ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

kaput panckreatikus'la. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. 49. s. Üst 1/3'ü.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar.ANATOMĐ go inf. Dalak ise intraperitoneal'dir. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur.cilt. a. 44.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell. 1. 2000 Cevap C (Arıncı. Sayı 1. sakralis mediana e) Lig. umbilikalis'in artığı c) A. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar. s. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. 43.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. Elhan. Elhan. 21. 47. Gubernakulum. a. 3.portae.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 . 1. pankreas. Bu nedenle retroperitonal organlardır. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. 1995. Bulbus penis yakınındadırlar. orta kısım. Elhan. 1995. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2.350-351) Böbrek. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. Anatomi. s. Pancreas'la komşuluğu yoktur. hepatika propria. 1995. Anatomi. 48.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A.249.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. 1. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı.gastroduodenalis. 757. Anatomi. ve yüzleri. s.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. epigastrika inferior d) A. s. 1995. A. 50.cilt.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar.'u. s. Elhan. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9.cilt.bölüm. Anatomi. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. v. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır. M. hilum dışında peritonla sarılıdır. Elhan. 46. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. Anatomi.425) Kovper bezleri. 45. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar.baskı.

s.V. s. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell.Duktus koledokus.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. 1.hepatika propria yer alır. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. triangulare dekstrum e) Lig.kava inferior b) V.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6.baskı. s. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. 1992.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Anatomi. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. Fig. Clinical Anatomy. 1. 1995. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. v. Segmentum superius [SVI] 7.382) Akciğer segmentleri. s. papilla duodeni major'a açılır. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. hiatus aortikus'tan geçer. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Elhan.528-529) Omentum minus. çizgili bir kastır. Arıncı. 1995. gastrika sin. koronaryum hepatis c) Lig. 1995. Genellikle alt ucun medial bölümü. Segmentum apicale [SI] 2. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. 4. 1995. s.cilt.415-416) a. 53. Segmentum basale mediale.260. s. Segmentum cardiacum [SVII] 8.816) Duktus torasikus. e şıkkındaki tabaka. 4. 1. 55. 56. Elhan. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig.98.porta.cilt. Segmentum anterius [SIII] 4. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3.308) Duktus koledokus. duktus koledokus ve a.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. Anatomi. 3. 5. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.cilt. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. Anatomi.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile.cilt. d şıkkındaki tabaka. Elhan. Segmentum laterale [SIV] 5.43. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. d) V. gastrika sin. Anatomi. 2000 . Segmentum basale laterale [SIX] 10. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4.baskı.baskı. Segmentum posterius [SII] 3. 51. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. s. Sayı 1. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. Elhan. s. hepatorenale d) Lig. 1. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. düz kas dokusundan. 52.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. 54. s. Arıncı.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2.

n.hemiazygos. Mediastinum medius.-12. pulmonal damarlar. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. v. 1995.cava superior’un alt yarısı. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar. bu aralık burada çok dardır. v.rectalis superior 58. colon transversum’un sol 1/3’ü. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. suspensorium penis'i yapar.ANATOMĐ 7. n. Cevap C (Kaplan. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur. Bu nedenle. Elhan. d) Korpus spongiosum penis. bifurcatio tracheae. 62. s. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür. s. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. v. birkaç lenf nodülü ve a. Buarada kalp. Anatomi.pulmonalis dextra ve sinistra. Segmentum basale laterale [SIX] 10.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. Segmentum basale mediale. A.phrenicus. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. Arıncı.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. A. pankreas.pulmonalis dextra ve sinistra. oesophagus. 1. fleksura coli sinistra ve jejunum. aorta ascendens. Arterin son bölümü a.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır.splanchnicus’lar. Anatomi. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. 1. ligg. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. önden bifurcatio tracheae. s. 60.241-242.cilt. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. 1. Anatomi. bunun dalları olan a. Anatomi.mesenterica inferior. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. bronchus principalis dexter. göğüs omurları.azygos’un son bölümü. v.76) A.azygos. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. bronchus principalis sinister. Sayı 1. Mediastinum posterius. A. Arıncı. pericardium.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan.pudenta interna'dan gelir. v. n. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3. arkadan 5. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. Elhan. s. 9 MEDĐTEST Cilt 9. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar.vagus.sternopericardiaca. Mediastinum medius'ta v. Burada gevşek bağ dokusu.kava süperior'un alt yarısı bulunur. 61. Türkçe 1. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. 4. Segmentum basale posterius [SX] 57.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı.cilt) Derin fasya lig. Aa.cilt. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. c) Krus'lar m. bazen de thymus veya artıkları bulunur.thoracica interna’nın mediastinal dalları.colica sinistra 2. truncus pulmonalis.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. Uygulamalı anatomi. 1992.392) Mediastinum anterius.sigmoideae 3. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. colon descendens. dalak. Burada pars thoracica aortae.rectalis superior adını alır.baskı. e) Penis arterleri a. mide. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Segmentum basale anterius [SIX] 9. frenikus Cevap B (Arıncı. 2. 2000 .baskı. 59. Dalları.

supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. d) 1. m. spinosum e) For. s. Cevap E (Arıncı. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur. 1995. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. Serbest alt kenarı. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi.cilt.42.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. rotundum d) For.187) Korda timpani. s. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır.ANATOMĐ 63. b) 2. Burun deliklerinden 2.1519) A. 69. laserum c) For.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur. ovale b) For. 68. konkaların en büyük olanıdır. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For. 1995. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. n. Ancak çoğu disseksiyon. üst premolar diş hizasında. 64. Anatomi. c) Fissura timpanomastoidea. b) Fissura petroskuamosa. 1992. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. 2. Ancak normal insanlarda torasik. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig.cilt.A. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır. e) 2.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. s.cilt. 1. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. 1. Clinically Oriented Anatomy. 10 67.lingualise katılır. Sayı 1. Arıncı. 1. s. Elhan. üst molar diş hizasında. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. Ancak servikal omurların sayısı sabittir. c) 1. os sfenoidale'deki for. 70. d) Fissura timpanoskuamosa. Anatomi. 2000 .53. Sistematik Anatomi. M.baskı. Anatomi. 2. daha sonra da m. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. e) Fissura oblikua. Elhan. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. s. Cevap A (Arıncı. üst molar diş hizasında.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. Anatomi. 65.buccinatoru deler. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. 30. üst premolar diş hizasında.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. s. Burada kör bir kanal bulunur. apisis dentis d) Lig. s. alt insiziv diş hizasında.361) Concha nasalis inferior. Elhan. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek.cilt.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir.294) Stenon kanalı (ductus parotideus). Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. 66.cilt.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. Anatomi.Art. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır.meningea media. 1995. Bezin ön kısmından başlar. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. spinosumdan kafa içine girer.

gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. Anatomi. Anatomi. Cevap D (Dere.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. n. Anatomi ders kitabı. oblikus inferior e) M. 78.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. trigeminus . 74. Gray's Anatomy. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir. 2. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı.baskı. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus.optikus. Sekonder sensitif saha ise. s. abdusens d) N. Elhan. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. s. rektus lateralis b) M.cilt.n. Kafa çiftlerinin en incesi olup. 71. putamen. 3.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan.n.baskı. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. oblikus superior d) M. n. 76.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha).siliyaris ve m. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. Clinical Anatomy. zigomatiko temporalis b) N. yani çaprazlaşan yollardır.trohlearis c) N. trigeminus e) N.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı.105-109) Lig supraspinale 7. 3.cilt. lakrimalis e) Nn.173.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N. Anatomi 1.n. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur.n. globus pallidus. 75. Elhan. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. 77. optikus . zigomatikus d) N. a) Sferoid tipi eklemdir. Hanry. 1995. s. c. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. efferent yolu.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. optikus . 2000 Cevap A (Snell.okulomotorius b) N. s. n. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. korpus amigdaloideum'dur.zigomatikus ve n.baksı.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 .1355) N. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar.295-305) b. aurikulotemporalis c) N. optikus . sadece m.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n.trochlearis. s. glandula lakrimalis'e nn. lakrimalis. 72.295) N. okulomotorius oluşturur. 29. rektus medialis c) M.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. klaustrum. s. siliaris brevis ise m. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. zigomatikotemporalis. optikus .Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. Elhan. 1. 73. Sayı 1. 1995. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır.

Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. N. Sayı 1.corticopontocerebellaris’in 2. ilioinguinalis d) N. N. N.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. s. 81.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı. s.917. Elhan. 2.suprachiasmaticus’una gelir.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. Sulkus kalkarinus. N. subcostalis c) N. nukleus emboliformis. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. tr.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. Bunlar nukleus dentatus. tr.obturatorius accessorius [L3.obturatorius [L2.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. 84. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir.299) Tr. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. paleoserebelluma. N.baskı. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr.3. s. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. Tr. 1995. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. primer duyu merkezi. 36.cilt. 80. koni şeklinde bir bezdir. a) N. 1995. Anatomi.393) Girus postcentralis.3. primer görme merkezidir.4] 7. s. 79. muhtemelen hypothalamus’un nuc. şuursuz propriosepsiyon. s. Girus temporalis superior. 2000 . primer işitme merkezi. Anatomi. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. iliohypogastricus b) N.cilt. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. hafif dokunma ve basınç.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. N.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. Anatomi.cilt. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. Anatomi. Arıncı.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. 1995.2] 4. Anatomi.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı. 2. 82. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. vizüel reflekslerle ilgili.spinotektalis. spinoserebellaris posterior. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4.pontocerebellaris veya tr. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. Yanlışını işaretleyiniz. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr.cutaneus femoris lateralis [L2.3] 5. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. 2.cilt. 2.225) Plexus lumbalis. N. spinotalamikus anterior. Corpus pineale ve sapını. s. afferent liflerden oluşur. 1995.femoralis [L2. genitofemoralis e) N. küçük.cilt. 1980. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. Anatomi.cilt. Colliculus superior’lar.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur. Plexus lumbalis’in dalları: 1. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. Elhan.nöronu). Elhan. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. 1.ilioinguinalis [L1] 3. Anatomi.cilt. 2.4] 6.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz. Elhan.habenulae’sine geçer. 3. 2.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında.348) Piramis ve uvula. 83. s.genitofemoralis [L1.corticopontocerebellaris denilen bu yol. 3.

Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. Elhan. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Anatomi.olivaris inferior’dan çıkan lifler.baskı.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer. petrosus profundus) getirir.olivocerebellaris). Bu lifler burada nöron değiştirir.cilt. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. nuc. cranial sinir d) VII. s. Nuc. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. 1998. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. Cevap A (Arıncı.olivaris inferior’lar. Kesitte. s. Anatomi. c) Radix sensoria: Ggl. 2.Türkçe bası. s. MEDĐTEST Cilt 9. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. 88.Oliva denilen oluşumu yapar. Nuc. Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur. preganglionik liflerle ggl. canalis pterygoidei aracılığı ile n. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. Arıncı. Aslında hipotalamus. Cevap A (Arıncı. Buradan da tr. 85. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. 1995.cilt. 86. cervicale superius’a geçer. Anatomi. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. mesane kasılarak miksiyon olur. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur.cilt. cranial sinir e) XII. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. diğer ikisi ise transit geçer. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. olivaris accessorius medialis ve nuc.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. Nuc.olivaris inferior (nuc. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. Doğrusunu işaretleyiniz. petrosus major’dan (n. Cilt 2. pterygopalatinum. s. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n.olivaris principalis).Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. 2000 87. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. N. e) N. pterygopalatinum’a arka tarafından girer.olivaris principalis olup (inferior). mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. cranial sinir Cevap D (Snell. 2. Anatomi. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir.734. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. simpatik ve sensitif lifler gelir. maxillaris’den sensitif lifler getirir. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. Bunların en büyüğü nuc.178) Ggl. kalp atışı hızlanır. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. Bu simpatik uyarı. Sayı 1. 2. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). istemli hareketlerimizle ilgilidir. doğrusunu işaretleyiniz.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. b) Radix sympathica: Ggl. 5.spino-olivaris). Klinik Anatomi. kalp atışı yavaşlar. Bu lifler de. simpatik sinir sistemini aktive eder. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. 89. cranial sinir c) IX.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 .Parasempatik bir gangliyon olan gang. pterygopalatinum’a ggl. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. s. 1. cranial sinir b) V.

1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. Sayı 1.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy. s. s. dış kulağa aittir. -d şıkkındaki oluşum. 2000 . c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. 91.cilt. Elhan. 90. Antrum mastoideum.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi.469479) b. 1995. 14 MEDĐTEST Cilt 9. 2. Anatomi. farinks'e bağlayan bir kanaldır. s. orta kulağın önemli bir bölümüdür.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı.

Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. s. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. 2. immunolojik yöntemlerdir. Granner. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9.64-648..127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. Biyokimya. Rodwel. s. Methods in Clinical Chemistry. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. 5. 2. 3. 4.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. Harvey. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Cevap A (Champe. Stryer. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Metabolism of Xenobiotics. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. Biochemistry Pamela. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. Lange Medical Publications Lebanon.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir.baskı. 15 . 6. Sayı 1. s. Harper's Biochemistry. 7.BĐYOKĐMYA 1. s. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. Sadece ADP ve ATP geçer. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. Lehninger et al. 5.289. Mayes.168. s. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. s.

Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. Sayı 1. s. s. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir.baskı.baskı. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. fosforilkolin c) Ceramid. Textbook of Clinical Chemistry 2.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti.baskı. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir. yağ asidi d) Sfingozin. 1997) Asetil CoA. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. Ashwood. 12. Fosfotidik asit + kolin.baskı. 2. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. bu solütleri aynı yönde aktarar. yağ asidi.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. s. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. Biyokimya.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. fosfatidik asit e) Sfingozin. s.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. kolin. 10. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. 2. 24.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. 24.baskı. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. 16 MEDĐTEST Cilt 9. yağ asidi. 15.BĐYOKĐMYA 8. fosfatidil inozitol b) Ceramid. The National Medical Series For Independen Study. 11. 14.153. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. Biyokimya. Biyokimya. sfingozin. 9. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. 2000 . 22. enerjilerini kreatinden sağlarlar. 1994. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. 13.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis. s. Tietz.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. Simport. fosfotidil kolini oluşturur. yağ asidi ve sfingozin oluşur.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır.

2. Nelson. s. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. c) Biotinin bulunması gerekir.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz. 5-4 kadar yükselir. Principles of Biochemistry. dönüşümü. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.BĐYOKĐMYA 16. kasta e) Fosfofruktokinaz. 2. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. Cevap C (Champe. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. 2. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. 18.P. s. 19. 22. s.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. Harvey. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. 20. 2. 1993.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. 1993. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). Biyokimya Ders Notları. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. Harvey.baskı.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . Biochemistry Pamela. 21.baskı. Biochemistry Pamela. s. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. Biochemistry Pamela.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. 17 . Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9. en yaygın varyantı (A). Türkiye Klinikleri. 17. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. s.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. Sayı 1. 1999. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. Cox.223.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. Harvey. 2. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. Böylece bu enzim aktive olur.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. d) Ametabolik olarak laktat oluşur.

1994. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. 24. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. s. Erkeklerde daha sıktır. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür.136) Glikojen. 1999. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. 1993. Türkiye Klinikleri. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir. 1993. 27. UDP-glukoz. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. 2. 28. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. 2000 . Glikojenin. Antiasitler. 25. Harper'ın Biyokimyası.baskı.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. Egzersiz yasaklanır. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. Pirofosfat. açlıkta olduğundan daha fazla görülür.baskı (Türkçe çevirisi). Principles of Biochemistry.BĐYOKĐMYA 23. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. Cevap E (Lehninger. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. Nelson. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. CPK artışı. Biyokimya Ders Notları.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. Glikojen sentezine katılmaz. 22. Sayı 1. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. Biyokimya Ders Notları. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1.82) Laktoz intoleransı. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. Cox. 2-5 yaşlarında başlar. Ağrı. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. 26. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. 1999. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. s. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. Çocuklarda raşitizm. Kas enzim tetkikleri. s.206.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. s. Portal dolaşımla vücuda girer.297) Diabette protein yıkımı artar. s. s.

32.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. s. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir.265. s. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. Biyokimya. Aseton. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. e) Yağ asitlerinin aksine.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. 2000 .21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. 31. s. s.baskı. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. Türkiye Klinikleri.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 1994. 29.baskı.125. 2.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. 2. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır.131) Laktoz. 1994. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. Sayı 1. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. emilemez. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman. 1992 s. Örneğin. 30. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. Lümendeki laktoz. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. Lippincott. yağ dokusunun triaçil.

36.baskı. karaciğerde kullanılmazlar. s. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. s. 20 37. 38. kolesterolden sentezlenen safra asitidir.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. Kolik asit. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. 2. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. 20.208) Koprostanol. Harvey. Türkiye Klinikleri. Cholesterol and Steroid Metabolism. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. Biyokimya Pamela. 35. çünkü enzim sistemleri eksiktir. Biochemistry Pamela.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews. 2. 2.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur. 40. 2000 .baskı. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir.4. Harvey. Sayı 1. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. s. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. Harvey. Biochemistry Pamela. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. Biochemistry. 2.bölüm. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. yağ asiti. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır. Beta hidroksi-butirik asit.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe. s. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler. 39. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin.baskı. Richard.5-trifosfatın ayrılması. 3.3-metilglutaril .CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards.BĐYOKĐMYA 33. s. 34. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır.

2.218) Linolenik asit. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır.431. Genel kural. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. s. Biochemistry Pamela.baskı. s. lipoprotein partikülleri 21 . Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. Bu dokuların başında. fosfolipid. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir.235) Uzun zincirli açil-CoA. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. Türkiye Klinikleri. s. Montgomery et al. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. 1999. s. 41. Aseton. 1999. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. NADPH'ın ise. 1993. Biyokimya. Biyokimya. 2. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri.213) Lipoprotein partikülleri. 45. Biyokimya Ders Notları. 42.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. böbrekler. 44.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. Biyokimya Ders Notları. Harvey. Sayı 1.Aspirin. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. triaçilgliserol. Stryer s. s. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper..Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. 46.baskı. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler.305311.105. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. Bu bakımdan karaciğerin. 43. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. s. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. 22.

s. 2000 . 1986.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası. Hastalık. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir. 53.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. MEDĐTEST Cilt 9. 1993. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. Lippincot. sfingomyelin. PSP. Harvey. ilk 15 dakikada. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir.374) Fenolsulfoftain (=PSP). 52. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. Cevap E (Pamela.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. s.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. 2. Biyokimya Pamela 2. Sayı 1. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. Harvey.BĐYOKĐMYA 47. Textbook of Clinical Chemistry. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. s. 49.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. s.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. 51. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. Harvey. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. 1997) Tirozin.baskı. proteoglikanların sentezi etkilenmez. 2. Richard.baskı. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar. 54.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur.baskı) Mukopolisakkaridazlarda.baskı. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur. sfingolipid d) Fosfolipid. Change. integral proteinler. s.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. Biochemistry Pamela. fenilalaninden oluşur.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. s. 48. Biyokimya. Cevap D (Champe. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. 22. Tübüler fonksiyonlar normal ise. 50. Cockayne.

s. 3 c) 2. TCA (=Krebs.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. 56.28. Lehninger et al. 747.714. 60. Stryer. Harper's Biochemistry. Sayı 1. 4 Cevap A (Chlapowski. 458. 1025) (=Tetraiyodotironin. dipolar iyon) yapısı gösterirler. 61. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. 1993. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski.. 58.Epinefrin 4.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder.303-325) Alkaptonüri.BĐYOKĐMYA 55. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. Lehningeret al.20.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. s. s.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2.23. 2.e. diğer güçlü asitler (i.36-9. Sadece fumarat. s.Đnsulin 3.519.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. 2. 3 b) 1. Cevap A (Chlapowski. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. Stryer s.e. 3 b) 1.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. Lippincot) Glutamat. Rodjell. hem de (-) yükler taşırlar. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. s.baskı. Stryer s. üre siklusunda yer almaz. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out).. 59.13.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). 4 d) 4 e) 1. 2.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar.273-283. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. 23.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir.Tiroksin 2.. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. 4. Grenner. 3. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray.153. 57. s. Stryer.Aşağıdakilerden köken alır? 1. 3 c) 2.32. 2000 . arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir. 4 Cevap B (Chlapowski s. Triklorasetikasit ise. s. 3.Glukagon a) 1. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar. a) 1. Lehningeret al. 2.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. Üre döngüsünde. s. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar.baskı. 3. s. 4 d) 4 e) 1. Mayes. Montgomery et al. s114-5. s. Fumarat. 1993.

Hidroksilizinden zengindir. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. 1993. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. ligaman ve korneada yoğundur. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. Biyokimya. Tip 4: Bazal membranda bulunur. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır.700. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. 67. %11 alanin. 65. %35 glisin.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. s. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. Bu bileşikler. 63. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. hergün.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. 1999. %21 prolin ve hidroksi prolin.99) Karaciğerde. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot. Harper'ın Biyokimyası. Fakat α-sarmal değildir. Tip 5: Plasentada bol miktarda. Sayı 1.247) Tetrahidrofolat N5. s. Türkiye Klinikleri.15.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. korpus vitreum. I3): Kıkırdak. s. 64. yemekler arasında safra kesesine. s. Hidroksilizinden çok zengindir. Hidroksilizinden fakirdir. I2. 22. Biyokimya Ders Notları. kana verilir ve karaciğere gelir.baskı (Türkçe çevirisi).Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .5 g primer safra asidleri. Harper'ın Biyokimyası. Lippincot. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir. tendon. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur.267) Vanilmandelik asit (VMA).807.240) Alkolizm. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. nükleus pulposuzda vardır. Ders Notları. plazmada ve idrarda artmıştır. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. s. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. Disülfit bağları içerir.baskı (Türkçe çevirisi). kolesterolden 0. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. Deri. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. Tip 3 (alfa-1.BĐYOKĐMYA 62. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. 1993. Tip 2 (alfa-1. Üretilen safra. Hidroksilizinden zengindir. Safra asitleri bağırsaktan emilir. s. s. 22. III3): Kan damarları ve uterusda boldur.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. 1999. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66.

Biochemistry Pamela. trionin.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir. Karın ağrısı.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. 73. Hidrofilik olanlar: Arginin. prolin.Aldoz bir şekerin.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. Đdrara porfobilinojen. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. valin. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry.351.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır .28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür.baskı. s. Biyokimya. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. Cevap D (Champe.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. c) Km değişmez . s. Biyokimya Ders Notları. Fotosensitivite yoktur.baskı. δ-amino-levulinik asit atılır.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. asparagin. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar. Sayı 1. lizin. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir.Vmax'ı arttırır. 25 . 74. 2. Fakat bu durum için spesifik değildir. triptofan.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. 2. 21. 1999. 68. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur.baskı. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. metionin. fenilalanin. 22. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. tirozin. Katabolizmasında. Cevap E (Gözükara. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir. Harvey. 2. Đmidazolon propiyonat oluşur. glutamik asit. s. izolösin. 69. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. 5.430) Elektroforezde. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. Vmax değişmez. s. 71. s. 24. nöropsikiyatrik semptomlar vardır.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . Katabolizması sonunda glutamat oluşur. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür.Vmax'ı artırır d) Km değişmez .261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir.baskı (Türkçe çevirisi).Vmax değişmez.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. Bu da bir mol su alır. Çoğu metabolik yollar. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. lösin. Türkiye Klinikleri. Biyokimya. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. serin. sistein. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. s. glisin.baskı.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır . Harper'ın Biyokimyası. 72. 70. 1993. aspartik asit. s.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews. glutamin. histidin. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur.

156.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. 4 d) 4 e) 1. 1994.354. 4 d) 4 e) 1. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan.36. 2. s. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. 3 b) 1.Laktat dehidrogenaz 4. Lehninger et al.AMP'ye dönüşebilir.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1.Aspartat transkarbamilaz 3.174) Sitozole geçen sitrat. 2.142) Süperoksit dismutaz. 21. 26. glutatyon redüktaz.Fosfoglukoz izomeraz 2. 4 Cevap C (Chlapowski s. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4.976-7) cAMP. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. 3 c) 2. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. Buna karşı. a) 1. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. Biochemistry. 77.ADP'den köken alır. s. 2. aktivasyonu için 76. 3 b) 1. 2. 1985.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. 79.Hemoglobin a) 1. katalaz. sırasıyla. s. 2000 .157-173) Tripsin. Stryer s. 4 Cevap A (Chlapowski s. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. s. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. 78. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). 2.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası.. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. sf. Lehninger et al. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. Lubert. 3 c) 2. s. 3. 3.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. s.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir. 2. Lippincot. Sayı 1.161. Stryer s. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan. 81. Stryer.baskı. 3.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.BĐYOKĐMYA 75.216. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. 26 80.

prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. 85.baskı) NADPH değil.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. 27 . 88. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. c) Bir proton kanalı ihtiva eder.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. 1993. CO2. W. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. mitokondri iç membranında bulunmaktadır.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. Saunders Company. H2O’ya oksidasyonudur. folik asit vitaminin bir türevidir.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. Harvey. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. 2. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. b şıkkındaki. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. Biochemistry Pamela. 2. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir.baskı.BĐYOKĐMYA 82.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan. 86.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. 2.67) Elektron transport zinciri.baskı. s. Sayı 1. 2. 2000 Cevap D (Robert. Richard. 84.B. 1994) Vitamin C. 2. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. Harper'in Biyokimyası. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. Biochemistry Pamela. 87. 83. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Bu. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. s.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz.baskı.

dermatit. 1994. Biochemistry Pamela. d) Eksikliğinde anemi görülür. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. bulantı gibi belirtiler görülür. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. s. e) Suda erir B vitaminlerindendir.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. 90.168) Biotin.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. 1999. Textbook of Clinical Chemistry. 28 92. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. Sayı 1. 2. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan.baskı.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. Medical Biochemistry. 1992. s. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır.155-162. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür.baskı. 2000 . özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. 91. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. Türkiye Klinikleri.BĐYOKĐMYA 89. Esas emilim bölgesi ileumdur. 23. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. Türkiye Klinikleri.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. absorbsiyonu engellenemez. Ashwood. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. Biyokimya Ders Notları. Tietz.911. c) Bir antioksidandır. pirüvat karboksilaz. Asetil koenzim A karboksilaz. s. 93. Metilmalonin koenzim A’nın. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Cevap A (Champe. s. Eksikliğinde depresyon. Lippincot. 94. s. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. 95. Biyokimya Ders Notları.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. 2. s.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. 1999.baskı. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. Harvey.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir.

s. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. s. ısıya dirençli.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. 97. folat redüktaz enzimi rol alır. s. Yenidoğanlarda. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır.125-6. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. Aktif riboflavin. Megaloblastik anemiye neden olur. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. DNA sentezinde oksiüridilattan.B6 vitamini eksikliği. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. 29 . henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. s. 98.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. Biyokimya. Biyokimya. 100. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. Halkerston. Metotreksat.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. ışığa hassas bir vitamindir. Özellikle. 96. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. s. koenzim olarak görev yapar. Sayı 1. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. 99.

vazopressin. Biyokimya. azotemi ve trombositopeni gözlenir. TRH. somatostatin. 102. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. Çünkü selenyum. opiyoidler. TSH. s. s. 104. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. GnRH. Bitkilerde özellikle bol bulunur. kas güçsüzlüğü. Anjiyotensin II. Ca++’u kullananlar. anjiyotensin II. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. 103. FSH. α1-katekolaminler.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. asetilkolin. asetilkolin. hemolize eğilim görülür. CRH. 2. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. 2000 . Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. β-adrenerjik katekolaminler. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. gastrointestinal bozukluk yapar. oksitosin.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. E vitamininin ayrıca. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. s. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. glukagon. Biyokimya Ders Notları. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. kreatinüri. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. 1999. somatostatin e) Östrojen. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. MSH. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. 105. ACTH.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası.baskı. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. Karaciğer metabolizması. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. glukokortikoidler b) Glukagon. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. Biyokimya Ders Notları. Türkiye Klinikleri. kolesistokinin.366) Serotonin.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. PTH. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. insüline yanıt verir. s. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. kolestatik sarılık. substans P. gastrin. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. Sayı 1. 1993. hCG. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. 1999. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. mineralokortikoidler d) Progesteron.baskı. lipotropin. ADH. kalsitonin.BĐYOKĐMYA 101. androjenler c) Testosteron.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. Eksikliğinde. LH. kreatinüri. α-2 adrenerjik katekolaminler.

106. Biyokimya Ders Notları. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. s. Böylelikle. 1999. a) TSH bir glikoprotein hormondur. s. Somatostatin tarafından inhibe edilir. s. 2000 ilir. iyodun hücre içine geçmesini engeller.baskı (Türkçe çevirisi). folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. 110. 31 . salınımı GHRF tarafından uyarılır. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. parathormon. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. büyüme hormonu. c) FSH bir hipotalamik hormondur.Doğru olanı seçiniz. polipeptit yapısında bir hormon olup. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç.tirozin esansiyel değildir. c) Protein sentezini inhibe eder. Vazopressin. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. s.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. 109. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. Cevap C (Türkiye Klinikleri. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. prolaktin bu gruba girer. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır. s. moleküler oksijenin bir atomu. testis. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir.608. T4) sentezlenir. 108. Steroidler: Over. 1999.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (Türkiye Klinikleri.293) GH. tirozin.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. Protein sentezini artırır.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. Reaksiyonda. Sayı 1. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH). Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. d) Perklorat. Türkiye Klinikleri. Đki tirozin molekülünün. 22. ACTH (39 amino asit). c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. Biyokimya Ders Notları. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. 1993. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. glukagon (29 amino asit). e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). Biyokimya Ders Notları. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. 1999. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında.111) Tirozin. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. Harper'ın Biyokimyası. FSH.

baskı.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür.baskı. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. MEDĐTEST Cilt 9. C=10. s. a) Hipotalamik bir hormondur. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. s. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. 111. Harvey. G=14. b) Serum kortizolü ölçülür. Sayı 1. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. 2. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. 112.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. s. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür. T=32. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. 2000 . s. LH. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. Mesela. Harvey. s. FSH ve hCG’ye benzer. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. Richard. b) Tek zincirli bir DNA'dır. 32 113. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. 2. 3.FSH için doğru olanı seçiniz. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. IV olarak verilir.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. c) Tek zincirli bir RNA'dır. hidreksimetil sitozin. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. 114.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. TSH’nın α-subüniti. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. 116.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. FSH hipofizer bir hormondur. Biyokimya Pamela.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. 115. Biochemistry Pamela.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. s.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. psödo üridin ve inozin.

Asetil KoA → pirimidin.BĐYOKĐMYA 117.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . 124.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir. MEDĐTEST Cilt 9. 2. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir.Büyük dozlarda toksiktir. 1988. 3.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. Biochemistry.baskı. Pannall.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. s. Sayı 1. Üre → proteinlerin. Harper'in Biyokimyası.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. 121.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. s. 122. s. Cevap E (Gözükara. 2. 2. 1.baskı. 1989. 3. 1994. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. Biochemistry.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir.bölüm. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar. s.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer.baskı. Harvey. 120. s. 125. 1989.baskı.baskı. s.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. Biyokimya. 119.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. Biohemistry.627-660) Pürin. s. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. Biyokimya 1. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. s. 123. 2.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara. sikloheksimit. 118.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. vanilmandelik asit → katekolaminlerin.

c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. 4 Cevap A (Glick s. Textbook of Clinical Chemistry. 132. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. 3. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. s. s. 3.bölüm. Principal of Biochemistry.baskı. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir.baskı. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. 2. Guillham. Lehninger et al. Biochemistry.baskı.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. 4 d) 4 e) 1. 3 c) 2. 2. 3 b) 1. 7.85) Đdrar tampon sistemi. 130. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. s.179. 2.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. a) 1.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. Biochemical Aspects of Hematology.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. Bikarbonat başlıca pankreas. s.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. 126. Klee.85. 2000 . s. 3-DPG bağlar. Biyokimya Ders Notları.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. Sayı 1.155) Selenyum. 128. Türkiye Klinikleri.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry. 1999.BĐYOKĐMYA mamaktadır.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. 127. 131. 23. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. 129. MEDĐTEST Cilt 9.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır.712. Bikarbonat sodyum tuzu. Thomson. s. fosfat. s. 1982. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. s. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir.

baskı. Cevap B (Robert. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması.336) Alveolar havada pCO2=0. 134.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır. 2. c) Eritrositte 2. Cevap E (Kaplan 2. Harvey. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir. s. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. Cevap C (Champe.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. diğer üçünden bağımsızdır. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. MEDĐTEST Cilt 9. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. 2000 35 .Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır. Sayı 1. 133.baskı.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. 1993. Harper'in Biyokimyası 2.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. Biochemistry Pamela. 2. s.

Bir ilacın biyoyararlanımı. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. Bir ilaç uygulandığında. 2000 . Sayı 1.cilt. c) Klerensin göstergesidir. Hücre içine Cl. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. dağılım. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Cevap E (Dökmeci. x 100). -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. Cevap E (Dökmeci.FARMAKOLOJĐ 1.v. s. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. b. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9.iyonlarının girişi. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. hücrenin polarizasyonunu arttırır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. 2. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 5. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir.v. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi.109) Farmakokinetik etkileşme. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. c. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. 3. 1998. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. 4. yani absorbsiyon. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. d. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. 1.

Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. ve 12. 37 . HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler.35’den yukarı. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. HA’lerde bulunan değer 0. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. deferoksamin. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 6. 3. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. YA’lerde ise 0.b. EDTA. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. Đlaç molekülleri oksijen. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Konjugasyonlar Faz II. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. MEDĐTEST Cilt 9. Ancak. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. Cevap B (Dökmeci. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. 7. Sayı 1. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. Karaciğeri geçer ve V.30’dan aşağıdadır. Bu antidotlar (dimerkaprol. pralidoksim v. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. 8. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. Yapısındaki 6.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

1622) Difenoksilat. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. Kayaalp.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. midenin asid salgısında azalma. 1998. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. MEDĐTEST Cilt 9. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. Sayı 1.cilt.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. sedasyon.baskı. s. 2000 . s. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır.cilt. 1998. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. ağızda kuruluk. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. 1998. 9.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. 1998. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. s. 44. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.FARMAKOLOJĐ 42. 2. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. 1998.cilt. s. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. Kayaalp. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. s. sadece muskarinik etki yapar. 47.143.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 2. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. 9.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. 2.baskı. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. mide boşalmasında gecikme. Diğer etkileri. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. s.baskı. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 46. 1. 2. Gastrointestinal sistemde. 2. Kayaalp.cilt. s.1487) Pizotifen. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. 1998. guanfasin.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. s.cilt.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. psişik bağımlılık yaparlar. -Öfori. Tıbbi Farmakoloji.1138) Betanekol. 45. s.926. 9.218.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.

559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. 1998.cilt. Sayı 1. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. 1998. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. NO. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü.1523) Nitrogliserin. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır.cilt. Migren 9.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. s. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. s. 1. allopurinol ve siprofloksasin. Hipertansiyon 2. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1998. Angina pektoris 3.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. 52.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Glokomun lokal tedavisi 10.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. oral kontraseptifler.FARMAKOLOJĐ 48. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). 51. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. 49. 2. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). 50.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. s. Fenobarbital ve fenitoin.cilt. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. retrotiorfan ve kelatorfan’dır.cilt. Hipertiroidizm 6.1517) Alprostadil. 2000 45 . 1. Bazı taşiaritmiler 4. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. Anksiyete halleri 11. PGE1’in ilaç olarak adıdır. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. 1998. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. MEDĐTEST Cilt 9.

cilt. c) Teofilin'in. Tablo 2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. c) Betanekol. 2000 . Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. amfizem. 2. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 54. 1998.1139) Betanekol. sadece muskarinik etki yapar. e) Antimuskarinik ilaçlar.1199) Bkz. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Karaciğerde metabolize edilir.cilt. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. 55. Seyrek olarak göğüs ağrısı. 56.5-5 mg dozunda verilebilir. b) Bronkodilatörler. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. a) Fizostigmin. s. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. Cevap C (Kayaalp.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz.FARMAKOLOJĐ 53.cilt. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. 2.Geçersiz olanı işaretleyiniz. 46 MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. s.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. 1998. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. 2. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. Cevap A (Kayaalp. Tablo 2. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. 1. Tıbbi Farmakoloji. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. 1998.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. Bunun yanısıra. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. s. 1998. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. s. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. diğer miyokard iskemisi sendromlarında. Tıbbi Farmakoloji.cilt. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. Serotonin 5.

venülleri ve venleri büzmesi.cilt. ayrıca. Tıbbi Farmakoloji. s. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. 59. Aprotinin. Bazen hafif yükseltir. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. s. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. Cevap C (Kayaalp. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. 1998. 2. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. 2. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. Ayrıca. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. 60. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. 1998. 63. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. tirozin hidroksilaz enzimidir. Aprotinin. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür.cilt.627) Aprotinin (Trasylol). 1998. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır.FARMAKOLOJĐ 57. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. 58. Tıbbi Farmakoloji.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp.cilt.cilt. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. 62. Sayı 1.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. s.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. s. 61.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp. 1998. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. antihemostatik ilaç olarak. 1. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. onları genellikle hafif büzer.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. bunun nedeni. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur.133) Talidomid teratojeniktir.

1. En sık görülen yan etkileri bulantı. Antihipertansif olarak kullanılır.cilt. s. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). Kusma başladıktan sonra da etkilidir.cilt. s. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. ön ilaç değildir. 67.cilt. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. 1998. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. c) ACE inhibitörüdür. 66. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. 1. Yanlışı işaretleyiniz. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. Hem oral hem iv kullanılır. 68. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır.cilt.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. 69. 2000 . a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. 1998. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. Sayı 1. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. 1. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. s. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. 1998. 1998.cilt. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. Cevap A (Kayaalp. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Doğrudan etki yapar.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. 65. kusma. Bu durum.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.1635) Granisetron. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir.390) Siklofosfamid. 64. d) Kalsiyum kanal blokörüdür. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. 1998. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. 2.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. Aynı endikasyonlarda kullanılır. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. s.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. 2.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir.baskı. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. kalp kası. katı. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. onu ikinci olay takip eder. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. bu olaya da lökositik marginasyon denir. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. 1995. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Vazokonstriksiyon 4. Temel Patoloji.23) Distrofik kalsifikasyon. 1995. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. 6.baskı. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır.baskı. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. 5. s. 5. eozinofiller ve lenfositler de görülür. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler.baskı. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. 9. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. birkaç saniye süren. sıkı yapılı organlardır. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir.baskı. karaciğer hücresi.13) Likefaksiyon nekrozu. 5. Adhezyon 5. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. Marjinasyon 2. Sayı 2. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. Vazodilatasyon 6. 5. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. Sirkülasyonun yavaşlaması. 10. s.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. 7. 1995.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. MEDĐTEST Cilt 9. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Fagositoz 3. Temel Patoloji. 2000 . Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. s. kanın viskozitesi artar. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. Temel Patoloji. bu olaya emigrasyon denir. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. s. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. koagülasyon. Lökositler endotele yapışır. Kalsifikasyon. 1. 8. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. vazodilatasyon meydana gelir. Kalp. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. Staz geliştikçe. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. 5. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. 1995. s. 1995.

Robbins. 5. Genel Patoloji. s. Temel Patoloji. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. s. T hücrelerinin büyüme faktörüdür.baskı.baskı. 6.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. 1999. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. s. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir. s. Kumar. 83 .PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. 12. Temel Patoloji.434. 13. 3.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran. Yenermen. Collins.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. Kumar. Collins. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. 1995.baskı. 5. Robbins. 17. Cevap B (Cotran. Cevap C (Cotran. %15-20’sinde ise timoma görülür. Robbins. Pathologic Basis of Disease. Sayı 2.baskı. 6. 11.baskı. s.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. 1995. Pathologic Basis of Disease. 1999. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. Collins. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. 6. Collins.435. s. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. Robbins. 16. 2000 14. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. Temel Patoloji.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur. Kumar.baskı.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. Pathologic Basis of Disease. 6. Sjögren sendromu. 5. 1995. Tablo 1. 1999.141) Bkz. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz. Pathologic Basis of Disease. Temel Patoloji. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. Bu sayede. 15.baskı. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. 1999. 5. s. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. s.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine.baskı. s. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar. 1995.baskı.120) IL-2. Kumar. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir.

141) Dokularda.SLE’da bulunan. 1995. ANA’larla reaksiyon verir.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. s. çalkalandığında.baskı. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). sadece in vitro görülen LE hücresidir. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. Kan alınıp. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. 5. LE hücresi. Sayı 2. 84 19. böylece nükleuslarını ANA’lara açar. Temel Patoloji. s. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. 2000 . yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir.167) Tablo 2. Temel olarak. Bu fenomenle ilişkili olan. kromatin görünümü kaybolarak. Temel Patoloji. LE hücre testi.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins.baskı. 5. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. 1995.PATOLOJĐ Tablo 1. 5. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. Temel Patoloji. 20. s.baskı. 1995. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.

baskı.baskı. 5. gerçekten de benzer lezyonlar. Temel Patoloji. 5. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. 25. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. Gelişiminde. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. 5. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler.baskı. Temel Patoloji.PATOLOJĐ si anlamına gelir. Temel Patoloji.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. 21. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. 1995. 22. 23. Temel Patoloji.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır. Temel Patoloji. Yayılma. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. s. s. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir.baskı. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. 1995. 27. 5. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. 5. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 .213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. Đndifferansiye neoplazmalar. 1995. s. Rabdomyomlar. Sayı 2. 24. büyük. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. 1995. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. mesanenin transizyonel epiteline benzer. s. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir. NF-1 ve APC.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins.baskı. 5. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis).331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. p53.baskı. 26. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. 1995. s. 1995.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. miksomalara göre çok daha nadirdir. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. Günümüzde saptanmış olan genler. s.

s. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF).51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. Temel Patoloji. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Aort. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. 1995. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. s. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. Temel Patoloji. 5. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3.baskı. kendisi labil olup. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. En sık yerleşimler.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. Sayı 2. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. s. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. s. Temel Patoloji. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. TBF-α EBF’nin homoloğudur. 30.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de.baskı. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. 5.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. trimestrde görülür. s. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. 5. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır.baskı. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. kalça. 1995. 28.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir. Temel Patoloji. 29. Temel Patoloji. 1995. Vakaların yaklaşık yarısında arterit.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins.baskı. 1995. Temel Patoloji. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. s. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. makrofajlar) türeyenler. 1995. 5. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. 5. 31. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. Đnsidans yaşla artar. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir.baskı. 32. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. 5.296) Aortta disseksiyon gelişmesi.baskı. 2000 .

33. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. sıklıkla dev hücreler. karaciğer. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. 5. 34. seyrek olarak sistemik Deri. 5. 1995. kusma ve diyare. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. kapiller. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. oküler ve oral mukoza. Bu Tablo 3. Damar. Temel Patoloji. koroner arterler. Temel Patoloji. panmural akut nekrotizan arterit. fakat yaygın da olabilir. Tablo 3. Sayı 2. s. 1995. deri. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. böbrek. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. granülomlar. s. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi.baskı.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. eozinofiller daha çok. 5. bulantı. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. 1995. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. 35. fakat özellikle deri GIS. Tutulum ilginç biçimde fokal. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar.baskı. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. Temel Patoloji. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. 2000 87 . Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme.baskı.286) Bkz. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. s. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. rastgele ve yineleyici olup.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. pankreas.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir.

36. PAN için özellikle karakteristik olan. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur.baskı. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. 1995. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. 1995. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. santral lokalizasyonda kitleler olup. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. kalsitonin. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). s. Gerçekten de. Proteaz-antiproteaz hipotezi. s. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. oval-yuvarlak. 1999. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. Renal tutulum. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. 5. Robbins.baskı. SCLC’lar hızlı büyüyen. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. Bununla beraber. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. ateş. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. 88 37. s. sinir sistemi ve deri. Histolojik olarak.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. düzensiz büyüme gösterirler. Collins.baskı. 39.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. sıvı ya da gaz kitleleri olup. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. iskelet kası. Sayı 2. 5. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. 2000 . 6. çok maligndir. MEDĐTEST Cilt 9. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. Bitkinlik.703) Embolus damar içine karışan katı. Kumar. karaciğer. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. kalp. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. Temel Patoloji. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Temel Patoloji. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. Soluk gri renkte. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır.130. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. nörofilamentlerin bulunması.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. değişik damarlarda. Temel Patoloji. 5. dar sitoplazmalı. Bu kanserler.394) Amfizem. 1995. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. ACTH. s.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. 38. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). Pathologic Basis of Disease. küçük. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir.baskı.

s. Parenkim şu bulguları sergiler. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır. Temel Patoloji. 1995. 41. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. Temel Patoloji. 5. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. lenfosit. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar.baskı. Temel Patoloji.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . s. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). 42. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. fakat genetik bir zeminde gereklidir. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. s. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. s.baskı. 1995. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir. (2) renal vasküler lezyonlar. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır.PATOLOJĐ 40. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. Temel Patoloji. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir. 1995. 5.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler.baskı. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. 43. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. 5. 5.baskı. Sayı 2.

e) Tedavisi cerrahidir.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. Cevap A (Robbins. s. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır. 1995. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. H. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. 1995. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. Aktif 90 Tablo 4. Temel Patoloji.baskı. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. s. Temel Patoloji. 5. sağ kolon.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer. kalsitonin. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. ancak her yaş grubunda oluşabilirler. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. 2000 . Cevap B (Robbins. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler.Buzlu cam sitoplazma.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. Tablo 4.502) Bkz.Pylori saptanmıştır. adrenokortikotropik hormon (ACTH). Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). mide. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. 5. 1995. histamin. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. Sayı 2. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. 46. 5. 44. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. insülin ve diğerleridir. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. 1995. safra yolları. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. Đleal. apandiks).baskı. Temel Patoloji. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. özellikle ileum (%25-50). tübüler. 45. 47. (2) ince bağırsak.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H.baskı. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. s. s. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. 5.baskı. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. (3) mide (%5-10). 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. gastrin. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. Temel Patoloji.

vejetan Đyi farklılaşmış. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. Cevap D (Robbins. 5.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun.baskı. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. Temel Patoloji. fistül. 48. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. iskiorektal abselere neden olurlar. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. 1995. 2000 91 . Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. polipler ya da solid Kısıtlı. 49. tekrarlayan. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. Tablo 5.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. ya da perianal. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. s. s. Temel Patoloji. Crohn Hastalığında olduğu gibi. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir.501502) Ülseratif Kolit. sık rastlanan nedeni bilinmeyen.baskı. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. Ufak. 1995. 5. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. ben lümenlerinde Ekspansil. Bkz. Sayı 2. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir.

kolon. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. kuyruk %5’inde. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir.baskı. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. s. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. Seyrek görülen. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. 5. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. 5. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. yuvarlak. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. 5. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). Cevap C (Robbins. 1995. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). 52. Temel Patoloji. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. s.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir.baskı. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. 1995.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. 1995. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. Temel Patoloji. s. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. Komşu vertebralar. 50. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder.baskı. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Vücut %15’inde. Sayı 2.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. Cevap C (Robbins. 51.

Đnvaziv lobüler karsinom 3. Paget hastalığı 6. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. Bazen tümör multifokal görülebilir. Fakat. Olguların %50’sinden fazlasında. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir.baskı.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. tanı konulduğunda. gri-beyaz. Klinik olarak yalancı sınırlı. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. Lobüler karsinoma in situ B. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. buzlu cam görünümünde nükleus. fibrovasküler saptan oluşur. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. 1995.baskı. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. 1995. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. Đntraduktal papiller karsinom 3. Sayı 2. s. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. 1995. Lenfatik yayılım.PATOLOJĐ 53. büyük. Temel Patoloji. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. 54.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. kapsülsüz. s. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir.661) Folliküler karsinomlar. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Bu şekilde tanımlanınca. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir.baskı. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. karaciğer ve beyindir. Temel Patoloji. 5. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. Tiroid dışına yayılmış. Papiller karsinomların çoğu. En sık yayıldıkları organlar akciğer. ya birkaç cm çapta. Medüller karsinom 4. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. 5. Đnfiltre olmayan 1.660) Papiller karsinom. Buzlu cam nükleus. sınırları belirsiz.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. 5. A. Gerçek papilla. s. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. 55. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. kemik. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. tamamen papiller yapılar. Temel Patoloji. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. kapsüllü nodül şeklindedir. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. Ya da büyük. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. Makroskobik olarak. bazen primer lezyonun 93 . diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur.

Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins.655656) Haşimato tiroiditi (HT). Kalp küçüktür. bulantı. Genellikle. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. %80-85 kadarı sporadiktir. Temel Patoloji. 1995. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. 5. plazma hücreleri.baskı. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins.baskı. 1995. MEDĐTEST Cilt 9. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar.baskı. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. 57.baskı. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. 20:1). Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. karsinoembriyonik antijen. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. s. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. Fakat. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. s. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. 2000 . Arteriol duvarının amorf. Temel Patoloji. 58. 5. Hematojen yayılım daha az sık görülür. Bu tümörler. 56. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Đlk belirtiler. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. 5. Temel Patoloji. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. kalsitonin.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. 59. s. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. müköz membranlar. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. Sayı 2. s. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. somatostatin. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. Hatta. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. 1995. 5. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. 1995. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. serotonin. nöron spesifik enolaz. Temel Patoloji. Pigmentasyon oluşu.

baskı. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş.baskı. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. 5. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. MEDĐTEST Cilt 9. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. Senil kardiyak amiloidozis en sık. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır.724725) Meningiomalar beyin dışından.167) Yaşlılık amiloidi. Ayrıca nekroz odakları. s. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. felç görülür. Temel Patoloji. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. 5. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. Sık görülen erken bulgular parestezi. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. bazen gebelikte büyüyebilen. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. retrobulber nörit. idrar ve gaita tutamama. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. konsantrasyon. 1995.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. Temel Patoloji. Temel Patoloji. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. 2000 62. s.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. s.baskı. Sayı 2.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. 1995.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. Temel Patoloji. 1995. Sinsityal. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. 61. Bu hastalıkla ilgili gen 22. Temel Patoloji. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. falks. 95 .baskı. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Senil serebral amiloidozis. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. fibrolastik ve transizyonel. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins.Kadınlarda daha sık görülen. s. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. 5. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. 5.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. 64. 1995. 63.722) Makroskopik olarak. 5. 1995. Bazı alanlar beyaz ve sert.PATOLOJĐ 60. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. c) Alzheimer hastalığı.baskı. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. s. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir.

Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. 1995. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Korteksi tutan hastalıklar 1. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir.baskı. s. Sayı 2. %90-100 fallop tüpleri. Kumar. Collins.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. %50-60 uterus. 66. Temel Patoloji.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. 1995.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. 1995. Nadiren primer olabilir. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. 5. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Đlerleyici supranükleer felç 6. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte). Striatonigral dejenerasyon 5.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. Bkz. 65. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. %20-30 over.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Temel Patoloji.PATOLOJĐ Tablo 6. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1.baskı.baskı. 67. s. 5. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Huntington hastalığı 2. s. s. %5-15 servikste lokalizedir. 5. s. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Türkiye Klinikleri. 6. 2000 . Friedreich ataksisi 3. Gangren. Alzheimer hastalığı 2. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. 1999.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. Pathologic Basis of Disease. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Robbins. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Werdnig-Hofmann hastalığı 3.baskı. Temel Patoloji. Tablo 6. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. 68. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır.

baskı. 1995.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. 1995.626) Leydig hücreli tümör. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. kafatası. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). kafatası ve vertebra. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 .Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 5. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. Gerçekte. 5. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. Temel Patoloji. ileum.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. meme. Yaklaşık %60’ı benign. Temel Patoloji. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. kavernöz sinüs trombozu. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. Temel Patoloji. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır. 72. 1995. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. sakrum ve tibia izler. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif.baskı. Temel Patoloji. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. Temel Patoloji. Bazen de. s. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. s. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. s.baskı. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. 1995.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat. 71.baskı. 74.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. seks-kord stromal tümörler grubundadır. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. Pitüiter nekrozu. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. Aksine. 73.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir.baskı. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. 1995. orak hücreli anemi. s. 5. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. akciğer. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. 5. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir. femur. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. Sayı 2. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. kafatası ve pelviste görülür. 5. 70. böbrek. s. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir.

2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. Tablo 7). Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. Sayı 2. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. 98 MEDĐTEST Cilt 9. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. ligndir.PATOLOJĐ Tablo 7. 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. Temel Patoloji. 5. 1995. s. 2000 .Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür.baskı.626) Total olarak.

17. Sodyum. 9. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 .08 6. 1996.057 Karbonmonoksit: 0. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. 1996.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. klor.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. 3. 9. 5.018 Azot: 0. 2.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. s. s.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir.FĐZYOLOJĐ 1.024 Karbondioksit : 0. Sayı 2. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar.baskı.baskı. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. 1996. s.baskı. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9.012 Helyum: 0. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. s.baskı. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır.Baskı.19) Pinositoz. 1996. s. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir. s. s. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur.baskı.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler. 17. 4.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. 7. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar.

2000 .180) Düz kasların çoğunda IP3. Springer Verlag. 1996. Düz kasta. s."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers. 12. d) 3 alt birimden oluşmuştur. s. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. III ve IV Cevap E (Guyton. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. Cevap B (Berne. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. Physiology.baskı. d) Hematokrit artar. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. Auflage. ligand bağımlı kanallardır. Textbook of Medical Physiology. 1996. s. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. IV. 5 alt birimden oluşurlar. 11. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. Berlin 1995. 9.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. 1996. III.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. 1. 14. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. s. Levy. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. 13.baskı. aktin flamenti. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. 9. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. Tropomiyozin molekülleri. Hall. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. s. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. Physiologie des Menschen 26. 10. 4. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar.baskı. 8. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar.baskı. Weinheim. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 70 Cevap E (Golanhofen. II ve III e) I. 9.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. s. s. II. Düz kasta troponin yoktur.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Troponin. 1998.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. VCH.

Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür.FĐZYOLOJĐ 15. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. 19. Sayı 2. Cevap A (West. b) Reseptörü kas iğcikleridir. 1996.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. s.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. Cevap B (Ganong. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.baskı. 22.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. e) Azalır. s. 21. Cevap E (Berne. s. 1996. s. Physiological Basis of Medical Practice. 16.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir.baskı. 2000 olmadığından. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. Tıbbi Fizyoloji.baskı. Physiology. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. 4.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. s. 17. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder. lık ventilasyon gerçekleşebilir. 20.baskı.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. 18.baskı.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. s. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. 1991. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. 1998. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. Đkinci sırada egzersiz yer alır. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. c) Sistemik kan akımında daha az artar. s. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. 17. Levy. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. 17. 16. d) Değişmez.

Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. s.baskı.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. 1. 18.baskı. 18.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. 24. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. 1997. Review of Medical Physiology. Pulmonary Function Testing. 1997. 1. 18.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup.288.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. 1997. Pulmonary Function Testing.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. 1997. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. Sayı 2. Bu sol ventrikül için aort içi basınç. Review of Medical Physiology. Review of Medical Physiology. 18.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.baskı. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur. 29. 1997.baskı. s. 18.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. Review of Medical Physiology.611.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. 1997.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 1995. s. 18.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. Review of Medical Physiology. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir. s. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 2000 .615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar. 27. s. MEDĐTEST Cilt 9. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. 23.607. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong.baskı.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir.baskı.425. Review of Medical Physiology.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir.baskı. 28. Cevap E (Ganong. 25. s.baskı. 26. 30. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir. s. Cevap D (Ganong. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir.

West. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. 3 d) 4. purkinje lifi demetleri.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. Textbook of Medical Physiology. c) Arteriyel PCO2 artması. s. 32. 33. A-V düğüm A-V demet. 1. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. 73 .12-0.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. Levy. 36. 1. Physiolog.purkinje lifi 4. d) Sistemik kan basıncında azalma.A-V demet a) 1. Yani kan basıncı arttığında. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. s. 3 Cevap C (Guyton 9. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9.420-421) Bainbridge refleksinde. 1993. 2. 34. 5.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. 2. Cevap C (West 11. 1996. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. 2. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. 3 e) 4. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. Sayı 2. 3.S-A düğüm 5.baskı. S-A düğüm. doku temperatürünün artması.03 saniye b) 0.baskı. b) Arterial PO2 azalması. 5. s. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. 1 c) 4.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. 3. 2.A-V düğüm 3. Hall. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması. Bu aralık normalde 0.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 4. 9. s. s. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. s. düğümlerarası yollar.06 saniye c) 0. 4. 5 b) 5.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. 2. 1.Baskı.Düğümler arası yollar 2.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 1996. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir. 11. 5.baskı. 35. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. 31. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar.

Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. b) Kan akımı ses oluşturur. 1996. 39.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton.FĐZYOLOJĐ 37. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır. s. 1996. Bu da %50-60 civarındadır.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur. 43.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. Cevap B (Guyton. 1996. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar. 1996. Ventrikül kasılması sırasında. 1996. d) Hücreler ortadan akar.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. 38.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. diastol sonu kan hacminin. s.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton. 44. 2000 . s.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Kan karışmadan akar. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. 9.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. 1996. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. 1996.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. s. s. 1996. 74 41. s.111) “V” dalgası.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir.baskı. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. s. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir.baskı. 45. s. ses oluşturmaz. 9.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. c) Ortada akım daha hızlıdır. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır.baskı. Textbook of Medical Physiology.174. 40. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur.112) EF. 42. parasempatik stimülasyon azaltır.

9.baskı. Cevap D (Guyton 9. en dar ise beyinde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir. s.baskı.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. 53.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton. 1996. (Türkçe Çev. Çavuşoğlu.518) pH'ın 7. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. 49. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır.4'den. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. 47.Baskı. 1996. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. s. 1996.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. MEDĐTEST Cilt 9. 7.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. 2000 50. 9.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder.Normal kanda. 52. sf. 1996. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır.baskı. 9.baskı. 54. Hall. s. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 1996. Sayı 2.Baskı. Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması. s. 48. 1996. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 . s. s. Cevap C (Ganong.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde. 1996.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. sf. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. 51. 46. s. Cevap B (Guyton 9. 1996.466-468.

HCO-3 e) Na+. 1996. Cld) K+. 1996.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup.126. 1996.47) 2. ClMEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.20. 76 59. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. Textbook of Hematology. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. Sayı 2. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. 57. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. 2000 . s. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. 58. Textbook of Hematology. Buna Hering-Breuer refleksi denir. s.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. s.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. 1998. 1996. K+ b) Mg++. 55.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. 61. s.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. 1996.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. s. s. Textbook of Hematology. Fe++ c) HCO-3. vWF'e bağlanır. s. 1996.baskı. Textbook of Hematology.809) Gastrin. Hematologic Pathophysiology. 9. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. s. Textbook of Hematology. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır.46. 63.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır.baskı. 56. 1996. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. 62.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. s. 1996.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. 60. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz.

(Çev. s.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. 1996.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. 69. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 67. 1996. Barış Kitabevi) 16. 9.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 .828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton.baskı. s. Proelastaz.baskı.978-979) MEDĐTEST Cilt 9. 71. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür.baskı.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. 65. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır. 9. 9. Tıbbi Fizyoloji. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. 9.835) Tripsin ve kimotripsin. Đnulin serbestçe filtre olur. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. Bölüm 38 s. 68.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir. 1996. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder. s. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. s. 1996. 64. Sayı 2. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. 70. 1996.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. 66.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı.baskı. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. s. s.baskı. 1996. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. 9.

cAMP'nin idrarla atılımdaki artış.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır.345. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır.baskı. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. 9. 1996. s.baskı. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir.baskı.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. Sayı 2.Baskı.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11.964-968) Kortizol.baskı. 72. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. Hall. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. 74. 76. ANP Na+ atılımı yapar. s. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. Çavuşoğlu. 9. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. s. 75. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. 2000 . s. Renal kan akımının artışı. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir. 9. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. 1996. 9. 1996. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz. 78. c) Lenfosit yapımını azaltır. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. 1996.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Medical Physiology.119-129) Triptofan hidroksilaz.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. s. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar.baskı. Cevap B (Guyton. 77. s. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. (Türkçe Çev. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur. s.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. s.baskı. 1996. d) Lizozomal membranları stabilize eder. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. 73. Textbook of Medical Physiology. Hall. Dopamin bhidroksilaz.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. Böylece anjiotensin II.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. 9.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. 1996.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. e) Özellikle T lenfositleri baskılar.

e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. 9.baskı. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. 79 . Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. s. s. 83. Physiology. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder.baskı. 80. 1998. 1998.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. Sayı 2. Kimyasal sinapslarda ise ileti. 1996. Cevap B (Berne. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. Levy. korku kaybı. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. s. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. 4. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. Levy. yeme alışkanlıklarının değişmesi. s. 9. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. 9. Physiology. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür. Sakin. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. s.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. 82. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin.baskı. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. 1996.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. hem de postsinaptik hücrede bulunur.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. 4.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. 81. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. c) Genetik geçiş göstermez. MEDĐTEST Cilt 9. 1996.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir. 84. saldırganlığın azalması. 9.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik.FĐZYOLOJĐ 79. 1996. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir.baskı. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların.

düz kaslarda atrofi gelişmez. s.FĐZYOLOJĐ 85. 87. s.baskı.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. Tıbbi Fizyoloji.baskı. s. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. 86.baskı. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. 88. 1996. 2000 .baskı. ileti hızları en fazladır.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir. s. ileti hızları en yavaştır. Cevap D (Ganong. 16. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. 80 MEDĐTEST Cilt 9. yani reseptör sayısında artış olur. Sayı 2.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. 16. 1996.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. Tıbbi Fizyoloji.

Histology. 1998. Basic Histology. 2. Concise Histology. Basic Histology. b) Antikor oluşturur. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. s. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. Basic Histology Examination Board Review. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. Lowe. 3. s.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. Romrell. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. 7. 1993. s. 2. 2. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. c) Glikozaminoglikan sentezler. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. Sayı 2. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. 59 3. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. 2. Fawcett. MEDĐTEST Cilt 9. 4. A Text and Atlas.baskı. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. s. s. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. 6. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur.baskı. Basic Histology Examination Board Review.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. s.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. s. 2000 . Kaye.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir.baskı. Cevap B (Paulson. 1993. 8. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. d) Kollajen sentezler. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. Human Histology. 1995. Temel Histoloji.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. 1997.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. Cevap C (Stevens. s.253) Retikulum bağlanır.baskı. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır.

Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. metafaz. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. 16. Sayı 2. 2. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Genel Histoloji. s. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. 11. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 1997. 15. s. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler. 2000 .140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. embriyonik dokularda. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. 5. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir. Histology A Text and Atlas. Text-Atlas of Histology.baskı. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. Human Histology.162) Osteonektin kemik dokuda. Text-Atlas of Histology. s.baskı. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. 2. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. anafaz.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. Basic Histology Examination Board Review. 14.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. Özer.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. s. Tenascin. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. 1993. s. 10.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir.baskı.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. s. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. 12. prometafaz. Aştı.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. Fibronektin. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. Lowe. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. Romrell. 60 13.

s. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır. Hayvanlarda perinatal timektomi. Cevap E (Stevens. c) Hematokrit. s.baskı. Olgun eritrositler çekirdek. 1997. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. ribozom gibi yapılardan yoksundur. Basic Histology.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner. Text-Atlas of Histology. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. Lowe. 8. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. mitokondriyon. Basic Histology Examination Board Review.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. 23. bağırsak. 2.5-5. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. 3. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. MEDĐTEST Cilt 9. kan örneğindeki eritrosit hacminin. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. Basic Histology. bağ ve kas dokusunda görülür. Pencereli kapillerler ise böbrek.5x10. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. 21. total hücre oranını ifade eder. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. 19.baskı.baskı. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. s. Histology. Sinir dokusunda. Hiatt.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. b) Periferik kemoreseptörlerdir. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. M çizgisiyle ikiye ayrılır. H bandı. 2. b) Eritrositler erkeklerde 4. 22. s. ankyrin gibi proteinler içermektedir.6/mm3. Color Textbook of Histology.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. Sayı 2. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. 17. 18. ekzokrin bezlerde. normal şekilden sapmalara anizositozis denir.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. 1995. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. aktin. Human Histology. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. 1995. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır.baskı. A Text and Atlas.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . s. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. Cevap D (Paulson.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir. s. 2000 20.

3. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. 5. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. Basic Histology. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. 2000 .Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. 25. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. 30. 8. Basic Histology. Basic Histology. Human Histology. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur.baskı. Basic Histology. enzimatik olarak açılmış. 24. Basic Histology. s. s. Osteositleri içeren lakünalar. s. MEDĐTEST Cilt 9.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. s.104. 5-50 kadar çekirdekleri vardır.241) Matriks vezikülleri. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. Lowe. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. 1.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. ECF-A. 26. Basic Histology. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. s. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. Sayı 2. s.baskı. 2.133-134) Osteoklastlar çok büyük. Human Histology. s.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. heparin.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. 27. 29.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin. Osteositler olgun kemik hücreleridir.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. s.baskı. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. 4. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. 2. Mastositler ise histamin. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. Lowe.138) Kan damarlarını. 1995. 28. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. 2.

II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. 38. Lowe. s. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar. 35. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. Basic Histology. s.baskı. Basic Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. Basic Histology. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. Human Histology.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. 8. s. 33.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. intrinsik faktör de salgılar. b) Asid üreten hücrelerdir. 32.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. s. 8. 1995.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. s. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. 2000 yarısında bulunur. Sayı 2. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır.293) Duodenumun submukozasında. s.baskı. 63 . Đnsanda.Karaciğerde.baskı.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur. 37. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). 1995. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. s. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. 8. s.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. 1995. Basic Histology. Text/Atlas of Histology. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir. karşıt iki köşesinde merkezi venler. Text-Atlas of Histology.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. tabanında çok seyrektir.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. Cevap A (Stevens. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. 34. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. 36.baskı.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. Basic Histology. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. 2.

Cevap D (Paker. Examinations. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. 1995. 42. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir.60) Proksimal tübülüsde. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. prizmatik absorptif hücreler. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır. Sayı 2. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira. s. s. kinosilya.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür. çıkan damara da efferent arteriol denir. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. 2. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. s. Her üç koşula da uyan sadece testistir. Kaveollü hücreler. 45. 1990.baskı. 8. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. s. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus..baskı. 43. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. Mukus salgılayan hücrelerdir. 1997. Paneth hücreleri. Gelen damara afferent arteriol. 41.) içermez. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. trakea.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. Basic Histology. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. 1990.baskı. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. Cevap C (Demir.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. 40. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. Text/Atlas of Histology. Histoloji ve Embriyoloji Soruları.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. Histoloji. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır..Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. MEDĐTEST Cilt 9. Histoloji. Basic Histology. 2000 . sterosilya vs. s. 6.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. hipofiz hormonlarının etkisi altında. 44.

MSH. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. Sürrenal bezden glukokortikoidler. 47. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. aldosteron. 1998. Stromal hücreler ve bezler gelişir. Text-Atlas of Histology. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. 1998. 1995. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. s.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. TSH. epinefrin ve norepinfrin salgılanır.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. STH. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. 1990. Histoloji. Oksitosin. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. seks hormonları. Cevap B (Aytekin. 52. Bir kısmı bazalde yer alır.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. 8. Nörohipofizden: oksitosin. d) Salgı granülleri içerirler. 2000 . b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. Examinations. LH MEDĐTEST Cilt 9. Temel Histoloji.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. 51. granüller hücre bazalinde yer alır. Sayı 2. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. 50. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür.baskı. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Temel Histoloji. Adenohipofizden: ACTH. 49.baskı. s. Cevap E (Lesson. 48. s.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. Text-Atlas of Histology. s. 8. s. s. vazopressin. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. Basic Histology. c) Parakrin türde salgılama yaparlar.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. FSH. c) Endometriumun.

Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens.baskı. s. Basic Histology. Basic Histology.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. 8. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. Text-Atlas of Histology. s. Dynein silyum yapısında yeralır.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. 55. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. 54. Basic Histology. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. s. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir. Human Histology.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan. s. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. Lowe. s.78) GFAP astrositlerde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. 60. s.272-273) Circumvallat papillalar. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. büyük. Çok sayıda tat goncaları içerir. Sayı 2. 2. 56.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. s.80-252) a. 59. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. Basic Histology. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır.baskı. s.baskı. 2. 1998. Human Histology. Lowe. 2000 . Temel Histoloji. 58. 66 57.

Langman's Medikal Embriyoloji. 68. 63. 1993. 1998. prostat bezi. 1993. 1998.51) Gelişimin 17.baskı.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir. The Developing Human. gününde. prostatik utrikul.68) 67 . 6.baskı. Persaud. kıkırdak ve kemik elemanlarını. Langman's Medikal Embriyoloji. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. 1993. 64.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. 62. bulboüretral bezler gelişir. 67. s.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. Langman's Medikal Embriyoloji. üretra. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. Sayı 2. Basic Histology. 8. 6.25) Fertilizasyondan önce. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir. s. Embriyoloji Atlası.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. s.baskı. Persaud.baskı.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. 61.baskı. Koptagel. s. 1997. s.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. s. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır. 1995. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. 6.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. 2000 d) II. mayotik bölünmenin profazına girerler. 1993.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. Langman's Medikal Embriyoloji. s. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. 6. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. s. 66. 65. 6. The Developing Human.baskı.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm. 6. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar.baskı. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore.

Spermatosit II. 68 MEDĐTEST Cilt 9. Basic Histology. Kökenlerini kan monositleri oluşturur. 2. 69.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. 2000 .HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Sayı 2. yani mezodermal hücrelerdir. Bu hücre spermatosit II'dir. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. s.

üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 4. AJIC Am J Infect Control. 5. Russel. Streptococcaceae familyasından olup. 1993. Hugo. s. Manuel of Clinical Microbiology.183200. 2. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. 1991. s. Stabilize hidrojen peroksit %6.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. Herrmann. Baron. s. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. 6. 99 . Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. c.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. Perasetik asit (%≤1) b.107-133. s.baskı. 1996. %0.MĐKROBĐYOLOJĐ 1.baskı.baskı. 5. AJIC Am J Infect Control. Clinical Microbiology Review.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. Sayı 2. Murray. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. Isenberg.1995. 1982. Tenover. s. 6. Ayliffe.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. s. c. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. 5. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala.147-149. kimyasal sterilan değildirler. s. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. b. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. Pfaller. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. mukozalarla teması olmayan. 1999. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. Shadomy. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. Russell. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9. 1996. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.baskı. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. %2 b) Đyodoforlar. 3. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. Rutala.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. Bu aileye mensup b.31342) Kritik malzeme. s. Manuel of Clinical Microbiology. Yolken.

HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu.baskı. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından.Kendisi antijen olmayan. su veya buyyon içinde ezilir. Sayı 2. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 10.Serumda çok az miktarda bulunan. zamanla. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir.1-1. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. serviks.baskı. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. s.25-43) Sterilizasyon.baskı. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. 12. s.3 mikrogram/ml olarak bulunur. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. 1994. 1. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. Listeria'ların üremelerinin arttığını. 1995. 8. s. Manuselis. 11. Ergüven.17) Adjuvan maddeler. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. 1994. Đmmünoloji. 1994. 1.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur.MĐKROBĐYOLOJĐ 6.141) IgE serumda 0. 1999. s. 2000 .399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. 1. 1999. s. s. Textbook of Diagnostic Microbiology. Medical Microbiology. 100 9. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. Medical Microbiology. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. 7. Ergüven. 1994. s. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. Đmmünoloji. ender bakterilerdendir.

viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). 2000 Cevap B (Stites. 1996. Advanced Immunology. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. Cevap D (Male. 14. 1997. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. s. Sayı 2. s. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. Cevap D (Ustaçelebi. Basic and Clinical Immunology. Toksik şok sendrom toksin 1. s. Cooke. 1999. b) Beta 2 mikroglobulin. TNF-β lenfokinlerdendir.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır.baskı. e) Isı ile alakası yoktur. 7. MMTV. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. 15.1-4.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır. 3.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. s.baskı. 3. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. 17. 1999.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Trowsdale.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. 16. 1999. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. s. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. Champion. 101 . Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. Terr. Immunology. Owen. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. 1976. s. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. 13. D seçeneği bu nedenle yanlıştır.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. d) Antijen. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur.4. periferik dolaşımda. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. 18.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.

1993. Adelberg.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. subfebril ateş. Smith. s. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Tilton. gram negatif. Clinical and Pathogenic Microbiology. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. S.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. Sayı 2. gram negatif bir kokobasildir. C. Tilton. Pober. 1991. Lichtman.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. Weissfeld. Smith. Weissfeld. Smith.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. 20. TPI test ve MHA-TP testi. 3.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. Clinical and Pathogenic Microbiology. MEDĐTEST Cilt 9.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. 2000 . Review of Medical Microbiology. Keiser. Keiser. Keiser. RPR ve Otomatize reagin testi. Brucella türlerinden sadece B. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. 24. Weissfeld. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. s. 1993. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. 1991. Tilton.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. s. Melnick.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. 22.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. Adelberg. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1991. s. Melnick. 21. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz.241-243) Brucella küçük aerobik. 1993. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. s. kuru öksürük gibi şikayetleri var.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. ε. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. s.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. S. Cellular and Molecular Immunology. δ. Review of Medical Microbiology.baskı. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. 23. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer.

s. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. s. 28. 29. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. 27.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. Review of Medical Microbiology. Clinical and Pathogenic Microbiology.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. 1991. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. Keiser. Adelberg.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. 26. Weissfeld. 1990. Smith.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır.pneumoniae c) M.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. 30. Tilton. M. 31. Adelberg. Fırsatçı etken tanımı ile.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. 1991.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir. Review of Medical Microbiology. Bennett.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.fermentans d) M. M. s. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. 2000 . Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. 1993.coli b) H. Tilton. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. M. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella.506-516) S.429430) C. 1993. Smith. Weissfeld. Melnick.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. Clinical and Pathogenic Microbiology.Acil bölümüne. Melnick. Principles and Practice of Infectious Disease. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. Sayı 2.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. Streptococcus pyogenes. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. s.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.77. s. 1997. M. Douglas. s.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. Keiser. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli.

37. kirpikli. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.Ateş. c. 38. Cevap C (Bilgehan. J Clin Microbiol 1998. 1999. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır. 36. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. 34. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir.283) Clostridium tetani. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. 1992. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir. 33.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. anaerob bir bakteridir.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. d) Sporlu.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. s. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. Haemophilus influenzae tip b. s. gram pozitif. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır.Cinsel ilişki ile bulaşan. Sayı 2. 35.20. tetanoz hastalığının etkeni olup. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. Klinik Mikrobiyoloji.baskı.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. 32. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar. s. 2000 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. Bu aileye mensup b. 1997.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. 5. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. 1999. s. s. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir.

Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. c) E. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi.difficile.coli c) Enterohemorajik E.coli’dir.coli b) Enterotoksinojenik E.baskı. Pfaller. Klinik Mikrobiyoloji. 1994. E. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. O nedenle d şıkkı doğrudur.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte. sporlu. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır. indol pozitif. 1994.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. d) E.coli Cevap B (Murray. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. Rosenthal.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. gram pozitif.coli değil. s.baskı.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. sitrat negatif özellik gösterir. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. H. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. psödomembransız kolit. 5664) E. Klinik Mikrobiyoloji.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. anaerop.Hangi E. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır. C.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. Kobayashi."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. Medical Microbiology. 41. 1. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. 42. Diğer her E.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. Infectious Diseases. 40. C.231-234) Enterotoksijenik E. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. Medical Microbiology. s.coli e) Enteropatojenik E. EMB agarda Klebsiella değil. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. Begg. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur.influenzae ve E.coli metalik refle vermektedir. 43. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. Gillespie.coli. 39. O nedenle a şıkkı doğrudur. c) Enterotoksinleri. 1996.coli d) Enteroaderen E. s. günlerinde görülür. 80oC’de inaktive olmazlar. s.1-14. Yine EMB agarda E. Sayı 2.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. s.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. pis kokulu. 1999.difficile'nin infeksiyona yol 105 . d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Cevap A (Bilgehan.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. distansiyon. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. s.coli. C. 2. 1996. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. Cevap D (Bilgehan. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir.

167-170. Sayı 2.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. Tüberküloz.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. 46. 1. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. 1999. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. bulantı-kusma. ampisilin. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. 44.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. Gold. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. Cengiz ve ark.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. Tabloya hal106 sizlik. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. 1997.baskı.237-43) Granülomatöz iltihap." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. 1. s. Histoplazmoz. Isospora belli ookistleri. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. s. elementer lezyonu granülom olan. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. başağrısı. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. MEDĐTEST Cilt 9. Telzak. Mutlu. bulantı. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. 45. Mutlu.ELISA. Ayrıca IFA. kronik bir inflamasyon formudur. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. Klindamisin. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. Med Clin N Amer 81(2):427-47.. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur.baskı. Toksijenik C. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir."Halsizlik. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. 1. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. 2000 . fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. Toksin B. 1999. Cengiz ve ark. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir.difficile suşları. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. White. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize..

daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. sporlu gram pozitif bir basildir..Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . yaklaşık 15 cm. Cengiz ve ark. 1.baskı. ortası soluk." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı . Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. 107 .Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . 48.yaklaşık 5 mm. Oluşan H2S. 49. kan basıncı: 90/50 mm. 50. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Diğer şıklarda verilen hastalıklar."Yüksek ateş.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz . dışta alfa hemoliz) ile çevrili. Mutlu. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında.Besiyerinde spor oluşumu zordur.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. 1999. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ 47.340-7) Toksik Şok Sendromu. düzgün kenarlı konveks.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez.675-9) Lyme hastalığı. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. s.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı . Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında. vajina. 1999.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir. Bu bilgiler ışığında. s. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk.aureus suşları ile meydana gelir. Cengiz ve ark.5oC. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır. güvercin.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . içteki hemoliz. Mutlu. 2000 lik. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır. Mutlu. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. Hastalarda bulantı. Cengiz ve ark.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş.baskı.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9.baskı.aşırı halsizlik. Mutlu. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. s. kusma. kusma.Hg. Dokuda sporsuzdur. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi.yüksek ateş. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. Cengiz ve ark.Bulantı. teta toksinini etkisi ile oluşur. Sayı 2. Wilson Blair besiyerine ekilmiş. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. kenarları keskin sınırlı. çapında. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür".Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. 1."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. 1. başağrısı.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum . Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu .Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp.. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. carateum'dur.623-649) Clostridium perfringens anaerop. 1999. Vücut ısısı: 39.baskı. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. beyaz küre sayısı: 18. 1999. dar ve beta hemoliz tipindedir.. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . s.

Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz. Mutlu. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir. kapsülsüz. s.sınırları belirgin.. 1. 55. 1. s. skrotumda lokalize. Kültür yapılmasının yararı yoktur. M.MĐKROBĐYOLOJĐ 51.baskı. Haemophilus ducreyi. hareketsiz.baskı. 1990.kansasii Cevap B (Ustaçelebi. 3.scrofulaceum c) M. 2000 . 1. ortası çukur. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. Cengiz ve ark. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. s. MEDĐTEST Cilt 9." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. esas olarak erkeklerde görülen. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin.579-88) Haemophilus ducreyi. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. 52. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. sefalosporinler. Principles and Practice of Infectious diseases. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. sporsuz. hareketsiz. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.ulcerans e) M. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. 1999. Sayı 2.baskı. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır. gram negatif kokobasilllerdir. 53. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 54. bazen perine.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. 1. Cengiz ve ark..Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. M. Bu nedenle.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz..baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. 1999. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir.595-604) Penisilinler. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M.baskı.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell.avium complex d) M. Mutlu. fistülize olur ve dışarı açılır. 1999. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. Bennett. 1999. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. Nekrotik. s. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. Douglas. cinsel ilişki ile geçen.ulcerans Buruli ülserine. s. kapsülsüz. Mutlu. Mutlu. Cengiz ve ark.marinum b) M."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur.

baskı. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Adelberg. 1991. Mutlu. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur. 1991.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. e) Non-A.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. 1993. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. s. Review of Medical Microbiology. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur.. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Smith. Bakteriyostatik etkilidirler. 62. Keiser. Melnick. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. 2000 59. d) Lenfadenopati görülür. 61. 1.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. 58.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. s. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. 60. Cevap E (Howard.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. Non-B hepatit etkenidir. s. Adelberg. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. b) Hepatit A virusuna benzer. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. e) Atipik lenfositler saptanır.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. Adelberg. d) Tam olmayan bir RNA virusudur.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. Weissfeld. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. Melnick. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Adelberg. 57.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. Review of Medical Microbiology. Melnick. s. salya ile kontamine olmuştur. b) Heterofil antikorlar saptanır. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Microbiology. Sayı 2. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. 1991. 109 . Cengiz ve ark. s. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Tilton.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. Nadir epitel hücreleri. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. 1991. Cevap D (Jawetz. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır.Delta virus hepatiti. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. c) Hepatit B virusu mutantıdır. Review of Medical Microbiology. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. Çoçuklarda genellikle hafif. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. s. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Melnick. 1999.

64. Clinical and Pathogenic Microbiology.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. Smith. Adelberg. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. Cevap D (Jawetz. Melnick. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. Review of Medical Microbiology. Sayı 2. s. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. 1991. 2000 . Weissfeld. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. 1993. Review of Medical Microbiology. 1991. s. 1991. Adelberg.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. koriza ve ateşle aniden başlar. Melnick. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. 110 66. 65. Melnick. Adelberg. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology. s. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. 1991.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. Review of Medical Microbiology. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. Review of Medical Microbiology. Melnick. Review of Medical Microbiology. Melnick. Adelberg. 69. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. 1991. 1991. Adelberg. d) Hastalık öksürük. s. krup. Melnick. Keiser.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. 68. s. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. Tilton.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. Adelberg. s.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. 67. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. s. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. 63.

74. 2.2 Cevap A (Murray. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Herpes Simplex Viruses in Virology. 1993. 2. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus. 2.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. 1999. s.baskı.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. 75.8 d) Enterovirus tip 68. Genel ve Özel Viroloji. Rosenthal.69 e) Rotavirus tip 1. Human Herpesviruses in Medical Microbiology. s. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir. Smith.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır.7 b) Parainfluenza tip 1.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur. s.baskı. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. Kobayashi.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan. HSV-2 de bir DNA virusudur.baskı.Nonimmun hidrops fetalis. s.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. s. Clinical and Pathogenic Microbiology. Adenoviruses in Medical Microbiology.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. 70. 1994. 3. 2. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. Genel ve Özel Viroloji. 111 . s. Tilton. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji. 76.3 c) Rhinovirus tip 3. 71.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. Sayı 2.baskı. Rosenthal.baskı.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. Pfaller.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur. Weissfeld. Knipe. 73. 1996. s. Pfaller. 1994. 72. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. Keiser. s.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Kobayashi.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir. 2. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields.

rubella IgG antikorları araştırılır. c) Anneden hemen kan alınıp. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. 79. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. Cevap B (Ustaçelebi. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. Rosenthal. c) Đkozahedral simetri gösterirler.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. Bu aşamada anne. Cengiz ve ark. a) Primer hedefi B lenfositler. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. Mutlu.baskı. 1994. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. Rosenthal. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. rubella IgM antikorları araştırılır. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. Kızamıkçık aşısı. Pfaller. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak.baskı. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. 2. Cevap A (Murray. s. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. s. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. Medical Microbiology. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. 14. Kobayashi.. Anne 21.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. O nedenle d şıkkı yanlıştır. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. kendiliğinden replike olabilen. 1999.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. 2.baskı. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir.haftalarında. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. s. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. 1. 2000 . solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Prionlar. 78.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. 1999. d) Asit. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. MEDĐTEST Cilt 9.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. Kobayashi. e) Litik. 1. 1994.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. Medical Microbiology. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. e) Virus. s. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. O nedenle a şıkkı yanlıştır. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. Pfaller. Sayı 2. fötal risk yoktur. Cevap D (Murray. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. 30 ve 45. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. b) Anneden hemen kan alınıp. 80. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır.

Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur. N. Sayı 2. 83.1 ml. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. 84. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. s. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. dünyanın her yerinde bulunabilen. N. Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mutlu. akut viral hepatit. s.000-18.14 ve 28. Mutlu. a) Neisseria meningitidis.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar.baskı.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır. 1. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. prematürite. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. meningitidis.baskı. Cengiz ve ark. 0. 86. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. s. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir. s. s. Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1993. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. Önlenemeyeni seçiniz. 12. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz.. 1999. Clinical and Pathogenic Microbiology. Keiser. 1. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. Tilton. Mutlu. 113 . 1. grup A b) N. 1999. 85.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi.. 1999. Smith. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi.baskı.7. 1999. başka nedenle antibiyotik kullanımı. kızamıkçık. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır.321) Hafif ateş. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir..285-286) H.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. Cevap E (Ustaçelebi.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. genel kanının aksine kontrendike değildir. H. S. 82.843-8) Epstein Barr virus (EBV). Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir.influenzae. dikilir.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. günlerde intramusküler olarak 0. S. Weissfeld.000 /mm3 olabilir. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. yapılır.meningitidis.000 /mm3 ve hatta 30. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. yapılır. s.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. toksoplazmoz.000-50.3.

1. Krotoski. pulmoner. 1993. Tıbbi Parazitoloji.35m çapında yuvarlak. Töreci. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. 4. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. 1996. Smith.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. 92.. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. çift cidarlı. 2000 . Çok hareketlidirler.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. 35 çapındadır. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Muhtemel organizma. s. Bu formlar bölünerek çoğalırlar.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor.Yuvarlak. 1997. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. Protozoon Hastalıkları.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. s. Weissfeld. s. 88. MEDĐTEST Cilt 9. 1.Baskı. John. 91.Baskı. 8. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir. Altıntaş. 114 90. Tilton. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. Sayı 2. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. s..Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. Anğ. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır.baskı.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. intestinal. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. 1997. Keiser. s. Baskı. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. Markell and Voge’s Medical Parasitology. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. 89. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Clinical and Pathogenic Microbiology. s.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. 1999.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. çizgili görünen bir örtü vardır. Dış kısmında kahverengi.

Sayı 2. 95.323-325) Candidalar ağız. s. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. Manuel of Clinical Microbiology. Adelberg. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. lenforetiküler malinite. malnutrisyonlu. Tenover. 1993. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 .Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. 1996. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. 98. Weissfeld. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. Altıntaş.. s. s. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir.baskı. s. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Yolken. immünsupresif ilaç kullananlarda. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. s. 94. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . 1999.prematüre.Kanser. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. öksürük. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard. Tenover. s. neoformans ve C. Protozoon Hastalıkları.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır.neoformans var. 1991. 2000 96.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar.baskı. Clinical and Pathogenic Microbiology.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. 4.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Cevap D (Murray.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. neoformans var. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. Smith. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. MEDĐTEST Cilt 9. Tilton. solunum yolu ile bulaşan. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir. 97. 7. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. C. Keiser.. polipne. 7. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. Smith. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. Hastalık: 1.carinii pneumonisinin gelişmesidir. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. 1999.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. Pfaller. Manuel of Clinical Microbiology. 3. Weissfeld. Baron. 1993. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. Clinical and Pathogenic Microbiology. Gebeliğin 3. öksürük. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. Baron.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. Yolken. Pfaller. fungus olabilecek bir parazit. Melnick. Keiser.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. Review of Medical Microbiology. Tilton.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. 2. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür.

100. Pfaller. 1999. 116 MEDĐTEST Cilt 9. 1999. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". Tenover. s."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. Tenover. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir.baskı.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. Yolken." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. Yolken.. maya hücreleri görülmüş. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray.1232) Pseudoallescheria boydii.. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. Tenover. Cengiz ve ark. 7. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp. 1999. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Sayı 2.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. 7. Baron.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. Cengiz ve ark. 1999. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır.baskı. 2000 . Baron. 1.baskı. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. Mutlu. s. 7. s. tomurcuklanma gösteren. 1999.baskı. s. Manuel of Clinical Microbiology. Baron. etrafı kapsülle çevrili. Tüberküloz lenfadeniti."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. gram pozitif. 101. Manuel of Clinical Microbiology. 99. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. Manuel of Clinical Microbiology.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur.baskı. 102. 103. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. örnekten hazırlanan preperatlarda. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. tomurcuklanma gösteren. Pfaller. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Yolken. Mutlu. s.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. Pfaller.

.

3. b) 1. 6. et al. s. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır.baskı. 1. 2000 .baskı. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. 2. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. 1991 s. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı. et al. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. et al. Sayı 3. Neurology in Clinical Practice. 1991 s. 1991 s. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir.Baskı.Baskı. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. Cevap D (Bradley. Kansu. 1. MEDĐTEST Cilt 9. 1. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. Neurology in Clinical Practice.baskı. 7. Nörooftalmoloji.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir.Baskı.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. et al.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır.NÖROLOJĐ 1.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 1991 s. d) Kardiyomyopati görülebilir. Neurology in Clinical Practice. Neurology in Clinical Practice. 4. 9. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. et al. 166 Cevap A (Bradley.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. 5. c) Psödohipertrofiler görülebilir. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. 1. Neurology in Clinical Practice. dekatta başlar. 1. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. Hipotoni mevcuttur. 1991 s.

b) BOS total protini artmıştır. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland. 2000 Cevap B (Johnson. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. s. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. Nöbetlerin kontrolü güçtür.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. Sugar. s. 9. 8/e. Multiple Sclerosis. s. 3/e. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. s. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. s. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. 12.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Synopsis. 8/e. IgG.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. 16. Cevap C (Lechtenberg. c) BOS IgG içeriği artmıştır. 15. s. Synopsis.143) Meme.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder.Baskı. 9. s.NÖROLOJĐ 8.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. böbrek. 11. s. total protein içeriğinin %15'den fazladır. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. 14. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır. Currier. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. 10. akciğer. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. 13.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . Sayı 3.

Baskı.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. MEDĐTEST Cilt 9. 18.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. s. Principles of Neurology. 19. s. s. Principles of Neurolog. s.Baskı. Illustrated. 11. 23. 4.Baskı. 21. Neurology and Neurosurgery. s.538-539) Adenoma sebasum. Hypoglossus d) N. 4. serebellar (%8). 22. 2000 .760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. Neurology Illustrated. 24. s. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. 2.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. Sayı 3. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. koreye neden olmaz. Neurology and Neurosurgery Illustrated.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. Principles of Neurolog. Opticus Cevap D (Adams.Baskı.Trigeminus b) N. 2. 17. kafa çifti geçer. 2.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay.Baskı.1085) Jugular foramenden 9. s. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. Principles of Neurology. daha sonra sırasıyla temporal (%21). s.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. Normal X kromozomu. 4. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. Vagus e) N.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. 8/e. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. frontal (%15).Baskı. Facialis c) N. olmadığından. parietal (%15). 4.Baskı.Baskı. 20. 4.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. Principles of Neurology. s. 10. pontin (%4) yerleşimli olabilir. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır.

Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. Burt Jertbook Neuroanatom.392. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur. s.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. 28. Bancaud. Bolton. Lippincott. 1996. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. Epilesy.NÖROLOJĐ 25. Merritt's Textbook of Neurology. s.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. Journal of Neurology. Shorvan. s. 26. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. dil ve dudak yalama. Neurosurgery and psyelnatry. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır.387-443) Kas yıkım enzimi.Baskı. 27. Yüceyar. s. s. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. Aydoğdu. kranial sinir sağlar. her tür miyopatide yükselme göstermez. lik spike end wave deşarjlar saptanır. Harper. 5. 1993. 31.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. Halgren. yutkunma hareketleri yapılır. 1995. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. d) EEG'de tipik 3 Hz.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. Cevap E (Hopkins.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. s. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. oligodendrositler üzerinedir. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir. 2000 29. Sayı 3. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir.baskı. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. Cevap D (Chauvel. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. 1996. Cascıno. 30. 169 .Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Neurology an Neurosurgery Illustrated.Baskı. 9. s. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. 32.61. Delgado Escueta A. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir.

d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. Cevap D (Yaltkaya ve ark. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. Sayı 3. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. Globosus d) N. 1995 s. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. 2000 .Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. s. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur.NÖROLOJĐ 33. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. 1995. 38. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır.. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. 35. 1996.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. Fastiği e) N.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. 40. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. s. e) Demans mutlaka görülür..845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. 1995. Deuntatus c) N. Cevap D (Merritt. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür. 1995. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. 37. Cevap B (Merritis. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. 1996. Nöroloji Ders Kitabı. 36. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. Nöroloji Ders Kitabı. s.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. sorulara yanıt vermeyen. Motor sinirler ve kaslar normaldir. 34. Ruber b) N. s. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. Cevap E (Merritt. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. 1995. 39. s. s. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur.

Dokunmu duyusu korunur. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar.baskı.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. Nabız ve kan basıncı alınabilir. Principles of Neurology. Principles of Neurology.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir. 4. kuvvet kaybı. 48. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. dokunma duyusu kaybı olur. kuvvet kaybı. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. 1996. 43. Cevap D (Adams. Ruber bazal ganglionlardandır. c) I ve II.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. 46. Principles of Neurology. Cevap B (Adams.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. Cevap E (Adams. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür.baskı. Ağrılı uyarana cevap yoktur.baskı. Merrit’s Textbook of Neurology.Yanlışı işaretleyiniz. s. d) Derin duyu kaybı vardır. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. 42. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. s.93) N. s. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. 4. Nöroloji Ders Kitabı. s. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir.. serebellar yollar tutulur. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. MEDĐTEST Cilt 9. kromozomun kısa kolunda olduğu. 1995. 41. Principles of Neurology. 4. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder.baskı. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. Nöroloji Ders Kitabı.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. 45. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. e) Patolojik refleksler görülür.Yanlışı işaretleyiniz. 1996. s.. s.Yanlışı işaretleyiniz. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. Sayı 3.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. 47. Merrit’s Textbook of Neurology.Yanlışı bulunuz. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. s. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar. 4. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. senil plaklar görülür. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. Cevap D (Yaltkaya ve ark. 9. 9. e) Paranoid bozukluk.Yanlışı işaretleyiniz. 171 . 1995. d) Asimetrik başlangıç gösterir.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. 44. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir.baskı. yanıtsız komadadır.baskı. motor nöron bulguları ile karakterizedir. Cevap C (Adams. s. piramidal. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur.

s. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. 49. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. s. 1996. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. bakır metabolizması bozukluğudur.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. Principles of Neurology. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. 4. kranial sinir paralizisi sık görülür. seruloplazmin düzeyi düşüktür. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. b) 40-70 yaşları arasında başlar. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır.s. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. kranial sinir paralizisi sık görülür.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. 172 Cevap E (Adams. s. Principles of Neurology. afferent yol trigeminal sinir. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. 53. kafa travmalarında.baskı. 55. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. periferik sinirlerin hastalıkları. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür.139) Oftalmoplejik migrende 3. s. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir.Doğruyu işaretleyiniz. Sayı 3. a) Wilson hastalığı geni 13. metabolik ansefalopatilerde. Principles of Neurology.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir.baskı. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. 51.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul.s. Cevap A (Adams. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. Hipotoni ön boynuz hastalıkları.926) Beyinde diffüz atrofi olur. 50. c) Asimetrik başlangıç gösterir. rijidite. 4. Principles of Neurology. Cevap D (Adams. Principles of Neurology. e) Bradikinezi.baskı. s.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. ancak hafiftir.Doğruyu işaretleyiniz. 54.baskı.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz.802804) OR geçiş gösterir. e) Oftalmoplejik migrende 6. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. 52. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir. a) Afferenti N.baskı.Yanlışı işaretleyiniz. kromozomda yer alır. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams.944) PSP 60 yaş civarında başlar. 4. 4. entoksikasyonda. serebellar bulgular olmaz. 2000 . Cevap B (Adams.Yanlışı işaretleyiniz. 56. s. 4.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. 1996. merkezi ponsta. 1996.

Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. Principles of Neurology. 1997. 6.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. %85 hastada VEP latans uzaması. baskı. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. diabetik nöropati. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . baskı. Merritt's Textbook of Neurology. 6. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. 1995.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. Leighs hast.123) Karodit anjiografi 2. Merritt's Textbook of Neurology.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. baskı. botilism. Derin duyular korunmuştur. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . beyin sapı ensefaliti.Hunt sendromu. Neurology in Clinical Practica. Principles of Neurology. 61.baskı. 57. 2. s. nöroleptik malign sebebler. 1997. paraneoplastik sendromu. baskı. s. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. Sayı 3. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. santral herniasyon. s. 1996. Cevap C (Kansu. baskı. 9. amiloid NP. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. 9.3mg/gün). botilisim.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. 1993.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine .833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. 2. s. 59. Guillain Barre Sendromu.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir. 1995. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. 58.baskı. s. s. Multipl skleroz. 2. Myasthenia. alkolik nöropati. 60. Sringomyelik sendromda. kavernöz sinüz trombozu. s. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. difteri. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. Tolosa . 1993. Fabry hastalığı.Aşağıdakilerden hangisi 3. Nörooftalmoloji. Nörooftalmoloji. Fisher sendromu.197) Basiler menengit.C6.

s. 63. Principles of Neurology. baş dönmesi. normal boyutta hatta küçülmüştür. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir. Sayı 3. 1997. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. 1997. 1997.457) Optik radyasyonun. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. başağrısı.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams.453. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. 2000 . beyin . Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. Parkinsonizme yol açmaz. Demans ve parkinsonizm yoktur. 6. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. çabuk yorulma. s. serebral atrofiye sekonder değildir. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. Principles of Neurology. baskı. 65. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir)."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. konsantre olamama şikayetleri olur. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. 6. Temporal lobun superior girusundaki 22. s. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. huzursuzluk. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Pick hastalığı. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. başlangıçta bulantı. baksı. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. Hasta sağır değildir.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. 64. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur.467) "Saf kelime sağırlığı".893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. 174 MEDĐTEST Cilt 9. 6. Soru. Lezyon unilateral olduğunda. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. baskı. Principles of Neurology.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir.

a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. insülin tedavisi kesin tedavidir. e) Hirsutismusdan. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. s. Temel Đç Hastalıkları. s. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. Sayı 3. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. s. s. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. Temel Đç Hastalıkları. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. Cevap E (Đliçin. Cevap A (Đliçin. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. 4. MEDĐTEST Cilt 9. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. s. beyinde hipotalamustan salgılanır.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. Cevap C (Đliçin.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur. 2. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. a) Leptin. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır.v. 2000 . 5. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Cevap B (Đliçin. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. d) NPY açlık duygusunu arttırır.1 Ü/kg i. S. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. 3. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. 6. s. Temel Đç Hastalıkları. e) DKA’da 0.

10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. Cevap D (Đliçin.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. 11. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. ağır hipoglisemi.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. Şok. c) Ortostatik hipotansiyon. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. Temel Đç Hastalıkları. pH: düşüktür.1 Ü/kg i. 8. 10. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. s. MEDĐTEST Cilt 9.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. periferik ateş düşük. kan ve idrarda aseton vardır. pH: 7. yanaklar kırmızı. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. 139 . Temel Đç Hastalıkları. malignite. Cevap D (De Fronzo. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. Temel Đç Hastalıkları. Bikarbonat düşüktür. s. e) DKA’da 0.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez. Current Management of Diabetes Mellitus. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. 9. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. s. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. 12. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. 13.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). s. a) Diabetik ketoasidozda.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. Sayı 3. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. kan şekeri 300-500 mg/dl.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Temel Đç Hastalıkları.36’nın altındadır. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. Diabetes mellitus. vs gibi) Cevap D (Đliçin. s. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. Temel Đç Hastalıkları. Biguanidler vs. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. Cevap E (Đliçin. s.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. Cevap C (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. s.v. rektal ateş ise yüksek olabilir.

Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur.baskı. 2000 . Basic and Clinical Endocrinology. 17. s. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. 1997. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. hiperinsülinizm. 16. s.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. hipertansiyon. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. 1997.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. s. Agonistleri PRL salınımını engeller. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. 1997. s. 5. 1992.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. 5. Temel Đç Hastalıkları. 20. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. 5. MEDĐTEST Cilt 9. s.baskı.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. hiperlipidemi.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. Strewler.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology.baskı. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. 5.baskı.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları.baskı.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. Basic and Clinical Endocrinology.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. Sayı 3. s. insülin direnci.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. 1997. 15.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. Basic and Clinical Endocrinology. s.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 19. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır. 18. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. Cevap E (Đliçin. 2. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. Cevap B (Đliçin. ateroskleroza eğilim. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder.

Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. Cevap C (Lange. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. Basic and Clinical Endocrinology. e) Klinik olarak poliüri. s. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. polidipsi. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. s. 1997. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. s. Sayı 3.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. Gonadotropinler.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. 25.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. 1997. s.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. 26.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH. MEDĐTEST Cilt 9. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 1997. 2000 . c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. 1997. Basic and Clinical Endocrinology. TSH ve ACTH sırasıyla olur. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. 141 24. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. 1997. s. 23. 27. 22. s. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. s.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. 1997. 1997.

48 yaşında kadın hasta.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. 3.8 mikrogram/ dL) T3: 0. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez.81 yaşında erkek bir hasta. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir.44 yaşında bir kadın. Cevap E (Felig. s. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. 1995. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. s. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir. 1995.baskı. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor. Bu durum. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Hipertiroidiyi göstermez. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması. 29. Endocrinology and Metabolism. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. Cevap A (Felig. 1995. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez.baskı.5-1. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir.baskı.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor.baskı. Endocrinology and Metabolism. Sayı 3. 2000 . b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28.4 ng/mL (Normal 0. 3. s. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. 142 30. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır.8-12. Cevap D (Felig. 1995. 31. 3.8 ng/mL) TSH: 0. Bundan sonra nelerin yapılması.9 mg/dL 2.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig.45 yaşında bir kadın hasta.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor.2 mikro ünite/mL (Normal 0. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. Ayrıca. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. 3. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. Endocrinology and Metabolism. s. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. Endocrinology and Metabolism.

37. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. 36.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir.baskı.2018) TSH.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır. 2000 143 . s. 35. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. 33.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. s.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir. 1998.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. Sayı 3. 14.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. 14.baskı. 14. 14.baskı.baskı. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. Çünkü hızlı alkalizasyon. s. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. 34. 1998. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. 1998. 14.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine. s.TSH düzeyinin düşük.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. MEDĐTEST Cilt 9. s. 1998. 14. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. 1998.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. s.

20. hastanın yaşı önemlidir. Omston.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. 5. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E.10-12) Son zamanlarda patojen E. s. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. histoplasma ve mycoplasmadır. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. Enteropatogen E. MEDĐTEST Cilt 9. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır. Đnsanlarda alt idrar yolları. s. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. Enterotoxinogen E.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. Klinik Mikrobiyoloji. 1996. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. Bunların dışında artrit. 1995. 6. Klinik Mikrobiyoloji. Patojen Escherichia colilerin.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. epididimit. s. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan.baskı. prostatit. coli (EPEC). Enterohemorajik E. 9. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. çocukta farklı olabilir.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E. 1994) V. 3.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. insanların alt idrar yolları. Sayı 3. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. nongonokoksit üretrit. hominis. nokardiya. 2000 . Jawetz. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. coli (VETEC) de denir). 9. aspergillus. akut piyelonefrit. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. 2. s. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı.coli (ETEC).coli (EĐEC). Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur.baskı. ancak nonspesifik üretrit.551) M. Klinik Mikrobiyoloji. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. Enteroinvasive E. 1996. 160 4.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. 9. 1996. Klinik Mikrobiyoloji. erkekte.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır.baskı. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır.Baskı. Butel.

%2 bazofil) saptanıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. Klinik Mikrobiyoloji. 1994. HIV için henüz aşı mevcut değildir. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. s. 10. 2000 11. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. %20 nötrofil. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. V. 1996. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. 8. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. AZT) tedavisine başlanmalıdır.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. 1997. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. Sayı 3. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. Klinik Mikrobiyoloji. 1997. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur. 3. Cevap C (Kılıçturgay.Baskı.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 .Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. 13.Baskı. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. Difteri-boğmaca-tetanus. difficile oluşturur. C. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur. s. 1997. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Cevap D (Virella. oral poliyo ve H.111) V. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. MEDĐTEST Cilt 9.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. %8 monosit. Bu hastadaki fizik bulgular. s.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. 9. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. s. albicans antibiyotiklerden etkilemez.Baskı. 1994. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. 12. s. kolera invazyon yapmaz. C.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. s. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. NMS Microbiology and Infectious Diseases. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. bütün dünyada görülebilir.

In:practise of infectious diseases 1995. Sayı 3. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur. 15.364) Kinolonlar etkilerini. Cevap E (Whitley.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. 19.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. 18. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. 1996.Baskı. 2000 . Scheld. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. 3. 16. 14.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. Serumun yarısı yara etrafına. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. meningitidis ve H. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır. s. 4. Cevap D (Topçu. s. s. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. NMS Microbiology and Infectious Diseases.1644-55) Sepsis. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. 17. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. ekovirüsler. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır.Baskı. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. Definitions for Sepsis 1992. 20. 4. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. s.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir.831) Rifampisin. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ.N. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar.baskı. s. s. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. 1995. s.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. 1997.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. 1992. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz.

b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. 4. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. roth lekeleri. s. Sande. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. vasküler fenomenler (arteriyel emboli.Baskı. septik pulmoner enfarktlar. Taş.1174. aureus.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. s. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. Cevap E (Chaberland. predispozan kalp hastalığı.baskı. kan. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. 22.1217. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S.baskı. Ward. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. intravenöz uyuşturucu kullanımı. romatoid faktör). Heteroseksüel ilişki. 1. Curran. aureusdur. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. 4. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. 25. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. s. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. 2000 Cevap D (Doğanay.baskı. Chaisson. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. osler nodülü. 24. s. MEDĐTEST Cilt 9. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. mikrobiyolojik kanıtlar.baskı. 1. Cevap B (Ulutan. intrakraniyal hemoraji. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. 21. Cevap E (Kılıçturgay. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir. Sayı 3. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. 163 . mikotik anevrizma.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. Principles and practise of infectious disases. s. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. 23.baskı. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. 26. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). 1995.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. ateş. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. beta hemolitik streptokoklardır. Volderding. 4. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. kan ürünleri transfüzyonu. 2. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. Corey. s.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. janeway lezyonları).

2000 . Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. Sayı 3. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir.2415) P. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. Principles and Practice of Infectios Diseases.1146) Anti-HAV IgM. 30.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular. Dolin.Baskı. s. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E. 1996. Cevap A (Tekeli. 28.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P. 31.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir.Akut A Hepatitinde. s. malarya Cevap C (Krogstad. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir.anaerobik etkili bir ilaçtır. 3.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. Akut Hepatit B göstergesidir. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur.Baskı. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. s. Son yıllarda S. 1990.Baskı. 32. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. 3. vivax c) P. Kaya. MEDĐTEST Cilt 9. Benett. 4. 27. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. falciparum d) P. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar. s.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm.baskı. 1995. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. s. Cevap D (McCabe. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. ovale b) P. 1992.coli'dir. Principles and practice of infectious diseases. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. 4. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. 4. Bu plazmidi taşımayan C. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. 29. Dolin. s. Benettje.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. knowlesi e) P.baskı. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur.

34. s. MEDĐTEST Cilt 9. 37. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. 35. Söyletir. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu. 2000 165 . b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. Hastalıkları Kitabı. Sıklıkla ölümle sonuçlanır.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. 1996. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. Sayı 3.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir. 36. Doğanay. c) En az iki serotipi mevcuttur.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür.

1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. Artmış bazal asit salınımı 3. Akustik gölgesi olan. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. sık sık ve azar azar. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. e) Striktür seyrektir. 2. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. genellikle beraberinde tenezm vardır. En sık görülen hipokalsemidir.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır.884. Đliçin. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. Sayı 3. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar.cilt. 133 hangisi akut pankreatitte .877. USG’nin dezavantajları ise.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. d) Gaitada müküs vardır. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. 6. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. distal kolon patolojisini akla getirir. çeşitli fistüllerdir. Temel Đç Hastalıkları. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. 4. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. Hamilelikte güvenlidir. 3. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. s.cilt. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin.995) Dışkı volümünün fazla olması. Temel Đç Hastalıkları. s. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. s. Gastroenteroloji. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. s. 2. 2000 Cevap D (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. Gastroenteroloji. s. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. 5. s. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. 1. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. Sarılık olmasından etkilenmez. s. 2. Đliçin. Artmış bazal/pik asit salgısı 4.

Afferent loop obstrüksiyonu 7. Tablo 2. Temel Đç Hastalıkları. 1997. Bockus. Plummer Winson sendromu. Temel Đç Hastalıkları. Diyare 3. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Kanser 9. 1995. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. 8. Temel Đç Hastalıkları. Gastroenteroloji. Đliçin. 9.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. Bockus. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır.464.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. Đliçin. s. Dumping sendromu 2. s. Kilo kaybı 5. Đliçin. Đliçin. Gastroenteroloji. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Gastrointestinal.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9.cilt. Liver Diseases. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Đliçin. Anemi 6. 1995. s. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. s. 1995. 1. 2. Gastrointestinal. Liver Diseases.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. s. Temel Đç Hastalıkları. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. Safra taşı 8. Ölmüş fare kokusunu andırır.335-346. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. s. Bockus.1011) Bkz. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. Đliçin.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. 14. Clinical Gastroenterology.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. Rekürren ve marginal ülserler 13. Tablo 1. Gastrointestinal. 2000 . Sayı 3. 1997. 1997. akalazya.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. 1.1087) Bkz. 10.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Liver Diseases. Diğer risk faktörleri. s. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. s. 12. 1993. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. Koroziv özefajit. s. 134 11.cilt.

kilo kaybı e) Karın ağrısı. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması.1036) Bkz. 1993. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. 17. sarılık c) Karın ağrısı. 2000 . hepatik “uptake”de azalma?.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. Tablo 3. s. Đliçin. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. anemi d) Sarılık. kilo kaybı ve sarılıktır. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. sitozolik ligandin azalması. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. s. anemi b) Karın ağrısı. Temel Đç Hastalıkları. bilirubin dekonugasyonu. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. Temel Đç Hastalıkları. kanaliküler. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. bulantı-kusma.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. Temel Đç Hastalıkları. hipotansiyon. kilo kaybı. Clinical Gastroenterology. s.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. ateş. anemi Cevap B (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. hepatik klerens azalması. karın ağrısı.947) Schatzki bulunur.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. kilo kaybı. Sayı 3. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL.

Tablo 5. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. Daha çok genç bayanlarda görülür. Temel Đç Hastalıkları.1013) Bkz. perforasyon.Hangisi H. B12 eksikliği Lökositoz. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. s.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. hipokalsemi. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. Temel Đç Hastalıkları. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3. s. plevral sıvı. s. folat.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. Temel Đç Hastalıkları. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. s. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Temel Đç Hastalıkları.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. Sayı 3. asidoz.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. 18. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. s. episklerit. Tablo 4. pylori için kullanılır. 2000 . sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit.981) Bkz.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. 22. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. d) Gece uykudan uyandırır. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. Temel Đç Hastalıkları. Vit. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. MEDĐTEST Cilt 9. 19. 20. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. Cevap A (Đliçin.

Temel Đç Hastalıkları. 23. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. Abdominal ağrı.952) Menetrier hastalığını. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. s.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. Sayı 3. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Temel Đç Hastalıkları. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. yayılım göstermesi. kusma. süregen. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. 2000 137 . Cevap C (Đliçin. bulantı. s.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma.

Oskültasyonunda ekspiryum uzun. s.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. 6. C. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. 1990. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. D şıklarındaki etkenler. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. 1990. 2. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. Akciğer grafisi olağan Akc. 300 mg. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. Mediasten amfizemi için tipiktir.453) Şıklardaki tüm belirtiler. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. s. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. s. Cevap D (Murray 1994. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. 4.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. s. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. hırıltı yakınmaları var. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. ronküsler var.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. 5. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. sabah aç karına. 3. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. 7. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik.483) B. s. s. Sayı 3. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. Solunum sistemi hastalıkları. 2000 . Solunum sistemi hastalıkları.

e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. 9. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. Otozomal resesif geçer. s. e) Statik kompliyans artar.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. 15. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. Akciğer Hastalıkları. b) Zirve akım hızı azalır. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. b) Sık öksürtürüm. Destek tedavisine gereksiniyor.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. Cevap B (Fishman. Sayı 3.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. 1981. s.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981. 12. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. 1981. Pulmonary Diseases and Disorders. Enfeksiyon bulgusu yok.1273) Konjenital bir hastalıktır. Dereli. s. 14.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. 1981. Akciğer Hastalıkları. Özhan. bulgusudur. 2000 . PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. s. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. Spontan solunumu var. 13. 1995. s. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. 8. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. b) Otozomal dominant geçer. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. Dereli. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. Akciğer Hastalıkları. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. 1988. Tedavide akarlara karşı akarasid. Özhan.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Cevap E (Vidinel. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. s. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın.30-41. 11. s. s. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var.

s. s. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir. semptoma yol açmaz. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. 20. 23. s. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. s. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. Sahn. s.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. 16. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. 1981. Sayı 3. c) PPD cilt testi negatiftir.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur. atelektazi. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. 22. Pulmanary Diseases and Disorders.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir. sebebi lenfatik obstrüksiyon. 197. Pulmonary Diseases and Disorders. s.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. Göğüs Hastalıkları. s. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur.Kalp yetmezliği. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. 19. 2000 . Am Rev Respir Dis. VCSS'dur.138.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. s. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Anevrizma rüptüre olabilir.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. 18. baskı. s. The Pleura. Fishman. 1995. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. Cevap A (Fishman. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. Solunum Hastalıkları 4. 1995. Cevap C (Barış. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9.330. 21.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman. s.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. 17.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. Diğerleri sarkoidoziste vardır. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup.

eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. Tedavi süresi 2 haftadır. c) Akciğer büyük hücreli Ca.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. s. 1996. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca. s. 1994. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. 1991.33-52) Bradikinin. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. 31. 1994.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 2. 28. 26. 27. Sayı 3. PGA2.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. Doksisiklin. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. Toraks. s. s. b) Akciğer adeno Ca. PGA1. serotonin. 1994.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur. s. PGE. 30. s.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. Göğüs Hastalıkları. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. 2.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . 1993. 1995.Baskı. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. 25.baskı. 1996. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. 29. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur. s. 24. s.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca.

34. s. ateş.PZA c) Persister basil . MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992.55 pH değerine sahiptir.INH Cevap B (Vidinel. s. Cevap E (Murray. Respiratoy Medicine. In Broaddus VC. 1994. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. Akciğer hastalıkları. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde. s. 1995. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. buna karşılık. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7. s. 1991.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. 33. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. 2000 .40-7.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa.45 arasındadır.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner.30) özofagus rüptürü. genellikle 2-4 gün sürer.40 yaşın altında. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. 37. Sayı 3. Pnömokoksik pnömoniler. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. metakolin.30-7. b) Transüdalar 7.RMP d) Hızlı üreyen basil .806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. rotatoid plörezi. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. 32. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. Nadel. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. Radyografik bulgular.30 bulunması.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . s.PZA e) Persister basil . 36. Daha yaşlı olan. 1995. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir.30 olması.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham.60'dır. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. s.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. ince raller.RMP b) Persister basil . tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. ampiyem. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. 35.

6. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği.Kistik fibrozis.. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. bronşektazi. s. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Akciğerin apeks tümörleri. Leitch. MEDĐTEST Cilt 9. 3-Willam Campbell Sendromu. Mediyastende de bulunabilirler.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir.baskı.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). s. 2000 . situs inversus). 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. 2. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. yerel ısı artışı. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. 3. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. pupillada daralma (miyozis). Leitch. tromoliz. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür.601-2) 1-Pulmoner agenezis. Seato. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. Amfibol grubunda ise amosit.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. Solunum sistemi muayenesi normal. Sayı 3.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. antofilit. 40. Seaton. malignite ve loküle ampiyemi içerir. fungal enfeksiyonlar. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. 42. Akciğer grafisinde. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. tüberküloz.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir.baskı. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. 1995. apne. kırmızılık veya ödem de olabilir.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. s. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. Radyolojik ayırıcı tanı. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis).709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. Cevap D (Fraser.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. s. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. 39.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. Pare. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. Ateşi var.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. 2.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. s. s. anevrizma. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır.639) Etyolojisi bilinmeyen. 5-Mac Leod Sendromu. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.

46. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. s. Diğer olasılıklar. 2000 . Penisilin. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. s. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. Şayet aktif hastalık delili yoksa. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. 45. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. Tüberküloz kaviteli lezyon.baskı.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. tutulan diğer alanları.37 yaşında erkek hasta. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. s. Sayı 3.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir.Baskı. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir.Baskı. 47. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. 2.138) Akciğer grafisinde. Pulmoner arter anjiografisinde. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. Đlk kuvvetlendirici testte. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. endobronşiyal lezyonları. fakat aktif hastalığı göstermez. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. fakat göğüs ağrısı yok. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır.Baskı. Akciğer grafisinde. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. 0. Kesin tanı bal130 gamda. histoplasmosis veya coccidiosis). obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. 2. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. 2. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. 44. 2 yıl önce PPD deri testi negatif.72 yaşında bayan hasta. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. MEDĐTEST Cilt 9. 2.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. Solunum sistemi bakısı normal. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. mükemmel bir tarama testidir.50 yaşında bayan hasta. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. Pulmoner arter anjiografisinde. değişik şekil ve hacimde. Toraks CAT scan.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. plevral effüzyon lezyon. Ani başlayan dispnesi mevcut. 2. s. fakat acil tedavide değil. Solunum sistemi bakısında. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. Silikozisde tipik bulgular. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut.

28 yaşında asemptomatik erkek. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. s. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. s. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. 2. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. Popcorn (hamartomalarda).19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. myeloma.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. Patogenez belli değildir. 2000 . Plevral diseasse.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. 2. Diğer taraftan 2. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. %25'i travmatik. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S.Baskı. 2. Ancak bunda kolesterol fazla. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. laminar (granülomalar). En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. 49. normal fizik muayeneye sahip.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. aspleni. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Sayı 3. Ayırıcı tanı benign (granüloma. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. 52. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut.140) IV ilaç alışkanlığı.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. s. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. Cevap C (Fercy. 51. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. 50. Akciğer grafisinde. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. s.Baskı.Baskı. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. Şilotoraks ductus torasikusu malignite. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur.

Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır.baskı. Sayı 3. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır. 132 MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. s.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. s. 1994. 1995. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. Bisinozis ise keten. 53. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. 54. Pnömoniler.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. 2. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. 2000 .

3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. 2.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. 15. Temel Đç Hastalıkları.000/mm3’ün üzerindedir. 2. Cevap C (Đliçin. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. 4. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. 15. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. 1988. 2000 Cevap E (Đliçin. GM-CSF. Öbek. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. Williams Hematology. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. Temel Đç Hastalıkları.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. Đliçin.baskı. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur.3 DPG’ın artması gerekir. 6. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. IL-3. Đliçin. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. Williams Hematology. e) Lökosit sayısı genellikle 50. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. s.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. 1995. 1995. s. Çoğu zaman 100.000'in altındadır. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. Temel Đç Hastalıkları. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. s. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. nötrofilik.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. Platelet sayısı genelde normaldir. s. 3. s. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir.908. Temel Đç Hastalıkları. Serum demiri düşük.Baskı. 144 5.716. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar.1179) Hematopoetik faktörler.baskı. serum ferritini normal ya da artmıştır. monositoz ve eozinofili görülebilir. s.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. MCSF.583. G-CSF. s. s. 4. a) Glikoproteinlerdir. Temel Đç Hastalıkları. 7. s. Đç Hastalıkları. . Sayı 3. Granülositoz. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir. eritropoetin. KML için yanlışı işaretleyiniz. c) Bazofiller artmıştır. s. Temel Đç Hastalıkları.

Prognoz iyidir. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. Genç. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. Çok koyu bazofilik. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. s. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. 1995.1407) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. s. 15. “Tissue Polypeptide Antigen”. 10.3.4 3.4 4 1 (?). mide. CA 50.1008.4 3. 1995.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. Đliçin.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. CA15-3. 11. Ca195. orta derecede bol sitoplazma görülür. Williams Hematology. Temel Đç Hastalıkları.baskı. MCA CEA* CA 19-9. 15.baskı. 15. Đliçin. Ca549. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. 1995. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. M 26. 2000 Tablo 1. s.4 2-4 4 1-4 4 1. Đliçin.Tanı 3. 9.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12.1004.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler. s. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.baskı.1372) 145 . erişkin kadınlarda daha çok rastlanır.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. en sık görülen tiptir. Hücreler homojen olarak büyüktür. MEDĐTEST Cilt 9.3 2 2-4 2 3.baskı. 1995. CK-BB VMA*. s. Sayı 3.4 2.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. s. s. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir.baskı. Temel Đç Hastalıkları. larinks ödemi. s. Williams Hematology. s. 1995. Temel Đç Hastalıkları. Çekirdek düzgün kenarlı.4 1-4 4 3. Williams Hematology.667. belirgin vakuolleri olan. 15. Tablo 1.1458.Prognoz 4.1314) Nodüler sklerozan tip. 15.4 4 2-4 2-4 3. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1.1062. Đliçin. s. 13. M29. Williams Hematology.4 2. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*. oval veya yuvarlaktır. “Lipid-bound sialic acid”.1287) ALL-L3. Đliçin.Tarama 2. s.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. Ca242. Williams Hematology.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin.

b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. Đliçin. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. 2000 a) Hemoliz vardır. lösemi ve lenfomalarda. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz.baskı. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. s. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. 14. Demir eksikliği anemisi 10. trombolitik sayısının 400.1781. Kanserler 7. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar.baskı.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. 1998. Đliçin. Wintrobe’s Clinical Hematology. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 10.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. Wintrobe’s Clinical Hematology. Hastalıkta eritrositler. Akut kan kaybından sonra 4. 1998. Đç Hastalıkları. Otozomal dominant geçer. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. e) Trombin zamanı uzamıştır. 10. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. Bu olaylar olurken. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz.Egzersizden sonra 15. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. Cevap B (Williams and Wilkins.850) Trombositoz. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. Cevap D (Đliçin. s. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. sarkoidozda ve malarya. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. Kronik masif splenomegali ise. Pansitopeni. s. s. Nedenleri. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden.1223) PNH. Temel Đç Hastalıkları. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir.Hemolitik anemiler 11. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6.345. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. s. Öbek.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. Sayı 3. 1. Gaucher hastalığında.Bazı ilaçlar 13. d) Trombozlar görülebilir.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. s. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir.1264. e) Kök hücre hastalığıdır.1231) DIC. Temel Đç Hastalıkları. Splenektomiden sonra 3. c) Pansitopeni vardır.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9.baskı. miyelodisplastik sendromlarda. Temel Đç Hastalıkları. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. 14. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. s. eş zamanlı olarak Faktör XII. 146 . yaygın kanamalar oluşur. 18. MEDĐTEST Cilt 9. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur. d) Trombosit sayısı arttığından.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. 17.

a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. s. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. 20. Sayı 3. c) Mitoz sık görülür. a) Megaloblastik hücreler. d) Đndirek bilirubin artabilir.718. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. s. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . -Transferrin saturasyonu düşmüştür. Cevap E (Đliçin. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. MEDĐTEST Cilt 9.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. b) Lökopoez anomalisi görülmez. Cevap C (Đliçin. Sık mitoz görülür. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. gerek sitoplazma. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. nadiren azalmıştır. annütositler. Megaloblastlar. Cevap B (Öbek. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. Temel Đç Hastalıkları. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. e) LDH artabilir.1188) Megaloblastik anemiler. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. Temel Đç Hastalıkları. s.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. Đç Hastalıkları. Đliçin. s. 19. -Serum demiri düşük. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. miyeloproliferatif bozukluktur. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. anizositoz. RDW artmıştır. 40 yaş altında nadir görülür. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. s. OEHbK düşük. -Serum ferritini düşmüştür. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. Tablo 2.1275) Polisitemia vera. Cevap D (Đliçin. 21. Tablo 2. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. hemosiderin ve sideroblast görülmez. OEHb. Temel Đç Hastalıkları. -Yorgunluk. 22. poiklositoz. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler.1279) KML’de klinik özellikler. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. Temel Đç Hastalıkları.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. Temel Đç Hastalıkları. s. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. -Periferik yayma. Erkeklerde daha fazladır. d) Hepatomada polisitemi görülebilir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. 23.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. s. aşırı terleme.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal.1202) Bkz.

c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır.1207) Bkz. 2000 . Temel Đç Hastalıkları. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. s. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. s. b) Trombositler sayıca azdır. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. s. s. 25. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir.1376) Bkz. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27. 26. Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları. otoimmün hastalıklar. Sayı 3. 29.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin. Bunların dışında. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. Cevap C (Đliçin.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. Tablo 3.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. Tablo 4. ancak fonksiyonları normaldir.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. 28.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24.

329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1.baskı. lenfoma.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur. baskı 1998.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. 1994. s. 32.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. s.1444) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. 30. multipl myeloma. 36. s. MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin. Hematology 4. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology. KLL. s. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi. 1998. s.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 2. 149 . Tablo 5. Sayı 3. s.baskı. 10. Temel Đç Hastalıkları.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. miyeloma.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. 10. Hematology. s.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. 2000 34.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. 1991. kronik miyelmi ve çok yaygın.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. 35. 10. baskı 1998. 37.1445) Klorambusil.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. makroglobulinemi.baskı. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. düşük “grade”li lenfoma.baskı 1998.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. 33. 31. s. 10.

1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. meme. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. solunum ve gövde kaslarını tutar. prostat. 38. Temel Đç Hastalıkları. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. 39. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. 2000 .Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. kolon. mide. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. Sayı 3. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. s. böbrek b) Akciğer.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. multipl myeloma e) Meme. Temel Đç Hastalıkları. DTR’leri korunmuştur. daha sonra farkins. meme.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. Ekstremite kaslarından başlar. böbrek d) Akciğer. s. akciğer Cevap D (Đliçin.

2. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. Đritis öyküsü 3. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. Eklem deformitesi sekeldir. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. s. 6. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. s. 1999. 13. Aşağıdakilerden hangi otoantikor.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1.1433-1464) E harfi. 1997. 1997. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. 1999. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. s. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. Klinik Romatoloji. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. Eklem ağrısının olmaması 4. Romatoid faktör pozitifliği 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. Klinik Romatoloji. Halsizliğin olmaması 3. Arthritis and Allied Conditions.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Klinik Romatoloji. PIF. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. 1. 1999. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. s. CREST sendromu. Simetrik artrit 5. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. Sayı 3. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. Arthritis and Allied Conditions.baskı. Subkutan romatoid nodüller 6.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. 5. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. s. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. 3.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir.

s. 1992. Orthopedic Rehabilitation. bakteriyel sepsisde şok. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir.baskı. s. 12. s. Arthritis and Allied Conditions. s.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir. s. 14.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9.baskı. o kasın gücü 2. 2000 . 1998.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. Caring for Children with Cerebral Palsy. enfeksiyon. 10. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. 13.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. 9. Basic and Clinical Immunology.532. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş.533) Osteoporoz. 15. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. s. Sayı 3. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. 1994. aterosklerotik kalp hastalığı.110) TNF. 1994. 8. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. Klinik Romatoloji. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. 156 11.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum. s. Arthritis and Allied Conditions.127) C3b. 13. 1997. s.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. 1997. Klinik Romatoloji. s.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. 1999. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. 1999. 1999. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 7. 13. Basic and Clincal Immunology. Klinik Romatoloji.

artralji. 23. s.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. 5.934) Halsizlik.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. parotis bezi bölgesinde şişlik. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. 5.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange. Textbook of Rheumatology.baskı. parotis bezi bölgesinde şişlik. artralji. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük.baskı.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9.Halsizlik. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. s. s. Bu nedenle Anti-Ro istenir.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. s. s. s. Textbook of Rheumatology.baskı. 5.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 16. Textbook of Rheumatology. Sayı 3. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 17. 20.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. s.baskı.baskı. 4. Bu özellik.baskı. 1993. 12. 22.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 19. s. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. 1993. Textbook of Rheumatology. Arthristis and Allied Condition. Textbook of Rheumatology.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. 1993. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. baskı. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. Basic and Clinical Immunogloy. serum PTH yüksektir. 1997.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. 157 . 1993. 21. 4. 18. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. alkalen fosfatazı. 1997.baskı.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. 1994. 1997. 1997. Textbook of Rheumatology.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. 5. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. s. 4. Textbook of Rheumatology.

otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır. Aksine osteopeni olur.5-15. 1989.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2.0 mg/hafta e) 30.baskı. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 32. s. 1989. 31. 30. Textbook of Rheumatology.0 mg/ hafta c) 7.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz. 1997. 5.baskı. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. 2000 . istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. Textbook of Rheumatology.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler.5-15.5-5. s.1145) Malar raş.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold. 1997. s. 11. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1989.755) Hepatotoksisite. 5. 5. 25. Sayı 3.0-60. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit.baskı. 11. s.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon.0 mg/gün d) 7. 5. 7. 11.baskı.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik. Ig D normal ya da düşüktür.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir.427) Poststreptokokal G. s. 11.baskı. 1997. s.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt. 26. Grade 2-4 Cevap D (Ball.baskı.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx. 29. Textbook of Rheumatology. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. s. 27. 28. s.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır. 1997.0 mg/gün b) 2.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen. 1989.5-5. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.5-15.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır.baskı. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. SLE'nin klinik özelliklerindendir.baskı. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. Textbook of Rheumatology.

konjonktivit. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. 40. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır.baskı. etambütol. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. aort yetmezliği.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. Sjogren sendromu.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. s. s. 39. alkol.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. s. renal amiloidozdur.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg. MEDĐTEST Cilt 9. s.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. keratokonjonktivitis sicca. Reiter sendromunda rastlanmaz. episkleit. Textbook of Rheumatology. 33. Textbook of Rheumatology.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng.baskı. 5.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. Textbook of Rheumatology. Sayı 3.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır.baskı. 1989. 1997. s. 1997. 5.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. 1997.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. 11. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları. 11. oral ülserler.baskı. 2000 159 .baskı.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. 1997. diüretikler. s. s. 200 mg/günün altında fenilbutozan. Textbook of Rheumatology. 5.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. 1997. 36. genital ülserler. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. s. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.baskı. 38.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. 34. 5. aereustur. s. 5. levodopa. 35. 11. 37.baskı.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri.baskı.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita. 11. hipopiyonlu iritis.baskı. 1989. 1989.

baskı. Heart Disease. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. s. Đliçin. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. s. Bunlar arasında splinter hemorajiler. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. MEDĐTEST Cilt 9. verapamil kullanılabilir. Disopiramid.1493. Osler nodülleri.199) Atrial fibrilasyon. s. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. yakın zamanda olmuş travmalarda. hemorajik retinopatide. 5. çoğunlukla bakterilerle gelişen. 6. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. s. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. Temel Đç Hastalıkları. 2. 1997. Janeway lezyonları. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). Temel Đç Hastalıkları.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA).KARDĐYOLOJĐ 1. Interventional Cardiology. En sık etken streptokoklardır (%60-80). Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. s. Prokainamid. propranolol. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. s. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. proksimal lokalizasyonlu. aort disseksiyonunda.2116) Đnfektif endokardit. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. konjenital kardiyovasküler lezyonların.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. 2000 4.195. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. kanama diyatezi olanlarda. Temel Đç Hastalıkları. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. Sayı 3. önceleri diskret. s. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. retinal (Roth spot) lezyonlar. bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. 5. kalp kapaklarının. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. aktif iç kanaması olanlarda. 3. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. Trombolitik ajanlar.

s. 9. Bunu ASD ve PDA izler. kardiyoselektif BB N. 9. diltiazem veya verapamil BB. BB N. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. BB.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander.1336. 9. Temel Đç Hastalıkları. CaB. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. taşikardi. Hurst’s The Heart. 1997. s. Nicardipine veya nifedipine BB. bacaklarda şişlik.baskı.2008.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde.baskı. Sayı 3. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. hepatomegali. pulsus paradoksus. Đliçin. CaB. CaB N. iştahsızlık. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. s. s. Venöz dolgunluk. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. 1998. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. BB*. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.baskı. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. CaB: kalsiyum kanal blokeri. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan.853. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır.baskı. 1997. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. s. aritmiler. 1.1498. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. Kızlarda 2 kat fazla görülür. s. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir.382) Perikardın fibrozis. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. Fizik muayenede.baskı.1821. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. Đliçin. dolgun boyun venleri görülür. Tablo 1. 5.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. CaB* N. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. 10. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. 8. s. Beta blokerler. nicardipine veya nifedipine N. hipotansiyon. Çoğu vakada kombine tedavi verilir.321) Bkz. CaB. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. 1998. Đliçin. halsizlik. s. Klinikte. Heart Disease. 2. 7. 5. CaB N. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. Temel Đç Hastalıkları. s. 2000 . 5. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. Hipertansif bir hastaya. Temel Đç Hastalıkları. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. BB: beta bloker.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. Hurst’s The Heart.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. Tablo 1. 1997. asit. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. Đliçin. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. CaB BB. Jenerasyona streptokinaz. dispeptik şikayetler bulunur. s. CaB N. dispne. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. kardiyoselektif BB N. ürokinaz ve APSAC girer.

5. 15. Temel Đç Hastalıkları. s. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 .322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. 1998. Klinik belirti vermediği halde. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. 2000 b) D1. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. Đliçin. s. 12.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. Cevap D (Braunwald. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8.355) Mitral regürjitasyonunda.KARDĐYOLOJĐ 11. Đliçin. Sol atrium volüm ve basınç. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir.315) EKG. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. göğüs ağrısı. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir. Temel Đç Hastalıkları. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. sistolde. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. Temel Đç Hastalıkları. 9.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. Önemli aort darlığı 5. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. Temel Đç Hastalıkları. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. AMI 2. D3.296) Trunkus Arteriozusta. Klinik olarak. s. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. Hurst’s The Heart. ateş. Ciddi ventriküler aritmiler 14.baskı. Sayı 3. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. 17. s.1256. 13. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. 1997. interventriküler septumun inferior kısmında. s. 1. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. MI’de %1-3 oranında görülür. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. interventriküler septumda. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. s. Temel Đç Hastalıkları. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. aVL. s. b) Otoimmünite sorumludur. Temel Đç Hastalıkları. Akut miyokardit veya perikardit 3.200.baskı.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). 16.

Đliçin. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. Đletimde hafif değişme.237) Bkz. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür.461. 21. Klinik Kardiyoloji s. Cevap A (Gök. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. 18. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9.445. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. A. s. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. Temel Đç Hastalıkları. 20.615. Bu erken diyastolde. Temel Đç Hastalıkları. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. Đliçin.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. apekste duyulur. Pulsus alternansta. Đliçin. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir.22. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. s. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. QRS süresini uzatırlar. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. s. Sayı 3. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. Dikrotik nabızda. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. 19. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. Temel Đç Hastalıkları. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. Tablo 2. 2000 . s. Tablo 2. bir kuvvetli nabız vardır. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV.

d) Aort odağında sistolik thrill alınır.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. 2000 25. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. sistolik basıncın artıp. Temel Đç Hastalıkları. 27. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. Sayı 3. 1993.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. En sık sebep hipertansiyondur. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. Pathophsiology of heart disease.389) Dissekan aort anevrizması. s. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. ancak düzensizdir. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. Đliçin. EKG: sinüsal taşikardi.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. s. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. Preload. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). 1999. 24. b) Pulmoner infarktüs.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. düşük amplitüdlü bir nabızdır. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. %90’ında şiddetli ağrı vardır. QRS cevabı yavaş veya hızlı. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri.139) Afterload. el altında yavaş yavaş yükselen. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. TA:170/100. Cevap C (Đliçin. s. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. Temel Đç Hastalıkları. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Tele’de aorto genişler. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır. 23.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. Hızlı EKG Yorumu. Temel Đç Hastalıkları. s. 22. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. s.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. nabız basıncı daralır. s. s. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. 121 . 26. Temel Đç Hastalıkları.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide.259) Ani kalp ölümü.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. c) Nörolojik komplikasyonlar. Koroner arter spazmı. d) Renal infarktüs.

uykusuz122 luk.baskı. yorgunluk.baskı 1997.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. 31. iştahsızlık. solda 2-4. kalsiyum antagonistleri. bulantı. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. AV junctional taşikardi. kusma. SGOT. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. Temel Đç Hastalıkları. AV junctional escape ritimler. beta blokerler ve disopyramid kullanılır.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir.LDH Cevap A (Braunwald. Đliçin. Nörolojik semptomlar. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 5. s.baskı 1995.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. Đliçin. LDH. 5. s. GIS semptomlar. 32.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. SGOT. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. aureus’tur. günlerde plato çizer. Temel Đç Hastalıkları. s.1995. Yalancı pozitiflik çoktur.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. SGOT d) CK-MB. bunların %80-90’ında etken. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. 33. 5. 3-4 gün sonra normale döner. aureus’tur. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. Kardiyak semptomlar.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. Medikal tedavide. S. CK-MB. 5.baskı 1997. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. (Đliçin. CK-MB. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde.5-10 saat içinde yükselir.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. Temel Đç Hastalıkları.364) Pulmoner yetmezlikte. s. Sayı 3. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. 29. Görülen aritmiler. halsizlik.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. diyare. LDH.baskı 1997. 30. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. s. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.LDH b) SGOT. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar.baskı 1997. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T.troponin-T c) Troponin-T. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir.KARDĐYOLOJĐ 28. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Đliçin. 1. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır.CK-MB. SGOT. s. S.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. troponin-T e) Troponin-T. CK-MB. ventriküler taşikardi. sinus duraklaması. 1. emici MEDĐTEST Cilt 9. Atrium kasında etkili değildir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Temel Đç Hastalıkları. Rutinde kullanılmaz. 2000 . AV bloklu atrial taşikardiler. LDH. yüksek frekanslı.329) Troponin-T: 3. 24 saatte zirveye varır. 2-5. Đliçin.

Đliçin. 9. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir.KARDĐYOLOJĐ karakterde. Đliçin. (Đliçin.297) Lutembacher sendromu. 38. baskı 1998 s.2306. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. 37. tekrarlayan fetal kayıp. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. disopiramid. 35.2295. En sık derin ven trombozları görülür.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. 36. baskı 1998 s. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. baskı 1998 s. 9.2272.2008. Buna Graham Stell üfürümü denir.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. prokainamid. MEDĐTEST Cilt 9. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. verapamil kullanılır. baskı 1998 s. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır. tekrarlayan abortus. 39. s. s. s. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. Atrial taşikardi.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları.1927) Antifosfolipid sendromu. 40. trombozlar. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. Sayı 3.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir.2295. atrial fibrilasyon. Temel Đç Hastalıkları. propranolol. 9. s. baskı 1998 s. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. baskı 1998 s. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. “dekreşendo”. WPW sendromu.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları. s. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. 9. 34. 2000 123 . a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. s. s. atrial flatter. genellikle sağ atriumdan. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.2379. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. 9.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. Livedo retikülaris görülür. 9.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. sol ventrikülün değil. genellikle kadınlarda (%75) görülür.

3. Bkz. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. 2. s. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1.NEFROLOJĐ 1. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. sülfirik. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. Temel Đç Hastalıkları.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. Medüller kan akımının bozulması 4. Temel Đç Hastalıkları. s.020 >500 >1. azotemide fosforik. Sayı 3. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. s.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. s.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Temel Đç Hastalıkları. s. 5. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2.010 <350 <1. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. MEDĐTEST Cilt 9. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. Tablo 1.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. 2000 4. P: Plazma.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır.836) Renal allograftlardaki MPGN’te.

diyare ve gastrointestinal fistüller. Đliçin. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. 3. s. AIDS. 1995. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. Cevap A (Williams. 3.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. 3. 1995. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. 1995. The Principles and Practice of Nephrology.. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Tablo 3.baskı. b) 25-30 ml/dk’dır. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. 8. Textbook of Nephrology. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. The Principles and Practice of Nephrology. Textbook of Nephrology. Đliçin. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. s. e) 90-120 ml/dk’dır. s. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. 9. The Principles and Practice of Nephrology. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. Jacobson. Đliçin. Jacobson. 1995. aktif tüberküloz. 6. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. The Principles and Practice of Nephrology. Cevap B (Williams. 1995.794) Bkz. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. 1995. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. c) 40-50 ml/dk’dır. 2000 .) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Tablo 2. 3. Jacobson.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. 7. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. 1995. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. 1995. s. Textbook of Nephrology. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. nefrotik sendrom gibi). remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis.baskı.baskı. Jacobson.baskı. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. Temel Đç Hastalıkları. siroz.769) Bkz. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). Textbook of Nephrology. Sayı 3. Đliçin. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. d) 70-80 ml/dk’dır.

pulmoner konjesyon ve oligüri vardır. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. kan transfüzyonu. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. Temel Đç Hastalıkları. s. Textbook of Nephrology.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. Temel Đç Hastalıkları. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 2000 Tablo 4. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. ödem. SO4.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. 1995. 14. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır. s. Jacobson.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. 1995. Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. s.751) Bkz. s. The Principles and Practice of Nephrology.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz.NEFROLOJĐ 10. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. Textbook of Nephrology. s. 3. Cevap D (Đliçin. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11. laktat ve sitrat uygulaması. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. Temel Đç Hastalıkları. 12. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. Đliçin. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. s. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. 1995.713.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. Tablo 4. 11.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. 1995.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. Đliçin. s. 153 .Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. pulmoner emboli izlemektedir.766. Temel Đç Hastalıkları. Jacobson. 3.814) Akut PSGN. hipertansiyon. Đliçin. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. 13.baskı. Sayı 3. hemorajiler. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur.baskı. The Principles and Practice of Nephrology. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. a) Đmmün kompleks nefritidir. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. Temel Đç Hastalıkları. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar.

17. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. Temel Đç Hastalıkları. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. proteinüri. 15. ödem. 2000 .818) Bkz. Cevap C (Đliçin. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. s. s. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). s. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. ani başlayan hematüri. 19.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 5. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. s. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. s. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. Sayı 3.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür.NEFROLOJĐ Tablo 5.

s.baskı. 1996.PSĐKĐYATRĐ 1.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. 6. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Sadock. Limbik lökotomi. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. 1996. Psychiatric Secrets. 1. s. s. fetişizm. 1996.baskı. Sayı 4. 1995. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. s. Psychiatric Secrets.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. Comprehensive Texbook of Psychiatry. Eksibisyonizm. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. 1. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 .142) Vouyerizm. 7. 1. s. 7. baskı.baskı. Pedofili. Psychiatric Secrets.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. 1996.baskı. 1. Çocuklara karşı cinsel sevi. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. s. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. Psychiatric Secrets.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. 6. 1. Psychiatric Secrets. 1996. baskı.1313. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. 4. 2.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi. 5.baskı. s.

Psychiatry.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. Cevap D (Scully.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. 2. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. Black. Distimi. baskı. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi).baskı. 9. MEDĐTEST Cilt 9. amnezi. s. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. s. 1995. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. 2000 . Cevap C (Kaplan. baskı. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs.plasidite. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. 6.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß .PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. d) Bir şizofreni semptomudur.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. Comprehensive Texbook of Psychiatry. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. s. s. s. Psychiatry. c) Đnsidens azalmaktadır. 1990. Sayı 4. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. 12. baskı. 14. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. s. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. 13. Bu bozuklukta plasidite.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. perseverasyon. 10. 2.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. akalkuli. hiperseksualite. Sadock. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. 2. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. 8. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. Psychiatry. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. 3. 11. baskı.

Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. baskı. 15. Sadock.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. 20. d) Etkili bir hipnotiktir.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. 17. e) Etkili bir sedatiftir. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. Cevap B (Scully. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. 1991 s. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. 18. Psikofarmakoloji. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. s. s.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. 21. 2. s. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. Sayı 4. s.145) Agorafobi. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. Psychiatry. 2. 16. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Psychiatry. 22. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. 1993. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. Sadock.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. 19. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Köroğlu. Sadock. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir. Biology of Anxicty Disorders. depresyona yol açmaz. s. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. Meleod. baskı. s.

28.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. Sadock. Sadock. s. bunun farkındadır. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Sayı 4. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. Mayou. Sadock. Oxford Textbook of Psychiatry. 24.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 29. s. Sadock. s. 1994.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu. 30. Sadock. 25. 1994. 1996.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Cowen.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Gath. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. The Psychiatric Therapics.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan. yineleyici düşüncelerdir. s. s.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. 226 27.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. 26.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. 2000 .103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. s. 23.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu. 31.

düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. s. Köroğlu.baskı. 1991. 1996. s. duygulardır. Paranoid tip.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. Köroğlu. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. s. 7. s. şizofreni alt tipi değildir. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. enkoherans. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni). 32.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. 2000 227 . 1991. s.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. baskı. 38. algısal bir bozukluktur. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. Mayou.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. Cowen. Cowen.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan.cilt. 35.cilt s. Psikofarmakoloji. 33.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. 7.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. sabit fikirler veya inançlardır. Gath. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. Andiferanisye tip ve Residüel tip. yanlış. Katotonik tip. baskı 1.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. Oxford Textbook of Psychiatry. MEDĐTEST Cilt 9. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Oxford Textbook of Psychiatry. Psikofarmakoloji. 1996. Sayı 4. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. s. 1994.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. Gath. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı.119) Klinik Uygulamalı 36. genellikle anlaşılamayan. 7. 1. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. Mayou.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur.

6. s. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. 3.baskı. 5. 7. 4. Principles of Neurology. 6. 6. Principles of Neurology. s. 1997.baskı. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor.baskı. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer.NÖROLOJĐ 1. III b) Digit IV. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. Principles of Neurology. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. 1997. s.baskı. Principles of Neurology.baskı. 6. 6. Principles of Neurology. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. 6. Cevap A (Adams. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır. 1997. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. 1997. s. 2. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. Cevap E (Adams. 1997. s. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. II. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. Sayı 4. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. s. 1997. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. 6. 228 Cevap E (Adams. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. s. 1997. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. 2000 .baskı. MEDĐTEST Cilt 9.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. 6. c) Noradrenalin. Principles of Neurology. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. Principles of Neurology.baskı. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker.

Current Practice of Clinical Electroencephalography. s. uykusuzluk. Nöbetler ilaç kesimi.baskı. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. 1990. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. 6. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. 1996. 1997. d) Sık düşme görülür. 2.30 yaşında erkek hastanın myoklonik.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir. Sayı 4. 15. 6.baskı. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır. 229 .Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. 2.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. s.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 11. 14.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. s. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. s. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 1990.baskı. s. s. s.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır.baskı.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür.baskı.baskı. 1997.NÖROLOJĐ 8. 13. 2000 12.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. 2. Principles of Neurology. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. 2. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. 1996. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 8 Hz çok nadirdir. Principles of Neurology. 9.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. 10. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 1990. 2.

1996. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır.baskı. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. 1997.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. burun tıkanıklığı veya akıntısı. operküler 230 supramarginal. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. s. Principles of Neurology. 1998.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams. Hasta.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. s.baskı. 1996. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts. Sayı 4. 21.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. temporal lob epilepside daha nadirdir. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır. Neurologic Principles and Practice. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. 6. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. 2. 20.baskı.baskı. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III.25 yaşındaki obez kadın hastanın.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. 2. Bu tabloda II. rijiditesi. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. 3.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. 1996. lakrimasyon. 17. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 2.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. 1997. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. Neurology in Clinical Practice. 19.baskı. s. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. s. 1997.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. s. 6. 16. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur. Principles of Neurology. s. Neurology in Clinical Practice. progresif seyir göstermesi. 2000 . s. 18. VI ve nadiren VII.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. 22.baskı.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır.

fasiyalis üst kısmı-N. opticus b) N.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır. N. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N.baskı.baskı.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. s. vagus d) N. Superior cerebellar arter. Pontine arterler. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. olfactorius d) N. 1992.baskı. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur.baskı. Hücre: 0. 26. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. Glikoz %50-85 mg/ml.417) 10. mikroglia ve oligodendrositlerdir. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. 23. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. fasiyalis alt kısmı e) N. Anterior inferior cerebellar arter. Cevap D (Snell.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. s. s. glossopharyngeus c) N. 1992.3 lenfosit/mm3. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. Klor %720-750 mg/ml. s. s. Sayı 4. Posterior cerebral arter. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. 24. Protein: %15-45 mg/ml. s. 3. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 1992. 25. 3. 1992. trimenus-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 3. 3.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. 1992. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Crit Rev Toxicol 1991. 231 . vagus MEDĐTEST Cilt 9. fasiyalis üst kısmı c) N.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. accessorius b) N.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. 29. 1992.baskı. abducense-N. 3. epandim. 3. 3. Labirintin arter. accessorius e) N. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 27. 2000 Cevap E (Snell. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor.baskı. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit.baskı. renksiz bir sıvıdır. Labirintin arter. 28. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. küçük çaplı. Baziler arterin dalları sırasıyla.

261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar.NÖROLOJĐ 30. 2. s. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. 33. 2. Sayı 4. 2. 6. altüst ve/veya genel güçsüzlük. Medial dalları beyin sapını kanlandırır.137) AIDS’li hastalarda. s. 1993. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. 1993. 36.baskı. 2. s. 1993.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. 34. Clinical Examination.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir. 3. 31.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. pitozis.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. Clinical Neurology.baskı. intrakraniyal kitleler.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein. s. s. 1993. 35.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. 1993.baskı. 2000 . s. Clinical Neurology. Current Therapy in Neurologic Disease. dizartri.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. B12 yetmezliği. Clinical Neurology. Clinical Neurology. 32. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır. 232 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. 37.baskı. 2. s. 2.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. s.baskı.baskı.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi.baskı. Clinical Neurology.

ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45.PEDĐATRĐ koma. uzun boylu. 15. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. büyük. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. 2000 . bağırsak tıkanması. 2000. buruşuk dil. burun kökü basıklığı. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Pediatric Diagnosis.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9.312-321. Ersoy. azospermi ve sterilite vardır. 135. 4. bradikardi. epikantus. küçük ve yay gibi damak. konjenital kalp hastalığı. kısa el ve ayak parmakları. 1996. mental retardasyon. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. parmakta klinodaktili. Đleokolik tip daha sıktır. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 2000. çekik gözler.Hipotoni. s. düz geniş yüz. hipoglisemi. 1996. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. s. düz oksiput. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. s. 15. diş anomalileri. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. megakolon. ellerde Simian çizgisi ve 5. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. büyük başparmaklar. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. s. displastik kulaklar. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. mental retardasyon. geniş eller (klinodaktili). hipogonadizm. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. s.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. 132. kısa burun. s. iriste benekler. Essentials of Pediatrics. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. medial aksial triradius. 204 134.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. 136.baskı. XXY e) 46. Testiküler disgenezis. Çilek rengi gaita. 133. geniş aralıklı. umbilikal herni. Ballard.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. Ersoy. 1986. Avery’s Diseases of the Newborn.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. 2000.baskı. X0 c) Trisomi 18 d) 47. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green.243-253.312-321.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. Büyüme geriliği. 1994.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. kısa. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. kusma. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. Simian çizgisi. s. 1998. s. Ersoy. Sayı 4. iç epikantus.

507) Đnfektif endokardit ateş. artralji. 138. s. splenomegali. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . Essentials of Pediatrics.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı.) Supraventriküler taşikardi. 1994.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. Sayı 4. s. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. Ejeksiyon üfürümü. 2000 140.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. 1994. 1992. Devamlı üfürüm. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. 139. peteşi. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi.1161 vd.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. 1994. Heberden nodüller osteoartritte görülür. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. terleme. 1994. s. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder. titreme. Essentials of Pediatrics. 142. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. myalji. s. Bu. üfürüm. s. Graham-Steel üfürümü.509 vd. Essentials of Pediatrics. 143. göğüs ağrısı. Bu faydalı olmazsa adenozin. SSS lezyonları).Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. MEDĐTEST Cilt 9. 1994. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. embolik olaylar (Roth lekeleri. Essentials of Pediatrics. Essentials of Pediatrics. beslenme sırasında huzursuzluk. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. Osler düğümleri. Essentials of Pediatrics. 141. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. Janeway lezyonları. artrit. PDA’da duyulur. s. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır.465) Carey-Coombs üfürümü.

sessiz prekordium. ateş.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır. 1991.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. s. 147. 1991. s. 145.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. 2000 . 1991.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. Textbook of Pediatrics. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. Kızlar taşıyıcıdır. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. s. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.1024) Perikardit daralmış nabız. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. boyun venleri dilatasyonu. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır. 1991.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır. pulsus paradoksusla karakterize. s. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar.baskı. derinden gelen kalp sesleri. 146. X’e resessif geçiş gösterir. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. 144. 1992. s. Sayı 4.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir. 14. 148. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. s.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. 149. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. s.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. öksürük. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir.

1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. “d” antijeni saptanamamıştır. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. L2-L3 morfolojik subtip. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. 154.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. retikülositozis ve polikromatofili’dir. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. artmış MCV. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. 1991. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. 1991.PEDĐATRĐ 150. c.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. 1991. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. 207 . s. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. Bunlar C.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. 1991. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. s.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. SSS tutulumu. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. trombozis ve enfarkta yol açabilirler. d ve E. s. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. 151. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. e’dir.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. Örneğin. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. s. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. 1991. 1991. yüksek Hb düzeyi gibi. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. D. Bunlara ilaveten. 152. 153. s. Ancak. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. Sayı 4. s. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. 155.

baskı. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. 1992. s. 1992.baskı. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir.baskı.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 1992. s. 1992. Sayı 4. 158.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. 14. 14. s.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur.baskı.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 163.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 14.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 162. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 14. s. s.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 2000 . diğer şıklar kısmen doğru olabilir. 161. 159.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 1992.baskı. s. 14. 160. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 1992. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. (c). 157.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler.PEDĐATRĐ Ancak. 1992.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir. 156. 14. 14.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. s. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar.baskı. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır.495-524) Staphylococcus.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar.

Fizik muayenede eksoftalmus. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. Plazma hacminin azalması. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . saçlı deride seboreik raş.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur.baskı. 3. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics. 3. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. s. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. c) Süt salgılama refleksi. 14. s.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. 1999. 1992.116-120) Normal. 1999. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4.baskı. 169. 167. tromMEDĐTEST Cilt 9.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. s. 1999.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. 1999. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir.baskı.baskı. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur.baskı. s. 3. 1992. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır. 1992.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. anemi.baskı. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. 166. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. s. 164.Poliüri. diabetes insipitus. prolaktin salınımı ile uyarılır. s. hepatosplenomegali. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. 165. 14. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. 3.baskı.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. s. Sayı 4. Birçok kemiklerde lezyonlar.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. 14.

Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. 3. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. s. bulantı. Cevap E (Oski’s Pediatrics. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. 3. hiperfosfatemi meydana gelir. 1999. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. Ayrıca hikayede poliüri. 175. 1999.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. polidipsi. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir. 173. 3. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. e) Tedavi gerektirmez. 170. Bu bulgu genellikle pH: 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics.baskı. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. 3.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. 2000 .baskı.baskı. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 171. d) Bebek hipotiroid. 3. hiperventilasyon.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. 1999.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. s. ADH antagonistlerin kullanılması. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. 1999. 1999.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz.2 altına düştüğünde gözlenir. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir. s.baskı. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. Sayı 4. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. halsizlik. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. s. 172. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. 174.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. hipertiroid ve ötiroid olabilir. s.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir.baskı.

788-789) Adölesan dönemde. 176. Sayı 4. 2. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. sonra durdurulabilir.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. Skoldenberg. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. Bluestone.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu.586. s. 1992. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. 3. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. Dev Med Child Neurol 1992. 178. yabancı cisimde akla gelmektedir. Genellikle hiperglisemi görülür. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir.baskı. Stool. Scheetz. s.baskı. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. 1992. J Pediatr 1990. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius.baskı. s. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. Fuhrman. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Pediatric Critical Care. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 177.1501-1503. 337:189-192. 1992. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Zimmerman. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. Johansson.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. 14. Lancet. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. 211 . Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. 179. Munro. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Wallace. 1990. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. 14.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. 1999. s. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. s. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. 1991. kurusoğuk çevre ısısı.baskı. Cameron. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Pediatric Otolaryngology. Erkek çocuklar etkilenirken. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras.

baskı. Principles and Practice of Pediatrics. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. Rudolph’s Pediatrics. bağırsak sesleri hiperaktif. s.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn.baskı. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. 19:421436.2397-2400. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. 1990. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. Otopside aortun geniş. Nelson. s. Powell. 1992. Noonan sendromu’nda boy kısadır. H. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. s. 181. 183. Aort koarktasyonu sıktır. aortik regürjitasyon. William sendromu’nda aortik stenoz.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Bricker.920. 14. s. Feigin. 6. MEDĐTEST Cilt 9.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. 19. Pediatr Ann 1990.baskı.656.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. 14. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez.PEDĐATRĐ 180. Pulmoner stenoz sıktır. Meningokok.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. PDA. Pnömoni sık ve fataldır. influenza. American Academy of Pediatrics. 14. 3.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics.16 yaşında. Infectious complications in children with HIV infection. 1991. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. 14. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. 1992. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. 1990. aortada dissekan anevrizma görülür.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 2000 . Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. H. Mcnamara. s. s. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir.1289) Splenektomili hastalarda. Oski.baskı. s. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. 22. pulmoner stenoz görülebilir.52-53. Sayı 4. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur.baskı. Cherry. Textbook of Pediatrics. 1992. 1992. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. 184. Fizik muayenede batın distandü. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. s. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır. 182. 1991. PDA’da görülebilir.baskı. 1992.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. mitral valvde prolapsus.baskı. 1991. Nelson Textbook of Pediatrics. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor.182-183. s. s.

Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. s. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. 2. s. s. s. kanama zamanı normaldir. 15. 2000 213 . MEDĐTEST Cilt 9. 2 saat önce ateşinin 39.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS).478-479) Bakteriyel trakeit. 15. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir.baskı. 1996. Tablo 23. b) MCV düşüktür. Nelson Essentials of Pediatrics. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir.baskı. s.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz.522) Bkz. 15.470.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. Hipertansiyon seyrektir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 188. s. Sayı 4. a) APTT intrensek yolu ölçer. 1996.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 1996. e) PT ekstrensek yolu ölçer.1422-1429. Groothuis. Çocuk Hastalıkları. Paisley. 1992. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal.1058.1501.baskı. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır.baskı.1388.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk.baskı. Ersoy. ** Sıklıkla normokrom. Nelson Essentials of Pediatrics. c) Hemofilide PT uzamıştır. 2000.PEDĐATRĐ 185.baskı.baskı. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. s. Cevap D (Cin.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. s. e) MCH düşüktür. d) RDW azalmıştır. 1997. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur.4oC yükselmesi. 2. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. Nelson Essentials of Pediatrics. normal α-tal. 1993. c) Ferritin düşüktür. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. s. 189. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. PTT uzun. 187. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. 14. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 11. Hay. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. Serum komplemanı özgül olarak normaldir. Hathaway. 190. 186.baskı. s. 2. krup. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. 2000. s.5 mg folik asit verilmesi önerilir. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. Pediatri. s. Emme refleksi. sağlıklı bebek için kriterdir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.701) Duchenne musküler distrofisi. hemolitik anemi. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. 220 218. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. Pediatri. 2000 .70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. 1. 216. postural hipotansiyon görülür.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. Cevap C (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. yakalama refleksi. s. PAN’ın bir alt grubudur. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. s. X’e bağlı resesif geçiş gösterir.1-0.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217. 219.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0. 1. s.69.341) Addisonda hipertansiyon değil. Muayenede bulber hipertrofi. diğer yenidoğan refleksleri. tonus. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. 220. s.cilt.baskı. Sayı 4. Gebelik. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir.PEDĐATRĐ 215. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize.cilt. 2000.

Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. uterus yumuşaklığı. 226. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.280) Chédiak Higashi sendromu.5oC). 224. 2000. 2000. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. s. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. eritrosit. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. s. 223. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. 1. Sayı 4.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. lenfosit. 225. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. 222.263) Bkz. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. boğmaca yapılmaz. influenza tip B’dir. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. 221 .Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. aşırı ağlama ve irritabilitedir. Pediatri. otozomal resesif geçer. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. Pnömoni.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. perikardit.cilt.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. Tablo 29.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. -Erişkin dönemde. karaciğer. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. s. osteomiyelit. s. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. 2000. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. deri fibroblastlarında da rastlanır. c) Yaşam boyu immunite bırakır. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. yaygın tonus artışı.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. lökositoz (>18 000/mm3). Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. 2000. lepra. Kemotaksi. annede intrapartum ateş (>37. Granüllere trombosit. artrit. Cevap C (Ersoy. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. d) Trismus.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. 2000.133) Aşılamada kontrendikasyonlar.

Sayı 4. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Akut kan kaybı 4.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.PEDĐATRĐ Tablo 29. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. 222 MEDĐTEST Cilt 9. 2000.baskı. Normositik anemiler: 1. s. s. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. 2000 . anstabil hemoglobinler) II. 228. ileum rezeksiyonu. Splenomegali 5. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III.217) Henoch Schönlein Purpurası. Kronik böbrek yetmezliği 227. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Makrositer anemiler: a.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I.

c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. s. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır.cilt. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. 6. 1. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. ay b) 9. lenfadenopati. ateş. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. Buna uyarak. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hidrosefali/mikrosefali. 2000 sağlanmaktadır. retardasyon. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. Cevap D (Ersoy. Cevap D (Ersoy. ay c) 12. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. mikroftalmi.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. Dünya Sağlık Örgütü. splenomegali.166) Toksoplazma triadı. koryoretinit bulguları olabilir. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. 2000. 2. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. Ancak üç aylık175 . ay d) 15. 2000. 2000. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. Serebral kalsifikasyon 2. s. hepatomegali. Koryoretinit 3. annelerin çoğu asemptomatiktir. sarılık. s. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. 3. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. Beslenme bozukluğu. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar.PEDĐATRĐ 1. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. s. peteşi. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. nöbetler. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ay e) 18. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. c) Hidrosefali. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. ay Cevap B (Neyzi. 1. Sayı 4. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. 4. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. serebral kalsifikasyonlar. rash. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür.

Bu nedenle.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. 8. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. 7. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. Sayı 4. a. konjestif kalp yetmezliği. s. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. şok.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. s. 2000. Peritonit 6. Essentials of Pediatrics. Sepsis e. Plazma volümünün azalması (hemoraji. Nefrotik sendrom h. dehidratasyon. RDS. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. sepsis) b. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hipoglisemi sabah başağrısı. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. 2000. Şok g. Tablo 1. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. sorumlu antibiyotik kesilir. 2000 . Tablo 1. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Antibiyotik diyaresinde. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 3 mEq Na+ 2-2. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. Đleus j.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. Yanık f. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. Kanama b. s.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. 2000.baskı. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. b) AKŞ = 140 mg/dl. Konjestif kalp yetmezliği ı. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. 5.343) Poliüri. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. Renal hipoperfüzyon (hipoksi.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. s.21) Bkz. Hipotansiyon c. Dehidratasyon d. 2.

Cevap C (Ersoy. PPD (-) olsa da korumaya alınır. 0. Daha önce PPD (-) olup. s.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. s. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır.1 U/kg kristalize insülin verilir. 3.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. e) Fibrin ağı oluşumu görülür. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 10. 2000.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. son 12 ayda (+)’leşenler 4. 13. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. olmasın) 2. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır.hastalık). Tablo 2. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. 2000.346) Đnsülin tatbiki: 2. Kan glukoz düzeyi. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi.159) Eritema Enfeksiyozum (5. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir.PEDĐATRĐ 9. ardından 0. saatin sonunda başlanır. Sayı 4.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. Bkz. 2000. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. b) PPD (-) ise BCG yapılır.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. aya dek verilir. Hasta değilse ilaç 6. 12. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0.4 Ü/kg NPH b) 0. b) BOS basıncı yüksektir. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. Önce bolus tarzı. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 177 . s. 11. 2000.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. sferositoz. insan parvovirus B19 ile meydana gelir.

intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir.375) Absans Nöbeti (Petit mal). 2000. Essentials of Pediatrics. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir. Bkz. s.cilt. s. Allerjik reaksiyon.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. Pediatri. -Günde 20-30 defa olur. 1996. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. 14. -Belirgin organik neden saptanamaz. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. Sayı 4. ensefalopadi. 16.677) Bkz. Cevap D (Neyzi. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. 1. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir.1688.baskı. mikrosefali (%73). Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). 1996. giderek 178 Tablo 3. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri. 15. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. ASO) Tablo 4. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. trombosit disfonksiyonu. kongenital kalp hastalığı (%12). -Nöbette bilinç kaybolur.756. -Ani başlar ve ani biter. CRP. Tablo 4.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. 17. Ersoy. kültür (+) ise bu olasılık %3. Ersoy. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. 2. koagülopati. s.553. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. yani 10 kat fazladır. s. s. MEDĐTEST Cilt 9. pankreatit. s. s. 1996. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. 2000. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. hiperglisemi.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson.3. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi. 2. 2000 . Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. Tablo 3.

Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Abdominal distansiyon 10. 1996. s.557. Pedatric Endocrinology. 2000.336) Bkz. Ersoy. 3. 21. s. 2000.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. 1993. 2000. Ersoy. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. Soğuk. Oksi. Tablo 5. 2000 179 . Hematology of Infancy and Childhood. tablo 15-8) Đkincil kanserler. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. s. 22. s.285) Bkz. Tablo 7. Konstipasyon 4.baskı.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. 2.baskı. Letarji (%32) 3. Oksi.1613-1620.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hematology of Infancy and Childhood.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. Geniş fontanel ve sütürler 9. s. Makroglossi 8. Sayı 4. Bkz. 1993. b) Kanama zamanı uzamıştır. Beslenme güçlüğü 5. 19.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas.1531-1540. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. eklem.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. 23. s. 2000. benekli deri 6. Tablo 8.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Ersoy. Uzamış sarılık (%30) 2. Tablo 6.283) Bkz. d) Trombosit sayısı normaldir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.376-377. Tablo 5. kuru. Guatr (çok seyrek) 12. s.PEDĐATRĐ 18. Hipotermi Tablo 6. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. eklem. Umblikal herni 7. Cevap B (Nathan. 1996. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür.

2000. Prognozu en kötü olan tiptir. uterus. 2000. influenza tip B). Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. 2000. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Viral etkenler RSV (%50).220) 180 . Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. s. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. 26.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. bazı adenoviruslar. Sayı 4. influenza ve rinoviruslardır.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. 24.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. -Bothyroid sarkom: Vagen. Yalancı bir kapsülü vardır. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. En sık 6 aylıkken görülür. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. parainfluenza 3.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Embriyonal tipin özel bir şeklidir. 25. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. mikoplazmalar. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. Lokal olarak hızla yayılır. Daha geç evrede karaciğer. aureus e) Strep. s. s. Prognozu iyidir. s. viridans Cevap C (Ersoy. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. influenza d) Staph. 2000.PEDĐATRĐ Tablo 7. s. 2000. pnömonia b) RSV c) H. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 27. kemik ve beyin metastazları yaparlar.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir.

299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır. 28. Otosomal resesif geçişlidir. Pediatri.cilt. calicivirus.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. 29. Pediatri. enterik adenovirus. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. s. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. Pediatri.baskı.cilt. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. 2000.471) Kalıtsal nefrit hematüri. 2.PEDĐATRĐ cuttur. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz. s.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. s. 30. Tablo 9. 2000 Tablo 9. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . s. 2. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. eklem içi kanamalardır. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. Diz.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. MEDĐTEST Cilt 9.390) Bkz. s. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır.cilt. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. Sayı 4. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. 2. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri.382. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. 32.

2. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. anoreksiada pellegra gelişebilir. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). Sayı 4. gri. Buradaki glossitte dil kaba. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. MEDĐTEST Cilt 9.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. 2000.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. Fizik muayenede. 33. Cevap A (Ersoy. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. 2. c) Ca++ düzeyi düşer. malabsorbsiyonlarda. 35. baklagillerden fakir. sonuçta villus hasarı. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. 2000. 2000 . Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. s. Kusma 34 gün. d) Serumda cAMP artar. dalgınlık. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. Bulber konjunktivada kuru. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. 34.43) Bkz. s. Özellikle omuz. Demans. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. 2000. Tablo 10. geç ve kalıcı bulgulardır. oryantasyon bozukluğu. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Subglottik bölge. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit.54) Bkz. Tablo 11. 37. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. Pullanma olur. s. b) Alkalen fosfataz artar. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. suprasternal. Tedavide mısır. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir. zorlu solunum. renkli plaklar (Bitot lekeleri). Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. Metalik nitelikte öksürük. e) PTH artar. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. 3.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür.baskı. 36. keskin kenarlı plaklar olur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. depresyon. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. ancak çocuklarda nadirdir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. glossit. s.Dermatit. 2000.

hipotansiyon.285. Đdrar asitüri N. 2. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. En sık tutulan eklem dizdir. haftada normaldir.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. s. En sık büyük eklemler tutulur. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. 183 . Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. s. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur.PEDĐATRĐ Tablo 10. splenomegali. Sayı 4. Çocukta tipik olarak.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. Tablo 12. ortostatik hipotansiyon. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. PTH N. 2. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. 2. c) Splenomegali vardır. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze.coli b) B grubu streptokoklar c) S. s. gövdeyi. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir.312) Bkz. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar.baskı. aksırık. e) Anemi vardır. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder. 39. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Gövdede eritematöz maküler döküntü. 2000 Tablo 11. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. gövde pembe 40. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. e) Kraniyal sinirleri tutabilir.baskı. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. cAMP N. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. s. 2. 41.baskı. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. b) BOS 1. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. 38. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. Amino Fosfatüri N. derin de olabilen anemi vardır. b) Her iki cinste eşit gözükür.

Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur.cilt. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. ateş.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. Muayenede bulber hipertrofi. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. s.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. 2. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. kol-bacak hareketlerinde azalma.baskı. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. grup B streptokoklar S. Sayı 4. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir. s. BOS sıklıkla hastalığın 1. fokal duyarlılık (%70). Staphylococcus aureus ya da Candida S. Zamanla nöronlar kaybolur.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. Hastalık. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. üriner retansiyon veya inkontinansa. Pediatri. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. 184 43. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. aureus. streptokoklar (%10). Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. aureus (%60-90.PEDĐATRĐ Tablo 12. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi). basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. s.cilt. Güçsüzlük 6. Escherichia coli. 44.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. 2. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. yerel ödem. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. Pediatri. X’e bağlı olarak geçer. Salmonella.55) Fabry hastalığı. Hastalıkta kesin tanı serum. 2. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. 2000 . eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. 42. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). seyrek olarak gram negatif basiller. lökosit. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir.

ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. 2. Fazla miktarlardaki fenilalanin. Fenilketonüri. Ekstremite ağrıları. miyoglobinüri. hirsutizm sık görülen bir bulgudur.42) Hurler sendromu.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Genellikle 624. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. Pediatri. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Hemen tüm dokular tutulmuştur. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur.cilt. terleme olmaması. 185 . s. 2. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. proteinüri. dirsek. Ayrıca kalp kapakları. e) Refleksler hiperaktiftir. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. hafif pençe eli deformitesi vardır. iskelet kaslarında azalmıştır.7) Fenilketonüri (PKU). plazma. Đlk belirti. Dişler deforme. Kesin tanı. s. endokard ve miyokard kalınlaşır. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. göz yaşı. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. s. aylarda zeka geriliği belirginleşir. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. b) Kusma en erken belirtidir. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Sayı 4. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. Deri kalındır. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. Diz. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. çabuk yorulma şikayetidir. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. lökosit. c) Hipotonisite vardır. 45. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. parmaklar kısa ve künttür. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Kombine. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. Egzersizden sonra serum transaminaz. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. 2. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. omuz. eller geniş. aylar arasında hepatosplenomegali. iskelet deformiteleri. Nörolojik belirtilerin serebrosid. ateş. Tanıda. idrar. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur.cilt. sülfatid. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. 47. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. Hipertonisite vardır. 46. Pediatri. kaba yüz yapısı.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Neyzi. 18-24. Hastalar doğumda normaldir.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. büyük dil.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. Pediatri. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. kas fosforilaz eksikliği. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. B grubundan hastalarda vasküler epitel. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. kas krampları.cilt.

Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. Albinizmde deri ile birlikte saç. s. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. s. En fazla ilk yaşlarda. Taşipne vardır. Bulaşma direkt temas ile olur. nazal veya orofaringeal materyelden. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. nezle. bu nedenle pubis. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. 50. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. solunum yetersizliğinden ölebilir.cilt. Tablo 13. Pediatri. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür.cilt. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir.PEDĐATRĐ Tablo 13. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. Virusun nazofaringeal. Ekspiryum uzamıştır. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. MEDĐTEST Cilt 9. Hasta. kaş. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. 1. evresinde görülür. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir.cilt. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. s. Sayı 4. Bazen raller de duyulabilir. 2000 48. s. Pediatri. Ölüm oranı %1-5 arasıdır.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. çok zaman tek taraflı. Solunum yüzeyelleşebilir. 1. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. Pediatri.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. Wheezing duyulur. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. Meme gelişmesini. meme gelişmesinin 3-4.278) Bkz. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . Pediatri. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. öksürük ve hafif ateş olur. Boy büyümesinin en hızlı dönemi.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. yaygın olarak albinizmde görülür.cilt. 1. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. 51. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. 1. büyük. ergenliğin erken döneminde başlar. 49. kirpikler de pigmentten yoksundur. ateş ve halsizliktir.

Solunum kaslarının tutulması. Daha sonra spazmlar çok daha sık. plazma hücreleri artar. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. Hastanın şuuru genellikle açıktır. s. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Döküntü ilk olarak aksillalar.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Abdominal duvar. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. s.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. Kan tablosunda lökopeni vardır.5oC’ye yükselen ateş olabilir. 1. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. gününde kırmızı ve nokta şeklinde. baş ağrısı. bulgular. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır.baskı. servikal kısımları tutar. kötü prognoz işaretidir. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. 1. nezle. Döküntüler pembe renklidir. Pediatri. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. gövde ve ekstremitelere yayılır. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 55. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. soyulma görülmez. sonra süratle boyun. Ekzantem kırmızı. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır.gününden önce olur. noktasal ya da ince papüler olabilir. 1. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. Pediatri. anoreksi. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler.351. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. uzun ve ağrılı olur. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. kasık ve antekübital 187 . döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. Adenopati jeneralize olabilir.352) Kızıl. hafif konjunktivit. Sayı 4. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. Anormal lenfositlere de rastlanabilir.cilt. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir.cilt. Alın kırışıklığı. 53. öksürük. s. Kızılın epidemiyoloji. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. Kızıldan farklı olarak. postauriküler. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. parlak ışık. 3.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. asfiksiye. tahta gibi serttir. 2. Ateş. 2. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. s. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir.PEDĐATRĐ 52. Yüksek ateş. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir.cilt. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. kasık ve boyundan başlar.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir. Pediatri. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Spinal sıvı normaldir. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. günde döküntü tamamen kaybolur. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. Nadir olarak da 39oC-39.684. Döküntünün 1. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. 3 gün kadar kısa. 54. Hastalık sinsice. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. koma ve ölüme neden olur. kollar. Döküntü ilk önce yüzden başlar. ancak ön planda suboksipital. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir.

retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). 2. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye.61) Bkz. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. Optik atrofi. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili).baskı. enüresis alarmları ve imipramine’dir. apne Yok Gangren. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. s. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. 57.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. Bilinmiyor Kolik. s. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. 2000 . Tablo 14. 2.baskı. 2.baskı.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar. Tablo 14. 58. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. Sayı 4. 56. s.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık.

kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. MEDĐTEST Cilt 9. 7 ve 8. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar. 60. PCO2’de 10 mmHg için HCO32. renal bikarbonat atılımı HCO3.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. 2. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. bulantı. 2. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir.589) Bkz. s. 2000 61.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. serebellar ataksi. parezi görülebilir.PEDĐATRĐ Tablo 15. diplopi.(renal) HCO3.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 2000. Sayı 4.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür. s. yorgunluk.(renal) ↓ HCO3.1 mEq/L artar. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır.0-8. Daha yüksek düzeyler (7. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. baş dönmesi. 2000. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. s.(renal) ↓ HCO3.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.0 mEq/L).Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. kraniyal sinir felci görülür. kusma. Hiponatremi. 189 .5 mEq/L düşer. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir. b) Akut böbrek yetmezliği yapar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut). PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. Tablo 15. 62. d) Coombs testi pozitiftir. 63.5 mEq-L artar. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. En sık 6.5-7. güçsüzlük. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.baskı.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır.378) Karbamazepinin yan etkileri. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3. e) Retikülositler artmıştır. s. 2.

Primer tümör sıklıkla. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. Sayı 4. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. Fizik muayenede solukluk. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Đdrar analizinde. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 .Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. humerus. Coombs testi negatiftir.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. mikroskopik hematüri. hiperemi. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. s. yumuşak doku şişkinliği. fibula. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. irritabilite ve oligüri söz konusudur. daha ziyade adölesan dönemde görülür. 64. s. humerus (%15) tutulumları da olabilir. kostalar.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). Sıklıkla femur tutulur (%40). Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. regional lenf nodu tutulumu (%20). Kan yaymasında şistositler. letarji. trombositopeni. Tablo 16. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. 2000. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Meduller kavite veya periost kökenlidir. Ayrıca tibia (%15). Cevap C (Ersoy. s. proteinüri ve silendirler görülebilir. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. peteşi. 2000. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. 2000. Retikülosit sayısı artmıştır. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. Sedimentasyon artmıştır. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Lezyonun olduğu tarafta ağrı.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. aksırık. distal femur.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. c) En sık vertebralar tutulur.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kötü prognoz bulguları. Lökositozis sıktır. ödem. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. s. Tablo 16. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Fleksiyon halindeki bebek. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. 65.303) Osteosarkom. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir.54) Bkz. 2000.

Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. Tablo 17. dekadlarda ortaya çıkar. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. Pediatri.686-687) Erythema infectiosum (5. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. 1. 3 evre şeklinde seyreder. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. körlük. ay Cevap B (Neyzi. s.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E.cilt. 1. 191 .Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. 68.44) Gül lekeleri. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. d) Đnfertiliteye sebep olur. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. 2000. c) Malignleşmez. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. Bazen shigellosis’te de olabilir. 2000. Essentials of Pediatrics.328) Kriptorşidizm.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H. s. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. s. parezi. meningitis Cevap B (Nelson. 70. Pediatri. Tedaviye gereksinim yoktur.baskı. sayıları 6-12’yi bulan. 2000 Tablo 17. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. yenidoğanlarda %3.100) Bkz. 71. s. meningokok %15. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. öğrenme bozukluğu.5. Cevap C (Ersoy. influenzae %8. follikülit. sellülit.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. Prodrom dönemi yoktur. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. pnökokok %25). gün olduğu sanılmaktadır. influenza d) Candida e) N.cilt. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. 72. nöbet. 69.4 oranında görülür. s. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. büllöz impetigo. Komplikasyon olarak artrit. s. 2. Retraktil testis. 3. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. bazen torsiyone testis olabilir. 2. 1. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. püstül. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. Sıcakta döküntüler artar. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. ay b) 15-18.144) S. Prematürite ile bu oran artar. Kuluçka döneminin 6-14. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı).PEDĐATRĐ 67. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. e) Processus vaginalis açıktır.7 oranında.cilt. Sayı 4. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. 1. Pediatri.

en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. 1.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. 73. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. sarılık.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. s. kusma. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri. kolay kırılma. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. Pediatri. alopesi. letarji.S. Bulantı.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. 1.-V. depigmente ve hiperpigmante alanlar. 1. ağız kenarında çatlaklar. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. 1. ancak ödem. kemiklerde şişlikler. tartı alamama. Pediatri. s. Sayı 4. 76. bazen ülserleşmeler görülür. 77. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. Deride pullanma.C.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. 74. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır.C. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. Đştahsızlık.cilt. Kafa içi basınç artması. seboreik lezyonlar. bazen de yüzde görülen ödemdir. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Yaşa göre boy genellikle normaldir. s. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. tartı kaybını maskeler. çatlaklar. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. hipopotasemi mevcuttur. baş ağrısı olabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pediatri. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. deride pullanma ve soyulma. tartı alımının durması. özellikle proteinden yoksun. fontanel kabarıklığı vardır. kraniotabes olabilir. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir.cilt. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır. X-Ray’de kardiyomegali. kusma.cilt.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. s. hepatomegali.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. 2000.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. s. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. 78.cilt. 75. Erkek çocuklarda daha sıktır. 2000 fazlalığında hepatomegali . Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. Saçlarda renk açılması. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. Hipoalbüminemi. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır.407) Kwashiorkor.

PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. 1. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. s.515) Bkz. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. Gerek erişkinlerde. kas ağrısı. Pellegra.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. iştah kaybı. Tablo 19. s. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. 1. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. stomatit. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur.cilt.504) Bkz. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. s. s. 84. Pediatri.498) IgG. ekstremitelerde parestezi.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi.cilt. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. Pediatri. periferik paralizi. MCV artmıştır. halsizlik. 2000 81. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. glosit gibi mukoza lezyonları.424) Biotin eksikliği. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. 79.cilt. blefarit. s.cilt. Sayı 4.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi.cilt. 83. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. solukluk. anoreksi.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. dalgınlık. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir. Tablo 18. Klinik olarak glossit. 1. emosyonel instabilite.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. Pediatri.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. irritabilite. depresyon. irritabilite ve ishal görülebilir. depresyon. Pediatri.cilt. 85. Esas bulgu. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. oriyantasyon bozukluğu. 82. 1. Glosit. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. depresyon. Pediatri. diyare. s. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri. Pediatri. s. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. kas yorgunluğu. iştahsızlık. günlük işlere ilgi azalması.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . MEDĐTEST Cilt 9.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. tremor. 1. 1. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır.cilt. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. 80. hiperestezi. Pediatri. 1. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir.

TOPV Td (3). TOPV DPT (2).626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. s. 2000 . nötrofil yapımını arttırır. B ve mast hücreleri uyarıcısı. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. Antiviral. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı.influenzae. Pediatri. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. makülopapüler 194 Tablo 19. N. Pre B hücre proliferasyonu uyarır.PEDĐATRĐ Tablo 18. mast hücreleri.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. antiproliferatif Đmmun regülatör. Hematopoetik büyüme faktörü. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. IgA yapımını arttırır.menengitidis’tir. Myeloid seri yapımını arttırır. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. T. immun reaksiyonları arttırıcı. keratinositler. 86.546) C2 yetersizliği. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. vasküler tromboz. TOPV DPT (2). Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. 1. kemotaksi uyarıcısı. T hücre proliferasyonu. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. vasküler tromboz.pneumoniae olmak üzere H. tümör nekrozu. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler.cilt. otosomal resesif geçişlidir. 1. fibroblastlar. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. bakteriyemi. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. s. TOPV DPT (2). natürel killer hücreler Makrofajlar. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. Makrofaj yapımını arttırır. Pediatri.cilt. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. TOPV Kızamık DPT (2). tümör nekrozu. En sık saptanan etkenler başta S. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. timositler. menenjit gözlenir. tümör hücrelerini öldürücü etki. endotel hücreler. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Myeloid büyüme faktörü. Đnflamasyonu. antiproliferatif Antiviral. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. tümör hücrelerini öldürücü etki. Cevap E (Neyzi. timus Makrofajlar. IgE yapımını arttırır. Sayı 4. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. mast hücreleri proliferasyonu.

s. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. haftada spontan hareketler başlar.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. 3. s. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. 4. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. farinks. hafta d) 20. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. ST depresyonu. Baş gövdeye göre çok büyüktür. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. s. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. hareketleri 13-14. ISS’da ana katyon K+’dur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. izole göz hareketleri başlar. 2000. burun. Tonsiller büyümüştür.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Soyulma 3-4 haftada geçer. Bununla beraber ileus. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. Doğuma yakın kıllar biter. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. 2000. Saçlar. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. poliüri. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. miyokardiyal fibrozis. hafta c) 15. ayda. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. diğer bulgulardır. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. Đlk ve 2. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir.4) 4. yutma güçlüğü.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. Gözler kapalıdır. Dil. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. boğaz ağrısı. dil ve damak). Enantem. 87. 88. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. Ateş ikinci gün doruğa erişir. T dalgasının tersine dönmesi. baş ağrısı. buna da kırmızı ahududu dili denir. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. haftada. tırnaklar. Ani başlayan ateş. 195 . 90. 89. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. diş yerleri. 9. 4 ve 5. 2000 hissetmez. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. ayda kıllanma başlar. QT aralığının uzaması. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. 5.ayda kulak.2000. haftadan itibaren hisseder. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. Anne. 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. genital organlar belirginleşir. kırmızı ve belirgin duruma gelir. 8. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. sodyum tutulumu. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. lanugo vücudu sarmıştır. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. ucu ve kenarları kırmızıdır. hafta b) 9. renal amonyak yapım artışı.24) Hipokalemik sonucu: 1. kirpikler belirginleşmeye başlar. polidipsi. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. 6. Bu kıllanma geçicidir. Bu kıllara lanugo adı verilir. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Giderek papillalar ödemli. s. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. 2. 4. kusma kızılın prodromal belirtileridir.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. ödem ve hipokalemik nefropati. ESS’daki ana anyon Cl’dur. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Aksilla. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). 2000.

dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. aureus d) RSV e) B. 2000 . Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır.PEDĐATRĐ 91.213) Primer etken bakterilerdir. 92.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. 2000. 2000.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. 2000. Schirmer testi yapılabilir.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur. Otoantikorlar 4. 1.influenza’dır (%25).Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. Nadiren RSV.129) Sjögren sendromunun komponentleri.aeruginosa’dır. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). 95. 2000. adenovirus. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Otitis media sıktır. pnömonia b) Adenovirus c) Staph. s. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. kataralis Cevap A (Ersoy. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. psödolenfoma. 96. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. s. S.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. s. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. Kollajen doku hastalıkları 3. 93. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H. 2000. Diğer bulgular (lenfoma.aureus ve P. 2000. 97. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir. makroglobülinemi) Tanıda. s. 2000. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 94. s.126) Gottron papülleri. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. S. Situs inversus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Branhamella catarrhalis. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. s. Frontal sinüs.

derece ventrikül aktivitesi vardır. s. hafta e) 20. Prekordiuma. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. hafta d) 14-18. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. 98. Özellikler: -Daima sistoliktirler. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. 102.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. Prekordium hiperdinamiktir. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. interkostal aralıkta duyulur. s.Konjenital kalp hastalıkları. Kan basıncı. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. Sayı 4. d) EKG normaldir. EKG’de sağ eksen kayması. Trille beraber bulunmazlar. 2000 . Sol 2. sol 4. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. 2. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. 99. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. 2000. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. Ateş. e) Daima diastoliktirler. Masum üfürümler ne kalpte. interkostal aralıktan apekse. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur.239) PDA. Cevap E (Ersoy. 2000.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. hafta c) 8-12. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). aort darlığı. -Üfürümler müzikaldir.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. Đlk komponent aortaya. suprasternal oluğa yayılır. 2000. radyasyon. 2000. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. ikincisi pulmoner kapağa aittir. middiyastolik üfürüm VSD. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. Sol 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ve 3. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. s. Telekardiyografide kalp büyük. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. haftaları arasında ortaya çıkar. MEDĐTEST Cilt 9. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. EKG ve radyografi normaldir.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. ilaçlar. aort ve pulmoner artere bölünür. b) Hemen hiç yayılmazlar. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. heyecan. hafta b) 5-8. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. 101. aort yetersizliği. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması.

2000 . infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur. Sayı 4. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. 105. Pediatri. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. Pediatri. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. ön planda kafa çiftleri. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. ağrı. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar.cilt. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. Anemide nöbet sıktır. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. MEDĐTEST Cilt 9. kraniyal sinir d) X. s. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. Bebek. Pediatri.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır.cilt.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. Spongioblastom.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. Tablo 20. çiftler %80. Glioblastom). s. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. yüz. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. KĐBAS geç olarak gelişir.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. BOS bulguları genellikle normaldir. n. 106. Nöbetin sebepleri. 2. s. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. 107. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. 2. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. s. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur.691) Medulloblastoma. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır.trigeminus %60 ve n. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. 2. Periferik direnç arttırılır. 2. kraniyal sinir e) VI. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. Genellikle tanı. s. s. kulak.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy.cilt. 103.660) Bkz. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. Kan basıncı ve kalp atımı artar. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. kraniyal sinir b) V. abducens %55 oranında tutulur. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. kraniyal sinir c) VII. Pediatri. sinüs. Essentials of Pediatrics.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. Bazen de. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar.baskı. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. Prognoz kötüdür. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90.cilt. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. Ancak bu bulgu. 2000. Bulgular. 2. IX ve X. 104.

Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar.baskı. Kas tonusu artar. Essentials of Pediatrics. hızlı. hiperkinetik. Kas tonusu azalmıştır.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. s. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. ritmik titreme hareketlidir. Tablo 21. yavaş. yavaş. s. kaba.baskı. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur.PEDĐATRĐ Tablo 20. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. süregen. 199 . 109. 2. Essentials of Pediatrics. 2000 Cevap C (Nelson.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir.. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. düzensiz. Sayı 4. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. sürekli olmayan. şekilsiz bir harekettir.698) Bkz. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. istemsiz.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). Distoni hiperkinetik. 2.707) Kore hiperkinetik. Atetoz hiperkinetik.

tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. Tırnak lunulalarının kaybolması. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir. 1. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. sulu gıdaların burundan gelmesi. Laringomala200 . 1. s. 111. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar.cilt. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz.cilt. MEDĐTEST Cilt 9. Yutma güçlüğü. s. Pediatri.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. Pediatri. Pediatri. 1-2 haftada tamamen geriler. Pediatri. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. 1. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. nefrotik sendromda görülebilir. Laringomalasi. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir.PEDĐATRĐ Tablo 21. Sayı 4. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. Kaşık tırnak (coilonychia). Sirozda.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları.cilt. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. s. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). 112. 113. s.643. 1.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. 2000 110.cilt. Pediatri. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. 1. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir. Pectus excavatus ile birlikte olabilir.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Baş gelişlerinde omuzun. doğumsal kalp hastalıkları. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. s.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor).cilt. burundan konuşma ile kendini gösterir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. Bu durum. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur. 114.

s. 118. s. Pediatri. 116. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9. 2. Etiyolojisi iyi bilinmez. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir.244) Fasiyal sinir. b) Tedavi gerektirmez. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. s. Kendiliğinden rezorbe olur.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. 119.189) Yenidoğanda ön. 1. Özellikle ikinci günde görülür. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. Pediatri. Sayı 4. Ön fontanel genellikle 10-12. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır. Gebeliğin 8. doğumda en sık zedelenen sinirdir. 1. 1. Cevap A (Neyzi. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi.177) Embriyo. s. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır. 121. 120.baskı.cilt. arka. Kanda eozinofili yoktur. s. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. c) Doğumdan sonra 2. Essentials of Pediatrics. pretermlerde daha az sıklıkla görülür.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. 1. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. s. 4-8.hafta Cevap A (Neyzi. Pediatri.299) Özgün döküntüler. hafta c) 7.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. 1. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. günde görülür. Tedavi gerektirmez. Pediatri. Prognoz genellikle iyidir. yaklaşık 4. aylarda kapanır.cilt. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. s. kleidokranial dizostoz. 117.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum).cilt. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte.cilt. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. hafta b) 6. hafta d) 8. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis.PEDĐATRĐ 115.cilt. Pediatri. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. d) Eozinofili yoktur.cilt. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir. 1. hafta e) 10. Pediatri. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir.

Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. Sayı 4. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. intrauterin gelişme geriliği. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu.124-125) Đnvajinasyon. e) Polipler genellikle saplıdır. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı.cilt. Pediatri.123) Peutz-Jeghers sendromu.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Kusmalar giderek safralı olur. mide. s. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. duodenum ve kolonda oluşa202 . d) Deri ve mukozaları tutar. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. ileum. kusma gibi belirtilere neden olurlar. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. 123. En sık ileumda görülür (ileoçekal). ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. mikrosefali. körlük. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. b) Polipler ileusa yol açabilir. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur. Pediatri.cilt. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir.PEDĐATRĐ Tablo 22. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. 2. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. MEDĐTEST Cilt 9. Essentials of Pediatrics. c) Polipler en sık kolonda görülür. Sıklık sırasıyla jejunum. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. Tablo 22. overlerde kist. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. anus etrafında da oluşabilirler. 2. Đnvajinasyon. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. punktat konYüz ve kulak anomalileri. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. El ve ayak ayalarında.baskı.162) Bkz. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Bu hastalarda çomak parmak. s. 2. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Cevap C (Neyzi. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. s. 124. sağırlık.

435) Baş ağrısı. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti.0 g/l’den daha azdır. 5. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni.baskı. kusma ve ishal vardır.coli d) H. 129. 2. 5. 2000 128. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. 1995. ishal.18-19. Katkı Pediatri Dergisi 1990. Pediatri. terleme.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. karın ağrısı. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. s.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. Clinical Pediatric Neurology. 1996.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. 11(3):231-41.baskı. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler.PEDĐATRĐ 125. 3. bulantı.baskı. Menkes. ateş. Ersoy. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. 1996.cilt. 131.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. 15. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. Nelson Textbook of Pediatrics. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. 126. s. 127. ataksi. Paroksismal özelliği vardır. 203 . Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. sekresyonlarda artış. 1997. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. konvülziyon. 2000. 3. Protein içeriği genellikle 2. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. 15. cılız ağlama.baskı. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. 15. baş dönmesi. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. Textbook of Child Neurology. Textbook of Child Neurology. s.baskı. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. miyozis. Clinical Pediatric Neurology. s. 6 ay-5 ay arasında sık görülür.baskı. kusma. MEDĐTEST Cilt 9. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. Sayı 4. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu. 130. Clinical Pediatric Neurology. 3. Sıvı bulanıktır.

13. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. s.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür.baskı. 4.5 mmHg dır.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. McAninch. 6. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir.baskı. 13. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir. 6. 7. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır.baskı. 6. s. Sistin.5 mmHg e) 15. s. Campbell's Urology.5 mmHg c) 6. Smith's.275) Ürik asit taşları non-opaktır. 8. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. Campbell's Urology. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur. 1992. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. General Urology. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho.baskı. Campbell's Urology. 1992. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır. s.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. McAninch. 2000 .baskı. 2. 13. 262 5. 6. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. s.760-761) IVP en iyi yöntemdir. s. 3. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir.0 mmHg b) 2. 1992. Smith's General Urology. s. 13.ÜROLOJĐ 1. Smith's General Urology. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi.0 mmHg Cevap C (Patrick.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. Atrofik. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Smith's General Urology.baskı. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sayı 5.baskı.5 mmHg d) 10.

s. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır.baskı.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10. s. s.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. 2. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. Cevap C (Campbell's Urology. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. 13. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. 1992. 13. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. Smith's General Urology.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E.aureus Cevap D (Campell's Urology. 1992. 9. s. s.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür. Sayı 5. Cevap B (Duckett. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir. akciğer.baskı. 2000 d) Klebsiella e) S.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar.coli b) P. Đnfeksiyon ajanı %75 E. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. 1992. Adult and Pediatric Urology.baskı.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. baskı.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. 1992. 1. s. s. 6. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.378-412) Flutamid.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9.baskı.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. 10. c) 10.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. 6. b) 8. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. s. 13.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 . 14.baskı.mirabilis e) S. 11.coli'dir. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. 6.aeruginosa c) S. 12.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. baskı.aureus Cevap A (Yaman. e) 20. d) 16. 16. 15. Smith's General Urology.feacalis d) P. Üroloji. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir. Üretranın kısa olması.

422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir.S ve ark. 2000 .13) Paraneoplastik Sendromlar. 19. 1992. baskı. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur. 20.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. O: Ürogenital Tümörler. 23.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır.Temel Üroloji. beyin ve kemiklere yayılabilir. 1992. Üroloji 1. kr. Üroloji 1. 24.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. baskı.128) Sonradan periureteritis fibröza.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır. Ateş (%26).Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. Nöropati (%4). 21. Hiperkalsemi (%8).490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. L. 6.L.S ve ark.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. 17. Aorta. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. s. periüreterit. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. 1992. 1998. 1995 s. baskı. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. baskı. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur.2135) Tiriamteren. 6. 1990 s. 1990 s. 22. V. 6. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. Polisitemi (%2-6).Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.O Ürogenital Tümörler. s. Yani Üreterler. peri-üreteritis palstika. Anemi (%33). 1992. 18. Sayı 5. Olguların %30'da görülür. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir.S ve ark. Sedimantasyon hızı (%60). s. 6. baskı.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology. s. L. s.baskı. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. 1995. s.

Normal 4-10 ng/ml ise.349-753) Yolk Salk Tm.4.'lerde % 75 oranında yükselir. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir. Đnci. 2000 . geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır.baskı 1995. 25. 1. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz.5 c) 3. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. PSA: 0-4 ng/ml ise. Üroloji. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. s. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. Ürogenital Tümörler. Temel Üroloji. 1.387. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.5 ng/ml. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.'dür. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır.5 d) 4. 1990. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. Ürogenital Tümörler. 1998 s. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. a) 1. Yolk Salk Tm. Germinal Hücreli Tm. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. 3.baskı. Bilateral abdominal testisin birinde tm.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır. Seminom 2. 5. Anafarta.142-161. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. Ürolojide Tanı Yöntemleri. s. s.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. Ancak VUR araştırması.baskı 1990 s. Tümör olarak kabul edilmektedir.'lerdir. Teratokarsinom (Mıx Tm.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm.2.'ler: 1. 1996. Koriokarsinom 7. Ultrasonografi .5 Cevap B (Đnci.3. s.'ler: 1.2. oluşursa. Temel Üroloji.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. olarak saptandı. 26.119. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. olarak saptandı. b) Puberta precox'a neden olurlar. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir. Poliembriyoma 6. Leyding Hücreli Tm. 1998.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. VUR tanısında değeri sınırlıdır. Seminomadır. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. 2. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. Sayı 5.-(308) 27. 1.'üdür. Yaman. Bu hastalarda en sık görülen tm. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı.s.5 e) 1.4. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. Cevap D (Yaman. Granüloza Hücreli Tm.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm. Üroloji.3 b) 2. periüretral bölgeden (%5). Spermasitik Seminom 3. Embriyonel Karsinom 4. Đnci. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. 1995 s.319-323-377. Sertoli Hücreli Tm. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. diğerinde oluşma riski % 30'dur. şüpheli 10-20 ng/ml ise.

ıkınma. 33. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. s. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. Epodyl. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. 2. Mitomycin-C.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. MEDĐTEST Cilt 9. 1. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. Doxorubıcın. s.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. s. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. Cytoxan. Metotrexate. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. Sistemik KT: Cısplatın. proflometri üretral basıncı. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. Üroloji.(Adrıamycn).432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. 1. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. 29. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir. s. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir. Sayı 5.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. Üroloji.ÜROLOJĐ hipoekoik. 1998. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir. Adriamycin. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. Prostat lastik kıvamındadır. 28. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. baskı 1990 s. Ani intraabdominal basınç artışları.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. 2000 . s. Cevap D (Temel Üroloji.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. Cevap B (Temel Üroloji. 1998.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. 1998.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir. 32. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır.baskı 1990. Vınblastın. 34. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. Bleomycın.5-Fluorourasıl. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. Đdrar akım hızını ölçer. 1998. 31. Orta hattaki sulkus silinmiştir. Mytomycin-C.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. b) Komplet veya inkomlet olabilir. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir.375) Üroflovmetri. 30.

Cevap C (Walsh. 37. 7. s.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. 1998. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. 41. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji. s. 1998. b) Azoospermi.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. 1998. s. 267 .5 yaş arasında bitirilmelidir.831) Üriner Tbc.baskı. 7. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. 2000 Cevap B (Temel Üroloji.831. s. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. 1998. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk. Campbell's Urology. 1998. 1998 s. 35. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40. c) Oligozospermi. e) Teratozoospermi. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. Abakteriyel prostatitle karışabilir. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. Cevap D (Temel Üroloji.baskı. 1998 s.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. 36.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. 1998. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. 38. s. Sayı 5.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur. d) Astenozoopspermi. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. 40.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. s. Campbell's Urology. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar.

Campbell's Urology. üriner sistem anomalisi. Campbell's Urology. osteoporoz. çocuk.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. intestinal bozukluklar. 7.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır. patolojik kemik kırıkları. 14. sistin. 7.ÜROLOJĐ 42.baskı.baskı. 43. .2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder.5 arasındadır. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh.baskı s. 1998 s. 1. 1998 s. 1998 s.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh. Campbell's Urology.baskı. 44. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir. 45. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. üriner enfeksiyon. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. baskı. ürik asit ve struvit taşları. 7. SayıĐ 5. s. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh.

Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Sayı 5. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. 5. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. 2000 . Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. 6. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. 3. MEDĐTEST Cilt 9. 2. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. 7. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. 4. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır.

Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. 2.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. 2. Sayı 5. 283 . s. s.923) MEDĐTEST Cilt 9. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. s.1147) 16. Anesthesia. Clinical Anaesthesia. s. 1996. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. s.146) 12. Anesthesia. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. 2. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. s.1138) 13.79) 11. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur. Cevap C (Miller.baskı. b) Yalnızca yumuşak damak görülür.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. 9. s. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. 1994. 10. 1994. Basics of Anesthesia. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller.baskı.baskı.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur.81) 15.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. Klinik Anestezi) MAK.1229) 14. 2000 17.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür.baskı. 1994. Basics of Anesthesia. Mikhail. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. Basics of Anesthesia. Clinical Anesthesiology. Anesthesia. 1989. s. 2. c) Yalnızca uvula görülür.

d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. 2. 1994. s.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. 2. s. HCO3-: 35 mmol/lt. 2. 1996. s.1468) 19. Sayı 5. s. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. 1996. 196) 25. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. 1996. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. 2000 .202) 23. Cevap E (Morgan.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır.193. 1996. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Mikhail.805) 20. s. PCO2: 46 mmHg. Basics of Anesthesia. s. bulunmuştur.275) 18.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. 2.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır.cilt. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. BE: +12 mol/lt.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar.5. s. Basics of Anesthesia.. Clinical Anesthesiology. d) Barbitürat verilir.50) MEDĐTEST Cilt 9.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s.baskı.baskı. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. s. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir.826) 24. Clinical Anesthesiology.baskı. s. Clinical Anesthesiology.151) 284 26. Mikhail.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. Cevap B (Şahinoğlu. Clinical Anesthesiology. 2.baskı. Cevap C (Miller. 1994.163-4) 22. Mikhail.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir.382) 21. Mikhail. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır.

I. 2000 .184) 29. s.S. s. s. 3. Clinical Anesthesia. 4. s.607) 31. 1996. c) Snup snd. 1991.115) 34. Anesthesia Ronald. Klinik Enestezi.baskı.baskı. 1994.239) 30. 1991.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash.229. 1991. 1994.159-160) 35.338-340) 285 Cevap A (Miller. Clinical Anesthesiology.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. 1993. s.baskı.191) 33. d) Kalmann snd.A. Textbook of Medical Physiology.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N.baskı.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. 2.293) MEDĐTEST Cilt 9. Clinical Anesthesia. e) Budd-chiari snd. 1994.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan.32) 32. Sayı 5. b) Dandy-walker snd.baskı.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor. s. s.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton. Anesthesia Ronald.baskı. Cevap A (Esener. s.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. s.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36. 1996. 2. 4. Clinical Anesthesiology.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. 7.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd.baskı. 2. s. Hazards and Complications of Anesthesia. 247) 28.

1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1.baskı. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. s. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. 1998. Grosfeld. s. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. Pediatric Surgery.baskı. 5. umbilikal hernidir. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Cevap C (Scherer. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. s. 1998. 2000 4. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. Pediatric Surgery. 5. 1998) 7. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. b) Olguların %80'i erkektir. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. b) Genellikle iyi huyludurlar. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. 1998) 269 .1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. Rowe. Pediatric Surgery. Pediatr Clin North Am. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. Cevap E (Rove. 1998) 6. 3. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. Fonkalsrud. 5. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. 5. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. MEDĐTEST Cilt 9. Grofeld. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. 1998. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. 2.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. Pediatric Surgery. Coran.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir.baskı. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. Pediatric Surgery. Cevap E (Rove. Sayı 5. 1993. Pediatric Surgery. s.

2000 13. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. Pediatric Surgery. Cevap C (Rove. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. Cevap B (Rove.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. Pediatric Surgery.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. Pediatric Surgery. 1998) 17.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. Pediatric Surgery. kistik. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. Pediatric Surgery. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. yumuşak. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. 1998) 11. Cevap D (Rove. Cevap C (Rove. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. a) Nadir görülür. e) Volvulus görülebilir.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. 1998) 10. Sayı 5. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. b) Kızlarda daha çok görülür. 270 . Pediatric Surgery. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. Pediatric Surgery. d) Yenidoğan döneminde görülmez. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. 1998) 14. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. Pediatric Surgery. Cevap D (Rove. Pediatric Surgery. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. 1998) 16. 1998) 15. 1998) 12.

Cevap B (Rove. 1998. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Özofagus iletilirken. 1998. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove. s. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatric Surgery.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. Sayı 5. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. e) VUR enfeksiyon nedenidir.1163) 27.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır. Pediatric Surgery. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. Pediatric Surgery. s. s. Pediatric Surgery. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. Pediatric Surgery. 1998) 19.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. Pediatric Surgery. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove. b) Tanı ĐVP ile konur.1163) 20.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. fışkırır tarzda.1167-8) 28. Cevap B (Rove. 1998) 24. 2000 . b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır.Direk batın grafisinde.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. Pediatric Surgery. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. 1998) 23. 1998) 22. 1998) 26. 1998. 1998) 25.

d-aa. V d) I. IV. a-aa c) b-bb. Elektroensefalografi IV. e-aa d) b-ee. 15. III. b-dd Cevap A (Behrman. III.1052) 30. 1998. II. e-cc. d-aa. 15. f-aa. Hipertansiyon aa. Vertabral grafileri V. c-ee.1032) 29. c-bb.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. III b) I. Sayı 5. d-cc Cevap D (Behrman. Nelson Textbook of Pediatrics. 1996) 33.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. II. III. f-cc d) a-aa.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. V Cevap E (Behrman.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. Ekokardiyografi III. Karsinoid tümör cc. Nöroblastoma b Diyare bb.baskı.baskı. s. 1996) 34. Wilms tümörü c. c-dd e) e-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. d-aa. s.baskı.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. Renal II. Rabdomyosarkom d. b-cc. d-aa. V e) I. VIPoma bb. Nelson Textbook of Pediatrics. II. V e) II. c-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. 1996) 32. e-cc c) c-bb. Feokromasitoma dd. d-cc. Gardner sendromu a) a-aa. b-ee b) a-dd. II. IV. Nelson Textbook of Pediatrics. IV. f-bb.baskı. Đyi prognoz f. 15. V d) I. V c) I.baskı. V b) II. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. Alveolar tip histopatoloji e. b-dd. 15. 15. II. 1996) 31. V Cevap B (Behrman. III. 2000 . IV. 1998. b-aa e) a-aa. e-cc b) c-bb. III. Peutz-Jeghers sendromu ee. Pediatric Surgery.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. Aniridi cc. Kemik iliği metastazı a) a-bb. IV c) II. c-dd. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9. Pediatric Surgery.

Kotoğyan. s. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar.444. Baskı.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun.417. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. skuam olup. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. 486. Baskı. 2. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. 3. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. 3. Aydemir. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. Baskı. Baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün.474. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. s. 2000 5. 3. 1994. 3.DERMATOLOJĐ 1. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. s.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. Dermatoloji. 3. s. 2. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir.Baskı.O. Kotoğyan. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. papül. Sayı 5. 243 . 490) Pemphigold. Dermatoloji. s. 1994. eritem. s. Baskı. akantoliz olarak adlandırılır. Herpes gestationis. 489. 4.Baskı.31) Baransü. 6. Tipik olarak yüzde görülür. Aydemir. 476. 7. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. 8. s.27) Baransü. 2. Cicatricial pemphigold. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut.

1994. Aydemir. Aydemir.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. Eozinofilik püstüler follikülit. Kotoğyan.194) Baransü. 16. s.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür.Baskı. Piretrin türevlerinden permetrin. s. Aydemir. s. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir.101) Baransü. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. Dermatoloji. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. Dünya Sağlık Örgütü.398) Baransü.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. s. Aydemir. Kotoğyan. steroid. Aydemir. 15. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. Dermatoloji. meme başı. Dermatoloji.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.89) Baransü. Kotoğyan. 13.Baskı. Dermatoloji. s. 1994. 12. ağız mukozasında plak müközle gelen II. Dermatoloji. 2. Kotoğyan. 2. 1994. Kotoğyan. Dermatoloji.156) Baransü. 10.Baskı.Baskı. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. s.730) Baransü. s. 2.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir.800. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. 244 . Kotoğyan. 1994. MEDĐTEST Cilt 9. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. 2. Aydemir. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür.232) Baransü. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün.800. Aydemir. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. 2.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün.Baskı. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. 14. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. 2. kronik bir tablodur. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. Cevap C (Tüzün. 1994. 1994. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir.400.Baskı. 1994. Kotoğyan.Baskı. 2000 Skabies (uyuz). Antibiyotik. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. Sayı 5.DERMATOLOJĐ 9. çok kaşıntılı. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır.Gövdede rozeoller. Dermatoloji. 2.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. Ulcus molle. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır. obezite. 11.

s. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. 2. 1994. Dahi. Savin.1-10) Saçlı deride ortalama 100.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. 22. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. 21. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. Dahi. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. 1990. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Hoministir.Baskı. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. Dahi. 1990. s.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. 23. Dahi.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. 17. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Cevap A (Hunder. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. Savin. Cevap C (Hunder. eşarp. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. Bunlar terminal kıllardır.Baskı.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır. Sayı 5. Clinical Dermatolgy.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var.Baskı. 1990. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. s. MEDĐTEST Cilt 9. 1990. Clinical Dermatolgy.Baskı. Clinical Dermatolgy. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. 2. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. 2. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Dahi. 2. Cevap B (Tüzün.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. Savin. s. 2.000 kıl vardır. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. 1990. 19. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. 2000 20. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. Savin.Baskı. 1990. Clinical Dermatolgy. 2. 1990. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır.Baskı. 18. s. Dahi. Cevap E (Hunder. s.000 kıl vardır.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. klasik uyuzda oluduğu gibidir. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. s. 245 . Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. 2. s. Clinical Dermatolgy. Dermatoloji. Clinical Dermatolgy. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. Clinical Dermatolgy. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. Tedavi.Baskı.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. Savin. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Dahi. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. Savin. Savin. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir.

ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Baskı.Baskı. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. s. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. 25. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. aksiyel artritis. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler.Baskı. 1990. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. Sayı 5. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. Psoriasis. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. Textbook of Dermatology. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. Textbook of Dermatology.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. 27. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. 28.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. Ebling. Burton. Burton.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. 2. Clinical Pedatric Dermatology. Simetrik romatoid artrit benzeri. Sadece distal interfalangial artritis 3. 1992. s. sırasıyla papüler.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. target. rejeneratif. 5. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5.Baskı.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. tümör (akut). 8. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. Bullous disorders of Childhood. James. Andrews' Diseases of the Skin.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. ama RF(-) poliartrit 4. 1. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. IgA. Odom.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. 1992. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. 2000 . Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp.DERMATOLOJĐ 24. 5. 1993. eritemli skuamlı döküntülerdir. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. Ebling.

teması önlemektir. aminoasidüri vardır.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. Dermatology in General Medicine. 1994. 4. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. s. prick. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır.Baskı. poligonal. 4. Cevap C (Fitzpatrick. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. Dermatology in General Medicine. s.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. 1993. 4. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Katoğyan. et al. 31. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. et al.Yüzeyi düz. Başta parmaklar olmak üzere eller. Wolff.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. 2. Wolff. s. et al. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır.Baskı. lenfanjit. trikoreksis invaginata. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Eisen. hedef şeklinde bir nodüle döner. 1993.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. viole renkli. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. Eisen. Dermatology in General Medicine. Dermatology in General Medicine. Sayı 5. Bölgesel lenfadenopati sıktır. Eisen. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. iktiyozis. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. 4. et al. Aydemir. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. et al. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. 30. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup.Baskı. Dermatology in General Medicine. 216-217) Baransü. Bu sendromda AD. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. 32. 2000 .Baskı. Wolff. 29. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Wolff.Baskı. Dinehart-Farmer. s. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. 1993. Dermatoloji. diğerlerinin papülleri eritemlidir. Wolff. 4.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. Eisen.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. s. 1993. Đntradermal. 1993. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. 33. et al.Baskı. parlak. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. Eisen. 34.

1994) Aydemir. 16. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. May.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. aktinik liken planus sayılabilir. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. demir kaybı. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. Dermatoloji. periferik artrit. Dermatoloji. May. 2. hipoalbuminemi. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). akne rozasea.baskı. pemfigus faliaceus.DERMATOLOJĐ 35. Campana. SLE.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. 2000 . Biology of cutaneous squamous cell Ca. MEDĐTEST Cilt 9. Kotoğran. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. 1994. Hipotermi. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. J Am Acad Dermatol 1996: 26.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. Baransu. 38. J Am Acad Dermatol 1992: 26.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. Herpes simpleks: Evolving cocepts. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. Bunlar arasında DLE. Dermatoloji. 2.Baskı. malabsorbsiyon.333-8) Baransu. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. 1994) Baransu. Herpes simpleks. Campana. Kotoğyan. Dermatomyozit. AIDS. konjestif kalp yetmezliği. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). darier hastalığı.Baskı. Common Skin Disease. hiperürisemi. 39. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. s. Kotoğyan. Sayı 5. atopik dermatit. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. Baskı. Aydemir. 2. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. hipertermi. J Am Acad Dermatol 1996. 36. 40. Aydemir. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. 37. 41. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır.

1995. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. Tıbbi Rehabilitasyon. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. s. 7:116. 2. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. 9. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. 7. Ultrason permeabiliteyi arttırır.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. Tıbbi Rehabilitasyon. 1995. 1970. 4. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. s. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. .FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. Tıbbi Rehabilitasyon. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. Cevap A (Çetinyalçın. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur.380) D şıkkı hariç hepsi. 3.180). Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. Tıbbi Rehabilitasyon. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması.283). Sayı 5. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. 8. Tetanik kasılma. Simetrik artrit. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. s. 1995. s. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. 5. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır.

439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. 1994. 1994. Romatizmal Hastalıklar. Tıbbi Rehabilitasyon. 13. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. Romatizmal Hastalıklar.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. 15. Romatizmal Hastalıklar.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. s. 3. 1994.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır.464-482). 11.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. Romatizmal hastalıklar.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna. 10. 1994. s.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. s.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. 3. 2000 14. 16. kifoz.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. MEDĐTEST Cilt 9.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. s.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. baskı. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). s.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 1994. 12. baskı.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. 24:368. 1994. s. 1994. 3. 259 . Aynı zamanda karın kasları.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. s. Sayı 5. baskı. Romatizmal Hastalıklar. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur.

c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. torakal ile 1. s. 23. 19.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.97-99).Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. 21.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. Sayı 5. s. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. s. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. 1994. Romatizmal Hastalıklar.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. 18. baskı.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d).155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. Lomber vertebralarda görülür. 24. Rehabilitation Medicine. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. Cevap E (Tuna. 1990. MEDĐTEST Cilt 9.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. s.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. 3. Kalçada % 38.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur. 20. 2000 . s. 22.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa.

Rehabilitation Medicine.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. derine nüfuz etmez.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir.267) TENS bir analjezik modalitedir 29. s.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. 27. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s. Rehabilitation Medicine.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. s. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. 31.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. s. 30. Rehabilitation Medicine. s.317) Tanım biofeedbacke uyar. 33. 32.258) Sıcak tatbiki.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). 2000 261 . Rehabilitation Medicine. 1990. s. 1990. Pahr.212). 28. Sayı 5. 1990. 34. s. s.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa. Mnubeh'b. kontrendikedir.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. MEDĐTEST Cilt 9.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. Rehabilitation Medicine.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa. s. Rehabiliation Medicine.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir.

6. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. Cevap D (Kanski. 7. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. Cevap A (Kanski. periflebit ve retinit görülür.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. 9. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. 1997. b) Görme alanı defekti yapmaz. Clinical Ophthalmology. Cevap A (Kanski. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. s.165) Multisistem bir hastalıktır.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. d) Vitreus tutulmaz. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. Clinical Ophthalmology. Clinical Ophthalmology. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. 3. s. s. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. Clinical Ophthalmology. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. Cevap D (Kanski. c) Açı normal veya geniştir. s.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. Clinical Ophthalmology. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . MEDĐTEST Cilt 9. s. d) Yetişkinlerde görülür. 1997. Clinical Ophthalmology. e) Sistemik steroid. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. Cevap B (Kanski.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. s. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. Sayı 5. s. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. 8. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. 1997. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. Clinical Ophthalmology.249) Tipik görme alanı defekti yapar. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. Cevap D (Kanski. 1997. 1997. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. 2. b) Ciddi. 1997. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. Cevap D (Kanski. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. 4. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. 1997. Clinical Ophthalmology. 5. 1997. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. c) Ön kamara sığdır. s.GÖZ HASTALIKLARI 1. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur.

c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir. 4.12-10. Fundamentals and Clinical Practice. 1997.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden. Uveitis. Ophthalmology. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. 1989. kromozomdadır. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. s. s. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. Binocular Vision and Oculat Motility. gözü bolca suyla yıkamaktır. 1999. s. Cevap B (Nussenblatt. Cevap C (Shingleton. Eye Trauma. çivi. Cevap D (Nussenblatt.baskı.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir. s.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. Clinical Ophthalmology. 1990) 238 . 11. cam parçası gibi cisimler. Uveitis. 1989. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15.212-247) 16.143-158) 13. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. Cevap D (Shingleton. 2000 14. 10. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. s.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir.baskı.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski. prognozu belirler. 1991. c) Göz.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. 1999. Fundamentals and Clinical Practice. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur.9-2. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. s.329) 15. Sayı 5. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. 1997. 5. Eye Trauma. 1991.Doğru olanı işaretleyiniz. Clinical Ophthalmology. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar. s.212-247) 17. s. d) Her iki gözü de tutar. b) Göze girmiş olan tel.1-3) Retinoblastomada anomali 13. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. e) Asitler. Behçet hastalığı. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. e) Sekonder glokom gelişmez. 1998) 18. a) Granülomatöz bir hastalıktır. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar. Ophthalmology.

Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology. 6.cilt) MEDĐTEST Cilt 9. 2000 239 . 1990-1991. s.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0. Basic and Clinical Science.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos.GÖZ HASTALIKLARI 19. Textbook of Ophthalmology.237) 20. Sayı 5.

2000 .57) Vaka kontrol araştIrmalarInda analizde neden-sonuç ilişkisini dolaylI yoldan göstermek için bir yöntem. Bunlar: 1. 13. Epidemiyoloji. atIklarIn kontrolü gibi) öncelik verilir. Sistematik rastgele örnekleme: Basit rastgele örneklemenin sistematize edilmiş şeklidir. 1992.8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr. YanlIş olanI işaretleyiniz. genellikle taramalar ile hastalarIn mümkün olduğu kadar erken bulunmasI prensibine dayanIr. 2. 3. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak şekilde kümeler rastgele yöntemle seçilir. 2. 5. SayI 5. Đlk olarak evren belirli özelliğe göre kümelere ayrIlIr (coğrafi bölge. s. Fişek. 3. s. AşağIdaki hastalIklardan hangisinde kişiye yönelik koruyucu sağlIk hizmetlerine öncelik verilmelidir? a) KIzamIk b) Tifo c) Kolera d) Hepatit A e) Şigellozis Cevap A (Dirican. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI. eğitim durumu gibi özelliklerine göre homojen dağIlmIşsa kullanIlIr. bağIşIklama. AşağIdakilerden hangisi vaka kontrol araştIrmalarInda hesaplanan risk ölçüsünün yaygIn adIdIr? a) Rölatif risk b) Odds ratio c) Đnsidans d) Prevalans e) Korunabilirlik hIzI Cevap B (Tezcan. 2. 1992. s. 4. Halk SağlIğI Temel Bilgiler.52) Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri. aile planlamasIdIr. 4. hastalIklarIn erken tanI ve tedavisi. 6. Public Health Preventive Medicine. sağlIk eğitimi. ilaçla koruma. Neden ve sonucun (etken-hastalIk) birlikte araştIrIldIğI araştIrma yöntemi aşağIdakilerden hangisidir? a) Vaka raporlarI b) Seri vakalar c) Kesitsel araştIrmalar d) Prospektif kohort araştIrmalarI e) Deneysel araştIrmalar MEDĐTEST Cilt 9. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir. Basit rastgele örnekleme: Evrende bireyler yaş. Birey/birimlerin listesi olmasI gerekir. TIbbi AraştIrmalarIn Yöntem Bilimi. KIzamIk hastalIğI ile mücadelede bağIşIklama hizmetlerine öncelik verilir. Public Health Preventive Medicine. suyun klorlanmasI. s.baskI. okul. s. Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. Kimden başlanacağI kura ile belirlenir. kişisel hijyen. temiz içmekullanam suyu temini. sütün pastorizasyonu. beslenmenin iyileştirilmesi. a) Program bilimsel temele dayanmalI b) Program etik kurallara uygun olmalI c) Program devamlI olmalI d) ProgramIn katI kurallarI olmalI e) Program toplumun ihtiyaçlarIna cevap vermeli Cevap D