. s. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur. falciparum d) P.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. 1996. Son yıllarda S. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E.Baskı. knowlesi e) P.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. Dolin.2415) P. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. s. s. s. tetani suşları tetanospazmin üretmezler.Baskı. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar.Baskı. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. s. Cevap D (McCabe.1146) Anti-HAV IgM. Dolin. MEDĐTEST Cilt 9. Benettje. 2000 .

c) En az iki serotipi mevcuttur. 1996. 36. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Sıklıkla ölümle sonuçlanır.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. s. Söyletir. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. 35. Doğanay. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. Sayı 3. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır. 2000 165 . 37. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir. 34. Hastalıkları Kitabı.107) Kolera sikka çok atuk başlar.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. MEDĐTEST Cilt 9.

s. 2. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. Temel Đç Hastalıkları. 6. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. s.877. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. Đliçin.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. Temel Đç Hastalıkları.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. s. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. Sarılık olmasından etkilenmez. s. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. Akustik gölgesi olan.884. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Temel Đç Hastalıkları. 3. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. Gastroenteroloji. genellikle beraberinde tenezm vardır. 5. d) Gaitada müküs vardır. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. Gastroenteroloji. Temel Đç Hastalıkları. e) Striktür seyrektir. Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. s. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. USG’nin dezavantajları ise. 133 hangisi akut pankreatitte . %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar.cilt.995) Dışkı volümünün fazla olması. En sık görülen hipokalsemidir. s. Artmış bazal asit salınımı 3. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. sık sık ve azar azar. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. çeşitli fistüllerdir. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. 4.cilt. 2000 Cevap D (Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. Hamilelikte güvenlidir. 1. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. distal kolon patolojisini akla getirir. 2. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. s. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. Temel Đç Hastalıkları. 2. s.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium.

cilt. Temel Đç Hastalıkları. Gastroenteroloji. 1995. 134 11. Diyare 3. Afferent loop obstrüksiyonu 7.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. Temel Đç Hastalıkları.335-346. Temel Đç Hastalıkları.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Ölmüş fare kokusunu andırır. Gastrointestinal.cilt. 1. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. s. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. 12.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Rekürren ve marginal ülserler 13. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. 8. Liver Diseases. s. 1997. Tablo 1. 9. 1995. Kilo kaybı 5. Đliçin. 1. 1995. 1993. 1997. s. s. Sayı 3. Bockus. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. s. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır.1087) Bkz. Bockus. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Koroziv özefajit. Plummer Winson sendromu. Temel Đç Hastalıkları.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. Kanser 9. 2000 . Anemi 6. Liver Diseases. Dumping sendromu 2. 14. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Gastrointestinal. Temel Đç Hastalıkları. Diğer risk faktörleri. Clinical Gastroenterology.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. s.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. Đliçin. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Đliçin. s. Gastroenteroloji.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. Đliçin. s. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. 10.1011) Bkz. akalazya.464. 1997. Safra taşı 8. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Tablo 2. Gastrointestinal. s. Bockus.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Liver Diseases. 2.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Đliçin.

bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. sarılık c) Karın ağrısı. Temel Đç Hastalıkları. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. Đliçin.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. kanaliküler.1036) Bkz. ateş. bilirubin dekonugasyonu. Temel Đç Hastalıkları. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. kilo kaybı. s. hipotansiyon. Temel Đç Hastalıkları. anemi b) Karın ağrısı. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. anemi Cevap B (Đliçin. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. kilo kaybı ve sarılıktır. 17. kilo kaybı. anemi d) Sarılık. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. s. Clinical Gastroenterology. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. bulantı-kusma.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. kilo kaybı e) Karın ağrısı. 2000 . plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. Tablo 3.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15.947) Schatzki bulunur. s. Sayı 3. 1993. hepatik “uptake”de azalma?. sitozolik ligandin azalması.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. MEDĐTEST Cilt 9. hepatik klerens azalması. karın ağrısı. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması.

Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. 18. Vit. Daha çok genç bayanlarda görülür.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. MEDĐTEST Cilt 9. episklerit. Tablo 5. s.981) Bkz. s. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. B12 eksikliği Lökositoz. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3. Sayı 3. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. Temel Đç Hastalıkları. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi.Hangisi H. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. 22. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. Tablo 4. asidoz. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. plevral sıvı. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. Temel Đç Hastalıkları. s. s.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Cevap A (Đliçin. 19. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. perforasyon. Temel Đç Hastalıkları. 2000 .1013) Bkz. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. s. d) Gece uykudan uyandırır. hipokalsemi. 20. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit. Temel Đç Hastalıkları. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. pylori için kullanılır. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. folat.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H.

dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. kusma. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. 23. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. Cevap C (Đliçin. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. 2000 137 . bulantı. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. Temel Đç Hastalıkları. süregen. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. yayılım göstermesi. Sayı 3. s. s.952) Menetrier hastalığını. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. Abdominal ağrı.

2000 .483) B. 300 mg. Solunum sistemi hastalıkları. 1990. ronküsler var. s. 7. s. Akciğer grafisi olağan Akc. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. Sayı 3. 6. 2. 5. Solunum sistemi hastalıkları. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. 3. hırıltı yakınmaları var. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. Cevap D (Murray 1994. s. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. s. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. s.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. C. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. Oskültasyonunda ekspiryum uzun.453) Şıklardaki tüm belirtiler. Mediasten amfizemi için tipiktir.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. 1990. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. s. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. 4. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. D şıklarındaki etkenler. sabah aç karına. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma.

Destek tedavisine gereksiniyor. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. Özhan. b) Sık öksürtürüm. Dereli. s. Dereli. Pulmonary Diseases and Disorders. b) Zirve akım hızı azalır. s.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. s. bulgusudur. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. Akciğer Hastalıkları. s. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. 1981. Sayı 3.1273) Konjenital bir hastalıktır. 15.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. 1981. 1981. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Akciğer Hastalıkları.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. s.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. 2000 . Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. 11. 8. 1995. s. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. 12. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. Cevap E (Vidinel. Tedavide akarlara karşı akarasid. Spontan solunumu var. Cevap B (Fishman. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. 1988. Otozomal resesif geçer. 9. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. 13. Enfeksiyon bulgusu yok.30-41. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Akciğer Hastalıkları. s. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. e) Statik kompliyans artar. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. s. b) Otozomal dominant geçer.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. 14.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. Özhan. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış.

d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. s. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. Cevap A (Fishman.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Pulmanary Diseases and Disorders.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. s. 197. 1981.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. 2000 .655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. s. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı.138. 20. 1995. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. s. s. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir.Kalp yetmezliği.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. Pulmonary Diseases and Disorders.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. s.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. c) PPD cilt testi negatiftir.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. 22.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. 18.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir.330. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. Cevap C (Barış. atelektazi. s. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. 16. 23. The Pleura. 19. VCSS'dur. Göğüs Hastalıkları.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. 21. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. Anevrizma rüptüre olabilir. Am Rev Respir Dis. s. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. s. 1995. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. 17. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. baskı. Solunum Hastalıkları 4. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. Sayı 3.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. Fishman. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. Diğerleri sarkoidoziste vardır. Sahn.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. sebebi lenfatik obstrüksiyon. semptoma yol açmaz. s.

33-52) Bradikinin. 31. 27. serotonin.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. c) Akciğer büyük hücreli Ca.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. s. 26.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- .ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. 2. s. Tedavi süresi 2 haftadır. 1996. PGA1. PGA2. 1991.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. 2. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar. s. Göğüs Hastalıkları. 1995. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. 28.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. 1996.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. s. s. Doksisiklin. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. Sayı 3. 1994.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. s. PGE. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. 1993. 30. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. 24.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9.Baskı. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. 1994. s. b) Akciğer adeno Ca. 1994. Toraks. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. s. 25. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı.baskı.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. 29. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur.

55 pH değerine sahiptir. genellikle 2-4 gün sürer. 1991. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. s.45 arasındadır.40-7. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir.INH Cevap B (Vidinel. 2000 . Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür.30 olması. s.30 bulunması. s. s. Cevap E (Murray. Pnömokoksik pnömoniler.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving. 33.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. 36. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. ateş. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. 1994. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. Respiratoy Medicine. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde.RMP b) Persister basil . 32. b) Transüdalar 7. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. rotatoid plörezi. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. 1995. metakolin. 35.RMP d) Hızlı üreyen basil . ince raller. s.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7. Daha yaşlı olan. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. MEDĐTEST Cilt 9. ampiyem. s. Radyografik bulgular.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7.60'dır. 34.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup.PZA c) Persister basil .30-7. In Broaddus VC. Sayı 3. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. buna karşılık.PZA e) Persister basil . bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri.30) özofagus rüptürü. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. 37.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. 1995.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . Lökositoz 4 gün içinde kaybolur.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. Nadel. Akciğer hastalıkları. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt.40 yaşın altında. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar.

Tanıdaki uygun yaklaşımlar. 42.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. situs inversus). Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Cevap D (Fraser.601-2) 1-Pulmoner agenezis. anevrizma. Leitch. Akciğer grafisinde. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis). s. tüberküloz. antofilit.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. malignite ve loküle ampiyemi içerir. Solunum sistemi muayenesi normal. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. 3.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir. yerel ısı artışı. s.Kistik fibrozis.. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi.baskı. 40. Mediyastende de bulunabilirler. 39. fungal enfeksiyonlar. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. Sayı 3.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut. Leitch.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. s. 6. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). Seaton.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. Akciğerin apeks tümörleri. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. kırmızılık veya ödem de olabilir. bronşektazi. 2. 2.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. s. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. 2000 . Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Ateşi var. apne. pupillada daralma (miyozis). Evre III yalnızca pulmoner opasiteler.baskı. tromoliz. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. s. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. 5-Mac Leod Sendromu. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. 3-Willam Campbell Sendromu. 1995. Seato. Pare. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. s. Radyolojik ayırıcı tanı. Amfibol grubunda ise amosit.639) Etyolojisi bilinmeyen. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. MEDĐTEST Cilt 9.

Baskı. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. 2.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. MEDĐTEST Cilt 9. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. Kesin tanı bal130 gamda. Şayet aktif hastalık delili yoksa. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. fakat acil tedavide değil. s. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. Toraks CAT scan. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. s. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. 46. s.138) Akciğer grafisinde. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. fakat aktif hastalığı göstermez. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. 2. 2000 . bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. endobronşiyal lezyonları. 47. Solunum sistemi bakısı normal. histoplasmosis veya coccidiosis). tutulan diğer alanları. 2. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır.72 yaşında bayan hasta. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. 2. Pulmoner arter anjiografisinde. 45. Diğer olasılıklar. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. plevral effüzyon lezyon. mükemmel bir tarama testidir. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. Đlk kuvvetlendirici testte.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. fakat göğüs ağrısı yok. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut.37 yaşında erkek hasta. 2. Penisilin.baskı. Solunum sistemi bakısında. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. Akciğer grafisinde.50 yaşında bayan hasta. s. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür.Baskı. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. 0. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. Ani başlayan dispnesi mevcut. Pulmoner arter anjiografisinde. Silikozisde tipik bulgular. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir.Baskı. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. Sayı 3. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. Tüberküloz kaviteli lezyon.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. değişik şekil ve hacimde. 44.

Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. 49. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. s.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak.Baskı.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. Popcorn (hamartomalarda).GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. laminar (granülomalar). Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. normal fizik muayeneye sahip. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir. aspleni.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. myeloma. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. Sayı 3. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. 51. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir.Baskı. Ancak bunda kolesterol fazla.28 yaşında asemptomatik erkek. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. 2. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. 50. 2. Akciğer grafisinde. 52.Baskı. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür. s. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. Şilotoraks ductus torasikusu malignite.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. s. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. %25'i travmatik. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. s. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. 2000 . Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut.140) IV ilaç alışkanlığı. Diğer taraftan 2. Patogenez belli değildir. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. Ayırıcı tanı benign (granüloma. 2. Cevap C (Fercy. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. Plevral diseasse.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır.

Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. s.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. 1995. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. 2000 . 1994.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. 53. Pnömoniler. Sayı 3.baskı. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. s. 132 MEDĐTEST Cilt 9. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. 2. 54. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Bisinozis ise keten.

c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. Williams Hematology. s. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. Sayı 3.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. s. e) Lökosit sayısı genellikle 50.baskı. Temel Đç Hastalıkları. s. Serum demiri düşük. Đliçin. serum ferritini normal ya da artmıştır. s. s. nötrofilik. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. 1995. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. s.1179) Hematopoetik faktörler. Cevap C (Đliçin. G-CSF. Çoğu zaman 100. Temel Đç Hastalıkları.Baskı. Öbek. 15. 1995. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin.716. IL-3. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. Platelet sayısı genelde normaldir. 2. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. monositoz ve eozinofili görülebilir.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır. s. Temel Đç Hastalıkları.908. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. 6.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. 4. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir.baskı. 7. 2000 Cevap E (Đliçin. a) Glikoproteinlerdir. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. 2. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. Temel Đç Hastalıkları.583. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. 15. KML için yanlışı işaretleyiniz. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. 1988. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. 3.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. Williams Hematology.000/mm3’ün üzerindedir. GM-CSF. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. s. s.000'in altındadır. c) Bazofiller artmıştır.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. s. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. 144 5. eritropoetin. Temel Đç Hastalıkları. 4. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. Đç Hastalıkları. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. Granülositoz.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir.3 DPG’ın artması gerekir. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. MCSF. .

Prognoz 4. mide. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. 1995.1062. Williams Hematology. 11.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8.1287) ALL-L3. 15. s. Đliçin.Tarama 2. s.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. Hücreler homojen olarak büyüktür. en sık görülen tiptir. 10. orta derecede bol sitoplazma görülür. Ca549. Ca195.4 3. M29. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin.Tanı 3. CK-BB VMA*. s. 15. s.4 4 1 (?). 15. s.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. s. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. Williams Hematology. Đliçin.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler.baskı. 13. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir. Çekirdek düzgün kenarlı.667. “Lipid-bound sialic acid”.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır.baskı. CA 50. MCA CEA* CA 19-9.baskı. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. “Tissue Polypeptide Antigen”. 2000 Tablo 1. Temel Đç Hastalıkları. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler.4 3. 1995. s. s. Temel Đç Hastalıkları.4 2. oval veya yuvarlaktır. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. Temel Đç Hastalıkları. Çok koyu bazofilik. 1995.3.baskı. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler.baskı. CA15-3.3 2 2-4 2 3. 9. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. larinks ödemi. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*. Sayı 3. s. Genç. Temel Đç Hastalıkları.4 2. s.1008. 1995. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. belirgin vakuolleri olan. Tablo 1.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12. Đliçin.1458. Williams Hematology.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. Williams Hematology. Ca242. 15. Williams Hematology.4 2-4 4 1-4 4 1.1004.1372) 145 . Prognoz iyidir.1407) Bkz. s.4 1-4 4 3. M 26. MEDĐTEST Cilt 9.4 4 2-4 2-4 3. 15. Đliçin.1314) Nodüler sklerozan tip. Temel Đç Hastalıkları. 1995.

Kanserler 7. 14. c) Pansitopeni vardır.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir.1781. Splenektomiden sonra 3. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar.Hemolitik anemiler 11. Akut kan kaybından sonra 4. Temel Đç Hastalıkları.Egzersizden sonra 15. Gaucher hastalığında. lösemi ve lenfomalarda.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. 1998. s. Nedenleri. Temel Đç Hastalıkları.baskı. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir.1223) PNH. d) Trombosit sayısı arttığından. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. miyelodisplastik sendromlarda. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. d) Trombozlar görülebilir. Hastalıkta eritrositler. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. Wintrobe’s Clinical Hematology. Sayı 3. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. 10. MEDĐTEST Cilt 9. s. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. Đliçin. 14. Pansitopeni.1231) DIC. e) Kök hücre hastalığıdır. Đç Hastalıkları. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Demir eksikliği anemisi 10. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17. s. Wintrobe’s Clinical Hematology. s. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. e) Trombin zamanı uzamıştır. 146 . prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı.baskı. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. sarkoidozda ve malarya. Bu olaylar olurken. Cevap D (Đliçin. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında.850) Trombositoz.baskı.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. s. Kronik masif splenomegali ise. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16.Bazı ilaçlar 13.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. 2000 a) Hemoliz vardır.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. s. 10. Öbek. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. 18.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12.345. Temel Đç Hastalıkları. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. Otozomal dominant geçer. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. s. 1. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. 1998. Cevap B (Williams and Wilkins. trombolitik sayısının 400. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. yaygın kanamalar oluşur.1264. eş zamanlı olarak Faktör XII. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. Đliçin.

s. Đliçin. a) Megaloblastik hücreler. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. 23. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. miyeloproliferatif bozukluktur. poiklositoz. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz.1188) Megaloblastik anemiler. gerek sitoplazma. aşırı terleme. 40 yaş altında nadir görülür.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. d) Đndirek bilirubin artabilir. Temel Đç Hastalıkları. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. e) LDH artabilir. nadiren azalmıştır. Đç Hastalıkları. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. 20. -Serum ferritini düşmüştür. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. -Serum demiri düşük. s.1275) Polisitemia vera. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. b) Lökopoez anomalisi görülmez. Temel Đç Hastalıkları. OEHbK düşük. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. s. Tablo 2. RDW artmıştır. Cevap C (Đliçin. Cevap B (Öbek. anizositoz. hemosiderin ve sideroblast görülmez. 19. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. -Yorgunluk. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür.1279) KML’de klinik özellikler. s. Sık mitoz görülür. Cevap D (Đliçin. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. c) Mitoz sık görülür.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. Temel Đç Hastalıkları. -Periferik yayma. 21.1202) Bkz. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. s. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. annütositler. MEDĐTEST Cilt 9. Erkeklerde daha fazladır. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. OEHb. Megaloblastlar.718. s.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. Cevap E (Đliçin. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. 22. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. s. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. Tablo 2.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır.

28.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. s.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. Temel Đç Hastalıkları.1207) Bkz.1376) Bkz. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27. Cevap C (Đliçin. 25. b) Trombositler sayıca azdır. Tablo 3. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. Tablo 4. s. 26. Temel Đç Hastalıkları. Bunların dışında. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. 2000 . Temel Đç Hastalıkları. s. s. 29. ancak fonksiyonları normaldir.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. Temel Đç Hastalıkları. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. otoimmün hastalıklar. s. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. Tablo 3.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin.

10. Temel Đç Hastalıkları.1445) Klorambusil. düşük “grade”li lenfoma.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 1991.baskı 1998.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin. 1994.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. baskı 1998.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. KLL. 1998. Sayı 3. miyeloma.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. s. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 5. 31. Hematology 4.baskı. s. baskı 1998.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur.baskı. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. s. 10.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. 36. multipl myeloma.baskı. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır. 10.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. 33.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar. lenfoma. 30. Temel Đç Hastalıkları. 32. 149 . 2. s.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. s. s.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. 35. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. kronik miyelmi ve çok yaygın. 10. Hematology. 2000 34. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi.1444) Bkz. makroglobulinemi. 37. MEDĐTEST Cilt 9. s.

Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. s. daha sonra farkins. meme. DTR’leri korunmuştur. böbrek d) Akciğer. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. böbrek b) Akciğer. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. 2000 . Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. Ekstremite kaslarından başlar. multipl myeloma e) Meme. kolon. meme. akciğer Cevap D (Đliçin. s. mide. Sayı 3.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. 38. solunum ve gövde kaslarını tutar. Temel Đç Hastalıkları. prostat ile multipl myeloma gelmektedir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. prostat.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. 39.

1999. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş.baskı. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. s. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. 1. s.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . Klinik Romatoloji. Eklem deformitesi sekeldir. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. Romatoid faktör pozitifliği 7. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. s. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. 13. Halsizliğin olmaması 3. CREST sendromu. s. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. Arthritis and Allied Conditions.1433-1464) E harfi. Arthritis and Allied Conditions. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. PIF.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. 1997.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. 1999. 5. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. 3. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. Klinik Romatoloji. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. s. 1999. Sayı 3. Đritis öyküsü 3. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Subkutan romatoid nodüller 6. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. 2. Klinik Romatoloji. Eklem ağrısının olmaması 4. 6. Simetrik artrit 5. 1997. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9.

533) Osteoporoz. Sayı 3.532.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. 2000 . Klinik Romatoloji. 8. 1999. 1998. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. Arthritis and Allied Conditions. Arthritis and Allied Conditions.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum.127) C3b. 1999. s. 1999.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. enfeksiyon.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. 1992.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. s. 156 11. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange.baskı. Klinik Romatoloji. o kasın gücü 2. 13. Caring for Children with Cerebral Palsy.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange.baskı. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. s. Orthopedic Rehabilitation. s. s. 13. 1994.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir. 7. Basic and Clinical Immunology. s. s. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. aterosklerotik kalp hastalığı. s. 1994. 10.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. 15. 1997. Klinik Romatoloji. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. 13. s. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır.110) TNF. 1997. 12. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. 14. Basic and Clincal Immunology. 9. bakteriyel sepsisde şok.

199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. baskı. 1997.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. Basic and Clinical Immunogloy. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. 17. Textbook of Rheumatology. 4. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. 5. s.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. 1993.baskı. s. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. s.baskı. parotis bezi bölgesinde şişlik.baskı. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. 1993. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. 20. 5. Bu özellik. s.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 18. Textbook of Rheumatology. 23. 157 .Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. parotis bezi bölgesinde şişlik. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. 4. 19.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. s. artralji. 12.baskı.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. 1997. Textbook of Rheumatology. Bu nedenle Anti-Ro istenir.baskı. 1994. s. Textbook of Rheumatology. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. 1993. Arthristis and Allied Condition.baskı.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. s. 4.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. 1997. artralji.Halsizlik. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 5. alkalen fosfatazı.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. s.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange.934) Halsizlik. s. 22. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. serum PTH yüksektir. Sayı 3.baskı. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 1997. 21. 5. 1993. Textbook of Rheumatology. 16. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir.

27. 11. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. 2000 .0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt.5-15.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon.755) Hepatotoksisite. 30. s.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. Aksine osteopeni olur.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.0 mg/gün b) 2.baskı.1145) Malar raş. 26. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz.0 mg/gün d) 7. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. 11.baskı. Textbook of Rheumatology. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir. 25. 5. 1997. Grade 2-4 Cevap D (Ball. s.baskı. SLE'nin klinik özelliklerindendir. 5. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. 1997. 1989.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.baskı.0-60. 5. 11. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. 31.baskı. Sayı 3. 11. 1997. s.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır.5-15. Textbook of Rheumatology. 5. Ig D normal ya da düşüktür.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.427) Poststreptokokal G. 1989. s. 32.0 mg/hafta e) 30. s. 28.5-15. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. s. 1997. 29. s.5-5.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır.0 mg/ hafta c) 7.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. 1989. 1989.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris.5-5.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen. 7. s.baskı.baskı.

1989. 1997. Reiter sendromunda rastlanmaz. konjonktivit. 1997. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları. 11.baskı. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg. s. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. 1997. 1989.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann.baskı. aereustur. 5. Textbook of Rheumatology. s.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. Textbook of Rheumatology. 2000 159 .Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. 36.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. alkol. 34.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. 38.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. keratokonjonktivitis sicca.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita. MEDĐTEST Cilt 9. episkleit. s. s.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. Sayı 3.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. 33.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. s. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur.baskı. 200 mg/günün altında fenilbutozan. s.baskı.baskı. 11. oral ülserler. 39. 5. Textbook of Rheumatology.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. hipopiyonlu iritis. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. diüretikler.baskı. 5. 37. etambütol. 1997.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. 11. 1989.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett.baskı. renal amiloidozdur. 5. s.baskı. 40. levodopa. genital ülserler. 1997. s. s. Sjogren sendromu. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 35. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. 5.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. aort yetmezliği.

321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). Disopiramid. Bunlar arasında splinter hemorajiler. konjenital kardiyovasküler lezyonların. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. Trombolitik ajanlar. 5. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir.195. Janeway lezyonları. yakın zamanda olmuş travmalarda. Heart Disease. Đliçin. 6. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. propranolol. Temel Đç Hastalıkları. 3. s. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. kalp kapaklarının. aort disseksiyonunda. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. verapamil kullanılabilir. Prokainamid. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. Temel Đç Hastalıkları. kanama diyatezi olanlarda. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. retinal (Roth spot) lezyonlar.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. Osler nodülleri.199) Atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. s. Temel Đç Hastalıkları. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. aktif iç kanaması olanlarda. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. 2. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 .baskı. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. Sayı 3. s. MEDĐTEST Cilt 9. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık etken streptokoklardır (%60-80). hemorajik retinopatide. s. Temel Đç Hastalıkları. 5. 2000 4. önceleri diskret. 1997.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. s. s. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir.1493. Interventional Cardiology. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. çoğunlukla bakterilerle gelişen.2116) Đnfektif endokardit. proksimal lokalizasyonlu. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır.KARDĐYOLOJĐ 1. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı).

7. taşikardi. CaB N. hepatomegali. Tablo 1.baskı. kardiyoselektif BB N. 9. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. dispeptik şikayetler bulunur.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. BB N. pulsus paradoksus. CaB. Temel Đç Hastalıkları. CaB: kalsiyum kanal blokeri. dolgun boyun venleri görülür. Nicardipine veya nifedipine BB.baskı. s. CaB N. diltiazem veya verapamil BB.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. Hurst’s The Heart. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. Temel Đç Hastalıkları. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. Kızlarda 2 kat fazla görülür. Temel Đç Hastalıkları.853. nicardipine veya nifedipine N. aritmiler. Jenerasyona streptokinaz. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. s. s. Hipertansif bir hastaya. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. BB: beta bloker. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. halsizlik.baskı. Đliçin. Đliçin. s. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. bacaklarda şişlik. s. 1. dispne. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. Bunu ASD ve PDA izler. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. Beta blokerler. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. Heart Disease. CaB* N. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N.2008. Venöz dolgunluk. Temel Đç Hastalıkları. Hurst’s The Heart. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Đliçin. 5. 9.baskı.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. 2000 . Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. Tablo 1. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. Đliçin. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. kardiyoselektif BB N.1821. ürokinaz ve APSAC girer. 9. CaB BB. 8. 5. s.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. iştahsızlık. CaB. Sayı 3. s. Temel Đç Hastalıkları. CaB.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. 1997.baskı. 1998. 1998. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9.1498. BB*. 10. s. 1997. BB. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. asit. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır.1336.321) Bkz. hipotansiyon.382) Perikardın fibrozis. Đliçin. CaB N. 2. 1997. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. 5. Fizik muayenede. Klinikte.

Temel Đç Hastalıkları. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. 5. Sayı 3. Önemli aort darlığı 5. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. Temel Đç Hastalıkları. Cevap D (Braunwald.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları.296) Trunkus Arteriozusta. Ciddi ventriküler aritmiler 14.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin.baskı. s. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. s. 16.KARDĐYOLOJĐ 11. 2000 b) D1. 1. Temel Đç Hastalıkları. 12. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. s. MI’de %1-3 oranında görülür. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. s. 1998. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon.315) EKG. sistolde. 17. s.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. Sol atrium volüm ve basınç. Hurst’s The Heart. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. Đliçin. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. b) Otoimmünite sorumludur. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. interventriküler septumun inferior kısmında. Temel Đç Hastalıkları. s. 15. göğüs ağrısı. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. Klinik olarak.200. 13. 1997.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . Đliçin. D3. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. aVL.1256.355) Mitral regürjitasyonunda. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7.baskı. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. Klinik belirti vermediği halde. s.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. Akut miyokardit veya perikardit 3. Temel Đç Hastalıkları. 9. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. AMI 2.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. s. ateş. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. interventriküler septumda. Temel Đç Hastalıkları.

378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. apekste duyulur. Đliçin. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 2. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. Đletimde hafif değişme. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda.22. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. Temel Đç Hastalıkları. 20. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. Đliçin. Sayı 3. Pulsus alternansta. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. QRS süresini uzatırlar. s. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar.445. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. 2000 .237) Bkz. (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. Cevap A (Gök. A. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. Bu erken diyastolde.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. 18.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. 21. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. Dikrotik nabızda.461. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. Đliçin. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. s. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. bir kuvvetli nabız vardır. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. Tablo 2.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. s. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken.615. Klinik Kardiyoloji s. Temel Đç Hastalıkları. 19. s.

En sık sebep hipertansiyondur.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. sistolik basıncın artıp.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. 24. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır. Cevap C (Đliçin. 1993.259) Ani kalp ölümü. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. 121 . doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. d) Aort odağında sistolik thrill alınır. Sayı 3.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. TA:170/100. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. s.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. s. s. s. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. ancak düzensizdir.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. Temel Đç Hastalıkları. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. s. QRS cevabı yavaş veya hızlı. 23. 26. düşük amplitüdlü bir nabızdır. 27. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. nabız basıncı daralır. Hızlı EKG Yorumu. Koroner arter spazmı. Temel Đç Hastalıkları. el altında yavaş yavaş yükselen. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. %90’ında şiddetli ağrı vardır. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. Preload. b) Pulmoner infarktüs. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). c) Nörolojik komplikasyonlar. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. s. 2000 25. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. d) Renal infarktüs. 1999. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder. Pathophsiology of heart disease.139) Afterload.389) Dissekan aort anevrizması. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. s. Temel Đç Hastalıkları. 22. EKG: sinüsal taşikardi. MEDĐTEST Cilt 9.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. Tele’de aorto genişler.

Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı.baskı 1997. bulantı.LDH b) SGOT. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. s. 33. Kardiyak semptomlar.364) Pulmoner yetmezlikte. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. yorgunluk. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. diyare. Temel Đç Hastalıkları. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. uykusuz122 luk.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler.329) Troponin-T: 3. Medikal tedavide.KARDĐYOLOJĐ 28. Sayı 3. günlerde plato çizer. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. GIS semptomlar.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. halsizlik. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. sinus duraklaması. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. aureus’tur.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. 2-5. Đliçin. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. kusma. SGOT. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir.CK-MB.baskı 1997. 30.baskı 1997. CK-MB. ventriküler taşikardi. (Đliçin. 29. AV junctional taşikardi. 1.1995. 32. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler).LDH Cevap A (Braunwald.5-10 saat içinde yükselir.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. Yalancı pozitiflik çoktur. iştahsızlık. 5. 2000 . s. Rutinde kullanılmaz. 31. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. Nörolojik semptomlar.troponin-T c) Troponin-T.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. bunların %80-90’ında etken. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. 5. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır.baskı 1997. kalsiyum antagonistleri. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. S. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. troponin-T e) Troponin-T. Temel Đç Hastalıkları. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan. aureus’tur. Temel Đç Hastalıkları. s. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. s. 5.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. SGOT. Temel Đç Hastalıkları. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. 24 saatte zirveye varır. AV bloklu atrial taşikardiler. S. Đliçin.baskı. emici MEDĐTEST Cilt 9. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir. SGOT. LDH. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. solda 2-4. s. LDH. Atrium kasında etkili değildir. SGOT d) CK-MB. 1. LDH. CK-MB. CK-MB.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. 5. yüksek frekanslı.baskı 1995. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. AV junctional escape ritimler. Đliçin. Görülen aritmiler. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. 3-4 gün sonra normale döner.

Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis.2295. s. tekrarlayan abortus. s. 37.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. Atrial taşikardi. s. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. Buna Graham Stell üfürümü denir.2272.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. 35.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. baskı 1998 s. atrial fibrilasyon. baskı 1998 s. s. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. 9. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. baskı 1998 s. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. verapamil kullanılır. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir. sol ventrikülün değil. Đliçin. 39. 9.2306. En sık derin ven trombozları görülür. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin. baskı 1998 s. WPW sendromu. Đliçin. 9. trombozlar. 36. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 34.2008. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.297) Lutembacher sendromu. genellikle kadınlarda (%75) görülür. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. “dekreşendo”. tekrarlayan fetal kayıp. s. Temel Đç Hastalıkları. 9.2379. atrial flatter. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. s. 2000 123 . Sayı 3. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. baskı 1998 s. 9.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. propranolol. s. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır.2295. Temel Đç Hastalıkları. 38. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. baskı 1998 s.1927) Antifosfolipid sendromu. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. (Đliçin.KARDĐYOLOJĐ karakterde.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. 9. Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. prokainamid. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. Livedo retikülaris görülür. Đliçin. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. 40. genellikle sağ atriumdan. disopiramid.

s. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. s.NEFROLOJĐ 1. P: Plazma. Temel Đç Hastalıkları. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. s. Medüller kan akımının bozulması 4. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. azotemide fosforik. Temel Đç Hastalıkları.020 >500 >1. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. s. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Sayı 3.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. 5. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. Bkz.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. s. 3. 2. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. Temel Đç Hastalıkları. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. Temel Đç Hastalıkları. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. 2000 4. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. sülfirik.010 <350 <1. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. MEDĐTEST Cilt 9. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. Temel Đç Hastalıkları. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 .771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. Tablo 1. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin.

Cevap A (Williams. diyare ve gastrointestinal fistüller. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. s. 1995. Textbook of Nephrology. 1995.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. e) 90-120 ml/dk’dır. The Principles and Practice of Nephrology. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. aktif tüberküloz.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. siroz. 1995. 1995. Textbook of Nephrology. Tablo 2. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. 9. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. s. Temel Đç Hastalıkları. AIDS. 3. 3. s.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. Đliçin.baskı. The Principles and Practice of Nephrology. Tablo 3. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. 1995. Đliçin. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. c) 40-50 ml/dk’dır. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur.794) Bkz. Jacobson.baskı. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. Textbook of Nephrology. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). 6. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. The Principles and Practice of Nephrology. 7. 1995. Sayı 3. MEDĐTEST Cilt 9. Jacobson. 1995.baskı. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. Đliçin. 8. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler.. The Principles and Practice of Nephrology. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. Temel Đç Hastalıkları.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. Temel Đç Hastalıkları. Cevap B (Williams. Textbook of Nephrology. Jacobson. 1995. d) 70-80 ml/dk’dır.baskı. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. 2000 . NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. s. b) 25-30 ml/dk’dır. nefrotik sendrom gibi). e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler.769) Bkz. 3. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. Đliçin. 3. Temel Đç Hastalıkları. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Jacobson. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams.

1995. s. The Principles and Practice of Nephrology. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Cevap D (Đliçin. Cevap D (Đliçin.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. Đliçin. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. Temel Đç Hastalıkları. ödem. 3. s. Textbook of Nephrology.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. Temel Đç Hastalıkları. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. Temel Đç Hastalıkları. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. s. Temel Đç Hastalıkları. Jacobson.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür.766. s. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. Đliçin. 153 . en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. pulmoner emboli izlemektedir. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. kan transfüzyonu. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. s. 1995. 3. Temel Đç Hastalıkları. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. 11. Jacobson. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. 1995.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir.baskı. 14. a) Đmmün kompleks nefritidir. hemorajiler. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. MEDĐTEST Cilt 9. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. s. laktat ve sitrat uygulaması. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür.NEFROLOJĐ 10.baskı. Temel Đç Hastalıkları. SO4. 12. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. 1995. The Principles and Practice of Nephrology. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. Đliçin. Tablo 4. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams.713. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Đliçin. hipertansiyon. Sayı 3.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz.814) Akut PSGN. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. s. 13.751) Bkz. 2000 Tablo 4.

s. Temel Đç Hastalıkları. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. ani başlayan hematüri. Temel Đç Hastalıkları. s. 17. Temel Đç Hastalıkları. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.818) Bkz.NEFROLOJĐ Tablo 5. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. s.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. 15. Temel Đç Hastalıkları. ödem. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. proteinüri. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. Tablo 5. Sayı 3.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. s.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. 19. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit).Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. Cevap C (Đliçin. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. s.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. 2000 .

Psychiatric Secrets.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. baskı. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. 5. 1996. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Comprehensive Texbook of Psychiatry. 1. Limbik lökotomi. Psychiatric Secrets. 1996. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. 1996. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi. 1996.PSĐKĐYATRĐ 1. Psychiatric Secrets. s.baskı. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. baskı. 7. Sayı 4.1313. 1.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Eksibisyonizm. Psychiatric Secrets. s. s. Sadock.baskı.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. 1995. 4. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır.142) Vouyerizm.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. Psychiatric Secrets. 1. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir.baskı.baskı.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 .baskı. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. Çocuklara karşı cinsel sevi. 1. Pedofili.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. 1996. 7. s. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. 6. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. s. fetişizm. 6. 1. s. 2. s.

dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. 2. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi).65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır. 2.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. baskı. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. baskı. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. 6. s.baskı. 2000 .plasidite. 3. Sayı 4. MEDĐTEST Cilt 9. 1990. amnezi. perseverasyon. 10. Cevap D (Scully. s. Psychiatry.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. 11. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. baskı. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs. Distimi. Cevap C (Kaplan. 8. hiperseksualite. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . Black. 13. 2. s. 12. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. 14. Comprehensive Texbook of Psychiatry. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir. 9.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. Sadock. s. 1995.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. Bu bozuklukta plasidite. d) Bir şizofreni semptomudur. Psychiatry. akalkuli. c) Đnsidens azalmaktadır. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. s.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. Psychiatry. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. s. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. baskı.

Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 . agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. s. d) Etkili bir hipnotiktir. Cevap B (Scully. 1993.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. Sadock. 2. 20.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. s. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir. Sayı 4. 17.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. Meleod. 22. s. e) Etkili bir sedatiftir. 19. Sadock. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. depresyona yol açmaz. 15.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan. s. 18. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. baskı. 2. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. Köroğlu. 1991 s. s.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. Psychiatry.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. s. 16. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. Psychiatry. s. Psikofarmakoloji.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock. Biology of Anxicty Disorders. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan.145) Agorafobi. 21. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. baskı.

Sadock. 30. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. 1994. 31. s. 25. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Sadock. 29. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. 26. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. 23.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. s. s. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan. 28. bunun farkındadır. Cowen. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir. Gath.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. Sayı 4. Sadock.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. s. 1996. s. s. 2000 . s. Oxford Textbook of Psychiatry. yineleyici düşüncelerdir.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock. Mayou.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 24. 226 27.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan. Sadock. 1994.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. The Psychiatric Therapics.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. Mayou. genellikle anlaşılamayan. 7.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken.119) Klinik Uygulamalı 36. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. 32. s. 38. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. 7. enkoherans. 1. algısal bir bozukluktur. 2000 227 .592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. Mayou. duygulardır.baskı. Gath. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. baskı. 1991. Oxford Textbook of Psychiatry. Köroğlu. 1996.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. 33. s. Köroğlu.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. sabit fikirler veya inançlardır. 1996. Sayı 4. 1994. s.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. Gath. s. baskı 1.cilt. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. MEDĐTEST Cilt 9. 1991. Paranoid tip. Andiferanisye tip ve Residüel tip.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. 7. Cowen. 35. şizofreni alt tipi değildir.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni). Oxford Textbook of Psychiatry. Katotonik tip. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34.cilt s. Psikofarmakoloji. yanlış. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. s. s. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. Psikofarmakoloji. Cowen.

6. s. s. 2. III b) Digit IV. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. Principles of Neurology. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir.baskı. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams.baskı.baskı. 228 Cevap E (Adams.baskı. 6. 6. Sayı 4. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. Principles of Neurology. s. 5. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. 1997. s. Principles of Neurology. 3. 1997. Principles of Neurology. 1997. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir.NÖROLOJĐ 1.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. Cevap E (Adams. 6. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. 2000 . a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır.baskı. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. c) Noradrenalin. s. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. 6. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. II.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. 6. Principles of Neurology. Principles of Neurology. 1997. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. 6. 1997.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur.baskı. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. MEDĐTEST Cilt 9. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. s. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. Cevap A (Adams. 1997. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. Principles of Neurology. s.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. 6. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır. 4. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. 1997. 7.baskı.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir.

2. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 8 Hz çok nadirdir. 1996. s. 1997. Epilepsi ile ilişkisi yoktur.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams.baskı.baskı. 229 . uykusuzluk.baskı. 6.30 yaşında erkek hastanın myoklonik. s.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. 13. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 11. 1996. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. MEDĐTEST Cilt 9. Principles of Neurology.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. s. s. 10. 1990. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. 1997. Nöbetler ilaç kesimi. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. 6. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.NÖROLOJĐ 8. 14. d) Sık düşme görülür. s. Principles of Neurology. 2.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. 2. 15.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. s. 2. Current Practice of Clinical Electroencephalography. Sayı 4. s.baskı. 2. 1990. 1990.baskı.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 2000 12.baskı.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar.baskı. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. 9.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly.

19. 17. temporal lob epilepside daha nadirdir. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. 1997.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. s. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır.baskı. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. Sayı 4. 1997. s. Bu tabloda II. Hasta. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. 3. 2.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. 1996.baskı. s. 21. Neurology in Clinical Practice.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. VI ve nadiren VII.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır.baskı. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.baskı. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. 1998.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. 1997. 6. Principles of Neurology. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams. 6. s. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. 2. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. burun tıkanıklığı veya akıntısı. 18. s.baskı. lakrimasyon. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur. progresif seyir göstermesi. s. Neurologic Principles and Practice.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. 20. 1996. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. Neurology in Clinical Practice. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams.baskı.25 yaşındaki obez kadın hastanın. 1996. 2. 16. operküler 230 supramarginal. 2000 . Principles of Neurology. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. s. rijiditesi. 22. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts.

s. 3. 3. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. opticus b) N. 231 . 28. olfactorius d) N. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. Sayı 4. 1992. 3. 23. Protein: %15-45 mg/ml. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. glossopharyngeus c) N.baskı. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. s. 1992. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. s. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. 3. fasiyalis üst kısmı c) N. fasiyalis alt kısmı e) N. Klor %720-750 mg/ml. Posterior cerebral arter.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. Superior cerebellar arter.baskı. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. 3.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. 1992.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. 29. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. vagus MEDĐTEST Cilt 9. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. Glikoz %50-85 mg/ml. 1992. abducense-N. 2000 Cevap E (Snell.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. 3. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. küçük çaplı. s. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor. N. vagus d) N. Hücre: 0.baskı. Baziler arterin dalları sırasıyla. Anterior inferior cerebellar arter. Cevap D (Snell. Labirintin arter. 24. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992.baskı.baskı.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. 3. accessorius b) N.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. Crit Rev Toxicol 1991.3 lenfosit/mm3. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. mikroglia ve oligodendrositlerdir.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. renksiz bir sıvıdır.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır.417) 10.baskı. 1992. Labirintin arter. Pontine arterler.baskı. accessorius e) N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 25. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. s. 27. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. s. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. 1992. epandim. 26. fasiyalis üst kısmı-N. trimenus-N.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. s.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell.

51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. dizartri.NÖROLOJĐ 30. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır. Clinical Neurology. 2. altüst ve/veya genel güçsüzlük. s.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 2.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. Clinical Neurology.baskı. 36. Sayı 4. Clinical Neurology. 232 MEDĐTEST Cilt 9.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. Clinical Neurology. 2.baskı. s. Clinical Neurology. s. 35. intrakraniyal kitleler.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg. B12 yetmezliği. 37.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. s. 2. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur.baskı. s. s. 1993.baskı.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. Current Therapy in Neurologic Disease. pitozis.baskı. 3. 1993. 34.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. 2.baskı.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. 32. s.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg. 6. 33. 1993.baskı.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. 1993. Medial dalları beyin sapını kanlandırır. 31.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar.baskı.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. s. 2. 2000 .137) AIDS’li hastalarda. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. 1993. Clinical Examination.

1998. s. displastik kulaklar. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. Testiküler disgenezis. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. s.PEDĐATRĐ koma.243-253. s. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. 15. letarji ve ateş geç bulgularıdır. 2000. Simian çizgisi. 204 134. hipogonadizm. düz geniş yüz. 2000 .51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. medial aksial triradius. 1996. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. büyük. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. 135. 136. s. iç epikantus. 1994. s. 2000. 15. 1986.312-321.312-321. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. mental retardasyon. s. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. geniş eller (klinodaktili). Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Ersoy. 132. 2000.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. parmakta klinodaktili. kısa burun.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. kısa el ve ayak parmakları. X0 c) Trisomi 18 d) 47. kısa. hipoglisemi. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. Pediatric Diagnosis. 133. bağırsak tıkanması.baskı. Çilek rengi gaita. Đleokolik tip daha sıktır. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. konjenital kalp hastalığı. burun kökü basıklığı. Büyüme geriliği. XXY e) 46.baskı. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. geniş aralıklı. büyük başparmaklar. 4. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. çekik gözler. 1996. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. kusma. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. buruşuk dil. Avery’s Diseases of the Newborn. düz oksiput. Ersoy. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama. diş anomalileri. megakolon. azospermi ve sterilite vardır. iriste benekler. Ersoy. s. mental retardasyon. uzun boylu. ellerde Simian çizgisi ve 5.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. küçük ve yay gibi damak.Hipotoni. Essentials of Pediatrics. bradikardi.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. umbilikal herni. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. Ballard. s. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. epikantus.

s. artrit. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür. 1994. SSS lezyonları).Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. 1992. Devamlı üfürüm. 141. 1994. 143. Essentials of Pediatrics. s. splenomegali. Bu faydalı olmazsa adenozin. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür.) Supraventriküler taşikardi.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. myalji. 139. 1994. Essentials of Pediatrics.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . PDA’da duyulur. s. s. Graham-Steel üfürümü. 138.507) Đnfektif endokardit ateş.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. s. titreme.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. Bu. 1994. 2000 140.1161 vd. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. MEDĐTEST Cilt 9. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. artralji. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur.509 vd. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır. embolik olaylar (Roth lekeleri. Sayı 4.465) Carey-Coombs üfürümü. Ejeksiyon üfürümü. Heberden nodüller osteoartritte görülür. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. Essentials of Pediatrics. terleme. göğüs ağrısı. Essentials of Pediatrics. 142. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. Essentials of Pediatrics.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. üfürüm. peteşi.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. beslenme sırasında huzursuzluk. Osler düğümleri. Janeway lezyonları. 1994. s.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. Essentials of Pediatrics.

s. Textbook of Pediatrics. pulsus paradoksusla karakterize.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar. s.baskı. 144. 1991. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. 1991. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. 145. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır. 148. Sayı 4.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. s. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. s.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. MEDĐTEST Cilt 9. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. derinden gelen kalp sesleri. s. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. s. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir. 2000 . 1991. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. Kızlar taşıyıcıdır. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. sessiz prekordium. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. 1992. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. öksürük.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. 146. 149. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. ateş. 147. 1991. boyun venleri dilatasyonu.1024) Perikardit daralmış nabız. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır. s.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. X’e resessif geçiş gösterir.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. 14.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson.

2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. s. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi. 1991. s.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. artmış MCV. 207 . beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür. s. d ve E. s. s. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır.PEDĐATRĐ 150. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. “d” antijeni saptanamamıştır. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. 154.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. s. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. retikülositozis ve polikromatofili’dir. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. Sayı 4. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. 1991. Bunlar C. 1991. L2-L3 morfolojik subtip. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. 153. Ancak. yüksek Hb düzeyi gibi. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. Örneğin. c. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. trombozis ve enfarkta yol açabilirler.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. SSS tutulumu.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. 152.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. 1991. e’dir. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. 1991. Bunlara ilaveten. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. 1991.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. D. 155. 151. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur.

(d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 158.baskı. 156. 2000 . 1992. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. 14. 14. diğer şıklar kısmen doğru olabilir.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 1992.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır. 14. 1992. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. 14. 1992.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. 1992. s. s. (c).baskı. 160.baskı. Sayı 4.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. 157. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı.495-524) Staphylococcus. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar. 1992. 1992. 163. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 161.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır.PEDĐATRĐ Ancak.baskı. s.baskı. s. s. 14. 14. 159.baskı. 162.

plazma vazopressin düzeyinin artmasına. 1992. s. 14.116-120) Normal. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. 1992.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. s.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. 1999. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası.baskı. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . prolaktin salınımı ile uyarılır.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. anemi.Poliüri. Fizik muayenede eksoftalmus. Birçok kemiklerde lezyonlar. diabetes insipitus. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. 165. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics.baskı. 14. c) Süt salgılama refleksi. saçlı deride seboreik raş.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. 167.baskı. 1999.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. 3. 166.baskı. 3.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. s. 3. s.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. 3.baskı. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. 164. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. s. s.1818) Addison hastalığında hipotansiyon.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. tromMEDĐTEST Cilt 9. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. 169. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. Sayı 4.baskı. 1999.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. 1999. 1992. hepatosplenomegali.baskı. Plazma hacminin azalması. s. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.

Cevap E (Oski’s Pediatrics. 175. s. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır. 3. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics.baskı. ADH antagonistlerin kullanılması.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. 3. 3. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.baskı.baskı. d) Bebek hipotiroid. Bu bulgu genellikle pH: 7. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. 1999. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. kusma ve karın ağrısı bulunabilir.baskı. 1999. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir.2 altına düştüğünde gözlenir. bulantı. 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. hiperventilasyon. e) Tedavi gerektirmez. 1999. polidipsi. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. hipertiroid ve ötiroid olabilir. hiperfosfatemi meydana gelir. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. halsizlik.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. s. 3. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. s. Sayı 4. 170. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. 173. 1999. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. Ayrıca hikayede poliüri. s. 174. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. 2000 . Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir.baskı. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. 1999. 172.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. s. 171. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur.

Scheetz. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. 1992. Pediatric Critical Care. 1990. Lancet. s. Zimmerman. 337:189-192.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. 176. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. Erkek çocuklar etkilenirken. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. 2. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 211 .1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. Johansson. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. s. 177. s. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. 14. 1999. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. yabancı cisimde akla gelmektedir. 1991. s. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır.baskı. 178. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. Pediatric Otolaryngology. Cameron.baskı. 14. sonra durdurulabilir. 179. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür.baskı. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. 1992. Stool. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. 1992. Skoldenberg. Wallace. Fuhrman. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Dev Med Child Neurol 1992. Genellikle hiperglisemi görülür. s. J Pediatr 1990.788-789) Adölesan dönemde. kurusoğuk çevre ısısı. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. Munro.586. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir.1501-1503. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. Sayı 4. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 3. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius.baskı. Bluestone.

1992.baskı.baskı. 3. 19.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. 6.2397-2400. mitral valvde prolapsus. 181.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız.656. Powell.baskı. Textbook of Pediatrics. Meningokok. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. Infectious complications in children with HIV infection. Pnömoni sık ve fataldır. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. pulmoner stenoz görülebilir. 14. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. Rudolph’s Pediatrics. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. Noonan sendromu’nda boy kısadır. MEDĐTEST Cilt 9. 184. William sendromu’nda aortik stenoz. s. s. aortik regürjitasyon. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. s. 183. 14.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. s.920. 19:421436. PDA. bağırsak sesleri hiperaktif. Principles and Practice of Pediatrics. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. 1991. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. Pediatr Ann 1990.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz.baskı.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Fizik muayenede batın distandü. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. s. 1992. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. 14. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. aortada dissekan anevrizma görülür. Aort koarktasyonu sıktır. s. 1991. Nelson.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. Mcnamara. 182. s.baskı. 22. Feigin.182-183.16 yaşında. Oski. H. 1992.PEDĐATRĐ 180. s. 14.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. PDA’da görülebilir.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. s. Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. Otopside aortun geniş. H. s. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. Cherry.1289) Splenektomili hastalarda. influenza. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez. 1990. 1990. American Academy of Pediatrics. 1992.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. 2000 . Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases.52-53. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. Sayı 4. Bricker. 1991.baskı. 1992. Pulmoner stenoz sıktır.

PTT uzun. ** Sıklıkla normokrom.baskı.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 15.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. 2000 213 . 189. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. Çocuk Hastalıkları.baskı. krup.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. 2 saat önce ateşinin 39. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. s. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. s.baskı. c) Hemofilide PT uzamıştır. Hay. 2.285) Hemofilide protrombin zamanı normal.PEDĐATRĐ 185. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Sayı 4. normal α-tal. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. 1997. s. Cevap D (Cin. 2. 14.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. 1996. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. s. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir.1058. Hathaway. 11. 186.470.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). 1996. s.522) Bkz. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. 190. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. Ersoy. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. s. Nelson Essentials of Pediatrics. Nelson Essentials of Pediatrics. Groothuis. s. 2. b) MCV düşüktür.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır. 1992. Tablo 23. 1993. d) RDW azalmıştır. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır.1501. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. Paisley. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. 15. Hipertansiyon seyrektir.4oC yükselmesi.baskı. a) APTT intrensek yolu ölçer. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. kanama zamanı normaldir. 188.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23.baskı. s.1388.baskı. c) Ferritin düşüktür. Serum komplemanı özgül olarak normaldir.478-479) Bakteriyel trakeit. e) MCH düşüktür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1996. 15.1422-1429. s. 2000.baskı. Nelson Essentials of Pediatrics. s. e) PT ekstrensek yolu ölçer. 187.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

baskı. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise.1-0. sağlıklı bebek için kriterdir.cilt.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. 220 218. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. Gebelik. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. s.701) Duchenne musküler distrofisi. 2. Muayenede bulber hipertrofi. Cevap C (Neyzi. 1. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. 2000. Pediatri. 2000. 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 219. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar.69. s. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir. 2000. postural hipotansiyon görülür.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. hemolitik anemi.cilt. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. yakalama refleksi.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. tonus. s.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar.PEDĐATRĐ 215. 220. diğer yenidoğan refleksleri. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. PAN’ın bir alt grubudur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . s. s. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi.5 mg folik asit verilmesi önerilir. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. 216.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy.341) Addisonda hipertansiyon değil. Sayı 4. Pediatri.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0. Emme refleksi. s.

deri fibroblastlarında da rastlanır. perikardit. Tablo 29. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pnömoni. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. 2000. d) Trismus.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp.263) Bkz. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. lökositoz (>18 000/mm3).PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. 221 . s. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir.280) Chédiak Higashi sendromu. lepra. 222. s. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. influenza tip B’dir. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. 226. Pediatri. Cevap C (Ersoy. 223. Kemotaksi.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. otozomal resesif geçer. 2000. annede intrapartum ateş (>37. 2000. karaciğer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. s. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. artrit. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu.5oC). osteomiyelit. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. c) Yaşam boyu immunite bırakır.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. boğmaca yapılmaz.cilt. 1. 2000.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. 224. Granüllere trombosit. yaygın tonus artışı.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. aşırı ağlama ve irritabilitedir. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. lenfosit. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. 225. eritrosit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). canlı virus aşısı yapılmamalıdır. uterus yumuşaklığı. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. s. -Erişkin dönemde. s. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. 2000. s. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

228. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Kronik böbrek yetmezliği 227. s. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. ileum rezeksiyonu. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. 2. 2000. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. s.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III. anstabil hemoglobinler) II. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. Normositik anemiler: 1.PEDĐATRĐ Tablo 29. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı.217) Henoch Schönlein Purpurası.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. 2000 . 222 MEDĐTEST Cilt 9. Akut kan kaybı 4.baskı. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. Splenomegali 5. Sayı 4. Makrositer anemiler: a.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2.

kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. c) Hidrosefali. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. Ancak üç aylık175 . e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. koryoretinit bulguları olabilir. nöbetler. 2000. sarılık. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. 4. splenomegali. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. peteşi. ay b) 9. 2. Cevap D (Ersoy. s. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. Cevap D (Ersoy. retardasyon. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. lenfadenopati.PEDĐATRĐ 1. Serebral kalsifikasyon 2. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. ay c) 12. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. ay d) 15. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hidrosefali/mikrosefali. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. ateş. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. s. hepatomegali. serebral kalsifikasyonlar. ay Cevap B (Neyzi. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. ay e) 18. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. 1. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. annelerin çoğu asemptomatiktir. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez.cilt. mikroftalmi. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. Sayı 4. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. Koryoretinit 3. Buna uyarak. 2000. 6. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. 3. Beslenme bozukluğu. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. s. 2000 sağlanmaktadır. s. rash.166) Toksoplazma triadı. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. 1.

NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir.21) Bkz. şok. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. Tablo 1. Hipotansiyon c.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. a. Đleus j. s. Sayı 4. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Konjestif kalp yetmezliği ı. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. 2000. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Hipoglisemi sabah başağrısı. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. Dehidratasyon d. Sepsis e. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Peritonit 6. 8. Plazma volümünün azalması (hemoraji. 2000. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. Tablo 1. Bu nedenle. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. Kanama b. s. sorumlu antibiyotik kesilir. Şok g. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. RDS. dehidratasyon. b) AKŞ = 140 mg/dl. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. 2. s. sepsis) b. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. 2000 .Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. Nefrotik sendrom h. Essentials of Pediatrics. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda.baskı. 3 mEq Na+ 2-2. Yanık f. konjestif kalp yetmezliği.343) Poliüri. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. Antibiyotik diyaresinde. 7. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. 2000.

e) Fibrin ağı oluşumu görülür. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. insan parvovirus B19 ile meydana gelir. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy.hastalık).1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. Önce bolus tarzı. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 0. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. b) PPD (-) ise BCG yapılır. s. Kan glukoz düzeyi. 2000.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. 2000.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. ardından 0.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. PPD (-) olsa da korumaya alınır. Cevap C (Ersoy. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. 11. Sayı 4. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var.PEDĐATRĐ 9.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. s.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. Hasta değilse ilaç 6. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. s.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. Bkz. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. sferositoz. 10. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. 2000 177 . Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir.4 Ü/kg NPH b) 0. aya dek verilir.1 U/kg kristalize insülin verilir. Tablo 2. 2000. Daha önce PPD (-) olup. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. son 12 ayda (+)’leşenler 4. 2000. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. olmasın) 2. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. 12.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. saatin sonunda başlanır.346) Đnsülin tatbiki: 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 3. 13.159) Eritema Enfeksiyozum (5. b) BOS basıncı yüksektir.

Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. Essentials of Pediatrics. kongenital kalp hastalığı (%12). 2. s.3. 2000. ensefalopadi. Sayı 4. 14. Bkz. 1996. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. kültür (+) ise bu olasılık %3. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. Allerjik reaksiyon. s. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.1688.756.baskı. pankreatit. s. -Günde 20-30 defa olur. 2000 .254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. mikrosefali (%73).baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. Ersoy. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. s. MEDĐTEST Cilt 9. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. -Nöbette bilinç kaybolur. 1996. ASO) Tablo 4. Tablo 4. 17. -Ani başlar ve ani biter. -Belirgin organik neden saptanamaz. Cevap D (Neyzi. Pediatri. 1996. trombosit disfonksiyonu.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. giderek 178 Tablo 3.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. CRP.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. s.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. 2. 16.375) Absans Nöbeti (Petit mal). 1. s.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. 15. 2000. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir.677) Bkz. koagülopati.553. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri.cilt.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. Ersoy. Tablo 3. yani 10 kat fazladır. hiperglisemi.

eklem. Hematology of Infancy and Childhood. Cevap B (Nathan. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1996. Tablo 6.557. Geniş fontanel ve sütürler 9.283) Bkz. Konstipasyon 4. 2000. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Tablo 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.1613-1620.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz. 2. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. tablo 15-8) Đkincil kanserler. d) Trombosit sayısı normaldir. Oksi. Letarji (%32) 3. Uzamış sarılık (%30) 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.baskı. s. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. Umblikal herni 7.376-377. eklem. 2000 179 . Ersoy.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır. Tablo 8. Oksi. s. s. Ersoy.1531-1540. s. s. Hematology of Infancy and Childhood. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. Soğuk.285) Bkz. Tablo 7.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. b) Kanama zamanı uzamıştır. Pedatric Endocrinology. 2000. Tablo 5. s. Hipotermi Tablo 6.baskı. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. Beslenme güçlüğü 5. benekli deri 6. s. 22. 3. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. 1993.PEDĐATRĐ 18. Ersoy. Guatr (çok seyrek) 12. Abdominal distansiyon 10. 21. s. 1993. 23. Makroglossi 8. kuru.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. Bkz.336) Bkz. 2000. 2000. Sayı 4.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. 1996. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. 19. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür.

Embriyonal tipin özel bir şeklidir. 2000. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. 2000. influenza d) Staph. s. influenza tip B). s. mikoplazmalar. -Bothyroid sarkom: Vagen. 2000. Yalancı bir kapsülü vardır. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. Viral etkenler RSV (%50). aureus e) Strep.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. 27. parainfluenza 3. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. 2000. s.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur.220) 180 . Lokal olarak hızla yayılır. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. 26. uterus. Daha geç evrede karaciğer.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. pnömonia b) RSV c) H. Prognozu en kötü olan tiptir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. s. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. 2000. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H.PEDĐATRĐ Tablo 7. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. 25.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Prognozu iyidir. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. kemik ve beyin metastazları yaparlar. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. En sık 6 aylıkken görülür. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. viridans Cevap C (Ersoy. bazı adenoviruslar. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. influenza ve rinoviruslardır. 24.

Diz. 29. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür.382. 2000.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. 2.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. 2. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Pediatri.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi.cilt. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. 30.PEDĐATRĐ cuttur. Pediatri. calicivirus. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır.390) Bkz. s.baskı. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. MEDĐTEST Cilt 9. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. s. 2. enterik adenovirus. Tablo 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pediatri. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. eklem içi kanamalardır.471) Kalıtsal nefrit hematüri. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. Otosomal resesif geçişlidir. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. s. Sayı 4. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. 28. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. 2. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi.cilt.cilt. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. 2000 Tablo 9. 32. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. s.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. s.

Pullanma olur. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. dalgınlık. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. suprasternal. glossit. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bulber konjunktivada kuru. Tedavide mısır. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. 2000. Tablo 10. Cevap A (Ersoy. Kusma 34 gün. s. 3. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. Sayı 4. 2000. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. b) Alkalen fosfataz artar. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. 2000 . oryantasyon bozukluğu. 36. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. malabsorbsiyonlarda. Özellikle omuz. renkli plaklar (Bitot lekeleri).PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. 33.54) Bkz. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. zorlu solunum. e) PTH artar.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Buradaki glossitte dil kaba. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. gri. Subglottik bölge. c) Ca++ düzeyi düşer.Dermatit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). d) Serumda cAMP artar. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. s.baskı. Metalik nitelikte öksürük. s. baklagillerden fakir.43) Bkz. 2000. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. MEDĐTEST Cilt 9. anoreksiada pellegra gelişebilir. 35. 37. ancak çocuklarda nadirdir.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. 2. Tablo 11. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Demans. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. 2. keskin kenarlı plaklar olur. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. sonuçta villus hasarı. s. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. geç ve kalıcı bulgulardır. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Fizik muayenede. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. s. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. 34. depresyon.

285. Sayı 4. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. c) Splenomegali vardır. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. 39. derin de olabilen anemi vardır. 2. 2. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. b) BOS 1.baskı. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. cAMP N. 41. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. gövdeyi. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. Çocukta tipik olarak. e) Kraniyal sinirleri tutabilir. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur.312) Bkz. haftada normaldir. s. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar.PEDĐATRĐ Tablo 10.baskı. En sık tutulan eklem dizdir.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. 183 .coli b) B grubu streptokoklar c) S. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. s.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. PTH N. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. En sık büyük eklemler tutulur. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. 2. 2. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. Gövdede eritematöz maküler döküntü. 38. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. s. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir.baskı. aksırık. MEDĐTEST Cilt 9. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. gövde pembe 40. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. ortostatik hipotansiyon.baskı. splenomegali. Amino Fosfatüri N. s. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. hipotansiyon. Tablo 12. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. Đdrar asitüri N. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. e) Anemi vardır. b) Her iki cinste eşit gözükür. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. 2000 Tablo 11.

Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. Muayenede bulber hipertrofi. kol-bacak hareketlerinde azalma. s. 44. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. grup B streptokoklar S. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. BOS sıklıkla hastalığın 1. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. 184 43. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. Sayı 4. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. 2.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. Pediatri. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi). kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. Güçsüzlük 6. fokal duyarlılık (%70).cilt. Salmonella. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). 2000 . hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar.PEDĐATRĐ Tablo 12. streptokoklar (%10).baskı. Escherichia coli. aureus (%60-90. 42. s. Hastalıkta kesin tanı serum. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme.cilt. üriner retansiyon veya inkontinansa. lökosit. Hastalık. Zamanla nöronlar kaybolur. X’e bağlı olarak geçer. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. aureus. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. seyrek olarak gram negatif basiller. 2. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. s. ateş. Pediatri. yerel ödem. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur.55) Fabry hastalığı. Staphylococcus aureus ya da Candida S.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. 2. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir.

ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. dirsek. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. 47.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. proteinüri. Tanıda. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. iskelet deformiteleri. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. B grubundan hastalarda vasküler epitel. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. sülfatid. aylarda zeka geriliği belirginleşir. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. aylar arasında hepatosplenomegali. 46. 185 . karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. Kombine.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). Fenilketonüri. Ekstremite ağrıları.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Egzersizden sonra serum transaminaz. e) Refleksler hiperaktiftir.cilt. çabuk yorulma şikayetidir. Nörolojik belirtilerin serebrosid. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. eller geniş. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. ateş. Fazla miktarlardaki fenilalanin. iskelet kaslarında azalmıştır. 18-24. lökosit. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. kaba yüz yapısı. 2. b) Kusma en erken belirtidir. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir.cilt. göz yaşı. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. plazma. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir.7) Fenilketonüri (PKU). Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. c) Hipotonisite vardır. Deri kalındır. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. Pediatri. terleme olmaması.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. hafif pençe eli deformitesi vardır. Sayı 4. idrar. Hipertonisite vardır. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. Kesin tanı. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. kas fosforilaz eksikliği. Genellikle 624. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. Hemen tüm dokular tutulmuştur. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Cevap C (Neyzi.42) Hurler sendromu. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. s. kas krampları. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. Ayrıca kalp kapakları. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. miyoglobinüri. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. Pediatri. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. Đlk belirti. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. Dişler deforme. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. endokard ve miyokard kalınlaşır. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. s. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar.cilt. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. 2. 45. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. 2. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. Hastalar doğumda normaldir. omuz. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. s. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Pediatri. Diz. büyük dil. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. parmaklar kısa ve künttür.

Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. ergenliğin erken döneminde başlar. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. bu nedenle pubis. Ekspiryum uzamıştır. s. meme gelişmesinin 3-4.cilt. s.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. Wheezing duyulur. 1. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. Virusun nazofaringeal.cilt.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. Hasta. öksürük ve hafif ateş olur. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. Solunum yüzeyelleşebilir. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. 51. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. MEDĐTEST Cilt 9. 49. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. büyük. Bulaşma direkt temas ile olur. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. kaş. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. nezle. yaygın olarak albinizmde görülür.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. Tablo 13. Pediatri. 50. Albinizmde deri ile birlikte saç. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. Taşipne vardır. ateş ve halsizliktir.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . 1. Meme gelişmesini. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. Pediatri. nazal veya orofaringeal materyelden. 1.PEDĐATRĐ Tablo 13. kirpikler de pigmentten yoksundur. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. Bazen raller de duyulabilir.cilt. 1. çok zaman tek taraflı. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. Pediatri. solunum yetersizliğinden ölebilir. Sayı 4.278) Bkz. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. evresinde görülür. s. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. En fazla ilk yaşlarda.cilt. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. Pediatri. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. 2000 48. s. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir.

24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. sonra süratle boyun. Yüksek ateş. Kan tablosunda lökopeni vardır. Hastalık sinsice. Daha sonra spazmlar çok daha sık. Adenopati jeneralize olabilir. ancak ön planda suboksipital.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. asfiksiye. Birçok vakada ölüm hastalığın 10.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır.baskı. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. 53. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. 1.684. noktasal ya da ince papüler olabilir.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. 3 gün kadar kısa.cilt. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. Kızılın epidemiyoloji. hafif konjunktivit.5oC’ye yükselen ateş olabilir. Nadir olarak da 39oC-39. 54. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. 2. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar.cilt. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. s. Ekzantem kırmızı. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. kasık ve antekübital 187 . kötü prognoz işaretidir. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. Döküntü ilk olarak aksillalar. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. günde döküntü tamamen kaybolur. baş ağrısı. plazma hücreleri artar. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Pediatri. 1. soyulma görülmez. Sayı 4. 1. Pediatri. genel olarak orta derecededir veya yoktur. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. servikal kısımları tutar. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. Döküntü ilk önce yüzden başlar. Döküntünün 1. öksürük. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). koma ve ölüme neden olur. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. Ateş. Alın kırışıklığı. 3. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir. Spinal sıvı normaldir. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. parlak ışık.cilt. tahta gibi serttir. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. Solunum kaslarının tutulması. 55. bulgular. kasık ve boyundan başlar. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar.352) Kızıl. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. uzun ve ağrılı olur. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Kızıldan farklı olarak. gövde ve ekstremitelere yayılır. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. anoreksi. s. s. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. s. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler.gününden önce olur. 2. Abdominal duvar. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. gününde kırmızı ve nokta şeklinde.351. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. nezle. Döküntüler pembe renklidir.PEDĐATRĐ 52. postauriküler.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. Hastanın şuuru genellikle açıktır. kollar. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. Pediatri.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır.

Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır.baskı. 56. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. 2. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir.baskı. 2. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Tablo 14.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). Optik atrofi. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar. enüresis alarmları ve imipramine’dir. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. s. s. 2. 2000 .Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Bilinmiyor Kolik. Tablo 14. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. 57. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). s. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. apne Yok Gangren.baskı. 58. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa).61) Bkz. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. Sayı 4.

(renal) ↓ HCO3. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. renal bikarbonat atılımı HCO3.baskı. Daha yüksek düzeyler (7. 7 ve 8. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. 2.0 mEq/L). 2.378) Karbamazepinin yan etkileri.589) Bkz.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. b) Akut böbrek yetmezliği yapar.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. s.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. Hiponatremi. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. diplopi. yorgunluk. kraniyal sinir felci görülür. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır.0-8. e) Retikülositler artmıştır. 60. s. En sık 6. parezi görülebilir.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı.1 mEq/L artar. MEDĐTEST Cilt 9. 2000.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. 2000. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. 189 . güçsüzlük. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59.(renal) HCO3. kusma.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi. d) Coombs testi pozitiftir.5-7. serebellar ataksi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.(renal) ↓ HCO3. 2. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. PCO2’de 10 mmHg için HCO32. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut). 2000 61. baş dönmesi. s.5 mEq-L artar. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. Sayı 4. 63. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3.PEDĐATRĐ Tablo 15.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Tablo 15. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. s. 62.5 mEq/L düşer. bulantı.baskı.

nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. Retikülosit sayısı artmıştır. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Sedimentasyon artmıştır. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. 64. hiperemi. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. Lökositozis sıktır. humerus (%15) tutulumları da olabilir. s. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. Fizik muayenede solukluk. Sıklıkla femur tutulur (%40). Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. Fleksiyon halindeki bebek. letarji. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). peteşi. Ayrıca tibia (%15). Cevap C (Ersoy. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. Kan yaymasında şistositler. yumuşak doku şişkinliği. skapula ve klavikulaları da tutabilir. humerus.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. trombositopeni. 65. Primer tümör sıklıkla. s. proteinüri ve silendirler görülebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. fibula. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. 2000. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. daha ziyade adölesan dönemde görülür.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. 2000. Coombs testi negatiftir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aksırık. Meduller kavite veya periost kökenlidir. Sayı 4. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. mikroskopik hematüri.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Tablo 16. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. 2000. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Tablo 16.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). regional lenf nodu tutulumu (%20). Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. irritabilite ve oligüri söz konusudur.54) Bkz. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. Kötü prognoz bulguları. distal femur. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.303) Osteosarkom. kostalar. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. 2000 . s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. 2000. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. s. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. ödem. Đdrar analizinde. c) En sık vertebralar tutulur.

Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9.7 oranında. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. d) Đnfertiliteye sebep olur. Prematürite ile bu oran artar. 68.328) Kriptorşidizm. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.5. bazen torsiyone testis olabilir. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. meningitis Cevap B (Nelson. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. s. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. körlük. s. Tedaviye gereksinim yoktur.PEDĐATRĐ 67. s.144) S. pnökokok %25). 1. büllöz impetigo.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.686-687) Erythema infectiosum (5. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8.44) Gül lekeleri. öğrenme bozukluğu. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. Prodrom dönemi yoktur. follikülit. Tablo 17. Pediatri. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. 69. s. s.100) Bkz. 71.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. Komplikasyon olarak artrit. dekadlarda ortaya çıkar. gün olduğu sanılmaktadır.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. 2. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 191 . sellülit.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Pediatri. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. e) Processus vaginalis açıktır. 72. 1. 1. Sıcakta döküntüler artar. Sayı 4. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. yenidoğanlarda %3. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. s. c) Malignleşmez. Pediatri. 70. 2000. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). Kuluçka döneminin 6-14. influenza d) Candida e) N.baskı. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. 1. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. sayıları 6-12’yi bulan. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu.4 oranında görülür. ay Cevap B (Neyzi. 2000 Tablo 17. ay b) 15-18. 3. influenzae %8. Essentials of Pediatrics. 3 evre şeklinde seyreder. 2. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. meningokok %15. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. püstül. Retraktil testis. Bazen shigellosis’te de olabilir. parezi.cilt.cilt. Cevap C (Ersoy.cilt. nöbet. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir.

Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. kusma. 73. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. 75.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. Pediatri. X-Ray’de kardiyomegali. fontanel kabarıklığı vardır.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. tartı alamama. alopesi.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. Pediatri. Bulantı. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. letarji. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. bazen de yüzde görülen ödemdir. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. 2000 fazlalığında hepatomegali . kusma. Deride pullanma. özellikle proteinden yoksun. 78. 76. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri).cilt.C. çatlaklar. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. bazen ülserleşmeler görülür. s. Saçlarda renk açılması. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. s. depigmente ve hiperpigmante alanlar.-V. 1. 74.C. tartı alımının durması. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. s. deride pullanma ve soyulma. 2000. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. s. ancak ödem. kolay kırılma. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. Kafa içi basınç artması. Pediatri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. Pediatri.cilt.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. Yaşa göre boy genellikle normaldir.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. ağız kenarında çatlaklar. 1. hipopotasemi mevcuttur.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. s. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. 77. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. 1. Hipoalbüminemi. tartı kaybını maskeler. 1.cilt. seboreik lezyonlar.cilt.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. hepatomegali. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. Đştahsızlık. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. sarılık. Sayı 4. kraniotabes olabilir. baş ağrısı olabilir.407) Kwashiorkor. kemiklerde şişlikler. Erkek çocuklarda daha sıktır. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır.S.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur.

420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. kas ağrısı. Glosit. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. 1.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. halsizlik. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır.498) IgG.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. 1. Pediatri. s. iştahsızlık. irritabilite ve ishal görülebilir. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. iştah kaybı. Pediatri.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. kas yorgunluğu. Tablo 19. Pediatri. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. 1.cilt. Pediatri.cilt.504) Bkz. 82. solukluk. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir.cilt.cilt. Sayı 4. MCV artmıştır. 1. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. Tablo 18. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. 1. diyare.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . s.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. s.515) Bkz. depresyon. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. dalgınlık. günlük işlere ilgi azalması. stomatit.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. Pediatri. hiperestezi. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. 2000 81.424) Biotin eksikliği. emosyonel instabilite. depresyon. 79. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. Pediatri. ekstremitelerde parestezi. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. Gerek erişkinlerde. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. Klinik olarak glossit. blefarit. oriyantasyon bozukluğu. s. s. 1. tremor.cilt.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. 85. anoreksi. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. 83. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. s. Pellegra. irritabilite. 80.cilt. periferik paralizi. depresyon. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. Yumurta pişirilince avidin parçalanır.cilt. 84. 1. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri. s. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. Esas bulgu.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. glosit gibi mukoza lezyonları.

Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. TOPV Kızamık DPT (2). mast hücreleri proliferasyonu. menenjit gözlenir. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. endotel hücreler. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. Hematopoetik büyüme faktörü. immun reaksiyonları arttırıcı. Sayı 4. Myeloid seri yapımını arttırır. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. s.PEDĐATRĐ Tablo 18. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. tümör hücrelerini öldürücü etki. Myeloid büyüme faktörü. timus Makrofajlar. IgA yapımını arttırır. tümör nekrozu. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır.menengitidis’tir.influenzae. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. timositler. bakteriyemi. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar.cilt. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. TOPV DPT (2). Hastalarda tekrarlayan pnömoni. TOPV DPT (2). mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. TOPV Td (3). çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. kemotaksi uyarıcısı. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. 1. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. Makrofaj yapımını arttırır. En sık saptanan etkenler başta S. Cevap E (Neyzi. B ve mast hücreleri uyarıcısı.pneumoniae olmak üzere H. vasküler tromboz. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. mast hücreleri. Antiviral. 86. Đnflamasyonu. IgE yapımını arttırır. Pediatri. s. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. N. 1. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. nötrofil yapımını arttırır. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. tümör hücrelerini öldürücü etki. antiproliferatif Antiviral. makülopapüler 194 Tablo 19. tümör nekrozu. TOPV DPT (2). otosomal resesif geçişlidir. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini.cilt.546) C2 yetersizliği. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. Pediatri.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. keratinositler. T. 2000 . vasküler tromboz. T hücre proliferasyonu. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. antiproliferatif Đmmun regülatör. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. fibroblastlar. natürel killer hücreler Makrofajlar.

24) Hipokalemik sonucu: 1. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. izole göz hareketleri başlar. diş yerleri. lanugo vücudu sarmıştır. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. QT aralığının uzaması.4) 4. 89. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. sodyum tutulumu. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. hafta c) 15. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Bununla beraber ileus. 87. s. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. s. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. Tonsiller büyümüştür.2000. ödem ve hipokalemik nefropati. hareketleri 13-14. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 6. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. kırmızı ve belirgin duruma gelir. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. ayda. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. 3. ESS’daki ana anyon Cl’dur. haftada spontan hareketler başlar. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. hafta b) 9. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. Anne. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Đlk ve 2.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. Gözler kapalıdır. T dalgasının tersine dönmesi. ST depresyonu. kirpikler belirginleşmeye başlar.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. Ateş ikinci gün doruğa erişir. Enantem. 90. s. kusma kızılın prodromal belirtileridir. hafta d) 20. boğaz ağrısı. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. poliüri. 2000. 5. tırnaklar. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. 4. Saçlar. yutma güçlüğü. Ani başlayan ateş. Soyulma 3-4 haftada geçer. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. Giderek papillalar ödemli. 2000. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. 9. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. ucu ve kenarları kırmızıdır. 2. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. diğer bulgulardır. Sayı 4. renal amonyak yapım artışı. ISS’da ana katyon K+’dur. Bu kıllara lanugo adı verilir. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. miyokardiyal fibrozis. buna da kırmızı ahududu dili denir. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Dil. farinks. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. dil ve damak). 5. haftada. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. ayda kıllanma başlar. 4 ve 5. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. polidipsi. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. 88. 2000 hissetmez. 2000.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. 8. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. haftadan itibaren hisseder. burun. genital organlar belirginleşir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 195 . Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. 4.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. Bu kıllanma geçicidir. Doğuma yakın kıllar biter. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. Baş gövdeye göre çok büyüktür. Aksilla. baş ağrısı.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. s.ayda kulak.

pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir.PEDĐATRĐ 91. s.influenza’dır (%25). psödolenfoma. Otoantikorlar 4. Diğer bulgular (lenfoma. adenovirus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. 93. 2000. Branhamella catarrhalis. 2000.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H. 2000 . pnömonia b) Adenovirus c) Staph.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus d) RSV e) B.129) Sjögren sendromunun komponentleri. 2000. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Frontal sinüs. Nadiren RSV.aureus ve P. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.aeruginosa’dır. makroglobülinemi) Tanıda. 2000.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Kollajen doku hastalıkları 3. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. s. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. S. kataralis Cevap A (Ersoy. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. 2000. s. 2000. 95. Schirmer testi yapılabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.126) Gottron papülleri. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. 97. Otitis media sıktır. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. Situs inversus.213) Primer etken bakterilerdir. 92.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. 96. S. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. 1. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. s.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. 94.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır.

Prekordiuma. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. EKG ve radyografi normaldir. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aort darlığı. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). Kan basıncı. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. suprasternal oluğa yayılır. heyecan.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. s. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. s.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. interkostal aralıkta duyulur. hafta c) 8-12. MEDĐTEST Cilt 9. s. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. 2000. Sol 2. derece ventrikül aktivitesi vardır. 2000.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. 99. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. radyasyon. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. middiyastolik üfürüm VSD. Sayı 4. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. Telekardiyografide kalp büyük. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium.239) PDA. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. Đlk komponent aortaya.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. ikincisi pulmoner kapağa aittir. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ilaçlar.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Özellikler: -Daima sistoliktirler. Cevap E (Ersoy. interkostal aralıktan apekse. -Üfürümler müzikaldir. Trille beraber bulunmazlar. 101. hafta b) 5-8. ve 3. 2. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. Sol 2.Konjenital kalp hastalıkları. hafta e) 20. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. Masum üfürümler ne kalpte. b) Hemen hiç yayılmazlar. aort ve pulmoner artere bölünür. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. 2000 . 98. s. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. haftaları arasında ortaya çıkar. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. 102. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. Ateş. e) Daima diastoliktirler. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. ekspiriumda çift) ise sol dal blok.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. sol 4. EKG’de sağ eksen kayması. d) EKG normaldir. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. Prekordium hiperdinamiktir. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. hafta d) 14-18. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. aort yetersizliği.

s. kraniyal sinir d) X. 2. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. sinüs.691) Medulloblastoma.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. Bulgular.660) Bkz. Pediatri.cilt. ağrı.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. s. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. Sayı 4. 107. Pediatri. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. ön planda kafa çiftleri. Periferik direnç arttırılır.cilt. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. s. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Kan basıncı ve kalp atımı artar. 2. Nöbetin sebepleri. MEDĐTEST Cilt 9. Prognoz kötüdür. kraniyal sinir e) VI. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. 2. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. BOS bulguları genellikle normaldir. Spongioblastom. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. 2. s. n. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. Genellikle tanı. KĐBAS geç olarak gelişir. Ancak bu bulgu. kulak. 2000 . Tümör hızlı bir yayılma gösterir. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. kraniyal sinir b) V. çiftler %80. 103.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. kraniyal sinir c) VII. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar.cilt.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. s. Bazen de. IX ve X.baskı. Tablo 20. Anemide nöbet sıktır. 105. Bebek. yüz. 106. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur.cilt.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. 2.trigeminus %60 ve n. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. abducens %55 oranında tutulur. 104. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. 2000. Glioblastom). Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. Pediatri. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. s. Pediatri. Essentials of Pediatrics. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi.

Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. s. 2000 Cevap C (Nelson. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. Essentials of Pediatrics. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar.baskı. süregen. hiperkinetik. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. 199 ..Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. Kas tonusu artar. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. istemsiz. şekilsiz bir harekettir. Tablo 21. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. 2.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. yavaş. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik.baskı. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. 2. düzensiz. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. Distoni hiperkinetik. Essentials of Pediatrics. hızlı. ritmik titreme hareketlidir.PEDĐATRĐ Tablo 20. kaba. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Atetoz hiperkinetik. yavaş. 109. Sayı 4. s. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında.707) Kore hiperkinetik.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. sürekli olmayan.698) Bkz. Kas tonusu azalmıştır.

Pediatri. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir. Kaşık tırnak (coilonychia). 113. Baş gelişlerinde omuzun. doğumsal kalp hastalıkları. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. 1. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. s.cilt. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez.cilt.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). sulu gıdaların burundan gelmesi. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis.cilt. Pediatri.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. s. Yutma güçlüğü. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Tırnak lunulalarının kaybolması. s. Bu durum. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. 1. Sirozda. s.PEDĐATRĐ Tablo 21. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Laringomalasi. 1.643. 1-2 haftada tamamen geriler. 114.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. s. Sayı 4. Pediatri. 112. Pectus excavatus ile birlikte olabilir.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. nefrotik sendromda görülebilir.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor).Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz. 1. 111. 2000 110. MEDĐTEST Cilt 9. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur.cilt. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. Pediatri. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği. burundan konuşma ile kendini gösterir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. Pediatri. Laringomala200 . polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur.cilt. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. 1.

d) Eozinofili yoktur. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur.hafta Cevap A (Neyzi.299) Özgün döküntüler. Etiyolojisi iyi bilinmez. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. hafta e) 10. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9.244) Fasiyal sinir.cilt. Pediatri. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. Kanda eozinofili yoktur. b) Tedavi gerektirmez. Kendiliğinden rezorbe olur.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. 116. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. 117. 1. hafta d) 8. hafta c) 7. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir.cilt. Pediatri. s. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir.cilt. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. kleidokranial dizostoz. hafta b) 6. 2. arka.baskı.189) Yenidoğanda ön. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . Pediatri. 1. s. Essentials of Pediatrics. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. Gebeliğin 8. Pediatri.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır. 121. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. 1. 4-8. s. günde görülür. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. yaklaşık 4. s.cilt.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. doğumda en sık zedelenen sinirdir.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. c) Doğumdan sonra 2. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. 119.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. s.cilt. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. s.177) Embriyo. aylarda kapanır. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. s. Ön fontanel genellikle 10-12.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum).166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. Tedavi gerektirmez. Sayı 4. Cevap A (Neyzi. 120.cilt. Pediatri. 1. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. 1. Pediatri. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis. Özellikle ikinci günde görülür. Prognoz genellikle iyidir. 1. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. 118.PEDĐATRĐ 115. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi.

Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. Kusmalar giderek safralı olur. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. 2. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. körlük. 2. c) Polipler en sık kolonda görülür. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Bu hastalarda çomak parmak. 124. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. Sıklık sırasıyla jejunum.123) Peutz-Jeghers sendromu. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi.162) Bkz. Đnvajinasyon. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. Essentials of Pediatrics. mikrosefali.cilt.baskı. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. 2. Pediatri. sağırlık. b) Polipler ileusa yol açabilir. Pediatri. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. punktat konYüz ve kulak anomalileri. anus etrafında da oluşabilirler. d) Deri ve mukozaları tutar. En sık ileumda görülür (ileoçekal). Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. intrauterin gelişme geriliği.124-125) Đnvajinasyon. Cevap C (Neyzi.PEDĐATRĐ Tablo 22. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. s. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. kusma gibi belirtilere neden olurlar. El ve ayak ayalarında. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. ileum. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. s. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. duodenum ve kolonda oluşa202 . s. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar.cilt. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. Tablo 22. MEDĐTEST Cilt 9. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. e) Polipler genellikle saplıdır. overlerde kist. mide. 123. Sayı 4. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu.

cilt. bulantı. Textbook of Child Neurology. terleme. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu. Paroksismal özelliği vardır. 126. cılız ağlama.baskı. 3.0 g/l’den daha azdır. ateş. 15. 1996.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. s. 131. 203 . 5. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. Pediatri. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. karın ağrısı.18-19. 1996.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. konvülziyon.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Clinical Pediatric Neurology. Menkes. 11(3):231-41. baş dönmesi. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. s. 3. miyozis. Textbook of Child Neurology.435) Baş ağrısı. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. MEDĐTEST Cilt 9.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. 3. 15.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit.baskı. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. Clinical Pediatric Neurology. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga.baskı. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. 2000 128. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. Protein içeriği genellikle 2.baskı. 2000. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. 1997. 2. Sayı 4.baskı.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. 15.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. kusma.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. 1995.coli d) H. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E.baskı. s. 129. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. kusma ve ishal vardır. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. sekresyonlarda artış. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. Ersoy.baskı. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. Clinical Pediatric Neurology.PEDĐATRĐ 125. ishal.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. s. Nelson Textbook of Pediatrics. 127. Katkı Pediatri Dergisi 1990. ataksi. Sıvı bulanıktır. 130. 5. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni.

baskı. 2. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6.760-761) IVP en iyi yöntemdir. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur. 262 5. Smith's General Urology. 1992. s.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. 4.275) Ürik asit taşları non-opaktır. 7. General Urology. 13. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. McAninch.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. 6. Smith's General Urology.0 mmHg Cevap C (Patrick. Campbell's Urology. Sistin. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. Campbell's Urology. s. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick.baskı.5 mmHg e) 15. 6. Atrofik.0 mmHg b) 2. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. 6. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. s. 6. 8.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. s.baskı. Campbell's Urology.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. 13. Sayı 5. McAninch. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir.5 mmHg dır.5 mmHg d) 10. Smith's General Urology.baskı. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. s. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho.baskı. 13. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. 2000 .baskı. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. s. 3. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. s.5 mmHg c) 6. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. 13. Smith's.baskı. 1992. 1992. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir.ÜROLOJĐ 1.

Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. 6.baskı.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. 13. 2000 d) Klebsiella e) S. c) 10. Sayı 5. 11. s. Adult and Pediatric Urology.mirabilis e) S. s. s. baskı.baskı. 15.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar. 1992.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10.baskı. s. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm.baskı.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür.aureus Cevap D (Campell's Urology. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. s. 1.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. 14. Üretranın kısa olması. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. 6.coli b) P.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. Smith's General Urology. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. 10. s. 6. s.coli'dir. 1992. 13. Đnfeksiyon ajanı %75 E. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen.feacalis d) P. e) 20. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz. 1992. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir.baskı. s. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır.aureus Cevap A (Yaman.378-412) Flutamid. Cevap B (Duckett. d) 16. Smith's General Urology. b) 8. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar.aeruginosa c) S.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. akciğer. 16. 13. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. 1992. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. 12.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. baskı. 9. 2. Cevap C (Campbell's Urology. Üroloji.

Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. s. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer.S ve ark. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır. 1998. 19. 23. Aorta. periüreterit. baskı.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. Anemi (%33). peri-üreteritis palstika. Sayı 5.13) Paraneoplastik Sendromlar. 6. Üroloji 1. kr. 1995 s. 1992.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. s. 6.128) Sonradan periureteritis fibröza. 1990 s. O: Ürogenital Tümörler. beyin ve kemiklere yayılabilir.baskı. s.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. Nöropati (%4). 2000 . baskı. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur. s. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir.2135) Tiriamteren. 1992. 21. 22.Temel Üroloji.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. baskı. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr. s. 18. 17.L. 1992.O Ürogenital Tümörler.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. 6. baskı. Olguların %30'da görülür. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. 24. 20. Hiperkalsemi (%8). baskı.S ve ark. 1992. 6.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. Üroloji 1.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz.S ve ark. Polisitemi (%2-6). Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Yani Üreterler. s. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. L. Sedimantasyon hızı (%60). V. 1990 s. 1995. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. Ateş (%26).Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci. L.

1998. Spermasitik Seminom 3. s. 1. olarak saptandı. s. olarak saptandı.5 Cevap B (Đnci.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.baskı 1990 s. Granüloza Hücreli Tm.4. Ancak VUR araştırması. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. Bilateral abdominal testisin birinde tm.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. Temel Üroloji. Ürogenital Tümörler. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. Yaman. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı.3 b) 2. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir. s. Koriokarsinom 7. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı.4.2.s. Poliembriyoma 6. 25. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. Tümör olarak kabul edilmektedir. 5. periüretral bölgeden (%5).'lerde % 75 oranında yükselir. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. 26. oluşursa.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir. Üroloji. 1. 1998 s.'ler: 1. Seminom 2.'lerdir. Đnci. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. 2000 .baskı 1995. Leyding Hücreli Tm. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza.'dür. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. 1990.119.319-323-377. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir.-(308) 27. 3. PSA: 0-4 ng/ml ise.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden.baskı. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. 2. Teratom Seks Kord/Stromal Tm. Cevap D (Yaman.387. Teratokarsinom (Mıx Tm. Germinal Hücreli Tm. b) Puberta precox'a neden olurlar. 1995 s.5 ng/ml. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. Seminomadır.142-161. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır.349-753) Yolk Salk Tm. Sertoli Hücreli Tm. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. 1996. Anafarta. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Sayı 5. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm. s.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2.2. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. Normal 4-10 ng/ml ise. Ürolojide Tanı Yöntemleri. Bu hastalarda en sık görülen tm. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise.'üdür. VUR tanısında değeri sınırlıdır. 1. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır. Temel Üroloji. şüpheli 10-20 ng/ml ise. Ürogenital Tümörler. Yolk Salk Tm. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. Đnci. Ultrasonografi . Üroloji. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. diğerinde oluşma riski % 30'dur.5 e) 1.'ler: 1.5 d) 4.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta.3. a) 1. Embriyonel Karsinom 4.5 c) 3. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm.

31. Prostat lastik kıvamındadır. Ani intraabdominal basınç artışları. Epodyl. s. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. Sistemik KT: Cısplatın.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. s. 1998. 1. Cevap D (Temel Üroloji.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. Üroloji. ıkınma. 34. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. Cevap B (Temel Üroloji. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. 28.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. Adriamycin. Orta hattaki sulkus silinmiştir. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur.(Adrıamycn). 1998. Sayı 5. 29. Vınblastın. Bleomycın. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. proflometri üretral basıncı.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. Metotrexate. Mytomycin-C. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. 2. 30. 2000 . s.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. b) Komplet veya inkomlet olabilir.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. s. baskı 1990 s. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir.baskı 1990.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. MEDĐTEST Cilt 9. Đdrar akım hızını ölçer. 33. Üroloji. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir.5-Fluorourasıl. 1998. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. 1. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. s. Mitomycin-C.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir.ÜROLOJĐ hipoekoik. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. 32. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. 1998.375) Üroflovmetri. Cytoxan.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. Doxorubıcın.

Campbell's Urology. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir. 37. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji. Cevap D (Temel Üroloji. 38.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. Abakteriyel prostatitle karışabilir. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. 1998 s.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir. s.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. d) Astenozoopspermi. 1998. s. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. b) Azoospermi. s. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. 1998. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. 1998. 41. c) Oligozospermi. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur.baskı. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. Campbell's Urology.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. e) Teratozoospermi. 1998 s.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. Cevap C (Walsh.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir. s. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. 36. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. 7.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9.831. 40. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. 2000 Cevap B (Temel Üroloji.baskı.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. 7. Sayı 5. s. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır. 1998. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır. 1998. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. 267 . impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur.831) Üriner Tbc. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. s.5 yaş arasında bitirilmelidir. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. 35. 1998.

SayıĐ 5. çocuk. baskı. 44. 7. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. 43. osteoporoz. sistin. Campbell's Urology. 1998 s. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji. ürik asit ve struvit taşları. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez. s. 45. üriner enfeksiyon. Campbell's Urology.baskı s. .baskı.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18.5 arasındadır.baskı. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır.baskı.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir. üriner sistem anomalisi.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. 7. patolojik kemik kırıkları. Campbell's Urology.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. intestinal bozukluklar. 1.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh. 7.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. 1998 s. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. 14. 1998 s.ÜROLOJĐ 42. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9.

Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. 7. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. 4. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. MEDĐTEST Cilt 9.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. 3. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. 2. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. 6. 2000 . Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Sayı 5. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. 5. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır.

1229) 14. s. 2. 9.81) 15.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. s.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. Anesthesia.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. 1989. 1994. 1994. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. Basics of Anesthesia. s.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. Clinical Anaesthesia. Anesthesia.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. 2. 1996. s.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. Sayı 5.923) MEDĐTEST Cilt 9.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur.baskı. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması. 2. Clinical Anesthesiology. 2000 17. s.baskı. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. Klinik Anestezi) MAK.1138) 13.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. Mikhail. 10.79) 11. s. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır.baskı. 1994.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür. 2.1147) 16. 283 . s. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. s. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller. Anesthesia. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan. c) Yalnızca uvula görülür. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir.baskı. Basics of Anesthesia. Cevap C (Miller. Basics of Anesthesia.146) 12.

163-4) 22.382) 21.50) MEDĐTEST Cilt 9.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. Cevap B (Şahinoğlu.1468) 19. Sayı 5. PCO2: 46 mmHg.baskı. Basics of Anesthesia.151) 284 26. s. s. d) Barbitürat verilir.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. s. 196) 25. s. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller.193.baskı.202) 23. 1994. Clinical Anesthesiology. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.baskı. 1996. HCO3-: 35 mmol/lt. Clinical Anesthesiology. bulunmuştur. Clinical Anesthesiology. Mikhail.826) 24. Cevap C (Miller. 2.805) 20. 2.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır.5.baskı.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. s.275) 18. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır. s. 2000 . Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. Clinical Anesthesiology. Cevap E (Morgan.. s. Mikhail. 2. 1996. BE: +12 mol/lt.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu.cilt. 1994. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir. 2. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. Basics of Anesthesia. 1996. 2. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. Mikhail. s. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. 1996. Mikhail.

Clinical Anesthesia. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27.baskı. Anesthesia Ronald. s.baskı.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. s.baskı. s. 247) 28. Hazards and Complications of Anesthesia. 7.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash.159-160) 35. e) Budd-chiari snd. s.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor. 4. Clinical Anesthesiology. 2000 .baskı.baskı. s. 1991.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller.293) MEDĐTEST Cilt 9.baskı.S.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton. 1994.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36. 1993. 3.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. 4. 1994. 1996. Anesthesia Ronald.I.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan. 2. Clinical Anesthesia. s.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. s. d) Kalmann snd. Textbook of Medical Physiology. s. Klinik Enestezi. 1991. s. 1991. 2.baskı.115) 34. 2. Sayı 5. 1994.A. Clinical Anesthesiology.191) 33. 1996.338-340) 285 Cevap A (Miller.32) 32.239) 30. b) Dandy-walker snd.184) 29. Cevap A (Esener.229. c) Snup snd.607) 31.

1998. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. s. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. Pediatric Surgery. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. Pediatr Clin North Am.baskı. 5. 1993. Fonkalsrud. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. b) Genellikle iyi huyludurlar. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. 1998. s. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. 1998. Pediatric Surgery. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa.baskı.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. Cevap E (Rove. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. s. Pediatric Surgery.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır.baskı. umbilikal hernidir. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. Pediatric Surgery. Grofeld. b) Olguların %80'i erkektir. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Rowe. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. Cevap C (Scherer. 5. Grosfeld. Pediatric Surgery.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. 1998) 6. 1998) 269 . d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. Sayı 5. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. 2000 4. 5.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. Coran. Pediatric Surgery. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. 2. s. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. Cevap E (Rove. 5. 1998) 7. MEDĐTEST Cilt 9. 3.

Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. Pediatric Surgery.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. d) Yenidoğan döneminde görülmez. 1998) 16.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. Sayı 5. e) Volvulus görülebilir. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. Pediatric Surgery. 2000 13.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. Cevap C (Rove. 1998) 17. 270 . 1998) 15. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery. kistik.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. 1998) 12. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. Pediatric Surgery. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. Cevap D (Rove. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. a) Nadir görülür. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. yumuşak. Pediatric Surgery. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. 1998) 10. Pediatric Surgery. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. Cevap C (Rove. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. Cevap D (Rove. 1998) 11. 1998) 14.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. b) Kızlarda daha çok görülür.

1998) 26. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. b) Tanı ĐVP ile konur.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır. 1998. 1998) 25.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. e) VUR enfeksiyon nedenidir. Pediatric Surgery. MEDĐTEST Cilt 9. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove. s.Direk batın grafisinde. Pediatric Surgery. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. Pediatric Surgery.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. 1998. Pediatric Surgery. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz.Özofagus iletilirken.1163) 20.1163) 27. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. Pediatric Surgery. fışkırır tarzda.1167-8) 28. Pediatric Surgery.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. 1998) 23. Sayı 5. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. s. 1998) 22. Pediatric Surgery.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. 1998. 1998) c) Hasta parenteral beslenir. 2000 . Pediatric Surgery. 1998) 24.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. s. 1998) 19. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove. Pediatric Surgery. Cevap B (Rove.

1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. Elektroensefalografi IV. 1996) 32. III. Nelson Textbook of Pediatrics. f-aa. Feokromasitoma dd. III. e-cc. Nöroblastoma b Diyare bb. 15. b-ee b) a-dd. c-bb.baskı.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. Gardner sendromu a) a-aa. V d) I. c-dd. e-cc b) c-bb.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. III. V Cevap E (Behrman. s. V e) II. VIPoma bb. c-dd e) e-aa. Sayı 5. IV. III. s. III. Vertabral grafileri V. V d) I. 15. c-aa.baskı. b-cc. Alveolar tip histopatoloji e. 2000 . b-dd Cevap A (Behrman.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. III b) I. V e) I. d-aa.1032) 29.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. 1998. II.1052) 30. Đyi prognoz f. 1996) 33. b-aa e) a-aa. d-aa. V b) II. Nelson Textbook of Pediatrics. IV c) II.baskı. Kemik iliği metastazı a) a-bb. d-cc. Aniridi cc. 15.baskı. 1996) 31. d-cc Cevap D (Behrman. Nelson Textbook of Pediatrics. V c) I. 1998. Pediatric Surgery. a-aa c) b-bb. 15.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. 15. Hipertansiyon aa. Renal II. II. e-aa d) b-ee. b-dd. c-ee. Rabdomyosarkom d. Karsinoid tümör cc. Ekokardiyografi III. e-cc c) c-bb. IV. Pediatric Surgery. V Cevap B (Behrman. d-aa. II. IV. Nelson Textbook of Pediatrics. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. f-bb. Peutz-Jeghers sendromu ee. IV. II. II. 1996) 34. Wilms tümörü c.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. d-aa. f-cc d) a-aa.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa.

3. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. 6. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. 486. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün.Baskı.O. 2. 3. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. 3. 2. Herpes gestationis. akantoliz olarak adlandırılır. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun.444.Baskı. s. eritem. s. Baskı. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. Tipik olarak yüzde görülür. Dermatoloji. 489.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. s. Kotoğyan. 490) Pemphigold. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. 3. 2.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. Sayı 5. 476. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. Baskı. 2000 5. 243 . 7.31) Baransü. MEDĐTEST Cilt 9. Aydemir. s. Aydemir. 1994. s.DERMATOLOJĐ 1. Cicatricial pemphigold. 3. 4. Kotoğyan. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri.474. 8. Baskı. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. s. s. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. 1994. papül. 3.417. Baskı.27) Baransü. skuam olup. Baskı. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. Dermatoloji.

Dermatoloji.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. Kotoğyan. steroid. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. Kotoğyan.156) Baransü. Aydemir. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2.89) Baransü. 2000 Skabies (uyuz). 1994. s.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2. 2. 15.Baskı. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur. 2. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. 1994.194) Baransü.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir.Baskı.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür. Aydemir. s. 1994. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. Aydemir. Sayı 5. Dermatoloji.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. 1994. 14. s. s. Dermatoloji. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.398) Baransü.Baskı. Kotoğyan.Gövdede rozeoller. 2.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. Antibiyotik. 244 . 13. Eozinofilik püstüler follikülit. Aydemir.Baskı. Cevap C (Tüzün. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Kotoğyan. Aydemir.Baskı.730) Baransü. Piretrin türevlerinden permetrin.101) Baransü. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. Dermatoloji.800. Dermatoloji. 2. s. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. 1994. s.Baskı. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. Dünya Sağlık Örgütü.800.400. 16. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. 12. Kotoğyan. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. meme başı. Aydemir. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır.DERMATOLOJĐ 9.Baskı. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg. s. Dermatoloji.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. 1994.232) Baransü. ağız mukozasında plak müközle gelen II. 1994. çok kaşıntılı. Dermatoloji. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. 2. obezite. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. 10. Kotoğyan. 2. Aydemir. 11. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. Kotoğyan. kronik bir tablodur. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. Ulcus molle. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan.

Tedavi. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. Savin. 18. 2. 22. 2. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol.Baskı. Dahi. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. Dahi. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. 1994. Sayı 5. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Clinical Dermatolgy. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. Dahi.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. 2000 20. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. eşarp. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. 23. 1990. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar.Baskı. Clinical Dermatolgy.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. 19.Baskı. Savin. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir.Baskı. 1990. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir. 1990. s. 1990.Baskı. Hoministir. Dahi. Dahi.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. 2. Cevap C (Hunder. s.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. Cevap A (Hunder. s.000 kıl vardır. MEDĐTEST Cilt 9.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. Savin. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. s. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler. s.Baskı. Clinical Dermatolgy.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. 17.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. Savin. Clinical Dermatolgy.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. Clinical Dermatolgy. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. Bunlar terminal kıllardır. 21. 245 .168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. 1990. Savin. 2.000 kıl vardır. Savin. klasik uyuzda oluduğu gibidir. 2.Baskı. Savin. 1990. Dahi.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. Dermatoloji. Cevap B (Tüzün. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. s. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. 2. s. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. Clinical Dermatolgy. Cevap E (Hunder. Dahi.1-10) Saçlı deride ortalama 100. 1990. Clinical Dermatolgy. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. s. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. 2.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır.

Andrews' Diseases of the Skin. rejeneratif. Simetrik romatoid artrit benzeri. Odom. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Burton. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. Clinical Pedatric Dermatology.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. s. 1. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. IgA. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. Textbook of Dermatology. 1992. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. tümör (akut). Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde.Baskı. Sadece distal interfalangial artritis 3. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. 1990. 28.Baskı. James. s. Ebling.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. 1992.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. 2. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. ama RF(-) poliartrit 4. Baskı. Burton. Ebling. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. 5. 25. 2000 . Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. 5. 27. Psoriasis. sırasıyla papüler.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. aksiyel artritis.Baskı. Textbook of Dermatology. Sayı 5. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. 1993. eritemli skuamlı döküntülerdir.DERMATOLOJĐ 24. 8. Bullous disorders of Childhood. target.

Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. Aydemir. 4. lenfanjit. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. 1993. Sayı 5. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. 4. aminoasidüri vardır. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler.Baskı. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. s. 1993. 34.Baskı.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir.Baskı. Dinehart-Farmer. trikoreksis invaginata. Dermatology in General Medicine. 1993. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. Dermatoloji. 32. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. Katoğyan. 2. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. 33. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. et al. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. 1993. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. teması önlemektir.Baskı. Dermatology in General Medicine. poligonal.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. 1993. parlak.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9.Baskı. et al. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. et al. prick. 4. Başta parmaklar olmak üzere eller. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. Dermatology in General Medicine. 29.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. Bölgesel lenfadenopati sıktır. s. Eisen. et al. diğerlerinin papülleri eritemlidir.Yüzeyi düz. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. s. 216-217) Baransü. Cevap C (Fitzpatrick. Eisen. Wolff. Dermatology in General Medicine. Wolff. et al. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. 2000 . 31. Đntradermal. 4. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. s.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. 1994.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup.Baskı. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir. hedef şeklinde bir nodüle döner. s. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. 4. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Eisen. 30. et al.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Dermatology in General Medicine. Eisen. Bu sendromda AD. Wolff. Eisen. Wolff. Wolff. iktiyozis. viole renkli.

Biology of cutaneous squamous cell Ca. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. hipoalbuminemi. 37. periferik artrit. Aydemir. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. 2. AIDS. SLE. aktinik liken planus sayılabilir. Campana. demir kaybı. atopik dermatit. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Dermatomyozit. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. MEDĐTEST Cilt 9. pemfigus faliaceus.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. s. 1994) Aydemir. 2. 16. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Dermatoloji. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. J Am Acad Dermatol 1996. 39. 41. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). hiperürisemi. Aydemir. J Am Acad Dermatol 1996: 26. J Am Acad Dermatol 1992: 26.baskı. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. konjestif kalp yetmezliği. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. 1994) Baransu. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. 38. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. darier hastalığı. 2000 . Herpes simpleks: Evolving cocepts.Baskı.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. Kotoğran. 40. Dermatoloji.333-8) Baransu. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. Dermatoloji. Common Skin Disease. Campana.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. Kotoğyan. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. May. Hipotermi. malabsorbsiyon. May.Baskı. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. Herpes simpleks. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. Kotoğyan. akne rozasea.DERMATOLOJĐ 35. 1994. Bunlar arasında DLE. Baransu. 2. Sayı 5. Baskı. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. 36. hipertermi.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün.

Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. 8. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. 7:116. Tıbbi Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. s. Sayı 5. Simetrik artrit. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna.380) D şıkkı hariç hepsi. Tetanik kasılma. 7. 9. 1995. 5. s. s. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Ultrason permeabiliteyi arttırır. 1995. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. . Tıbbi Rehabilitasyon.180).283). b) Doku metabolizmasını arttırırlar. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. 2. Tıbbi Rehabilitasyon. Cevap A (Çetinyalçın. 1970. 3. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. Tıbbi Rehabilitasyon. 1995. s. 4.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz.

2000 14. Romatizmal hastalıklar. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir. MEDĐTEST Cilt 9. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur. baskı. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. Romatizmal Hastalıklar. 3. s.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna.464-482).640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. baskı. Romatizmal Hastalıklar. 3. 16. s. 10. 3. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. s.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. 15. Romatizmal Hastalıklar.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. Romatizmal Hastalıklar. 1994. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. 1994.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 1994. baskı.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. s.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. Sayı 5. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. s. s. Romatizmal Hastalıklar.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. 1994. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir. Aynı zamanda karın kasları. kifoz.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). Romatizmal Hastalıklar.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d).439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. 1994. s. Tıbbi Rehabilitasyon.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. 1994. 12.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. 1994. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. 11. 13. 259 . 24:368.

Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. torakal ile 1. Lomber vertebralarda görülür. Cevap E (Tuna. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 1990. s. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 5. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. 22. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. 20. 18. s.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji.97-99). Rehabilitation Medicine.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir. 23. 2000 . 21.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke. Romatizmal Hastalıklar. 1994.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. 3.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. baskı. 24. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). Kalçada % 38.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. s. s. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. 19. s.

Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold. Sayı 5.212).Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır. 28.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. Rehabilitation Medicine.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. 30. s.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. Rehabilitation Medicine.267) TENS bir analjezik modalitedir 29. Rehabilitation Medicine.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. 31.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa. Rehabiliation Medicine. s.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s. s.258) Sıcak tatbiki. 34. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. s. Rehabilitation Medicine. Mnubeh'b. s.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa. Rehabilitation Medicine.317) Tanım biofeedbacke uyar. kontrendikedir.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar. 27. 2000 261 . 32. s. s.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. derine nüfuz etmez.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). 1990. 1990. Pahr. 1990.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. 33. MEDĐTEST Cilt 9.

ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar.165) Multisistem bir hastalıktır. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. Clinical Ophthalmology. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. MEDĐTEST Cilt 9. s. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. 3.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. b) Ciddi. 5. 1997. 1997. 9. 8. 6. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. Cevap D (Kanski. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. Cevap D (Kanski. 1997. s. 1997. Clinical Ophthalmology. 7. 2. Cevap A (Kanski. Cevap B (Kanski. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. 1997. 1997. Sayı 5. b) Görme alanı defekti yapmaz. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir.249) Tipik görme alanı defekti yapar. 1997.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. Clinical Ophthalmology. Cevap D (Kanski. s. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. d) Yetişkinlerde görülür. s. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. 4. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. c) Açı normal veya geniştir. s. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. Clinical Ophthalmology. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. Cevap A (Kanski. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. s.GÖZ HASTALIKLARI 1.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. c) Ön kamara sığdır. Clinical Ophthalmology. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. periflebit ve retinit görülür. 1997. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . Clinical Ophthalmology. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. s. s. Clinical Ophthalmology. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. d) Vitreus tutulmaz. e) Sistemik steroid. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar.

Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. 1998) 18.baskı. e) Asitler. 5. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle.143-158) 13. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. Clinical Ophthalmology. 1999. e) Sekonder glokom gelişmez. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur. c) Göz. s. 4. Clinical Ophthalmology. Cevap D (Shingleton. 2000 14.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. cam parçası gibi cisimler.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir.1-3) Retinoblastomada anomali 13. prognozu belirler. s.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. 1997.9-2. Ophthalmology.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. 1989. s. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir. Binocular Vision and Oculat Motility. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. Uveitis. çivi. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. b) Göze girmiş olan tel.329) 15. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff.212-247) 17. gözü bolca suyla yıkamaktır. Cevap B (Nussenblatt. Fundamentals and Clinical Practice. 1991. d) Her iki gözü de tutar.baskı. s. Fundamentals and Clinical Practice. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. s. a) Granülomatöz bir hastalıktır.212-247) 16.12-10. 1991.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden.Doğru olanı işaretleyiniz. Eye Trauma. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur. 1997. Sayı 5. Ophthalmology. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. Behçet hastalığı. Uveitis. Cevap D (Nussenblatt. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir. 1999.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. 10. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir. 1990) 238 . b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir. s. kromozomdadır. Cevap C (Shingleton. 1989. Eye Trauma. s. 11. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. s.

s.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0.GÖZ HASTALIKLARI 19. Sayı 5. 1990-1991.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos. Basic and Clinical Science.Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology. 2000 239 . 6.237) 20.cilt) MEDĐTEST Cilt 9. Textbook of Ophthalmology.

temiz içmekullanam suyu temini. eğitim durumu gibi özelliklerine göre homojen dağIlmIşsa kullanIlIr. suyun klorlanmasI. 2. aile planlamasIdIr. AşağIda kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallar yazIlmIştIr. kişisel hijyen. 13. 2. 1992. s. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir. 2. genellikle taramalar ile hastalarIn mümkün olduğu kadar erken bulunmasI prensibine dayanIr. s. bağIşIklama. beslenmenin iyileştirilmesi. Kimden başlanacağI kura ile belirlenir.19-20) Birincil koruma sağlIğIn hastalIk yapIcI etkenlere karşI çeşitli şekillerde önlenerek korunmasIdIr. Erken tanI ise ikincil korumada hastalIğIn belirgin semptomlarI ortaya çIkmadan. 2000 . YanlIş olanI işaretleyiniz. TabakalI örnekleme: Evren homojen değilse yapIlIr. tahmini rölatif risk (Odds Ratio) hesap edilmesidir.52) Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri. Halk SağlIğI. 4. 5. Đlk olarak evren belirli özelliğe göre kümelere ayrIlIr (coğrafi bölge. a) Program bilimsel temele dayanmalI b) Program etik kurallara uygun olmalI c) Program devamlI olmalI d) ProgramIn katI kurallarI olmalI e) Program toplumun ihtiyaçlarIna cevap vermeli Cevap D (Last.baskI. s. işyeri ortamIndaki toksik maddelere karşI çalIşanlarIn sağlIk güvenliğinin sağlanmasI şeklinde olabilir. 1993. okul. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI. 6. Neden ve sonucun (etken-hastalIk) birlikte araştIrIldIğI araştIrma yöntemi aşağIdakilerden hangisidir? a) Vaka raporlarI b) Seri vakalar c) Kesitsel araştIrmalar d) Prospektif kohort araştIrmalarI e) Deneysel araştIrmalar MEDĐTEST Cilt 9. Public Health Preventive Medicine. 1995. hastalIklarIn erken tanI ve tedavisi. Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. sağlIk eğitimi.805-810) Kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallarI sIralarken f maddesi flexible (esnek) olmalIdIr diye yazmIştIr. köy.4-5. 3. Halk SağlIğI Temel Bilgiler. Fişek. 4. AşağIdakilerden hangisi örnekleme yöntemi değildir? a) Basit rastgele örnekleme b) Sistematik rastgele örnekleme c) TabakalI rastgele örnekleme d) Gönüllü gruplarInda örnekleme e) Küme örnekleme Cevap D (Bertan.baskI. 1992. AşağIdakilerden hangisi vaka kontrol araştIrmalarInda hesaplanan risk ölçüsünün yaygIn adIdIr? a) Rölatif risk b) Odds ratio c) Đnsidans d) Prevalans e) Korunabilirlik hIzI Cevap B (Tezcan. TIbbi AraştIrmalarIn Yöntem Bilimi. ilaçla koruma. sütün pastorizasyonu. Halk SağlIğIna Giriş. Birey/birimlerin listesi olmasI gerekir. 3.57) Vaka kontrol araştIrmalarInda analizde neden-sonuç ilişkisini dolaylI yoldan göstermek için bir yöntem. Epidemiyoloji. Public Health Preventive Medicine.8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak şekilde kümeler rastgele yöntemle seçilir. Aşağ