ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

s. 1. A.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. epigastrika inferior d) A. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. 43. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. 50. 21. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. 3. hilum dışında peritonla sarılıdır. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. orta kısım. 44. Elhan. 49.baskı. Elhan. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. Anatomi. s. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. 47.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. 1995. ve yüzleri.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. pankreas. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. s. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. a. sakralis mediana e) Lig. s. s. 1995.cilt.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 . 2000 Cevap C (Arıncı. kaput panckreatikus'la. a. Anatomi.425) Kovper bezleri.portae.'u. umbilikalis'in artığı c) A. 757.ANATOMĐ go inf.gastroduodenalis. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. Anatomi.cilt. Elhan. Elhan.350-351) Böbrek. Sayı 1. Pancreas'la komşuluğu yoktur. v. M. Anatomi. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. Gubernakulum. hepatika propria. 1995.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. Anatomi. 48. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. Bulbus penis yakınındadırlar. Dalak ise intraperitoneal'dir.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. 1. Bu nedenle retroperitonal organlardır. 1995.249.bölüm. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. 45.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. s. 1. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. Üst 1/3'ü. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır. 46.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur.cilt. Elhan.

1.308) Duktus koledokus. 54.43. Segmentum cardiacum [SVII] 8. 3. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. Segmentum laterale [SIV] 5.kava inferior b) V. s. çizgili bir kastır. v. 1.cilt. 51. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Clinical Anatomy. gastrika sin. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. gastrika sin. s. Segmentum basale mediale. Segmentum posterius [SII] 3. Arıncı.hepatika propria yer alır. Anatomi. s. e şıkkındaki tabaka.baskı.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. s. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. s. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. 56.cilt.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. Elhan. s. s.98.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3.V. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. 55. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. 4. Segmentum anterius [SIII] 4. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. koronaryum hepatis c) Lig. 1995. hiatus aortikus'tan geçer. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. Genellikle alt ucun medial bölümü. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. Elhan. Elhan. s. duktus koledokus ve a.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. 4. Anatomi. 1995. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. 52. Fig. düz kas dokusundan. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9.816) Duktus torasikus. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. Anatomi. triangulare dekstrum e) Lig. s. d) V. 1995. Anatomi.baskı. Segmentum apicale [SI] 2.porta.382) Akciğer segmentleri. d şıkkındaki tabaka.260. hepatorenale d) Lig. 1992. papilla duodeni major'a açılır. 2000 . 5. 53. Arıncı. Segmentum basale anterius [SVIII] 9.cilt. Elhan. Sayı 1. 1995. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır.415-416) a. Segmentum superius [SVI] 7.Duktus koledokus. 1. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar.baskı.528-529) Omentum minus.cilt. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. 1.

-12. n. Elhan. Sayı 1. ligg. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. bronchus principalis sinister. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. s.392) Mediastinum anterius. Segmentum basale mediale. d) Korpus spongiosum penis. 4. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. 59. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. colon descendens. Anatomi.cilt. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. 1. s.vagus. v.cava superior’un alt yarısı. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı.ANATOMĐ 7. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. Mediastinum medius. Bu nedenle.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. Türkçe 1. fleksura coli sinistra ve jejunum. n. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. Uygulamalı anatomi. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler.pulmonalis dextra ve sinistra. 1.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. pankreas. Cevap C (Kaplan. bazen de thymus veya artıkları bulunur.azygos. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür. 61.baskı. Buarada kalp.sternopericardiaca. 2.pulmonalis dextra ve sinistra. truncus pulmonalis. Arıncı. 60. 9 MEDĐTEST Cilt 9.colica sinistra 2.sigmoideae 3. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar.cilt.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. Aa. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. 2000 . suspensorium penis'i yapar. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. 1995. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Burada gevşek bağ dokusu.thoracica interna’nın mediastinal dalları. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. arkadan 5.splanchnicus’lar. e) Penis arterleri a.76) A. pulmonal damarlar.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. v. Anatomi. bronchus principalis dexter. Arıncı. göğüs omurları. 1992. Anatomi. bu aralık burada çok dardır.azygos’un son bölümü.hemiazygos. Segmentum basale posterius [SX] 57. bifurcatio tracheae. önden bifurcatio tracheae.rectalis superior 58.kava süperior'un alt yarısı bulunur.rectalis superior adını alır. c) Krus'lar m. A. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. 1. 62. Elhan. Arterin son bölümü a. v. aorta ascendens. pericardium.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. frenikus Cevap B (Arıncı.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. Segmentum basale anterius [SIX] 9. birkaç lenf nodülü ve a. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur. Dalları. v. dalak.cilt) Derin fasya lig. s.pudenta interna'dan gelir. mide. A. s. Mediastinum medius'ta v. colon transversum’un sol 1/3’ü. A. Mediastinum posterius. Anatomi.241-242. n. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. oesophagus. Burada pars thoracica aortae.phrenicus.baskı.mesenterica inferior. bunun dalları olan a. v.

meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For.187) Korda timpani.361) Concha nasalis inferior.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. s.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. 1. apisis dentis d) Lig. 30. 69. c) Fissura timpanomastoidea.cilt. s. Anatomi. Arıncı. laserum c) For. s.buccinatoru deler. Anatomi. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. e) Fissura oblikua. alt insiziv diş hizasında. Anatomi. 1. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. Sayı 1. 65.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir.cilt. rotundum d) For. Burada kör bir kanal bulunur. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. daha sonra da m. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig.lingualise katılır. 1995. s.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. Elhan. s. Clinically Oriented Anatomy. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. konkaların en büyük olanıdır. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir. m. 68. Elhan.Art. 1992. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. M. Ancak servikal omurların sayısı sabittir. d) Fissura timpanoskuamosa. os sfenoidale'deki for. e) 2.53. Anatomi.1519) A. b) Fissura petroskuamosa. üst molar diş hizasında. Bezin ön kısmından başlar. 66.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. üst premolar diş hizasında. 10 67.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. üst premolar diş hizasında. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. d) 1. b) 2. üst molar diş hizasında.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. 1. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. Burun deliklerinden 2.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı.294) Stenon kanalı (ductus parotideus). lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. Sistematik Anatomi. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur.42.ANATOMĐ 63. spinosum e) For. 70. spinosumdan kafa içine girer. 1995. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. Cevap E (Arıncı. s. Elhan.baskı. 1995.cilt.cilt. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. Ancak çoğu disseksiyon. ovale b) For. 64. Ancak normal insanlarda torasik. c) 1. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. 2. 2000 . 2.meningea media. s.A. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. Anatomi. Cevap A (Arıncı. Serbest alt kenarı. n.cilt. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir.

Elhan. Clinical Anatomy.105-109) Lig supraspinale 7.okulomotorius b) N. 3.baskı. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. putamen.cilt. yani çaprazlaşan yollardır. 2000 Cevap A (Snell. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. a) Sferoid tipi eklemdir.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar. abdusens d) N. 2.optikus.cilt. zigomatikus d) N.1355) N. 3. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. optikus .Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. 72. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. efferent yolu.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. Anatomi. okulomotorius oluşturur.baskı.baksı. Cevap D (Dere. n. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan.trohlearis c) N. 1. siliaris brevis ise m. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. globus pallidus. glandula lakrimalis'e nn.295-305) b. lakrimalis e) Nn. Kafa çiftlerinin en incesi olup.n. 29.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N. 1995. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. n. Elhan. sadece m.n. klaustrum. s. Anatomi ders kitabı. s. 74. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. Sayı 1. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir.siliyaris ve m. aurikulotemporalis c) N.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. Anatomi 1. s. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır. 76. optikus .Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. zigomatikotemporalis. lakrimalis. korpus amigdaloideum'dur.n. Gray's Anatomy. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . 73.trohlearis tarafından innerve olur? a) M.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. oblikus superior d) M.n. s. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur. s. oblikus inferior e) M. Anatomi. zigomatiko temporalis b) N. trigeminus e) N. 71. rektus lateralis b) M. n. 75. optikus . c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. Elhan. c.295) N. trigeminus . 1995. 78. rektus medialis c) M.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz.173. 77.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. Hanry.zigomatikus ve n. Sekonder sensitif saha ise. s.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu.trochlearis. optikus .

cilt. primer duyu merkezi. iliohypogastricus b) N.corticopontocerebellaris’in 2. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr.2] 4.cilt. Elhan.cilt. N. afferent liflerden oluşur. 1995. Colliculus superior’lar.cilt. N. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. subcostalis c) N. Girus temporalis superior.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. ilioinguinalis d) N. Bunlar nukleus dentatus. Yanlışını işaretleyiniz.4] 6. 3. 2. s. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale.cilt. Elhan. 1995. koni şeklinde bir bezdir. 2. genitofemoralis e) N. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı.obturatorius accessorius [L3. 3.ilioinguinalis [L1] 3. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. s. şuursuz propriosepsiyon. 83.cilt. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. spinotalamikus anterior. Anatomi. küçük.corticopontocerebellaris denilen bu yol. muhtemelen hypothalamus’un nuc. vizüel reflekslerle ilgili. nukleus emboliformis. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir.917. Anatomi.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. 1980. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.3] 5. 1995.cutaneus femoris lateralis [L2. 79.3.genitofemoralis [L1. 2000 .torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. paleoserebelluma.habenulae’sine geçer. Sulkus kalkarinus.suprachiasmaticus’una gelir. s.femoralis [L2. 84. Anatomi. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. 36. Corpus pineale ve sapını.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı.obturatorius [L2. 81.299) Tr. a) N.pontocerebellaris veya tr. 80.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı.393) Girus postcentralis. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. 1995.spinotektalis. Anatomi. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.cilt. primer işitme merkezi. s.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. s. 2. 2. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12. Tr.3. 1. Elhan.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur.nöronu). spinoserebellaris posterior. Plexus lumbalis’in dalları: 1. N. hafif dokunma ve basınç.4] 7.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. N. N.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. 2. tr. N.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı.348) Piramis ve uvula. Sayı 1. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. N.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. Anatomi.225) Plexus lumbalis. s. 2. Arıncı. 82. primer görme merkezidir. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. Anatomi. tr.baskı. Anatomi. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. Elhan. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. s.

a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. Anatomi. Nuc. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. s.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. 1. maxillaris’den sensitif lifler getirir. kalp atışı yavaşlar. s. 2000 87. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.olivaris inferior (nuc.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. 1995. Arıncı. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. 2. Anatomi. Bu lifler de. pterygopalatinum. Kesitte. 89. pterygopalatinum’a ggl. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. Buradan da tr. cervicale superius’a geçer.178) Ggl. Bu simpatik uyarı. 2. 2. simpatik ve sensitif lifler gelir. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. 85. 5. 88. istemli hareketlerimizle ilgilidir. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. cranial sinir Cevap D (Snell. 86. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre.olivaris principalis olup (inferior). Nuc. pterygopalatinum’a arka tarafından girer.cilt. s. Doğrusunu işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. cranial sinir d) VII.cilt. Aslında hipotalamus. 1998. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. Klinik Anatomi. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır.spino-olivaris). Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler.Parasempatik bir gangliyon olan gang. mesane kasılarak miksiyon olur. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. petrosus profundus) getirir. Bunların en büyüğü nuc. e) N. Elhan.Oliva denilen oluşumu yapar. Nuc.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. c) Radix sensoria: Ggl. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. N.olivocerebellaris). nuc. Anatomi. Cilt 2. Bu lifler burada nöron değiştirir. Cevap A (Arıncı. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. Anatomi.olivaris inferior’dan çıkan lifler. s.baskı. simpatik sinir sistemini aktive eder.Türkçe bası.olivaris principalis). Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl. Sayı 1. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. diğer ikisi ise transit geçer. cranial sinir e) XII. doğrusunu işaretleyiniz.cilt. s. kalp atışı hızlanır. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir.olivaris inferior’lar. cranial sinir b) V. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. canalis pterygoidei aracılığı ile n. b) Radix sympathica: Ggl. petrosus major’dan (n.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. cranial sinir c) IX. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. olivaris accessorius medialis ve nuc. preganglionik liflerle ggl. Cevap A (Arıncı.734.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur.

orta kulağın önemli bir bölümüdür. farinks'e bağlayan bir kanaldır. s. 91. Elhan. 90. 1995. 14 MEDĐTEST Cilt 9.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy.469479) b. dış kulağa aittir.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi. 2000 . s. Antrum mastoideum.cilt.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı. 2. Anatomi. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. -d şıkkındaki oluşum. s. Sayı 1.

168. 4. 2. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Biochemistry Pamela. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. 6. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. Mayes.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. Biyokimya. s.289.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. s. Cevap A (Champe. Sayı 1. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur.. s. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Lange Medical Publications Lebanon. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. immunolojik yöntemlerdir. 15 .BĐYOKĐMYA 1. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Lehninger et al. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s.64-648.baskı. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. 7. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. s.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. 2. Granner. Harvey.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. Harper's Biochemistry. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. 5. 5. Methods in Clinical Chemistry. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Rodwel. 3. Metabolism of Xenobiotics. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. s.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. s. Stryer. Sadece ADP ve ATP geçer.

Simport. 1997) Asetil CoA.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. s. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir. 1994. 24. 13.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. Biyokimya. 2. 14. yağ asidi. 11. 9. s. fosfotidil kolini oluşturur. Biyokimya. 24. 2000 .Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. Biyokimya. Textbook of Clinical Chemistry 2. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez.BĐYOKĐMYA 8. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. The National Medical Series For Independen Study. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. enerjilerini kreatinden sağlarlar.153.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat. s. 12.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. Sayı 1. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir. 2. bu solütleri aynı yönde aktarar. s.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. kolin. 10. Tietz.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. fosfatidil inozitol b) Ceramid. yağ asidi d) Sfingozin.baskı. yağ asidi.baskı. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. fosfatidik asit e) Sfingozin. 22. 16 MEDĐTEST Cilt 9. 15. sfingozin.baskı.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim.baskı. s. fosforilkolin c) Ceramid.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis.baskı. yağ asidi ve sfingozin oluşur. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. Ashwood. Fosfotidik asit + kolin.

19. 1993. Harvey. 5-4 kadar yükselir. 2. Biochemistry Pamela. Cox.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. Harvey. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur.BĐYOKĐMYA 16. dönüşümü. 20. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz. s.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. s. 18. Sayı 1.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır.baskı. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. 22. s. Biyokimya Ders Notları. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.P. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. Biochemistry Pamela. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. Principles of Biochemistry.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde.223. 2. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9. Böylece bu enzim aktive olur. en yaygın varyantı (A). dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır.baskı. Nelson. Türkiye Klinikleri. 17. kasta e) Fosfofruktokinaz. s. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. Biochemistry Pamela. Harvey. 1999. 17 . 2.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . c) Biotinin bulunması gerekir.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. 1993. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger. 2. özellikle sinir uçlarında bulunurlar.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. 2.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. Cevap C (Champe. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. s.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. 21.

glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. s. Harper'ın Biyokimyası.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. s. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. UDP-glukoz. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur.baskı. 1993.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. Cevap E (Lehninger.BĐYOKĐMYA 23.297) Diabette protein yıkımı artar. 1994.82) Laktoz intoleransı. Ağrı.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. Erkeklerde daha sıktır. 22. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. 28. dünya nüfusunun %50’sinde görülür.206. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. 1999. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. 1999. 2-5 yaşlarında başlar. Biyokimya Ders Notları. 27. 2. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. s. CPK artışı. s. Antiasitler. 26. Cox. s. 1993. Çocuklarda raşitizm. Glikojenin.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler.baskı (Türkçe çevirisi). 25.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. s. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur.136) Glikojen. 2000 . Principles of Biochemistry. Portal dolaşımla vücuda girer. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur. açlıkta olduğundan daha fazla görülür. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Kas enzim tetkikleri. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. Nelson.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. Türkiye Klinikleri. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. Sayı 1. Egzersiz yasaklanır. 24. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. Glikojen sentezine katılmaz.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir. Pirofosfat. Biyokimya Ders Notları. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler.

Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. s. 30. Biyokimya. 2. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. emilemez. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar.baskı. Lippincott. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar.131) Laktoz. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır.265.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry.125. Türkiye Klinikleri. Aseton. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. 29. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. s. Sayı 1. 32. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri.baskı. Lümendeki laktoz. 2000 .gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. 1992 s.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. 1994. e) Yağ asitlerinin aksine. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. yağ dokusunun triaçil. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. 2. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 31. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. s. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. 1994.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. Örneğin. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. s. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır.

baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar. kolesterolden sentezlenen safra asitidir. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards. 38. s. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur. yağ asiti.3-metilglutaril . Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur.208) Koprostanol. Sayı 1. 2. s.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. 35.5-trifosfatın ayrılması. s. Harvey. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe. 36.BĐYOKĐMYA 33. 20 37. karaciğerde kullanılmazlar. Biochemistry Pamela.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. Kolik asit. Richard. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. Cholesterol and Steroid Metabolism. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. 2. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler.baskı.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. s. çünkü enzim sistemleri eksiktir. 2.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen.bölüm. Harvey. Biochemistry.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews. s. Biyokimya Pamela.4. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. 3.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.baskı. Biochemistry Pamela.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. 34. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur. 2. 2000 . Beta hidroksi-butirik asit.baskı.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir. Harvey. 40. 39. Türkiye Klinikleri. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. 20. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur.

lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. Genel kural. böbrekler.baskı. s.305311.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. Bu dokuların başında. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir.105. s. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin.218) Linolenik asit. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler. lipoprotein partikülleri 21 . Biyokimya. 1999. 2. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası.431. 43. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. NADPH'ın ise. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. s. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. Stryer s.Aspirin..213) Lipoprotein partikülleri.baskı.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. Biyokimya Ders Notları. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper. Türkiye Klinikleri. Aseton. 41. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. Montgomery et al. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. Biyokimya Ders Notları. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. Sayı 1. s. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. triaçilgliserol. 42. 2. 45. fosfolipid. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. Biochemistry Pamela. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. 46. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır.235) Uzun zincirli açil-CoA. 22. Biyokimya. 44. Harvey. Bu bakımdan karaciğerin. 1999. s.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir. 1993. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. s.

50. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur. 54.baskı. 1997) Tirozin.BĐYOKĐMYA 47. 52. Biyokimya.374) Fenolsulfoftain (=PSP). 22. 2. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır.baskı. Biyokimya Pamela 2. 51. Harvey. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler. s. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. s. s.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. 1993. Cevap D (Champe. s. Harvey. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. 49. 2. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. fenilalaninden oluşur. PSP.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. s. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. Cockayne. ilk 15 dakikada. proteoglikanların sentezi etkilenmez. Biochemistry Pamela. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. Harvey. Sayı 1. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. Textbook of Clinical Chemistry.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. Change. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. 2000 . Tübüler fonksiyonlar normal ise.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. 48.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. sfingomyelin. Hastalık.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. 53. integral proteinler.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası. Lippincot. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. sfingolipid d) Fosfolipid. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. Richard. 1986. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. s.baskı) Mukopolisakkaridazlarda. Cevap E (Pamela.

1025) (=Tetraiyodotironin. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. 61. 1993.e.Glukagon a) 1. Stryer. Lippincot) Glutamat. Triklorasetikasit ise.. diğer güçlü asitler (i.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar.714. Stryer. 4 Cevap B (Chlapowski s. s. 3.baskı.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. 3 b) 1.20. 4 Cevap A (Chlapowski.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. 4 d) 4 e) 1. 3 b) 1. Lehningeret al. Mayes. Lehninger et al.BĐYOKĐMYA 55. 4 d) 4 e) 1.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. s. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out).baskı.. 747. s. 1993. Stryer s. Sayı 1.13.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). Grenner. s. Lehningeret al. hem de (-) yükler taşırlar. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).28. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. 2. s. 2.36-9. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. Üre döngüsünde. 56.e.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. s. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar. s.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. üre siklusunda yer almaz. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder. 3 c) 2. 59. s.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2. dipolar iyon) yapısı gösterirler. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. 60. 3. 3 c) 2. Montgomery et al. s. Fumarat. Stryer s. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar.303-325) Alkaptonüri. s. 57. 458.Tiroksin 2.23.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. 4. a) 1. 2.Epinefrin 4.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir.519. 2.153. 58..32. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. Harper's Biochemistry.Đnsulin 3. 3. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. 23. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. TCA (=Krebs. 2000 . Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir.Aşağıdakilerden köken alır? 1. s114-5.273-283. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar. Sadece fumarat. Rodjell. Cevap A (Chlapowski.

hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. Harper'ın Biyokimyası. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. Üretilen safra. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. 1993. Deri. plazmada ve idrarda artmıştır. Bu bileşikler.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. 1999. 2000 . Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. kana verilir ve karaciğere gelir. s. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Tip 2 (alfa-1. 22.BĐYOKĐMYA 62. Tip 4: Bazal membranda bulunur. Disülfit bağları içerir.247) Tetrahidrofolat N5.99) Karaciğerde.240) Alkolizm. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. 22. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. Hidroksilizinden zengindir.700. hergün. %35 glisin. nükleus pulposuzda vardır. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. Harper'ın Biyokimyası. Tip 5: Plasentada bol miktarda.5 g primer safra asidleri.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. korpus vitreum. 65. Türkiye Klinikleri. 64. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. s. 1999. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır.15. Sayı 1. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. 67.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. Safra asitleri bağırsaktan emilir. 63. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot. Ders Notları. Hidroksilizinden zengindir. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. ligaman ve korneada yoğundur. s. I2. s. I3): Kıkırdak. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. %21 prolin ve hidroksi prolin.baskı (Türkçe çevirisi).baskı (Türkçe çevirisi). tendon. 1993. Hidroksilizinden fakirdir. Hidroksilizinden çok zengindir.807. s. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. Fakat α-sarmal değildir.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir. s. Biyokimya Ders Notları. Lippincot. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. kolesterolden 0. yemekler arasında safra kesesine. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. Biyokimya. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. %11 alanin. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak.267) Vanilmandelik asit (VMA). Tip 3 (alfa-1. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. s.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur.

1993. 25 .28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. s. tirozin. glutamin. serin. Sayı 1. 22.baskı.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir. 5.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . prolin.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. Hidrofilik olanlar: Arginin. s. s. s. lizin. 72. valin. 68. Cevap D (Champe. glutamik asit. asparagin. s.Vmax'ı arttırır. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir. Fakat bu durum için spesifik değildir.baskı.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır .Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. 73. 2. 2.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . 1999. lösin.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar.430) Elektroforezde. Çoğu metabolik yollar. Katabolizmasında. Karın ağrısı. Cevap E (Gözükara. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. δ-amino-levulinik asit atılır. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. Türkiye Klinikleri. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. c) Km değişmez .baskı (Türkçe çevirisi). Biyokimya Ders Notları. s. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. Harper'ın Biyokimyası. histidin. triptofan. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür.351. Đmidazolon propiyonat oluşur. aspartik asit. Bu da bir mol su alır. 71. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. izolösin. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. metionin. sistein. fenilalanin. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar.Aldoz bir şekerin. 70.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. Biyokimya. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. nöropsikiyatrik semptomlar vardır.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9.624) Enzimin kompetetif inhibitörü.baskı.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. trionin. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. 69.Vmax değişmez. Vmax değişmez. Biochemistry Pamela. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. 24. Harvey.baskı. glisin.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . Fotosensitivite yoktur. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. 74. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. 21. Biyokimya. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. 2. s. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. Đdrara porfobilinojen.

ADP'den köken alır. 2. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. glutatyon redüktaz.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1.baskı. Biochemistry. 2. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. 2. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. Stryer s. 4 Cevap A (Chlapowski s.Fosfoglukoz izomeraz 2. 2. 3 b) 1.Laktat dehidrogenaz 4.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder. Sayı 1.Aspartat transkarbamilaz 3. sf. Lehninger et al. 2. s.156. aktivasyonu için 76. 4 d) 4 e) 1. 78.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. 77.976-7) cAMP. 79..baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. s.36. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. Stryer s. s. 4 d) 4 e) 1. s. sırasıyla. 1985.354. 81. 2.161. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir.AMP'ye dönüşebilir.174) Sitozole geçen sitrat.142) Süperoksit dismutaz. Buna karşı. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. 3. 4 Cevap C (Chlapowski s. Lippincot. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). 26.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan. a) 1. Stryer. 26 80. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan.216. 2000 . 3 c) 2.Hemoglobin a) 1. katalaz. s. 1994.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. 3 b) 1.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir. 3.157-173) Tripsin. 3 c) 2. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4. Lubert.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası. MEDĐTEST Cilt 9. 21. 3. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. Lehninger et al. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. s.BĐYOKĐMYA 75.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler.

Biochemistry Pamela.baskı. d) ATP az aktivitesi gösterebilir.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. 86. Richard. 88.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. 85.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez.baskı.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan. 87. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. s. Bu. folik asit vitaminin bir türevidir. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. 2000 Cevap D (Robert. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. b şıkkındaki. 27 . e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir.BĐYOKĐMYA 82. CO2. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. Saunders Company.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s.67) Elektron transport zinciri. Sayı 1. 2. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. 2.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. 1994) Vitamin C. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. H2O’ya oksidasyonudur. 2. 2. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. mitokondri iç membranında bulunmaktadır.B.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. Harvey. W. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir. 1993. Harper'in Biyokimyası. c) Bir proton kanalı ihtiva eder. Biochemistry Pamela.baskı. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. 83. s. 84. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. 2.baskı) NADPH değil.

özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. Tietz. 91. 93.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir.911. Biyokimya Ders Notları. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. Harvey. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. absorbsiyonu engellenemez.155-162. 94. Medical Biochemistry. Metilmalonin koenzim A’nın. Asetil koenzim A karboksilaz.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. 1999. s. Türkiye Klinikleri. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. 23. Cevap A (Champe. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. 2000 . Sayı 1. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. 90. 2.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir.baskı.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. Biyokimya Ders Notları. c) Bir antioksidandır.baskı. s. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. 1999.168) Biotin. e) Suda erir B vitaminlerindendir. Esas emilim bölgesi ileumdur. dermatit. 1994. pirüvat karboksilaz. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. Lippincot. s.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir.BĐYOKĐMYA 89. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. Biochemistry Pamela.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. Textbook of Clinical Chemistry. 28 92. Eksikliğinde depresyon.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur.baskı. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. d) Eksikliğinde anemi görülür. s. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. s. s. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan. 95. 1992. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Türkiye Klinikleri. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. bulantı gibi belirtiler görülür. 2. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9. Ashwood.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir.

folat redüktaz enzimi rol alır.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. Aktif riboflavin. DNA sentezinde oksiüridilattan.B6 vitamini eksikliği. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. koenzim olarak görev yapar.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Sayı 1. s. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. s. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. 99. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 100. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. Biyokimya. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. ışığa hassas bir vitamindir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. Halkerston.125-6.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. 97. 98. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. 29 . Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. ısıya dirençli. Megaloblastik anemiye neden olur. s.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. 96. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. Biyokimya.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. s.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. Yenidoğanlarda. Metotreksat. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. Özellikle. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. s.

Biyokimya Ders Notları. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. anjiyotensin II. glukagon. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. kas güçsüzlüğü. Biyokimya. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. asetilkolin. 105. 2000 . insüline yanıt verir. Anjiyotensin II. s. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. gastrin.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. s. glukokortikoidler b) Glukagon. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. oksitosin. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. vazopressin. 104. Ca++’u kullananlar.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. opiyoidler. TRH. kolesistokinin. Çünkü selenyum. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. FSH. kreatinüri.366) Serotonin. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. kolestatik sarılık. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. hemolize eğilim görülür. Sayı 1. asetilkolin. 1999. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. ADH. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. Eksikliğinde. Biyokimya Ders Notları. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir.Aşağıdaki dokulardan hangisinde.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. lipotropin. ACTH. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Türkiye Klinikleri. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. somatostatin e) Östrojen. 1993. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. hCG. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. gastrointestinal bozukluk yapar. GnRH.baskı.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. α-2 adrenerjik katekolaminler. LH.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. azotemi ve trombositopeni gözlenir. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. TSH. 103. Karaciğer metabolizması. MSH. s. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. CRH. β-adrenerjik katekolaminler. α1-katekolaminler. mineralokortikoidler d) Progesteron. 1999. somatostatin. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. kalsitonin. Bitkilerde özellikle bol bulunur.BĐYOKĐMYA 101. 102. PTH. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. E vitamininin ayrıca. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. androjenler c) Testosteron.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. substans P. 2. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. kreatinüri. s.baskı.

106. Cevap A (Türkiye Klinikleri. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. Protein sentezini artırır.tirozin esansiyel değildir. Biyokimya Ders Notları. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. s. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH). tirozin. 31 . e) Prekürsörü lizin aminoasitidir.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. 1999. s. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. Somatostatin tarafından inhibe edilir. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. c) Protein sentezini inhibe eder. Biyokimya Ders Notları. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. 1999.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar.293) GH. 1999. Đki tirozin molekülünün. Vazopressin. iyodun hücre içine geçmesini engeller. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi.baskı (Türkçe çevirisi). c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. Türkiye Klinikleri. glukagon (29 amino asit). iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. 109. 22. Böylelikle. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. moleküler oksijenin bir atomu. s. a) TSH bir glikoprotein hormondur. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. polipeptit yapısında bir hormon olup. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır.111) Tirozin. FSH. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. büyüme hormonu. 2000 ilir. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. s. 1993. c) FSH bir hipotalamik hormondur.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. Steroidler: Over. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. 108. s. parathormon.Doğru olanı seçiniz. Reaksiyonda. 110. Harper'ın Biyokimyası. testis. prolaktin bu gruba girer.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. Biyokimya Ders Notları. T4) sentezlenir. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. d) Perklorat. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. salınımı GHRF tarafından uyarılır.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. ACTH (39 amino asit). Cevap C (Türkiye Klinikleri. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz.608. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). Sayı 1.

a) Hipotalamik bir hormondur. 115. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. s. Harvey. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. FSH ve hCG’ye benzer. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür. s. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. b) Serum kortizolü ölçülür. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. c) Tek zincirli bir RNA'dır. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. Biyokimya Pamela. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. b) Tek zincirli bir DNA'dır. 2000 . Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. s. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. psödo üridin ve inozin.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır.baskı. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. G=14. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. 2. FSH hipofizer bir hormondur. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. 32 113. s. C=10. 2. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Harvey. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür. 111. s. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. Mesela. 114.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Biochemistry Pamela. Sayı 1. LH. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. MEDĐTEST Cilt 9.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. 112. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür.baskı. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir.FSH için doğru olanı seçiniz. s. TSH’nın α-subüniti. hidreksimetil sitozin. Richard. 116. IV olarak verilir. T=32. 3. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir.293302) FSH hipofizer bir hormon olup.

Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. 119. 124. Pannall. Sayı 1. Biyokimya.627-660) Pürin.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. 1. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir. Harper'in Biyokimyası. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. 2. s.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. s. 1988. 2.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir.Büyük dozlarda toksiktir. Cevap E (Gözükara. sikloheksimit. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar.BĐYOKĐMYA 117. 2. 1989.baskı. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. s. MEDĐTEST Cilt 9. s. vanilmandelik asit → katekolaminlerin. Asetil KoA → pirimidin.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert.baskı. Harvey. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. 1994. Biyokimya 1. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. 2.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir.baskı.baskı. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. s.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. 121.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. s. s. 118.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara. s. Biohemistry.baskı. 120. 3.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. 122.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. 125. 3. Üre → proteinlerin.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. Biochemistry. Biochemistry.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. 123. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.bölüm.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. 1989.

129.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. Türkiye Klinikleri.85) Đdrar tampon sistemi. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. 3-DPG bağlar. 1982. Guillham.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. 130.85. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. a) 1.BĐYOKĐMYA mamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. Principal of Biochemistry. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . s. 7.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. 131.baskı. 2. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir. 127.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır.179. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. s. s. 2. 132. fosfat. 128. Thomson. 2. s. 3 b) 1. 4 d) 4 e) 1. Biochemistry. s. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. Lehninger et al.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. 4 Cevap A (Glick s. s. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. Biochemical Aspects of Hematology. s. 3. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. s. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. 3. 3 c) 2. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar.712.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. Textbook of Clinical Chemistry. 23.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Biyokimya Ders Notları. Sayı 1. Bikarbonat sodyum tuzu. 126. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. Klee.bölüm.155) Selenyum.baskı. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. Bikarbonat başlıca pankreas.baskı. 1999.

s. diğer üçünden bağımsızdır. Cevap E (Kaplan 2. Harvey.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir. Sayı 1. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. MEDĐTEST Cilt 9. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır. Harper'in Biyokimyası 2. s.baskı. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. Biochemistry Pamela. c) Eritrositte 2. 133. 2.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. Cevap C (Champe. 134.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. 1993. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Cevap B (Robert. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır.baskı.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. 2000 35 . 2. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir.336) Alveolar havada pCO2=0. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır.

Hücre içine Cl. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i.FARMAKOLOJĐ 1. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. 5. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri.cilt. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. Cevap E (Dökmeci. 3. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. Bir ilacın biyoyararlanımı. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Bir ilaç uygulandığında. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. dağılım. x 100). hücrenin polarizasyonunu arttırır. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte.v. c) Klerensin göstergesidir. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. Cevap E (Dökmeci. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. 2. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. Sayı 1. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. c. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi.v. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1998. s. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. d. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. 1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. yani absorbsiyon. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. 2000 . b.iyonlarının girişi.109) Farmakokinetik etkileşme. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. 4.

Bu antidotlar (dimerkaprol. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. ve 12. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. HA’lerde bulunan değer 0. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. 37 . Yapısındaki 6. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Konjugasyonlar Faz II. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. 8. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. Đlaç molekülleri oksijen. deferoksamin.35’den yukarı. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır.30’dan aşağıdadır. 7. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur.b. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. Sayı 1. 6. MEDĐTEST Cilt 9.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. EDTA. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. pralidoksim v. 3. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. YA’lerde ise 0. Karaciğeri geçer ve V. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Ancak. Cevap B (Dökmeci. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

2. 1998. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir.baskı. 44. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. 1998.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. -Öfori. 45. 46. s.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. Tıbbi Farmakoloji.cilt. 1998.1622) Difenoksilat. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. 1998.1487) Pizotifen. 2.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir.cilt. Kayaalp. s.baskı. 9. 9. s.cilt. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. MEDĐTEST Cilt 9.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. 9. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.143. 1998. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.baskı.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.FARMAKOLOJĐ 42. Diğer etkileri. sedasyon. 2. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. s. Kayaalp. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. sadece muskarinik etki yapar.1138) Betanekol. Sayı 1. 2.cilt.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı.cilt.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. s. 1998. s. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. psişik bağımlılık yaparlar. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar.926. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. guanfasin. midenin asid salgısında azalma. mide boşalmasında gecikme. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Gastrointestinal sistemde. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır.218. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2000 . Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 47. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. s. s. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. Kayaalp. s.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. ağızda kuruluk. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir.

MEDĐTEST Cilt 9.cilt. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. Fenobarbital ve fenitoin. 51. 2. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. 1. Anksiyete halleri 11. retrotiorfan ve kelatorfan’dır. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5.cilt. NO. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz.cilt.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. allopurinol ve siprofloksasin. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler.1523) Nitrogliserin. s. 2. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. 49.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. Bazı taşiaritmiler 4. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. 52. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. 1998. 1998. Hipertiroidizm 6. s. s. 1998. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur).Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. Angina pektoris 3. 1. Glokomun lokal tedavisi 10. oral kontraseptifler.FARMAKOLOJĐ 48. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.1517) Alprostadil. Hipertansiyon 2. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir.cilt. Sayı 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. 1998. PGE1’in ilaç olarak adıdır. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. 50.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). 2000 45 . Migren 9. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. 1.

1998. Cevap A (Kayaalp. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. amfizem. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. diğer miyokard iskemisi sendromlarında.cilt. Karaciğerde metabolize edilir. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir.cilt. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. Tablo 2. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. Cevap C (Kayaalp. b) Bronkodilatörler.Geçersiz olanı işaretleyiniz.1199) Bkz. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. c) Teofilin'in. 1998. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. a) Fizostigmin. 54.cilt. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. 2000 . Seyrek olarak göğüs ağrısı.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032).1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır.5-5 mg dozunda verilebilir. 1998. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Tıbbi Farmakoloji. Serotonin 5. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. 56. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir.cilt.1139) Betanekol. s. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. 1.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. 2. s. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. Tıbbi Farmakoloji.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. s. Bunun yanısıra. 2. 46 MEDĐTEST Cilt 9. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur.FARMAKOLOJĐ 53. s. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. e) Antimuskarinik ilaçlar. 2. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. 55. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. Sayı 1. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. 1998. c) Betanekol. sadece muskarinik etki yapar. Tablo 2.

s. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. ayrıca. 1998. 2. 62. Aprotinin. 58. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. 61. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. 1998. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. Sayı 1. Bazen hafif yükseltir. s. 1998. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. Ayrıca.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. 2.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. bunun nedeni. tirozin hidroksilaz enzimidir. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp.cilt. 60. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. 1998.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. venülleri ve venleri büzmesi.FARMAKOLOJĐ 57. s. 63. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. Tıbbi Farmakoloji. 1. Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. Aprotinin. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır.133) Talidomid teratojeniktir. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci.cilt. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Cevap C (Kayaalp.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. 1. antihemostatik ilaç olarak.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . 59.627) Aprotinin (Trasylol). Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp.cilt. onları genellikle hafif büzer.cilt.

AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. d) Kalsiyum kanal blokörüdür.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. kusma. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. Hem oral hem iv kullanılır.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. ön ilaç değildir.cilt. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. Doğrudan etki yapar. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. Antihipertansif olarak kullanılır. 68.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. 1.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. 64. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. Aynı endikasyonlarda kullanılır. 1. Bu durum. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. 2. 2.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır.cilt. s. 1998. En sık görülen yan etkileri bulantı. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir.1635) Granisetron. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 66. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Sayı 1. s. s. 1. 65. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. 2000 . c) ACE inhibitörüdür.cilt.cilt. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. s. 69. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. 1998. 67. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). 1998. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. Cevap A (Kayaalp. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. 1998.cilt.390) Siklofosfamid. Yanlışı işaretleyiniz. 1998. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

Marjinasyon 2. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. 1995. sıkı yapılı organlardır. kanın viskozitesi artar. 10. s.23) Distrofik kalsifikasyon. s. onu ikinci olay takip eder. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. 5. 1995.baskı. kalp kası. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. karaciğer hücresi. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. Vazodilatasyon 6. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. MEDĐTEST Cilt 9. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir.13) Likefaksiyon nekrozu. 1995. 5.baskı. 9. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. Temel Patoloji. katı. Fagositoz 3. Temel Patoloji. 6. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir.baskı.baskı. Kalsifikasyon. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. Sirkülasyonun yavaşlaması. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. s. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. vazodilatasyon meydana gelir. Vazokonstriksiyon 4. bu olaya emigrasyon denir. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. Staz geliştikçe. Sayı 2. 2000 . koagülasyon. Adhezyon 5. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. 7. s. 5. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. 1. 5. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. 5. s. Temel Patoloji.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. 1995. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. Lökositler endotele yapışır.baskı. bu olaya da lökositik marginasyon denir. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Kalp. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. 1995. Temel Patoloji. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. Temel Patoloji. 8. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. birkaç saniye süren. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben.

mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir. 5. Pathologic Basis of Disease. 83 . d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir. 1995. 5. s. 6. Cevap C (Cotran. s. 16.141) Bkz. Collins.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. Kumar. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). 5. Robbins. s. Collins. s. 6. Bu sayede. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. s. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir.baskı. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar. Sayı 2.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur. 1995.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. 5. MEDĐTEST Cilt 9. T hücrelerinin büyüme faktörüdür. Genel Patoloji. 1995.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. Yenermen.baskı.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. 3. 12. Tablo 1. 6.120) IL-2.baskı.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. 17. 1999.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. Pathologic Basis of Disease. Kumar. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz.baskı. 2000 14. %15-20’sinde ise timoma görülür. 1999. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. Temel Patoloji.baskı. s.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran. Pathologic Basis of Disease. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. Cevap B (Cotran. 11.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. s. Temel Patoloji. Kumar.baskı. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. Collins. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. Sjögren sendromu. Kumar. Robbins. 6.baskı.435. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. Pathologic Basis of Disease. Collins. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar.baskı. 1995.434. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Robbins.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. Temel Patoloji. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. s. 1999. Robbins. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. 13. Temel Patoloji. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir.baskı. 1999. s. 15.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins.

Bu fenomenle ilişkili olan.PATOLOJĐ Tablo 1.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins. s. Temel olarak. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18.baskı. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. sadece in vitro görülen LE hücresidir. çalkalandığında. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins.SLE’da bulunan. Temel Patoloji. Kan alınıp. 84 19. s.baskı. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler.167) Tablo 2. 1995. Temel Patoloji.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. s. 5. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. LE hücresi. 1995.baskı. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. böylece nükleuslarını ANA’lara açar. 2000 . kromatin görünümü kaybolarak. 5. 1995. Temel Patoloji. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. LE hücre testi. 5. 20.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins.141) Dokularda. Sayı 2. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). ANA’larla reaksiyon verir. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.

Temel Patoloji. 24. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. Temel Patoloji. 5. 22. Günümüzde saptanmış olan genler. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. Temel Patoloji. 5. miksomalara göre çok daha nadirdir.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. s. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. 5. s. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. 1995. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. 1995. 5. NF-1 ve APC. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. Sayı 2. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis). p53. Đndifferansiye neoplazmalar. büyük. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. Yayılma. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. s. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. 23.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. 1995.baskı. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. s.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins.baskı. s. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. sarkomlar hematojen yolu tercih eder.baskı. 5. s. 1995. 21. 1995. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. Rabdomyomlar. Temel Patoloji. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. 25. 26. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. 1995.baskı.PATOLOJĐ si anlamına gelir. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins.baskı. Gelişiminde. Temel Patoloji. 5. 27. mesanenin transizyonel epiteline benzer.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. Temel Patoloji. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler.baskı.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . gerçekten de benzer lezyonlar.

baskı. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. s. 32. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. trimestrde görülür.baskı. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. Temel Patoloji.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. makrofajlar) türeyenler. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Temel Patoloji.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. 5. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. s.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. 30. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. 5.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. 1995. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. 1995. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. Temel Patoloji. En sık yerleşimler.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. 1995. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. Đnsidans yaşla artar. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. 31. 1995. 1995. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. 29. 28.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. 5. Sayı 2. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir.baskı. kalça. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. TBF-α EBF’nin homoloğudur. Temel Patoloji. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. s.baskı. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. 5. s. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. kendisi labil olup. 5. Aort. s.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı.baskı. 5. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir.baskı. s. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. 2000 .En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de.

Sayı 2. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. eozinofiller daha çok. 5. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. Tablo 3.baskı. 2000 87 . çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. kapiller. koroner arterler. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. 33. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir.baskı. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. böbrek. 1995.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. Temel Patoloji. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. kusma ve diyare. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. Tutulum ilginç biçimde fokal. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. 1995. pankreas. 34. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. 5. Temel Patoloji. s. 1995.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. sıklıkla dev hücreler.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. deri. s. rastgele ve yineleyici olup.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. bulantı. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. oküler ve oral mukoza. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. panmural akut nekrotizan arterit. granülomlar. Damar. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. seyrek olarak sistemik Deri. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. Temel Patoloji. 35.286) Bkz.baskı. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. fakat özellikle deri GIS. s. fakat yaygın da olabilir. karaciğer. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. Bu Tablo 3. 5. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken.

Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir.baskı. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. 1995. Kumar. 1995. s. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). Sayı 2. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. Bununla beraber. SCLC’lar hızlı büyüyen.130. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. değişik damarlarda. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. Soluk gri renkte. MEDĐTEST Cilt 9. 5. s. kalp. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. 5.baskı. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar.394) Amfizem. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. küçük.baskı. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. 6. sıvı ya da gaz kitleleri olup. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. Temel Patoloji. Histolojik olarak.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. Pathologic Basis of Disease. santral lokalizasyonda kitleler olup. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. 1999. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. Collins. 2000 . Temel Patoloji. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. Bu kanserler. çok maligndir. Gerçekten de. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. s. nörofilamentlerin bulunması. iskelet kası. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. PAN için özellikle karakteristik olan. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. 88 37. 1995. Temel Patoloji. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. 38. Bitkinlik. Renal tutulum. ACTH. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. sinir sistemi ve deri.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. 36. karaciğer. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. Proteaz-antiproteaz hipotezi. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. kalsitonin. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. 39. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. oval-yuvarlak. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. ateş.baskı. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. düzensiz büyüme gösterirler. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. Robbins.703) Embolus damar içine karışan katı. 5. dar sitoplazmalı. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). s.

(2) renal vasküler lezyonlar.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir. 1995. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. Temel Patoloji. s. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır.baskı. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir.baskı. 1995. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. fakat genetik bir zeminde gereklidir. lenfosit. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler. 41. Parenkim şu bulguları sergiler. s.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. 5. s. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. s. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden.baskı. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir. 1995. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. 5. 5. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. 43. Temel Patoloji. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. Temel Patoloji. 5. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. 42.PATOLOJĐ 40.baskı.455456) Kronik pyelonefrit (KPN).445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. Sayı 2.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . Temel Patoloji.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins.

e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. 5. (2) ince bağırsak. Temel Patoloji. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. ancak her yaş grubunda oluşabilirler. 44. 1995. Đleal. 2000 . sağ kolon. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. özellikle ileum (%25-50). 5. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5).Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. 47. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. Temel Patoloji. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır.baskı. adrenokortikotropik hormon (ACTH). 46. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. 1995. s.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. s. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. kalsitonin. 1995. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. histamin. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. 5. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar.Buzlu cam sitoplazma. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. mide. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. e) Tedavisi cerrahidir. s.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. Cevap A (Robbins. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. s. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. Cevap B (Robbins. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. (3) mide (%5-10). gastrin.baskı. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. apandiks). HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. Sayı 2. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür.baskı.baskı. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. Aktif 90 Tablo 4.502) Bkz. 1995.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. H. 5. Tablo 4. tübüler. safra yolları. Temel Patoloji. insülin ve diğerleridir.Pylori saptanmıştır. 45. Temel Patoloji. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar.

PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. fistül. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. 1995.baskı. Ufak. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Temel Patoloji. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. tekrarlayan. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. Temel Patoloji.baskı. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. 48. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. vejetan Đyi farklılaşmış. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. ya da perianal. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. polipler ya da solid Kısıtlı. 2000 91 . 49. s. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür.501502) Ülseratif Kolit. ben lümenlerinde Ekspansil. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. 5. Crohn Hastalığında olduğu gibi. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. Bkz. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. 5. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. sık rastlanan nedeni bilinmeyen. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. 1995. Tablo 5. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. s. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. iskiorektal abselere neden olurlar. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Sayı 2. Cevap D (Robbins. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins.

e) Kazeifiye granülomlar görülür. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. Seyrek görülen. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. Temel Patoloji. Sayı 2. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. Cevap C (Robbins. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. MEDĐTEST Cilt 9. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Komşu vertebralar. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Vücut %15’inde. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. 52.baskı. 1995. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. kolon. 1995. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. 2000 . 1995. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. kuyruk %5’inde. 5.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. Cevap C (Robbins. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler.baskı. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. Temel Patoloji. Temel Patoloji.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. 5. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. 50. 5.baskı. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. s. 51. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. s. yuvarlak. s. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller.

Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. tanı konulduğunda. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. Paget hastalığı 6. 54. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. ya birkaç cm çapta. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. 55. Buzlu cam nükleus. Temel Patoloji. gri-beyaz. Makroskobik olarak. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. Papiller karsinomların çoğu. sınırları belirsiz. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Ya da büyük. Đnvaziv lobüler karsinom 3. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. büyük. kapsülsüz. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. s.baskı. kapsüllü nodül şeklindedir. Gerçek papilla. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır.660) Papiller karsinom. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir.baskı. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Sayı 2. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Olguların %50’sinden fazlasında. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins.baskı. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. buzlu cam görünümünde nükleus. Đnfiltre olmayan 1. Bazen tümör multifokal görülebilir.PATOLOJĐ 53. 5.661) Folliküler karsinomlar. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. s. Lenfatik yayılım. Lobüler karsinoma in situ B.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. A.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. 1995. Bu şekilde tanımlanınca. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. Tiroid dışına yayılmış. Đntraduktal papiller karsinom 3. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. Fakat. 5. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. tamamen papiller yapılar. s. bazen primer lezyonun 93 . En sık yayıldıkları organlar akciğer. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. kemik. 1995. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. 1995. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. 5. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. Medüller karsinom 4. Klinik olarak yalancı sınırlı. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. fibrovasküler saptan oluşur. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. karaciğer ve beyindir. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir.

Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. Bu tümörler. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. Hematojen yayılım daha az sık görülür. Temel Patoloji. plazma hücreleri.baskı. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. Fakat. 57. bulantı. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Temel Patoloji. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. nöron spesifik enolaz.655656) Haşimato tiroiditi (HT). Pigmentasyon oluşu. 58. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. somatostatin. serotonin. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir.baskı.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. 1995. karsinoembriyonik antijen. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. 59. s. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. s. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. Arteriol duvarının amorf. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. 56. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. 5. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. 1995. kalsitonin. s. %80-85 kadarı sporadiktir. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir.baskı. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. Genellikle. müköz membranlar. Kalp küçüktür. s. 5. kalsitonin salgılayan nöroendokrin.baskı. MEDĐTEST Cilt 9.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. Đlk belirtiler. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. 20:1). 5. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. Sayı 2. Hatta. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Temel Patoloji. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. 1995. 1995. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. 5. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. Temel Patoloji. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. 2000 .

yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur.baskı. falks.baskı. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. 1995. Sinsityal. 2000 62. 5. fibrolastik ve transizyonel. konsantrasyon. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Temel Patoloji. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır. s. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. 1995. 61. s. 1995. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. Temel Patoloji. 63. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. Temel Patoloji. Bu hastalıkla ilgili gen 22.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. s. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. bazen gebelikte büyüyebilen. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur.baskı.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır.722) Makroskopik olarak. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür.167) Yaşlılık amiloidi. Temel Patoloji. 1995. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir.baskı. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. s. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. s. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. 1995. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. Sık görülen erken bulgular parestezi. retrobulber nörit. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. 5. 5. 5. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler.Kadınlarda daha sık görülen. idrar ve gaita tutamama. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Senil serebral amiloidozis. 5.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 64.PATOLOJĐ 60. Sayı 2. c) Alzheimer hastalığı. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. felç görülür. Bazı alanlar beyaz ve sert. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. Ayrıca nekroz odakları. 95 .724725) Meningiomalar beyin dışından. Senil kardiyak amiloidozis en sık. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır.

Friedreich ataksisi 3.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Temel Patoloji. Tablo 6. s. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte).baskı.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. %5-15 servikste lokalizedir. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. 1995. Robbins. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. Sayı 2. s. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. 6. Collins. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. Kumar. Türkiye Klinikleri.baskı. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. %50-60 uterus. 5. Striatonigral dejenerasyon 5. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür. s. 67.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. %20-30 over. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. Bkz. 2000 . özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. Alzheimer hastalığı 2. 65. Korteksi tutan hastalıklar 1. s. Nadiren primer olabilir. 1999. Huntington hastalığı 2. %90-100 fallop tüpleri. s.baskı. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. Đlerleyici supranükleer felç 6. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir.PATOLOJĐ Tablo 6. Gangren. 5. 1995.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. 66. Pathologic Basis of Disease. 1995. 68. 5. Temel Patoloji.baskı. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Temel Patoloji.

Temel Patoloji. Bazen de. sakrum ve tibia izler. meme. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. 1995. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. s. Temel Patoloji. Yaklaşık %60’ı benign. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. 1995. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). Sayı 2. ileum. Aksine. 73. 5. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. kafatası ve pelviste görülür. kafatası ve vertebra. s. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. 1995.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler).Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. 5. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler.626) Leydig hücreli tümör. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. Temel Patoloji. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar.baskı. Temel Patoloji. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. 1995. Pitüiter nekrozu.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. s. femur. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins.baskı. kafatası. s. 5. 72. akciğer. 70. Temel Patoloji. 74. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. seks-kord stromal tümörler grubundadır. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. Gerçekte. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. kavernöz sinüs trombozu. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. 71.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir.baskı. 5. 5.baskı. s. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. böbrek.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. 1995. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. orak hücreli anemi.

Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. 98 MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Tablo 7). ligndir. 2000 .baskı. 5.PATOLOJĐ Tablo 7. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. 1995. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. Sayı 2. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. s.626) Total olarak. Temel Patoloji.

s. 1996.baskı. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır.024 Karbondioksit : 0. 5. 1996.018 Azot: 0. 2. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar. s.08 6. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. Sayı 2.baskı. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. 1996. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir. s. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir.012 Helyum: 0. s. 9. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar.Baskı. 17.baskı. 4.FĐZYOLOJĐ 1. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır.19) Pinositoz. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. s. s.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . 1996. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9.baskı. Sodyum. klor. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. s.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. 3. 7. 9. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler.baskı. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. 17. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.057 Karbonmonoksit: 0.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini.

c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. Levy. 70 Cevap E (Golanhofen. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. 9. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. MEDĐTEST Cilt 9.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. Düz kasta troponin yoktur.baskı. 13. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. 1998. 11.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır. s.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Troponin.baskı. 4. Tropomiyozin molekülleri. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. s. Sayı 2. Physiologie des Menschen 26. Berlin 1995. Auflage. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. II. 9. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers. III ve IV Cevap E (Guyton. 14. s.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. 1996. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Hall.baskı. 1. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. III.180) Düz kasların çoğunda IP3. 1996. Cevap B (Berne. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. Springer Verlag. s. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. Düz kasta. ligand bağımlı kanallardır.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. 1996. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. 2000 .4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır. Weinheim. Physiology. 10. s.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. d) Hematokrit artar. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. 12. VCH. II ve III e) I. 5 alt birimden oluşurlar. 9. s. 8. s. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. aktin flamenti.baskı. IV. Textbook of Medical Physiology.

16.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. Physiological Basis of Medical Practice. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. Cevap B (Ganong. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (West. 16. c) Sistemik kan akımında daha az artar.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir.baskı. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong.baskı. Levy. 2000 olmadığından. s.baskı.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. Đkinci sırada egzersiz yer alır. 18.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez. 19. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. s. s. 1998. 17.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. s. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür. 17. 17. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. s. Tıbbi Fizyoloji. 1996. 22. Cevap E (Berne. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt.baskı. b) Reseptörü kas iğcikleridir.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. Sayı 2. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. 1991.baskı. d) Değişmez.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. e) Azalır. lık ventilasyon gerçekleşebilir. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir. Physiology. 21. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. s. s.FĐZYOLOJĐ 15.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. 4. 1996. 20.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir.

baskı. 1995.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. Sayı 2.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. 1997. s. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. 18. 29. 1997.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir. s. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. Pulmonary Function Testing. s. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir.425. 18.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. Pulmonary Function Testing.baskı. 18. Review of Medical Physiology. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup.611. Review of Medical Physiology. 2000 . b) Đnspirasyon sırasında negatiftir. 30. Bu sol ventrikül için aort içi basınç.baskı. 25. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. Review of Medical Physiology. 24. 1997.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar.baskı. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar. 1997. s.baskı. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır. 18. s. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger.607. Cevap E (Ganong. Review of Medical Physiology. 1997. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir. 18. MEDĐTEST Cilt 9. s. Review of Medical Physiology. 23. 18. Review of Medical Physiology.baskı. 1.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 1997.288.baskı. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 1.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong. Cevap D (Ganong. 26.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. s.baskı. 28. 27.

s. 3.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. Bu aralık normalde 0. d) Sistemik kan basıncında azalma. 4.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 32. 1. Levy. 2. 2. s. s.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar.S-A düğüm 5. c) Arteriyel PCO2 artması. 36.baskı. s. 35.06 saniye c) 0. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır.03 saniye b) 0. Sayı 2. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. b) Arterial PO2 azalması. 33. 1 c) 4. S-A düğüm.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. s.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. 5. 1996.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. 2.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. purkinje lifi demetleri. düğümlerarası yollar. 5 b) 5. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. 5. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. Cevap C (West 11. 73 . 5. Yani kan basıncı arttığında. doku temperatürünün artması. s.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0. 9. 3 Cevap C (Guyton 9. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. 1. 31. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır.Düğümler arası yollar 2. 4. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar.baskı.A-V demet a) 1.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. 3. 3 e) 4.420-421) Bainbridge refleksinde. 11. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. 1993. West. Textbook of Medical Physiology. Physiolog.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır.A-V düğüm 3.purkinje lifi 4. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. 2. Hall.Baskı. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. 3 d) 4. 34. 1996.12-0. sempatik uyarıyla kısalmaktadır.baskı. A-V düğüm A-V demet. 2. 1. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.

2000 .baskı. 40. Bu da %50-60 civarındadır. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. 45. 74 41. 43. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. s. 1996. 9. b) Kan akımı ses oluşturur.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur.baskı. c) Ortada akım daha hızlıdır. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. 44. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. s. Sayı 2. Cevap B (Guyton. Ventrikül kasılması sırasında. e) Kan karışmadan akar. s.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir. 9. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. s.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. 1996. diastol sonu kan hacminin. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır.baskı. 38. 1996.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. s. ses oluşturmaz.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. d) Hücreler ortadan akar.164) Laminer kan akımı doğrusaldır.111) “V” dalgası. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. 9. s.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. s. 1996. 1996.174.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.FĐZYOLOJĐ 37. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar. 1996. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Textbook of Medical Physiology.112) EF. 1996. parasempatik stimülasyon azaltır.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. 39. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. 1996. 42.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton.

Trombosit reseptör yapılarından GPIb. s. s. 53.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. sf. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. 9.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton.518) pH'ın 7. 1996. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde.baskı. 48. c) mm3deki sıvıyı ifade eder.baskı. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. 49. Cevap C (Ganong. MEDĐTEST Cilt 9. 46. 1996. 1996. s. 9. 51. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. 1996.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. 1996. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 .Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir. Cevap D (Guyton 9. Medical Physiology. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz. s. s.4'den. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması. 1996.Baskı.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. 47.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. Cevap B (Guyton 9. s. 7. 9. 52. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. (Türkçe Çev. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 1996. Çavuşoğlu.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar.Baskı.baskı. sf.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. Sayı 2. Hall. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder. 2000 50.baskı.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton.Normal kanda. 54. 1996. en dar ise beyinde bulunur. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. 9. s.466-468.

Textbook of Hematology. K+ b) Mg++. 1996. Buna Hering-Breuer refleksi denir.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2. s.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. s. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. Textbook of Hematology.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. 62.20. s. s. 61.46.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir. 1996.baskı. 1996. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. 1996.47) 2. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. 2000 . CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. s.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. s. Hematologic Pathophysiology. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. 1996. Sayı 2. 57.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. 1998. 56. Textbook of Hematology. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. Textbook of Hematology.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. 60.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie.baskı.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. Fe++ c) HCO-3. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. 76 59. Textbook of Hematology. s.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. HCO-3 e) Na+.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır.126. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. 1996. 63.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır. s. 1996. 55. s. Cld) K+. 58. ClMEDĐTEST Cilt 9.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. vWF'e bağlanır.809) Gastrin. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. 1996. 9. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir.

1996. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder.978-979) MEDĐTEST Cilt 9. 64. s.baskı.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . 9.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Proelastaz.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. 9. 1996. 70. s. Đnulin serbestçe filtre olur. 9. 1996. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar. Bölüm 38 s. 1996. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir.baskı.baskı. 67. 1996.baskı.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. Barış Kitabevi) 16. 9.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. s. Sayı 2. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır. 65. 71. Tıbbi Fizyoloji.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. 9.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür.835) Tripsin ve kimotripsin. 69. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder.baskı. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. (Çev.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır. 1996. 66. s. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder. s. 68.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir. s. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.

74.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17. c) Lenfosit yapımını azaltır.baskı. 1996. s.Baskı.baskı.baskı.345. s. 9. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. MEDĐTEST Cilt 9. 1996.baskı. s. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s.baskı. 1996. 2000 . Textbook of Medical Physiology. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. 9. s. Hall. 73. 72.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. Renal kan akımının artışı. Böylece anjiotensin II.964-968) Kortizol. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. Çavuşoğlu. s.baskı. s.119-129) Triptofan hidroksilaz.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. 77. 75. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur. 9. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 76. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. 9. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. Sayı 2.baskı.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. Dopamin bhidroksilaz.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. 9.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Hall. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. s. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. d) Lizozomal membranları stabilize eder. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. Cevap B (Guyton. ANP Na+ atılımı yapar. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. (Türkçe Çev. 1996.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. 1996. 78. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır.

FĐZYOLOJĐ 79. 1996. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir.baskı. 81. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür. 4. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. 1996.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. 1996. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. 4. 9. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. saldırganlığın azalması.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. c) Genetik geçiş göstermez. 82. yeme alışkanlıklarının değişmesi. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. 79 . Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. hem de postsinaptik hücrede bulunur. Physiology. s.baskı. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. 84.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere. s.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. 1998.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. Levy. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. MEDĐTEST Cilt 9. Levy.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. 83.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. 1996. s. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder. 9. Kimyasal sinapslarda ise ileti. 9. Sakin. 80. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. Physiology.baskı. s. Sayı 2. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. 9. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır.baskı. korku kaybı. Cevap B (Berne. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. s. 1998.

s. Cevap D (Ganong. 9.baskı. 86. yani reseptör sayısında artış olur.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. s.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. 9. düz kaslarda atrofi gelişmez. 87.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. 80 MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. s. 1996.baskı. Tıbbi Fizyoloji. 2000 . e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. ileti hızları en fazladır. 1996.FĐZYOLOJĐ 85.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 88. 16. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir. s.baskı. Tıbbi Fizyoloji. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır.baskı. 16. ileti hızları en yavaştır.

Cevap B (Paulson. 4. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross.baskı. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. b) Antikor oluşturur. Basic Histology.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. Kaye. Concise Histology. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. 2.baskı. Basic Histology. Basic Histology Examination Board Review.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. 6. Histology. c) Glikozaminoglikan sentezler. 7. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir. 3.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. s. 2000 . hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. s. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. MEDĐTEST Cilt 9. Basic Histology Examination Board Review.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. Cevap C (Stevens. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. A Text and Atlas. 1993.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. 2. s. d) Kollajen sentezler.baskı. Lowe. Temel Histoloji. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. 2. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. Human Histology.baskı. s. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. s. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. s. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. Sayı 2. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. 1998. 1997. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır. 8. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. s. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. Romrell. s. 1995. 59 3. 2. Fawcett.253) Retikulum bağlanır. 1993.

HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. 2. 11. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler. 15.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. s.baskı.162) Osteonektin kemik dokuda. Sayı 2. Basic Histology Examination Board Review.baskı. 5. embriyonik dokularda. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. Aştı.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. s.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. Romrell. s. Özer. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. Fibronektin. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 60 13. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. 1997. Tenascin.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. Text-Atlas of Histology. anafaz.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. s. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler. Lowe.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. 1993. 16. 14. s. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell.baskı. 2000 . Text-Atlas of Histology. s.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. metafaz. 10. Human Histology. Histology A Text and Atlas. 2. prometafaz. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. Genel Histoloji.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. 12. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir.

M çizgisiyle ikiye ayrılır.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. 1995. s. 17. mitokondriyon. 23.baskı. bağırsak. Color Textbook of Histology. 21. Basic Histology. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. 22. Hayvanlarda perinatal timektomi. 19. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. Pencereli kapillerler ise böbrek.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. Hiatt. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır. c) Hematokrit. Basic Histology. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler.baskı.baskı. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. b) Eritrositler erkeklerde 4. s. s. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. Cevap E (Stevens.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. A Text and Atlas. total hücre oranını ifade eder. Cevap D (Paulson.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. Histology. 18. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. ribozom gibi yapılardan yoksundur. kan örneğindeki eritrosit hacminin. Human Histology. Sayı 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır. H bandı.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Basic Histology Examination Board Review. Text-Atlas of Histology. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar.5x10. 3. Lowe. 2.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. 2000 20. MEDĐTEST Cilt 9. Sinir dokusunda. bağ ve kas dokusunda görülür.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. ankyrin gibi proteinler içermektedir. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner. ekzokrin bezlerde.5-5.baskı. 2. b) Periferik kemoreseptörlerdir.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz.6/mm3. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar. s. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. 1997. aktin. s. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. 1995. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . Olgun eritrositler çekirdek. 8. s.

30.241) Matriks vezikülleri.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. Basic Histology.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. 27. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. 3. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. s.104. ECF-A. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. 8. s. Sayı 2. 29.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. 5-50 kadar çekirdekleri vardır. enzimatik olarak açılmış.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. 1995. 2000 . Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. Lowe. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. 24. 1. heparin. Mastositler ise histamin. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. Basic Histology. 26. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. MEDĐTEST Cilt 9. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. 2. Lowe. s. Human Histology. s.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. s. Basic Histology. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. Osteositleri içeren lakünalar.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. 5. Human Histology. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. 28.baskı.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.133-134) Osteoklastlar çok büyük. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. 2. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur.baskı. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. s. Osteositler olgun kemik hücreleridir. 2. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. 4.138) Kan damarlarını. Basic Histology. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup.baskı. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. s. Basic Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. s. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. Basic Histology. 25. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır.

s. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. 8. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. intrinsik faktör de salgılar. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. Text-Atlas of Histology.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi).baskı. 1995. s.baskı. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar. s.baskı. 8. 33. Basic Histology. Text/Atlas of Histology.baskı. Basic Histology. 1995.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. Cevap A (Stevens.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir. 63 . 2000 yarısında bulunur. Basic Histology.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. s. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. tabanında çok seyrektir. 35.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. Basic Histology. 34. s. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. s. Basic Histology.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin. karşıt iki köşesinde merkezi venler. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. 1995.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. 2. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. s. 37. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Human Histology. b) Asid üreten hücrelerdir. 38. 8.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir. s.Karaciğerde.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. Sayı 2. 32. Lowe. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir.293) Duodenumun submukozasında. Đnsanda.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. 36.

e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. 1997. hipofiz hormonlarının etkisi altında. s. s. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. 42. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. sterosilya vs.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira. 1990. 6. 44. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. Her üç koşula da uyan sadece testistir. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. Text/Atlas of Histology.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. Cevap C (Demir.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. 1995. Mukus salgılayan hücrelerdir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. 2. Examinations. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. Cevap D (Paker. s. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich. kinosilya. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.baskı. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. Histoloji. Basic Histology. 41. s. prizmatik absorptif hücreler.) içermez. Histoloji ve Embriyoloji Soruları.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür.60) Proksimal tübülüsde. çıkan damara da efferent arteriol denir. Sayı 2. Basic Histology. s. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. 8. Paneth hücreleri. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır. 43. 2000 . c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. 40.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. Kaveollü hücreler. 45. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. s. Gelen damara afferent arteriol. trakea. 1990. MEDĐTEST Cilt 9..baskı. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin.baskı. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. Histoloji.. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur.

s. 1998. d) Salgı granülleri içerirler. TSH. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. Text-Atlas of Histology. s. STH.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. LH MEDĐTEST Cilt 9. 50. Nörohipofizden: oksitosin. 1990. vazopressin. Temel Histoloji. Temel Histoloji. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. 2000 .baskı. Cevap E (Lesson.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. Oksitosin. Histoloji. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. FSH. granüller hücre bazalinde yer alır. 1995. Adenohipofizden: ACTH. 47. s. s. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. 48. 8. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır. MSH. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. 49.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. c) Endometriumun. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür. Sayı 2. 8. Examinations. Basic Histology. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. Stromal hücreler ve bezler gelişir. Bir kısmı bazalde yer alır. aldosteron. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. s. 52.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. s. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira.baskı.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. Cevap B (Aytekin. seks hormonları. 51.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Sürrenal bezden glukokortikoidler.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. 1998. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. Text-Atlas of Histology.

Lowe. Basic Histology.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. 2. büyük. Basic Histology. 1998.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. s. Sayı 2. s. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır. 59. s.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur.baskı. 2. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. 60. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens. Dynein silyum yapısında yeralır.baskı. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Basic Histology.272-273) Circumvallat papillalar. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. s.baskı.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. 66 57. 55.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. Lowe. s.78) GFAP astrositlerde bulunur. s. 54. Human Histology. s. Temel Histoloji. Basic Histology.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. Text-Atlas of Histology. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar. Çok sayıda tat goncaları içerir.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. 8. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. s. 2000 . 56. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur.80-252) a. Human Histology. 58.

baskı. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar. prostatik utrikul. 6. 8. kıkırdak ve kemik elemanlarını. Koptagel.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. 1998. Langman's Medikal Embriyoloji.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. 1993. 61.baskı.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore. 1993.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. 66. s. s. 6.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore. 1993.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir.baskı. Sayı 2. s. 6. 62. The Developing Human.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. 1997. 6. s.baskı. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. mayotik bölünmenin profazına girerler.baskı. s. 67. 1993. 64. prostat bezi. 6. 1995.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. Embriyoloji Atlası. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1.51) Gelişimin 17. Langman's Medikal Embriyoloji. 63.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 6. s. Basic Histology. Persaud. üretra. Langman's Medikal Embriyoloji. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar.baskı.25) Fertilizasyondan önce. Langman's Medikal Embriyoloji.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. s. The Developing Human. 2000 d) II.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. gününde. bulboüretral bezler gelişir. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. s. 65. 68. Persaud. 1998.68) 67 .baskı. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı.

mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. Basic Histology. Bu hücre spermatosit II'dir. 68 MEDĐTEST Cilt 9. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. 69.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. 2. Kökenlerini kan monositleri oluşturur. yani mezodermal hücrelerdir. 2000 . Sayı 2. Spermatosit II. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. s.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir.

Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. s.baskı. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. mukozalarla teması olmayan. 99 . 4. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. 1996. Russel.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. 1993. AJIC Am J Infect Control. Yolken. Bu aileye mensup b.107-133. %0. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. Perasetik asit (%≤1) b. c. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen.4-16 Cevap A (Mc Donnell. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. b. Shadomy. Pfaller. 1999.baskı. 6. Sayı 2. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. kimyasal sterilan değildirler.147-149.1995. s. Streptococcaceae familyasından olup. c. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. Tenover.baskı. Rutala. 1991. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. s. Russell. s. 5. s. 1982. Baron. s. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. Murray. %2 b) Đyodoforlar. s. Ayliffe. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9. 3. Manuel of Clinical Microbiology.183200. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. Isenberg. 5. 5. Stabilize hidrojen peroksit %6.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. 1996.baskı. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. s. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. Clinical Microbiology Review. AJIC Am J Infect Control.31342) Kritik malzeme.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. Manuel of Clinical Microbiology. 2.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır. Herrmann. Hugo. 6.

monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. s.baskı. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray.25-43) Sterilizasyon.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. 1994. s.141) IgE serumda 0. zamanla. Medical Microbiology. Ergüven. 8. 1994.1-1.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır.Kendisi antijen olmayan. Manuselis. Medical Microbiology. 1. s. 1994. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. s. ender bakterilerdendir. Ergüven.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur.17) Adjuvan maddeler. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. 11. Đmmünoloji.Serumda çok az miktarda bulunan. Sayı 2. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. 1999. 1. 7. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Listeria'ların üremelerinin arttığını. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. su veya buyyon içinde ezilir.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. Đmmünoloji. 12. s.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler.3 mikrogram/ml olarak bulunur. 1999. s. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. 10. Textbook of Diagnostic Microbiology. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. s. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. 1994. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. 1995. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes.baskı.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. serviks. 100 9. 2000 . allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi.

1999. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Basic and Clinical Immunology. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır.1-4.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. 13. d) Antijen.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. 1999.baskı. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. Trowsdale.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. Cooke. 7.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. Owen. 16. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. 3.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir. Immunology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. 1996.baskı. periferik dolaşımda. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. s. s. 3. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir. TNF-β lenfokinlerdendir. 15. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır. Sayı 2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 Cevap B (Stites. Champion. Toksik şok sendrom toksin 1. 17. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. 1997. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında.4. MMTV. Advanced Immunology.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. Cevap D (Ustaçelebi.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. s.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur.baskı. 101 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. s. e) Isı ile alakası yoktur.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. Cevap D (Male. 1999.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. s. 18. Terr. s. 14. b) Beta 2 mikroglobulin. 1976.

s.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. gram negatif bir kokobasildir. C. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. Adelberg.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. s. Pober.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. Sayı 2. S. 1991. Keiser. RPR ve Otomatize reagin testi. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. 1993. gram negatif. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Clinical and Pathogenic Microbiology. Melnick. s. Smith. Melnick. Smith. Weissfeld.baskı. 2000 .139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. Clinical and Pathogenic Microbiology.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. ε. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. 20. 23. 1991. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Weissfeld.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur.241-243) Brucella küçük aerobik. 3. Tilton.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. s. δ. s. 1993. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. Keiser. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. TPI test ve MHA-TP testi. s. Cellular and Molecular Immunology. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. Brucella türlerinden sadece B. 22. Smith. Review of Medical Microbiology. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. Tilton.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. MEDĐTEST Cilt 9. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. 21. subfebril ateş. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. 1991. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. Weissfeld. Lichtman. kuru öksürük gibi şikayetleri var.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Review of Medical Microbiology.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Clinical and Pathogenic Microbiology. S. Adelberg. 1993. Tilton. 24. Keiser. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir.

Review of Medical Microbiology. Melnick. s. Keiser. Sayı 2. Adelberg.fermentans d) M.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. Douglas. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. Keiser. Review of Medical Microbiology. Fırsatçı etken tanımı ile. s. M.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1997. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. s. 31. Smith. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.77. Adelberg. 1993.429430) C.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. 28. s. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. 1991. 29.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. 1993. s. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. 1990. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. M.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın.coli b) H. M. Weissfeld.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. s. 2000 . Principles and Practice of Infectious Disease. Smith. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. Tilton. 26.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. Streptococcus pyogenes. 30. Weissfeld. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür.506-516) S.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir. Bennett. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. 27. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. 1991. M.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. Tilton.Acil bölümüne. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin.pneumoniae c) M. Melnick.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır.

Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. anaerob bir bakteridir. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir. 1997. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. s. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. Cevap C (Bilgehan. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. d) Sporlu. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9.20.Cinsel ilişki ile bulaşan. Haemophilus influenzae tip b. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar. Bu aileye mensup b. 38.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. 32. 1999. s. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. 37. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır. 34. 36.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. 35. J Clin Microbiol 1998. 33. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. gram pozitif. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. Sayı 2. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. kirpikli. tetanoz hastalığının etkeni olup.283) Clostridium tetani. s.baskı.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. c. 5.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir.Ateş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1992. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. s. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır. 2000 . Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. Klinik Mikrobiyoloji. s.

MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. 5664) E. c) Enterotoksinleri. C. 1994. 1999. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. 39. anaerop. Diğer her E. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. 41.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10.coli.difficile'nin infeksiyona yol 105 . Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar.Hangi E. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. 80oC’de inaktive olmazlar.coli b) Enterotoksinojenik E. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir.coli d) Enteroaderen E.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. Sayı 2. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır. sitrat negatif özellik gösterir. distansiyon.baskı.coli değil.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray.coli c) Enterohemorajik E. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler. Klinik Mikrobiyoloji. 40. gram pozitif. Infectious Diseases. Klinik Mikrobiyoloji. O nedenle d şıkkı doğrudur. O nedenle a şıkkı doğrudur. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. indol pozitif. günlerinde görülür. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır.coli Cevap B (Murray.coli metalik refle vermektedir. s. 1996.influenzae ve E.baskı. s. psödomembransız kolit. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden.difficile. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. 2. 1994."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. c) E. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. s. C. E. s. pis kokulu. Kobayashi.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. H. d) E. Gillespie.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. s. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır. s. 1. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir. Medical Microbiology. sporlu.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. 43.1-14. Rosenthal.coli e) Enteropatojenik E. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir.coli’dir.coli.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. Cevap D (Bilgehan. 1996. Cevap A (Bilgehan. C.231-234) Enterotoksijenik E. Yine EMB agarda E. Pfaller.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. EMB agarda Klebsiella değil. Medical Microbiology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. Begg. 42.

White. başağrısı. bulantı.baskı. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. MEDĐTEST Cilt 9. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur. Klindamisin. Toksin B.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. Histoplazmoz. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. Ayrıca IFA. 46."Halsizlik.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s.difficile suşları. Telzak. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. 1. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Isospora belli ookistleri. Gold. s. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. kronik bir inflamasyon formudur." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. Mutlu. 1999. ampisilin. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. 45. Sayı 2.. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. Cengiz ve ark. elementer lezyonu granülom olan. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir.237-43) Granülomatöz iltihap. Toksijenik C. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır.ELISA. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. 1999. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. 1.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. 1997. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya..167-170. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. Med Clin N Amer 81(2):427-47. bulantı-kusma.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. 44. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize. Mutlu. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir.baskı. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. Cengiz ve ark. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir.baskı. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. 1. Tüberküloz. 2000 . kramp tarzında epigastrik ağrılar. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. Tabloya hal106 sizlik.

ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında. içteki hemoliz.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Bulantı.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz .675-9) Lyme hastalığı. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk. güvercin."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.623-649) Clostridium perfringens anaerop. yaklaşık 15 cm. Mutlu. Bu bilgiler ışığında.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez.. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S.baskı. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı .Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. s. çapında.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur.Hg. Mutlu.aşırı halsizlik. Mutlu. Hastalarda bulantı. ortası soluk. 1. Diğer şıklarda verilen hastalıklar. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş. s. 107 . Wilson Blair besiyerine ekilmiş."Yüksek ateş. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır.Besiyerinde spor oluşumu zordur. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi.340-7) Toksik Şok Sendromu. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". başağrısı. kenarları keskin sınırlı. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar. 1999..Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip.5oC. 1999. beyaz küre sayısı: 18."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. sporlu gram pozitif bir basildir. 49.baskı.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum .Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . 1.baskı.MĐKROBĐYOLOJĐ 47.aureus suşları ile meydana gelir. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. Mutlu. 50.. Sayı 2.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı . çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". 1999. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. 1999. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür.yaklaşık 5 mm. 2000 lik. Dokuda sporsuzdur. düzgün kenarlı konveks. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp. teta toksinini etkisi ile oluşur. dar ve beta hemoliz tipindedir. kan basıncı: 90/50 mm. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. Oluşan H2S. kusma.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. carateum'dur.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu . s. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. vajina. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. kusma. 1.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir. dışta alfa hemoliz) ile çevrili. Cengiz ve ark.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. Cengiz ve ark.yüksek ateş. Vücut ısısı: 39.baskı. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. 48. 1.

baskı.baskı. Sayı 2.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz. Mutlu.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. sefalosporinler. Kültür yapılmasının yararı yoktur. 1. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. kapsülsüz.scrofulaceum c) M. 55. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. fistülize olur ve dışarı açılır. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. hareketsiz. 1. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. Mutlu. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. 1999. Bennett.ulcerans Buruli ülserine. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. kapsülsüz. MEDĐTEST Cilt 9. 1999.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. Haemophilus ducreyi. 53. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır. Cengiz ve ark.595-604) Penisilinler. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir. Principles and Practice of Infectious diseases. Bu nedenle. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark. s. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. M. 2000 . bazen perine. Mutlu. 1999.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi.kansasii Cevap B (Ustaçelebi.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni. s.baskı. 3. 1. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş.ulcerans e) M. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır.avium complex d) M. skrotumda lokalize. cinsel ilişki ile geçen. sporsuz.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur.. s. Cengiz ve ark.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır.baskı. 54. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. 1990. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. hareketsiz.. ortası çukur. Cengiz ve ark. s. Douglas.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. s.sınırları belirgin.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin.baskı.marinum b) M. 1999.579-88) Haemophilus ducreyi. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. 52."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli.. esas olarak erkeklerde görülen. Nekrotik. gram negatif kokobasilllerdir. Mutlu. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. M.

Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. s. 1991.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. Cevap D (Jawetz. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. Adelberg. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. Adelberg.baskı. c) Hepatit B virusu mutantıdır. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. 62. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Melnick. 1993. Mutlu. Çoçuklarda genellikle hafif. e) Atipik lenfositler saptanır. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. Melnick.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. Cevap E (Howard. Smith. Review of Medical Microbiology. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. 1991.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. 60. b) Heterofil antikorlar saptanır. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. s. Sayı 2. s. Keiser. s. e) Non-A. Non-B hepatit etkenidir. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. 109 . Adelberg. Adelberg. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Cengiz ve ark. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. Tilton. Review of Medical Microbiology. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 59. Melnick. s.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. 61.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. 57. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. Weissfeld. Bakteriyostatik etkilidirler. d) Hastada Vincent hastalığı vardır.Delta virus hepatiti. Clinical and Pathogenic Microbiology.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. s.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. Nadir epitel hücreleri. d) Lenfadenopati görülür. 1.. salya ile kontamine olmuştur. Melnick. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. 58. 1991. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. 1991. b) Hepatit A virusuna benzer.

MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. Adelberg. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Tilton. Melnick.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. Adelberg. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. Adelberg. 1993. s. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. 64.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. Melnick. 110 66. krup. Smith. 1991. Melnick. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. Adelberg.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. 67. 65.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. 69.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. 1991.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. Sayı 2. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. Melnick. 1991. s. Cevap D (Jawetz. s. s. s. s. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. koriza ve ateşle aniden başlar. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. Keiser. Clinical and Pathogenic Microbiology. Review of Medical Microbiology. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır. Melnick. s. Weissfeld. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur. 63. 68. Melnick. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. 1991. 2000 . bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. 1991. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. d) Hastalık öksürük. 1991. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. Review of Medical Microbiology. Adelberg. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. Adelberg.

Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Knipe. 76.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi. 2. Weissfeld.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. s.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur. s. s. 3. 2. s. Human Herpesviruses in Medical Microbiology.baskı.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. 70. Smith. s.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. 74. 1993.Nonimmun hidrops fetalis. s.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır. Pfaller. 111 .3 c) Rhinovirus tip 3. 1994.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir.baskı. s. s. HSV-2 de bir DNA virusudur. 75. Keiser. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir. 72. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. 1999. Genel ve Özel Viroloji. Sayı 2.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. 1994.2 Cevap A (Murray. Adenoviruses in Medical Microbiology. 2. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji.baskı. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Genel ve Özel Viroloji. Kobayashi.7 b) Parainfluenza tip 1.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus. Rosenthal. 71. Herpes Simplex Viruses in Virology.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. 73. 2. Tilton. Kobayashi.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. Rosenthal.8 d) Enterovirus tip 68.69 e) Rotavirus tip 1.baskı. 1996.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. Pfaller. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur. 2.baskı.

Rosenthal. Cevap B (Ustaçelebi. Medical Microbiology. d) Asit. 1999. s. 1. Anne 21. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. 14.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. s. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. c) Anneden hemen kan alınıp. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. e) Litik. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. Kızamıkçık aşısı. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. a) Primer hedefi B lenfositler.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. 80. O nedenle a şıkkı yanlıştır. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. 1. s.haftalarında. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu aşamada anne. kendiliğinden replike olabilen. Pfaller. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. 30 ve 45.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. 79. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. Pfaller. e) Virus. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. O nedenle d şıkkı yanlıştır. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. 1994. Kobayashi. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (Murray. Cevap D (Murray. Sayı 2. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır.baskı. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. Prionlar. Medical Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. b) Anneden hemen kan alınıp. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. 2.baskı. c) Đkozahedral simetri gösterirler. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. 2. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır.. 2000 . Cengiz ve ark. 78. 1994. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Rosenthal. 1999. Mutlu. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur.baskı. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. rubella IgG antikorları araştırılır. fötal risk yoktur. rubella IgM antikorları araştırılır. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. Kobayashi. s.

kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır. Mutlu. H. s. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. N. dünyanın her yerinde bulunabilen. 1999..Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. s. Cengiz ve ark. 1. 113 .981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. 1993. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. grup A b) N.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. günlerde intramusküler olarak 0. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. toksoplazmoz. S. a) Neisseria meningitidis. 86.baskı.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. S. 85. s. Tilton.321) Hafif ateş. 0. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Clinical and Pathogenic Microbiology. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. Cengiz ve ark. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu. kızamıkçık. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir. yapılır.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp.baskı. dikilir. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. 1999.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. 1.baskı.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur.7. Keiser.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur.000-50.000 /mm3 olabilir.14 ve 28.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. başka nedenle antibiyotik kullanımı. Mutlu. meningitidis. 82. Smith. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. N. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. Önlenemeyeni seçiniz. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür.285-286) H.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez.. 12. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. s. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. 1999. 1.1 ml. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. 83. prematürite. s. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. Cevap E (Ustaçelebi. Weissfeld. 84. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır.influenzae.meningitidis. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. Mutlu.. s. akut viral hepatit.000 /mm3 ve hatta 30. 1999. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur.843-8) Epstein Barr virus (EBV). genel kanının aksine kontrendike değildir.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.000-18. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.3. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. yapılır. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. Cengiz ve ark.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi. Sayı 2.

Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Sayı 2. pulmoner. 1. MEDĐTEST Cilt 9. Töreci. 1997. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. s. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. 4.Yuvarlak. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. 91. 8. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir.35m çapında yuvarlak. Dış kısmında kahverengi. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. s.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. 1999.Baskı. Smith. Tilton. 2000 .672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. Altıntaş.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. çift cidarlı. Tıbbi Parazitoloji. Weissfeld. Keiser. Markell and Voge’s Medical Parasitology. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. 1993. 1996. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. 114 90. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1997. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Baskı. 35 çapındadır. Krotoski. s. 92. intestinal. Protozoon Hastalıkları. John.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir.baskı. Anğ.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Bu formlar bölünerek çoğalırlar.. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. s. Çok hareketlidirler.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. 88. Muhtemel organizma. s. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. çizgili görünen bir örtü vardır. 89.. s. 1.Baskı.

a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. 2000 96. Pfaller.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. lenforetiküler malinite. Baron. Melnick. Baron. Tilton.baskı. 1991.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. Keiser.neoformans var.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. 1993.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. 1999. s. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar.carinii pneumonisinin gelişmesidir.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. Weissfeld. Keiser.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. s. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. 1996. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. s. Yolken. Manuel of Clinical Microbiology. solunum yolu ile bulaşan. Weissfeld. 4.baskı.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. Smith. 7. 1993.. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir.Kanser. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Clinical and Pathogenic Microbiology. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. Altıntaş. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür.323-325) Candidalar ağız. 97. 3. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. Adelberg. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. Review of Medical Microbiology. C. öksürük. 94. MEDĐTEST Cilt 9.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur.. 2. Tilton. neoformans var. 98. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. Clinical and Pathogenic Microbiology. Cevap D (Murray. Hastalık: 1.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. immünsupresif ilaç kullananlarda. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Tenover. Pfaller. Manuel of Clinical Microbiology. Tenover. 1999. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. Sayı 2. Yolken. s. fungus olabilecek bir parazit. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. polipne. Smith.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Gebeliğin 3. s. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. s. neoformans ve C. öksürük.prematüre. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . Protozoon Hastalıkları.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. 7. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. malnutrisyonlu. 95.

1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. s.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. Baron. Baron. Yolken. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Tenover. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. Tüberküloz lenfadeniti. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır.baskı. 1999. maya hücreleri görülmüş. Pfaller. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. 7. Tenover. tomurcuklanma gösteren. örnekten hazırlanan preperatlarda. Pfaller. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. Yolken. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez.1232) Pseudoallescheria boydii. 102. Yolken. s.. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. 1999. Manuel of Clinical Microbiology.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. 103. Manuel of Clinical Microbiology. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. s. 7. tomurcuklanma gösteren.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. Mutlu. Cengiz ve ark. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. Pfaller. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp. 116 MEDĐTEST Cilt 9. 7.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan.baskı. Tenover. Sayı 2."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş.. 1999. 1999."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir.baskı. 1. 1999. s.baskı. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. Cengiz ve ark. Manuel of Clinical Microbiology.baskı. 2000 . Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. Mutlu. 101. etrafı kapsülle çevrili. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. s. 100. gram pozitif.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". Baron. 99. 1.

.

et al. 6. 3. c) Psödohipertrofiler görülebilir. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. 1.Baskı. et al. 2. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. 1991 s.baskı.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. Hipotoni mevcuttur. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. d) Kardiyomyopati görülebilir. 1. et al. s. Neurology in Clinical Practice. b) 1. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir.baskı. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı.Baskı. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar.NÖROLOJĐ 1. Nörooftalmoloji. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar.Baskı. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. 9. 5. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. 166 Cevap A (Bradley. Cevap D (Bradley. Neurology in Clinical Practice. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland. 1.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. 1991 s. et al. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı. 1991 s.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. et al. 7. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi .baskı. 4. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. Neurology in Clinical Practice. Kansu.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 1991 s. Neurology in Clinical Practice.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır. 1991 s. 2000 . Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. 1. Sayı 3.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. MEDĐTEST Cilt 9. Neurology in Clinical Practice. 1. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. dekatta başlar.

787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. böbrek. s.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. Synopsis. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. Multiple Sclerosis. Synopsis.NÖROLOJĐ 8.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland. s. 14. 8/e. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. 10.143) Meme. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır.Baskı. Sugar. s. b) BOS total protini artmıştır. Nöbetlerin kontrolü güçtür. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. s.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. c) BOS IgG içeriği artmıştır. s.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. 8/e. 2000 Cevap B (Johnson. 13. s. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. Cevap C (Lechtenberg. 3/e. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. s. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. total protein içeriğinin %15'den fazladır. 12.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. 9. 16. Currier.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . s.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. 15.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. 11. Sayı 3. akciğer. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. IgG. 9. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır.

s.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. Vagus e) N. s.Baskı. Principles of Neurolog. parietal (%15). Illustrated. Principles of Neurology. 8/e.Baskı. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. 10. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir. 18. 20. 17. kafa çifti geçer. Neurology and Neurosurgery. daha sonra sırasıyla temporal (%21). 11.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. s. frontal (%15). s. s. 24. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. 4. MEDĐTEST Cilt 9. Facialis c) N.Baskı. Principles of Neurology. 22.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. 19.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay.Baskı.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Neurology Illustrated. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. pontin (%4) yerleşimli olabilir.Baskı. s. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. Opticus Cevap D (Adams. 4.1085) Jugular foramenden 9.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. 2. Principles of Neurology.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams.Baskı. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. olmadığından.538-539) Adenoma sebasum.Trigeminus b) N.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. 4. Neurology and Neurosurgery Illustrated. Principles of Neurolog.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. 23. 2.Baskı. Hypoglossus d) N. 4. Normal X kromozomu. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. s. koreye neden olmaz.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. 2. s. s.Baskı. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. 2000 . 4. serebellar (%8).760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. 21.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). Sayı 3.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams.

Karbamazepin etkin bir ilaç değildir.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. yutkunma hareketleri yapılır. Bancaud.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. 30. Aydoğdu. s.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay.61. her tür miyopatide yükselme göstermez. dil ve dudak yalama. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. Neurology an Neurosurgery Illustrated. Neurosurgery and psyelnatry. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination.baskı. 26. Cevap E (Hopkins. Halgren.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. Shorvan.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır.Baskı. Harper. Lippincott. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. 28.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. 27. oligodendrositler üzerinedir. 32. 1996.392. 31. s.Baskı. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur. Cascıno. Bolton. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. kranial sinir sağlar. Cevap D (Chauvel.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. 169 . b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. 9. Yüceyar. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. s. lik spike end wave deşarjlar saptanır. s. d) EEG'de tipik 3 Hz. s. s.NÖROLOJĐ 25. Burt Jertbook Neuroanatom. Sayı 3. 2. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma.387-443) Kas yıkım enzimi. Journal of Neurology. 1996. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. Delgado Escueta A.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. Epilesy. 1995. 2000 29. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. Merritt's Textbook of Neurology. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. MEDĐTEST Cilt 9. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. 5. s. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. 1993. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır.

s. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. s. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. 40.. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. 1995. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. Cevap D (Yaltkaya ve ark.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Fastiği e) N.NÖROLOJĐ 33. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. 36. 1996. s. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur. Cevap B (Merritis. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. 34. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. 1995 s. 1995. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. s. 1995. Deuntatus c) N.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. s. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir. 37. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. Cevap E (Merritt. s. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. Motor sinirler ve kaslar normaldir.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. 35. 38. Ruber b) N.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. 39. e) Demans mutlaka görülür. 1995. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz. Globosus d) N..804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. Nöroloji Ders Kitabı.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. sorulara yanıt vermeyen. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. Sayı 3. Nöroloji Ders Kitabı. Cevap D (Merritt. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. 1996. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. 2000 . d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz.

47. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. s.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz. Cevap D (Yaltkaya ve ark. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. 42. Principles of Neurology. Ruber bazal ganglionlardandır. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. dokunma duyusu kaybı olur. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. 43. 1996. 44.. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir.baskı. kromozomun kısa kolunda olduğu. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. Cevap E (Adams. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. 1995.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. 4. Principles of Neurology. Principles of Neurology. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır. 4. Cevap C (Adams. 9. Nöroloji Ders Kitabı.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi.Yanlışı işaretleyiniz.baskı.. s. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. motor nöron bulguları ile karakterizedir. Nöroloji Ders Kitabı.93) N. s. Cevap D (Adams. Principles of Neurology. senil plaklar görülür. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. s. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. e) Patolojik refleksler görülür. s. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. 171 . 1995. Dokunmu duyusu korunur. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. 48. s. s.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. kuvvet kaybı.baskı. 41. Ağrılı uyarana cevap yoktur.Yanlışı işaretleyiniz. Nabız ve kan basıncı alınabilir.Yanlışı işaretleyiniz. kuvvet kaybı. 9.baskı. Merrit’s Textbook of Neurology. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. e) Paranoid bozukluk. serebellar yollar tutulur.baskı. 4.baskı. 4. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. Cevap B (Adams.Yanlışı işaretleyiniz. piramidal.Yanlışı bulunuz. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir. c) I ve II. Merrit’s Textbook of Neurology. 46. 1996.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. yanıtsız komadadır. d) Derin duyu kaybı vardır. d) Asimetrik başlangıç gösterir.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. 45. Sayı 3. s. MEDĐTEST Cilt 9. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar.

entoksikasyonda. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır.139) Oftalmoplejik migrende 3. Sayı 3. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. 1996.Doğruyu işaretleyiniz. Cevap B (Adams.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul.s. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. s.baskı. bakır metabolizması bozukluğudur. 1996. 1996. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. Principles of Neurology. 172 Cevap E (Adams.Yanlışı işaretleyiniz. Principles of Neurology. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. a) Wilson hastalığı geni 13.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. merkezi ponsta. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. 2000 .Yanlışı işaretleyiniz. 51. metabolik ansefalopatilerde. 4. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. 4. Cevap D (Adams. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. e) Oftalmoplejik migrende 6. ancak hafiftir. s. 55. periferik sinirlerin hastalıkları. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür.baskı.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir. Cevap A (Adams.Doğruyu işaretleyiniz. s. rijidite. 49. Principles of Neurology. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. 52. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside.baskı.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. seruloplazmin düzeyi düşüktür. 53. 50. s. c) Asimetrik başlangıç gösterir. s. e) Bradikinezi. 56. kranial sinir paralizisi sık görülür. b) 40-70 yaşları arasında başlar. 54. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. serebellar bulgular olmaz.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı.944) PSP 60 yaş civarında başlar. kranial sinir paralizisi sık görülür. 4. Principles of Neurology.926) Beyinde diffüz atrofi olur.s. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. Principles of Neurology. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul.baskı. 4. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir. a) Afferenti N. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N.baskı. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. s. kafa travmalarında. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. kromozomda yer alır.802804) OR geçiş gösterir. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. afferent yol trigeminal sinir. 4.

baskı.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. Tolosa . Neurology in Clinical Practica. santral herniasyon. diabetik nöropati. 58. 57. 2.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. s. s.197) Basiler menengit. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. 1997. Principles of Neurology. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. 1993. beyin sapı ensefaliti. 9. botilisim. baskı. Myasthenia.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . Guillain Barre Sendromu. 1996. s. kavernöz sinüz trombozu.123) Karodit anjiografi 2. Leighs hast.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. Merritt's Textbook of Neurology. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. alkolik nöropati.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . 1997.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. Derin duyular korunmuştur. Sayı 3.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1.Hunt sendromu. Nörooftalmoloji. s. nöroleptik malign sebebler. amiloid NP. Fisher sendromu. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley.C6. Multipl skleroz. %85 hastada VEP latans uzaması. paraneoplastik sendromu. Nörooftalmoloji. s.3mg/gün). travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır.baskı. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. 60. s. botilism.baskı.Aşağıdakilerden hangisi 3. 61. baskı. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. 59. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır. 9. baskı. difteri. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. 6. s. 6. Cevap C (Kansu. 2. 2.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. 1995. Sringomyelik sendromda. baskı. Principles of Neurology. 1995. Merritt's Textbook of Neurology. Fabry hastalığı. 1993.

1997. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. 63. 174 MEDĐTEST Cilt 9. normal boyutta hatta küçülmüştür. konsantre olamama şikayetleri olur. serebral atrofiye sekonder değildir. 6. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. çabuk yorulma. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Demans ve parkinsonizm yoktur. huzursuzluk. Soru. Temporal lobun superior girusundaki 22. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. 6. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları.453. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir.467) "Saf kelime sağırlığı". s. Principles of Neurology. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. baş dönmesi. 2000 . 1997. Principles of Neurology. Sayı 3.457) Optik radyasyonun. Lezyon unilateral olduğunda. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. Pick hastalığı. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. 6. Principles of Neurology."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. başlangıçta bulantı. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. beyin . Hasta sağır değildir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. 65. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. baskı. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. s.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. Parkinsonizme yol açmaz. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. 1997. 64. s. başağrısı. baskı. baksı.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. S. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. 6. s. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. Cevap A (Đliçin. 3. Cevap B (Đliçin. 4. Cevap E (Đliçin. 5. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. a) Leptin.v.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. insülin tedavisi kesin tedavidir. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. Temel Đç Hastalıkları. 2000 .26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. 2. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. Temel Đç Hastalıkları.1 Ü/kg i. Cevap C (Đliçin. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. d) NPY açlık duygusunu arttırır. e) DKA’da 0. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. s. s. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. Cevap E (Đliçin. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. s. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. s. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. e) Hirsutismusdan. MEDĐTEST Cilt 9. beyinde hipotalamustan salgılanır. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. s. Sayı 3.

Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. rektal ateş ise yüksek olabilir. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. Sayı 3.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. a) Diabetik ketoasidozda. 11. e) DKA’da 0. Diabetes mellitus. s. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. Cevap D (De Fronzo. s. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır.1 Ü/kg i. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. Temel Đç Hastalıkları. Biguanidler vs. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. 9.36’nın altındadır. 13. s. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. s. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. 139 . d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. periferik ateş düşük. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü).14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. s. Şok. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. malignite. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. c) Ortostatik hipotansiyon. 10. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. Cevap C (Đliçin. vs gibi) Cevap D (Đliçin. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır.v. Temel Đç Hastalıkları. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. Diğer yanıtların tümü yanlıştır.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. ağır hipoglisemi. Temel Đç Hastalıkları.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. pH: düşüktür. Bikarbonat düşüktür. Temel Đç Hastalıkları. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. s. pH: 7. Current Management of Diabetes Mellitus. kan ve idrarda aseton vardır. 12. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. MEDĐTEST Cilt 9. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. s. yanaklar kırmızı. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. Cevap E (Đliçin. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. 8. kan şekeri 300-500 mg/dl.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür.

b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. Sayı 3.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. 1997. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. Basic and Clinical Endocrinology. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. 5.baskı.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. s. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. s. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. 1997. s. Agonistleri PRL salınımını engeller. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. hipertansiyon. ateroskleroza eğilim. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar.baskı. Cevap E (Đliçin. 1997.baskı. s. s.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. 1992.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. hiperinsülinizm.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. 20.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 15. 2. 1997. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. 2000 . Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır.baskı.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. insülin direnci. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. MEDĐTEST Cilt 9. 18.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. 5. 5.baskı. 17. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. Cevap B (Đliçin. s. 19. 16. Basic and Clinical Endocrinology. Temel Đç Hastalıkları. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. 5. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. s. Basic and Clinical Endocrinology. Strewler.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. hiperlipidemi. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir.

sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. 23. s. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. 1997. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. 1997. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. s. 1997.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. 1997. 1997. TSH ve ACTH sırasıyla olur. 22. 1997. 27. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange. e) Klinik olarak poliüri. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. 141 24.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH. 1997. Basic and Clinical Endocrinology.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. Sayı 3. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. s. Cevap C (Lange. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. Gonadotropinler. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. 26. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. s. Basic and Clinical Endocrinology. s. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 25. s. s. MEDĐTEST Cilt 9.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. polidipsi.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur.

3. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor.4 ng/mL (Normal 0. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. 142 30. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması. Endocrinology and Metabolism. 1995. Sayı 3. s.8 ng/mL) TSH: 0. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig.baskı. Cevap E (Felig. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır.baskı. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir.baskı. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır.2 mikro ünite/mL (Normal 0. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. 3.9 mg/dL 2. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor. Ayrıca. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. 1995. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. Bu durum. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. 1995. s. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4. 31. Hipertiroidiyi göstermez.8-12.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. Endocrinology and Metabolism. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. 3. 2000 . Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. 29.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır.5-1. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. Cevap D (Felig. MEDĐTEST Cilt 9. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. 1995.baskı. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir.45 yaşında bir kadın hasta.8 mikrogram/ dL) T3: 0. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. Endocrinology and Metabolism. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. Endocrinology and Metabolism. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir. Bundan sonra nelerin yapılması. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor.81 yaşında erkek bir hasta. s. s.44 yaşında bir kadın. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir.48 yaşında kadın hasta. Cevap A (Felig. 3.

s. 1998.baskı.baskı.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. 14.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. 14. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir.baskı.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır. 14.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. 35.baskı.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. 37. 1998.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. s. s.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. 1998. Çünkü hızlı alkalizasyon.2018) TSH. 2000 143 .Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. 36. s. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. 14. s. 33. Sayı 3. 14. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur. 1998. 1998. MEDĐTEST Cilt 9. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 34. s. 14. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar.baskı.TSH düzeyinin düşük.

Bunların dışında artrit. Klinik Mikrobiyoloji. 160 4. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. Đnsanlarda alt idrar yolları. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. hominis. ancak nonspesifik üretrit. Enterohemorajik E. 9.baskı. 2000 . 9. hastanın yaşı önemlidir. 1996. coli (EPEC). çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. Klinik Mikrobiyoloji. Jawetz. Klinik Mikrobiyoloji. 20. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. akut piyelonefrit. s. aspergillus. s. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. nokardiya.551) M. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. Klinik Mikrobiyoloji. insanların alt idrar yolları.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. Butel. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. nongonokoksit üretrit. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. 1995. coli (VETEC) de denir). 2. 1994) V. s. 1996.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. Sayı 3. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. Enterotoxinogen E. Patojen Escherichia colilerin. s. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir.10-12) Son zamanlarda patojen E. Enteropatogen E.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. 9. Enteroinvasive E.coli (ETEC). histoplasma ve mycoplasmadır. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay.baskı. çocukta farklı olabilir. MEDĐTEST Cilt 9. erkekte. coli’ lere değişik isimler verilmektedir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. Omston. 6.Baskı. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır.baskı. 5. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E.coli (EĐEC). Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. epididimit. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. prostatit. 3. 1996. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan.

Bu hastadaki fizik bulgular. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. MEDĐTEST Cilt 9. V. kolera invazyon yapmaz. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. C. 1994. 1997. Cevap C (Kılıçturgay. 1997.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. 9.Baskı. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 1996. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. C. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. albicans antibiyotiklerden etkilemez. oral poliyo ve H.Baskı. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. s. s. 10. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. s.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. Sayı 3. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. %8 monosit. s. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. bütün dünyada görülebilir. 1997. HIV için henüz aşı mevcut değildir.111) V. difficile oluşturur. 8. 13. 1994.Baskı. %20 nötrofil. Difteri-boğmaca-tetanus. Cevap D (Virella. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. 2000 11. Klinik Mikrobiyoloji. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. s. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. 3. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. 12.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. Klinik Mikrobiyoloji. AZT) tedavisine başlanmalıdır.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. NMS Microbiology and Infectious Diseases. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. %2 bazofil) saptanıyor. s. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 .

aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. 3.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. 1992. Scheld. 19. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. NMS Microbiology and Infectious Diseases.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır.baskı. Sayı 3. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. 2000 . Cevap D (Topçu.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. In:practise of infectious diseases 1995.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). Definitions for Sepsis 1992. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır.364) Kinolonlar etkilerini. ekovirüsler. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. Cevap E (Whitley.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. 14. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. meningitidis ve H. 1995. Serumun yarısı yara etrafına. 4. 18. 1996. 15. s. 16. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir.N. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler.1644-55) Sepsis. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. 4. s. 17. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir.Baskı. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar. s. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. 20. s. 1997.Baskı. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. s. s.831) Rifampisin.

b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. kan ürünleri transfüzyonu. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. romatoid faktör). ateş. MEDĐTEST Cilt 9. Curran.baskı. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. beta hemolitik streptokoklardır. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. mikotik anevrizma. intravenöz uyuşturucu kullanımı. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. 22. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler).1217. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir. Cevap B (Ulutan. s. Chaisson. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. vasküler fenomenler (arteriyel emboli. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. s. Ward. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. janeway lezyonları). anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. 25. mikrobiyolojik kanıtlar.baskı. Taş. 1. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. 163 .baskı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. aureusdur.baskı. s. Corey. Principles and practise of infectious disases. septik pulmoner enfarktlar. kan. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır.Baskı. Sayı 3. osler nodülü. 4. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. 2000 Cevap D (Doğanay.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. 24. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. 1995. 4. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. Cevap E (Chaberland. Sande. Heteroseksüel ilişki. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. Volderding.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. s. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. s. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. 23. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. 1. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. s. aureus. 21. Cevap E (Kılıçturgay. 2.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir.baskı. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. predispozan kalp hastalığı. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. roth lekeleri. s. 26.1174. 4.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. intrakraniyal hemoraji.

Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. 4. s.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. vivax c) P. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. 30. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E. 2000 . falciparum d) P. 3. Dolin. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. s. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. s.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. MEDĐTEST Cilt 9.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. 1996. knowlesi e) P. Kaya.Baskı.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular.Baskı. 4. Dolin.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. Principles and Practice of Infectios Diseases. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller.Akut A Hepatitinde.2415) P.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. malarya Cevap C (Krogstad. 27.Baskı. Akut Hepatit B göstergesidir. 1992. 32.baskı. Benettje. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. s. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. Benett.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir.1146) Anti-HAV IgM. s. 4.baskı. Cevap A (Tekeli. 29. 31. s. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. Son yıllarda S. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder. Sayı 3. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. ovale b) P. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir.anaerobik etkili bir ilaçtır. Bu plazmidi taşımayan C. 1990. 3. s.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. Cevap D (McCabe.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. 28. 1995. Principles and practice of infectious diseases.coli'dir.

Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. s. 36. MEDĐTEST Cilt 9. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Doğanay. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. 34. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır. 2000 165 .Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. Sayı 3. 1996.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. 35. c) En az iki serotipi mevcuttur.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. Söyletir. 37. Hastalıkları Kitabı. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu.

s. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. sık sık ve azar azar.877.884. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. Gastroenteroloji. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. 6. çeşitli fistüllerdir. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. Akustik gölgesi olan. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. 3. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s. Artmış bazal asit salınımı 3. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. Temel Đç Hastalıkları. s. Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. s. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. e) Striktür seyrektir. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır.995) Dışkı volümünün fazla olması. s. 2.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. 2. USG’nin dezavantajları ise. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. d) Gaitada müküs vardır. Sayı 3. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. s. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. 2000 Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 2. Sarılık olmasından etkilenmez. 4. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. Gastroenteroloji. Temel Đç Hastalıkları. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5.cilt. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. 1. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. s.cilt.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. En sık görülen hipokalsemidir. Hamilelikte güvenlidir. Temel Đç Hastalıkları.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. genellikle beraberinde tenezm vardır. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. 5. s.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. distal kolon patolojisini akla getirir. 133 hangisi akut pankreatitte .

Afferent loop obstrüksiyonu 7.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Tablo 2. s. 2000 . Gastrointestinal. Temel Đç Hastalıkları. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. 1995. 2. Kanser 9. Gastroenteroloji. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Gastrointestinal. s. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. Gastroenteroloji. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9. s. Koroziv özefajit. 1997. Sayı 3. Đliçin. 1995. Bockus. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. s.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. 8. 1997.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. Diyare 3. s. Liver Diseases. Clinical Gastroenterology. Temel Đç Hastalıkları.335-346. s. 1. s. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. Bockus.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. Kilo kaybı 5. 14.cilt. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. s. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.464. Gastrointestinal. Liver Diseases.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. Anemi 6. Safra taşı 8. Temel Đç Hastalıkları. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Dumping sendromu 2. 1993.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. Đliçin. Đliçin. Bockus. Temel Đç Hastalıkları. akalazya. Liver Diseases. Diğer risk faktörleri. Đliçin. Đliçin. Plummer Winson sendromu. 10. s. Ölmüş fare kokusunu andırır.cilt. 1995. Rekürren ve marginal ülserler 13. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. 9. 12.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. 134 11. 1.1087) Bkz. 1997.1011) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 1.

Sayı 3.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. anemi Cevap B (Đliçin. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. ateş. Clinical Gastroenterology. sarılık c) Karın ağrısı. Đliçin.1036) Bkz.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. s. bulantı-kusma. MEDĐTEST Cilt 9. hipotansiyon. 2000 . Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. karın ağrısı. anemi b) Karın ağrısı. anemi d) Sarılık. 1993. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. kilo kaybı. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. hepatik klerens azalması. hepatik “uptake”de azalma?. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. sitozolik ligandin azalması. Temel Đç Hastalıkları. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. s. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. bilirubin dekonugasyonu. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. kilo kaybı.947) Schatzki bulunur. Temel Đç Hastalıkları.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. s. Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. kanaliküler. kilo kaybı ve sarılıktır. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. 17. kilo kaybı e) Karın ağrısı.

Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı.Hangisi H. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. Temel Đç Hastalıkları. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. s.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. Temel Đç Hastalıkları.1013) Bkz. asidoz. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. Tablo 4. s.981) Bkz. s. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. 2000 . Daha çok genç bayanlarda görülür. s. folat. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (Đliçin. hipokalsemi.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. d) Gece uykudan uyandırır. episklerit. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 18. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. Temel Đç Hastalıkları. Vit. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. s. 22. Tablo 5. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. plevral sıvı. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. pylori için kullanılır. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3. perforasyon. 20. Sayı 3. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. 19. B12 eksikliği Lökositoz.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin.

s. Temel Đç Hastalıkları. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. 23. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. bulantı. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. yayılım göstermesi. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. Sayı 3. Abdominal ağrı. 2000 137 . dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. s. Temel Đç Hastalıkları. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9.952) Menetrier hastalığını.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. süregen. Cevap C (Đliçin. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. kusma.

b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. 300 mg. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. 4. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. hırıltı yakınmaları var.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. Solunum sistemi hastalıkları. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. C.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. 2. s. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. s. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma.483) B. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. Akciğer grafisi olağan Akc. s.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1.453) Şıklardaki tüm belirtiler. Cevap D (Murray 1994. 6. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. D şıklarındaki etkenler. 1990.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. 2000 .1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. 7. 3. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. ronküsler var. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. 1990. Solunum sistemi hastalıkları. sabah aç karına. s. Sayı 3. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. 5. s. Mediasten amfizemi için tipiktir. s.

49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. b) Zirve akım hızı azalır.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. 1981. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. Otozomal resesif geçer. 13.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var.30-41. Destek tedavisine gereksiniyor. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. 9. Enfeksiyon bulgusu yok.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Sayı 3. s. 1981.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. e) Statik kompliyans artar.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. s. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş.1273) Konjenital bir hastalıktır. 1988.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. Akciğer Hastalıkları. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. 11. s. 8. Spontan solunumu var. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. s.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. b) Sık öksürtürüm. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. Dereli. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. Dereli. Akciğer Hastalıkları. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. 1981. s. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Özhan. Tedavide akarlara karşı akarasid. Pulmonary Diseases and Disorders. bulgusudur. Cevap B (Fishman. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. s. 15. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. 14. 1995. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. 12. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. 2000 . Özhan.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. Cevap E (Vidinel. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel. s. s. b) Otozomal dominant geçer. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. Akciğer Hastalıkları.

150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir. VCSS'dur. s. Göğüs Hastalıkları. 20. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. 1981. 197. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. 2000 . c) PPD cilt testi negatiftir. Cevap A (Fishman. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. Cevap C (Barış.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. 1995. s. s. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Diğerleri sarkoidoziste vardır. s. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. The Pleura. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. Fishman.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman. s. semptoma yol açmaz.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. Pulmonary Diseases and Disorders.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. Anevrizma rüptüre olabilir. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. 1995.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır.Kalp yetmezliği. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. 21. Am Rev Respir Dis.330.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. 23. s. 19.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. s.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. 18. atelektazi. 17. s. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. Pulmanary Diseases and Disorders. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. Sayı 3. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. 16.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. sebebi lenfatik obstrüksiyon.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. baskı. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur.138. 22. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. Sahn. s. Solunum Hastalıkları 4. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. s.

1996.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. Doksisiklin. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. s. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur. 2. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. PGA1.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. Sayı 3.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. s. s. 26. PGA2. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. 27. 28. s. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir.baskı. b) Akciğer adeno Ca. Tedavi süresi 2 haftadır. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.33-52) Bradikinin. 1995. c) Akciğer büyük hücreli Ca.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. Göğüs Hastalıkları.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. 1993. s. 1996. 1994.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 24. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. s.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur.Baskı. s. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. 25. 2. 31. 30.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . serotonin.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu. s. 1994. 1994.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. PGE. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. 29. 1991. Toraks.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır.

Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. s. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. 2000 .981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa.60'dır.30) özofagus rüptürü.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. b) Transüdalar 7.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. Pnömokoksik pnömoniler.RMP b) Persister basil .Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı.PZA e) Persister basil . metakolin. 32. 35. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur.40 yaşın altında.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. ampiyem. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir. Cevap E (Murray. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. 1995. 34. 37. 33. Akciğer hastalıkları. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. Sayı 3.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. 1994. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. Daha yaşlı olan. 1995. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. MEDĐTEST Cilt 9. genellikle 2-4 gün sürer. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. Radyografik bulgular. 1991. s. In Broaddus VC. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder.55 pH değerine sahiptir. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. s. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup. s.30 olması. Nadel.45 arasındadır. 36. s.RMP d) Hızlı üreyen basil . ateş. buna karşılık. Respiratoy Medicine. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach.30-7.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. ince raller.30 bulunması. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür.40-7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. s.PZA c) Persister basil . rotatoid plörezi.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt.INH Cevap B (Vidinel. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir.

2. fungal enfeksiyonlar. Mediyastende de bulunabilirler. 1995. malignite ve loküle ampiyemi içerir.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. s.baskı. antofilit. Cevap D (Fraser. s. s. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). Ateşi var. Sayı 3. Seaton. 39. MEDĐTEST Cilt 9. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis).639) Etyolojisi bilinmeyen. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler..91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir.Kistik fibrozis. s. Amfibol grubunda ise amosit. s. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy.baskı.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. kırmızılık veya ödem de olabilir. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. Radyolojik ayırıcı tanı.601-2) 1-Pulmoner agenezis.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). 3. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. 2000 . pupillada daralma (miyozis). Solunum sistemi muayenesi normal. 2.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. Akciğer grafisinde.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. Akciğerin apeks tümörleri.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut. s. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. situs inversus). 40. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. anevrizma. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. apne. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. yerel ısı artışı. Leitch. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. bronşektazi. 42. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. 6. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. Leitch. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. tromoliz. Seato. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. Pare. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. tüberküloz. 3-Willam Campbell Sendromu. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. 5-Mac Leod Sendromu.

Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. plevral effüzyon lezyon. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. 2. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. 2. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. Ani başlayan dispnesi mevcut. Penisilin.Baskı. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. 2000 .72 yaşında bayan hasta. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. tutulan diğer alanları. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. fakat göğüs ağrısı yok. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. Tüberküloz kaviteli lezyon. s. Diğer olasılıklar. Pulmoner arter anjiografisinde.Baskı. 47. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı.37 yaşında erkek hasta. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Toraks CAT scan. s. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. Silikozisde tipik bulgular. MEDĐTEST Cilt 9. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. 44.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. Şayet aktif hastalık delili yoksa.baskı. Akciğer grafisinde. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. Solunum sistemi bakısı normal. Solunum sistemi bakısında. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir. 46. 45. histoplasmosis veya coccidiosis). 2. endobronşiyal lezyonları. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. s. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. değişik şekil ve hacimde. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. Kesin tanı bal130 gamda.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. 2. 2. Pulmoner arter anjiografisinde. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir.50 yaşında bayan hasta.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. Đlk kuvvetlendirici testte. fakat acil tedavide değil. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez.Baskı. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. 0. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. mükemmel bir tarama testidir. s. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur.138) Akciğer grafisinde. Sayı 3. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. fakat aktif hastalığı göstermez.

Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. aspleni. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür. Şilotoraks ductus torasikusu malignite. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. laminar (granülomalar).doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez.140) IV ilaç alışkanlığı. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. s. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. 51. Akciğer grafisinde. normal fizik muayeneye sahip. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. 2. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. 50. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak.Baskı. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır.Baskı. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. 2. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. s. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. 49. s. Patogenez belli değildir. s. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. Diğer taraftan 2. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. Cevap C (Fercy.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48.Baskı. 52. Ayırıcı tanı benign (granüloma. 2000 . yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. myeloma. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. 2. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. %25'i travmatik. Ancak bunda kolesterol fazla. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur.28 yaşında asemptomatik erkek. Sayı 3. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Popcorn (hamartomalarda). Plevral diseasse. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir.

s. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. 2000 .baskı. 2. Sayı 3. 54. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. 53. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. 132 MEDĐTEST Cilt 9. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Bisinozis ise keten. s. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. 1994.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. 1995. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır. Pnömoniler.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar.

monositoz ve eozinofili görülebilir. 7. GM-CSF. s. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. 144 5. IL-3. Temel Đç Hastalıkları. Granülositoz. 4.Baskı. s. Cevap C (Đliçin. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir.3 DPG’ın artması gerekir. s. Đliçin. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. 6. 1995. Sayı 3. eritropoetin. MCSF.908. . 15. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. Serum demiri düşük. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. 2.583. Williams Hematology. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar.000'in altındadır. Temel Đç Hastalıkları. Öbek. Çoğu zaman 100. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. KML için yanlışı işaretleyiniz. s. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir.baskı. G-CSF. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir.baskı. 3. 2000 Cevap E (Đliçin. 1988.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. s. Williams Hematology. 1995.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. nötrofilik. s. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz.716.1179) Hematopoetik faktörler. c) Bazofiller artmıştır. s. 15. 4. s. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. Platelet sayısı genelde normaldir. serum ferritini normal ya da artmıştır. Đç Hastalıkları. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. s. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur.000/mm3’ün üzerindedir. s. 2. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. a) Glikoproteinlerdir. e) Lökosit sayısı genellikle 50. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. Temel Đç Hastalıkları.

“Tissue Polypeptide Antigen”. belirgin vakuolleri olan. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. s. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*. s.1372) 145 . Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler.4 2. M29. Williams Hematology.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. Ca195. 9. Ca242. 13. s. Çok koyu bazofilik.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. CA 50. Đliçin. orta derecede bol sitoplazma görülür.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir.1407) Bkz.baskı. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.1004. Temel Đç Hastalıkları. M 26. s. larinks ödemi. s. 15. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. s.Tanı 3. Çekirdek düzgün kenarlı.1314) Nodüler sklerozan tip.baskı. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. 15.4 4 1 (?). Williams Hematology. 1995.1062. s.4 3. Đliçin. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir. 1995. MCA CEA* CA 19-9. 10.4 4 2-4 2-4 3. 1995. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. Ca549.667. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin. Temel Đç Hastalıkları. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. s. s. 1995.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. s. 11. oval veya yuvarlaktır. Williams Hematology.3 2 2-4 2 3.1008.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. 1995. s. Williams Hematology. CA15-3. 15.4 1-4 4 3. mide.baskı. 2000 Tablo 1. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. Prognoz iyidir.4 2.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal.baskı.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. Sayı 3.1458. 15.Tarama 2. MEDĐTEST Cilt 9. Genç.4 3. Tablo 1.baskı. “Lipid-bound sialic acid”. 15.Prognoz 4. Williams Hematology.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler. Temel Đç Hastalıkları. CK-BB VMA*.3. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. en sık görülen tiptir.1287) ALL-L3. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.4 2-4 4 1-4 4 1. Hücreler homojen olarak büyüktür.

Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. 14. s. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. Bu olaylar olurken. s. 146 .1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. Pansitopeni. 1998.1264.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. 18. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Cevap B (Williams and Wilkins. 10. Temel Đç Hastalıkları. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. e) Kök hücre hastalığıdır. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. Wintrobe’s Clinical Hematology. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. Akut kan kaybından sonra 4. Öbek. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. Demir eksikliği anemisi 10. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. d) Trombosit sayısı arttığından. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5.Hemolitik anemiler 11. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. 10.345.baskı. lösemi ve lenfomalarda. d) Trombozlar görülebilir. Wintrobe’s Clinical Hematology. s. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. 17. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. Otozomal dominant geçer. 1998. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. Đç Hastalıkları. Kanserler 7. Nedenleri. Cevap D (Đliçin. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. Hastalıkta eritrositler.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. 1. Gaucher hastalığında. Đliçin. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. c) Pansitopeni vardır.1781.baskı. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir.baskı.Bazı ilaçlar 13.Egzersizden sonra 15. Sayı 3. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. Splenektomiden sonra 3. Temel Đç Hastalıkları. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. miyelodisplastik sendromlarda.1223) PNH. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. MEDĐTEST Cilt 9. s. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. trombolitik sayısının 400. sarkoidozda ve malarya. Kronik masif splenomegali ise. 14. s.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. Đliçin. 2000 a) Hemoliz vardır. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar.850) Trombositoz. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. eş zamanlı olarak Faktör XII. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. Temel Đç Hastalıkları.1231) DIC. s. e) Trombin zamanı uzamıştır. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. yaygın kanamalar oluşur.

Sayı 3. s. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. Sık mitoz görülür. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. Temel Đç Hastalıkları. Cevap C (Đliçin. s. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. -Transferrin saturasyonu düşmüştür.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. hemosiderin ve sideroblast görülmez. s. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler.1188) Megaloblastik anemiler. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. Đliçin. poiklositoz. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. nadiren azalmıştır. s. Tablo 2.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. Erkeklerde daha fazladır. -Periferik yayma. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. s. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. Temel Đç Hastalıkları. 20. d) Đndirek bilirubin artabilir. e) LDH artabilir.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. Megaloblastlar. Cevap B (Öbek. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. OEHbK düşük. -Yorgunluk.1202) Bkz. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. OEHb. gerek sitoplazma. miyeloproliferatif bozukluktur. 40 yaş altında nadir görülür. Temel Đç Hastalıkları.1275) Polisitemia vera. s. RDW artmıştır. 22. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından.1279) KML’de klinik özellikler. 19. Cevap E (Đliçin. 23. c) Mitoz sık görülür. aşırı terleme. Temel Đç Hastalıkları. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. Tablo 2.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. s. 21. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. anizositoz. -Serum demiri düşük. annütositler. Đç Hastalıkları. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. Cevap D (Đliçin. -Serum ferritini düşmüştür. b) Lökopoez anomalisi görülmez.718. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. a) Megaloblastik hücreler. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır.

b) Trombositler sayıca azdır. Tablo 3. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. s.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları.1376) Bkz. s.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. s. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. 29. Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. 25. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. Temel Đç Hastalıkları. ancak fonksiyonları normaldir.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. s. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir.1207) Bkz.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. Tablo 4. s. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. Temel Đç Hastalıkları. 26. Cevap C (Đliçin.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. otoimmün hastalıklar. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. 2000 . 28. Bunların dışında. Temel Đç Hastalıkları.

Sayı 3. 149 . 35. 2000 34. s. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. multipl myeloma.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. 1998.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. s.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. Hematology 4. 10. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. 33.1444) Bkz. KLL. 10.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin. lenfoma.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1. s.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. 10.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur. baskı 1998. 37. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır. s. kronik miyelmi ve çok yaygın. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. makroglobulinemi. Temel Đç Hastalıkları. s. s. s.baskı. Temel Đç Hastalıkları. düşük “grade”li lenfoma.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 2.baskı 1998. 32. Hematology. s.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman.1445) Klorambusil. Temel Đç Hastalıkları. miyeloma.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. baskı 1998.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 1994. Tablo 5. 10.baskı. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi.baskı. s. 30. 36.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. 1991. MEDĐTEST Cilt 9. 31.

+ + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. multipl myeloma e) Meme. DTR’leri korunmuştur. solunum ve gövde kaslarını tutar. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. böbrek d) Akciğer.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. meme.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. daha sonra farkins. böbrek b) Akciğer. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. akciğer Cevap D (Đliçin.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. s. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. 39. mide. Ekstremite kaslarından başlar. 38.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. 2000 . kolon. s. prostat. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. meme. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. Temel Đç Hastalıkları.

13. Đritis öyküsü 3.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. 1. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. 6. 1999. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. Halsizliğin olmaması 3. Arthritis and Allied Conditions. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. 1999. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 .baskı. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. 3. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. s. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. 1997. Klinik Romatoloji. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. s.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. Klinik Romatoloji. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. 1999. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. CREST sendromu.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. s. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. Klinik Romatoloji. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Simetrik artrit 5. Arthritis and Allied Conditions. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. s. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. Eklem deformitesi sekeldir. 1997. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Sayı 3. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. Romatoid faktör pozitifliği 7. Eklem ağrısının olmaması 4. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. PIF. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. s. 5. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. 2.1433-1464) E harfi. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. Subkutan romatoid nodüller 6.

2000 . s. aterosklerotik kalp hastalığı. 7. 13. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. enfeksiyon. Sayı 3. s. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. Arthritis and Allied Conditions. 9. Klinik Romatoloji.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum. 12. Basic and Clinical Immunology. 1998. Caring for Children with Cerebral Palsy. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. Klinik Romatoloji. s. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. 8.baskı. 156 11. Basic and Clincal Immunology. 1994.110) TNF. 1994. 14. Klinik Romatoloji.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. 1997. Arthritis and Allied Conditions. s.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange. s.533) Osteoporoz. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. bakteriyel sepsisde şok. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. s. 13. s. s.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. 13.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. 15. o kasın gücü 2. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. s. 1999.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. 10. 1997.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. 1992.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman.baskı.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. 1999. Orthopedic Rehabilitation.532. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır.127) C3b.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. 1999.

1997. Textbook of Rheumatology.baskı. Textbook of Rheumatology. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz.baskı. 12. s. 1994. Textbook of Rheumatology. 4. s. 1993. artralji. 1997. 5.baskı. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. parotis bezi bölgesinde şişlik. 4.baskı. 4. 19.baskı. Textbook of Rheumatology. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg. baskı.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange. Textbook of Rheumatology. 157 .Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 1993.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. Basic and Clinical Immunogloy. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir.baskı. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. s. 5. 23.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. 1993.baskı.Halsizlik. Sayı 3. Bu nedenle Anti-Ro istenir. 21. s. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 16. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. 22. 5. Arthristis and Allied Condition. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. s. s.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. artralji. s.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur. alkalen fosfatazı. parotis bezi bölgesinde şişlik.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. 17. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. Textbook of Rheumatology. serum PTH yüksektir. s. s.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. Bu özellik. 20.934) Halsizlik. 1993. 1997. 5. 1997.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. Textbook of Rheumatology. 18.

Grade 2-4 Cevap D (Ball.5-15. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit. s.5-5.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz.1145) Malar raş.0 mg/hafta e) 30. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 25.baskı. 11.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.baskı. 5. 26. 27.baskı. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. 1989. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. 5. s. 30.baskı.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt. 5. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir. 5.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. 1997. 1997.baskı.427) Poststreptokokal G.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır. 29. s.baskı. Sayı 3.0-60.0 mg/gün b) 2. Aksine osteopeni olur. Textbook of Rheumatology. 11. 2000 . 11. s. Textbook of Rheumatology.0 mg/gün d) 7. Textbook of Rheumatology.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. SLE'nin klinik özelliklerindendir. s.baskı. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit.5-5.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24. Textbook of Rheumatology.5-15. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. 1989. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997. s. 7. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır. 1989. 11.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9.0 mg/ hafta c) 7.5-15.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz.755) Hepatotoksisite.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. 1997.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. s. 31. 28. 1989.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir.baskı.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold. s. Ig D normal ya da düşüktür. 32.

38. diüretikler. aereustur. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. Textbook of Rheumatology.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. 1997.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. 40. 36. s. keratokonjonktivitis sicca. 39.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. 1997. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. 5. 11. 1989. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. 200 mg/günün altında fenilbutozan. genital ülserler. konjonktivit. Textbook of Rheumatology. Sjogren sendromu. episkleit.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. s.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. Textbook of Rheumatology. 1997. 37. 1997.baskı. oral ülserler.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. aort yetmezliği. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Sayı 3. Reiter sendromunda rastlanmaz. 5.baskı. s. hipopiyonlu iritis. renal amiloidozdur. 1989. s. etambütol.baskı.baskı. 11.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. 5. 5. s. s. 33.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. Textbook of Rheumatology. s.baskı. 11. 2000 159 . 1997. 11.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. alkol.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita.baskı. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 35. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları.baskı.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. Textbook of Rheumatology. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 5. 34.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı. s.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. 1989.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. s. levodopa.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng.

Temel Đç Hastalıkları.2116) Đnfektif endokardit. Temel Đç Hastalıkları. 5. s. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. kalp kapaklarının. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Osler nodülleri. 3. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. retinal (Roth spot) lezyonlar. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. s.199) Atrial fibrilasyon. s. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. Heart Disease. çoğunlukla bakterilerle gelişen.KARDĐYOLOJĐ 1. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. önceleri diskret. s. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. yakın zamanda olmuş travmalarda. MEDĐTEST Cilt 9. Trombolitik ajanlar. 5. Janeway lezyonları. kanama diyatezi olanlarda.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. Prokainamid.195.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). Temel Đç Hastalıkları. En sık etken streptokoklardır (%60-80). bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. s. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . s. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. 2. aort disseksiyonunda. Bunlar arasında splinter hemorajiler. Sayı 3. 2000 4. proksimal lokalizasyonlu. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. propranolol.baskı. aktif iç kanaması olanlarda. hemorajik retinopatide. Đliçin. Đliçin. Interventional Cardiology. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. 1997. s. verapamil kullanılabilir. konjenital kardiyovasküler lezyonların. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir.1493. Temel Đç Hastalıkları. 6. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. Disopiramid. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin.

Hurst’s The Heart. BB: beta bloker. iştahsızlık. Beta blokerler. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. 1997. Jenerasyona streptokinaz. taşikardi. Heart Disease. asit.2008.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. Temel Đç Hastalıkları. dispeptik şikayetler bulunur. CaB. hepatomegali. Venöz dolgunluk. 5. CaB. Fizik muayenede. BB. 2. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. Temel Đç Hastalıkları. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. 1997.baskı.1498. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. dispne. 2000 . 1998. s. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. s. halsizlik. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. s. bacaklarda şişlik. 7. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. BB*. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald.382) Perikardın fibrozis.baskı. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. CaB N.321) Bkz.baskı. Đliçin. Nicardipine veya nifedipine BB. dolgun boyun venleri görülür. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. 5. hipotansiyon. 8. BB N. Sayı 3. CaB. s. ürokinaz ve APSAC girer. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. 9. CaB BB. Đliçin. 1998. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. 1997. Temel Đç Hastalıkları.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. CaB N.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. diltiazem veya verapamil BB. pulsus paradoksus. Kızlarda 2 kat fazla görülür. 10.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. nicardipine veya nifedipine N. kardiyoselektif BB N. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir.baskı.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. 5. Đliçin.853. CaB* N. CaB: kalsiyum kanal blokeri. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. kardiyoselektif BB N. Đliçin. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. s. Tablo 1. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. Bunu ASD ve PDA izler. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Hurst’s The Heart. CaB N. 9. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. s. 9. s. s.1821. Tablo 1. Temel Đç Hastalıkları.1336. Klinikte. 1. aritmiler. Temel Đç Hastalıkları.baskı. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. s. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. Hipertansif bir hastaya. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. Đliçin.

Temel Đç Hastalıkları. ateş. Temel Đç Hastalıkları. 1. 17.355) Mitral regürjitasyonunda. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). 12. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. Temel Đç Hastalıkları. s. Önemli aort darlığı 5. 9.baskı.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. interventriküler septumun inferior kısmında. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar.KARDĐYOLOJĐ 11. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. Klinik olarak. 13.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. s. 15. aVL. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. MI’de %1-3 oranında görülür. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. AMI 2.baskı. s. b) Otoimmünite sorumludur. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. Sol atrium volüm ve basınç. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. Ciddi ventriküler aritmiler 14. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. 16. D3. Klinik belirti vermediği halde. 1997. göğüs ağrısı. Akut miyokardit veya perikardit 3. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. Temel Đç Hastalıkları. s. Cevap D (Braunwald. 2000 b) D1.1256. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir.296) Trunkus Arteriozusta.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. s. s. sistolde. 1998. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. s. 5. interventriküler septumda. Đliçin. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. Đliçin. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin.200.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. Hurst’s The Heart.315) EKG. s. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür.

Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır.445. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. Temel Đç Hastalıkları. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. 2000 .461. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. Pulsus alternansta.615.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. Đletimde hafif değişme. Dikrotik nabızda. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. Đliçin. 18. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. apekste duyulur. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. 19. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. s. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I.22. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. Tablo 2. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 2. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Bu erken diyastolde. s. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. Sayı 3. Đliçin. s. 20. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. Cevap A (Gök. Temel Đç Hastalıkları. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. Klinik Kardiyoloji s. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. s. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). bir kuvvetli nabız vardır. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. 21. QRS süresini uzatırlar.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. Đliçin.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. A. Temel Đç Hastalıkları. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda.237) Bkz. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. (Đliçin. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II.

d) Aort odağında sistolik thrill alınır. s. s. c) Nörolojik komplikasyonlar. Hızlı EKG Yorumu.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder. s. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide.389) Dissekan aort anevrizması.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. %90’ında şiddetli ağrı vardır. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. Pathophsiology of heart disease. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. d) Renal infarktüs. Temel Đç Hastalıkları. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Tele’de aorto genişler. s.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. b) Pulmoner infarktüs. el altında yavaş yavaş yükselen. Preload.139) Afterload.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür.259) Ani kalp ölümü. düşük amplitüdlü bir nabızdır. 26. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. s. ancak düzensizdir. 27. Sayı 3. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. MEDĐTEST Cilt 9. EKG: sinüsal taşikardi. 24. Temel Đç Hastalıkları. 121 . TA:170/100. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. s. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). Koroner arter spazmı. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. 22. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. Cevap C (Đliçin. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. En sık sebep hipertansiyondur. sistolik basıncın artıp. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 2000 25. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. 23.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. Temel Đç Hastalıkları. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. nabız basıncı daralır. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. s. 1993.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. 1999.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. QRS cevabı yavaş veya hızlı. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. Temel Đç Hastalıkları.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer.

kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. 31. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. bulantı. Kardiyak semptomlar. LDH. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. diyare. LDH. halsizlik. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. uykusuz122 luk. S. 5.troponin-T c) Troponin-T. AV junctional escape ritimler. günlerde plato çizer.baskı 1997.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. Temel Đç Hastalıkları. troponin-T e) Troponin-T. LDH: 24-48 saat sonra yükselir.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır. sinus duraklaması. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop.5-10 saat içinde yükselir. 32.baskı 1997. CK-MB. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. SGOT d) CK-MB.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. iştahsızlık.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. 5. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. s. GIS semptomlar. Temel Đç Hastalıkları. 1.CK-MB.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. 3-4 gün sonra normale döner. s.1995.KARDĐYOLOJĐ 28. 5. yüksek frekanslı. Atrium kasında etkili değildir.baskı 1995.baskı 1997. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra.364) Pulmoner yetmezlikte. emici MEDĐTEST Cilt 9. 24 saatte zirveye varır. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. CK-MB. 30. s. kalsiyum antagonistleri. SGOT. Nörolojik semptomlar. Yalancı pozitiflik çoktur. Görülen aritmiler. kusma. AV junctional taşikardi. Đliçin. 33. Đliçin. s. 5. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. aureus’tur. Rutinde kullanılmaz. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. Đliçin. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken.baskı 1997.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir. CK-MB. s. Temel Đç Hastalıkları.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. yorgunluk. Temel Đç Hastalıkları. 2-5. Sayı 3. S. 1. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. (Đliçin.LDH Cevap A (Braunwald. SGOT.329) Troponin-T: 3. ventriküler taşikardi.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. Đliçin.baskı. s. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. 2000 . 29. Medikal tedavide. Temel Đç Hastalıkları. aureus’tur.LDH b) SGOT. solda 2-4. LDH. SGOT. bunların %80-90’ında etken. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan. AV bloklu atrial taşikardiler. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir.

Temel Đç Hastalıkları. genellikle kadınlarda (%75) görülür. (Đliçin. baskı 1998 s. MEDĐTEST Cilt 9.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. 9. verapamil kullanılır. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. propranolol. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler.2272. Sayı 3.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir.297) Lutembacher sendromu. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. tekrarlayan fetal kayıp. Temel Đç Hastalıkları. WPW sendromu.2295. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Đliçin.2306. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis.2379. 37. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır. genellikle sağ atriumdan.2008. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. 34. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. Temel Đç Hastalıkları. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır.1927) Antifosfolipid sendromu. 9. atrial fibrilasyon. s. 38. Buna Graham Stell üfürümü denir. atrial flatter. Atrial taşikardi.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. sol ventrikülün değil. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. 35. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. s. disopiramid. “dekreşendo”. prokainamid. 9. Livedo retikülaris görülür. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir. s. Đliçin. baskı 1998 s. Đliçin.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. 9.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. Temel Đç Hastalıkları. 36. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. 2000 123 . ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. 9. tekrarlayan abortus. baskı 1998 s. Đliçin. s. s. baskı 1998 s. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. 39.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. 40.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. baskı 1998 s. 9. trombozlar. Temel Đç Hastalıkları. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. En sık derin ven trombozları görülür. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. s.2295. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. baskı 1998 s. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir.KARDĐYOLOJĐ karakterde.

Medüller kan akımının bozulması 4.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. P: Plazma. 2. Tablo 1. s. s. Sayı 3. 2000 4. Temel Đç Hastalıkları.NEFROLOJĐ 1. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. s. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. Mesela laktik asidozda laktat anyonları.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. 5.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. Temel Đç Hastalıkları. azotemide fosforik. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Bkz. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır.020 >500 >1. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. MEDĐTEST Cilt 9. sülfirik. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. s.010 <350 <1. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. Temel Đç Hastalıkları. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. Temel Đç Hastalıkları. 3. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin. s. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin.

diyare ve gastrointestinal fistüller. Temel Đç Hastalıkları. Jacobson. Textbook of Nephrology. Cevap B (Williams. 8. aktif tüberküloz. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Cevap A (Williams. Textbook of Nephrology. Đliçin. nefrotik sendrom gibi). The Principles and Practice of Nephrology. s. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. The Principles and Practice of Nephrology.794) Bkz. 1995. 1995. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. 3. 2000 . Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. 1995. s. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. Sayı 3. e) 90-120 ml/dk’dır.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. siroz. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.. 7. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. 1995. Textbook of Nephrology.baskı.baskı. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. 1995. 3. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. c) 40-50 ml/dk’dır.baskı. 1995. s. 1995. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. Temel Đç Hastalıkları.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. Jacobson.769) Bkz. d) 70-80 ml/dk’dır. Textbook of Nephrology. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. 9. MEDĐTEST Cilt 9. AIDS. 6. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). 3. 3. Tablo 3. The Principles and Practice of Nephrology. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. Tablo 2. b) 25-30 ml/dk’dır. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. 1995.baskı. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. The Principles and Practice of Nephrology. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. s. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. Jacobson. Jacobson. Đliçin. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast.

Major klinik bulgular arasında gros hematüri. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. Đliçin.814) Akut PSGN. Tablo 4. 1995. 1995.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. 11. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin.baskı. Jacobson. The Principles and Practice of Nephrology. Đliçin. The Principles and Practice of Nephrology.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. SO4.751) Bkz. s. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. s. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. 12.NEFROLOJĐ 10. hemorajiler. s. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. hipertansiyon. 14. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. 153 . Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. Temel Đç Hastalıkları. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. s. laktat ve sitrat uygulaması.766. 3.baskı. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. Jacobson. Đliçin. 1995. Sayı 3. 3. Temel Đç Hastalıkları. ödem. MEDĐTEST Cilt 9. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. Cevap D (Đliçin.713. Temel Đç Hastalıkları. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. Temel Đç Hastalıkları. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. Đliçin.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. a) Đmmün kompleks nefritidir.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. Cevap D (Đliçin. s. kan transfüzyonu. s. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. s. 13. 1995. pulmoner emboli izlemektedir. Textbook of Nephrology. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. 2000 Tablo 4.

Temel Đç Hastalıkları. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. s. Temel Đç Hastalıkları.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. 17. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur.818) Bkz. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. Temel Đç Hastalıkları. Cevap C (Đliçin.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. s.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. proteinüri. Temel Đç Hastalıkları. ani başlayan hematüri. Sayı 3. 19. s.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. s.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit).793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. 2000 . Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır. s. Tablo 5. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir.NEFROLOJĐ Tablo 5. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. ödem. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. 15.

7.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. s.PSĐKĐYATRĐ 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir.1313. fetişizm. 1996. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. s.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. 7. Psychiatric Secrets. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. 1995. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir.baskı. s. Psychiatric Secrets. 1. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . 1. baskı. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. 1996. Psychiatric Secrets. 6. 1996. Çocuklara karşı cinsel sevi. Limbik lökotomi. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. 1.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp.142) Vouyerizm. s.baskı. 1996. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi.baskı. Pedofili.baskı. s. 6. 5. Sayı 4. Eksibisyonizm. 1996. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. 1.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. Comprehensive Texbook of Psychiatry. 1. Psychiatric Secrets. s. Sadock. s.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. baskı. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. 2. Psychiatric Secrets. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson.

perseverasyon. hiperseksualite. 9. s. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir. 14.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. 6. 1990. 11.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. 10.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sadock. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. Bu bozuklukta plasidite. baskı. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. baskı. d) Bir şizofreni semptomudur.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. 8. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. 2000 .165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. s.plasidite. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. Psychiatry. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite.baskı. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. baskı.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. 2. c) Đnsidens azalmaktadır. akalkuli. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. 3. Psychiatry.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. Distimi. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. Comprehensive Texbook of Psychiatry.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. baskı. 2. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir. 12. Black. MEDĐTEST Cilt 9. s. s. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. amnezi. s. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. 1995. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs. Cevap D (Scully. Cevap C (Kaplan. Sayı 4. 13. Psychiatry. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. s.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. 2.

Psychiatry. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully. Sadock. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. Cevap B (Scully. Biology of Anxicty Disorders. 21. 17. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. 1991 s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. s.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Psikofarmakoloji. baskı. 2. s. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. Sadock. baskı. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. Sayı 4.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. Psychiatry. s. 2. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. 20. s. s. d) Etkili bir hipnotiktir. 19. s. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. 22.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. 18. e) Etkili bir sedatiftir. Meleod. 1993. depresyona yol açmaz. Sadock.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. 16. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan.145) Agorafobi. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir. Köroğlu. 15. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. s.

s. 26.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 31. 226 27. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. 1994. s. Cowen.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. bunun farkındadır. s. Sadock. Gath.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. Sayı 4. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. Sadock. Sadock. Mayou. 2000 .Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. yineleyici düşüncelerdir. The Psychiatric Therapics. 25. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. Sadock. 1996. 1994. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 30.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir. s. s.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. Oxford Textbook of Psychiatry.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. 29.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Sadock. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. 23. 28.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. 24. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s.

Sayı 4. yanlış.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir.cilt s. s. baskı. algısal bir bozukluktur. sabit fikirler veya inançlardır. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34. enkoherans. 7. Gath. s. Mayou. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. 7. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford Textbook of Psychiatry. 7. Katotonik tip. s. 1996. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. 1. Psikofarmakoloji.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. 1996. 35. 33. 38. Psikofarmakoloji. şizofreni alt tipi değildir. 1991. baskı 1. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock.119) Klinik Uygulamalı 36. genellikle anlaşılamayan.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. s. Köroğlu. 32.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni).Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. Mayou. Paranoid tip. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. s. 1991. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 227 . Cowen.cilt. 1994. Köroğlu. Andiferanisye tip ve Residüel tip.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken.baskı. duygulardır.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. s. Cowen.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. Gath.

Principles of Neurology. MEDĐTEST Cilt 9. 1997. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. 228 Cevap E (Adams.baskı. Principles of Neurology.baskı. 1997.baskı. 4. 6. Principles of Neurology. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. Principles of Neurology. 1997.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. 1997.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. 6. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar.baskı.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. c) Noradrenalin. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. 5.baskı. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. s. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. s. 3. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. 6. Cevap E (Adams. 2.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. 6. 6. 1997. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır. Principles of Neurology. III b) Digit IV.baskı. 7. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. s. Principles of Neurology. 6. s. 1997. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. 6.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. 6. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir.baskı. II. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. Cevap A (Adams. s. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır. s. s. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor.NÖROLOJĐ 1.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. 2000 . Sayı 4. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. Principles of Neurology. 1997. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams.

e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. 2000 12. s.baskı.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. uykusuzluk. 2.baskı. s. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. d) Sık düşme görülür. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 1990. 1996. 11.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 10. Current Practice of Clinical Electroencephalography.30 yaşında erkek hastanın myoklonik.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar. 229 .NÖROLOJĐ 8.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. s. s.baskı. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. 1997. 1996. 9.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir. 2. 6.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. 13. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.baskı. 6.baskı. 8 Hz çok nadirdir.baskı. Sayı 4. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 15. Principles of Neurology. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. s. s. 14. 2. Current Practice of Clinical Electroencephalography.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. 1990. Nöbetler ilaç kesimi. Principles of Neurology. s. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş. 1997. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. 1990. 2.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. 2.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur.

s. 20. Neurology in Clinical Practice. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. s. 17. Bu tabloda II. 19. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts.baskı. 1997.25 yaşındaki obez kadın hastanın. Hasta.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. s.baskı. Principles of Neurology.baskı. 22. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. 1997. Neurology in Clinical Practice. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. Neurologic Principles and Practice. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. 1998. 16.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. 21.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. rijiditesi.baskı.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. 1996. s.baskı. s. 3. burun tıkanıklığı veya akıntısı.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. 2000 . The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Sayı 4. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır. 1997. 6. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 18.baskı. VI ve nadiren VII. 2. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. Principles of Neurology.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. 2. progresif seyir göstermesi. 2. 6.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. lakrimasyon. s. operküler 230 supramarginal. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. temporal lob epilepside daha nadirdir. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. 1996. 1996. s. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür.

77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. epandim. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. vagus d) N. 3. 25.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. mikroglia ve oligodendrositlerdir. olfactorius d) N.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. 3. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell.baskı. Hücre: 0. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur.baskı. Cevap D (Snell. trimenus-N. 1992. 1992. fasiyalis üst kısmı-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. abducense-N.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. 1992.baskı. s. 28. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. 27. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. s.baskı. 1992. 1992. 23.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. s. s. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir.baskı. s. 3. 2000 Cevap E (Snell. Baziler arterin dalları sırasıyla. küçük çaplı. Glikoz %50-85 mg/ml. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell. Crit Rev Toxicol 1991. Posterior cerebral arter. opticus b) N. Superior cerebellar arter.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. N.baskı. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. renksiz bir sıvıdır. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 3. vagus MEDĐTEST Cilt 9. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar.417) 10. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. Labirintin arter. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 26. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992. Pontine arterler. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. 3.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Klor %720-750 mg/ml. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. 3. 24. 1992. 231 . 29. Anterior inferior cerebellar arter. fasiyalis üst kısmı c) N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. glossopharyngeus c) N. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor. 3.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. accessorius e) N. Sayı 4. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır.3 lenfosit/mm3.baskı. Labirintin arter. Protein: %15-45 mg/ml. accessorius b) N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır. fasiyalis alt kısmı e) N. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. s.

50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. 1993.NÖROLOJĐ 30. 3.baskı. s.baskı. dizartri. 2. s. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. Clinical Examination.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. 37. 33. s. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. B12 yetmezliği. 32. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır.baskı. Clinical Neurology. 2. Sayı 4. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. 2.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. 34. s.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. s.baskı. Clinical Neurology. 1993. 1993. s.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. 1993. Clinical Neurology. Medial dalları beyin sapını kanlandırır.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. s.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg. Clinical Neurology. 232 MEDĐTEST Cilt 9. Current Therapy in Neurologic Disease. s.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. 6. 31. 2.baskı. altüst ve/veya genel güçsüzlük.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein. 2. 36.137) AIDS’li hastalarda.baskı.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. 35. Clinical Neurology.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. intrakraniyal kitleler.baskı. pitozis. 2000 . 2.baskı. 1993.

atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. Ersoy. kusma. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen.Hipotoni. 132. diş anomalileri. s. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 4. megakolon. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Ersoy. kısa el ve ayak parmakları. Testiküler disgenezis. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. displastik kulaklar. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. Avery’s Diseases of the Newborn. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. bradikardi. büyük başparmaklar. 1996. s. s. 136. 2000. hipogonadizm. s. medial aksial triradius. X0 c) Trisomi 18 d) 47. buruşuk dil. 1994. kısa.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. geniş eller (klinodaktili).196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. Çilek rengi gaita. burun kökü basıklığı. 15.312-321. Simian çizgisi. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. düz oksiput. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. azospermi ve sterilite vardır. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir.243-253.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama.PEDĐATRĐ koma. kısa burun. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. bağırsak tıkanması. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. Ersoy. konjenital kalp hastalığı. 133. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. mental retardasyon. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. Đleokolik tip daha sıktır. 2000. 1986. ellerde Simian çizgisi ve 5. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. 2000. uzun boylu. 1998. umbilikal herni. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. mental retardasyon. s. 204 134.baskı. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. Essentials of Pediatrics. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi.baskı. s. 2000 . iriste benekler. s. 135. küçük ve yay gibi damak. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır.baskı. Büyüme geriliği. 15. büyük. iç epikantus. parmakta klinodaktili. 1996. çekik gözler. Ballard. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. Sayı 4. XXY e) 46. epikantus.312-321. Pediatric Diagnosis. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. hipoglisemi. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. geniş aralıklı.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. s. düz geniş yüz.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu.

titreme. Devamlı üfürüm. 1992.507) Đnfektif endokardit ateş. 1994. 2000 140. artralji. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. peteşi.) Supraventriküler taşikardi.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. s.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. üfürüm. Ejeksiyon üfürümü. 1994. Graham-Steel üfürümü. splenomegali. Bu faydalı olmazsa adenozin. Janeway lezyonları.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. embolik olaylar (Roth lekeleri.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı. göğüs ağrısı. PDA’da duyulur. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. 138. 1994. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. s. s.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. terleme. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. Essentials of Pediatrics. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. Essentials of Pediatrics.1161 vd. s.465) Carey-Coombs üfürümü. beslenme sırasında huzursuzluk. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür. Bu.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. s. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. 143. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. Osler düğümleri.509 vd. s. 1994. 142.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. myalji. Heberden nodüller osteoartritte görülür. Essentials of Pediatrics. Essentials of Pediatrics. 139.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. 1994. Sayı 4. Essentials of Pediatrics. 141. SSS lezyonları). Essentials of Pediatrics. artrit. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir.

Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. 145. s. 2000 . %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. 146. öksürük. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır.baskı.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. 1991. Textbook of Pediatrics.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. 1991. 147. s. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. s. 149.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. derinden gelen kalp sesleri. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır.1024) Perikardit daralmış nabız. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. s. boyun venleri dilatasyonu. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. X’e resessif geçiş gösterir.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. 14. Sayı 4. ateş.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. sessiz prekordium. pulsus paradoksusla karakterize. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. 1991. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. 148.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. Kızlar taşıyıcıdır. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. s. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. s. 1991. 1992. 144. s. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur.

trombozis ve enfarkta yol açabilirler. s. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. retikülositozis ve polikromatofili’dir. 1991. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. Bunlar C. 151. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. d ve E. s. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. 1991. Bunlara ilaveten. 1991. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. s. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. 155.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. 207 . Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. 153. c. Sayı 4. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. D. Ancak. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. L2-L3 morfolojik subtip. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. “d” antijeni saptanamamıştır. 1991. Örneğin. e’dir. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. s.PEDĐATRĐ 150. s. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. yüksek Hb düzeyi gibi. 152. 1991. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. s. 1991.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. artmış MCV. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. SSS tutulumu.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. 154.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar.

1992. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir. 1992. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. 1992.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. 1992.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 1992. 163. 158.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 162. 161. 1992. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. 14.PEDĐATRĐ Ancak. 160.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. diğer şıklar kısmen doğru olabilir.baskı. 14.baskı.baskı. 1992. Sayı 4.baskı. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. 14.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. 14.baskı.495-524) Staphylococcus.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 156. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 2000 . 159. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. s. (c). s.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir.baskı. 14. s.baskı. 14. 157. s. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 14.

116-120) Normal. anemi. s. 164.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. 169.baskı.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. 3. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. hepatosplenomegali. 3.Poliüri. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. c) Süt salgılama refleksi.baskı. 1999. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. 1992. 3. Birçok kemiklerde lezyonlar. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. s. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir. saçlı deride seboreik raş.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4.baskı.baskı. 165.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 3. Plazma hacminin azalması. 1999. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. s.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. tromMEDĐTEST Cilt 9. 166. 167. s. 1999. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 .baskı.baskı.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır.baskı. s. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. prolaktin salınımı ile uyarılır. Fizik muayenede eksoftalmus. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. 1992. 14. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. 1999. Sayı 4. diabetes insipitus. 1992. s. 14. s. 14. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. hiperfosfatemi meydana gelir. ADH antagonistlerin kullanılması.baskı. 2000 . hiperventilasyon. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. 3.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir. 3. s.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. 170. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. s. polidipsi. d) Bebek hipotiroid. hipertiroid ve ötiroid olabilir. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. 174.baskı. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. Bu bulgu genellikle pH: 7.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır.2 altına düştüğünde gözlenir. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics.baskı.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. e) Tedavi gerektirmez. halsizlik. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. Cevap E (Oski’s Pediatrics. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir. 3. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics.baskı.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. 3. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. 1999.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. 175. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 173. s. Ayrıca hikayede poliüri. s.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. bulantı. 1999. 3. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır.baskı. 1999. Sayı 4. 1999.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. 171. 172. s. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. 1999.

337:189-192. Genellikle hiperglisemi görülür. yabancı cisimde akla gelmektedir. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. s. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. 1990.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. 1999. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). kurusoğuk çevre ısısı. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır.baskı. Bluestone.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. Pediatric Critical Care. Wallace. Cameron. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Scheetz. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. 1992. sonra durdurulabilir.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. s. s. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır.baskı. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. Munro. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. Johansson. Skoldenberg. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics.1501-1503. 1992. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.586. Stool. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. Fuhrman. Dev Med Child Neurol 1992.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı.baskı. Sayı 4. 2. Lancet. 1992. 179.788-789) Adölesan dönemde. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. 211 . 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. 178. Zimmerman. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. 176. 14. J Pediatr 1990. Erkek çocuklar etkilenirken. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. 177. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. 3. Pediatric Otolaryngology. 1991. s. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. 14. s.baskı.

Textbook of Pediatrics Infectious Diseases.baskı. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır. aortada dissekan anevrizma görülür. 1990. 3. Nelson Textbook of Pediatrics. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn.baskı. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor.656. 1991.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. s. Pediatr Ann 1990. 14. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. 1992. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. s. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. 1991. Pulmoner stenoz sıktır.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 181. American Academy of Pediatrics.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. 1992.baskı.PEDĐATRĐ 180. Textbook of Pediatrics. 2000 .Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi.16 yaşında. 183.52-53. s.baskı. Noonan sendromu’nda boy kısadır. 182. 14.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. 1992. s. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. Infectious complications in children with HIV infection. H. 6. Rudolph’s Pediatrics.baskı. bağırsak sesleri hiperaktif. s. 1992.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Cherry. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. 22. Aort koarktasyonu sıktır. Bricker. mitral valvde prolapsus. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. William sendromu’nda aortik stenoz. MEDĐTEST Cilt 9. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez. 1991. aortik regürjitasyon. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir.baskı.920. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. 19. 1992.182-183. Mcnamara. Otopside aortun geniş. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. Sayı 4. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. Feigin. Principles and Practice of Pediatrics. PDA’da görülebilir. s.1289) Splenektomili hastalarda. 184. Pnömoni sık ve fataldır. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. 19:421436. pulmoner stenoz görülebilir.baskı. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. Powell. 14. PDA. s. s.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. Meningokok. influenza. Nelson Textbook of Pediatrics. Fizik muayenede batın distandü. 1990.baskı. Oski.2397-2400. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. s. s. Nelson. 14. H.

1422-1429.470. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. 15.4oC yükselmesi.1058. s.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. e) PT ekstrensek yolu ölçer. 1996. kanama zamanı normaldir. Nelson Essentials of Pediatrics.baskı. normal α-tal.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz.baskı. 15. c) Hemofilide PT uzamıştır. 188. 14. 1996.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). Hay. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1996.PEDĐATRĐ 185. s. Hipertansiyon seyrektir. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. s.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Groothuis.baskı.478-479) Bakteriyel trakeit. 11.baskı. 190. 2. Paisley. 187. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. 2000 213 . yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. Ersoy. 2.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. PTT uzun. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. 1992. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. b) MCV düşüktür. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. 1993. Nelson Essentials of Pediatrics.522) Bkz. s. Hathaway.baskı. 2.1388.baskı. krup. 15. s. a) APTT intrensek yolu ölçer. s. s. Tablo 23. Sayı 4. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. Nelson Essentials of Pediatrics. Cevap D (Cin.baskı. 2 saat önce ateşinin 39. 186.baskı. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. 1997. MEDĐTEST Cilt 9. ** Sıklıkla normokrom. e) MCH düşüktür. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. Çocuk Hastalıkları. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal. 2000. c) Ferritin düşüktür.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 189.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. d) RDW azalmıştır.1501. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. s. s. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. Serum komplemanı özgül olarak normaldir.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9.1-0. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 220. Cevap C (Neyzi. 1. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.701) Duchenne musküler distrofisi. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. s. 2000. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. s.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize. Emme refleksi. 2000.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. sağlıklı bebek için kriterdir. 220 218.341) Addisonda hipertansiyon değil.cilt. postural hipotansiyon görülür. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. 2. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. 2000. Pediatri. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir. Pediatri.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. s. tonus. 216. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. hemolitik anemi. yakalama refleksi. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. Gebelik.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. diğer yenidoğan refleksleri. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. s.PEDĐATRĐ 215.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. 2000 . s.baskı. 219. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217.69.cilt.5 mg folik asit verilmesi önerilir. Muayenede bulber hipertrofi. s. PAN’ın bir alt grubudur. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. 1.

223. 2000. aşırı ağlama ve irritabilitedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz.cilt. Cevap C (Ersoy. 2000. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. 222. lökositoz (>18 000/mm3).133) Aşılamada kontrendikasyonlar. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. yaygın tonus artışı. s. boğmaca yapılmaz.5oC).Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. s. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. Kemotaksi. artrit. s. 225. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. lepra. s. Granüllere trombosit. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. 2000. 2000. 221 . s. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. Pediatri. otozomal resesif geçer. uterus yumuşaklığı.280) Chédiak Higashi sendromu. annede intrapartum ateş (>37. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tablo 29. influenza tip B’dir.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. perikardit. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. d) Trismus. Pnömoni. karaciğer. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. 1. eritrosit. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. deri fibroblastlarında da rastlanır.263) Bkz.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. osteomiyelit. 226.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. 224. c) Yaşam boyu immunite bırakır. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. 2000.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. Sayı 4. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. -Erişkin dönemde.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. lenfosit. canlı virus aşısı yapılmamalıdır.

doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 222 MEDĐTEST Cilt 9. Akut kan kaybı 4. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. Normositik anemiler: 1. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir.217) Henoch Schönlein Purpurası.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy.PEDĐATRĐ Tablo 29. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. anstabil hemoglobinler) II. ileum rezeksiyonu.baskı. Makrositer anemiler: a. 2000 . Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. 228. doğumsal intrensek faktör eksikliği. s. 2. Splenomegali 5. Kronik böbrek yetmezliği 227. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. s. Sayı 4. 2000. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.

Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. Cevap D (Ersoy. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. 2000. Cevap D (Ersoy. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. ay Cevap B (Neyzi. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. lenfadenopati. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. rash.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. s. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. Serebral kalsifikasyon 2. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. s. Sayı 4. retardasyon. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. ay b) 9. hepatomegali. 1. c) Hidrosefali. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. Ancak üç aylık175 .PEDĐATRĐ 1. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. ateş. annelerin çoğu asemptomatiktir. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. sarılık.cilt. 2. mikroftalmi. Buna uyarak.166) Toksoplazma triadı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Antibiyotik başlanmalıdır. ay e) 18. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. splenomegali. ay d) 15. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 4. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. ay c) 12. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. koryoretinit bulguları olabilir. 6. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. hidrosefali/mikrosefali. nöbetler. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. 3. serebral kalsifikasyonlar.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. 1. peteşi. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. s. 2000 sağlanmaktadır. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. s. Dünya Sağlık Örgütü. 2000. Koryoretinit 3. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. Beslenme bozukluğu.

Bu nedenle. s. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. s. 2. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. 7. 5. s.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. Konjestif kalp yetmezliği ı. dehidratasyon. Kanama b. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. Plazma volümünün azalması (hemoraji. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. 2000 . NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. şok.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. Dehidratasyon d. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.343) Poliüri. Şok g. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. konjestif kalp yetmezliği. Hipotansiyon c. Tablo 1.21) Bkz. a. sorumlu antibiyotik kesilir. s. 2000. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Yanık f. Nefrotik sendrom h. Tablo 1. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. Antibiyotik diyaresinde. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir.baskı. b) AKŞ = 140 mg/dl. Sepsis e. RDS. Hipoglisemi sabah başağrısı. 2000. 3 mEq Na+ 2-2. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. Đleus j.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. 2000. 8. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. sepsis) b. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Peritonit 6. Essentials of Pediatrics.

Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Önce bolus tarzı. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. Bkz. e) Fibrin ağı oluşumu görülür.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2.159) Eritema Enfeksiyozum (5. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir. 11.PEDĐATRĐ 9. 0. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. Tablo 2.4 Ü/kg NPH b) 0. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. 2000. s. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. b) BOS basıncı yüksektir. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. 2000 177 . Kan glukoz düzeyi. Sayı 4. s.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. aya dek verilir. 10. sferositoz. 12.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. saatin sonunda başlanır.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. 2000.1 U/kg kristalize insülin verilir. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. ardından 0. PPD (-) olsa da korumaya alınır. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) PPD (-) ise BCG yapılır. 13. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında.346) Đnsülin tatbiki: 2. Hasta değilse ilaç 6. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. 3. Daha önce PPD (-) olup.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. olmasın) 2.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. s. s. Cevap C (Ersoy. insan parvovirus B19 ile meydana gelir. son 12 ayda (+)’leşenler 4. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. 2000.hastalık). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir.

Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. 14.677) Bkz. kültür (+) ise bu olasılık %3.375) Absans Nöbeti (Petit mal). Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. s. ASO) Tablo 4. 2000 . 2. 1996.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. s.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi.baskı. -Belirgin organik neden saptanamaz. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. Essentials of Pediatrics.1688. s. giderek 178 Tablo 3. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. s. Tablo 3. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. Ersoy. Tablo 4. s. 15.cilt. 16. mikrosefali (%73). -Ani başlar ve ani biter. kongenital kalp hastalığı (%12). ensefalopadi. Ersoy. 2. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir.553.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. yani 10 kat fazladır. hiperglisemi. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. 1. -Günde 20-30 defa olur.756.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. koagülopati. Bkz. MEDĐTEST Cilt 9.3. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. 17. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. Pediatri. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. Cevap D (Neyzi. s. CRP. trombosit disfonksiyonu. -Nöbette bilinç kaybolur. 1996. pankreatit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. 2000.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. 1996. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. 2000. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.baskı. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. Allerjik reaksiyon. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92).

s. 1993. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Uzamış sarılık (%30) 2. Ersoy. Tablo 7. Makroglossi 8.1613-1620.baskı.376-377. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. s. 2000. 2000. 2000. Oksi. Abdominal distansiyon 10. 1993. Pedatric Endocrinology. 2000. Konstipasyon 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Hematology of Infancy and Childhood. Tablo 6. 21.1531-1540. Hematology of Infancy and Childhood. s.557. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür.PEDĐATRĐ 18. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. s. Cevap B (Nathan.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. Guatr (çok seyrek) 12. 19.285) Bkz. 2000 179 .Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz. Beslenme güçlüğü 5. benekli deri 6. eklem.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır.283) Bkz. Ersoy.336) Bkz. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. 22. s. 3. 1996. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. Bkz. Letarji (%32) 3. Geniş fontanel ve sütürler 9.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. Umblikal herni 7.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Tablo 5.baskı. Oksi. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. 1996. Hipotermi Tablo 6. tablo 15-8) Đkincil kanserler. 23. kuru. s. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. Tablo 5. b) Kanama zamanı uzamıştır. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. eklem. Ersoy. s. 2. d) Trombosit sayısı normaldir. Tablo 8. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Soğuk.

Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. aureus e) Strep. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. viridans Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. bazı adenoviruslar. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. En sık 6 aylıkken görülür. s. 2000. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. 2000. s. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. uterus. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. influenza tip B).220) 180 . -Bothyroid sarkom: Vagen. Embriyonal tipin özel bir şeklidir.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. Yalancı bir kapsülü vardır. Prognozu iyidir. kemik ve beyin metastazları yaparlar.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. Prognozu en kötü olan tiptir. Daha geç evrede karaciğer. influenza d) Staph. s. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. parainfluenza 3.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. 25. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. 26. mikoplazmalar. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. 2000.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. pnömonia b) RSV c) H. 27. 24. influenza ve rinoviruslardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. 2000. s. 2000. Lokal olarak hızla yayılır. Viral etkenler RSV (%50).PEDĐATRĐ Tablo 7.

Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31.cilt. 2. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. 2000 Tablo 9. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. s. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. eklem içi kanamalardır.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. Tablo 9. 29. 2000.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. 30.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.390) Bkz. s. Pediatri.PEDĐATRĐ cuttur. 28. 2. MEDĐTEST Cilt 9. calicivirus.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Pediatri.cilt.471) Kalıtsal nefrit hematüri. Diz. enterik adenovirus. Sayı 4. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır. s. s.382. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. Pediatri. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . 2. Otosomal resesif geçişlidir.cilt. s. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar.baskı.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. 2. 32.

Özellikle omuz. 34. Metalik nitelikte öksürük. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. dalgınlık. zorlu solunum.54) Bkz. 2000. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. 2. Gastrointestinal sistem hastalıklarında.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. Tablo 11. b) Alkalen fosfataz artar. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. anoreksiada pellegra gelişebilir. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. ancak çocuklarda nadirdir. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. 36. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Demans. e) PTH artar.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Tablo 10. 2. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. sonuçta villus hasarı. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. gri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. 2000 .Dermatit. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. depresyon. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. s. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. 2000. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. 2000. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. Sayı 4. Tedavide mısır. malabsorbsiyonlarda.43) Bkz. 2000. 37.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. MEDĐTEST Cilt 9. 3. baklagillerden fakir. Pullanma olur. Fizik muayenede. oryantasyon bozukluğu. s.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. Cevap A (Ersoy. s. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. Buradaki glossitte dil kaba. suprasternal. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bulber konjunktivada kuru. geç ve kalıcı bulgulardır. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır.baskı. c) Ca++ düzeyi düşer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. d) Serumda cAMP artar. Subglottik bölge. Kusma 34 gün. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. keskin kenarlı plaklar olur. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. 33. renkli plaklar (Bitot lekeleri). s. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. 35.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. glossit. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. s.

coli b) B grubu streptokoklar c) S. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. ortostatik hipotansiyon. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler.baskı. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider.baskı. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. s. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. haftada normaldir. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. s. 41.PEDĐATRĐ Tablo 10. 2.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur.285. splenomegali. s. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. hipotansiyon. 2000 Tablo 11. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. gövdeyi. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. gövde pembe 40. Amino Fosfatüri N. PTH N. cAMP N. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir.baskı. 2.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder.312) Bkz. Çocukta tipik olarak. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. s. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. Sayı 4. b) BOS 1. En sık tutulan eklem dizdir. e) Kraniyal sinirleri tutabilir.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. aksırık. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. 2. Đdrar asitüri N. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. En sık büyük eklemler tutulur. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. e) Anemi vardır. MEDĐTEST Cilt 9. 2.baskı. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. derin de olabilen anemi vardır. c) Splenomegali vardır. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. Tablo 12.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. b) Her iki cinste eşit gözükür. 39. 38. Gövdede eritematöz maküler döküntü. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. 183 . Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur.

Hastalık. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere.cilt. yerel ödem. Hastalıkta kesin tanı serum. üriner retansiyon veya inkontinansa. Zamanla nöronlar kaybolur. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi). fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. streptokoklar (%10). 2.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir.baskı.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. ateş. s. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. 184 43. 2. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. aureus. Güçsüzlük 6. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. aureus (%60-90. s. Pediatri. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. Escherichia coli. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. fokal duyarlılık (%70). Muayenede bulber hipertrofi. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. lökosit. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. Staphylococcus aureus ya da Candida S. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir.PEDĐATRĐ Tablo 12. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. s.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. X’e bağlı olarak geçer. Pediatri.55) Fabry hastalığı. BOS sıklıkla hastalığın 1. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. 2. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. 44. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. grup B streptokoklar S. kol-bacak hareketlerinde azalma. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. 2000 . seyrek olarak gram negatif basiller. 42. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. Salmonella.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren.cilt. Sayı 4.

Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. 2. kas krampları. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Hastalar doğumda normaldir. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir.cilt. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. c) Hipotonisite vardır. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. lökosit. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. 2. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. Cevap C (Neyzi. Tedavi edilmeyen vakalarda 4.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). omuz. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. Fenilketonüri. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Kesin tanı. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. B grubundan hastalarda vasküler epitel. 2. terleme olmaması. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. Sayı 4. b) Kusma en erken belirtidir. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. parmaklar kısa ve künttür. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. s. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. Pediatri. proteinüri. 46.7) Fenilketonüri (PKU). ateş. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. 47. aylarda zeka geriliği belirginleşir. göz yaşı. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. büyük dil. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. sülfatid. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. kaba yüz yapısı. plazma. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Ekstremite ağrıları. s. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. Egzersizden sonra serum transaminaz. Hemen tüm dokular tutulmuştur. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. e) Refleksler hiperaktiftir. Kombine. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. iskelet deformiteleri. aylar arasında hepatosplenomegali. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. endokard ve miyokard kalınlaşır. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. dirsek. s. Đlk belirti.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. iskelet kaslarında azalmıştır. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. Diz. eller geniş. miyoglobinüri. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. 185 . çabuk yorulma şikayetidir.cilt. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir.cilt. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi.42) Hurler sendromu. 18-24. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. idrar. Fazla miktarlardaki fenilalanin. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. Hipertonisite vardır. kas fosforilaz eksikliği. Genellikle 624. Nörolojik belirtilerin serebrosid.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. Pediatri. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. hafif pençe eli deformitesi vardır. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür. Ayrıca kalp kapakları. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Deri kalındır. 45. Tanıda. Pediatri. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Dişler deforme.

Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. çok zaman tek taraflı. 1. 50. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. 1. Virusun nazofaringeal. yaygın olarak albinizmde görülür. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. s. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar.cilt.cilt. solunum yetersizliğinden ölebilir. Bazen raller de duyulabilir. 2000 48. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. MEDĐTEST Cilt 9. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. Pediatri. Tablo 13.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. Solunum yüzeyelleşebilir.278) Bkz.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. En fazla ilk yaşlarda.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. 51. s. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. Sayı 4. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. Pediatri. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. Hasta. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. nazal veya orofaringeal materyelden. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. Taşipne vardır. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. 1. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. kirpikler de pigmentten yoksundur. Boy büyümesinin en hızlı dönemi.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. kaş. ergenliğin erken döneminde başlar. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir.PEDĐATRĐ Tablo 13. öksürük ve hafif ateş olur. s. bu nedenle pubis. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur.cilt. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. Wheezing duyulur. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. Bulaşma direkt temas ile olur. Pediatri. nezle. 1. s.cilt.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. evresinde görülür. 49. meme gelişmesinin 3-4. Pediatri. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. büyük. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. ateş ve halsizliktir. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Albinizmde deri ile birlikte saç. Meme gelişmesini. Ekspiryum uzamıştır. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir.

Kızıldan farklı olarak. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. 54. s. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. anoreksi. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. hafif konjunktivit. genel olarak orta derecededir veya yoktur. 2. sonra süratle boyun.baskı. Yüksek ateş.352) Kızıl. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. Abdominal duvar.351. kollar. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Spinal sıvı normaldir. Ateş. Daha sonra spazmlar çok daha sık. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. kasık ve antekübital 187 . Parmakların kıvrımlı yerlerinde. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. nezle. Sayı 4. bulgular. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 3. ancak ön planda suboksipital.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. günde döküntü tamamen kaybolur. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. Alın kırışıklığı. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. 55.cilt. Kan tablosunda lökopeni vardır.gününden önce olur.684. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. kasık ve boyundan başlar. 3 gün kadar kısa. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. plazma hücreleri artar. noktasal ya da ince papüler olabilir. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir.5oC’ye yükselen ateş olabilir. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi.cilt. Hastalık sinsice. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. tahta gibi serttir. 1. Ekzantem kırmızı. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. s. koma ve ölüme neden olur. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. 1. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Döküntü ilk olarak aksillalar. parlak ışık. Pediatri.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. öksürük. Döküntüler pembe renklidir. 1. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. Adenopati jeneralize olabilir. 2. Kızılın epidemiyoloji. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. 53.cilt.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. uzun ve ağrılı olur.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. s. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Hastanın şuuru genellikle açıktır. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. Döküntünün 1. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). Solunum kaslarının tutulması. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. gövde ve ekstremitelere yayılır. baş ağrısı. servikal kısımları tutar. Pediatri. postauriküler. asfiksiye. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. s. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Pediatri. gününde kırmızı ve nokta şeklinde.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi.PEDĐATRĐ 52. Döküntü ilk önce yüzden başlar. Nadir olarak da 39oC-39. kötü prognoz işaretidir. soyulma görülmez. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar.

vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. s. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. s. s. Tablo 14. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. enüresis alarmları ve imipramine’dir. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. Tablo 14. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. 57. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. 2. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Optik atrofi. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). 56. 2.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. Sayı 4. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar.baskı. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 58. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. apne Yok Gangren. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). Bilinmiyor Kolik.61) Bkz. 2000 . 2. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır.baskı.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics.

60. kusma. serebellar ataksi. diplopi.1 mEq/L artar. s. En sık 6.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. 2.378) Karbamazepinin yan etkileri.589) Bkz.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir. 2.PEDĐATRĐ Tablo 15. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut).0 mEq/L).383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. 63. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. 2000 61. 2000.5-7.(renal) ↓ HCO3. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. s. d) Coombs testi pozitiftir. e) Retikülositler artmıştır. s. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi.5 mEq-L artar. renal bikarbonat atılımı HCO3. PCO2’de 10 mmHg için HCO32.baskı. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon.5 mEq/L düşer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. 2000. 189 . güçsüzlük. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. b) Akut böbrek yetmezliği yapar. Sayı 4. yorgunluk. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59. parezi görülebilir. MEDĐTEST Cilt 9. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. 2. baş dönmesi.(renal) HCO3. kraniyal sinir felci görülür. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. Hiponatremi. Daha yüksek düzeyler (7.baskı.(renal) ↓ HCO3. 7 ve 8. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer.0-8. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3. bulantı.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. Tablo 15. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. 62. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. s.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.

d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. letarji. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. s. 65. Meduller kavite veya periost kökenlidir. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. Fleksiyon halindeki bebek. humerus (%15) tutulumları da olabilir. yumuşak doku şişkinliği. Ayrıca tibia (%15). Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. trombositopeni. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Lökositozis sıktır. irritabilite ve oligüri söz konusudur. Tablo 16. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. regional lenf nodu tutulumu (%20). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Cevap C (Ersoy. fibula. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. kostalar. Kötü prognoz bulguları. hiperemi. skapula ve klavikulaları da tutabilir. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). Primer tümör sıklıkla. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. peteşi.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. Tablo 16. s. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. 2000. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia.303) Osteosarkom. 2000 . Fizik muayenede solukluk. Retikülosit sayısı artmıştır. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. Coombs testi negatiftir. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. 2000. 2000. Sıklıkla femur tutulur (%40). Evvelden 7-10 günlük zayıflık. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. ödem. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. s. humerus. Kan yaymasında şistositler. Đdrar analizinde. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) En sık vertebralar tutulur. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. Sedimentasyon artmıştır. Sayı 4. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. distal femur. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. s. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. mikroskopik hematüri. proteinüri ve silendirler görülebilir. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. daha ziyade adölesan dönemde görülür. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. aksırık. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. 64. 2000.54) Bkz.

Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. 1.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.44) Gül lekeleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. 2000. öğrenme bozukluğu. püstül. yenidoğanlarda %3. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. d) Đnfertiliteye sebep olur.144) S. 72. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. Prematürite ile bu oran artar.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. Kuluçka döneminin 6-14.100) Bkz. 3 evre şeklinde seyreder. Tablo 17. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. gün olduğu sanılmaktadır. Bazen shigellosis’te de olabilir.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. 191 . meningokok %15.baskı. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy.686-687) Erythema infectiosum (5. parezi. 2. 1. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. büllöz impetigo. Sıcakta döküntüler artar. 69. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. 1. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. s. dekadlarda ortaya çıkar. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. 2000 Tablo 17. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. Retraktil testis. Pediatri. s. Pediatri. 2000. follikülit. s. c) Malignleşmez. Sayı 4. 1.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı).7 oranında. influenza d) Candida e) N. nöbet. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. sayıları 6-12’yi bulan. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir.cilt. s. ay b) 15-18.328) Kriptorşidizm. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. s. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. Essentials of Pediatrics. pnökokok %25). meningitis Cevap B (Nelson. s. bazen torsiyone testis olabilir. ay Cevap B (Neyzi.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12.cilt. körlük. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. 71.PEDĐATRĐ 67. Tedaviye gereksinim yoktur. 68.4 oranında görülür. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. Pediatri. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. sellülit. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. influenzae %8. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir.5.cilt. Cevap C (Ersoy. 70. 2. Komplikasyon olarak artrit. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. e) Processus vaginalis açıktır. 3. Prodrom dönemi yoktur.

Pediatri.C. hepatomegali.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. depigmente ve hiperpigmante alanlar. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. tartı kaybını maskeler. Yaşa göre boy genellikle normaldir.cilt. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur.cilt. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. çatlaklar. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. 78.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. bazen de yüzde görülen ödemdir. alopesi. sarılık. kusma.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. özellikle proteinden yoksun. tartı alamama. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. Saçlarda renk açılması. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. ancak ödem. Sayı 4. fontanel kabarıklığı vardır. hipopotasemi mevcuttur. 75.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. seboreik lezyonlar. 1.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer.cilt. X-Ray’de kardiyomegali. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda.S. Bulantı. Hipoalbüminemi. 1. kraniotabes olabilir. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri).-V. Deride pullanma.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. s. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. kusma. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. Pediatri.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. 1. bazen ülserleşmeler görülür. 2000 fazlalığında hepatomegali . Kafa içi basınç artması. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. baş ağrısı olabilir. s. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir.407) Kwashiorkor. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır. deride pullanma ve soyulma.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. 2000. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. Pediatri.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. kolay kırılma. kemiklerde şişlikler. 73. 76. ağız kenarında çatlaklar. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.cilt. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. Erkek çocuklarda daha sıktır. Pediatri. 1. tartı alımının durması. 74.C. Đştahsızlık. s. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. letarji. 77. s.

Pellegra.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. s. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri. dalgınlık. Pediatri.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. ekstremitelerde parestezi. blefarit. Pediatri. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder.cilt. Tablo 19. 1. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir.cilt. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür.cilt. Glosit. Pediatri. kas ağrısı. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. s. irritabilite ve ishal görülebilir. glosit gibi mukoza lezyonları. 82. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. 1. 84. diyare. s.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 .424) Biotin eksikliği. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. 2000 81. Pediatri. depresyon.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir.cilt. 80. Gerek erişkinlerde. s. anoreksi. 1.cilt. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. halsizlik. periferik paralizi.cilt.515) Bkz. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır.498) IgG. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. irritabilite.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. tremor. s. 1. depresyon. Tablo 18. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. günlük işlere ilgi azalması. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. MCV artmıştır. Pediatri.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. kas yorgunluğu. depresyon. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. s. Esas bulgu. s. Pediatri. iştah kaybı. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. Sayı 4. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. Klinik olarak glossit. iştahsızlık. solukluk. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. 83. 85. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. 1. hiperestezi. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. MEDĐTEST Cilt 9.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. oriyantasyon bozukluğu. Pediatri. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. stomatit. 79. 1. emosyonel instabilite. 1.cilt.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur.504) Bkz.

N. menenjit gözlenir. tümör hücrelerini öldürücü etki. timus Makrofajlar. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar.cilt. s. Pediatri. mast hücreleri. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Cevap E (Neyzi. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. Makrofaj yapımını arttırır. TOPV DPT (2). IgA yapımını arttırır. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. nötrofil yapımını arttırır. Pediatri. Antiviral. natürel killer hücreler Makrofajlar. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. makülopapüler 194 Tablo 19. 86.menengitidis’tir. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. bakteriyemi. Pre B hücre proliferasyonu uyarır.pneumoniae olmak üzere H. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. 2000 . Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. kemotaksi uyarıcısı. T. mast hücreleri proliferasyonu. antiproliferatif Antiviral. TOPV DPT (2). Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. tümör nekrozu. Myeloid seri yapımını arttırır. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. otosomal resesif geçişlidir. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. TOPV DPT (2). NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. endotel hücreler. Đnflamasyonu. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. s. 1. antiproliferatif Đmmun regülatör. Sayı 4. Myeloid büyüme faktörü. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. fibroblastlar. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri.cilt. TOPV Td (3). vasküler tromboz.influenzae. tümör nekrozu. tümör hücrelerini öldürücü etki.PEDĐATRĐ Tablo 18. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. vasküler tromboz.546) C2 yetersizliği. T hücre proliferasyonu. immun reaksiyonları arttırıcı. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. En sık saptanan etkenler başta S. TOPV Kızamık DPT (2). LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. B ve mast hücreleri uyarıcısı.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. timositler. 1. IgE yapımını arttırır. keratinositler.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. Hematopoetik büyüme faktörü. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör.

Saçlar. 9. lanugo vücudu sarmıştır. 2. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. hafta d) 20. izole göz hareketleri başlar. 89. 4. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Tonsiller büyümüştür. Giderek papillalar ödemli. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. haftadan itibaren hisseder. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. ayda.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. tırnaklar.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. 88. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. 4 ve 5. Bununla beraber ileus. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir.2000. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. 4. hafta b) 9. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur.4) 4. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. Baş gövdeye göre çok büyüktür. yutma güçlüğü. Đlk ve 2. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. diş yerleri. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. kirpikler belirginleşmeye başlar.24) Hipokalemik sonucu: 1. poliüri. haftada spontan hareketler başlar. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. Dil. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. Bu kıllara lanugo adı verilir. kırmızı ve belirgin duruma gelir.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. genital organlar belirginleşir. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. 90. 6. ayda kıllanma başlar. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. 8. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. hafta c) 15. Bu kıllanma geçicidir. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. 2000. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. Aksilla. ESS’daki ana anyon Cl’dur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. ödem ve hipokalemik nefropati. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. Ateş ikinci gün doruğa erişir. 195 . Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. hareketleri 13-14. Sayı 4. diğer bulgulardır. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. 2000 hissetmez. Anne. Gözler kapalıdır. s. buna da kırmızı ahududu dili denir. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. boğaz ağrısı. sodyum tutulumu. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). ISS’da ana katyon K+’dur. QT aralığının uzaması. miyokardiyal fibrozis. ucu ve kenarları kırmızıdır. Ani başlayan ateş. baş ağrısı. farinks. 3. 2000. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. 5. s. burun. T dalgasının tersine dönmesi. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. 5. dil ve damak). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ST depresyonu. renal amonyak yapım artışı.ayda kulak. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. s. Doğuma yakın kıllar biter. 2000. s. haftada. 87. Soyulma 3-4 haftada geçer. Enantem. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. polidipsi.

Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. Kollajen doku hastalıkları 3. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. Diğer bulgular (lenfoma.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir.aeruginosa’dır.PEDĐATRĐ 91. Otoantikorlar 4. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. 2000. Situs inversus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. s. 2000.aureus ve P. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). S. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 94. Frontal sinüs. s. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. Schirmer testi yapılabilir.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. s. 92. pnömonia b) Adenovirus c) Staph.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. Branhamella catarrhalis. 93. 1. 97. s. 2000 . 2000.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. 2000.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. Otitis media sıktır. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.126) Gottron papülleri. s. kataralis Cevap A (Ersoy. psödolenfoma. S.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 96. makroglobülinemi) Tanıda.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. 95. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. adenovirus. 2000.213) Primer etken bakterilerdir. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. aureus d) RSV e) B. Nadiren RSV. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. s. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur.influenza’dır (%25).237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır.129) Sjögren sendromunun komponentleri. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler.

egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. 2000. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. ve 3. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. middiyastolik üfürüm VSD. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. Cevap E (Ersoy.239) PDA. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Prekordium hiperdinamiktir.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. ilaçlar. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. Masum üfürümler ne kalpte.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. 99. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. sol 4. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. Sol 2. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. interkostal aralıkta duyulur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. Ateş. s. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. s. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. Trille beraber bulunmazlar. hafta e) 20. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. b) Hemen hiç yayılmazlar.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. Sol 2. heyecan. s. e) Daima diastoliktirler. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8.Konjenital kalp hastalıkları. Özellikler: -Daima sistoliktirler. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). d) EKG normaldir. aort darlığı. 2000 . EKG ve radyografi normaldir. hafta b) 5-8.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. hafta d) 14-18. s. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. -Üfürümler müzikaldir.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. Kan basıncı. 2000. 102. aort ve pulmoner artere bölünür. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. Đlk komponent aortaya. EKG’de sağ eksen kayması. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. 2. Prekordiuma. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. interkostal aralıktan apekse. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. haftaları arasında ortaya çıkar. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. ikincisi pulmoner kapağa aittir. derece ventrikül aktivitesi vardır. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. radyasyon. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. suprasternal oluğa yayılır. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. aort yetersizliği. 101. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. 2000. hafta c) 8-12. Telekardiyografide kalp büyük. 98. 2000.

2000. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. s. Periferik direnç arttırılır. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Spongioblastom. BOS bulguları genellikle normaldir.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. 2000 .cilt. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. ağrı. kulak.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. Pediatri. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. s. kraniyal sinir d) X. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. sinüs. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. IX ve X. Pediatri. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. n. 2. 105.trigeminus %60 ve n. yüz. abducens %55 oranında tutulur. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. kraniyal sinir e) VI. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. Genellikle tanı.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. Kan basıncı ve kalp atımı artar.baskı. Bulgular. Bebek. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur.691) Medulloblastoma. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. 107. Bazen de. Pediatri. Ancak bu bulgu.cilt.660) Bkz. 106. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. 2.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. 103. s. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. s. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır.cilt.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. Nöbetin sebepleri. ön planda kafa çiftleri.cilt. KĐBAS geç olarak gelişir. Glioblastom). kraniyal sinir b) V. s. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. Prognoz kötüdür. 2. Sayı 4.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. Pediatri. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. Anemide nöbet sıktır.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. 2. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. kraniyal sinir c) VII. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. Essentials of Pediatrics. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. çiftler %80. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. Tablo 20. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. 104. s.

Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. yavaş. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. düzensiz. Essentials of Pediatrics. istemsiz.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. 2000 Cevap C (Nelson. hiperkinetik.698) Bkz.PEDĐATRĐ Tablo 20. Tablo 21. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı).sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör.707) Kore hiperkinetik. ritmik titreme hareketlidir. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. yavaş. şekilsiz bir harekettir. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. 109. 2. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. sürekli olmayan. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. Sayı 4. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. Kas tonusu artar. kaba. Kas tonusu azalmıştır. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir.baskı. Distoni hiperkinetik. Atetoz hiperkinetik. 199 . hızlı.baskı. 2. süregen. Essentials of Pediatrics. s.. s. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur.

makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur. 1. Tırnak lunulalarının kaybolması.cilt. Laringomalasi. Pediatri. 2000 110.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir. Pediatri.PEDĐATRĐ Tablo 21. burundan konuşma ile kendini gösterir. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz. Sayı 4. Pediatri. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir.cilt. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. Pectus excavatus ile birlikte olabilir. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. s.cilt. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. Baş gelişlerinde omuzun. 1. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. Laringomala200 . Bu durum. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. 113. Pediatri. 1-2 haftada tamamen geriler. 1. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. 111. s.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. sulu gıdaların burundan gelmesi. 114. 112.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. Pediatri. MEDĐTEST Cilt 9. doğumsal kalp hastalıkları. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). s. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir.643.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Sirozda.cilt.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. 1.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. Kaşık tırnak (coilonychia). 1. Yutma güçlüğü.cilt.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. s. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. s.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. nefrotik sendromda görülebilir. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği.

1. arka.cilt. 121.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). pretermlerde daha az sıklıkla görülür. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır.177) Embriyo. Pediatri. doğumda en sık zedelenen sinirdir. kleidokranial dizostoz.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. 119.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. aylarda kapanır. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. Essentials of Pediatrics. Pediatri. Pediatri. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir.cilt. Etiyolojisi iyi bilinmez. 4-8. hafta b) 6. s. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur.189) Yenidoğanda ön. Kanda eozinofili yoktur. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. 117. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. c) Doğumdan sonra 2. Özellikle ikinci günde görülür.PEDĐATRĐ 115. yaklaşık 4. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. Sayı 4.cilt. s. 1. Ön fontanel genellikle 10-12. Pediatri. s. 1. 120. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. hafta c) 7.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. 2. b) Tedavi gerektirmez. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Cevap A (Neyzi.cilt. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. Pediatri. Pediatri. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. 118. 1. s. 1. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. 116.baskı.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . s.hafta Cevap A (Neyzi.299) Özgün döküntüler.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. Prognoz genellikle iyidir. Kendiliğinden rezorbe olur.cilt. 1. hafta e) 10. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. d) Eozinofili yoktur. Gebeliğin 8. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Tedavi gerektirmez. günde görülür. s. hafta d) 8.cilt.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4.244) Fasiyal sinir. s.

Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır.baskı. Kusmalar giderek safralı olur. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. sağırlık. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi.cilt. 2. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. mide. Essentials of Pediatrics. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. 124. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. b) Polipler ileusa yol açabilir.123) Peutz-Jeghers sendromu. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. punktat konYüz ve kulak anomalileri. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. e) Polipler genellikle saplıdır. körlük. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler.cilt. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. Pediatri.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. kusma gibi belirtilere neden olurlar. En sık ileumda görülür (ileoçekal). Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. 123. c) Polipler en sık kolonda görülür. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. 2. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. s. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Sayı 4. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. s. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. Bu hastalarda çomak parmak. Pediatri. s. d) Deri ve mukozaları tutar.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. anus etrafında da oluşabilirler. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur.124-125) Đnvajinasyon. duodenum ve kolonda oluşa202 .PEDĐATRĐ Tablo 22.162) Bkz. MEDĐTEST Cilt 9. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. intrauterin gelişme geriliği. Sıklık sırasıyla jejunum. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. overlerde kist. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. mikrosefali. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. Tablo 22. Cevap C (Neyzi. El ve ayak ayalarında. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. 2. Đnvajinasyon. ileum. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir.

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga.baskı. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. 11(3):231-41. 126. sekresyonlarda artış. 2000. ataksi.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. MEDĐTEST Cilt 9. terleme. 5. 6 ay-5 ay arasında sık görülür.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics.baskı. 1996. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu. 131. Nelson Textbook of Pediatrics. Clinical Pediatric Neurology.0 g/l’den daha azdır. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. s. kusma. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. 15.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. 15. s.baskı.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. s. karın ağrısı. 1995. Ersoy. s. 2. miyozis. Textbook of Child Neurology. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. baş dönmesi. Nelson Textbook of Pediatrics. 15. 1996. 130. 1997. Menkes. ateş. cılız ağlama.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır.baskı. Clinical Pediatric Neurology. 5.cilt. ishal.baskı. 3. Paroksismal özelliği vardır. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. Pediatri. Katkı Pediatri Dergisi 1990. konvülziyon. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. Textbook of Child Neurology. 3.baskı.baskı. 129. Clinical Pediatric Neurology.18-19.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Sıvı bulanıktır.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel.PEDĐATRĐ 125. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. Sayı 4. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti.baskı. Protein içeriği genellikle 2. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. 2000 128. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. 203 .435) Baş ağrısı. 127. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. kusma ve ishal vardır. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. 3. bulantı. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur.coli d) H.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph.

Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur.760-761) IVP en iyi yöntemdir. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. s. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick.275) Ürik asit taşları non-opaktır.baskı. Smith's.baskı. s. Sayı 5. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. s.baskı. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. 1992.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. s. 1992. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 2. Campbell's Urology. Smith's General Urology.baskı. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. 6. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir. McAninch. s. s. 13. McAninch. Atrofik.baskı. 8. General Urology. 1992.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6.5 mmHg d) 10. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır. 262 5. 6. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. 13. 2000 . Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. 6.ÜROLOJĐ 1. 3. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır. Campbell's Urology. 13. Smith's General Urology.0 mmHg b) 2. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. s.5 mmHg dır. Smith's General Urology. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. Campbell's Urology. 13. 4. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır.5 mmHg e) 15.baskı.367) Böbrek tümörleri kemoterapi.0 mmHg Cevap C (Patrick.5 mmHg c) 6.baskı. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. Sistin. 6. 7.

dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. c) 10. Üretranın kısa olması. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür.aureus Cevap D (Campell's Urology. Adult and Pediatric Urology. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology.baskı. Smith's General Urology.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. s. 6.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. Cevap B (Duckett. 1. s.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. s.378-412) Flutamid. 11. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. Sayı 5.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar. 6. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir. 1992. 12. 1992. e) 20. 14. 6. 1992. d) 16.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz.baskı. s. 2000 d) Klebsiella e) S.mirabilis e) S. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. 13.aureus Cevap A (Yaman. s.baskı.baskı. 15.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. s. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. 16. akciğer. 10. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. Smith's General Urology.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. 9.aeruginosa c) S. baskı.coli b) P. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. Đnfeksiyon ajanı %75 E. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho.baskı. baskı. 2. b) 8. 13. s. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder. 13. s.feacalis d) P.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. Cevap C (Campbell's Urology. Üroloji. 1992.coli'dir.

Üroloji 1.2135) Tiriamteren. 1992. Polisitemi (%2-6). Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir. s. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. s. baskı. 19. Üroloji 1. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology.S ve ark. 6. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir. 23. s. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci.13) Paraneoplastik Sendromlar. baskı.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar.O Ürogenital Tümörler. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. beyin ve kemiklere yayılabilir.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. V. s. 21. Sayı 5. 1995. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. Olguların %30'da görülür. 1992. Anemi (%33).S ve ark. baskı. Ateş (%26).162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. Yani Üreterler. 1992. L.L.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. 1990 s. 1995 s. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. 6. Nöropati (%4). baskı. 1998. Aorta. O: Ürogenital Tümörler. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. 6. baskı. 1990 s. kr. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. 2000 .Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. 17. 1992.128) Sonradan periureteritis fibröza. periüreterit. L. 18. peri-üreteritis palstika.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman.S ve ark.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. s. Hiperkalsemi (%8). 22. 24.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır.Temel Üroloji.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. 20. s.baskı. Sedimantasyon hızı (%60). 6.

4. s.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. a) 1. 1. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir. Đnci. s.5 ng/ml. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. 26. periüretral bölgeden (%5).s. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. Temel Üroloji. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. Germinal Hücreli Tm. 1998 s. PSA: 0-4 ng/ml ise. Yolk Salk Tm.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir. Leyding Hücreli Tm.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.5 c) 3. s. Anafarta. 1.baskı 1995. 25. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. Normal 4-10 ng/ml ise. Sertoli Hücreli Tm.-(308) 27. 1990. Bilateral abdominal testisin birinde tm. Teratokarsinom (Mıx Tm. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden. VUR tanısında değeri sınırlıdır.119.'lerdir. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. Ancak VUR araştırması. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm.'ler: 1. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir.387. Ürolojide Tanı Yöntemleri. oluşursa.5 Cevap B (Đnci. 1996. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır. Sayı 5. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9.5 e) 1. 2.'üdür.baskı. Granüloza Hücreli Tm.3 b) 2. Tümör olarak kabul edilmektedir. Cevap D (Yaman. Embriyonel Karsinom 4. 1998. Ürogenital Tümörler. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. olarak saptandı.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta.5 d) 4. Koriokarsinom 7.'lerde % 75 oranında yükselir. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. şüpheli 10-20 ng/ml ise.4.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. 3. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır.2. 1. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. Seminom 2. Üroloji.3.142-161. b) Puberta precox'a neden olurlar.349-753) Yolk Salk Tm. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır. Ultrasonografi .'ler: 1. olarak saptandı. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Ürogenital Tümörler. Spermasitik Seminom 3. Bu hastalarda en sık görülen tm.'dür. 5. Đnci. Poliembriyoma 6. 2000 . diğerinde oluşma riski % 30'dur. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir.baskı 1990 s.319-323-377.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. Yaman. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. Seminomadır. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. 1995 s. s.2. Temel Üroloji. Teratom Seks Kord/Stromal Tm. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. Üroloji.

Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır. 1. s. Adriamycin. Epodyl.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. ıkınma. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. s. 1. Cevap D (Temel Üroloji. 32. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir.(Adrıamycn). Bleomycın. Orta hattaki sulkus silinmiştir. 28. 34. 33. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir.5-Fluorourasıl. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. baskı 1990 s. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. 1998. Üroloji. s. 30. Sayı 5. 31. Sistemik KT: Cısplatın. 1998. Mitomycin-C. Cevap B (Temel Üroloji. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. Prostat lastik kıvamındadır. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. Mytomycin-C. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. 2000 . b) Komplet veya inkomlet olabilir. s. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir. Vınblastın. 2. Ani intraabdominal basınç artışları. Đdrar akım hızını ölçer.ÜROLOJĐ hipoekoik. Üroloji. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler.375) Üroflovmetri.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. 1998.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. s. 1998. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. proflometri üretral basıncı. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. 29. MEDĐTEST Cilt 9. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. Doxorubıcın. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. Metotrexate. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Cytoxan. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji.baskı 1990.

e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji.831. s. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. 37. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. s. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır. Campbell's Urology. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar.5 yaş arasında bitirilmelidir. 1998 s. 35. 41.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. 2000 Cevap B (Temel Üroloji. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. Sayı 5.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. c) Oligozospermi. 1998. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur.baskı. d) Astenozoopspermi. 7.baskı.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. 1998. Campbell's Urology. Abakteriyel prostatitle karışabilir. s. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. 1998. s. 7. s.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. s.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. 1998. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır. 38. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. 267 .Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. 36. Cevap D (Temel Üroloji. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur. 40. Cevap C (Walsh.831) Üriner Tbc. 1998. 1998 s. b) Azoospermi.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. e) Teratozoospermi.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. 1998.

Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. 43.5 arasındadır.baskı.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler.ÜROLOJĐ 42. . baskı.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh. osteoporoz. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. 7.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. 7. sistin. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır. 44. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır. Campbell's Urology. 1998 s. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. üriner enfeksiyon. s.baskı s. patolojik kemik kırıkları. ürik asit ve struvit taşları. 1998 s.baskı. SayıĐ 5. 1998 s. intestinal bozukluklar. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh. 14. 45. Campbell's Urology. 1. 7. üriner sistem anomalisi.baskı. Campbell's Urology. çocuk.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji.

MEDĐTEST Cilt 9. 3. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. 4. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. 6. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. 7. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. Sayı 5. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. 5. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. 2000 . b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. 2. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir.

Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. Basics of Anesthesia. s. c) Yalnızca uvula görülür.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur. Klinik Anestezi) MAK.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. Clinical Anesthesiology.79) 11. 2000 17. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır.1147) 16.81) 15. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması. 2. s. 10. Basics of Anesthesia. Basics of Anesthesia.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. s.1229) 14. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. Anesthesia. s. 1994. s.baskı.146) 12. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. Anesthesia. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. Sayı 5. s. 283 .923) MEDĐTEST Cilt 9. 1994. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. Clinical Anaesthesia.baskı. Cevap C (Miller.baskı. 1994. s. 2. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. 1989. 2.1138) 13. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan. Mikhail. Anesthesia.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. 9.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash.baskı. 2. 1996. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. s.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir.

s. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. s.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. Clinical Anesthesiology. Cevap B (Şahinoğlu.151) 284 26. s. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. 2. 1996. 1996. Mikhail.193. 1996. s. 196) 25. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. 1994. Mikhail.baskı.1468) 19. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. Cevap C (Miller. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s. 2.382) 21. 2. HCO3-: 35 mmol/lt. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar. Basics of Anesthesia.5. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. s. d) Barbitürat verilir. Clinical Anesthesiology.cilt. Clinical Anesthesiology. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır.202) 23.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. 2. Clinical Anesthesiology.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır.baskı.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. Mikhail. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir. s.275) 18. s. 1994. 2. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. s.baskı. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.805) 20. Mikhail. Cevap E (Morgan.163-4) 22.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7.baskı. s. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır. Basics of Anesthesia.. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. BE: +12 mol/lt. PCO2: 46 mmHg. 1996. Sayı 5.826) 24. bulunmuştur.50) MEDĐTEST Cilt 9.

2000 . Clinical Anesthesia. 7.115) 34. 2.293) MEDĐTEST Cilt 9.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. Cevap A (Esener.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor.baskı. s.baskı. 1996. 1994.184) 29.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. Klinik Enestezi. 1994.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. Sayı 5. s.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. b) Dandy-walker snd. Clinical Anesthesiology. Clinical Anesthesiology.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton. s.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. 4.baskı. e) Budd-chiari snd.607) 31. 1993. 3.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27. Textbook of Medical Physiology. s. s. s. 247) 28. Clinical Anesthesia. 1991. Anesthesia Ronald. d) Kalmann snd.baskı.229. 1991.159-160) 35. 4.baskı. 2.A. s. Anesthesia Ronald. 1994.baskı.I.S.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. s. Hazards and Complications of Anesthesia. c) Snup snd. s.baskı.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36.191) 33.338-340) 285 Cevap A (Miller. 1991.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan.32) 32. 1996. s. 2.239) 30.

Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. Cevap E (Rove. s. Pediatric Surgery. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. 2. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Fonkalsrud. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. b) Olguların %80'i erkektir. Pediatric Surgery.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. 2000 4. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Pediatric Surgery.baskı. 1998. Pediatric Surgery. 5. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. Pediatric Surgery. 3. 1998. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. Pediatr Clin North Am. umbilikal hernidir. 1998) 7.baskı. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. 5. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. s. MEDĐTEST Cilt 9. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. Pediatric Surgery. 1998. 1998) 6. s. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. Cevap C (Scherer. Coran. 5. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. Sayı 5. b) Genellikle iyi huyludurlar. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. 5. Cevap E (Rove. Rowe.baskı. 1998) 269 . Grofeld.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. 1993. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. s. Grosfeld. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler.

c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. 1998) 14. e) Volvulus görülebilir.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. 1998) 12. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. Pediatric Surgery.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. Cevap C (Rove. Pediatric Surgery. kistik. Cevap C (Rove. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. Cevap D (Rove. 270 . 2000 13. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. Pediatric Surgery. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. Pediatric Surgery. Cevap B (Rove. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. b) Kızlarda daha çok görülür. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. Pediatric Surgery. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. Pediatric Surgery. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. 1998) 10. 1998) 16. 1998) 15. Pediatric Surgery. 1998) 11. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. 1998) 17. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. a) Nadir görülür.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. Sayı 5. Cevap D (Rove. yumuşak. d) Yenidoğan döneminde görülmez.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır.

MEDĐTEST Cilt 9. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. 1998. 1998. 1998) 26.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. Pediatric Surgery. s. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove.Özofagus iletilirken. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. 1998. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. Cevap B (Rove. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır.Direk batın grafisinde.1163) 27. 1998) 19.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove. 1998) 23. Pediatric Surgery.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove. Cevap B (Rove. s.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. 1998) 24. s. 1998) 22.1167-8) 28.1163) 20. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. Sayı 5. Pediatric Surgery. 1998) 25. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. b) Tanı ĐVP ile konur. Pediatric Surgery.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. 2000 . e) VUR enfeksiyon nedenidir. Pediatric Surgery. fışkırır tarzda.

15. Elektroensefalografi IV. IV c) II. Aniridi cc. b-dd. 15. f-cc d) a-aa. III. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9.baskı.1052) 30. III. III b) I. Vertabral grafileri V. d-aa. b-aa e) a-aa.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. Peutz-Jeghers sendromu ee. Alveolar tip histopatoloji e. V d) I. b-dd Cevap A (Behrman. IV. c-ee. V d) I. V Cevap E (Behrman.1032) 29. Karsinoid tümör cc.baskı.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. 1996) 31.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. 1998. II. III. II. II. f-aa. Hipertansiyon aa. IV. d-aa. III. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. c-dd e) e-aa. V e) II. VIPoma bb. 2000 . a-aa c) b-bb. e-aa d) b-ee. V e) I. Kemik iliği metastazı a) a-bb. Rabdomyosarkom d. d-aa. 1996) 34. s.baskı. Feokromasitoma dd. Renal II. 15.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. Ekokardiyografi III. 1996) 32. Nelson Textbook of Pediatrics. d-cc. V Cevap B (Behrman. Pediatric Surgery. e-cc b) c-bb. V c) I. b-cc. Pediatric Surgery. Sayı 5. 15. Gardner sendromu a) a-aa. II. IV. s. 1998. V b) II.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. e-cc c) c-bb. b-ee b) a-dd. III. 15. Nelson Textbook of Pediatrics. f-bb. d-aa.baskı. c-dd. c-bb.baskı. Nöroblastoma b Diyare bb. d-cc Cevap D (Behrman. Nelson Textbook of Pediatrics. c-aa. Đyi prognoz f. Nelson Textbook of Pediatrics. IV. e-cc.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. Wilms tümörü c. 1996) 33. Nelson Textbook of Pediatrics. II.

417. Kotoğyan. Tipik olarak yüzde görülür. 2. 243 . s. papül. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. 1994.31) Baransü.474. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. akantoliz olarak adlandırılır. s. 489. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. Aydemir. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. s. Dermatoloji. Baskı. Cicatricial pemphigold. 7. Baskı. eritem. 6. 8. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. Kotoğyan.DERMATOLOJĐ 1. Herpes gestationis. 4. s. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. 3.27) Baransü. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. 2. 3. s. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. 3.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. Aydemir. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün. Dermatoloji. 2000 5. MEDĐTEST Cilt 9.444. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. Baskı. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. 490) Pemphigold. 2. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar.Baskı. skuam olup. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. 486. s. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. 3. s.O. 476. 3. 1994. Baskı. Sayı 5. Baskı. 3.Baskı.

2000 Skabies (uyuz). Dermatoloji. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken.Gövdede rozeoller.Baskı.89) Baransü. Kotoğyan. Kotoğyan. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. 16. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg.800.Baskı. 2. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. s. çok kaşıntılı. 11. 1994.398) Baransü. Dermatoloji. Aydemir. Aydemir. 2. 13.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. Eozinofilik püstüler follikülit. Kotoğyan. 10.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. s. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. Aydemir. 244 . Dermatoloji.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.156) Baransü. Dermatoloji.Baskı. 1994. meme başı. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. 1994.DERMATOLOJĐ 9. Aydemir.400. 1994. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir.Baskı. 1994.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. Dermatoloji. Kotoğyan. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. 12. s. s. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. 2. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır. kronik bir tablodur. Aydemir. ağız mukozasında plak müközle gelen II. Piretrin türevlerinden permetrin.730) Baransü. Kotoğyan.232) Baransü. 2. steroid.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. 15. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. 2. Aydemir. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. Dermatoloji. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur. Kotoğyan.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir.Baskı. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. obezite. 2.101) Baransü. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. Kotoğyan. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. Antibiyotik.194) Baransü. s. s. Ulcus molle. Cevap C (Tüzün. Dünya Sağlık Örgütü. 14.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. Sayı 5. 1994. MEDĐTEST Cilt 9.800. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir. Aydemir. s. Dermatoloji. 1994.Baskı.Baskı. 2.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün.

Clinical Dermatolgy. s. Savin. s.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. Dahi. 2000 20.Baskı. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. Clinical Dermatolgy. 1990.Baskı. klasik uyuzda oluduğu gibidir.Baskı. 245 . c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır. Bunlar terminal kıllardır.1-10) Saçlı deride ortalama 100. 2. Savin.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. 1990. Savin. s. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. 2. Savin. Savin.000 kıl vardır. 1990.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. 2. Cevap B (Tüzün. Cevap C (Hunder. 2. s. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir. 21.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. 18. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. Dermatoloji.Baskı. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. eşarp. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. 22. Clinical Dermatolgy. Savin. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Clinical Dermatolgy. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. 23.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. 2. s. 1990. 19. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. Clinical Dermatolgy. 1994.000 kıl vardır. Cevap A (Hunder. Clinical Dermatolgy. Cevap E (Hunder. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Hoministir.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. 1990. s.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. s. Tedavi. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler. 17.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. Dahi. MEDĐTEST Cilt 9. s. 1990. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir.Baskı. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. Dahi. Sayı 5. Savin. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. Dahi.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır.Baskı. Clinical Dermatolgy. 2.Baskı. 1990. Dahi. Dahi. 2. Dahi.

Psoriasis. Baskı. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Sadece distal interfalangial artritis 3. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. Clinical Pedatric Dermatology.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. 25. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. rejeneratif. target. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. 1992. ama RF(-) poliartrit 4. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. 2000 . eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. Ebling.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. s. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen.Baskı. Textbook of Dermatology.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. Textbook of Dermatology. Ebling. 5. 27. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. Sayı 5.Baskı. James. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. Burton. Burton. tümör (akut). Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. eritemli skuamlı döküntülerdir. 8. 1992.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. 2. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. Simetrik romatoid artrit benzeri. 1990.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Bullous disorders of Childhood. Andrews' Diseases of the Skin. Odom. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. 1. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. 5. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. aksiyel artritis. sırasıyla papüler. 28.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG.Baskı. 1993.DERMATOLOJĐ 24. IgA. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. s. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26.

Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. aminoasidüri vardır.Baskı. Cevap C (Fitzpatrick. lenfanjit. 4. 30. 32. Eisen. 2. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. 34. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. 1994. et al. 4. 1993. Wolff. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. s.Baskı. s. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. Aydemir. 1993. Eisen. Eisen. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. 1993. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. Dermatology in General Medicine. viole renkli. hedef şeklinde bir nodüle döner. Eisen. Wolff. 29. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. 33. Wolff. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. 4. 4. et al. Katoğyan.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. et al. et al.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün.Baskı. diğerlerinin papülleri eritemlidir. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. Başta parmaklar olmak üzere eller.Yüzeyi düz.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. s. prick.Baskı. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. 1993. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir.Baskı. et al. 2000 . Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. s. Sayı 5. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. iktiyozis. Bu sendromda AD.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. Dermatoloji. 31. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Dermatology in General Medicine. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. Eisen. Wolff.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. teması önlemektir. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. Dinehart-Farmer. Dermatology in General Medicine. Bölgesel lenfadenopati sıktır. trikoreksis invaginata. Dermatology in General Medicine. 1993. 216-217) Baransü. Đntradermal. et al. 4. s.Baskı. Dermatology in General Medicine. Wolff. parlak. poligonal. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick.

Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. 36. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. 2. 1994.DERMATOLOJĐ 35. 1994) Baransu. Dermatoloji. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. May. 41. Biology of cutaneous squamous cell Ca. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. akne rozasea. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. aktinik liken planus sayılabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. s. Dermatoloji. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. AIDS. Aydemir. Bunlar arasında DLE. malabsorbsiyon. 37. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. J Am Acad Dermatol 1992: 26.Baskı. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez.333-8) Baransu. Sayı 5. May. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. J Am Acad Dermatol 1996. Herpes simpleks. 2. SLE. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. Common Skin Disease. 39. konjestif kalp yetmezliği. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. hiperürisemi. Baskı. hipertermi. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. Herpes simpleks: Evolving cocepts. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. 2000 . periferik artrit. J Am Acad Dermatol 1996: 26. Dermatomyozit. Kotoğyan. Campana.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. Campana. Hipotermi. hipoalbuminemi. Kotoğran.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. 16. 40."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. Dermatoloji. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. 38. Baransu. pemfigus faliaceus.Baskı.baskı. 2. 1994) Aydemir. demir kaybı. Kotoğyan. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. darier hastalığı. Aydemir. atopik dermatit.

d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. 5. Tıbbi Rehabilitasyon.180). s. 1995. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. Sayı 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. 7:116. 4. Tıbbi Rehabilitasyon. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. s. 7. 1970. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9.380) D şıkkı hariç hepsi. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. Tetanik kasılma. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. Ultrason permeabiliteyi arttırır. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. Simetrik artrit. s. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. s. 1995.283). kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. 8. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. 9. 2. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. . Cevap A (Çetinyalçın. Tıbbi Rehabilitasyon.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. 1995. 3. Tıbbi Rehabilitasyon. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz.

s. Romatizmal Hastalıklar. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 259 . s. 12. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir. s. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. Romatizmal hastalıklar. s. Romatizmal Hastalıklar. s.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). 3. 1994. Romatizmal Hastalıklar. 1994. 13. 2000 14. 1994. Aynı zamanda karın kasları. s.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. s.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. 1994. baskı. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır. 3.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur. 10. Tıbbi Rehabilitasyon. kifoz.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. baskı. 1994. 11.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür. 1994. 1994.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d).Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. 15.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna.464-482). Romatizmal Hastalıklar. baskı.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. 16. 3. 24:368. Sayı 5. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. MEDĐTEST Cilt 9.

Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25.97-99).C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. Cevap E (Tuna.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. 23. MEDĐTEST Cilt 9. 21. 22. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. 1994. s.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. Sayı 5. 3.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. s. s. 19. 1990.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. Romatizmal Hastalıklar.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. s. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. torakal ile 1. Lomber vertebralarda görülür.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur. 24.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. Kalçada % 38.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. s. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. baskı. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46. 20.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. 2000 . Rehabilitation Medicine. 18.

Rehabilitation Medicine. s.258) Sıcak tatbiki.oom of Physical Medicine and Rehabilitation.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir. 2000 261 . 31. s. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26. Mnubeh'b. Rehabilitation Medicine. 33.317) Tanım biofeedbacke uyar. Rehabilitation Medicine.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. Rehabilitation Medicine. s.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. 34. 27. derine nüfuz etmez. Rehabiliation Medicine. s.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. 1990. 1990. 28.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa. 1990. Sayı 5. s. 30. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır. s.267) TENS bir analjezik modalitedir 29.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. Pahr.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. MEDĐTEST Cilt 9. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. kontrendikedir.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). Rehabilitation Medicine. 32. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. s.212). s. s.

249) Tipik görme alanı defekti yapar. s. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Clinical Ophthalmology. 1997. Cevap D (Kanski. 7. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. 5. 1997. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. Clinical Ophthalmology. 3.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. s. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. b) Görme alanı defekti yapmaz. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. Clinical Ophthalmology. MEDĐTEST Cilt 9. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. 1997.GÖZ HASTALIKLARI 1. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. Cevap D (Kanski. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. 4. periflebit ve retinit görülür. Sayı 5. 9. 1997. Clinical Ophthalmology. 1997. 1997. 8. d) Vitreus tutulmaz. Clinical Ophthalmology. c) Ön kamara sığdır. 1997. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. s.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. c) Açı normal veya geniştir. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. 2. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. s. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar.165) Multisistem bir hastalıktır. Clinical Ophthalmology. s. s. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. b) Ciddi.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. 1997. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. Cevap A (Kanski. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. d) Yetişkinlerde görülür. Cevap D (Kanski. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. 6. e) Sistemik steroid. Clinical Ophthalmology. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. Cevap D (Kanski. s. Cevap A (Kanski. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. Cevap B (Kanski.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. s. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. Clinical Ophthalmology. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır.

329) 15. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir. Cevap B (Nussenblatt. 1989. 2000 14.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir. 1998) 18. gözü bolca suyla yıkamaktır. 1991.1-3) Retinoblastomada anomali 13. Clinical Ophthalmology.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. Sayı 5. s. 1997. a) Granülomatöz bir hastalıktır.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir.212-247) 16. 1999. c) Göz. 4. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar. s. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. Clinical Ophthalmology. çivi.9-2. Cevap D (Shingleton. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.212-247) 17. Eye Trauma. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. Cevap D (Nussenblatt. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. e) Asitler. s. Ophthalmology. Binocular Vision and Oculat Motility. 10. s. 1990) 238 . d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. s. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir.baskı. cam parçası gibi cisimler. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. Cevap C (Shingleton. 1991. Eye Trauma. s. kromozomdadır.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur. s.143-158) 13. 1989. Fundamentals and Clinical Practice. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle.baskı. 5.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. d) Her iki gözü de tutar. Behçet hastalığı. Uveitis. 1997. Ophthalmology. s.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar.12-10. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. Uveitis.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. 1999.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. Fundamentals and Clinical Practice.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. e) Sekonder glokom gelişmez.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski.Doğru olanı işaretleyiniz. 11. prognozu belirler. b) Göze girmiş olan tel. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir.

237) 20. 2000 239 . s. Basic and Clinical Science. 1990-1991. 6. Textbook of Ophthalmology.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos.Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology. Sayı 5.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0.GÖZ HASTALIKLARI 19.cilt) MEDĐTEST Cilt 9.

8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr. AşağIdakilerden hangisi birincil koruma değildir? a) SağlIk eğitimi b) BağIşIklama c) Erken tanI d) Dengeli beslenme e) Đşyeri ortamI hijyeni Cevap C (Maxcy. s. TabakalI örnekleme: Evren homojen değilse yapIlIr. s. Birey/birimlerin listesi olmasI gerekir.52) Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri. köy. Public Health Preventive Medicine. AşağIdakilerden hangisi örnekleme yöntemi değildir? a) Basit rastgele örnekleme b) Sistematik rastgele örnekleme c) TabakalI rastgele örnekleme d) Gönüllü gruplarInda örnekleme e) Küme örnekleme Cevap D (Bertan.HALK SAĞLIĞI 1. 2. 4. AşağIdakilerden hangisi vaka kontrol araştIrmalarInda hesaplanan risk ölçüsünün yaygIn adIdIr? a) Rölatif risk b) Odds ratio c) Đnsidans d) Prevalans e) Korunabilirlik hIzI Cevap B (Tezcan. 3. tahmini rölatif risk (Odds Ratio) hesap edilmesidir. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI.57) Vaka kontrol araştIrmalarInda analizde neden-sonuç ilişkisini dolaylI yoldan göstermek için bir yöntem. 4. ilk bireyin sIra numarasIna örnek aralIğI eklenerek devam edilir. Sistematik rastgele örnekleme: Basit rastgele örneklemenin sistematize edilmiş şeklidir. 1993. suyun klorlanmasI. atIklarIn kontrolü gibi) öncelik verilir. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir. Halk SağlIğIna Giriş. 1991. s. okul.baskI. 1992. 2000 . s. AşağIdaki hastalIklardan hangisinde kişiye yönelik koruyucu sağlIk hizmetlerine öncelik verilmelidir? a) KIzamIk b) Tifo c) Kolera d) Hepatit A e) Şigellozis Cevap A (Dirican. SayI 5. Küme örnekleme: Đki aşamalIdIr. Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. 13. Fişek.19-20) Birincil koruma sağlIğIn hastalIk yapIcI etkenlere karşI çeşitli şekillerde önlenerek korunmasIdIr. aile planlamasIdIr. 1995. KIzamIk hastalIğI ile mücadelede bağIşIklama hizmetlerine öncelik verilir. s. hastalIklarIn erken tanI ve tedavisi. Bunlar: 1. s.4-5. 3. Halk SağlIğI Temel Bilgiler. kişisel hijyen. 5. 1992. 6. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak şekilde kümeler rastgele yöntemle seçilir.805-810) Kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallarI sIralarken f maddesi flexible (e