ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

1. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. Anatomi. 1.425) Kovper bezleri. Bulbus penis yakınındadırlar.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır. umbilikalis'in artığı c) A. hilum dışında peritonla sarılıdır.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. 1995.350-351) Böbrek. 1995. s. pankreas. 45.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı.cilt. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. Gubernakulum. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. A.249. sakralis mediana e) Lig. Anatomi. 48. 43. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. epigastrika inferior d) A. Elhan. Elhan. M. Elhan. ve yüzleri. a. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. a.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell. 46. Pancreas'la komşuluğu yoktur.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. 3. Anatomi. 1995. 21. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. 2000 Cevap C (Arıncı.bölüm. 50. s. orta kısım. kaput panckreatikus'la. 757.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. s.'u. Elhan.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. Dalak ise intraperitoneal'dir. Bu nedenle retroperitonal organlardır. Elhan.cilt.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. v.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 . Üst 1/3'ü. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar. 49. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. 1995.portae. Anatomi.cilt. 44. 1.gastroduodenalis.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. Sayı 1.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. s. hepatika propria. s.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. Anatomi.baskı.ANATOMĐ go inf.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. s. 47.

Sayı 1. s. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy.baskı. 4. s. papilla duodeni major'a açılır. Segmentum laterale [SIV] 5. düz kas dokusundan. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. Elhan. 1995. d) V. 2000 . portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur.cilt. 1995. 5.528-529) Omentum minus. 1992.43. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. 55. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. 1. 54.816) Duktus torasikus. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. Segmentum basale anterius [SVIII] 9.382) Akciğer segmentleri. 1. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3.porta. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. Segmentum superius [SVI] 7. Anatomi.Duktus koledokus. duktus koledokus ve a. 1. s. koronaryum hepatis c) Lig. s. v. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı. Elhan.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. 1. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. Arıncı. Genellikle alt ucun medial bölümü.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students.kava inferior b) V.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. d şıkkındaki tabaka.cilt. s.hepatika propria yer alır. 3. Segmentum cardiacum [SVII] 8. 1995. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. çizgili bir kastır.cilt. gastrika sin. hepatorenale d) Lig. 56.415-416) a. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. Segmentum posterius [SII] 3. e şıkkındaki tabaka. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. Fig. triangulare dekstrum e) Lig.98. Elhan.260.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. s. 51. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. Anatomi. Segmentum apicale [SI] 2. s. Segmentum basale laterale [SIX] 10. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. Segmentum basale mediale. Segmentum lingulare superius [SIV] 5.308) Duktus koledokus. Arıncı. Segmentum anterius [SIII] 4. Elhan. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. Clinical Anatomy.cilt.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. 1995. s. gastrika sin. Anatomi.baskı. hiatus aortikus'tan geçer. 4.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. 53.V. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. Anatomi. 52.baskı. s.

bronchus principalis sinister. v.sigmoideae 3. pericardium. 62. 60. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. dalak. oesophagus. v. v.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. Arıncı.392) Mediastinum anterius. Elhan. göğüs omurları. Burada pars thoracica aortae.ANATOMĐ 7.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. Dalları. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. Anatomi. Uygulamalı anatomi. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı. mide. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. A. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3. Segmentum basale anterius [SIX] 9. bifurcatio tracheae. 2000 . bu aralık burada çok dardır. Sayı 1.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. s. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. Elhan. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar.mesenterica inferior. 9 MEDĐTEST Cilt 9.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. Bu nedenle. birkaç lenf nodülü ve a.241-242.azygos. n. 1992. Burada gevşek bağ dokusu.cilt) Derin fasya lig.pulmonalis dextra ve sinistra.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. bronchus principalis dexter. d) Korpus spongiosum penis.sternopericardiaca. Anatomi.76) A. önden bifurcatio tracheae. fleksura coli sinistra ve jejunum.pudenta interna'dan gelir.-12. 4. s. 1.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. 61. A. Aa. Cevap C (Kaplan.colica sinistra 2. Mediastinum posterius. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. bazen de thymus veya artıkları bulunur. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. ligg. Anatomi. colon transversum’un sol 1/3’ü.kava süperior'un alt yarısı bulunur. n.baskı.hemiazygos. suspensorium penis'i yapar. Arıncı. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar.cilt. Segmentum basale posterius [SX] 57. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. bunun dalları olan a. pulmonal damarlar. n.rectalis superior adını alır. Segmentum basale mediale.cava superior’un alt yarısı. e) Penis arterleri a. v.cilt.azygos’un son bölümü. Türkçe 1.pulmonalis dextra ve sinistra. Mediastinum medius.baskı. s. 2. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar.thoracica interna’nın mediastinal dalları. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür. c) Krus'lar m. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur.vagus. 1. frenikus Cevap B (Arıncı. Arterin son bölümü a. arkadan 5. 1995. 59. Anatomi.phrenicus. v.rectalis superior 58. A. s. truncus pulmonalis. pankreas. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. colon descendens. 1. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. Buarada kalp. Mediastinum medius'ta v. aorta ascendens.splanchnicus’lar. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.

294) Stenon kanalı (ductus parotideus). Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. üst molar diş hizasında. Anatomi. Elhan. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır.cilt. 2. Elhan.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur. e) Fissura oblikua. e) 2.A. 1. n. b) Fissura petroskuamosa. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. 1. d) 1. konkaların en büyük olanıdır. üst molar diş hizasında. 1. 2. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. s. Anatomi. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır.baskı.1519) A. 30. 1995. Cevap E (Arıncı. 65. Ancak çoğu disseksiyon. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. Cevap A (Arıncı. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. c) 1. d) Fissura timpanoskuamosa. s. daha sonra da m. M. 1992. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır.42. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır.ANATOMĐ 63. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. üst premolar diş hizasında. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig.cilt. üst premolar diş hizasında.Art.53.meningea media. apisis dentis d) Lig. s. laserum c) For. s. Clinically Oriented Anatomy. Sistematik Anatomi.lingualise katılır.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. m. Anatomi. 10 67. Burun deliklerinden 2. ovale b) For. 64. os sfenoidale'deki for. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir. 1995. 1995. 69.buccinatoru deler. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. b) 2. rotundum d) For. c) Fissura timpanomastoidea. Ancak normal insanlarda torasik.cilt. Burada kör bir kanal bulunur. 68.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. s. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. spinosumdan kafa içine girer.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. 2000 .187) Korda timpani. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. 70. spinosum e) For. Arıncı. s. Elhan.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. s. Serbest alt kenarı.cilt. Ancak servikal omurların sayısı sabittir.cilt. Anatomi. Sayı 1. Bezin ön kısmından başlar.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig. Anatomi. 66.361) Concha nasalis inferior. alt insiziv diş hizasında. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir.

a) Sferoid tipi eklemdir. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar.n. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer.173. okulomotorius oluşturur. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. Elhan.n.295-305) b.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N.baksı.n.siliyaris ve m. 77. trigeminus .zigomatikus ve n. Cevap D (Dere. 72. s. 74. Kafa çiftlerinin en incesi olup. zigomatikotemporalis.n. 3.trohlearis c) N.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. Elhan. abdusens d) N. yani çaprazlaşan yollardır. n. optikus .1355) N. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. oblikus superior d) M. rektus lateralis b) M. 71. optikus . s. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. rektus medialis c) M.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. Gray's Anatomy. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. zigomatiko temporalis b) N. Sayı 1. lakrimalis. putamen. Anatomi 1. 75. s. glandula lakrimalis'e nn.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır. zigomatikus d) N. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. trigeminus e) N.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz. n. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. 78.trochlearis.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. lakrimalis e) Nn. s. 29. c.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. Anatomi ders kitabı. s. s. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. korpus amigdaloideum'dur.105-109) Lig supraspinale 7. 2000 Cevap A (Snell.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. optikus . beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. n. 76. 73.optikus. Anatomi. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. Clinical Anatomy.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. 1. 1995. globus pallidus. 2.cilt. 1995. Sekonder sensitif saha ise.okulomotorius b) N.baskı.baskı.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. 3. Elhan. sadece m.cilt. aurikulotemporalis c) N. Hanry.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . optikus .295) N. klaustrum. efferent yolu. siliaris brevis ise m. Anatomi. oblikus inferior e) M.

suprachiasmaticus’una gelir. 80. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. Colliculus superior’lar. Elhan.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında.4] 7.225) Plexus lumbalis. 1995. 2. 1995. Girus temporalis superior. 1980. Elhan.cutaneus femoris lateralis [L2. 3. 83. muhtemelen hypothalamus’un nuc. Anatomi.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12. 1995. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. primer işitme merkezi.cilt. primer görme merkezidir. primer duyu merkezi.corticopontocerebellaris denilen bu yol.obturatorius accessorius [L3. s. küçük.cilt. s. s. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. nukleus emboliformis. Corpus pineale ve sapını. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. Bunlar nukleus dentatus.3] 5. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup. 2000 . N.cilt. Anatomi.4] 6. 2. N. genitofemoralis e) N. paleoserebelluma. 2. s. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. subcostalis c) N. s.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır.cilt. s. N. 84. N.femoralis [L2.393) Girus postcentralis.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. Arıncı. afferent liflerden oluşur.corticopontocerebellaris’in 2. Sayı 1. Tr. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. Elhan.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. N.3. tr. spinotalamikus anterior. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. spinoserebellaris posterior. Sulkus kalkarinus.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı.299) Tr. Anatomi.348) Piramis ve uvula. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü. 2.cilt.pontocerebellaris veya tr. 2. Plexus lumbalis’in dalları: 1.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. ilioinguinalis d) N.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. 2. 1. 3. Yanlışını işaretleyiniz. şuursuz propriosepsiyon. N. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler.habenulae’sine geçer.spinotektalis.cilt.2] 4.genitofemoralis [L1. Anatomi. iliohypogastricus b) N. 1995.obturatorius [L2. vizüel reflekslerle ilgili. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir. 81. s.nöronu). tr. 82. N.baskı.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4.cilt. 36. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur.3. koni şeklinde bir bezdir.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy. Anatomi. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc. Anatomi.917. 79.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. Anatomi. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. a) N.ilioinguinalis [L1] 3.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. Elhan. hafif dokunma ve basınç.

Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. petrosus profundus) getirir. Bu simpatik uyarı.olivaris inferior’dan çıkan lifler. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır.cilt.olivaris principalis).olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur.734. b) Radix sympathica: Ggl.Oliva denilen oluşumu yapar. Anatomi. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. 2. Arıncı. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. Anatomi. N.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. Cevap A (Arıncı. Klinik Anatomi. doğrusunu işaretleyiniz. 86. 89. nuc. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.baskı. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. 88. Nuc. maxillaris’den sensitif lifler getirir. s. Nuc. Doğrusunu işaretleyiniz. Cilt 2. istemli hareketlerimizle ilgilidir. s. MEDĐTEST Cilt 9.Türkçe bası. cranial sinir d) VII. simpatik ve sensitif lifler gelir. e) N.olivaris inferior (nuc. 1.cilt. 2. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. petrosus major’dan (n. Kesitte. Cevap A (Arıncı.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez.olivocerebellaris).466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. kalp atışı yavaşlar. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. s. s. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. Aslında hipotalamus. 1998. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. Anatomi.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer. Sayı 1. diğer ikisi ise transit geçer. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. pterygopalatinum.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır.Parasempatik bir gangliyon olan gang. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir.olivaris principalis olup (inferior). Bunların en büyüğü nuc. Elhan. cranial sinir c) IX. Bu lifler de. 85. s. Bu lifler burada nöron değiştirir. canalis pterygoidei aracılığı ile n. mesane kasılarak miksiyon olur. cranial sinir e) XII. olivaris accessorius medialis ve nuc. 2000 87. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl. cranial sinir b) V. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. pterygopalatinum’a ggl. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Buradan da tr. Nuc.cilt. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı.spino-olivaris). Anatomi. preganglionik liflerle ggl. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. kalp atışı hızlanır. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. cervicale superius’a geçer.178) Ggl.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 .342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur.olivaris inferior’lar. c) Radix sensoria: Ggl. cranial sinir Cevap D (Snell. 1995. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. 5. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. simpatik sinir sistemini aktive eder. 2.

Anatomi. s. 91.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi. orta kulağın önemli bir bölümüdür. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. 14 MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1. 90. s. -d şıkkındaki oluşum. Antrum mastoideum. 1995. dış kulağa aittir.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy.469479) b. farinks'e bağlayan bir kanaldır. Elhan. 2000 . 2.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı. s.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir.cilt.

3. s. 2. Biochemistry Pamela. Lange Medical Publications Lebanon. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. Genellikle trans konfigürasyondadırlar.baskı. s. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. s. Cevap A (Champe. 4. Harvey. s. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır.BĐYOKĐMYA 1. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. Biyokimya. 2. 5. Methods in Clinical Chemistry.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Harper's Biochemistry. s. Granner. Rodwel..289. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. 5.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. 6. 15 . s. Sayı 1. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. Mayes.168. Stryer. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. 7.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain.64-648. Sadece ADP ve ATP geçer. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Lehninger et al. Metabolism of Xenobiotics. immunolojik yöntemlerdir. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.

2. fosfatidil inozitol b) Ceramid. yağ asidi ve sfingozin oluşur. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. enerjilerini kreatinden sağlarlar. fosfatidik asit e) Sfingozin. 12.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat. 22. kolin. s. 2000 .11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. Sayı 1. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir.baskı. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. Fosfotidik asit + kolin. 1997) Asetil CoA. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. yağ asidi.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. s.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper.baskı. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. Textbook of Clinical Chemistry 2.baskı. Biyokimya. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir.baskı. fosforilkolin c) Ceramid. bu solütleri aynı yönde aktarar. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. 9. 14.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. Ashwood. sfingozin. Biyokimya. s. The National Medical Series For Independen Study.BĐYOKĐMYA 8. 24.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. 10. fosfotidil kolini oluşturur. s. yağ asidi.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. 16 MEDĐTEST Cilt 9. 13.153. Biyokimya.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 2. yağ asidi d) Sfingozin. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. 15.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. 11. Tietz. Simport. 1994. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. 24. s. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar.baskı.

5-4 kadar yükselir. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). 19.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α .Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. 1999. dönüşümü. Biochemistry Pamela. s.baskı. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz. Böylece bu enzim aktive olur. 21. 1993. 18. Biochemistry Pamela. Harvey. 2. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. 2. 22.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder. s.BĐYOKĐMYA 16.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. Cevap C (Champe. 1993. kasta e) Fosfofruktokinaz.baskı. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası. Türkiye Klinikleri. Sayı 1. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. s. 2.1486) Eritrositlerde Glukoz 6.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur.223. Cox. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. 2. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. Nelson. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. 2. Principles of Biochemistry. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. 20.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. Harvey.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. Biyokimya Ders Notları. Biochemistry Pamela.P. en yaygın varyantı (A). karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. 17. Harvey. 17 . s. c) Biotinin bulunması gerekir. s.

s. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur. Glikojen sentezine katılmaz. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Principles of Biochemistry. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. 28. Biyokimya Ders Notları. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. 1994. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. Cevap E (Lehninger. Biyokimya Ders Notları. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray.BĐYOKĐMYA 23. Nelson. Glikojenin.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. 26. Türkiye Klinikleri. Pirofosfat. UDP-glukoz. Harper'ın Biyokimyası. 2000 . substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. Antiasitler. 22. Portal dolaşımla vücuda girer. 1993. 2. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. s. Cox. s. Çocuklarda raşitizm.baskı.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. CPK artışı. s.297) Diabette protein yıkımı artar. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry.206. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9.82) Laktoz intoleransı. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. açlıkta olduğundan daha fazla görülür. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. 27. 1999. s. Ağrı. Sayı 1. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. Kas enzim tetkikleri. Erkeklerde daha sıktır.136) Glikojen. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. 24. 1999.baskı (Türkçe çevirisi). 2-5 yaşlarında başlar. 25. s. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür. 1993. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. Egzersiz yasaklanır.

yağ dokusunun triaçil. 30. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. emilemez.125. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır. s. Örneğin. Sayı 1. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler.baskı. 29.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. Biyokimya.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry.131) Laktoz. 1994. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. s. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 2. Lippincott. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. 2.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. s.baskı. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. 1994. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. 31. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. Türkiye Klinikleri. s. e) Yağ asitlerinin aksine. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. Lümendeki laktoz. 32.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir.265. 2000 . Aseton.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. 1992 s.

Richard. karaciğerde kullanılmazlar. 20 37. 35. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. 3. s. Biochemistry Pamela.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi .3-metilglutaril . Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards.bölüm. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. Cholesterol and Steroid Metabolism.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1.BĐYOKĐMYA 33.4. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur. 40.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. Harvey. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. 34.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur. 39. 2000 . Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. çünkü enzim sistemleri eksiktir. kolesterolden sentezlenen safra asitidir.baskı. Türkiye Klinikleri. Biyokimya Pamela.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. Beta hidroksi-butirik asit.baskı. Harvey. Sayı 1. 2. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir.208) Koprostanol. s.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. yağ asiti. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin. Kolik asit. Harvey. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe. s. 2. s.baskı.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir. Biochemistry Pamela. 2. 20. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler. 2. Biochemistry.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe.5-trifosfatın ayrılması. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. 36. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. 38.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. s. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur.

305311. 42. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. 2. Biyokimya. Türkiye Klinikleri. Sayı 1. s. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır.105. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. 41.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. 46.baskı. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler. triaçilgliserol. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri. Aseton. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. s. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. s. Montgomery et al. Biochemistry Pamela. 2. böbrekler. s. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. 43.431. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s.213) Lipoprotein partikülleri. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper. NADPH'ın ise. Bu bakımdan karaciğerin. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. Harvey. Biyokimya Ders Notları. Bu dokuların başında. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. 22. 1999. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir.235) Uzun zincirli açil-CoA. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. 1993. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. lipoprotein partikülleri 21 .Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. s. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. 44. 45. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. Genel kural.. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. Biyokimya.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. Stryer s. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. Biyokimya Ders Notları.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe.baskı.Aspirin.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. fosfolipid. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz.218) Linolenik asit. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. 1999. s.

s.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. Richard. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. Tübüler fonksiyonlar normal ise. fenilalaninden oluşur. sfingolipid d) Fosfolipid.baskı. Cevap E (Pamela. 1997) Tirozin. s.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. 53. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. Cevap D (Champe. s.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. s. 54. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. s. 2.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. integral proteinler. Sayı 1. sfingomyelin. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. s. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. 52. Harvey.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 50. Cockayne. 51. Hastalık. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir. ilk 15 dakikada. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar.baskı. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. Biochemistry Pamela.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. proteoglikanların sentezi etkilenmez. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. 2000 .445) Membran yapısı karbohidrat zincirler. 2. Change. PSP. Textbook of Clinical Chemistry. Harvey. 48. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper.baskı.BĐYOKĐMYA 47. Biyokimya Pamela 2.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. MEDĐTEST Cilt 9. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası.374) Fenolsulfoftain (=PSP).baskı) Mukopolisakkaridazlarda. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. Biyokimya. Lippincot. 1993.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. Harvey. 49. 1986. 22. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe.

23.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır.Aşağıdakilerden köken alır? 1. 3.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi.. Lehningeret al. s. 2. Mayes. 3 b) 1.Glukagon a) 1. üre siklusunda yer almaz.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). Harper's Biochemistry. 3 c) 2. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir.36-9. Stryer. Rodjell. s. Grenner. s.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder.e. 2. 1993. 59. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir. 2000 . s. Stryer s.13.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. 1025) (=Tetraiyodotironin. 23. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder. Cevap A (Chlapowski. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. Lehningeret al.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. 1993. 57. s. Sadece fumarat. 4. 60. s114-5.153.714.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. TCA (=Krebs. s. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. dipolar iyon) yapısı gösterirler. Sayı 1. Fumarat. 3. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. hem de (-) yükler taşırlar. s.. Stryer. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar.28.273-283. 3 b) 1.baskı.Đnsulin 3. Stryer s. Lehninger et al. 4 d) 4 e) 1. 3. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. Montgomery et al.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. 747. 2.303-325) Alkaptonüri. Triklorasetikasit ise.Tiroksin 2. Lippincot) Glutamat. 4 d) 4 e) 1. 458.Epinefrin 4.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+). s. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. 56. 2. Üre döngüsünde.. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır.e. 61. 58. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. 4 Cevap A (Chlapowski. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. s.32. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar.BĐYOKĐMYA 55. diğer güçlü asitler (i.519.baskı.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. s.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir. 3 c) 2. 4 Cevap B (Chlapowski s. a) 1. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar.20.

Lippincot. 65. plazmada ve idrarda artmıştır. Hidroksilizinden çok zengindir. Tip 3 (alfa-1. 63.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. Ders Notları. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. Deri. s. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. Biyokimya. Tip 4: Bazal membranda bulunur. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. Hidroksilizinden fakirdir. 1999. I3): Kıkırdak. Türkiye Klinikleri. %11 alanin.240) Alkolizm.807.baskı (Türkçe çevirisi). s. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot.99) Karaciğerde. I2. Harper'ın Biyokimyası. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. s. 1993. 1993. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. ligaman ve korneada yoğundur.700. Harper'ın Biyokimyası.15. yemekler arasında safra kesesine. Bu bileşikler. Fakat α-sarmal değildir. 2000 . hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. tendon.247) Tetrahidrofolat N5. Tip 5: Plasentada bol miktarda. Disülfit bağları içerir. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1.baskı (Türkçe çevirisi). kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. 67. Hidroksilizinden zengindir. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. kolesterolden 0. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. Sayı 1. 1999. 22. s. hergün. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. 22. Safra asitleri bağırsaktan emilir.5 g primer safra asidleri. korpus vitreum. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Biyokimya Ders Notları. Üretilen safra. kana verilir ve karaciğere gelir. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. Hidroksilizinden zengindir.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9.267) Vanilmandelik asit (VMA). Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. %21 prolin ve hidroksi prolin. %35 glisin.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. s.BĐYOKĐMYA 62.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. nükleus pulposuzda vardır.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. Tip 2 (alfa-1. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. 64. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. s. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. s.

Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. fenilalanin.Vmax değişmez. Harvey. serin. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar. Fakat bu durum için spesifik değildir. s. 68.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. prolin. Katabolizmasında. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. 70. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. s.baskı. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur.baskı. 72. Karın ağrısı. glisin.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır .BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. Bu da bir mol su alır.baskı. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. aspartik asit.baskı (Türkçe çevirisi). trionin.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews.Aldoz bir şekerin. Sayı 1. 1999. 69. 2. c) Km değişmez . Fotosensitivite yoktur. metionin. valin. s. 1993. histidin. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. Biyokimya Ders Notları. s. 74. Biyokimya.351. glutamin. Harper'ın Biyokimyası. Biyokimya. Đdrara porfobilinojen. Çoğu metabolik yollar. s.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir. glutamik asit. 2. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir. s. 71. lösin.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. tirozin.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. Biochemistry Pamela. izolösin. δ-amino-levulinik asit atılır. lizin. 73. 5. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar. triptofan.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . s. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. 2. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. nöropsikiyatrik semptomlar vardır. asparagin. 22. Đmidazolon propiyonat oluşur. Vmax değişmez.430) Elektroforezde. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. Cevap E (Gözükara. Türkiye Klinikleri.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. Cevap D (Champe. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. 21.Vmax'ı arttırır. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. 24.baskı.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. 25 .Vmax'ı artırır d) Km değişmez . Hidrofilik olanlar: Arginin. sistein. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir.

21.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. Stryer s.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. 2000 .36. 2. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. a) 1. 1985.216.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder. 3 b) 1. 78.174) Sitozole geçen sitrat. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan. 2. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler.BĐYOKĐMYA 75. 3 c) 2. Stryer s.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. 2. 3 b) 1. Buna karşı.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası. 3 c) 2. 26 80. katalaz. 2.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. s.976-7) cAMP. aktivasyonu için 76. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. s. Sayı 1. 81. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski.ADP'den köken alır..Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir.Hemoglobin a) 1.Fosfoglukoz izomeraz 2. Lehninger et al. Stryer.Laktat dehidrogenaz 4.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir.Aspartat transkarbamilaz 3.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir. 26.142) Süperoksit dismutaz. Lippincot. 4 Cevap A (Chlapowski s. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. s.161. 77. 1994. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan.156. 2.AMP'ye dönüşebilir. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. MEDĐTEST Cilt 9. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4. sf. 3. 3. s. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. Biochemistry. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. Lehninger et al.354. 79. sırasıyla.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir.baskı. 4 d) 4 e) 1. s. 2. Lubert. glutatyon redüktaz. s. 3. 4 Cevap C (Chlapowski s.157-173) Tripsin. 4 d) 4 e) 1.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry.

2. 2. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. s. b şıkkındaki.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder.B. 2. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe.baskı.baskı. 83. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir. Harper'in Biyokimyası. 27 . 1994) Vitamin C.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir.baskı.BĐYOKĐMYA 82.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. Harvey.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. c) Bir proton kanalı ihtiva eder. 87. 2000 Cevap D (Robert. CO2.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. Bu.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. W. Saunders Company. 86. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. 88.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. folik asit vitaminin bir türevidir. Richard. Biochemistry Pamela. 2. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. 2. Biochemistry Pamela.baskı) NADPH değil. Sayı 1. 1993. 85. s. H2O’ya oksidasyonudur. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6.67) Elektron transport zinciri. 84.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry.

2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. Metilmalonin koenzim A’nın. s. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. 1999.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. 1999. e) Suda erir B vitaminlerindendir. dermatit. c) Bir antioksidandır. Textbook of Clinical Chemistry. Tietz. 28 92. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. Cevap A (Champe. s.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. Esas emilim bölgesi ileumdur. 1994. 2. Sayı 1. pirüvat karboksilaz. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. 23. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. Eksikliğinde depresyon. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. Medical Biochemistry. 90. 1992. Harvey.911.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür.baskı.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. Lippincot. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. 2. 94.BĐYOKĐMYA 89. s.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. Türkiye Klinikleri. d) Eksikliğinde anemi görülür. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar.155-162.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir.168) Biotin. Biyokimya Ders Notları. s. 95. Türkiye Klinikleri. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. absorbsiyonu engellenemez. s.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Biochemistry Pamela. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. 2000 . bulantı gibi belirtiler görülür. Ashwood. Asetil koenzim A karboksilaz. 93. 91. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Biyokimya Ders Notları.baskı. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan.

K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. DNA sentezinde oksiüridilattan. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. s. Yenidoğanlarda. 97. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. 99. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. ışığa hassas bir vitamindir. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. 29 . folat redüktaz enzimi rol alır.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. Sayı 1. 96. 100.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. ısıya dirençli. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. Aktif riboflavin. s. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. Metotreksat.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. Biyokimya. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. Biyokimya.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. Özellikle. s.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. koenzim olarak görev yapar. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. Halkerston. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. s. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. Megaloblastik anemiye neden olur. s.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. s. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir.B6 vitamini eksikliği. 98. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s.125-6.

kalsitonin. hemolize eğilim görülür. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. GnRH. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. hCG. azotemi ve trombositopeni gözlenir. anjiyotensin II. Sayı 1. 1999. 102. TRH. PTH. gastrointestinal bozukluk yapar. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. vazopressin. kolestatik sarılık. Bitkilerde özellikle bol bulunur. CRH. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. s. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. somatostatin. α-2 adrenerjik katekolaminler. LH. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. 2000 . Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. Biyokimya Ders Notları. Türkiye Klinikleri.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. 1999. kreatinüri. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. TSH. 104. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. Karaciğer metabolizması. 105. asetilkolin. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. E vitamininin ayrıca. opiyoidler. gastrin. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. ADH. s. Ca++’u kullananlar.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. asetilkolin.baskı. insüline yanıt verir. 2. glukokortikoidler b) Glukagon. kas güçsüzlüğü. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. oksitosin. 103. s. substans P. androjenler c) Testosteron. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. Biyokimya Ders Notları. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. Biyokimya. Anjiyotensin II.BĐYOKĐMYA 101. kolesistokinin. Eksikliğinde. mineralokortikoidler d) Progesteron. lipotropin. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır.baskı. somatostatin e) Östrojen. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. kreatinüri.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. glukagon. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. ACTH. β-adrenerjik katekolaminler.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. s.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. α1-katekolaminler. Çünkü selenyum.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. 1993.366) Serotonin. FSH. MSH.

e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. Reaksiyonda. Cevap A (Türkiye Klinikleri. T4) sentezlenir. prolaktin bu gruba girer. Türkiye Klinikleri. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. 108. tirozin. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından.Doğru olanı seçiniz.baskı (Türkçe çevirisi). Đki tirozin molekülünün.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. Protein sentezini artırır. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. salınımı GHRF tarafından uyarılır. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. Harper'ın Biyokimyası. testis. d) Perklorat. s.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. Steroidler: Over. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. Cevap C (Türkiye Klinikleri.293) GH. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. 31 .608. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. iyodun hücre içine geçmesini engeller. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. c) Protein sentezini inhibe eder. s. glukagon (29 amino asit). Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. 109. Somatostatin tarafından inhibe edilir. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. Böylelikle. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar.tirozin esansiyel değildir. Biyokimya Ders Notları. ACTH (39 amino asit). oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid).111) Tirozin. moleküler oksijenin bir atomu. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. s. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. s. c) FSH bir hipotalamik hormondur. parathormon. FSH. büyüme hormonu. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. polipeptit yapısında bir hormon olup. 1993. 1999. Biyokimya Ders Notları. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. 1999. s.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. a) TSH bir glikoprotein hormondur. Vazopressin. 110. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. 1999. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH).Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. 22. Sayı 1. 106. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi. 2000 ilir. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. Biyokimya Ders Notları. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç.

Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. Biyokimya Pamela. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır.baskı.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. hidreksimetil sitozin.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu.baskı. 116. C=10. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. b) Tek zincirli bir DNA'dır. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. c) Tek zincirli bir RNA'dır. 111. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. LH. s. s. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır. 112. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. FSH ve hCG’ye benzer. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Sayı 1. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. s. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. psödo üridin ve inozin. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür. Bunlardan en önemlisi de dopamindir.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. IV olarak verilir. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. G=14. 2. Harvey. b) Serum kortizolü ölçülür. s. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. TSH’nın α-subüniti. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. s. 2. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. T=32. FSH hipofizer bir hormondur. MEDĐTEST Cilt 9. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. Harvey. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir.FSH için doğru olanı seçiniz.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür. Richard.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. 2000 . Biochemistry Pamela. a) Hipotalamik bir hormondur. 115. 114. 3. 32 113. s. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Mesela. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir.

vanilmandelik asit → katekolaminlerin. Biyokimya. s. 1989. s. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. Biochemistry. 119. 125.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. sikloheksimit.627-660) Pürin. 2. Harvey. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur.baskı. s. Sayı 1.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. 3. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara. Cevap E (Gözükara. 1989. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe. 1.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. s.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. Biyokimya 1. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. 1994. 1988. 2.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. Asetil KoA → pirimidin. Harper'in Biyokimyası. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. 121. 122.baskı. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir. Üre → proteinlerin.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir. s.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. s. 123. Biohemistry.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir.baskı. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. 2. 118. Pannall. 3. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir.BĐYOKĐMYA 117. 2.bölüm. Biochemistry. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur. s.Büyük dozlarda toksiktir. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. 124.baskı.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. 120. s.baskı.

131. s. fosfat. 126.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. 129. Biochemical Aspects of Hematology.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır. Biyokimya Ders Notları. MEDĐTEST Cilt 9. 3-DPG bağlar. s. s. s. s. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. 3 c) 2. Türkiye Klinikleri. 127. Guillham. 7. s. 4 Cevap A (Glick s. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. Textbook of Clinical Chemistry.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. s. 3. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. Lehninger et al. 1982. 2. 2.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur. 3 b) 1. 2000 .bölüm. 128.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.baskı.155) Selenyum. Thomson. 130. Biochemistry. s.BĐYOKĐMYA mamaktadır. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. 23.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger.85) Đdrar tampon sistemi.85.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. Klee. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. 2. Bikarbonat sodyum tuzu. 132. a) 1. 4 d) 4 e) 1. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2.baskı. Bikarbonat başlıca pankreas. 3.179.baskı. 1999. Principal of Biochemistry.712. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir. Sayı 1.

s.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. c) Eritrositte 2.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. Cevap C (Champe. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir. Cevap E (Kaplan 2. 2. Harvey. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır.baskı. Harper'in Biyokimyası 2. diğer üçünden bağımsızdır. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. Biochemistry Pamela.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin.baskı. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. Çünkü CO2 pH'yı düşürür.336) Alveolar havada pCO2=0. 2. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler. 133.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. s.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. 2000 35 . MEDĐTEST Cilt 9. 1993. 134.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. Cevap B (Robert. Sayı 1. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. CO2 oksijene affiniteyi düşürür.

b. 1. Cevap E (Dökmeci. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. c) Klerensin göstergesidir. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. d. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler.FARMAKOLOJĐ 1. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. Bir ilacın biyoyararlanımı.109) Farmakokinetik etkileşme. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri.iyonlarının girişi. 2000 . bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. 2. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. Sayı 1. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. Bir ilaç uygulandığında.v. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. Hücre içine Cl. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cevap E (Dökmeci. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. 5.cilt. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. dağılım. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. 3. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. yani absorbsiyon. s. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. hücrenin polarizasyonunu arttırır. c. 1998. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir.v. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. 4. x 100). Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak.

b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. deferoksamin. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. 7. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. EDTA. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. 6. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. HA’lerde bulunan değer 0. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. YA’lerde ise 0. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler.30’dan aşağıdadır. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Konjugasyonlar Faz II. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. Sayı 1. ve 12. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. 37 . 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Đlaç molekülleri oksijen. pralidoksim v. MEDĐTEST Cilt 9. Bu antidotlar (dimerkaprol. Ancak. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. Yapısındaki 6. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir.35’den yukarı. Karaciğeri geçer ve V. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur.b. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. 8. Cevap B (Dökmeci. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. 3. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

926. 1998. 9. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. sadece muskarinik etki yapar. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. s. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. sedasyon.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 2. s. guanfasin. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. MEDĐTEST Cilt 9. s. 2. mide boşalmasında gecikme. 47. 1. 44. Gastrointestinal sistemde.cilt.cilt. 1998. psişik bağımlılık yaparlar.cilt. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. 1998. -Öfori. Kayaalp. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. 2.cilt. s. Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. s. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır.218. 2000 . α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 9. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler.143. s. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. Diğer etkileri. 2. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında.1138) Betanekol. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 9.cilt.FARMAKOLOJĐ 42.baskı. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. 46. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. midenin asid salgısında azalma.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir.1622) Difenoksilat. s.cilt.baskı. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. Sayı 1. 45. Kayaalp. 1998.1487) Pizotifen. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 2. ağızda kuruluk. 1998.baskı. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. 1998.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.

Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. MEDĐTEST Cilt 9. allopurinol ve siprofloksasin. 1998. s. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. retrotiorfan ve kelatorfan’dır. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5.1517) Alprostadil.FARMAKOLOJĐ 48. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. Sayı 1. Migren 9. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Anksiyete halleri 11. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. 1. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. 49. 52. 50. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. NO. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. PGE1’in ilaç olarak adıdır. Fenobarbital ve fenitoin.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. Hipertiroidizm 6. oral kontraseptifler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır.cilt. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. 1998.cilt. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. Hipertansiyon 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). 1. 2. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. s. s. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2000 45 . 1998. 1998. 1. Glokomun lokal tedavisi 10. 51. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Angina pektoris 3.cilt. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. Bazı taşiaritmiler 4.1523) Nitrogliserin. s.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci.

Geçersiz olanı işaretleyiniz. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. Cevap C (Kayaalp.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp.cilt. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp. 55. s. Tıbbi Farmakoloji. Tıbbi Farmakoloji. diğer miyokard iskemisi sendromlarında. 2. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır.5-5 mg dozunda verilebilir. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. c) Betanekol. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Serotonin 5. s. b) Bronkodilatörler. s.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder.cilt. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir.FARMAKOLOJĐ 53. sadece muskarinik etki yapar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. c) Teofilin'in. s. 1998.1199) Bkz. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. 2000 . b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. 56.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. 1.1139) Betanekol. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. 1998. Tablo 2. Tablo 2. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. Cevap A (Kayaalp. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. Seyrek olarak göğüs ağrısı.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. 2. Sayı 1. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır.cilt. e) Antimuskarinik ilaçlar. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. 1998. 46 MEDĐTEST Cilt 9. a) Fizostigmin. amfizem. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. 54. Bunun yanısıra. 1998. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder.cilt. Karaciğerde metabolize edilir. 2.

Cevap C (Kayaalp. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. Tıbbi Farmakoloji.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. 1998. 59. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. Aprotinin. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. antihemostatik ilaç olarak. 63.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . 61. s. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp.cilt. 62. 58. Bazen hafif yükseltir. bunun nedeni.cilt. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. s. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. 1998. tirozin hidroksilaz enzimidir. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. s. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller.133) Talidomid teratojeniktir. onları genellikle hafif büzer. Aprotinin. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. Tıbbi Farmakoloji.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. Ayrıca. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. 1. 2. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 60. 1998. venülleri ve venleri büzmesi. ayrıca. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. 1.627) Aprotinin (Trasylol).Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir.FARMAKOLOJĐ 57. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. 1998. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Sayı 1. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. s. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür.cilt.

Hem oral hem iv kullanılır. s. 1998.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. d) Kalsiyum kanal blokörüdür. Doğrudan etki yapar. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. kusma. 66. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. 1. 67. Antihipertansif olarak kullanılır.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır. ön ilaç değildir. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. c) ACE inhibitörüdür. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır.cilt.cilt. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. 1998. 2. 65.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir.cilt. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. Tıbbi Farmakoloji. Sayı 1. 2000 . a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. 1. 1998. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. En sık görülen yan etkileri bulantı.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. Cevap A (Kayaalp.1635) Granisetron. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. 1998. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. 64. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. Aynı endikasyonlarda kullanılır. 68. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. 69.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.390) Siklofosfamid. Yanlışı işaretleyiniz.cilt. 1. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. s.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. 1998. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. Bu durum. 2. s. s.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

Vazodilatasyon 6. 5. 1995. Sayı 2. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. Temel Patoloji.baskı. koagülasyon. bu olaya emigrasyon denir. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. Fagositoz 3. 1995. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. Marjinasyon 2. s. katı. 1995. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. Temel Patoloji. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. Adhezyon 5.baskı. 5.baskı. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins.23) Distrofik kalsifikasyon. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz.13) Likefaksiyon nekrozu. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Temel Patoloji. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. 1995. 8. kalp kası. s. s. Temel Patoloji. Vazokonstriksiyon 4. MEDĐTEST Cilt 9. Kalp. Sirkülasyonun yavaşlaması. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. Kalsifikasyon. 2000 .Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. 9.baskı. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. 5. Temel Patoloji. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. birkaç saniye süren. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. 7.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. s. 6. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. 10. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. Lökositler endotele yapışır. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. bu olaya da lökositik marginasyon denir. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. Staz geliştikçe. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. onu ikinci olay takip eder. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. karaciğer hücresi. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. 1995.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. s. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. 5.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. kanın viskozitesi artar.baskı. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. 1. vazodilatasyon meydana gelir. 5. sıkı yapılı organlardır. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller.

6. Robbins.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins.baskı.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins.141) Bkz. 1999. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir.baskı. Collins. Kumar. 1999. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir. 13. Robbins. Cevap C (Cotran. Genel Patoloji. 1999.435. Cevap B (Cotran.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz.120) IL-2. Kumar. MEDĐTEST Cilt 9. Bu sayede. Pathologic Basis of Disease. Collins. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. 5.baskı.baskı. 1995. Pathologic Basis of Disease.baskı. Tablo 1. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. Temel Patoloji. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Kumar. Collins.baskı. 6. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. 16. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. s. s. 6.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. 1995. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Collins. 6. Pathologic Basis of Disease. %15-20’sinde ise timoma görülür. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. 83 . 5. s. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. 11. s. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. 17.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür.baskı.baskı. s. Sayı 2. s.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. 1999. Pathologic Basis of Disease. Yenermen. 5. s. Temel Patoloji.baskı.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar.434. 1995. Kumar. 1995.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. 15. 12. s. Robbins. 3.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. 5. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). 2000 14. T hücrelerinin büyüme faktörüdür. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. s. Sjögren sendromu. Robbins. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür.

başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. kromatin görünümü kaybolarak. Bu fenomenle ilişkili olan. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). böylece nükleuslarını ANA’lara açar. 84 19. LE hücresi. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. 5. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins. 2000 . Temel olarak.baskı. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. çalkalandığında. 1995.baskı. s. s. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. 5.SLE’da bulunan.baskı.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. 1995. ANA’larla reaksiyon verir. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. Temel Patoloji.141) Dokularda. sadece in vitro görülen LE hücresidir. LE hücre testi. Kan alınıp. 20.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.167) Tablo 2. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. 5. s. Temel Patoloji.PATOLOJĐ Tablo 1. 1995. Sayı 2.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins.

Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. 21. Günümüzde saptanmış olan genler. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu.baskı. 27.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. 26. 25. 5. Temel Patoloji. 22. s. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur.baskı. 5. 5. Sayı 2.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. büyük. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. Temel Patoloji. 24. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. p53. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. s. 23. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. miksomalara göre çok daha nadirdir. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. s.PATOLOJĐ si anlamına gelir. s.baskı.baskı. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. 5. mesanenin transizyonel epiteline benzer. 5. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. Temel Patoloji.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. Rabdomyomlar.baskı. Gelişiminde. 5.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. Temel Patoloji. Temel Patoloji.baskı. s. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. 1995. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. Đndifferansiye neoplazmalar. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. s.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. 1995. 1995. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. 1995. 1995. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. gerçekten de benzer lezyonlar. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis). 1995.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . Yayılma. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. Temel Patoloji. NF-1 ve APC.

Aort. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. 2000 .baskı.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. 29. TBF-α EBF’nin homoloğudur.baskı. kalça. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir.baskı. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. 1995. Đnsidans yaşla artar. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. makrofajlar) türeyenler. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir. s. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. Sayı 2. 1995. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. 30. 31. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. 5. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. Temel Patoloji. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. 32. 1995. 5.baskı.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. 28.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF).Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. trimestrde görülür. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. Vakaların yaklaşık yarısında arterit.baskı. Temel Patoloji. 5. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. Temel Patoloji. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. 1995. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir.baskı. s. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. Temel Patoloji. 5. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. s.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. s. Temel Patoloji. 5. 5. En sık yerleşimler. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. s. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. 1995. s. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. Temel Patoloji. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. kendisi labil olup.

34. 1995. kapiller. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. 1995. 2000 87 .baskı.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. kusma ve diyare. Temel Patoloji. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. 33. bulantı. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. seyrek olarak sistemik Deri. Sayı 2. 5. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. fakat yaygın da olabilir. 5. fakat özellikle deri GIS. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. pankreas. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. deri. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. 5. Bu Tablo 3. 1995. koroner arterler.baskı. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. rastgele ve yineleyici olup. karaciğer. Temel Patoloji. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller.286) Bkz.baskı. Temel Patoloji. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. 35. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. panmural akut nekrotizan arterit. Tablo 3. granülomlar. sıklıkla dev hücreler. eozinofiller daha çok. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. Tutulum ilginç biçimde fokal. s. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. s. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. Damar. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. s. böbrek. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. oküler ve oral mukoza.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar.

430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). Pathologic Basis of Disease. nörofilamentlerin bulunması.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir.394) Amfizem. çok maligndir. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. Renal tutulum.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. sıvı ya da gaz kitleleri olup. Bununla beraber. 88 37. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. Soluk gri renkte.baskı. 2000 . kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. ateş. s. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. Temel Patoloji. Temel Patoloji. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. oval-yuvarlak. Bitkinlik. Collins. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. 5. PAN için özellikle karakteristik olan. karaciğer. kalp.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse.baskı. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. s. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler.703) Embolus damar içine karışan katı. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. kalsitonin. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Kumar. Proteaz-antiproteaz hipotezi. 1995.baskı. Bu kanserler. santral lokalizasyonda kitleler olup. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. SCLC’lar hızlı büyüyen. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. Temel Patoloji. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. sinir sistemi ve deri. iskelet kası. dar sitoplazmalı. Robbins. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. 39. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. 1999. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. 1995. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. Gerçekten de. 5. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır.baskı. s. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. 6. s. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. 5. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. değişik damarlarda. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. küçük. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. MEDĐTEST Cilt 9. 36. Histolojik olarak. düzensiz büyüme gösterirler. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. ACTH. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. 1995.130. Sayı 2. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). 38.

Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. Temel Patoloji. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir.baskı. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. 1995. 5.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. 5.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir.baskı. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. s. lenfosit. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır.PATOLOJĐ 40. 5. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. fakat genetik bir zeminde gereklidir.baskı. 1995.baskı. 42.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. 5.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. Temel Patoloji. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. s. (2) renal vasküler lezyonlar. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. Temel Patoloji. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. s. s.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. Temel Patoloji. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. 43. 1995. 41. Parenkim şu bulguları sergiler.

histamin. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer. Tablo 4.Buzlu cam sitoplazma. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır.502) Bkz.baskı.baskı.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. insülin ve diğerleridir.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. (3) mide (%5-10). Cevap A (Robbins. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. mide. 1995. (2) ince bağırsak. kalsitonin. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. adrenokortikotropik hormon (ACTH). b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur.baskı. s. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. s. 5. 46. 5. Cevap B (Robbins.Pylori saptanmıştır. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. Temel Patoloji. özellikle ileum (%25-50).Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. sağ kolon. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). 1995.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır.baskı. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). gastrin. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. Temel Patoloji. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. H.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. s. safra yolları. apandiks). Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. Temel Patoloji.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. ancak her yaş grubunda oluşabilirler. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. 2000 . tübüler. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. 1995. 1995. 47. Aktif 90 Tablo 4. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. 5. 45. s. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. 44. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. Đleal. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. Temel Patoloji. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. e) Tedavisi cerrahidir. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. 5. Sayı 2.

baskı. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. s. ben lümenlerinde Ekspansil. Temel Patoloji. 1995. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. Bkz. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. tekrarlayan. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. 5. 5. iskiorektal abselere neden olurlar. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. polipler ya da solid Kısıtlı. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. sık rastlanan nedeni bilinmeyen.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. vejetan Đyi farklılaşmış. 49. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. fistül. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. 1995. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. 2000 91 .baskı. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5.501502) Ülseratif Kolit. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. s. Cevap D (Robbins. Ufak. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. ya da perianal. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. Temel Patoloji. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. 48. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. Tablo 5.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Crohn Hastalığında olduğu gibi. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. Sayı 2. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır.

Temel Patoloji. 1995.baskı. 51. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. s. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. kolon. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. e) Kazeifiye granülomlar görülür.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Cevap C (Robbins. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur.baskı. 52.baskı. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. kuyruk %5’inde. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Komşu vertebralar. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. 2000 . s. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. Seyrek görülen. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. 50. yuvarlak. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. 1995. Temel Patoloji. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. Cevap C (Robbins. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Temel Patoloji. Sayı 2. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. 5. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. Vücut %15’inde. 5. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. 1995. s. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. 5. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler.

Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. Makroskobik olarak. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Buzlu cam nükleus. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. bazen primer lezyonun 93 . Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. Lobüler karsinoma in situ B. Sayı 2. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Lenfatik yayılım. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. 54. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. Tiroid dışına yayılmış. tanı konulduğunda. Đntraduktal papiller karsinom 3. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. büyük. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. Fakat.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. kapsülsüz. 1995.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins.660) Papiller karsinom. 1995.baskı. 1995. kapsüllü nodül şeklindedir. A. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. Temel Patoloji. Papiller karsinomların çoğu. s. fibrovasküler saptan oluşur. Olguların %50’sinden fazlasında. gri-beyaz. En sık yayıldıkları organlar akciğer. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. 5. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. Medüller karsinom 4. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. ya birkaç cm çapta.baskı. 5. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. tamamen papiller yapılar. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. s. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. Klinik olarak yalancı sınırlı. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. Đnfiltre olmayan 1. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. buzlu cam görünümünde nükleus. Ya da büyük. s.661) Folliküler karsinomlar. karaciğer ve beyindir.baskı. 5. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. sınırları belirsiz. Gerçek papilla. kemik. Bazen tümör multifokal görülebilir. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular.PATOLOJĐ 53. 55. Bu şekilde tanımlanınca. Paget hastalığı 6. Đnvaziv lobüler karsinom 3. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır.

tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. 20:1). s.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. Hematojen yayılım daha az sık görülür.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. plazma hücreleri. nöron spesifik enolaz.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür.baskı. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. Temel Patoloji. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. 5. kalsitonin. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. Pigmentasyon oluşu. somatostatin. serotonin. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. Genellikle. 1995. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. 58. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. Temel Patoloji.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. 2000 . karsinoembriyonik antijen. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. Sayı 2. s. 57. s.baskı. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. 59. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. 1995. s. Hatta.655656) Haşimato tiroiditi (HT).672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. 5. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. 1995. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. Temel Patoloji.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. Fakat. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. müköz membranlar. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. 5. Đlk belirtiler. 5. bulantı.baskı. Bu tümörler. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. Kalp küçüktür. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. Temel Patoloji. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. Arteriol duvarının amorf. %80-85 kadarı sporadiktir. MEDĐTEST Cilt 9. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır.baskı. 1995.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. 56.

Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. Bazı alanlar beyaz ve sert. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. 1995. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. Temel Patoloji. Başlangıçta en çok görülen şikayetler.Kadınlarda daha sık görülen.724725) Meningiomalar beyin dışından. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. 1995. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. s. 64. s.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. bazen gebelikte büyüyebilen. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup.722) Makroskopik olarak. idrar ve gaita tutamama. c) Alzheimer hastalığı. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. s. Temel Patoloji. s.baskı. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. 95 . hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır.167) Yaşlılık amiloidi. 2000 62.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. Bu hastalıkla ilgili gen 22. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. Temel Patoloji. 63. 5.PATOLOJĐ 60. Sayı 2. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. s.baskı. felç görülür. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır. Ayrıca nekroz odakları. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. 1995. falks.baskı. retrobulber nörit. fibrolastik ve transizyonel. 5. 1995. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. MEDĐTEST Cilt 9. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. Senil kardiyak amiloidozis en sık. 5. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. 61. Senil serebral amiloidozis. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 5. 1995. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur.baskı. Sık görülen erken bulgular parestezi. Sinsityal. 5. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. konsantrasyon. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir.baskı. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder.

Sayı 2. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. 66.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. Tablo 6. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. Temel Patoloji. s. 1995. Bkz. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Kumar.322) Genital tüberküloz sekonderdir. %90-100 fallop tüpleri.PATOLOJĐ Tablo 6. Đlerleyici supranükleer felç 6. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9.baskı. 2000 . Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. s. 6. 5. 68.baskı.baskı. s. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. 1995. Temel Patoloji. %50-60 uterus. %5-15 servikste lokalizedir. s. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Friedreich ataksisi 3. Collins. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. 65. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür. Alzheimer hastalığı 2. 5.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. Nadiren primer olabilir. Gangren. Temel Patoloji. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. 67. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Korteksi tutan hastalıklar 1.baskı.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Huntington hastalığı 2.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Türkiye Klinikleri. 1999. Pathologic Basis of Disease.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. Robbins. s. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. Striatonigral dejenerasyon 5. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. 1995. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte). %20-30 over. 5.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir.

Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. Pitüiter nekrozu. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur. 72. Yaklaşık %60’ı benign. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. kolon ve tiroid karsinomlarıdır.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. 5. sakrum ve tibia izler. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. böbrek. ileum. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. kafatası ve pelviste görülür. Temel Patoloji. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. Temel Patoloji. s. femur. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. 1995. Bazen de. seks-kord stromal tümörler grubundadır. Gerçekte. Temel Patoloji. 5. 1995. Aksine. 74. kafatası. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. 5. 1995. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. orak hücreli anemi. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. 70. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 71. 73.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır.baskı.baskı. meme. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir. Temel Patoloji. kavernöz sinüs trombozu.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. s. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. kafatası ve vertebra. s. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. 5. akciğer.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. s. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. 1995.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. 5. 1995. Temel Patoloji. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar.626) Leydig hücreli tümör. Sayı 2. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir.baskı. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70).baskı. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik.baskı. s.

5. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür.baskı.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Tablo 7).626) Total olarak. ligndir. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. 2000 . Sayı 2. Temel Patoloji. 98 MEDĐTEST Cilt 9.PATOLOJĐ Tablo 7. s. 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. 1995.

018 Azot: 0. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. 9. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir.057 Karbonmonoksit: 0. 7. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. s. s. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır. 1996.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği.012 Helyum: 0.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. 2. 1996. s. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. 5. 17. 9. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir.Baskı.024 Karbondioksit : 0.19) Pinositoz. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. s. 17.baskı. s. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. s. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0.baskı. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Sodyum. 4.08 6. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler.baskı. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. 3. 1996. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. klor.baskı.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. s.baskı.FĐZYOLOJĐ 1. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . Sayı 2.

Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. 12. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. s. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. aktin flamenti. s. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. 9. MEDĐTEST Cilt 9.180) Düz kasların çoğunda IP3. IV. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. Springer Verlag. 13. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. Tropomiyozin molekülleri. III ve IV Cevap E (Guyton. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür.baskı. II.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. 9.baskı. 5 alt birimden oluşurlar. 70 Cevap E (Golanhofen. s. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. III. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. II ve III e) I.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. 1996. d) Hematokrit artar.baskı. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. Cevap B (Berne.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. Physiology. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. 14.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. 1996."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers. Düz kasta troponin yoktur.baskı. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. 10. VCH. Hall. Weinheim.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. s. Physiologie des Menschen 26. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. 1998. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Berlin 1995. s.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. s. 11. Auflage. Düz kasta. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. 1. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. ligand bağımlı kanallardır. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 9. 1996. Sayı 2. 4. 2000 . Levy. 8. Textbook of Medical Physiology. Troponin.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır.

b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. s. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder.baskı.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. 17. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. Cevap A (West. Tıbbi Fizyoloji. 16. 17. c) Sistemik kan akımında daha az artar. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. d) Değişmez. Physiological Basis of Medical Practice.baskı. 17. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. 1996. 2000 olmadığından. 22. 1991.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. s. 21. 4.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. b) Reseptörü kas iğcikleridir. lık ventilasyon gerçekleşebilir.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak.baskı. Cevap E (Berne.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. 1998.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. 20. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. Physiology. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle.baskı.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. s. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür. 18. s.baskı. s. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. Cevap B (Ganong. 19. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. e) Azalır.FĐZYOLOJĐ 15. 1996. 16.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. Đkinci sırada egzersiz yer alır. s.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. Sayı 2.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . s. Levy.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır.

1997. 1995. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.607. 30. 1997. Review of Medical Physiology. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir. 27.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. Bu sol ventrikül için aort içi basınç. s. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer.baskı.baskı. 18.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. s. 18. 25.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. s. Pulmonary Function Testing. Cevap E (Ganong.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. 1997. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. Cevap D (Ganong. 1. Review of Medical Physiology. 18. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. Pulmonary Function Testing. 1997.baskı. s. 24.baskı.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. 18. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir. 18. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. 29. 1. Review of Medical Physiology. s. 2000 . küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir.288.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup.425.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. Sayı 2.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. 28. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong.baskı. 18.611. s. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur. MEDĐTEST Cilt 9.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. Review of Medical Physiology.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. 1997. 1997. s.baskı. Review of Medical Physiology.baskı. 26.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. 23.baskı. Review of Medical Physiology.

Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 9. 3 e) 4. 1 c) 4. Sayı 2. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. 3 d) 4.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır.A-V demet a) 1. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması.Düğümler arası yollar 2.12-0. 11. 2.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. Yani kan basıncı arttığında. 1.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır.A-V düğüm 3.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. 1996. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. d) Sistemik kan basıncında azalma. 2.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. S-A düğüm. c) Arteriyel PCO2 artması. 1. Bu aralık normalde 0. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. 34. s.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. 3 Cevap C (Guyton 9. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. Textbook of Medical Physiology. 1996. s.Baskı. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. 1. 33. Levy. Cevap C (West 11. 3. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. 73 .Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995.purkinje lifi 4. 2.420-421) Bainbridge refleksinde.03 saniye b) 0. 4. 4.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. 5 b) 5. 2. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 31.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. s. 32. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. purkinje lifi demetleri. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur. 36. b) Arterial PO2 azalması.06 saniye c) 0.baskı. doku temperatürünün artması. 2.S-A düğüm 5. 5. Hall. 5. 35. s.baskı. 3. s.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. 1993. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0.baskı. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. Physiolog. s. West. 5. düğümlerarası yollar. A-V düğüm A-V demet. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir.

s.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. 9.111) “V” dalgası. ses oluşturmaz. 1996. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. 1996. s.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton. Sayı 2. 1996. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır.FĐZYOLOJĐ 37. 42. Textbook of Medical Physiology. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. 2000 .Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. 9. s. diastol sonu kan hacminin.baskı. 43. 1996. s. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 40. 45. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. 39. parasempatik stimülasyon azaltır.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. s. 1996.baskı. 1996. 44. Cevap B (Guyton. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar.112) EF. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. d) Hücreler ortadan akar. 74 41. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. 1996.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır. s. s. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır. 9. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur. Bu da %50-60 civarındadır. s. b) Kan akımı ses oluşturur. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. e) Kan karışmadan akar.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir. 1996. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir. c) Ortada akım daha hızlıdır.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. Ventrikül kasılması sırasında.baskı.164) Laminer kan akımı doğrusaldır.174. 38.

1996. sf.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. 46. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz.baskı. 1996. 49. Hall. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. 9. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 52. s. c) mm3deki sıvıyı ifade eder.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir.baskı. 2000 50. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. MEDĐTEST Cilt 9. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton. sf.Baskı.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. Sayı 2. s. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. 9.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde. en dar ise beyinde bulunur. Cevap B (Guyton 9. 7. 54. s. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. 9. 1996. s. (Türkçe Çev. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 . Çavuşoğlu.baskı.518) pH'ın 7.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. 1996.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. s.Baskı. 9. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması. Cevap C (Ganong.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.baskı.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.Normal kanda. 51. s.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. s.466-468. 1996. 48. 47.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. Medical Physiology.4'den.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. Cevap D (Guyton 9. 1996. 53.

9.809) Gastrin.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. s. ClMEDĐTEST Cilt 9.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. HCO-3 e) Na+.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. s. 1996. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. 57. vWF'e bağlanır. 1996.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. 1998. Textbook of Hematology.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. 62. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. 1996. 56.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. 60. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. 1996. s. s.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2.baskı. s. Textbook of Hematology.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır.46. K+ b) Mg++.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie. 1996.126.20.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. 58. Textbook of Hematology. 2000 . Fe++ c) HCO-3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır. 63. 61. 1996.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. Buna Hering-Breuer refleksi denir. s. s. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. Sayı 2. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.47) 2. s. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. 1996.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir. Textbook of Hematology.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. 76 59.baskı. Hematologic Pathophysiology. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz. Cld) K+. s. Textbook of Hematology. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. 55.

c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder. 9.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . s. s.baskı. 1996. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir. 1996. s. 70. s. 9. 71. 64. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür.baskı.baskı. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. Bölüm 38 s. s. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. 1996. Sayı 2. 67. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 65. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar.835) Tripsin ve kimotripsin. Tıbbi Fizyoloji. 1996.baskı. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. s. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. (Çev.baskı. Đnulin serbestçe filtre olur. 66. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. 1996. 9. 9.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Barış Kitabevi) 16. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir.baskı.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. 9.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur.978-979) MEDĐTEST Cilt 9.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder. 1996. Proelastaz. 68. 69. s.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir.

Textbook of Medical Physiology.964-968) Kortizol. s. 2000 .FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. 1996. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. 9.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. 76. s. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. 9. 1996. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. 75.baskı. 9.baskı. Medical Physiology.baskı. 1996. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. s. s. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. Hall.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. ANP Na+ atılımı yapar. Sayı 2. s. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. d) Lizozomal membranları stabilize eder. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. 9.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17. c) Lenfosit yapımını azaltır.baskı. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. Cevap B (Guyton. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. 78.baskı. 72. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. 1996. Böylece anjiotensin II. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir.baskı.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. (Türkçe Çev.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. Çavuşoğlu. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. 1996. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. 77. Hall. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. 1996.baskı.119-129) Triptofan hidroksilaz.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. 73. s.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. MEDĐTEST Cilt 9.345. 74. s. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. Dopamin bhidroksilaz. Renal kan akımının artışı. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir.Baskı. s. 9. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur.

baskı.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür.baskı. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. 1998. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. s. Kimyasal sinapslarda ise ileti. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. 4.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. Physiology.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. korku kaybı. 1996. Levy.baskı.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. c) Genetik geçiş göstermez. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. 4. Sayı 2. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. 9. 82.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. s. 79 . Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür. 1998. s. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. hem de postsinaptik hücrede bulunur.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür.baskı. s. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. yeme alışkanlıklarının değişmesi. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. s. 1996. 80. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. Sakin. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder. saldırganlığın azalması. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. 1996.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 84. 9. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. 81.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. 9. Levy. 83.baskı. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil.baskı. s. Physiology. 1996. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur.FĐZYOLOJĐ 79. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir. 9.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap B (Berne. MEDĐTEST Cilt 9. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler.

86. s. s. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. 80 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 9. yani reseptör sayısında artış olur. Cevap D (Ganong.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 16. Sayı 2. ileti hızları en fazladır.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir. 1996. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. 1996. düz kaslarda atrofi gelişmez.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji.FĐZYOLOJĐ 85.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. 9. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. 16.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi.baskı. 87. s.baskı. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir. 88.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. Tıbbi Fizyoloji.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. ileti hızları en yavaştır.baskı.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir. 2000 .

s. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. 2000 . 8.253) Retikulum bağlanır. Romrell. s. Sayı 2. 3. s. b) Antikor oluşturur. Cevap C (Stevens. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır.baskı. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. s. 1998. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. Human Histology. 59 3. Temel Histoloji.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. s.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. 7. Lowe. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. 2. Cevap B (Paulson. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. s. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır.baskı.baskı.baskı.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. Basic Histology Examination Board Review. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. 6. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir. MEDĐTEST Cilt 9. 1993. d) Kollajen sentezler. s.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. 4. Fawcett. Concise Histology. 2. 2.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. Basic Histology. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. 1993. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. s. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. Basic Histology. Basic Histology Examination Board Review. c) Glikozaminoglikan sentezler. A Text and Atlas. 1995. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. Histology.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. Kaye. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. 1997. 2.

1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler. Genel Histoloji. 2000 . 5. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. 16. Romrell. Sayı 2. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. s. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. Human Histology.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir.baskı. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir. 11. Text-Atlas of Histology. s. 1997.162) Osteonektin kemik dokuda.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. 2. 10. Aştı. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. embriyonik dokularda.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. 15. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler. s. 12. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. metafaz. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. anafaz. 1993.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. Tenascin. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. Histology A Text and Atlas. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. Lowe. s.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. s. Basic Histology Examination Board Review.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. Fibronektin. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. 14.baskı. 60 13.baskı. Text-Atlas of Histology. Özer. prometafaz. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. 2.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. s. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar.

18. kan örneğindeki eritrosit hacminin. A Text and Atlas. 8.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır.5-5. H bandı.6/mm3. 1997. Pencereli kapillerler ise böbrek. Basic Histology Examination Board Review. mitokondriyon. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. Hayvanlarda perinatal timektomi. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. c) Hematokrit. s.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. bağırsak. b) Periferik kemoreseptörlerdir.baskı. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. 17.baskı. Cevap E (Stevens. 2. ankyrin gibi proteinler içermektedir. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. Lowe. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. 1995. Cevap D (Paulson. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır.baskı. ekzokrin bezlerde. Sayı 2.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. normal şekilden sapmalara anizositozis denir.baskı. ribozom gibi yapılardan yoksundur.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . Sinir dokusunda. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır. b) Eritrositler erkeklerde 4.5x10. s. bağ ve kas dokusunda görülür. 3. Color Textbook of Histology. Human Histology. s. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar. Histology. Basic Histology. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. Olgun eritrositler çekirdek. 2. Hiatt. 1995. Basic Histology. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. M çizgisiyle ikiye ayrılır. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. Text-Atlas of Histology. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. 2000 20. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. s. s. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. s. aktin. 19. total hücre oranını ifade eder. 22. 23.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir. 21.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür.

Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. s. Osteositleri içeren lakünalar.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. Basic Histology. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Basic Histology. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. Lowe. 2. Human Histology. 2. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur. 28. s. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. Basic Histology. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. 4. 27. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. 29. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. s.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. 26. Lowe. ECF-A. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir.baskı.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira.241) Matriks vezikülleri.baskı. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. Sayı 2. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. s.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. 8. 5.baskı.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. Mastositler ise histamin. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. s. Human Histology. Basic Histology. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur.138) Kan damarlarını. 25. 24. 3. s. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. Osteositler olgun kemik hücreleridir. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. Basic Histology. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. enzimatik olarak açılmış.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. 1. s. 5-50 kadar çekirdekleri vardır.133-134) Osteoklastlar çok büyük. heparin. 1995. 30. Basic Histology. s.104.

Cevap A (Stevens. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. s.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. 2. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi).Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. karşıt iki köşesinde merkezi venler. 34.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. s.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz.293) Duodenumun submukozasında. Basic Histology. Sayı 2.baskı. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin. 36. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur. s. 38. 8. Basic Histology. 8. Đnsanda.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. 2000 yarısında bulunur. 32. intrinsik faktör de salgılar. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir.baskı. Text-Atlas of Histology.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir. Lowe. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. Basic Histology. b) Asid üreten hücrelerdir. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. s.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir. 8. 33. 1995. Human Histology. 63 . s. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. tabanında çok seyrektir. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. s. s. Text/Atlas of Histology. s. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur.baskı.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. 1995. 35.baskı.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. Basic Histology. 1995. Basic Histology. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9.Karaciğerde. 37.

Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. Paneth hücreleri. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. Examinations.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. 1990.) içermez. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir. s. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. Her üç koşula da uyan sadece testistir.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. Cevap C (Demir.baskı. 8.. 40. Histoloji. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar. 45. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. trakea. Sayı 2. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. Basic Histology. Mukus salgılayan hücrelerdir. kinosilya. sterosilya vs.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. Cevap D (Paker. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür. hipofiz hormonlarının etkisi altında. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. 1997. 1990. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. Basic Histology.baskı. çıkan damara da efferent arteriol denir. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. 44. s. Gelen damara afferent arteriol. Histoloji. prizmatik absorptif hücreler. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus.. 2. 41. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. Histoloji ve Embriyoloji Soruları. 42. Text/Atlas of Histology. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. 6. 43.60) Proksimal tübülüsde. s.baskı. s. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. s.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. Kaveollü hücreler. 1995. MEDĐTEST Cilt 9.

c) Endometriumun. Cevap B (Aytekin. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. Sürrenal bezden glukokortikoidler. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. Stromal hücreler ve bezler gelişir. Text-Atlas of Histology. 8. 1990. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. s. s. 48. 1998. Text-Atlas of Histology. 1995. Adenohipofizden: ACTH. STH. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. FSH. 51.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. Basic Histology. LH MEDĐTEST Cilt 9.baskı. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. 1998.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. Cevap E (Lesson. 47. seks hormonları. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. Temel Histoloji. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. vazopressin. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. Oksitosin.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. Examinations. s. granüller hücre bazalinde yer alır. Histoloji.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. TSH.baskı. c) Parakrin türde salgılama yaparlar.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. 50. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. 52. aldosteron. 49. Bir kısmı bazalde yer alır. d) Salgı granülleri içerirler.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. 8. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. s. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Temel Histoloji.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. s. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. MSH. Sayı 2. Nörohipofizden: oksitosin. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. s.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir.

Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. Human Histology.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. 2. s. s. Temel Histoloji. Lowe. 2000 . Basic Histology. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan. 60. s. 59.78) GFAP astrositlerde bulunur.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. Human Histology. Text-Atlas of Histology. büyük.272-273) Circumvallat papillalar. Çok sayıda tat goncaları içerir. s. s.baskı. s. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9.baskı.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. Dynein silyum yapısında yeralır. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. s.80-252) a. s. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. 56. 1998. 54.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. Basic Histology. 66 57. 55.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. Lowe.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. Basic Histology. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar. Sayı 2. 58.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens. 8.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri.baskı. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır. Basic Histology. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir.

s. s. üretra. Langman's Medikal Embriyoloji. s.baskı. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. mayotik bölünmenin profazına girerler.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar.25) Fertilizasyondan önce. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. s. 63.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler. kıkırdak ve kemik elemanlarını. 68. The Developing Human.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. Langman's Medikal Embriyoloji. 6. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. 6.baskı.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 1998.baskı. 1997.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. 64.baskı.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. 62. Basic Histology. prostatik utrikul. 66. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. 6.baskı. 1993. 6.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. Sayı 2.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir.baskı. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. s. 6. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. Persaud. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. s. Langman's Medikal Embriyoloji. 65. s. 2000 d) II. Koptagel. bulboüretral bezler gelişir.51) Gelişimin 17. The Developing Human. prostat bezi. 1993. Embriyoloji Atlası. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur.68) 67 . s. Langman's Medikal Embriyoloji. 8.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. 6. 1993. Persaud.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. 61.baskı. 67. 1998. 1995. gününde. 1993.

Basic Histology. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. Kökenlerini kan monositleri oluşturur. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. Spermatosit II.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. 69. Bu hücre spermatosit II'dir. 2000 . Sayı 2. 68 MEDĐTEST Cilt 9. yani mezodermal hücrelerdir. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. s.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. 2.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz.

83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. 2.1995. Pfaller.baskı. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. 1999. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. 3. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. c. Rutala. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit.baskı. Tenover. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder.107-133. 6.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. mukozalarla teması olmayan. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. s. kimyasal sterilan değildirler. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. Russell. 6. AJIC Am J Infect Control. Manuel of Clinical Microbiology. Manuel of Clinical Microbiology.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. s. Ayliffe. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Hugo. Baron. s. Streptococcaceae familyasından olup. Isenberg.31342) Kritik malzeme. 1996. 1982. 4.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. s. 1993. Murray. c. 5. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. Yolken. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir.baskı.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. s.baskı. AJIC Am J Infect Control. %2 b) Đyodoforlar. Stabilize hidrojen peroksit %6. 5. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. s. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. 1991.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. Russel. %0. Herrmann. 1996. Perasetik asit (%≤1) b.183200. Clinical Microbiology Review. Sayı 2. b. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9.4-16 Cevap A (Mc Donnell. 99 . Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Shadomy. Bu aileye mensup b. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. s.147-149. s. 5. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol.

1995. Ergüven. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. Manuselis. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir.baskı. 11.baskı. ender bakterilerdendir. s. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır.3 mikrogram/ml olarak bulunur. Đmmünoloji. s. 1994. su veya buyyon içinde ezilir. 1994.Kendisi antijen olmayan. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Textbook of Diagnostic Microbiology. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. s. zamanla. Medical Microbiology. 1. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır.Serumda çok az miktarda bulunan. 10. 7. 100 9. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır.25-43) Sterilizasyon. 8.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır.1-1. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. s.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. Medical Microbiology.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur.baskı. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. s. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9.17) Adjuvan maddeler.141) IgE serumda 0. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. Listeria'ların üremelerinin arttığını. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. Đmmünoloji.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 . 1. 12. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. 1994.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. 1999. Sayı 2. 1999. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. 1994. Ergüven. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz. serviks. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. s.

Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. d) Antijen.baskı. s. Terr. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. Cooke. s. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. 1976. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir).780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. Owen. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır. 2000 Cevap B (Stites. 18. Sayı 2. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. periferik dolaşımda. s. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır. s.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. 101 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. MMTV. 13. Trowsdale. Cevap D (Male.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur.baskı. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar.baskı. Basic and Clinical Immunology. 3. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. Cevap D (Ustaçelebi.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. 1999. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır. 17. 1999. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. Toksik şok sendrom toksin 1.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. 16. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. 1999. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır.4.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. 1997. Champion. 15. D seçeneği bu nedenle yanlıştır.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. e) Isı ile alakası yoktur. TNF-β lenfokinlerdendir.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. b) Beta 2 mikroglobulin.1-4. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. Advanced Immunology. Immunology. s. 1996. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. s. 14. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 3. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. 7.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır.

Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. s. S. Melnick. 1991. Tilton. 1991. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. MEDĐTEST Cilt 9.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. RPR ve Otomatize reagin testi. Weissfeld.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. δ. gram negatif bir kokobasildir. Clinical and Pathogenic Microbiology. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. 21. Keiser. 23.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. Review of Medical Microbiology. Smith. 1993. subfebril ateş. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Clinical and Pathogenic Microbiology. Clinical and Pathogenic Microbiology. Cellular and Molecular Immunology. Smith. Smith. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. Lichtman. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. s. 22. TPI test ve MHA-TP testi. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. Keiser. Tilton. Weissfeld. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. 3. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. kuru öksürük gibi şikayetleri var. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL.baskı.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Brucella türlerinden sadece B.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. Sayı 2. s. C. ε. Weissfeld. s. Review of Medical Microbiology. Keiser. Tilton. s. 2000 . Adelberg. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. gram negatif. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. 1991. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. 1993. S. 1993.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas.241-243) Brucella küçük aerobik. 20. 24. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. Pober. Adelberg. Melnick. s.

1991. Keiser.coli b) H. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. Sayı 2. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. 1993.Acil bölümüne. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. Tilton. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. 1991.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır.pneumoniae c) M.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. s. Adelberg.77. s. Smith.506-516) S. s. Bennett. s.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. Weissfeld. Weissfeld. 29. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. Melnick. 1997. M. Review of Medical Microbiology. 31. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. 1993. Clinical and Pathogenic Microbiology. Keiser. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir. 26. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın.fermentans d) M. M.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Fırsatçı etken tanımı ile. s. 2000 . Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. M.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. Tilton.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. Streptococcus pyogenes. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir. 1990. 30. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. 27. Smith. M.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. Principles and Practice of Infectious Disease. Adelberg.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. Review of Medical Microbiology.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. 28.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. Douglas. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard.429430) C. s. Melnick.

MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. 35.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. Bu aileye mensup b. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları.283) Clostridium tetani. anaerob bir bakteridir. s. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar.baskı. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. Haemophilus influenzae tip b.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. tetanoz hastalığının etkeni olup. 32. 5. 1992.20. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir. 37. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. 1999. kirpikli. c.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. 1997. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. 36. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır.Cinsel ilişki ile bulaşan. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. s. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. Klinik Mikrobiyoloji. 34. Cevap C (Bilgehan. s. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. J Clin Microbiol 1998. 2000 . 38. s. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. 33. gram pozitif. d) Sporlu. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. 1999. s.Ateş. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.

s.influenzae ve E. s. Kobayashi.coli’dir. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. indol pozitif. s.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. Diğer her E. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. Klinik Mikrobiyoloji.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir.difficile. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. s. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır.231-234) Enterotoksijenik E. d) E.coli değil. s. pis kokulu. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler.coli.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. sitrat negatif özellik gösterir. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. 80oC’de inaktive olmazlar. E. O nedenle d şıkkı doğrudur. gram pozitif. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. Gillespie.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler.coli e) Enteropatojenik E. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. 1996. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. günlerinde görülür.Hangi E.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. 1994.coli metalik refle vermektedir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.coli.1-14. distansiyon. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte. c) Enterotoksinleri.coli c) Enterohemorajik E. Medical Microbiology. H. sporlu.baskı. 41. Pfaller. C. Infectious Diseases. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. Cevap D (Bilgehan.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. 40.coli Cevap B (Murray. 1994. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar.baskı. Sayı 2. psödomembransız kolit. 5664) E.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. Cevap A (Bilgehan. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rosenthal. Klinik Mikrobiyoloji. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir.coli b) Enterotoksinojenik E.coli d) Enteroaderen E.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır. EMB agarda Klebsiella değil. 39. 2. 1996. 1999.difficile'nin infeksiyona yol 105 . s. 43. 42.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. Begg. Yine EMB agarda E. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. O nedenle a şıkkı doğrudur. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10. anaerop. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. c) E. 1. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Medical Microbiology. C. C.

46. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. 1. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur.baskı. Mutlu. aside dirençli boyanma özelliği gösteren." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. Tabloya hal106 sizlik. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. Cengiz ve ark. ampisilin. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. 45. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. White. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. başağrısı.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir."Halsizlik. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. MEDĐTEST Cilt 9. Ayrıca IFA.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. Histoplazmoz.baskı. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. 1. Klindamisin. Gold. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır.167-170. Med Clin N Amer 81(2):427-47.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. 1999. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. Sayı 2.difficile suşları. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Isospora belli ookistleri. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. 44. Toksijenik C. bulantı-kusma. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. Telzak.. s. kronik bir inflamasyon formudur. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. 2000 . Toksin B. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır.. Tüberküloz.237-43) Granülomatöz iltihap. bulantı.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. 1999. s. elementer lezyonu granülom olan. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir.ELISA. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. s. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. Mutlu. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A.baskı. Cengiz ve ark. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir. 1997.

kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. kenarları keskin sınırlı. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. 1999. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı .675-9) Lyme hastalığı. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. vajina. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . dışta alfa hemoliz) ile çevrili. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır.. 1999. kusma."Yüksek ateş. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. Hastalarda bulantı. s. kan basıncı: 90/50 mm. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. çapında. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında.623-649) Clostridium perfringens anaerop.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz . çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". beyaz küre sayısı: 18.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu .Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom .Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir. Cengiz ve ark. 1. 1.baskı.aureus suşları ile meydana gelir. s. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. ortası soluk. 107 . Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Vücut ısısı: 39.aşırı halsizlik.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği.. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". başağrısı. Mutlu."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. Sayı 2. 1. sporlu gram pozitif bir basildir.Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. Cengiz ve ark.Bulantı.340-7) Toksik Şok Sendromu. carateum'dur.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. kusma. güvercin. 50.MĐKROBĐYOLOJĐ 47. dar ve beta hemoliz tipindedir. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. Bu bilgiler ışığında.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . Wilson Blair besiyerine ekilmiş.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır.. Dokuda sporsuzdur. Diğer şıklarda verilen hastalıklar." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı .baskı. 48. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.yaklaşık 5 mm. Oluşan H2S. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. içteki hemoliz. yaklaşık 15 cm. Mutlu. düzgün kenarlı konveks. 2000 lik. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.yüksek ateş.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum .baskı. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında.Hg.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . 1999. 1. teta toksinini etkisi ile oluşur.baskı.5oC. Cengiz ve ark. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır. 49.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir.Besiyerinde spor oluşumu zordur. 1999. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş. Mutlu. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi.

hareketsiz. Mutlu.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın.scrofulaceum c) M. M. 2000 .. kapsülsüz. Haemophilus ducreyi.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. Mutlu.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma.ulcerans e) M. 54. 52. Mutlu. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır.ulcerans Buruli ülserine. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır. M.baskı. Cengiz ve ark.baskı." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. 55.kansasii Cevap B (Ustaçelebi.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. 1."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. fistülize olur ve dışarı açılır. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. Principles and Practice of Infectious diseases. 1999. sefalosporinler. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. Kültür yapılmasının yararı yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. Cengiz ve ark. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. Bu nedenle.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi. Bennett. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır. sporsuz.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni. s. Cengiz ve ark. Cengiz ve ark. Sayı 2. 1999.baskı. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. 1999. s. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir.579-88) Haemophilus ducreyi.baskı. 1990. skrotumda lokalize.marinum b) M. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. s. esas olarak erkeklerde görülen. s. 1.. 53. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. s.sınırları belirgin. gram negatif kokobasilllerdir. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. hareketsiz. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. 1999. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mutlu. Nekrotik. cinsel ilişki ile geçen.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz. 1. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir. 1. kapsülsüz. bazen perine.avium complex d) M. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur.595-604) Penisilinler.. Douglas. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 3.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. ortası çukur.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş.

Clinical and Pathogenic Microbiology.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. s. b) Heterofil antikorlar saptanır. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. Smith. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. Adelberg. 58. 57. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. Melnick.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. MEDĐTEST Cilt 9. d) Hastada Vincent hastalığı vardır.baskı. Bakteriyostatik etkilidirler. Weissfeld. b) Hepatit A virusuna benzer. 61. 2000 59.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. 1991.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Review of Medical Microbiology. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. 62.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. Nadir epitel hücreleri. s. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. Çoçuklarda genellikle hafif. Sayı 2. Tilton. 109 . Non-B hepatit etkenidir.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. e) Atipik lenfositler saptanır.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. 60. Melnick.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. Review of Medical Microbiology. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. 1993. e) Non-A. s. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. salya ile kontamine olmuştur. Mutlu.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. Adelberg. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. 1. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. Cevap E (Howard. Adelberg.. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür.Delta virus hepatiti. Keiser. s. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur. Review of Medical Microbiology. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. 1991. 1991. s. d) Lenfadenopati görülür. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1991. Melnick. 1999. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. c) Hepatit B virusu mutantıdır. Adelberg. Melnick. s. Cengiz ve ark.

63. s. Review of Medical Microbiology. Adelberg. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. Melnick. Adelberg. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. s. 67. Melnick.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. 68. 65.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. Sayı 2. 1991. Tilton. 1991. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. 1993. Review of Medical Microbiology. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. Adelberg. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. Adelberg. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. 69. krup. s. s. koriza ve ateşle aniden başlar. Keiser. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. s. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. Weissfeld.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. Adelberg.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. s. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. 1991. Melnick. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. 2000 .Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. 1991.527-535) Kızamık (Rubeola) akut.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. 1991. Melnick. Cevap D (Jawetz. Clinical and Pathogenic Microbiology. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. 64. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. Melnick. d) Hastalık öksürük.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. Smith. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. Melnick. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. Adelberg. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. 110 66. 1991. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. s.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur.

238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. 2. 2. Human Herpesviruses in Medical Microbiology.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. s.69 e) Rotavirus tip 1. Pfaller. s. s.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. 70.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir. 76. 1994. 1993. Herpes Simplex Viruses in Virology.2 Cevap A (Murray. Rosenthal.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus.baskı. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. Keiser.baskı. 3. HSV-2 de bir DNA virusudur. 2. 72. Kobayashi. 75.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir.Nonimmun hidrops fetalis.7 b) Parainfluenza tip 1.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır.baskı.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Adenoviruses in Medical Microbiology. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. 111 . s. 74. s. 71. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi.baskı. 1996. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. 2. Tilton. s. Smith. Rosenthal. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. Knipe.baskı. Genel ve Özel Viroloji. Weissfeld. 1994. s.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji.3 c) Rhinovirus tip 3. Pfaller. Genel ve Özel Viroloji. 73. Sayı 2.8 d) Enterovirus tip 68.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. Kobayashi. 1999. s.

akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. O nedenle a şıkkı yanlıştır. Medical Microbiology. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. s. 78. s. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. Mutlu. 1. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. 2. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. Kobayashi. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. Anne 21. O nedenle d şıkkı yanlıştır.baskı. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. 14. e) Litik. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. 1994. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır.haftalarında. 1999. b) Anneden hemen kan alınıp. e) Virus. c) Đkozahedral simetri gösterirler.. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır.baskı. Bu aşamada anne. Rosenthal.baskı. 2000 . 1. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. 30 ve 45. Kızamıkçık aşısı. s. kendiliğinden replike olabilen. Medical Microbiology.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. rubella IgM antikorları araştırılır.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. Cengiz ve ark. Prionlar. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. 2.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. Cevap A (Murray. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Pfaller. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur.baskı. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. Rosenthal.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. a) Primer hedefi B lenfositler. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. MEDĐTEST Cilt 9. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. rubella IgG antikorları araştırılır. 1994. Cevap D (Murray. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Kobayashi. d) Asit. c) Anneden hemen kan alınıp. 80. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. Pfaller. 79. fötal risk yoktur. Cevap B (Ustaçelebi. Sayı 2. s. 1999. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa.

meningitidis.influenzae. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. 1999. Sayı 2. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır. 1. 113 . akut viral hepatit.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. 86. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir. Tilton. günlerde intramusküler olarak 0.321) Hafif ateş.1 ml. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır.baskı. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. kızamıkçık.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. s. 83.. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. 1999. a) Neisseria meningitidis. 1. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. 85. Cengiz ve ark. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür.000 /mm3 olabilir. Önlenemeyeni seçiniz.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. 1993.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. meningitidis.000 /mm3 ve hatta 30. 84. 82. Weissfeld.7. s. s. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. yapılır. genel kanının aksine kontrendike değildir.3. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu. dünyanın her yerinde bulunabilen. H. dikilir. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. başka nedenle antibiyotik kullanımı.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. Keiser.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. Mutlu.. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. 12. s.14 ve 28. Mutlu.baskı. Cengiz ve ark. Smith. 1999. s.000-18.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. toksoplazmoz.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9.843-8) Epstein Barr virus (EBV).pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır. grup A b) N. S. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. 1999. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. 0.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. Clinical and Pathogenic Microbiology. N. Cengiz ve ark.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur.. Mutlu. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. yapılır. s. 1. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir.285-286) H. S.000-50. Cevap E (Ustaçelebi.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi. N.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. prematürite.baskı.

1. Muhtemel organizma. Krotoski. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. çift cidarlı. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. John.Yuvarlak. s. s.. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. s. 1999. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. Keiser. 88. Çok hareketlidirler. Tilton. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. 2000 . Anğ. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman.35m çapında yuvarlak. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. 114 90. 1997. pulmoner. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Protozoon Hastalıkları. 35 çapındadır. MEDĐTEST Cilt 9. 92. Sayı 2. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. s. 89. Altıntaş. 8. s.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür.Baskı. 4. 1993. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. Markell and Voge’s Medical Parasitology.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. Baskı. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. Smith. s. çizgili görünen bir örtü vardır. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Dış kısmında kahverengi. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. intestinal. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Töreci. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. 1996. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. 91. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir.baskı.Baskı. Tıbbi Parazitoloji.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz.. Weissfeld. 1997.

öksürük. Sayı 2. Gebeliğin 3. Weissfeld.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. Baron. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. 1993. neoformans ve C. lenforetiküler malinite.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. 94. Pfaller. Cevap D (Murray. 1996. 1999. 1993. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. 7.prematüre. öksürük.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. Clinical and Pathogenic Microbiology. Tenover. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . MEDĐTEST Cilt 9. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman.. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. Review of Medical Microbiology. Weissfeld.323-325) Candidalar ağız.baskı.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. s. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. malnutrisyonlu. Pfaller.baskı.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. Yolken. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. Melnick.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür. Keiser. Hastalık: 1. 7. Protozoon Hastalıkları. immünsupresif ilaç kullananlarda.neoformans var. Adelberg. s. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. Altıntaş. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . Manuel of Clinical Microbiology. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. s. Tilton. 3. Clinical and Pathogenic Microbiology. 98.. 2000 96. s. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. 1991. C. s. 1999.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir.carinii pneumonisinin gelişmesidir. Manuel of Clinical Microbiology.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. s.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. neoformans var.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard.MĐKROBĐYOLOJĐ 93.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Tenover. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. Tilton. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. 4.Kanser. Smith. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir. Yolken. Keiser.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. fungus olabilecek bir parazit. 2. solunum yolu ile bulaşan. polipne. Baron. 97. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. 95. Smith.

1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. Cengiz ve ark. 1. Manuel of Clinical Microbiology.. s. s. tomurcuklanma gösteren. 102."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. 7. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 7. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. maya hücreleri görülmüş. 1999. Yolken. Tüberküloz lenfadeniti. 1. Manuel of Clinical Microbiology. Baron. Pfaller. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. Tenover. 100. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. Baron.baskı. Tenover."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. 101. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. 103. Yolken.. Mutlu. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". 99. s. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. s. 1999. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. 1999.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. 1999.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. 116 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir.1232) Pseudoallescheria boydii. Cengiz ve ark. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez.baskı. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. Manuel of Clinical Microbiology. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. 7. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. Pfaller. Pfaller." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. etrafı kapsülle çevrili.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. s.baskı. tomurcuklanma gösteren. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. gram pozitif. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. 1999. Yolken. Baron. 2000 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. örnekten hazırlanan preperatlarda. Tenover. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Sayı 2. Mutlu.baskı.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray.

.

205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır.baskı. Hipotoni mevcuttur. Nörooftalmoloji. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. Neurology in Clinical Practice. 5. Neurology in Clinical Practice. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. et al.NÖROLOJĐ 1. 9. 1. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. Cevap D (Bradley. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır. Neurology in Clinical Practice. b) 1. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. 1991 s. 6.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. 3. et al. s.Baskı. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. 166 Cevap A (Bradley. Neurology in Clinical Practice.baskı. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. et al. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. c) Psödohipertrofiler görülebilir. MEDĐTEST Cilt 9. 1991 s.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. et al. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. Sayı 3. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar.Baskı. 1. Neurology in Clinical Practice. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. 1. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . 1991 s. 1991 s. et al.baskı. 2000 .Baskı. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. dekatta başlar.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 1. 4. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. d) Kardiyomyopati görülebilir. 1. 7. 1991 s. Kansu. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland.

Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. s. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır. total protein içeriğinin %15'den fazladır.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . 2000 Cevap B (Johnson.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg.143) Meme. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. 8/e. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır. IgG. Synopsis.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Lechtenberg. 10. c) BOS IgG içeriği artmıştır. 8/e. Currier. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. 14. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. Sugar.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. 12. Multiple Sclerosis. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland. 11. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. Synopsis. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. s. s. b) BOS total protini artmıştır. s. 13. Sayı 3. 16.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. böbrek. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. akciğer.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. 3/e. 15. s.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. 9. Nöbetlerin kontrolü güçtür. s.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. s. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk.Baskı. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. s. 9. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir.NÖROLOJĐ 8.

710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. s.Baskı. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. 8/e. Principles of Neurolog. Sayı 3. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. koreye neden olmaz. Neurology and Neurosurgery Illustrated.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. 22. 4. 2. 2. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. Hypoglossus d) N. s. Opticus Cevap D (Adams. 2.Baskı.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. Principles of Neurology. 4.1085) Jugular foramenden 9.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. s. Normal X kromozomu.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. Neurology and Neurosurgery. Facialis c) N. 4. s. frontal (%15).Baskı. daha sonra sırasıyla temporal (%21). proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. olmadığından.Baskı. s.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. 18.Baskı. Principles of Neurolog. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. MEDĐTEST Cilt 9. kafa çifti geçer.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 4. 17. Principles of Neurology. parietal (%15). 11. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). s. Illustrated.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. Principles of Neurology. 10. Vagus e) N. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir.538-539) Adenoma sebasum.Baskı. serebellar (%8). 4.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. 24.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. Neurology Illustrated. s. s. s.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay. pontin (%4) yerleşimli olabilir. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir.Baskı. 19.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. 20. 23.Baskı. 2000 . 21.Trigeminus b) N.

31.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. kranial sinir sağlar. 2000 29.Baskı. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. Lippincott. 9. lik spike end wave deşarjlar saptanır. Halgren. Cascıno. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. 2. 1996. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. 1993. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. 32. 28. d) EEG'de tipik 3 Hz. 169 . Neurosurgery and psyelnatry. 27. Aydoğdu. MEDĐTEST Cilt 9. s.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. s. 1996. yutkunma hareketleri yapılır.baskı. Yüceyar. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. Delgado Escueta A. Shorvan. s. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur.392. Epilesy.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar.NÖROLOJĐ 25. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. 1995. Bancaud. Neurology an Neurosurgery Illustrated. Harper. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. oligodendrositler üzerinedir. Cevap E (Hopkins. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir. s. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. Cevap D (Chauvel. Sayı 3. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. Journal of Neurology. Burt Jertbook Neuroanatom.387-443) Kas yıkım enzimi. Merritt's Textbook of Neurology.Baskı. Bolton. s. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. 5.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. 26. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. her tür miyopatide yükselme göstermez.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. s. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination.61. 30. s. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir. dil ve dudak yalama. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar.

s.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. Motor sinirler ve kaslar normaldir.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. Cevap D (Merritt. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur.NÖROLOJĐ 33. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. 1996.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. 1996. 1995. 2000 . 1995. 1995. s. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur. s. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. Nöroloji Ders Kitabı. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. Deuntatus c) N. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. Globosus d) N.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur..804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. s.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. 35.. e) Demans mutlaka görülür. s. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. 38. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. s. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. Sayı 3. Cevap B (Merritis.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. Cevap D (Yaltkaya ve ark. Cevap E (Merritt.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. 37. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. Fastiği e) N. 40. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. 39. 34. sorulara yanıt vermeyen. Nöroloji Ders Kitabı. 1995.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz. Ruber b) N. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. 1995 s. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir. 36.

4. 9. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. kromozomun kısa kolunda olduğu. d) Derin duyu kaybı vardır. 1996.Yanlışı işaretleyiniz. 43.Yanlışı işaretleyiniz. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar.baskı.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. e) Patolojik refleksler görülür. motor nöron bulguları ile karakterizedir. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. senil plaklar görülür. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir.Yanlışı işaretleyiniz. 45.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. Cevap D (Yaltkaya ve ark. 4. Merrit’s Textbook of Neurology. Principles of Neurology. Merrit’s Textbook of Neurology. Sayı 3. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. d) Asimetrik başlangıç gösterir.Yanlışı işaretleyiniz. Dokunmu duyusu korunur. piramidal. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. serebellar yollar tutulur. s. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. 9.93) N.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. 44.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. Cevap C (Adams. 47. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur.baskı. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür.. MEDĐTEST Cilt 9. 48. Principles of Neurology. 1995. Cevap D (Adams.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir. yanıtsız komadadır. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. s. dokunma duyusu kaybı olur.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. 4.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. kuvvet kaybı. Cevap B (Adams.baskı.. s. Ağrılı uyarana cevap yoktur. 46.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. 1996. 171 .baskı. s. s. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. Principles of Neurology. 41. kuvvet kaybı. Principles of Neurology. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi.baskı. Nöroloji Ders Kitabı. Nöroloji Ders Kitabı. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. Ruber bazal ganglionlardandır.baskı. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. 4. Cevap E (Adams.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. c) I ve II.Yanlışı bulunuz. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. 42. 1995. e) Paranoid bozukluk. Nabız ve kan basıncı alınabilir. s. s. s.

baskı. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur.139) Oftalmoplejik migrende 3. 56. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.baskı. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. s. periferik sinirlerin hastalıkları. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. Principles of Neurology. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. Principles of Neurology. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. metabolik ansefalopatilerde. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. b) 40-70 yaşları arasında başlar. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. s.802804) OR geçiş gösterir. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. s. entoksikasyonda. kafa travmalarında. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. serebellar bulgular olmaz. 1996.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. Sayı 3.944) PSP 60 yaş civarında başlar. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. Cevap D (Adams. s.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside. 51. Principles of Neurology. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. 1996. merkezi ponsta. 4. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. s. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır.Yanlışı işaretleyiniz. seruloplazmin düzeyi düşüktür. kromozomda yer alır.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. 172 Cevap E (Adams. 2000 .Yanlışı işaretleyiniz. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. 53. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.Doğruyu işaretleyiniz. 1996. 4.Doğruyu işaretleyiniz. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. Principles of Neurology. afferent yol trigeminal sinir. 49. 50. bakır metabolizması bozukluğudur. 4. 54. rijidite. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. e) Bradikinezi. 55. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir.s. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir. Cevap A (Adams. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir.926) Beyinde diffüz atrofi olur. ancak hafiftir.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur.s.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz. a) Wilson hastalığı geni 13.baskı. c) Asimetrik başlangıç gösterir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. 4. Principles of Neurology. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür.baskı.baskı. 52. e) Oftalmoplejik migrende 6.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. kranial sinir paralizisi sık görülür.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. a) Afferenti N. 4. s. kranial sinir paralizisi sık görülür. Cevap B (Adams.

1997. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. Merritt's Textbook of Neurology. %85 hastada VEP latans uzaması. botilisim. baskı. Fabry hastalığı.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. 59.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. 1997. amiloid NP. Myasthenia. 61. botilism. Multipl skleroz. 60. Guillain Barre Sendromu. 9. kavernöz sinüz trombozu. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir. Neurology in Clinical Practica. 1995. 58. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. Fisher sendromu. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. Principles of Neurology. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. difteri.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. beyin sapı ensefaliti. 9.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. Derin duyular korunmuştur. s. Tolosa .816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. baskı. Nörooftalmoloji. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . 2.3mg/gün). 1993. baskı. diabetik nöropati.baskı. 6.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. 2. s. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. alkolik nöropati.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. 2.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. Nörooftalmoloji. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. Leighs hast.123) Karodit anjiografi 2. baskı.C6. baskı. s. santral herniasyon. Merritt's Textbook of Neurology. s. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. Principles of Neurology.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir.Aşağıdakilerden hangisi 3.baskı. s.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. paraneoplastik sendromu.197) Basiler menengit.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62.Hunt sendromu. 1996. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. Cevap C (Kansu. 57. Sayı 3. 1995. s.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. 6. s. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . 1993. nöroleptik malign sebebler. Sringomyelik sendromda.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine .

baskı. baskı. 6. konsantre olamama şikayetleri olur. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. Principles of Neurology. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Parkinsonizme yol açmaz. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. 1997. 2000 . dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. 1997. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Sayı 3. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. s. Principles of Neurology. Lezyon unilateral olduğunda. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. s. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur.467) "Saf kelime sağırlığı". Soru. baksı. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Temporal lobun superior girusundaki 22. s. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. huzursuzluk. Hasta sağır değildir. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. 6. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. başlangıçta bulantı.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. 65. Principles of Neurology. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. Demans ve parkinsonizm yoktur. serebral atrofiye sekonder değildir. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir.453. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. 63. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. 174 MEDĐTEST Cilt 9. Pick hastalığı. 1997.457) Optik radyasyonun. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. 6. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. normal boyutta hatta küçülmüştür. 64. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. baş dönmesi. beyin .omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. başağrısı.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. çabuk yorulma.

4. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. Temel Đç Hastalıkları. s. Cevap C (Đliçin. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. Temel Đç Hastalıkları. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir.v. Sayı 3. s.1 Ü/kg i. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. e) DKA’da 0. Cevap B (Đliçin. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. s. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. e) Hirsutismusdan. a) Leptin. s. 2000 . d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. s. Temel Đç Hastalıkları. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. beyinde hipotalamustan salgılanır.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. s. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. Temel Đç Hastalıkları.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. 2. Cevap A (Đliçin. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. 5. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. 6. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Cevap E (Đliçin. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. S. Cevap E (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. insülin tedavisi kesin tedavidir. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. 3. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. Temel Đç Hastalıkları. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. d) NPY açlık duygusunu arttırır.

Diğer yanıtların tümü yanlıştır. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. 8. ağır hipoglisemi. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. 12. c) Ortostatik hipotansiyon.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. Şok. s. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. kan ve idrarda aseton vardır. kan şekeri 300-500 mg/dl. Temel Đç Hastalıkları. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz.36’nın altındadır. malignite. Cevap E (Đliçin. Diabetes mellitus.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar.1 Ü/kg i. s.v. pH: 7.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. Temel Đç Hastalıkları. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. Temel Đç Hastalıkları. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. yanaklar kırmızı. Cevap D (Đliçin. Sayı 3. s. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. 10. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. vs gibi) Cevap D (Đliçin.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. s.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. s. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. Cevap D (De Fronzo.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. 13. s.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. periferik ateş düşük. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. Current Management of Diabetes Mellitus. Biguanidler vs. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. Bikarbonat düşüktür. a) Diabetik ketoasidozda. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. 139 . Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. 11. pH: düşüktür. Cevap C (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. s. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. e) DKA’da 0. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. rektal ateş ise yüksek olabilir. 9. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.

2000 . 5. Strewler. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar.baskı. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. Basic and Clinical Endocrinology.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. 5. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. hiperinsülinizm. 17. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. Cevap E (Đliçin. 1992.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 1997. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. Temel Đç Hastalıkları. Basic and Clinical Endocrinology. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. 5. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. ateroskleroza eğilim. s.baskı. 2.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. s. Cevap B (Đliçin. hipertansiyon. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. Agonistleri PRL salınımını engeller. 5. hiperlipidemi. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. s. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar.baskı.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. s. 1997.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. 1997.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. 1997. s. 16. 18.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology.baskı. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. Temel Đç Hastalıkları. 20. Sayı 3. 19. 15. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. insülin direnci. MEDĐTEST Cilt 9. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur.baskı. s. Basic and Clinical Endocrinology. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. s.

1997. TSH ve ACTH sırasıyla olur. Cevap C (Lange. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 1997. 141 24.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. 26. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. Gonadotropinler.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. polidipsi.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. s. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. 25. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. 1997. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. s. Sayı 3. 22. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Basic and Clinical Endocrinology. e) Klinik olarak poliüri.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. s. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. 2000 . Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. 1997. 23. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. 1997. s. 1997. s. s. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. Basic and Clinical Endocrinology. 27.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. s. 1997. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir.

8-12.8 ng/mL) TSH: 0. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Bu durum. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır.81 yaşında erkek bir hasta.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. 2000 . 31. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. 3. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır.45 yaşında bir kadın hasta. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. Sayı 3. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor.baskı. 1995. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. 3. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. 3. Endocrinology and Metabolism. MEDĐTEST Cilt 9.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Endocrinology and Metabolism. 1995. 1995. s. s. Endocrinology and Metabolism.48 yaşında kadın hasta. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. 1995. 3. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. 29. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4.8 mikrogram/ dL) T3: 0.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir.2 mikro ünite/mL (Normal 0.baskı. Hipertiroidiyi göstermez. Endocrinology and Metabolism. Cevap E (Felig. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. 142 30. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Cevap A (Felig. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. Ayrıca. s.4 ng/mL (Normal 0. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. s.9 mg/dL 2. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. Bundan sonra nelerin yapılması. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur.baskı. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir. Cevap D (Felig. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır.baskı.5-1. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır.44 yaşında bir kadın.

2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 35. 1998. Çünkü hızlı alkalizasyon.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14.2018) TSH. 14. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. 1998.baskı.baskı. Sayı 3.baskı. 14. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. 34. s. s.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada.baskı.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. 1998. 1998. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. MEDĐTEST Cilt 9. 14. s. 2000 143 . 33.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. 14. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır.baskı.TSH düzeyinin düşük.baskı. s. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez. s. 1998. s. 36. 37. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır.

coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. Jawetz. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. epididimit. Butel. Enteropatogen E. histoplasma ve mycoplasmadır. 9. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. MEDĐTEST Cilt 9. 9. s. 3.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1.551) M.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. Patojen Escherichia colilerin. Enteroinvasive E. coli (EPEC). 2. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. 9. Đnsanlarda alt idrar yolları. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir.coli (EĐEC).335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. insanların alt idrar yolları. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. nokardiya.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. Klinik Mikrobiyoloji. Enterotoxinogen E. s. 1996. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. Klinik Mikrobiyoloji. hominis. ancak nonspesifik üretrit. Bunların dışında artrit. 6. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. coli (VETEC) de denir). salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E.baskı. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. 1996. s. Enterohemorajik E. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. 2000 . hastanın yaşı önemlidir. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı.10-12) Son zamanlarda patojen E. Omston. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. Klinik Mikrobiyoloji.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. s. 5. nongonokoksit üretrit. çocukta farklı olabilir. 1994) V.coli (ETEC).Baskı. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. Klinik Mikrobiyoloji. 20. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. akut piyelonefrit. prostatit. 160 4. 1996.baskı. 1995. Sayı 3. aspergillus. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır.baskı. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. erkekte.

e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. %20 nötrofil.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. albicans antibiyotiklerden etkilemez. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. 1994. Cevap D (Virella.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . Bu hastadaki fizik bulgular. bütün dünyada görülebilir. kolera invazyon yapmaz. NMS Microbiology and Infectious Diseases. s. AZT) tedavisine başlanmalıdır. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. 12.111) V. 1997.Baskı. 8. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. s. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. Difteri-boğmaca-tetanus. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur. 3. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. s. 1997. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. Klinik Mikrobiyoloji.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. Sayı 3. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. 2000 11. 10. s.200) Pseudomembranöz enterokoliti C.Baskı. V. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. 1996. 13. C. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. %2 bazofil) saptanıyor. Cevap C (Kılıçturgay.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. 1997. HIV için henüz aşı mevcut değildir. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. Klinik Mikrobiyoloji. C.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. s.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan.Baskı. 9. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. difficile oluşturur. %8 monosit. s. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. 1994. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. MEDĐTEST Cilt 9. oral poliyo ve H. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor.

influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon.831) Rifampisin. 1992. NMS Microbiology and Infectious Diseases. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler.1644-55) Sepsis. Cevap D (Topçu. s. s. 2000 . 14. 17. 1997.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. s. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. Serumun yarısı yara etrafına. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır. Definitions for Sepsis 1992. Scheld. 3. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. s. Cevap E (Whitley. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir.N. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur.364) Kinolonlar etkilerini. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. s. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. 1996. 1995. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. meningitidis ve H. s. Sayı 3. 18.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV).Baskı. 20.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ.baskı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. 4.Baskı. In:practise of infectious diseases 1995. 4. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. ekovirüsler.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. 16. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. 15. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. 19. s.

intravenöz uyuşturucu kullanımı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. 4. beta hemolitik streptokoklardır. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır.Baskı. ateş. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. 163 .843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. trimestirde yaklaşık %20 kadardır.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. 24. Cevap E (Chaberland. s. 25. mikrobiyolojik kanıtlar. janeway lezyonları). anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. s. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. Ward. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise. 22. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. Chaisson. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. romatoid faktör). aureusdur.baskı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. mikotik anevrizma. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. septik pulmoner enfarktlar. Heteroseksüel ilişki. osler nodülü. 26.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. kan ürünleri transfüzyonu. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. s. Taş. s. Cevap E (Kılıçturgay. 2. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. predispozan kalp hastalığı. Corey. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. vasküler fenomenler (arteriyel emboli. Sayı 3.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. s. Cevap B (Ulutan. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. kan. s.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan.baskı. 4. Curran.1217.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. 21.baskı. 4. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. 1. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. aureus. 1995.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. Principles and practise of infectious disases. roth lekeleri. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. 23. s. Volderding.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir. Sande. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir.baskı. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. 2000 Cevap D (Doğanay.baskı. 1. intrakraniyal hemoraji. MEDĐTEST Cilt 9.1174.

Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell.Baskı. s.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell.2415) P. Dolin.Baskı. vivax c) P. 30. s. s. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. Cevap D (McCabe. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. Sayı 3. Principles and practice of infectious diseases. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder.baskı. Dolin. Kaya. 32. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. ovale b) P. falciparum d) P.1146) Anti-HAV IgM. Benett. Benettje.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. Cevap A (Tekeli. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. 4.anaerobik etkili bir ilaçtır. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır.baskı.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. s. 28. s. Son yıllarda S.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur. 4. 1992. 4. Akut Hepatit B göstergesidir. knowlesi e) P. malarya Cevap C (Krogstad. 29. s. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. 2000 . MEDĐTEST Cilt 9. 1996. s.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir.coli'dir. 1990. 3. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur.Baskı.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. 27. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P. Bu plazmidi taşımayan C. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. 1995.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel.Akut A Hepatitinde. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. 3. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. 31. Principles and Practice of Infectios Diseases.

Söyletir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. MEDĐTEST Cilt 9. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. s. 1996. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. Sayı 3. 37. 2000 165 . Hastalıkları Kitabı.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. 34. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu. c) En az iki serotipi mevcuttur.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. Doğanay. 36. 35. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir.

884. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. s.cilt. 2000 Cevap D (Đliçin.cilt. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Sayı 3.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. 6. Hamilelikte güvenlidir.877. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. USG’nin dezavantajları ise. s. Đliçin. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. Sarılık olmasından etkilenmez. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. Temel Đç Hastalıkları. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. s. 4. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. s. 3. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. s. 2. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. s. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. 2. Temel Đç Hastalıkları. 5. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. Artmış bazal asit salınımı 3.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. s. Temel Đç Hastalıkları. s. Akustik gölgesi olan. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. Gastroenteroloji.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Temel Đç Hastalıkları. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. 1. Temel Đç Hastalıkları. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. distal kolon patolojisini akla getirir. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. genellikle beraberinde tenezm vardır. e) Striktür seyrektir. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. 2.995) Dışkı volümünün fazla olması. En sık görülen hipokalsemidir.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. Đliçin. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. sık sık ve azar azar. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. MEDĐTEST Cilt 9. çeşitli fistüllerdir. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. Temel Đç Hastalıkları. Gastroenteroloji. 133 hangisi akut pankreatitte . d) Gaitada müküs vardır.

Đliçin.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9. 12. akalazya. 1.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. 1. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Temel Đç Hastalıkları. Dumping sendromu 2. 1997. Liver Diseases. Kilo kaybı 5. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. Đliçin. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. Diyare 3. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. s. Plummer Winson sendromu. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. Liver Diseases.cilt. Tablo 1.335-346. Ölmüş fare kokusunu andırır. 1997.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. Đliçin. 9.1011) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. 2. 1995. Temel Đç Hastalıkları. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. 1995.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. Safra taşı 8.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. 1995. Gastroenteroloji. Đliçin. 1997. s. Gastrointestinal.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.1087) Bkz. Kanser 9. 14. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. Rekürren ve marginal ülserler 13. Temel Đç Hastalıkları. Clinical Gastroenterology. s.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir.464. s.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. 134 11. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Afferent loop obstrüksiyonu 7. Tablo 2. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. Temel Đç Hastalıkları. s. 8. Sayı 3. Bockus. s. Liver Diseases. Gastroenteroloji. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. s. s. 10. Anemi 6. 1993.cilt. Gastrointestinal. Gastrointestinal. Đliçin. Diğer risk faktörleri. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Bockus. Koroziv özefajit. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Bockus.

anemi b) Karın ağrısı. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. 2000 . Temel Đç Hastalıkları. hepatik “uptake”de azalma?. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. kilo kaybı.947) Schatzki bulunur. bulantı-kusma. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. kilo kaybı. Clinical Gastroenterology. kilo kaybı e) Karın ağrısı. Temel Đç Hastalıkları.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. Tablo 3. karın ağrısı. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. kilo kaybı ve sarılıktır. s. hipotansiyon. s. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. Temel Đç Hastalıkları. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. s. MEDĐTEST Cilt 9.1036) Bkz. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. Sayı 3. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. sitozolik ligandin azalması. anemi d) Sarılık. ateş.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. 17. 1993. kanaliküler. sarılık c) Karın ağrısı. bilirubin dekonugasyonu. hepatik klerens azalması. anemi Cevap B (Đliçin. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma.

1013) Bkz. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. Temel Đç Hastalıkları. episklerit. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit. asidoz. Vit. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. 19. s. s. B12 eksikliği Lökositoz. pylori için kullanılır. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır.981) Bkz. 18. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. 22. d) Gece uykudan uyandırır. Temel Đç Hastalıkları. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. s. folat. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3.Hangisi H. Daha çok genç bayanlarda görülür. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. plevral sıvı. hipokalsemi. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. Tablo 5. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. Tablo 4. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. Temel Đç Hastalıkları. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. s. perforasyon. s. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. 20. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. 2000 . hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. MEDĐTEST Cilt 9.

ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. s. Abdominal ağrı. bulantı. s. Temel Đç Hastalıkları.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. yayılım göstermesi. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. 2000 137 . ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. süregen. Sayı 3. 23. dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Cevap C (Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4.952) Menetrier hastalığını. Temel Đç Hastalıkları. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. kusma.

Mediasten amfizemi için tipiktir.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. 5. Solunum sistemi hastalıkları. 2000 . mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. s. sabah aç karına. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. 1990.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. 300 mg. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. Sayı 3.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. s. hırıltı yakınmaları var. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. s. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. ronküsler var. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. 7. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. Solunum sistemi hastalıkları. 6. D şıklarındaki etkenler. 2.483) B. 1990. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. s. 4. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi.453) Şıklardaki tüm belirtiler. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. Cevap D (Murray 1994. C. Akciğer grafisi olağan Akc. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. s. Oskültasyonunda ekspiryum uzun.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. s. 3.

Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel. s. Otozomal resesif geçer.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Enfeksiyon bulgusu yok. 1981. Tedavide akarlara karşı akarasid. b) Otozomal dominant geçer. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. Akciğer Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. s. 1995.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Cevap B (Fishman. 1988. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. s. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var. Akciğer Hastalıkları. s. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. 1981. Spontan solunumu var. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. b) Sık öksürtürüm. 8. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. 9.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. b) Zirve akım hızı azalır. 1981. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur. Destek tedavisine gereksiniyor. s.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. 12.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. 14. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. 2000 . Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. Sayı 3. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. Özhan. 13. Akciğer Hastalıkları. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981. bulgusudur. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. Özhan. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. 15. Dereli. e) Statik kompliyans artar. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. s. s.1273) Konjenital bir hastalıktır. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. s.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. Cevap E (Vidinel. Pulmonary Diseases and Disorders. 11. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. Dereli.30-41.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta.

Pulmonary Diseases and Disorders. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. Am Rev Respir Dis. 1995. s. VCSS'dur. s. Cevap A (Fishman. 21. Sayı 3. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. baskı. Cevap C (Barış. 197. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. Pulmanary Diseases and Disorders. 20. The Pleura. s. 1981.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. 23. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. 22. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. Anevrizma rüptüre olabilir. s. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. Göğüs Hastalıkları.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. 2000 . b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. s. Diğerleri sarkoidoziste vardır. Sahn. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2.Kalp yetmezliği.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. s. 17. 19. s.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. semptoma yol açmaz. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır.138.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. sebebi lenfatik obstrüksiyon.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. atelektazi. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. 1995. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. s. 16. Fishman.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. c) PPD cilt testi negatiftir. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. 18. s. Solunum Hastalıkları 4. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. s.330.

Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. 1994. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. 1994. s. 24. 1993. PGA2. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. Göğüs Hastalıkları. 1996. 1994.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. s.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. b) Akciğer adeno Ca.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. Toraks. s. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. c) Akciğer büyük hücreli Ca.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. Tedavi süresi 2 haftadır.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. 2. 1995. 1991. s. s.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. PGE. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. serotonin.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. 2.33-52) Bradikinin. Doksisiklin.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. Sayı 3. 25. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar. s.Baskı.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. 30. PGA1.baskı. 29. 1996. 27.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. 31. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . s. s. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. 28. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. 26.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur.

36. 33. Respiratoy Medicine. Radyografik bulgular. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. genellikle 2-4 gün sürer.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. In Broaddus VC. s. 1994.30 bulunması.30-7. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. buna karşılık. ateş. s. 2000 . Cevap E (Murray.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. ince raller. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. 1995.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving.RMP b) Persister basil .30 olması.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde.30) özofagus rüptürü.RMP d) Hızlı üreyen basil . Sayı 3. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7.40-7. s. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. rotatoid plörezi.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. Pnömokoksik pnömoniler. 1995.INH Cevap B (Vidinel. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. 1991. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir.45 arasındadır.PZA e) Persister basil .981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa. MEDĐTEST Cilt 9. metakolin. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. s.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . Daha yaşlı olan.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. Nadel. 34. 32. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır.40 yaşın altında.55 pH değerine sahiptir.60'dır. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. 35. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. Akciğer hastalıkları. b) Transüdalar 7.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. s. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7. ampiyem. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. s. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. 37.PZA c) Persister basil .

kırmızılık veya ödem de olabilir. Amfibol grubunda ise amosit. kaşektik ve ağız hijyeni kötü.baskı. Sayı 3. malignite ve loküle ampiyemi içerir. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. apne.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. Leitch. s. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. situs inversus). göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut. 2000 . tromoliz.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. 42. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. 2. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. s. Radyolojik ayırıcı tanı. 5-Mac Leod Sendromu. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. s. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Akciğerin apeks tümörleri.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis). Pare.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. fungal enfeksiyonlar.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. 39. Cevap D (Fraser.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. 3. 3-Willam Campbell Sendromu. Solunum sistemi muayenesi normal. Seato. s. Seaton. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir.. Mediyastende de bulunabilirler.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. Leitch. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir.Kistik fibrozis.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar.601-2) 1-Pulmoner agenezis. tüberküloz. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar.baskı. 1995. Akciğer grafisinde. Ateşi var.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. pupillada daralma (miyozis). Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. 40. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. bronşektazi. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. 6. s. MEDĐTEST Cilt 9.639) Etyolojisi bilinmeyen. s. anevrizma. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. yerel ısı artışı. 2. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. antofilit.

fakat acil tedavide değil. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. s. 2000 . büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. MEDĐTEST Cilt 9.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. 2. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. Pulmoner arter anjiografisinde. fakat göğüs ağrısı yok.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir.138) Akciğer grafisinde. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. değişik şekil ve hacimde. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. Penisilin. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. Solunum sistemi bakısında. Ani başlayan dispnesi mevcut. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. Pulmoner arter anjiografisinde. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir. s. Tüberküloz kaviteli lezyon. 2. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı.72 yaşında bayan hasta. 45. Kesin tanı bal130 gamda. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy.Baskı. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. plevral effüzyon lezyon. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. 46. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. Şayet aktif hastalık delili yoksa. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. tutulan diğer alanları.Baskı. Solunum sistemi bakısı normal. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. histoplasmosis veya coccidiosis). sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. 2. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür.50 yaşında bayan hasta. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir.37 yaşında erkek hasta. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. Sayı 3. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. Diğer olasılıklar. 44. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. 2. s. endobronşiyal lezyonları. Đlk kuvvetlendirici testte.baskı. 2. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. Toraks CAT scan.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. 0. mükemmel bir tarama testidir.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. s. 47. Akciğer grafisinde. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir.Baskı. fakat aktif hastalığı göstermez. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. Silikozisde tipik bulgular.

myeloma.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. s. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. Akciğer grafisinde. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. 2. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. 2. s. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. s. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. 51. 50. 49. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. Plevral diseasse.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut.140) IV ilaç alışkanlığı. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. Patogenez belli değildir. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy.28 yaşında asemptomatik erkek. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. aspleni. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. Cevap C (Fercy.Baskı.Baskı. normal fizik muayeneye sahip.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. laminar (granülomalar). Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. Popcorn (hamartomalarda). Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. Şilotoraks ductus torasikusu malignite. Sayı 3.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. Ayırıcı tanı benign (granüloma. 2. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. %25'i travmatik.Baskı. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. s. 52. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. Ancak bunda kolesterol fazla. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Diğer taraftan 2. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir.

2.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır. 1995. Sayı 3. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. 1994. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. 53. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. 54. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. s.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. Pnömoniler. 2000 . Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. Bisinozis ise keten. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. s.baskı.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. 132 MEDĐTEST Cilt 9.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar.

000'in altındadır. 144 5. Cevap C (Đliçin. eritropoetin. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. s. Serum demiri düşük. s. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. G-CSF. Temel Đç Hastalıkları. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. Williams Hematology. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. c) Bazofiller artmıştır. 15. Platelet sayısı genelde normaldir. nötrofilik. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler.716. 4.baskı. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. MCSF. s. Williams Hematology. IL-3. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. Đliçin. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. s.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır.583.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. GM-CSF. s. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. Çoğu zaman 100.000/mm3’ün üzerindedir. 2. s. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. 6. s. 15.Baskı.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. Temel Đç Hastalıkları. e) Lökosit sayısı genellikle 50. monositoz ve eozinofili görülebilir. s.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. a) Glikoproteinlerdir. 2000 Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Đç Hastalıkları. KML için yanlışı işaretleyiniz. s. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. s.baskı. Sayı 3. serum ferritini normal ya da artmıştır. 2.1179) Hematopoetik faktörler. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir. 3. 1988.3 DPG’ın artması gerekir. . 1995. 1995. 7.908. 4. Granülositoz. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. Đliçin.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. Öbek.

Williams Hematology. Ca195. s. Çekirdek düzgün kenarlı. Temel Đç Hastalıkları. “Lipid-bound sialic acid”. CK-BB VMA*. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. 2000 Tablo 1. Ca549. orta derecede bol sitoplazma görülür.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. s. 15.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. CA15-3. Temel Đç Hastalıkları. Hücreler homojen olarak büyüktür. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE.4 3.1062. Đliçin. Prognoz iyidir.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. Temel Đç Hastalıkları. Williams Hematology. Tablo 1.baskı. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır.baskı. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir.4 1-4 4 3.1004. 1995.3. Çok koyu bazofilik. “Tissue Polypeptide Antigen”. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. M 26.4 2.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin.Tanı 3.baskı. 1995. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. oval veya yuvarlaktır. s. Sayı 3. Đliçin. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. s. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir.baskı. s. Temel Đç Hastalıkları.3 2 2-4 2 3.1287) ALL-L3.Prognoz 4. MCA CEA* CA 19-9.1008. 15. Ca242. 15. Genç. 1995. 15. s.1372) 145 . CA 50. s. Williams Hematology.1407) Bkz.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. s. Đliçin.1458.baskı. Đliçin. larinks ödemi. 9. 15. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. 13. Temel Đç Hastalıkları. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin.4 4 2-4 2-4 3. en sık görülen tiptir. MEDĐTEST Cilt 9. 10.667.4 2. s. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. Temel Đç Hastalıkları.4 4 1 (?).Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Đliçin. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. Williams Hematology. belirgin vakuolleri olan.4 2-4 4 1-4 4 1. M29. s.4 3.1314) Nodüler sklerozan tip. 11. mide. 1995. Williams Hematology. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. 1995.Tarama 2.

Pansitopeni.850) Trombositoz. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. 10. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. eş zamanlı olarak Faktör XII. Đliçin. Akut kan kaybından sonra 4. sarkoidozda ve malarya. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. 14. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. miyelodisplastik sendromlarda. 17. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16. 2000 a) Hemoliz vardır.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. Otozomal dominant geçer. Cevap D (Đliçin. Bu olaylar olurken. Cevap B (Williams and Wilkins. s. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. s. e) Kök hücre hastalığıdır.baskı. 1998. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. yaygın kanamalar oluşur. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar.345.1781. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. s. s. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. d) Trombozlar görülebilir. lösemi ve lenfomalarda.Egzersizden sonra 15.baskı. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. Đç Hastalıkları. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. 1998. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Temel Đç Hastalıkları.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. s. Kronik masif splenomegali ise. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir. Wintrobe’s Clinical Hematology. Kanserler 7. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. 146 . 1. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. s. 14. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. 18. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük.Hemolitik anemiler 11. e) Trombin zamanı uzamıştır. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. trombolitik sayısının 400.1231) DIC.1264. d) Trombosit sayısı arttığından. 10. Hastalıkta eritrositler. s. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. c) Pansitopeni vardır.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. Wintrobe’s Clinical Hematology. Sayı 3. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. Nedenleri.1223) PNH. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. Gaucher hastalığında. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır.baskı. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. Splenektomiden sonra 3.Bazı ilaçlar 13. Öbek. Temel Đç Hastalıkları.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. Demir eksikliği anemisi 10.

Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. d) Đndirek bilirubin artabilir. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. a) Megaloblastik hücreler. Temel Đç Hastalıkları. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. Cevap D (Đliçin. Đç Hastalıkları.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. 20.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir.718. gerek sitoplazma.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . aşırı terleme. Tablo 2. Temel Đç Hastalıkları.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. RDW artmıştır. OEHb. OEHbK düşük. Tablo 2. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. Temel Đç Hastalıkları.1279) KML’de klinik özellikler. s. s. nadiren azalmıştır. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. -Serum demiri düşük.1275) Polisitemia vera. Temel Đç Hastalıkları. Cevap B (Öbek. Sık mitoz görülür.1188) Megaloblastik anemiler. -Periferik yayma. Sayı 3. 21. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. s. 22. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. miyeloproliferatif bozukluktur. Temel Đç Hastalıkları. annütositler. s. Erkeklerde daha fazladır.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları.1202) Bkz. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. s. e) LDH artabilir. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. Đliçin. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. Cevap C (Đliçin. poiklositoz. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. s. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. 19. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. b) Lökopoez anomalisi görülmez. Temel Đç Hastalıkları. anizositoz. 23. -Serum ferritini düşmüştür. -Yorgunluk. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. Megaloblastlar. c) Mitoz sık görülür. hemosiderin ve sideroblast görülmez. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. 40 yaş altında nadir görülür. Cevap E (Đliçin. s. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir.

s. 28.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. Tablo 4. Temel Đç Hastalıkları. ancak fonksiyonları normaldir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. Tablo 3.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin.1376) Bkz. Cevap C (Đliçin. s. s. Bunların dışında. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27. otoimmün hastalıklar. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 3.1207) Bkz. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. s. 26. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir. s. 2000 .Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. 25.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. 29. b) Trombositler sayıca azdır. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır.

MEDĐTEST Cilt 9.baskı.baskı 1998. 33. baskı 1998.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur. Tablo 5. makroglobulinemi.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. 149 .329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. Temel Đç Hastalıkları. s.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. s. s. miyeloma.baskı. multipl myeloma. KLL. Hematology 4. s.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. 1991.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. 10. 10. düşük “grade”li lenfoma. 1998.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 1994. Sayı 3. 2.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin.1444) Bkz.1445) Klorambusil. kronik miyelmi ve çok yaygın. Hematology. s.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. 30. 2000 34. 35. Temel Đç Hastalıkları. s.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology. s. 37. Temel Đç Hastalıkları. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. 10.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. baskı 1998. 32. 36. lenfoma. s. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi.baskı. 10. 31.

meme. multipl myeloma e) Meme. s. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. kolon. böbrek b) Akciğer. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. solunum ve gövde kaslarını tutar. daha sonra farkins. Ekstremite kaslarından başlar. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. meme. prostat. 2000 . 38. DTR’leri korunmuştur. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. akciğer Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. 39. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. böbrek d) Akciğer. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. mide. Sayı 3.

3. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Eklem ağrısının olmaması 4. CREST sendromu. s. Arthritis and Allied Conditions. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. 1999. 13. 1997. 1999. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. Eklem deformitesi sekeldir. 1. s. 6. 1997. Klinik Romatoloji. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Simetrik artrit 5.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. 5. s. s. Klinik Romatoloji. PIF. Đritis öyküsü 3. Klinik Romatoloji. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. Subkutan romatoid nodüller 6. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. Arthritis and Allied Conditions.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. s. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş.baskı. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 .1433-1464) E harfi.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. Romatoid faktör pozitifliği 7. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. Sayı 3. Halsizliğin olmaması 3. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. 1999. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir.

540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir. Klinik Romatoloji. 1994. aterosklerotik kalp hastalığı. 2000 .Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. s. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman. 13. s.533) Osteoporoz. 1997. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. s. 13.532. Orthopedic Rehabilitation. Arthritis and Allied Conditions. o kasın gücü 2.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. 156 11.baskı. bakteriyel sepsisde şok. 9.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir.baskı. 15. s. s. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. s.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum. 1999. 13.110) TNF. s. 14. Arthritis and Allied Conditions. 1994. s. 10. 1992. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. Caring for Children with Cerebral Palsy.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. 1999. 12. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. enfeksiyon. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. Sayı 3.127) C3b. 1997. 1999. s. 7.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. 8. Basic and Clincal Immunology.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman. Klinik Romatoloji. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. Klinik Romatoloji. Basic and Clinical Immunology. 1998.

18. artralji. Bu özellik. s.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 17. Bu nedenle Anti-Ro istenir.baskı. s. parotis bezi bölgesinde şişlik. 21.934) Halsizlik. s. 1997.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 1993. 1997. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. 12. 23.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. 20. s. s. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 5. Textbook of Rheumatology. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. 19.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. s. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. 5. Arthristis and Allied Condition.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz. 157 .Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly.Halsizlik. s. Textbook of Rheumatology. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. 4. Textbook of Rheumatology. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9.baskı.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange. artralji. s.baskı. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. 22. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. Textbook of Rheumatology.baskı.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. 4. 5. s. 1997. alkalen fosfatazı. 1993. Basic and Clinical Immunogloy.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. Sayı 3. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. baskı.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. Textbook of Rheumatology. 1997. parotis bezi bölgesinde şişlik.baskı. 5. 1993. 1994.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. 16. 1993.baskı. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg.baskı. 4. serum PTH yüksektir.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur.

Ig D normal ya da düşüktür. 30.0-60.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır.baskı.5-15. 1989.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold. Aksine osteopeni olur. 1997. s. 1997. 31. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen.baskı.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. SLE'nin klinik özelliklerindendir.baskı. s. 7.5-15.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. Textbook of Rheumatology. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı. s. 1997. 1989. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.755) Hepatotoksisite. 1997. 11.5-15. 26. 2000 . 5.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır.427) Poststreptokokal G.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon. 27. 5.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır. Textbook of Rheumatology. 29.baskı. s. 5. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. 11.0 mg/gün b) 2. 28.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes.baskı.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24.0 mg/ hafta c) 7. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık. Grade 2-4 Cevap D (Ball.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir. s. Textbook of Rheumatology. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. Sayı 3. s. Textbook of Rheumatology.baskı. 1989.5-5. 25.0 mg/hafta e) 30.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz.baskı. 5. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. s.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. 11.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt.1145) Malar raş.0 mg/gün d) 7.5-5. 32. 1989. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. s.

Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 5.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. 5.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. Textbook of Rheumatology.baskı.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. Textbook of Rheumatology.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. s. 1989. Sjogren sendromu. 11. 5. 11. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır. 38. 39. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997.baskı.baskı. 1989. s. 1997.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. 5. aort yetmezliği. s. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. 33. konjonktivit. aereustur.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. 11.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. 200 mg/günün altında fenilbutozan. MEDĐTEST Cilt 9. s. s. 2000 159 . diüretikler.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. Textbook of Rheumatology.baskı. Textbook of Rheumatology. genital ülserler.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. episkleit.baskı. Textbook of Rheumatology. 1997. s.baskı. keratokonjonktivitis sicca. 34. 11. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları. 1989.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. 40.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. s. hipopiyonlu iritis. etambütol. renal amiloidozdur. 36.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. alkol. levodopa. 5. 35.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. Reiter sendromunda rastlanmaz. oral ülserler.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. 37. Sayı 3.baskı.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. s.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. 1997. 1997.baskı. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg.

proksimal lokalizasyonlu. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi.1493.199) Atrial fibrilasyon. Đliçin. kalp kapaklarının.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. Prokainamid. Temel Đç Hastalıkları. Bunlar arasında splinter hemorajiler. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. s. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. Temel Đç Hastalıkları. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. propranolol. önceleri diskret. 6. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. aort disseksiyonunda. yakın zamanda olmuş travmalarda. 1997. 2. Sayı 3.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). 3. s. s. Temel Đç Hastalıkları. 2000 4. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır.baskı. Osler nodülleri. s. Janeway lezyonları. Temel Đç Hastalıkları. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. kanama diyatezi olanlarda. 5. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. çoğunlukla bakterilerle gelişen. Disopiramid. Trombolitik ajanlar. s. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. konjenital kardiyovasküler lezyonların. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. 5. Heart Disease. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. hemorajik retinopatide. Đliçin. s. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. verapamil kullanılabilir. Interventional Cardiology.195. retinal (Roth spot) lezyonlar. s. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. aktif iç kanaması olanlarda. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir.KARDĐYOLOJĐ 1. En sık etken streptokoklardır (%60-80). Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . çomak parmak ve splenomegali sayılabilir.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür.2116) Đnfektif endokardit. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin.

CaB N. 9. 5. s. 5. Đliçin.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. Sayı 3. diltiazem veya verapamil BB. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse.382) Perikardın fibrozis. CaB. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. kardiyoselektif BB N. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. BB N. s. nicardipine veya nifedipine N. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar.1336. Temel Đç Hastalıkları. Jenerasyona streptokinaz. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. Temel Đç Hastalıkları.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde.baskı. s.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. 7. taşikardi. Temel Đç Hastalıkları. 9. 1997. 5. 1997. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. CaB BB.baskı. iştahsızlık. 1998. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir.853. aritmiler.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. CaB N. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. BB. Đliçin. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. halsizlik. Tablo 1. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. hepatomegali. Bunu ASD ve PDA izler. BB*. s. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. 1998. Kızlarda 2 kat fazla görülür. 2. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. s. Klinikte.baskı. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. s. Temel Đç Hastalıkları. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. dispne. bacaklarda şişlik. s. BB: beta bloker.2008. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. Heart Disease. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. asit. 2000 . dolgun boyun venleri görülür. Venöz dolgunluk. ürokinaz ve APSAC girer. 10. CaB: kalsiyum kanal blokeri. 8.321) Bkz.1498. CaB N. Đliçin. Nicardipine veya nifedipine BB. Hurst’s The Heart.baskı. 1997. 1. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. Fizik muayenede. pulsus paradoksus.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. s. Temel Đç Hastalıkları. dispeptik şikayetler bulunur. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür.1821. Đliçin. kardiyoselektif BB N. hipotansiyon. Hipertansif bir hastaya. Đliçin. CaB. s. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. Tablo 1. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Beta blokerler. CaB* N. 9. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur.baskı. CaB. Hurst’s The Heart.

Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir. aVL.1256.200. AMI 2. Klinik olarak. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. 16. interventriküler septumun inferior kısmında. 2000 b) D1. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. Đliçin.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. 13. 17.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. D3. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. Cevap D (Braunwald. Temel Đç Hastalıkları. Hurst’s The Heart. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. 15. Temel Đç Hastalıkları. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. 1997.baskı. s. Đliçin. MI’de %1-3 oranında görülür. sistolde. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2.315) EKG.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. göğüs ağrısı. s.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). Sol atrium volüm ve basınç. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. Temel Đç Hastalıkları. 12.296) Trunkus Arteriozusta. s. 1. 9.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. interventriküler septumda. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür. Temel Đç Hastalıkları. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen.baskı. ateş.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. s. b) Otoimmünite sorumludur. 1998. Klinik belirti vermediği halde. 5. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. Sayı 3. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. Akut miyokardit veya perikardit 3. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. s.355) Mitral regürjitasyonunda. Temel Đç Hastalıkları. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir.KARDĐYOLOJĐ 11. Önemli aort darlığı 5. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. s. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. Ciddi ventriküler aritmiler 14. s. s.

Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. Đletimde hafif değişme. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. 21. Đliçin. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. s.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. s.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz.22. QRS süresini uzatırlar. Đliçin. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. Pulsus alternansta. 2000 . d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. s.445. 19. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. Klinik Kardiyoloji s. Cevap A (Gök. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. Temel Đç Hastalıkları.461. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. (Đliçin. Bu erken diyastolde. Tablo 2. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. 20. bir kuvvetli nabız vardır. Dikrotik nabızda. A.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. Tablo 2. s. 18. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir.237) Bkz. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. apekste duyulur. Đliçin. Sayı 3.615. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. Temel Đç Hastalıkları.

TA:170/100.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor.389) Dissekan aort anevrizması. düşük amplitüdlü bir nabızdır. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. Tele’de aorto genişler.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. sistolik basıncın artıp. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. Pathophsiology of heart disease. EKG: sinüsal taşikardi. MEDĐTEST Cilt 9. QRS cevabı yavaş veya hızlı. s. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. 24. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. Preload. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. Temel Đç Hastalıkları.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. s. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. Hızlı EKG Yorumu.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. d) Renal infarktüs.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. Temel Đç Hastalıkları. d) Aort odağında sistolik thrill alınır.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Cevap C (Đliçin. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. %90’ında şiddetli ağrı vardır. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. 27. Koroner arter spazmı. c) Nörolojik komplikasyonlar. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma.259) Ani kalp ölümü. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. s. nabız basıncı daralır. Temel Đç Hastalıkları. b) Pulmoner infarktüs. el altında yavaş yavaş yükselen. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. 1993. Temel Đç Hastalıkları. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar.139) Afterload. Sayı 3. 2000 25. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. 121 . 23. Temel Đç Hastalıkları. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. 26. En sık sebep hipertansiyondur. 22. 1999. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. ancak düzensizdir.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. s. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. s. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. s. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder.

33. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. AV bloklu atrial taşikardiler. s. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. solda 2-4. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. bulantı. yüksek frekanslı. LDH. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. (Đliçin. iştahsızlık.CK-MB. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan.baskı 1997. 24 saatte zirveye varır. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). AV junctional escape ritimler.baskı 1997. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. s. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Temel Đç Hastalıkları. Atrium kasında etkili değildir. 1.329) Troponin-T: 3. Temel Đç Hastalıkları. uykusuz122 luk. 31. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. S. S.KARDĐYOLOJĐ 28. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. 1.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Kardiyak semptomlar. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir.troponin-T c) Troponin-T.baskı 1995. Görülen aritmiler.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. kusma. 5. ventriküler taşikardi. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. Yalancı pozitiflik çoktur.5-10 saat içinde yükselir. CK-MB. s. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır. 30. SGOT. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.LDH b) SGOT.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. sinus duraklaması. Nörolojik semptomlar. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. Medikal tedavide. 2000 . s. 3-4 gün sonra normale döner.baskı 1997. halsizlik. s. yorgunluk. Temel Đç Hastalıkları. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. 5. s. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. bunların %80-90’ında etken.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. Temel Đç Hastalıkları. 29. Đliçin.1995. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir.LDH Cevap A (Braunwald. beta blokerler ve disopyramid kullanılır.baskı. SGOT d) CK-MB. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. SGOT. kalsiyum antagonistleri. troponin-T e) Troponin-T.364) Pulmoner yetmezlikte. Đliçin. CK-MB. emici MEDĐTEST Cilt 9. SGOT. aureus’tur. Sayı 3. Đliçin. CK-MB.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. 2-5. günlerde plato çizer.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. aureus’tur. GIS semptomlar.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology.baskı 1997. 5. AV junctional taşikardi. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. 32.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. diyare. 5.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. Rutinde kullanılmaz. LDH. LDH.

sol ventrikülün değil. (Đliçin. s. baskı 1998 s. 38. tekrarlayan abortus. s. tekrarlayan fetal kayıp. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. 39. genellikle kadınlarda (%75) görülür. Temel Đç Hastalıkları. s.2306. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. baskı 1998 s. s.2295.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. s.2295. trombozlar. Đliçin.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. Temel Đç Hastalıkları. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. baskı 1998 s. WPW sendromu. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. Temel Đç Hastalıkları. 9.2008. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. Temel Đç Hastalıkları.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup.297) Lutembacher sendromu. 9. propranolol. baskı 1998 s. Sayı 3. 9. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.2379. atrial flatter. prokainamid. 37.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. Temel Đç Hastalıkları. En sık derin ven trombozları görülür. MEDĐTEST Cilt 9.1927) Antifosfolipid sendromu. baskı 1998 s.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. Đliçin. s. 40. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. Temel Đç Hastalıkları. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır.KARDĐYOLOJĐ karakterde. Đliçin. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. Đliçin.2272. Atrial taşikardi.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır. “dekreşendo”. genellikle sağ atriumdan. 2000 123 . 9. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. disopiramid. 9. Buna Graham Stell üfürümü denir. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. Livedo retikülaris görülür. Đliçin. 35. 34. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. 36. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. atrial fibrilasyon. baskı 1998 s. 9. s. verapamil kullanılır.

Temel Đç Hastalıkları.NEFROLOJĐ 1. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. P: Plazma. Mesela laktik asidozda laktat anyonları.010 <350 <1.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. Bkz. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Temel Đç Hastalıkları. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Sayı 3. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. 2000 4. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . Temel Đç Hastalıkları. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. s.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. Tablo 1.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. 2. Temel Đç Hastalıkları. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. Medüller kan akımının bozulması 4.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. MEDĐTEST Cilt 9. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. s. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. s. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin. sülfirik. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. azotemide fosforik. 3. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin.020 >500 >1. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. 5. s. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. s.

hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. s. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. The Principles and Practice of Nephrology. Đliçin. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. 1995. Textbook of Nephrology. s. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. Jacobson. s. Jacobson. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. d) 70-80 ml/dk’dır. Đliçin.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. 1995. Đliçin. Cevap A (Williams. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). aktif tüberküloz. Textbook of Nephrology. 3. s. c) 40-50 ml/dk’dır. 2000 . e) 90-120 ml/dk’dır. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. Sayı 3.794) Bkz. 1995. 1995. The Principles and Practice of Nephrology. Tablo 2.. Tablo 3. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur.baskı. Temel Đç Hastalıkları. 9. 1995. 8.baskı. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. Cevap B (Williams. 3. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur.baskı. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. The Principles and Practice of Nephrology. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. Temel Đç Hastalıkları. 1995. Textbook of Nephrology.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. 3. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. MEDĐTEST Cilt 9. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. AIDS. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. 1995. b) 25-30 ml/dk’dır.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler.baskı. 7. nefrotik sendrom gibi). Jacobson. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. diyare ve gastrointestinal fistüller. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş.769) Bkz. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. Jacobson. 6. 1995. 3. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. siroz. Đliçin. The Principles and Practice of Nephrology. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı.

Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. s. 11.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11. Temel Đç Hastalıkları. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. 153 .baskı.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. Cevap D (Đliçin. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. Temel Đç Hastalıkları. 1995. 14. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Temel Đç Hastalıkları. a) Đmmün kompleks nefritidir. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. 12. s. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. Sayı 3. 2000 Tablo 4. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur.751) Bkz. 3. hipertansiyon. Tablo 4. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. kan transfüzyonu. Đliçin. pulmoner emboli izlemektedir. 1995. MEDĐTEST Cilt 9. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. Đliçin. 13. Temel Đç Hastalıkları. 1995. s. s. s.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams.NEFROLOJĐ 10. laktat ve sitrat uygulaması. 3. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. Đliçin. Cevap D (Đliçin. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. Jacobson.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir.766. s. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. ödem.baskı. Đliçin. The Principles and Practice of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. 1995. Textbook of Nephrology. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır.713. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. s. hemorajiler. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. SO4.814) Akut PSGN. Jacobson. Temel Đç Hastalıkları. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır.

s. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. s. Tablo 5.NEFROLOJĐ Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir.818) Bkz.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. proteinüri.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. 15. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. Temel Đç Hastalıkları.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). ani başlayan hematüri. Sayı 3. s.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. Temel Đç Hastalıkları. 19. 2000 .Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. s. Cevap C (Đliçin.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. s. ödem. 17. Temel Đç Hastalıkları. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. Temel Đç Hastalıkları. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır.

Psychiatric Secrets. 1996. Psychiatric Secrets. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. Limbik lökotomi.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. Sadock. s. 1. fetişizm. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi. Çocuklara karşı cinsel sevi. 1996. 7. 6. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. 1996. Psychiatric Secrets. 1. 1. 6. 1995. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. 1996. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . s. s. 5. s.1313. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. Pedofili.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir.baskı.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. baskı.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. s. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. s. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. s. Psychiatric Secrets. Sayı 4. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Eksibisyonizm.baskı. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson.baskı.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson.142) Vouyerizm.baskı. 1996. Comprehensive Texbook of Psychiatry. Psychiatric Secrets. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. 2. 1. 1. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. 7.baskı.PSĐKĐYATRĐ 1. 4. baskı.

MEDĐTEST Cilt 9. Sadock.plasidite. baskı. 3. d) Bir şizofreni semptomudur. s. Comprehensive Texbook of Psychiatry. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Black. s. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. baskı. 9. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. 1990. 10. baskı. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. 2. s. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. c) Đnsidens azalmaktadır. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. 2000 . hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. s. Bu bozuklukta plasidite.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. amnezi.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. 13. 14. 1995. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. 11. 8. 2. 6. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. Psychiatry. 12. s. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. hiperseksualite. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . Sayı 4. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. Distimi. Psychiatry. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. Cevap D (Scully.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully.baskı. baskı. 2. perseverasyon. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. Psychiatry. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. s. akalkuli. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). Cevap C (Kaplan.

Psychiatry. Cevap B (Scully. s. 2. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan. e) Etkili bir sedatiftir. s. Psychiatry. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. 21.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir.145) Agorafobi. d) Etkili bir hipnotiktir. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. 20. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir. 1993. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. s. Meleod. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. Sadock. Sadock.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. 22. depresyona yol açmaz.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. Biology of Anxicty Disorders. Sadock. baskı.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 1991 s.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 . s. 19. 15.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 16. Psikofarmakoloji. Sayı 4.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. Köroğlu. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. baskı. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. 17. s. 2. s. 18.

226 27.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 30.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. Cowen.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur. s. The Psychiatric Therapics.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. bunun farkındadır.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu. s. 24. Sayı 4. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. 25. s. yineleyici düşüncelerdir.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Gath. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 1996. 1994.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir. Sadock. Oxford Textbook of Psychiatry. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu. Sadock. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. s. Sadock.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. 23. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. 2000 . 28. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. Sadock.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. s. 29. s. 1994. Sadock. Mayou. 26. s. 31.

1996. Mayou. Oxford Textbook of Psychiatry. enkoherans. Cowen. Sayı 4.cilt s. 7. Cowen. sabit fikirler veya inançlardır. Oxford Textbook of Psychiatry. Psikofarmakoloji.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni). s. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. 1996. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. şizofreni alt tipi değildir. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. 7. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. yanlış. 1991. baskı 1.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. 33.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. baskı. 7. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. Psikofarmakoloji. MEDĐTEST Cilt 9. Mayou. s. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. Paranoid tip. Köroğlu.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. 1994. 38. Köroğlu. genellikle anlaşılamayan.119) Klinik Uygulamalı 36. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. s. 1991. Andiferanisye tip ve Residüel tip. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. s. 35. duygulardır. 2000 227 .163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. algısal bir bozukluktur.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. s. 1.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. s. Gath. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34. 32. Katotonik tip.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken.baskı.cilt. Gath.

Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Principles of Neurology. 2000 . 5. s.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. s. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. 1997. Sayı 4. s. 6. 228 Cevap E (Adams. s. 4. c) Noradrenalin. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. Principles of Neurology. 1997. 7.baskı. Principles of Neurology. MEDĐTEST Cilt 9. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar.baskı.baskı. s.NÖROLOJĐ 1. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. s. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. 1997. 6. 1997. Cevap E (Adams. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams.baskı. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. 6. 3. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. Principles of Neurology. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker. s. 6. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. 6.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. Principles of Neurology. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. 1997. 6.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. 6. III b) Digit IV. 2. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır.baskı. 1997.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. II. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams.baskı. 1997. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir. 6. Cevap A (Adams. Principles of Neurology. Principles of Neurology. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır.baskı.

baskı. 15. 2.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar.baskı. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. 13. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. s. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. s. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 6. s. 14. Nöbetler ilaç kesimi.NÖROLOJĐ 8.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. 2. 1997. 2000 12.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. Current Practice of Clinical Electroencephalography.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Principles of Neurology.baskı.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. s. 6.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. d) Sık düşme görülür. Sayı 4. 10. 1990. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 1990.baskı. 1996. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır. 11. 2. 2.baskı. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. uykusuzluk. 2. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. 9. s. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. s. s. 8 Hz çok nadirdir. 1997. Current Practice of Clinical Electroencephalography. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. 1990. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. Principles of Neurology. 1996. 229 .30 yaşında erkek hastanın myoklonik. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.

angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması.25 yaşındaki obez kadın hastanın.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. 20. Sayı 4. 1998. 1996. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor.baskı. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. 1997. Hasta. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. s. Bu tabloda II. s. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. burun tıkanıklığı veya akıntısı.baskı.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. lakrimasyon.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. progresif seyir göstermesi. s.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. 6. 2000 . Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. 21. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. Principles of Neurology. 2. 1997. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts.baskı. s. Neurology in Clinical Practice. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. 17. Principles of Neurology. 2. 6. 16. 18. temporal lob epilepside daha nadirdir. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. 1996. rijiditesi. 2. Neurology in Clinical Practice. s.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. 1996.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9.baskı. VI ve nadiren VII. 22. s.baskı. 19. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. 3. operküler 230 supramarginal. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. 1997. s. Neurologic Principles and Practice.baskı. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.

s. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. Glikoz %50-85 mg/ml. renksiz bir sıvıdır. olfactorius d) N. 3. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. opticus b) N. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. Klor %720-750 mg/ml. 2000 Cevap E (Snell. 26.baskı. 1992. accessorius e) N. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. 1992. vagus d) N.417) 10. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. glossopharyngeus c) N.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. 3. Pontine arterler. 28. s. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. Crit Rev Toxicol 1991.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. 3. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.baskı. 25. epandim. 27. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. küçük çaplı. N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. 3. fasiyalis üst kısmı-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. vagus MEDĐTEST Cilt 9. 23. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. s.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir.baskı. Anterior inferior cerebellar arter.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. mikroglia ve oligodendrositlerdir. Protein: %15-45 mg/ml. Hücre: 0. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. 24. 3. 1992. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Sayı 4.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell. trimenus-N.baskı. 1992.baskı. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. fasiyalis alt kısmı e) N. 1992. abducense-N. 3. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. Labirintin arter.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar.3 lenfosit/mm3. Superior cerebellar arter. 3. Cevap D (Snell. 29.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell.baskı. 231 . Labirintin arter.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. accessorius b) N. s.baskı. s.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. Baziler arterin dalları sırasıyla.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. fasiyalis üst kısmı c) N. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. 1992. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. s. Posterior cerebral arter. 1992.

32.baskı. 36.baskı.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 2. Clinical Neurology. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır. Clinical Examination.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. 3. s.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. 1993.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. 2.baskı. 6.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. 34. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. 2000 . B12 yetmezliği.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein. 2.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. Medial dalları beyin sapını kanlandırır. Clinical Neurology. 1993.baskı. 1993. pitozis. Clinical Neurology.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir. 232 MEDĐTEST Cilt 9.baskı.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg. 1993. s.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. s. 1993.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi.baskı. s.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. s. 2. 37. dizartri.baskı. 33. Clinical Neurology. intrakraniyal kitleler.NÖROLOJĐ 30. 2. Sayı 4. s. 35. 31.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg.baskı.137) AIDS’li hastalarda.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. altüst ve/veya genel güçsüzlük. s.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. s. Current Therapy in Neurologic Disease. 2. Clinical Neurology.

Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. 1996. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. umbilikal herni. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir.PEDĐATRĐ koma. bağırsak tıkanması.baskı. 204 134.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. 15. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. bradikardi. iriste benekler. 1996. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. büyük başparmaklar. 133. kısa burun. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. büyük. Büyüme geriliği. kısa el ve ayak parmakları. ellerde Simian çizgisi ve 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Avery’s Diseases of the Newborn. Essentials of Pediatrics.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. mental retardasyon.Hipotoni. 132. hipoglisemi. kısa. s. Ersoy. çekik gözler. s.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. megakolon. s. 2000.baskı. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. Testiküler disgenezis. mental retardasyon. s. konjenital kalp hastalığı. X0 c) Trisomi 18 d) 47.243-253. Simian çizgisi. 1994. 1998. düz oksiput. 135. Pediatric Diagnosis. Ersoy. parmakta klinodaktili. burun kökü basıklığı. displastik kulaklar.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır.baskı. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. düz geniş yüz. hipogonadizm. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. s. diş anomalileri. kusma. buruşuk dil. küçük ve yay gibi damak. Ersoy. geniş aralıklı. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır.312-321. s.312-321. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 4. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. 1986. Çilek rengi gaita. 15. 136. epikantus. geniş eller (klinodaktili). s.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. Ballard. azospermi ve sterilite vardır. 2000 . Sayı 4. XXY e) 46. iç epikantus. 2000. uzun boylu. Đleokolik tip daha sıktır. 2000.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. medial aksial triradius. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45.

Essentials of Pediatrics. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür. s.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. Essentials of Pediatrics.465) Carey-Coombs üfürümü. Heberden nodüller osteoartritte görülür. Sayı 4. s. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. 1994.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. göğüs ağrısı.507) Đnfektif endokardit ateş. myalji.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. 1994. Essentials of Pediatrics. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. 138. 1994. Devamlı üfürüm. artralji. titreme. Graham-Steel üfürümü. SSS lezyonları). 141.509 vd. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. Osler düğümleri. artrit. üfürüm. Janeway lezyonları. splenomegali. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. peteşi. s. 1994. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. beslenme sırasında huzursuzluk. 139.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. MEDĐTEST Cilt 9. s. 142.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. 143. Bu. s. Bu faydalı olmazsa adenozin. 1994. 2000 140. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. 1992. Ejeksiyon üfürümü. Essentials of Pediatrics. Essentials of Pediatrics. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. PDA’da duyulur. Essentials of Pediatrics.) Supraventriküler taşikardi. terleme. embolik olaylar (Roth lekeleri.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 .Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. s.1161 vd.

MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. s. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. s. 1991.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. X’e resessif geçiş gösterir. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. 2000 . Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. 144. öksürük. Textbook of Pediatrics.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar. Kızlar taşıyıcıdır. ateş. 147. 146.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır.1024) Perikardit daralmış nabız. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. 149. 1991. 1992.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. 1991. s. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. 14. MEDĐTEST Cilt 9. 1991. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. 145. sessiz prekordium. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. Sayı 4. boyun venleri dilatasyonu. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. s. s. s. pulsus paradoksusla karakterize. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. derinden gelen kalp sesleri.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir.baskı. s. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. 148.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir.

Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. 1991. 1991. retikülositozis ve polikromatofili’dir. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. e’dir.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. 155. Ancak. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. D. 1991.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. trombozis ve enfarkta yol açabilirler. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir.PEDĐATRĐ 150. 151. 1991. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. 207 . L2-L3 morfolojik subtip. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. artmış MCV. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. c. Bunlara ilaveten. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. s. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. 1991. Sayı 4. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. 1991. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. SSS tutulumu. Bunlar C. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. s. s. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. yüksek Hb düzeyi gibi. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. s.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. 154. Örneğin. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. 152. d ve E. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. s. s. “d” antijeni saptanamamıştır. 153.

baskı. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. 1992.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. s. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 14. 163. Sayı 4. 14.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir. s. 1992. 2000 . 14.baskı.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 161.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 158. 1992. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 156.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. s.PEDĐATRĐ Ancak. s.495-524) Staphylococcus. 157.baskı.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.baskı. s.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. 14.baskı. s. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır. 1992. s. 14. diğer şıklar kısmen doğru olabilir. 1992.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 1992. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 14. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. (c). 159. 162.baskı.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 14. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 160.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. 1992.

1999. 3.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. 1992. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. 1999. s. Sayı 4.baskı. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. 164. s. 167.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. Fizik muayenede eksoftalmus. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics.baskı. 3. 3. 165. 1992. 1992. 14. prolaktin salınımı ile uyarılır.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası.baskı. tromMEDĐTEST Cilt 9. saçlı deride seboreik raş.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. s. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. c) Süt salgılama refleksi.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. Birçok kemiklerde lezyonlar. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . hepatosplenomegali.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Plazma hacminin azalması. anemi.116-120) Normal. s.Poliüri. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. 3. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. 14. diabetes insipitus.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. 1999. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 166.baskı. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. 169. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. 14.baskı. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. s. 1999. s.

Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. 175. 1999. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. 170. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. s.baskı. 3. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. Sayı 4.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. 2000 . e) Tedavi gerektirmez. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. s.baskı. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 171. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. Cevap E (Oski’s Pediatrics. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.baskı.2 altına düştüğünde gözlenir. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. halsizlik.baskı. Bu bulgu genellikle pH: 7. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. d) Bebek hipotiroid. bulantı. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. 1999. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. 1999. s. 3. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. 3. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. 3. s.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. hipertiroid ve ötiroid olabilir. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir. Ayrıca hikayede poliüri. hiperfosfatemi meydana gelir. s. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. 173. ADH antagonistlerin kullanılması. hiperventilasyon. 172. 1999. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları.baskı. 3. 174.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. polidipsi. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. 1999.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri.

Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. s. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. s. -Tekrar eden burun kanamalarında travma.1501-1503.586.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. 1992. 179. 178. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir.baskı. 1999. s. J Pediatr 1990. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. Stool. 1991. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır.baskı. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. s. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Lancet. Wallace. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur.baskı. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. 1990. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. Genellikle hiperglisemi görülür. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. 14. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. Scheetz. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. Bluestone. kurusoğuk çevre ısısı. 14. Skoldenberg. Fuhrman.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. 3. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. sonra durdurulabilir. Zimmerman. 1992. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. Sayı 4. 1992.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. yabancı cisimde akla gelmektedir.788-789) Adölesan dönemde. 337:189-192. Pediatric Otolaryngology. Cameron. Johansson. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Dev Med Child Neurol 1992. Pediatric Critical Care.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 177.baskı. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). 176. s. Erkek çocuklar etkilenirken.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. 2. 211 . Munro. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir.

Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler.baskı. s. Pediatr Ann 1990. pulmoner stenoz görülebilir. Mcnamara.16 yaşında. 184. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. Pnömoni sık ve fataldır. 14. 6. 14. PDA’da görülebilir. H. William sendromu’nda aortik stenoz. 19. 14. 1991. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. s. aortik regürjitasyon. s. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. 183. s. 1990. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir.baskı. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur.PEDĐATRĐ 180. 2000 .baskı.656. Sayı 4. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. 182. 181. Principles and Practice of Pediatrics. Fizik muayenede batın distandü. 1991. MEDĐTEST Cilt 9. 22. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. s. s.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. 1992.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür.1289) Splenektomili hastalarda. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Rudolph’s Pediatrics. s. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. Nelson Textbook of Pediatrics.920. s. Powell. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. Noonan sendromu’nda boy kısadır. Nelson Textbook of Pediatrics. 14.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. 1992. Otopside aortun geniş. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. s.182-183. H.baskı.baskı. PDA.2397-2400. 3. 1992. aortada dissekan anevrizma görülür. Oski. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. influenza. 1990. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. Bricker. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez.52-53. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. Aort koarktasyonu sıktır. American Academy of Pediatrics. 1992. Cherry. mitral valvde prolapsus. Infectious complications in children with HIV infection.baskı. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir.baskı.baskı. Feigin. Textbook of Pediatrics. 1992. Pulmoner stenoz sıktır. s. 1991. bağırsak sesleri hiperaktif. Nelson. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. Meningokok.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. 19:421436.

b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. s. Hathaway. s. s.522) Bkz. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. d) RDW azalmıştır.baskı.1388. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir.1422-1429.478-479) Bakteriyel trakeit. PTT uzun. Nelson Essentials of Pediatrics.285) Hemofilide protrombin zamanı normal.baskı. Çocuk Hastalıkları. s. s. Tablo 23.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. 1992. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. 2. MEDĐTEST Cilt 9. normal α-tal.4oC yükselmesi. 11. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. Groothuis. 15. 2 saat önce ateşinin 39. 187. s. 1993.1501. e) PT ekstrensek yolu ölçer.baskı. 15. 186. Hipertansiyon seyrektir. 2000 213 . b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. 14. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. 2. c) Hemofilide PT uzamıştır. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Nelson Essentials of Pediatrics. Current Pediatric Diagnosis&Treatment.1058. Serum komplemanı özgül olarak normaldir. a) APTT intrensek yolu ölçer. kanama zamanı normaldir. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. 1996. 2000. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. Nelson Essentials of Pediatrics. s. Hay. krup.PEDĐATRĐ 185. s. Sayı 4.baskı. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. 1996. 1997.470. Ersoy. 190.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. c) Ferritin düşüktür.baskı. 188. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. e) MCH düşüktür. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. s. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır. ** Sıklıkla normokrom. 15. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. s.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. b) MCV düşüktür.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). Paisley.baskı. 189.baskı. Cevap D (Cin. 2.baskı.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 1996.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

1. 1.cilt. Sayı 4. 2000. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. tonus. 2. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. 216. Emme refleksi. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg.5 mg folik asit verilmesi önerilir. s. Muayenede bulber hipertrofi. s.baskı.341) Addisonda hipertansiyon değil. 219. sağlıklı bebek için kriterdir. Pediatri.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. s. 2000.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.cilt.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. s. 220. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pediatri.701) Duchenne musküler distrofisi. hemolitik anemi. 2000. yakalama refleksi. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir.69.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir.1-0. 2000 . diğer yenidoğan refleksleri. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar.PEDĐATRĐ 215. Cevap C (Neyzi. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. Gebelik. PAN’ın bir alt grubudur. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. s. postural hipotansiyon görülür. 220 218.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise. s.

influenza tip B’dir. Tablo 29. perikardit. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. 2000. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. 2000. 226. 2000. deri fibroblastlarında da rastlanır. otozomal resesif geçer. uterus yumuşaklığı.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. s.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. Kemotaksi. s. 222. s.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. 2000.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. osteomiyelit. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. yaygın tonus artışı. Sayı 4. 221 . boğmaca yapılmaz.5oC). sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir.280) Chédiak Higashi sendromu.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. eritrosit. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. 224. Pediatri. 225. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. -Erişkin dönemde. Pnömoni. Cevap C (Ersoy. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. aşırı ağlama ve irritabilitedir. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır.cilt.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. artrit. lökositoz (>18 000/mm3). annede intrapartum ateş (>37. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Granüllere trombosit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Yaşam boyu immunite bırakır. lepra. lenfosit.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. s. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. karaciğer. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz.263) Bkz.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). 223. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. d) Trismus.

2000.PEDĐATRĐ Tablo 29. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. Akut kan kaybı 4.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Sayı 4. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. Makrositer anemiler: a. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. s.217) Henoch Schönlein Purpurası. s. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. Kronik böbrek yetmezliği 227. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. Splenomegali 5. 228.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. 222 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . 2. ileum rezeksiyonu. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. Normositik anemiler: 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.baskı.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. anstabil hemoglobinler) II.

2000. ay b) 9. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. mikroftalmi. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. s. Ancak üç aylık175 . Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. ay d) 15. 6. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. ay e) 18. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. rash. splenomegali. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. 2000 sağlanmaktadır. retardasyon. 1. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. hidrosefali/mikrosefali. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. Cevap D (Ersoy. 2000. ay c) 12. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. Cevap D (Ersoy. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. s.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. ateş. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. nöbetler. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. 4. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. peteşi. Buna uyarak. 2000. 2. ay Cevap B (Neyzi. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. s. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. 3.166) Toksoplazma triadı. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Beslenme bozukluğu. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. lenfadenopati.cilt. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. serebral kalsifikasyonlar. annelerin çoğu asemptomatiktir. Koryoretinit 3. koryoretinit bulguları olabilir. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. sarılık. Sayı 4. Dünya Sağlık Örgütü. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. s. c) Hidrosefali. Serebral kalsifikasyon 2. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. hepatomegali. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. 1.PEDĐATRĐ 1.

Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. b) AKŞ = 140 mg/dl. sepsis) b. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. s. Dehidratasyon d. RDS. 2000. 2000. Essentials of Pediatrics. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. şok. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Đleus j. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. Şok g.baskı.21) Bkz.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Tablo 1. Peritonit 6. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Hipoglisemi sabah başağrısı. s. Nefrotik sendrom h. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Plazma volümünün azalması (hemoraji.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliği ı. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. 8. 2. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. Tablo 1. konjestif kalp yetmezliği. Sepsis e. dehidratasyon.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. Bu nedenle. Antibiyotik diyaresinde. Sayı 4. s. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. 7. 2000. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. sorumlu antibiyotik kesilir. a. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir.343) Poliüri. 5. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. 3 mEq Na+ 2-2. s. Hipotansiyon c. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . Yanık f. Kanama b. Gece saat O3:00'da hipoglisemi.

Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 3. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. 0. 2000. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. b) PPD (-) ise BCG yapılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup.4 Ü/kg NPH b) 0.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. 10.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. 13. 2000 177 . Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır.1 U/kg kristalize insülin verilir. Önce bolus tarzı.159) Eritema Enfeksiyozum (5. son 12 ayda (+)’leşenler 4. Daha önce PPD (-) olup.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. PPD (-) olsa da korumaya alınır. aya dek verilir. sferositoz. s.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. Cevap C (Ersoy.hastalık). s.346) Đnsülin tatbiki: 2.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. 2000. 2000. s. ardından 0.PEDĐATRĐ 9. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir. Hasta değilse ilaç 6. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. Tablo 2. Kan glukoz düzeyi.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Sayı 4. Bkz. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. 2000. olmasın) 2. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Fibrin ağı oluşumu görülür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. saatin sonunda başlanır. insan parvovirus B19 ile meydana gelir.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. s. 11.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. 12.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. b) BOS basıncı yüksektir.

gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. -Nöbette bilinç kaybolur. kültür (+) ise bu olasılık %3.baskı. -Günde 20-30 defa olur. Ersoy. ASO) Tablo 4. Pediatri. s.baskı. Essentials of Pediatrics. trombosit disfonksiyonu. Allerjik reaksiyon. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0.375) Absans Nöbeti (Petit mal).1688. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir.cilt. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92).165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kongenital kalp hastalığı (%12). giderek 178 Tablo 3. -Ani başlar ve ani biter. 15. 1996.677) Bkz. Bkz. 2000 . -Belirgin organik neden saptanamaz. Sayı 4. s.3. 2000. Tablo 3. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir. s. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri. 2000. pankreatit. s. ensefalopadi. s. yani 10 kat fazladır. koagülopati. CRP. 1. s. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. 1996. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. Cevap D (Neyzi. mikrosefali (%73). hiperglisemi. 2.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. s.756. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. Ersoy.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. 17. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. 14. MEDĐTEST Cilt 9.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. 1996.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. 2. Tablo 4.553. 16. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz.

Tablo 7. eklem. Soğuk. s. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. Geniş fontanel ve sütürler 9.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. b) Kanama zamanı uzamıştır. 3. Ersoy. 22. Tablo 6. Oksi. s. Ersoy. kuru. Umblikal herni 7. Bkz. Tablo 8. Guatr (çok seyrek) 12. 2000. Tablo 5.285) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 19. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. 2.1613-1620.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır.283) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. tablo 15-8) Đkincil kanserler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz.baskı. 2000. 23. s. Hipotermi Tablo 6. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tablo 5. Hematology of Infancy and Childhood. Makroglossi 8.336) Bkz. 1993.PEDĐATRĐ 18. 21.1531-1540.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. benekli deri 6. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. s. 1996. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. Hematology of Infancy and Childhood. Konstipasyon 4.baskı. Oksi. d) Trombosit sayısı normaldir. 1993. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. Cevap B (Nathan.376-377. 2000 179 . s.557. Letarji (%32) 3. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. 2000. Beslenme güçlüğü 5. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. s. 1996. Sayı 4. s.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. eklem.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. Abdominal distansiyon 10. Uzamış sarılık (%30) 2. s. Pedatric Endocrinology. Ersoy. 2000.

s. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. mikoplazmalar.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. s. 2000. 24. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. influenza d) Staph. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir.PEDĐATRĐ Tablo 7. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. Prognozu en kötü olan tiptir. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. Daha geç evrede karaciğer. uterus. En sık 6 aylıkken görülür. s.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. 2000.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. Prognozu iyidir. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. parainfluenza 3. 26. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Lokal olarak hızla yayılır. Sayı 4. influenza tip B). s. influenza ve rinoviruslardır. s. pnömonia b) RSV c) H. kemik ve beyin metastazları yaparlar.220) 180 .Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Yalancı bir kapsülü vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. Embriyonal tipin özel bir şeklidir. viridans Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Viral etkenler RSV (%50). Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. 27. 2000. 2000. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. -Bothyroid sarkom: Vagen. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. 25. bazı adenoviruslar. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. 2000. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. aureus e) Strep. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

s. Pediatri.PEDĐATRĐ cuttur.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph.baskı. Diz. 28. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . 30. Tablo 9. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. 2. s.cilt. 29.cilt. 2000.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Pediatri. 2. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. eklem içi kanamalardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. 32.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. MEDĐTEST Cilt 9.471) Kalıtsal nefrit hematüri.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. s. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri. Sayı 4.390) Bkz. Pediatri. calicivirus.cilt. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır. Otosomal resesif geçişlidir.382. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. 2. 2. s. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. enterik adenovirus.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. 2000 Tablo 9.

Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon.54) Bkz. 2000. Metalik nitelikte öksürük. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. 33. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. 36. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. 35.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.43) Bkz. d) Serumda cAMP artar. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. Cevap A (Ersoy. 2000 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. suprasternal. 2. 2000. ancak çocuklarda nadirdir. Tablo 10. 37. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. 2. depresyon. gri. baklagillerden fakir. anoreksiada pellegra gelişebilir. b) Alkalen fosfataz artar. s. s. Tablo 11. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. malabsorbsiyonlarda. e) PTH artar. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Özellikle omuz.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. s. s. 3. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. Fizik muayenede. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. Tedavide mısır. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. 34. keskin kenarlı plaklar olur. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. 2000. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. dalgınlık. renkli plaklar (Bitot lekeleri). glossit. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. geç ve kalıcı bulgulardır. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı).453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. zorlu solunum.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. Bulber konjunktivada kuru. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler.Dermatit. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. oryantasyon bozukluğu. Kusma 34 gün. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. Pullanma olur. Subglottik bölge. Buradaki glossitte dil kaba. Demans.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. Sayı 4. sonuçta villus hasarı. s. c) Ca++ düzeyi düşer.

Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. s. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. splenomegali. En sık tutulan eklem dizdir. Gövdede eritematöz maküler döküntü.baskı.baskı. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. En sık büyük eklemler tutulur. e) Anemi vardır.312) Bkz. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider.baskı. 183 . b) Her iki cinste eşit gözükür.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. 2000 Tablo 11. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. ortostatik hipotansiyon. Tablo 12.baskı.PEDĐATRĐ Tablo 10. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. c) Splenomegali vardır. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. gövdeyi. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. Sayı 4. Çocukta tipik olarak. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. e) Kraniyal sinirleri tutabilir. 2. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. 2. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. PTH N.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.coli b) B grubu streptokoklar c) S. MEDĐTEST Cilt 9. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir.285. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. s.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. aksırık. s. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Amino Fosfatüri N. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Đdrar asitüri N. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. cAMP N. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. s. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. derin de olabilen anemi vardır. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. b) BOS 1. haftada normaldir. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. 2. hipotansiyon. gövde pembe 40.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. 41. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. 38. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. 39.

Güçsüzlük 6.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. lökosit. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Zamanla nöronlar kaybolur. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. seyrek olarak gram negatif basiller. ateş. yerel ödem. 42. s.55) Fabry hastalığı. fokal duyarlılık (%70). topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. Sayı 4. aureus (%60-90. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. Muayenede bulber hipertrofi. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. Staphylococcus aureus ya da Candida S. streptokoklar (%10). eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. Pediatri. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir.cilt. 44. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. 184 43. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. X’e bağlı olarak geçer. BOS sıklıkla hastalığın 1. Hastalıkta kesin tanı serum. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. 2. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. aureus.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. 2.baskı.PEDĐATRĐ Tablo 12. s. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir.cilt. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. kol-bacak hareketlerinde azalma. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. 2. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. Salmonella. Pediatri. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. üriner retansiyon veya inkontinansa. Hastalık. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. grup B streptokoklar S. Escherichia coli. s. 2000 . Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi).

Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. büyük dil.cilt. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. Sayı 4. Egzersizden sonra serum transaminaz. Ayrıca kalp kapakları. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. kas krampları. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. Cevap C (Neyzi. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. eller geniş. çabuk yorulma şikayetidir. Diz. omuz.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Nörolojik belirtilerin serebrosid.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. s. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. aylarda zeka geriliği belirginleşir. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. plazma. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. 46. Hipertonisite vardır. Deri kalındır. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. Kesin tanı. ateş. Pediatri. 2. 185 . Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. miyoglobinüri. proteinüri. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. 2.cilt. 2. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. 18-24. lökosit. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. Tanıda. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. 47.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). aylar arasında hepatosplenomegali. Kombine. Fazla miktarlardaki fenilalanin. Hastalar doğumda normaldir. Hemen tüm dokular tutulmuştur. b) Kusma en erken belirtidir. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Pediatri. kas fosforilaz eksikliği. endokard ve miyokard kalınlaşır. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. e) Refleksler hiperaktiftir. terleme olmaması. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. dirsek. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir.42) Hurler sendromu. göz yaşı. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. Genellikle 624. parmaklar kısa ve künttür. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. iskelet deformiteleri. c) Hipotonisite vardır. s. Dişler deforme. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. sülfatid. Đlk belirti. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. B grubundan hastalarda vasküler epitel. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. Ekstremite ağrıları. hafif pençe eli deformitesi vardır. s. idrar. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. Fenilketonüri. iskelet kaslarında azalmıştır. 45. Pediatri. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. kaba yüz yapısı.7) Fenilketonüri (PKU).cilt.

Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. Wheezing duyulur. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. s. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar.cilt.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. ateş ve halsizliktir. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. çok zaman tek taraflı. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. s. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. nezle. nazal veya orofaringeal materyelden. Pediatri. 1. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. Solunum yüzeyelleşebilir. Hasta.cilt. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. Meme gelişmesini. meme gelişmesinin 3-4.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. Pediatri. Pediatri. 50. kaş.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir. Ekspiryum uzamıştır.278) Bkz. kirpikler de pigmentten yoksundur. ergenliğin erken döneminde başlar. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda.PEDĐATRĐ Tablo 13. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. En fazla ilk yaşlarda. yaygın olarak albinizmde görülür. 1. bu nedenle pubis. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. öksürük ve hafif ateş olur. solunum yetersizliğinden ölebilir. Bazen raller de duyulabilir.cilt. 2000 48. Taşipne vardır. büyük. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. 1. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir.cilt. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. Bulaşma direkt temas ile olur. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. evresinde görülür. Virusun nazofaringeal. MEDĐTEST Cilt 9. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. Tablo 13. Albinizmde deri ile birlikte saç. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. 51. 1. Pediatri.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. Sayı 4. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. s. s. 49.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir.

ancak ön planda suboksipital. sonra süratle boyun. kasık ve boyundan başlar. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. kasık ve antekübital 187 . Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Hastalık sinsice. Kızılın epidemiyoloji. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. Döküntü ilk olarak aksillalar. asfiksiye. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. plazma hücreleri artar. servikal kısımları tutar. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. 3 gün kadar kısa. Abdominal duvar. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. koma ve ölüme neden olur. 2. hafif konjunktivit.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. s.gününden önce olur. Kan tablosunda lökopeni vardır. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. 53. parlak ışık. s. Sayı 4. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır.cilt.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6.351. Spinal sıvı normaldir. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir. 54. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. baş ağrısı. noktasal ya da ince papüler olabilir. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir.PEDĐATRĐ 52. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. Döküntü ilk önce yüzden başlar. s. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. anoreksi. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar.cilt. Pediatri. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Yüksek ateş. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. s. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır.352) Kızıl. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. 1.684. Kızıldan farklı olarak. Hastanın şuuru genellikle açıktır. Döküntünün 1. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. bulgular.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. Ateş. Solunum kaslarının tutulması. gövde ve ekstremitelere yayılır. Döküntüler pembe renklidir. günde döküntü tamamen kaybolur. uzun ve ağrılı olur.cilt. soyulma görülmez. Ekzantem kırmızı. postauriküler. öksürük. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. 1.baskı. Alın kırışıklığı. tahta gibi serttir. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. 3. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Adenopati jeneralize olabilir. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. Pediatri. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. Pediatri. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. kollar. Daha sonra spazmlar çok daha sık. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. Nadir olarak da 39oC-39. 55. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. 1.5oC’ye yükselen ateş olabilir. gününde kırmızı ve nokta şeklinde. 2. kötü prognoz işaretidir. nezle.

hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. 2. 56. Tablo 14. 2000 . 57. Bilinmiyor Kolik. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. 2. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. enüresis alarmları ve imipramine’dir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. Sayı 4.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). 58.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. s.baskı. s.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki.baskı. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir.61) Bkz. apne Yok Gangren. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. Tablo 14. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. 2. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. s. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). Optik atrofi.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics.baskı.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık.

(renal) HCO3. e) Retikülositler artmıştır. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. yorgunluk. Sayı 4. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Daha yüksek düzeyler (7.0-8. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. 2000. Tablo 15. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. En sık 6. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59.(renal) ↓ HCO3.baskı. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. MEDĐTEST Cilt 9.378) Karbamazepinin yan etkileri.589) Bkz. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. serebellar ataksi.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi. baş dönmesi. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir. s. 2000. 2. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar.5 mEq/L düşer.PEDĐATRĐ Tablo 15. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. kraniyal sinir felci görülür.5 mEq-L artar. renal bikarbonat atılımı HCO3.5-7. parezi görülebilir.baskı. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. bulantı. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir. 7 ve 8. PCO2’de 10 mmHg için HCO32. s. s.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı. b) Akut böbrek yetmezliği yapar.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut). 60. 189 .1 mEq/L artar. 2000 61.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür. kusma.0 mEq/L). kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. güçsüzlük.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.(renal) ↓ HCO3. s. Hiponatremi. 63. 62. 2.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. d) Coombs testi pozitiftir. diplopi.

Sıklıkla femur tutulur (%40). Cevap C (Ersoy. Kan yaymasında şistositler. s. trombositopeni. 2000. fibula. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. humerus. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. s. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). letarji. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ödem. Retikülosit sayısı artmıştır. Tablo 16. Fleksiyon halindeki bebek. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. regional lenf nodu tutulumu (%20). 2000. mikroskopik hematüri. Sayı 4. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. irritabilite ve oligüri söz konusudur. s. Primer tümör sıklıkla. aksırık.54) Bkz. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. humerus (%15) tutulumları da olabilir. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Lökositozis sıktır. kostalar. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. peteşi. Đdrar analizinde. Fizik muayenede solukluk. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Kötü prognoz bulguları.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. s. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Meduller kavite veya periost kökenlidir. Coombs testi negatiftir.303) Osteosarkom. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. 2000 . distal femur. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. hiperemi. 2000. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. c) En sık vertebralar tutulur. Tablo 16. Sedimentasyon artmıştır. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. Ayrıca tibia (%15). yumuşak doku şişkinliği. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. daha ziyade adölesan dönemde görülür. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. proteinüri ve silendirler görülebilir. 65. 64.

gün olduğu sanılmaktadır. Tablo 17. 1.44) Gül lekeleri. 69. d) Đnfertiliteye sebep olur.PEDĐATRĐ 67. ay b) 15-18. Sayı 4. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). Retraktil testis. 1. 68. öğrenme bozukluğu. yenidoğanlarda %3. pnökokok %25). Pediatri. Sıcakta döküntüler artar. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. 3. 191 .Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy.cilt. meningitis Cevap B (Nelson. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. 2000. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bazen shigellosis’te de olabilir.686-687) Erythema infectiosum (5. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. Prematürite ile bu oran artar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. dekadlarda ortaya çıkar. meningokok %15.100) Bkz. coli b) Streptococcus pneumonia c) H.5. 72. s. bazen torsiyone testis olabilir.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. 3 evre şeklinde seyreder. s.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H. 2000 Tablo 17. follikülit. Pediatri. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir.4 oranında görülür. 1.7 oranında.328) Kriptorşidizm.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. s. Cevap C (Ersoy. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. sellülit. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. 1. Prodrom dönemi yoktur. parezi. 2000. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. e) Processus vaginalis açıktır. influenzae %8.144) S. Pediatri. Komplikasyon olarak artrit. nöbet. körlük. 70. c) Malignleşmez. büllöz impetigo. s. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. 2. ay Cevap B (Neyzi. influenza d) Candida e) N.baskı. Tedaviye gereksinim yoktur.cilt.cilt. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. püstül. 71. Essentials of Pediatrics. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. s. 2. Kuluçka döneminin 6-14. sayıları 6-12’yi bulan. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir.

hepatomegali. Hipoalbüminemi. 76. 2000 fazlalığında hepatomegali . 1. Erkek çocuklarda daha sıktır. fontanel kabarıklığı vardır.407) Kwashiorkor. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. tartı kaybını maskeler.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur.cilt. X-Ray’de kardiyomegali. kraniotabes olabilir.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. 74.C. 1. hipopotasemi mevcuttur. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. çatlaklar. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. Deride pullanma. s. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. özellikle proteinden yoksun. tartı alımının durması. Pediatri.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. Pediatri. Kafa içi basınç artması. Yaşa göre boy genellikle normaldir. kemiklerde şişlikler. 1.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler.-V. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. alopesi. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. kolay kırılma. baş ağrısı olabilir. Bulantı. tartı alamama.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. s. 78. Saçlarda renk açılması. bazen ülserleşmeler görülür. s. 1.cilt. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kusma.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. deride pullanma ve soyulma.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur.S. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. depigmente ve hiperpigmante alanlar. Pediatri. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri).Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. 73. 75. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. kusma. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. s. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. sarılık. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. Sayı 4. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. Pediatri. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır.C.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. s.cilt.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. Đştahsızlık. 2000. ancak ödem.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır.cilt. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. letarji. ağız kenarında çatlaklar. seboreik lezyonlar. 77. bazen de yüzde görülen ödemdir.

Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. 85. 82. hiperestezi. 1. depresyon.cilt. Tablo 18. kas ağrısı. depresyon. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri.498) IgG. Pediatri. 1.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. depresyon.cilt. iştah kaybı. ekstremitelerde parestezi. 1. s. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. glosit gibi mukoza lezyonları. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. 1. Glosit. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. 1. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. Esas bulgu. kas yorgunluğu. Pediatri. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. Pediatri. Tablo 19. irritabilite.cilt.cilt. Pediatri. diyare. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. 1. irritabilite ve ishal görülebilir.cilt. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. Klinik olarak glossit.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. stomatit. Sayı 4. solukluk. dalgınlık. günlük işlere ilgi azalması. tremor. 2000 81. Pellegra. Pediatri. 83. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. s.515) Bkz. s.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. 80. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. oriyantasyon bozukluğu. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. Gerek erişkinlerde. emosyonel instabilite.cilt. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir. 79. s. 1.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. iştahsızlık. s. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. s.504) Bkz. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Pediatri. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. blefarit. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. Pediatri. halsizlik.424) Biotin eksikliği.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. periferik paralizi. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik.cilt.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. MCV artmıştır.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. MEDĐTEST Cilt 9.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. anoreksi. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. 84. s.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi.

546) C2 yetersizliği. Myeloid büyüme faktörü. B ve mast hücreleri uyarıcısı. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. tümör nekrozu. s. 2000 . Antiviral. s. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. tümör nekrozu. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. T hücre proliferasyonu. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. immun reaksiyonları arttırıcı. 1. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. vasküler tromboz. IgA yapımını arttırır. timus Makrofajlar. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. menenjit gözlenir. En sık saptanan etkenler başta S.cilt. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. vasküler tromboz. Cevap E (Neyzi. Sayı 4. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. makülopapüler 194 Tablo 19. kemotaksi uyarıcısı. Đnflamasyonu. mast hücreleri. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. tümör hücrelerini öldürücü etki. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. TOPV DPT (2). Pre B hücre proliferasyonu uyarır.PEDĐATRĐ Tablo 18. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. IgE yapımını arttırır. T. Hastalarda tekrarlayan pnömoni.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. natürel killer hücreler Makrofajlar. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. antiproliferatif Đmmun regülatör. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. TOPV DPT (2). Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. bakteriyemi. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon.influenzae. timositler. endotel hücreler. Makrofaj yapımını arttırır. TOPV Kızamık DPT (2). N. Pediatri. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. mast hücreleri proliferasyonu.pneumoniae olmak üzere H. tümör hücrelerini öldürücü etki. antiproliferatif Antiviral. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. TOPV DPT (2). Myeloid seri yapımını arttırır. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. Hematopoetik büyüme faktörü. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. 86. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. Pediatri. TOPV Td (3). fibroblastlar. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür.menengitidis’tir. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. otosomal resesif geçişlidir. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler.cilt. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. nötrofil yapımını arttırır. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. 1. keratinositler.

s. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. renal amonyak yapım artışı. lanugo vücudu sarmıştır. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. kırmızı ve belirgin duruma gelir. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. Giderek papillalar ödemli. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. 4 ve 5. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. poliüri. haftadan itibaren hisseder. Bu kıllara lanugo adı verilir. tırnaklar. baş ağrısı. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. Đlk ve 2. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. polidipsi. 8.ayda kulak. 6. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. ucu ve kenarları kırmızıdır. Aksilla. haftada. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. izole göz hareketleri başlar. boğaz ağrısı. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. 4. Ani başlayan ateş. hafta c) 15. kirpikler belirginleşmeye başlar. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. 2000. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. Bu kıllanma geçicidir. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. Doğuma yakın kıllar biter. ödem ve hipokalemik nefropati. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. Tonsiller büyümüştür. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. s. hareketleri 13-14. 5. 2000 hissetmez. Soyulma 3-4 haftada geçer. 3. Baş gövdeye göre çok büyüktür. Dil. genital organlar belirginleşir. 2000.4) 4. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Gözler kapalıdır. haftada spontan hareketler başlar. buna da kırmızı ahududu dili denir. diş yerleri.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. ESS’daki ana anyon Cl’dur. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. hafta d) 20. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. 89. hafta b) 9. burun. ISS’da ana katyon K+’dur. 90. Sayı 4.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. 87. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. miyokardiyal fibrozis. farinks. 9. ayda. T dalgasının tersine dönmesi. QT aralığının uzaması. diğer bulgulardır. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. sodyum tutulumu. Enantem. Bununla beraber ileus. 5. yutma güçlüğü. s.2000. 2.24) Hipokalemik sonucu: 1.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. Anne. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. 2000. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. 195 . Saçlar. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. dil ve damak). ST depresyonu. 88. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. ayda kıllanma başlar. Ateş ikinci gün doruğa erişir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir.

adenovirus. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur.aeruginosa’dır. 2000. s.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. aureus d) RSV e) B. 93.129) Sjögren sendromunun komponentleri. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı).influenza’dır (%25). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 95. Diğer bulgular (lenfoma. 2000.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. 2000. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. s. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir. 97. Schirmer testi yapılabilir.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Otitis media sıktır. Situs inversus.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. Kollajen doku hastalıkları 3. Branhamella catarrhalis. s. kataralis Cevap A (Ersoy. s. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. S. pnömonia b) Adenovirus c) Staph. 2000. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir.aureus ve P. 94.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. s.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 92. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . Nadiren RSV. s. 2000. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. psödolenfoma. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. S. s. 2000. Frontal sinüs. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. Sayı 4.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2.126) Gottron papülleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler.PEDĐATRĐ 91. 96. Otoantikorlar 4. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9. makroglobülinemi) Tanıda. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur.213) Primer etken bakterilerdir. 2000. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

s. s. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. Telekardiyografide kalp büyük.Konjenital kalp hastalıkları.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8.239) PDA.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. Sol 2. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. e) Daima diastoliktirler. EKG ve radyografi normaldir. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. Özellikler: -Daima sistoliktirler. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Ateş. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. -Üfürümler müzikaldir. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. 2000. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. aort yetersizliği. Cevap E (Ersoy. Prekordium hiperdinamiktir.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. hafta d) 14-18. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. radyasyon. haftaları arasında ortaya çıkar. Prekordiuma. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. 2000. suprasternal oluğa yayılır. 99. s. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. aort ve pulmoner artere bölünür. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. EKG’de sağ eksen kayması. heyecan. 2000 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. 2. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. MEDĐTEST Cilt 9. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. Sol 2. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. ikincisi pulmoner kapağa aittir. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. 2000.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. 98. 102. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). Đlk komponent aortaya. derece ventrikül aktivitesi vardır. haftadan sonra Cevap B (Ersoy.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. 101.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. s. ve 3. middiyastolik üfürüm VSD. Masum üfürümler ne kalpte. interkostal aralıktan apekse. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. d) EKG normaldir. sol 4. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. hafta c) 8-12. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. hafta e) 20. b) Hemen hiç yayılmazlar. interkostal aralıkta duyulur. hafta b) 5-8. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. Sayı 4. aort darlığı. Kan basıncı. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. ilaçlar. 2000. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. Trille beraber bulunmazlar.

Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. Prognoz kötüdür. 2000 . Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. Periferik direnç arttırılır. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. kraniyal sinir b) V. Pediatri.cilt.691) Medulloblastoma. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Nöbetin sebepleri. sinüs. ağrı. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. ön planda kafa çiftleri. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Pediatri. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir.baskı.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. Essentials of Pediatrics. 2. Ancak bu bulgu. Bulgular. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. 2. 2. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. s.cilt. Sayı 4. kulak. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. n. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur. s.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. Pediatri. Bebek. 2. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. Tablo 20.cilt. Glioblastom). s.660) Bkz. kraniyal sinir d) X. s. 106.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. 104.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. s. MEDĐTEST Cilt 9.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. IX ve X. 105. çiftler %80. 2000. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. KĐBAS geç olarak gelişir.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır.trigeminus %60 ve n. kraniyal sinir c) VII. kraniyal sinir e) VI. Kan basıncı ve kalp atımı artar. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. 103. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. 107. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. Genellikle tanı. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. 2.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. Pediatri. Anemide nöbet sıktır. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. yüz.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Spongioblastom. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. s. abducens %55 oranında tutulur. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir.cilt. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. BOS bulguları genellikle normaldir. Bazen de.

. Sayı 4. 199 . kaba. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. yavaş. 109. hiperkinetik. sürekli olmayan. s. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). düzensiz. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. Kas tonusu azalmıştır. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. süregen. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. Tablo 21. şekilsiz bir harekettir.698) Bkz. Distoni hiperkinetik. hızlı. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson.707) Kore hiperkinetik. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur.baskı. 2. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. istemsiz. yavaş. 2000 Cevap C (Nelson. Essentials of Pediatrics. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Essentials of Pediatrics. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. 2.PEDĐATRĐ Tablo 20.baskı. Kas tonusu artar. s. Atetoz hiperkinetik. ritmik titreme hareketlidir.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik.

Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. 1.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Kaşık tırnak (coilonychia). inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir.cilt. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. Baş gelişlerinde omuzun. 1. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir.cilt. 1. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı).cilt. nefrotik sendromda görülebilir. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. Yutma güçlüğü. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur.cilt. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz. 111. Tırnak lunulalarının kaybolması. 2000 110. Laringomala200 . 1-2 haftada tamamen geriler. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği. s. sulu gıdaların burundan gelmesi.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. Sirozda.PEDĐATRĐ Tablo 21. doğumsal kalp hastalıkları.cilt. Pectus excavatus ile birlikte olabilir. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. 112. 1.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir.643.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. Pediatri. s. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bu durum. 1. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. Pediatri. s. Pediatri. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Pediatri. burundan konuşma ile kendini gösterir. 114. Laringomalasi. Pediatri. MEDĐTEST Cilt 9. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). s.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. s. 113. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. Sayı 4.

d) Eozinofili yoktur. günde görülür. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. hafta b) 6. s. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. 1. s. Prognoz genellikle iyidir.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. s.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. Tedavi gerektirmez. yaklaşık 4.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir.hafta Cevap A (Neyzi. Pediatri. 116.177) Embriyo. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır. Kanda eozinofili yoktur. Sayı 4. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır.baskı.cilt. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır.PEDĐATRĐ 115. Essentials of Pediatrics.cilt.cilt. arka. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. hafta c) 7. 120. 1.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. s. Ön fontanel genellikle 10-12. c) Doğumdan sonra 2. doğumda en sık zedelenen sinirdir. s.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. 119. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . 121. s. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. 1. aylarda kapanır. kleidokranial dizostoz.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). Özellikle ikinci günde görülür.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir.cilt.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. hafta d) 8. 1. Etiyolojisi iyi bilinmez. s. 1. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır.299) Özgün döküntüler. Gebeliğin 8. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. hafta e) 10.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. Pediatri. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9.cilt. Kendiliğinden rezorbe olur. Pediatri.244) Fasiyal sinir.cilt.189) Yenidoğanda ön. 2. b) Tedavi gerektirmez. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. Cevap A (Neyzi. 118. 4-8. Pediatri. Pediatri. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. 1. Pediatri. 117.

Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. punktat konYüz ve kulak anomalileri. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. s. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. mikrosefali.baskı. kusma gibi belirtilere neden olurlar. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. Đnvajinasyon. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. duodenum ve kolonda oluşa202 . intrauterin gelişme geriliği. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. anus etrafında da oluşabilirler. El ve ayak ayalarında. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler.123) Peutz-Jeghers sendromu. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. 2. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. körlük.PEDĐATRĐ Tablo 22. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia.cilt.124-125) Đnvajinasyon. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. c) Polipler en sık kolonda görülür. Cevap C (Neyzi. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. s. Sıklık sırasıyla jejunum. overlerde kist. ileum. Essentials of Pediatrics.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. 123. e) Polipler genellikle saplıdır. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. 2. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. b) Polipler ileusa yol açabilir.162) Bkz. Tablo 22. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. d) Deri ve mukozaları tutar. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. 124. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. 2. Pediatri. MEDĐTEST Cilt 9. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. Sayı 4. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Pediatri. s. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. mide. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. sağırlık. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. En sık ileumda görülür (ileoçekal).cilt.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. Kusmalar giderek safralı olur. Bu hastalarda çomak parmak. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur.

konvülziyon. kusma ve ishal vardır. 15. 131. kusma. 1996. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. Katkı Pediatri Dergisi 1990. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. 15. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. Textbook of Child Neurology. Clinical Pediatric Neurology. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. 15. Nelson Textbook of Pediatrics. Paroksismal özelliği vardır. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel. Pediatri. s.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. terleme. 203 . ishal.18-19. Menkes.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. s. bulantı. 1996. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. Protein içeriği genellikle 2. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 5. 3.baskı. sekresyonlarda artış. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. 3.coli d) H. 5.baskı.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. 2000. Organik Fosfor Zehirlenmeleri.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. Ersoy. Sayı 4.baskı.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. miyozis. 126. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1997. ataksi. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. 2.0 g/l’den daha azdır.435) Baş ağrısı. ateş. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. 11(3):231-41. 1995. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir.baskı. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. 130. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi.PEDĐATRĐ 125. Sıvı bulanıktır. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir. 129. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. 3. Nelson Textbook of Pediatrics. Textbook of Child Neurology.baskı. karın ağrısı. 2000 128.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics.cilt. s. Clinical Pediatric Neurology.baskı. 127. baş dönmesi. cılız ağlama. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler.baskı. s. Clinical Pediatric Neurology.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes.

1992. 6. 13. Smith's. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. s. Smith's General Urology.baskı. Sistin. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir.0 mmHg Cevap C (Patrick. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. General Urology. s. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır. 13. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9.5 mmHg d) 10. 2. s. 13. 4. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. Campbell's Urology. 7. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. s. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. Sayı 5. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir. 6.baskı. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. s. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır.baskı.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. McAninch.5 mmHg dır. Atrofik.ÜROLOJĐ 1.5 mmHg e) 15. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. 13.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. s. 2000 . s. 6.baskı.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. McAninch.baskı.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. 8.5 mmHg c) 6. Campbell's Urology. 6. Campbell's Urology. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür.760-761) IVP en iyi yöntemdir. 262 5.275) Ürik asit taşları non-opaktır. 3.367) Böbrek tümörleri kemoterapi.0 mmHg b) 2.baskı. 1992. Smith's General Urology. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Smith's General Urology.baskı. 1992. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur.

s. Cevap B (Duckett. 6.baskı.aeruginosa c) S. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. 13. Üroloji.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür. 12.aureus Cevap D (Campell's Urology. baskı. 1992.baskı.mirabilis e) S.378-412) Flutamid.baskı. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. s.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. 14. 16. b) 8. 1992. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. s. 10. baskı.baskı.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. d) 16. Sayı 5. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz.baskı.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. 13. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. s.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. 2. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. s. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar. 11.coli'dir. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. 2000 d) Klebsiella e) S. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. Üretranın kısa olması. s. Adult and Pediatric Urology.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. e) 20. 15.aureus Cevap A (Yaman.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. 1992.coli b) P. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10. s. 1. Smith's General Urology.feacalis d) P. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. akciğer. 9.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir. 1992.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. 13.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. Smith's General Urology. Đnfeksiyon ajanı %75 E. Cevap C (Campbell's Urology. c) 10. 6. 6. s. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.

1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. 1995.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. 2000 . 22.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology. s.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. baskı. Üroloji 1. s. Nöropati (%4). Olguların %30'da görülür.baskı. Sayı 5. s.S ve ark. Aorta.L. 21. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. Hiperkalsemi (%8). 1995 s. 1990 s.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. baskı. 6.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. 24. peri-üreteritis palstika.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. 1992. Üroloji 1. baskı. V.Temel Üroloji. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. 6.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. s. 1992. Anemi (%33). L. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. 17.S ve ark. periüreterit. Sedimantasyon hızı (%60). Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir. O: Ürogenital Tümörler.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır. beyin ve kemiklere yayılabilir. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr. 1990 s. 1992. 23. kr. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. baskı.S ve ark.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. Yani Üreterler. 1998.O Ürogenital Tümörler. baskı. 18. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır. 1992. s. Polisitemi (%2-6). Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci. s.128) Sonradan periureteritis fibröza. 6. Ateş (%26). 6. 20.2135) Tiriamteren. 19. L.13) Paraneoplastik Sendromlar.

Bu hastalarda en sık görülen tm. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise.'lerdir. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. VUR tanısında değeri sınırlıdır. diğerinde oluşma riski % 30'dur. Koriokarsinom 7. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. Ultrasonografi . periüretral bölgeden (%5).319-323-377. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır. s. Cevap D (Yaman.'lerde % 75 oranında yükselir. b) Puberta precox'a neden olurlar. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm.142-161. Teratom Seks Kord/Stromal Tm. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. a) 1. Teratokarsinom (Mıx Tm. 2000 . Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. Embriyonel Karsinom 4.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir.'ler: 1.3 b) 2.349-753) Yolk Salk Tm.5 e) 1.baskı. Yaman. olarak saptandı.baskı 1990 s. 1995 s. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. 1998. 26. Granüloza Hücreli Tm. Tümör olarak kabul edilmektedir.-(308) 27.4. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.5 Cevap B (Đnci. 25. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder.s.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm. 3.'ler: 1.4. 2.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2.5 ng/ml.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.'üdür. Ürogenital Tümörler. Ürolojide Tanı Yöntemleri. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden. s. 1996. s. Temel Üroloji. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir. Spermasitik Seminom 3.387. 1990. Üroloji. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. PSA: 0-4 ng/ml ise. Germinal Hücreli Tm. Ancak VUR araştırması. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur.119. olarak saptandı.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. Sertoli Hücreli Tm.'dür. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir.5 c) 3. 5. s. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. Temel Üroloji. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Anafarta. Yolk Salk Tm. Leyding Hücreli Tm. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. Seminomadır.2. Üroloji. Seminom 2. şüpheli 10-20 ng/ml ise. 1. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı.5 d) 4.2. Đnci.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. Ürogenital Tümörler. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. Normal 4-10 ng/ml ise.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. Đnci. 1.baskı 1995. Sayı 5. Bilateral abdominal testisin birinde tm. oluşursa. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. Poliembriyoma 6.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. 1998 s. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz.3. 1. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir.

Cytoxan. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. s. 2. Prostat lastik kıvamındadır. s. 1998. 1998.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. Doxorubıcın.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. 28. Cevap D (Temel Üroloji. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. Üroloji. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. 32. MEDĐTEST Cilt 9. Üroloji. ıkınma.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. b) Komplet veya inkomlet olabilir. 1998. s. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. Đdrar akım hızını ölçer. 34. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir.(Adrıamycn).En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. Ani intraabdominal basınç artışları. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. Metotrexate. Mitomycin-C. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. baskı 1990 s. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir. Adriamycin. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir. Sayı 5. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir.ÜROLOJĐ hipoekoik.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. 1998. 1. Vınblastın.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır. 30.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. Epodyl.baskı 1990. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir. proflometri üretral basıncı. Mytomycin-C. 31. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. s. Orta hattaki sulkus silinmiştir. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. s.375) Üroflovmetri.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. 33. Cevap B (Temel Üroloji. Sistemik KT: Cısplatın. 1. 2000 .5-Fluorourasıl. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. Bleomycın. 29.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır.

1998.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. 1998. s. 38. d) Astenozoopspermi. 1998.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur. s. Sayı 5. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir. 7. Campbell's Urology.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. 1998 s. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. 7. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur.baskı. 37. Abakteriyel prostatitle karışabilir. Campbell's Urology. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji. 40.5 yaş arasında bitirilmelidir. b) Azoospermi.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. 1998. s. s.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. s.831) Üriner Tbc. 41.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. 267 . 35. 1998 s. 36. c) Oligozospermi. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. s. Cevap D (Temel Üroloji.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. 1998. 2000 Cevap B (Temel Üroloji.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. e) Teratozoospermi. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır. 1998. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir.baskı. Cevap C (Walsh.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır.831. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır.

412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. 1998 s.ÜROLOJĐ 42. 7.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh. patolojik kemik kırıkları. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. Campbell's Urology. üriner enfeksiyon. intestinal bozukluklar. 1998 s. 43.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. üriner sistem anomalisi. 1998 s.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. s. 44. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir. 14.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır. . b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır. baskı.5 arasındadır. SayıĐ 5. ürik asit ve struvit taşları.baskı. 7.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. Campbell's Urology. sistin. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. Campbell's Urology. 1.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18.baskı. osteoporoz. çocuk. 45.baskı s. 7.baskı.

4. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. 6. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Sayı 5. 7. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. 5. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. 3. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. 2. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. MEDĐTEST Cilt 9. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. 2000 . pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener.

Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. Anesthesia.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. 283 . Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması. s. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan.923) MEDĐTEST Cilt 9. Anesthesia. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur.baskı. s. 1994. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener.81) 15. Cevap C (Miller.1229) 14. s. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. s.146) 12. c) Yalnızca uvula görülür. s. Basics of Anesthesia. Sayı 5. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. 1989. Basics of Anesthesia. Mikhail.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller. Clinical Anesthesiology. 2.baskı.1138) 13. 9. 1996. 2.baskı.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. s. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür. 10. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. 2. 1994. Clinical Anaesthesia. 1994. 2000 17. s. Klinik Anestezi) MAK.baskı. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. Anesthesia. 2. Basics of Anesthesia.1147) 16.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. s.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8.79) 11.

Mikhail. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. Cevap B (Şahinoğlu. Clinical Anesthesiology. s.202) 23.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. s.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar.193. 1994. 1994. Mikhail. Clinical Anesthesiology. s.163-4) 22. HCO3-: 35 mmol/lt. bulunmuştur.50) MEDĐTEST Cilt 9. 1996. BE: +12 mol/lt. 196) 25.cilt. Cevap C (Miller.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. s.151) 284 26. Clinical Anesthesiology.826) 24. PCO2: 46 mmHg.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. s. Mikhail. s.275) 18. 2.382) 21. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir.1468) 19.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. s.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır. Basics of Anesthesia. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Basics of Anesthesia. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. 2. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. s.baskı. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. s. 2. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. d) Barbitürat verilir. Mikhail.baskı.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan.baskı. 1996. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.baskı. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır. 2. Sayı 5. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. Clinical Anesthesiology.5. s. Cevap E (Morgan. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. 2000 . 1996..805) 20. 1996.

Clinical Anesthesia. 2000 . Anesthesia Ronald. 4. 3.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan.115) 34.239) 30. c) Snup snd. 2. s. 4.baskı. d) Kalmann snd. 247) 28. s. s.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash.I. b) Dandy-walker snd. Clinical Anesthesia. 1991. s.S.229. 1994.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27.191) 33.184) 29.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd. Anesthesia Ronald.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. Sayı 5. 1993.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor. Klinik Enestezi.607) 31. s.baskı. Clinical Anesthesiology. Textbook of Medical Physiology. 7. Hazards and Complications of Anesthesia. s.baskı.32) 32.baskı.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36. 1991.338-340) 285 Cevap A (Miller.baskı. 1991. 1996. s.293) MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. Cevap A (Esener. e) Budd-chiari snd. s.159-160) 35.baskı. 1994. 2. 1996.A.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. 2. 1994.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. Clinical Anesthesiology. s.baskı.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. s.

1998) 269 . Pediatric Surgery. 5. 2. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. b) Olguların %80'i erkektir. Pediatric Surgery. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. MEDĐTEST Cilt 9. umbilikal hernidir. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. Grofeld. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Rowe. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. 2000 4. s. 1998. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. s.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. Sayı 5. s. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Cevap E (Rove. Cevap C (Scherer.baskı. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. b) Genellikle iyi huyludurlar. Pediatric Surgery. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. 3. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. 1993. 1998) 6. 1998.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. s. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz.baskı. Cevap E (Rove. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Pediatr Clin North Am. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. 1998) 7. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. Coran. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. 5. 1998. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. 5. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Fonkalsrud. Grosfeld.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. 5.baskı. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Pediatric Surgery. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz.

Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove. 1998) 11. Pediatric Surgery. 1998) 15. a) Nadir görülür. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. d) Yenidoğan döneminde görülmez.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. yumuşak. 1998) 14.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. kistik.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. Cevap C (Rove. 1998) 16. Cevap D (Rove. Pediatric Surgery. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. e) Volvulus görülebilir. Cevap D (Rove. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. 2000 13. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. Pediatric Surgery. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. Sayı 5. 270 .Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. Cevap C (Rove. Pediatric Surgery. b) Kızlarda daha çok görülür. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. 1998) 10. 1998) 12. 1998) 17. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur.

Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. 1998) 25. Pediatric Surgery. 1998) 23. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur.1163) 27.1167-8) 28. Sayı 5. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. Pediatric Surgery. 2000 .Özofagus iletilirken. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove. Pediatric Surgery.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. s. 1998.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. Pediatric Surgery. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap B (Rove.Direk batın grafisinde. 1998) 22. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. b) Tanı ĐVP ile konur. 1998) 19. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz. 1998) 24.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır. Pediatric Surgery. Cevap B (Rove. 1998. 1998.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. fışkırır tarzda. s. 1998) 26. s. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. Pediatric Surgery.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. e) VUR enfeksiyon nedenidir.1163) 20.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette.

III. IV.baskı. 15. Hipertansiyon aa.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. III. d-aa. 1996) 34. IV c) II. e-cc c) c-bb. d-aa. II. c-ee. IV. II. III b) I. Nelson Textbook of Pediatrics. 15. a-aa c) b-bb.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. b-dd. s. f-aa. 1996) 32.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. V Cevap E (Behrman. d-cc Cevap D (Behrman. Vertabral grafileri V. d-aa. IV. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. b-ee b) a-dd. V b) II. II. Sayı 5. 2000 . b-dd Cevap A (Behrman. Rabdomyosarkom d. V d) I. Aniridi cc. c-bb. II.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. VIPoma bb. Gardner sendromu a) a-aa. c-dd e) e-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. Đyi prognoz f.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. Peutz-Jeghers sendromu ee. IV. e-cc. b-aa e) a-aa. V c) I.1052) 30. V e) II. Pediatric Surgery.baskı.1032) 29. Pediatric Surgery. Elektroensefalografi IV. 1998. d-cc. e-cc b) c-bb. 1996) 31.baskı.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. Karsinoid tümör cc. 15. c-aa. 15. II. e-aa d) b-ee. f-bb. f-cc d) a-aa. V d) I. 1996) 33. 1998. III. Ekokardiyografi III. Nöroblastoma b Diyare bb. Alveolar tip histopatoloji e. 15. Wilms tümörü c. III. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. Nelson Textbook of Pediatrics. s. d-aa. b-cc. III. c-dd. V e) I. Kemik iliği metastazı a) a-bb.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. Feokromasitoma dd. V Cevap B (Behrman. Renal II.

429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. Herpes gestationis. Baskı. Sayı 5. 3. MEDĐTEST Cilt 9.O. akantoliz olarak adlandırılır. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. s. 2.444. s. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. 2. s.474. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. 3. 8. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. 3. s. skuam olup. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. 3.31) Baransü. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün. 1994. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. Baskı. Dermatoloji. 7. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. 489. 243 . 490) Pemphigold. Kotoğyan. 1994.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. papül. 3. 476. Aydemir.DERMATOLOJĐ 1. s. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. s.Baskı. 2000 5. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. 3. Baskı.Baskı. s. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. 2. Aydemir. Baskı. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür.27) Baransü. Dermatoloji. eritem.417. Baskı. 6. Cicatricial pemphigold. Tipik olarak yüzde görülür. 486. Kotoğyan. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. 4.

Sayı 5. kronik bir tablodur. Piretrin türevlerinden permetrin. 244 . e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. Dermatoloji. s.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir.DERMATOLOJĐ 9. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. s. Aydemir. 2. meme başı. Kotoğyan. Aydemir. 2000 Skabies (uyuz).800.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür. s.Baskı. 1994.Baskı. Dermatoloji. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4.Baskı. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. 16. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. 1994.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. 2. Kotoğyan.730) Baransü. 2. 1994.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. 1994. Ulcus molle. Aydemir. 2. 2. 15. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. MEDĐTEST Cilt 9. 14. Cevap C (Tüzün. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. 1994. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. Aydemir. Kotoğyan. s.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4.101) Baransü. s. 10.800.398) Baransü. steroid. Dermatoloji. 13. Dünya Sağlık Örgütü.Baskı. Dermatoloji.Baskı. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. 1994. 2. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün.232) Baransü. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. Kotoğyan.Gövdede rozeoller. Kotoğyan. s.Baskı. 2. s.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.194) Baransü. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2.Baskı. Aydemir. 12. Kotoğyan.156) Baransü. obezite. Dermatoloji. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. ağız mukozasında plak müközle gelen II. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. Dermatoloji. Antibiyotik. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. Aydemir. Aydemir. Dermatoloji. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur.89) Baransü. Eozinofilik püstüler follikülit. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. Kotoğyan. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. 11. çok kaşıntılı. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. 1994.400.

Savin. 1990. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. s. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. Savin. 2. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. Dahi.Baskı. 21. Clinical Dermatolgy. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır.Baskı. 2. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 2. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. s. MEDĐTEST Cilt 9. Dermatoloji. 1990.Baskı.1-10) Saçlı deride ortalama 100. Clinical Dermatolgy. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Savin. Dahi.000 kıl vardır. Dahi. s.Baskı. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. Cevap A (Hunder. 1990.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 1990. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. Clinical Dermatolgy. Savin. Dahi. Bunlar terminal kıllardır. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. Clinical Dermatolgy. Clinical Dermatolgy. 22. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. 1990.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. s.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. 1990. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. 245 . 1994. 18. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. s.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir.Baskı. 2. Dahi. Dahi. 19. Savin. Savin.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. Hoministir. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. s. 17. 1990. Tedavi. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. klasik uyuzda oluduğu gibidir.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır. eşarp.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. 2. Cevap E (Hunder.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur.Baskı. Clinical Dermatolgy. 2. Cevap B (Tüzün. s. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. 2. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. Cevap C (Hunder. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. Clinical Dermatolgy. Sayı 5. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır.Baskı. 2000 20. s. Dahi.000 kıl vardır. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. 23. Savin.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir.

173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. 1993. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. ama RF(-) poliartrit 4. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir.Baskı. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold.Baskı.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. tümör (akut). IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. Sayı 5. 25. sırasıyla papüler. Textbook of Dermatology. 8. 5. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler.DERMATOLOJĐ 24.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. IgA.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. 1990. rejeneratif. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. s. Ebling.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. 5. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. eritemli skuamlı döküntülerdir. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. Baskı. 1992. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. 27. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. Sadece distal interfalangial artritis 3. 28. Andrews' Diseases of the Skin. Odom. 2. Psoriasis. Burton. James. 2000 . insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. 1. Textbook of Dermatology. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. aksiyel artritis. Clinical Pedatric Dermatology. Simetrik romatoid artrit benzeri. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur.Baskı. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. Bullous disorders of Childhood.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Burton. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. s. Ebling. 1992. target.

2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. et al. Dinehart-Farmer. s.Baskı.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. s. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. 216-217) Baransü.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. 30. et al.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. Aydemir.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup. s. 4.Baskı. et al. Eisen. 4. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. Wolff.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup. Katoğyan. Başta parmaklar olmak üzere eller. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. Dermatoloji. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir. 4. Sayı 5. 29. 1994. Dermatology in General Medicine. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. 1993. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. Dermatology in General Medicine. Dermatology in General Medicine. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. Eisen. s. 4. iktiyozis. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. et al. 4. Eisen.Baskı. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. s. diğerlerinin papülleri eritemlidir.Baskı.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. Wolff. teması önlemektir.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. Wolff. et al. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. Dermatology in General Medicine. 33. trikoreksis invaginata. 1993. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir.Yüzeyi düz. aminoasidüri vardır. Bu sendromda AD. 2. Eisen. Wolff. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. parlak.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. Eisen. prick. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. poligonal. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. Cevap C (Fitzpatrick. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. Dermatology in General Medicine. hedef şeklinde bir nodüle döner. 1993. Đntradermal. 2000 . 1993.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. 34. viole renkli. Bölgesel lenfadenopati sıktır. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. Wolff. lenfanjit.Baskı.Baskı. 31.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. 1993. 32. et al.

1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. 41. Kotoğyan. Bunlar arasında DLE. Campana.333-8) Baransu. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. 39. malabsorbsiyon. pemfigus faliaceus. MEDĐTEST Cilt 9. Baskı. 1994) Aydemir. akne rozasea. J Am Acad Dermatol 1996. s. Dermatoloji. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. 38. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Campana.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. J Am Acad Dermatol 1996: 26. Sayı 5. 2000 .baskı. Dermatomyozit. Herpes simpleks. Kotoğyan. darier hastalığı. 36.DERMATOLOJĐ 35. 37. Kotoğran. hipertermi. Baransu. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. AIDS. J Am Acad Dermatol 1992: 26.Baskı.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. atopik dermatit. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. hipoalbuminemi. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. Common Skin Disease. Biology of cutaneous squamous cell Ca. 2. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. hiperürisemi. konjestif kalp yetmezliği.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. Dermatoloji. aktinik liken planus sayılabilir. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. 2. May.Baskı. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. 1994. Hipotermi.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. demir kaybı. SLE. 16. Herpes simpleks: Evolving cocepts. May. Aydemir. 40.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. Dermatoloji. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Aydemir. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. 2. 1994) Baransu.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. periferik artrit. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32).

s. Sayı 5. 1995.283). 7. 8. 3. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. 1995.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1.180). . Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. Tıbbi Rehabilitasyon.380) D şıkkı hariç hepsi. s. 2. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. Ultrason permeabiliteyi arttırır. 4. 1970. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. Cevap A (Çetinyalçın. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. 7:116. 9. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. Simetrik artrit. s. Tıbbi Rehabilitasyon. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. 5. Tetanik kasılma. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. s. Tıbbi Rehabilitasyon. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. 1995. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. Tıbbi Rehabilitasyon.

Tıbbi Rehabilitasyon. baskı.464-482). 3. MEDĐTEST Cilt 9. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. 24:368.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur. 15. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. 3. 13.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. 10. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. s.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür. 11. 1994.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d).1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. Romatizmal hastalıklar.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır. 259 .Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. Sayı 5. 16. 12. kifoz. s. 3. 2000 14. 1994. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. baskı. s. baskı. Romatizmal Hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. 1994. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. Romatizmal Hastalıklar.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. Romatizmal Hastalıklar.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. s. Aynı zamanda karın kasları.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. 1994. s.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. s. Romatizmal Hastalıklar. 1994. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. Romatizmal Hastalıklar. s. 1994. 1994.

Lomber vertebralarda görülür.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları. Cevap E (Tuna. s. s.97-99).Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. 19. Sayı 5. 22. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. 3. Kalçada % 38. 20. 1994. baskı.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. 18. 24. 1990. s.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d).Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke. MEDĐTEST Cilt 9. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. torakal ile 1. Rehabilitation Medicine.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46. Romatizmal Hastalıklar. s. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. 2000 . Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. 23.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. s.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. 21.

TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. 1990. Rehabilitation Medicine.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa. Mnubeh'b. s. Rehabilitation Medicine. 28. s.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. 32. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s. Rehabilitation Medicine. 27.oom of Physical Medicine and Rehabilitation.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır.212).Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. s. s. MEDĐTEST Cilt 9.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold.267) TENS bir analjezik modalitedir 29. kontrendikedir. 31. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 34. s. 33.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. s. 1990. Rehabilitation Medicine.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.317) Tanım biofeedbacke uyar. s. 2000 261 .Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. Sayı 5.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. Rehabiliation Medicine. 1990. 30. s.258) Sıcak tatbiki.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. derine nüfuz etmez. Rehabilitation Medicine.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). Pahr.

d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. 1997. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. d) Vitreus tutulmaz. c) Korneada punktat epitelyopati yapar.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder.249) Tipik görme alanı defekti yapar. 1997.GÖZ HASTALIKLARI 1. Cevap D (Kanski. 1997. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. Clinical Ophthalmology. b) Ciddi. 7. s. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. 1997. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. Cevap A (Kanski.165) Multisistem bir hastalıktır. MEDĐTEST Cilt 9. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. 1997.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. 4. periflebit ve retinit görülür. 6. c) Açı normal veya geniştir. Cevap B (Kanski. Clinical Ophthalmology. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Sayı 5. b) Görme alanı defekti yapmaz. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. Cevap A (Kanski. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. 1997. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. s. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. s. c) Ön kamara sığdır. Clinical Ophthalmology. Cevap D (Kanski. d) Yetişkinlerde görülür. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. 1997.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. 9. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. Clinical Ophthalmology.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. 2. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 3. s. s. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. e) Sistemik steroid. 8. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. s. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. 5. Clinical Ophthalmology. s. s. 1997. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. Clinical Ophthalmology. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar.

s. Eye Trauma. 1999. cam parçası gibi cisimler. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur. prognozu belirler.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar.74-94) MEDĐTEST Cilt 9.212-247) 17.baskı.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. s. s. 1997. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir. e) Asitler. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir. 1989.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. 1997. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. b) Göze girmiş olan tel. çivi. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir. 1989. Fundamentals and Clinical Practice. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir. Clinical Ophthalmology. s. Sayı 5. 2000 14. 11. 1998) 18. s. Eye Trauma. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. 1990) 238 . alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. c) Göz. a) Granülomatöz bir hastalıktır. 1991.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski. e) Sekonder glokom gelişmez. Uveitis. Ophthalmology.329) 15. Binocular Vision and Oculat Motility. Cevap D (Nussenblatt. d) Her iki gözü de tutar. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. 1999.Doğru olanı işaretleyiniz. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. s. Cevap C (Shingleton. Clinical Ophthalmology.212-247) 16.baskı. s. kromozomdadır. 4. 5. 1991. Ophthalmology. Uveitis.9-2. Cevap B (Nussenblatt. gözü bolca suyla yıkamaktır. Fundamentals and Clinical Practice.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff.12-10.1-3) Retinoblastomada anomali 13.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff. 10.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir. Cevap D (Shingleton. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle. Behçet hastalığı. s.143-158) 13.

Sayı 5.GÖZ HASTALIKLARI 19. 1990-1991. 6.Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology.cilt) MEDĐTEST Cilt 9.237) 20.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0. Basic and Clinical Science. s.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos. 2000 239 . Textbook of Ophthalmology.

2. eğitim durumu gibi özelliklerine göre homojen dağIlmIşsa kullanIlIr. 2.19-20) Birincil koruma sağlIğIn hastalIk yapIcI etkenlere karşI çeşitli şekillerde önlenerek korunmasIdIr.8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr.baskI. Halk SağlIğI Temel Bilgiler. 3. s. genellikle taramalar ile hastalarIn mümkün olduğu kadar erken bulunmasI prensibine dayanIr. ilk bireyin sIra numarasIna örnek aralIğI eklenerek devam edilir. KIzamIk hastalIğI ile mücadelede bağIşIklama hizmetlerine öncelik verilir. 6. 4. tahmini rölatif risk (Odds Ratio) hesap edilmesidir. s. TIbbi AraştIrmalarIn Yöntem Bilimi.805-810) Kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallarI sIralarken f maddesi flexible (esnek) olmalIdIr diye yazmIştIr. AşağIdaki hastalIklardan hangisinde kişiye yönelik koruyucu sağlIk hizmetlerine öncelik verilmelidir? a) KIzamIk b) Tifo c) Kolera d) Hepatit A e) Şigellozis Cevap A (Dirican. bağIşIklama. 13.57) Vaka kontrol araştIrmalarInda analizde neden-sonuç ilişkisini dolaylI yoldan göstermek için bir yöntem. AşağIda kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallar yazIlmIştIr. YanlIş olanI işaretleyiniz. köy. 4. 3. okul. Kimden başlanacağI kura ile belirlenir. Epidemiyoloji. Bunlar: 1.4-5. 1992. 5. Küme örnekleme: Đki aşamalIdIr. Sistematik rastgele örnekleme: Basit rastgele örneklemenin sistematize edilmiş şeklidir. s. ilaçla koruma. Basit rastgele örnekleme: Evrende bireyler yaş. s. AşağIdakilerden hangisi örnekleme yöntemi değildir? a) Basit rastgele örnekleme b) Sistematik rastgele örnekleme c) TabakalI rastgele örnekleme d) Gönüllü gruplarInda örnekleme e) Küme örnekleme Cevap D (Bertan. kişisel hijyen. 2000 . Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. sütün pastorizasyonu. Halk SağlIğI. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir.HALK SAĞLIĞI 1. Halk SağlIğIna Giriş. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak şekilde kümeler rastgele yöntemle seçilir. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI. beslenmenin iyileştirilmesi. aile planlamasIdIr. hastalIklarIn erken tanI ve tedavisi. 1991. a) Program bilimsel temele dayanmalI b) Program etik kurallara uygun olmalI c) Program devamlI olmalI d) ProgramIn katI kurallarI olmalI e) Program toplumun ihtiyaçlarIna cevap vermeli Cevap D (Last. AşağIdakilerden hangisi birincil koruma değildir? a) SağlIk eğitimi b) BağIşIklama c) Erken tanI d) Dengeli beslenme e) Đşyeri ortamI hijyeni Cevap C (Maxcy.52) Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetle