P. 1
Meditest-2000

Meditest-2000

|Views: 1,780|Likes:

More info:

Published by: çağlayan Keklikkıran on Feb 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ve yüzleri. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. sakralis mediana e) Lig.gastroduodenalis. 1995.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. 43. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. Sayı 1. orta kısım. 1. 50.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. umbilikalis'in artığı c) A. Elhan. 1. v. Gubernakulum. Anatomi. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. s. Üst 1/3'ü. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. Anatomi. Anatomi. hepatika propria. 45. Elhan.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. epigastrika inferior d) A. 757. Dalak ise intraperitoneal'dir. 44. 48. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. 1.cilt. Elhan. Bu nedenle retroperitonal organlardır.bölüm.cilt. hilum dışında peritonla sarılıdır. Bulbus penis yakınındadırlar. s. A.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 .Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır.ANATOMĐ go inf. 1995.portae. s.350-351) Böbrek. 46.cilt. Elhan. Anatomi. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. 1995. s. Anatomi. a. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır.249. 21.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. a. pankreas. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell.baskı. 1995. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. Pancreas'la komşuluğu yoktur.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı.425) Kovper bezleri. 2000 Cevap C (Arıncı.'u.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. 49. 47. 3. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar. M. s. s. kaput panckreatikus'la. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. Elhan. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur.

s. Segmentum basale mediale. 3. s. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.415-416) a.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. s. Clinical Anatomy. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. 1.Duktus koledokus.baskı. gastrika sin. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. 54.816) Duktus torasikus. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. 5. Segmentum cardiacum [SVII] 8. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları.porta. Anatomi. 56.382) Akciğer segmentleri. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. duktus koledokus ve a. Genellikle alt ucun medial bölümü. Anatomi.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Sayı 1. 4. Segmentum lingulare superius [SIV] 5.kava inferior b) V. 1995.308) Duktus koledokus. Arıncı. 1995. Elhan. 55. Segmentum apicale [SI] 2. hiatus aortikus'tan geçer. 4. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. 1.260.cilt. çizgili bir kastır. Arıncı. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. Segmentum posterius [SII] 3. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. Fig. v.baskı.V. 51.baskı. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. koronaryum hepatis c) Lig. 53.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students.98. düz kas dokusundan. papilla duodeni major'a açılır. s. s.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. Anatomi.hepatika propria yer alır.cilt. e şıkkındaki tabaka. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. 1995.43. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. 1992. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. hepatorenale d) Lig.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. d şıkkındaki tabaka. Segmentum anterius [SIII] 4. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. Segmentum laterale [SIV] 5. s. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. gastrika sin.cilt. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. s. Segmentum basale laterale [SIX] 10. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. d) V.528-529) Omentum minus. triangulare dekstrum e) Lig. s. Elhan. 52. Elhan. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Elhan. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. 1995. 1. 2000 . Anatomi. s.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. 1. Segmentum superius [SVI] 7.cilt. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar.

Mediastinum posterius. 9 MEDĐTEST Cilt 9.392) Mediastinum anterius. Segmentum basale mediale. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür.rectalis superior 58. bronchus principalis dexter. A. Elhan. 61.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı.pudenta interna'dan gelir. Burada pars thoracica aortae. Burada gevşek bağ dokusu. önden bifurcatio tracheae. Bu nedenle.sigmoideae 3. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. A. Mediastinum medius.thoracica interna’nın mediastinal dalları. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. bifurcatio tracheae. Anatomi. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur. suspensorium penis'i yapar.pulmonalis dextra ve sinistra. Segmentum basale anterius [SIX] 9.vagus. Anatomi.ANATOMĐ 7. bunun dalları olan a. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar.azygos. aorta ascendens. Buarada kalp. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. n. oesophagus.phrenicus. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. s. s.baskı. v. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3.241-242. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar. bronchus principalis sinister.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. pankreas. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. göğüs omurları. A. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar. Sayı 1. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. Elhan.-12.splanchnicus’lar. pulmonal damarlar. birkaç lenf nodülü ve a. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur.azygos’un son bölümü. 2000 . v. Dalları. Segmentum basale laterale [SIX] 10. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. colon transversum’un sol 1/3’ü.hemiazygos. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. Arıncı.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. ligg. 1995.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. v. Türkçe 1. 60. v.pulmonalis dextra ve sinistra. 1. Aa.cilt.cava superior’un alt yarısı. 62. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır.rectalis superior adını alır. 59.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. Anatomi. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. bazen de thymus veya artıkları bulunur. pericardium. s.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan.kava süperior'un alt yarısı bulunur. colon descendens.cilt) Derin fasya lig. Anatomi. frenikus Cevap B (Arıncı. mide.76) A.baskı. 1. n. fleksura coli sinistra ve jejunum. Mediastinum medius'ta v. s. Arıncı.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. v. n. c) Krus'lar m. Uygulamalı anatomi. 1992. Cevap C (Kaplan.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. Arterin son bölümü a.mesenterica inferior. 2. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. d) Korpus spongiosum penis. Segmentum basale posterius [SX] 57.cilt. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır.sternopericardiaca. e) Penis arterleri a. 4. arkadan 5. 1. bu aralık burada çok dardır.colica sinistra 2. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. truncus pulmonalis. dalak.

laserum c) For.cilt. M. 2000 . üst premolar diş hizasında. 64.42. 1. Anatomi. Cevap A (Arıncı. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. n.cilt.lingualise katılır.53. Sayı 1. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. Cevap E (Arıncı.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. 1. 65. Elhan. 30.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı. os sfenoidale'deki for. konkaların en büyük olanıdır. c) 1. spinosum e) For.cilt. c) Fissura timpanomastoidea.ANATOMĐ 63.A. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. rotundum d) For. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. 68. Elhan. Anatomi. d) 1.Art. ovale b) For. 2. spinosumdan kafa içine girer.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. daha sonra da m.294) Stenon kanalı (ductus parotideus).cilt. Sistematik Anatomi.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. Serbest alt kenarı.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. Bezin ön kısmından başlar. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. 1992. 1995. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. 70. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. Burun deliklerinden 2. üst premolar diş hizasında. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig. Anatomi. üst molar diş hizasında. s. s. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. üst molar diş hizasında. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. d) Fissura timpanoskuamosa. b) Fissura petroskuamosa. apisis dentis d) Lig.meningea media.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir. b) 2. Ancak servikal omurların sayısı sabittir. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır. s. Ancak normal insanlarda torasik.187) Korda timpani. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. s. Elhan. 66. m.buccinatoru deler. 1995. 69.361) Concha nasalis inferior. s.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur.baskı. Anatomi. Arıncı. Ancak çoğu disseksiyon.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. s. Clinically Oriented Anatomy. Anatomi. e) 2.cilt. s. alt insiziv diş hizasında. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur.1519) A. e) Fissura oblikua. 1995. 2. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For. 1. Burada kör bir kanal bulunur. 10 67.

Hanry. sadece m. 1995.295-305) b. 78.zigomatikus ve n. rektus medialis c) M. Anatomi ders kitabı.trochlearis. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar. oblikus superior d) M. zigomatikotemporalis.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan.baksı.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha).optikus.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N.295) N. trigeminus e) N. Anatomi 1. 29. s. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir. 2000 Cevap A (Snell. zigomatikus d) N.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. Elhan.cilt. Elhan. optikus . Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur.n. c. Elhan. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı. 77. 1. s. lakrimalis e) Nn.trohlearis c) N. 73. 76. 1995. globus pallidus.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. putamen. 2. klaustrum. Anatomi. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur.105-109) Lig supraspinale 7. s. yani çaprazlaşan yollardır. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. 72. n. Cevap D (Dere. okulomotorius oluşturur. oblikus inferior e) M.siliyaris ve m. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. lakrimalis. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. s.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. aurikulotemporalis c) N. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. 71. n.n. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder.n. 75. abdusens d) N.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı.1355) N. optikus . s. zigomatiko temporalis b) N. Sekonder sensitif saha ise. 74.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. Clinical Anatomy. Gray's Anatomy.baskı. korpus amigdaloideum'dur. rektus lateralis b) M. Anatomi. Kafa çiftlerinin en incesi olup.okulomotorius b) N. efferent yolu.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. optikus . "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. Sayı 1.trohlearis tarafından innerve olur? a) M.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. 3. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır. n. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer.cilt.baskı. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. 3.n.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. glandula lakrimalis'e nn. siliaris brevis ise m. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. trigeminus .Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. s.173. optikus . a) Sferoid tipi eklemdir.

Anatomi. Sulkus kalkarinus. spinoserebellaris posterior.3] 5.299) Tr. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. a) N. tr. Sayı 1. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı.nöronu). Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz.spinotektalis.cilt.2] 4. 1995. Plexus lumbalis’in dalları: 1. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. spinotalamikus anterior. N. vizüel reflekslerle ilgili.psoas major’un derininde veya içinde bulunur.femoralis [L2.cilt. s. s. 2. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir. 83. primer işitme merkezi.suprachiasmaticus’una gelir. N. N.pontocerebellaris veya tr. 81.cilt.cilt. 82.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. 1995. 3. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. Anatomi. muhtemelen hypothalamus’un nuc. 2. s. s. Girus temporalis superior.cutaneus femoris lateralis [L2.4] 7. Tr. 2. Bunlar nukleus dentatus.corticopontocerebellaris’in 2. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir.cilt. N. 2.917.obturatorius accessorius [L3. Yanlışını işaretleyiniz. Corpus pineale ve sapını. küçük. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. 1980. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup. Elhan. Anatomi. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir. s.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. Elhan. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. 80. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. Colliculus superior’lar. Anatomi. hafif dokunma ve basınç.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı.cilt.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12.corticopontocerebellaris denilen bu yol.habenulae’sine geçer. N.obturatorius [L2. Anatomi. ilioinguinalis d) N. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. nukleus emboliformis. tr.baskı. subcostalis c) N.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. 2. koni şeklinde bir bezdir. şuursuz propriosepsiyon. s.225) Plexus lumbalis. Elhan. genitofemoralis e) N. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. Anatomi. s. 36.3. paleoserebelluma. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. primer görme merkezidir.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur.ilioinguinalis [L1] 3.4] 6. 1995.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. 84.cilt. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. 2.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. 1995. N. primer duyu merkezi.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. 3. N. 79.393) Girus postcentralis. afferent liflerden oluşur. Elhan.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. 1. Arıncı. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. Anatomi. 2000 .348) Piramis ve uvula.3. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.genitofemoralis [L1. iliohypogastricus b) N. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy.

1998.baskı. canalis pterygoidei aracılığı ile n. s.olivaris principalis). 88. diğer ikisi ise transit geçer. 2000 87.734. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre.Oliva denilen oluşumu yapar. 2. cervicale superius’a geçer. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. Nuc. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. 5. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. Anatomi.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. N. Cevap A (Arıncı. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n.cilt. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). cranial sinir b) V. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. Bu lifler de.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . 1.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. simpatik sinir sistemini aktive eder. Anatomi. 1995.spino-olivaris). petrosus major’dan (n.olivaris principalis olup (inferior). s. istemli hareketlerimizle ilgilidir. Sayı 1. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. 2. cranial sinir e) XII. Bunların en büyüğü nuc.cilt. olivaris accessorius medialis ve nuc. 2.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. Bu lifler burada nöron değiştirir. Aslında hipotalamus.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer.Parasempatik bir gangliyon olan gang. nuc.olivocerebellaris). Cevap A (Arıncı. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. Arıncı. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. Klinik Anatomi. cranial sinir Cevap D (Snell. cranial sinir d) VII. pterygopalatinum’a ggl. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. b) Radix sympathica: Ggl. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir. Elhan. MEDĐTEST Cilt 9. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. doğrusunu işaretleyiniz. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. 89. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. mesane kasılarak miksiyon olur. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. petrosus profundus) getirir. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. s.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur. Buradan da tr. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. Anatomi. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. simpatik ve sensitif lifler gelir. 85. Nuc. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.olivaris inferior (nuc. Cilt 2. Anatomi.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. cranial sinir c) IX. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. s. c) Radix sensoria: Ggl. kalp atışı yavaşlar. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. 86. Bu simpatik uyarı.cilt. pterygopalatinum. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. Doğrusunu işaretleyiniz.olivaris inferior’lar. e) N. kalp atışı hızlanır. Kesitte. preganglionik liflerle ggl. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. s. maxillaris’den sensitif lifler getirir.olivaris inferior’dan çıkan lifler. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler.Türkçe bası.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. Nuc.178) Ggl.

2. farinks'e bağlayan bir kanaldır. 91.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. s.469479) b.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy. s.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi.cilt. orta kulağın önemli bir bölümüdür. -d şıkkındaki oluşum. Antrum mastoideum. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. Anatomi. 14 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . 90.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. 1995. Elhan. dış kulağa aittir. s. Sayı 1.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı.

64-648.baskı.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Methods in Clinical Chemistry. s. 2.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. s. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Biyokimya. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. 5. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. Mayes. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. s. Cevap A (Champe. Harper's Biochemistry.. 5. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. 2.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Lange Medical Publications Lebanon.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. Granner. Harvey. Sadece ADP ve ATP geçer.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. 4. s. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. Stryer. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. Sayı 1. s. 15 . Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler.BĐYOKĐMYA 1. Lehninger et al. Biochemistry Pamela. 3. immunolojik yöntemlerdir. 7.168. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. s. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Metabolism of Xenobiotics.289. Rodwel. 6. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez.

s. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. 13.baskı. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. Biyokimya. Biyokimya. s. s. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir. fosfotidil kolini oluşturur. Simport. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. 14. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. 15.baskı. kolin.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. yağ asidi d) Sfingozin. enerjilerini kreatinden sağlarlar. yağ asidi ve sfingozin oluşur. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir. 16 MEDĐTEST Cilt 9. yağ asidi.1531-1533) Kaslar acil durumlarda.baskı. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. 9.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir.153. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 2000 . 10. 1994. Fosfotidik asit + kolin.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. s. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. yağ asidi. 11. Textbook of Clinical Chemistry 2. Tietz. 1997) Asetil CoA. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. Ashwood. 24. 2. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda.baskı. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. 2. bu solütleri aynı yönde aktarar. fosfatidil inozitol b) Ceramid.BĐYOKĐMYA 8. The National Medical Series For Independen Study. sfingozin. s.baskı.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. fosforilkolin c) Ceramid. 24.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. 22. Biyokimya. fosfatidik asit e) Sfingozin. Sayı 1.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. 12.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s.

18. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. s.BĐYOKĐMYA 16. s. s. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. s. c) Biotinin bulunması gerekir.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. 2. 2.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. Harvey. 1999. 17. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. 2. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.223. dönüşümü. s.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. 1993. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. Sayı 1. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. 21. 2.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. 22. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. Türkiye Klinikleri.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. Cevap C (Champe. 2. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. 17 . 5-4 kadar yükselir. Biyokimya Ders Notları.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. Principles of Biochemistry. en yaygın varyantı (A).246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde. Nelson.baskı. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9. kasta e) Fosfofruktokinaz. Böylece bu enzim aktive olur. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. Biochemistry Pamela.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. Cox. 19. halbuki fumarazın koenzimi yoktur.P. Biochemistry Pamela.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. Harvey. 20.baskı.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. Biochemistry Pamela. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. Harvey. 1993.

1993. UDP-glukoz. Glikojenin.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. 2-5 yaşlarında başlar. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. s. 27. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. Nelson. 25. Çocuklarda raşitizm. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar.baskı (Türkçe çevirisi). 1999. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. s. 2000 . Pirofosfat.82) Laktoz intoleransı. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. 26. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. 1999. Glikojen sentezine katılmaz. s. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. 1994. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. Portal dolaşımla vücuda girer. s.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. Egzersiz yasaklanır. 1993. Ağrı.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1.297) Diabette protein yıkımı artar. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. s. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. s. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. Kas enzim tetkikleri. Cox. Principles of Biochemistry. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. Sayı 1. açlıkta olduğundan daha fazla görülür.136) Glikojen. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. 24.206. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler.BĐYOKĐMYA 23. 28. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. CPK artışı. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. Türkiye Klinikleri. Biyokimya Ders Notları. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir.baskı. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir. Antiasitler. Erkeklerde daha sıktır. Harper'ın Biyokimyası. Cevap E (Lehninger. 2. dünya nüfusunun %50’sinde görülür.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. 22. Biyokimya Ders Notları.

asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. Lippincott. 1994.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Biyokimya. Aseton.baskı. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır.131) Laktoz. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. yağ dokusunun triaçil. 2. 1992 s. 32. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer.125. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. emilemez. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. Türkiye Klinikleri.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar.baskı. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. Örneğin. 2000 . Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır. e) Yağ asitlerinin aksine.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. 31. 2. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez.265. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. 29. Lümendeki laktoz. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. s. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. s. Sayı 1. s. 30. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. 1994.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. s. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder.

Harvey.4. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.baskı. 38. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe.baskı. Harvey. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler. Biochemistry Pamela.208) Koprostanol.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews.bölüm. s.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi .Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards. çünkü enzim sistemleri eksiktir. Sayı 1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. Harvey. 3. kolesterolden sentezlenen safra asitidir. 2. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. 2. Biyokimya Pamela. s. Biochemistry Pamela. Kolik asit. s. 40. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin. Richard. 2.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar.5-trifosfatın ayrılması. 39. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur.3-metilglutaril . ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. Biochemistry. 36. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. karaciğerde kullanılmazlar. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır. 20. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. 35. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir.BĐYOKĐMYA 33. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. Türkiye Klinikleri. yağ asiti. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. 2000 .55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. s. 2. s. 20 37. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. Beta hidroksi-butirik asit.baskı. 34. Cholesterol and Steroid Metabolism. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur.

2. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. 1999. 1993. s. Sayı 1. Biyokimya Ders Notları. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. Genel kural.Aspirin.213) Lipoprotein partikülleri. Biochemistry Pamela. s. böbrekler. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. fosfolipid. s. 1999. Bu dokuların başında. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. Stryer s. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. 44. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. Biyokimya. Harvey.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. Montgomery et al.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe.. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir.235) Uzun zincirli açil-CoA.baskı. 22. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. 42.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. 43. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. Aseton. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. NADPH'ın ise.105. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. 2. s.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. Biyokimya Ders Notları. 41.431. 46.218) Linolenik asit. lipoprotein partikülleri 21 . Biyokimya. triaçilgliserol.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler. Bu bakımdan karaciğerin. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. s.305311. 45. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper.baskı. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. Türkiye Klinikleri. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. s. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile.

d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. Harvey. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. Textbook of Clinical Chemistry. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. Cevap E (Pamela. Hastalık. 48. Richard. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. PSP. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. Biyokimya. Biochemistry Pamela. Cevap D (Champe. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. fenilalaninden oluşur. 2.baskı) Mukopolisakkaridazlarda.baskı.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. integral proteinler. s.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası.BĐYOKĐMYA 47. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler.baskı. proteoglikanların sentezi etkilenmez.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. MEDĐTEST Cilt 9. 53. 22. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. 1986. 1997) Tirozin. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. 1993. s. 52.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. s. Sayı 1.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. 2. ilk 15 dakikada. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur. Cockayne. Tübüler fonksiyonlar normal ise.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. Harvey. sfingomyelin. Lippincot.374) Fenolsulfoftain (=PSP).Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. s.baskı. s. 50. Harvey. 54. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. s. 49. Change. 51. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. 2000 .445) Membran yapısı karbohidrat zincirler. sfingolipid d) Fosfolipid. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. Biyokimya Pamela 2. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir.

Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2. Stryer. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar.Đnsulin 3. 1993. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. Rodjell. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. s. s.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir. Cevap A (Chlapowski. diğer güçlü asitler (i. Lippincot) Glutamat.baskı. s. 3 b) 1. 458. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder.. 2.303-325) Alkaptonüri. Lehninger et al. s. 1025) (=Tetraiyodotironin.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). Harper's Biochemistry.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. Stryer. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar. 3 c) 2. 747. 59. 4 d) 4 e) 1. 1993.28.20.36-9.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi.714. s. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9.e. 3. 3. 60. 3. 4. Lehningeret al.Glukagon a) 1. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. s. 4 Cevap A (Chlapowski.273-283. Stryer s. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. 2. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. s.e. TCA (=Krebs.32. 3 c) 2. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. 4 Cevap B (Chlapowski s.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. 4 d) 4 e) 1. Grenner. Üre döngüsünde. s. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir.baskı.13. Sayı 1. hem de (-) yükler taşırlar.. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. 57. Triklorasetikasit ise.153. 2. Mayes.519. 23. üre siklusunda yer almaz.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. Stryer s. 56. s.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir. Fumarat. Montgomery et al. s114-5.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. Lehningeret al. Sadece fumarat. a) 1. 58. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. s. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır..Aşağıdakilerden köken alır? 1.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).Tiroksin 2.23.Epinefrin 4. 2000 . 61.BĐYOKĐMYA 55. dipolar iyon) yapısı gösterirler. 2. 3 b) 1.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1.

22. 22. 64.BĐYOKĐMYA 62. Tip 4: Bazal membranda bulunur.baskı (Türkçe çevirisi). Deri. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. Tip 3 (alfa-1. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. s. Biyokimya.240) Alkolizm. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. Hidroksilizinden çok zengindir. korpus vitreum. Tip 2 (alfa-1. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. %11 alanin. plazmada ve idrarda artmıştır. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir.807. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. Fakat α-sarmal değildir.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur.baskı (Türkçe çevirisi). alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. Hidroksilizinden fakirdir. I2. s. yemekler arasında safra kesesine. Biyokimya Ders Notları. kolesterolden 0. %21 prolin ve hidroksi prolin.5 g primer safra asidleri. %35 glisin. Fenilketonüride fenilalanin dokularda.267) Vanilmandelik asit (VMA). ya glisin veya taurin ile konjuge edilir.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. 1993. ligaman ve korneada yoğundur. Üretilen safra. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. s. Disülfit bağları içerir. 1999. Tip 5: Plasentada bol miktarda. kana verilir ve karaciğere gelir. 2000 . Bu bileşikler.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. 65. Lippincot. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. s. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. Harper'ın Biyokimyası. Harper'ın Biyokimyası. s. 1999. s.247) Tetrahidrofolat N5. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot. nükleus pulposuzda vardır. Hidroksilizinden zengindir. Sayı 1. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. tendon. hergün. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. 67.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot.99) Karaciğerde. Ders Notları. 63.700. Türkiye Klinikleri. s. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır. Safra asitleri bağırsaktan emilir. 1993.15. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. I3): Kıkırdak. Hidroksilizinden zengindir.

Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. Sayı 1.baskı. glisin. Biochemistry Pamela. Katabolizması sonunda glutamat oluşur.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. 25 . 70. 72. c) Km değişmez .baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. δ-amino-levulinik asit atılır.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. Katabolizmasında. lizin.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. 74. 1993. 73. Harper'ın Biyokimyası. Harvey. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. s.baskı. 1999. Bu da bir mol su alır. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . metionin. Karın ağrısı. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir.430) Elektroforezde. s. valin.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. glutamin.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray.baskı (Türkçe çevirisi). Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9.351. 24.baskı. Đmidazolon propiyonat oluşur. Fotosensitivite yoktur. s. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. Cevap D (Champe.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir. Fakat bu durum için spesifik değildir. tirozin. serin. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. prolin.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. sistein. s. izolösin. nöropsikiyatrik semptomlar vardır. s. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler.Aldoz bir şekerin. 2.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır . 22. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. Hidrofilik olanlar: Arginin.Vmax'ı arttırır. 69. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. triptofan. trionin. Đdrara porfobilinojen. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. histidin. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. Türkiye Klinikleri. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. Biyokimya.baskı.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . 5. Vmax değişmez. lösin. Biyokimya Ders Notları.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . 71. 2. aspartik asit. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. fenilalanin. 21. 2. s.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. glutamik asit. Cevap E (Gözükara. 68. s. Çoğu metabolik yollar. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. asparagin. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews.Vmax değişmez. Biyokimya.

3 b) 1.174) Sitozole geçen sitrat. 3. s. 3.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. Stryer s. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir. sırasıyla. MEDĐTEST Cilt 9. Stryer.Aspartat transkarbamilaz 3. 1994.142) Süperoksit dismutaz.ADP'den köken alır. 26 80. s. Lubert. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. s. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. 2000 . 3 c) 2.36. 2.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. 2. glutatyon redüktaz.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. Stryer s.976-7) cAMP.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası. s. Lippincot. 4 Cevap C (Chlapowski s. 21.BĐYOKĐMYA 75.161. 26.baskı. 2.156.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır.Laktat dehidrogenaz 4. Biochemistry. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. Lehninger et al. Lehninger et al.Hemoglobin a) 1. 1985. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4. 4 d) 4 e) 1.AMP'ye dönüşebilir. 2.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir.354. Buna karşı. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1.. 2. 4 d) 4 e) 1. sf. katalaz. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. 81. aktivasyonu için 76. a) 1.Fosfoglukoz izomeraz 2.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1. 2. s. 77. 78. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir.157-173) Tripsin. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. 4 Cevap A (Chlapowski s.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir. Sayı 1. 3 b) 1. s. 3 c) 2.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. 3. 79.216.

1993.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. Harper'in Biyokimyası. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. 2. 1994) Vitamin C. 88. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. 85. s. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir. Saunders Company. Richard. H2O’ya oksidasyonudur. Harvey. 2000 Cevap D (Robert. 2.67) Elektron transport zinciri.baskı) NADPH değil. c) Bir proton kanalı ihtiva eder. 2. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. 83. CO2.BĐYOKĐMYA 82. d) ATP az aktivitesi gösterebilir.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe.baskı. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır.baskı.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. Biochemistry Pamela. s. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. 87. folik asit vitaminin bir türevidir. b şıkkındaki. 86.B. 27 . Bu.baskı.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. W. 2. Biochemistry Pamela. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Sayı 1. 2. 84. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur.

propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan. s. Asetil koenzim A karboksilaz.baskı. 90. 94.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. 93.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. pirüvat karboksilaz. Türkiye Klinikleri.911.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. s. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. 2. 1994. 95. Lippincot. 1999.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. Tietz.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. Biyokimya Ders Notları. s. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. Sayı 1.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Türkiye Klinikleri. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. s. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. 2000 .155-162. 1999. Textbook of Clinical Chemistry. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. d) Eksikliğinde anemi görülür. s. bulantı gibi belirtiler görülür. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. Medical Biochemistry.BĐYOKĐMYA 89. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. 28 92. Ashwood. 23. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. absorbsiyonu engellenemez. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. Biyokimya Ders Notları. 91. Eksikliğinde depresyon. 1992. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. c) Bir antioksidandır. dermatit.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. aklorhidri ve anemi tablosu görülür.baskı. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. Cevap A (Champe. e) Suda erir B vitaminlerindendir.baskı. 2. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. Harvey.168) Biotin. s.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. Esas emilim bölgesi ileumdur. Metilmalonin koenzim A’nın. Biochemistry Pamela.

100.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. s. s. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. Halkerston. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. Aktif riboflavin.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. folat redüktaz enzimi rol alır. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında.165) Pteril glutamik asit yapısındadır.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. 97. 29 . Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. s. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. ısıya dirençli. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. Metotreksat. Özellikle. Biyokimya. koenzim olarak görev yapar. DNA sentezinde oksiüridilattan. s. s.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. s.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Yenidoğanlarda. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 96. Flavoproteinler memeli metabolizmasında.125-6. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. ışığa hassas bir vitamindir. Sayı 1. Megaloblastik anemiye neden olur. 98. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 99. Biyokimya.B6 vitamini eksikliği.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir.

Biyokimya Ders Notları. somatostatin e) Östrojen. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur.366) Serotonin. kolestatik sarılık. 1999.baskı.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. TSH.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. kas güçsüzlüğü. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. mineralokortikoidler d) Progesteron. asetilkolin. glukagon. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. MSH. kreatinüri. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. opiyoidler. hCG.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. α1-katekolaminler. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. Ca++’u kullananlar. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. 102. s. s. Eksikliğinde. vazopressin. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. substans P. kolesistokinin. Bitkilerde özellikle bol bulunur. Çünkü selenyum. lipotropin. 1993. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. oksitosin. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. FSH.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. Anjiyotensin II. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. CRH. glukokortikoidler b) Glukagon. androjenler c) Testosteron. TRH. 105. Karaciğer metabolizması. GnRH. β-adrenerjik katekolaminler. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. 103. 1999. 2. ACTH. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. kalsitonin. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.BĐYOKĐMYA 101. LH. PTH. ADH. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. 104. 2000 . 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. gastrointestinal bozukluk yapar.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. Biyokimya Ders Notları. Sayı 1. gastrin. E vitamininin ayrıca. hemolize eğilim görülür. anjiyotensin II. asetilkolin. azotemi ve trombositopeni gözlenir. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. s. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. insüline yanıt verir. Biyokimya.baskı. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. somatostatin. α-2 adrenerjik katekolaminler. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. Türkiye Klinikleri. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. s. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. kreatinüri.

d) Perklorat. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. Cevap C (Türkiye Klinikleri. 1993. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. 1999. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. s. Biyokimya Ders Notları.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. Reaksiyonda. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin.Doğru olanı seçiniz. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. Somatostatin tarafından inhibe edilir. Steroidler: Over. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. salınımı GHRF tarafından uyarılır. T4) sentezlenir. 22. tirozin. moleküler oksijenin bir atomu. c) Protein sentezini inhibe eder.293) GH. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. c) FSH bir hipotalamik hormondur. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. 106. Biyokimya Ders Notları. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. testis. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi. 108. glukagon (29 amino asit). memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. 109. Protein sentezini artırır. FSH. parathormon. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit).tirozin esansiyel değildir. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9.608. polipeptit yapısında bir hormon olup. Böylelikle. 1999. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. Cevap A (Türkiye Klinikleri. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. 110.baskı (Türkçe çevirisi). ACTH (39 amino asit). b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. s. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. s. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. Vazopressin. s. 31 . Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. 2000 ilir. Sayı 1.111) Tirozin. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. Biyokimya Ders Notları. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH).Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. s. iyodun hücre içine geçmesini engeller. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). Türkiye Klinikleri. büyüme hormonu. 1999. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. Đki tirozin molekülünün. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. prolaktin bu gruba girer.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. Harper'ın Biyokimyası. a) TSH bir glikoprotein hormondur.

G=14. s.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder.FSH için doğru olanı seçiniz. Harvey. 115. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. hidreksimetil sitozin. Biyokimya Pamela.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. Harvey.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir.293302) FSH hipofizer bir hormon olup.baskı. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. C=10.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. IV olarak verilir. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. 3. 2. T=32. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. FSH ve hCG’ye benzer. d) Çift zincirli bir RNA'dır. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır.baskı. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. c) Tek zincirli bir RNA'dır. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. 2000 . c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. 111. Mesela. s. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. b) Serum kortizolü ölçülür. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. 114. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. s. MEDĐTEST Cilt 9. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. s. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. s. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür. psödo üridin ve inozin. FSH hipofizer bir hormondur. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. 2. 116. LH. Sayı 1. 112.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. s. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. 32 113. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. a) Hipotalamik bir hormondur. Richard. Biochemistry Pamela. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. TSH’nın α-subüniti. b) Tek zincirli bir DNA'dır.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır.

Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. sikloheksimit. 2. Harvey.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. Asetil KoA → pirimidin. 2. 1989.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır.bölüm. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. Biyokimya.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. Biochemistry. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur.baskı. Pannall. 125. 2. 124. 3. Harper'in Biyokimyası. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. 1.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara. Biyokimya 1.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. 122. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. 1989.baskı.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir. 3. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir. 123. 118. s.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir. s.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar.baskı. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott.baskı. 121. Biochemistry. MEDĐTEST Cilt 9.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. s. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe. 119. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar.Büyük dozlarda toksiktir. Biohemistry.baskı. s. Sayı 1.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. s. 1988. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar. 2.627-660) Pürin. 120. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. s. Üre → proteinlerin. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder.BĐYOKĐMYA 117. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 .Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. s. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. s.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. Cevap E (Gözükara. 1994. vanilmandelik asit → katekolaminlerin.

85) Đdrar tampon sistemi.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi.712.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. s. Bikarbonat başlıca pankreas. 126. Klee. s. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. 131. 1982. Thomson. Biochemical Aspects of Hematology. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir.85. 2.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. s. Bikarbonat sodyum tuzu.baskı. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. 3 c) 2.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. 23. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. Biyokimya Ders Notları. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. 127. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur.bölüm. s. Guillham. 3-DPG bağlar. 2. Principal of Biochemistry.BĐYOKĐMYA mamaktadır. s. 1999. 130.155) Selenyum.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry. a) 1. s. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. MEDĐTEST Cilt 9. 4 d) 4 e) 1. 2. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. Sayı 1. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. 7. 3. 4 Cevap A (Glick s. 129. Türkiye Klinikleri.baskı. Textbook of Clinical Chemistry.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır.179.baskı. 128.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. 2000 . Lehninger et al. Biochemistry. 3. fosfat. 132.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 3 b) 1.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. s. s.

133. 1993. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. Sayı 1.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. 2.baskı. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır. Harvey. 2000 35 . Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. c) Eritrositte 2. Harper'in Biyokimyası 2. Biochemistry Pamela. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir.336) Alveolar havada pCO2=0. Cevap C (Champe. diğer üçünden bağımsızdır. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. Cevap B (Robert. s. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. Cevap E (Kaplan 2.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. 2. s. 134.

b. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.v. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. c) Klerensin göstergesidir.v.iyonlarının girişi. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. 5.cilt. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Cevap E (Dökmeci. x 100). Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. Sayı 1. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. Cevap E (Dökmeci. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. 2. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. Hücre içine Cl. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. d. Bir ilaç uygulandığında. 2000 . yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. s. c.109) Farmakokinetik etkileşme. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. hücrenin polarizasyonunu arttırır. 3. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. 4. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte.FARMAKOLOJĐ 1. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. 1998. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. yani absorbsiyon. 1. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. dağılım. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. Bir ilacın biyoyararlanımı. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması.

Sayı 1. deferoksamin. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. ve 12. Đlaç molekülleri oksijen. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. Cevap B (Dökmeci. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. 6. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. Yapısındaki 6.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Ancak. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. 7. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. pralidoksim v. Konjugasyonlar Faz II. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. MEDĐTEST Cilt 9. 8. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. Karaciğeri geçer ve V. YA’lerde ise 0. 37 .FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. 3. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. HA’lerde bulunan değer 0. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci.30’dan aşağıdadır. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Bu antidotlar (dimerkaprol.35’den yukarı. EDTA. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3.b.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

2. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. 9. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. 47.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. sadece muskarinik etki yapar. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.baskı.baskı. sedasyon. 1998.1487) Pizotifen. s. Kayaalp.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. 1998. ağızda kuruluk.FARMAKOLOJĐ 42. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. s. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Gastrointestinal sistemde. s.218. psişik bağımlılık yaparlar. 1998.926. s.baskı. Tıbbi Farmakoloji. 1998. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.cilt. Kayaalp. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2. MEDĐTEST Cilt 9.1622) Difenoksilat. 9. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. s. mide boşalmasında gecikme. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. Kayaalp.1138) Betanekol. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. 2.cilt. 45. 1998. s.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. 2000 . Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. Diğer etkileri. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. 2. s. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı.cilt.143. 9. Sayı 1. guanfasin. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. 46.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. 44.cilt. 1998. midenin asid salgısında azalma. -Öfori. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. 1.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır.cilt.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır.

oral kontraseptifler. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. Bazı taşiaritmiler 4. 52. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. Sayı 1.cilt. 1998. s. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. Hipertiroidizm 6.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. Glokomun lokal tedavisi 10. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. 2. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. 1998. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. Fenobarbital ve fenitoin. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. Hipertansiyon 2. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. 49.cilt. s. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. 2000 45 . Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. 51. Angina pektoris 3. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). 1.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. NO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.FARMAKOLOJĐ 48. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. retrotiorfan ve kelatorfan’dır.1517) Alprostadil. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. Migren 9. s. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. 1998. 50.cilt. s.cilt. PGE1’in ilaç olarak adıdır. MEDĐTEST Cilt 9. Anksiyete halleri 11. 1998. ancak bu etkileşme tartışmalıdır.1523) Nitrogliserin. allopurinol ve siprofloksasin. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. 1. 1. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp.

Cevap A (Kayaalp. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. s. amfizem. 2. 55. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. 2. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Bunun yanısıra. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. Tıbbi Farmakoloji.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. 46 MEDĐTEST Cilt 9.cilt. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. s. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır.5-5 mg dozunda verilebilir. Tıbbi Farmakoloji. Tablo 2. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. 1998. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. c) Teofilin'in. 1998. 1998.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp. Seyrek olarak göğüs ağrısı. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. sadece muskarinik etki yapar. 2000 . e) Antimuskarinik ilaçlar. a) Fizostigmin. Tablo 2. b) Bronkodilatörler. s. Cevap C (Kayaalp. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. Serotonin 5. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür.cilt. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir.FARMAKOLOJĐ 53.Geçersiz olanı işaretleyiniz. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir.cilt. Karaciğerde metabolize edilir. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. diğer miyokard iskemisi sendromlarında.cilt.1199) Bkz.1139) Betanekol. c) Betanekol.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. 1. Sayı 1. s. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. 2. 1998. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. 56. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 54. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler.

cilt. 1.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. 2. 61.cilt. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. 62. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. Tıbbi Farmakoloji. 63. 59. 1998.133) Talidomid teratojeniktir. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. s.cilt. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. onları genellikle hafif büzer. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. 1998.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. venülleri ve venleri büzmesi. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. antihemostatik ilaç olarak. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. 60. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 1998. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . tirozin hidroksilaz enzimidir. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. s. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. Bazen hafif yükseltir. Tıbbi Farmakoloji.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. ayrıca. 2.cilt. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. Ayrıca. Aprotinin.FARMAKOLOJĐ 57. Aprotinin. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. bunun nedeni.627) Aprotinin (Trasylol). 58. Sayı 1. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. 1998. Cevap C (Kayaalp. 1. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. s. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. s.

gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). 66. s. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. 1998. 64. c) ACE inhibitörüdür. 1. 2000 . Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. s.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. 1998.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. 1. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. ön ilaç değildir. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir.cilt. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. 1998.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. Yanlışı işaretleyiniz.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır.1635) Granisetron. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Tıbbi Farmakoloji.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. 69. Antihipertansif olarak kullanılır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. Sayı 1. 2. Cevap A (Kayaalp. s. 67. s.cilt.cilt. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. 65. Bu durum. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. Hem oral hem iv kullanılır. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. 1998. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır.cilt. 1998. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. d) Kalsiyum kanal blokörüdür. kusma. Aynı endikasyonlarda kullanılır. Doğrudan etki yapar.cilt. En sık görülen yan etkileri bulantı. 68. 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır.390) Siklofosfamid. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

baskı. 5. s. Marjinasyon 2. Sayı 2. 5. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. 9. s. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. Lökositler endotele yapışır. Vazokonstriksiyon 4. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. Fagositoz 3.baskı. Staz geliştikçe. Temel Patoloji. 7. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. katı. Temel Patoloji. Vazodilatasyon 6. MEDĐTEST Cilt 9. 5.23) Distrofik kalsifikasyon. sıkı yapılı organlardır. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. 1995. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. 1995. 8. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. kalp kası.baskı.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür.baskı. 10. karaciğer hücresi. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. Kalp. koagülasyon. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. 6. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. s. bu olaya da lökositik marginasyon denir.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. Adhezyon 5. Temel Patoloji. Sirkülasyonun yavaşlaması. 2000 . aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar.13) Likefaksiyon nekrozu. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. 1995. vazodilatasyon meydana gelir. birkaç saniye süren. Kalsifikasyon. 1. onu ikinci olay takip eder. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. 1995. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. s. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. bu olaya emigrasyon denir. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. 5. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. Temel Patoloji. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. 5.baskı. s. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. Temel Patoloji. kanın viskozitesi artar. 1995. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir.

s. 5.120) IL-2. 6. Kumar. s. Collins.baskı.141) Bkz. 1995. Sjögren sendromu.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. T hücrelerinin büyüme faktörüdür.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. Robbins. 5. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. 13. 6. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar. 3. Pathologic Basis of Disease. 5. Sayı 2. s. Kumar. s. Collins. Pathologic Basis of Disease.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. Temel Patoloji. %15-20’sinde ise timoma görülür. Collins. 2000 14. Robbins. Cevap B (Cotran. 1999.baskı. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir. s. Kumar. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. s. 11.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). Genel Patoloji. 1999.baskı. Pathologic Basis of Disease. 6. 1995. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. s. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. Robbins. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. 1995. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. Collins. 6. Cevap C (Cotran.baskı.baskı.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. 83 . s. Tablo 1.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur.baskı. Kumar. 12. Temel Patoloji. Robbins.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. Temel Patoloji. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. Bu sayede. 5. 1995. 1999.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran.baskı.434. s. 15.baskı. 16. 1999.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Temel Patoloji. Yenermen. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar.baskı. Pathologic Basis of Disease. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. MEDĐTEST Cilt 9.435. 17.

Temel olarak. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. sadece in vitro görülen LE hücresidir. Bu fenomenle ilişkili olan. çalkalandığında. Temel Patoloji. ANA’larla reaksiyon verir. Temel Patoloji. s.PATOLOJĐ Tablo 1. 1995. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. LE hücresi.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. Kan alınıp. LE hücre testi. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2.SLE’da bulunan. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins.141) Dokularda. 1995. s. 20. 5. 5.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins.baskı. Temel Patoloji.baskı.baskı. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. böylece nükleuslarını ANA’lara açar. kromatin görünümü kaybolarak. 1995. 2000 .167) Tablo 2. 5. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. 84 19. s. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. Sayı 2.

Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. 5.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. 5.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. s. 1995. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. Temel Patoloji. Temel Patoloji. 22. büyük. miksomalara göre çok daha nadirdir. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir. s. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. 5. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller.PATOLOJĐ si anlamına gelir.baskı. 21. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins. 5. s. NF-1 ve APC.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . Günümüzde saptanmış olan genler.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. Yayılma. 23. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. Sayı 2. s. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır. 25. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. Gelişiminde. Đndifferansiye neoplazmalar.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. 1995.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da.baskı. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu.baskı. s. 1995. p53.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. gerçekten de benzer lezyonlar.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. 5.baskı. Rabdomyomlar. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis).baskı. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir.baskı.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Temel Patoloji. mesanenin transizyonel epiteline benzer. 26. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. 27. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. s. Temel Patoloji. 1995. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. 24. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. 1995.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. 1995. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. 5.

5. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. Đnsidans yaşla artar. makrofajlar) türeyenler.baskı. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta.baskı.baskı. 29. 1995. Temel Patoloji. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir. s. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. En sık yerleşimler. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. kalça.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. 1995. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. 5. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. 31. trimestrde görülür. 32. 28. 1995. 5. Sayı 2.baskı. TBF-α EBF’nin homoloğudur.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. 5. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir. 30. 1995. Temel Patoloji.baskı. s. Aort. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. 1995. Temel Patoloji. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. 5.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. s. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. s. s. Temel Patoloji.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. Temel Patoloji. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). Temel Patoloji. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. s. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. kendisi labil olup.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. 2000 .Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir.baskı. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. 5. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan.

sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. 5.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. panmural akut nekrotizan arterit. fakat yaygın da olabilir. deri. Temel Patoloji.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins.baskı. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. Damar. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. kapiller. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. eozinofiller daha çok. granülomlar. kusma ve diyare. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. Sayı 2. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. 1995. 35. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. sıklıkla dev hücreler. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. 33. oküler ve oral mukoza. 2000 87 . ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. 5. Tutulum ilginç biçimde fokal. böbrek.286) Bkz. 34.baskı. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. bulantı. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. koroner arterler. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. Temel Patoloji. Temel Patoloji. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında.baskı. Tablo 3. seyrek olarak sistemik Deri.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. rastgele ve yineleyici olup. pankreas. Bu Tablo 3. 5. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. s. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. 1995. karaciğer. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. s.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. 1995. fakat özellikle deri GIS. s.

2000 . kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. küçük. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. s. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. Bu kanserler. Collins. 39. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. 5. Renal tutulum. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. düzensiz büyüme gösterirler. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. dar sitoplazmalı. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda).baskı.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. 5. PAN için özellikle karakteristik olan. Pathologic Basis of Disease. SCLC’lar hızlı büyüyen. 5. değişik damarlarda. s. 6. Bununla beraber. s. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. ACTH. s. ateş.130. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. çok maligndir. kalp.394) Amfizem. oval-yuvarlak.baskı.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. 1999. sıvı ya da gaz kitleleri olup. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. 36. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. Sayı 2. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. nörofilamentlerin bulunması. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir.baskı.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. Proteaz-antiproteaz hipotezi. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. Temel Patoloji.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Robbins. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. sinir sistemi ve deri. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda.baskı. Bitkinlik. 88 37. iskelet kası. kalsitonin. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. 1995. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. Kumar. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. karaciğer. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. Histolojik olarak.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. santral lokalizasyonda kitleler olup.703) Embolus damar içine karışan katı. 1995. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. Temel Patoloji. 38. MEDĐTEST Cilt 9. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. Gerçekten de. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. 1995. Soluk gri renkte. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir.

baskı. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. 1995. 43. s.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. 5. 5. Temel Patoloji. 42.PATOLOJĐ 40. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. s. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. lenfosit. 5. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. Temel Patoloji.baskı. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. 41. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. (2) renal vasküler lezyonlar. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. Temel Patoloji.baskı. Sayı 2. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. 5. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir.baskı.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. 1995.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. fakat genetik bir zeminde gereklidir.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. 1995. Parenkim şu bulguları sergiler. s. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. s. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek.

safra yolları. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. 45. Aktif 90 Tablo 4. Temel Patoloji. gastrin. 5.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır.baskı. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. insülin ve diğerleridir.baskı. özellikle ileum (%25-50). histamin. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. sağ kolon. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. H. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). 1995. (3) mide (%5-10). s. mide. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. ancak her yaş grubunda oluşabilirler.baskı. kalsitonin. Cevap B (Robbins. 47. Đleal. 5. e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. adrenokortikotropik hormon (ACTH). filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. Tablo 4. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). tübüler. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. 5. apandiks). Temel Patoloji. Temel Patoloji. 1995. (2) ince bağırsak. s.502) Bkz. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. s. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. 1995. 2000 . d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. Cevap A (Robbins. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. 44. 1995.Buzlu cam sitoplazma. s.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren.baskı. 46. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. Temel Patoloji. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. e) Tedavisi cerrahidir. 5. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum.Pylori saptanmıştır. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. Sayı 2.

5. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. tekrarlayan. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. Cevap D (Robbins. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. Ufak.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. ya da perianal. iskiorektal abselere neden olurlar. sık rastlanan nedeni bilinmeyen. Bkz. polipler ya da solid Kısıtlı. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır.baskı. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. s. s. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. Tablo 5. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. fistül. 1995. Temel Patoloji. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. ben lümenlerinde Ekspansil. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. 5. 48. Temel Patoloji. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. vejetan Đyi farklılaşmış.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. 1995. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. 49. 2000 91 . Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır.baskı. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. Crohn Hastalığında olduğu gibi. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir.501502) Ülseratif Kolit. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Sayı 2.

Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. 5. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır.baskı. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. kolon. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. Seyrek görülen.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. MEDĐTEST Cilt 9. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. 50.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. Temel Patoloji. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Cevap C (Robbins. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. 52.baskı. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. s. 1995.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. 1995. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. Sayı 2. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler.baskı. Temel Patoloji. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. yuvarlak. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Komşu vertebralar. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. 5.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. 1995.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. 51. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. 2000 . c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır. s. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. s. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. Cevap C (Robbins. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. Vücut %15’inde. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. kuyruk %5’inde.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. e) Kazeifiye granülomlar görülür. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. 5.

Gerçek papilla. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. 5. bazen primer lezyonun 93 . çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. ya birkaç cm çapta. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır.baskı. Temel Patoloji. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. A. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. Đntraduktal papiller karsinom 3. Papiller karsinomların çoğu. 5. gri-beyaz. 1995.baskı. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. tamamen papiller yapılar. 5. Đnfiltre olmayan 1. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Đnvaziv lobüler karsinom 3. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. s. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. 54. Paget hastalığı 6. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir.661) Folliküler karsinomlar. Bu şekilde tanımlanınca. kapsüllü nodül şeklindedir.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. 1995. s. 55. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. Klinik olarak yalancı sınırlı. tanı konulduğunda. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Medüller karsinom 4. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın.660) Papiller karsinom. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. Bazen tümör multifokal görülebilir. Lobüler karsinoma in situ B. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tiroid dışına yayılmış. Fakat. fibrovasküler saptan oluşur. Buzlu cam nükleus. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. kapsülsüz. karaciğer ve beyindir. büyük. Sayı 2. s. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. Temel Patoloji. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. 1995. Olguların %50’sinden fazlasında. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Temel Patoloji. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. En sık yayıldıkları organlar akciğer. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. Makroskobik olarak. sınırları belirsiz. kemik. buzlu cam görünümünde nükleus.baskı. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür.PATOLOJĐ 53. Lenfatik yayılım. Ya da büyük. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir.

nöron spesifik enolaz. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. Hematojen yayılım daha az sık görülür. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. 1995. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. Arteriol duvarının amorf. Pigmentasyon oluşu. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. s. s. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. müköz membranlar. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. Fakat. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. 5. Kalp küçüktür. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. %80-85 kadarı sporadiktir. 5.655656) Haşimato tiroiditi (HT). Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. karsinoembriyonik antijen. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. somatostatin. 1995. 56. s. MEDĐTEST Cilt 9. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. kalsitonin. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. 1995. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. 2000 .baskı. Đlk belirtiler.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. serotonin. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. plazma hücreleri. Genellikle. Temel Patoloji.baskı. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. 5. s. 57. 1995. bulantı. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. 59. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. Temel Patoloji. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. 20:1).672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. 5. Temel Patoloji.baskı. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. 58. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. Sayı 2.baskı. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. Bu tümörler. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. Temel Patoloji. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. Hatta.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins.

Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. s. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. 1995. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. 95 . Senil kardiyak amiloidozis en sık. Temel Patoloji. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır.PATOLOJĐ 60. Temel Patoloji. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. 5. 5. fibrolastik ve transizyonel. falks. s. 64. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da.724725) Meningiomalar beyin dışından.baskı. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. Bu hastalıkla ilgili gen 22. Bazı alanlar beyaz ve sert. 1995.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. s. s. konsantrasyon.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. 1995. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. Ayrıca nekroz odakları. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. 63. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. Sık görülen erken bulgular parestezi. Temel Patoloji.Kadınlarda daha sık görülen.722) Makroskopik olarak.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. idrar ve gaita tutamama. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. 2000 62.baskı. 1995. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 5. MEDĐTEST Cilt 9. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır.baskı. felç görülür.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. bazen gebelikte büyüyebilen.baskı.167) Yaşlılık amiloidi. 5. Temel Patoloji. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. 5. Sinsityal. Senil serebral amiloidozis. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. retrobulber nörit.baskı. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur. s. 61.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. Sayı 2. c) Alzheimer hastalığı. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. 1995. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins.

Türkiye Klinikleri. 2000 . Striatonigral dejenerasyon 5. Kumar. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. Robbins. s. Pathologic Basis of Disease. Huntington hastalığı 2. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. Sayı 2. %90-100 fallop tüpleri. Temel Patoloji.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Nadiren primer olabilir. 5. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. 66.baskı. Bkz. Gangren. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. 67. Korteksi tutan hastalıklar 1. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür.baskı. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. 1995. Collins.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. s. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte).689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. %5-15 servikste lokalizedir. Tablo 6.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. 1999. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. %20-30 over. Alzheimer hastalığı 2. 1995. Temel Patoloji. 6.PATOLOJĐ Tablo 6.baskı. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. s. 5. Temel Patoloji. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. s. 1995. Friedreich ataksisi 3.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Đlerleyici supranükleer felç 6.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. %50-60 uterus. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. 5. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins.baskı.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. 65. 68. s. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir.

Temel Patoloji. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. Temel Patoloji.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 72. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. 5. Bazen de. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. meme. 1995. s. 73. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. ileum. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. 70. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. 5. Temel Patoloji. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. 1995. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. Gerçekte. kafatası ve vertebra.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. 5. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. Sayı 2. sakrum ve tibia izler. 5. s. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler).623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. Yaklaşık %60’ı benign. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır.baskı. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. 1995. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. orak hücreli anemi. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. 1995.626) Leydig hücreli tümör. Temel Patoloji. Temel Patoloji.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat.baskı. s. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. kavernöz sinüs trombozu. kafatası. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . kolon ve tiroid karsinomlarıdır. Aksine. akciğer.baskı. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). böbrek.baskı. kafatası ve pelviste görülür. femur. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. Pitüiter nekrozu.baskı. 74. seks-kord stromal tümörler grubundadır. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. 5. 71.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. s. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. s. 1995.

2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Tablo 7). Sayı 2. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. Temel Patoloji. 1995.baskı. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. s.PATOLOJĐ Tablo 7. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. 5. 98 MEDĐTEST Cilt 9. ligndir.626) Total olarak. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. 2000 . Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler.

Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar.08 6.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir. s. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. s. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar.baskı.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9.baskı. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 7. Sodyum. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. s. 3.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu.19) Pinositoz. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. klor. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır. 17. s.018 Azot: 0.012 Helyum: 0.baskı.Baskı. 9. 2. 9.baskı.024 Karbondioksit : 0. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . 1996.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong. Sayı 2.baskı.057 Karbonmonoksit: 0. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. 1996.FĐZYOLOJĐ 1. 5. 17. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. s. 4. s. 1996.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini.

10. s. Weinheim. III. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I.180) Düz kasların çoğunda IP3. 70 Cevap E (Golanhofen.baskı.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. s. IV. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. Sayı 2. 13.baskı. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. III ve IV Cevap E (Guyton. s.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır. 2000 . s.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. Troponin. s.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. s. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. 8. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. II. aktin flamenti. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. Levy. 1996. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. 5 alt birimden oluşurlar. 1996. Düz kasta. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. 1996. Textbook of Medical Physiology. 9. 9. Berlin 1995. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. Auflage. 12. 4.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Physiology. 9. Düz kasta troponin yoktur. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.baskı. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. 14. ligand bağımlı kanallardır. 1998. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. VCH. d) Hematokrit artar."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. 11. Cevap B (Berne.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır. Hall. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. Physiologie des Menschen 26. 1. II ve III e) I. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Tropomiyozin molekülleri. Springer Verlag.

s.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez. Sayı 2. c) Sistemik kan akımında daha az artar.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. 1996. 16. Cevap E (Berne.baskı.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. Levy.baskı. 16.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. b) Reseptörü kas iğcikleridir. 20. 2000 olmadığından. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. 18. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. Cevap B (Ganong. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.baskı. e) Azalır. 17. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. lık ventilasyon gerçekleşebilir.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. d) Değişmez. Đkinci sırada egzersiz yer alır. Physiological Basis of Medical Practice. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder. s. s. 17.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. s. s.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . Physiology. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. s.baskı. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. 21. 4.FĐZYOLOJĐ 15.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. Tıbbi Fizyoloji. 17. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. 1991.baskı. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. 1998. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. s.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür. 1996. 19. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. 22. Cevap A (West.

Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. 18. Sayı 2. s. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir. 1997.baskı. 26. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. Review of Medical Physiology. 18. s. 1997. 18.baskı. s. Pulmonary Function Testing. 1997. 1997.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz.baskı.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir. Review of Medical Physiology. Review of Medical Physiology. 30. 1997. Pulmonary Function Testing.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.baskı. 1. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. 1997. Review of Medical Physiology. 2000 . s. 18.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. Review of Medical Physiology. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 1.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong.baskı.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur.611. 28. Review of Medical Physiology. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. 23. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. 18.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. 1995. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong.425. 29. Cevap D (Ganong.baskı. 25. Bu sol ventrikül için aort içi basınç.288. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 18. 27. Cevap E (Ganong. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.baskı.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup.607. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir. s. s.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 24. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken.

1. 1 c) 4.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. Physiolog. s. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. c) Arteriyel PCO2 artması. 2. Sayı 2. 3 Cevap C (Guyton 9. 3 d) 4. Yani kan basıncı arttığında. 33. 3 e) 4. s. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (West 11. 2. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. 2.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı.12-0.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. doku temperatürünün artması. West.purkinje lifi 4.03 saniye b) 0.Baskı. 73 . 1996. S-A düğüm.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta.S-A düğüm 5. 34. s. 32.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. 9.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 3.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur.baskı. 5 b) 5.baskı. 36.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0. Levy. b) Arterial PO2 azalması.420-421) Bainbridge refleksinde. d) Sistemik kan basıncında azalma. s. 4. düğümlerarası yollar. 5. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. 5. Textbook of Medical Physiology. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir. 3.A-V düğüm 3.06 saniye c) 0. 1. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. 31. 2. Bu aralık normalde 0. 1. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. 35. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. s. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. Hall. 11. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması.baskı. 1993. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. 5. 2.Düğümler arası yollar 2. 1996. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. purkinje lifi demetleri. s. 4.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. A-V düğüm A-V demet.A-V demet a) 1.

Bu da %50-60 civarındadır. 1996. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır. s. 1996. s. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur.baskı. parasempatik stimülasyon azaltır.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton.baskı. 1996.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. s. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır.FĐZYOLOJĐ 37. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar. ses oluşturmaz. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. 1996. diastol sonu kan hacminin. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. Sayı 2. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. e) Kan karışmadan akar. 2000 . ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. 45. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. Textbook of Medical Physiology. 39.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. 9. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. 1996. b) Kan akımı ses oluşturur. c) Ortada akım daha hızlıdır.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 40. 74 41.baskı. 9. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. s. s. Cevap B (Guyton. Ventrikül kasılması sırasında. 42.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur.111) “V” dalgası.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. s. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. 38. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. 1996. 9. s. 43.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton.112) EF.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir. d) Hücreler ortadan akar. s. 1996.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.174. 44.

47. 1996. 1996. 51.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. Hall.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton. 1996. 48. Cevap B (Guyton 9. 7.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. s. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. 9.4'den. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. sf. 1996. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. 9. sf.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 46. s. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 9. Medical Physiology. 53. Cevap C (Ganong. 52. s.Baskı.baskı. 1996.466-468. s.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. Çavuşoğlu. (Türkçe Çev. Sayı 2.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.518) pH'ın 7. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton. 1996.baskı.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. Cevap D (Guyton 9. 9. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir. s. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. 2000 50.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. en dar ise beyinde bulunur. 1996. 54. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması.Baskı. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir.baskı.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. MEDĐTEST Cilt 9. s. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 . 49. 1996.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. s. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur.baskı. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır.Normal kanda. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz.

Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 61. Fe++ c) HCO-3. 1998. Textbook of Hematology. s.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur.20. HCO-3 e) Na+.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. 2000 . Cld) K+. s. 1996. 60.126. 1996.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir. ClMEDĐTEST Cilt 9.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie.baskı. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. Buna Hering-Breuer refleksi denir. Textbook of Hematology. Sayı 2.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2. 62. Textbook of Hematology. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz. 1996.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9.46. K+ b) Mg++. vWF'e bağlanır. 56. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. 1996. 1996.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır.809) Gastrin. 1996.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. s. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. s.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. s. s. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. 76 59. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. s. 55.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.47) 2. Textbook of Hematology.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. Hematologic Pathophysiology. 57. 1996.baskı.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. 58. s. 1996. 9. Textbook of Hematology. 63.

Bölüm 38 s. 1996. 67. s. 68.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. s. 71. 1996.baskı. 66.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. 70.978-979) MEDĐTEST Cilt 9.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. s.baskı. s. 69.835) Tripsin ve kimotripsin. Sayı 2.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. s.baskı. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır. 9.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. (Çev. s. 1996. Barış Kitabevi) 16. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 1996.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. Đnulin serbestçe filtre olur. 9. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. 1996.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. 65.baskı.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. d) Yağ hücre lipazını aktive eder.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder.baskı. 9. 64. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder.baskı. s.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Proelastaz. 9.

TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. Hall.baskı. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır.119-129) Triptofan hidroksilaz.baskı. 1996. 75. 76. 73. s. s. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. s. c) Lenfosit yapımını azaltır. MEDĐTEST Cilt 9. Dopamin bhidroksilaz. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. 9. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. 1996. 77. 2000 .Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. Medical Physiology. s.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. Renal kan akımının artışı. Hall. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. Sayı 2. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 72. 78. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken.Baskı. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17. Cevap B (Guyton.baskı. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. s. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. 9.baskı. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. ANP Na+ atılımı yapar. e) Özellikle T lenfositleri baskılar.964-968) Kortizol. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz. s.baskı.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. 9. s. Böylece anjiotensin II. Textbook of Medical Physiology.baskı. s.baskı. 1996.345. 1996.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. 1996. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. (Türkçe Çev. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. 9. d) Lizozomal membranları stabilize eder. 74. 9.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. Çavuşoğlu. 1996.

759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. 4. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir.baskı. 80. 9. Sakin.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. 1996. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. MEDĐTEST Cilt 9.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. hem de postsinaptik hücrede bulunur. Kimyasal sinapslarda ise ileti.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür. Cevap B (Berne. c) Genetik geçiş göstermez. 9. 83. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir.baskı. s. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. 4. 81. 1996.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. Physiology. s.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. saldırganlığın azalması. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir. 84. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1998.baskı. 1998. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere. 1996.baskı. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. Levy.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. 79 . Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. s. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur.baskı. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. s. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. 1996.baskı. 82. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. s. Physiology. 9.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. Levy. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder. 9. s. korku kaybı.FĐZYOLOJĐ 79.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. Sayı 2.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. yeme alışkanlıklarının değişmesi.

120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi.baskı.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. s. 86. 9. düz kaslarda atrofi gelişmez. Tıbbi Fizyoloji. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken. Sayı 2. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. yani reseptör sayısında artış olur. ileti hızları en fazladır. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. s. 9. 16. ileti hızları en yavaştır.FĐZYOLOJĐ 85. 87.baskı.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. 1996. 80 MEDĐTEST Cilt 9. 16.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. s.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. Tıbbi Fizyoloji.baskı. 1996.baskı. Cevap D (Ganong.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. 88. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. 2000 .

Basic Histology. c) Glikozaminoglikan sentezler. Basic Histology. Fawcett. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır.baskı.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. 3. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. 2. Cevap C (Stevens. 59 3. s. Temel Histoloji. s.baskı. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. 2. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz.253) Retikulum bağlanır. s. A Text and Atlas.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. Histology. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. s. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir.baskı.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. 1997. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. s. 1995. 8. Romrell. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. 7. 1993. 4. s. Sayı 2. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. Basic Histology Examination Board Review. s. 1998. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin.baskı. 2. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. Concise Histology. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. Human Histology. 2000 .58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. Lowe. s. MEDĐTEST Cilt 9. b) Antikor oluşturur. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. Kaye. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. Basic Histology Examination Board Review. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir. d) Kollajen sentezler. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. 6. 1993. 2. Cevap B (Paulson. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir.

Histology A Text and Atlas. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. Tenascin. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 15. Text-Atlas of Histology. 10. 60 13. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. s.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir. Lowe. 2000 . e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. s. Basic Histology Examination Board Review. Özer. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. Aştı. 14.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir. Text-Atlas of Histology. 11. 16. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler.baskı. Genel Histoloji.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. Sayı 2. embriyonik dokularda. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir.baskı. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Fibronektin. s. Human Histology. 2. metafaz. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. 1997.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. s.baskı.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. prometafaz. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. anafaz. 12. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. 2. Romrell. 5. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. s. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar.162) Osteonektin kemik dokuda. 1993.

Hiatt. Human Histology. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. aktin.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . 18. ekzokrin bezlerde.baskı.5-5. s. Cevap D (Paulson. Text-Atlas of Histology. 8. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. 1995. Pencereli kapillerler ise böbrek. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. b) Periferik kemoreseptörlerdir. s.baskı. Basic Histology Examination Board Review. ribozom gibi yapılardan yoksundur. bağ ve kas dokusunda görülür. A Text and Atlas. 1995. 3. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır. Sinir dokusunda. c) Hematokrit.baskı.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. b) Eritrositler erkeklerde 4. s. s. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır.baskı. Cevap E (Stevens. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. Basic Histology. s. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. 22.5x10. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır. Sayı 2. ankyrin gibi proteinler içermektedir.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir. Olgun eritrositler çekirdek. Lowe. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. Histology. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. Hayvanlarda perinatal timektomi. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. H bandı. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. 2. Basic Histology. 1997. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. s. 17. 23. MEDĐTEST Cilt 9.6/mm3. Color Textbook of Histology. M çizgisiyle ikiye ayrılır. bağırsak. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. kan örneğindeki eritrosit hacminin. total hücre oranını ifade eder. 21. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. mitokondriyon. 2000 20. 2.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. 19.

Basic Histology.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. Basic Histology. Basic Histology. Osteositleri içeren lakünalar.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. 30. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. 1995. 29. s.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. heparin. MEDĐTEST Cilt 9. s.104. Human Histology. 2. 4. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. 8.baskı. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. Lowe.baskı. s. Basic Histology.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Osteositler olgun kemik hücreleridir. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar.138) Kan damarlarını. Human Histology. 2000 .Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. 2. Basic Histology. s.baskı. 25. Lowe. 1.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. s. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. 28. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. 5. s. s. enzimatik olarak açılmış. Sayı 2. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. 3. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. s. Basic Histology. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin. 24. Mastositler ise histamin. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. ECF-A.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. 26.133-134) Osteoklastlar çok büyük. 5-50 kadar çekirdekleri vardır.241) Matriks vezikülleri. 27. 2.

baskı. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. 32.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. 63 . Text-Atlas of Histology. Sayı 2.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.baskı. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. karşıt iki köşesinde merkezi venler. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. s. Cevap A (Stevens. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. Basic Histology. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Basic Histology. s. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır. s. Basic Histology. Basic Histology.293) Duodenumun submukozasında.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. 1995. 1995. 35.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur. 2000 yarısında bulunur.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. 33. s. 1995. 34.Karaciğerde.baskı.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. s. 38. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. s.baskı. 8. Lowe. Basic Histology. Human Histology.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. s. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. 37.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. 8. b) Asid üreten hücrelerdir. Text/Atlas of Histology. Đnsanda. 36. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). tabanında çok seyrektir. intrinsik faktör de salgılar. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. 2. 8.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir. s.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur.

Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. s. 1990.) içermez. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. Cevap D (Paker. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. Histoloji.baskı. Cevap C (Demir. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich. sterosilya vs.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür.baskı.. 1990. Text/Atlas of Histology. 41.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. 42. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. prizmatik absorptif hücreler. s.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. 1995. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur.60) Proksimal tübülüsde. s. Gelen damara afferent arteriol. 45. MEDĐTEST Cilt 9. trakea. kinosilya. 8. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. s. hipofiz hormonlarının etkisi altında. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. 1997.. s. Kaveollü hücreler.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur.426444) Đnce barsak mukoza epiteli.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. Basic Histology. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. 43. Sayı 2. 44. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. 2. s. 2000 . e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. Paneth hücreleri. Histoloji ve Embriyoloji Soruları.baskı. Her üç koşula da uyan sadece testistir. 6.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. Histoloji. Basic Histology. 40. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. Mukus salgılayan hücrelerdir. Examinations. çıkan damara da efferent arteriol denir.

seks hormonları. Stromal hücreler ve bezler gelişir. s. s. 2000 . 48.baskı. STH. Nörohipofizden: oksitosin. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. 51. Cevap E (Lesson. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. Histoloji.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. 1998. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. Temel Histoloji. LH MEDĐTEST Cilt 9.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. Adenohipofizden: ACTH. 50. Text-Atlas of Histology. 1998. TSH. Bir kısmı bazalde yer alır. aldosteron. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. vazopressin.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. c) Endometriumun.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. 8. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. Examinations. s. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. 1995. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır. Temel Histoloji. 1990. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. d) Salgı granülleri içerirler. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. Text-Atlas of Histology. MSH. Sürrenal bezden glukokortikoidler. Cevap B (Aytekin.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. 8. granüller hücre bazalinde yer alır. s. Sayı 2.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. Basic Histology. s. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür. 47. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. 52. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. FSH. s.306) Paratiroidden salgılanan parathormon.baskı. Oksitosin.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. 49.

Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. 2. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. 1998.78) GFAP astrositlerde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. 56.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. Dynein silyum yapısında yeralır.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır. Basic Histology.baskı. Basic Histology. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. 58. s. 8.baskı. Human Histology.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri. Human Histology. Basic Histology. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. s. s. 60.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9.80-252) a. Sayı 2.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. 54.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. s. 2000 . 2. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. Text-Atlas of Histology. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. s. Çok sayıda tat goncaları içerir. s. s. Basic Histology.272-273) Circumvallat papillalar. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur. s. büyük.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. Lowe. Temel Histoloji.baskı. 66 57. Lowe.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. 59. 55.

Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. 6. 1993. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. prostat bezi. 1998. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir. The Developing Human. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. The Developing Human. Langman's Medikal Embriyoloji. 1995.25) Fertilizasyondan önce. s. prostatik utrikul. 1993.baskı.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. 6. 8. Koptagel.baskı. mayotik bölünmenin profazına girerler.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. 1993. Basic Histology.baskı. s. 62.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. 67. 63. Langman's Medikal Embriyoloji.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir.baskı. 1993. Embriyoloji Atlası. 64. 1997.baskı. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. 6. s. gününde. Persaud.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. Langman's Medikal Embriyoloji.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm.68) 67 . s. s. Langman's Medikal Embriyoloji.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 2000 d) II. s. 6. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. 65. bulboüretral bezler gelişir. s.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar.51) Gelişimin 17. üretra. 61. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. Sayı 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar.baskı.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. 1998. Persaud. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır. s.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. kıkırdak ve kemik elemanlarını. 68.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore. 6. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar.baskı. 66. 6.

Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. 2. s. Spermatosit II. 68 MEDĐTEST Cilt 9.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. Basic Histology. Bu hücre spermatosit II'dir. yani mezodermal hücrelerdir. Sayı 2. 69. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. 2000 . ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. Kökenlerini kan monositleri oluşturur.

Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. 2. 1999. 1982. s. c. Bu aileye mensup b. Ayliffe. s. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. s.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. b.baskı.107-133.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. Rutala. s. kimyasal sterilan değildirler. s. 1991. Isenberg. Tenover. Russel. Pfaller. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır.baskı. AJIC Am J Infect Control. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 5. Sayı 2. %0. 1996. Stabilize hidrojen peroksit %6. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. s. 4. s. Baron. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. Shadomy. Murray. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. 1996.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. 6. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. Yolken. Russell. s. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir.1995.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. 99 . 5. Clinical Microbiology Review. Herrmann.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. Streptococcaceae familyasından olup.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır.183200. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var.147-149. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. 3. Manuel of Clinical Microbiology. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. Perasetik asit (%≤1) b. c. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. 5.31342) Kritik malzeme. Manuel of Clinical Microbiology. mukozalarla teması olmayan. %2 b) Đyodoforlar. 1993. AJIC Am J Infect Control. Hugo. 6.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler.baskı. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir.

399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. 1994. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray.baskı. Medical Microbiology. su veya buyyon içinde ezilir.25-43) Sterilizasyon. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. 10. Manuselis. s.141) IgE serumda 0. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit.3 mikrogram/ml olarak bulunur. ender bakterilerdendir. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray.17) Adjuvan maddeler. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. 1994.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. 1995. Ergüven. zamanla. Ergüven. s. 12. Đmmünoloji.baskı. 1994. s. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. Medical Microbiology. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. 11. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. 7. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ 6.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. Textbook of Diagnostic Microbiology. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. 1994. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. 100 9. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir.1-1. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. 8.Serumda çok az miktarda bulunan. 2000 . diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. s. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır.Kendisi antijen olmayan. 1999. s.baskı. Sayı 2.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. Listeria'ların üremelerinin arttığını. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. 1999. s. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz. Đmmünoloji. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. serviks. 1. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. s. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.

Trowsdale. Terr. s.baskı. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır.baskı.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. s. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. e) Isı ile alakası yoktur. Advanced Immunology. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. 16. Cooke. Sayı 2. 3. TNF-β lenfokinlerdendir. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). s.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. Cevap D (Male. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 101 . Champion. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. 7.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. 13. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. d) Antijen. Toksik şok sendrom toksin 1. Owen. 3. s. 14.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. Basic and Clinical Immunology. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. 17. periferik dolaşımda. 2000 Cevap B (Stites. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz.baskı. Cevap D (Ustaçelebi. 15. 18. 1999. 1997. b) Beta 2 mikroglobulin.4. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.1-4. 1999. 1976.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. 1996. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. MMTV. 1999. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. Immunology. s.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh.

20. Keiser. 1993. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor.241-243) Brucella küçük aerobik.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Lichtman. s. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. s. Tilton.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. gram negatif.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. ε. Smith. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. 1993. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. S. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Adelberg. δ. 21. Weissfeld. Cellular and Molecular Immunology. Adelberg. Tilton. s. 1993. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. gram negatif bir kokobasildir. Melnick. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. Smith. kuru öksürük gibi şikayetleri var. 1991.MĐKROBĐYOLOJĐ 19.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Melnick. 3.baskı.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. Keiser. s. Keiser. subfebril ateş. Weissfeld. 24. RPR ve Otomatize reagin testi. 1991. Brucella türlerinden sadece B. Tilton. Pober. S. Review of Medical Microbiology. 23. s. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. Smith.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. Clinical and Pathogenic Microbiology. MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Microbiology.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. 22. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. Weissfeld.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. C. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. 2000 . Clinical and Pathogenic Microbiology. Sayı 2. 1991. Clinical and Pathogenic Microbiology. TPI test ve MHA-TP testi. s.

Tilton. s. Weissfeld. s. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi.pneumoniae c) M. Adelberg. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. Fırsatçı etken tanımı ile. 1993. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. Keiser. s. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir. s.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. Streptococcus pyogenes. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. M. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. 26. 1991.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. M. 28. Adelberg. 1997. 2000 . patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. Bennett. M. M.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. 31.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Review of Medical Microbiology.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. Tilton.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard. Sayı 2. 1991. Smith. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur.429430) C.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. 1990. Clinical and Pathogenic Microbiology. Smith. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. Douglas. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir. 1993. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. Melnick. s.77.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. 30. Melnick.Acil bölümüne.fermentans d) M.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. Review of Medical Microbiology. Clinical and Pathogenic Microbiology.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. s. Principles and Practice of Infectious Disease. Keiser. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.coli b) H. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. 29. 27. Weissfeld.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz.506-516) S.

MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. s. kirpikli.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur.Cinsel ilişki ile bulaşan. 34. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. s. 5. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. J Clin Microbiol 1998. s.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. gram pozitif. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir.baskı. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir.283) Clostridium tetani. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. 36.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. 1997. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar.20. 38. s. s. 35. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır. 1992. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. anaerob bir bakteridir. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar.Ateş. Cevap C (Bilgehan. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. 1999.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. Sayı 2. c. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Bu aileye mensup b. 37. Klinik Mikrobiyoloji. 1999. Haemophilus influenzae tip b. 32. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. 33. tetanoz hastalığının etkeni olup. d) Sporlu.

1996. O nedenle a şıkkı doğrudur. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte. E. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan.difficile. C.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler.Hangi E. 43. Cevap D (Bilgehan. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken.coli b) Enterotoksinojenik E. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. Klinik Mikrobiyoloji.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir. 2. pis kokulu. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur.baskı.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10. d) E. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. c) Enterotoksinleri.coli c) Enterohemorajik E. s. Sayı 2.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. 1999. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. 1994.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. s.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister.coli metalik refle vermektedir. s.influenzae ve E. C.coli e) Enteropatojenik E. distansiyon. 1994. Yine EMB agarda E.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. psödomembransız kolit. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. Rosenthal. O nedenle d şıkkı doğrudur.coli. 42. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. Diğer her E. Medical Microbiology.baskı. günlerinde görülür. 5664) E.coli Cevap B (Murray. c) E. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. Medical Microbiology. Kobayashi. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. Cevap A (Bilgehan. anaerop. s. 41. EMB agarda Klebsiella değil. 80oC’de inaktive olmazlar. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler.difficile'nin infeksiyona yol 105 . e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. Klinik Mikrobiyoloji. s.coli d) Enteroaderen E. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. H.coli değil. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir. Infectious Diseases. indol pozitif. C. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. 1. Begg. 39. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir.coli’dir. 1996.1-14. gram pozitif.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar.coli. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. sporlu.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. 40.231-234) Enterotoksijenik E. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. Pfaller. sitrat negatif özellik gösterir. Gillespie.

Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. ampisilin. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. 46. Histoplazmoz.167-170. Gold. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. s. 2000 . Sayı 2.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. 1. 1.difficile suşları. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir.."Halsizlik. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Tabloya hal106 sizlik. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Isospora belli ookistleri. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir.. Med Clin N Amer 81(2):427-47. 44.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Telzak. elementer lezyonu granülom olan. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize.baskı. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. Tüberküloz. 1999. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A.baskı. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. bulantı-kusma.237-43) Granülomatöz iltihap. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. 1997. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. 45. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. Klindamisin. Toksijenik C. başağrısı. kronik bir inflamasyon formudur. Toksin B. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. Management of the HIV-Infected Patient-Part II.ELISA. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. bulantı. Ayrıca IFA. Cengiz ve ark. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. MEDĐTEST Cilt 9." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. 1. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. s. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. 1999. Cengiz ve ark.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. Mutlu. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. s. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Mutlu. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. kramp tarzında epigastrik ağrılar. White.

soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". 50.yüksek ateş.. başağrısı. 1. teta toksinini etkisi ile oluşur. 49. düzgün kenarlı konveks.aşırı halsizlik.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). 1.baskı. Diğer şıklarda verilen hastalıklar. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. Dokuda sporsuzdur.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. çapında. Hastalarda bulantı. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür".MĐKROBĐYOLOJĐ 47. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar. Oluşan H2S.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz .489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. 1. kusma. güvercin.yaklaşık 5 mm. s. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir.. 2000 lik."Yüksek ateş. Wilson Blair besiyerine ekilmiş. s."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. kusma. 48. Mutlu. dar ve beta hemoliz tipindedir.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu .Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. Cengiz ve ark. s. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. yaklaşık 15 cm.Hg. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . içteki hemoliz. Vücut ısısı: 39. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. 1999. 1999.aureus suşları ile meydana gelir.Besiyerinde spor oluşumu zordur. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir.675-9) Lyme hastalığı. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. dışta alfa hemoliz) ile çevrili.. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. s. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. Cengiz ve ark.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum . burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. vajina. 107 . 1999. Mutlu. ortası soluk. beyaz küre sayısı: 18.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Cengiz ve ark. kenarları keskin sınırlı. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo .baskı. carateum'dur." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı . Mutlu. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında.623-649) Clostridium perfringens anaerop. Bu bilgiler ışığında.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı . sporlu gram pozitif bir basildir.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Bulantı.5oC. Mutlu. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. Sayı 2."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. kan basıncı: 90/50 mm.340-7) Toksik Şok Sendromu.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. 1999.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. Cengiz ve ark.

ulcerans Buruli ülserine. 1999.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. 1. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. s. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. 52. 1.avium complex d) M. Cengiz ve ark..baskı." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. cinsel ilişki ile geçen.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. 54. 1. sporsuz. Mutlu. 53.kansasii Cevap B (Ustaçelebi.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. 3. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir.ulcerans e) M. Bennett."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. s.baskı. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş.595-604) Penisilinler.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. Haemophilus ducreyi. Mutlu. skrotumda lokalize. fistülize olur ve dışarı açılır. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz.. kapsülsüz. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. hareketsiz. M. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır. Cengiz ve ark. Mutlu. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. 1. Sayı 2. bazen perine.scrofulaceum c) M. Principles and Practice of Infectious diseases.baskı.579-88) Haemophilus ducreyi.marinum b) M. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. gram negatif kokobasilllerdir. 55.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. esas olarak erkeklerde görülen. sefalosporinler. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M.. MEDĐTEST Cilt 9. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. ortası çukur. Nekrotik. s. 1999. Cengiz ve ark. 1990.sınırları belirgin. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. s. Douglas. 1999. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Cengiz ve ark. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir.baskı. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır. 2000 . 1999.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. M. Kültür yapılmasının yararı yoktur. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi. s. Bu nedenle. Mutlu. hareketsiz. kapsülsüz.

61. s. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. 57. 60.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Sayı 2. Cevap E (Howard. Tilton. Nadir epitel hücreleri. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. d) Lenfadenopati görülür. Smith. 58.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Melnick. 1993. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. Clinical and Pathogenic Microbiology.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. e) Non-A. Non-B hepatit etkenidir. Melnick. Weissfeld. salya ile kontamine olmuştur. s. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. 1991. Mutlu. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. 1991. 109 . b) Hepatit A virusuna benzer.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. Adelberg. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Review of Medical Microbiology. s. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Melnick. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. Review of Medical Microbiology. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür.Delta virus hepatiti. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. Cevap D (Jawetz.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. e) Atipik lenfositler saptanır. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. 1. Keiser. 1999. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. s. Melnick. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. b) Heterofil antikorlar saptanır. c) Hepatit B virusu mutantıdır. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. 2000 59. Adelberg. 62. 1991. Adelberg. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Review of Medical Microbiology. 1991.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. s.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. Adelberg. Review of Medical Microbiology. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. Bakteriyostatik etkilidirler. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. Çoçuklarda genellikle hafif. s.MĐKROBĐYOLOJĐ 56.

Clinical and Pathogenic Microbiology. Smith. 64. Melnick. s. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. koriza ve ateşle aniden başlar. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. Tilton. Sayı 2. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. Đnkübasyon dönemi 9 gündür.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. 110 66.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. s. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. 69. Adelberg. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. s.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. Cevap D (Jawetz. 63. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. s.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. Review of Medical Microbiology.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. 1991. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. krup. 65.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur. s. 1991. s. Keiser. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Microbiology. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. Melnick. Melnick. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. Adelberg. 1991. 1993. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. Melnick. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Melnick. 67. 68. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. 1991. d) Hastalık öksürük. Review of Medical Microbiology. 2000 . 1991. Adelberg. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. Adelberg. Adelberg. Weissfeld. Review of Medical Microbiology.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. 1991. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. s.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. Adelberg. Melnick. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır.

Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi.2 Cevap A (Murray.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. Pfaller.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır.baskı. 2.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. 1994.baskı.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. Adenoviruses in Medical Microbiology. 74. Tilton.3 c) Rhinovirus tip 3. Kobayashi.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. HSV-2 de bir DNA virusudur. Human Herpesviruses in Medical Microbiology. 70. 1994. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus.Nonimmun hidrops fetalis. Genel ve Özel Viroloji.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. 1996. Herpes Simplex Viruses in Virology. Weissfeld. 1993. Keiser. 73.69 e) Rotavirus tip 1.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan. Sayı 2. Kobayashi.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. s.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir.baskı. 72. 1999. 2. s. s. Genel ve Özel Viroloji.baskı. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji.baskı. Rosenthal.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. 2. s. 75. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. 2. Smith. 2. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. 71. Rosenthal.7 b) Parainfluenza tip 1. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur. s. 111 . Knipe. s. s.8 d) Enterovirus tip 68. Pfaller. 3. s. 76. Clinical and Pathogenic Microbiology.

Medical Microbiology. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Sayı 2. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. Prionlar. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. s. 14. s. s. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. 1994.haftalarında. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler.baskı. Cevap A (Murray.baskı. Medical Microbiology. 1994. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. fötal risk yoktur. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. e) Virus. c) Anneden hemen kan alınıp. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. 2. 79. Cevap B (Ustaçelebi. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. 1999. s. c) Đkozahedral simetri gösterirler. O nedenle a şıkkı yanlıştır..baskı. rubella IgG antikorları araştırılır.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. Cengiz ve ark. Rosenthal.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. 80.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. 78. kendiliğinden replike olabilen.baskı. rubella IgM antikorları araştırılır.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. Rosenthal. 1999. Pfaller. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. Kobayashi.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. 1. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. 30 ve 45. Mutlu. 2000 . Kobayashi. 2. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. b) Anneden hemen kan alınıp. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. a) Primer hedefi B lenfositler.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. O nedenle d şıkkı yanlıştır. MEDĐTEST Cilt 9. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. Anne 21.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. d) Asit. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. Kızamıkçık aşısı. 1. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Pfaller. Cevap D (Murray. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. Bu aşamada anne. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. e) Litik.

2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. prematürite. 1999.meningitidis. Mutlu. Cengiz ve ark.000 /mm3 olabilir. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. 1993. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir..Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. N. s. Önlenemeyeni seçiniz. S. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.000-50. meningitidis. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir.baskı. 83. Keiser. Mutlu.000 /mm3 ve hatta 30. 0. S. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır. 85. dikilir.321) Hafif ateş. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. Cengiz ve ark. 1999. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. Weissfeld. Mutlu. toksoplazmoz.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1999.843-8) Epstein Barr virus (EBV). 1.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi.baskı. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz. grup A b) N.3.285-286) H. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. yapılır. N.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur. akut viral hepatit. Cevap E (Ustaçelebi. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.influenzae. 113 . Sayı 2. 86. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur.000-18. genel kanının aksine kontrendike değildir. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir. yapılır.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. Tilton. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. H.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir.baskı.1 ml. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. 12.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. başka nedenle antibiyotik kullanımı.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. dünyanın her yerinde bulunabilen.. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür. 84. s. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır.. kızamıkçık. 1.14 ve 28. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. Cengiz ve ark.7. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu. günlerde intramusküler olarak 0. s. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır. 82. 1. a) Neisseria meningitidis.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. s. Smith.

Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.baskı. 91. 1999. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Markell and Voge’s Medical Parasitology.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır.Baskı. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir.35m çapında yuvarlak. Tıbbi Parazitoloji. 88. 92. s. 1. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Clinical and Pathogenic Microbiology. intestinal. 114 90. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. 1996. Çok hareketlidirler. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. 8. s. s. 1997.MĐKROBĐYOLOJĐ 87.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. Sayı 2. Weissfeld. Keiser. pulmoner. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. Dış kısmında kahverengi. MEDĐTEST Cilt 9. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard.. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. Muhtemel organizma. 1. 35 çapındadır.Yuvarlak. s. 89.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. 1997.Baskı. 1993. 4. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. çizgili görünen bir örtü vardır.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. 2000 . John. Protozoon Hastalıkları. Tilton. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. Smith. s. Altıntaş. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. Krotoski. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. Töreci. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. çift cidarlı. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. s.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Anğ. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır.. Baskı.

baskı. Yolken. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. Tenover. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir.prematüre. neoformans ve C. Baron. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . 1993.baskı. 7. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. 1999.323-325) Candidalar ağız. Tilton.Kanser.. 2000 96. Weissfeld.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. Tilton. C. Smith. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. Smith. fungus olabilecek bir parazit. 98. lenforetiküler malinite. Review of Medical Microbiology. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. Pfaller. s. Protozoon Hastalıkları. öksürük. malnutrisyonlu.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. 94. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. Pfaller. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. Yolken. 1991. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Clinical and Pathogenic Microbiology.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. öksürük. 4. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. neoformans var. Keiser. Hastalık: 1.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. immünsupresif ilaç kullananlarda. s. Cevap D (Murray. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. 1999.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. 95. Baron. s.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. s. Gebeliğin 3. Tenover. solunum yolu ile bulaşan. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. 1996.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Altıntaş.neoformans var. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Keiser. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. s.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir. Adelberg. 3. Melnick. Sayı 2.. s. Clinical and Pathogenic Microbiology.carinii pneumonisinin gelişmesidir. 97. Weissfeld.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. polipne. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. 1993. 7. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard. Manuel of Clinical Microbiology.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. Manuel of Clinical Microbiology.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda.

. 1999. s. Pfaller. 1.1232) Pseudoallescheria boydii. s. Cengiz ve ark. gram pozitif. 116 MEDĐTEST Cilt 9. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. 1999. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. Manuel of Clinical Microbiology.baskı. Mutlu. 1.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". 103.baskı.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Tenover. Baron. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. s. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. etrafı kapsülle çevrili. 7.baskı. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Cengiz ve ark. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır.. Manuel of Clinical Microbiology. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır.baskı. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. 101. Baron. Yolken. 1999."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. 1999."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. Tenover. tomurcuklanma gösteren.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. Pfaller. 102. Yolken. 100. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Tüberküloz lenfadeniti. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. 7. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. Sayı 2.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. Manuel of Clinical Microbiology. Mutlu.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. örnekten hazırlanan preperatlarda. Tenover. maya hücreleri görülmüş. Pfaller. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp. tomurcuklanma gösteren. s. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. Yolken. Baron. 2000 . 7. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 99. s. 1999." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi.

.

1991 s. 4. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. Cevap D (Bradley. 6. 1991 s. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. 5. s. et al. 1. 1. 1. Neurology in Clinical Practice. MEDĐTEST Cilt 9.Baskı. 2000 . 166 Cevap A (Bradley. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. Neurology in Clinical Practice. 9. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. c) Psödohipertrofiler görülebilir. Neurology in Clinical Practice. Neurology in Clinical Practice. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. 1. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı.baskı.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. 1991 s. 3.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. 1991 s. Sayı 3. d) Kardiyomyopati görülebilir.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır. Nörooftalmoloji. et al. 2. Neurology in Clinical Practice. et al.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 1991 s. 1. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. 7. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . et al. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. Hipotoni mevcuttur. b) 1.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland.Baskı. et al. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır.NÖROLOJĐ 1. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. Kansu. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır.Baskı.baskı. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır.baskı. dekatta başlar.

787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. 8/e. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. 3/e. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. s.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz.NÖROLOJĐ 8. s. 15. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Cevap C (Lechtenberg. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. 9.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. s. 16. c) BOS IgG içeriği artmıştır. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. s. s.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. 10. 14. Currier. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. IgG. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. Multiple Sclerosis. 12. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. 13. 11.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 .71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir.Baskı. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. 8/e. böbrek. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. 2000 Cevap B (Johnson. Synopsis. akciğer. total protein içeriğinin %15'den fazladır.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. Sugar. s. Nöbetlerin kontrolü güçtür. s. 9.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. s.143) Meme. b) BOS total protini artmıştır. Sayı 3. Synopsis. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır.

Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. 21. frontal (%15). Principles of Neurology. s. parietal (%15). s.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. Principles of Neurology. daha sonra sırasıyla temporal (%21).Trigeminus b) N.Baskı. 10. 4. Opticus Cevap D (Adams. koreye neden olmaz. 4. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. MEDĐTEST Cilt 9. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. s. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. 4.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. 19. Principles of Neurolog. s. Neurology Illustrated.Baskı. 17. 22.Baskı.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). 2.Baskı. Sayı 3. Vagus e) N.Baskı. Principles of Neurology.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. 4. Normal X kromozomu. s. pontin (%4) yerleşimli olabilir. 2.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. kafa çifti geçer. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. Facialis c) N.Baskı. Hypoglossus d) N. 2000 .Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams.1085) Jugular foramenden 9.538-539) Adenoma sebasum. 20. s. 11. s.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 2. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. serebellar (%8). Neurology and Neurosurgery Illustrated.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. 8/e. 18. Neurology and Neurosurgery. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. s.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. olmadığından. Illustrated. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay.Baskı. 24.Baskı. Principles of Neurolog. 23. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. s. 4.

Epilesy. Bancaud. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. Merritt's Textbook of Neurology. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. 30. 2000 29.baskı. s. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. oligodendrositler üzerinedir.61. 169 . Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. 5. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur. Halgren. 31. 26. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. 1996. d) EEG'de tipik 3 Hz. s.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. Journal of Neurology.NÖROLOJĐ 25. kranial sinir sağlar. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür.Baskı. Cevap D (Chauvel. 1995. 9. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. Aydoğdu. dil ve dudak yalama.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır.387-443) Kas yıkım enzimi. s. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. s. Lippincott. lik spike end wave deşarjlar saptanır. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. 28.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. her tür miyopatide yükselme göstermez. s.Baskı.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland. Cascıno. 2. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. 1996. Yüceyar.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. yutkunma hareketleri yapılır. Neurology an Neurosurgery Illustrated.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir. Neurosurgery and psyelnatry. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. Bolton. Sayı 3.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. 1993.392. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir. s. Cevap E (Hopkins. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. s. MEDĐTEST Cilt 9. Burt Jertbook Neuroanatom.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. 32. Shorvan. 27. Delgado Escueta A. Harper. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır.

Nöroloji Ders Kitabı. 1996. 37. s.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. Deuntatus c) N.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. 40. 36. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. 39. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. 38.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. sorulara yanıt vermeyen. 34. Globosus d) N. Motor sinirler ve kaslar normaldir. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. 1995. 35. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. s. 1995. e) Demans mutlaka görülür. Ruber b) N.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir.. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. 2000 . Cevap E (Merritt. 1995. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. 1996. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur.. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. Cevap D (Merritt.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. 1995 s. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. Sayı 3. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür. s. Cevap B (Merritis. s.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir.NÖROLOJĐ 33. 1995. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. s. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. Fastiği e) N. Cevap D (Yaltkaya ve ark.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur. s. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. Nöroloji Ders Kitabı.

1995. Nabız ve kan basıncı alınabilir. Cevap D (Adams.Yanlışı bulunuz. s.. 46. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar.baskı. Cevap B (Adams. 44. 48. s. dokunma duyusu kaybı olur. Cevap D (Yaltkaya ve ark. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. e) Paranoid bozukluk.93) N. s.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz. 4. s. Cevap C (Adams. kuvvet kaybı.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. Nöroloji Ders Kitabı. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. d) Derin duyu kaybı vardır. Nöroloji Ders Kitabı. 42. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. yanıtsız komadadır. Principles of Neurology. Principles of Neurology.baskı. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir.baskı. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. s.baskı. 4. d) Asimetrik başlangıç gösterir. Ruber bazal ganglionlardandır. kromozomun kısa kolunda olduğu. Cevap E (Adams.Yanlışı işaretleyiniz. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. 4. 1996. 1995. Principles of Neurology.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. Ağrılı uyarana cevap yoktur. Dokunmu duyusu korunur.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. Merrit’s Textbook of Neurology. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. Principles of Neurology. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır..Yanlışı işaretleyiniz. 4. s. 1996. e) Patolojik refleksler görülür. c) I ve II.Yanlışı işaretleyiniz. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. kuvvet kaybı. Merrit’s Textbook of Neurology. serebellar yollar tutulur. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. motor nöron bulguları ile karakterizedir.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. 41. s. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. 9. 171 . 47. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur.baskı. Sayı 3.Yanlışı işaretleyiniz. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir. 43.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. piramidal. s. 9. 45. senil plaklar görülür.

a) Wilson hastalığı geni 13. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. 172 Cevap E (Adams.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur.926) Beyinde diffüz atrofi olur. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. 4.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. kranial sinir paralizisi sık görülür. a) Afferenti N. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. kranial sinir paralizisi sık görülür. afferent yol trigeminal sinir. Cevap A (Adams. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. 55. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. 4.baskı. 2000 .baskı. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N.Yanlışı işaretleyiniz. s. 53. 1996. 49.Doğruyu işaretleyiniz. Principles of Neurology.baskı.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul.139) Oftalmoplejik migrende 3. ancak hafiftir. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams.944) PSP 60 yaş civarında başlar. s.s. 50. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. s. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir.baskı. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. 52. periferik sinirlerin hastalıkları.Doğruyu işaretleyiniz. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir.Yanlışı işaretleyiniz. 51.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. c) Asimetrik başlangıç gösterir. Cevap B (Adams. rijidite. serebellar bulgular olmaz. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. 54. 56. e) Oftalmoplejik migrende 6.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. Principles of Neurology. Principles of Neurology. bakır metabolizması bozukluğudur.s. s. 4. Cevap D (Adams. 1996. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. kafa travmalarında. 4. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir.802804) OR geçiş gösterir. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. merkezi ponsta. Sayı 3. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. s. Principles of Neurology. Principles of Neurology. seruloplazmin düzeyi düşüktür. metabolik ansefalopatilerde. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. kromozomda yer alır. s. entoksikasyonda.baskı. 4.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. 1996. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. e) Bradikinezi. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. b) 40-70 yaşları arasında başlar.

alkolik nöropati. botilisim. 6. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur.123) Karodit anjiografi 2.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. Cevap C (Kansu. Fabry hastalığı.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. 60. 58. Principles of Neurology. 2.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . 1995. 2. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. Tolosa .197) Basiler menengit. amiloid NP. 1997. s.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. s. Guillain Barre Sendromu. Nörooftalmoloji. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast.Aşağıdakilerden hangisi 3. s. kavernöz sinüz trombozu. Fisher sendromu. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . 59.3mg/gün). 2. Principles of Neurology. Derin duyular korunmuştur. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır.Hunt sendromu.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. Leighs hast. s. Multipl skleroz.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir. santral herniasyon.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. 57. 1995. botilism. baskı. 1993.baskı.baskı. Nörooftalmoloji. beyin sapı ensefaliti.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. 6. baskı. s. baskı.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. Neurology in Clinical Practica. Sringomyelik sendromda. s. 1997. Merritt's Textbook of Neurology. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. 61. 9.C6. diabetik nöropati. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. s. baskı. paraneoplastik sendromu.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir. %85 hastada VEP latans uzaması. 9. difteri.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. baskı. 1996. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Merritt's Textbook of Neurology.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. nöroleptik malign sebebler. Sayı 3. Myasthenia. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. 1993.

konsantre olamama şikayetleri olur. 2000 . baksı. Demans ve parkinsonizm yoktur. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. huzursuzluk. başağrısı. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. Pick hastalığı. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Lezyon unilateral olduğunda. 6. baş dönmesi. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. baskı. s. çabuk yorulma. 64. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. 1997. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. Hasta sağır değildir. Principles of Neurology. s. 63. başlangıçta bulantı. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. 1997. normal boyutta hatta küçülmüştür. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan.453. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. 6. Soru. Principles of Neurology. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. 1997. Principles of Neurology. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. 174 MEDĐTEST Cilt 9.457) Optik radyasyonun. beyin . demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. 6.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. Temporal lobun superior girusundaki 22. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. serebral atrofiye sekonder değildir. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir.467) "Saf kelime sağırlığı". s. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. Sayı 3. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. baskı. 65. Parkinsonizme yol açmaz.

18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. S. 2. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. s. s. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. s. Sayı 3. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. Cevap E (Đliçin. Cevap E (Đliçin. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. Temel Đç Hastalıkları.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. Temel Đç Hastalıkları. s. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. MEDĐTEST Cilt 9. beyinde hipotalamustan salgılanır. Cevap A (Đliçin. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. d) NPY açlık duygusunu arttırır. e) Hirsutismusdan. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir.v. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. s. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. insülin tedavisi kesin tedavidir. s. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. 5. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. 6. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. e) DKA’da 0.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. 4.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. Temel Đç Hastalıkları. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. a) Leptin. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. 2000 . c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. Temel Đç Hastalıkları. 3.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur.1 Ü/kg i. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı.

insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. Biguanidler vs. s. a) Diabetik ketoasidozda. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. MEDĐTEST Cilt 9.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. Bikarbonat düşüktür.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). rektal ateş ise yüksek olabilir.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. ağır hipoglisemi.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. s. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. Cevap D (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. 9. vs gibi) Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. malignite.1 Ü/kg i. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. Temel Đç Hastalıkları.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. e) DKA’da 0. s. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. 13. periferik ateş düşük. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. Current Management of Diabetes Mellitus. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. yanaklar kırmızı. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. s. Cevap D (De Fronzo. s. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez.36’nın altındadır. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. s. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. pH: düşüktür.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. 12. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. kan şekeri 300-500 mg/dl. 11. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. kan ve idrarda aseton vardır. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır.v. Cevap C (Đliçin. Sayı 3.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. 10.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. pH: 7. 8. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. 139 . karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. Cevap E (Đliçin. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. Temel Đç Hastalıkları. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. Diabetes mellitus. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. Temel Đç Hastalıkları. c) Ortostatik hipotansiyon. s. Şok.

baskı. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. s.baskı. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. Sayı 3.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. 17. 1992. 5. 15. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. 2000 . 5.baskı. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. 20.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. 1997. 1997. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. Basic and Clinical Endocrinology.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. Basic and Clinical Endocrinology.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. s. ateroskleroza eğilim. Cevap E (Đliçin. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. 1997.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan.baskı. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. Temel Đç Hastalıkları.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. Basic and Clinical Endocrinology. 18. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır. 19. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. 1997.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. Strewler. hiperinsülinizm. hiperlipidemi. 2. insülin direnci. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. Cevap B (Đliçin. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir. hipertansiyon. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. s. Agonistleri PRL salınımını engeller. 5. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. s. s. 5. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. 16. s.

Cevap C (Lange. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. 1997. s. Basic and Clinical Endocrinology. s. 141 24. e) Klinik olarak poliüri. 25. s.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. 1997. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. 1997. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. s.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. Sayı 3. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. TSH ve ACTH sırasıyla olur. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. s. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil. MEDĐTEST Cilt 9.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. 26.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. 22. 23. 1997. s.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. 1997. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange. Gonadotropinler. s. Basic and Clinical Endocrinology. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. polidipsi. 1997. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. 27. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. 1997.

1995.2 mikro ünite/mL (Normal 0. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. Endocrinology and Metabolism. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. 3. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. 29.9 mg/dL 2. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır.81 yaşında erkek bir hasta.baskı. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. Endocrinology and Metabolism.baskı. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor.48 yaşında kadın hasta. Ayrıca. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. 1995. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Cevap D (Felig. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. s. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur.4 ng/mL (Normal 0. s.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. Endocrinology and Metabolism. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır.8 mikrogram/ dL) T3: 0. 3. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. 3. Cevap E (Felig. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır.8 ng/mL) TSH: 0.5-1. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor. MEDĐTEST Cilt 9. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir.44 yaşında bir kadın. 2000 . c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. Sayı 3. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. 142 30.baskı.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. s. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. 31. Bundan sonra nelerin yapılması. 3. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur.baskı. Bu durum. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. 1995. 1995. s. Endocrinology and Metabolism. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir.8-12. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. Hipertiroidiyi göstermez.45 yaşında bir kadın hasta.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. Cevap A (Felig. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir.

tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez. s. 1998.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. s. 14.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. 14. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. s. 2000 143 . serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. Sayı 3. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine. s.baskı. 33.baskı. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. 34. 35.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar.baskı. 36.TSH düzeyinin düşük. 14. 14.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır.baskı. s. Çünkü hızlı alkalizasyon.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. 1998.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.baskı. 1998. 14. MEDĐTEST Cilt 9.2018) TSH. s. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. 14. 37. 1998.

s. Đnsanlarda alt idrar yolları.551) M. 3. coli (EPEC). Klinik Mikrobiyoloji. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. hastanın yaşı önemlidir.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. hominis. Klinik Mikrobiyoloji. insanların alt idrar yolları. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. Bunların dışında artrit. 5. Enterotoxinogen E. ancak nonspesifik üretrit. Enteroinvasive E. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. Omston. 6. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. s. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. çocukta farklı olabilir. Jawetz. prostatit. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. erkekte. 1996.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. aspergillus. Enteropatogen E. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. 1996.baskı.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır.coli (EĐEC). nokardiya. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. 9. nongonokoksit üretrit.10-12) Son zamanlarda patojen E. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E.coli (ETEC). 1995. 2. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. 20.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E. Butel.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. Patojen Escherichia colilerin. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. 1996. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Sayı 3. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. s. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır.Baskı. Klinik Mikrobiyoloji. Klinik Mikrobiyoloji. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. Enterohemorajik E. 1994) V. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. 2000 . 9. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. coli (VETEC) de denir). 160 4.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı. epididimit. 9. histoplasma ve mycoplasmadır. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce.baskı. akut piyelonefrit. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E.

yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. s. 1997.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . 10. Sayı 3. 8. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. bütün dünyada görülebilir.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. %2 bazofil) saptanıyor. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. C. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. Bu hastadaki fizik bulgular. HIV için henüz aşı mevcut değildir. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. s. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. s. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. C. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. Cevap C (Kılıçturgay. s. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. 13. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur.Baskı. V. 3. albicans antibiyotiklerden etkilemez. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. 1994.Baskı. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. Klinik Mikrobiyoloji.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. 1996. 1997. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. oral poliyo ve H.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor. %20 nötrofil. %8 monosit. 1994. Difteri-boğmaca-tetanus. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. Klinik Mikrobiyoloji. MEDĐTEST Cilt 9. difficile oluşturur. 12.Baskı. s. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. NMS Microbiology and Infectious Diseases. 2000 11.111) V. kolera invazyon yapmaz. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. 1997. 9. AZT) tedavisine başlanmalıdır. Cevap D (Virella. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. s.

1995. s.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). aralarında çapraz immünite bulunmaktadır.1644-55) Sepsis. Serumun yarısı yara etrafına. 18.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. s. Definitions for Sepsis 1992. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella.Baskı. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. ekovirüsler. s. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. Scheld.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. 2000 . bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A.N. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir. Sayı 3.364) Kinolonlar etkilerini. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. 1997. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. s. meningitidis ve H. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar.baskı. 19. In:practise of infectious diseases 1995.Baskı. NMS Microbiology and Infectious Diseases. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. 1996. 20. 16.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. s. Cevap E (Whitley.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte.831) Rifampisin. 3. 1992. Cevap D (Topçu. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. 14. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır. 4.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. 4. 17.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. s. s. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. 15.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır.

c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. s. 26. s. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. 1995. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. osler nodülü. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. Chaisson. 1. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. MEDĐTEST Cilt 9. 2. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. Ward. 25. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir.1174. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. Heteroseksüel ilişki. vasküler fenomenler (arteriyel emboli.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. Sande. beta hemolitik streptokoklardır. Principles and practise of infectious disases. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. s. roth lekeleri.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. 4. kan ürünleri transfüzyonu. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. Corey. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir. janeway lezyonları). aureus.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. s.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. 22. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. s. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. septik pulmoner enfarktlar. romatoid faktör). mikrobiyolojik kanıtlar. s. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. 2000 Cevap D (Doğanay. s.baskı. Curran. kan. Cevap B (Ulutan.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki.baskı. aureusdur. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. Taş. predispozan kalp hastalığı. intrakraniyal hemoraji. 24.baskı. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. Sayı 3. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal.Baskı. 4.baskı. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. Volderding.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. mikotik anevrizma.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. Cevap E (Kılıçturgay. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir. ateş. 4. 23. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur.1217. 163 .baskı. intravenöz uyuşturucu kullanımı. 1. 21. Cevap E (Chaberland.

Cevap D (McCabe. 4. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. s. 4. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. 3. 4. Dolin. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. Principles and Practice of Infectios Diseases. 1990. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar. 29.Baskı. s. 30. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. 3. ovale b) P.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P. 1992. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. 31.Baskı. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. Akut Hepatit B göstergesidir. falciparum d) P.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir.coli'dir.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. s. Kaya. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. Principles and practice of infectious diseases. s. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. 1995. Sayı 3.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. Benett.1146) Anti-HAV IgM. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. 2000 .2415) P. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. 32. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm.anaerobik etkili bir ilaçtır. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. knowlesi e) P. Benettje. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir.Akut A Hepatitinde. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C.baskı. malarya Cevap C (Krogstad. s. vivax c) P. Son yıllarda S. s.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. s. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. Cevap A (Tekeli.Baskı. Dolin. 27. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir. Bu plazmidi taşımayan C. 28. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır. 1996.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular.

2000 165 .Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. 35. Söyletir. Hastalıkları Kitabı. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. 34. 36. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır. s. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. Doğanay. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33. 1996. MEDĐTEST Cilt 9. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Sayı 3. c) En az iki serotipi mevcuttur.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır. 37. Sıklıkla ölümle sonuçlanır.

Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. En sık görülen hipokalsemidir. e) Striktür seyrektir.884. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. 133 hangisi akut pankreatitte . Gastroenteroloji. 2.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. s.877. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. s. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. Artmış bazal asit salınımı 3. genellikle beraberinde tenezm vardır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. MEDĐTEST Cilt 9. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. 6. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. 1. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. sık sık ve azar azar.cilt. Đliçin.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. 2000 Cevap D (Đliçin. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. s. 2. çeşitli fistüllerdir. 2. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır.cilt.995) Dışkı volümünün fazla olması. Đliçin. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. USG’nin dezavantajları ise. Temel Đç Hastalıkları. s. Akustik gölgesi olan. s. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. Hamilelikte güvenlidir. s. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. s. Temel Đç Hastalıkları. 3. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. Sayı 3. distal kolon patolojisini akla getirir. Temel Đç Hastalıkları. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. Temel Đç Hastalıkları. 4. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. Gastroenteroloji. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. d) Gaitada müküs vardır. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. s. Sarılık olmasından etkilenmez. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. 5.

lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. Temel Đç Hastalıkları. 1995. 2. 14. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. 134 11. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. 1997. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. Temel Đç Hastalıkları. Anemi 6. Bockus. Đliçin. s. Gastrointestinal. 8. Gastroenteroloji. s. 1. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan.464. 1997. s. Đliçin. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Dumping sendromu 2.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. Clinical Gastroenterology. akalazya.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Sayı 3. Đliçin. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. 1997. Afferent loop obstrüksiyonu 7. Gastrointestinal. Liver Diseases.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Tablo 1. Bockus. s. Liver Diseases. Gastrointestinal. s. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. 1993. 10. 2000 . Kilo kaybı 5. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Đliçin.1087) Bkz. Đliçin. Kanser 9. Temel Đç Hastalıkları. 12. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. s. s. Liver Diseases. Tablo 2. s. Đliçin.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Temel Đç Hastalıkları. Safra taşı 8. 1. Rekürren ve marginal ülserler 13.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. s.1011) Bkz.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Ölmüş fare kokusunu andırır. Plummer Winson sendromu. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. 1995. Koroziv özefajit. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Gastroenteroloji. Temel Đç Hastalıkları.335-346. Temel Đç Hastalıkları.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. Diyare 3. Diğer risk faktörleri.cilt. Bockus.cilt. 1995. 9.

biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. s.947) Schatzki bulunur. Clinical Gastroenterology. 2000 . prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. MEDĐTEST Cilt 9.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 1993. anemi Cevap B (Đliçin. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. hepatik klerens azalması. s. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. kilo kaybı. kilo kaybı. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. sitozolik ligandin azalması.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. anemi d) Sarılık. hipotansiyon. Temel Đç Hastalıkları. ateş. Đliçin. hepatik “uptake”de azalma?. kilo kaybı ve sarılıktır. sarılık c) Karın ağrısı. karın ağrısı. s. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. Sayı 3. bulantı-kusma. Tablo 3. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. bilirubin dekonugasyonu. kanaliküler. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. kilo kaybı e) Karın ağrısı. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. anemi b) Karın ağrısı. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler.1036) Bkz. 17.

22. Temel Đç Hastalıkları. Daha çok genç bayanlarda görülür. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. s. episklerit. perforasyon. Tablo 5.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. s. Vit. Temel Đç Hastalıkları. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. s.Hangisi H. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. pylori için kullanılır. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. 2000 . Temel Đç Hastalıkları.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. Tablo 4.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. 20. Temel Đç Hastalıkları. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. Sayı 3.981) Bkz. folat. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Temel Đç Hastalıkları. asidoz. plevral sıvı. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit.1013) Bkz. s. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. MEDĐTEST Cilt 9.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. hipokalsemi. Cevap A (Đliçin. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. s. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. B12 eksikliği Lökositoz.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. 18. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. d) Gece uykudan uyandırır. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. 19.

dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. s.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. Temel Đç Hastalıkları. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. bulantı. yayılım göstermesi. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. 23. s. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. Abdominal ağrı. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. Temel Đç Hastalıkları. süregen. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. Cevap C (Đliçin. 2000 137 . fundus ve korpusta dev gastrik foldlar.952) Menetrier hastalığını. Sayı 3. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. kusma.956) Ağrının akut ve şiddetli olması.

4. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. s. Sayı 3.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. 3. s. ronküsler var.453) Şıklardaki tüm belirtiler.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. hırıltı yakınmaları var. Cevap D (Murray 1994. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. Mediasten amfizemi için tipiktir. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. sabah aç karına. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. s. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. 2. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. Solunum sistemi hastalıkları. Solunum sistemi hastalıkları. 7. 300 mg. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. 6. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. 2000 . 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. s. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. 1990. s. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. Akciğer grafisi olağan Akc. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır.483) B. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. s. D şıklarındaki etkenler. 1990. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. C. 5. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür.

d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. s. s. Otozomal resesif geçer. Akciğer Hastalıkları.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. s. Akciğer Hastalıkları. 15.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. s. b) Zirve akım hızı azalır.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. s. s. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. 1981.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta.1273) Konjenital bir hastalıktır. Pulmonary Diseases and Disorders. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. Destek tedavisine gereksiniyor. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. 8. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. Tedavide akarlara karşı akarasid. b) Otozomal dominant geçer. 1981. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var. s. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. Akciğer Hastalıkları.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. 1995. 2000 .) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. Spontan solunumu var. Dereli. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. 1988. Dereli. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir.30-41.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Enfeksiyon bulgusu yok. 9. Özhan. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. s. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur. b) Sık öksürtürüm. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. 13. 1981. 12. Sayı 3.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. bulgusudur. 14. Cevap E (Vidinel. Özhan. 11. e) Statik kompliyans artar. Cevap B (Fishman. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981.

332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. 23.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. s. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı. c) PPD cilt testi negatiftir.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. s. 20. atelektazi. baskı. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. s. Fishman.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. s.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. s. s. sebebi lenfatik obstrüksiyon. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. Pulmonary Diseases and Disorders. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. semptoma yol açmaz.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman.330. Am Rev Respir Dis. 17. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Sayı 3.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. s. 1995. Sahn. Solunum Hastalıkları 4.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. 16.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. 22. s. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. 197.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur.Kalp yetmezliği. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. 1981. Pulmanary Diseases and Disorders. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. 1995. Göğüs Hastalıkları. s.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. 2000 .655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. 18. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. The Pleura.138. s. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. Cevap C (Barış. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. 19. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. 21. Anevrizma rüptüre olabilir. Diğerleri sarkoidoziste vardır. Cevap A (Fishman. VCSS'dur.

2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. s.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1. b) Akciğer adeno Ca.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu. 30. Göğüs Hastalıkları. Tedavi süresi 2 haftadır. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur.Baskı. s. 1996. 28. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. Sayı 3.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. s.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. s. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir. 25.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. 2.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. s. 1994. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. 1995. 1993.baskı.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. s. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar. PGA1.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 26. serotonin.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. 24. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. Doksisiklin. Toraks. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. 1994.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. 2. PGA2. 1991. 29.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. 31. PGE. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. 27. c) Akciğer büyük hücreli Ca. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. s. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- .33-52) Bradikinin.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. 1996.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. s. 1994.

Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür.40-7. 33. 37. 1994. genellikle 2-4 gün sürer. Cevap E (Murray. metakolin. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil .40 yaşın altında. Akciğer hastalıkları. 36. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. Pnömokoksik pnömoniler. 1991. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham.PZA c) Persister basil . yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. 34. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. buna karşılık. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. s. s.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. s.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. 32.RMP d) Hızlı üreyen basil . s.55 pH değerine sahiptir.30-7. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. ince raller. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving.INH Cevap B (Vidinel. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri.45 arasındadır. Radyografik bulgular. s. b) Transüdalar 7. 1995. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. rotatoid plörezi. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup. Respiratoy Medicine. Daha yaşlı olan. 35. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. MEDĐTEST Cilt 9.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir.30 bulunması.30) özofagus rüptürü. ampiyem.PZA e) Persister basil . klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7.RMP b) Persister basil . e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa.60'dır. Sayı 3.30 olması. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. s. In Broaddus VC.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. Nadel. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde. ateş. 1995.

pupillada daralma (miyozis). Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. 2000 . kırmızılık veya ödem de olabilir. 5-Mac Leod Sendromu. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir.baskı. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. 2.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor.639) Etyolojisi bilinmeyen. 42. yerel ısı artışı. 1995. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği.601-2) 1-Pulmoner agenezis. s. 2. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. tüberküloz. Mediyastende de bulunabilirler. 40. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. Akciğerin apeks tümörleri.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. anevrizma.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). antofilit.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. Radyolojik ayırıcı tanı. Seaton. 39. apne. malignite ve loküle ampiyemi içerir. situs inversus). Amfibol grubunda ise amosit. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton.baskı.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. bronşektazi.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. s. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). 3-Willam Campbell Sendromu..Kistik fibrozis. tromoliz. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. Sayı 3. Leitch. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. Akciğer grafisinde. Ateşi var. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. MEDĐTEST Cilt 9. Leitch. s. fungal enfeksiyonlar. Solunum sistemi muayenesi normal. s. 6. Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. Cevap D (Fraser. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. s. Seato.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis). s. Pare. 3.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir.

histoplasmosis veya coccidiosis). sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. s. fakat aktif hastalığı göstermez. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. Tüberküloz kaviteli lezyon. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. s. 2.Baskı. 46. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. Kesin tanı bal130 gamda. fakat acil tedavide değil.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. endobronşiyal lezyonları. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. 2. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. MEDĐTEST Cilt 9. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. 45. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. değişik şekil ve hacimde. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. s. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. 2.baskı. fakat göğüs ağrısı yok. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. Solunum sistemi bakısında. 44. Şayet aktif hastalık delili yoksa.138) Akciğer grafisinde. Đlk kuvvetlendirici testte. Penisilin.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır.72 yaşında bayan hasta. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. Pulmoner arter anjiografisinde. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir.50 yaşında bayan hasta. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. Solunum sistemi bakısı normal. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. 0. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. Toraks CAT scan. 47. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. Akciğer grafisinde. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir.Baskı. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. plevral effüzyon lezyon. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut.Baskı. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. mükemmel bir tarama testidir. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. tutulan diğer alanları. Diğer olasılıklar. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. 2000 . büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. Silikozisde tipik bulgular. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. Ani başlayan dispnesi mevcut. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. 2. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Sayı 3. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. Pulmoner arter anjiografisinde. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur.37 yaşında erkek hasta.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. s. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. 2.

2. Sayı 3. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. Cevap C (Fercy. 2. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. Popcorn (hamartomalarda). hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. laminar (granülomalar). immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir.28 yaşında asemptomatik erkek. 2000 . myeloma.Baskı. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer.140) IV ilaç alışkanlığı. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. Ayırıcı tanı benign (granüloma. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. s. Diğer taraftan 2. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. s. Şilotoraks ductus torasikusu malignite. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir.Baskı. Plevral diseasse. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür. normal fizik muayeneye sahip. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. Ancak bunda kolesterol fazla. Akciğer grafisinde. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. 49. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. s.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. 51. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. 52. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. aspleni. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. s.Baskı. %25'i travmatik.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. Patogenez belli değildir. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. 50. 2. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. Pnömoniler. s. 53. 2. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. Bisinozis ise keten. 1994. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. s. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. 54.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. 1995. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır.baskı. Sayı 3. 132 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan.

d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. 4.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. e) Lökosit sayısı genellikle 50. 7. Temel Đç Hastalıkları. Williams Hematology. s. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. c) Bazofiller artmıştır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. Temel Đç Hastalıkları. serum ferritini normal ya da artmıştır. a) Glikoproteinlerdir. Đliçin. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır.716.baskı. s. s. Platelet sayısı genelde normaldir. IL-3. Williams Hematology. Temel Đç Hastalıkları.baskı. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. 4. 3. s. Çoğu zaman 100. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. MCSF. Temel Đç Hastalıkları. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. nötrofilik.Baskı.908.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır.3 DPG’ın artması gerekir.1179) Hematopoetik faktörler. s. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin.583. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur.000'in altındadır. monositoz ve eozinofili görülebilir. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. 1995. 6. s. Đliçin.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. 2. GM-CSF. s. Temel Đç Hastalıkları. . 2000 Cevap E (Đliçin. Granülositoz. 15. KML için yanlışı işaretleyiniz.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. 2. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. Đç Hastalıkları.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. eritropoetin. 1988. 1995. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör.000/mm3’ün üzerindedir. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. 15. Öbek.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. Cevap C (Đliçin. s. Sayı 3. s. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir. 144 5. s.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. G-CSF. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. Serum demiri düşük.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. CK-BB VMA*. CA15-3. Temel Đç Hastalıkları. Williams Hematology.4 2. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. belirgin vakuolleri olan. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin. 1995. 15. 1995. 1995. 1995. M29. Sayı 3. Çekirdek düzgün kenarlı. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. “Lipid-bound sialic acid”. Williams Hematology. Ca242. s.1287) ALL-L3. Ca195.4 2.1314) Nodüler sklerozan tip.3 2 2-4 2 3. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. Temel Đç Hastalıkları. orta derecede bol sitoplazma görülür. 15. s. 2000 Tablo 1.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.4 4 2-4 2-4 3. mide. Temel Đç Hastalıkları.4 3.baskı. M 26.667. en sık görülen tiptir. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. Ca549. 15. oval veya yuvarlaktır.3.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. Çok koyu bazofilik.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Genç.baskı. 15.baskı.1062. Williams Hematology. MCA CEA* CA 19-9. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. Temel Đç Hastalıkları. 9. Prognoz iyidir.4 3. Temel Đç Hastalıkları. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. s.Tarama 2.4 4 1 (?). 10.1458. 1995.Tanı 3. s. Williams Hematology. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s.baskı. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir. s. s.4 1-4 4 3. Williams Hematology. 11. Đliçin.1407) Bkz. “Tissue Polypeptide Antigen”. larinks ödemi. CA 50.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. s.1004. 13. s. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. Đliçin. Đliçin. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. Hücreler homojen olarak büyüktür. Đliçin.Prognoz 4.1372) 145 . s.4 2-4 4 1-4 4 1.1008. 15. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*.baskı.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. Tablo 1. MEDĐTEST Cilt 9.

146 . Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur. 1998. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. Bu olaylar olurken.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. Đliçin. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. s. s.Bazı ilaçlar 13. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. 10. 14. lösemi ve lenfomalarda. Akut kan kaybından sonra 4. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. d) Trombozlar görülebilir.baskı. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. s.Egzersizden sonra 15.Hemolitik anemiler 11. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. Hastalıkta eritrositler. Pansitopeni. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. Sayı 3. trombolitik sayısının 400. eş zamanlı olarak Faktör XII. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. 18. s. Kanserler 7. c) Pansitopeni vardır. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. Temel Đç Hastalıkları. s. Wintrobe’s Clinical Hematology. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar.345.1231) DIC.1264.baskı. 1. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. Nedenleri. 1998. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. Kronik masif splenomegali ise. Otozomal dominant geçer. 10.850) Trombositoz. Splenektomiden sonra 3. 14. s. Cevap D (Đliçin. 17. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. sarkoidozda ve malarya.1223) PNH.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. Cevap B (Williams and Wilkins. Öbek. Gaucher hastalığında. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir. e) Kök hücre hastalığıdır. miyelodisplastik sendromlarda.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. MEDĐTEST Cilt 9. d) Trombosit sayısı arttığından. Demir eksikliği anemisi 10. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. yaygın kanamalar oluşur. Đç Hastalıkları.1781. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. 2000 a) Hemoliz vardır. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. e) Trombin zamanı uzamıştır. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. Wintrobe’s Clinical Hematology. s. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir.baskı. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. Đliçin.

1275) Polisitemia vera. anizositoz. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. OEHbK düşük. c) Mitoz sık görülür. -Serum demiri düşük. 40 yaş altında nadir görülür. Cevap D (Đliçin. Tablo 2. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . hemosiderin ve sideroblast görülmez. s. Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. s. a) Megaloblastik hücreler. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. aşırı terleme.718. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. Erkeklerde daha fazladır. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. s. Temel Đç Hastalıkları. Sık mitoz görülür.1279) KML’de klinik özellikler. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. Tablo 2. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. RDW artmıştır. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. 21. d) Đndirek bilirubin artabilir. Temel Đç Hastalıkları.1188) Megaloblastik anemiler. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. Đliçin. nadiren azalmıştır. miyeloproliferatif bozukluktur. poiklositoz. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. s.1202) Bkz. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. OEHb. Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. s.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. Cevap B (Öbek. 22. e) LDH artabilir.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. Temel Đç Hastalıkları. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. b) Lökopoez anomalisi görülmez. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. gerek sitoplazma. Megaloblastlar. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. -Yorgunluk. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. s.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. s. Sayı 3. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. -Periferik yayma. annütositler. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. -Serum ferritini düşmüştür.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. 23. 19. Đç Hastalıkları. 20.

b) Trombositler sayıca azdır. 28. 29.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin.1207) Bkz. s. Temel Đç Hastalıkları. s. Tablo 4. Temel Đç Hastalıkları.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. Tablo 3. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir. 2000 . s. ancak fonksiyonları normaldir. 25.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin. s. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. 26.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. Tablo 3. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır.1376) Bkz.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. s. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. Bunların dışında. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. otoimmün hastalıklar.

KLL. baskı 1998. Temel Đç Hastalıkları.1444) Bkz. s. s. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. Tablo 5.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. 1994.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. 32. 1998.baskı.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. MEDĐTEST Cilt 9.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. Hematology. lenfoma. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 10. Hematology 4.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar.baskı 1998. Temel Đç Hastalıkları. 2. 30. kronik miyelmi ve çok yaygın. 31.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. baskı 1998. 149 . Sayı 3. s. 35. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi. 36. 10. multipl myeloma. 10. s.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. s. s.baskı. 2000 34. makroglobulinemi. s. düşük “grade”li lenfoma. 10. miyeloma. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. 37. 33. s.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin.1445) Klorambusil.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology. s. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1.baskı. 1991.

simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. Temel Đç Hastalıkları. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. 38. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. multipl myeloma e) Meme.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. prostat. mide.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. solunum ve gövde kaslarını tutar. akciğer Cevap D (Đliçin. böbrek d) Akciğer. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. daha sonra farkins.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. meme. s. s. 39. Sayı 3. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. 2000 . meme. Ekstremite kaslarından başlar. DTR’leri korunmuştur.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. böbrek b) Akciğer. kolon.

s. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Arthritis and Allied Conditions. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. Klinik Romatoloji. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. 1997. s.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . Subkutan romatoid nodüller 6. Sayı 3. Klinik Romatoloji.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. PIF. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. 1999. Klinik Romatoloji. Đritis öyküsü 3. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. s. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir.1433-1464) E harfi. 1999.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. 2. Arthritis and Allied Conditions. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. Halsizliğin olmaması 3. s. CREST sendromu.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. Romatoid faktör pozitifliği 7. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Eklem ağrısının olmaması 4. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. Eklem deformitesi sekeldir.baskı. 1999. 5. 13. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. 3. 1997. 1. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Simetrik artrit 5. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. 6. s. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi.

Caring for Children with Cerebral Palsy.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. s.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. s. 8. Klinik Romatoloji. 1997.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. Klinik Romatoloji. s. 12. bakteriyel sepsisde şok. o kasın gücü 2. aterosklerotik kalp hastalığı.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. s. 1997. s. Arthritis and Allied Conditions. 13.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. Basic and Clincal Immunology. 9. 13. 10. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. Klinik Romatoloji. s. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır.baskı. 15.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange. 1994. Orthopedic Rehabilitation.127) C3b. 1999.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum.533) Osteoporoz.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. 1999.baskı. 2000 . enfeksiyon. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. Basic and Clinical Immunology. 14. Sayı 3. 1992. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir.532. 1999. 7. s. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir.110) TNF. 13. 1998. 1994. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. Arthritis and Allied Conditions. s. 156 11. s. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş.

934) Halsizlik. s. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 1994. artralji. 18.baskı. 1997.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. 23. Arthristis and Allied Condition.Halsizlik.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur.baskı.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. parotis bezi bölgesinde şişlik. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly.baskı.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. baskı. 1993.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir.baskı. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. 21. 17. s.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. 1993. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg. s.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. Textbook of Rheumatology. parotis bezi bölgesinde şişlik. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 1997. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. s. s.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. 22.baskı. 4. s. alkalen fosfatazı. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. Textbook of Rheumatology. s. Basic and Clinical Immunogloy. s.baskı. 20.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. 5. Bu özellik. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. s. 12. 5. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. 1997.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange. Textbook of Rheumatology.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 4. 16. 4. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. serum PTH yüksektir. Textbook of Rheumatology. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. 5. Textbook of Rheumatology. 1993. 1993.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. Sayı 3.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. artralji. Textbook of Rheumatology.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz.baskı. Textbook of Rheumatology. 157 . 1997. 5. 19. Bu nedenle Anti-Ro istenir.

29. 1997. 1989. 27.427) Poststreptokokal G.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. Grade 2-4 Cevap D (Ball. 31.baskı.0-60. s.baskı. 25.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. s. Ig D normal ya da düşüktür.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz. s.baskı.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. 5. Textbook of Rheumatology.5-15. Textbook of Rheumatology. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997. 2000 .755) Hepatotoksisite.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. 26. Textbook of Rheumatology.5-5. 1989. 32. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 7. 1989. s. Textbook of Rheumatology.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır.0 mg/gün b) 2. 30. s.1145) Malar raş.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır. 5.baskı.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır.5-5. s. 28. s. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit. 1997.baskı. Sayı 3. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. 11. 5.5-15. 11. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı. 5.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon.0 mg/hafta e) 30.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. 1989.0 mg/ hafta c) 7. Aksine osteopeni olur. 11.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.baskı. 1997. 11.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. SLE'nin klinik özelliklerindendir. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris.0 mg/gün d) 7.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx.5-15.

levodopa.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir.baskı. etambütol.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. s.baskı. Sayı 3. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır. 1989. Textbook of Rheumatology. 1997. Sjogren sendromu. s. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. renal amiloidozdur. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. 39. 11. aereustur.baskı. s. 5. s. aort yetmezliği. s. 5. 36.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg. 1997.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. 5.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. 38. 40. genital ülserler. Textbook of Rheumatology. 5.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. konjonktivit.baskı.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. diüretikler.baskı. s. 11.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. 33. Textbook of Rheumatology. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. s.baskı.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. 35. s. 11. 1997. Textbook of Rheumatology.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. 1997. 1989. 1989. alkol. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Reiter sendromunda rastlanmaz.baskı.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. 5. 200 mg/günün altında fenilbutozan.baskı. oral ülserler. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 37. episkleit. 34. hipopiyonlu iritis.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. 2000 159 .984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. s. 11. keratokonjonktivitis sicca.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. Textbook of Rheumatology.

Sayı 3.baskı. s. propranolol. s. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. 2000 4. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. çoğunlukla bakterilerle gelişen. En sık etken streptokoklardır (%60-80). Trombolitik ajanlar. verapamil kullanılabilir.KARDĐYOLOJĐ 1. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. Interventional Cardiology. Temel Đç Hastalıkları. konjenital kardiyovasküler lezyonların. Temel Đç Hastalıkları. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. retinal (Roth spot) lezyonlar. Đliçin.2116) Đnfektif endokardit. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. 3. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. 5.195. proksimal lokalizasyonlu. Osler nodülleri. aktif iç kanaması olanlarda. Bunlar arasında splinter hemorajiler. s. 5.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. Disopiramid. bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). önceleri diskret. Heart Disease. s. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. Temel Đç Hastalıkları. kanama diyatezi olanlarda. Prokainamid. s. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. Temel Đç Hastalıkları. s. Temel Đç Hastalıkları. kalp kapaklarının. MEDĐTEST Cilt 9. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. s. yakın zamanda olmuş travmalarda. hemorajik retinopatide. 2. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. Đliçin. 6. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. Janeway lezyonları.199) Atrial fibrilasyon. aort disseksiyonunda. 1997.1493.

Sayı 3. BB: beta bloker. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. 1998. BB N. Klinikte. 1997. Hipertansif bir hastaya. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler.1336. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. s. Đliçin. s. BB*. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. 2. 1998. s. Heart Disease. Temel Đç Hastalıkları. aritmiler. 5.baskı. CaB N. ürokinaz ve APSAC girer.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. 5. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. dolgun boyun venleri görülür. 9. Tablo 1.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. kardiyoselektif BB N. Đliçin. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. s.382) Perikardın fibrozis. 5. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. hipotansiyon. Nicardipine veya nifedipine BB. Bunu ASD ve PDA izler. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. s.baskı.1821. 1. BB. CaB. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. kardiyoselektif BB N. CaB N. Beta blokerler. Hurst’s The Heart. dispeptik şikayetler bulunur. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. s. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. 10. Temel Đç Hastalıkları. diltiazem veya verapamil BB. Venöz dolgunluk. CaB.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. 8. 9. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. halsizlik.321) Bkz. iştahsızlık. CaB: kalsiyum kanal blokeri.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. 9. s. Fizik muayenede. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. Đliçin. 7. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. s. Đliçin.baskı. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Jenerasyona streptokinaz. Đliçin.853. Hurst’s The Heart. CaB N. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. nicardipine veya nifedipine N. s. CaB. dispne. hepatomegali. s. CaB BB. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9.2008. 2000 . 1997. 1997. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. taşikardi. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. CaB* N. pulsus paradoksus. Tablo 1. Kızlarda 2 kat fazla görülür.1498. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. bacaklarda şişlik. asit. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir.baskı. Temel Đç Hastalıkları. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse.baskı.

d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. s. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. Temel Đç Hastalıkları. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir.1256. s. s. 2000 b) D1. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler.355) Mitral regürjitasyonunda.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. sistolde. Temel Đç Hastalıkları. Klinik belirti vermediği halde. Đliçin.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). Temel Đç Hastalıkları. Klinik olarak. 16. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. s. b) Otoimmünite sorumludur.296) Trunkus Arteriozusta. AMI 2.315) EKG. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu.baskı. 5.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. 17. Sol atrium volüm ve basınç. Temel Đç Hastalıkları. s. ateş.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. s. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. 9. 1. MI’de %1-3 oranında görülür.KARDĐYOLOJĐ 11. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. 15. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. Hurst’s The Heart. 1998. interventriküler septumda. s.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir.200. Temel Đç Hastalıkları. aVL. göğüs ağrısı. s. Sayı 3. D3. Đliçin. 1997. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. Önemli aort darlığı 5. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. Akut miyokardit veya perikardit 3. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. Cevap D (Braunwald.baskı. interventriküler septumun inferior kısmında. 13. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. Temel Đç Hastalıkları. Ciddi ventriküler aritmiler 14.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. 12.

QRS süresini uzatırlar. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. Tablo 2. Tablo 2. 2000 . 18. Đliçin. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. Temel Đç Hastalıkları. s. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. s. 19.22. Pulsus alternansta.461.445. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. Đletimde hafif değişme. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. 20.237) Bkz. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. (Đliçin. Đliçin. s. Bu erken diyastolde.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. s. Temel Đç Hastalıkları. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. Temel Đç Hastalıkları. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. 21. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar.615. Cevap A (Gök. bir kuvvetli nabız vardır. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. A.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. Đliçin. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. Sayı 3. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. Dikrotik nabızda. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. Temel Đç Hastalıkları. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. apekste duyulur. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. Klinik Kardiyoloji s. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir.

Pathophsiology of heart disease. nabız basıncı daralır. Temel Đç Hastalıkları. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. b) Pulmoner infarktüs. Đliçin. Hızlı EKG Yorumu. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. sistolik basıncın artıp. 27. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. Tele’de aorto genişler.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. s. ancak düzensizdir. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. Cevap C (Đliçin. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır.389) Dissekan aort anevrizması. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. 2000 25. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. s. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. Temel Đç Hastalıkları. 23. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. s.259) Ani kalp ölümü. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. s. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. düşük amplitüdlü bir nabızdır. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. el altında yavaş yavaş yükselen. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. 24. s. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. 121 . 1993. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. s. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. En sık sebep hipertansiyondur. %90’ında şiddetli ağrı vardır. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. d) Aort odağında sistolik thrill alınır.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. EKG: sinüsal taşikardi.139) Afterload.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. 1999. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. Preload. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. s. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. 26. TA:170/100. c) Nörolojik komplikasyonlar. 22. Koroner arter spazmı. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. QRS cevabı yavaş veya hızlı. d) Renal infarktüs.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder. Temel Đç Hastalıkları.

iştahsızlık. LDH. Medikal tedavide.329) Troponin-T: 3. 5. halsizlik.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. Đliçin. SGOT.baskı 1997. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. Rutinde kullanılmaz. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. Temel Đç Hastalıkları. aureus’tur. 1. Đliçin. s.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. 3-4 gün sonra normale döner. yüksek frekanslı.baskı. S. Temel Đç Hastalıkları. LDH. Yalancı pozitiflik çoktur.troponin-T c) Troponin-T.baskı 1997. yorgunluk. Görülen aritmiler. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. s. 31. Temel Đç Hastalıkları. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan. aureus’tur. sinus duraklaması.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. CK-MB. SGOT. 2000 . bunların %80-90’ında etken. Đliçin.baskı 1997.baskı 1997.baskı 1995. 5. AV junctional taşikardi. Temel Đç Hastalıkları. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. (Đliçin.5-10 saat içinde yükselir.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. 30. 5. Atrium kasında etkili değildir. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir.1995. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. Đliçin.LDH b) SGOT. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. AV junctional escape ritimler. 29. AV bloklu atrial taşikardiler. solda 2-4. emici MEDĐTEST Cilt 9. CK-MB. Đliçin.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. ventriküler taşikardi. s. troponin-T e) Troponin-T. Temel Đç Hastalıkları. 5. SGOT d) CK-MB. Temel Đç Hastalıkları. LDH. CK-MB. kusma. 24 saatte zirveye varır. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. kalsiyum antagonistleri. Kardiyak semptomlar. günlerde plato çizer. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir.KARDĐYOLOJĐ 28.CK-MB. uykusuz122 luk. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. s. 1. GIS semptomlar. diyare. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. S. 33. bulantı. 2-5. s. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. s. Sayı 3.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir.364) Pulmoner yetmezlikte. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). 32. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. Nörolojik semptomlar.LDH Cevap A (Braunwald. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır. SGOT.

2272. (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. propranolol. 9. tekrarlayan abortus. baskı 1998 s. genellikle kadınlarda (%75) görülür.297) Lutembacher sendromu.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. baskı 1998 s. s. s. Đliçin.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. Livedo retikülaris görülür. Đliçin. baskı 1998 s. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. s. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. baskı 1998 s. En sık derin ven trombozları görülür. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. sol ventrikülün değil. 36.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi.KARDĐYOLOJĐ karakterde. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. 37. 40. baskı 1998 s. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup.2306. tekrarlayan fetal kayıp. baskı 1998 s. 9. 39. atrial flatter. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.2379. Đliçin.2295. disopiramid. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir. Atrial taşikardi.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. atrial fibrilasyon. 9. 38.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. 34. WPW sendromu. s. 9. 9. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. s.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. “dekreşendo”. 2000 123 . Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. prokainamid. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Sayı 3. verapamil kullanılır. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.2008. Buna Graham Stell üfürümü denir. Temel Đç Hastalıkları.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. MEDĐTEST Cilt 9. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. Temel Đç Hastalıkları. 9. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. Đliçin. genellikle sağ atriumdan.1927) Antifosfolipid sendromu. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. trombozlar. Temel Đç Hastalıkları. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. s. 35. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart.2295.

s. 5. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Temel Đç Hastalıkları. Bkz.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. P: Plazma. 2. s. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. azotemide fosforik. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. MEDĐTEST Cilt 9. s. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Tablo 1. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. Temel Đç Hastalıkları.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. Medüller kan akımının bozulması 4.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. s.020 >500 >1. Temel Đç Hastalıkları.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. s.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. Temel Đç Hastalıkları. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. sülfirik. 3. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2.010 <350 <1.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. 2000 4. Temel Đç Hastalıkları. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Sayı 3.NEFROLOJĐ 1. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin.

769) Bkz. 3.baskı. The Principles and Practice of Nephrology. Textbook of Nephrology. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. 1995. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. 2000 . MEDĐTEST Cilt 9. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. Temel Đç Hastalıkları. 3. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. Sayı 3. Tablo 3. d) 70-80 ml/dk’dır. Đliçin. Textbook of Nephrology. 7. Textbook of Nephrology. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. Jacobson.. s. c) 40-50 ml/dk’dır. diyare ve gastrointestinal fistüller. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. Jacobson. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. The Principles and Practice of Nephrology. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. 1995. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. siroz. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. s. The Principles and Practice of Nephrology. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. nefrotik sendrom gibi). Temel Đç Hastalıkları.baskı. Đliçin. Cevap B (Williams. Jacobson. 1995. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. 9. 1995. 3. 1995. aktif tüberküloz.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. Jacobson. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). b) 25-30 ml/dk’dır. The Principles and Practice of Nephrology. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. 3. 1995. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. 8. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. AIDS. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. Đliçin. Tablo 2. Đliçin.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. 1995. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. s. e) 90-120 ml/dk’dır. 6. 1995.794) Bkz.baskı. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir.baskı. s. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. Cevap A (Williams. Temel Đç Hastalıkları.

c) Renal ven trombozu riski yüksektir. Đliçin. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. Jacobson.baskı.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. 3. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. Temel Đç Hastalıkları. hipertansiyon. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır. laktat ve sitrat uygulaması. Đliçin.814) Akut PSGN. Temel Đç Hastalıkları. ödem. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. 13. Đliçin.766.baskı.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. Jacobson. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. 11. 14. Temel Đç Hastalıkları.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. 1995. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. kan transfüzyonu. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. s. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. s. 2000 Tablo 4. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. MEDĐTEST Cilt 9. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır.713. SO4. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. 12. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. s. Temel Đç Hastalıkları. 3. Cevap D (Đliçin. s. Cevap D (Đliçin. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. Temel Đç Hastalıkları. s. pulmoner emboli izlemektedir. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. s.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. 1995. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. s. Textbook of Nephrology.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir. hemorajiler. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Sayı 3.NEFROLOJĐ 10. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11. 153 . Tablo 4. Đliçin. a) Đmmün kompleks nefritidir. Temel Đç Hastalıkları. The Principles and Practice of Nephrology. 1995. The Principles and Practice of Nephrology.751) Bkz. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. 1995. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir.

Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. 15.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. s.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. Temel Đç Hastalıkları. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. ani başlayan hematüri. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. Temel Đç Hastalıkları. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. s.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). s. proteinüri. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. Tablo 5.NEFROLOJĐ Tablo 5. 17. ödem.818) Bkz. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. 19. Sayı 3. s. Cevap C (Đliçin. s. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. Temel Đç Hastalıkları.

genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. Psychiatric Secrets. Psychiatric Secrets. Comprehensive Texbook of Psychiatry.baskı.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. Eksibisyonizm. s. s. baskı. s. fetişizm. 4. 1.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. Psychiatric Secrets. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. 7. 6. 1996. Pedofili. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. 6. 7.142) Vouyerizm.PSĐKĐYATRĐ 1. 1995.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. s. baskı. 1. 1. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 .1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. 1. 1996.baskı. 2. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. 5. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan.baskı. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. s. 1996. Psychiatric Secrets. Psychiatric Secrets.baskı. Sayı 4. 1. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. s. Limbik lökotomi.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Sadock. Çocuklara karşı cinsel sevi.1313. 1996. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. 1996. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. s.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır.baskı.

s.plasidite. 13. s. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir. s. MEDĐTEST Cilt 9. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. Sayı 4.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). 1990. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. baskı.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. 11. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. 3. Comprehensive Texbook of Psychiatry. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. 6. akalkuli. Psychiatry. hiperseksualite. 12.baskı. c) Đnsidens azalmaktadır.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. s. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. Bu bozuklukta plasidite. perseverasyon. Psychiatry.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. 8. 1995. baskı. 2. baskı.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. Black. 2. baskı.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . amnezi. 2000 . Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. Cevap D (Scully. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sadock. 14. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Distimi. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. 10. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs. d) Bir şizofreni semptomudur. s. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. 9. s. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. 2.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. Psychiatry. Cevap C (Kaplan. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur.

152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. baskı. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. depresyona yol açmaz. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. Cevap B (Scully.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. 2.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. Sayı 4. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir. 18. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. 1993. s. Sadock. 19. Biology of Anxicty Disorders.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. e) Etkili bir sedatiftir. s. Köroğlu. 15. d) Etkili bir hipnotiktir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir. baskı. s. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. 17. s.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. 16. Psikofarmakoloji.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. Sadock.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully.145) Agorafobi. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. s. Psychiatry. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. 2. s. Sadock. 1991 s.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. Psychiatry. 21. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. Meleod. s. 22. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 20.

The Psychiatric Therapics. 25. Gath. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. s.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur. bunun farkındadır. Sadock.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. 23.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. Sadock. s. Oxford Textbook of Psychiatry.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. 226 27. Sayı 4. s.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. Sadock. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 24. s. 31. Mayou. Cowen.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. 30.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. Sadock. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. 1994.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. 28. 29. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan. s.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. 1996.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. 26.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. s. 1994.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. s. yineleyici düşüncelerdir.

cilt. s. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34. genellikle anlaşılamayan.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. 33. s. duygulardır. Oxford Textbook of Psychiatry. sabit fikirler veya inançlardır.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. Köroğlu. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. 1994. Cowen. 2000 227 .Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. 7.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. 1991.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. 1. yanlış.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. baskı.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. Gath.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. Psikofarmakoloji. 1991. baskı 1. 35. Psikofarmakoloji. s. Mayou. Cowen. s. şizofreni alt tipi değildir.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. 7. Sayı 4.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni). 7. s. Köroğlu. Gath. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan.baskı. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı.119) Klinik Uygulamalı 36. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. 1996. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. enkoherans. 32. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. Mayou. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. s. 38. Paranoid tip. Oxford Textbook of Psychiatry. Andiferanisye tip ve Residüel tip.cilt s. algısal bir bozukluktur. Katotonik tip. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 1996. MEDĐTEST Cilt 9.

Cevap E (Adams.baskı. 1997. 1997. Principles of Neurology. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. Principles of Neurology. 1997. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. 6. 3. 1997. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker. 228 Cevap E (Adams. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. Principles of Neurology. Principles of Neurology. Principles of Neurology. 6. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. Principles of Neurology. 1997. III b) Digit IV. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. 6. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. 4.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. 2000 .baskı.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır. 6. Sayı 4. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. s.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır.baskı. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz.baskı.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. Principles of Neurology. 5. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. s. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. 6. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. 6. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. 6. s. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. II. Cevap A (Adams. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. 1997.NÖROLOJĐ 1. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. 2. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. 1997. s. c) Noradrenalin. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur.baskı. s. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz.baskı. 7. 6. s.

243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır.30 yaşında erkek hastanın myoklonik.baskı. s. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. d) Sık düşme görülür. 11.baskı. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. Principles of Neurology. Principles of Neurology. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur.baskı. s. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş.baskı. Sayı 4. 14. 1990.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. Current Practice of Clinical Electroencephalography.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir.NÖROLOJĐ 8. s. 8 Hz çok nadirdir. 1996. 2.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür. s.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. 1990. 2. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 1997. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. 2. 1997. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 6. s.baskı. 2. s.baskı. 9.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. 1996. 2. 10. Nöbetler ilaç kesimi. 229 .484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. 1990.baskı. 13. s. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 15. MEDĐTEST Cilt 9. uykusuzluk. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. 6. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. 2000 12.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir. Current Practice of Clinical Electroencephalography. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.

1996. rijiditesi.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. 1997. operküler 230 supramarginal. 1997.baskı. 16. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur. 6. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.baskı.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. lakrimasyon. 19. Neurology in Clinical Practice. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. 2000 . 2. s. progresif seyir göstermesi. s. 20. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. 1996.baskı. Principles of Neurology. Sayı 4. 6.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9.baskı. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders. s. Neurology in Clinical Practice.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen.baskı. VI ve nadiren VII. s. 1997.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. Hasta.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. Neurologic Principles and Practice. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. burun tıkanıklığı veya akıntısı. Principles of Neurology.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. 1998. 18. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. s. 17. Bu tabloda II. s. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts. temporal lob epilepside daha nadirdir. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. s. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir.25 yaşındaki obez kadın hastanın.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. 22.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. 1996.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. 3. 2.baskı. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. 2. 21. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır.

23.baskı. Superior cerebellar arter.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. 1992. 3.baskı. s. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. 1992.baskı. 3. accessorius b) N. s.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır. 29. 27.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. Crit Rev Toxicol 1991. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. olfactorius d) N.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. Sayı 4. fasiyalis üst kısmı-N. 3. 3. glossopharyngeus c) N.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. s.baskı. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992. opticus b) N. 3. trimenus-N. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. fasiyalis üst kısmı c) N. Pontine arterler. Posterior cerebral arter. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. Hücre: 0. küçük çaplı. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. 2000 Cevap E (Snell. s. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. Labirintin arter.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Klor %720-750 mg/ml.baskı. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Cevap D (Snell. 1992.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell.baskı.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. Baziler arterin dalları sırasıyla. fasiyalis alt kısmı e) N. vagus d) N. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır.3 lenfosit/mm3. vagus MEDĐTEST Cilt 9. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. 28. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell. s.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. Anterior inferior cerebellar arter. N. accessorius e) N. 3.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. Protein: %15-45 mg/ml. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 26. Labirintin arter. 231 . d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur.417) 10. 3. renksiz bir sıvıdır. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. abducense-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. s. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 25. mikroglia ve oligodendrositlerdir. 1992. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. Glikoz %50-85 mg/ml.baskı. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 24. 1992. epandim.

Clinical Neurology. B12 yetmezliği. s. Sayı 4.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. s. s.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 35.137) AIDS’li hastalarda.baskı. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. 36. 1993. 1993. intrakraniyal kitleler. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır.baskı. Clinical Neurology.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg. 37. 2.baskı. Medial dalları beyin sapını kanlandırır. Clinical Examination. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır. 3. 33. Clinical Neurology.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg. 1993. pitozis. s. s. 31.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. s. Current Therapy in Neurologic Disease.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. 1993. 2000 . 2.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir. altüst ve/veya genel güçsüzlük.baskı.baskı.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır.NÖROLOJĐ 30.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. Clinical Neurology. Clinical Neurology. dizartri.baskı. s.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. 232 MEDĐTEST Cilt 9.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. 2.baskı. 1993. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. 2. s. 2. 2.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. 6. 34. 32.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi.baskı.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg.

büyük başparmaklar. 136.baskı. umbilikal herni. s. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. kusma. 1996. s. düz oksiput. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. s. 2000 .243-253. diş anomalileri.312-321.baskı.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. XXY e) 46. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1998. mental retardasyon. 132. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. X0 c) Trisomi 18 d) 47. konjenital kalp hastalığı. Ersoy. displastik kulaklar. çekik gözler. Đleokolik tip daha sıktır. kısa el ve ayak parmakları. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. Çilek rengi gaita. azospermi ve sterilite vardır.Hipotoni. Büyüme geriliği.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. 2000. geniş eller (klinodaktili). Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. 204 134. Simian çizgisi. uzun boylu. Testiküler disgenezis. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. ellerde Simian çizgisi ve 5. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. kısa burun. buruşuk dil. Ballard. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. iç epikantus.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. s. küçük ve yay gibi damak. büyük.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama. geniş aralıklı. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. medial aksial triradius.PEDĐATRĐ koma. Ersoy. Ersoy. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. hipoglisemi. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s. hipogonadizm. Pediatric Diagnosis. Avery’s Diseases of the Newborn. bağırsak tıkanması. mental retardasyon. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. iriste benekler. 4. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. s. Essentials of Pediatrics. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. düz geniş yüz. 1996.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir.baskı. burun kökü basıklığı. 15. 15. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1986. kısa. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. 2000. 135. epikantus. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. bradikardi. 133. Plazma testosteron düzeyi düşüktür.312-321. s.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. parmakta klinodaktili. megakolon. 1994. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. s. 2000. Sayı 4.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson.

digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. Essentials of Pediatrics.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. göğüs ağrısı. Bu faydalı olmazsa adenozin. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. 2000 140. s. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır. PDA’da duyulur. Essentials of Pediatrics. s. Devamlı üfürüm.465) Carey-Coombs üfürümü. 143. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. 1992. Janeway lezyonları.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. Heberden nodüller osteoartritte görülür. 1994. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. artrit. üfürüm. Essentials of Pediatrics.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. s. beslenme sırasında huzursuzluk. peteşi. titreme. 1994. s. 141.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. Bu.1161 vd. Graham-Steel üfürümü.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . Ejeksiyon üfürümü. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. artralji.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. Essentials of Pediatrics. Osler düğümleri. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. 139. 1994. embolik olaylar (Roth lekeleri. 1994.507) Đnfektif endokardit ateş. SSS lezyonları). MEDĐTEST Cilt 9. s. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. terleme.) Supraventriküler taşikardi. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. 142. s.509 vd. Essentials of Pediatrics. splenomegali. 1994. myalji. Sayı 4. 138.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür. Essentials of Pediatrics.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler.

sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. Sayı 4. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. s. s. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir.baskı. s. 1991. 149.1024) Perikardit daralmış nabız. s. 1991.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. s. Textbook of Pediatrics. derinden gelen kalp sesleri. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. 1992. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. sessiz prekordium. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. Kızlar taşıyıcıdır. pulsus paradoksusla karakterize.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. ateş.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır. 1991. 145. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. 2000 . s. 144.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. s. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. MEDĐTEST Cilt 9.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar. 14. 148. X’e resessif geçiş gösterir. öksürük. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. boyun venleri dilatasyonu. 1991. 146. 147.

Ancak. 1991. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür.PEDĐATRĐ 150. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. 154. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. 152. d ve E. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. 1991. Sayı 4. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. c. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. D. retikülositozis ve polikromatofili’dir. s. s. 151. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. Bunlar C. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. 1991. “d” antijeni saptanamamıştır. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. Örneğin.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. e’dir. 155.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. 1991. s. trombozis ve enfarkta yol açabilirler. s. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. s. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. Bunlara ilaveten. 207 . artmış MCV.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. SSS tutulumu. 153.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. 1991. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. yüksek Hb düzeyi gibi.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. 1991.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. L2-L3 morfolojik subtip. s. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. s. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. 1992.baskı. s. 14.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir. 156. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. 14. s. 162. 14. 1992. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 2000 . s. 158. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar. 157. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 1992. 1992. Sayı 4.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. 14.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir.baskı. s. 1992. 1992. 14.baskı.baskı. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır.baskı.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. 160. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. (c). Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.PEDĐATRĐ Ancak. 14. 1992. 14.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 163. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir.495-524) Staphylococcus. diğer şıklar kısmen doğru olabilir. 159. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. s. 161.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur.baskı.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.

En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics. 166.baskı. s. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. s.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. 1999.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. 1999. c) Süt salgılama refleksi.116-120) Normal.baskı. Birçok kemiklerde lezyonlar.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. 3. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. 3. s.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır. s.baskı.baskı. s.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. Sayı 4. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. Fizik muayenede eksoftalmus. 164. 169. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. s. 14. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. saçlı deride seboreik raş. 1992. prolaktin salınımı ile uyarılır. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. 167. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. 3. 1992. tromMEDĐTEST Cilt 9. diabetes insipitus. Plazma hacminin azalması. s. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 .1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. 1999. 14.baskı.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir.baskı. plazma vazopressin düzeyinin artmasına.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. 1992. 1999. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır.baskı. 3. 165. anemi.Poliüri.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. hepatosplenomegali.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır.

Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. d) Bebek hipotiroid. 3. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. s. hiperventilasyon. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur.baskı.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. 3. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 175.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır.baskı.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. 1999. Ayrıca hikayede poliüri. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. s. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. 1999. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. 1999. e) Tedavi gerektirmez. 1999. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics. ADH antagonistlerin kullanılması. 3. 172. 3. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. 3. 171. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. Bu bulgu genellikle pH: 7. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. hipertiroid ve ötiroid olabilir. polidipsi. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. hiperfosfatemi meydana gelir. 174. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics.baskı. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. 1999. s. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. 170. halsizlik. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur.baskı. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. 173.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır.baskı. s. 2000 . Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.2 altına düştüğünde gözlenir. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. bulantı. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. Sayı 4. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. Cevap E (Oski’s Pediatrics. s.

s.baskı. kurusoğuk çevre ısısı. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. 179. s. Scheetz.baskı. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. s. Skoldenberg. Genellikle hiperglisemi görülür. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. Erkek çocuklar etkilenirken. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. Cameron. s. Johansson. Wallace. 14. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Pediatric Otolaryngology. 178. 2.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. Fuhrman. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir.baskı. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. Lancet. 1992. 14. 211 .788-789) Adölesan dönemde. s. 3. Bluestone. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. Dev Med Child Neurol 1992. 1999.1501-1503. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. 176. 1992. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. Stool. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Sayı 4. 1992. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 1990. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Munro. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. 337:189-192. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. 177. J Pediatr 1990. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. sonra durdurulabilir. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. yabancı cisimde akla gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Pediatric Critical Care.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. Zimmerman.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. 1991. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır.586.

656. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez. 1991. Aort koarktasyonu sıktır. 2000 . Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. 14. PDA’da görülebilir. MEDĐTEST Cilt 9. 6. 184. H.PEDĐATRĐ 180. American Academy of Pediatrics.2397-2400. Oski. 183.baskı. Rudolph’s Pediatrics. Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 1992. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. s. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. s. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. aortada dissekan anevrizma görülür.baskı. s. Feigin. William sendromu’nda aortik stenoz. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. influenza. 22. 1992. 3.52-53. s. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. 19.baskı. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. Powell. s. pulmoner stenoz görülebilir. Otopside aortun geniş. bağırsak sesleri hiperaktif. Mcnamara. Nelson. s. Fizik muayenede batın distandü. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. 14. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. Textbook of Pediatrics.1289) Splenektomili hastalarda. mitral valvde prolapsus. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz.baskı.baskı. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. 14. Infectious complications in children with HIV infection. s.baskı.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. 1992.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. Pnömoni sık ve fataldır. 1992. Nelson Textbook of Pediatrics.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. s. Sayı 4. 14. 1991. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. 181. 1990. Noonan sendromu’nda boy kısadır.920. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır.182-183. PDA.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. aortik regürjitasyon. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. Pulmoner stenoz sıktır. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. Pediatr Ann 1990. s. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. Cherry. Principles and Practice of Pediatrics. 1991. Bricker. Meningokok.16 yaşında.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür.baskı. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. H. 182. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. 19:421436. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. 1990. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. 1992.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. s.

Groothuis. Serum komplemanı özgül olarak normaldir. 15. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal. s.1422-1429.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). a) Transferrin saturasyonu düşüktür. 186. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır.baskı.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. s. 2. Nelson Essentials of Pediatrics. Hipertansiyon seyrektir. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. 2 saat önce ateşinin 39. 1996. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) MCH düşüktür. c) Hemofilide PT uzamıştır. 1993.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. s. s. 11.522) Bkz. s. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir.PEDĐATRĐ 185. s. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. 2. 1996. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir.478-479) Bakteriyel trakeit.baskı. 190. s. 14.baskı. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. Ersoy.baskı.1501.285) Hemofilide protrombin zamanı normal.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. 188. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir.4oC yükselmesi.1058. b) MCV düşüktür. 187. normal α-tal. Çocuk Hastalıkları. Nelson Essentials of Pediatrics. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 213 .Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. PTT uzun. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder.baskı. 1992. ** Sıklıkla normokrom. Hathaway. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 2000. 2. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır.1388. Nelson Essentials of Pediatrics. kanama zamanı normaldir.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. e) PT ekstrensek yolu ölçer.baskı.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 1997. 15. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. Hay. a) APTT intrensek yolu ölçer. s. Cevap D (Cin. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir.baskı.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. 1996. 189. Paisley.470. 15.baskı. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. s. s. d) RDW azalmıştır. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. krup. c) Ferritin düşüktür. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. Sayı 4. Tablo 23.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

1. Cevap C (Neyzi.69. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. diğer yenidoğan refleksleri.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. Sayı 4.701) Duchenne musküler distrofisi. tonus. hemolitik anemi. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. s. yakalama refleksi. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. PAN’ın bir alt grubudur. 2000.1-0. Pediatri. X’e bağlı resesif geçiş gösterir.cilt.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. s. postural hipotansiyon görülür. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. Gebelik.341) Addisonda hipertansiyon değil. 1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy.baskı.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. 2000 . s. s. 220 218. 220. 219. 2000.cilt.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. Pediatri. s. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. s. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir.PEDĐATRĐ 215. 216. 2000. sağlıklı bebek için kriterdir. Muayenede bulber hipertrofi. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise.5 mg folik asit verilmesi önerilir. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. Emme refleksi. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9.

2000. eritrosit.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. Tablo 29. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. Sayı 4. deri fibroblastlarında da rastlanır.5oC). annede intrapartum ateş (>37.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. 1. s. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. Pnömoni.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. s. yaygın tonus artışı.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. d) Trismus. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. s. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. 225. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. 224. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce).Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. 223. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. uterus yumuşaklığı. karaciğer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Cevap C (Ersoy. 221 . 2000. 2000.263) Bkz.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. aşırı ağlama ve irritabilitedir. s. lenfosit. Pediatri. Kemotaksi. 226. otozomal resesif geçer. osteomiyelit. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. c) Yaşam boyu immunite bırakır. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. lepra. s. Granüllere trombosit. 2000. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. artrit.280) Chédiak Higashi sendromu. boğmaca yapılmaz. lökositoz (>18 000/mm3). bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. perikardit. 222. s. influenza tip B’dir.cilt. -Erişkin dönemde.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur.

çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. s. 2000 . Splenomegali 5. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. Akut kan kaybı 4.217) Henoch Schönlein Purpurası. 2000. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. Normositik anemiler: 1. 228. Makrositer anemiler: a. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. 222 MEDĐTEST Cilt 9. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy.baskı. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Sayı 4. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. ileum rezeksiyonu. 2. s. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. Kronik böbrek yetmezliği 227. anstabil hemoglobinler) II. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı.PEDĐATRĐ Tablo 29.

Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. sarılık. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. 2000. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. 2000. 3. s. koryoretinit bulguları olabilir. 2000 sağlanmaktadır. ay d) 15. Cevap D (Ersoy. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. peteşi. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. nöbetler. c) Hidrosefali. 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. Cevap D (Ersoy. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 4. Ancak üç aylık175 . konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. Buna uyarak. Beslenme bozukluğu. Serebral kalsifikasyon 2. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. mikroftalmi. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. ay b) 9. ay c) 12.166) Toksoplazma triadı.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. annelerin çoğu asemptomatiktir. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. 6. s. Sayı 4. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. 1. hidrosefali/mikrosefali. ay Cevap B (Neyzi. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Koryoretinit 3. lenfadenopati. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir.PEDĐATRĐ 1. hepatomegali. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir.cilt. 2. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. s. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. serebral kalsifikasyonlar. 2000. Dünya Sağlık Örgütü. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. splenomegali. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. ay e) 18. ateş.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. retardasyon. rash. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. s.

5. 2.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. 2000. sorumlu antibiyotik kesilir. dehidratasyon. Đleus j. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. Dehidratasyon d.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. 3 mEq Na+ 2-2. Hipoglisemi sabah başağrısı. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. şok. Şok g. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a.343) Poliüri. Essentials of Pediatrics. a. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. konjestif kalp yetmezliği. Antibiyotik diyaresinde.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. 7. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Kanama b. s. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. Hipotansiyon c. RDS. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. Plazma volümünün azalması (hemoraji. b) AKŞ = 140 mg/dl. Sepsis e. Tablo 1. 2000. 2000. s. Peritonit 6. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. s. 8. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tablo 1.21) Bkz. Yanık f. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Bu nedenle. 2000 .5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sepsis) b. Konjestif kalp yetmezliği ı. s. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson.baskı. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. Nefrotik sendrom h. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir.

hastalık). c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. Kan glukoz düzeyi. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. 12. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. olmasın) 2.1 U/kg kristalize insülin verilir.159) Eritema Enfeksiyozum (5. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. Sayı 4. Cevap C (Ersoy. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. 0. Daha önce PPD (-) olup. e) Fibrin ağı oluşumu görülür. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. 2000.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. s.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. insan parvovirus B19 ile meydana gelir. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. son 12 ayda (+)’leşenler 4.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. saatin sonunda başlanır. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. PPD (-) olsa da korumaya alınır.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir.PEDĐATRĐ 9. Tablo 2. sferositoz. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir. b) PPD (-) ise BCG yapılır. s. ardından 0. s. b) BOS basıncı yüksektir.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Hasta değilse ilaç 6.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. 10. Önce bolus tarzı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir.4 Ü/kg NPH b) 0. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir.346) Đnsülin tatbiki: 2. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır. 3. 2000. 11. 13.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. 2000 177 .25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. Bkz. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. 2000. aya dek verilir.

Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. s.baskı. ensefalopadi. koagülopati. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. yani 10 kat fazladır.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. giderek 178 Tablo 3. kültür (+) ise bu olasılık %3. s. -Günde 20-30 defa olur. CRP. trombosit disfonksiyonu. s. s.cilt.baskı. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. Sayı 4. 2. -Ani başlar ve ani biter.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0.553. Cevap D (Neyzi.677) Bkz.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir. ASO) Tablo 4. 1996. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. 1996. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. Bkz. Essentials of Pediatrics. Ersoy. 2000. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. 16. Tablo 4. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. kongenital kalp hastalığı (%12). 15.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). 14. Tablo 3. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir.756. 1996.3. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri. -Nöbette bilinç kaybolur. 2000 . hiperglisemi.375) Absans Nöbeti (Petit mal). Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. 2. Pediatri. Allerjik reaksiyon. pankreatit. s. 1. 17. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. EKG’de 1/3 vakada PR uzar.1688.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. Ersoy. s. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. -Belirgin organik neden saptanamaz. mikrosefali (%73). b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir.

2000. 2. s. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. Hipotermi Tablo 6. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. Cevap B (Nathan. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Letarji (%32) 3. Ersoy. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. Oksi. 2000 179 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.1613-1620. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. s. 2000.336) Bkz.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz. Makroglossi 8. kuru. Hematology of Infancy and Childhood. s.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. 23.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. s. benekli deri 6. Guatr (çok seyrek) 12.PEDĐATRĐ 18. 1996. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. s. Umblikal herni 7.1531-1540.376-377. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1993. d) Trombosit sayısı normaldir. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. Tablo 8. eklem. 19. Beslenme güçlüğü 5. eklem. Tablo 6. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Tablo 7. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1993. Oksi. s. 1996.baskı.baskı. Konstipasyon 4. Abdominal distansiyon 10. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır.283) Bkz.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. 2000. Bkz. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. 2000. Pedatric Endocrinology. Ersoy. tablo 15-8) Đkincil kanserler. Sayı 4. Uzamış sarılık (%30) 2. Hematology of Infancy and Childhood. s. Tablo 5. b) Kanama zamanı uzamıştır. Geniş fontanel ve sütürler 9. 21. Soğuk.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. 22. Ersoy. s.285) Bkz. Tablo 5. 3.557.

influenza tip B). Sayı 4. 2000. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. mikoplazmalar. Yalancı bir kapsülü vardır. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. 27. 2000. Prognozu en kötü olan tiptir. 2000. 24.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. pnömonia b) RSV c) H. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Daha geç evrede karaciğer. s. 26. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. 2000. s.220) 180 . Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. 25. influenza d) Staph.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. Lokal olarak hızla yayılır. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. En sık 6 aylıkken görülür. aureus e) Strep.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. parainfluenza 3. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. kemik ve beyin metastazları yaparlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. uterus. viridans Cevap C (Ersoy. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. Prognozu iyidir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. bazı adenoviruslar. Embriyonal tipin özel bir şeklidir. Viral etkenler RSV (%50). Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. s.PEDĐATRĐ Tablo 7. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. influenza ve rinoviruslardır. -Bothyroid sarkom: Vagen.

Tablo 9. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. Diz. Pediatri. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. MEDĐTEST Cilt 9. 2000. 2. 28.cilt.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. s.baskı. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . calicivirus.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. 2. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. s. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Otosomal resesif geçişlidir.471) Kalıtsal nefrit hematüri. Sayı 4.cilt.cilt. s.382. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. 32. 2. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. eklem içi kanamalardır. 2000 Tablo 9.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar.PEDĐATRĐ cuttur. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. 2. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır. enterik adenovirus. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır. Pediatri.390) Bkz. Pediatri. 30. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. s. 29. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir.

Buradaki glossitte dil kaba. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. geç ve kalıcı bulgulardır. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. Sayı 4.baskı. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. Tedavide mısır. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. 37. s.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). suprasternal. Tablo 11.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. s. Pullanma olur. Metalik nitelikte öksürük.Dermatit. 2000. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. 2000. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Fizik muayenede.54) Bkz. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. e) PTH artar. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. oryantasyon bozukluğu. baklagillerden fakir. 3. Özellikle omuz. zorlu solunum. 2. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. anoreksiada pellegra gelişebilir. sonuçta villus hasarı. Cevap A (Ersoy. renkli plaklar (Bitot lekeleri). keskin kenarlı plaklar olur. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. gri. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. 36.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. 2000. c) Ca++ düzeyi düşer. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. depresyon. s. 33. Kusma 34 gün. s. 34. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. Tablo 10. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. malabsorbsiyonlarda. MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. Demans. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. d) Serumda cAMP artar. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) Alkalen fosfataz artar. glossit. Subglottik bölge. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. dalgınlık. Bulber konjunktivada kuru. 2000 . Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. s. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. 2. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir.43) Bkz. ancak çocuklarda nadirdir. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. 35. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir.

Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. 2. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N.baskı. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. ortostatik hipotansiyon. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. derin de olabilen anemi vardır. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. haftada normaldir.baskı. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. b) Her iki cinste eşit gözükür.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. s. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. Sayı 4. aksırık. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. hipotansiyon. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. b) BOS 1. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.coli b) B grubu streptokoklar c) S. e) Anemi vardır. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. 2000 Tablo 11. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. Đdrar asitüri N. Çocukta tipik olarak. PTH N.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir.baskı. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. Amino Fosfatüri N.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. s.baskı. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. 2. gövdeyi. 39. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder. 38. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur.285. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E.PEDĐATRĐ Tablo 10. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. splenomegali. hepatomegali ve lenfadenopati vardır.312) Bkz. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. s. Gövdede eritematöz maküler döküntü. Tablo 12. c) Splenomegali vardır. 183 . gövde pembe 40. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. En sık tutulan eklem dizdir. 2. s. 41. cAMP N. 2. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. e) Kraniyal sinirleri tutabilir. En sık büyük eklemler tutulur. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. MEDĐTEST Cilt 9.

Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. 42. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. Staphylococcus aureus ya da Candida S. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. s. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. X’e bağlı olarak geçer. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. Zamanla nöronlar kaybolur. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. ateş. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. 2. 2. BOS sıklıkla hastalığın 1. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. 184 43. fokal duyarlılık (%70). dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. üriner retansiyon veya inkontinansa. Muayenede bulber hipertrofi.PEDĐATRĐ Tablo 12. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir.55) Fabry hastalığı. s. streptokoklar (%10). 2. Hastalıkta kesin tanı serum. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. yerel ödem. aureus. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). seyrek olarak gram negatif basiller. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Salmonella. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. Escherichia coli. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. 2000 . s. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi). kol-bacak hareketlerinde azalma. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. Pediatri. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Hastalık. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. lökosit. aureus (%60-90. Pediatri. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir.baskı. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. Sayı 4. grup B streptokoklar S.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır.cilt. 44.cilt. Güçsüzlük 6.

Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. proteinüri. Đlk belirti.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. kas fosforilaz eksikliği. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. 2. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. Ekstremite ağrıları. endokard ve miyokard kalınlaşır. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. e) Refleksler hiperaktiftir. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. 2. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. plazma. omuz. Fazla miktarlardaki fenilalanin. Egzersizden sonra serum transaminaz. iskelet deformiteleri. Sayı 4.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Pediatri. Kombine. büyük dil. sülfatid.cilt. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Ayrıca kalp kapakları. 47. aylar arasında hepatosplenomegali. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. Deri kalındır. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. çabuk yorulma şikayetidir. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. Fenilketonüri. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. 18-24. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. s.cilt. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. dirsek. hafif pençe eli deformitesi vardır. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. c) Hipotonisite vardır. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. göz yaşı. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. deri lezyonları karakteristik bulgulardır.42) Hurler sendromu. lökosit. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. B grubundan hastalarda vasküler epitel. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. kas krampları. 45. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. Hastalar doğumda normaldir. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. 46. Pediatri. b) Kusma en erken belirtidir. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. Genellikle 624. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. s. Tanıda.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. 2. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. Pediatri. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. idrar. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. ateş. 185 . Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. miyoglobinüri. Nörolojik belirtilerin serebrosid. Cevap C (Neyzi.7) Fenilketonüri (PKU). Dişler deforme. Diz. iskelet kaslarında azalmıştır. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar.cilt. aylarda zeka geriliği belirginleşir. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. parmaklar kısa ve künttür. Kesin tanı. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. s.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). Hemen tüm dokular tutulmuştur. kaba yüz yapısı. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. terleme olmaması.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. Hipertonisite vardır. eller geniş. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür.

Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. 1. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. ateş ve halsizliktir. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. nazal veya orofaringeal materyelden. evresinde görülür.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 .cilt.cilt. Ekspiryum uzamıştır.cilt. Solunum yüzeyelleşebilir. Pediatri. s. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. Tablo 13. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. kirpikler de pigmentten yoksundur. meme gelişmesinin 3-4.278) Bkz. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. Taşipne vardır. 1. 49. Wheezing duyulur. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. Bazen raller de duyulabilir. s. nezle. yaygın olarak albinizmde görülür. ergenliğin erken döneminde başlar. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. Pediatri.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. Pediatri.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. s. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir.cilt. 1. Hasta. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. 51. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. 1. 50. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. kaş. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. bu nedenle pubis. MEDĐTEST Cilt 9. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. solunum yetersizliğinden ölebilir. çok zaman tek taraflı. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. Albinizmde deri ile birlikte saç. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. Sayı 4. Virusun nazofaringeal. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir. Meme gelişmesini. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. öksürük ve hafif ateş olur. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. Pediatri. En fazla ilk yaşlarda. 2000 48.PEDĐATRĐ Tablo 13. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. büyük. Bulaşma direkt temas ile olur. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. s.

cilt. kasık ve antekübital 187 . günde döküntü tamamen kaybolur. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. hafif konjunktivit.gününden önce olur.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. Döküntü ilk olarak aksillalar. Alın kırışıklığı. kötü prognoz işaretidir. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. Hastanın şuuru genellikle açıktır. baş ağrısı.cilt. 3 gün kadar kısa. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi.cilt. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. 2. Pediatri. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. öksürük. s. gövde ve ekstremitelere yayılır. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. gününde kırmızı ve nokta şeklinde.351. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. uzun ve ağrılı olur. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. anoreksi. Daha sonra spazmlar çok daha sık. Döküntüler pembe renklidir. Abdominal duvar.5oC’ye yükselen ateş olabilir. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. 1. kasık ve boyundan başlar. noktasal ya da ince papüler olabilir. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Kızıldan farklı olarak. Kızılın epidemiyoloji. Pediatri. Döküntü ilk önce yüzden başlar. nezle. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. 54. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır.684. ancak ön planda suboksipital. 2. plazma hücreleri artar. Döküntünün 1. Spinal sıvı normaldir. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. 53. asfiksiye.baskı.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir. 1. postauriküler. tahta gibi serttir. 55. 1. Sayı 4. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. parlak ışık. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. Solunum kaslarının tutulması. s. servikal kısımları tutar. kollar. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). Hastalık sinsice. Nadir olarak da 39oC-39. s. Ateş.PEDĐATRĐ 52. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. soyulma görülmez. Ekzantem kırmızı. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. sonra süratle boyun. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Pediatri. Adenopati jeneralize olabilir. Yüksek ateş. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. s. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Kan tablosunda lökopeni vardır. Anormal lenfositlere de rastlanabilir.352) Kızıl. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. koma ve ölüme neden olur. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. bulgular. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. 3.

nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). 2. apne Yok Gangren. Tablo 14. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. s. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). 58.61) Bkz. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. 2000 . Tablo 14.baskı. s.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Sayı 4. 57. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık. 2. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. enüresis alarmları ve imipramine’dir. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır.baskı. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir.baskı. s. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. Optik atrofi. 56. 2. Bilinmiyor Kolik.

(renal) ↓ HCO3.5 mEq/L düşer. Tablo 15.1 mEq/L artar. Sayı 4. baş dönmesi. 2000. d) Coombs testi pozitiftir. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. 2. 2.378) Karbamazepinin yan etkileri. 60. kraniyal sinir felci görülür. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. diplopi. e) Retikülositler artmıştır. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür.5 mEq-L artar.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi.(renal) ↓ HCO3. PCO2’de 10 mmHg için HCO32. 2. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. kusma.0-8. 189 . Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. renal bikarbonat atılımı HCO3. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir.baskı. parezi görülebilir. serebellar ataksi. Daha yüksek düzeyler (7. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. yorgunluk. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. s. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59. 7 ve 8. 62.589) Bkz. bulantı. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. s.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. güçsüzlük. En sık 6. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. s. s. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. 2000 61. 2000.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir.5-7. Hiponatremi. 63.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.0 mEq/L). ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut).PEDĐATRĐ Tablo 15. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. b) Akut böbrek yetmezliği yapar. MEDĐTEST Cilt 9.(renal) HCO3.

Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kan yaymasında şistositler. Đdrar analizinde. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir.54) Bkz. 2000 . b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. s. daha ziyade adölesan dönemde görülür. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. letarji. Ayrıca tibia (%15). Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. Kötü prognoz bulguları. regional lenf nodu tutulumu (%20). gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. fibula. 65.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. trombositopeni. humerus. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. humerus (%15) tutulumları da olabilir. 2000. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. s. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. irritabilite ve oligüri söz konusudur. Fizik muayenede solukluk. Cevap C (Ersoy. Retikülosit sayısı artmıştır. ödem. Tablo 16. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. Sayı 4. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir.303) Osteosarkom. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. kostalar. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. proteinüri ve silendirler görülebilir. s. 2000. yumuşak doku şişkinliği. Lökositozis sıktır. distal femur. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). hiperemi. Meduller kavite veya periost kökenlidir. 2000. Sedimentasyon artmıştır. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. 64. Sıklıkla femur tutulur (%40). Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. aksırık. Fleksiyon halindeki bebek.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) En sık vertebralar tutulur. 2000. s. mikroskopik hematüri. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Primer tümör sıklıkla. Coombs testi negatiftir. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. peteşi.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. Tablo 16. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy.

3 evre şeklinde seyreder. 68. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. Pediatri.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. bazen torsiyone testis olabilir. Prodrom dönemi yoktur. e) Processus vaginalis açıktır.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. Pediatri.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Tedaviye gereksinim yoktur. ay Cevap B (Neyzi. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). nöbet.686-687) Erythema infectiosum (5.4 oranında görülür. s. 1.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H. 72. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. 2.144) S. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. s.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. parezi. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. influenza d) Candida e) N. pnökokok %25).5. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. c) Malignleşmez. Kuluçka döneminin 6-14. Sayı 4. Pediatri. körlük. Sıcakta döküntüler artar. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. 191 . Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. püstül. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. sayıları 6-12’yi bulan. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. Prematürite ile bu oran artar. Komplikasyon olarak artrit.7 oranında. 69.cilt. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4. yenidoğanlarda %3. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Bazen shigellosis’te de olabilir. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. 2.328) Kriptorşidizm. meningokok %15. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. büllöz impetigo.44) Gül lekeleri. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. 70. 2000.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. 1. sellülit. ay b) 15-18. öğrenme bozukluğu. 2000 Tablo 17. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. Essentials of Pediatrics. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. Cevap C (Ersoy. 1. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. s.cilt. dekadlarda ortaya çıkar. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. d) Đnfertiliteye sebep olur. follikülit. Retraktil testis. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. gün olduğu sanılmaktadır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır.baskı. s.PEDĐATRĐ 67. 3. 71.cilt. 2000. influenzae %8. Tablo 17. meningitis Cevap B (Nelson.100) Bkz.

sarılık. ancak ödem.cilt. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. 2000. 75. Pediatri. 2000 fazlalığında hepatomegali . Kafa içi basınç artması. tartı alamama. 1. kusma. bazen de yüzde görülen ödemdir. seboreik lezyonlar.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür.C. alopesi. çatlaklar.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. X-Ray’de kardiyomegali. Erkek çocuklarda daha sıktır.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. s. deride pullanma ve soyulma.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. hipopotasemi mevcuttur.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. Pediatri. 77. Saçlarda renk açılması. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. kraniotabes olabilir. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. 78. 76. Hipoalbüminemi. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. tartı alımının durması. ağız kenarında çatlaklar. 1. s. kusma. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. tartı kaybını maskeler. depigmente ve hiperpigmante alanlar. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. Deride pullanma. 1.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. 73. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. fontanel kabarıklığı vardır.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir.C.cilt.cilt. 1. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. kemiklerde şişlikler. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır.407) Kwashiorkor. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. 74. bazen ülserleşmeler görülür.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. hepatomegali. kolay kırılma.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur.-V. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Bulantı. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. Pediatri. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür.cilt. Pediatri. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. s. Yaşa göre boy genellikle normaldir. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. s. letarji.S. baş ağrısı olabilir. Đştahsızlık. özellikle proteinden yoksun. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. s.

s.498) IgG.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. 1. 1. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. oriyantasyon bozukluğu. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . hiperestezi. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. s. dalgınlık. 85. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. diyare.cilt. Esas bulgu. depresyon. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. iştah kaybı. depresyon. s. Glosit. Pellegra. iştahsızlık.cilt. kas ağrısı. s. kas yorgunluğu. Gerek erişkinlerde. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. halsizlik. blefarit. MEDĐTEST Cilt 9. glosit gibi mukoza lezyonları. irritabilite ve ishal görülebilir. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri.cilt. Pediatri. 1.cilt. Klinik olarak glossit.504) Bkz.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur.515) Bkz. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. s. 1. tremor. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. s. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. 80. 1. stomatit. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. 82. Pediatri. MCV artmıştır. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. solukluk.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. depresyon. anoreksi. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. ekstremitelerde parestezi. Pediatri. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. Sayı 4. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. irritabilite. 79. Pediatri.cilt. Pediatri. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. emosyonel instabilite. Tablo 18. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. 1. 1.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. günlük işlere ilgi azalması.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. s.cilt. periferik paralizi. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. 84.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi.cilt.424) Biotin eksikliği. 2000 81. Pediatri. Tablo 19. Pediatri. 83. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır.

TOPV DPT (2). akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. vasküler tromboz. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. Sayı 4. IgA yapımını arttırır. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. Đnflamasyonu. mast hücreleri proliferasyonu. Antiviral. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. T. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. En sık saptanan etkenler başta S. nötrofil yapımını arttırır. Makrofaj yapımını arttırır.PEDĐATRĐ Tablo 18. timositler. tümör nekrozu. N. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. 1. s. TOPV DPT (2). IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. Cevap E (Neyzi. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. Myeloid büyüme faktörü. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. mast hücreleri. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. tümör hücrelerini öldürücü etki. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri.cilt. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. TOPV Kızamık DPT (2). Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. T hücre proliferasyonu. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. otosomal resesif geçişlidir. tümör nekrozu. Đmmun reaksiyonları arttırıcı.546) C2 yetersizliği. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır.cilt. 2000 . fibroblastlar. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. IgE yapımını arttırır. TOPV Td (3). kemotaksi uyarıcısı. Pediatri. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. menenjit gözlenir. Pediatri. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. timus Makrofajlar. Hematopoetik büyüme faktörü.pneumoniae olmak üzere H. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. TOPV DPT (2).menengitidis’tir. endotel hücreler. 86. antiproliferatif Đmmun regülatör.influenzae. vasküler tromboz. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. bakteriyemi. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. immun reaksiyonları arttırıcı. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. s. natürel killer hücreler Makrofajlar.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. makülopapüler 194 Tablo 19. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. antiproliferatif Antiviral. Myeloid seri yapımını arttırır. 1. tümör hücrelerini öldürücü etki. keratinositler. B ve mast hücreleri uyarıcısı. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı.

Tonsiller büyümüştür. 88. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. s. 89. diş yerleri. s. ESS’daki ana anyon Cl’dur. Doğuma yakın kıllar biter. ISS’da ana katyon K+’dur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir.2000. Baş gövdeye göre çok büyüktür. Gözler kapalıdır. renal amonyak yapım artışı. kırmızı ve belirgin duruma gelir. Bununla beraber ileus. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. kusma kızılın prodromal belirtileridir. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. izole göz hareketleri başlar. sodyum tutulumu. 90. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. Sayı 4. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. T dalgasının tersine dönmesi. hafta b) 9.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Bu kıllara lanugo adı verilir.ayda kulak. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. 195 . 5. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. 6. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir.24) Hipokalemik sonucu: 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. 3. hafta c) 15. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). Giderek papillalar ödemli. Dil. haftadan itibaren hisseder. Enantem. burun.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. hafta d) 20. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. Ani başlayan ateş. Aksilla. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. lanugo vücudu sarmıştır. 87. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. boğaz ağrısı. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır.4) 4. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. 2000. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. Soyulma 3-4 haftada geçer. yutma güçlüğü. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 4. 2000. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. Đlk ve 2. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. dil ve damak). ayda cilt çok ince ve şeffaftır. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. diğer bulgulardır. 4. Anne. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. ödem ve hipokalemik nefropati. miyokardiyal fibrozis. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. ayda kıllanma başlar. 2000. 2. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. QT aralığının uzaması. Bu kıllanma geçicidir. kirpikler belirginleşmeye başlar. 2000 hissetmez. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. 5. baş ağrısı. haftada spontan hareketler başlar. 8. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. Ateş ikinci gün doruğa erişir. poliüri. s. genital organlar belirginleşir.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. s. 9. haftada. ST depresyonu. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. 4 ve 5. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. buna da kırmızı ahududu dili denir. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. Saçlar. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. ayda. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. ucu ve kenarları kırmızıdır. tırnaklar.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. hareketleri 13-14. farinks. polidipsi.

S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. 93. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 96. makroglobülinemi) Tanıda.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kollajen doku hastalıkları 3.PEDĐATRĐ 91. s.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 97. Schirmer testi yapılabilir. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. kataralis Cevap A (Ersoy. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir.129) Sjögren sendromunun komponentleri. Otoantikorlar 4. S. 2000. 2000. Frontal sinüs. adenovirus.aureus ve P.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. pnömonia b) Adenovirus c) Staph. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. aureus d) RSV e) B.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H.213) Primer etken bakterilerdir. s. s. s. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). 1. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. 94. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. s. Situs inversus. Nadiren RSV. s. S. 95. s. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. Branhamella catarrhalis. 2000.aeruginosa’dır. 92.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. 2000.126) Gottron papülleri. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. 2000 . Sayı 4. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir.influenza’dır (%25). Otitis media sıktır. Diğer bulgular (lenfoma. psödolenfoma.

Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Trille beraber bulunmazlar. radyasyon.Konjenital kalp hastalıkları.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. -Üfürümler müzikaldir. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. aort darlığı. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. Cevap E (Ersoy.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. haftaları arasında ortaya çıkar.239) PDA. heyecan. Sol 2. s. Masum üfürümler ne kalpte. 2000. interkostal aralıkta duyulur. 2000. aort ve pulmoner artere bölünür. s. d) EKG normaldir.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. Kan basıncı. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. Sayı 4.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. Telekardiyografide kalp büyük. ve 3. interkostal aralıktan apekse. 2000 . Sol 2. ilaçlar. middiyastolik üfürüm VSD. sol 4. 98. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. Ateş. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. Đlk komponent aortaya. EKG’de sağ eksen kayması. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. 2. 102. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. 99. aort yetersizliği. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. hafta d) 14-18. e) Daima diastoliktirler. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. hafta e) 20. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. b) Hemen hiç yayılmazlar. Özellikler: -Daima sistoliktirler. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. ikincisi pulmoner kapağa aittir. 2000.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. EKG ve radyografi normaldir.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. derece ventrikül aktivitesi vardır. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. s. Prekordium hiperdinamiktir. Prekordiuma. 101. hafta b) 5-8. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. MEDĐTEST Cilt 9. suprasternal oluğa yayılır. hafta c) 8-12. 2000.

Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. 2000. kulak. BOS bulguları genellikle normaldir. 2. KĐBAS geç olarak gelişir.691) Medulloblastoma. Ancak bu bulgu. yüz. IX ve X. s. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. 105. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. Nöbetin sebepleri.cilt. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. ağrı. s. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. kraniyal sinir b) V. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. Sayı 4.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. 2000 .680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. 2. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. s. Periferik direnç arttırılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. kraniyal sinir e) VI. Tablo 20. Pediatri. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. s.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. 2. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. 104. abducens %55 oranında tutulur. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur.trigeminus %60 ve n. 2. Essentials of Pediatrics.cilt. kraniyal sinir c) VII. Kan basıncı ve kalp atımı artar. 2. hemen yalnız çocukluk yaşlarında.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. kraniyal sinir d) X. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. 106.660) Bkz. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. 107. Spongioblastom. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. sinüs. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. ön planda kafa çiftleri. MEDĐTEST Cilt 9. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. Bulgular. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Prognoz kötüdür. s. n. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. s. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur.cilt. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. Bebek. Pediatri. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları.cilt. Genellikle tanı. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. Pediatri. Bazen de. çiftler %80.baskı. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. Anemide nöbet sıktır. Pediatri. Glioblastom).Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. 103.

2. Essentials of Pediatrics. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. hiperkinetik. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. Kas tonusu artar. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Kas tonusu azalmıştır. 109. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9.. Atetoz hiperkinetik.baskı. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. yavaş. 2000 Cevap C (Nelson. şekilsiz bir harekettir. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır.698) Bkz. Essentials of Pediatrics. Distoni hiperkinetik. hızlı. kaba. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında. Sayı 4. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. Tablo 21. istemsiz. 2. sürekli olmayan. düzensiz. yavaş. s.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. s. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır.PEDĐATRĐ Tablo 20. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. 199 . Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. ritmik titreme hareketlidir. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı).707) Kore hiperkinetik. süregen.baskı. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir.

46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. s. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Pediatri. Pediatri. Kaşık tırnak (coilonychia). 114. s. Sirozda. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur. Yutma güçlüğü. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. sulu gıdaların burundan gelmesi. tırnağın konkav bir şekil almasıdır.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Laringomalasi. s. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. Tırnak lunulalarının kaybolması.643. Baş gelişlerinde omuzun. s. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir. burundan konuşma ile kendini gösterir. 112. s. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. 111.cilt. 1. 1. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. Sayı 4. 2000 110. Pectus excavatus ile birlikte olabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Laringomala200 . Pediatri.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. nefrotik sendromda görülebilir. 1. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Pediatri. 1-2 haftada tamamen geriler.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi.cilt. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir. Pediatri. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. 1. 1. 113. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi.cilt.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir.cilt.PEDĐATRĐ Tablo 21. Bu durum. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir.cilt. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). doğumsal kalp hastalıkları.

116. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. 119. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. doğumda en sık zedelenen sinirdir. Pediatri. kleidokranial dizostoz.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. Etiyolojisi iyi bilinmez. 1. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. 1. 2. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. aylarda kapanır. arka. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. 1.177) Embriyo. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Pediatri. hafta b) 6. s. Ön fontanel genellikle 10-12. Prognoz genellikle iyidir. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. s. Sayı 4. Tedavi gerektirmez.PEDĐATRĐ 115.cilt.cilt. d) Eozinofili yoktur. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . b) Tedavi gerektirmez. c) Doğumdan sonra 2. hafta c) 7.cilt. yaklaşık 4. Kendiliğinden rezorbe olur. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. 1. hafta d) 8. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. s.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır. 1.cilt. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. Cevap A (Neyzi. Pediatri. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. 1.299) Özgün döküntüler. hafta e) 10.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır. Essentials of Pediatrics. 117.hafta Cevap A (Neyzi. s.cilt. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. 120. s. 4-8. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. s.189) Yenidoğanda ön. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir. Pediatri.244) Fasiyal sinir.cilt.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. s. Pediatri.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson.baskı. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. Gebeliğin 8. Kanda eozinofili yoktur. 118. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. günde görülür. Özellikle ikinci günde görülür. Pediatri. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9. 121.

Tuşede rektumun boş olduğu saptanır.PEDĐATRĐ Tablo 22.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. ileum. s. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. Đnvajinasyon. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. anus etrafında da oluşabilirler. 2. intrauterin gelişme geriliği. overlerde kist. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. körlük. MEDĐTEST Cilt 9. d) Deri ve mukozaları tutar. Sıklık sırasıyla jejunum. mikrosefali. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. En sık ileumda görülür (ileoçekal). s. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. e) Polipler genellikle saplıdır.cilt. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. duodenum ve kolonda oluşa202 . Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. Pediatri. Tablo 22. b) Polipler ileusa yol açabilir. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir.124-125) Đnvajinasyon. Bu hastalarda çomak parmak. 124. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. s.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. Essentials of Pediatrics. sağırlık. kusma gibi belirtilere neden olurlar. Kusmalar giderek safralı olur. El ve ayak ayalarında. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. punktat konYüz ve kulak anomalileri. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur. 2. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. Pediatri. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. 123.162) Bkz. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. mide. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia.baskı. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. Sayı 4. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. c) Polipler en sık kolonda görülür. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. 2.cilt. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Cevap C (Neyzi.123) Peutz-Jeghers sendromu.

Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. Clinical Pediatric Neurology.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel. 1996. Protein içeriği genellikle 2.coli d) H. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. Sayı 4. 15. 3. 126. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. 203 . s. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. 129. bulantı.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. 15. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. 5. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. terleme. s.baskı. 1997. Paroksismal özelliği vardır. Ersoy.baskı. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur.baskı. miyozis. 2. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. konvülziyon. karın ağrısı.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. Sıvı bulanıktır.baskı. cılız ağlama. Textbook of Child Neurology. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. Menkes.baskı.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. 1995.18-19. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. 127.baskı. Pediatri. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir.PEDĐATRĐ 125.baskı.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. 5. Textbook of Child Neurology. 11(3):231-41.baskı. Clinical Pediatric Neurology. 3. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. ateş. Nelson Textbook of Pediatrics. Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E.435) Baş ağrısı. MEDĐTEST Cilt 9. Katkı Pediatri Dergisi 1990. sekresyonlarda artış. s.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. 2000.0 g/l’den daha azdır. 2000 128. 130. ishal.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. 3. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. 131. ataksi. 1996. Clinical Pediatric Neurology. 15.cilt. s. kusma ve ishal vardır. baş dönmesi. kusma. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir.

6. General Urology. Sayı 5. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. 13.760-761) IVP en iyi yöntemdir. Smith's. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır.0 mmHg b) 2. 6. 3. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. McAninch. 8. 7.275) Ürik asit taşları non-opaktır. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. s. Campbell's Urology. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. 1992. Smith's General Urology. 13. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. 6. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir.5 mmHg c) 6.ÜROLOJĐ 1.baskı.5 mmHg d) 10. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. s.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır.0 mmHg Cevap C (Patrick. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. Campbell's Urology.baskı. s.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. s. McAninch. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. 13. 2000 .baskı. s. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. 1992. Campbell's Urology.5 mmHg e) 15.baskı. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. 1992. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir. s. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır.baskı. Atrofik.baskı. Sistin.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. 13.baskı. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur.5 mmHg dır. 4. 6. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. 262 5. Smith's General Urology. 2. Smith's General Urology. s.

Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. s.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar. Cevap B (Duckett. b) 8. 6.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. c) 10.aureus Cevap A (Yaman. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar. s. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. 9. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder. Üretranın kısa olması. 11. 13. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir.coli'dir. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur. 10.baskı. s.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology.aeruginosa c) S. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. 12. Cevap C (Campbell's Urology.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. d) 16. Đnfeksiyon ajanı %75 E. Üroloji. Sayı 5.aureus Cevap D (Campell's Urology. 2000 d) Klebsiella e) S. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. baskı. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir.coli b) P. Smith's General Urology. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. baskı. 1992.baskı.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. akciğer. e) 20. 2.baskı. 1992. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır.mirabilis e) S. 13. 1992. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. 6. Adult and Pediatric Urology.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. s.378-412) Flutamid. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. 14. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. 1. s.baskı.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. s.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür. s. s.baskı. Smith's General Urology.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. 1992. 15.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir. 16. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. 6. 13.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4.feacalis d) P. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz.

Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir. peri-üreteritis palstika. s. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. 1995 s. O: Ürogenital Tümörler. 1990 s.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. Sedimantasyon hızı (%60).ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. Nöropati (%4). beyin ve kemiklere yayılabilir. s. 18. Üroloji 1. 22. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. baskı. kr. Üroloji 1. V.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology.S ve ark. baskı. 23.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. 1992. 6.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır. periüreterit.O Ürogenital Tümörler. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.2135) Tiriamteren. L.S ve ark. baskı. 21. 1992. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. s.128) Sonradan periureteritis fibröza. 6. 1998.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. 1992.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. 6. 20. Yani Üreterler. Aorta.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. Polisitemi (%2-6). Ateş (%26). Anemi (%33). Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. 24.S ve ark.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. 1990 s. 1995. s.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. 19.Temel Üroloji. 17. baskı. s. baskı. Hiperkalsemi (%8).Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. Olguların %30'da görülür. s.13) Paraneoplastik Sendromlar. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır. Sayı 5. 1992. L.L. 2000 . 6.baskı.

2. Embriyonel Karsinom 4. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.3. şüpheli 10-20 ng/ml ise. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. olarak saptandı. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.'ler: 1. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. Spermasitik Seminom 3.baskı 1995.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir.119.baskı.-(308) 27.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. Seminomadır. Seminom 2. 1990.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.'dür. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. 1.2.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. Tümör olarak kabul edilmektedir. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden.'ler: 1. 1996.5 Cevap B (Đnci. b) Puberta precox'a neden olurlar. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir. Anafarta. Ürogenital Tümörler. PSA: 0-4 ng/ml ise. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek.4. Yaman.5 c) 3. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. 1. Üroloji. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. Temel Üroloji. Bilateral abdominal testisin birinde tm. Đnci. Koriokarsinom 7.'üdür. a) 1. 2000 . 26. Üroloji. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Leyding Hücreli Tm.5 ng/ml. periüretral bölgeden (%5). Yolk Salk Tm. Bu hastalarda en sık görülen tm. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. diğerinde oluşma riski % 30'dur. Sertoli Hücreli Tm. oluşursa. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm.4. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. Temel Üroloji. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza. 2. s. 5. olarak saptandı. Ultrasonografi . 3.3 b) 2. VUR tanısında değeri sınırlıdır.5 e) 1. Ürolojide Tanı Yöntemleri.387. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır.142-161. s. Đnci. Ancak VUR araştırması.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm. Ürogenital Tümörler. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. 25. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir. 1998. Sayı 5. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. Germinal Hücreli Tm. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir.319-323-377. Teratokarsinom (Mıx Tm. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. Granüloza Hücreli Tm. Poliembriyoma 6. 1995 s. s. 1998 s.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9.349-753) Yolk Salk Tm. Cevap D (Yaman.s. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder.5 d) 4. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır.'lerde % 75 oranında yükselir. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. s. 1.baskı 1990 s.'lerdir. Normal 4-10 ng/ml ise.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır.

Bleomycın.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir. Ani intraabdominal basınç artışları. 32. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. 30. s. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. s.ÜROLOJĐ hipoekoik. Üroloji.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. 1. Doxorubıcın. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. s. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. s. Adriamycin.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji.375) Üroflovmetri. 1998. Mytomycin-C. 1.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. Epodyl. b) Komplet veya inkomlet olabilir. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. 2000 . e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir.(Adrıamycn). proflometri üretral basıncı. Đdrar akım hızını ölçer. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. Vınblastın. Prostat lastik kıvamındadır. 34.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. Cevap B (Temel Üroloji.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. s. 33. 31. Üroloji. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir. Cevap D (Temel Üroloji. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. 1998. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. ıkınma. Sistemik KT: Cısplatın. 1998. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir.5-Fluorourasıl. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır. 28. Metotrexate. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. 1998. Orta hattaki sulkus silinmiştir. baskı 1990 s. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. Mitomycin-C.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. 29. 2. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Cytoxan.baskı 1990. Sayı 5.

1998 s.5 yaş arasında bitirilmelidir.baskı.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. s.831. 1998. 41. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. d) Astenozoopspermi.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. 267 .Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. 36. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur. e) Teratozoospermi.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40. 1998. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. Campbell's Urology. 7. 38. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. 7. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. 1998. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir. Campbell's Urology. 2000 Cevap B (Temel Üroloji.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. b) Azoospermi. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. 1998. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. Cevap C (Walsh. s. s. 1998 s. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. 40. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır. Sayı 5. s. c) Oligozospermi.baskı.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. 37. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. 1998. s. 35. Abakteriyel prostatitle karışabilir. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. s. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir. 1998. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur.831) Üriner Tbc. Cevap D (Temel Üroloji. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji.

1998 s. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır. . sistin. patolojik kemik kırıkları.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh. 1998 s.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir. intestinal bozukluklar. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. ürik asit ve struvit taşları. 7.5 arasındadır. 45. çocuk.baskı. SayıĐ 5. 1. 14.baskı. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. 44. Campbell's Urology. üriner enfeksiyon.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji.baskı s.ÜROLOJĐ 42. 1998 s.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir. s.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. baskı. Campbell's Urology. 43. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. Campbell's Urology.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. osteoporoz. 7. 7.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. üriner sistem anomalisi.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır.baskı. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh.

Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. 3. 7. 2. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. 4. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. MEDĐTEST Cilt 9. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. 2000 . 5. Sayı 5. 6. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir.

146) 12.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. Klinik Anestezi) MAK. s. 283 . s. 1994.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. 1996. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. Basics of Anesthesia. Basics of Anesthesia. Mikhail.1147) 16. b) Yalnızca yumuşak damak görülür.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür.1229) 14. s. Sayı 5. s. 2.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması.baskı. 2. Clinical Anaesthesia. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. 1994. Basics of Anesthesia. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. 2000 17.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. Anesthesia.1138) 13. Anesthesia.baskı. c) Yalnızca uvula görülür. s. 9. 2. 10.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller.baskı.baskı.79) 11.923) MEDĐTEST Cilt 9.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. 2. 1989. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. s. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller. s. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. Cevap C (Miller.81) 15. Clinical Anesthesiology. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur. s. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. Anesthesia.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. 1994. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan.

s. 2. Cevap E (Morgan. s. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir.275) 18.. Mikhail. s. Mikhail.baskı.5. s.baskı. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. 1996.163-4) 22. 1996. 2. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar.baskı. 2. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır. d) Barbitürat verilir.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7.151) 284 26.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. 2. Basics of Anesthesia. Clinical Anesthesiology.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. s. Clinical Anesthesiology. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır.50) MEDĐTEST Cilt 9.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır. Cevap C (Miller. 2000 .1468) 19.cilt.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. PCO2: 46 mmHg.193.382) 21.805) 20. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. Basics of Anesthesia. BE: +12 mol/lt. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. 1996. 196) 25.826) 24. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 1994. HCO3-: 35 mmol/lt. Sayı 5. Cevap B (Şahinoğlu. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 1994. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir.baskı. Clinical Anesthesiology. Mikhail. Clinical Anesthesiology. s. s. Mikhail. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. s. bulunmuştur.202) 23. 2. 1996. s.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir.

1993. s. d) Kalmann snd. 1994. c) Snup snd.baskı. 4.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. 2. Klinik Enestezi.baskı. s. s. s. Sayı 5.S.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd. Cevap A (Esener. 1991. s.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. 2. 2. 2000 . Anesthesia Ronald. b) Dandy-walker snd.191) 33. Textbook of Medical Physiology. 1994. 1991.159-160) 35.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. s.239) 30.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27. Clinical Anesthesiology.338-340) 285 Cevap A (Miller.baskı. 1994.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor.184) 29.A. s. s. e) Budd-chiari snd. s.607) 31.293) MEDĐTEST Cilt 9. 4.baskı.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan. 247) 28.baskı. 1991. Clinical Anesthesia.I.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. s.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. 3. Hazards and Complications of Anesthesia. Clinical Anesthesiology.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. 1996. 7.baskı.baskı. 1996.115) 34. Anesthesia Ronald.229.32) 32.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton. Clinical Anesthesia.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36.

Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill.baskı. 5.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. Pediatric Surgery. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. 5. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. Fonkalsrud. 3. 2000 4. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir.baskı. Coran. 1998) 6. Pediatric Surgery. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. 5. 1998. b) Olguların %80'i erkektir. 2. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. Pediatric Surgery.baskı. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. Grosfeld. Pediatric Surgery. 1998) 269 . Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatr Clin North Am. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. 1998. 1993. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. Pediatric Surgery. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. s. Rowe. Grofeld. Cevap E (Rove. Cevap C (Scherer. Pediatric Surgery. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. 5. s. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. s. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Cevap E (Rove. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. umbilikal hernidir. b) Genellikle iyi huyludurlar. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. s. 1998) 7. Sayı 5. 1998. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır.

e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. Pediatric Surgery. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. a) Nadir görülür. Pediatric Surgery. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. Pediatric Surgery. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. 1998) 14. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. 270 . Cevap C (Rove. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. Cevap D (Rove. 1998) 16. Sayı 5.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. 1998) 11. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. 1998) 12. Pediatric Surgery. b) Kızlarda daha çok görülür. Pediatric Surgery. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. Cevap B (Rove. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. e) Volvulus görülebilir. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. yumuşak.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. 2000 13. Pediatric Surgery. Cevap C (Rove. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove. Cevap D (Rove. kistik.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. d) Yenidoğan döneminde görülmez. 1998) 10. Pediatric Surgery. 1998) 17. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. 1998) 15.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez.

Pediatric Surgery. 1998. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. e) VUR enfeksiyon nedenidir. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. Sayı 5. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. Cevap B (Rove. 2000 . 1998) 22.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır.1163) 27. s. 1998. 1998) 25.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. 1998) 24. b) Tanı ĐVP ile konur.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove.Direk batın grafisinde. 1998) 26. Pediatric Surgery. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur.1167-8) 28. 1998. 1998) 23. Cevap B (Rove.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. Pediatric Surgery. s. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. Pediatric Surgery. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove.Özofagus iletilirken. MEDĐTEST Cilt 9. fışkırır tarzda. 1998) 19. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. Pediatric Surgery. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur.1163) 20. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. s. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. II. III. Ekokardiyografi III. V Cevap B (Behrman. s. V e) I. Elektroensefalografi IV.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. 15. f-aa.baskı. III b) I. Nelson Textbook of Pediatrics.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. V b) II.baskı. IV. II. d-cc Cevap D (Behrman. f-bb. 1996) 31. 15. Nöroblastoma b Diyare bb. 1996) 32. III. Nelson Textbook of Pediatrics. 15. Sayı 5. 2000 . 15. IV c) II.baskı. 1996) 33. Renal II. Peutz-Jeghers sendromu ee. III.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. b-ee b) a-dd.baskı. Hipertansiyon aa. d-cc. IV. Feokromasitoma dd. e-aa d) b-ee. e-cc b) c-bb. Đyi prognoz f.1052) 30. e-cc c) c-bb. s. V d) I. Aniridi cc. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. c-dd e) e-aa. III. Vertabral grafileri V. b-dd. IV. IV. d-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. Nelson Textbook of Pediatrics. b-dd Cevap A (Behrman. V e) II. c-ee. Nelson Textbook of Pediatrics. a-aa c) b-bb. III. Pediatric Surgery. II. d-aa.baskı. Kemik iliği metastazı a) a-bb. b-cc. 1998. b-aa e) a-aa. 1998.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove.1032) 29. V d) I.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. e-cc. II. c-dd. 15. c-bb. c-aa. II. Alveolar tip histopatoloji e. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9. d-aa. Wilms tümörü c. d-aa. 1996) 34. V Cevap E (Behrman. Karsinoid tümör cc. VIPoma bb. Gardner sendromu a) a-aa. Pediatric Surgery. V c) I. f-cc d) a-aa. Rabdomyosarkom d.

Baskı. 490) Pemphigold.27) Baransü. 4. 2. Sayı 5. 243 . Kotoğyan. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. 486. 3. 3. Baskı. 3. Herpes gestationis. 3. s. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut.O. 2. Baskı. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. s. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. Baskı. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. Tipik olarak yüzde görülür. 6. MEDĐTEST Cilt 9. eritem.DERMATOLOJĐ 1. s. skuam olup. 7. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. Baskı. 3. Kotoğyan. akantoliz olarak adlandırılır. 2000 5. s. papül. 1994. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri.Baskı.31) Baransü. 476. 8. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. Aydemir. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. 2. s. Cicatricial pemphigold. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün. 1994. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun.417. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. Aydemir. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış.444. Baskı.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. Dermatoloji. s. 3. s. Dermatoloji.474. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. 489. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır.

Baskı. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. Dermatoloji. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. Dermatoloji.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. 1994. obezite. Sayı 5. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür. Kotoğyan. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur. 2. Ulcus molle.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. Dermatoloji. 2000 Skabies (uyuz). Dermatoloji. 2. s. 13. MEDĐTEST Cilt 9. 2. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır.194) Baransü. Kotoğyan. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. Dermatoloji. Dermatoloji. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. Dermatoloji.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz.730) Baransü.Baskı. Kotoğyan. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken.398) Baransü. 1994. 15. 1994.DERMATOLOJĐ 9. Aydemir. Piretrin türevlerinden permetrin. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet.232) Baransü. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir.800.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır. 1994.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. çok kaşıntılı. Aydemir.156) Baransü. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. Eozinofilik püstüler follikülit. s. Aydemir. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. 11. 244 . AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. Aydemir. ağız mukozasında plak müközle gelen II. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2. 10. Kotoğyan.800. Kotoğyan. 1994.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir.400. meme başı. Aydemir. Kotoğyan.Gövdede rozeoller. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. 1994. s. steroid. 2. 1994.Baskı. Antibiyotik. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. 2.Baskı. s. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. Cevap C (Tüzün.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.Baskı. 16. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. s.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg.Baskı.Baskı. 14. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. Aydemir. s. Kotoğyan. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir. 2. Dünya Sağlık Örgütü. Aydemir. kronik bir tablodur.101) Baransü. 12. 2. göbek dirsek çevresi lezyonları olur.89) Baransü. s.

Baskı. eşarp. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. 1990. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Clinical Dermatolgy. Clinical Dermatolgy.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 22. s. s.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. s.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. Clinical Dermatolgy. Dahi. 1990. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. 245 . 19. Savin. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. 2. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. s. 2. klasik uyuzda oluduğu gibidir. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. Dahi.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. 2.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Clinical Dermatolgy. 2. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. 1990. 1994.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. Tedavi.Baskı.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. 1990. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Cevap B (Tüzün. s. Savin. 17. 1990. Dahi. Savin.000 kıl vardır. 2. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. 2. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100.1-10) Saçlı deride ortalama 100. 2000 20.Baskı. Dahi. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. Sayı 5. MEDĐTEST Cilt 9. Hoministir. Savin. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. Dahi. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. 2. 21.Baskı. Savin. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. 23. s. Clinical Dermatolgy. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. s. Clinical Dermatolgy. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. 1990. Clinical Dermatolgy. 1990. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler. Cevap E (Hunder. Bunlar terminal kıllardır. Dermatoloji. Dahi. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. Savin. Cevap A (Hunder. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır.Baskı. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. Savin.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur.Baskı. s. 18.Baskı. Dahi.000 kıl vardır. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. Cevap C (Hunder.

eritemli skuamlı döküntülerdir. rejeneratif. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. Clinical Pedatric Dermatology. Psoriasis. Baskı.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz.DERMATOLOJĐ 24.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. target. 1993. 27. 1990. tümör (akut).Baskı. s.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. Sayı 5. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. 28. Textbook of Dermatology. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. 2000 . sırasıyla papüler. s. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. Simetrik romatoid artrit benzeri. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. ama RF(-) poliartrit 4. 1992. Odom. Bullous disorders of Childhood. 2. aksiyel artritis. Burton. James. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. 5. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. IgA.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. 25.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion.Baskı.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. Burton. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. Ebling. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. 1992. Textbook of Dermatology. 8. 5. Andrews' Diseases of the Skin. 1. Ebling. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. Sadece distal interfalangial artritis 3.Baskı. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür.

2000 .Baskı. iktiyozis. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir. lenfanjit. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır.Baskı. et al. Eisen. Sayı 5. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. Dermatology in General Medicine.Baskı. Wolff. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. prick. et al.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup. Đntradermal. s. 1993.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9.Baskı. et al. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. Dinehart-Farmer. Dermatology in General Medicine.Yüzeyi düz. poligonal. 31. Dermatoloji. Eisen.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. Wolff. s. viole renkli. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. Dermatology in General Medicine. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. 1993. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. Dermatology in General Medicine. 216-217) Baransü. Eisen. et al. s.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. et al.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. 4. et al. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. 1993. 4. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. 2. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. s. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Wolff. 32. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup. 4. parlak. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. 1993.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. trikoreksis invaginata. Başta parmaklar olmak üzere eller. teması önlemektir. aminoasidüri vardır. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. 1993.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. Cevap C (Fitzpatrick. Wolff. 33. Dermatology in General Medicine. s. diğerlerinin papülleri eritemlidir. Eisen. Bölgesel lenfadenopati sıktır.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir.Baskı. Bu sendromda AD. 34. Aydemir. 4. 30. Eisen. Akut döneme eksüdasyon devam ederken.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. hedef şeklinde bir nodüle döner. 1994. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. Katoğyan. 29. 4.Baskı. Wolff.

Sayı 5. Campana. Aydemir. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. J Am Acad Dermatol 1996: 26. konjestif kalp yetmezliği. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. 16. 39. SLE. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. May. Aydemir. 38. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. akne rozasea. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. aktinik liken planus sayılabilir. Bunlar arasında DLE. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. s. 40. malabsorbsiyon. Kotoğran. May. Hipotermi. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır.baskı. AIDS. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). Baskı. 37. Biology of cutaneous squamous cell Ca.333-8) Baransu. hipoalbuminemi.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. J Am Acad Dermatol 1996.DERMATOLOJĐ 35."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks.Baskı. Dermatomyozit.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. 1994) Baransu. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. hiperürisemi. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. 36. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. Kotoğyan. 2000 . Dermatoloji. Herpes simpleks: Evolving cocepts. 1994) Aydemir. 1994. periferik artrit.Baskı. 2. Kotoğyan. 41. 2. Common Skin Disease. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. Baransu. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Dermatoloji. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. atopik dermatit. Dermatoloji. MEDĐTEST Cilt 9. Herpes simpleks. Campana. 2. demir kaybı. J Am Acad Dermatol 1992: 26. darier hastalığı. hipertermi.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. pemfigus faliaceus.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Cevap A (Çetinyalçın. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. 1995. Simetrik artrit. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. Tıbbi Rehabilitasyon. 1970. 2. 1995. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. s. 1995. 7:116.283). s. . Tetanik kasılma. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. 9. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. s. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. 4. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. 8. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna.180). Ultrason permeabiliteyi arttırır.380) D şıkkı hariç hepsi. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. 5. Sayı 5. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. s. Tıbbi Rehabilitasyon. Tıbbi Rehabilitasyon. 3. Tıbbi Rehabilitasyon.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. 7.

2000 14.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. s.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür. baskı. 16.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. 1994.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). kifoz. Romatizmal Hastalıklar.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d).439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. 1994. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. 11. baskı. 10.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. 3. 1994. 12. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir. s. MEDĐTEST Cilt 9. s. 1994. s. Sayı 5. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. 13. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. Tıbbi Rehabilitasyon. 1994. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir. 1994.464-482). 1994. Romatizmal hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 3.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. 24:368. 259 . s. Romatizmal Hastalıklar. Aynı zamanda karın kasları. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır. s. Romatizmal Hastalıklar. baskı.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. 3.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna. s. 15.

3. s. s.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. 21.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.97-99). 1994. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. Rehabilitation Medicine. 22. Cevap E (Tuna.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. 2000 . MEDĐTEST Cilt 9. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46. torakal ile 1. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. baskı.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. s. Lomber vertebralarda görülür.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. 19.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. Kalçada % 38. 23. 24.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. 18. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. Sayı 5.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. Romatizmal Hastalıklar. s. 1990. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. s. 20.

Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 1990.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa.212).Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır.267) TENS bir analjezik modalitedir 29. Rehabilitation Medicine. 30. 33. 1990. Pahr. 32. s. Rehabilitation Medicine. s.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir. kontrendikedir.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır.317) Tanım biofeedbacke uyar. Rehabiliation Medicine. 2000 261 .Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). s.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. 34. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 27. Rehabilitation Medicine. Rehabilitation Medicine. 31. s. s.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. s. Mnubeh'b. derine nüfuz etmez.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. 28.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26. s.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. MEDĐTEST Cilt 9. s. s. Rehabilitation Medicine. 1990.258) Sıcak tatbiki.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. Sayı 5.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.

8. 9. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. s. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. 1997. 1997. Clinical Ophthalmology. Clinical Ophthalmology. 3. MEDĐTEST Cilt 9. 7. b) Daha çok genç erkeklerde görülür.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder.249) Tipik görme alanı defekti yapar. b) Akut rekürren iridosiklit görülür.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Cevap D (Kanski. c) Açı normal veya geniştir. Cevap D (Kanski. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. 1997.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. 2. Clinical Ophthalmology. 1997. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. s. 4. Clinical Ophthalmology. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. Clinical Ophthalmology. d) Yetişkinlerde görülür. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. 1997. Cevap A (Kanski. d) Vitreus tutulmaz.165) Multisistem bir hastalıktır. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. s. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. s. Cevap D (Kanski. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. s. s. periflebit ve retinit görülür.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. c) Ön kamara sığdır. Clinical Ophthalmology. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. Cevap A (Kanski. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. 6. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. Cevap D (Kanski.GÖZ HASTALIKLARI 1. b) Görme alanı defekti yapmaz. 1997. Cevap B (Kanski. s. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. 1997. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. b) Ciddi. 5. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. Clinical Ophthalmology. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. Sayı 5. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. 1997. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. Clinical Ophthalmology. s. e) Sistemik steroid.

Cevap D (Shingleton. 1997. e) Sekonder glokom gelişmez. çivi. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur.baskı. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. 11. s. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. 1991. e) Asitler. Fundamentals and Clinical Practice. Binocular Vision and Oculat Motility. 1998) 18. 1990) 238 . 4. cam parçası gibi cisimler. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff. Uveitis.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir. b) Göze girmiş olan tel. 1989.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. 1989.329) 15. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. Cevap D (Nussenblatt. 1991. c) Göz.Doğru olanı işaretleyiniz. 2000 14. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle. 10.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar. s. s. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. Behçet hastalığı. s.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. Cevap B (Nussenblatt. 1999.212-247) 17. Uveitis. s. Eye Trauma. prognozu belirler. Eye Trauma. Sayı 5. s. gözü bolca suyla yıkamaktır. Clinical Ophthalmology. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir. a) Granülomatöz bir hastalıktır. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. 1997.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir. 1999.baskı. Cevap C (Shingleton.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. 5. Ophthalmology. d) Her iki gözü de tutar