P. 1
Meditest-2000

Meditest-2000

|Views: 1,692|Likes:

More info:

Published by: çağlayan Keklikkıran on Feb 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49. s. a. 45. 1995. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. s.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. a. 21. Anatomi. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. 44. 1995. Elhan. A. 46. 1.cilt. s. umbilikalis'in artığı c) A. Anatomi. ve yüzleri.ANATOMĐ go inf.portae. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. Elhan. 47.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur.gastroduodenalis. 43. Sayı 1. Pancreas'la komşuluğu yoktur. pankreas.cilt.350-351) Böbrek. Anatomi.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. orta kısım.425) Kovper bezleri. 1.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. 1. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. Gubernakulum. 3. Dalak ise intraperitoneal'dir. s.'u. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır.bölüm. Anatomi. hilum dışında peritonla sarılıdır. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. Elhan. epigastrika inferior d) A. Üst 1/3'ü. 757. v. s. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. 2000 Cevap C (Arıncı. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. 48.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell. Anatomi.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı.baskı. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. Bu nedenle retroperitonal organlardır. 50.cilt. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. Elhan. Bulbus penis yakınındadırlar. s. 1995.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. 1995. Elhan.249. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. M. hepatika propria. kaput panckreatikus'la. sakralis mediana e) Lig.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 .

s. e şıkkındaki tabaka.baskı.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1.porta. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. Anatomi. s.baskı. 1995.Duktus koledokus. papilla duodeni major'a açılır. 3. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. hiatus aortikus'tan geçer. 1. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. s. 1995. Elhan.415-416) a. Anatomi. 53. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. 1. Segmentum posterius [SII] 3. 55. 1. 54. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. Segmentum cardiacum [SVII] 8.kava inferior b) V. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. s. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. Segmentum superius [SVI] 7. 52. Arıncı. Elhan.260. Segmentum apicale [SI] 2. 2000 . Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. d şıkkındaki tabaka. s.V.cilt. Anatomi. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. koronaryum hepatis c) Lig. Arıncı.cilt. 51.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. duktus koledokus ve a. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy.43. Segmentum lingulare superius [SIV] 5.cilt.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. Elhan. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan.cilt. s. gastrika sin.hepatika propria yer alır. v.382) Akciğer segmentleri.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. Segmentum basale laterale [SIX] 10. 1995. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.98. 4.816) Duktus torasikus. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. s. 56.baskı. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. Sayı 1. 5. Genellikle alt ucun medial bölümü. hepatorenale d) Lig. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9.308) Duktus koledokus. d) V. Anatomi. düz kas dokusundan.528-529) Omentum minus. Elhan. Segmentum basale mediale. Clinical Anatomy. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. 1992. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. Fig.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. s.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. 1. 4. Segmentum laterale [SIV] 5. triangulare dekstrum e) Lig. 1995. s. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. gastrika sin. çizgili bir kastır.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Segmentum anterius [SIII] 4.

Sayı 1. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. 60.rectalis superior adını alır.splanchnicus’lar.colica sinistra 2. arkadan 5. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. 1995. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. Uygulamalı anatomi. v. d) Korpus spongiosum penis. c) Krus'lar m. v.pudenta interna'dan gelir.ANATOMĐ 7. Segmentum basale anterius [SIX] 9.cilt) Derin fasya lig. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. bunun dalları olan a. dalak. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı.cilt. 2000 . Arıncı.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. v.76) A. aorta ascendens. A. fleksura coli sinistra ve jejunum. Anatomi. Anatomi. Elhan.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. 61. truncus pulmonalis. birkaç lenf nodülü ve a. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. Mediastinum posterius.-12. 1. bifurcatio tracheae. Türkçe 1.392) Mediastinum anterius.sigmoideae 3.baskı. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür. 9 MEDĐTEST Cilt 9.kava süperior'un alt yarısı bulunur. 4.rectalis superior 58. A. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. Dalları.cava superior’un alt yarısı. s.pulmonalis dextra ve sinistra. Segmentum basale posterius [SX] 57.pulmonalis dextra ve sinistra. Anatomi. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Aa.thoracica interna’nın mediastinal dalları. 1992. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. Mediastinum medius'ta v.sternopericardiaca. s. Cevap C (Kaplan.azygos’un son bölümü.cilt.baskı. n. önden bifurcatio tracheae. n. Arterin son bölümü a. colon transversum’un sol 1/3’ü.vagus. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. e) Penis arterleri a. suspensorium penis'i yapar. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. 59. Arıncı. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. Bu nedenle. bu aralık burada çok dardır. v. Mediastinum medius. bazen de thymus veya artıkları bulunur. bronchus principalis dexter. Anatomi.241-242. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. Segmentum basale mediale. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. bronchus principalis sinister. n. pankreas. frenikus Cevap B (Arıncı. göğüs omurları. s. 2. Buarada kalp. 1. Burada gevşek bağ dokusu. s. Burada pars thoracica aortae.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı. colon descendens.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V.hemiazygos. v. A. Elhan. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur. 62.mesenterica inferior. pulmonal damarlar. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır.azygos.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. oesophagus. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. ligg. pericardium. mide. 1.phrenicus. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur.

m.baskı. M. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig.cilt. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. Ancak normal insanlarda torasik. spinosumdan kafa içine girer. 10 67. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir. 66. e) 2. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. s.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. alt insiziv diş hizasında.42. 1995.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. Burun deliklerinden 2. Cevap E (Arıncı.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. Elhan. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For. 1. 65.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. Sayı 1.ANATOMĐ 63. 64. üst molar diş hizasında.Art.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. e) Fissura oblikua. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. n. 2. c) 1. Anatomi. d) 1. ovale b) For. 68. Burada kör bir kanal bulunur. konkaların en büyük olanıdır. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. Ancak servikal omurların sayısı sabittir.cilt. Anatomi. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. d) Fissura timpanoskuamosa. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika.53.294) Stenon kanalı (ductus parotideus). 1. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. Clinically Oriented Anatomy. s. 1. Ancak çoğu disseksiyon.lingualise katılır. s. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır. Elhan. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. s. 1992. Anatomi. 2000 . alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. Elhan.187) Korda timpani. s.A. Anatomi. c) Fissura timpanomastoidea. üst molar diş hizasında. Arıncı. b) 2.1519) A.buccinatoru deler. 69. rotundum d) For. daha sonra da m. 30. Anatomi. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur. Sistematik Anatomi.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. Serbest alt kenarı. Cevap A (Arıncı. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek.cilt. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı. os sfenoidale'deki for. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. 70. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. apisis dentis d) Lig.361) Concha nasalis inferior. laserum c) For. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır.cilt.cilt. üst premolar diş hizasında. Bezin ön kısmından başlar. spinosum e) For.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. magnum Cevap D (Gray's Anatomy.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur.meningea media. s. 1995. s. 1995. b) Fissura petroskuamosa. üst premolar diş hizasında. 2.

78. Elhan.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). n. zigomatikus d) N. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı. s.cilt. 2000 Cevap A (Snell. siliaris brevis ise m. a) Sferoid tipi eklemdir. s. 75. s. n. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. Elhan. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder.siliyaris ve m. 76. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. trigeminus e) N.n. Gray's Anatomy. optikus . hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur.baskı. putamen. trigeminus . c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar.1355) N. s.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. zigomatikotemporalis. s. Anatomi ders kitabı. Clinical Anatomy. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. optikus . Sayı 1.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır.n.optikus. Hanry. glandula lakrimalis'e nn.trochlearis.n.okulomotorius b) N. 2. oblikus superior d) M. Kafa çiftlerinin en incesi olup.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. Anatomi. 77. 1995. 29. lakrimalis. sadece m.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . Anatomi. Anatomi 1. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. aurikulotemporalis c) N.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir.295-305) b. 73. abdusens d) N. okulomotorius oluşturur. rektus medialis c) M.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. globus pallidus. klaustrum. yani çaprazlaşan yollardır. lakrimalis e) Nn. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar.zigomatikus ve n. Elhan. c.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan. 3.baskı.baksı.295) N. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. Cevap D (Dere.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. zigomatiko temporalis b) N. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar. rektus lateralis b) M. 3.trohlearis c) N. efferent yolu.173. s.105-109) Lig supraspinale 7. oblikus inferior e) M. 72. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. 1995. optikus . 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. 1.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz. n. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta.cilt. 74. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. Sekonder sensitif saha ise.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. korpus amigdaloideum'dur.n. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. optikus . 71.

s.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. Anatomi. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında.348) Piramis ve uvula.393) Girus postcentralis.4] 6. N. 2.cilt. 2.suprachiasmaticus’una gelir. 1995. tr. 2.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. s. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir. 3. Tr. Corpus pineale ve sapını. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. muhtemelen hypothalamus’un nuc. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. Elhan.nöronu). s.femoralis [L2. s. iliohypogastricus b) N. Sulkus kalkarinus. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.352) Üst beyincik sapının en kalını olup.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12. küçük.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. tr. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. N. spinoserebellaris posterior. N. Girus temporalis superior. Plexus lumbalis’in dalları: 1. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. genitofemoralis e) N.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı. Anatomi.corticopontocerebellaris’in 2. Sayı 1. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. primer görme merkezidir. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. afferent liflerden oluşur. 80. spinotalamikus anterior. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4. 36. Bunlar nukleus dentatus. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur. 2000 . Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.225) Plexus lumbalis. 1995. Colliculus superior’lar. N. 1.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını.cutaneus femoris lateralis [L2.baskı. 79. 3. 1980.cilt. N.cilt. s.2] 4. 2.obturatorius accessorius [L3. N. Elhan.genitofemoralis [L1.obturatorius [L2. Yanlışını işaretleyiniz.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2.299) Tr. s. 81. Arıncı. Anatomi. 82.cilt.ilioinguinalis [L1] 3. nukleus emboliformis.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy. Anatomi. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. koni şeklinde bir bezdir. paleoserebelluma.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur.cilt. Anatomi. Anatomi. Elhan.3. 1995. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir.3. vizüel reflekslerle ilgili. Anatomi. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz.spinotektalis.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. s.corticopontocerebellaris denilen bu yol. a) N.habenulae’sine geçer. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. 84. N.cilt.pontocerebellaris veya tr. 1995. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. ilioinguinalis d) N. primer duyu merkezi. primer işitme merkezi.917. subcostalis c) N.cilt. şuursuz propriosepsiyon.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. 83. Elhan. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. 2. hafif dokunma ve basınç.4] 7. 2.3] 5. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9.

reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. Nuc. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl.cilt.cilt. cranial sinir b) V.olivaris inferior’dan çıkan lifler.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur.178) Ggl. 1998.Oliva denilen oluşumu yapar. Anatomi. MEDĐTEST Cilt 9. s. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. petrosus major’dan (n. pterygopalatinum. kalp atışı yavaşlar. mesane kasılarak miksiyon olur. cervicale superius’a geçer. Cilt 2. 88. 85. cranial sinir c) IX. 2.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer.spino-olivaris). açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . Klinik Anatomi. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. Bu lifler burada nöron değiştirir. s.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. Elhan. Kesitte. 1995. cranial sinir d) VII. cranial sinir e) XII. nuc.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. Cevap A (Arıncı. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. 2. cranial sinir Cevap D (Snell. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır.olivaris principalis). b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. simpatik ve sensitif lifler gelir. N. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. istemli hareketlerimizle ilgilidir. 2.cilt. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. doğrusunu işaretleyiniz.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. canalis pterygoidei aracılığı ile n. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. Arıncı.olivocerebellaris). Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir.Türkçe bası. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. b) Radix sympathica: Ggl.olivaris principalis olup (inferior). s. 86. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. Sayı 1. Nuc. s. Bu simpatik uyarı. Doğrusunu işaretleyiniz.734. maxillaris’den sensitif lifler getirir. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. Buradan da tr. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. 89. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. kalp atışı hızlanır. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. Cevap A (Arıncı. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. Aslında hipotalamus. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. e) N. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. s. c) Radix sensoria: Ggl. 5. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. 2000 87. olivaris accessorius medialis ve nuc. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır.baskı.olivaris inferior’lar. Anatomi.olivaris inferior (nuc.Parasempatik bir gangliyon olan gang. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. Bunların en büyüğü nuc. diğer ikisi ise transit geçer.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. Anatomi. petrosus profundus) getirir. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. Bu lifler de. Anatomi. pterygopalatinum’a ggl. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. 1. Nuc. preganglionik liflerle ggl. simpatik sinir sistemini aktive eder.

90. 2. s. s.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. farinks'e bağlayan bir kanaldır.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. orta kulağın önemli bir bölümüdür. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. 91. 2000 . s. Elhan.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı.cilt. Antrum mastoideum. dış kulağa aittir. Anatomi. 14 MEDĐTEST Cilt 9.469479) b.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi. -d şıkkındaki oluşum.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy. Sayı 1. 1995.

c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain.. Methods in Clinical Chemistry. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. Cevap A (Champe. Mayes. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. s. Lange Medical Publications Lebanon.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Granner. Sayı 1. immunolojik yöntemlerdir.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. Harper's Biochemistry.64-648. 3. s. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 5. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Biyokimya. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler.BĐYOKĐMYA 1.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. 2. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır.289. Biochemistry Pamela. 6. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. 4. 5. s. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir.168. s. Rodwel. Lehninger et al. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler.baskı. Stryer. Harvey. Sadece ADP ve ATP geçer. 7. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. 15 . Metabolism of Xenobiotics. s. 2.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. s.

baskı. Biyokimya. yağ asidi d) Sfingozin. fosfotidil kolini oluşturur. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. Fosfotidik asit + kolin. 16 MEDĐTEST Cilt 9. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. Ashwood. yağ asidi ve sfingozin oluşur. Textbook of Clinical Chemistry 2.baskı. s.BĐYOKĐMYA 8.baskı. Simport.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. 1997) Asetil CoA.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. enerjilerini kreatinden sağlarlar.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır.baskı. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. Biyokimya. 15. 2.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. fosfatidik asit e) Sfingozin. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. yağ asidi. 24. fosfatidil inozitol b) Ceramid. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. 9. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. Sayı 1. s. 22. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir. s. 13. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. The National Medical Series For Independen Study. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. Tietz. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir. bu solütleri aynı yönde aktarar. Biyokimya.baskı. 2000 . fosforilkolin c) Ceramid. sfingozin. yağ asidi. 14. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir. 11.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.153. s. 10. 24. 1994. kolin. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. 2. 12.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis. s.

Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. s. Türkiye Klinikleri. 1999. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. Harvey. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. d) Ametabolik olarak laktat oluşur.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . 1993. kasta e) Fosfofruktokinaz. 18. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. 1993. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. 20. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası. Harvey.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). en yaygın varyantı (A). Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. 2. c) Biotinin bulunması gerekir. Böylece bu enzim aktive olur. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. Cevap C (Champe. Cox.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. 22.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. s. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. 2.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz.223. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. Nelson. s.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır. s.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. 5-4 kadar yükselir. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır.BĐYOKĐMYA 16.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. 2.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger.baskı. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. 17. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. 17 . Biochemistry Pamela. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. s. 21. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. 2.P. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. dönüşümü. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder. Principles of Biochemistry. Biochemistry Pamela. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. Sayı 1.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. Biyokimya Ders Notları. Biochemistry Pamela. Harvey. 19.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde. 2. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0.baskı.

Erkeklerde daha sıktır. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. Nelson. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. s. Ağrı.BĐYOKĐMYA 23. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. 24. Pirofosfat. 1993.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. Principles of Biochemistry. 2. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar.297) Diabette protein yıkımı artar.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Egzersiz yasaklanır. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. Portal dolaşımla vücuda girer. Çocuklarda raşitizm. 1999.136) Glikojen. s. 1994. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. s. 1999. Biyokimya Ders Notları. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. 26. s.baskı (Türkçe çevirisi). s. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. s. Glikojen sentezine katılmaz. Harper'ın Biyokimyası. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. Sayı 1.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. 2-5 yaşlarında başlar. Kas enzim tetkikleri.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. 28.206. 1993. 2000 . CPK artışı. Biyokimya Ders Notları. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. 25. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. Glikojenin. Antiasitler. Cox. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. 27. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. Türkiye Klinikleri.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. Cevap E (Lehninger. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür.82) Laktoz intoleransı. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. 22.baskı. UDP-glukoz. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. açlıkta olduğundan daha fazla görülür. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur.

baskı. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır. Sayı 1. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. 29. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında.131) Laktoz. 1994. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. Biyokimya.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 31.125. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. 2. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. s.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. s. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. Türkiye Klinikleri. 30. 1994.265. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. 32. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. Lippincott. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. s. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. Örneğin. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman. 2000 . dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. s. emilemez. 1992 s. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. Lümendeki laktoz. 2. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. e) Yağ asitlerinin aksine. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. yağ dokusunun triaçil. Aseton. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir.baskı.

Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. Harvey. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin.BĐYOKĐMYA 33. 38. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur. s. Biyokimya Pamela. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. çünkü enzim sistemleri eksiktir. Harvey.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar.4.3-metilglutaril .267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir. 3.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards. Kolik asit. Biochemistry Pamela. 34. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. kolesterolden sentezlenen safra asitidir. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur.baskı. 35. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. yağ asiti.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. 2. karaciğerde kullanılmazlar. 39. Beta hidroksi-butirik asit. 2. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır. s. 20. s. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. Richard. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews. Cholesterol and Steroid Metabolism. 36. 2000 .208) Koprostanol. s. 40. Biochemistry.bölüm. 2. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. 2.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . Biochemistry Pamela. s. Sayı 1.5-trifosfatın ayrılması.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. 20 37. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır.baskı. Harvey.baskı.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. Türkiye Klinikleri.

steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. Biyokimya Ders Notları.105. Bu bakımdan karaciğerin.235) Uzun zincirli açil-CoA. Harvey. s.baskı.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. lipoprotein partikülleri 21 . 2. triaçilgliserol. s. Sayı 1. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. s.Aspirin. fosfolipid. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. 43. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. NADPH'ın ise. s.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. 46.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. 45. Stryer s. Montgomery et al. 22. Biyokimya. 1993.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper. 41. Genel kural. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. Aseton. 1999. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu.213) Lipoprotein partikülleri. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. Biochemistry Pamela. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. Biyokimya. 2. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer.431. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. 1999. s. 44.305311. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri.218) Linolenik asit.baskı. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. 42. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. s. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir. Türkiye Klinikleri. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. Bu dokuların başında. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. Biyokimya Ders Notları.. böbrekler.

s. 1986.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. 48.baskı) Mukopolisakkaridazlarda. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır.374) Fenolsulfoftain (=PSP). c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol.baskı. 2. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. fenilalaninden oluşur. s.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. Tübüler fonksiyonlar normal ise. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır.baskı. 49. 22. Hastalık. proteoglikanların sentezi etkilenmez. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. 52. sfingomyelin. Harvey. sfingolipid d) Fosfolipid. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. ilk 15 dakikada. Harvey.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. s. 1997) Tirozin. Sayı 1. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. 2.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. Textbook of Clinical Chemistry.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. 54. 51. Richard. Change. Biochemistry Pamela. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. Harvey. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. Cevap E (Pamela. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. MEDĐTEST Cilt 9. integral proteinler. 50. s. Cevap D (Champe.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. Cockayne. 2000 . sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur.BĐYOKĐMYA 47. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur.baskı. s. 1993.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. Biyokimya Pamela 2. s. Biyokimya. PSP. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. 53. Lippincot.

Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. Lehningeret al.32. 3 c) 2. Triklorasetikasit ise.519. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. üre siklusunda yer almaz. dipolar iyon) yapısı gösterirler. 23.28.273-283. a) 1. Lehninger et al.714.23. 58. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9..Epinefrin 4. Fumarat. 61.. s. Mayes. 4 Cevap A (Chlapowski..39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar.e. 60.13. 3.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. 3 b) 1. 1993. 4 Cevap B (Chlapowski s. 56. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). 1993.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. TCA (=Krebs. s. Üre döngüsünde.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir. Stryer. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar. Lehningeret al.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+). s. Harper's Biochemistry. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. Montgomery et al. Sadece fumarat. 2000 .36-9.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir. s. 59. 747. Stryer s. 2.20. 2.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar. diğer güçlü asitler (i.303-325) Alkaptonüri.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. 3. Sayı 1. s. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. 1025) (=Tetraiyodotironin.153. 3 c) 2. 2.Aşağıdakilerden köken alır? 1.e. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. 4 d) 4 e) 1. s. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. s. s. Cevap A (Chlapowski. 57. Stryer s. Lippincot) Glutamat. 458. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). s. 4 d) 4 e) 1. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. 3.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. s. 4.Glukagon a) 1. Stryer. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder.Đnsulin 3.baskı.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2.BĐYOKĐMYA 55. 2. Rodjell. Grenner.baskı.Tiroksin 2. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. 3 b) 1. hem de (-) yükler taşırlar. s114-5.

15. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. Üretilen safra. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. Sayı 1.5 g primer safra asidleri. 67.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. Tip 2 (alfa-1. Hidroksilizinden zengindir. 64. s. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. ligaman ve korneada yoğundur. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. yemekler arasında safra kesesine. Lippincot. 22. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. %21 prolin ve hidroksi prolin. Harper'ın Biyokimyası. nükleus pulposuzda vardır. Biyokimya Ders Notları.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. Harper'ın Biyokimyası. kana verilir ve karaciğere gelir. s. Tip 5: Plasentada bol miktarda. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. 1999.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. I3): Kıkırdak. 1993.99) Karaciğerde. I2. %35 glisin. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. 1999. s. Biyokimya. III3): Kan damarları ve uterusda boldur.baskı (Türkçe çevirisi). s. Hidroksilizinden çok zengindir. Bu bileşikler. tendon. Safra asitleri bağırsaktan emilir. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir.BĐYOKĐMYA 62.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. 65.700. 63. %11 alanin. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot.267) Vanilmandelik asit (VMA).VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. 22. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. Tip 3 (alfa-1.240) Alkolizm. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. Hidroksilizinden fakirdir. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez.807.baskı (Türkçe çevirisi). plazmada ve idrarda artmıştır. Hidroksilizinden zengindir. hergün. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. s. Tip 4: Bazal membranda bulunur. 2000 . Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. s. Disülfit bağları içerir. Deri. 1993. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid.247) Tetrahidrofolat N5. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Türkiye Klinikleri.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. s. Fakat α-sarmal değildir. Ders Notları. kolesterolden 0. korpus vitreum. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur.

Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir. s.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . 25 . 1993. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. Cevap E (Gözükara. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar. lösin. Harper'ın Biyokimyası. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. lizin.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. 1999.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin.Vmax'ı arttırır. asparagin. trionin. metionin. Biyokimya. 71. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. Harvey. Đdrara porfobilinojen. s. valin.baskı (Türkçe çevirisi). d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. glisin. izolösin. glutamin. 2. 74. tirozin. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. aspartik asit. s. 24. 22. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. 70.baskı. triptofan.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. Biyokimya Ders Notları.430) Elektroforezde. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. s. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. 72. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar. c) Km değişmez . Fotosensitivite yoktur. nöropsikiyatrik semptomlar vardır. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. 5.baskı.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir. prolin. Đmidazolon propiyonat oluşur. 2. serin. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry.351.Vmax değişmez. fenilalanin. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. Biyokimya.baskı. 69. s. Cevap D (Champe. 68. Türkiye Klinikleri. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. δ-amino-levulinik asit atılır. Vmax değişmez. Hidrofilik olanlar: Arginin. Çoğu metabolik yollar. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. Bu da bir mol su alır.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. Karın ağrısı.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. s.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews. 73.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. sistein. 21. 2. histidin. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir.baskı. s.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır . glutamik asit. Sayı 1. Biochemistry Pamela.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. Katabolizmasında.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. Fakat bu durum için spesifik değildir.Aldoz bir şekerin.

okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper.Laktat dehidrogenaz 4. s.354. 3.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.216. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. a) 1. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar.BĐYOKĐMYA 75. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. 78. 4 d) 4 e) 1. 2. sf.36.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1. Lehninger et al.Hemoglobin a) 1. 3. s. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan. 3.ADP'den köken alır. MEDĐTEST Cilt 9.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir. 2.. 1994. Buna karşı. 3 c) 2. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. 1985.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası. 4 d) 4 e) 1. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir. glutatyon redüktaz. 3 b) 1. 21. 2. 26. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. s. 26 80. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). 4 Cevap A (Chlapowski s. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. 2.157-173) Tripsin. Lehninger et al. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. 79.976-7) cAMP. 4 Cevap C (Chlapowski s.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. s.174) Sitozole geçen sitrat. 2000 . s.AMP'ye dönüşebilir. 81.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. sırasıyla. 2.161. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları.Aspartat transkarbamilaz 3. Stryer. Biochemistry. aktivasyonu için 76. Stryer s. Stryer s. 77. 2.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. Sayı 1. 3 c) 2.baskı. s.Fosfoglukoz izomeraz 2.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan.142) Süperoksit dismutaz. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler.156. katalaz. Lippincot. Lubert. 3 b) 1.

oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. b şıkkındaki. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. Biochemistry Pamela. CO2. 1994) Vitamin C.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. 86. c) Bir proton kanalı ihtiva eder.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. folik asit vitaminin bir türevidir. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir. Sayı 1. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. Bu. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. 2. s. 83. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. 2. W.BĐYOKĐMYA 82. Saunders Company. 27 . 2000 Cevap D (Robert. 2. Biochemistry Pamela.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. Harvey. Harper'in Biyokimyası. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur.67) Elektron transport zinciri. Richard. 2. mitokondri iç membranında bulunmaktadır.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. 1993. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 2.baskı. H2O’ya oksidasyonudur. 85.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 84.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz.baskı) NADPH değil.B. 88. 87.baskı. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. s. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe.

911. dermatit. 95.168) Biotin.BĐYOKĐMYA 89. 1992. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. 90. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Cevap A (Champe. Eksikliğinde depresyon.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. 1999.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. d) Eksikliğinde anemi görülür. Türkiye Klinikleri. Harvey. s.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. Biochemistry Pamela. 23. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. 2000 .Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan. s.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir.155-162.baskı. Lippincot. c) Bir antioksidandır. bulantı gibi belirtiler görülür. absorbsiyonu engellenemez. s. Metilmalonin koenzim A’nın. 1994. Biyokimya Ders Notları. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz.baskı. Esas emilim bölgesi ileumdur. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. e) Suda erir B vitaminlerindendir. Ashwood. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. Sayı 1. Türkiye Klinikleri. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. pirüvat karboksilaz.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. aklorhidri ve anemi tablosu görülür.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. 28 92. 2. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. Medical Biochemistry. 1999. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir.baskı. Tietz. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. s. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. 93. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. 91. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. s. Textbook of Clinical Chemistry. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9. 2. s. Asetil koenzim A karboksilaz. Biyokimya Ders Notları. 94.

sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. 99. Sayı 1.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. Megaloblastik anemiye neden olur. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. Yenidoğanlarda.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. Halkerston. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. Aktif riboflavin. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. 96. s. koenzim olarak görev yapar.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. s. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. 97. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. ışığa hassas bir vitamindir. s. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. 100. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. folat redüktaz enzimi rol alır. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. 29 . 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. s. Biyokimya. Özellikle. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur.125-6. DNA sentezinde oksiüridilattan.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde.B6 vitamini eksikliği. 98. s. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. Metotreksat. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. ısıya dirençli. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. s. Biyokimya.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir.

Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. FSH. kolesistokinin.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. kolestatik sarılık.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. 1999. s. gastrointestinal bozukluk yapar. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. kreatinüri. 2000 .161) E vitamininin birden fazla formu vardır. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Sayı 1. hCG. substans P.baskı. androjenler c) Testosteron. hemolize eğilim görülür. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. glukagon. vazopressin. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Anjiyotensin II. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. Çünkü selenyum. TRH. Biyokimya Ders Notları. Ca++’u kullananlar. insüline yanıt verir.BĐYOKĐMYA 101.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir.baskı.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. asetilkolin. 1993. 104. kalsitonin. MSH. α1-katekolaminler. 103. Türkiye Klinikleri. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. oksitosin. azotemi ve trombositopeni gözlenir.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. somatostatin. E vitamininin ayrıca.366) Serotonin. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. LH. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. s. gastrin. anjiyotensin II. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. Biyokimya Ders Notları. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. asetilkolin. Eksikliğinde. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. s. s. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. PTH. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. β-adrenerjik katekolaminler. opiyoidler. mineralokortikoidler d) Progesteron. lipotropin. ACTH. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. somatostatin e) Östrojen. TSH. 2. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. GnRH. CRH. kas güçsüzlüğü. Karaciğer metabolizması. α-2 adrenerjik katekolaminler. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. glukokortikoidler b) Glukagon.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. 1999. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. ADH. Biyokimya. kreatinüri. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. Bitkilerde özellikle bol bulunur. 102. 105.

e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. 109. Vazopressin. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır.608.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. 22. FSH. s. c) FSH bir hipotalamik hormondur. 31 . iyodun hücre içine geçmesini engeller. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. Böylelikle. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. Harper'ın Biyokimyası. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. 1993. s. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. büyüme hormonu.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. moleküler oksijenin bir atomu. testis. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. s. Sayı 1. 1999. 2000 ilir. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. a) TSH bir glikoprotein hormondur. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. s. 1999. ACTH (39 amino asit). Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.tirozin esansiyel değildir.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. Protein sentezini artırır. d) Perklorat. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. Biyokimya Ders Notları. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. Cevap C (Türkiye Klinikleri. Türkiye Klinikleri. polipeptit yapısında bir hormon olup. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. T4) sentezlenir. 106. Reaksiyonda.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. Cevap A (Türkiye Klinikleri. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. 110.293) GH. 1999. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. c) Protein sentezini inhibe eder. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. tirozin.111) Tirozin. salınımı GHRF tarafından uyarılır. Somatostatin tarafından inhibe edilir. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir.baskı (Türkçe çevirisi).Doğru olanı seçiniz. Đki tirozin molekülünün. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH). Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. Steroidler: Over. Biyokimya Ders Notları. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. s. Biyokimya Ders Notları. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. 108. glukagon (29 amino asit). Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). parathormon. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. prolaktin bu gruba girer. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi.

IV olarak verilir.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. 2. FSH hipofizer bir hormondur. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. 112.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. a) Hipotalamik bir hormondur. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. G=14. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır.baskı. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır.FSH için doğru olanı seçiniz. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. 114. Harvey. 2000 . MEDĐTEST Cilt 9.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. s. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır. 115. s. 3.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür. s. psödo üridin ve inozin.baskı. Richard. Mesela. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. b) Serum kortizolü ölçülür. 2.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. 116. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. Sayı 1. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. b) Tek zincirli bir DNA'dır. Biyokimya Pamela. LH. C=10. T=32. s. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. hidreksimetil sitozin. s. 32 113. TSH’nın α-subüniti. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Biochemistry Pamela. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. FSH ve hCG’ye benzer. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Harvey. 111. c) Tek zincirli bir RNA'dır. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır.

356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. Harper'in Biyokimyası. 122. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 .378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir. 2.baskı. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. 121. s. 2.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott. s. 124. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. 118. sikloheksimit. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. Biochemistry. 1. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. s.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. 119. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe. 1988. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. Üre → proteinlerin.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir.baskı.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. 123. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir.BĐYOKĐMYA 117.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. s.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. 1989. Biochemistry. s. 2. Harvey. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır. 1994. 3.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. 2. Biohemistry.baskı.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. s.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara.627-660) Pürin. Cevap E (Gözükara. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur. 1989. 120. vanilmandelik asit → katekolaminlerin. 3. Biyokimya 1. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir. s.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. Sayı 1. 125. Pannall.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol.baskı. Asetil KoA → pirimidin. Biyokimya.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. s.Büyük dozlarda toksiktir.bölüm. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir.

baskı. 2. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. Sayı 1. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir.712.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. Guillham. Bikarbonat başlıca pankreas. Klee.85. s.baskı. 128. 1982. MEDĐTEST Cilt 9. s. Textbook of Clinical Chemistry. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. s. 2.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. 3 b) 1. Lehninger et al. Bikarbonat sodyum tuzu. Türkiye Klinikleri.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır. 130.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. 129. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. 4 Cevap A (Glick s.baskı. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir. 3. 127. Principal of Biochemistry. s. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur. Biochemical Aspects of Hematology. 126.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 1999. fosfat. 2000 . Biyokimya Ders Notları. s. 131. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. s. Biochemistry.BĐYOKĐMYA mamaktadır. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. s. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. 4 d) 4 e) 1.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer.bölüm.155) Selenyum. 3.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat.179. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. 132.85) Đdrar tampon sistemi. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. Thomson. 7. s. a) 1. 23. 3-DPG bağlar. 3 c) 2. 2. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır.

2000 35 . Biochemistry Pamela. Harper'in Biyokimyası 2.baskı. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. Cevap E (Kaplan 2. CO2 oksijene affiniteyi düşürür.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. 133. 1993. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. s.336) Alveolar havada pCO2=0. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir. Cevap B (Robert. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır.baskı.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. Harvey. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. c) Eritrositte 2.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. Cevap C (Champe. 134. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. s. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. 2. diğer üçünden bağımsızdır. 2. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz.

FARMAKOLOJĐ 1. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. yani absorbsiyon. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. b. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. 1998. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. Bir ilaç uygulandığında. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur.v. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. hücrenin polarizasyonunu arttırır. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. d.109) Farmakokinetik etkileşme. 2. Cevap E (Dökmeci. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. s. 5. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. Cevap E (Dökmeci. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. 3. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. Sayı 1. Bir ilacın biyoyararlanımı. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. 4. x 100). Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Hücre içine Cl. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. 2000 . dağılım. c. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. c) Klerensin göstergesidir.v.cilt. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması.iyonlarının girişi. 1. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz.

Konjugasyonlar Faz II. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. deferoksamin.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. 37 . MEDĐTEST Cilt 9. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. ve 12. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). Cevap B (Dökmeci.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. Bu antidotlar (dimerkaprol. 6. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir.b. 3. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Đlaç molekülleri oksijen. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. 7. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. YA’lerde ise 0. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir.35’den yukarı. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Yapısındaki 6. 8. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. pralidoksim v. Karaciğeri geçer ve V. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. Ancak. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın.30’dan aşağıdadır. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. EDTA. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. HA’lerde bulunan değer 0. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. Sayı 1. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. guanfasin. 1998. Sayı 1. s.baskı.baskı.baskı. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır. s. 47. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2.cilt. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir.cilt.926. s.1622) Difenoksilat. mide boşalmasında gecikme.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. s. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1998.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 46. 1998.Doğru ifadeleri işaretleyiniz.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. ağızda kuruluk.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. s. 1998. 2. Gastrointestinal sistemde. IV) Histamin rilizine neden olabilirler.1487) Pizotifen.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. s. 2.FARMAKOLOJĐ 42. Diğer etkileri. 44.cilt. 9. 1998. s. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. psişik bağımlılık yaparlar. 45. 1998.143.1138) Betanekol. Kayaalp. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. Kayaalp.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.cilt. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. 2000 .15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir.cilt.218. 1. 9. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler.cilt. s. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. s. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. Kayaalp. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. -Öfori. MEDĐTEST Cilt 9. sadece muskarinik etki yapar. 2. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Tıbbi Farmakoloji.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. sedasyon. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. midenin asid salgısında azalma. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır. 9.

Bazı taşiaritmiler 4. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. retrotiorfan ve kelatorfan’dır. s.cilt. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. s. Migren 9. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. 50. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7.cilt. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler.cilt. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. 1998. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. Fenobarbital ve fenitoin. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan).1523) Nitrogliserin.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp.FARMAKOLOJĐ 48. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. 2000 45 . Anksiyete halleri 11. s. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. 51. Hipertansiyon 2. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. Angina pektoris 3. oral kontraseptifler. s. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. MEDĐTEST Cilt 9. 1998. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. 1. 2. 1998. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. 1. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. NO. 1. Hipertiroidizm 6. 49. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir.1517) Alprostadil. 2. Glokomun lokal tedavisi 10. Sayı 1. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. 1998.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). allopurinol ve siprofloksasin. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 52. PGE1’in ilaç olarak adıdır. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür.

Sayı 1. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. sadece muskarinik etki yapar. Cevap C (Kayaalp. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. Serotonin 5. s. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir.cilt. Bunun yanısıra. amfizem. 1998. 2. 2. s. Cevap A (Kayaalp. 54.5-5 mg dozunda verilebilir. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. s. c) Teofilin'in. Tıbbi Farmakoloji. 2.FARMAKOLOJĐ 53. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. 2000 . 1998.1139) Betanekol. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. diğer miyokard iskemisi sendromlarında. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. e) Antimuskarinik ilaçlar. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir.cilt. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). c) Betanekol. a) Fizostigmin. 1. 1998. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. 46 MEDĐTEST Cilt 9. b) Bronkodilatörler.cilt. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder.Geçersiz olanı işaretleyiniz.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. 1998. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. 55. Tablo 2. Tıbbi Farmakoloji. 56. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp.1199) Bkz. Karaciğerde metabolize edilir. s. Tablo 2. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır.cilt. Seyrek olarak göğüs ağrısı.

Cevap C (Kayaalp. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler.627) Aprotinin (Trasylol). Aprotinin. bunun nedeni. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. 1998. s. 58. s. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Ayrıca. 2. s. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. 63. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Sayı 1.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. venülleri ve venleri büzmesi. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. ayrıca. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. Bazen hafif yükseltir. 1. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. 1998.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. 62. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. s. 61. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir.cilt. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. 1998.FARMAKOLOJĐ 57. 1998. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi.cilt. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt.cilt.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp. onları genellikle hafif büzer. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. Tıbbi Farmakoloji. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar.133) Talidomid teratojeniktir. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir. 1. 60. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. Aprotinin.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. antihemostatik ilaç olarak. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. 2. tirozin hidroksilaz enzimidir. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. 59.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir.

cilt. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır.cilt. s.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. 1. 1. s. d) Kalsiyum kanal blokörüdür. s. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. 64. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. 1998. s. Doğrudan etki yapar.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Yanlışı işaretleyiniz. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. 1.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. 1998. 66. 2. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. Hem oral hem iv kullanılır. 69. Antihipertansif olarak kullanılır. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. 1998. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. c) ACE inhibitörüdür.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. 67. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir.390) Siklofosfamid. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. kusma. Sayı 1. 2000 . Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. Cevap A (Kayaalp. Kusma başladıktan sonra da etkilidir.cilt. Bu durum.cilt. 65. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. ön ilaç değildir.1635) Granisetron. 2. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 68. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. 1998. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Aynı endikasyonlarda kullanılır. En sık görülen yan etkileri bulantı.cilt. 1998.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. Temel Patoloji. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. s.baskı. Lökositler endotele yapışır.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. eozinofiller ve lenfositler de görülür. 7. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. birkaç saniye süren. Sirkülasyonun yavaşlaması. 1995. kalp kası. karaciğer hücresi. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. 5. 8.baskı. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. s. 10. 5. 1995. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. vazodilatasyon meydana gelir. Fagositoz 3. 6. kanın viskozitesi artar. katı. 2000 . Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. Vazokonstriksiyon 4. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. Sayı 2. Temel Patoloji.23) Distrofik kalsifikasyon. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. 5. s. bu olaya da lökositik marginasyon denir. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. s. Vazodilatasyon 6. Kalsifikasyon. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. 1995. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. Marjinasyon 2. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins.baskı. 9. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. 5. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. 1995.13) Likefaksiyon nekrozu.baskı. 1. Staz geliştikçe. 5. 1995. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Temel Patoloji.baskı.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. onu ikinci olay takip eder. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. sıkı yapılı organlardır. Kalp.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. Temel Patoloji. s. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. koagülasyon. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. MEDĐTEST Cilt 9. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. bu olaya emigrasyon denir. Temel Patoloji. Adhezyon 5. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır.

1999. 1999. Bu sayede. 6. s. Robbins. s. 16. Pathologic Basis of Disease. Collins.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur.baskı. Collins. Sjögren sendromu. s. Pathologic Basis of Disease.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. s. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz. Robbins. T hücrelerinin büyüme faktörüdür.434. 83 . Kumar. 1999. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. Cevap C (Cotran. %15-20’sinde ise timoma görülür. 6. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. 5. Kumar. 17. Robbins. 12. Robbins. s. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. s. s.baskı. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. 2000 14.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. 5. Temel Patoloji.141) Bkz. Kumar. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. 11. 1995. 5. 1995. Yenermen.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. Kumar. Genel Patoloji.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. Cevap B (Cotran.435.baskı. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. s. 6.baskı. Temel Patoloji.baskı.baskı. Sayı 2.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. 13. Temel Patoloji.baskı.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. 6.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir.120) IL-2. Pathologic Basis of Disease. 5. Pathologic Basis of Disease. s. 15. 1995.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Collins. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. Tablo 1. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. Collins. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. 1999. Temel Patoloji.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. 1995. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir.baskı. 3.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran.

5. s.141) Dokularda. 1995. 1995. hasarlanmış hücrelerin nükleusları. 1995. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. 2000 . çalkalandığında. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. böylece nükleuslarını ANA’lara açar.baskı. kromatin görünümü kaybolarak. Bu fenomenle ilişkili olan.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Sayı 2. 5.baskı.PATOLOJĐ Tablo 1. LE hücre testi. Kan alınıp. 84 19. 5.SLE’da bulunan. ANA’larla reaksiyon verir. LE hücresi. Temel Patoloji. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins.167) Tablo 2. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). Temel olarak. s.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan.baskı. sadece in vitro görülen LE hücresidir. 20. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins. s. Temel Patoloji.

5. Yayılma. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. s.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. NF-1 ve APC. Temel Patoloji. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. Temel Patoloji.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. p53. 23. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. miksomalara göre çok daha nadirdir. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. 24. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. 25.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır.baskı. s. Đndifferansiye neoplazmalar. büyük. s. 21. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. Temel Patoloji. 1995. Temel Patoloji. 5. 5. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. 5. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir. mesanenin transizyonel epiteline benzer. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. 1995. Temel Patoloji. Günümüzde saptanmış olan genler.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. 26. Sayı 2.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. s.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. 5.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. s.PATOLOJĐ si anlamına gelir.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. gerçekten de benzer lezyonlar.baskı. Gelişiminde. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir.baskı. 1995. 1995. s.baskı.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 .baskı. 27. 1995. 1995.baskı.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. 5. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. Rabdomyomlar. 22. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis).

5.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. s. 5. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. kalça. 1995. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. trimestrde görülür. Đnsidans yaşla artar. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir. 1995. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn.baskı. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. s. 1995. Aort. s. 32. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. makrofajlar) türeyenler. kendisi labil olup. 30.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. TBF-α EBF’nin homoloğudur.baskı. Temel Patoloji.baskı. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Temel Patoloji. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. Temel Patoloji. 31. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit.baskı. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. Sayı 2. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. 28. 1995. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. Temel Patoloji. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. Temel Patoloji.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. 5. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. 2000 . s.baskı. 5. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. s. 5. 1995.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür.baskı. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. 29. s.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. 5. En sık yerleşimler. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. Temel Patoloji. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli.

baskı. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. eozinofiller daha çok. fakat özellikle deri GIS. koroner arterler. böbrek. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. 33. oküler ve oral mukoza. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. Damar.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. 5. 2000 87 . Sayı 2. Temel Patoloji. rastgele ve yineleyici olup. Bu Tablo 3.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. 1995. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. s. seyrek olarak sistemik Deri. panmural akut nekrotizan arterit. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu.baskı.baskı. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. granülomlar.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. pankreas. kapiller. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. Temel Patoloji. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. 1995. bulantı. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. kusma ve diyare. 1995. Tablo 3. 35. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. Temel Patoloji. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. fakat yaygın da olabilir. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. karaciğer. 34. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması.286) Bkz. sıklıkla dev hücreler.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. s. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. 5. Tutulum ilginç biçimde fokal. deri. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. 5. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. s. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller.

ateş. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir.baskı. SCLC’lar hızlı büyüyen. dar sitoplazmalı. 5. küçük. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. kalsitonin. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. değişik damarlarda. 88 37. Temel Patoloji. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. Bu kanserler. santral lokalizasyonda kitleler olup. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. Soluk gri renkte.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. 1995. sıvı ya da gaz kitleleri olup.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). MEDĐTEST Cilt 9. s.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. 1995. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur.394) Amfizem. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. iskelet kası. Histolojik olarak. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. sinir sistemi ve deri. 39. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir.baskı. s. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. Collins. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. çok maligndir. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. 36. Robbins. Proteaz-antiproteaz hipotezi. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. nörofilamentlerin bulunması. Temel Patoloji. 2000 . saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. düzensiz büyüme gösterirler. 6. Sayı 2. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. oval-yuvarlak. kalp. s. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir.baskı. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir.130. Kumar. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir.baskı. 5.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Temel Patoloji. ACTH. PAN için özellikle karakteristik olan. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. Bununla beraber. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. Bitkinlik.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. Pathologic Basis of Disease. s. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir.703) Embolus damar içine karışan katı. 1995. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. Gerçekten de. Renal tutulum. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. 1999. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. karaciğer. 5. 38.

Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler.baskı. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. 5.PATOLOJĐ 40. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. Sayı 2. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur.455456) Kronik pyelonefrit (KPN).baskı. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. s. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. s. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. 1995. 5.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir.baskı. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. fakat genetik bir zeminde gereklidir. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. 42. 5. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. s. 1995. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . lenfosit. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür.baskı.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. 43. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. 41. Temel Patoloji. s. 5. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. Parenkim şu bulguları sergiler. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. 1995. (2) renal vasküler lezyonlar.

b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır. s. Tablo 4. tübüler. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. 45. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. kalsitonin.Buzlu cam sitoplazma. histamin. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. H.Pylori saptanmıştır. (3) mide (%5-10).533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. 47. Sayı 2. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır.502) Bkz. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. 46. s. Temel Patoloji. Temel Patoloji. 1995. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. (2) ince bağırsak. Aktif 90 Tablo 4. 1995. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır.baskı. 5. safra yolları.baskı. Đleal.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer. 5. özellikle ileum (%25-50). 5. e) Tedavisi cerrahidir.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. gastrin. 1995. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. insülin ve diğerleridir. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. Cevap A (Robbins.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. 5. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). sağ kolon. 2000 . Temel Patoloji. mide. 1995. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. Cevap B (Robbins. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). apandiks). pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. s.baskı.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. ancak her yaş grubunda oluşabilirler. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. s. 44. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır.baskı. Temel Patoloji. adrenokortikotropik hormon (ACTH).

Bkz. 48. polipler ya da solid Kısıtlı. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. 1995. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. Temel Patoloji. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. fistül. iskiorektal abselere neden olurlar. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. 1995. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. Crohn Hastalığında olduğu gibi. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. ya da perianal. tekrarlayan. Tablo 5. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. s.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. s. sık rastlanan nedeni bilinmeyen.501502) Ülseratif Kolit. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. Ufak. vejetan Đyi farklılaşmış. 49.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur.baskı. Sayı 2. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. Cevap D (Robbins. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. 5.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. 5. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur.baskı. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. ben lümenlerinde Ekspansil.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. Temel Patoloji. 2000 91 . kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir.

Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. Temel Patoloji. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. s. Vücut %15’inde. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. Temel Patoloji. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. kuyruk %5’inde. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. kolon. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. 1995. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. MEDĐTEST Cilt 9. 5. s. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. 5. Seyrek görülen. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Sayı 2. yuvarlak. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. 2000 . Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. 1995. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. 50. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. s. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. 5. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). 1995. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. 52.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. 51. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. Cevap C (Robbins. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi.baskı.baskı.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. Komşu vertebralar. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı.baskı.

5. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. 1995. Bazen tümör multifokal görülebilir. A. 5. 1995. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. Temel Patoloji. Lobüler karsinoma in situ B. Đnfiltre olmayan 1. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. Temel Patoloji. Olguların %50’sinden fazlasında. bazen primer lezyonun 93 . Klinik olarak yalancı sınırlı.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. kapsüllü nodül şeklindedir. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. fibrovasküler saptan oluşur. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. Fakat. Paget hastalığı 6. Đntraduktal papiller karsinom 3. tamamen papiller yapılar. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. tanı konulduğunda. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. gri-beyaz. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir.660) Papiller karsinom. 5. karaciğer ve beyindir. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. kapsülsüz. büyük. Sayı 2. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Temel Patoloji. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. Medüller karsinom 4. s. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. 54.baskı. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. sınırları belirsiz. Ya da büyük.baskı. Papiller karsinomların çoğu. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. Makroskobik olarak.PATOLOJĐ 53. buzlu cam görünümünde nükleus. Bu şekilde tanımlanınca. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. ya birkaç cm çapta. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. Lenfatik yayılım. s. 1995. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. kemik. s. 55.661) Folliküler karsinomlar. Đnvaziv lobüler karsinom 3. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. Tiroid dışına yayılmış. En sık yayıldıkları organlar akciğer.baskı. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Gerçek papilla. Buzlu cam nükleus.

nöron spesifik enolaz. serotonin. Hematojen yayılım daha az sık görülür. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır.baskı. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. Temel Patoloji. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. 58. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir.baskı. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. 1995. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. Hatta. 1995.baskı.655656) Haşimato tiroiditi (HT). 5. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. s.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. bulantı.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. Bu tümörler. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. s. 20:1). Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. 5. Sayı 2. somatostatin. kalsitonin. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Temel Patoloji. 5. s. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. 2000 . tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. Genellikle. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. 57. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. %80-85 kadarı sporadiktir. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. Temel Patoloji. 59.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. Đlk belirtiler. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. 1995. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır.baskı. plazma hücreleri. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. 56. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. 5. 1995. müköz membranlar. MEDĐTEST Cilt 9. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. Pigmentasyon oluşu. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. Temel Patoloji. Arteriol duvarının amorf. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. s. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. Fakat. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. Kalp küçüktür.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. karsinoembriyonik antijen. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. retrobulber nörit. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur.baskı. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. 5. konsantrasyon. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. 61. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. Bazı alanlar beyaz ve sert. Bu hastalıkla ilgili gen 22. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır. 95 . 1995. Temel Patoloji. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. s. 5. c) Alzheimer hastalığı. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler.722) Makroskopik olarak. 64.baskı. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. Sayı 2. 5. 1995. Temel Patoloji. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup.baskı. bazen gebelikte büyüyebilen. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. Ayrıca nekroz odakları. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler.724725) Meningiomalar beyin dışından. idrar ve gaita tutamama. 5. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Temel Patoloji.PATOLOJĐ 60. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. Senil kardiyak amiloidozis en sık. 1995. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. Sık görülen erken bulgular parestezi.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. 1995. felç görülür. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. s.Kadınlarda daha sık görülen. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur.baskı. 2000 62. s. s. Senil serebral amiloidozis.baskı. s. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. fibrolastik ve transizyonel. falks. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. Sinsityal. Temel Patoloji. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. 5. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. 1995. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir.167) Yaşlılık amiloidi. 63. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. Temel Patoloji. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir.

Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. %20-30 over. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. 66. 68. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. s. 1999. Alzheimer hastalığı 2. Nadiren primer olabilir.322) Genital tüberküloz sekonderdir. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte). 1995. Friedreich ataksisi 3. Pathologic Basis of Disease. Bkz.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür. %50-60 uterus.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Huntington hastalığı 2. 1995.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. Gangren.PATOLOJĐ Tablo 6. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. Türkiye Klinikleri. s. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. Korteksi tutan hastalıklar 1.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır.baskı. Sayı 2. Collins. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. s. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Temel Patoloji. %5-15 servikste lokalizedir. Temel Patoloji. Tablo 6.baskı. 65. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. 67. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. 2000 . Striatonigral dejenerasyon 5. 6.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. 5. 5. Robbins. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. 5. Kumar.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Đlerleyici supranükleer felç 6. s. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1. %90-100 fallop tüpleri. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3.baskı.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. s. Temel Patoloji. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1.baskı. 1995. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9.

Bazen de. orak hücreli anemi.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. Temel Patoloji. Temel Patoloji. kavernöz sinüs trombozu.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur. kafatası ve pelviste görülür. s. 1995.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. s.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. Temel Patoloji. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir.baskı. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. Temel Patoloji. s. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. ileum. femur. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. Sayı 2. seks-kord stromal tümörler grubundadır.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. 1995. böbrek. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. 71. 73. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). akciğer. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. Pitüiter nekrozu. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir.626) Leydig hücreli tümör. 1995. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). Gerçekte. 5. 5.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. kafatası. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. sakrum ve tibia izler. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). Aksine. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. 5.baskı. 5. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . s. Yaklaşık %60’ı benign. Temel Patoloji. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. 74. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür.baskı.baskı. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. 5. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. s. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler.baskı. meme. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. 1995. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. 72.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. 1995. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. kafatası ve vertebra. 70. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz.

Sayı 2.baskı. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. 2000 . buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. s. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. 98 MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. Tablo 7). 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi.626) Total olarak. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler.PATOLOJĐ Tablo 7. ligndir. 1995. Temel Patoloji. 5. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır.

Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. s.19) Pinositoz. 9.Baskı. s. 1996.057 Karbonmonoksit: 0. 17. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır.024 Karbondioksit : 0. Sayı 2. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9. Sodyum. 1996.baskı. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. 2. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar.018 Azot: 0. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez.08 6. 1996. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 17. 5.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur.baskı. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. s. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir.baskı. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. s. 7. klor. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. s. s.012 Helyum: 0. 1996.baskı. 4. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 .581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.FĐZYOLOJĐ 1.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. 3.baskı. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong. 9. s.

99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. VCH. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. 70 Cevap E (Golanhofen. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. Physiologie des Menschen 26."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. 14. s.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. 5 alt birimden oluşurlar.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. 12. 13. s. II ve III e) I. 1996. Sayı 2. III.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır. s. 2000 . Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. Weinheim. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. 1996. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. s. Düz kasta. Springer Verlag. Tropomiyozin molekülleri.baskı. Cevap B (Berne. 11. 1. Textbook of Medical Physiology. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. II. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. s.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. MEDĐTEST Cilt 9. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar. Physiology. 8.baskı. Auflage. Düz kasta troponin yoktur. Hall. 9.baskı. IV. 9. aktin flamenti.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. 9. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. Berlin 1995. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. Troponin. 1998. 10. 1996. III ve IV Cevap E (Guyton. 4. Levy.180) Düz kasların çoğunda IP3.baskı. d) Hematokrit artar. s. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. ligand bağımlı kanallardır. s.

17. b) Reseptörü kas iğcikleridir. 19. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. 16. 21. Levy. 17. c) Sistemik kan akımında daha az artar.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. 1996. Physiological Basis of Medical Practice. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. s. Tıbbi Fizyoloji. Physiology. Sayı 2. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir.FĐZYOLOJĐ 15.baskı.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir.baskı. d) Değişmez. e) Azalır. 17. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. 20. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür.baskı.baskı. Cevap E (Berne. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. 16. 22. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. Cevap B (Ganong.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . s. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. s. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (West. 4. Đkinci sırada egzersiz yer alır. s. s. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. 18.baskı. 1996.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. 1998. s. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. 1991. s.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. 2000 olmadığından.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir. lık ventilasyon gerçekleşebilir.

18. Pulmonary Function Testing. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. Cevap D (Ganong. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup.425. Review of Medical Physiology. 1997.baskı. 1997. 2000 . 18. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer. 18. 27. MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Physiology. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir.baskı.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur. s. Cevap E (Ganong.611. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. s. Sayı 2. s. 1997.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 1. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. 26. 18.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. 30. 28. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır.baskı. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong. 23.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. Review of Medical Physiology.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong.baskı.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir. Bu sol ventrikül için aort içi basınç.baskı. 18. 29. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 25.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong.baskı. s.baskı.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. Pulmonary Function Testing. 1995.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. 1. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir.607. 1997. 1997. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. s. 1997. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.288. 24. s.baskı. s. Review of Medical Physiology. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. Review of Medical Physiology. 18.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. Review of Medical Physiology.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir.

11.Baskı. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 2. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. 5. S-A düğüm. Sayı 2.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 5. 35. s. Levy.S-A düğüm 5. 3.A-V demet a) 1. 3 Cevap C (Guyton 9. 2.06 saniye c) 0.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. 1.03 saniye b) 0. 5.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir.A-V düğüm 3. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur.baskı. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.baskı. Cevap C (West 11. Bu aralık normalde 0. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. 1993. b) Arterial PO2 azalması. 2. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar.12-0. 33. 31. s. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. 2. purkinje lifi demetleri. c) Arteriyel PCO2 artması. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. Hall. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir. 32.Düğümler arası yollar 2. Physiolog. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. 3.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. 73 .baskı. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. Textbook of Medical Physiology. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. 4. 1.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. 1 c) 4. Yani kan basıncı arttığında.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. d) Sistemik kan basıncında azalma. doku temperatürünün artması. 1. 3 e) 4.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0. 5 b) 5.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. 1996.420-421) Bainbridge refleksinde. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. West. A-V düğüm A-V demet. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır. düğümlerarası yollar.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. 4. 2. 1996. s. 34. 36.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. 9. s.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. s.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. 3 d) 4. s.purkinje lifi 4.

Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. d) Hücreler ortadan akar. Ventrikül kasılması sırasında.112) EF. 9. parasempatik stimülasyon azaltır. 43.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir. 1996. c) Ortada akım daha hızlıdır.baskı. s. e) Kan karışmadan akar. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur.FĐZYOLOJĐ 37. Sayı 2. 1996. s. 44. Textbook of Medical Physiology. 38. 9. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.baskı.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. ses oluşturmaz.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. 1996. 40. 45. s.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. s. s. 1996. 1996.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur. 74 41. s. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. 42.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton. s.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. 1996. 9. 39.174.baskı. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar.111) “V” dalgası. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. b) Kan akımı ses oluşturur. 1996.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. Cevap B (Guyton. s. Bu da %50-60 civarındadır. diastol sonu kan hacminin. 1996.

Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap B (Guyton 9.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton.baskı. s.Baskı. en dar ise beyinde bulunur. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 . 9. MEDĐTEST Cilt 9. 48. 1996. sf.baskı.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. 47.Trombosit reseptör yapılarından GPIb.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. 54. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 53.baskı. s. s. 2000 50.466-468. 49. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. 1996. Sayı 2. 1996.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton.baskı. 1996.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. (Türkçe Çev. s. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. 1996.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. sf. s.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır.Baskı. s.4'den. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. Hall. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. 7. 51. Cevap C (Ganong. 1996. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz. 9.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar. Cevap D (Guyton 9. 52.518) pH'ın 7. 9. 9. Çavuşoğlu. s. Medical Physiology. 46. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. 1996.Normal kanda. 1996. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.

819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. 1996. s.baskı.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. HCO-3 e) Na+. 1996. 57.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. Textbook of Hematology. 58.47) 2.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. Buna Hering-Breuer refleksi denir. Textbook of Hematology.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. 1996. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. 55.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2. vWF'e bağlanır. ClMEDĐTEST Cilt 9. Textbook of Hematology. Fe++ c) HCO-3.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. 56.46. K+ b) Mg++. 63.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. s.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie.baskı. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. s. s. s. Textbook of Hematology. 76 59.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. 1996. 1996. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. s. s.20. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. s. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. 60.126.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. s. 1996. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. 62. 1996. 2000 . Cld) K+. Textbook of Hematology. 1996.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. Sayı 2.809) Gastrin.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. 61. Hematologic Pathophysiology. 1998.

baskı. Proelastaz. 71. 1996. Bölüm 38 s. 1996. s. 1996. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. Đnulin serbestçe filtre olur.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. s.baskı.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. (Çev. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 70. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir.978-979) MEDĐTEST Cilt 9. 67.baskı. 69.baskı. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. s. 9. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. 1996. 68. 9. s. Tıbbi Fizyoloji. 9. 64.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. s.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. 1996.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. 65.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır.baskı.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 66. 1996. 9.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . 1996.baskı. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. Barış Kitabevi) 16. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. Sayı 2. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir.835) Tripsin ve kimotripsin. s.

baskı. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. Çavuşoğlu. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. s. Böylece anjiotensin II. Medical Physiology. Dopamin bhidroksilaz.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17.Baskı. 1996. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir.baskı. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. 1996.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar.345. Cevap B (Guyton. 78. 9. s.baskı. 1996. Renal kan akımının artışı. 73.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. s. Sayı 2. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. s. 1996. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. 9. 1996. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. 76.964-968) Kortizol. 77. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. s. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. 9.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. Hall. Textbook of Medical Physiology. 9. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. MEDĐTEST Cilt 9. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. ANP Na+ atılımı yapar. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. 9. 75. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. 2000 .baskı.119-129) Triptofan hidroksilaz. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. c) Lenfosit yapımını azaltır. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. s. (Türkçe Çev. 72.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz.baskı. d) Lizozomal membranları stabilize eder. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. s. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. 74.baskı. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. s.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. Hall. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır.baskı. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder.

s. Kimyasal sinapslarda ise ileti. s. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. Levy. 9. Levy. 1998. Physiology. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. 9. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere.baskı. 79 . e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. s. 9. 1996. 4. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder. s. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil.baskı. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir. s.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. 4. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir.baskı. Sakin. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap B (Berne. 81. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. 1996. 9. 84. 82.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1998. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. s. 1996. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. hem de postsinaptik hücrede bulunur. Sayı 2. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 83. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. c) Genetik geçiş göstermez. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. 80.baskı. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. korku kaybı. 1996.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. saldırganlığın azalması.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. MEDĐTEST Cilt 9. Physiology.FĐZYOLOJĐ 79.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır.baskı.baskı. yeme alışkanlıklarının değişmesi.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir.

d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. 16.baskı.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken. Cevap D (Ganong. Tıbbi Fizyoloji. ileti hızları en fazladır. yani reseptör sayısında artış olur. 1996. düz kaslarda atrofi gelişmez. 86. 16. ileti hızları en yavaştır. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. s.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup.FĐZYOLOJĐ 85. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir. 2000 .Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. 9.baskı.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi. 9. 88. s.baskı.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. 1996. Sayı 2.baskı. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. 87. s. s. 80 MEDĐTEST Cilt 9.

c) Glikozaminoglikan sentezler. MEDĐTEST Cilt 9. Lowe. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. 8. 59 3.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. 1993. Kaye.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. s. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. 6. 7.baskı. 1998. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. 1997. Concise Histology. s.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. s. s. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. Cevap C (Stevens. 2. A Text and Atlas. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. 1993. Basic Histology. Temel Histoloji. s.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. 2000 . s. s. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır.253) Retikulum bağlanır. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. 2. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. Sayı 2. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. Basic Histology. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. Human Histology. Fawcett. Basic Histology Examination Board Review. Histology.baskı.baskı. s. 2. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. 4. 2. Romrell. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. b) Antikor oluşturur. Basic Histology Examination Board Review.baskı. 1995. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. d) Kollajen sentezler. Cevap B (Paulson. 3.

s. s. 2. 15. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. Lowe. Özer. Aştı. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. 1993. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir.162) Osteonektin kemik dokuda. s.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar.baskı. Fibronektin. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson.baskı. 60 13.baskı. embriyonik dokularda. 5. 1997. Text-Atlas of Histology. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. Tenascin. anafaz. Histology A Text and Atlas. Human Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. 10. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler. s.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. 12.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. Text-Atlas of Histology. Sayı 2. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. 16.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. metafaz. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. prometafaz. Romrell. s. Basic Histology Examination Board Review. 14. Genel Histoloji. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. s. 2000 .19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. 2.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam.

Hiatt. aktin. Cevap E (Stevens. kan örneğindeki eritrosit hacminin. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. 8.baskı. 17. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. total hücre oranını ifade eder. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. 1995. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. c) Hematokrit. Basic Histology.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira. ribozom gibi yapılardan yoksundur. 2000 20. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. s. b) Eritrositler erkeklerde 4. Histology. Color Textbook of Histology. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. Basic Histology Examination Board Review. Hayvanlarda perinatal timektomi. Text-Atlas of Histology.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. Sayı 2. ekzokrin bezlerde. 2. 21. M çizgisiyle ikiye ayrılır.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Olgun eritrositler çekirdek. Pencereli kapillerler ise böbrek. s. 2. 23. mitokondriyon. Sinir dokusunda. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. Basic Histology. s. 1995.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. A Text and Atlas. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır.baskı. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır.baskı.5-5.5x10.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. s. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. s. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır. 1997. Human Histology. 22. Lowe.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . bağ ve kas dokusunda görülür. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. Cevap D (Paulson. 19.6/mm3. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. ankyrin gibi proteinler içermektedir. s. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir.baskı. bağırsak. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. b) Periferik kemoreseptörlerdir. 3. H bandı. 18. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis.

Basic Histology. 3. 26. Mastositler ise histamin.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. 25. Basic Histology. 2. Basic Histology. s.133-134) Osteoklastlar çok büyük. 4.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. Osteositleri içeren lakünalar. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. heparin. 1995. 28.104. 5. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. s.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur.baskı. Human Histology. 1. s. Basic Histology. 2.baskı.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. Sayı 2.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. enzimatik olarak açılmış. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. Basic Histology. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. 24. s. Basic Histology. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. 5-50 kadar çekirdekleri vardır. ECF-A. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. s. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. 30. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. Human Histology. 2000 .241) Matriks vezikülleri. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. s. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. s. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. 8. Osteositler olgun kemik hücreleridir. 29. MEDĐTEST Cilt 9. Lowe. s. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. 2.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin. Lowe.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin.138) Kan damarlarını. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar.baskı.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. 27.

IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi).528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. 1995. 36. s. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. Text-Atlas of Histology.293) Duodenumun submukozasında. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Lowe. karşıt iki köşesinde merkezi venler. 8.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. 8. 2000 yarısında bulunur. s.baskı. s. 37.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. b) Asid üreten hücrelerdir. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. s. 63 . 8. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. 38.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. intrinsik faktör de salgılar. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. Text/Atlas of Histology. Human Histology. 1995. 32. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. Basic Histology. 34. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. tabanında çok seyrektir. s.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar. Cevap A (Stevens. s.baskı. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır. Basic Histology.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. 2. 1995. Basic Histology. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. Basic Histology. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir.Karaciğerde.baskı.baskı. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. 33. Sayı 2. s. Đnsanda.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. s.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. Basic Histology.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. 35.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31.

377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. s.baskı. 8. s.baskı. Histoloji. 45. 2000 . b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. s.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira.60) Proksimal tübülüsde.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. Histoloji. 1990. MEDĐTEST Cilt 9. 44. s. Her üç koşula da uyan sadece testistir. prizmatik absorptif hücreler. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. Text/Atlas of Histology. Examinations. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. 6.) içermez. trakea. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. Basic Histology. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. 1997. hipofiz hormonlarının etkisi altında. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus.baskı. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar. Sayı 2.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. Cevap D (Paker. 1995.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. sterosilya vs. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir.. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39. 2.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. Kaveollü hücreler. kinosilya. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. Paneth hücreleri.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. çıkan damara da efferent arteriol denir. Basic Histology. Mukus salgılayan hücrelerdir. 40. 41.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. Gelen damara afferent arteriol.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. 42. Cevap C (Demir. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. s. Histoloji ve Embriyoloji Soruları. s. 43. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır.. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. 1990. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur.

kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır. 47. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır. 51. Oksitosin.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. Examinations. 48. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. s. 2000 . b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. Bir kısmı bazalde yer alır. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. Adenohipofizden: ACTH. s. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. s. Text-Atlas of Histology. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. 1998. Cevap E (Lesson. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. 49.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. Basic Histology. 1995. s. Sürrenal bezden glukokortikoidler.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. Temel Histoloji. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin.baskı. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. 8. MSH.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. Nörohipofizden: oksitosin.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. 8. aldosteron. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Temel Histoloji.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. seks hormonları. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. 52. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. granüller hücre bazalinde yer alır. c) Endometriumun. 50.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. TSH. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. 1998.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. STH.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. Cevap B (Aytekin.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. 1990. d) Salgı granülleri içerirler. LH MEDĐTEST Cilt 9. Text-Atlas of Histology. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. Histoloji. Sayı 2. s. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür. s. FSH.baskı. vazopressin. Stromal hücreler ve bezler gelişir.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir.

bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. 2000 .164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. Human Histology. Dynein silyum yapısında yeralır. 2. Sayı 2.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. Text-Atlas of Histology.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. 66 57. 2. s.baskı. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur. 58. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. Basic Histology. 59. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. Lowe. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. büyük. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. s. 54.80-252) a. s. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir. 55.272-273) Circumvallat papillalar. 56.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. Lowe. 60. s. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar.78) GFAP astrositlerde bulunur.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. Çok sayıda tat goncaları içerir. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. s.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan. 1998.baskı.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. Human Histology.baskı. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. 8. Basic Histology.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. s.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri. Temel Histoloji. s. Basic Histology. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Basic Histology.

Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. The Developing Human. s. Koptagel.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar. s. 1995. 66. Embriyoloji Atlası. 6.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 8. prostatik utrikul. bulboüretral bezler gelişir.25) Fertilizasyondan önce. 64. 1993.baskı. 6. 6. s.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. s. 67.baskı. 61.51) Gelişimin 17.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. prostat bezi. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. mayotik bölünmenin profazına girerler. s. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar. Langman's Medikal Embriyoloji. 65. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar.baskı. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. 1993. s. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır.68) 67 . Langman's Medikal Embriyoloji.baskı. Persaud. 2000 d) II. Basic Histology.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir. 63. s. 62. 6.baskı. 1993. 1998. üretra. The Developing Human. gününde. 1998.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. Persaud. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. 6. 68.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore. s.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore. Sayı 2.baskı. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. Langman's Medikal Embriyoloji. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. kıkırdak ve kemik elemanlarını. 1993.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir.baskı. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır. Langman's Medikal Embriyoloji.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. 1997.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. 6.

Sayı 2. Basic Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Kökenlerini kan monositleri oluşturur.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. 69. yani mezodermal hücrelerdir. s. 2.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. Bu hücre spermatosit II'dir. 68 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. Spermatosit II.

Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. Pfaller. Shadomy. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. s. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. %0. s. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. 6. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. 2. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. 4. AJIC Am J Infect Control. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 1996. s. s. Russell. Clinical Microbiology Review. s.1995. Tenover.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. c. Yolken. 5. Ayliffe. 1993.183200. Herrmann. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. 1999. 1982.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. 1996. AJIC Am J Infect Control.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. 99 . bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. Rutala. Baron. kimyasal sterilan değildirler.baskı. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. mukozalarla teması olmayan. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri.31342) Kritik malzeme. b. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. c. Murray. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Bu aileye mensup b. Isenberg.147-149. Hugo.baskı.107-133. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. s. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. Sayı 2. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir.baskı. %2 b) Đyodoforlar.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. Streptococcaceae familyasından olup. Manuel of Clinical Microbiology. Stabilize hidrojen peroksit %6. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. 6. 1991. 5.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. Russel. s. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Perasetik asit (%≤1) b. 3. s. 5. Manuel of Clinical Microbiology.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır.

8. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi.1-1. Medical Microbiology. s. 11. 12. s. s. s. Đmmünoloji. 10.25-43) Sterilizasyon. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. 1999. Medical Microbiology. s. Ergüven.141) IgE serumda 0.Serumda çok az miktarda bulunan. 1. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. Textbook of Diagnostic Microbiology.baskı.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. serviks. 1. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. zamanla. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. 2000 .399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. 1994. Sayı 2. s. 1994. 100 9. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L.17) Adjuvan maddeler. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur.Kendisi antijen olmayan. Manuselis.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. 1999. s. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. Ergüven. Listeria'ların üremelerinin arttığını. 1. ender bakterilerdendir. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. 1995. 7. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. 1994. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir.baskı. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. Đmmünoloji.3 mikrogram/ml olarak bulunur. su veya buyyon içinde ezilir.MĐKROBĐYOLOJĐ 6.baskı. 1994. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz.

Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır. s.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. 3. Sayı 2. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). 2000 Cevap B (Stites. 1996.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır.baskı. Cooke.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. s. 7.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. s. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. 1999. Owen. 17.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. periferik dolaşımda. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. 3. 15. Terr. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. Advanced Immunology. MMTV. 16. b) Beta 2 mikroglobulin. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. d) Antijen. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. Trowsdale. Immunology. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. s. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Cevap D (Ustaçelebi. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. Champion.1-4.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. 18. 1999. 14. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar.baskı. TNF-β lenfokinlerdendir.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. Cevap D (Male. Basic and Clinical Immunology. 1997. s. 13.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Toksik şok sendrom toksin 1.baskı. e) Isı ile alakası yoktur.4. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 101 . c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. 1976. s.

S. Sayı 2. Tilton.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. ancak adele ağrısı tarif etmiyor.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. ε. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. Melnick. Keiser. gram negatif.baskı.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. S. Keiser. 23. 1991. δ.241-243) Brucella küçük aerobik. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. MEDĐTEST Cilt 9. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. kuru öksürük gibi şikayetleri var. 3. s. Adelberg. C. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. Tilton. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. 1993. 2000 . s. 1993. TPI test ve MHA-TP testi. gram negatif bir kokobasildir. RPR ve Otomatize reagin testi.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Tilton. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. Smith.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. Smith.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. Cellular and Molecular Immunology. Brucella türlerinden sadece B. 21. Weissfeld. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Weissfeld. Pober. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. subfebril ateş. Adelberg. Clinical and Pathogenic Microbiology.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. 20. Melnick. Keiser. Clinical and Pathogenic Microbiology. s. 22. 1991. s.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. Review of Medical Microbiology. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. s. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. Review of Medical Microbiology. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. Weissfeld.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Lichtman. Smith.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. 1993. 24.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. 1991.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. s.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Clinical and Pathogenic Microbiology. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık.

coli b) H.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. M.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. s. Weissfeld.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. M. Clinical and Pathogenic Microbiology. Adelberg. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. 2000 . Weissfeld. 31. Tilton. Tilton.pneumoniae c) M. Keiser. s. Bennett. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. Review of Medical Microbiology.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. 30.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. s.fermentans d) M. Streptococcus pyogenes.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz.429430) C. Adelberg.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard. 1990. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. s.Acil bölümüne.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. 1993. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. Smith. 26. Melnick. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. Sayı 2. Review of Medical Microbiology.77. 1991. 28. Principles and Practice of Infectious Disease. s. Keiser. Melnick.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. Smith. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür. Clinical and Pathogenic Microbiology. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. 1991.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. 27. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. M. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. Fırsatçı etken tanımı ile. s. 29. Douglas.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli.506-516) S. 1997. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. M. 1993.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

s.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. Sayı 2. 1997. 1992. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. s.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. Cevap C (Bilgehan. 32. c. anaerob bir bakteridir. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. 36.Ateş. s. kirpikli. 38. Haemophilus influenzae tip b. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. 5. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. 34. 35.283) Clostridium tetani. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.baskı. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. 37. tetanoz hastalığının etkeni olup. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. gram pozitif. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır. 2000 . d) Sporlu. Klinik Mikrobiyoloji. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. s. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. 1999. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir.20.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir.Cinsel ilişki ile bulaşan. s. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. 1999. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. J Clin Microbiol 1998.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Bu aileye mensup b. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 33. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte.

39.coli. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir.coli metalik refle vermektedir. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. Infectious Diseases. 1994.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. C. 5664) E." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. c) E.1-14. s.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. s. 1. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. s.coli değil. Diğer her E. gram pozitif. c) Enterotoksinleri. indol pozitif. 41. 40.difficile'nin infeksiyona yol 105 . 43. Yine EMB agarda E. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. C. E.coli’dir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. s. s. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir.difficile.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. Rosenthal. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler. Begg. psödomembransız kolit. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. Pfaller. 42. O nedenle a şıkkı doğrudur. 1996. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır.influenzae ve E. 1994.baskı. anaerop. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. Cevap A (Bilgehan.coli Cevap B (Murray. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır. d) E.Hangi E.coli b) Enterotoksinojenik E. sporlu. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. günlerinde görülür. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. O nedenle d şıkkı doğrudur. Sayı 2. s.coli e) Enteropatojenik E. Kobayashi.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan.231-234) Enterotoksijenik E.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E.baskı. distansiyon. sitrat negatif özellik gösterir.coli d) Enteroaderen E. 1996. Medical Microbiology. H. Klinik Mikrobiyoloji.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. 80oC’de inaktive olmazlar. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. pis kokulu. EMB agarda Klebsiella değil. Klinik Mikrobiyoloji.coli c) Enterohemorajik E.coli. Gillespie. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir. 1999. C. Medical Microbiology. Cevap D (Bilgehan. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte.

Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. s. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. 2000 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. Gold. elementer lezyonu granülom olan.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. s. White.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. Toksijenik C.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. s. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. 1. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. Mutlu. 45. 1999.. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. 1. 1. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. Toksin B.difficile suşları. Cengiz ve ark. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur.237-43) Granülomatöz iltihap. Isospora belli ookistleri. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize. Sayı 2. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. Histoplazmoz.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır.baskı. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji.baskı. başağrısı. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. 1997. Ayrıca IFA. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir.. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir. Cengiz ve ark. 1999. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. MEDĐTEST Cilt 9.167-170.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. Mutlu. Tabloya hal106 sizlik. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji."Halsizlik. bulantı. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan.baskı. Tüberküloz. Telzak. 44. kronik bir inflamasyon formudur. kramp tarzında epigastrik ağrılar.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi.ELISA. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. ampisilin. Med Clin N Amer 81(2):427-47. Klindamisin. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. bulantı-kusma. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. 46.

Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı . Cengiz ve ark.yüksek ateş.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi).. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk.340-7) Toksik Şok Sendromu. 1. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu . 1999. kan basıncı: 90/50 mm.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum .aureus suşları ile meydana gelir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Hastalarda bulantı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. çapında.baskı.623-649) Clostridium perfringens anaerop. 1.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. 1999. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . Bu görünüme "çivi belirtisi" denir."Yüksek ateş. Oluşan H2S. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. içteki hemoliz. Bu bilgiler ışığında.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir.675-9) Lyme hastalığı. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır. yaklaşık 15 cm.baskı.Hg. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . s. Wilson Blair besiyerine ekilmiş. Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı ..yaklaşık 5 mm.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . carateum'dur. 50. Cengiz ve ark. Mutlu.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. sporlu gram pozitif bir basildir.Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. Cengiz ve ark. Diğer şıklarda verilen hastalıklar. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. Mutlu. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir.baskı.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez. kusma. 1999.MĐKROBĐYOLOJĐ 47."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir.5oC. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı . 48. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır.. 107 . kenarları keskin sınırlı. ortası soluk. başağrısı. dışta alfa hemoliz) ile çevrili.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. 2000 lik. s. Dokuda sporsuzdur. beyaz küre sayısı: 18. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta.aşırı halsizlik. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. kusma. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz .Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir. s. teta toksinini etkisi ile oluşur. düzgün kenarlı konveks.Bulantı. Cengiz ve ark. Vücut ısısı: 39. dar ve beta hemoliz tipindedir.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. 1. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur.Besiyerinde spor oluşumu zordur. Sayı 2. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında. Mutlu.baskı. 1. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. güvercin. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". 49. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp. vajina.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9.

444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M.scrofulaceum c) M. s.baskı. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. s.baskı.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi. 1999. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. bazen perine." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. 1. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. kapsülsüz. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. 2000 . karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. Mutlu. 53. Bennett.baskı. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. 1.kansasii Cevap B (Ustaçelebi. Cengiz ve ark.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. Sayı 2.. M. Bu nedenle.ulcerans e) M. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M.. Douglas. Haemophilus ducreyi. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.ulcerans Buruli ülserine. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır.. 52. Mutlu. fistülize olur ve dışarı açılır.avium complex d) M. skrotumda lokalize.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. 1. ortası çukur. Mutlu. hareketsiz.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. M. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.595-604) Penisilinler. Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 3. Principles and Practice of Infectious diseases.baskı. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. s.579-88) Haemophilus ducreyi. Kültür yapılmasının yararı yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. 1. 1999.marinum b) M. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler.baskı. hareketsiz.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Nekrotik. cinsel ilişki ile geçen. 54. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur. kapsülsüz. s. 1990. Cengiz ve ark.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. sefalosporinler. esas olarak erkeklerde görülen. gram negatif kokobasilllerdir. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. Cengiz ve ark. 55. 1999.sınırları belirgin. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. sporsuz. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. Cengiz ve ark.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir.

422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. s. Mutlu. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Melnick. Keiser. 109 . e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Weissfeld. 1. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. MEDĐTEST Cilt 9. 1991. Sayı 2. d) Lenfadenopati görülür. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Adelberg. Review of Medical Microbiology. salya ile kontamine olmuştur. s. 58. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. e) Atipik lenfositler saptanır. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. Melnick.baskı. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. 2000 59. 1991.. s.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. 62.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. 60.Delta virus hepatiti.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. Cevap E (Howard. c) Hepatit B virusu mutantıdır. Review of Medical Microbiology. e) Non-A.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Nadir epitel hücreleri. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Tilton. b) Hepatit A virusuna benzer. 1993. 1991. Cengiz ve ark. Melnick. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. Clinical and Pathogenic Microbiology. Çoçuklarda genellikle hafif. b) Heterofil antikorlar saptanır.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. s. Non-B hepatit etkenidir. 57. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. Bakteriyostatik etkilidirler. Smith. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. Adelberg. Cevap D (Jawetz. s. 61. 1991. s. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. 1999. Melnick. Adelberg. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Adelberg. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller.

Melnick.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. Review of Medical Microbiology. Melnick.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. Review of Medical Microbiology.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. 1991. 64. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır. s. 67. 1993. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. d) Hastalık öksürük.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. Melnick. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. s. Keiser. 63.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. 1991. 69. Clinical and Pathogenic Microbiology. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. Sayı 2. koriza ve ateşle aniden başlar. Melnick.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. Adelberg. s. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. Adelberg. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. 1991. Smith. Tilton. 65.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. s. 1991. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. 2000 . c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. krup. 110 66. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. Adelberg. Review of Medical Microbiology. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. 1991. Adelberg. Adelberg. s. Cevap D (Jawetz. Melnick. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. Adelberg. s.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. s. Review of Medical Microbiology. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. Review of Medical Microbiology. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. 68. 1991. Melnick. Đnkübasyon dönemi 9 gündür.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. Weissfeld.

Pfaller. 71.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus. Rosenthal.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. HSV-2 de bir DNA virusudur.Nonimmun hidrops fetalis.3 c) Rhinovirus tip 3. s. Kobayashi. 111 . Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır.8 d) Enterovirus tip 68. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1993. 1999. Smith. 75.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. Keiser. s. 2. 1994.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. Tilton. Herpes Simplex Viruses in Virology. Sayı 2. 76. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9.baskı.69 e) Rotavirus tip 1. Genel ve Özel Viroloji.baskı. 70. Clinical and Pathogenic Microbiology. Weissfeld. s. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur. Kobayashi.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. 2. Genel ve Özel Viroloji.7 b) Parainfluenza tip 1. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi. 2. s. 72.2 Cevap A (Murray. 73. Knipe.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. 2. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur.baskı. 3.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. s. 2. 74.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Human Herpesviruses in Medical Microbiology.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. 1994.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan. Rosenthal. s. s. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır.baskı. 1996. s. Adenoviruses in Medical Microbiology. Pfaller.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir.

s. 1994. 14. O nedenle d şıkkı yanlıştır.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. Rosenthal. Medical Microbiology. Sayı 2. 2000 . solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. Prionlar. Medical Microbiology. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. Pfaller. MEDĐTEST Cilt 9. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. e) Litik. rubella IgG antikorları araştırılır.baskı. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. s. kendiliğinden replike olabilen. Anne 21. rubella IgM antikorları araştırılır. Kızamıkçık aşısı. Pfaller. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. c) Đkozahedral simetri gösterirler. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. Kobayashi. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır.baskı. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. 79. 1999. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. 1. O nedenle a şıkkı yanlıştır. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. s.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. Rosenthal. 2. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. b) Anneden hemen kan alınıp. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak.haftalarında. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 80. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur..571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler.baskı. fötal risk yoktur. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. c) Anneden hemen kan alınıp. Kobayashi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. Bu aşamada anne. Cengiz ve ark. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. Cevap B (Ustaçelebi. 1994. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. 78. a) Primer hedefi B lenfositler. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır.baskı. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. Cevap A (Murray. 30 ve 45. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler. d) Asit. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. Mutlu. e) Virus. Cevap D (Murray. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. 1.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. 1999. 2. s.

843-8) Epstein Barr virus (EBV).316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. grup A b) N.000 /mm3 ve hatta 30. yapılır. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. 1999.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. 1999.14 ve 28. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi. 82.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. S. a) Neisseria meningitidis.000-18. N. 1999. 83. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. prematürite. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cevap E (Ustaçelebi. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır.. 1999.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. kızamıkçık. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. Cengiz ve ark. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır.. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir.baskı. toksoplazmoz. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir..meningitidis.baskı. Mutlu. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mutlu. yapılır. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir. Weissfeld. N. s. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur.baskı.influenzae.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. 12. Mutlu. Clinical and Pathogenic Microbiology. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır. 84. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. H.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. Keiser. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. meningitidis. s. Sayı 2. Cengiz ve ark. 113 . s. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. Smith.000 /mm3 olabilir.000-50.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. 1. günlerde intramusküler olarak 0. dikilir.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Önlenemeyeni seçiniz. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. başka nedenle antibiyotik kullanımı. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır.1 ml. Tilton. 0. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir.321) Hafif ateş. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. genel kanının aksine kontrendike değildir. S. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Cengiz ve ark. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. s. 85. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır.3. s. akut viral hepatit. 1993.285-286) H.7. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. 86. dünyanın her yerinde bulunabilen.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur.

Markell and Voge’s Medical Parasitology. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. 4. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. Sayı 2. 91. Muhtemel organizma. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Töreci. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir.Baskı. Altıntaş. 1996. 8.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. s.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Smith. 89. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Clinical and Pathogenic Microbiology.Yuvarlak. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır..Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. Anğ.baskı. 88. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. 92. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin.Baskı. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. s. Tıbbi Parazitoloji. MEDĐTEST Cilt 9. Krotoski. pulmoner. s. 114 90. Protozoon Hastalıkları. s. çizgili görünen bir örtü vardır.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. 1997. 2000 . 1999. 35 çapındadır. Tilton. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. Çok hareketlidirler. 1. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Keiser. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. 1997. s. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır.. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. Dış kısmında kahverengi. Baskı. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. 1. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir. intestinal. John. Weissfeld. Bu formlar bölünerek çoğalırlar.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. s. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. 1993. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş.35m çapında yuvarlak. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. çift cidarlı.

siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. Pfaller.prematüre. Altıntaş. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. 94. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard. Hastalık: 1. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. Sayı 2. s.baskı.carinii pneumonisinin gelişmesidir. Tenover. Melnick. s. Tilton.neoformans var. Weissfeld.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. MEDĐTEST Cilt 9. Keiser. malnutrisyonlu. Adelberg.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. 98. Baron. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. Tilton. s. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. s. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. C. 1993. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. Tenover. Yolken. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . Cevap D (Murray. öksürük.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. Manuel of Clinical Microbiology. Gebeliğin 3. solunum yolu ile bulaşan.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. 7. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1993.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Weissfeld. 97. fungus olabilecek bir parazit. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. Smith. neoformans ve C.. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. polipne.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. Baron. immünsupresif ilaç kullananlarda.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. 1999. Pfaller. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Protozoon Hastalıkları.. 4. öksürük. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. 1996. 1999. Clinical and Pathogenic Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. 3. neoformans var. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. 2000 96.Kanser. 1991. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. Review of Medical Microbiology. 7.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. s. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. lenforetiküler malinite.323-325) Candidalar ağız. Yolken.baskı.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. Manuel of Clinical Microbiology.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. Smith. Keiser. 2. s. 95.

1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. 1999. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. Sayı 2. s. 101. Manuel of Clinical Microbiology. Mutlu. Tenover.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. Yolken. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. s. 1. 1. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. 1999. Cengiz ve ark. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. Pfaller. Tüberküloz lenfadeniti. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar.baskı.1232) Pseudoallescheria boydii.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. tomurcuklanma gösteren.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. Baron.. tomurcuklanma gösteren. 102. 7. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. Yolken. etrafı kapsülle çevrili. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. s.baskı. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Manuel of Clinical Microbiology. maya hücreleri görülmüş. 99. Tenover. gram pozitif.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. dallanan uzun flamanlar görülmüştür".. örnekten hazırlanan preperatlarda. 2000 . Cengiz ve ark. Baron." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. Yolken. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Baron.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. s.baskı. Manuel of Clinical Microbiology. Mutlu. 116 MEDĐTEST Cilt 9. s. 1999.baskı. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Pfaller. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. Tenover. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. 7."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. 100. 7. 1999.baskı. Pfaller. 103.

.

1991 s. et al. 9.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır.baskı.NÖROLOJĐ 1. 1991 s. 7. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland. 1. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. d) Kardiyomyopati görülebilir. Cevap D (Bradley. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. 6. Hipotoni mevcuttur. Sayı 3. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. 1. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. Neurology in Clinical Practice. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. et al.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır.baskı. s. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. Nörooftalmoloji.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. 5. Neurology in Clinical Practice. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. et al. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. 1. Neurology in Clinical Practice. et al. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. 1. 2000 . 3. dekatta başlar. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. Neurology in Clinical Practice. b) 1. 2. 166 Cevap A (Bradley. 1991 s. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir.Baskı. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley.Baskı. c) Psödohipertrofiler görülebilir.Baskı. Neurology in Clinical Practice. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. et al. 1. 1991 s. 4. Kansu. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. 1991 s.

Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. s.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür.Baskı. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir.143) Meme. s. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. s. IgG. 16. Nöbetlerin kontrolü güçtür. 14. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. 9.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. s. s. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland. c) BOS IgG içeriği artmıştır. 13. 15. 3/e. 10.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. 8/e. s.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. Sayı 3. Cevap C (Lechtenberg. total protein içeriğinin %15'den fazladır. 8/e.NÖROLOJĐ 8. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong. b) BOS total protini artmıştır. Synopsis.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. 9.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. Multiple Sclerosis.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. 12. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. s. Currier. Sugar. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. Synopsis. böbrek. s. 2000 Cevap B (Johnson.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland. akciğer. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. 11.

Neurology and Neurosurgery.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. Opticus Cevap D (Adams. 18.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37).760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. 2. koreye neden olmaz. Principles of Neurolog. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. 4. daha sonra sırasıyla temporal (%21). Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. 4. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. 24. 22.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. pontin (%4) yerleşimli olabilir. s.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay. s. MEDĐTEST Cilt 9. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz.Baskı. 21.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay.1085) Jugular foramenden 9.538-539) Adenoma sebasum. Neurology Illustrated. Hypoglossus d) N. Principles of Neurology.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. 4.Baskı. 19. s.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams.Baskı.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.Baskı. Principles of Neurology. 4. 2. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir. Principles of Neurolog. olmadığından. frontal (%15). 10. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. Sayı 3.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. s. s.Trigeminus b) N. kafa çifti geçer. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. 20. parietal (%15). 2000 .Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. Illustrated. s. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. 11. Principles of Neurology. Facialis c) N. Vagus e) N. s. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. 17. 8/e.Baskı. s. 4. Neurology and Neurosurgery Illustrated. 2.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. s.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N.Baskı. serebellar (%8).Baskı. Normal X kromozomu.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. 23.Baskı.

Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır. Journal of Neurology. 2000 29. s.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma. Burt Jertbook Neuroanatom. 5. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar.387-443) Kas yıkım enzimi. Cevap D (Chauvel. Bolton. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. Cevap E (Hopkins. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. her tür miyopatide yükselme göstermez.Baskı. Lippincott. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. Delgado Escueta A. 27.NÖROLOJĐ 25. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. Neurology an Neurosurgery Illustrated. s.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. kranial sinir sağlar. Yüceyar. 169 . Aydoğdu. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. 30.392. s. Shorvan.baskı.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. 1993. s. s. Sayı 3. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. Epilesy. 1996.61. Harper. 1996. 2.Baskı. Halgren. 32. Merritt's Textbook of Neurology. s.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. lik spike end wave deşarjlar saptanır. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. s. 26.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. Neurosurgery and psyelnatry.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. Bancaud. dil ve dudak yalama. d) EEG'de tipik 3 Hz. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. 31.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. 1995. Cascıno. 9. oligodendrositler üzerinedir. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. 28. yutkunma hareketleri yapılır.

37. s. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. 1996.. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. 2000 . Fastiği e) N. Cevap D (Yaltkaya ve ark.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. s. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. s. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. s. Cevap D (Merritt. sorulara yanıt vermeyen.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. 38. Nöroloji Ders Kitabı. e) Demans mutlaka görülür. 1995 s. Deuntatus c) N. 39. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. Cevap B (Merritis. 35. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. 34. 1995. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. Sayı 3.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. s.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. 1995.NÖROLOJĐ 33. s. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. 36. 1995. Cevap E (Merritt.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. Ruber b) N. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir..Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. Globosus d) N. 40.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Motor sinirler ve kaslar normaldir.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. 1995. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. Nöroloji Ders Kitabı. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. 1996. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir.

b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. Ruber bazal ganglionlardandır. 1996. Cevap E (Adams. c) I ve II. Merrit’s Textbook of Neurology.. kuvvet kaybı. s. Cevap B (Adams. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. Nöroloji Ders Kitabı. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. Merrit’s Textbook of Neurology. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir. s. s. Cevap C (Adams. s.baskı. d) Asimetrik başlangıç gösterir. 43. 42. 4.Yanlışı işaretleyiniz. 45.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır.baskı. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. senil plaklar görülür. 46. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. 48.Yanlışı işaretleyiniz. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. 4. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. kromozomun kısa kolunda olduğu. Cevap D (Yaltkaya ve ark. Nabız ve kan basıncı alınabilir. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. yanıtsız komadadır. 44.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4.baskı.baskı. Sayı 3. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. piramidal. Cevap D (Adams.Yanlışı bulunuz.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. motor nöron bulguları ile karakterizedir.baskı.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. MEDĐTEST Cilt 9. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. d) Derin duyu kaybı vardır. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. 4. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. 1995. Principles of Neurology. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. s.Yanlışı işaretleyiniz.baskı. Dokunmu duyusu korunur.93) N. Ağrılı uyarana cevap yoktur. dokunma duyusu kaybı olur. s. s.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. e) Paranoid bozukluk. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. s. 4. 1996.. 41. 9. Principles of Neurology. 1995. kuvvet kaybı. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar. 47. Principles of Neurology. Principles of Neurology. e) Patolojik refleksler görülür.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir.Yanlışı işaretleyiniz.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. serebellar yollar tutulur. 171 . 9. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. Nöroloji Ders Kitabı. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar.

Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. 4.baskı. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. entoksikasyonda.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. Hipotoni ön boynuz hastalıkları.Yanlışı işaretleyiniz.802804) OR geçiş gösterir.40) Kornea refleksinde reseptör korneada.baskı. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. seruloplazmin düzeyi düşüktür. Principles of Neurology. Principles of Neurology. s.s.139) Oftalmoplejik migrende 3.Doğruyu işaretleyiniz. bakır metabolizması bozukluğudur. serebellar bulgular olmaz. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. Principles of Neurology. s. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir. Principles of Neurology.926) Beyinde diffüz atrofi olur. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz. s. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur.s. merkezi ponsta. kranial sinir paralizisi sık görülür. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. 56. a) Afferenti N. 1996. Cevap B (Adams. Cevap D (Adams. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. Cevap A (Adams. s. ancak hafiftir. 54. c) Asimetrik başlangıç gösterir.Yanlışı işaretleyiniz. 50. 51.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside. kafa travmalarında.baskı. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. s. 49. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. metabolik ansefalopatilerde. 52. kromozomda yer alır. b) 40-70 yaşları arasında başlar. rijidite. afferent yol trigeminal sinir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. 1996. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür.baskı. 4. Sayı 3. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Principles of Neurology. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. 4. periferik sinirlerin hastalıkları. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. e) Oftalmoplejik migrende 6. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. 2000 . e) Bradikinezi. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. 55. a) Wilson hastalığı geni 13. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. 172 Cevap E (Adams.Doğruyu işaretleyiniz. 1996.baskı.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. kranial sinir paralizisi sık görülür. 4. s. 4. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. 53.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams.944) PSP 60 yaş civarında başlar.

1993. Sayı 3. botilisim. kavernöz sinüz trombozu. Derin duyular korunmuştur. santral herniasyon. Merritt's Textbook of Neurology. 9. 59. s. diabetik nöropati. 1997. 1995.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62.Aşağıdakilerden hangisi 3. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. Leighs hast. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . baskı.3mg/gün). Myasthenia.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. s. 6. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. 6.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan.123) Karodit anjiografi 2. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. Fisher sendromu. 60.baskı. 1996. baskı. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . Tolosa . 2. nöroleptik malign sebebler.baskı. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır. Principles of Neurology. botilism. amiloid NP. s. s. 2. baskı.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. 2. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. Nörooftalmoloji. Sringomyelik sendromda. alkolik nöropati. 9. 1995. s.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. 1997. Guillain Barre Sendromu.Hunt sendromu. Merritt's Textbook of Neurology.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . baskı. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. Cevap C (Kansu. paraneoplastik sendromu. 57. beyin sapı ensefaliti. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. s.C6. s. difteri.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. 58. Fabry hastalığı. 1993.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. baskı. %85 hastada VEP latans uzaması. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. Nörooftalmoloji. Neurology in Clinical Practica. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. Principles of Neurology.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. Multipl skleroz.197) Basiler menengit. 61.

457) Optik radyasyonun. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. Hasta sağır değildir. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. baş dönmesi. Demans ve parkinsonizm yoktur. baskı. Sayı 3. 1997. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse.453. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. 6. konsantre olamama şikayetleri olur. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. Soru. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. Parkinsonizme yol açmaz. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. s. 65. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. 64. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. Principles of Neurology. Principles of Neurology.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. 174 MEDĐTEST Cilt 9. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. Temporal lobun superior girusundaki 22. 63. 1997. huzursuzluk. s.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. 2000 . Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. Principles of Neurology. Gerstmann sendromu temporal lobun değil.467) "Saf kelime sağırlığı". normal boyutta hatta küçülmüştür. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. serebral atrofiye sekonder değildir. başağrısı. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir. 6. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. başlangıçta bulantı. baksı. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. çabuk yorulma. s. 6. 1997. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. beyin . Lezyon unilateral olduğunda. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. Pick hastalığı. baskı.

d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. s. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. s.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Cevap E (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. 6. Sayı 3. e) Hirsutismusdan. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Cevap A (Đliçin. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. s. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. insülin tedavisi kesin tedavidir. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. 5. Temel Đç Hastalıkları. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. 4. s. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. 2000 . e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir.v. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. 3. beyinde hipotalamustan salgılanır.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. e) DKA’da 0. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. S. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. s. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. d) NPY açlık duygusunu arttırır.1 Ü/kg i. Cevap B (Đliçin. Cevap E (Đliçin. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. s. Cevap C (Đliçin. a) Leptin. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur.

Temel Đç Hastalıkları.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. s. 13.v. s. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. c) Ortostatik hipotansiyon. Biguanidler vs. Current Management of Diabetes Mellitus. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. Temel Đç Hastalıkları. 8. e) DKA’da 0. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. vs gibi) Cevap D (Đliçin.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. s. ağır hipoglisemi. 12. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. periferik ateş düşük. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. Temel Đç Hastalıkları. a) Diabetik ketoasidozda. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. yanaklar kırmızı. 10. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. kan ve idrarda aseton vardır. s.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. s. 139 .1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. Temel Đç Hastalıkları.1 Ü/kg i. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. malignite.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. Cevap D (De Fronzo. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. 9. 11. s.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. pH: 7. Cevap E (Đliçin. Cevap D (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. Bikarbonat düşüktür. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). Cevap C (Đliçin. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. s.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. Şok. kan şekeri 300-500 mg/dl. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez. Sayı 3. Diabetes mellitus.36’nın altındadır. pH: düşüktür. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Temel Đç Hastalıkları. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. rektal ateş ise yüksek olabilir.

1997. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır. Basic and Clinical Endocrinology. Temel Đç Hastalıkları. 19. s. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. s. Basic and Clinical Endocrinology. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. 5. s.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler.baskı. 5. Basic and Clinical Endocrinology.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. s. 1997. s.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. Strewler.baskı.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. 1997. s. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. 1997.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. 2000 .baskı. 20. 1992. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. hiperinsülinizm. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. Cevap E (Đliçin. insülin direnci. Cevap B (Đliçin. 18.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. 17. Sayı 3. s. hipertansiyon. 16. MEDĐTEST Cilt 9. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir.baskı. 2.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. Temel Đç Hastalıkları. 15. 5. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 5. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. hiperlipidemi.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. ateroskleroza eğilim.baskı. Agonistleri PRL salınımını engeller. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder.

1997. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. Basic and Clinical Endocrinology. 27. 1997. 1997.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. 141 24. 1997. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. TSH ve ACTH sırasıyla olur. 26. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 25. s. 22. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. 1997.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. s. Basic and Clinical Endocrinology. e) Klinik olarak poliüri. 23. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. s. Sayı 3. MEDĐTEST Cilt 9. 1997. s. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. 2000 .Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. s. s. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange. Cevap C (Lange.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. Gonadotropinler.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. polidipsi. s.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır. 1997.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21.

e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. s.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor.2 mikro ünite/mL (Normal 0. Endocrinology and Metabolism. 142 30. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması.5-1. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. 3. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır.8 mikrogram/ dL) T3: 0. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. 3. s. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir.81 yaşında erkek bir hasta. Endocrinology and Metabolism. MEDĐTEST Cilt 9. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir.baskı.baskı. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. Ayrıca.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. 1995. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. 3. 1995. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. Bu durum. 1995. Cevap E (Felig.4 ng/mL (Normal 0. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. s. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir.44 yaşında bir kadın. 1995. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir. Hipertiroidiyi göstermez. Endocrinology and Metabolism.8 ng/mL) TSH: 0. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır.8-12. 3. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. Endocrinology and Metabolism. Bundan sonra nelerin yapılması. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor.baskı. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. 29.45 yaşında bir kadın hasta.baskı. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. s.9 mg/dL 2. 31. Cevap A (Felig.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez.48 yaşında kadın hasta. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. Sayı 3. 2000 . Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor. Cevap D (Felig. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır.

14. 2000 143 .Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir. 35. Çünkü hızlı alkalizasyon.2018) TSH.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. 14.baskı.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. 33. 1998. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır.baskı. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. Sayı 3. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar. 1998. 14.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.baskı. 1998.baskı.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. s. 34. 36. 1998. MEDĐTEST Cilt 9. 37. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. 14. s.baskı. 1998. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine. s. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur. s. s. 1998. s. 14. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı.TSH düzeyinin düşük. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir.

MEDĐTEST Cilt 9. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. Patojen Escherichia colilerin. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır. 1994) V. 160 4. 20. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. aspergillus. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. akut piyelonefrit. erkekte.10-12) Son zamanlarda patojen E. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. 3. Omston. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. çocukta farklı olabilir. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. epididimit. 6.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan.551) M. insanların alt idrar yolları. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. Đnsanlarda alt idrar yolları. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. nokardiya. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. ancak nonspesifik üretrit. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. Klinik Mikrobiyoloji. Butel. 9.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. 1996.coli (ETEC). 2. 1996. Klinik Mikrobiyoloji. 2000 . 9. nongonokoksit üretrit. Enterotoxinogen E.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. s. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. s. 1995. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. Enteropatogen E. hominis. 9. Enteroinvasive E.baskı.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. 1996. histoplasma ve mycoplasmadır.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E.baskı. Klinik Mikrobiyoloji.Baskı. s. 5. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. s. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı. Enterohemorajik E. prostatit. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. coli (VETEC) de denir). Bunların dışında artrit. hastanın yaşı önemlidir. coli (EPEC).coli (EĐEC).baskı. Sayı 3. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. Jawetz.

a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. %8 monosit. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 1997.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. Cevap D (Virella. 1994. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. 12. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. C.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. 8. s.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. 9. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. albicans antibiyotiklerden etkilemez. 1997. oral poliyo ve H. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. s. kolera invazyon yapmaz. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. 10.Baskı. 13. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. %2 bazofil) saptanıyor. 2000 11. HIV için henüz aşı mevcut değildir. 3.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. MEDĐTEST Cilt 9.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. Difteri-boğmaca-tetanus.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. 1997. Klinik Mikrobiyoloji. 1994. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. bütün dünyada görülebilir. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. %20 nötrofil. V. C. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu hastadaki fizik bulgular. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. Cevap C (Kılıçturgay. s. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur.Baskı. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. s. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. NMS Microbiology and Infectious Diseases. difficile oluşturur. AZT) tedavisine başlanmalıdır. Sayı 3.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. Klinik Mikrobiyoloji. 1996.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 .Baskı.111) V. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. s. s.

15. meningitidis ve H. NMS Microbiology and Infectious Diseases. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. s.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar. 16. Sayı 3. s.1644-55) Sepsis. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. 14. 18.baskı. 1995. In:practise of infectious diseases 1995. Serumun yarısı yara etrafına. s.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy.364) Kinolonlar etkilerini. s. 20. s. 19. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. 1992. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. 4. s. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. 1996. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. 1997. Scheld. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır.Baskı. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. ekovirüsler. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır.Baskı. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. Definitions for Sepsis 1992. 3.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. 17. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach.831) Rifampisin. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur.N. s. Cevap E (Whitley. 2000 . 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir. 4. Cevap D (Topçu.

b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. Cevap B (Ulutan.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. osler nodülü. s. Heteroseksüel ilişki.1217. aureus. 1995. s. s. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. s. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. mikotik anevrizma.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. Principles and practise of infectious disases. 22. 4. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. Corey. intrakraniyal hemoraji. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. 4. septik pulmoner enfarktlar.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. s.baskı.1174. 2000 Cevap D (Doğanay.Baskı. romatoid faktör). 1. Cevap E (Chaberland. 4.baskı. s. 2. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. mikrobiyolojik kanıtlar. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. Sande. Sayı 3. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. vasküler fenomenler (arteriyel emboli.baskı.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. Curran. Cevap E (Kılıçturgay. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. predispozan kalp hastalığı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. Chaisson. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. 21.baskı. 1. intravenöz uyuşturucu kullanımı. Volderding. Taş. beta hemolitik streptokoklardır. roth lekeleri. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. kan. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. 26. ateş. 23. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. janeway lezyonları). kan ürünleri transfüzyonu. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır.baskı.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. 163 . e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. Ward. s. MEDĐTEST Cilt 9. 25. aureusdur. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. 24. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler).

Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. Benettje. 2000 . Cevap A (Tekeli.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir.coli'dir. s. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. malarya Cevap C (Krogstad. Bu plazmidi taşımayan C. vivax c) P. ovale b) P. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. 27. 4. 4. 3.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM.Baskı.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar.Baskı. Benett. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. Son yıllarda S.Akut A Hepatitinde. 1995. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. 1990. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. s. Akut Hepatit B göstergesidir. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. 32. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır.1146) Anti-HAV IgM. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. 28. Principles and practice of infectious diseases.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm. Sayı 3.baskı.Baskı. s. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder. Dolin.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P. knowlesi e) P. 1992. Principles and Practice of Infectios Diseases. 4. 29. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir. 31.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. Dolin. 1996. falciparum d) P. Kaya. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer.2415) P. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. s.anaerobik etkili bir ilaçtır. s. Cevap D (McCabe.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. s. 3. 30.

Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. Sayı 3. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır.107) Kolera sikka çok atuk başlar.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. s.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. Söyletir. 1996. MEDĐTEST Cilt 9. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu. 2000 165 . Hastalıkları Kitabı. 35. Doğanay. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. 34. 37.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. c) En az iki serotipi mevcuttur. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. 36. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33.

b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. 3. s. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin.877. e) Striktür seyrektir. s. 1. 133 hangisi akut pankreatitte . Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. Temel Đç Hastalıkları.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. Gastroenteroloji. 2. Temel Đç Hastalıkları. 2.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. Temel Đç Hastalıkları.884. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. 2. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. sık sık ve azar azar. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. distal kolon patolojisini akla getirir.cilt. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. Temel Đç Hastalıkları. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Temel Đç Hastalıkları. s. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. s. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. Artmış bazal asit salınımı 3. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür.cilt. En sık görülen hipokalsemidir. d) Gaitada müküs vardır. 5. Gastroenteroloji. Akustik gölgesi olan. Temel Đç Hastalıkları. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. s. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. USG’nin dezavantajları ise. Sarılık olmasından etkilenmez. Đliçin. s. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur.995) Dışkı volümünün fazla olması. çeşitli fistüllerdir. 4. 2000 Cevap D (Đliçin. s. Hamilelikte güvenlidir. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. 6. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. Sayı 3. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. genellikle beraberinde tenezm vardır. s.

2. Bockus. 1995. Gastrointestinal. Temel Đç Hastalıkları.1087) Bkz.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar.cilt. Đliçin. 1. s. s. 12. Liver Diseases. s. Koroziv özefajit. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. Đliçin. Gastroenteroloji. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. Temel Đç Hastalıkları. s. Đliçin. 2000 . Đliçin. 1997.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. Temel Đç Hastalıkları. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Anemi 6. Tablo 2. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. Dumping sendromu 2.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. s. 14. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Tablo 1. Gastrointestinal. Đliçin. Liver Diseases. Gastrointestinal. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. Temel Đç Hastalıkları. Afferent loop obstrüksiyonu 7. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. akalazya. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. 9.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. 1993. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Ölmüş fare kokusunu andırır.1011) Bkz. Kilo kaybı 5.cilt. Safra taşı 8. 8. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. s. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. Plummer Winson sendromu.464.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. 1995. 1. Kanser 9.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Sayı 3. 1995. Diğer risk faktörleri. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. 134 11. Gastroenteroloji. s. Rekürren ve marginal ülserler 13.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Bockus. 1997. Liver Diseases. Temel Đç Hastalıkları.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Clinical Gastroenterology. s. s.335-346. 10.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Diyare 3. Bockus. 1997.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7.

karın ağrısı. 2000 . bilirubin dekonugasyonu. s. Temel Đç Hastalıkları. kilo kaybı ve sarılıktır. hepatik klerens azalması. anemi Cevap B (Đliçin. 17. Temel Đç Hastalıkları. s. kilo kaybı. sitozolik ligandin azalması. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. hipotansiyon. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. Sayı 3. Đliçin. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. 1993. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. kilo kaybı. kilo kaybı e) Karın ağrısı.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. bulantı-kusma. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15.1036) Bkz. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. anemi d) Sarılık. MEDĐTEST Cilt 9. anemi b) Karın ağrısı. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. ateş. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. hepatik “uptake”de azalma?. kanaliküler. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. Tablo 3. Clinical Gastroenterology.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. s. sarılık c) Karın ağrısı.947) Schatzki bulunur.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. Temel Đç Hastalıkları.

s. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. s.981) Bkz. Sayı 3. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. episklerit. perforasyon. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Tablo 5. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. s.1013) Bkz. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. Cevap A (Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. s. asidoz.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. Tablo 4.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. Vit. 19. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. Temel Đç Hastalıkları.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. d) Gece uykudan uyandırır. Daha çok genç bayanlarda görülür. 20. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. 18. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3. pylori için kullanılır. plevral sıvı. Temel Đç Hastalıkları. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon.Hangisi H. folat. 22. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. Temel Đç Hastalıkları. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi. 2000 .958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. Temel Đç Hastalıkları. B12 eksikliği Lökositoz. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. hipokalsemi. s.

dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. kusma. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. süregen. s. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. Sayı 3. 23.952) Menetrier hastalığını. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Abdominal ağrı. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. yayılım göstermesi. bulantı. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. Cevap C (Đliçin. s. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. 2000 137 .

b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. D şıklarındaki etkenler. 2000 . Akciğer grafisi olağan Akc. s. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. Sayı 3. 4.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. Solunum sistemi hastalıkları. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. Mediasten amfizemi için tipiktir. hırıltı yakınmaları var. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. s. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. sabah aç karına. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. s. 300 mg.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. 3. 5.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. s. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. 1990. 6. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. 1990. s. ronküsler var. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. C. Cevap D (Murray 1994.483) B. 7. Solunum sistemi hastalıkları. s. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi.453) Şıklardaki tüm belirtiler. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. 2. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek.

11. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. bulgusudur. s. s. s. Özhan. 9.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. s.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. 1981. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. 1981. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. 2000 . Özhan. e) Statik kompliyans artar. Sayı 3. b) Sık öksürtürüm. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. 1981.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. b) Otozomal dominant geçer. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta. Dereli. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. Akciğer Hastalıkları.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. s. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor.1273) Konjenital bir hastalıktır. 14. Destek tedavisine gereksiniyor. s.30-41. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981. s. Spontan solunumu var. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var. Enfeksiyon bulgusu yok. Cevap E (Vidinel. Tedavide akarlara karşı akarasid. b) Zirve akım hızı azalır. 1995. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. s. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel. Pulmonary Diseases and Disorders. 13. Otozomal resesif geçer.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. 12.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. 15. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Akciğer Hastalıkları.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. 8. Akciğer Hastalıkları. Cevap B (Fishman. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. 1988. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var. Dereli.

c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. 20. Am Rev Respir Dis. 18. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. s. Solunum Hastalıkları 4. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. 1981. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. Sahn. semptoma yol açmaz. VCSS'dur. 19. s. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. baskı. s.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. Göğüs Hastalıkları. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. s.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. c) PPD cilt testi negatiftir. Diğerleri sarkoidoziste vardır. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. 1995. s. 23. 197.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. s. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. s. atelektazi. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. Cevap A (Fishman.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. 16. 1995.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. Fishman. 22. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. Pulmonary Diseases and Disorders. sebebi lenfatik obstrüksiyon. Pulmanary Diseases and Disorders.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. Sayı 3. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. s. Cevap C (Barış. 17. The Pleura. Anevrizma rüptüre olabilir.330.138.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır.Kalp yetmezliği. 2000 . Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. s. s. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. 21.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde.

24.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. Sayı 3. Toraks.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. c) Akciğer büyük hücreli Ca.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. s.33-52) Bradikinin. Göğüs Hastalıkları.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. s. s. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. s. 1991. 28. 2. 1994. 1994.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. Doksisiklin. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. Tedavi süresi 2 haftadır. PGA2. 1995.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. s. 30.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. 26.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur. b) Akciğer adeno Ca. PGA1. 1994.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1. s. 1993. 25. 29. PGE.baskı.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. 27. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. serotonin. 1996. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 2.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. 1996. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir. s. s.Baskı.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. 31.

olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. 36.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. Nadel.40-7. buna karşılık.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. Akciğer hastalıkları. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7.40 yaşın altında. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir.INH Cevap B (Vidinel.30 olması. 35.PZA e) Persister basil .RMP d) Hızlı üreyen basil . ampiyem.PZA c) Persister basil . ince raller.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7.30) özofagus rüptürü.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992.55 pH değerine sahiptir. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür.60'dır. 34.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. 1994. metakolin. Daha yaşlı olan.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir.RMP b) Persister basil . 1995. Pnömokoksik pnömoniler.30 bulunması. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. s.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. In Broaddus VC. s. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde. 1995. Radyografik bulgular. Respiratoy Medicine. b) Transüdalar 7. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. s. rotatoid plörezi. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir. s. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. 32. 37.30-7. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . Cevap E (Murray. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. genellikle 2-4 gün sürer. 2000 .45 arasındadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. 1991. 33. s. ateş. s. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür. Sayı 3. MEDĐTEST Cilt 9.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir.

antofilit.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. 5-Mac Leod Sendromu. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. 2. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. Ateşi var. Solunum sistemi muayenesi normal. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. fungal enfeksiyonlar. Mediyastende de bulunabilirler. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. malignite ve loküle ampiyemi içerir. Sayı 3. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. s. Radyolojik ayırıcı tanı. kırmızılık veya ödem de olabilir. 3. s. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. Leitch. tüberküloz. Pare. Amfibol grubunda ise amosit. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. 2000 . situs inversus). Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar.601-2) 1-Pulmoner agenezis. 40. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy.. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. s. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir. bronşektazi. 6.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. anevrizma.639) Etyolojisi bilinmeyen. 2. pupillada daralma (miyozis).Kistik fibrozis. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. s. Seato. 42. Leitch.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. MEDĐTEST Cilt 9. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis).Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. yerel ısı artışı. Cevap D (Fraser. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. Akciğerin apeks tümörleri. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir.baskı. Akciğer grafisinde.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. tromoliz. 1995.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. s. s.baskı. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. apne. 39. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. 3-Willam Campbell Sendromu. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. Seaton. Tanıdaki uygun yaklaşımlar.

Baskı. plevral effüzyon lezyon. s. 2. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. tutulan diğer alanları. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. Akciğer grafisinde. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. 0. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır.Baskı. Toraks CAT scan. Solunum sistemi bakısı normal. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. değişik şekil ve hacimde. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir.72 yaşında bayan hasta. fakat göğüs ağrısı yok. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. histoplasmosis veya coccidiosis). Sayı 3. s. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. Şayet aktif hastalık delili yoksa. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. Đlk kuvvetlendirici testte.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. 2. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. 44. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. s. fakat aktif hastalığı göstermez. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. Diğer olasılıklar.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Silikozisde tipik bulgular. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir.138) Akciğer grafisinde.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör. 2.37 yaşında erkek hasta. Pulmoner arter anjiografisinde. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. MEDĐTEST Cilt 9. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. sıklıkla isoniazid ve rifampisin.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var.50 yaşında bayan hasta. 2. mükemmel bir tarama testidir. Kesin tanı bal130 gamda. Penisilin. s.baskı. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. Solunum sistemi bakısında. endobronşiyal lezyonları. Tüberküloz kaviteli lezyon. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. fakat acil tedavide değil. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. Pulmoner arter anjiografisinde.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. 45. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. 2. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. 47. 2000 . Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. 46.Baskı. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. Ani başlayan dispnesi mevcut.

Sayı 3. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. 50. Şilotoraks ductus torasikusu malignite.Baskı. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. 49. 2. %25'i travmatik. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. 2000 . 2. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Patogenez belli değildir. laminar (granülomalar).19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer.Baskı. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. normal fizik muayeneye sahip. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. 2. Diğer taraftan 2. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. Cevap C (Fercy. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur.140) IV ilaç alışkanlığı. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. Plevral diseasse.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Ancak bunda kolesterol fazla. aspleni.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. s. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. s. Ayırıcı tanı benign (granüloma. myeloma. 52. s.Baskı. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. s. 51. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür.28 yaşında asemptomatik erkek. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. Akciğer grafisinde. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. Popcorn (hamartomalarda). d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light.

209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. 2000 . 1994. Bisinozis ise keten.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır.baskı. 53. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. Sayı 3. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. s. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. 54.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. s. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. 132 MEDĐTEST Cilt 9. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. 2. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. 1995. Pnömoniler.

d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. Cevap C (Đliçin. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. MCSF. serum ferritini normal ya da artmıştır.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır. 144 5. 1988. s. G-CSF. c) Bazofiller artmıştır. Đç Hastalıkları. 2. Çoğu zaman 100. s. GM-CSF. Temel Đç Hastalıkları. 2000 Cevap E (Đliçin.000/mm3’ün üzerindedir.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. Temel Đç Hastalıkları. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. 1995. Platelet sayısı genelde normaldir. . 4. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. IL-3. Temel Đç Hastalıkları. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. Serum demiri düşük. Temel Đç Hastalıkları. 15.716. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. 3.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. Granülositoz. s.baskı. Temel Đç Hastalıkları.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. Williams Hematology. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. s. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. e) Lökosit sayısı genellikle 50. Williams Hematology. 4. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine.Baskı. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. s. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar.908. Öbek. Temel Đç Hastalıkları. nötrofilik. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. 7. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. 2. s.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. s. s. Sayı 3. 6. Đliçin.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. a) Glikoproteinlerdir. KML için yanlışı işaretleyiniz. s. monositoz ve eozinofili görülebilir. Đliçin. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur.000'in altındadır. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir.3 DPG’ın artması gerekir. s.1179) Hematopoetik faktörler.583. 15.baskı. 1995. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. eritropoetin.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri.

orta derecede bol sitoplazma görülür. 1995.667.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal.1314) Nodüler sklerozan tip. 9. mide. Williams Hematology. 1995. 15.4 3. Ca242. s. M29. 15.baskı.1458. Genç. MCA CEA* CA 19-9. Ca195.1004. 15. 1995.3 2 2-4 2 3. 15.1062. s. Đliçin. Çok koyu bazofilik. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3.Tarama 2. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. 1995. 15. s. Đliçin. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. s.1407) Bkz. s. Sayı 3. MEDĐTEST Cilt 9. 13. Temel Đç Hastalıkları. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker.4 3.4 1-4 4 3. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. s.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. s. M 26.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12.4 4 2-4 2-4 3. s.1287) ALL-L3. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Temel Đç Hastalıkları.baskı. Đliçin. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. CA15-3. Williams Hematology. Çekirdek düzgün kenarlı.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. “Lipid-bound sialic acid”. CA 50.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. 11.4 4 1 (?). oval veya yuvarlaktır. Hücreler homojen olarak büyüktür. 1995. Tablo 1. Williams Hematology. Ca549. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. “Tissue Polypeptide Antigen”. Đliçin. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir.4 2. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*.4 2-4 4 1-4 4 1.baskı.baskı.baskı. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. belirgin vakuolleri olan. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. larinks ödemi. CK-BB VMA*.1008. 10. Williams Hematology. Prognoz iyidir. Williams Hematology. en sık görülen tiptir.4 2. s. s.Prognoz 4.3. Temel Đç Hastalıkları.1372) 145 . Temel Đç Hastalıkları. s. Temel Đç Hastalıkları.Tanı 3. 2000 Tablo 1.

b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. 14. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. d) Trombozlar görülebilir. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. e) Kök hücre hastalığıdır. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. Cevap B (Williams and Wilkins. Sayı 3.baskı. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. 10. eş zamanlı olarak Faktör XII. Gaucher hastalığında. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. Temel Đç Hastalıkları. s. d) Trombosit sayısı arttığından. 2000 a) Hemoliz vardır. Pansitopeni. miyelodisplastik sendromlarda. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında.baskı. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. Temel Đç Hastalıkları. 18.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12.1231) DIC.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Bu olaylar olurken. Đç Hastalıkları. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir. Cevap D (Đliçin. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. MEDĐTEST Cilt 9.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. Öbek. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. yaygın kanamalar oluşur. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. s. Otozomal dominant geçer. Đliçin. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. Đliçin. 14. trombolitik sayısının 400.850) Trombositoz. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. c) Pansitopeni vardır. sarkoidozda ve malarya. Splenektomiden sonra 3. 1998. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. s. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. 1. Temel Đç Hastalıkları.1223) PNH. Wintrobe’s Clinical Hematology.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. 10. e) Trombin zamanı uzamıştır. Kronik masif splenomegali ise. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Akut kan kaybından sonra 4. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. 17. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. Demir eksikliği anemisi 10. 1998.345.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. Wintrobe’s Clinical Hematology. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur.Hemolitik anemiler 11. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9.baskı. s. s. s. Kanserler 7. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar.1781. lösemi ve lenfomalarda. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. s. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir.1264. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. Nedenleri. Hastalıkta eritrositler. 146 .Egzersizden sonra 15.Bazı ilaçlar 13.

s. 20. annütositler. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. Sık mitoz görülür. -Yorgunluk. Sayı 3. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. -Periferik yayma. 21. 19. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. s. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. 23. Tablo 2. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. OEHbK düşük. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür.1275) Polisitemia vera.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. 22. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. -Serum ferritini düşmüştür. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. Cevap E (Đliçin. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . gerek sitoplazma. nadiren azalmıştır. Cevap C (Đliçin. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır.718.1279) KML’de klinik özellikler. Temel Đç Hastalıkları. s. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. Temel Đç Hastalıkları. s. -Serum demiri düşük. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. anizositoz. RDW artmıştır. s. Temel Đç Hastalıkları.1188) Megaloblastik anemiler. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. s.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. Temel Đç Hastalıkları. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. s. Đç Hastalıkları. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. OEHb. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. Cevap D (Đliçin. Tablo 2. b) Lökopoez anomalisi görülmez. Erkeklerde daha fazladır. e) LDH artabilir. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir.1202) Bkz. miyeloproliferatif bozukluktur. aşırı terleme. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. d) Đndirek bilirubin artabilir. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. Cevap B (Öbek. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. Megaloblastlar. poiklositoz. 40 yaş altında nadir görülür. c) Mitoz sık görülür. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. a) Megaloblastik hücreler. hemosiderin ve sideroblast görülmez.

Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin. s. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. 26.1207) Bkz.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. Tablo 3. 25. Temel Đç Hastalıkları.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. Temel Đç Hastalıkları. otoimmün hastalıklar. s.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. b) Trombositler sayıca azdır. ancak fonksiyonları normaldir. Temel Đç Hastalıkları. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir. 28.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27.1376) Bkz. s. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . Tablo 3. Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. s. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. s. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. Bunların dışında. Sayı 3. Tablo 4.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. Temel Đç Hastalıkları. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. 29.

Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1. Temel Đç Hastalıkları.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology. Hematology. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. düşük “grade”li lenfoma. 30.1444) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. 33.baskı. 10. Temel Đç Hastalıkları. 1994. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. multipl myeloma. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır. lenfoma. s. s. 2.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman.baskı.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. 10.baskı 1998.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. 31. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. Tablo 5. baskı 1998. 36. s.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur.1445) Klorambusil.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. baskı 1998. MEDĐTEST Cilt 9.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. 10. KLL.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. s. s. makroglobulinemi.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 10.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. miyeloma. Hematology 4. 2000 34.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin. s. 149 . 35.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar. s. 37. 1991. 1998. kronik miyelmi ve çok yaygın. 32. Sayı 3.

1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. DTR’leri korunmuştur. 38. Temel Đç Hastalıkları. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. böbrek b) Akciğer.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. böbrek d) Akciğer. meme. prostat.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. Ekstremite kaslarından başlar. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. s. 2000 . multipl myeloma e) Meme. mide.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. 39. Sayı 3. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. solunum ve gövde kaslarını tutar. meme. daha sonra farkins. Temel Đç Hastalıkları. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. s. kolon. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. akciğer Cevap D (Đliçin.

Romatoid faktör pozitifliği 7. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Subkutan romatoid nodüller 6. Arthritis and Allied Conditions. Đritis öyküsü 3. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangi otoantikor.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. 1997. Klinik Romatoloji. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. CREST sendromu. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. Klinik Romatoloji. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Eklem ağrısının olmaması 4. Halsizliğin olmaması 3. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. 1. s. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir.baskı.1433-1464) E harfi. 1999. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 6.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. Sayı 3. Klinik Romatoloji. 5. 13.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. s. 1999. 3. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. Simetrik artrit 5. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . 1999. 1997. s.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. Eklem deformitesi sekeldir. PIF. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. Arthritis and Allied Conditions. 2. s. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. s. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2.

Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. 1997.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. s. 13. 2000 . 1999. 8. Arthritis and Allied Conditions.532. 13. 156 11.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. 1994. Klinik Romatoloji. 1992.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. 14. 1994. 12. 9. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. Arthritis and Allied Conditions. s. 1999. Basic and Clincal Immunology. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş. 10. Sayı 3. s. o kasın gücü 2. enfeksiyon. 15.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir. bakteriyel sepsisde şok. s.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. 1997. s. aterosklerotik kalp hastalığı. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel.baskı.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. 7. 1999.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange.127) C3b. s. s. Basic and Clinical Immunology. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman.baskı.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa.533) Osteoporoz.110) TNF. 13. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 1998. Orthopedic Rehabilitation.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. Klinik Romatoloji. Caring for Children with Cerebral Palsy.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman. Klinik Romatoloji. s. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. s.

20. 5.baskı. s.baskı. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. 157 . 1997. 17.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. s.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. 19.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. Textbook of Rheumatology. 1997. 5. 4. 5. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. 18.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange.baskı.Halsizlik. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 16. s. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. Textbook of Rheumatology.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede. Textbook of Rheumatology.baskı. Textbook of Rheumatology. parotis bezi bölgesinde şişlik. 1993. 1997. 4. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. alkalen fosfatazı. 5. artralji.934) Halsizlik. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur.baskı.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. Bu nedenle Anti-Ro istenir. 21. Arthristis and Allied Condition. Sayı 3.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. 23. s. 4. Textbook of Rheumatology. artralji. 1997. Basic and Clinical Immunogloy. baskı.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. Textbook of Rheumatology. parotis bezi bölgesinde şişlik. s.baskı. 1993. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. s.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. 1993. s. serum PTH yüksektir.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı.baskı. 1993. 12.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. Bu özellik. s. 22. Textbook of Rheumatology. s. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. 1994.

5-15. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. 1997.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24. 11. 5.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. 5. 1997.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. SLE'nin klinik özelliklerindendir. 1989.5-5. Aksine osteopeni olur. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır. s.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit. 1989. 32.baskı.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir.baskı. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 28. 26. 11.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır.baskı. 27. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Grade 2-4 Cevap D (Ball.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen. 1997.0 mg/hafta e) 30. s. s.0 mg/gün b) 2. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. Textbook of Rheumatology. 29.1145) Malar raş.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. 1989.baskı. Sayı 3.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. s.baskı. 25.0-60.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.baskı. s. 5. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. 11.5-5. 30. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit. 5.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.0 mg/ hafta c) 7.5-15. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır. Textbook of Rheumatology. 1997. s. s.427) Poststreptokokal G.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. Ig D normal ya da düşüktür. 11. 1989. 31.baskı.0 mg/gün d) 7.755) Hepatotoksisite.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold.5-15. Textbook of Rheumatology.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz. s. 7. Textbook of Rheumatology.

11. s. 1989. Textbook of Rheumatology. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. Sjogren sendromu. 5. 5. 5.baskı. 5. s. Reiter sendromunda rastlanmaz. 1997. s. 1997. s.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett.baskı. 33.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant.baskı. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. s. 40. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. s. konjonktivit. hipopiyonlu iritis.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. Sayı 3. alkol. episkleit. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır. 1997. s.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita. 38.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf.baskı. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. aort yetmezliği. Textbook of Rheumatology. oral ülserler. 1997. 2000 159 .960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 34.baskı. Textbook of Rheumatology. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. s. 1997.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. levodopa. 37. MEDĐTEST Cilt 9. 1989.baskı. 200 mg/günün altında fenilbutozan. keratokonjonktivitis sicca. renal amiloidozdur. s. aereustur.baskı. 35.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir.baskı. 39.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan.baskı. Textbook of Rheumatology. 36. 5.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. Textbook of Rheumatology. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. diüretikler. 1989. etambütol.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. 11.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. genital ülserler.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir.

bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. önceleri diskret.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. yakın zamanda olmuş travmalarda. 2000 4. kanama diyatezi olanlarda. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Interventional Cardiology. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. 5. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). Sayı 3. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. Trombolitik ajanlar. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken.199) Atrial fibrilasyon. s. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. 5. kalp kapaklarının. s.195. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. s. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. 2.2116) Đnfektif endokardit. çoğunlukla bakterilerle gelişen. s.1493. Temel Đç Hastalıkları. s.KARDĐYOLOJĐ 1.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. 1997. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. s. aort disseksiyonunda. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. MEDĐTEST Cilt 9. En sık etken streptokoklardır (%60-80). verapamil kullanılabilir. Heart Disease. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. proksimal lokalizasyonlu. Bunlar arasında splinter hemorajiler. hemorajik retinopatide. Prokainamid. Temel Đç Hastalıkları. 3. Disopiramid. propranolol. retinal (Roth spot) lezyonlar.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. 6. Temel Đç Hastalıkları. aktif iç kanaması olanlarda. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir.baskı. Janeway lezyonları. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. konjenital kardiyovasküler lezyonların. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. Osler nodülleri.

Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. BB.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. CaB BB. CaB. CaB* N. Temel Đç Hastalıkları. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. CaB N. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Đliçin. diltiazem veya verapamil BB. Đliçin.baskı. s. hepatomegali. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. CaB: kalsiyum kanal blokeri. asit. s.2008. Klinikte.853.321) Bkz. s. 1. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. BB*.baskı. 7. bacaklarda şişlik. 5. aritmiler.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. 10. Sayı 3. CaB. kardiyoselektif BB N. s. Đliçin. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Nicardipine veya nifedipine BB. 9. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. CaB N. halsizlik.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. 2000 . Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. nicardipine veya nifedipine N.1821.baskı. Hurst’s The Heart. BB: beta bloker. Hurst’s The Heart. Kızlarda 2 kat fazla görülür. dolgun boyun venleri görülür. ürokinaz ve APSAC girer.1336. 9. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander.baskı. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. dispne. Beta blokerler.1498. pulsus paradoksus. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. taşikardi. Jenerasyona streptokinaz. 1997. s. Bunu ASD ve PDA izler. Temel Đç Hastalıkları. CaB N. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. BB N. 1998.382) Perikardın fibrozis. s. kardiyoselektif BB N. Temel Đç Hastalıkları. s. 8. Heart Disease. 1997. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. 9. 5. s. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. Fizik muayenede. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. Đliçin. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir.baskı. Tablo 1. iştahsızlık. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. Hipertansif bir hastaya. dispeptik şikayetler bulunur. CaB. 2. s. 1997. Temel Đç Hastalıkları.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Tablo 1. Temel Đç Hastalıkları. 5. Venöz dolgunluk. 1998. Đliçin. s. hipotansiyon.

5.200. sistolde. Sol atrium volüm ve basınç. s. s.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. Klinik olarak. s. 1.KARDĐYOLOJĐ 11.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. s. 15. D3. Đliçin. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. Cevap D (Braunwald. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. Temel Đç Hastalıkları.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu).baskı. MI’de %1-3 oranında görülür. 13. Đliçin.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin.baskı. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. s. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. Önemli aort darlığı 5. s.315) EKG. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. s. 12. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. göğüs ağrısı. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi.355) Mitral regürjitasyonunda. Klinik belirti vermediği halde. Hurst’s The Heart.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 .Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. 16. 17.296) Trunkus Arteriozusta. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8.1256. Temel Đç Hastalıkları. interventriküler septumun inferior kısmında. aVL. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. Ciddi ventriküler aritmiler 14. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir. ateş. 9.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. b) Otoimmünite sorumludur. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. 1998. interventriküler septumda. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. Sayı 3. Akut miyokardit veya perikardit 3. s. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. 1997. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. 2000 b) D1. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. AMI 2. Temel Đç Hastalıkları. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. Temel Đç Hastalıkları.

Temel Đç Hastalıkları.22. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. Bu erken diyastolde. (Đliçin. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. Đliçin. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. Temel Đç Hastalıkları. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. 18. s. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. A.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz.445. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. Temel Đç Hastalıkları. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. Klinik Kardiyoloji s. QRS süresini uzatırlar. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. bir kuvvetli nabız vardır. 19. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. s. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. Pulsus alternansta. Sayı 3. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. 21. 20. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. s.461. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. s. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. Đliçin. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. Dikrotik nabızda. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. Đliçin. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. Đletimde hafif değişme.615. 2000 . Temel Đç Hastalıkları.237) Bkz.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. Cevap A (Gök. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). Tablo 2. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Tablo 2. apekste duyulur.

389) Dissekan aort anevrizması. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. Sayı 3. Cevap C (Đliçin. sistolik basıncın artıp.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. TA:170/100. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. s. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. 24. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. EKG: sinüsal taşikardi.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. Đliçin. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin.139) Afterload. s. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. 26. Temel Đç Hastalıkları. Koroner arter spazmı.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. c) Nörolojik komplikasyonlar. Temel Đç Hastalıkları. ancak düzensizdir. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. 1999. s. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. %90’ında şiddetli ağrı vardır.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. En sık sebep hipertansiyondur. 121 . Temel Đç Hastalıkları. el altında yavaş yavaş yükselen. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. Tele’de aorto genişler. Preload.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. nabız basıncı daralır. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. QRS cevabı yavaş veya hızlı. Temel Đç Hastalıkları. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. s. s. b) Pulmoner infarktüs. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. 23. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. s. 27. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). 1993.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. düşük amplitüdlü bir nabızdır. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. s. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. d) Aort odağında sistolik thrill alınır. Temel Đç Hastalıkları. d) Renal infarktüs. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. Pathophsiology of heart disease. Hızlı EKG Yorumu. 22. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır.259) Ani kalp ölümü. 2000 25.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor.

3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. emici MEDĐTEST Cilt 9. Đliçin. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. 1.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T.baskı. s. CK-MB. 33. Nörolojik semptomlar. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. 2-5.baskı 1997.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. SGOT d) CK-MB. s. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. günlerde plato çizer. AV bloklu atrial taşikardiler. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. AV junctional taşikardi.baskı 1997. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Temel Đç Hastalıkları. yorgunluk. troponin-T e) Troponin-T. 3-4 gün sonra normale döner. 5. solda 2-4. Yalancı pozitiflik çoktur.329) Troponin-T: 3. 31. SGOT. Sayı 3. 29. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. iştahsızlık. diyare. 5. Đliçin. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. halsizlik. (Đliçin. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. s. uykusuz122 luk. sinus duraklaması. s. yüksek frekanslı. S. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.baskı 1997.1995.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. Temel Đç Hastalıkları. SGOT. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. Temel Đç Hastalıkları. Atrium kasında etkili değildir. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler).Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. 1. 24 saatte zirveye varır. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen.troponin-T c) Troponin-T. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. CK-MB.baskı 1995. 30. aureus’tur. bunların %80-90’ında etken. Görülen aritmiler.CK-MB.baskı 1997. LDH. kalsiyum antagonistleri. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. CK-MB. Temel Đç Hastalıkları. SGOT.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Đliçin. Kardiyak semptomlar. aureus’tur. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. Đliçin. LDH. ventriküler taşikardi.LDH b) SGOT. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. 32. s. s. Đliçin. Rutinde kullanılmaz.KARDĐYOLOJĐ 28. 2000 . Temel Đç Hastalıkları.LDH Cevap A (Braunwald.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler.364) Pulmoner yetmezlikte. kusma. 5. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir.5-10 saat içinde yükselir. GIS semptomlar. S. bulantı. AV junctional escape ritimler. 5. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. Temel Đç Hastalıkları. Medikal tedavide. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. LDH.

36. prokainamid.KARDĐYOLOJĐ karakterde. s. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. 37. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. baskı 1998 s. 38.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. baskı 1998 s. 9. Temel Đç Hastalıkları. 9.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.2272. tekrarlayan fetal kayıp. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. trombozlar. Sayı 3. Livedo retikülaris görülür. 39. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. atrial fibrilasyon.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin. (Đliçin. tekrarlayan abortus. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. MEDĐTEST Cilt 9. s. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. disopiramid. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. Temel Đç Hastalıkları.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. 9.2306. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. s. 9. Đliçin. 2000 123 . 34.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. baskı 1998 s. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. 9. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. WPW sendromu. Atrial taşikardi. s. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. “dekreşendo”. Temel Đç Hastalıkları. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil.2379.2295. genellikle kadınlarda (%75) görülür. baskı 1998 s. s.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart.1927) Antifosfolipid sendromu. s. En sık derin ven trombozları görülür. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.297) Lutembacher sendromu. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. genellikle sağ atriumdan.2295. verapamil kullanılır. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır. 40. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. sol ventrikülün değil. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. atrial flatter. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. Buna Graham Stell üfürümü denir. Temel Đç Hastalıkları.2008. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 9. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. 35. s. propranolol. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir. baskı 1998 s. baskı 1998 s.

2. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. Medüller kan akımının bozulması 4. Temel Đç Hastalıkları. azotemide fosforik.010 <350 <1. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. s. Temel Đç Hastalıkları. 2000 4. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. Tablo 1. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. s. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. s. s. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 .1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür.020 >500 >1. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin. s. P: Plazma. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. sülfirik. 3. Bkz. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. Temel Đç Hastalıkları.NEFROLOJĐ 1. 5.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir.

The Principles and Practice of Nephrology.baskı. Cevap B (Williams. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. 3. b) 25-30 ml/dk’dır. Sayı 3. 3. Temel Đç Hastalıkları.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler.baskı. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. s. 1995. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). AIDS. siroz. Đliçin.794) Bkz. Textbook of Nephrology. s. Jacobson. The Principles and Practice of Nephrology. Jacobson. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. 8.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. MEDĐTEST Cilt 9. The Principles and Practice of Nephrology. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. The Principles and Practice of Nephrology.. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. diyare ve gastrointestinal fistüller. Đliçin. 6. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. 1995. Tablo 3.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. aktif tüberküloz. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. s. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. c) 40-50 ml/dk’dır. 1995. 9. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. Textbook of Nephrology. 3.baskı. Jacobson. Textbook of Nephrology. Temel Đç Hastalıkları. 1995. e) 90-120 ml/dk’dır. Tablo 2.769) Bkz. nefrotik sendrom gibi). Temel Đç Hastalıkları. Cevap A (Williams. 1995.baskı. 2000 . s. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Temel Đç Hastalıkları. 3. Jacobson. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. 7. Textbook of Nephrology. 1995. Đliçin. d) 70-80 ml/dk’dır. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. 1995. Đliçin. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. 1995. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş.

Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. 153 . Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. Đliçin. Textbook of Nephrology. s. s. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. 12. Temel Đç Hastalıkları. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. a) Đmmün kompleks nefritidir.713. 1995. Sayı 3. 3. Temel Đç Hastalıkları. 1995. kan transfüzyonu. The Principles and Practice of Nephrology. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. ödem.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. 13. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. 14. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır.NEFROLOJĐ 10. The Principles and Practice of Nephrology. SO4. Jacobson. 1995. laktat ve sitrat uygulaması. Temel Đç Hastalıkları. pulmoner emboli izlemektedir. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. s.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir.baskı. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. 2000 Tablo 4. MEDĐTEST Cilt 9. hipertansiyon. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Jacobson. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir.814) Akut PSGN. Cevap D (Đliçin.baskı. s. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir.766. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. s.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. Đliçin. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. Đliçin. s. 11.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. 3. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. hemorajiler.751) Bkz. Cevap D (Đliçin. Textbook of Nephrology. Tablo 4. 1995. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. s. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11.

ani başlayan hematüri. s.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. 19. Temel Đç Hastalıkları. Cevap C (Đliçin. s. s. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları.818) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. ödem. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. proteinüri.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit).Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. 17.NEFROLOJĐ Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. 15. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. s. Tablo 5. s. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. 2000 . Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3.

obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . s.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp.baskı. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson.1313. 1996. 6. Psychiatric Secrets. fetişizm. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. 1. 5. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. 7. Çocuklara karşı cinsel sevi. 1. Sadock. Psychiatric Secrets. 1996. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. 2. Sayı 4.baskı. 1. Comprehensive Texbook of Psychiatry. 1.baskı. s. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. 1. s. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. Limbik lökotomi. 1995. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. 1996. Psychiatric Secrets. baskı. s. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson.PSĐKĐYATRĐ 1. Eksibisyonizm. Psychiatric Secrets. 1996.baskı. s. 1996. 6. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry.142) Vouyerizm.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. Pedofili. baskı.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir.baskı. s. 7. s. 4. Psychiatric Secrets.

Cevap C (Kaplan. 13. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. perseverasyon.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. 6. 2.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. s. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. 14. baskı. 1990. 1995.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. Sayı 4. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. 3.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. hiperseksualite. Black.baskı. 9. Psychiatry. s. amnezi. MEDĐTEST Cilt 9. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. 12. Comprehensive Texbook of Psychiatry. d) Bir şizofreni semptomudur. Sadock. akalkuli. 2. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). baskı. 8. Cevap D (Scully. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. 2. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. baskı. Distimi. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. baskı. s. c) Đnsidens azalmaktadır. Psychiatry. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. s.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. Bu bozuklukta plasidite.plasidite. s. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. Psychiatry. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. 10.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. 11. 2000 .243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. s.

baskı.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully. 2. 2. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. Cevap B (Scully. Sadock. 18.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. Köroğlu. Sayı 4.145) Agorafobi.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. 1991 s. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. 19. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 21. Meleod. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 20.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. s.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. 22.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. Biology of Anxicty Disorders. s. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. s. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. Psychiatry. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. s. d) Etkili bir hipnotiktir. Sadock.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan. baskı.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Sadock. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 15. 1993. 16.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. s. depresyona yol açmaz. s. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. Psikofarmakoloji. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. e) Etkili bir sedatiftir. 17.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. Psychiatry. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.

b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir. 26. s. Sadock. 23. s. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Gath.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan. Sadock.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. s. 1994. s. 1996. 29. 2000 . Cowen. s. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. The Psychiatric Therapics. 226 27. Mayou.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. Sadock. 31.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. Sayı 4.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 25.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. yineleyici düşüncelerdir. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu. Sadock. 1994. 24.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. 30.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. Oxford Textbook of Psychiatry.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. Sadock. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 28. s. bunun farkındadır.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.

163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. 1996. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. Gath.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. 7.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. duygulardır. algısal bir bozukluktur. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. Mayou.119) Klinik Uygulamalı 36. 1991. Sayı 4.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. sabit fikirler veya inançlardır. 7. şizofreni alt tipi değildir. s. Mayou. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı. Köroğlu. Andiferanisye tip ve Residüel tip. Oxford Textbook of Psychiatry. enkoherans. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. MEDĐTEST Cilt 9. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. Psikofarmakoloji. baskı 1. s.baskı. 32. Cowen. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. Gath. Cowen.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan.cilt. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. 1996. baskı. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. Paranoid tip. 38. 1.cilt s.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. 1994. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34. 7. s.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. s.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni).Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. 35. genellikle anlaşılamayan. Oxford Textbook of Psychiatry. 33. Psikofarmakoloji. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. s. 1991. Katotonik tip. yanlış. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. Köroğlu. 2000 227 . s.

b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. 6. 1997. 6.baskı. 3. 1997. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. Cevap E (Adams. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. Cevap A (Adams.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. Principles of Neurology. 6.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. Principles of Neurology.baskı.baskı.baskı. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. 7. Principles of Neurology.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir.baskı. s. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. 2000 . 6. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. 6. 5. 6.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür.NÖROLOJĐ 1. Sayı 4. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. 1997. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır. s. 1997. s. 6. 1997. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır.baskı. 1997. Principles of Neurology. Principles of Neurology.baskı. s. III b) Digit IV. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. Principles of Neurology. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. Principles of Neurology. 6. 2. 228 Cevap E (Adams. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. s. s. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. 4. c) Noradrenalin. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. II. s. 1997. MEDĐTEST Cilt 9.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur.

s. s. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir.baskı. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır. 11.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. 6. 2.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. 1996.30 yaşında erkek hastanın myoklonik.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. Sayı 4. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. 2000 12.baskı. 2. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur. Principles of Neurology. s.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. Nöbetler ilaç kesimi.baskı. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. uykusuzluk. 15.baskı. s. s. 1990.baskı.baskı.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. 1990. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. s.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. 2. 8 Hz çok nadirdir. Principles of Neurology. 1996. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 13. 10.baskı. Current Practice of Clinical Electroencephalography. Current Practice of Clinical Electroencephalography. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. 9. d) Sık düşme görülür. 229 . 1997. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 1997. s.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. MEDĐTEST Cilt 9. 2. 2.NÖROLOJĐ 8.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 6. 14. 1990.

Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. 2000 . 6. 1998. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur. s. s.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. Principles of Neurology.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. 1997. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. 19.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. 1997.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. 1996. Hasta. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. 22. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. 2.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. burun tıkanıklığı veya akıntısı. 20. 2. progresif seyir göstermesi. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. s.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. Principles of Neurology.baskı.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.baskı. 3. Bu tabloda II.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley. s.baskı. temporal lob epilepside daha nadirdir. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. VI ve nadiren VII.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. 1996. s. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır. 18. 6.baskı.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders.baskı. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. lakrimasyon. 21. 16. operküler 230 supramarginal. rijiditesi. 17. Neurology in Clinical Practice. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. 1997. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. Sayı 4. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. 1996. s. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler.baskı. Neurology in Clinical Practice.25 yaşındaki obez kadın hastanın. s. Neurologic Principles and Practice.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. 2.

Clinical Neuroanatomy for Medical Students. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell. accessorius e) N.3 lenfosit/mm3. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. 28. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. fasiyalis alt kısmı e) N. 29. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. 1992. 2000 Cevap E (Snell. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. 1992. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Sayı 4.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. accessorius b) N.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. s. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N.baskı.baskı. renksiz bir sıvıdır. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 3.baskı. 25. 23. 27. Cevap D (Snell.baskı. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. Klor %720-750 mg/ml. epandim. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor. s.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. Baziler arterin dalları sırasıyla. Labirintin arter. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. s. 1992. 3. opticus b) N.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur.baskı. 231 . Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992. Glikoz %50-85 mg/ml. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. 3. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. Labirintin arter. 1992. küçük çaplı. 24. vagus d) N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992. vagus MEDĐTEST Cilt 9. 3.417) 10. fasiyalis üst kısmı c) N. trimenus-N. Crit Rev Toxicol 1991. s. 1992.baskı. Posterior cerebral arter. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. 3. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir.baskı. fasiyalis üst kısmı-N.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. glossopharyngeus c) N. Hücre: 0. 26.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. Superior cerebellar arter. s. Pontine arterler. Anterior inferior cerebellar arter. 3.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. Protein: %15-45 mg/ml.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. olfactorius d) N. mikroglia ve oligodendrositlerdir. abducense-N. 3. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. N. s.

Clinical Neurology. Clinical Neurology. Clinical Neurology.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. s.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon.NÖROLOJĐ 30.137) AIDS’li hastalarda. 1993. 36. 37. 2.baskı. 2. s. 232 MEDĐTEST Cilt 9.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. 2. 1993. 2.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. B12 yetmezliği. s. 34.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. 1993.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. intrakraniyal kitleler. Sayı 4. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. Medial dalları beyin sapını kanlandırır.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein. 2. 1993. 2000 . Current Therapy in Neurologic Disease. 31.baskı. 33. Clinical Neurology.baskı.baskı. pitozis. s. s.baskı. 3.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. dizartri. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur.baskı. altüst ve/veya genel güçsüzlük. 32. s.baskı. Clinical Examination. 6.baskı. 2.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. s. s. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. 1993. 35.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir. Clinical Neurology.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır.

azospermi ve sterilite vardır. 2000. uzun boylu. umbilikal herni. X0 c) Trisomi 18 d) 47.PEDĐATRĐ koma. 204 134. 2000. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. geniş eller (klinodaktili). medial aksial triradius.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. Simian çizgisi. 1998.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. epikantus. kısa burun. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. 15. 1996. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. diş anomalileri. bağırsak tıkanması. hipogonadizm. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. Büyüme geriliği. çekik gözler. hipoglisemi. 1994. bradikardi. mental retardasyon.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. XXY e) 46. Pediatric Diagnosis. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. ellerde Simian çizgisi ve 5.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. s. konjenital kalp hastalığı. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. küçük ve yay gibi damak. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. düz geniş yüz. 133. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. 1996. 1986. s. kusma. s. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. 2000. s. kısa el ve ayak parmakları. mental retardasyon. Đleokolik tip daha sıktır. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. Ballard. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. Testiküler disgenezis. geniş aralıklı. Sayı 4. Ersoy. Essentials of Pediatrics.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. iç epikantus. büyük başparmaklar. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. büyük. megakolon. buruşuk dil. Ersoy. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. iriste benekler.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. s. 132. Çilek rengi gaita. 2000 . letarji ve ateş geç bulgularıdır.312-321.baskı. 136. 4. 135. düz oksiput. Avery’s Diseases of the Newborn. displastik kulaklar. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Ersoy.baskı. s. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır.312-321. burun kökü basıklığı. parmakta klinodaktili. 15. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. s.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama.Hipotoni. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. kısa. s.243-253.

aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. titreme. 139. s. 138.1161 vd. Osler düğümleri.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı. peteşi. Ejeksiyon üfürümü. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür.465) Carey-Coombs üfürümü.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. beslenme sırasında huzursuzluk. myalji. 141. göğüs ağrısı.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. s.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. PDA’da duyulur. 1992. Bu. SSS lezyonları). Essentials of Pediatrics.507) Đnfektif endokardit ateş. artrit. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. Essentials of Pediatrics. Essentials of Pediatrics. 1994. Essentials of Pediatrics. Bu faydalı olmazsa adenozin. 1994. s. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür.509 vd. 143. Graham-Steel üfürümü. Sayı 4.) Supraventriküler taşikardi. 1994. embolik olaylar (Roth lekeleri. Janeway lezyonları.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. splenomegali. s. Essentials of Pediatrics. 1994. MEDĐTEST Cilt 9. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. Devamlı üfürüm. artralji.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. 1994. Essentials of Pediatrics. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. terleme. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. s. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. s. 142. Heberden nodüller osteoartritte görülür.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . üfürüm. 2000 140.

1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. 1991. s. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. s. 1992. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. 146. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Kızlar taşıyıcıdır. MEDĐTEST Cilt 9. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. sessiz prekordium. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. 2000 .Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. s. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. öksürük.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. X’e resessif geçiş gösterir. s. s. pulsus paradoksusla karakterize.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. 14. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. Textbook of Pediatrics. 147. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir.1024) Perikardit daralmış nabız.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. 144. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. derinden gelen kalp sesleri. 148. 145.baskı. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. Sayı 4. s. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. s. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. ateş. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. 149. 1991. 1991.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. boyun venleri dilatasyonu. 1991. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır.

Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. trombozis ve enfarkta yol açabilirler.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. s.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. 154. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. s. 1991. 151. s. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. 153. s. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. 1991.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. s.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. artmış MCV. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür. 1991.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. 152. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. 1991. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. retikülositozis ve polikromatofili’dir. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. e’dir. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. yüksek Hb düzeyi gibi.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. Bunlara ilaveten. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. 1991. SSS tutulumu. s. “d” antijeni saptanamamıştır. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. 207 . Sayı 4.PEDĐATRĐ 150. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. Örneğin. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. 155. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. c. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. L2-L3 morfolojik subtip. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. d ve E. Ancak. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. Bunlar C. 1991. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. D.

162. Sayı 4. 156. 14. diğer şıklar kısmen doğru olabilir.baskı. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 14. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 1992.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. 157. 1992.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir.baskı. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. 14. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. 1992. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır. 14.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. 1992. 163.495-524) Staphylococcus. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar. 159. 1992. 2000 . 14. s.baskı. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir.baskı.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 158.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir.baskı. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. s.PEDĐATRĐ Ancak. 160.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 14.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. s. s. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. s. (c).baskı. 161.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s.baskı.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 1992.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir. 1992.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.

1992.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. 1999. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. s.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Sayı 4. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. s. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. 3. Fizik muayenede eksoftalmus. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. plazma vazopressin düzeyinin artmasına.baskı.116-120) Normal.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. 14. s. prolaktin salınımı ile uyarılır. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. Birçok kemiklerde lezyonlar. s.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. saçlı deride seboreik raş. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 .baskı. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. 1992.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. 14. s. 164. 3. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. hepatosplenomegali. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. 3. 165. 3.baskı. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir.baskı. 167. 1999. c) Süt salgılama refleksi.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır.baskı. 1999.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. s. tromMEDĐTEST Cilt 9.baskı. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir.Poliüri. 166. 1999. 14. 169. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. 1992.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. s. diabetes insipitus.baskı. Plazma hacminin azalması.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. anemi.

Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir. 3. halsizlik. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. s. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. 172.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. 175. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. 3. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir.baskı. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. s. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. 170. polidipsi. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.baskı.baskı. Bu bulgu genellikle pH: 7. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. s. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9.baskı. hipertiroid ve ötiroid olabilir. 3. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. hiperfosfatemi meydana gelir. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. Sayı 4. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. 171. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. 1999. Ayrıca hikayede poliüri. 173. d) Bebek hipotiroid. 1999.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları. 1999.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. 2000 . Cevap E (Oski’s Pediatrics. ADH antagonistlerin kullanılması. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir.baskı.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. bulantı.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. 3. s. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics. 174. s.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. e) Tedavi gerektirmez. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır.2 altına düştüğünde gözlenir. 3. hiperventilasyon. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. 1999. 1999. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur.

Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. s. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. Zimmerman. 14. 14. Sayı 4. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. s. 1992. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy.baskı. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı.1501-1503. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Pediatric Otolaryngology. Fuhrman.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. Johansson. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. 337:189-192.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. Skoldenberg. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. J Pediatr 1990. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. 179. Genellikle hiperglisemi görülür.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. Scheetz.586. 1990. Cameron. Erkek çocuklar etkilenirken. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. Wallace. Bluestone. 176. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. 3. 1991. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır.788-789) Adölesan dönemde. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. yabancı cisimde akla gelmektedir. Pediatric Critical Care. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. Munro. 177. Dev Med Child Neurol 1992. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. Lancet.baskı. 1999. 178. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. s. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. sonra durdurulabilir. s. 1992. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. kurusoğuk çevre ısısı. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Stool. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu.baskı. 1992. 211 . s. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. 2. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir.

influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. s. s. Pnömoni sık ve fataldır. Nelson Textbook of Pediatrics. mitral valvde prolapsus.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 1990. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. 1991. Marfan sendromunda aortada dilatasyon.2397-2400. Aort koarktasyonu sıktır. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. 19. 1992. 182. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. 1992. 19:421436. s. influenza. Sayı 4. Pulmoner stenoz sıktır. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases.52-53. PDA’da görülebilir. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. s. American Academy of Pediatrics. Textbook of Pediatrics. 181.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.PEDĐATRĐ 180. 1992. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. PDA.182-183. 1990. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. Mcnamara.baskı. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır.656. Meningokok. s. Otopside aortun geniş.1289) Splenektomili hastalarda. The Science and Practice of Pediatric Cardiology.baskı. 184.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. pulmoner stenoz görülebilir. aortik regürjitasyon. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. s. 14. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. 14. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. Powell. Bricker. aortada dissekan anevrizma görülür.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. 14. Rudolph’s Pediatrics. Nelson. s.baskı. 1992. Fizik muayenede batın distandü. Nelson Textbook of Pediatrics. William sendromu’nda aortik stenoz. 22. H. Noonan sendromu’nda boy kısadır. 1992. Cherry. Pediatr Ann 1990. Principles and Practice of Pediatrics. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor.baskı. 1991. 6. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. 3.920.baskı. Oski.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. Feigin.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. Klipel Feil Sendromu’nda VSD.baskı. s. s.baskı. Infectious complications in children with HIV infection. H.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. 183. bağırsak sesleri hiperaktif.16 yaşında. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. s. 1991. 14. 2000 .

s.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. Hipertansiyon seyrektir. Serum komplemanı özgül olarak normaldir.baskı. 2000. s. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. 2. a) APTT intrensek yolu ölçer. Hay. 15. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 2 saat önce ateşinin 39. 1996.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. krup. 1993. d) RDW azalmıştır. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi.1388.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer.1058. Çocuk Hastalıkları. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. s.PEDĐATRĐ 185. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. Current Pediatric Diagnosis&Treatment.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. 2. c) Ferritin düşüktür.4oC yükselmesi. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. kanama zamanı normaldir. c) Hemofilide PT uzamıştır. Tablo 23. 14. 190. s. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır.1501. s.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar.478-479) Bakteriyel trakeit.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 2.baskı. PTT uzun. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. Paisley.baskı. 1992. e) MCH düşüktür. 2000 213 . Hathaway.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. 1996. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. 15. b) MCV düşüktür.baskı. 1997. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. Nelson Essentials of Pediatrics. Cevap D (Cin. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. Nelson Essentials of Pediatrics.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. s. s.baskı. 188. Ersoy.522) Bkz.1422-1429. 11. e) PT ekstrensek yolu ölçer. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 15. normal α-tal. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. 1996.baskı. Sayı 4. Nelson Essentials of Pediatrics. 189. ** Sıklıkla normokrom. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. s. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. Groothuis. 186. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal.470. 187.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar. 2000.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize. postural hipotansiyon görülür. 1.701) Duchenne musküler distrofisi. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. 2000.69. 1.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. s.cilt.1-0. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. yakalama refleksi. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. 216. s. Gebelik. Pediatri. Cevap C (Neyzi. PAN’ın bir alt grubudur.5 mg folik asit verilmesi önerilir. s. 220 218. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir. s. Pediatri.cilt. s. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. 2000 . diğer yenidoğan refleksleri.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. Emme refleksi. 220. hemolitik anemi. 2000.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. Muayenede bulber hipertrofi.baskı. tonus.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217. 2.341) Addisonda hipertansiyon değil. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir. 219.PEDĐATRĐ 215. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sağlıklı bebek için kriterdir.

fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. uterus yumuşaklığı. 2000. 2000. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. karaciğer. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz.263) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. 223.5oC). 225. s. 2000.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. s. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. s. Cevap C (Ersoy. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. Kemotaksi. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. eritrosit. 1. -Erişkin dönemde. lökositoz (>18 000/mm3). bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). 224. 2000. perikardit. s. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. lenfosit. yaygın tonus artışı. 221 . 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. c) Yaşam boyu immunite bırakır. 226. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. boğmaca yapılmaz. Pediatri. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. Tablo 29. 222. d) Trismus. Pnömoni. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aşırı ağlama ve irritabilitedir. 2000.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada.cilt. otozomal resesif geçer.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. artrit. lepra. annede intrapartum ateş (>37. Granüllere trombosit. s.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. Sayı 4. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. deri fibroblastlarında da rastlanır. osteomiyelit. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır.280) Chédiak Higashi sendromu.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. influenza tip B’dir.

s. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I.217) Henoch Schönlein Purpurası. 2000. s. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III. 2000 . Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. 222 MEDĐTEST Cilt 9. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Splenomegali 5. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Kronik böbrek yetmezliği 227. Normositik anemiler: 1. Akut kan kaybı 4. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. 228. ileum rezeksiyonu. anstabil hemoglobinler) II. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. Sayı 4. Makrositer anemiler: a.PEDĐATRĐ Tablo 29.baskı.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit.

peteşi.166) Toksoplazma triadı. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. 1. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. hepatomegali. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. s. retardasyon. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. ay c) 12. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. e) Antibiyotik başlanmalıdır. lenfadenopati. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. 2000 sağlanmaktadır. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir.PEDĐATRĐ 1. serebral kalsifikasyonlar. annelerin çoğu asemptomatiktir. Beslenme bozukluğu. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. s. splenomegali. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. Serebral kalsifikasyon 2. Cevap D (Ersoy. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. ay e) 18. Buna uyarak. 6.cilt. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. hidrosefali/mikrosefali. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sarılık. Koryoretinit 3. rash. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. c) Hidrosefali. 2000. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. 2000.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. ay Cevap B (Neyzi. 3. mikroftalmi.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. ateş. 2. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. ay b) 9. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. Dünya Sağlık Örgütü. s.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. 4. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. Cevap D (Ersoy. Sayı 4. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. Ancak üç aylık175 . nöbetler. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. s. ay d) 15. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. koryoretinit bulguları olabilir. 1.

Tablo 1. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. Kanama b. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir.343) Poliüri. dehidratasyon. Peritonit 6. 2. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. sepsis) b. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. Dehidratasyon d. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. şok. Şok g. 2000. s. 2000. Bu nedenle. Nefrotik sendrom h. Tablo 1. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. Hipotansiyon c. Yanık f. 8. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. Sayı 4. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. 3 mEq Na+ 2-2. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. konjestif kalp yetmezliği. 7. Plazma volümünün azalması (hemoraji.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. 2000 . Antibiyotik diyaresinde. a. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. RDS. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy.21) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliği ı. b) AKŞ = 140 mg/dl. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. sorumlu antibiyotik kesilir. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. s. 2000. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. s. Essentials of Pediatrics. Sepsis e.baskı. Đleus j.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. Hipoglisemi sabah başağrısı.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. 5. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a.

0. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. s. 10.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. Daha önce PPD (-) olup. Cevap C (Ersoy. s. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. Sayı 4. aya dek verilir.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20.4 Ü/kg NPH b) 0.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. ardından 0. b) PPD (-) ise BCG yapılır. b) BOS basıncı yüksektir. 2000. Önce bolus tarzı.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5. Bkz.159) Eritema Enfeksiyozum (5. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. 2000 177 .hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. olmasın) 2.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.346) Đnsülin tatbiki: 2. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 11. e) Fibrin ağı oluşumu görülür. Kan glukoz düzeyi. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. insan parvovirus B19 ile meydana gelir. 3. saatin sonunda başlanır. 2000.PEDĐATRĐ 9.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. 13. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. s.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. son 12 ayda (+)’leşenler 4. sferositoz.1 U/kg kristalize insülin verilir. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. 12. s. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir. Hasta değilse ilaç 6. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. 2000.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.hastalık). Tablo 2.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. PPD (-) olsa da korumaya alınır.

Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.cilt. s. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. MEDĐTEST Cilt 9. 1996. s.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. s. Allerjik reaksiyon. yani 10 kat fazladır.375) Absans Nöbeti (Petit mal). -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). -Ani başlar ve ani biter. 14. s. 2.3. 1996.756. s. mikrosefali (%73). Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. -Belirgin organik neden saptanamaz. kongenital kalp hastalığı (%12). Essentials of Pediatrics. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. 1. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. 2000.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir.1688. 17. Ersoy. Cevap D (Neyzi. -Günde 20-30 defa olur. Bkz. 1996. kültür (+) ise bu olasılık %3. Tablo 4. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. koagülopati. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri.553. giderek 178 Tablo 3. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. 2000 . trombosit disfonksiyonu. s. s. Tablo 3. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. Pediatri.677) Bkz. -Nöbette bilinç kaybolur. 2. 15. ASO) Tablo 4.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. Ersoy. 16. Sayı 4. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. 2000. hiperglisemi. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. CRP. pankreatit.baskı. ensefalopadi.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics.

1993. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. Bkz. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. Tablo 5.376-377. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. Konstipasyon 4. 19. 2000. Guatr (çok seyrek) 12. s.336) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. 21. Hematology of Infancy and Childhood. Makroglossi 8. 1996. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Beslenme güçlüğü 5. Cevap B (Nathan. Hematology of Infancy and Childhood. s. s. tablo 15-8) Đkincil kanserler. eklem. eklem. 2000. Tablo 8.baskı. Oksi. benekli deri 6. Letarji (%32) 3. Soğuk. 2000. 3. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. Ersoy.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. 22. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Ersoy. s. Abdominal distansiyon 10. Tablo 6. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas.285) Bkz. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. 23.baskı. d) Trombosit sayısı normaldir.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır. 2000.557. Hipotermi Tablo 6. 2.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. kuru.283) Bkz. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. Oksi. 1996. 2000 179 . Ersoy. Tablo 5.1613-1620. b) Kanama zamanı uzamıştır. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Tablo 7. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. Pedatric Endocrinology. Sayı 4. Uzamış sarılık (%30) 2.PEDĐATRĐ 18.1531-1540. Umblikal herni 7. Geniş fontanel ve sütürler 9. 1993. s. s.

Embriyonal tipin özel bir şeklidir. 2000. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. 26. s. s. pnömonia b) RSV c) H. kemik ve beyin metastazları yaparlar. influenza d) Staph. s. influenza tip B). mikoplazmalar. -Bothyroid sarkom: Vagen.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. 25. s.220) 180 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus e) Strep. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. Lokal olarak hızla yayılır. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur.PEDĐATRĐ Tablo 7. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. 24. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. uterus. Daha geç evrede karaciğer. parainfluenza 3. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. s. Yalancı bir kapsülü vardır. bazı adenoviruslar. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Prognozu en kötü olan tiptir.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. Viral etkenler RSV (%50). Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. 2000. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. Sayı 4. 2000. En sık 6 aylıkken görülür. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. 2000. influenza ve rinoviruslardır. 2000.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. 27. Prognozu iyidir. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. viridans Cevap C (Ersoy.

enterik adenovirus. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. Diz. s. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. s. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. Otosomal resesif geçişlidir. 32. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. calicivirus. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni .299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır.cilt. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.cilt. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır.baskı. 2000 Tablo 9. Pediatri. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır.471) Kalıtsal nefrit hematüri.PEDĐATRĐ cuttur. 29. 2.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. 2. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. Pediatri. MEDĐTEST Cilt 9. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. 2. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri. 2000. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür.390) Bkz. Tablo 9. 2. 30. s. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Pediatri. eklem içi kanamalardır.382.cilt. 28. Sayı 4.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. s. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. s.

Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. glossit. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. s. Buradaki glossitte dil kaba. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. oryantasyon bozukluğu. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. Tablo 11. Tablo 10. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon.Dermatit. Cevap A (Ersoy. b) Alkalen fosfataz artar. gri.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. Subglottik bölge. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. zorlu solunum. Metalik nitelikte öksürük. geç ve kalıcı bulgulardır. MEDĐTEST Cilt 9. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. 34.43) Bkz. Kusma 34 gün. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. suprasternal. 37. 2000. Özellikle omuz. 2. 2. s. ancak çocuklarda nadirdir. keskin kenarlı plaklar olur.baskı. Tedavide mısır. e) PTH artar. Demans. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. malabsorbsiyonlarda. anoreksiada pellegra gelişebilir. 2000.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Bulber konjunktivada kuru. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. depresyon. 3. 2000. dalgınlık. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. 36. sonuçta villus hasarı. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir.54) Bkz. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. renkli plaklar (Bitot lekeleri). d) Serumda cAMP artar. Sayı 4. Pullanma olur. 35. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. c) Ca++ düzeyi düşer. baklagillerden fakir. 2000 . düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). 2000.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. s. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Fizik muayenede. 33.

En sık büyük eklemler tutulur. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. derin de olabilen anemi vardır. Amino Fosfatüri N. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. 2. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. 2. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. s. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. MEDĐTEST Cilt 9. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. 41. gövdeyi. b) BOS 1. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. Tablo 12. b) Her iki cinste eşit gözükür. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. cAMP N.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. 2000 Tablo 11. e) Anemi vardır. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. hipotansiyon. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür.285. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir.PEDĐATRĐ Tablo 10. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. gövde pembe 40. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. s. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. s. Gövdede eritematöz maküler döküntü. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. c) Splenomegali vardır. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz.baskı. e) Kraniyal sinirleri tutabilir. splenomegali. PTH N.312) Bkz. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. haftada normaldir. Đdrar asitüri N. 2. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. Sayı 4.baskı. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. 183 . aksırık. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. En sık tutulan eklem dizdir.baskı.baskı. s. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir.coli b) B grubu streptokoklar c) S. 38.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. 39. ortostatik hipotansiyon. Çocukta tipik olarak.

anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. streptokoklar (%10). haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. BOS sıklıkla hastalığın 1. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. 184 43. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. 2000 . seyrek olarak gram negatif basiller. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. aureus. 42.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. 44. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. 2. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. Pediatri. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. lökosit. aureus (%60-90. üriner retansiyon veya inkontinansa. grup B streptokoklar S.55) Fabry hastalığı. Güçsüzlük 6.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. Pediatri. 2. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. Zamanla nöronlar kaybolur. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. Hastalık.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır.PEDĐATRĐ Tablo 12. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir.cilt. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Salmonella. 2. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme.cilt. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. Escherichia coli. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. Muayenede bulber hipertrofi. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. X’e bağlı olarak geçer. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. Sayı 4. s. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. yerel ödem. fokal duyarlılık (%70). Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. s. s.baskı. ateş. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi).701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. Hastalıkta kesin tanı serum. kol-bacak hareketlerinde azalma. Staphylococcus aureus ya da Candida S.

Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. B grubundan hastalarda vasküler epitel. terleme olmaması. Hipertonisite vardır. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. aylar arasında hepatosplenomegali. Fazla miktarlardaki fenilalanin. 46. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. ateş. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. 185 .cilt. Ekstremite ağrıları.42) Hurler sendromu. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir.7) Fenilketonüri (PKU). ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. aylarda zeka geriliği belirginleşir. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür. plazma. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. omuz. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. Đlk belirti. Pediatri. parmaklar kısa ve künttür. Deri kalındır. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. 18-24. proteinüri. Hastalar doğumda normaldir. Pediatri. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). göz yaşı. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Neyzi. s. Pediatri. Hemen tüm dokular tutulmuştur. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. iskelet kaslarında azalmıştır. miyoglobinüri. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. kaba yüz yapısı. s. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. 2. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. Kesin tanı. 45. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. çabuk yorulma şikayetidir. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. lökosit. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. b) Kusma en erken belirtidir.cilt. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. kas fosforilaz eksikliği. e) Refleksler hiperaktiftir. Dişler deforme.cilt. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. hafif pençe eli deformitesi vardır.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Egzersizden sonra serum transaminaz. Kombine. 2. Tanıda. Ayrıca kalp kapakları. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. sülfatid. 2. büyük dil. Sayı 4. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. 47. Diz. s. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. Fenilketonüri. kas krampları. Genellikle 624.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. idrar. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. iskelet deformiteleri. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. dirsek. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. c) Hipotonisite vardır. endokard ve miyokard kalınlaşır. Nörolojik belirtilerin serebrosid. eller geniş. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir.

nazal veya orofaringeal materyelden. Sayı 4. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması.PEDĐATRĐ Tablo 13. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar.cilt.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. Taşipne vardır. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. Albinizmde deri ile birlikte saç. MEDĐTEST Cilt 9. bu nedenle pubis.cilt.278) Bkz. nezle. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. ateş ve halsizliktir. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. s. kaş. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. Tablo 13. Meme gelişmesini. Bazen raller de duyulabilir. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. meme gelişmesinin 3-4. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. Pediatri. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. s. Pediatri. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. 1. 51.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. 1.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. s. kirpikler de pigmentten yoksundur. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. solunum yetersizliğinden ölebilir. Pediatri. Solunum yüzeyelleşebilir. 49. çok zaman tek taraflı. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. Pediatri. evresinde görülür. büyük. 1. öksürük ve hafif ateş olur. 1.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. yaygın olarak albinizmde görülür. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . Bulaşma direkt temas ile olur.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. Wheezing duyulur. Ekspiryum uzamıştır. 2000 48.cilt. 50. Virusun nazofaringeal. En fazla ilk yaşlarda.cilt. s. ergenliğin erken döneminde başlar. Hasta. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar.

günde döküntü yüzden başlayarak solar. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi.baskı. 3. Döküntü ilk önce yüzden başlar. soyulma görülmez. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. sonra süratle boyun. 55. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. s. Spinal sıvı normaldir. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. günde döküntü tamamen kaybolur.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. Ateş. Pediatri. Alın kırışıklığı. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. bulgular. asfiksiye. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. Döküntü ilk olarak aksillalar. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. plazma hücreleri artar. Döküntünün 1. uzun ve ağrılı olur. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. 54. nezle. Kan tablosunda lökopeni vardır. Pediatri. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. kollar.cilt. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. tahta gibi serttir. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. 1. 1. koma ve ölüme neden olur. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. gövde ve ekstremitelere yayılır. Döküntüler pembe renklidir. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. baş ağrısı. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. 2. 53.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. Hastanın şuuru genellikle açıktır. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. servikal kısımları tutar. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. öksürük. hafif konjunktivit. Solunum kaslarının tutulması. kasık ve boyundan başlar. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. 3 gün kadar kısa.PEDĐATRĐ 52. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. parlak ışık. Hastalık sinsice. s. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. Anormal lenfositlere de rastlanabilir.352) Kızıl. 1. Kızılın epidemiyoloji.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri. postauriküler. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. Adenopati jeneralize olabilir. Daha sonra spazmlar çok daha sık.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi.351.cilt. Sayı 4. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. s. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. noktasal ya da ince papüler olabilir. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. s. ancak ön planda suboksipital. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. Ekzantem kırmızı. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. gününde kırmızı ve nokta şeklinde. kötü prognoz işaretidir. Abdominal duvar.cilt. kasık ve antekübital 187 . Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. Nadir olarak da 39oC-39.gününden önce olur. Yüksek ateş. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Kızıldan farklı olarak.684. anoreksi. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. 2. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. Genellikle trismus en son olarak kaybolur.5oC’ye yükselen ateş olabilir. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler.

diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. Tablo 14. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Sayı 4. s. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. enüresis alarmları ve imipramine’dir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki.baskı.baskı. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. 57. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. s. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. 58. apne Yok Gangren. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. 2. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. 2. 56. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili).61) Bkz. Optik atrofi. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). Bilinmiyor Kolik. 2000 .baskı. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. Tablo 14. s. 2.

e) Retikülositler artmıştır. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. 2000. 2. 62.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3. 60. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur.5 mEq/L düşer. bulantı. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. kusma. yorgunluk. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar.589) Bkz.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. parezi görülebilir.PEDĐATRĐ Tablo 15. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 63.0 mEq/L). ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut).baskı. güçsüzlük. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. 7 ve 8. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. Daha yüksek düzeyler (7. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.1 mEq/L artar. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59. 2. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. Tablo 15. s. 189 . PCO2’de 10 mmHg için HCO32. Sayı 4. kraniyal sinir felci görülür.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.5-7. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. MEDĐTEST Cilt 9.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır.5 mEq-L artar.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi. baş dönmesi. s.378) Karbamazepinin yan etkileri.baskı. b) Akut böbrek yetmezliği yapar.(renal) ↓ HCO3.(renal) HCO3. Hiponatremi. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir. 2. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir. En sık 6.0-8. 2000. s.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. s. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. diplopi. serebellar ataksi.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı.(renal) ↓ HCO3. 2000 61. renal bikarbonat atılımı HCO3. d) Coombs testi pozitiftir.

trombositopeni. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. Sayı 4.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. 2000. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. Kötü prognoz bulguları. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir.303) Osteosarkom. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. 2000.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. mikroskopik hematüri. 2000 .304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. Sıklıkla femur tutulur (%40). irritabilite ve oligüri söz konusudur. Tablo 16. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Retikülosit sayısı artmıştır. distal femur. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. 64. letarji. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. fibula. skapula ve klavikulaları da tutabilir. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. 2000. humerus. Ayrıca tibia (%15). plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. s. yumuşak doku şişkinliği. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. aksırık. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. 65. Coombs testi negatiftir. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. s. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. Kan yaymasında şistositler. Sedimentasyon artmıştır. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. s. s. 2000. Tablo 16. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. peteşi. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). ödem. Meduller kavite veya periost kökenlidir.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. daha ziyade adölesan dönemde görülür. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. humerus (%15) tutulumları da olabilir. regional lenf nodu tutulumu (%20). b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. hiperemi. c) En sık vertebralar tutulur. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. Đdrar analizinde. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Lökositozis sıktır.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. kostalar. Fizik muayenede solukluk. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. Fleksiyon halindeki bebek. Primer tümör sıklıkla. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Cevap C (Ersoy. proteinüri ve silendirler görülebilir.54) Bkz.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS).

PEDĐATRĐ 67. follikülit. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. e) Processus vaginalis açıktır. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. Tablo 17. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir.cilt. öğrenme bozukluğu. 72. Pediatri. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. sellülit. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4. coli b) Streptococcus pneumonia c) H.100) Bkz. 2000 Tablo 17. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. 1. 3 evre şeklinde seyreder.686-687) Erythema infectiosum (5. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.7 oranında.cilt.144) S. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. 70. Sayı 4.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. Tedaviye gereksinim yoktur. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. s. Retraktil testis. influenza d) Candida e) N. meningokok %15. Pediatri. influenzae %8. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. püstül. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. sayıları 6-12’yi bulan. pnökokok %25).cilt. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa.baskı.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. Essentials of Pediatrics. Sıcakta döküntüler artar. körlük.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. d) Đnfertiliteye sebep olur. dekadlarda ortaya çıkar. s. Kuluçka döneminin 6-14. 2000.44) Gül lekeleri. ay b) 15-18.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. 191 .4 oranında görülür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. yenidoğanlarda %3. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). 69.5. 2. 68. gün olduğu sanılmaktadır. büllöz impetigo. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. s. parezi. Komplikasyon olarak artrit. s. 1. 2000. 2. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. s. Prodrom dönemi yoktur. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. Bazen shigellosis’te de olabilir. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. 71. ay Cevap B (Neyzi. c) Malignleşmez. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. Prematürite ile bu oran artar. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. s. nöbet.328) Kriptorşidizm. Cevap C (Ersoy. bazen torsiyone testis olabilir. 3. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. Pediatri. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. 1. 1. meningitis Cevap B (Nelson.

ancak ödem. Kronik hipervitaminozda kaşıntı.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. 77. alopesi. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler.cilt. depigmente ve hiperpigmante alanlar. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. kusma. 1. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır. bazen de yüzde görülen ödemdir. 74.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. s. fontanel kabarıklığı vardır. 1. çatlaklar. Deride pullanma.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. tartı kaybını maskeler. 2000 fazlalığında hepatomegali . En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. 78. deride pullanma ve soyulma. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. Hipoalbüminemi.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. özellikle proteinden yoksun. 2000. Pediatri. 75. Erkek çocuklarda daha sıktır. 73. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. Pediatri.407) Kwashiorkor.S. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar.cilt. sarılık. ağız kenarında çatlaklar. Kafa içi basınç artması. s. bazen ülserleşmeler görülür. Đştahsızlık.cilt. s.C.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. tartı alamama. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. tartı alımının durması. 76. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. kolay kırılma. baş ağrısı olabilir.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. hipopotasemi mevcuttur. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. seboreik lezyonlar.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. s. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. Bulantı.-V. Saçlarda renk açılması. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. Pediatri. kemiklerde şişlikler. Pediatri.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. letarji. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. 1.C. kraniotabes olabilir. hepatomegali.cilt. X-Ray’de kardiyomegali. s. kusma. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. Yaşa göre boy genellikle normaldir.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. 1.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

84.498) IgG. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. ekstremitelerde parestezi. 1.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. 83.cilt. s. Tablo 19.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. Pediatri. diyare. dalgınlık. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. Pellegra. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. anoreksi. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. blefarit.cilt. depresyon.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. irritabilite ve ishal görülebilir. Klinik olarak glossit.cilt. 2000 81.424) Biotin eksikliği. depresyon. 79. 1. Pediatri. iştah kaybı. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir.cilt. kas ağrısı. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. s.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. s. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. Glosit.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi.cilt. MCV artmıştır. Pediatri. halsizlik. oriyantasyon bozukluğu. MEDĐTEST Cilt 9.cilt. Esas bulgu. Pediatri. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. emosyonel instabilite. tremor. hiperestezi.515) Bkz. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. Pediatri. 82. Pediatri. Sayı 4.504) Bkz. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri. Pediatri.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. Gerek erişkinlerde. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. s. 1. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. iştahsızlık.cilt. s. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. 80. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. 1. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. periferik paralizi. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. stomatit. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. Tablo 18. solukluk. kas yorgunluğu.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . depresyon. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. 85.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. günlük işlere ilgi azalması. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. 1. s. s. irritabilite. 1.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. glosit gibi mukoza lezyonları. 1.

pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. makülopapüler 194 Tablo 19. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. TOPV DPT (2). fibroblastlar. Pediatri. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır.546) C2 yetersizliği. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. menenjit gözlenir. endotel hücreler. mast hücreleri. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. TOPV Td (3). T hücre proliferasyonu.cilt. vasküler tromboz. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici.menengitidis’tir. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut.pneumoniae olmak üzere H. 2000 . Hematopoetik büyüme faktörü. s. otosomal resesif geçişlidir. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. antiproliferatif Đmmun regülatör. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. bakteriyemi. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. 1.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. T. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. En sık saptanan etkenler başta S. timositler. keratinositler. vasküler tromboz. TOPV DPT (2). çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. IgA yapımını arttırır. kemotaksi uyarıcısı. Đnflamasyonu.cilt. N. tümör hücrelerini öldürücü etki. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Cevap E (Neyzi. mast hücreleri proliferasyonu. tümör nekrozu. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. antiproliferatif Antiviral. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. Myeloid büyüme faktörü. timus Makrofajlar. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı.influenzae. 1. TOPV DPT (2). nötrofil yapımını arttırır. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. Pediatri. Makrofaj yapımını arttırır. Antiviral. Sayı 4. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. natürel killer hücreler Makrofajlar. 86. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. B ve mast hücreleri uyarıcısı.PEDĐATRĐ Tablo 18. immun reaksiyonları arttırıcı. s. tümör hücrelerini öldürücü etki. Myeloid seri yapımını arttırır. IgE yapımını arttırır. tümör nekrozu. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. TOPV Kızamık DPT (2). Hastalarda tekrarlayan pnömoni.

hareketleri 13-14. renal amonyak yapım artışı. s. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. genital organlar belirginleşir. Ani başlayan ateş. burun. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bu kıllanma geçicidir. 3. ESS’daki ana anyon Cl’dur.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Gözler kapalıdır. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. baş ağrısı. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. 2000. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. Baş gövdeye göre çok büyüktür. 5. Bu kıllara lanugo adı verilir. diş yerleri. Soyulma 3-4 haftada geçer. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 6.24) Hipokalemik sonucu: 1. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Anne. hafta d) 20. 89. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. 4. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. sodyum tutulumu. Ateş ikinci gün doruğa erişir. yutma güçlüğü. 87. kırmızı ve belirgin duruma gelir. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Sayı 4. Tonsiller büyümüştür. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. haftada spontan hareketler başlar.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. diğer bulgulardır.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. farinks. s. 90. T dalgasının tersine dönmesi.4) 4. ST depresyonu.ayda kulak. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. miyokardiyal fibrozis. Dil. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. Đlk ve 2. ucu ve kenarları kırmızıdır. lanugo vücudu sarmıştır. 9. 88. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. ayda kıllanma başlar. boğaz ağrısı. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. tırnaklar. ayda. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. 4. dil ve damak). Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. Saçlar. haftada.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. Aksilla. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. Giderek papillalar ödemli. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. Kuluçka dönemi 1-7 gündür.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. 195 . buna da kırmızı ahududu dili denir. hafta b) 9. QT aralığının uzaması. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. hafta c) 15. 2000. 2. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. s. kirpikler belirginleşmeye başlar. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. 2000 hissetmez. s. Enantem. haftadan itibaren hisseder. 5. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. 2000. Doğuma yakın kıllar biter.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. 4 ve 5. poliüri. polidipsi. izole göz hareketleri başlar. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur.2000. ödem ve hipokalemik nefropati. Bununla beraber ileus. ISS’da ana katyon K+’dur. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. 8. EKG değişiklikleri ortaya çıkar.

s. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. s. s. Nadiren RSV. 95. psödolenfoma. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. S. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H.influenza’dır (%25). dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. Schirmer testi yapılabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. pnömonia b) Adenovirus c) Staph.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. s.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. s. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur.PEDĐATRĐ 91. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. 94. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9. 2000. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. makroglobülinemi) Tanıda.213) Primer etken bakterilerdir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus d) RSV e) B.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. 1. 2000 .Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. Situs inversus. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. Otoantikorlar 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.aureus ve P. Sayı 4.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. 2000. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. s. Otitis media sıktır. 2000. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir.126) Gottron papülleri.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. 97. adenovirus.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. 92. Frontal sinüs. 93. 2000. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. 96. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. kataralis Cevap A (Ersoy. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Diğer bulgular (lenfoma.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. S.129) Sjögren sendromunun komponentleri. Branhamella catarrhalis.aeruginosa’dır. s. Kollajen doku hastalıkları 3.

Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. 2000. haftaları arasında ortaya çıkar. Özellikler: -Daima sistoliktirler. 2000. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. aort darlığı. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. Trille beraber bulunmazlar. interkostal aralıktan apekse. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. 101. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. Cevap E (Ersoy. aort yetersizliği. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. ikincisi pulmoner kapağa aittir. s. Prekordiuma. 2000. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. 2. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. 2000 . Telekardiyografide kalp büyük. suprasternal oluğa yayılır. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. Đlk komponent aortaya.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. EKG’de sağ eksen kayması. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. Ateş.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. 102. e) Daima diastoliktirler. MEDĐTEST Cilt 9. heyecan. Sol 2. d) EKG normaldir. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. hafta b) 5-8. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ve 3. s.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. -Üfürümler müzikaldir. Kan basıncı. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. EKG ve radyografi normaldir. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. s. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. Sol 2. hafta c) 8-12. sol 4. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. 99. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD.Konjenital kalp hastalıkları. Sayı 4. derece ventrikül aktivitesi vardır. b) Hemen hiç yayılmazlar. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. middiyastolik üfürüm VSD. 98. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. hafta e) 20. Prekordium hiperdinamiktir. Masum üfürümler ne kalpte.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. ilaçlar. radyasyon. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. 2000. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. interkostal aralıkta duyulur. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur.239) PDA. hafta d) 14-18. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. aort ve pulmoner artere bölünür. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz.

Sayı 4. Pediatri. s. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. Genellikle tanı. Anemide nöbet sıktır. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. Essentials of Pediatrics. kraniyal sinir e) VI. Kan basıncı ve kalp atımı artar. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. 2000.cilt.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları.cilt. Spongioblastom. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. Bulgular. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir.660) Bkz. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. Tablo 20.cilt. 104. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. 2. Prognoz kötüdür. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. Glioblastom). Pediatri. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. 107.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. kulak. s. kraniyal sinir d) X. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. 2. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. 106. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. s. ağrı. Bebek. Pediatri. KĐBAS geç olarak gelişir. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar.trigeminus %60 ve n. BOS bulguları genellikle normaldir. yüz. Bazen de. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. IX ve X. Pediatri. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. s. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. Nöbetin sebepleri. çiftler %80. n. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. s. 105. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. kraniyal sinir c) VII.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. 2. abducens %55 oranında tutulur.691) Medulloblastoma. 103. MEDĐTEST Cilt 9. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. kraniyal sinir b) V.baskı. sinüs. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. 2. 2000 . Ancak bu bulgu. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. ön planda kafa çiftleri. Periferik direnç arttırılır. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır.cilt. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. s. 2.

Essentials of Pediatrics.. Atetoz hiperkinetik. kaba. hızlı. 2000 Cevap C (Nelson. 2.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik.698) Bkz.PEDĐATRĐ Tablo 20. ritmik titreme hareketlidir. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar.baskı. hiperkinetik. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. 109. Tablo 21. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. Distoni hiperkinetik. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. şekilsiz bir harekettir. Kas tonusu artar. s. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında.707) Kore hiperkinetik. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Kas tonusu azalmıştır. yavaş. yavaş. sürekli olmayan. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. 199 . hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). Sayı 4. s.baskı. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. Essentials of Pediatrics. düzensiz.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. süregen. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. istemsiz. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. 2.

parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). Bu durum. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. Laringomalasi. Sirozda. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur.cilt. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. 1. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. Pediatri. s. s. Pediatri.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. 114. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz. 1. Laringomala200 . Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir.643. s. s. Pediatri. 1-2 haftada tamamen geriler. 1. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. doğumsal kalp hastalıkları. Tırnak lunulalarının kaybolması.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir. 1. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir. Yutma güçlüğü.cilt. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. nefrotik sendromda görülebilir. Sayı 4. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur. Pediatri.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. MEDĐTEST Cilt 9. burundan konuşma ile kendini gösterir. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. Pectus excavatus ile birlikte olabilir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. 111.cilt. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Baş gelişlerinde omuzun. 2000 110. 1.PEDĐATRĐ Tablo 21. s. 113.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. 112. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. sulu gıdaların burundan gelmesi. Kaşık tırnak (coilonychia).46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir. Pediatri.cilt.cilt.

cilt.189) Yenidoğanda ön. Essentials of Pediatrics. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Pediatri. s.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır.cilt.299) Özgün döküntüler. arka. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. 1. b) Tedavi gerektirmez. 1. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. s.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır. 121. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. 117. 1. günde görülür.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. Pediatri. Pediatri. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir.177) Embriyo.cilt. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. Kanda eozinofili yoktur.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. c) Doğumdan sonra 2. Etiyolojisi iyi bilinmez. doğumda en sık zedelenen sinirdir. hafta e) 10. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. Pediatri. hafta b) 6. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. s. 118. Sayı 4. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis.cilt.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir.PEDĐATRĐ 115. Cevap A (Neyzi. 4-8. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. hafta c) 7. 1. 2. kleidokranial dizostoz. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. Pediatri. 120.cilt.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson.cilt. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . 1. Tedavi gerektirmez. Ön fontanel genellikle 10-12. 119. s.baskı.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. Özellikle ikinci günde görülür. Prognoz genellikle iyidir. yaklaşık 4. 116.hafta Cevap A (Neyzi. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. aylarda kapanır. s. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. 1. d) Eozinofili yoktur. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). s. s. Pediatri. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. hafta d) 8.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. Gebeliğin 8. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır.244) Fasiyal sinir. Kendiliğinden rezorbe olur.

Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. kusma gibi belirtilere neden olurlar.123) Peutz-Jeghers sendromu. duodenum ve kolonda oluşa202 . s. ileum.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Sayı 4. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. s. Pediatri. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. Cevap C (Neyzi. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. Đnvajinasyon. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. MEDĐTEST Cilt 9. Sıklık sırasıyla jejunum. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. Bu hastalarda çomak parmak. körlük. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. 2. b) Polipler ileusa yol açabilir. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. Essentials of Pediatrics. punktat konYüz ve kulak anomalileri. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. mide. El ve ayak ayalarında. intrauterin gelişme geriliği.baskı.cilt.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. c) Polipler en sık kolonda görülür. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. En sık ileumda görülür (ileoçekal). Pediatri. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. Kusmalar giderek safralı olur. e) Polipler genellikle saplıdır. sağırlık. overlerde kist.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. s. 124. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. 123. mikrosefali. Tablo 22. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur.162) Bkz. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. 2. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar.cilt. d) Deri ve mukozaları tutar. anus etrafında da oluşabilirler. 2.124-125) Đnvajinasyon.PEDĐATRĐ Tablo 22. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır.

Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. Ersoy. Menkes. kusma. 129.0 g/l’den daha azdır.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. 3. cılız ağlama. Nelson Textbook of Pediatrics. ateş. Clinical Pediatric Neurology. 2000 128. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. 2. Clinical Pediatric Neurology. 1997. Pediatri. Protein içeriği genellikle 2. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur.18-19. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. s.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. konvülziyon. baş dönmesi. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. 3. 5. sekresyonlarda artış. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu.baskı.baskı. Sıvı bulanıktır. s.PEDĐATRĐ 125.baskı.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. s. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. karın ağrısı. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. miyozis. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. 2000. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. 1996.coli d) H. kusma ve ishal vardır. ataksi. bulantı. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. Sayı 4. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir. Textbook of Child Neurology. ishal.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. 131.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. Textbook of Child Neurology. 15. 15. 126.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 15. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. Clinical Pediatric Neurology. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. 1995.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. 130. Nelson Textbook of Pediatrics. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir.435) Baş ağrısı. 203 . terleme.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel.baskı. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. 127. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. Katkı Pediatri Dergisi 1990. 5. 1996.baskı. Organik Fosfor Zehirlenmeleri.baskı. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. Paroksismal özelliği vardır.cilt. 3. s. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. 11(3):231-41.

Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir. Sayı 5. 1992. 6. s. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır.baskı. s. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır.5 mmHg dır.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6.baskı.baskı.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. 6.760-761) IVP en iyi yöntemdir. 4. 3.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. 1992. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. 13. Smith's General Urology. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. McAninch.0 mmHg b) 2. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. 2000 . s. 7.0 mmHg Cevap C (Patrick.275) Ürik asit taşları non-opaktır.ÜROLOJĐ 1. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. General Urology. s. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. Smith's.baskı. Atrofik. 262 5. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. Campbell's Urology. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. 13. 6. 6. 2. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür.5 mmHg d) 10. McAninch. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. 13.baskı. s.baskı. Smith's General Urology. 13. Sistin. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Campbell's Urology. s.baskı. s. Campbell's Urology. Smith's General Urology. 1992. 8. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir.5 mmHg c) 6.5 mmHg e) 15.

9. s.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. 13. 1992. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. c) 10. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. Cevap C (Campbell's Urology. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. Üretranın kısa olması. 6. Sayı 5. e) 20.aureus Cevap A (Yaman.baskı. 1. s.378-412) Flutamid.baskı.feacalis d) P. baskı.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. s. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz. 14. s. 12. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. 2000 d) Klebsiella e) S.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. baskı. akciğer. Đnfeksiyon ajanı %75 E.baskı. s. 13. d) 16. 1992.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür.baskı.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 . s. Smith's General Urology. b) 8.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir.aeruginosa c) S. Cevap B (Duckett.aureus Cevap D (Campell's Urology. s. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder. Üroloji. s. Smith's General Urology. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir. 15. 1992. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. 16.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. Adult and Pediatric Urology. 2. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar.mirabilis e) S.baskı.coli'dir.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. 11. 1992. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. 6.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. 10. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10. 6. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor.coli b) P. 13.

1995 s.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology.13) Paraneoplastik Sendromlar.baskı. 6. 1998. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. s. Sedimantasyon hızı (%60). Sayı 5. s. Anemi (%33).128) Sonradan periureteritis fibröza. s. periüreterit. s. Ateş (%26). V. 6.S ve ark. 2000 . baskı. 1992. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. 6. kr. baskı. Hiperkalsemi (%8). 6. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Nöropati (%4). s. L. 1992.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci. baskı. 1995. s. 1990 s.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır.2135) Tiriamteren.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. 1990 s.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100.O Ürogenital Tümörler. Üroloji 1.S ve ark.S ve ark. 21. Aorta. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır. peri-üreteritis palstika. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. 23. 18. L. 1992. 22. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. Yani Üreterler. Olguların %30'da görülür. Üroloji 1. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman.Temel Üroloji.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. 19. 20. 17. beyin ve kemiklere yayılabilir.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. Polisitemi (%2-6).Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. O: Ürogenital Tümörler. baskı. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.L. 24.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman. baskı. 1992.

5 ng/ml. Temel Üroloji. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. Seminom 2. 2. olarak saptandı. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. 26. Bilateral abdominal testisin birinde tm.319-323-377. diğerinde oluşma riski % 30'dur. Đnci. PSA: 0-4 ng/ml ise.119. 1. Poliembriyoma 6.'lerdir. 1998 s. Ancak VUR araştırması. Sertoli Hücreli Tm. Tümör olarak kabul edilmektedir.'ler: 1. oluşursa. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı.4. Seminomadır. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır. 1995 s. Embriyonel Karsinom 4.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm.'ler: 1. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9.387. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. s. Teratokarsinom (Mıx Tm. Yaman. 1996. Sayı 5.3. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. Koriokarsinom 7. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm. Yolk Salk Tm. b) Puberta precox'a neden olurlar. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.baskı.2. Đnci. Normal 4-10 ng/ml ise.5 c) 3. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. Üroloji. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. Germinal Hücreli Tm. 1. Temel Üroloji. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. s.5 d) 4.'dür.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir.4. Bu hastalarda en sık görülen tm. Spermasitik Seminom 3.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir.baskı 1990 s. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. 25. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. Granüloza Hücreli Tm. 1998. s.5 Cevap B (Đnci. periüretral bölgeden (%5).142-161. Ultrasonografi .'lerde % 75 oranında yükselir. s. Üroloji. olarak saptandı. 1. şüpheli 10-20 ng/ml ise. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. 1990. 2000 . Anafarta. VUR tanısında değeri sınırlıdır.'üdür. a) 1. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir.349-753) Yolk Salk Tm. 5. Ürogenital Tümörler.s. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza. Ürogenital Tümörler. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.-(308) 27. 3. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek.3 b) 2. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir.baskı 1995.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. Cevap D (Yaman. Ürolojide Tanı Yöntemleri.5 e) 1. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır.2. Leyding Hücreli Tm.

c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir. 1998. Epodyl. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. s. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. Đdrar akım hızını ölçer. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. Adriamycin. 1998. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Sistemik KT: Cısplatın. 29. 32. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. ıkınma. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. 1998.baskı 1990. Orta hattaki sulkus silinmiştir.375) Üroflovmetri. Mitomycin-C. Prostat lastik kıvamındadır. 2. 31. 30. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji. s. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. 2000 . 33. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. Doxorubıcın. 1.5-Fluorourasıl.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir. MEDĐTEST Cilt 9. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. s. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. Üroloji.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. 28.ÜROLOJĐ hipoekoik. Ani intraabdominal basınç artışları. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. 34. Metotrexate. Cevap D (Temel Üroloji. Cevap B (Temel Üroloji. s. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. Vınblastın. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. Sayı 5. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. Cytoxan.(Adrıamycn). c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. Üroloji.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. proflometri üretral basıncı. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. baskı 1990 s.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. 1.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. Bleomycın. b) Komplet veya inkomlet olabilir. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir. s.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. Mytomycin-C. 1998.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman.

1998. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. s. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. 1998.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. c) Oligozospermi. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir.baskı. 36. Cevap C (Walsh.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. s. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. 7. 1998. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir.baskı.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. 41.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. Cevap D (Temel Üroloji. 7. s. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur. 1998.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. 1998. b) Azoospermi.831. Campbell's Urology. e) Teratozoospermi. Sayı 5.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır. Abakteriyel prostatitle karışabilir. 1998 s. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. 38. 35. 2000 Cevap B (Temel Üroloji. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. d) Astenozoopspermi. 1998. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir. 1998 s. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. s. 37.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk.5 yaş arasında bitirilmelidir. 267 . Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir.831) Üriner Tbc. Campbell's Urology. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. s. s. 40.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40.

üriner sistem anomalisi. 7. 1. üriner enfeksiyon. 1998 s. çocuk. 45.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. intestinal bozukluklar. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. Campbell's Urology. Campbell's Urology. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır. 44.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. ürik asit ve struvit taşları. s. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir.baskı s. Campbell's Urology.baskı. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. 7. osteoporoz.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir. sistin. SayıĐ 5. 1998 s.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh.5 arasındadır.baskı. patolojik kemik kırıkları.baskı. 14.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. 7.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. .412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji. 1998 s. 43.ÜROLOJĐ 42. baskı.

Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. 2000 . Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. 6. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. MEDĐTEST Cilt 9. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. 4. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. 7. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Sayı 5. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. 5. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. 3. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. 2. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır.

2. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. Clinical Anaesthesia.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash.923) MEDĐTEST Cilt 9.79) 11. 1996.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. s. s. s. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür.1229) 14.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. Basics of Anesthesia. 10.146) 12. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur. Clinical Anesthesiology. s. s.baskı.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. 283 . s.81) 15. Anesthesia. 1994.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. Anesthesia. 1989. 2. 1994. Klinik Anestezi) MAK. Anesthesia. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller.baskı. s. Sayı 5. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. Cevap C (Miller.baskı.1138) 13. Basics of Anesthesia.1147) 16. Mikhail. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. 2000 17. s. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. 2. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. b) Yalnızca yumuşak damak görülür.baskı.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. 1994. Basics of Anesthesia. c) Yalnızca uvula görülür. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. 9. 2.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir.

baskı. s. HCO3-: 35 mmol/lt.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır.275) 18.cilt. s.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. 2000 .50) MEDĐTEST Cilt 9. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. s.5. 2. Clinical Anesthesiology. Clinical Anesthesiology. s. s. Sayı 5. Clinical Anesthesiology.202) 23.151) 284 26.baskı. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. Cevap B (Şahinoğlu.163-4) 22.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. Basics of Anesthesia. s. 1996. Mikhail. 2. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. s. 1994.baskı. 1994. 2. 1996. Cevap E (Morgan. PCO2: 46 mmHg.baskı. d) Barbitürat verilir.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. 196) 25. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır.. s.1468) 19. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Clinical Anesthesiology. 2.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. BE: +12 mol/lt. Mikhail. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir.826) 24. 2. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 1996. Basics of Anesthesia. Mikhail. Mikhail.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan.193. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir.805) 20.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. 1996. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. Cevap C (Miller.382) 21. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır. bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar. s.

4. 1994.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton.191) 33. 7.239) 30.baskı.A. Hazards and Complications of Anesthesia. 1994. 1991. 4. 1991. b) Dandy-walker snd. 1994.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor. s.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. Anesthesia Ronald. d) Kalmann snd. Klinik Enestezi. Clinical Anesthesia. 2. 1996. Anesthesia Ronald.baskı.607) 31. 1993.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. 2.baskı. Clinical Anesthesiology.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd.115) 34. 2000 .184) 29. 247) 28. s.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. 1996. e) Budd-chiari snd.159-160) 35. s.229.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27. Clinical Anesthesia.I.32) 32. 1991. Cevap A (Esener.338-340) 285 Cevap A (Miller.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36.baskı. Clinical Anesthesiology.S.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. s. s.baskı. Sayı 5.baskı. 3. s.baskı. s. s.293) MEDĐTEST Cilt 9. c) Snup snd. Textbook of Medical Physiology. s. s.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan. 2.

gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. umbilikal hernidir. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. Rowe. Grofeld. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. 3. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. b) Olguların %80'i erkektir. 2. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. 1998) 6. 1998. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. Coran. 1998. Sayı 5. Pediatric Surgery. Cevap E (Rove.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. MEDĐTEST Cilt 9.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. 1993. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. Pediatric Surgery.baskı. Pediatric Surgery. s. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. 5. Fonkalsrud. s. 1998. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. 2000 4. 5. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. Pediatric Surgery. 1998) 7. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. 5. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. Grosfeld. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. Cevap E (Rove. s. Cevap C (Scherer. Pediatric Surgery. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. 1998) 269 .1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. Pediatric Surgery. Pediatr Clin North Am. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. b) Genellikle iyi huyludurlar. s.baskı. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir.baskı. 5.

e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. 2000 13. 1998) 15. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. 1998) 16. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. Cevap B (Rove. 1998) 10. Pediatric Surgery. a) Nadir görülür. d) Yenidoğan döneminde görülmez. Cevap D (Rove. yumuşak. 1998) 11. Cevap C (Rove.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. Pediatric Surgery. 1998) 12.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. kistik. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. Cevap D (Rove. 270 . Pediatric Surgery. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. e) Volvulus görülebilir. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. Pediatric Surgery. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. Cevap C (Rove. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. 1998) 17. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. Pediatric Surgery. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. Sayı 5. b) Kızlarda daha çok görülür. 1998) 14.

e) VUR enfeksiyon nedenidir. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. Cevap B (Rove.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. 1998) 19. 1998. Pediatric Surgery. s.1163) 27. b) Tanı ĐVP ile konur.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. MEDĐTEST Cilt 9.1167-8) 28. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz. 2000 . d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery. 1998) 22. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. 1998) 23. Pediatric Surgery. 1998) 24. fışkırır tarzda.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. Pediatric Surgery. 1998) 26. Pediatric Surgery.1163) 20. Sayı 5. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. Pediatric Surgery.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove. Pediatric Surgery.Direk batın grafisinde.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır.Özofagus iletilirken. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. s. 1998. s. Pediatric Surgery. 1998. 1998) 25. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove.

f-aa.baskı. 15. Nöroblastoma b Diyare bb. II.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. Pediatric Surgery. III. 15. Rabdomyosarkom d. c-aa. 15. Vertabral grafileri V. III. b-dd. b-ee b) a-dd. 1998.baskı. III. c-bb. III. Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. IV. V e) II.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. V d) I. s. Pediatric Surgery.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. Kemik iliği metastazı a) a-bb. IV. II. II. 1998. a-aa c) b-bb. Renal II. e-cc b) c-bb. V d) I. e-cc c) c-bb. V Cevap E (Behrman. Nelson Textbook of Pediatrics. VIPoma bb. d-cc Cevap D (Behrman. d-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. 1996) 33. f-bb. c-dd e) e-aa. IV c) II. Peutz-Jeghers sendromu ee.baskı. b-cc. d-aa. b-aa e) a-aa. Wilms tümörü c. Alveolar tip histopatoloji e. 1996) 32.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. Ekokardiyografi III.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. s. Aniridi cc.baskı. 1996) 31. IV.1052) 30. d-cc. 2000 . 15. Hipertansiyon aa. Nelson Textbook of Pediatrics. Gardner sendromu a) a-aa.1032) 29. c-ee. 1996) 34. V b) II. e-cc. III b) I. Sayı 5. d-aa. V Cevap B (Behrman. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. d-aa. f-cc d) a-aa. b-dd Cevap A (Behrman. Đyi prognoz f. Karsinoid tümör cc.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. IV. Nelson Textbook of Pediatrics. V c) I. c-dd. II. III. Feokromasitoma dd. II. e-aa d) b-ee. 15. Elektroensefalografi IV. V e) I.

3. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. akantoliz olarak adlandırılır. 3. 3.Baskı. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür.O. 1994. s. 3. 486.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. MEDĐTEST Cilt 9. s.31) Baransü. 6. Baskı. Aydemir. 3. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F.27) Baransü. s. 8. eritem. 7. Baskı. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. 476. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. skuam olup. 489. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün.444.417. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. 2000 5. 3. papül. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. 4. s. Baskı. Baskı. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. Dermatoloji. 243 . Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun.Baskı. s. Aydemir. Kotoğyan.DERMATOLOJĐ 1. Kotoğyan. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri.474. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun. Dermatoloji. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. s. 2.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. 2. Sayı 5. 490) Pemphigold. Tipik olarak yüzde görülür. Cicatricial pemphigold. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. s. Herpes gestationis. 2. Baskı. 1994. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir.

sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. 2.Baskı.89) Baransü. obezite.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. Aydemir.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.800. 1994. Kotoğyan. 2. Dermatoloji. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. Dünya Sağlık Örgütü. Sayı 5. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür. çok kaşıntılı.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. Kotoğyan. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır.DERMATOLOJĐ 9. 1994. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. 1994. ağız mukozasında plak müközle gelen II. 1994. 1994. kronik bir tablodur.194) Baransü. s. Antibiyotik. meme başı. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. Dermatoloji. 12. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. 14. s.232) Baransü. Cevap C (Tüzün.Baskı.Baskı. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. 11.101) Baransü. 2. Kotoğyan. MEDĐTEST Cilt 9. 1994. 13. Dermatoloji.730) Baransü.400. Aydemir. 244 . steroid.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. Kotoğyan. Aydemir. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. Kotoğyan. Aydemir. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir.Baskı. s. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg. Piretrin türevlerinden permetrin. s. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. Eozinofilik püstüler follikülit. Dermatoloji. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır. 2.398) Baransü. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. Aydemir. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir.800. 15. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. 2.Baskı. 10. 2. 1994. Kotoğyan. 2. 2000 Skabies (uyuz).Gövdede rozeoller.Baskı.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür. s. Dermatoloji. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur. Ulcus molle.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. Dermatoloji. Aydemir. s. Dermatoloji. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. Aydemir.156) Baransü. 16. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. s.Baskı. Kotoğyan.

Cevap E (Hunder. 1990.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. Dahi. 2. Savin.Baskı. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. Tedavi.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. 19.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. Clinical Dermatolgy.Baskı.Baskı. Dahi. eşarp. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. 2. s. 1994. 17. 1990. Dahi. Clinical Dermatolgy.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. 245 . b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur. 2. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Savin. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir.Baskı. Clinical Dermatolgy. Savin. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. 18. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. 1990. Clinical Dermatolgy. 23. Dahi.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. s. s. Clinical Dermatolgy.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Dermatoloji.Baskı. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır.000 kıl vardır. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. 21. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur.1-10) Saçlı deride ortalama 100. Clinical Dermatolgy. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. s. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. Dahi. 2. Bunlar terminal kıllardır. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. Cevap B (Tüzün. Sayı 5. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. 1990. Savin. Clinical Dermatolgy.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Hoministir. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. klasik uyuzda oluduğu gibidir. Dahi.000 kıl vardır. 2. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. Dahi. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. Savin. s. 22. 1990. 2000 20. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. Savin. 1990. s.Baskı. Savin. MEDĐTEST Cilt 9. 2. s. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. s. Cevap A (Hunder.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir.Baskı.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. 1990. Cevap C (Hunder. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. 2.

Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Sadece distal interfalangial artritis 3. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. tümör (akut).Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. ama RF(-) poliartrit 4. 1992. s. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. Textbook of Dermatology. Sayı 5. 2000 . Clinical Pedatric Dermatology. 1. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. Baskı.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG.Baskı. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir.DERMATOLOJĐ 24. Burton. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. rejeneratif. eritemli skuamlı döküntülerdir. Psoriasis. Bullous disorders of Childhood. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. 1990. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. aksiyel artritis. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. 2. IgA.Baskı. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. 8. Ebling. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. sırasıyla papüler. 5. Burton. 1992. 25. s. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. Andrews' Diseases of the Skin. 27. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. Odom.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. Ebling. target. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. James.Baskı.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. Simetrik romatoid artrit benzeri. Textbook of Dermatology. 5. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. 1993. 28.

1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. Bu sendromda AD. Đntradermal.Baskı. 1993.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup. Dermatology in General Medicine. s. 4. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. s. Wolff. hedef şeklinde bir nodüle döner.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake.Yüzeyi düz. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. aminoasidüri vardır. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. et al. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. 216-217) Baransü. et al.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. 1993. Wolff.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. 1993. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Eisen. et al. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. et al. s. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. 30.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. Dinehart-Farmer. 4. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. Wolff. et al. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Dermatoloji. 34. s. viole renkli. Başta parmaklar olmak üzere eller. 4.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. 1993. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. poligonal. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. Dermatology in General Medicine. Dermatology in General Medicine. Wolff. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. teması önlemektir. s.Baskı. lenfanjit. et al. Eisen. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. 31. iktiyozis. 33. Wolff. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. Dermatology in General Medicine. Katoğyan. Eisen. Sayı 5. 4. Eisen. parlak. 2. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir.Baskı.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup.Baskı. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. Dermatology in General Medicine. diğerlerinin papülleri eritemlidir. 1994.Baskı. 32. Aydemir. 2000 . Bölgesel lenfadenopati sıktır. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. Cevap C (Fitzpatrick. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir.Baskı. trikoreksis invaginata. 29. 4. Eisen. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. prick. 1993.

Biology of cutaneous squamous cell Ca. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. May. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). 40. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. aktinik liken planus sayılabilir. Baskı. Sayı 5. Aydemir. hipoalbuminemi. hiperürisemi. MEDĐTEST Cilt 9. J Am Acad Dermatol 1996: 26. s.Baskı. 36. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. Bunlar arasında DLE. 39. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. 38. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. 2."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. 1994) Aydemir. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. 16. Dermatoloji. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. Baransu. konjestif kalp yetmezliği. 2. Common Skin Disease. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. akne rozasea. 1994. 2. 1994) Baransu. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. Dermatoloji.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. darier hastalığı. SLE.DERMATOLOJĐ 35. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. demir kaybı. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. atopik dermatit. Herpes simpleks: Evolving cocepts. Kotoğyan. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Kotoğyan. pemfigus faliaceus. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. May. Dermatoloji. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. AIDS.333-8) Baransu. 41. 37. J Am Acad Dermatol 1992: 26. J Am Acad Dermatol 1996.baskı. Dermatomyozit.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. Kotoğran. Campana. 2000 . eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. hipertermi. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. malabsorbsiyon. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. Campana. periferik artrit. Hipotermi. Herpes simpleks. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. Aydemir.Baskı.

5.380) D şıkkı hariç hepsi. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. Cevap A (Çetinyalçın. 3. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. 1995.283). s. Ultrason permeabiliteyi arttırır. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. 2. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. s. s. 1995.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. s. Simetrik artrit. Tıbbi Rehabilitasyon. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. 8. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. . Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. 4. Tetanik kasılma. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. Tıbbi Rehabilitasyon. 7. Sayı 5. 1995. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. 7:116. Tıbbi Rehabilitasyon. Tıbbi Rehabilitasyon. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. 1970. 9.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz.180). Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir.

s. 15.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. baskı. baskı. Romatizmal Hastalıklar. s. kifoz. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). Romatizmal Hastalıklar. 2000 14.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna. 16.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. 3.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir. Romatizmal Hastalıklar. Sayı 5.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. 1994. 3. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. MEDĐTEST Cilt 9. 259 . 13.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). 1994. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. 10.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. 24:368. baskı. s. 1994. s.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. 3.464-482).Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur. s. Romatizmal hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. Aynı zamanda karın kasları. Romatizmal Hastalıklar.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır. 1994.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. 1994. 11.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. s. Tıbbi Rehabilitasyon. s. 12. 1994. 1994. Romatizmal Hastalıklar.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna.

Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). Cevap E (Tuna.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. s.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. 21. 20. baskı. MEDĐTEST Cilt 9. torakal ile 1.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. Rehabilitation Medicine.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. 18.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. s. 24. 1994. Romatizmal Hastalıklar. Kalçada % 38.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. s. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. Sayı 5. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur. Lomber vertebralarda görülür. b) Vertebral kırıkları en fazla 12.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25.97-99). 22. 2000 . s. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. 3. 19.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. 23. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. s.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. 1990. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir.

s.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar. s.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. s.267) TENS bir analjezik modalitedir 29.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa. MEDĐTEST Cilt 9. Rehabilitation Medicine. s.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. Mnubeh'b. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. 1990.258) Sıcak tatbiki.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa. 2000 261 .Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. 1990.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 33.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa. Pahr. 1990. Sayı 5. 34. s. Rehabilitation Medicine. Rehabilitation Medicine.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d).782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. 27. 30.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. kontrendikedir.212).317) Tanım biofeedbacke uyar. s. s. s. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır. s.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. Rehabilitation Medicine. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 31. Rehabiliation Medicine. 32. derine nüfuz etmez. 28. Rehabilitation Medicine.

Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. 1997. 1997. s.GÖZ HASTALIKLARI 1. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. 1997. Cevap B (Kanski.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. Cevap D (Kanski. 1997. Clinical Ophthalmology. 2. 7. periflebit ve retinit görülür.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. 9. s. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. Clinical Ophthalmology. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. s. Cevap D (Kanski.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. Cevap A (Kanski. 1997. s. s. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. Clinical Ophthalmology. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. b) Görme alanı defekti yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9. s. 6. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar.165) Multisistem bir hastalıktır. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. Clinical Ophthalmology.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur.249) Tipik görme alanı defekti yapar. 5. s. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. 3. Cevap D (Kanski. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. Clinical Ophthalmology. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. Sayı 5. 1997. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. b) Ciddi. Clinical Ophthalmology. 1997. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. 1997. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren d