ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

a.cilt. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. s. Sayı 1.bölüm. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. 1. Bu nedenle retroperitonal organlardır. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. Anatomi. 1. 1995. a. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. 49. 46.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. 1. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. Elhan.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. ve yüzleri. Anatomi. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. epigastrika inferior d) A. Elhan. 757. s. s. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır. 3.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. Elhan. Gubernakulum. Bulbus penis yakınındadırlar. 1995.'u. A. 1995.ANATOMĐ go inf.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. s. s.cilt. 48. sakralis mediana e) Lig.portae. hepatika propria. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. M. 47. Dalak ise intraperitoneal'dir. Anatomi.gastroduodenalis.249. 2000 Cevap C (Arıncı. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. Üst 1/3'ü. Anatomi.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell. orta kısım. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. 21. Anatomi. umbilikalis'in artığı c) A. Elhan. 1995. 50. s. kaput panckreatikus'la. 43.cilt.425) Kovper bezleri. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 . hilum dışında peritonla sarılıdır.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. pankreas.baskı. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar.350-351) Böbrek. Pancreas'la komşuluğu yoktur. Elhan. 45.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. 44. v. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A.

papilla duodeni major'a açılır. Segmentum basale laterale [SIX] 10.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. Segmentum apicale [SI] 2.382) Akciğer segmentleri. s.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. hepatorenale d) Lig. Arıncı. gastrika sin. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. Arıncı. Segmentum posterius [SII] 3. Segmentum laterale [SIV] 5. Segmentum basale anterius [SVIII] 9.cilt. s. Elhan. 1995. Anatomi. 53.816) Duktus torasikus.porta. 1995. 1. Anatomi. 1995. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur.hepatika propria yer alır. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. Anatomi. 55. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz.308) Duktus koledokus.98. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. Segmentum anterius [SIII] 4. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. 4. Segmentum superius [SVI] 7. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. 1.V.cilt. koronaryum hepatis c) Lig. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. 52. 4. 54. triangulare dekstrum e) Lig. düz kas dokusundan.kava inferior b) V. s. 56. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan.415-416) a. Sayı 1. s. s.Duktus koledokus. 3. çizgili bir kastır. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. s. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy.43. Clinical Anatomy.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. 1992. Elhan. v.260.528-529) Omentum minus. Elhan. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. e şıkkındaki tabaka. d) V. gastrika sin. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. s. 1.cilt. Fig.baskı. Anatomi. 2000 . duktus koledokus ve a. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. hiatus aortikus'tan geçer. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A.baskı. 1995. Elhan. s.baskı. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4.cilt. 5. s. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. Genellikle alt ucun medial bölümü. Segmentum basale mediale.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. 1. d şıkkındaki tabaka.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. Segmentum cardiacum [SVII] 8. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı. 51. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2.

cava superior’un alt yarısı. Mediastinum medius'ta v. v. d) Korpus spongiosum penis. pulmonal damarlar. suspensorium penis'i yapar. Aa.241-242. c) Krus'lar m.392) Mediastinum anterius.azygos. n. bronchus principalis sinister. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. Anatomi. önden bifurcatio tracheae. A. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. mide.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. 9 MEDĐTEST Cilt 9. Arıncı. 1992.cilt) Derin fasya lig. bu aralık burada çok dardır.thoracica interna’nın mediastinal dalları.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. Segmentum basale laterale [SIX] 10. bunun dalları olan a. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar. A.cilt.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı.colica sinistra 2. arkadan 5. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. pankreas. Segmentum basale anterius [SIX] 9. s. 1. Elhan. ligg. 62. Mediastinum posterius. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. 1. s.sigmoideae 3. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3.hemiazygos.baskı. Bu nedenle.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. Anatomi. göğüs omurları.rectalis superior adını alır.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı. 61. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. fleksura coli sinistra ve jejunum. Elhan. Cevap C (Kaplan.-12. Türkçe 1. 1. bifurcatio tracheae. 1995. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. Anatomi. Arıncı. 2. Arterin son bölümü a.rectalis superior 58. colon descendens. v. Sayı 1. Segmentum basale posterius [SX] 57. s. birkaç lenf nodülü ve a. bazen de thymus veya artıkları bulunur. n. v. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür. Burada gevşek bağ dokusu. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. Segmentum basale mediale.pulmonalis dextra ve sinistra. 60. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.cilt. dalak.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur.pudenta interna'dan gelir. colon transversum’un sol 1/3’ü.sternopericardiaca.phrenicus. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. A.azygos’un son bölümü. Mediastinum medius.vagus.splanchnicus’lar. Buarada kalp.kava süperior'un alt yarısı bulunur. Uygulamalı anatomi. truncus pulmonalis. frenikus Cevap B (Arıncı. n. s. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. aorta ascendens. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur. 4.mesenterica inferior. v.76) A. Burada pars thoracica aortae.pulmonalis dextra ve sinistra. e) Penis arterleri a. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. Dalları. pericardium. 59. oesophagus.baskı. Anatomi.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. 2000 . v. Segmentum cardiacum [SVIII] 8.ANATOMĐ 7. bronchus principalis dexter. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar.

Anatomi.ANATOMĐ 63. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. Bezin ön kısmından başlar. daha sonra da m. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. Cevap A (Arıncı. c) Fissura timpanomastoidea. 1. Sayı 1. b) Fissura petroskuamosa. m. üst molar diş hizasında. rotundum d) For.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. Ancak servikal omurların sayısı sabittir. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. 68.buccinatoru deler. Ancak normal insanlarda torasik. Anatomi. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır.294) Stenon kanalı (ductus parotideus).cilt. s. c) 1.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. üst molar diş hizasında. 70.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. s.361) Concha nasalis inferior. üst premolar diş hizasında. spinosum e) For. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. Burada kör bir kanal bulunur.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. 1995.cilt. apisis dentis d) Lig.cilt. alt insiziv diş hizasında. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. Burun deliklerinden 2. 69. Elhan.1519) A. Anatomi. 10 67. os sfenoidale'deki for. laserum c) For. Anatomi. 2. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır.A. d) 1. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir.cilt. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur.meningea media. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. s. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. Elhan. d) Fissura timpanoskuamosa. 2000 . üst premolar diş hizasında. Ancak çoğu disseksiyon. 1995. s. 65. Serbest alt kenarı. ovale b) For. 1995. konkaların en büyük olanıdır. e) Fissura oblikua. Clinically Oriented Anatomy. 66.lingualise katılır. b) 2. 1.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. Arıncı. 1992. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. Cevap E (Arıncı. e) 2. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. M. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır. 64. s. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır.baskı. Anatomi. 30. 2. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. spinosumdan kafa içine girer. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. Elhan.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir.187) Korda timpani.53. Sistematik Anatomi.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. n. s.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. s. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For.cilt.42. 1.Art.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore.

78. siliaris brevis ise m.295) N. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. 3. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar. n.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. 77.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. Sayı 1. Anatomi.baskı. Clinical Anatomy. lakrimalis e) Nn. 71. Gray's Anatomy.siliyaris ve m. Anatomi ders kitabı. n. s. rektus medialis c) M.105-109) Lig supraspinale 7. trigeminus e) N. s. Anatomi. Elhan.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . yani çaprazlaşan yollardır.1355) N. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir. zigomatikus d) N.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. zigomatikotemporalis. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. klaustrum.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha).optikus. abdusens d) N. Elhan.trochlearis.295-305) b. Sekonder sensitif saha ise. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. rektus lateralis b) M.okulomotorius b) N. optikus . 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. 72.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n.n. 2.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan. 73. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. Cevap D (Dere. zigomatiko temporalis b) N. okulomotorius oluşturur. 76.173. aurikulotemporalis c) N. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. 74. efferent yolu. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur.zigomatikus ve n. 29. 1. s.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. 75. Kafa çiftlerinin en incesi olup. oblikus superior d) M.cilt.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür. optikus . s. s. sadece m. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. glandula lakrimalis'e nn.n. lakrimalis. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. 1995.trohlearis c) N.cilt. Hanry.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N. 2000 Cevap A (Snell.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. c. optikus . korpus amigdaloideum'dur.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. a) Sferoid tipi eklemdir. Elhan. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. optikus . putamen. trigeminus . oblikus inferior e) M. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı.baksı.baskı.n. n.n. s. 1995. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. 3. globus pallidus. Anatomi 1.

Bunlar nukleus dentatus.obturatorius accessorius [L3.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. 1995.3.suprachiasmaticus’una gelir. spinoserebellaris posterior. s.cilt.corticopontocerebellaris’in 2.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. s.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. 2. s. 84.pontocerebellaris veya tr. Elhan. 3. 2. Anatomi. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. koni şeklinde bir bezdir. 80. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. Colliculus superior’lar. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. Sulkus kalkarinus. 1. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir. Anatomi.2] 4. 79. nukleus emboliformis. 2. s.spinotektalis. muhtemelen hypothalamus’un nuc.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. Elhan.ilioinguinalis [L1] 3. 2. N. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz. N. primer işitme merkezi.3. 2.cilt. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir.cilt. s. Anatomi. 81. Anatomi.4] 6.cutaneus femoris lateralis [L2.nöronu).Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. N. 83. Tr. N.3] 5. s. s. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder.cilt. 2000 . paleoserebelluma. Corpus pineale ve sapını. Anatomi. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü. 82. N. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. N. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir.cilt. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. subcostalis c) N. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. 1995. Arıncı. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. 1995.cilt. tr. spinotalamikus anterior.225) Plexus lumbalis. ilioinguinalis d) N.cilt. 36.psoas major’un derininde veya içinde bulunur.4] 7.348) Piramis ve uvula. şuursuz propriosepsiyon. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4. Plexus lumbalis’in dalları: 1. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.obturatorius [L2.corticopontocerebellaris denilen bu yol. N. Elhan. Anatomi.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy. hafif dokunma ve basınç.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. vizüel reflekslerle ilgili. afferent liflerden oluşur. genitofemoralis e) N. a) N. 1980. primer duyu merkezi.393) Girus postcentralis.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur. primer görme merkezidir. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler.habenulae’sine geçer.genitofemoralis [L1.917. 2. Elhan. 3. Anatomi. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. iliohypogastricus b) N.femoralis [L2.299) Tr. tr. Girus temporalis superior.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. Sayı 1. küçük. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı.baskı.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. 1995.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı.

s.Oliva denilen oluşumu yapar.olivaris inferior’lar. 2000 87. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir. s. e) N. canalis pterygoidei aracılığı ile n.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . cerebellum ve beyin korteksinden gelir. olivaris accessorius medialis ve nuc. Aslında hipotalamus.cilt. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). Elhan. N.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. b) Radix sympathica: Ggl.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. Bu lifler burada nöron değiştirir. kalp atışı yavaşlar. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir.spino-olivaris). Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir.olivaris inferior (nuc. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. 2. Cevap A (Arıncı. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Bunların en büyüğü nuc. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. Cevap A (Arıncı. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. Klinik Anatomi.baskı. diğer ikisi ise transit geçer. 89. Anatomi. Doğrusunu işaretleyiniz. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. 2. Arıncı. pterygopalatinum’a ggl. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer. mesane kasılarak miksiyon olur. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr.Türkçe bası. nuc. 5.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. cranial sinir b) V. Nuc. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. s.olivaris inferior’dan çıkan lifler.olivocerebellaris).466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. cervicale superius’a geçer. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. s. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. petrosus profundus) getirir. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. istemli hareketlerimizle ilgilidir. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. petrosus major’dan (n.734. Cilt 2. 1998.cilt. simpatik ve sensitif lifler gelir.olivaris principalis). 86.Parasempatik bir gangliyon olan gang. cranial sinir c) IX. Anatomi. Bu simpatik uyarı. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. s. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. simpatik sinir sistemini aktive eder.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. maxillaris’den sensitif lifler getirir. preganglionik liflerle ggl. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. 1.178) Ggl. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. kalp atışı hızlanır. doğrusunu işaretleyiniz. cranial sinir Cevap D (Snell. MEDĐTEST Cilt 9. pterygopalatinum. Buradan da tr. 2. Nuc. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. 1995. cranial sinir e) XII.olivaris principalis olup (inferior). Nuc. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. cranial sinir d) VII.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. Anatomi. Kesitte.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. c) Radix sensoria: Ggl. 85.cilt. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl. 88. Bu lifler de. Anatomi. Sayı 1.

1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. 90. orta kulağın önemli bir bölümüdür. 2. 2000 .1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi.cilt. 1995. -d şıkkındaki oluşum. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. Elhan. s.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı. s.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. 91. Antrum mastoideum. s. farinks'e bağlayan bir kanaldır. dış kulağa aittir. Sayı 1. 14 MEDĐTEST Cilt 9. Anatomi.469479) b.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy.

Granner.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Lehninger et al. 2. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain. s. Mayes. s. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. Stryer. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. 2. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler..64-648. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. Harper's Biochemistry. Cevap A (Champe. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. s. Methods in Clinical Chemistry. immunolojik yöntemlerdir.baskı. Harvey.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. Biochemistry Pamela.168. 5. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. Biyokimya. 15 . hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. s. Lange Medical Publications Lebanon. Sayı 1. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. Rodwel. 7. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Metabolism of Xenobiotics. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. s. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. 6.BĐYOKĐMYA 1. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir.289. Sadece ADP ve ATP geçer. 5. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. 3. 4.

Fosfotidik asit + kolin. yağ asidi. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. 24. 9. 2000 .139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit.BĐYOKĐMYA 8. s. s.baskı. Textbook of Clinical Chemistry 2. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. 2. Biyokimya.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. kolin. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. 16 MEDĐTEST Cilt 9. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat. yağ asidi ve sfingozin oluşur. s.baskı. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir. 22. s. 14. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. bu solütleri aynı yönde aktarar. 1997) Asetil CoA. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. 2. fosforilkolin c) Ceramid. sfingozin. Simport.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis. fosfotidil kolini oluşturur. fosfatidil inozitol b) Ceramid. 13. yağ asidi d) Sfingozin.153. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. 24. s.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. Biyokimya.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. fosfatidik asit e) Sfingozin. Sayı 1. The National Medical Series For Independen Study. Biyokimya.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. 10.baskı. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti. Ashwood. enerjilerini kreatinden sağlarlar.baskı. yağ asidi. Tietz.baskı.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. 12. 15. 1994. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. 11.

BĐYOKĐMYA 16. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. 17. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz. kasta e) Fosfofruktokinaz. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. Böylece bu enzim aktive olur.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. özellikle sinir uçlarında bulunurlar. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. 18. 2.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). s. Sayı 1. s. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir.223.P. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. 5-4 kadar yükselir. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz.baskı. 2. s. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. Biochemistry Pamela. 2. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. 19. Biochemistry Pamela. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. Principles of Biochemistry. Biyokimya Ders Notları. 20.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. Harvey.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. c) Biotinin bulunması gerekir. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. Biochemistry Pamela. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. 1993.baskı. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. 2.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. 1993.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. s. Harvey. en yaygın varyantı (A). Türkiye Klinikleri. 2.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. s. 21.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. 22. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. 17 . dönüşümü. Nelson. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. 1999. Harvey. Cox. Cevap C (Champe. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.

Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur. Ağrı. 26. Harper'ın Biyokimyası. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. Çocuklarda raşitizm. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. Cevap E (Lehninger. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. Glikojenin.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. s. Biyokimya Ders Notları. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. UDP-glukoz. 28.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. s.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar.136) Glikojen. s.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. 27. 22. 2000 . e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. Cox. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. 2. Sayı 1.baskı (Türkçe çevirisi).BĐYOKĐMYA 23. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. 24. s. 1993. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. 1993. 1999. Egzersiz yasaklanır. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. Erkeklerde daha sıktır.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. Principles of Biochemistry. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. 2-5 yaşlarında başlar. 25. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. Türkiye Klinikleri. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. Kas enzim tetkikleri.82) Laktoz intoleransı. Biyokimya Ders Notları. Glikojen sentezine katılmaz. Nelson. 1994.baskı.206. s. Antiasitler.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir.297) Diabette protein yıkımı artar. s. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. CPK artışı. 1999. Pirofosfat. Portal dolaşımla vücuda girer.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. açlıkta olduğundan daha fazla görülür.

dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. Türkiye Klinikleri. s.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. 1994.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri.125. Lippincott.baskı. 31. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 30. yağ dokusunun triaçil. Aseton. 2000 .gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. emilemez. Sayı 1. 2. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. 29. s. Biyokimya. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. 2. asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. 1994. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir.baskı. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. Lümendeki laktoz. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. s. 32. s. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. Örneğin.265.131) Laktoz. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. e) Yağ asitlerinin aksine. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. 1992 s. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir.

Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin. Kolik asit.bölüm. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. 2.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. 2. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır. 2000 . Cholesterol and Steroid Metabolism.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar. 20 37.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. kolesterolden sentezlenen safra asitidir.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar.baskı. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur. Harvey. Sayı 1.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. Harvey. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler.baskı. 39. Beta hidroksi-butirik asit. Biochemistry Pamela.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . yağ asiti. s. 2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. 3. Biyokimya Pamela. s. 36. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. çünkü enzim sistemleri eksiktir. s. 38.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir.3-metilglutaril .4.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards.5-trifosfatın ayrılması. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. 2. s.BĐYOKĐMYA 33. karaciğerde kullanılmazlar. 35. Biochemistry. Biochemistry Pamela. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. Türkiye Klinikleri. 34. 20.baskı.208) Koprostanol. 40. Harvey. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. s. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe. Richard.

45. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir.baskı. s. Genel kural. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. Bu bakımdan karaciğerin. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir.431. Biyokimya. 1993. böbrekler.213) Lipoprotein partikülleri.baskı. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler.218) Linolenik asit. NADPH'ın ise. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir. 22. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. Aseton. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. Biyokimya. 1999. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper.105.305311. 2. triaçilgliserol. Biochemistry Pamela. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. fosfolipid. s. Sayı 1. lipoprotein partikülleri 21 . Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. Türkiye Klinikleri. Bu dokuların başında. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. Biyokimya Ders Notları.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez.Aspirin. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. 41. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. Montgomery et al. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. 46. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. s. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. Biyokimya Ders Notları. 43.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur.235) Uzun zincirli açil-CoA. Harvey. 44. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. 1999. s. s. Stryer s. 42. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. s. 2.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır..

Cevap E (Pamela. Cockayne.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. Harvey. 50.baskı. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. Change.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. 52.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. Harvey.baskı.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler.BĐYOKĐMYA 47.baskı) Mukopolisakkaridazlarda. s. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. 51. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. integral proteinler. fenilalaninden oluşur. Biyokimya Pamela 2.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. sfingolipid d) Fosfolipid. 2. Harvey. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. MEDĐTEST Cilt 9. 48. s. Biyokimya.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. Cevap D (Champe. ilk 15 dakikada. 53. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. 1986.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası. s. Biochemistry Pamela. sfingomyelin. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. 22.baskı. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. 1997) Tirozin. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. 49.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. 54. Textbook of Clinical Chemistry.374) Fenolsulfoftain (=PSP). 2000 . 1993. Lippincot. s. PSP. Hastalık. 2. Tübüler fonksiyonlar normal ise. s.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir. Richard. s. proteoglikanların sentezi etkilenmez. Sayı 1.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur.

56.36-9.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir.baskı. 57. s.153. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. Lehningeret al. 3 b) 1.20. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir.e.baskı. Sayı 1.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi.13. Mayes. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9. 4 Cevap B (Chlapowski s.Tiroksin 2.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. 3.32. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. 2. Lippincot) Glutamat. diğer güçlü asitler (i. Harper's Biochemistry. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. s114-5. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. Lehningeret al. 3 c) 2.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2. Üre döngüsünde. s.303-325) Alkaptonüri. 747.28. 61.714. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar. 4. Triklorasetikasit ise. a) 1. 2. s. s. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). Sadece fumarat.e. Rodjell. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+).Đnsulin 3.Epinefrin 4. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar.519. s. 2000 . Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder. 58. s. s. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. Grenner. 1993. 4 d) 4 e) 1. Stryer. 4 Cevap A (Chlapowski. Fumarat.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. s. 458. 1025) (=Tetraiyodotironin. 2.. TCA (=Krebs.Glukagon a) 1.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. 60. 59. s. 3 c) 2. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. üre siklusunda yer almaz.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+). Montgomery et al. hem de (-) yükler taşırlar. Stryer s. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. 4 d) 4 e) 1. 3 b) 1. 3.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar.. 23.. Stryer s. 1993.273-283.23.BĐYOKĐMYA 55. Stryer. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. 3. s. Lehninger et al. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. Cevap A (Chlapowski.Aşağıdakilerden köken alır? 1. 2. dipolar iyon) yapısı gösterirler. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar.

sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. 65. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. 67. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. s. s. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. Üretilen safra. s. s. hergün. I3): Kıkırdak.807. kolesterolden 0. 22. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. 1999. 22.99) Karaciğerde. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray.baskı (Türkçe çevirisi). Tip 2 (alfa-1. Safra asitleri bağırsaktan emilir. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. I2. 2000 . s. Tip 3 (alfa-1. %21 prolin ve hidroksi prolin. %11 alanin. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. 1993.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. Bu bileşikler. 1993. Fakat α-sarmal değildir. Ders Notları. Sayı 1. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. ligaman ve korneada yoğundur. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur.baskı (Türkçe çevirisi). Tip 4: Bazal membranda bulunur.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray.240) Alkolizm. s.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. Tip 5: Plasentada bol miktarda.267) Vanilmandelik asit (VMA). Biyokimya Ders Notları. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde.700. s. Disülfit bağları içerir. plazmada ve idrarda artmıştır. Lippincot. Harper'ın Biyokimyası. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. korpus vitreum. Deri. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur.247) Tetrahidrofolat N5. Hidroksilizinden zengindir. nükleus pulposuzda vardır. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot.BĐYOKĐMYA 62.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. 63. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. Hidroksilizinden fakirdir. Biyokimya. tendon. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. yemekler arasında safra kesesine. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. Harper'ın Biyokimyası. Türkiye Klinikleri. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. 1999. kana verilir ve karaciğere gelir. %35 glisin. 64.15. Hidroksilizinden zengindir.5 g primer safra asidleri. Hidroksilizinden çok zengindir.

baskı. 5. Harvey.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler.baskı (Türkçe çevirisi). serin. nöropsikiyatrik semptomlar vardır. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. glisin. 68. Biyokimya Ders Notları.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. 22. Đdrara porfobilinojen. s.baskı. prolin. 69. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. glutamik asit. Biyokimya. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. 2. trionin. c) Km değişmez . Sayı 1.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır .261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. triptofan. fenilalanin.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. lizin. Cevap E (Gözükara. s. Çoğu metabolik yollar. s. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews. Bu da bir mol su alır. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. Hidrofilik olanlar: Arginin.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray.baskı. 1993. tirozin. 2.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. 73.351.430) Elektroforezde. 72. 1999. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. δ-amino-levulinik asit atılır. 25 . histidin. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. Fakat bu durum için spesifik değildir. Karın ağrısı. s. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. Harper'ın Biyokimyası. metionin. 21. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur.Vmax'ı arttırır. sistein. Vmax değişmez. 74. izolösin. s. Cevap D (Champe.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır .Vmax'ı artırır d) Km değişmez . Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur.baskı. 24. Biyokimya. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. 70. Đmidazolon propiyonat oluşur. Katabolizmasında. 2. valin. aspartik asit.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. s. Biochemistry Pamela.Vmax değişmez.624) Enzimin kompetetif inhibitörü.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . glutamin. Fotosensitivite yoktur.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. s. lösin. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir. Türkiye Klinikleri. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. 71. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler. asparagin.Aldoz bir şekerin.

sırasıyla. katalaz. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır. 2.142) Süperoksit dismutaz.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. Stryer s.BĐYOKĐMYA 75.ADP'den köken alır. 2. s.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir. 3. Lubert. 26.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. 4 Cevap C (Chlapowski s. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. s. 77. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan. 2. 2. 4 d) 4 e) 1.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. 4 Cevap A (Chlapowski s. 3 b) 1.Fosfoglukoz izomeraz 2.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1. s. Sayı 1. 3. MEDĐTEST Cilt 9. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir. Lehninger et al.174) Sitozole geçen sitrat. 2. s. 3 c) 2. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper.156. Lippincot.Laktat dehidrogenaz 4. glutatyon redüktaz. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. 3 c) 2. 81. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. 26 80. aktivasyonu için 76. 2. Lehninger et al. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar.Aspartat transkarbamilaz 3.216. 3. 3 b) 1.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. 4 d) 4 e) 1. 78. sf.157-173) Tripsin. 2000 . s. Biochemistry. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4.. Stryer. s. a) 1. Buna karşı. 1994.36. Stryer s.AMP'ye dönüşebilir.baskı. 1985.354. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). 21.161.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir.976-7) cAMP.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar.Hemoglobin a) 1. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan. 79.

150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir.baskı. Richard. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. Harper'in Biyokimyası.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Harvey. folik asit vitaminin bir türevidir.BĐYOKĐMYA 82.baskı. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. 27 . 2. W. 1993. 2. 2000 Cevap D (Robert. 83.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. 2. Saunders Company. 85. 2.baskı. H2O’ya oksidasyonudur. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. Sayı 1. s. c) Bir proton kanalı ihtiva eder.baskı) NADPH değil.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. Biochemistry Pamela. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. 86. Bu. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. 88. 84. 2. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan.B.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews. Biochemistry Pamela. b şıkkındaki. 1994) Vitamin C.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. 87.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir. CO2.67) Elektron transport zinciri. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. s. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir.

s. 90.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. 91. s. dermatit.168) Biotin. bulantı gibi belirtiler görülür. Eksikliğinde depresyon. absorbsiyonu engellenemez. 2. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. Medical Biochemistry. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. 23. Esas emilim bölgesi ileumdur.baskı. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. 95. Textbook of Clinical Chemistry. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. 1999. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 2.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. e) Suda erir B vitaminlerindendir. 1992. pirüvat karboksilaz. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. 94. Türkiye Klinikleri. Biochemistry Pamela. Metilmalonin koenzim A’nın. 2000 .562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. s. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. 1999. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Sayı 1. 28 92. Asetil koenzim A karboksilaz. Harvey.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. Biyokimya Ders Notları. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir.baskı. Ashwood. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. c) Bir antioksidandır.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. s. Lippincot. d) Eksikliğinde anemi görülür. Türkiye Klinikleri. s. Tietz. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. 1994. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar.911. 93. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür.155-162.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2.BĐYOKĐMYA 89.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Biyokimya Ders Notları. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Cevap A (Champe. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. s.

Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir.163) Riboflavin renkli bir pigment olup.B6 vitamini eksikliği. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. s. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. 97. 99. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. ışığa hassas bir vitamindir. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. DNA sentezinde oksiüridilattan. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. folat redüktaz enzimi rol alır. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. Özellikle.125-6.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. Halkerston. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. 100. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. 98. Sayı 1. Biyokimya.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. ısıya dirençli. s. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. Megaloblastik anemiye neden olur.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. s.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Biyokimya. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. 29 . Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. 96. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. s.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. Aktif riboflavin.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. s. Metotreksat. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. Yenidoğanlarda. koenzim olarak görev yapar.

1999. 104. α-2 adrenerjik katekolaminler. lipotropin.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. oksitosin. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. PTH. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. β-adrenerjik katekolaminler.baskı. Sayı 1.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. 103. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. TSH. Karaciğer metabolizması. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Çünkü selenyum. ACTH. Anjiyotensin II.baskı. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 105. vazopressin. 102. Eksikliğinde. kalsitonin. LH.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. asetilkolin. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. glukagon. substans P. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. GnRH. CRH. hCG. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. 2000 . Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. kolestatik sarılık. asetilkolin. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. Türkiye Klinikleri. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. azotemi ve trombositopeni gözlenir. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. TRH. kas güçsüzlüğü. MSH. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. FSH. Biyokimya Ders Notları. s. gastrin. s. kreatinüri. E vitamininin ayrıca. Bitkilerde özellikle bol bulunur.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. 1993. Biyokimya Ders Notları. androjenler c) Testosteron. somatostatin.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. 2. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. 1999. ADH. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. insüline yanıt verir. α1-katekolaminler. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. somatostatin e) Östrojen.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. Biyokimya. opiyoidler.BĐYOKĐMYA 101. Ca++’u kullananlar. s. kolesistokinin. mineralokortikoidler d) Progesteron. hemolize eğilim görülür. kreatinüri. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. glukokortikoidler b) Glukagon. gastrointestinal bozukluk yapar.366) Serotonin. anjiyotensin II. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. s.

Biyokimya Ders Notları. Reaksiyonda.293) GH.111) Tirozin.baskı (Türkçe çevirisi). iyodun hücre içine geçmesini engeller. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. Vazopressin. salınımı GHRF tarafından uyarılır. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. Protein sentezini artırır. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. Cevap A (Türkiye Klinikleri.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. T4) sentezlenir. Böylelikle. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. Biyokimya Ders Notları. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. 1993. c) Protein sentezini inhibe eder. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). d) Perklorat. testis. s. Đki tirozin molekülünün.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. s. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. Türkiye Klinikleri. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. 110. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH). 109. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. Biyokimya Ders Notları. 31 . Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. tirozin.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. 1999. ACTH (39 amino asit). Fenilalanin hidroksilaz kompleksi. polipeptit yapısında bir hormon olup. Somatostatin tarafından inhibe edilir. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. FSH. Sayı 1. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. büyüme hormonu. moleküler oksijenin bir atomu. 1999. a) TSH bir glikoprotein hormondur. Harper'ın Biyokimyası. c) FSH bir hipotalamik hormondur. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. 108. Steroidler: Over. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. 2000 ilir. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. Cevap C (Türkiye Klinikleri.tirozin esansiyel değildir. parathormon. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. glukagon (29 amino asit). prolaktin bu gruba girer. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. 106. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. 22.Doğru olanı seçiniz. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. 1999. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. s.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. s.608.

e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. FSH hipofizer bir hormondur.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. 2000 . aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. s. 32 113. T=32. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. LH. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. Biyokimya Pamela. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. 114. 115. s. G=14. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. 111. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. Harvey. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. C=10. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. s. b) Tek zincirli bir DNA'dır. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. MEDĐTEST Cilt 9. s. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi.baskı. Mesela. s. hidreksimetil sitozin.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. 2. a) Hipotalamik bir hormondur. 112.FSH için doğru olanı seçiniz. s.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. Sayı 1. 116. c) Tek zincirli bir RNA'dır. b) Serum kortizolü ölçülür. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır.baskı. 2. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. Richard. psödo üridin ve inozin. Biochemistry Pamela. IV olarak verilir. 3. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. TSH’nın α-subüniti. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. FSH ve hCG’ye benzer.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. Harvey. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup.

Sayı 1. 1988. 2. vanilmandelik asit → katekolaminlerin. MEDĐTEST Cilt 9.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir.baskı. 3. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. 1. 2.baskı. s.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. Biochemistry. Harper'in Biyokimyası. s. Biyokimya.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . 2. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara. s. s. 119. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir.baskı.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva.bölüm. 123. sikloheksimit. s. 125.baskı. Biohemistry. Pannall.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar. Harvey. 121.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. Asetil KoA → pirimidin.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir. s.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. 124.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir. Cevap E (Gözükara.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. s. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. 3. Biochemistry.baskı. 122. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar. 1989. 118.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. 1989. 1994. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe.627-660) Pürin. 120. s. 2. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur.BĐYOKĐMYA 117. Biyokimya 1.Büyük dozlarda toksiktir. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. Üre → proteinlerin.

s. Biyokimya Ders Notları. 127. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. fosfat. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. s. 4 d) 4 e) 1. 129.712. 128. s. 126.baskı. 132. Bikarbonat sodyum tuzu.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. 1999.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. 3 c) 2.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. Textbook of Clinical Chemistry. 3. 2000 . s. 23. 2. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. s. 131. Türkiye Klinikleri. Guillham.baskı. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. s. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. Thomson. 3.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir.85) Đdrar tampon sistemi.baskı. 3-DPG bağlar.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. 1982.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Lehninger et al. Sayı 1. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. 130. 2.bölüm. Biochemistry. s. a) 1. 3 b) 1. Principal of Biochemistry. Biochemical Aspects of Hematology. 7.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır. Bikarbonat başlıca pankreas. 4 Cevap A (Glick s. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.BĐYOKĐMYA mamaktadır. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte.179. Klee.85.155) Selenyum. 2. s. MEDĐTEST Cilt 9.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi.

baskı. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar.336) Alveolar havada pCO2=0. 133. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır. 2. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. c) Eritrositte 2.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. Harvey. 2000 35 . Çünkü CO2 pH'yı düşürür.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. Cevap B (Robert. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler. Biochemistry Pamela. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır. Sayı 1.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. Cevap E (Kaplan 2. s. Cevap C (Champe. 2. diğer üçünden bağımsızdır. Harper'in Biyokimyası 2.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. s.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır.baskı. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. MEDĐTEST Cilt 9. 134. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. 1993.

hücrenin polarizasyonunu arttırır. c) Klerensin göstergesidir. Bir ilaç uygulandığında. 1998. 2. Sayı 1. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. 2000 . 4. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması.109) Farmakokinetik etkileşme. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. x 100). Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. s. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. d. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak. b.v. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. dağılım. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. 5. Cevap E (Dökmeci. Bir ilacın biyoyararlanımı. 3. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. yani absorbsiyon. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp.v. c. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir.cilt. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. Hücre içine Cl. Cevap E (Dökmeci. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini.FARMAKOLOJĐ 1. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler.iyonlarının girişi. 1. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz.

sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. ve 12. 37 .30’dan aşağıdadır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II. EDTA. Ancak. MEDĐTEST Cilt 9. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). HA’lerde bulunan değer 0. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. Cevap B (Dökmeci. Yapısındaki 6. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. 6. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Karaciğeri geçer ve V. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. 8.b. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. pralidoksim v. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup.35’den yukarı. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Đlaç molekülleri oksijen. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. Bu antidotlar (dimerkaprol. 7. Konjugasyonlar Faz II. deferoksamin. Sayı 1. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. 3. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. YA’lerde ise 0. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

s. 9. mide boşalmasında gecikme. 45. Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s.1487) Pizotifen. 1998.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. s. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. 44. 9. Sayı 1. s. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. 2. 1998. 47. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. -Öfori.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. psişik bağımlılık yaparlar. Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Doğru ifadeleri işaretleyiniz.baskı.baskı.cilt.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. sadece muskarinik etki yapar.926. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar.baskı. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.1622) Difenoksilat. 2. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. 2. 9. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. midenin asid salgısında azalma. Kayaalp.cilt. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar.cilt. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. 1998.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. s.FARMAKOLOJĐ 42.1138) Betanekol. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. sedasyon.cilt. 2.218. guanfasin. MEDĐTEST Cilt 9.cilt.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. s. IV) Histamin rilizine neden olabilirler.cilt. 1. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 46. 1998. Diğer etkileri.143. 1998. Kayaalp. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. 1998. s. 2000 . Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. Gastrointestinal sistemde. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. s. ağızda kuruluk.

Bazı taşiaritmiler 4. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Sayı 1. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. 1998. s.cilt. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. oral kontraseptifler. 2. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. Hipertiroidizm 6. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. s. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. 1. Fenobarbital ve fenitoin. MEDĐTEST Cilt 9. NO. allopurinol ve siprofloksasin.cilt.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. Angina pektoris 3. Glokomun lokal tedavisi 10. 1998. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.1517) Alprostadil.cilt.1523) Nitrogliserin. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). s. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Migren 9.cilt. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. 2000 45 . kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. 50. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. 1998. 52.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp. PGE1’in ilaç olarak adıdır. 1998. 2. 49. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. 1. Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. s.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. 1. Anksiyete halleri 11. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. retrotiorfan ve kelatorfan’dır. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.FARMAKOLOJĐ 48. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. 51. Hipertansiyon 2.

Karaciğerde metabolize edilir. Cevap A (Kayaalp. 55. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. 54. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. 2. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. s. s.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. Sayı 1. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler.Geçersiz olanı işaretleyiniz. Bunun yanısıra. Seyrek olarak göğüs ağrısı. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. amfizem. b) Bronkodilatörler. sadece muskarinik etki yapar.cilt. Cevap C (Kayaalp.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir.1199) Bkz. 56. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). 1998. 2000 . aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. s. c) Teofilin'in.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. Tablo 2.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. 1. Tıbbi Farmakoloji.5-5 mg dozunda verilebilir. Tablo 2. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür.1139) Betanekol. c) Betanekol. 1998. 1998. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. 1998.cilt. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. 46 MEDĐTEST Cilt 9. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır.FARMAKOLOJĐ 53. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. s. e) Antimuskarinik ilaçlar. Serotonin 5. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. a) Fizostigmin. diğer miyokard iskemisi sendromlarında. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2.cilt. 2. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir.cilt. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Tıbbi Farmakoloji. 2.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz.

aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. 61. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. 59. Aprotinin. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. tirozin hidroksilaz enzimidir.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. 63.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. 1998. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. bunun nedeni. Tıbbi Farmakoloji. Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. 58. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. 1. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. venülleri ve venleri büzmesi. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi.627) Aprotinin (Trasylol). Bazen hafif yükseltir.cilt.133) Talidomid teratojeniktir. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir. Tıbbi Farmakoloji. s.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. 1. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür.cilt. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. s. 2. Sayı 1. ayrıca. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. Aprotinin. antihemostatik ilaç olarak. 1998. s. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir.cilt. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. 1998. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. 62.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp.cilt.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. Ayrıca. s.FARMAKOLOJĐ 57. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. 1998. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. 60.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . 2. onları genellikle hafif büzer.

434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. s. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. s. kusma. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.390) Siklofosfamid.cilt. 2.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. 66. Güçlü immünosüpresif etki gösterir.cilt. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. Bu durum.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Tıbbi Farmakoloji. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2000 . En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. 67. c) ACE inhibitörüdür. Doğrudan etki yapar. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Aynı endikasyonlarda kullanılır. 1998.cilt. s. Hem oral hem iv kullanılır. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. En sık görülen yan etkileri bulantı. 1998. 1. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir. 2. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. 1998.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. Cevap A (Kayaalp. 1. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. 69. 68.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. 65.cilt. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. d) Kalsiyum kanal blokörüdür. ön ilaç değildir.1635) Granisetron. s. 1998. 1. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu).448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. 64. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. Sayı 1. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. Antihipertansif olarak kullanılır.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir. s. Yanlışı işaretleyiniz. 1998.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. 5. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. 8. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. 1995. 5. Fagositoz 3. s. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. Marjinasyon 2.13) Likefaksiyon nekrozu. s. 2000 . s. Lökositler endotele yapışır. 7. bu olaya emigrasyon denir. birkaç saniye süren. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. Temel Patoloji. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. 1995.baskı. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. 10. kalp kası. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. 5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. 9. Temel Patoloji. Temel Patoloji. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Vazokonstriksiyon 4. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. 1995.baskı. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. 5. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. Temel Patoloji. Kalsifikasyon.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. MEDĐTEST Cilt 9.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. 1995. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. karaciğer hücresi. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. 1. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür.baskı. Sirkülasyonun yavaşlaması. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. Kalp. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. s. s.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. koagülasyon. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar.23) Distrofik kalsifikasyon. sıkı yapılı organlardır.baskı. vazodilatasyon meydana gelir. Staz geliştikçe. Adhezyon 5. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. katı. 1995.baskı. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. 6. Temel Patoloji. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. kanın viskozitesi artar. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. Vazodilatasyon 6. bu olaya da lökositik marginasyon denir. Sayı 2. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. onu ikinci olay takip eder. 5.

Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. s. s. Pathologic Basis of Disease. 6. Sjögren sendromu. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. 5. Temel Patoloji. 1995.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran.baskı. s. Collins. Sayı 2.baskı. 15. 5. 12. Temel Patoloji.434. 1999. Collins. s.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. 1999. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE).435. 6. %15-20’sinde ise timoma görülür.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. 6. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir. 6. s. s.141) Bkz.baskı. 1995.baskı. 2000 14. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir.baskı.baskı. Yenermen. s. Genel Patoloji. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar. 13. Cevap C (Cotran. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. T hücrelerinin büyüme faktörüdür. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. Temel Patoloji. Kumar. Cevap B (Cotran.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. Kumar. 1999. Temel Patoloji. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. Kumar.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. Kumar.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. 1999.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. 1995. Robbins.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. MEDĐTEST Cilt 9. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. Tablo 1. 11. Robbins. Pathologic Basis of Disease. Collins. s. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir. 1995.baskı.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. Bu sayede. Pathologic Basis of Disease. 5. 16. 83 . Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. Pathologic Basis of Disease. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. s. 3.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine.120) IL-2. Robbins.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur. 17.baskı.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. 5. Collins. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir. Robbins.baskı.

lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. s.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan. çalkalandığında. ANA’larla reaksiyon verir.baskı. Temel olarak. 84 19.167) Tablo 2. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins. 1995. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. 1995. Bu fenomenle ilişkili olan. 5. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). böylece nükleuslarını ANA’lara açar. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. Temel Patoloji.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins.141) Dokularda. Sayı 2. 2000 . Temel Patoloji. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. LE hücre testi. s. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.baskı. Kan alınıp. sadece in vitro görülen LE hücresidir.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. 20. 5. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir.baskı. 1995.PATOLOJĐ Tablo 1.SLE’da bulunan. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. s. kromatin görünümü kaybolarak. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. 5. Temel Patoloji. LE hücresi.

hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. p53. Yayılma.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. 5.baskı. 1995.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. 25. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. Temel Patoloji. 1995. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis). Temel Patoloji. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. gerçekten de benzer lezyonlar. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. büyük.baskı. 1995. mesanenin transizyonel epiteline benzer. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. 1995. Günümüzde saptanmış olan genler. 5. Rabdomyomlar. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. 5.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir.baskı. 26. 24. 22. s. 5. 1995. 5.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins.baskı. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. 1995. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. Temel Patoloji. s. Temel Patoloji. Gelişiminde. miksomalara göre çok daha nadirdir.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. s. Sayı 2. NF-1 ve APC. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins.baskı. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. Đndifferansiye neoplazmalar. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. s.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. Temel Patoloji. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür.PATOLOJĐ si anlamına gelir.baskı. 21. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. 23. s.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. 27. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. Temel Patoloji. 5. s.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu.

Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim. Temel Patoloji. s. Aort. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. Temel Patoloji. Vakaların yaklaşık yarısında arterit.baskı. 5. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. 1995.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins. 29. Đnsidans yaşla artar. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). 5. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner.baskı. Temel Patoloji. Temel Patoloji. s. s. kendisi labil olup.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir. En sık yerleşimler. TBF-α EBF’nin homoloğudur. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. 5. s. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Temel Patoloji.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. 31. 1995. 32. s.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. s. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. Sayı 2. 5. 5.baskı. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. 28. 5.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. 1995. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. makrofajlar) türeyenler. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir.baskı. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar.baskı.baskı.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan. trimestrde görülür. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. 1995. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. 30. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. 1995.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. Temel Patoloji. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. kalça. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. 2000 . Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir.

kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. Sayı 2. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar.baskı. 5.286) Bkz.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. böbrek.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. s.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. rastgele ve yineleyici olup. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. koroner arterler. 34. sıklıkla dev hücreler. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. kapiller. seyrek olarak sistemik Deri. oküler ve oral mukoza. Temel Patoloji.baskı. s. 1995.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. eozinofiller daha çok. fakat özellikle deri GIS. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. s. 2000 87 . mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. bulantı. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. pankreas. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. 35. 5. Tablo 3. deri. panmural akut nekrotizan arterit. Temel Patoloji. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. 33. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. fakat yaygın da olabilir.baskı. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. 1995. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. Tutulum ilginç biçimde fokal. Bu Tablo 3. Temel Patoloji. 1995. granülomlar. Damar. 5. kusma ve diyare. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. karaciğer.

kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. karaciğer. Soluk gri renkte. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. Temel Patoloji. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. sinir sistemi ve deri. oval-yuvarlak. Pathologic Basis of Disease.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. SCLC’lar hızlı büyüyen.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. Proteaz-antiproteaz hipotezi. s. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. 88 37. düzensiz büyüme gösterirler. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. 39. Temel Patoloji. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. santral lokalizasyonda kitleler olup. nörofilamentlerin bulunması. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. 1995. değişik damarlarda.baskı. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. küçük. iskelet kası. 1995.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. 5. Temel Patoloji. Bu kanserler. Kumar. Histolojik olarak. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. s. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. 5. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast.baskı. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Gerçekten de. ACTH. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. 2000 . Robbins. 38. Renal tutulum.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. PAN için özellikle karakteristik olan. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). s. 36. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar.703) Embolus damar içine karışan katı. Bitkinlik. kalsitonin. 5. Collins.394) Amfizem. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. 1999. dar sitoplazmalı. ateş. MEDĐTEST Cilt 9. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler.130. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. 6. s. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. kalp.baskı.baskı. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. Bununla beraber. 1995. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). çok maligndir. Sayı 2. sıvı ya da gaz kitleleri olup. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir.

lenfosit. s.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . s. fakat genetik bir zeminde gereklidir. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. 5. 43. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. Temel Patoloji. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir.baskı. Temel Patoloji. Temel Patoloji.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. 5. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. s. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır.baskı. Parenkim şu bulguları sergiler. Temel Patoloji. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. 1995. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen.baskı.PATOLOJĐ 40. 5.baskı. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. 1995. 42. 5. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. 1995. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. s. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. 41. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. (2) renal vasküler lezyonlar. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. Sayı 2.

d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. tübüler. 1995. Tablo 4. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). Cevap A (Robbins. 1995. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur.Pylori saptanmıştır. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. s. 1995. 5. 47.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. 2000 . Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. e) Tedavisi cerrahidir. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). H. mide. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. özellikle ileum (%25-50). Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. s. 5. 5. kalsitonin. Đleal. 1995. safra yolları. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). apandiks).baskı. Aktif 90 Tablo 4. 5.baskı.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. (2) ince bağırsak.baskı. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. s.502) Bkz. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. Sayı 2. histamin. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. 45. sağ kolon. 46. s.Buzlu cam sitoplazma. (3) mide (%5-10). ancak her yaş grubunda oluşabilirler. Temel Patoloji. Temel Patoloji. Cevap B (Robbins. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. gastrin. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. insülin ve diğerleridir. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. adrenokortikotropik hormon (ACTH). 44. Temel Patoloji. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. Temel Patoloji.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır.baskı. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır.

Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur.501502) Ülseratif Kolit. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. Cevap D (Robbins. polipler ya da solid Kısıtlı. Sayı 2. 5. 5.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. s. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. tekrarlayan. sık rastlanan nedeni bilinmeyen. ben lümenlerinde Ekspansil. Tablo 5. iskiorektal abselere neden olurlar. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. fistül. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. Bkz. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. Temel Patoloji. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. 1995. 2000 91 . inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif.baskı. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. Crohn Hastalığında olduğu gibi. Ufak. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. s. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. 1995. Temel Patoloji. 49. vejetan Đyi farklılaşmış. ya da perianal. 48. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun.baskı. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur.

Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. 5. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. 1995. 51. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Sayı 2. 50. s. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. MEDĐTEST Cilt 9. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır. Cevap C (Robbins. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. Temel Patoloji.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. 2000 . fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. Vücut %15’inde. kolon. s. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. Cevap C (Robbins. Temel Patoloji.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir.baskı.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. 5. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. kuyruk %5’inde. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. 1995. 52. 5. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder.baskı. yuvarlak. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. Komşu vertebralar. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. Seyrek görülen. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. Temel Patoloji. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. s. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. 1995. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder.

55. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. 5. s. Sayı 2. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. Ya da büyük. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. Gerçek papilla. 5. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. tamamen papiller yapılar. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. fibrovasküler saptan oluşur. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. karaciğer ve beyindir. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. buzlu cam görünümünde nükleus. tanı konulduğunda.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. büyük. Buzlu cam nükleus. 1995. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. 1995. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. ya birkaç cm çapta. 54. Fakat. Medüller karsinom 4. Olguların %50’sinden fazlasında. Tiroid dışına yayılmış. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. Temel Patoloji.baskı. A. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. Lenfatik yayılım. Bu şekilde tanımlanınca. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. s.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür.661) Folliküler karsinomlar. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. kapsüllü nodül şeklindedir. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins.660) Papiller karsinom. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. Bazen tümör multifokal görülebilir.baskı. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Paget hastalığı 6. Temel Patoloji. s. Đntraduktal papiller karsinom 3. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir.baskı. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins. Klinik olarak yalancı sınırlı. Đnfiltre olmayan 1.PATOLOJĐ 53. gri-beyaz. 1995. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. Papiller karsinomların çoğu. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. En sık yayıldıkları organlar akciğer. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. Đnvaziv lobüler karsinom 3. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. kapsülsüz. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. Temel Patoloji. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. Makroskobik olarak. kemik. bazen primer lezyonun 93 . Lobüler karsinoma in situ B. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. 5. sınırları belirsiz. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir.

Đlk belirtiler. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. 5. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. 1995.baskı. %80-85 kadarı sporadiktir. Arteriol duvarının amorf. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. 5. Hatta. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. 56. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. s. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. MEDĐTEST Cilt 9. bulantı. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. karsinoembriyonik antijen. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. nöron spesifik enolaz. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. 5. Genellikle. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. Bu tümörler. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. Sayı 2. Hematojen yayılım daha az sık görülür. müköz membranlar. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. 57. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. kalsitonin salgılayan nöroendokrin.baskı.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins.baskı. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. Temel Patoloji. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. 5. serotonin. Temel Patoloji.655656) Haşimato tiroiditi (HT). tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. Fakat. 1995. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Kalp küçüktür. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. 1995. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler. somatostatin. 20:1). Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. Temel Patoloji. Pigmentasyon oluşu. 1995. kalsitonin.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. 2000 .baskı. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. plazma hücreleri. s. s. s. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. 58. Temel Patoloji. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. 59.

baskı. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. fibrolastik ve transizyonel. c) Alzheimer hastalığı. Senil kardiyak amiloidozis en sık. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Sık görülen erken bulgular parestezi.PATOLOJĐ 60.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins.167) Yaşlılık amiloidi. Temel Patoloji. 63. Sinsityal. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. felç görülür. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar.baskı. Temel Patoloji. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. Temel Patoloji. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. konsantrasyon. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. Bazı alanlar beyaz ve sert.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. 5. s. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. s. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. 2000 62. 1995. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır.724725) Meningiomalar beyin dışından. Temel Patoloji. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir. 61. Bu hastalıkla ilgili gen 22. s. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. 5. 1995. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. s.Kadınlarda daha sık görülen. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar.baskı. bazen gebelikte büyüyebilen. retrobulber nörit. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur. 1995. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. Senil serebral amiloidozis. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. MEDĐTEST Cilt 9. 5.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. 5. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 1995. 1995. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. idrar ve gaita tutamama.722) Makroskopik olarak. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. falks. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler.baskı. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. s.baskı. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Temel Patoloji. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. Sayı 2. Ayrıca nekroz odakları. 95 . 64. 5. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi.

%90-100 fallop tüpleri. Friedreich ataksisi 3. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. 5. 1995. Bkz. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. s.baskı. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. 67. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. 1995. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Türkiye Klinikleri.baskı. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. 1999.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir.PATOLOJĐ Tablo 6. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Robbins. Gangren. s. Korteksi tutan hastalıklar 1. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4.baskı. Nadiren primer olabilir. s.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Kumar. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. 68. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. Temel Patoloji. Tablo 6. Striatonigral dejenerasyon 5. Temel Patoloji.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Huntington hastalığı 2. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. 1995. Temel Patoloji. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. 5.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. %20-30 over. Đlerleyici supranükleer felç 6. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. Pathologic Basis of Disease. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. Alzheimer hastalığı 2. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. 2000 . 5. s. 65. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1. Sayı 2. %50-60 uterus. 66.baskı. Collins. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. %5-15 servikste lokalizedir.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. s. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte).En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. 6.

belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir.baskı. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. s. kafatası ve vertebra. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür. s. Yaklaşık %60’ı benign. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. 1995. Bazen de. Sayı 2. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 .baskı. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. kafatası ve pelviste görülür. seks-kord stromal tümörler grubundadır. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat. kafatası. ancak hiçbir kemik bağışık değildir. s.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK).626) Leydig hücreli tümör. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. 1995. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. Aksine. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70).Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 72. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. s. s. akciğer. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. Pitüiter nekrozu. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz.baskı.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. meme. Temel Patoloji. 74. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. böbrek.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins.baskı. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. ileum. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. 1995. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. 73. Temel Patoloji. femur. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. 70. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. 5. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. Temel Patoloji. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. 5. Temel Patoloji. Gerçekte.baskı. 71. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. 5. 5. orak hücreli anemi. Temel Patoloji. kavernöz sinüs trombozu. 5. 1995. sakrum ve tibia izler. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. 1995.

Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. 1995. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır.626) Total olarak.baskı. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı. 2000 . Sayı 2. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. 98 MEDĐTEST Cilt 9. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. Tablo 7). 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. ligndir. s. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür.PATOLOJĐ Tablo 7. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. 5. Temel Patoloji.

057 Karbonmonoksit: 0. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. s. 1996. 9. 7. 5. Sodyum. 17. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. s. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır.baskı. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir.024 Karbondioksit : 0. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. 4. Sayı 2. 9.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır. klor. 2.baskı. s.Baskı. 3.baskı. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9.012 Helyum: 0. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir. s. 1996.FĐZYOLOJĐ 1.baskı.08 6. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. s. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. 1996. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu.018 Azot: 0. 1996. 17. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 .502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9.baskı.19) Pinositoz.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur.

14. Cevap B (Berne.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 70 Cevap E (Golanhofen. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. 4. 2000 . s. 13. Springer Verlag. Levy. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. IV. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. II. Physiologie des Menschen 26.baskı. II ve III e) I. 1998. Troponin. d) Hematokrit artar.baskı. s. 8. 5 alt birimden oluşurlar. aktin flamenti. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir.180) Düz kasların çoğunda IP3. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. MEDĐTEST Cilt 9. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer.baskı. Berlin 1995. 9. 10.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Physiology. Tropomiyozin molekülleri. s. 12. Sayı 2. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar. 1996. s.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. Textbook of Medical Physiology. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. 1. 9. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. 1996. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. s. 9. Weinheim.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. 11. Düz kasta."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. III ve IV Cevap E (Guyton. ligand bağımlı kanallardır. Düz kasta troponin yoktur.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır. s. Hall.baskı. s. 1996. III. Auflage. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. VCH. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil.

Tıbbi Fizyoloji.FĐZYOLOJĐ 15. 1991. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. 2000 olmadığından. Cevap B (Ganong.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. lık ventilasyon gerçekleşebilir. 17. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. 1996.baskı.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. Đkinci sırada egzersiz yer alır. d) Değişmez. s. b) Reseptörü kas iğcikleridir. 17. c) Sistemik kan akımında daha az artar. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder. 19. 18. 20.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9.baskı.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. s. s. s. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. s. 17. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9.baskı.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir. 4.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür. Physiology.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. Physiological Basis of Medical Practice. 1996. Levy. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. 1998.baskı. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. 16.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. s. s. Cevap E (Berne.baskı.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. 22. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. Sayı 2.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir. 16. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. Cevap A (West.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . 21. e) Azalır.

Review of Medical Physiology. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup. 29.425. 30. 18. 2000 . s. 18. Cevap D (Ganong. 18. Cevap E (Ganong. 26.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. 1997. 1997. Review of Medical Physiology.baskı. 1.607. 1995.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. s. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.baskı.288. s.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. Review of Medical Physiology. 1997. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. 1997.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger.611.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. 25.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır. s.baskı. s. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir.baskı. Review of Medical Physiology.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. Bu sol ventrikül için aort içi basınç. 28. s.baskı.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. 1997. s. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. Review of Medical Physiology. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong.baskı. 18. Review of Medical Physiology. Pulmonary Function Testing. Sayı 2. 23. 1997. 27. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. 24.baskı.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. 18. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. MEDĐTEST Cilt 9. 18. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. Pulmonary Function Testing. 1.baskı.

baskı. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. 31. West. düğümlerarası yollar. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması. 32. 5 b) 5.baskı.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. 9. 1. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. 2.A-V düğüm 3. c) Arteriyel PCO2 artması. 5. s. 4. 5.12-0. 1993. 2. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.06 saniye c) 0. 3 Cevap C (Guyton 9.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. 5. 1 c) 4.baskı. 1996. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. 73 . 2.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. d) Sistemik kan basıncında azalma.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. 36.420-421) Bainbridge refleksinde. Yani kan basıncı arttığında. b) Arterial PO2 azalması.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur.Düğümler arası yollar 2.purkinje lifi 4. sempatik uyarıyla kısalmaktadır.03 saniye b) 0. Bu aralık normalde 0.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur. 2. Levy. 3 e) 4. s. 34. purkinje lifi demetleri. 35.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. Hall.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. S-A düğüm. doku temperatürünün artması. 3.S-A düğüm 5. s. Sayı 2.A-V demet a) 1.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. 11. 1996. 3 d) 4. Cevap C (West 11. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır. 33. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır. s. 1. A-V düğüm A-V demet. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. s. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. 2. 4. Textbook of Medical Physiology. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. Physiolog.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0.Baskı. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. 1. s. 3.

Bu da %50-60 civarındadır. 1996.FĐZYOLOJĐ 37. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. Sayı 2. s. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. ses oluşturmaz. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. 9.112) EF. 40. 1996. 1996. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. 1996. s.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. Textbook of Medical Physiology. 9.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir. Ventrikül kasılması sırasında. 9. 45. s.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. e) Kan karışmadan akar. diastol sonu kan hacminin. 74 41. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur. s.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir.baskı. 1996.174. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. s.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. 43. d) Hücreler ortadan akar.baskı.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. c) Ortada akım daha hızlıdır. 44. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır. 1996.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. parasempatik stimülasyon azaltır. Cevap B (Guyton. s. s. 42. b) Kan akımı ses oluşturur. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. 39.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. 1996. 2000 .Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. s.111) “V” dalgası. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 38. 1996.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur.

7. 1996. 1996. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. 1996.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. 53. (Türkçe Çev.baskı. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 .Baskı.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. 9. s. 46. 47. 9. s. 1996. Hall. 9.466-468. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. 51. sf.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. 2000 50. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir.4'den.Normal kanda. Cevap D (Guyton 9.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. 1996.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.518) pH'ın 7. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder. en dar ise beyinde bulunur. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. Medical Physiology. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır.baskı.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. Cevap C (Ganong. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. Cevap B (Guyton 9. Sayı 2. sf. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz. 52. 49.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.Baskı.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür.baskı. 1996. 9. Çavuşoğlu.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde. s. 1996. s.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. s. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. MEDĐTEST Cilt 9. 54. s. 48. s. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. 1996.

48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. 2000 .Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie.20. s. 57. 76 59. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. s. s. Textbook of Hematology. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie. 1998. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. Hematologic Pathophysiology. 58. 55. 1996. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. 1996.809) Gastrin. Fe++ c) HCO-3. vWF'e bağlanır.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. 62. 1996. s. 60. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. HCO-3 e) Na+. 1996. 1996. s.baskı.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. 56. s.46. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.47) 2.baskı. Textbook of Hematology. 1996. ClMEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir. 63.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. Textbook of Hematology. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır.126. 1996.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. Textbook of Hematology. s. s. Sayı 2. 61.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. 9. K+ b) Mg++. Buna Hering-Breuer refleksi denir. Textbook of Hematology.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. Cld) K+. s.

67.baskı. 1996.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir. s.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 1996.baskı.baskı. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. 64. 66. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. s. Tıbbi Fizyoloji. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. 1996. s. s. 1996. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. 9. 68. 9.baskı. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 .Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. Sayı 2. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. 65.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder. 1996. d) Yağ hücre lipazını aktive eder.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. 9. Bölüm 38 s.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder.835) Tripsin ve kimotripsin. (Çev. 1996.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. Đnulin serbestçe filtre olur.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. s.baskı.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır. s. 70. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir.baskı.978-979) MEDĐTEST Cilt 9.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. s. 71. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır. 9. 1996. 69. Proelastaz. Barış Kitabevi) 16.

77. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin.Baskı. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. 78. d) Lizozomal membranları stabilize eder. Textbook of Medical Physiology. Çavuşoğlu.baskı.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. s. Böylece anjiotensin II.964-968) Kortizol. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. e) Özellikle T lenfositleri baskılar.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. Hall. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. 2000 . hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür. 9. s. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur.baskı.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. 73. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. Dopamin bhidroksilaz. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. (Türkçe Çev.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. 74.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. 1996.baskı.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz. s. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. MEDĐTEST Cilt 9. c) Lenfosit yapımını azaltır. 75.baskı. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. 72. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. Sayı 2. s.baskı.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17.345. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. 1996. s. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. 1996. 76. Medical Physiology. Renal kan akımının artışı. s. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder. 9. 1996. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. 1996.119-129) Triptofan hidroksilaz. 9. s. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. ANP Na+ atılımı yapar. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. Cevap B (Guyton.baskı. 9. 9. 1996. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. Hall.

e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. 9.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. 1996. s. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. s. Cevap B (Berne.baskı. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. Levy. 1996. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. 1996. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir. s. saldırganlığın azalması. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. 1998.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. 82.baskı.baskı. 9. Physiology. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. Sayı 2. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. Kimyasal sinapslarda ise ileti. MEDĐTEST Cilt 9. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. Levy. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. s.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere. 9. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. Sakin. 80. korku kaybı. hem de postsinaptik hücrede bulunur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. s. 9. Physiology. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. 81.baskı. 79 . 1998. s.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. 4. 84. 83. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. yeme alışkanlıklarının değişmesi.FĐZYOLOJĐ 79. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. 4.baskı. c) Genetik geçiş göstermez.baskı. 1996. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir.

2000 . Sayı 2. 1996.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. 1996. 9. 16.baskı. s. 88. ileti hızları en yavaştır. 87. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. 80 MEDĐTEST Cilt 9. 86. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir.baskı. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. Tıbbi Fizyoloji.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir. Tıbbi Fizyoloji. ileti hızları en fazladır. 9. yani reseptör sayısında artış olur. s. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur. s. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir.baskı.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. 16. s.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi.FĐZYOLOJĐ 85.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir. düz kaslarda atrofi gelişmez. Cevap D (Ganong.

Romrell. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. Human Histology. Concise Histology. s. 2000 . s.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır. 4. Temel Histoloji. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. Kaye. s. 1997. Basic Histology. 1998. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir. Lowe. s. Basic Histology.baskı. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. s. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. 8. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. 7. d) Kollajen sentezler.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. 1995. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. Basic Histology Examination Board Review. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. 1993.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. s.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. Cevap B (Paulson.baskı. Basic Histology Examination Board Review. Sayı 2. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. b) Antikor oluşturur.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. 2.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. MEDĐTEST Cilt 9. Fawcett. 2.baskı.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. A Text and Atlas. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. Histology. c) Glikozaminoglikan sentezler. 1993. 3. Cevap C (Stevens.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir.baskı. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. s. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. 6. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. 2.253) Retikulum bağlanır. 59 3. s.

s.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler.baskı. 60 13. Text-Atlas of Histology. Genel Histoloji. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir. s. embriyonik dokularda. 11. anafaz.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir. prometafaz. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz. Özer. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. Sayı 2. Aştı. s. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. s. 14. 1993. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. Fibronektin. 2000 .baskı. 5.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir.162) Osteonektin kemik dokuda.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. Histology A Text and Atlas. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. Romrell.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9.baskı. Basic Histology Examination Board Review.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. Tenascin. Text-Atlas of Histology. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. 2. 1997. 15. s. metafaz. 12. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir. s. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. 16. Human Histology. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Lowe. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 2. 10.

HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. 2. ankyrin gibi proteinler içermektedir. Basic Histology. Hayvanlarda perinatal timektomi. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır.5x10. Hiatt. b) Periferik kemoreseptörlerdir. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır. 17. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. M çizgisiyle ikiye ayrılır. s. 21.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. 8. 1995. s.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira. Lowe. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. 3. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. s. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. c) Hematokrit. Basic Histology Examination Board Review. 2000 20.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. 1995. Histology. Olgun eritrositler çekirdek. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. mitokondriyon. 2. s. H bandı. Text-Atlas of Histology. ekzokrin bezlerde.baskı. 22. 23.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. Sinir dokusunda. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. bağ ve kas dokusunda görülür. Human Histology. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur.baskı.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . 1997. Sayı 2. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis. s. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. Pencereli kapillerler ise böbrek. Cevap E (Stevens. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır.6/mm3. b) Eritrositler erkeklerde 4. bağırsak. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar. ribozom gibi yapılardan yoksundur. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır.baskı. aktin.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. Basic Histology. s.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir.5-5. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. total hücre oranını ifade eder. kan örneğindeki eritrosit hacminin. A Text and Atlas. Color Textbook of Histology. 18. Cevap D (Paulson. 19.

29.104. s. Osteositleri içeren lakünalar.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. Sayı 2.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. 3.241) Matriks vezikülleri.baskı. enzimatik olarak açılmış. 1. Kuvvetli fagositik hücrelerdir.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. Osteositler olgun kemik hücreleridir.baskı. s. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. 4. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. 1995. MEDĐTEST Cilt 9. s. Human Histology.138) Kan damarlarını. Basic Histology. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. s.133-134) Osteoklastlar çok büyük. Lowe. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. Basic Histology. Basic Histology. Human Histology. 25. Mastositler ise histamin. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. 5-50 kadar çekirdekleri vardır. 28.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. Basic Histology. 2. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. 26. s. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. 24. s.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin. 27.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. 2. 5. 8. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. Lowe.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. s.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir.baskı. ECF-A. 30.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. Basic Histology. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. 2000 . sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. s. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. heparin. Basic Histology. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir.

intrinsik faktör de salgılar. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup.baskı. 32. 63 . I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. s.293) Duodenumun submukozasında.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur. s.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin. Lowe. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. s.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. 2. 33. 37. tabanında çok seyrektir. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. s.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. Sayı 2. 1995. 1995. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). 2000 yarısında bulunur. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. b) Asid üreten hücrelerdir. 34. s.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. Human Histology. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. Cevap A (Stevens. Basic Histology.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. s. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. 8. Text/Atlas of Histology. 35.baskı. Basic Histology. Đnsanda. karşıt iki köşesinde merkezi venler. 8.Karaciğerde. 38.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson.baskı.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. s.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. Basic Histology. 1995. Text-Atlas of Histology. 8. Basic Histology. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır.baskı.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir. s. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. 36. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. Basic Histology.

b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. Gelen damara afferent arteriol.60) Proksimal tübülüsde. Cevap D (Paker. s.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. Sayı 2. Cevap C (Demir. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. 1997. 42.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. 45. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. kinosilya. prizmatik absorptif hücreler. çıkan damara da efferent arteriol denir.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira. Histoloji. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. Mukus salgılayan hücrelerdir. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. 6. 44. 1990. Examinations. Histoloji.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. Text/Atlas of Histology.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. s. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. MEDĐTEST Cilt 9. Paneth hücreleri. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. Basic Histology. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. 43.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. hipofiz hormonlarının etkisi altında. Basic Histology.426444) Đnce barsak mukoza epiteli.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür. s. Her üç koşula da uyan sadece testistir. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır. 2000 . 41.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. Kaveollü hücreler. 40.baskı. 1995. s.) içermez. s. 2.. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. s. sterosilya vs.. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. 8. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. Histoloji ve Embriyoloji Soruları. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur.baskı. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir. 1990.baskı. trakea.

Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. s. 52. c) Endometriumun. 1998.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. MSH. FSH.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. s. d) Salgı granülleri içerirler. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür. Cevap B (Aytekin.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. Sayı 2. Adenohipofizden: ACTH. 1998. Temel Histoloji. 1995. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. Text-Atlas of Histology. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. TSH. Oksitosin.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. Nörohipofizden: oksitosin.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. 8.baskı. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Basic Histology. Stromal hücreler ve bezler gelişir.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. granüller hücre bazalinde yer alır. Cevap E (Lesson. aldosteron. 50. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. 49.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. STH. 47. Examinations. s. Text-Atlas of Histology. Histoloji. 2000 . 48. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır.306) Paratiroidden salgılanan parathormon.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. Bir kısmı bazalde yer alır. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar.baskı. vazopressin. seks hormonları.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. 51. 8. 1990. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. s. s. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. LH MEDĐTEST Cilt 9. Temel Histoloji. Sürrenal bezden glukokortikoidler.

60. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar. s.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur.baskı. 56.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens.80-252) a. 59.272-273) Circumvallat papillalar. s. Lowe. 2.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. Dynein silyum yapısında yeralır. Temel Histoloji. s. 2. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. 2000 .164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. Çok sayıda tat goncaları içerir. Text-Atlas of Histology. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. s.baskı. 55. s. 1998. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir. Basic Histology. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. 8.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. Human Histology.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. büyük. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. Lowe. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. 54. Human Histology. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. s. 66 57.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. Sayı 2. 58. Basic Histology.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin. Basic Histology. s.baskı. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır.78) GFAP astrositlerde bulunur.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri. Basic Histology. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır.

prostatik utrikul. 66. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. s. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. 1993. 6. 1993. 68. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. s. Embriyoloji Atlası. 1995. Langman's Medikal Embriyoloji. 1993.baskı. Langman's Medikal Embriyoloji. Langman's Medikal Embriyoloji. 6. s. mayotik bölünmenin profazına girerler. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. gününde.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy.baskı. s. 61. 67.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. 62. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar. 8. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. Sayı 2. 2000 d) II.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. 1998. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır.baskı.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. s. 1993. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler. Basic Histology. Persaud.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar.baskı. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. Langman's Medikal Embriyoloji. 1998. 6.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore. s. The Developing Human. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. 6.68) 67 .409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir.51) Gelişimin 17. bulboüretral bezler gelişir. prostat bezi. 63. s. 64.baskı. 6. The Developing Human. 65. üretra.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. kıkırdak ve kemik elemanlarını. 6.baskı. 1997.25) Fertilizasyondan önce. s. Persaud. Koptagel.baskı.

69. yani mezodermal hücrelerdir. s. 2000 . ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. Bu hücre spermatosit II'dir. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. Sayı 2. Basic Histology. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Kökenlerini kan monositleri oluşturur.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. Spermatosit II.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. 68 MEDĐTEST Cilt 9. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir.

Bu aileye mensup b. AJIC Am J Infect Control. 6. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. AJIC Am J Infect Control. Rutala. s.31342) Kritik malzeme. 1982. kimyasal sterilan değildirler. Shadomy. Tenover. Russell. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. 5. 3. Manuel of Clinical Microbiology. s. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. s. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Hugo.107-133. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. s. Herrmann. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol.147-149. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. s. c. s. s.baskı. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. Ayliffe. Manuel of Clinical Microbiology. 1993. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala.baskı. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. %2 b) Đyodoforlar. Isenberg. Streptococcaceae familyasından olup. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. b.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0.183200. Russel.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2.baskı. 6. %0. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. 4. 1996. 1996.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Murray. Perasetik asit (%≤1) b. 5. s. Yolken. Pfaller. 2. Baron. c. 1999. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. Clinical Microbiology Review. mukozalarla teması olmayan.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. 5. 99 .ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. Sayı 2.baskı. 1991.1995. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. Stabilize hidrojen peroksit %6.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır.

Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. su veya buyyon içinde ezilir. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır.Kendisi antijen olmayan. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. s. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. Medical Microbiology. s. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi.17) Adjuvan maddeler. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. Đmmünoloji. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından.baskı. 1. zamanla. 1999. s.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. 12. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. 1994.141) IgE serumda 0. Ergüven.25-43) Sterilizasyon. s. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L.baskı. 100 9. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. 2000 . 1995.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. 1. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. serviks.1-1. 8. 1994. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. Listeria'ların üremelerinin arttığını. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. Sayı 2. Đmmünoloji. Textbook of Diagnostic Microbiology. Medical Microbiology.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. 10. s.Serumda çok az miktarda bulunan. 1. Manuselis. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. s. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. 11.baskı.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. 1994. ender bakterilerdendir. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır.3 mikrogram/ml olarak bulunur. 1994. Ergüven. s. 7. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. 1999.

Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. 101 . b) Beta 2 mikroglobulin.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Terr. 16. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. MMTV. 1996.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır.baskı. e) Isı ile alakası yoktur.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. s.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). 1999. Toksik şok sendrom toksin 1. s. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. s. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. d) Antijen. TNF-β lenfokinlerdendir. 1999. s. 18. Basic and Clinical Immunology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. 17.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. periferik dolaşımda. 7. 13. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. 3. Champion. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır.baskı. Immunology. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. Owen. 2000 Cevap B (Stites. Cooke. Trowsdale. s. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. 1976.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. 14.1-4. s. 1999. Cevap D (Male. Advanced Immunology. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. Sayı 2. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Cevap D (Ustaçelebi. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. 1997. D seçeneği bu nedenle yanlıştır.4. 15. 3. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır.

Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. Clinical and Pathogenic Microbiology. kuru öksürük gibi şikayetleri var. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. subfebril ateş. 22.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. s. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. RPR ve Otomatize reagin testi. Tilton. 3. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. 23. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. 20.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. 1991. 2000 .epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. Clinical and Pathogenic Microbiology.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. Melnick. TPI test ve MHA-TP testi. Adelberg.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. Weissfeld. Clinical and Pathogenic Microbiology. Adelberg. s. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. gram negatif bir kokobasildir.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. C. Tilton. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. Smith. S. 21. Keiser. 24. s. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. Tilton. 1993.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. s. Cellular and Molecular Immunology. gram negatif. Pober.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. Review of Medical Microbiology. S. Keiser. Keiser. ε. Smith.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. 1991. MEDĐTEST Cilt 9. Melnick. 1991. Lichtman. Sayı 2. Weissfeld. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Review of Medical Microbiology. 1993.241-243) Brucella küçük aerobik. Brucella türlerinden sadece B. s. δ. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. 1993. Smith. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. Weissfeld. s. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır.baskı.

en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir.pneumoniae c) M. 1993. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür. s. Review of Medical Microbiology. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. Smith. M. Tilton. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. Sayı 2. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. Weissfeld. Bennett. 1991.fermentans d) M. Clinical and Pathogenic Microbiology. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. Melnick.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. 26. 28. s. s. Keiser.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. M. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi.77. 2000 .mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell. 27. s.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. Clinical and Pathogenic Microbiology.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. 1991. 29.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. 31. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.coli b) H. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. Tilton. Weissfeld. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. Fırsatçı etken tanımı ile.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. s. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz.429430) C.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. s. 30. Review of Medical Microbiology.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. M. Melnick.506-516) S. Principles and Practice of Infectious Disease. Smith. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. Adelberg. Keiser.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. Douglas. M. 1997. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. Adelberg. Streptococcus pyogenes.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. 1990. 1993.Acil bölümüne.

Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. c.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal.283) Clostridium tetani.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur.Ateş. s. Haemophilus influenzae tip b. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. 1992.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 34.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. 1999. 1997. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. 33. anaerob bir bakteridir.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. kirpikli. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. s. 35. Cevap C (Bilgehan. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar. 32. 1999. J Clin Microbiol 1998. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. gram pozitif. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. Bu aileye mensup b. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. s. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. s. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. 37. Sayı 2. 5. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. s. 2000 .20. d) Sporlu.Cinsel ilişki ile bulaşan. Klinik Mikrobiyoloji. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. 36. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. 38. tetanoz hastalığının etkeni olup.

coli değil."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. Sayı 2. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. sporlu. 41. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. Medical Microbiology.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir.coli.influenzae ve E.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar.baskı. d) E. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. Klinik Mikrobiyoloji. Cevap D (Bilgehan. s. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. s. s.coli’dir. 40. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. anaerop.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. O nedenle d şıkkı doğrudur. s. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte.Hangi E. Pfaller. C. Cevap A (Bilgehan. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. pis kokulu. E. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. 1999.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. 1. C.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. 5664) E. s. 1994. C. 39. sitrat negatif özellik gösterir. 42.coli d) Enteroaderen E. 43. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. psödomembransız kolit. 1994. Kobayashi.1-14. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. c) Enterotoksinleri.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. Rosenthal.difficile'nin infeksiyona yol 105 .coli. H. distansiyon. Infectious Diseases. 1996. 2. s.baskı. Begg. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır.coli Cevap B (Murray. Diğer her E." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte.coli e) Enteropatojenik E. indol pozitif.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. c) E.coli metalik refle vermektedir. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir.coli c) Enterohemorajik E.coli b) Enterotoksinojenik E.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. 1996. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. 80oC’de inaktive olmazlar.coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10.231-234) Enterotoksijenik E. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. gram pozitif. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. O nedenle a şıkkı doğrudur. EMB agarda Klebsiella değil. Klinik Mikrobiyoloji. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir.difficile. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır. Medical Microbiology. günlerinde görülür. Yine EMB agarda E. Gillespie.

Management of the HIV-Infected Patient-Part II. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. 1999. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. s. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. MEDĐTEST Cilt 9. kronik bir inflamasyon formudur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji."Halsizlik.167-170. s. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. 1. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. elementer lezyonu granülom olan. 1. 44.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. Klindamisin.baskı. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur.baskı. Med Clin N Amer 81(2):427-47. Mutlu.. 1999. 45. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur.ELISA. 2000 . Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Gold.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. Cengiz ve ark.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. başağrısı. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize. 46. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. Histoplazmoz. Tüberküloz. Toksijenik C.difficile suşları. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. Tabloya hal106 sizlik. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. Cengiz ve ark. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Sayı 2.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. White. 1997. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. Ayrıca IFA. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. bulantı-kusma. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Isospora belli ookistleri. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. bulantı. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. Toksin B. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir.237-43) Granülomatöz iltihap..baskı. Mutlu. ampisilin. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. s. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Telzak.

1999.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. ortası soluk. 1. s. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir."Yüksek ateş. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. 50. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir.baskı.Besiyerinde spor oluşumu zordur. 1999. Cengiz ve ark. dar ve beta hemoliz tipindedir. Cengiz ve ark. Mutlu. yaklaşık 15 cm.yaklaşık 5 mm.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı .MĐKROBĐYOLOJĐ 47. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1.Hg. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. Mutlu.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum .Rickettsia prowazakii d) Ornitoz . s. 49. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Wilson Blair besiyerine ekilmiş.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı .Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. carateum'dur. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S. kenarları keskin sınırlı. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş. Diğer şıklarda verilen hastalıklar. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu . Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. s. 48. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp. 1.aureus suşları ile meydana gelir. vajina.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar.baskı. 2000 lik. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk.340-7) Toksik Şok Sendromu. kusma. Dokuda sporsuzdur.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı .000/mm3 şeklinde belirlenmiştir.baskı. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. 1999.baskı. çapında. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. 1. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. Cengiz ve ark. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında.. Mutlu. teta toksinini etkisi ile oluşur. Sayı 2.Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. kusma. Vücut ısısı: 39.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. 1999." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı .5oC. güvercin. beyaz küre sayısı: 18.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo .aşırı halsizlik. Bu bilgiler ışığında.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez.yüksek ateş. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır.Bulantı.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". sporlu gram pozitif bir basildir. düzgün kenarlı konveks. Hastalarda bulantı. Mutlu.623-649) Clostridium perfringens anaerop.675-9) Lyme hastalığı. Oluşan H2S.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi).. s. 107 . içteki hemoliz.. başağrısı. dışta alfa hemoliz) ile çevrili.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". kan basıncı: 90/50 mm. Cengiz ve ark.

37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. s. skrotumda lokalize. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir. Sayı 2. ortası çukur. Cengiz ve ark. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. 1.. Cengiz ve ark. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mutlu. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. sporsuz. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Cengiz ve ark. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur.ulcerans e) M. Mutlu."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. s.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. bazen perine. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. 52. 2000 . s.595-604) Penisilinler. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. sefalosporinler.baskı. 53.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M.. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. Bu nedenle. s. Nekrotik. Mutlu.ulcerans Buruli ülserine. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Douglas. kapsülsüz. Haemophilus ducreyi. 1990. Bennett. 1. kapsülsüz. 1.scrofulaceum c) M. gram negatif kokobasilllerdir. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır.MĐKROBĐYOLOJĐ 51.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz. 55. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. 1999. esas olarak erkeklerde görülen.sınırları belirgin.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. M. Mutlu.avium complex d) M.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi.579-88) Haemophilus ducreyi. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M.kansasii Cevap B (Ustaçelebi.. cinsel ilişki ile geçen. hareketsiz. fistülize olur ve dışarı açılır. Cengiz ve ark.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. Principles and Practice of Infectious diseases. M.baskı. 3. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kültür yapılmasının yararı yoktur. 1999. s.baskı. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur. 54. 1999.marinum b) M. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. hareketsiz.

Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. 1. 1999. e) Non-A. Bakteriyostatik etkilidirler. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. Non-B hepatit etkenidir. s. Review of Medical Microbiology. c) Hepatit B virusu mutantıdır. MEDĐTEST Cilt 9. Weissfeld. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Nadir epitel hücreleri. 62.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. Smith. Review of Medical Microbiology. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. b) Heterofil antikorlar saptanır. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. s. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. s. s. s. salya ile kontamine olmuştur. Adelberg. Melnick. 1991. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. 57. b) Hepatit A virusuna benzer. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. d) Lenfadenopati görülür.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz.. 60. 61. Adelberg. Cevap E (Howard. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. Cevap D (Jawetz. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. Review of Medical Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. Adelberg. Adelberg. Melnick. Melnick. 58.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. s.baskı.Delta virus hepatiti.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. Çoçuklarda genellikle hafif. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. 1991. e) Atipik lenfositler saptanır. 1991.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. 1991. Review of Medical Microbiology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. 2000 59. Tilton. 109 .81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Mutlu. Keiser. Melnick.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Cengiz ve ark. Sayı 2. 1993. Clinical and Pathogenic Microbiology. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar.

Tilton. 68. 1991. s. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. Keiser. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. 1991. Review of Medical Microbiology. Clinical and Pathogenic Microbiology. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. s. s.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. 1991. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. Melnick. s. s. Sayı 2. 110 66. 63. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. Weissfeld. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. 2000 . Adelberg. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. Adelberg. 1993.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. Cevap D (Jawetz. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. 1991. Review of Medical Microbiology.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. 1991. Melnick.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. Review of Medical Microbiology. Review of Medical Microbiology. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Melnick. Smith. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. 1991. Adelberg. 65. s. Melnick. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. krup. Review of Medical Microbiology. Melnick.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. 67. Adelberg. d) Hastalık öksürük. Review of Medical Microbiology. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. koriza ve ateşle aniden başlar. Adelberg. s. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. 64. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. Melnick. 69.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. Adelberg.

2 Cevap A (Murray. Rosenthal. s. Genel ve Özel Viroloji. Clinical and Pathogenic Microbiology. s. 1994. 2.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi.baskı. Tilton. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields. 1994.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur.3 c) Rhinovirus tip 3. Sayı 2. Weissfeld. 2. 2. 3. Smith.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur. 1993.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. Pfaller. 73. 1996. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Rosenthal. s. 72. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. 75. Adenoviruses in Medical Microbiology. s. 111 .8 d) Enterovirus tip 68. 70. Pfaller.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. Kobayashi. s.baskı. Keiser. s. s.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard. 76.baskı. Kobayashi.baskı.Nonimmun hidrops fetalis. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. 2.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. 74.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır.baskı.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji.7 b) Parainfluenza tip 1. 71. Herpes Simplex Viruses in Virology.69 e) Rotavirus tip 1.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Knipe. 2. s. Genel ve Özel Viroloji. HSV-2 de bir DNA virusudur. 1999.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. Human Herpesviruses in Medical Microbiology.

virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. d) Asit. s. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. 2. e) Virus.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Kobayashi. Cengiz ve ark. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. Anne 21. O nedenle a şıkkı yanlıştır.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. e) Litik.. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. Kızamıkçık aşısı. Cevap B (Ustaçelebi. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. Rosenthal.baskı. Medical Microbiology. rubella IgG antikorları araştırılır. Kobayashi.baskı. Mutlu. a) Primer hedefi B lenfositler. 1994. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. Sayı 2. 14. 79. 78. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. fötal risk yoktur.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. 2. O nedenle d şıkkı yanlıştır. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. MEDĐTEST Cilt 9. 30 ve 45.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. c) Đkozahedral simetri gösterirler.baskı. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. s. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. Pfaller. Cevap A (Murray.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. 1994. Bu aşamada anne. Medical Microbiology. Cevap D (Murray. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. 1. 2000 . virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. rubella IgM antikorları araştırılır. 80. s. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. Prionlar. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır.haftalarında. c) Anneden hemen kan alınıp. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. Pfaller. kendiliğinden replike olabilen. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. s. b) Anneden hemen kan alınıp. 1.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır. 1999. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. Rosenthal.

83. 1. günlerde intramusküler olarak 0. Tilton. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür. a) Neisseria meningitidis. S. Mutlu. Mutlu. Clinical and Pathogenic Microbiology. kızamıkçık.285-286) H. s.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. akut viral hepatit. s.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. Cevap E (Ustaçelebi. 1. H.000-18. s. 0.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır.meningitidis. Cengiz ve ark. 1993. toksoplazmoz. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır.000 /mm3 ve hatta 30.baskı. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. 1999. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Önlenemeyeni seçiniz. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir.baskı. yapılır. dikilir. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır. S. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu..Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. s. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. Sayı 2.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi.baskı.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur. 82. Cengiz ve ark. Smith. Mutlu. N. meningitidis.000 /mm3 olabilir. Cengiz ve ark. Keiser. 12.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. s. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır. 1999. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi.000-50. 85. 1. dünyanın her yerinde bulunabilen. başka nedenle antibiyotik kullanımı.321) Hafif ateş.3. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. 86.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. 1999.843-8) Epstein Barr virus (EBV). Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 84. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. prematürite. yapılır. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. grup A b) N.14 ve 28. Weissfeld. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi.MĐKROBĐYOLOJĐ 81.1 ml. genel kanının aksine kontrendike değildir. N. 1999.. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır.7. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir.influenzae. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 113 ..Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. s.

intestinal. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir. Sayı 2. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji.baskı. Çok hareketlidirler. 1996. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. 1999. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. Markell and Voge’s Medical Parasitology.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. s. Tilton.35m çapında yuvarlak. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor. 8.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. Weissfeld.Yuvarlak. 88. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. çift cidarlı. Anğ. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. 114 90. John. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. Clinical and Pathogenic Microbiology. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Krotoski. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. 35 çapındadır. Keiser. çizgili görünen bir örtü vardır. pulmoner. s. 1. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. Dış kısmında kahverengi. 2000 . Töreci. Smith. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. Altıntaş. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar.Baskı. 1997. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. Muhtemel organizma.. 1993.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. s. 1997. 89. 1. s. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. Protozoon Hastalıkları. Baskı. 92.Baskı. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. s.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell.. Tıbbi Parazitoloji. 91. s. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. 4. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.

carinii pneumonisinin gelişmesidir. 1999. 98.Kanser. 1996.baskı. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. 7. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Sayı 2. s. Cevap D (Murray. 2. Baron.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. s. Smith. 1993.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. 4. Manuel of Clinical Microbiology. Altıntaş.prematüre. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. Yolken. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. Tilton. s. Manuel of Clinical Microbiology. 94. 1993.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. Keiser. solunum yolu ile bulaşan.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Melnick. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. 7.baskı. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard. s.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. lenforetiküler malinite.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. C. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. s. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. polipne.. Weissfeld. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. 1999. Keiser.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Tilton. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. immünsupresif ilaç kullananlarda. fungus olabilecek bir parazit. 2000 96. Tenover. Review of Medical Microbiology.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. öksürük. Clinical and Pathogenic Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. MEDĐTEST Cilt 9.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. 97. Hastalık: 1. 1991.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir. Adelberg. neoformans ve C. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. 3. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. Pfaller.323-325) Candidalar ağız. Weissfeld. öksürük. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. Clinical and Pathogenic Microbiology. Yolken. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. Tenover. 95.neoformans var. malnutrisyonlu. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . Gebeliğin 3. s. Pfaller. neoformans var. Smith. Protozoon Hastalıkları. Baron.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır..

Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. Pfaller. Mutlu. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. s..1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. Tenover. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. s. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. 116 MEDĐTEST Cilt 9. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. tomurcuklanma gösteren. 1999. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. 1999. Pfaller.baskı. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. Baron. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. etrafı kapsülle çevrili.baskı. Yolken." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. 1999. 102. 1. 1999. 1999. Cengiz ve ark. 103. Sayı 2. Manuel of Clinical Microbiology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Baron. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. Yolken. s. 7. 100. Manuel of Clinical Microbiology. 101. Tenover. örnekten hazırlanan preperatlarda. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray. Pfaller.baskı.. Mutlu. 2000 . maya hücreleri görülmüş. 1. 99. Tenover.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. gram pozitif. 7. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Manuel of Clinical Microbiology. Baron. s. Tüberküloz lenfadeniti. 7.1232) Pseudoallescheria boydii. tomurcuklanma gösteren.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray.baskı. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. Cengiz ve ark. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. s. Yolken.baskı."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili.

.

205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. b) 1. Neurology in Clinical Practice. s. 1991 s. 7. et al. 4. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı.Baskı. 1. 1. Neurology in Clinical Practice. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. 1991 s. c) Psödohipertrofiler görülebilir. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. Hipotoni mevcuttur.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. 9. 1. et al. 6. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. et al. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. Kansu. d) Kardiyomyopati görülebilir.Baskı.NÖROLOJĐ 1. 166 Cevap A (Bradley. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. et al. 1. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi .1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır.baskı. Neurology in Clinical Practice.baskı. 3. 1991 s. Neurology in Clinical Practice.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. 5. 1991 s. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. et al.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. Sayı 3. 1991 s. 1. MEDĐTEST Cilt 9. Nörooftalmoloji.baskı. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland. Cevap D (Bradley. Neurology in Clinical Practice. 2000 .Baskı. 2. dekatta başlar.

11. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. 14. s. s.NÖROLOJĐ 8.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland. Synopsis. 12. Multiple Sclerosis. 10. b) BOS total protini artmıştır. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. s. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. böbrek. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . akciğer.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland. Cevap C (Lechtenberg. s.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur.143) Meme. 16. Sayı 3. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. s. Nöbetlerin kontrolü güçtür. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. 8/e. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz. 3/e.Baskı.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. total protein içeriğinin %15'den fazladır. 13. s. c) BOS IgG içeriği artmıştır.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. 9. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. 2000 Cevap B (Johnson. IgG. s. 15. s. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır. Currier. Sugar. Synopsis.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. 8/e.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. 9. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür.

538-539) Adenoma sebasum.Baskı. olmadığından.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. Vagus e) N. s.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. 8/e. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. Neurology Illustrated. 19.Baskı. parietal (%15). nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. 4. s.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). 4. Normal X kromozomu. 4. Facialis c) N.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. 2.Baskı. frontal (%15).Baskı. 21.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.Trigeminus b) N. 2000 . s. s.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay.Baskı. Illustrated. s. s. Neurology and Neurosurgery Illustrated.Baskı. 18. Principles of Neurology.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. koreye neden olmaz.Baskı. Sayı 3. Principles of Neurolog. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. s. 2. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. Hypoglossus d) N.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. kafa çifti geçer.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. pontin (%4) yerleşimli olabilir.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. 22.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. daha sonra sırasıyla temporal (%21). 23. Opticus Cevap D (Adams. 4.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. Neurology and Neurosurgery.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. s. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. MEDĐTEST Cilt 9.Baskı. 10. 24. 20. 2. 4. serebellar (%8). 11. Principles of Neurology. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. 17. Principles of Neurology.1085) Jugular foramenden 9. s. Principles of Neurolog.

Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir.387-443) Kas yıkım enzimi. Bolton. Shorvan. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. Merritt's Textbook of Neurology. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir.baskı. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. MEDĐTEST Cilt 9. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. Burt Jertbook Neuroanatom. Cevap E (Hopkins. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. Cascıno. 9. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. s. Harper.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. Halgren.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. 28. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. 2000 29. s. yutkunma hareketleri yapılır.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland.NÖROLOJĐ 25. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. Lippincott. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. 32. 1993. Neurology an Neurosurgery Illustrated. Epilesy. 30. Cevap D (Chauvel.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. Journal of Neurology. 2. 26. s. s. s. oligodendrositler üzerinedir.Baskı. Delgado Escueta A. s. kranial sinir sağlar. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma. lik spike end wave deşarjlar saptanır. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. d) EEG'de tipik 3 Hz. dil ve dudak yalama. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır.61.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. Neurosurgery and psyelnatry. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir.Baskı. Aydoğdu.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. Bancaud. 27. 1996. Yüceyar.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz.392.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. 5. 1996. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. Sayı 3. 31. 1995. s. 169 . d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. her tür miyopatide yükselme göstermez.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır.

s. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. 36. s. 1995. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. 1995 s.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. Globosus d) N. sorulara yanıt vermeyen. Cevap D (Merritt. 1995. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. 2000 . Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. Sayı 3. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir.NÖROLOJĐ 33. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. 35. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. 1995. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur..677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. Nöroloji Ders Kitabı. e) Demans mutlaka görülür.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. 38.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. Fastiği e) N. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. 37. Ruber b) N. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür. Nöroloji Ders Kitabı. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. s.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. 1996. s. 40. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. 1995. Cevap E (Merritt. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. 1996.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. 34. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. Cevap B (Merritis. Deuntatus c) N.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. Motor sinirler ve kaslar normaldir. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. Cevap D (Yaltkaya ve ark. s.. 39.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir. s.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir.

senil plaklar görülür.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. s. e) Paranoid bozukluk. 171 .Yanlışı işaretleyiniz. 4. 1995.. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur.baskı. 43. Ruber bazal ganglionlardandır. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. d) Asimetrik başlangıç gösterir. 4. Cevap B (Adams. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. s. e) Patolojik refleksler görülür. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır.Yanlışı işaretleyiniz. d) Derin duyu kaybı vardır. 9. 9. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. Sayı 3. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. motor nöron bulguları ile karakterizedir. 44. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. s. kromozomun kısa kolunda olduğu. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. 4. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. s. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir. 48.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. Merrit’s Textbook of Neurology. Cevap C (Adams. Principles of Neurology. 46. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. 1996. s. Nöroloji Ders Kitabı.Yanlışı bulunuz.Yanlışı işaretleyiniz. dokunma duyusu kaybı olur. kuvvet kaybı. Merrit’s Textbook of Neurology.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz. 47. s. s. Nabız ve kan basıncı alınabilir. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. 45. Nöroloji Ders Kitabı. kuvvet kaybı. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. Cevap D (Yaltkaya ve ark. c) I ve II.baskı. Ağrılı uyarana cevap yoktur. Cevap E (Adams. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. 1996. 41.baskı.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar. s.. piramidal.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. 42.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. Principles of Neurology. 4. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir. Cevap D (Adams.93) N.Yanlışı işaretleyiniz.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. 1995.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez.baskı. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir.baskı. Dokunmu duyusu korunur. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. Principles of Neurology. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. serebellar yollar tutulur.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. Principles of Neurology.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir. yanıtsız komadadır.

rijidite. seruloplazmin düzeyi düşüktür. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir.944) PSP 60 yaş civarında başlar. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar. afferent yol trigeminal sinir.926) Beyinde diffüz atrofi olur. a) Wilson hastalığı geni 13.baskı. metabolik ansefalopatilerde. Cevap A (Adams.baskı. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. Principles of Neurology. 49. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. a) Afferenti N. 55. 1996. periferik sinirlerin hastalıkları. e) Oftalmoplejik migrende 6. c) Asimetrik başlangıç gösterir.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz.Yanlışı işaretleyiniz. 53. 172 Cevap E (Adams. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. 51. Principles of Neurology. serebellar bulgular olmaz.baskı. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. e) Bradikinezi. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. Principles of Neurology.s.s. merkezi ponsta. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. kromozomda yer alır. 2000 .Doğruyu işaretleyiniz. Principles of Neurology. 4. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. kranial sinir paralizisi sık görülür. kranial sinir paralizisi sık görülür. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir.802804) OR geçiş gösterir. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.baskı.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside. entoksikasyonda. 52.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. 50. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. Sayı 3. s. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. 56. 1996. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.Yanlışı işaretleyiniz. Cevap D (Adams. 4. 1996. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. ancak hafiftir. 4. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. s.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul. s. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. s.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. 4.139) Oftalmoplejik migrende 3. Cevap B (Adams.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. kafa travmalarında. s.Doğruyu işaretleyiniz. bakır metabolizması bozukluğudur. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. 4. b) 40-70 yaşları arasında başlar. 54. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. Principles of Neurology. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı.baskı. s.

serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . 58. Principles of Neurology.Hunt sendromu. alkolik nöropati. kavernöz sinüz trombozu.C6.baskı. s.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. Principles of Neurology. Neurology in Clinical Practica. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. Sringomyelik sendromda. s. botilisim. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9.197) Basiler menengit. s. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. difteri. Merritt's Textbook of Neurology.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. 2.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. s. Nörooftalmoloji. 1997.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . Derin duyular korunmuştur. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir. paraneoplastik sendromu. baskı. 60. Multipl skleroz. Leighs hast. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir. 57. santral herniasyon. 2.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. 6.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. Myasthenia. Tolosa . baskı. s. baskı. Cevap C (Kansu. Nörooftalmoloji.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. Sayı 3. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . baskı. s.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. 9. 2.baskı. 1997. amiloid NP. 6. nöroleptik malign sebebler.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. Merritt's Textbook of Neurology. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. %85 hastada VEP latans uzaması.Aşağıdakilerden hangisi 3.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. 1995. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. botilism. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. diabetik nöropati.123) Karodit anjiografi 2. s. 59. 1995. 1993. Fabry hastalığı. Fisher sendromu. 9. Guillain Barre Sendromu. 1996.3mg/gün). baskı. 1993. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. beyin sapı ensefaliti.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. 61.

63. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. Hasta sağır değildir. Principles of Neurology. 2000 . parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. çabuk yorulma.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir.457) Optik radyasyonun.467) "Saf kelime sağırlığı". 1997. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. baskı. Demans ve parkinsonizm yoktur."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. 6. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. normal boyutta hatta küçülmüştür. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. 1997. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. beyin .893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. Parkinsonizme yol açmaz. Sayı 3. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. Principles of Neurology.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. 6. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. konsantre olamama şikayetleri olur. s. Temporal lobun superior girusundaki 22. 6. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. huzursuzluk.453. baksı. 65. baş dönmesi. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. 64. s. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Pick hastalığı. baskı. 174 MEDĐTEST Cilt 9. Soru. serebral atrofiye sekonder değildir. başağrısı. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. başlangıçta bulantı. Lezyon unilateral olduğunda. s. 1997. Principles of Neurology. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir.

v. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. Cevap E (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. s. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.1 Ü/kg i.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. e) Hirsutismusdan. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. Cevap B (Đliçin. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. Temel Đç Hastalıkları. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. S.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Temel Đç Hastalıkları. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. s. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. insülin tedavisi kesin tedavidir. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. Cevap A (Đliçin. Sayı 3. 4. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. beyinde hipotalamustan salgılanır. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. Temel Đç Hastalıkları. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. 2. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. s. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. 2000 .1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. 5. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. Temel Đç Hastalıkları. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. Temel Đç Hastalıkları. 6. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. s. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. a) Leptin. e) DKA’da 0. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Cevap E (Đliçin. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. s. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. 3. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. Cevap C (Đliçin.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. s. d) NPY açlık duygusunu arttırır.

Diabetes mellitus. ağır hipoglisemi. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. 8. kan şekeri 300-500 mg/dl. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. s. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz. Şok. Cevap D (De Fronzo. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. a) Diabetik ketoasidozda. kan ve idrarda aseton vardır. Biguanidler vs. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir.v. yanaklar kırmızı.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. 12. pH: 7. Sayı 3. Cevap D (Đliçin. Bikarbonat düşüktür. vs gibi) Cevap D (Đliçin. periferik ateş düşük. 13. Cevap C (Đliçin.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. Temel Đç Hastalıkları.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü).Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. rektal ateş ise yüksek olabilir. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. Temel Đç Hastalıkları.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. MEDĐTEST Cilt 9. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. pH: düşüktür. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez. Temel Đç Hastalıkları. Current Management of Diabetes Mellitus. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. Cevap E (Đliçin. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. s. e) DKA’da 0. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. s. 11. s.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür.36’nın altındadır.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. s. malignite. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. 10.1 Ü/kg i. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. c) Ortostatik hipotansiyon. 139 . 9. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. s. s.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir.

b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur. s. hipertansiyon.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. 15. s.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm. 16. Basic and Clinical Endocrinology.baskı. 1997. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. hiperlipidemi. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir. 1997. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. 17. Basic and Clinical Endocrinology.baskı. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder. Agonistleri PRL salınımını engeller. 2000 . c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. MEDĐTEST Cilt 9. 5. s. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. 2.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. s. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. ateroskleroza eğilim.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. s. 5. 1997. 18.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür.baskı. s. Temel Đç Hastalıkları.baskı. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. 5. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. Strewler. Cevap E (Đliçin. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. hiperinsülinizm.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. 20.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. 1997.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. s. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. Temel Đç Hastalıkları. Cevap B (Đliçin.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. 5. insülin direnci.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. 1992. 19. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. Sayı 3.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. Basic and Clinical Endocrinology.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology.baskı.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır.

Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. s. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil. s. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. Gonadotropinler. 2000 . d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. s.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. 1997.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. 1997. 141 24. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. s. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. 27. 1997. Basic and Clinical Endocrinology.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 1997. Cevap C (Lange. 1997. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. 1997. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. 25.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. s. Sayı 3. s. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. MEDĐTEST Cilt 9. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. 23. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir. Basic and Clinical Endocrinology. s. polidipsi. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. 26. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. e) Klinik olarak poliüri.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. 22.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. 1997.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH. TSH ve ACTH sırasıyla olur.

Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon.baskı. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır. 31. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. 1995. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. 3. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. 29. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez.baskı.45 yaşında bir kadın hasta.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. Endocrinology and Metabolism. 3. 142 30. Endocrinology and Metabolism.baskı. s.8 mikrogram/ dL) T3: 0. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. 3. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir.9 mg/dL 2. Cevap A (Felig. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Hipertiroidiyi göstermez. Sayı 3. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir.4 ng/mL (Normal 0. Endocrinology and Metabolism. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. Endocrinology and Metabolism. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. 2000 . Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. 1995. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir. 1995. Bundan sonra nelerin yapılması. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. 3. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir. s. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4.48 yaşında kadın hasta.8-12. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz.5-1. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir. Cevap D (Felig. Ayrıca. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. 1995. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor.2 mikro ünite/mL (Normal 0. s.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor.44 yaşında bir kadın. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir.8 ng/mL) TSH: 0. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. MEDĐTEST Cilt 9. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. Bu durum. s.81 yaşında erkek bir hasta. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. Cevap E (Felig. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir.baskı. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir.

s.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. Sayı 3. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. s.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir.baskı. 14. 33.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine.TSH düzeyinin düşük.baskı. 37. s. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez. s. 1998. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32.baskı. 14. 1998.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14. 1998. 14. 1998.2018) TSH. 14. Çünkü hızlı alkalizasyon. s.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir. s. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. 1998. 2000 143 . e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. 1998.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir. 35.baskı. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 36.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.baskı. 14. 34. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine.

Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. epididimit. s. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. Klinik Mikrobiyoloji. insanların alt idrar yolları. ancak nonspesifik üretrit. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. Enterotoxinogen E. Patojen Escherichia colilerin. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. 1996. 9.551) M.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. akut piyelonefrit. Bunların dışında artrit. nongonokoksit üretrit. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. Klinik Mikrobiyoloji. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. hominis. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii.baskı.coli (ETEC). Klinik Mikrobiyoloji. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. nokardiya. histoplasma ve mycoplasmadır. Đnsanlarda alt idrar yolları. 3. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. 6. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. hastanın yaşı önemlidir. Enterohemorajik E. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. 9. Enteropatogen E.10-12) Son zamanlarda patojen E. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. Enteroinvasive E. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır.baskı. s. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E. Omston.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. Klinik Mikrobiyoloji.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. Butel. MEDĐTEST Cilt 9. 5.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. s. s. Jawetz. 1994) V. aspergillus. Sayı 3.coli (EĐEC). coli (EPEC). çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi.Baskı. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. 1996.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. erkekte. 1996.baskı. 2000 . Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. 1995. 20. çocukta farklı olabilir. 2. prostatit. coli (VETEC) de denir). 160 4. 9.

perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. %20 nötrofil. V. 9. 1994. Klinik Mikrobiyoloji. C. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. %2 bazofil) saptanıyor. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir.Baskı. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. Klinik Mikrobiyoloji. %8 monosit. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. C.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. Difteri-boğmaca-tetanus.Baskı. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir.Baskı. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. 8. 1994. 1997. NMS Microbiology and Infectious Diseases. bütün dünyada görülebilir. 1997.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor. kolera invazyon yapmaz. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. Sayı 3. s. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. difficile oluşturur. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . s.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. oral poliyo ve H. MEDĐTEST Cilt 9. AZT) tedavisine başlanmalıdır. 3. 1996. Bu hastadaki fizik bulgular. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. albicans antibiyotiklerden etkilemez. Cevap D (Virella. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. 13. 1997. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. Cevap C (Kılıçturgay. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. s. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. s. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. 2000 11. HIV için henüz aşı mevcut değildir. s. s. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. 12. 10. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur.111) V. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar.

162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir.831) Rifampisin. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). 2000 . In:practise of infectious diseases 1995.Baskı. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. 17.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. 1992. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. s. 19. Sayı 3.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır. 18. 20. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. 16. 4.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. ekovirüsler. s. meningitidis ve H. NMS Microbiology and Infectious Diseases. Definitions for Sepsis 1992. 1995. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir.baskı. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. s.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. 3. s.N. 14. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. Cevap E (Whitley. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. Cevap D (Topçu.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. 1997.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır. 1996.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. Serumun yarısı yara etrafına.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. s. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. 4.1644-55) Sepsis. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ.364) Kinolonlar etkilerini. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. Scheld. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. s.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. 15.Baskı. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur.

Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. mikotik anevrizma. Sayı 3.baskı. 1. intravenöz uyuşturucu kullanımı. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. janeway lezyonları).843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür.1174. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir.baskı. 4.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. 4. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. Taş. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). Ward.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. Chaisson. roth lekeleri. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. ateş. beta hemolitik streptokoklardır. 25. Curran. Sande.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. s. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. s. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. septik pulmoner enfarktlar. osler nodülü.baskı. s. Cevap B (Ulutan. aureusdur. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür.baskı. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir.Baskı. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. 24. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. Cevap E (Chaberland. vasküler fenomenler (arteriyel emboli.baskı. s.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. intrakraniyal hemoraji. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. 2000 Cevap D (Doğanay.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. 1. s. 21. predispozan kalp hastalığı. Principles and practise of infectious disases.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. MEDĐTEST Cilt 9.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez. s. 1995. aureus. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. 2.1217. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. s. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. Volderding. kan ürünleri transfüzyonu.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. 22. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. 23. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. mikrobiyolojik kanıtlar. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. romatoid faktör). 163 . Corey. Cevap E (Kılıçturgay. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. Heteroseksüel ilişki. 26. 4. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. kan. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3.

3. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. falciparum d) P. malarya Cevap C (Krogstad.anaerobik etkili bir ilaçtır. 1996. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. 1990. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. s. vivax c) P. MEDĐTEST Cilt 9. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. 1992. Cevap A (Tekeli. Benettje. s.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. 31. 4. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti. s. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. 32. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E. Principles and practice of infectious diseases. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır. Kaya. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. Dolin. Akut Hepatit B göstergesidir.Baskı.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. 28.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. 2000 .903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar.Akut A Hepatitinde. s.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. Son yıllarda S.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. Bu plazmidi taşımayan C. 3. 4. 4. 29.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. s. Sayı 3.coli'dir.Baskı. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. ovale b) P. 30. 27.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm.baskı. Principles and Practice of Infectios Diseases. s.Baskı.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. Dolin. Benett. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller.baskı. knowlesi e) P. Cevap D (McCabe.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular.2415) P. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. 1995. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar. s.1146) Anti-HAV IgM. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar.

MEDĐTEST Cilt 9. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür. 37.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. 1996. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır. Hastalıkları Kitabı. Doğanay. Söyletir.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu. 36. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. Sayı 3. 34. c) En az iki serotipi mevcuttur. s. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. 2000 165 . 35.

Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 2. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin.995) Dışkı volümünün fazla olması. s. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar.cilt. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. s. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. s. çeşitli fistüllerdir. d) Gaitada müküs vardır. genellikle beraberinde tenezm vardır. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. Akustik gölgesi olan. En sık görülen hipokalsemidir. 4. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. e) Striktür seyrektir.877. Sayı 3. Đliçin. Đliçin.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Temel Đç Hastalıkları. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. 1. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. s. 133 hangisi akut pankreatitte . Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. s. Gastroenteroloji. 2. 3.884. Artmış bazal asit salınımı 3. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. distal kolon patolojisini akla getirir. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. Hamilelikte güvenlidir. s. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. Gastroenteroloji. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. s.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. 2000 Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. USG’nin dezavantajları ise. Temel Đç Hastalıkları.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. MEDĐTEST Cilt 9. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır.cilt. Temel Đç Hastalıkları. 5. sık sık ve azar azar.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. 2. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. s. Sarılık olmasından etkilenmez.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. 6.

cilt.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. s. 1997. s. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s. Kilo kaybı 5. Afferent loop obstrüksiyonu 7. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. Safra taşı 8. Temel Đç Hastalıkları. Bockus.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Dumping sendromu 2.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. s. s. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Plummer Winson sendromu. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. Gastrointestinal.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. Diğer risk faktörleri. Tablo 1.1087) Bkz. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. Gastrointestinal. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. Temel Đç Hastalıkları. 1995. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. Đliçin.1011) Bkz.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. 1997. 1995. Tablo 2. Anemi 6. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. 1997. 9. Kanser 9. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. s.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. Liver Diseases. Gastrointestinal.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Koroziv özefajit. Đliçin. Bockus. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. Gastroenteroloji. 14. 1. Temel Đç Hastalıkları. Gastroenteroloji.464. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. s. Ölmüş fare kokusunu andırır. Clinical Gastroenterology.cilt. Bockus. s. Temel Đç Hastalıkları. 2000 . Rekürren ve marginal ülserler 13.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Sayı 3.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. 8. 1995. 2. 1. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Liver Diseases. 12. Liver Diseases. s. akalazya.335-346. 1993. 10. Đliçin. Diyare 3. 134 11. Đliçin.

“uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. anemi b) Karın ağrısı. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. Đliçin. 17. MEDĐTEST Cilt 9. s. bulantı-kusma.1036) Bkz. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. Temel Đç Hastalıkları. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. s. Temel Đç Hastalıkları. ateş. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. bilirubin dekonugasyonu. kilo kaybı ve sarılıktır.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. Tablo 3. karın ağrısı. kilo kaybı. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. hipotansiyon. kilo kaybı. anemi Cevap B (Đliçin. anemi d) Sarılık.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. hepatik “uptake”de azalma?. kilo kaybı e) Karın ağrısı. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. 1993.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. 2000 . sarılık c) Karın ağrısı. kanaliküler. sitozolik ligandin azalması.947) Schatzki bulunur. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. Temel Đç Hastalıkları. Clinical Gastroenterology. hepatik klerens azalması. Sayı 3. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. s. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro.

s. 20. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. s. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. Cevap A (Đliçin.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. 22. perforasyon. folat.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. Temel Đç Hastalıkları. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Tablo 4. Temel Đç Hastalıkları. B12 eksikliği Lökositoz. Sayı 3. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez.1013) Bkz. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. pylori için kullanılır. 19. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. plevral sıvı. Daha çok genç bayanlarda görülür.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. episklerit. 18. s. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. MEDĐTEST Cilt 9. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel.Hangisi H. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. s. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. Temel Đç Hastalıkları. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit.981) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. asidoz. s.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. hipokalsemi. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. 2000 . irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. Vit. d) Gece uykudan uyandırır. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 5.

Temel Đç Hastalıkları. yayılım göstermesi. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. bulantı. kusma. Cevap C (Đliçin.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. Abdominal ağrı. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır. süregen.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. s. 23. Sayı 3. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi.952) Menetrier hastalığını. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Temel Đç Hastalıkları. s. 2000 137 .

GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. s. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. s. Akciğer grafisi olağan Akc. C. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. 7.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. s.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. s. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. D şıklarındaki etkenler. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. Cevap D (Murray 1994. 300 mg. s. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. ronküsler var. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek.483) B. 3. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. Mediasten amfizemi için tipiktir. Solunum sistemi hastalıkları. 5. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. 1990. 6. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. 2. hırıltı yakınmaları var. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir.453) Şıklardaki tüm belirtiler. 2000 . Solunum sistemi hastalıkları. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik. sabah aç karına.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. 4. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. Sayı 3. s. 1990.

Cevap B (Fishman. 2000 .15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Dereli. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. 1981. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var. Destek tedavisine gereksiniyor. b) Sık öksürtürüm. Spontan solunumu var. s. 15. Cevap E (Vidinel. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. Sayı 3. 14. s.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. 1995. b) Otozomal dominant geçer. s. Enfeksiyon bulgusu yok. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. e) Statik kompliyans artar. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. 13. s. s. b) Zirve akım hızı azalır. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta. Otozomal resesif geçer. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel. 1981. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. s. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur. Akciğer Hastalıkları.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. s. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. 12.30-41. Akciğer Hastalıkları. 9. Özhan. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. 1981. Tedavide akarlara karşı akarasid. s. 8. bulgusudur. 11. Pulmonary Diseases and Disorders.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. Dereli.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir.1273) Konjenital bir hastalıktır. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. Akciğer Hastalıkları.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. Özhan. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. 1988. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar.

b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. 22. s. Cevap A (Fishman. Sahn. sebebi lenfatik obstrüksiyon. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. 1995. 21.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. The Pleura.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. s. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. 1981.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. s. Fishman. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. s. s.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. Pulmanary Diseases and Disorders. Göğüs Hastalıkları. c) PPD cilt testi negatiftir.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. s. Solunum Hastalıkları 4. 19.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur.330. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. 16.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. 197. Pulmonary Diseases and Disorders.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. 23. 17. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. semptoma yol açmaz. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır.138. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. atelektazi.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. s. s. baskı. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. Cevap C (Barış. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. Am Rev Respir Dis.Kalp yetmezliği. s. 18. Anevrizma rüptüre olabilir. Sayı 3. VCSS'dur.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. s. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. Diğerleri sarkoidoziste vardır. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. 1995. 2000 . 20.

PGE. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. 25. 30. s. 31. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. b) Akciğer adeno Ca. 1991. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur.33-52) Bradikinin. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. Göğüs Hastalıkları. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. 2. s. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu.Baskı. Toraks. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar. 1994. 1994. 2.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 1996. serotonin. s. s. 1996.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. s. 28. PGA2.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. 26. s.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir. 29. Tedavi süresi 2 haftadır. 24. PGA1. c) Akciğer büyük hücreli Ca. 1994.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. s. 1993.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş.baskı.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . Sayı 3. 27. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. Doksisiklin. s.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1. 1995.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı.

Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992.40-7.RMP d) Hızlı üreyen basil .981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. rotatoid plörezi. 2000 . s. 35.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. metakolin. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. 34. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. In Broaddus VC. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. 1991.INH Cevap B (Vidinel. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür. 36.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. Daha yaşlı olan. 1995.30 bulunması. s. ateş.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. 32. buna karşılık. b) Transüdalar 7.30-7.55 pH değerine sahiptir. Respiratoy Medicine.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde.30 olması. s. 33.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. Akciğer hastalıkları.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup. genellikle 2-4 gün sürer.PZA e) Persister basil . ince raller. Cevap E (Murray. 1995. 1994.30) özofagus rüptürü.RMP b) Persister basil . s.PZA c) Persister basil . metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. 37.40 yaşın altında. ampiyem.45 arasındadır. Sayı 3. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir. Nadel.60'dır. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving. s. s. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. Radyografik bulgular. Pnömokoksik pnömoniler. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. MEDĐTEST Cilt 9.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir.

Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis). yerel ısı artışı. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Seato. s. Amfibol grubunda ise amosit. 3-Willam Campbell Sendromu. Cevap D (Fraser. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). kırmızılık veya ödem de olabilir. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. 5-Mac Leod Sendromu. Radyolojik ayırıcı tanı. malignite ve loküle ampiyemi içerir. s.639) Etyolojisi bilinmeyen.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir. tromoliz.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. 3. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. 40. Sayı 3. Ateşi var. s. Akciğer grafisinde.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler.601-2) 1-Pulmoner agenezis. Mediyastende de bulunabilirler.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. 2. kaşektik ve ağız hijyeni kötü. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. Leitch. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir. pupillada daralma (miyozis). tüberküloz.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. Solunum sistemi muayenesi normal.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. 1995. s. 2000 . 39. s. MEDĐTEST Cilt 9. fungal enfeksiyonlar. s. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. situs inversus). Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. 42. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. Seaton.Kistik fibrozis. anevrizma. Leitch. 6.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. Akciğerin apeks tümörleri.baskı. 2. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). Pare..261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. antofilit.baskı. apne. bronşektazi. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut.

Silikozisde tipik bulgular. Ani başlayan dispnesi mevcut. 2000 .Baskı. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. 2. 44. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. s. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. 46. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. Pulmoner arter anjiografisinde.37 yaşında erkek hasta. Solunum sistemi bakısında.138) Akciğer grafisinde.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. Akciğer grafisinde. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. 0. Diğer olasılıklar. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör.72 yaşında bayan hasta. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. 45. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon.50 yaşında bayan hasta. s. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. s. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir.baskı. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. fakat aktif hastalığı göstermez. endobronşiyal lezyonları. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. fakat göğüs ağrısı yok. Tüberküloz kaviteli lezyon. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. fakat acil tedavide değil. Penisilin. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. Kesin tanı bal130 gamda. plevral effüzyon lezyon. mükemmel bir tarama testidir. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. s. Toraks CAT scan. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. Đlk kuvvetlendirici testte. 2. Solunum sistemi bakısı normal. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. histoplasmosis veya coccidiosis). 2 yıl önce PPD deri testi negatif. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir.Baskı.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. 47. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. Şayet aktif hastalık delili yoksa. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur.Baskı. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. 2. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. Sayı 3. tutulan diğer alanları. 2. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. Pulmoner arter anjiografisinde. değişik şekil ve hacimde. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. 2. MEDĐTEST Cilt 9. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut.

Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz.Baskı.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur.Baskı.140) IV ilaç alışkanlığı.28 yaşında asemptomatik erkek. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. 2. Ancak bunda kolesterol fazla. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. Sayı 3. Popcorn (hamartomalarda). Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. %25'i travmatik. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. 49. 52. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. 2.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut. 2.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. aspleni. s. Diğer taraftan 2. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. 50. Cevap C (Fercy. s. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. s. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. 2000 . Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Ayırıcı tanı benign (granüloma. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. s. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. Patogenez belli değildir.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48.Baskı. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. Plevral diseasse. laminar (granülomalar).139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. 51. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. normal fizik muayeneye sahip. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Şilotoraks ductus torasikusu malignite.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur. Akciğer grafisinde. myeloma. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy.

Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. s. Bisinozis ise keten. 132 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. 1994.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. 2. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır. 1995. s.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. 54.baskı.249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. 53. Pnömoniler. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. Sayı 3. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir.

. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. s. a) Glikoproteinlerdir. s. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. IL-3. 2. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. Çoğu zaman 100. s. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir. Temel Đç Hastalıkları. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur.908. s. eritropoetin. 3. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. GM-CSF. Cevap C (Đliçin. Serum demiri düşük.3 DPG’ın artması gerekir.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. 1995. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. 1988. s. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. 7. 15. c) Bazofiller artmıştır.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. s.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri.583. 2000 Cevap E (Đliçin. Platelet sayısı genelde normaldir.716. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. Temel Đç Hastalıkları. MCSF. s. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. Đç Hastalıkları. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. serum ferritini normal ya da artmıştır.000/mm3’ün üzerindedir. 144 5. 4. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. nötrofilik. G-CSF. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3.Baskı. 15. Temel Đç Hastalıkları. KML için yanlışı işaretleyiniz. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. 1995. s. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır. Williams Hematology. s. 2.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.000'in altındadır. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. 6. Öbek.baskı.1179) Hematopoetik faktörler.baskı. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar. Williams Hematology. s. e) Lökosit sayısı genellikle 50. Granülositoz. monositoz ve eozinofili görülebilir. Đliçin.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. Đliçin. 4.

1314) Nodüler sklerozan tip. s. oval veya yuvarlaktır. 15. s. CA15-3. Temel Đç Hastalıkları.baskı. s. 2000 Tablo 1. Ca242. Hücreler homojen olarak büyüktür. Sayı 3. 15.4 3. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır.Prognoz 4. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. Williams Hematology. Williams Hematology. 15. s. 1995. Temel Đç Hastalıkları.baskı. Temel Đç Hastalıkları. s. “Lipid-bound sialic acid”. s.Tarama 2. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. 11. mide.4 2.4 2. Đliçin.1287) ALL-L3.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. Đliçin. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır.1008. Temel Đç Hastalıkları.4 1-4 4 3.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. M29. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker.4 4 1 (?). Ca195. s. 1995.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler.4 2-4 4 1-4 4 1. Williams Hematology. CK-BB VMA*. orta derecede bol sitoplazma görülür. Temel Đç Hastalıkları.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. M 26. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin. 1995. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir.baskı. Çekirdek düzgün kenarlı. Temel Đç Hastalıkları. CA 50. MEDĐTEST Cilt 9. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*.3. Tablo 1. Genç. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1.3 2 2-4 2 3.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. Đliçin. Çok koyu bazofilik.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler.1062. 10. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. 9. 13.1372) 145 . MCA CEA* CA 19-9. larinks ödemi. s.baskı.1004. s.4 4 2-4 2-4 3.1407) Bkz. Đliçin. 1995. Williams Hematology.baskı.667. belirgin vakuolleri olan.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12. 15. en sık görülen tiptir. Williams Hematology. s.1458. 15. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir.Tanı 3. 1995. Đliçin. Ca549. “Tissue Polypeptide Antigen”.4 3. Prognoz iyidir.

Akut kan kaybından sonra 4. Bu olaylar olurken.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. s. Sayı 3. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. 18. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. d) Trombozlar görülebilir. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. Otozomal dominant geçer. Hastalıkta eritrositler. c) Pansitopeni vardır. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. Cevap D (Đliçin. Cevap B (Williams and Wilkins. Splenektomiden sonra 3. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir.Egzersizden sonra 15.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. e) Kök hücre hastalığıdır. 17. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. 146 .Hemolitik anemiler 11. yaygın kanamalar oluşur. s. 2000 a) Hemoliz vardır. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. eş zamanlı olarak Faktör XII. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük.345. Nedenleri. Đliçin.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. Wintrobe’s Clinical Hematology. Pansitopeni. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. Kanserler 7. Temel Đç Hastalıkları.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir.1781. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. lösemi ve lenfomalarda. Gaucher hastalığında. Öbek. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir. 10. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. 14. s. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir.baskı. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. Wintrobe’s Clinical Hematology. Temel Đç Hastalıkları.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır.Bazı ilaçlar 13. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. miyelodisplastik sendromlarda. 1998.baskı.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. 10. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur.850) Trombositoz. s. Đliçin. s. d) Trombosit sayısı arttığından.1264. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. Temel Đç Hastalıkları. Kronik masif splenomegali ise. s. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. 1.1231) DIC. sarkoidozda ve malarya. Demir eksikliği anemisi 10. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. Đç Hastalıkları. e) Trombin zamanı uzamıştır.1223) PNH. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. MEDĐTEST Cilt 9. 14. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. trombolitik sayısının 400. 1998. s. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir.baskı.

OEHbK düşük.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. s.718. miyeloproliferatif bozukluktur. Temel Đç Hastalıkları. Sık mitoz görülür. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. 21. b) Lökopoez anomalisi görülmez. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. Erkeklerde daha fazladır. Cevap D (Đliçin. -Periferik yayma. annütositler. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir.1279) KML’de klinik özellikler. Megaloblastlar.1202) Bkz. gerek sitoplazma.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. nadiren azalmıştır.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. hemosiderin ve sideroblast görülmez. -Yorgunluk. Cevap E (Đliçin. anizositoz. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. c) Mitoz sık görülür. Tablo 2. e) LDH artabilir. Cevap C (Đliçin. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil.1275) Polisitemia vera. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. d) Đndirek bilirubin artabilir. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. Temel Đç Hastalıkları. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. s. Tablo 2. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. MEDĐTEST Cilt 9. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. 23. s.1188) Megaloblastik anemiler.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. Cevap B (Öbek. s.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. Sayı 3. 20. RDW artmıştır. aşırı terleme. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. 22. OEHb. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. -Serum ferritini düşmüştür. Temel Đç Hastalıkları. Đç Hastalıkları. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. s. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. Temel Đç Hastalıkları. 19. a) Megaloblastik hücreler. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. s. poiklositoz. Đliçin. 40 yaş altında nadir görülür. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. -Serum demiri düşük. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. s.

Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir. s. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. otoimmün hastalıklar. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. Tablo 4. Bunların dışında.1207) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. 2000 . Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. Tablo 3. Cevap C (Đliçin. s. 25. Temel Đç Hastalıkları.1376) Bkz. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. s. b) Trombositler sayıca azdır. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. 26. Tablo 3.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. 28. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. s. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. 29. Temel Đç Hastalıkları. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. Temel Đç Hastalıkları. ancak fonksiyonları normaldir. s.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir.

s. 31. s.1444) Bkz. düşük “grade”li lenfoma. KLL. 1998. s. 35. s.baskı 1998.baskı. 149 . 37. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi. multipl myeloma. 2.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar. s. Temel Đç Hastalıkları.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology. s. s. miyeloma. kronik miyelmi ve çok yaygın. 1991. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. lenfoma.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. 10. Hematology. baskı 1998.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. 1994.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1. Hematology 4. 33.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. 32.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. 30. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. 10.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. 36. s.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. 2000 34.1445) Klorambusil. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. makroglobulinemi. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır. Temel Đç Hastalıkları. baskı 1998.baskı. Tablo 5.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. 10. 10.

Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. Sayı 3. 2000 . 39. prostat.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. böbrek d) Akciğer. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. meme. s. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. solunum ve gövde kaslarını tutar. kolon. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. multipl myeloma e) Meme. s. Ekstremite kaslarından başlar. böbrek b) Akciğer. DTR’leri korunmuştur. mide. 38. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. akciğer Cevap D (Đliçin.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. meme. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. daha sonra farkins.

278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. 3. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. Subkutan romatoid nodüller 6. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3.1433-1464) E harfi. Arthritis and Allied Conditions.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. Halsizliğin olmaması 3. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. s. Klinik Romatoloji. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. s. Eklem deformitesi sekeldir. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. 1999. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. 1997. 6. 1997. 13. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. s. Klinik Romatoloji. 1. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. Sayı 3. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. PIF. s. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . Romatoid faktör pozitifliği 7. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 1999. Arthritis and Allied Conditions. 2. Đritis öyküsü 3. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. CREST sendromu. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. Eklem ağrısının olmaması 4. 1999. Simetrik artrit 5. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2.baskı. Klinik Romatoloji. 5.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. s.

7. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. 156 11.baskı. 14.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. s. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 13. 15.baskı. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. 12. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. 13. s. s. Basic and Clincal Immunology.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman. 1999.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. s. Basic and Clinical Immunology. Arthritis and Allied Conditions.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum. 1999. 8.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino.532.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş. s. 13. 2000 . Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus. s. Klinik Romatoloji. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. enfeksiyon.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. 1992. aterosklerotik kalp hastalığı.127) C3b. Arthritis and Allied Conditions. Klinik Romatoloji. s. s. 1998. 1997. 10. s. 9.533) Osteoporoz. 1997. bakteriyel sepsisde şok. 1999.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir.110) TNF. Klinik Romatoloji. Orthopedic Rehabilitation. 1994. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. Caring for Children with Cerebral Palsy.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir. 1994.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 3. o kasın gücü 2.

22. s. 23. 12.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı.934) Halsizlik. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 1997. 21. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. serum PTH yüksektir. 1994. Textbook of Rheumatology. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 18. 1997.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur. baskı. Textbook of Rheumatology. 5.Halsizlik.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. 4. s. 17. Arthristis and Allied Condition. 1993. Textbook of Rheumatology.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. Bu özellik. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük.baskı.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz. 157 . 5. parotis bezi bölgesinde şişlik. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı.baskı.baskı.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. Basic and Clinical Immunogloy. s. 4.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. s. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. 1993. 1993.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. Textbook of Rheumatology. s. Sayı 3. 1993. 20. 5. s.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. 19. 5. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. s. 16.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir.baskı.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur. parotis bezi bölgesinde şişlik. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. 1997.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. artralji. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. Bu nedenle Anti-Ro istenir. Textbook of Rheumatology. 4. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. s.baskı.baskı. alkalen fosfatazı.baskı. 1997. s. artralji.

0 mg/ hafta c) 7.baskı. 2000 . 1997. Grade 2-4 Cevap D (Ball. 1989.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. 5.baskı. 7.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen. Ig D normal ya da düşüktür. 28.5-5. Sayı 3. 1997. Textbook of Rheumatology. s. 5.baskı. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. 1997.5-15.1145) Malar raş.baskı.baskı.427) Poststreptokokal G. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. Textbook of Rheumatology.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2.5-5.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold. Aksine osteopeni olur.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. Textbook of Rheumatology. 1989.baskı. s. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. 5.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır. 29.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.5-15. 11.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. s. SLE'nin klinik özelliklerindendir. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit. 27. 1989. 31. 32.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.755) Hepatotoksisite. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit. s.0 mg/gün b) 2.5-15. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir. s. s. 5. s. 11.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon.baskı. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt. Textbook of Rheumatology. 25.0 mg/gün d) 7.0-60.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. 11.baskı.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. 26. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. s. 1989. 30.0 mg/hafta e) 30. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. 1997.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır.

243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1989. 5. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997. 39. 11. 1997.baskı. 5. s.baskı. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. s. episkleit. 200 mg/günün altında fenilbutozan.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf. s. Textbook of Rheumatology. Sjogren sendromu. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları. diüretikler. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. genital ülserler.baskı.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg. 37.baskı.baskı.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. 5.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. 34. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. alkol. renal amiloidozdur. 5. 1997. Pirazinamid ve nikotinik asiddir.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. Textbook of Rheumatology.baskı. s.baskı. aort yetmezliği.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. Sayı 3. s. aereustur. 5. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. Textbook of Rheumatology. 1997.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. s. hipopiyonlu iritis. 1989. 11.baskı.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan.baskı. 36. Reiter sendromunda rastlanmaz.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. 11. oral ülserler. s. etambütol. 40. s.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. 1997. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. konjonktivit. Textbook of Rheumatology. 1989. Textbook of Rheumatology.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. 2000 159 . s. 33.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. levodopa. 38. 35.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. keratokonjonktivitis sicca.

Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken.195. kalp kapaklarının. s.KARDĐYOLOJĐ 1. verapamil kullanılabilir. 5.1493.199) Atrial fibrilasyon.baskı. s. Đliçin. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . proksimal lokalizasyonlu. kanama diyatezi olanlarda. s. s. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. Temel Đç Hastalıkları. Interventional Cardiology. 3. s. 6. konjenital kardiyovasküler lezyonların. En sık etken streptokoklardır (%60-80). Temel Đç Hastalıkları. 2. Heart Disease. 5. retinal (Roth spot) lezyonlar. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. Sayı 3. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. Bunlar arasında splinter hemorajiler. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. s. Đliçin. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. hemorajik retinopatide. bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. propranolol. Temel Đç Hastalıkları. 2000 4. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. aort disseksiyonunda.2116) Đnfektif endokardit. Disopiramid. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. Trombolitik ajanlar. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). MEDĐTEST Cilt 9. aktif iç kanaması olanlarda. 1997. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. s. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. yakın zamanda olmuş travmalarda. Prokainamid. Janeway lezyonları. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. Temel Đç Hastalıkları. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. Temel Đç Hastalıkları. Osler nodülleri. önceleri diskret. çoğunlukla bakterilerle gelişen. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin.

taşikardi. CaB. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. Temel Đç Hastalıkları. dispeptik şikayetler bulunur. 9.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. s. 1997. iştahsızlık. 7. 9. nicardipine veya nifedipine N. 5. 2000 . Temel Đç Hastalıkları. 8. Hurst’s The Heart. s. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. dolgun boyun venleri görülür. Beta blokerler. aritmiler. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. Temel Đç Hastalıkları. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. Sayı 3. Kızlarda 2 kat fazla görülür.2008.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. Đliçin. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. CaB N. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. 1998. BB N.baskı. hepatomegali. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. 9. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald.1336. Temel Đç Hastalıkları. Jenerasyona streptokinaz. dispne.1498. kardiyoselektif BB N. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. Tablo 1.baskı. kardiyoselektif BB N.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. 1997. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. s. 5. CaB: kalsiyum kanal blokeri. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. BB: beta bloker. Klinikte.382) Perikardın fibrozis. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. Bunu ASD ve PDA izler.1821. s. diltiazem veya verapamil BB. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. 1. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. BB. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. Hipertansif bir hastaya. pulsus paradoksus. bacaklarda şişlik. 1997. Fizik muayenede. Tablo 1. CaB* N. Nicardipine veya nifedipine BB. halsizlik. 2.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde. CaB N. Temel Đç Hastalıkları. 10. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse.baskı. CaB BB. s. ürokinaz ve APSAC girer. CaB. Đliçin. Venöz dolgunluk. s. Đliçin. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. 1998.853. CaB N. s. Đliçin.321) Bkz. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. Heart Disease. s. Đliçin. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander.baskı. 5. hipotansiyon. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır.baskı. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. s. Hurst’s The Heart. CaB. asit. BB*.

baskı. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. aVL. s. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak.200.baskı.KARDĐYOLOJĐ 11.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.355) Mitral regürjitasyonunda.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . Sol atrium volüm ve basınç. Ciddi ventriküler aritmiler 14. ateş. s. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. s.315) EKG. 1997. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. 15. D3. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. s. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. Klinik olarak. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. 5. Đliçin. s. 9. 13. 2000 b) D1. interventriküler septumun inferior kısmında. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. Cevap D (Braunwald. 16. 12.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. s.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). s. 17.296) Trunkus Arteriozusta. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. s. Temel Đç Hastalıkları.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. AMI 2.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. MI’de %1-3 oranında görülür. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. 1. Akut miyokardit veya perikardit 3.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. 1998. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. Hurst’s The Heart. b) Otoimmünite sorumludur. sistolde. Önemli aort darlığı 5. Đliçin. göğüs ağrısı. interventriküler septumda. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4.1256. Temel Đç Hastalıkları. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. Klinik belirti vermediği halde. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Temel Đç Hastalıkları.

s. 21. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s.22.615. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Sayı 3. Đliçin. Đliçin. Tablo 2.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. 18.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. apekste duyulur. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. Tablo 2. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. iki pozitif dalga olarak palpe edilir.461. bir kuvvetli nabız vardır. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. Temel Đç Hastalıkları. Dikrotik nabızda. Temel Đç Hastalıkları. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). 19. Pulsus alternansta. Bu erken diyastolde. A. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. Klinik Kardiyoloji s. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. Đliçin. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. Cevap A (Gök. Đletimde hafif değişme. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. 2000 .445. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. QRS süresini uzatırlar. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. Temel Đç Hastalıkları. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9. 20. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. s.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. s. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. (Đliçin.237) Bkz. s. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. Temel Đç Hastalıkları.

Cevap C (Đliçin. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. c) Nörolojik komplikasyonlar.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. Temel Đç Hastalıkları. Koroner arter spazmı. s. 1993. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). %90’ında şiddetli ağrı vardır. s. Pathophsiology of heart disease. b) Pulmoner infarktüs. 22. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. s. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. MEDĐTEST Cilt 9. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. ancak düzensizdir. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. s. 24. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır. TA:170/100. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. Tele’de aorto genişler. s. 1999. Temel Đç Hastalıkları. En sık sebep hipertansiyondur. Sayı 3. 2000 25.139) Afterload. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. düşük amplitüdlü bir nabızdır. sistolik basıncın artıp. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. s.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. 23. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. Hızlı EKG Yorumu. el altında yavaş yavaş yükselen. 121 . 27.389) Dissekan aort anevrizması. EKG: sinüsal taşikardi. Temel Đç Hastalıkları. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır. Đliçin.259) Ani kalp ölümü.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. s.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. d) Renal infarktüs. d) Aort odağında sistolik thrill alınır. 26. QRS cevabı yavaş veya hızlı. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. Preload. nabız basıncı daralır. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. Temel Đç Hastalıkları.

diyare. 5. 1. LDH.KARDĐYOLOJĐ 28.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. emici MEDĐTEST Cilt 9. Rutinde kullanılmaz. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler).CK-MB. Temel Đç Hastalıkları. 32. Görülen aritmiler. Sayı 3. günlerde plato çizer. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. SGOT. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır.364) Pulmoner yetmezlikte. sinus duraklaması. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. CK-MB.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. LDH. CK-MB. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. AV junctional escape ritimler. 29.baskı.troponin-T c) Troponin-T. LDH. 2-5. GIS semptomlar. AV bloklu atrial taşikardiler. halsizlik. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. yüksek frekanslı. bunların %80-90’ında etken. Temel Đç Hastalıkları. SGOT. 33.329) Troponin-T: 3.baskı 1997. Đliçin. Đliçin. kalsiyum antagonistleri. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. 31. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. yorgunluk. Atrium kasında etkili değildir. CK-MB. Nörolojik semptomlar. 5.baskı 1997. beta blokerler ve disopyramid kullanılır.baskı 1997. Temel Đç Hastalıkları. Medikal tedavide.LDH Cevap A (Braunwald. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. (Đliçin. S.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. 2000 . SGOT d) CK-MB. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan.baskı 1997. troponin-T e) Troponin-T. s. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir.5-10 saat içinde yükselir. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. kusma. 30. 24 saatte zirveye varır. AV junctional taşikardi. aureus’tur. 5.1995. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. Đliçin. uykusuz122 luk. S. 3-4 gün sonra normale döner. s. s. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. Đliçin.LDH b) SGOT. Kardiyak semptomlar. solda 2-4. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. Temel Đç Hastalıkları.baskı 1995. s.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. iştahsızlık. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Yalancı pozitiflik çoktur. 1.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. bulantı. Temel Đç Hastalıkları.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. ventriküler taşikardi. s. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. SGOT. aureus’tur. s. 5.

1927) Antifosfolipid sendromu. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. 39. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. 40. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. Atrial taşikardi. 35. 9.297) Lutembacher sendromu. baskı 1998 s. Temel Đç Hastalıkları. s. propranolol. baskı 1998 s. tekrarlayan fetal kayıp. Buna Graham Stell üfürümü denir.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. Sayı 3. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. genellikle sağ atriumdan. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. genellikle kadınlarda (%75) görülür.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin.2379. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. atrial fibrilasyon.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. En sık derin ven trombozları görülür. Đliçin. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. verapamil kullanılır. 34. baskı 1998 s. Đliçin. baskı 1998 s. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. 9.2295. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. baskı 1998 s. Temel Đç Hastalıkları. 37. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. trombozlar. tekrarlayan abortus.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. Temel Đç Hastalıkları.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. sol ventrikülün değil. WPW sendromu. Đliçin. 9. Temel Đç Hastalıkları. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. baskı 1998 s. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. (Đliçin. 36.2295. MEDĐTEST Cilt 9.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. 9.2008. s.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir.KARDĐYOLOJĐ karakterde. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür. Temel Đç Hastalıkları. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. 38.2306. “dekreşendo”. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir.2272. Livedo retikülaris görülür. prokainamid. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır. Temel Đç Hastalıkları.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. s. 9. 9. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. atrial flatter. s. disopiramid. 2000 123 .

Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 .836) Renal allograftlardaki MPGN’te. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. 2. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.020 >500 >1.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. azotemide fosforik. s. Temel Đç Hastalıkları. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. s. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır.NEFROLOJĐ 1. Tablo 1.010 <350 <1. Mesela laktik asidozda laktat anyonları.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. Sayı 3. 5. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. P: Plazma. MEDĐTEST Cilt 9. sülfirik. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. Medüller kan akımının bozulması 4. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. 2000 4. s.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1. s. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. s. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. Bkz. 3.

s. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). Textbook of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. 1995. Jacobson. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. 3. 6. c) 40-50 ml/dk’dır. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. The Principles and Practice of Nephrology. 9. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. Sayı 3. Jacobson. Temel Đç Hastalıkları. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. siroz. e) 90-120 ml/dk’dır. Đliçin.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. 8. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. MEDĐTEST Cilt 9. 3. 1995. d) 70-80 ml/dk’dır. aktif tüberküloz. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür.baskı. Temel Đç Hastalıkları. 3. s. Đliçin. 1995. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. b) 25-30 ml/dk’dır. Jacobson.baskı. 1995. 1995. diyare ve gastrointestinal fistüller. Tablo 3. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Temel Đç Hastalıkları. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler.794) Bkz. Đliçin.769) Bkz. Tablo 2. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. nefrotik sendrom gibi). NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. 1995. 1995. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. AIDS. Temel Đç Hastalıkları. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Textbook of Nephrology. 7. 1995. s. Textbook of Nephrology. 2000 .baskı.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. s. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler.. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. Cevap A (Williams. 3. Đliçin. Textbook of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. Cevap B (Williams. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. Jacobson.baskı. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır.

713. Cevap D (Đliçin. s. The Principles and Practice of Nephrology. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. hemorajiler. Jacobson. 1995.baskı. s. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. s. Đliçin.766. 2000 Tablo 4.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. 14. MEDĐTEST Cilt 9. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. 13.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. 3. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır.NEFROLOJĐ 10. Temel Đç Hastalıkları. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir.751) Bkz. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. Temel Đç Hastalıkları. 3. hipertansiyon.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. pulmoner emboli izlemektedir. 153 . Temel Đç Hastalıkları.baskı.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. kan transfüzyonu. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. Textbook of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. a) Đmmün kompleks nefritidir. Temel Đç Hastalıkları. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. 1995. s. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 1995. SO4. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. Jacobson. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. s.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. s. Đliçin. Cevap D (Đliçin. Sayı 3.814) Akut PSGN. s. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 4. Đliçin. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar. 12. laktat ve sitrat uygulaması. ödem. 1995. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. 11. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir.

Temel Đç Hastalıkları. s.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). s.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. Sayı 3. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. 2000 . -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. s. Tablo 5. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18. ödem. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.818) Bkz. Cevap C (Đliçin.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur.NEFROLOJĐ Tablo 5. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. Temel Đç Hastalıkları. ani başlayan hematüri.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. proteinüri. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. 17. s. 19. 15.

118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. 6. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma.baskı. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. s. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır.baskı. s.baskı. 4.PSĐKĐYATRĐ 1. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Psychiatric Secrets. 1. Comprehensive Texbook of Psychiatry. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi.baskı. 6. baskı.1313.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. s. s. 5.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. 1996. Psychiatric Secrets. Çocuklara karşı cinsel sevi. 1996. 1. Eksibisyonizm. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. s. Psychiatric Secrets. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. s. Limbik lökotomi. 1996. Psychiatric Secrets. Pedofili. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. Sadock. s.142) Vouyerizm.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. 1. 1. 1.baskı. 2. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9. Psychiatric Secrets. 1995. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . 1996. 7. Sayı 4. fetişizm. 7. baskı. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. 1996. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson.

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. Psychiatry. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir.plasidite. 13. 2. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir. Psychiatry. 14. 9. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. 8. 11. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Comprehensive Texbook of Psychiatry. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. 2. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. MEDĐTEST Cilt 9. 12. 1995.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. Distimi. Bu bozuklukta plasidite. 1990. baskı. s. amnezi. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. 6. Psychiatry. Sadock. Cevap C (Kaplan. baskı.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. s.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. baskı. 10. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. s. 3. s. 2000 . vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. 2. akalkuli. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. baskı. Cevap D (Scully.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs. hiperseksualite. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. s.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. s. Sayı 4. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. d) Bir şizofreni semptomudur. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. Black. c) Đnsidens azalmaktadır.baskı. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. perseverasyon.

Sayı 4. 22. Psychiatry. d) Etkili bir hipnotiktir. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan. Meleod. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir. 20. 16. s. Biology of Anxicty Disorders.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. s. Psikofarmakoloji.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. 17. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. Cevap B (Scully.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir. 2. baskı.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. 1991 s. e) Etkili bir sedatiftir. 1993. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir. Köroğlu.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. 2.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. Psychiatry. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric. 18. depresyona yol açmaz. s. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. Sadock. 15. 19. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan. s. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. s. Sadock. s. 21. baskı. Sadock. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .145) Agorafobi.

24. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir. s. Gath. s. 1994. 226 27.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu. s.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. 23. 28. s. yineleyici düşüncelerdir.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 26. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. bunun farkındadır. Sadock.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. Cowen. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Bu konuda çalışmalar sürmektedir.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Sadock.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. The Psychiatric Therapics. Sadock. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. Sayı 4. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Oxford Textbook of Psychiatry. 1996.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. 25.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan. Sadock. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. s.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. 30. s. 1994. Mayou. 29. Sadock. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir. 31.

Oxford Textbook of Psychiatry. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. s. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. duygulardır. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. MEDĐTEST Cilt 9. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni).Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel. 1996.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Köroğlu. Sayı 4. 32.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel. 7. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. yanlış. Cowen.baskı. enkoherans. Gath. Cowen. 7. şizofreni alt tipi değildir. Psikofarmakoloji. 35.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. Köroğlu. s. Gath. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. Psikofarmakoloji. 1. s. 1991. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. sabit fikirler veya inançlardır. 38. Andiferanisye tip ve Residüel tip.119) Klinik Uygulamalı 36. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. s. genellikle anlaşılamayan.cilt s. s. baskı. 33. Mayou. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı. 2000 227 . algısal bir bozukluktur.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. 1991.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. Mayou.cilt.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. Oxford Textbook of Psychiatry.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken. Paranoid tip. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. 1994. 7.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. baskı 1. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. Katotonik tip. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. s. 1996.

a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. 1997. Principles of Neurology.baskı. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker.baskı. 6.NÖROLOJĐ 1. Cevap E (Adams.baskı. s. 2. s. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. 6. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. 1997. 7.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır.baskı. s. III b) Digit IV.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. 6. Principles of Neurology. 2000 .baskı. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. 1997. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. 4. 5. MEDĐTEST Cilt 9. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. 228 Cevap E (Adams. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. s. s. Cevap A (Adams. II. 6. Principles of Neurology. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. 3.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. 1997. Principles of Neurology. s. 6. s. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. Principles of Neurology. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır.baskı. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. Principles of Neurology.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. 1997. 6. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır. 1997. 1997. c) Noradrenalin. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. Principles of Neurology. 6. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N.baskı. 6. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Sayı 4.

The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. d) Sık düşme görülür.baskı. 1997. 15. s. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur. 2. 2. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş.baskı.NÖROLOJĐ 8. 1990. 2. s.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar. s. 8 Hz çok nadirdir.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir. s.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. Nöbetler ilaç kesimi. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır. 9. 2. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. Sayı 4. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. uykusuzluk.baskı.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. 1990. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 1990.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 1996.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş. 1996.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar.baskı.baskı. 6. 6. MEDĐTEST Cilt 9. 11. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır.baskı.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. 10.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür. Principles of Neurology. s. 2. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 1997. s. 13. Principles of Neurology. 229 . TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. 2000 12.30 yaşında erkek hastanın myoklonik. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams.baskı.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. 14. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. s. Current Practice of Clinical Electroencephalography.

Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley. VI ve nadiren VII. 1997.25 yaşındaki obez kadın hastanın. temporal lob epilepside daha nadirdir. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. 1996. Neurology in Clinical Practice. 1997. 2. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. 2. s.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. rijiditesi. Sayı 4.baskı. 19. 1998. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley. 21. s. 16.baskı. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur. s.baskı. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. Principles of Neurology.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. burun tıkanıklığı veya akıntısı.baskı. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. Neurology in Clinical Practice.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. 17.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. s. 1997.baskı. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams. s. Neurologic Principles and Practice. 3. 2000 . 1996. Bu tabloda II. lakrimasyon. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder.baskı. 1996. 18. 20. 6. s.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. s. 2. Principles of Neurology. 22. operküler 230 supramarginal. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. 6.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. Hasta.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. progresif seyir göstermesi.

Baziler arterin dalları sırasıyla. 3.baskı. Protein: %15-45 mg/ml. fasiyalis alt kısmı e) N. fasiyalis üst kısmı-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.baskı. 3. Posterior cerebral arter. N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 1992.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor. renksiz bir sıvıdır. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. vagus d) N. Klor %720-750 mg/ml.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. s. 29. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. 3. 1992. 24. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. mikroglia ve oligodendrositlerdir.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. abducense-N. vagus MEDĐTEST Cilt 9. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. s. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. Superior cerebellar arter. Sayı 4. s. epandim. 27. glossopharyngeus c) N. Hücre: 0. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 3. fasiyalis üst kısmı c) N. s.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Crit Rev Toxicol 1991. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. 3. 231 . s. küçük çaplı.baskı.baskı. olfactorius d) N.baskı.baskı.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. opticus b) N.baskı. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Glikoz %50-85 mg/ml. 28.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir.417) 10. 26. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. accessorius b) N. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. Cevap D (Snell.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. 3. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. 1992. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. 2000 Cevap E (Snell. Pontine arterler. 1992. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. trimenus-N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. 23.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Anterior inferior cerebellar arter. Labirintin arter. 1992.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N. s. 1992.3 lenfosit/mm3. Labirintin arter. 25.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. 3. accessorius e) N. 1992.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell.

232 MEDĐTEST Cilt 9. 2.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. 2. 2. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. Clinical Neurology.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. 36. 6. altüst ve/veya genel güçsüzlük. 31.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 37.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. s. 1993. 2000 . 2. dizartri.baskı.baskı.137) AIDS’li hastalarda. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. B12 yetmezliği. s.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. Clinical Neurology.baskı. s. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır. 34.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg.baskı. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur.baskı.baskı.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg. Current Therapy in Neurologic Disease. s.NÖROLOJĐ 30. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir.baskı. 35. 2. intrakraniyal kitleler. s. 33. 1993. s. pitozis. 32. 3.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. 1993.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg. s. s. Clinical Neurology. Medial dalları beyin sapını kanlandırır. Sayı 4. 2. Clinical Neurology.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. Clinical Neurology.baskı.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. Clinical Examination. 1993. 1993.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology.

541-542) 17-27 haftalar arasındadır. s. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. s. 1994. 135. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. Ersoy. buruşuk dil. Ersoy. Sayı 4. büyük. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. düz geniş yüz. 2000 . konjenital kalp hastalığı. 1998.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. geniş aralıklı. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. bağırsak tıkanması. Đleokolik tip daha sıktır.PEDĐATRĐ koma. mental retardasyon. 204 134. kısa el ve ayak parmakları. ellerde Simian çizgisi ve 5. Ballard. düz oksiput. 136. Testiküler disgenezis.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. hipogonadizm. küçük ve yay gibi damak. 1996.Hipotoni. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. iriste benekler. hipoglisemi.baskı. 133. azospermi ve sterilite vardır. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. medial aksial triradius. kusma. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. 2000. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. 15. bradikardi. s. 2000. Ersoy. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur.312-321.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. iç epikantus. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. diş anomalileri. Avery’s Diseases of the Newborn. 1986. Essentials of Pediatrics. Çilek rengi gaita. XXY e) 46. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. 132.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. X0 c) Trisomi 18 d) 47.baskı. kısa.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama.243-253. Simian çizgisi. s. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. 4. Pediatric Diagnosis. geniş eller (klinodaktili). 15. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. s. s. megakolon. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. epikantus.312-321. umbilikal herni.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. burun kökü basıklığı. büyük başparmaklar. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. 2000. displastik kulaklar. çekik gözler. uzun boylu. mental retardasyon. Büyüme geriliği. parmakta klinodaktili. 1996. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. kısa burun. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. s.baskı.

SSS lezyonları). artrit. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. s. 1994. embolik olaylar (Roth lekeleri. 1994. Essentials of Pediatrics. MEDĐTEST Cilt 9. Essentials of Pediatrics.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. Devamlı üfürüm. üfürüm.509 vd. s. s.1161 vd.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. 1994. 2000 140. 138. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. Osler düğümleri. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . beslenme sırasında huzursuzluk. 139.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. s. Graham-Steel üfürümü.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. 1994. 1992. Bu. s. myalji. 142. Bu faydalı olmazsa adenozin.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı. PDA’da duyulur. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. Essentials of Pediatrics. peteşi.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. Essentials of Pediatrics.) Supraventriküler taşikardi.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. Janeway lezyonları. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder.507) Đnfektif endokardit ateş. Heberden nodüller osteoartritte görülür.465) Carey-Coombs üfürümü. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür. 143. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. splenomegali. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. Sayı 4. Ejeksiyon üfürümü. 141. artralji. 1994. titreme. Essentials of Pediatrics. s. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. Essentials of Pediatrics. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. göğüs ağrısı. terleme.

Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. 1991. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. 1991.baskı. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. Sayı 4. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. 2000 . 1991.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. 1991. s. s. s. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. s. 144. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir. X’e resessif geçiş gösterir. MEDĐTEST Cilt 9. ateş. 148.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. s. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir. Kızlar taşıyıcıdır.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır. s. 149. 146. boyun venleri dilatasyonu. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. derinden gelen kalp sesleri.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. 147. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. 1992. pulsus paradoksusla karakterize.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. öksürük. 14. 145. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. Textbook of Pediatrics. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar.1024) Perikardit daralmış nabız. sessiz prekordium. s.

1991. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. Bunlara ilaveten. Bunlar C. Sayı 4. 155. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. 153. trombozis ve enfarkta yol açabilirler. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. yüksek Hb düzeyi gibi.PEDĐATRĐ 150. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. retikülositozis ve polikromatofili’dir. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. 207 . SSS tutulumu. 151. L2-L3 morfolojik subtip. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. s. 1991. s.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. s. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. 1991.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. e’dir. 1991. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. 1991. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. Örneğin. s. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. s. 1991. Ancak. “d” antijeni saptanamamıştır. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. 154. d ve E. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. artmış MCV. s. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. c. D. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. 152. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9.

PEDĐATRĐ Ancak. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir. s. 162. 14. 2000 . Sayı 4.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir.baskı. s. s. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. diğer şıklar kısmen doğru olabilir. 161. s. 14. 14. 156.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir.baskı. s.baskı. 159. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. 1992.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. s.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. 158. 1992. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır.495-524) Staphylococcus. s. 1992.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. 1992. (c). 1992. 1992.baskı. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır. 14. 160. 157.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 14.baskı.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 14.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir. 163. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar.baskı. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 1992. 14. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.

Poliüri. 166. 3. c) Süt salgılama refleksi.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. 169.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. s. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Birçok kemiklerde lezyonlar.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. s.116-120) Normal. s. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. s. diabetes insipitus. hepatosplenomegali. 3. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. 1999. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. 164. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4.baskı. 1992. 1999.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. saçlı deride seboreik raş.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. s.baskı. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. 167. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. s. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. 1992. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. Sayı 4. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics.baskı.baskı. Plazma hacminin azalması. prolaktin salınımı ile uyarılır. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir. 14. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. anemi.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. 14. 1992.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Fizik muayenede eksoftalmus. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. 1999.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. tromMEDĐTEST Cilt 9.baskı. 1999.baskı.baskı. s. 14. 165. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. 3. 3.

s. bulantı. 2000 . s.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. s. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. Cevap E (Oski’s Pediatrics. 174.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi.baskı. polidipsi. 1999. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. ADH antagonistlerin kullanılması.baskı. s. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. 175. 3. s. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları.baskı. e) Tedavi gerektirmez. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 3. 172. hiperventilasyon. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir. 3.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi. 1999. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır.baskı. 171. 1999.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. 3. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir.2 altına düştüğünde gözlenir. 3. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. 1999. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. Bu bulgu genellikle pH: 7. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. hiperfosfatemi meydana gelir. 170.baskı.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. 173.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. d) Bebek hipotiroid. halsizlik. Ayrıca hikayede poliüri. 1999. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur. hipertiroid ve ötiroid olabilir. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz.

Cameron. 176. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 179. 14.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. Lancet. 1991. Pediatric Critical Care.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. Genellikle hiperglisemi görülür. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Skoldenberg. 1999. 1992. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir.baskı. 1992. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Erkek çocuklar etkilenirken. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. s. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Scheetz.1501-1503. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. 1990.baskı. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. Johansson. s. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. s. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır.788-789) Adölesan dönemde. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. Sayı 4. s.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. 177. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. J Pediatr 1990. Munro.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. Zimmerman.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. 2. 3. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Pediatric Otolaryngology. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. Stool. 211 . sonra durdurulabilir.baskı. 337:189-192. 14. kurusoğuk çevre ısısı.baskı. s. Wallace. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. 178. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. yabancı cisimde akla gelmektedir. 1992. Dev Med Child Neurol 1992. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. Fuhrman. Bluestone. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir.586. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu.

influenza. 182. PDA’da görülebilir. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. s. Otopside aortun geniş. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. s.52-53. 1992. 2000 . influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu.920. mitral valvde prolapsus. Sayı 4. aortada dissekan anevrizma görülür. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. 1992.baskı. Infectious complications in children with HIV infection. MEDĐTEST Cilt 9. 1990. Cherry. Nelson.baskı. bağırsak sesleri hiperaktif. s. s. 1992. Rudolph’s Pediatrics. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 1992. 22. Aort koarktasyonu sıktır. 1991. pulmoner stenoz görülebilir.baskı. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. H. Meningokok. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. William sendromu’nda aortik stenoz. Pediatr Ann 1990. Feigin. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Pnömoni sık ve fataldır. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. 14.182-183. 14. H. 1992. Powell. American Academy of Pediatrics. s.16 yaşında. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. Principles and Practice of Pediatrics. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. Bricker. s. aortik regürjitasyon. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler.baskı. s. 1991.baskı. s. 1990. PDA.656. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez.baskı. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir.baskı.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. Mcnamara. Fizik muayenede batın distandü. 1991. Nelson Textbook of Pediatrics. 14.2397-2400. s. s. Klipel Feil Sendromu’nda VSD.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. 19. 181. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. 184.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. 6. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. Textbook of Pediatrics.PEDĐATRĐ 180.1289) Splenektomili hastalarda. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. Nelson Textbook of Pediatrics. 19:421436. Pulmoner stenoz sıktır. 3. Noonan sendromu’nda boy kısadır. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez.baskı.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. 183. 14. Oski.

2 saat önce ateşinin 39.1388.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. s. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. PTT uzun. e) PT ekstrensek yolu ölçer. 2000.478-479) Bakteriyel trakeit. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hathaway. 15.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. 188. 11. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. 1997. e) MCH düşüktür. s. 1996.baskı.1422-1429. Cevap D (Cin.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS).1058. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. s. Çocuk Hastalıkları. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir.1501. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. Nelson Essentials of Pediatrics. s. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. 2000 213 . Groothuis. Serum komplemanı özgül olarak normaldir.baskı. krup. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. 1992. Nelson Essentials of Pediatrics. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. MEDĐTEST Cilt 9.470. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. 187. 189. 15.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. 15. b) MCV düşüktür. s. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. Hipertansiyon seyrektir. 186. 190. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. a) Transferrin saturasyonu düşüktür.baskı. s.baskı.522) Bkz. a) APTT intrensek yolu ölçer. d) RDW azalmıştır.4oC yükselmesi. normal α-tal. s. 1996.baskı. Hay.PEDĐATRĐ 185. 2. s. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. c) Hemofilide PT uzamıştır. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. Nelson Essentials of Pediatrics. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. s. Paisley. 1996. Sayı 4.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. ** Sıklıkla normokrom.baskı. 2. s. c) Ferritin düşüktür. 1993. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır. Tablo 23.baskı. kanama zamanı normaldir. Ersoy.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 14. 2.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

216. s. 2000. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir.69.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217. Emme refleksi.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. Sayı 4. s. 220 218. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. diğer yenidoğan refleksleri. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. sağlıklı bebek için kriterdir.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar. 2000.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir. s. 219.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir.cilt. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır. PAN’ın bir alt grubudur.701) Duchenne musküler distrofisi. 2. Cevap C (Neyzi.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.341) Addisonda hipertansiyon değil.cilt. postural hipotansiyon görülür. s. 1. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. Pediatri. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. s. Muayenede bulber hipertrofi.baskı. tonus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise. 220. 2000 . 1.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pediatri. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. Gebelik. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg.1-0. hemolitik anemi.PEDĐATRĐ 215. yakalama refleksi.5 mg folik asit verilmesi önerilir. 2000. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.

lökositoz (>18 000/mm3). 223.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. Granüllere trombosit. Kemotaksi. s. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. 222. karaciğer. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. 1. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. 221 .280) Chédiak Higashi sendromu.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. s. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. artrit. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy. s. Cevap C (Ersoy.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce).Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9.263) Bkz. -Erişkin dönemde.cilt. 2000. deri fibroblastlarında da rastlanır. 2000. 224.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. s. Sayı 4. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. otozomal resesif geçer. boğmaca yapılmaz. perikardit. 225. influenza tip B’dir. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. d) Trismus. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. lenfosit. s. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. osteomiyelit. uterus yumuşaklığı. yaygın tonus artışı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tablo 29.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. annede intrapartum ateş (>37. lepra.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. 226. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. c) Yaşam boyu immunite bırakır. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy.5oC). Pnömoni. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. aşırı ağlama ve irritabilitedir. 2000. eritrosit.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. Pediatri. s. 2000.

Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit.baskı. Normositik anemiler: 1. doğumsal intrensek faktör eksikliği. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. 2. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. ileum rezeksiyonu. 228. Splenomegali 5. Kronik böbrek yetmezliği 227. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. Sayı 4. Makrositer anemiler: a.PEDĐATRĐ Tablo 29. Akut kan kaybı 4. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. anstabil hemoglobinler) II. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. s. 2000.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. 222 MEDĐTEST Cilt 9.217) Henoch Schönlein Purpurası. s.

Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. 1. ay b) 9.166) Toksoplazma triadı. Cevap D (Ersoy. ateş. retardasyon. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. ay e) 18. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. ay d) 15. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Buna uyarak. 6. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. 2000 sağlanmaktadır. ay c) 12. koryoretinit bulguları olabilir. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. Ancak üç aylık175 . Kızamık epidemilerinde bölgede 6. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. Beslenme bozukluğu. 2000.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. s.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. s. serebral kalsifikasyonlar.cilt. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. hepatomegali. Cevap D (Ersoy. rash. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. mikroftalmi. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. peteşi.PEDĐATRĐ 1. annelerin çoğu asemptomatiktir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. c) Hidrosefali. lenfadenopati. Serebral kalsifikasyon 2. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. splenomegali. 2000. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. 1. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. 2. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. nöbetler. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. Koryoretinit 3. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü. ay Cevap B (Neyzi. Sayı 4. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. 3. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. 4. hidrosefali/mikrosefali. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. 2000. sarılık. s. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. s. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır.

Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. Yanık f. 2. Gece saat O3:00'da hipoglisemi.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. 7. 8. konjestif kalp yetmezliği. sepsis) b. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a.343) Poliüri.baskı. s. 3 mEq Na+ 2-2.21) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. Bu nedenle. Tablo 1. s. Nefrotik sendrom h. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. 2000. sorumlu antibiyotik kesilir. a. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. Peritonit 6. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. Konjestif kalp yetmezliği ı. Essentials of Pediatrics. 2000. Tablo 1. Sepsis e. RDS. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. Dehidratasyon d. şok. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. s. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. 2000 . Đleus j. Plazma volümünün azalması (hemoraji. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. s. 5. Hipoglisemi sabah başağrısı. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. dehidratasyon. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson. 2000. Kanama b.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl. b) AKŞ = 140 mg/dl. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. Sayı 4. Şok g. Antibiyotik diyaresinde. Hipotansiyon c. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir.

1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. 2000. 0. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0.346) Đnsülin tatbiki: 2.hastalık). immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. PPD (-) olsa da korumaya alınır.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. insan parvovirus B19 ile meydana gelir.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5. Daha önce PPD (-) olup. s. 11.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. Tablo 2.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. 2000. s. e) Fibrin ağı oluşumu görülür. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Ersoy. Kan glukoz düzeyi. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. olmasın) 2.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy.4 Ü/kg NPH b) 0.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1.1 U/kg kristalize insülin verilir. 12. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. 2000. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir.PEDĐATRĐ 9. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. son 12 ayda (+)’leşenler 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir. 3.159) Eritema Enfeksiyozum (5. s. sferositoz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. 10. Bkz. 2000 177 . b) BOS basıncı yüksektir. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. saatin sonunda başlanır. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. Sayı 4. b) PPD (-) ise BCG yapılır.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır. Önce bolus tarzı. aya dek verilir. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. Hasta değilse ilaç 6. 2000. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 13. ardından 0. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir.

ASO) Tablo 4. Essentials of Pediatrics. 2000.baskı. s. trombosit disfonksiyonu. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. giderek 178 Tablo 3. 17. 2. s. Ersoy.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. Pediatri. ensefalopadi. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. s. s. Bkz. s. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri. kültür (+) ise bu olasılık %3.677) Bkz.3. Cevap D (Neyzi. -Belirgin organik neden saptanamaz. mikrosefali (%73). 2000 .PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. Tablo 3. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 16.756. CRP.375) Absans Nöbeti (Petit mal). Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 4. 2. s. 2000. pankreatit. -Nöbette bilinç kaybolur. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. 1996.cilt. hiperglisemi.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. 1996. 15.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. yani 10 kat fazladır. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. Ersoy. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). Allerjik reaksiyon.baskı.1688. Tablo 4. s. 1996. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. koagülopati. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz.553.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi. 14. kongenital kalp hastalığı (%12). -Ani başlar ve ani biter. -Günde 20-30 defa olur.

Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.PEDĐATRĐ 18. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Tablo 6. 3. 23. Ersoy. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. d) Trombosit sayısı normaldir. 2000 179 .Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. Konstipasyon 4. b) Kanama zamanı uzamıştır. s. Uzamış sarılık (%30) 2. 1993. eklem. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. Tablo 7. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Letarji (%32) 3. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. Makroglossi 8. Guatr (çok seyrek) 12. 22. Umblikal herni 7. 19. Tablo 8. 21.1613-1620. Tablo 5. Ersoy. Soğuk.336) Bkz. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. s.557.baskı.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. Hipotermi Tablo 6. Hematology of Infancy and Childhood. 2000. Hematology of Infancy and Childhood.285) Bkz.376-377. 2. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. Sayı 4.baskı. s. tablo 15-8) Đkincil kanserler. benekli deri 6. 1993. s.1531-1540. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. kuru. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir. Oksi.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Tablo 5. 2000. Bkz. Pedatric Endocrinology.283) Bkz. Abdominal distansiyon 10. 1996. Oksi. Cevap B (Nathan. s. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. 1996. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. Ersoy. s. 2000. Geniş fontanel ve sütürler 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz. eklem. s.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. Beslenme güçlüğü 5.

Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. En sık 6 aylıkken görülür. Viral etkenler RSV (%50).Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. Daha geç evrede karaciğer.PEDĐATRĐ Tablo 7. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. viridans Cevap C (Ersoy. 26. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. 2000. 2000. influenza d) Staph. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir.220) 180 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. Prognozu en kötü olan tiptir.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. s. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. 2000. 25. s. Sayı 4. aureus e) Strep. 2000. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. 27. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. mikoplazmalar. Yalancı bir kapsülü vardır. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. parainfluenza 3. bazı adenoviruslar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. pnömonia b) RSV c) H. influenza tip B). s. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. influenza ve rinoviruslardır. Embriyonal tipin özel bir şeklidir. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Prognozu iyidir. uterus.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. 24. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. kemik ve beyin metastazları yaparlar. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Lokal olarak hızla yayılır. 2000. -Bothyroid sarkom: Vagen.

s.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi.cilt. 2. Diz. MEDĐTEST Cilt 9.471) Kalıtsal nefrit hematüri. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. s. Pediatri. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. eklem içi kanamalardır. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. enterik adenovirus. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni . Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz. s. s. 30. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. Pediatri. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. Sayı 4. 2. 2.390) Bkz. 2000 Tablo 9.baskı. Pediatri. s. calicivirus.PEDĐATRĐ cuttur. Otosomal resesif geçişlidir. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. 2000.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. 29. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy.cilt.cilt. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. 2.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. Tablo 9. 32.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır.382. 28. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31.

Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. 2000. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. Buradaki glossitte dil kaba. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. Kusma 34 gün. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. Tedavide mısır. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. Metalik nitelikte öksürük. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. 37. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. anoreksiada pellegra gelişebilir. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. renkli plaklar (Bitot lekeleri). kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. 35. glossit. zorlu solunum. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. s.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Fizik muayenede. c) Ca++ düzeyi düşer. 2000 . ancak çocuklarda nadirdir. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. Demans.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. geç ve kalıcı bulgulardır. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. Subglottik bölge. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. dalgınlık. gri. suprasternal. keskin kenarlı plaklar olur. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. Pullanma olur. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1.43) Bkz. Bulber konjunktivada kuru. s. b) Alkalen fosfataz artar. Tablo 10. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir.54) Bkz. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. 2000. 3. 2000. 36. s. s. baklagillerden fakir.Dermatit.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. s. depresyon. malabsorbsiyonlarda.baskı. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. 34. oryantasyon bozukluğu. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. d) Serumda cAMP artar. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. e) PTH artar. 33. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. sonuçta villus hasarı. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. 2. Cevap A (Ersoy. 2. Özellikle omuz. MEDĐTEST Cilt 9. Tablo 11.

Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. 39. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze.baskı. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. s. 2. s. b) BOS 1.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. 183 . b) Her iki cinste eşit gözükür. MEDĐTEST Cilt 9.coli b) B grubu streptokoklar c) S. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. En sık tutulan eklem dizdir. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur.baskı. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon.285. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. haftada normaldir. s. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. gövde pembe 40.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar.312) Bkz. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. En sık büyük eklemler tutulur. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. ortostatik hipotansiyon. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. PTH N. 2. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. hipotansiyon. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. 41. 2.baskı. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder. c) Splenomegali vardır. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Sayı 4. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. 2000 Tablo 11. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. cAMP N. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. e) Kraniyal sinirleri tutabilir.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. 38. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. gövdeyi. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. Çocukta tipik olarak.baskı. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. derin de olabilen anemi vardır. aksırık. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Tablo 12.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. Amino Fosfatüri N. e) Anemi vardır. s. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. Gövdede eritematöz maküler döküntü. 2. splenomegali. Đdrar asitüri N.PEDĐATRĐ Tablo 10. d) Refleksler genelde kaybolmuştur.

anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. 44.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır.cilt. lökosit. 184 43. s. aureus (%60-90.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90). BOS sıklıkla hastalığın 1. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. ateş. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. kol-bacak hareketlerinde azalma. Pediatri. Hastalık. Hastalıkta kesin tanı serum. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi).cilt. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. üriner retansiyon veya inkontinansa. Zamanla nöronlar kaybolur. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. streptokoklar (%10). Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. grup B streptokoklar S. Güçsüzlük 6.baskı.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. s. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. 2. Sayı 4. Pediatri. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. Muayenede bulber hipertrofi. aureus. Escherichia coli. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. seyrek olarak gram negatif basiller. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. 2. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. yerel ödem. Staphylococcus aureus ya da Candida S. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. Salmonella. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. 2. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. 2000 . 42. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. X’e bağlı olarak geçer. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir.PEDĐATRĐ Tablo 12.55) Fabry hastalığı. fokal duyarlılık (%70). s.

kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. kaba yüz yapısı. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. 46. c) Hipotonisite vardır. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. Tanıda. Pediatri. 47. aylar arasında hepatosplenomegali. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. 45. 2. Fazla miktarlardaki fenilalanin.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. parmaklar kısa ve künttür. 185 . Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. kas fosforilaz eksikliği. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. Kombine. Đlk belirti. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. omuz. b) Kusma en erken belirtidir. hafif pençe eli deformitesi vardır. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. 18-24.cilt. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. Genellikle 624. s.cilt. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. idrar. Egzersizden sonra serum transaminaz. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. Diz. göz yaşı. Kesin tanı. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. Hastalar doğumda normaldir. ateş. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Fenilketonüri. s. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. dirsek. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Nörolojik belirtilerin serebrosid. proteinüri. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Dişler deforme. Deri kalındır. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. aylarda zeka geriliği belirginleşir. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. hirsutizm sık görülen bir bulgudur.cilt. terleme olmaması. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir.7) Fenilketonüri (PKU). Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. Hipertonisite vardır. lökosit. 2. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. sülfatid. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. eller geniş. iskelet kaslarında azalmıştır. kas krampları. B grubundan hastalarda vasküler epitel. endokard ve miyokard kalınlaşır. Ekstremite ağrıları. Ayrıca kalp kapakları. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. çabuk yorulma şikayetidir. Cevap C (Neyzi. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. Pediatri.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). büyük dil. miyoglobinüri. Pediatri. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir.42) Hurler sendromu. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. s. 2. e) Refleksler hiperaktiftir. Hemen tüm dokular tutulmuştur. iskelet deformiteleri. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. plazma. Sayı 4.

Ölüm oranı %1-5 arasıdır. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. nezle. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. ergenliğin erken döneminde başlar. Tablo 13. Meme gelişmesini. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar. Bulaşma direkt temas ile olur.cilt. meme gelişmesinin 3-4.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. nazal veya orofaringeal materyelden. s. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. MEDĐTEST Cilt 9. kaş. Taşipne vardır. Solunum yüzeyelleşebilir. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. yaygın olarak albinizmde görülür. s. s. Ekspiryum uzamıştır. Wheezing duyulur. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. 50. s.cilt. büyük. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. 49. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir.cilt. kirpikler de pigmentten yoksundur. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. Pediatri.278) Bkz. 1. 51. bu nedenle pubis. Virusun nazofaringeal. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. Pediatri. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. evresinde görülür. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir. çok zaman tek taraflı. Albinizmde deri ile birlikte saç. Sayı 4. 2000 48.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir.cilt.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. 1. Pediatri. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. öksürük ve hafif ateş olur.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. Pediatri. solunum yetersizliğinden ölebilir. Bazen raller de duyulabilir. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. 1. 1. En fazla ilk yaşlarda.PEDĐATRĐ Tablo 13.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu. Hasta. ateş ve halsizliktir. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar.

Nadir olarak da 39oC-39. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. s. s.cilt. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar.5oC’ye yükselen ateş olabilir. 1. bulgular. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. tahta gibi serttir. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. parlak ışık. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. 55.gününden önce olur. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır.PEDĐATRĐ 52.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. soyulma görülmez. günde döküntü tamamen kaybolur.352) Kızıl. Pediatri. 2. noktasal ya da ince papüler olabilir. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene).Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. Ateş. s. 53. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. 54. gövde ve ekstremitelere yayılır. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. Döküntü ilk önce yüzden başlar.cilt. Ekzantem kırmızı. asfiksiye. koma ve ölüme neden olur.cilt. 2. Pediatri. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. Kan tablosunda lökopeni vardır. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. Kızılın epidemiyoloji. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. Döküntü ilk olarak aksillalar. plazma hücreleri artar. kasık ve antekübital 187 . Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. Abdominal duvar. s. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir.351. Daha sonra spazmlar çok daha sık. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Döküntüler pembe renklidir. Alın kırışıklığı. 3. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. uzun ve ağrılı olur. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. hafif konjunktivit. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. öksürük. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. 1. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. kötü prognoz işaretidir. Döküntünün 1. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. kasık ve boyundan başlar. Pediatri. Solunum kaslarının tutulması. baş ağrısı. ancak ön planda suboksipital.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. Sayı 4. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. 1. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. Spinal sıvı normaldir. Hastalık sinsice. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Yüksek ateş. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. servikal kısımları tutar. 3 gün kadar kısa.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. postauriküler. nezle. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır.684. sonra süratle boyun. Hastanın şuuru genellikle açıktır. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir.baskı. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. gününde kırmızı ve nokta şeklinde. kollar. Adenopati jeneralize olabilir. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. Kızıldan farklı olarak. anoreksi. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine.

56.61) Bkz. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. 2. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa).32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık. 58. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar.baskı.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. s. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur.baskı. Tablo 14. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. 2000 . belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. 2. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. enüresis alarmları ve imipramine’dir. s. s. 2.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. apne Yok Gangren. Optik atrofi. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). Tablo 14. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir.baskı. 57. Bilinmiyor Kolik. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). Sayı 4.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar.

2000. serebellar ataksi. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. Daha yüksek düzeyler (7. PCO2’de 10 mmHg için HCO32. 189 .Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. s.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı.baskı. renal bikarbonat atılımı HCO3. 2. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. s. e) Retikülositler artmıştır. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. En sık 6. 60. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. güçsüzlük. 2000.PEDĐATRĐ Tablo 15.378) Karbamazepinin yan etkileri. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır.5-7. kraniyal sinir felci görülür. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar.5 mEq-L artar.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. s. s.baskı.5 mEq/L düşer.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi.0-8. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi.(renal) ↓ HCO3. Hiponatremi. diplopi. MEDĐTEST Cilt 9. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. 2000 61.0 mEq/L). 63.1 mEq/L artar.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut).Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. parezi görülebilir. bulantı. d) Coombs testi pozitiftir. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer. b) Akut böbrek yetmezliği yapar. baş dönmesi.(renal) ↓ HCO3. 62. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3. yorgunluk. 2. 2.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59.(renal) HCO3. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. 7 ve 8. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. Tablo 15.589) Bkz. kusma.

akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. yumuşak doku şişkinliği. aksırık. ödem. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. letarji. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. peteşi. kostalar. fibula. 2000. Cevap C (Ersoy. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. 64. Fizik muayenede solukluk. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 65. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Coombs testi negatiftir. distal femur. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). Tablo 16. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. irritabilite ve oligüri söz konusudur.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir.303) Osteosarkom. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Sıklıkla femur tutulur (%40). mikroskopik hematüri.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). 2000 . Evvelden 7-10 günlük zayıflık. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. Fleksiyon halindeki bebek. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Meduller kavite veya periost kökenlidir. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. Lökositozis sıktır. hiperemi. trombositopeni. Ayrıca tibia (%15). Retikülosit sayısı artmıştır. humerus (%15) tutulumları da olabilir. Primer tümör sıklıkla. s. 2000. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. Kötü prognoz bulguları. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. c) En sık vertebralar tutulur. Tablo 16. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. s. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. 2000. Kan yaymasında şistositler.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. Đdrar analizinde. Sedimentasyon artmıştır. s. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. proteinüri ve silendirler görülebilir. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür.54) Bkz. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. humerus. s. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. regional lenf nodu tutulumu (%20). daha ziyade adölesan dönemde görülür.

Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. sayıları 6-12’yi bulan. Kuluçka döneminin 6-14.686-687) Erythema infectiosum (5. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. yenidoğanlarda %3. öğrenme bozukluğu. 1. s. ay Cevap B (Neyzi. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. 1.144) S. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. 1. influenzae %8. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. Komplikasyon olarak artrit. Prodrom dönemi yoktur. c) Malignleşmez.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 72. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. 2. 3 evre şeklinde seyreder.100) Bkz. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. Sayı 4. Cevap C (Ersoy. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır.baskı. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. parezi. nöbet. Pediatri.cilt. gün olduğu sanılmaktadır. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. s.cilt. ay b) 15-18. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. büllöz impetigo. s.5. püstül. d) Đnfertiliteye sebep olur. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4. s. 70. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir.328) Kriptorşidizm. tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. 69. Prematürite ile bu oran artar.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. pnökokok %25). meningitis Cevap B (Nelson. 1. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. follikülit.PEDĐATRĐ 67. 3.44) Gül lekeleri. Retraktil testis. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. 1 yaşından büyük çocuklarda %0.cilt. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. Tedaviye gereksinim yoktur. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. Essentials of Pediatrics. körlük. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. bazen torsiyone testis olabilir. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. Pediatri. 71. sellülit.4 oranında görülür. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. influenza d) Candida e) N. 2000 Tablo 17. 191 . Pediatri.7 oranında. dekadlarda ortaya çıkar. s. 2. Bazen shigellosis’te de olabilir. 2000. e) Processus vaginalis açıktır. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı).Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. s.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. Sıcakta döküntüler artar. Tablo 17. meningokok %15. 68.

kusma. tartı kaybını maskeler.407) Kwashiorkor. 78. Deride pullanma. Đştahsızlık. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. hipopotasemi mevcuttur. Saçlarda renk açılması. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. hepatomegali. çatlaklar. Yaşa göre boy genellikle normaldir. 1. bazen de yüzde görülen ödemdir. X-Ray’de kardiyomegali. 1. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi.cilt.cilt. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. kolay kırılma.-V.cilt. 73. fontanel kabarıklığı vardır. 75. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. 1. letarji. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. s. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. 77. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. kemiklerde şişlikler. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği. Sayı 4. bazen ülserleşmeler görülür. özellikle proteinden yoksun. Bulantı. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. 74. Pediatri.C.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. Kafa içi basınç artması. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. Pediatri. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. baş ağrısı olabilir. sarılık. seboreik lezyonlar. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. tartı alımının durması. deride pullanma ve soyulma. s. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. depigmente ve hiperpigmante alanlar.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. s. 1.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer.cilt. alopesi. 2000. 76. s.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. Pediatri. Hipoalbüminemi. kusma. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür.S.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. Pediatri.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. kraniotabes olabilir. ancak ödem. Erkek çocuklarda daha sıktır. tartı alamama. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. ağız kenarında çatlaklar.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. 2000 fazlalığında hepatomegali .C.

tremor. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. depresyon. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. blefarit. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. anoreksi. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. glosit gibi mukoza lezyonları. 1. s. Pediatri.cilt. s.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. Pediatri.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. 85. Tablo 18. emosyonel instabilite.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 .cilt. 82.cilt. 1. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. Pellegra. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. s. s. Pediatri.504) Bkz. periferik paralizi. s. oriyantasyon bozukluğu. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. 1. irritabilite ve ishal görülebilir. kas yorgunluğu. Glosit. Esas bulgu. iştah kaybı. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. 1. Klinik olarak glossit. Pediatri. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”.cilt.515) Bkz.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. günlük işlere ilgi azalması.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik.cilt. Pediatri. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. 1. depresyon. Sayı 4.cilt. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. kas ağrısı. 83. Tablo 19. depresyon. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. irritabilite. 2000 81. ekstremitelerde parestezi. 84. 79. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. s. 1. hiperestezi. 1. Gerek erişkinlerde. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. diyare. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. stomatit. MCV artmıştır.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez.498) IgG.cilt. halsizlik. Pediatri. iştahsızlık. MEDĐTEST Cilt 9.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. 80. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. s. Pediatri. solukluk. dalgınlık.424) Biotin eksikliği.

Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. Đnflamasyonu.cilt.PEDĐATRĐ Tablo 18. T hücre proliferasyonu. TOPV DPT (2). endotel hücreler. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Sayı 4. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. B ve mast hücreleri uyarıcısı. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. 1. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. tümör hücrelerini öldürücü etki. timositler. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. s. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. s. fibroblastlar.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür.546) C2 yetersizliği. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. 1. Antiviral. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. TOPV DPT (2). antiproliferatif Antiviral. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. Cevap E (Neyzi. IgE yapımını arttırır. Makrofaj yapımını arttırır.pneumoniae olmak üzere H. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. vasküler tromboz. Pediatri. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. TOPV DPT (2). timus Makrofajlar. nötrofil yapımını arttırır. tümör nekrozu. TOPV Kızamık DPT (2). B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. 86. En sık saptanan etkenler başta S. 2000 .cilt. Pediatri. bakteriyemi. otosomal resesif geçişlidir. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. makülopapüler 194 Tablo 19. tümör nekrozu. mast hücreleri proliferasyonu. keratinositler. T. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar.menengitidis’tir. tümör hücrelerini öldürücü etki. immun reaksiyonları arttırıcı. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. vasküler tromboz. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. N. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. mast hücreleri. TOPV Td (3). kemotaksi uyarıcısı. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır.influenzae. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. IgA yapımını arttırır. menenjit gözlenir. antiproliferatif Đmmun regülatör. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. Hematopoetik büyüme faktörü. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. natürel killer hücreler Makrofajlar. Myeloid büyüme faktörü. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. Myeloid seri yapımını arttırır.

dil ve damak). Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. 8. farinks. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. Soyulma 3-4 haftada geçer. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. Anne. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. 4. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir.4) 4. 3. renal amonyak yapım artışı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. Dil. hafta c) 15. 89. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. tırnaklar. ISS’da ana katyon K+’dur. Ateş ikinci gün doruğa erişir.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. boğaz ağrısı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. buna da kırmızı ahududu dili denir. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. s. 87. 5. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. 2000. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. ST depresyonu. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. yutma güçlüğü. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. Giderek papillalar ödemli. polidipsi. s. Bununla beraber ileus. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. burun. diş yerleri. izole göz hareketleri başlar. Doğuma yakın kıllar biter. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. s. 88. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur.ayda kulak. Bu kıllanma geçicidir. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. Gözler kapalıdır. Sayı 4. 2. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. 90. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. ödem ve hipokalemik nefropati. Ani başlayan ateş. hafta d) 20. 4.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. s.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. Bu kıllara lanugo adı verilir.24) Hipokalemik sonucu: 1. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. T dalgasının tersine dönmesi. ucu ve kenarları kırmızıdır. poliüri. ESS’daki ana anyon Cl’dur. Saçlar. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. miyokardiyal fibrozis. ayda kıllanma başlar. hareketleri 13-14. hafta b) 9. diğer bulgulardır. 5.2000. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. kirpikler belirginleşmeye başlar. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. 9. 2000 hissetmez. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. 6. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Đlk ve 2. Aksilla. haftadan itibaren hisseder. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ayda. genital organlar belirginleşir. Tonsiller büyümüştür. QT aralığının uzaması. 2000. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. lanugo vücudu sarmıştır. 2000. kırmızı ve belirgin duruma gelir. baş ağrısı. haftada spontan hareketler başlar. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Enantem. sodyum tutulumu. haftada. Baş gövdeye göre çok büyüktür. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. 4 ve 5. 195 . Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder.

s. 92. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır. kataralis Cevap A (Ersoy. 96. aureus d) RSV e) B.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. Diğer bulgular (lenfoma. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur.129) Sjögren sendromunun komponentleri.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). pnömonia b) Adenovirus c) Staph.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. s. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.aeruginosa’dır. Branhamella catarrhalis. s. S. S.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. 2000.126) Gottron papülleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. Schirmer testi yapılabilir. 94. s.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. 2000.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy.PEDĐATRĐ 91. s. 2000. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. 93.influenza’dır (%25). Frontal sinüs. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. 2000. 1.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. 95. 2000 .213) Primer etken bakterilerdir. adenovirus. makroglobülinemi) Tanıda. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Nadiren RSV. 2000. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. Situs inversus. Kollajen doku hastalıkları 3. s. Otoantikorlar 4.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. Sayı 4. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. psödolenfoma.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.aureus ve P. 97. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. 2000. Otitis media sıktır.

238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. 101. Sol 2. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. MEDĐTEST Cilt 9. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. interkostal aralıktan apekse. s. 102. Cevap E (Ersoy. hafta b) 5-8. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. -Üfürümler müzikaldir. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. 2000.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. EKG ve radyografi normaldir. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. Trille beraber bulunmazlar. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. Prekordium hiperdinamiktir. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. Sayı 4. 2000. Ateş. hafta c) 8-12. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. e) Daima diastoliktirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. 98.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. Prekordiuma. aort darlığı.239) PDA. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. ve 3.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. Kan basıncı. s.Konjenital kalp hastalıkları. haftaları arasında ortaya çıkar. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. 2000. EKG’de sağ eksen kayması. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. Masum üfürümler ne kalpte. b) Hemen hiç yayılmazlar. aort yetersizliği. s. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. suprasternal oluğa yayılır.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. radyasyon. ilaçlar. interkostal aralıkta duyulur. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. s. Telekardiyografide kalp büyük. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hafta e) 20. heyecan. d) EKG normaldir. Sol 2. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. derece ventrikül aktivitesi vardır. aort ve pulmoner artere bölünür. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. 2. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. hafta d) 14-18. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. sol 4. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. 99. Đlk komponent aortaya. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. middiyastolik üfürüm VSD. Özellikler: -Daima sistoliktirler. 2000. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. ikincisi pulmoner kapağa aittir.

Nöbetin sebepleri. KĐBAS geç olarak gelişir. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. 106. Bazen de. kraniyal sinir c) VII. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. Pediatri.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur. Spongioblastom. Pediatri.660) Bkz. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Tablo 20. 2000 . Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. 104. kraniyal sinir d) X.cilt. Anemide nöbet sıktır. 2.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar.trigeminus %60 ve n. Bulgular. Genellikle tanı.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. s. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. 2000. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. 2. s. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. 2. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. BOS bulguları genellikle normaldir. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. s. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. Glioblastom). Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. 103. s. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. Bebek. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. kraniyal sinir e) VI. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. Prognoz kötüdür. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. IX ve X. 105. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür.cilt. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. s. MEDĐTEST Cilt 9. Essentials of Pediatrics. Kan basıncı ve kalp atımı artar. ön planda kafa çiftleri. çiftler %80. kulak. s. 2. 2.baskı. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. n. Ancak bu bulgu.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. abducens %55 oranında tutulur.691) Medulloblastoma. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. Periferik direnç arttırılır. 107. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sinüs. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. Pediatri.cilt. Sayı 4. Pediatri. ağrı. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir.cilt. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. kraniyal sinir b) V. yüz.

Kas tonusu azalmıştır. 2000 Cevap C (Nelson. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Essentials of Pediatrics. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. 2.. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında. süregen.baskı. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. yavaş. Sayı 4.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. s. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. istemsiz. kaba.698) Bkz. şekilsiz bir harekettir.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. sürekli olmayan. Essentials of Pediatrics.707) Kore hiperkinetik. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. Tablo 21. s. 2. düzensiz. ritmik titreme hareketlidir. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik.PEDĐATRĐ Tablo 20.baskı. yavaş. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. hiperkinetik. Distoni hiperkinetik. hızlı. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. Atetoz hiperkinetik. 109. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. Kas tonusu artar. 199 .

MEDĐTEST Cilt 9. s. Pediatri.cilt. Sayı 4.cilt. s. 2000 110. Pediatri. 114. Pediatri.cilt. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. sulu gıdaların burundan gelmesi. 112. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. Pediatri.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. 113. burundan konuşma ile kendini gösterir.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). Pectus excavatus ile birlikte olabilir. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. Baş gelişlerinde omuzun. 1. Kaşık tırnak (coilonychia). Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. doğumsal kalp hastalıkları. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir. 1. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H.cilt. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. s. s. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur.PEDĐATRĐ Tablo 21. 1. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur. Pediatri. nefrotik sendromda görülebilir. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. 1. Laringomala200 . tırnağın konkav bir şekil almasıdır. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. Laringomalasi. 1.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi.cilt. Tırnak lunulalarının kaybolması.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. Sirozda. 1-2 haftada tamamen geriler. 111. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. Yutma güçlüğü. Bu durum. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar.643. s. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir.

hafta Cevap A (Neyzi.cilt. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. Gebeliğin 8. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte.cilt. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . s.177) Embriyo. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir. doğumda en sık zedelenen sinirdir. Prognoz genellikle iyidir. c) Doğumdan sonra 2.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. günde görülür. 2. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. aylarda kapanır. 119. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. Pediatri.baskı. 121. 1. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. s. Pediatri. pretermlerde daha az sıklıkla görülür.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4.cilt.cilt. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis.244) Fasiyal sinir. Etiyolojisi iyi bilinmez. 1. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9. hafta e) 10. d) Eozinofili yoktur. hafta c) 7.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. 1. 1.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. yaklaşık 4. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. s.cilt. 1. s. b) Tedavi gerektirmez.189) Yenidoğanda ön. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. Kanda eozinofili yoktur.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. Özellikle ikinci günde görülür.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. hafta b) 6. Tedavi gerektirmez. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır. Pediatri. Sayı 4. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. 1. s. Pediatri. Kendiliğinden rezorbe olur.PEDĐATRĐ 115.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır. 120.299) Özgün döküntüler. 4-8. Cevap A (Neyzi. 118. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. hafta d) 8. Pediatri. Ön fontanel genellikle 10-12. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir. Pediatri. 117. 116. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. s. kleidokranial dizostoz.cilt. Essentials of Pediatrics. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir. s. arka.

kusma gibi belirtilere neden olurlar. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. intrauterin gelişme geriliği. duodenum ve kolonda oluşa202 . overlerde kist. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır.PEDĐATRĐ Tablo 22. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. anus etrafında da oluşabilirler. Đnvajinasyon. körlük. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. c) Polipler en sık kolonda görülür. sağırlık. Kusmalar giderek safralı olur.162) Bkz. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. s. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. 2.baskı. mide. d) Deri ve mukozaları tutar. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. ileum. Pediatri. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. Bu hastalarda çomak parmak.123) Peutz-Jeghers sendromu. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. b) Polipler ileusa yol açabilir. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır.cilt. Sıklık sırasıyla jejunum. s. Tablo 22. s. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. 2.cilt. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. 123. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Pediatri. 124. e) Polipler genellikle saplıdır. 2.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Sayı 4. mikrosefali.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. El ve ayak ayalarında. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir.124-125) Đnvajinasyon. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. MEDĐTEST Cilt 9. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. Cevap C (Neyzi. Essentials of Pediatrics. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. En sık ileumda görülür (ileoçekal). en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. punktat konYüz ve kulak anomalileri.

MEDĐTEST Cilt 9. cılız ağlama. konvülziyon. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel.baskı. Textbook of Child Neurology. Sıvı bulanıktır. 15. Protein içeriği genellikle 2. karın ağrısı. s. 5.coli d) H. Paroksismal özelliği vardır. Ersoy. 126. Textbook of Child Neurology. 1996. 129.435) Baş ağrısı. baş dönmesi. Katkı Pediatri Dergisi 1990. kusma ve ishal vardır.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti.baskı. sekresyonlarda artış. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir. s. Pediatri. 1995.cilt. ataksi. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir.baskı. s. 3. 3. Nelson Textbook of Pediatrics. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. s.PEDĐATRĐ 125. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. 203 . 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. ateş. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. 131.baskı. Clinical Pediatric Neurology. 2000. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. miyozis.0 g/l’den daha azdır. terleme. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir.baskı. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. Menkes. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. Sayı 4. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. ishal. 15. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. bulantı. 2000 128.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. 11(3):231-41.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. Clinical Pediatric Neurology. 127.baskı. kusma. Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E.18-19.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. 1997.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. 5. 3. 130. 6 ay-5 ay arasında sık görülür.baskı. 1996. Clinical Pediatric Neurology. 2. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. 15.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi.

s. Campbell's Urology. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir.baskı.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. General Urology. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. s. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1. 6. 262 5.baskı. 1992. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho.5 mmHg dır. 6. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho.baskı. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir. 13. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. Atrofik. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 4. Smith's. 13. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir.baskı.0 mmHg Cevap C (Patrick. 6.baskı. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. Sistin. 7.baskı. s. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9.0 mmHg b) 2. 2. Campbell's Urology. 2000 . s. Smith's General Urology. 8. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur. 13.5 mmHg d) 10.baskı. Smith's General Urology. 13. s.760-761) IVP en iyi yöntemdir.5 mmHg c) 6. Campbell's Urology. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir. s. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. s. 3. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür. 6. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır. McAninch.275) Ürik asit taşları non-opaktır.5 mmHg e) 15. Smith's General Urology.ÜROLOJĐ 1.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. 1992.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. Sayı 5. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. McAninch.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. 1992.

Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder.feacalis d) P.coli'dir. 13. baskı. 1992.baskı. 1992.baskı. akciğer.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. 10. 16. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir. 2. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir.aureus Cevap D (Campell's Urology.baskı. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar.baskı. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. s. s.mirabilis e) S.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. Adult and Pediatric Urology.baskı.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır.aeruginosa c) S.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. Smith's General Urology. baskı.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. 12. Đnfeksiyon ajanı %75 E.378-412) Flutamid. 6. 2000 d) Klebsiella e) S. Üretranın kısa olması. d) 16. s. e) 20. 11. 15. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir. 1992. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10. 13.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. 14. 9. s. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir.aureus Cevap A (Yaman. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. 6. 1992. Cevap C (Campbell's Urology. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir. 6. Sayı 5. s. b) 8. 13. c) 10. 1. s. Cevap B (Duckett. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology.coli b) P. s. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. Smith's General Urology. Üroloji. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. s.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür.

sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. s. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. Sedimantasyon hızı (%60). Polisitemi (%2-6).Temel Üroloji. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. periüreterit. s.L.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology. 19. 6. 21.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır. 6. L.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. 1992. 1995 s. kr.13) Paraneoplastik Sendromlar.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. Olguların %30'da görülür.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. baskı. L. Yani Üreterler. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. 20. 18. baskı.128) Sonradan periureteritis fibröza. beyin ve kemiklere yayılabilir.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. 1995. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir.S ve ark. 1990 s.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. baskı.2135) Tiriamteren. 17. Anemi (%33). Üroloji 1.S ve ark. 23. O: Ürogenital Tümörler. 1992. Hiperkalsemi (%8). Nöropati (%4). peri-üreteritis palstika. Aorta. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.baskı. V. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. 6.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology. 24. 1992. Üroloji 1. s. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. s. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur.S ve ark. 1992. 6. 1990 s. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. 2000 .O Ürogenital Tümörler. s. Sayı 5. s. Ateş (%26). 22. baskı.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. 1998. baskı. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir.

Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. Sertoli Hücreli Tm. Normal 4-10 ng/ml ise. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza.5 Cevap B (Đnci. s. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.-(308) 27. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. 1998 s. Yolk Salk Tm. Đnci. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir.'dür.baskı. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. 2. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. b) Puberta precox'a neden olurlar. Ürogenital Tümörler. PSA: 0-4 ng/ml ise. VUR tanısında değeri sınırlıdır. şüpheli 10-20 ng/ml ise.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. Spermasitik Seminom 3. Leyding Hücreli Tm. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. Üroloji. Bilateral abdominal testisin birinde tm. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. 1995 s.2. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden. Ancak VUR araştırması.baskı 1995.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm. Poliembriyoma 6. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır. oluşursa. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. Germinal Hücreli Tm. 1990. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. s. s. Bu hastalarda en sık görülen tm. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır.4. 1. olarak saptandı. 1998. 1. Ürolojide Tanı Yöntemleri.3 b) 2. 5. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. 25.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. Ürogenital Tümörler. 1.s.349-753) Yolk Salk Tm.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz.'üdür. Granüloza Hücreli Tm. Anafarta.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir. Temel Üroloji.'ler: 1. Yaman.142-161. Đnci. 2000 . a) 1.319-323-377.'ler: 1. Seminom 2.387. Seminomadır. diğerinde oluşma riski % 30'dur. Tümör olarak kabul edilmektedir. Teratokarsinom (Mıx Tm. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir.5 e) 1. Koriokarsinom 7. Sayı 5.3. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir.4.'lerdir.2. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur.5 d) 4. 26. periüretral bölgeden (%5).'lerde % 75 oranında yükselir.5 c) 3. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir. 3. Embriyonel Karsinom 4.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. olarak saptandı. Cevap D (Yaman. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. s. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. 1996.119. Üroloji.baskı 1990 s. Temel Üroloji. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır.5 ng/ml. Ultrasonografi .

Mitomycin-C. ıkınma.5-Fluorourasıl. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. 30.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. Metotrexate. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. Cevap D (Temel Üroloji. 1998. s. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. 2. s.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji. 2000 .ÜROLOJĐ hipoekoik. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. Ani intraabdominal basınç artışları. 1. 28. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. MEDĐTEST Cilt 9. proflometri üretral basıncı. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. 33. s. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. Đdrar akım hızını ölçer. Sistemik KT: Cısplatın.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. 32.375) Üroflovmetri. Cevap B (Temel Üroloji. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. Üroloji. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. Adriamycin. s. b) Komplet veya inkomlet olabilir. Vınblastın. 1998. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir. 34. Epodyl. 1998. Cytoxan.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. 1998. Mytomycin-C. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. 31. Bleomycın.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. Doxorubıcın. Üroloji.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır. 1. s. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. Sayı 5. baskı 1990 s. 29. Prostat lastik kıvamındadır. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir.baskı 1990. Orta hattaki sulkus silinmiştir. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman.(Adrıamycn). e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir.

1998. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. Campbell's Urology. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.831. 2000 Cevap B (Temel Üroloji. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. Cevap D (Temel Üroloji.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. 1998. 1998.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. e) Teratozoospermi. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur.baskı. 1998.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. 267 . d) Astenozoopspermi. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. Sayı 5. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. Campbell's Urology. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur. s. 7. c) Oligozospermi. 37. 1998 s. Abakteriyel prostatitle karışabilir. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. s. 1998.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. 35. s. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir. 1998 s. 41.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. s. 36. 40.baskı. 7. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur. 38. b) Azoospermi.5 yaş arasında bitirilmelidir.831) Üriner Tbc. Cevap C (Walsh.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. s. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. s. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk. 1998.

412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. 7. s. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez. Campbell's Urology. 14. 1998 s. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır. çocuk.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır.ÜROLOJĐ 42.baskı. 7. baskı. ürik asit ve struvit taşları. SayıĐ 5.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh.5 arasındadır. 1. 44.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir. osteoporoz.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. intestinal bozukluklar. patolojik kemik kırıkları. üriner enfeksiyon.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler.baskı. 7. 43.baskı.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir. 45. Campbell's Urology. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. 1998 s. 1998 s. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. sistin.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji.baskı s. üriner sistem anomalisi. Campbell's Urology. .

Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Sayı 5. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. 3. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. 7. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. 6. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. 5. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. MEDĐTEST Cilt 9. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. 2000 . Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. 2. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. 4.

s.baskı. Clinical Anesthesiology.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. Sayı 5.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. 2. 10. Anesthesia. s. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener.baskı.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. Anesthesia. 1996. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur. 1994. 283 . s. s. Basics of Anesthesia. Anesthesia. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması. 2.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. 2.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. Clinical Anaesthesia. Basics of Anesthesia. 2.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. 9. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. 1994. s. Basics of Anesthesia.79) 11.923) MEDĐTEST Cilt 9.1229) 14. Klinik Anestezi) MAK. 2000 17. Mikhail. s. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. s.1138) 13.baskı. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller.1147) 16. 1989. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan.81) 15. Cevap C (Miller. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması.146) 12. 1994.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. c) Yalnızca uvula görülür. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür.baskı.

EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır. 2. 2. s.805) 20. 2. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir.202) 23. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir. s.baskı.baskı. Clinical Anesthesiology.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. PCO2: 46 mmHg. Mikhail.163-4) 22. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. Cevap B (Şahinoğlu. Clinical Anesthesiology. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. 1996.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar. s. Mikhail. s. 1994. s.275) 18. Cevap E (Morgan.193. Clinical Anesthesiology.1468) 19.151) 284 26. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. d) Barbitürat verilir.baskı. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. HCO3-: 35 mmol/lt. Basics of Anesthesia. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. Clinical Anesthesiology.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu.50) MEDĐTEST Cilt 9. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 1994. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır. Mikhail. s. bulunmuştur. BE: +12 mol/lt. Cevap C (Miller. s. 196) 25. 2000 . Basics of Anesthesia.826) 24. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s.5. 1996. s.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. 1996.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. 2. Mikhail.382) 21.baskı. Sayı 5. s.cilt.. 2. 1996.

Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan.baskı.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd. 2. Klinik Enestezi. 1991.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36.baskı.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor.A. s. 3. 1991. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27.159-160) 35.baskı. Anesthesia Ronald.191) 33.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller.239) 30.S. Cevap A (Esener. b) Dandy-walker snd. e) Budd-chiari snd. s. Clinical Anesthesiology. s. 2000 . 1994. Clinical Anesthesia.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan. 7. Anesthesia Ronald. s. 1991.229. Hazards and Complications of Anesthesia. s. d) Kalmann snd.baskı.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. 1996. 4. s.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. Clinical Anesthesiology. s.32) 32. 2. s. 1994. 247) 28. Clinical Anesthesia.I.baskı.baskı. 1996. 2. 1993. 1994. Sayı 5.293) MEDĐTEST Cilt 9.607) 31. 4. Textbook of Medical Physiology.115) 34.baskı. c) Snup snd. s.184) 29.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton.338-340) 285 Cevap A (Miller.

Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. 5. 1998) 6. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove.baskı. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. Cevap C (Scherer.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. s. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. 2. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. umbilikal hernidir. Pediatric Surgery. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. 1998) 269 . Pediatric Surgery. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. Rowe. 5. Coran. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. Pediatr Clin North Am.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Pediatric Surgery. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. s.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. 1998. b) Genellikle iyi huyludurlar. Grosfeld. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. s. 1998. 2000 4. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. 5. 1993. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. Cevap E (Rove. 3. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill.baskı. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. 1998. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Grofeld. 5. s. Sayı 5. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. 1998) 7. b) Olguların %80'i erkektir. Pediatric Surgery. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. Fonkalsrud. Cevap E (Rove.

e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. b) Kızlarda daha çok görülür. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. Pediatric Surgery. 270 . e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. 1998) 14. 1998) 11. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. Pediatric Surgery. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. Cevap C (Rove. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. 1998) 15.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. e) Volvulus görülebilir.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. Cevap C (Rove. Cevap D (Rove. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. Cevap D (Rove. Sayı 5. a) Nadir görülür. kistik. Cevap B (Rove. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. Pediatric Surgery. 1998) 12. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. 1998) 16.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. 2000 13. Pediatric Surgery. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. Pediatric Surgery. yumuşak. Pediatric Surgery. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. 1998) 17.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. 1998) 10. Pediatric Surgery. d) Yenidoğan döneminde görülmez. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur.

Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove.1163) 20. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. 1998) 25.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove.Özofagus iletilirken. Pediatric Surgery.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. 1998. s. e) VUR enfeksiyon nedenidir. 1998) 22. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. 1998) 24.Direk batın grafisinde. Pediatric Surgery. Sayı 5. 1998. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. 1998) 19. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. Pediatric Surgery. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove. Pediatric Surgery.1167-8) 28. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. Cevap B (Rove. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. MEDĐTEST Cilt 9.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. fışkırır tarzda. Pediatric Surgery.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. s. s. 1998.1163) 27.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. 1998) 23.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır. 2000 . Pediatric Surgery. 1998) 26. Pediatric Surgery. Cevap B (Rove. b) Tanı ĐVP ile konur. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.

II. e-cc b) c-bb. IV.baskı. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. d-aa. b-ee b) a-dd. Feokromasitoma dd. b-cc. 2000 .baskı. III.1032) 29. 15.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. c-aa. II. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9. Rabdomyosarkom d. f-cc d) a-aa. Nelson Textbook of Pediatrics. Hipertansiyon aa. e-aa d) b-ee. 1998. IV. c-ee. Gardner sendromu a) a-aa. 1996) 33. V c) I. Nöroblastoma b Diyare bb. III. Nelson Textbook of Pediatrics. d-aa. V Cevap E (Behrman. d-aa. c-bb. c-dd. s. e-cc. d-cc Cevap D (Behrman. III.1052) 30. IV. Kemik iliği metastazı a) a-bb. Ekokardiyografi III. b-dd. V d) I. II. 1996) 34. c-dd e) e-aa.baskı. Alveolar tip histopatoloji e. 1996) 31.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. IV c) II. 15. 15. V b) II. Pediatric Surgery.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. Vertabral grafileri V. b-aa e) a-aa. f-aa. s. Aniridi cc.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. Pediatric Surgery.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. d-aa. 1996) 32. Elektroensefalografi IV. d-cc. V d) I. VIPoma bb.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. IV. 15. V Cevap B (Behrman. III. 1998. Sayı 5. Đyi prognoz f. II. Peutz-Jeghers sendromu ee. 15.baskı. Renal II. III b) I. Karsinoid tümör cc. Nelson Textbook of Pediatrics. V e) I. Wilms tümörü c.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. V e) II. b-dd Cevap A (Behrman. III. II. a-aa c) b-bb. f-bb. Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. e-cc c) c-bb.

Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. s. 3. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. s. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. Cicatricial pemphigold. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun. Kotoğyan. Aydemir. s. Baskı. Aydemir. s. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. papül. Baskı. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. 490) Pemphigold. 489. 3. 3. s. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. Tipik olarak yüzde görülür. 6.Baskı.31) Baransü. 486. 2000 5. Dermatoloji. 8. 1994.444. 3. s. Dermatoloji.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. 3. 2. 243 .Baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. akantoliz olarak adlandırılır.O. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. 3. Baskı. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün. Kotoğyan. 2. Baskı. Sayı 5.417. eritem. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. Baskı. 4. skuam olup. 7. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. 1994. s. Herpes gestationis.27) Baransü. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun.474. 2. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. 476. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir.DERMATOLOJĐ 1.

000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. 1994. 2. 2. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. Dermatoloji. 10. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür. s. Dünya Sağlık Örgütü. Ulcus molle. 2. obezite. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. 16. çok kaşıntılı.398) Baransü. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır.232) Baransü. 1994. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2.DERMATOLOJĐ 9. Dermatoloji. Kotoğyan. 15. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. MEDĐTEST Cilt 9. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir.101) Baransü.156) Baransü. Dermatoloji.800. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. Aydemir.Baskı.194) Baransü. Dermatoloji. 1994. ağız mukozasında plak müközle gelen II. Sayı 5. 2.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün. 1994. Kotoğyan. 1994. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir.89) Baransü. Piretrin türevlerinden permetrin.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. Aydemir. 2000 Skabies (uyuz). Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. Dermatoloji. steroid. Kotoğyan.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün. meme başı.Baskı. s. 2. 1994. 2. Aydemir. Aydemir. 14. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4. 2.Baskı.Baskı. s.Baskı. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür. Aydemir. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg.400. Cevap C (Tüzün. 1994. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. Aydemir. kronik bir tablodur. s. s. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur. Kotoğyan. Aydemir. Kotoğyan. 12. s.Baskı. 11.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. Dermatoloji.Gövdede rozeoller.Baskı.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. 13.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. Kotoğyan.730) Baransü. Eozinofilik püstüler follikülit.800. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. Antibiyotik. Kotoğyan. Dermatoloji. 244 . s.

Savin. Cevap E (Hunder.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. 1990. Cevap C (Hunder. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. 245 .Baskı. 2. 18. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. 22. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. 23.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 2. Clinical Dermatolgy. s.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur. 21. 1990. Dahi. Dermatoloji.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var.Baskı. Dahi. Dahi.Baskı. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. Dahi.Baskı. 1990.1-10) Saçlı deride ortalama 100. s. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. Sayı 5.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. Clinical Dermatolgy. 2. Clinical Dermatolgy. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. s. 1990.Baskı. Bunlar terminal kıllardır. klasik uyuzda oluduğu gibidir. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. Dahi. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. s. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 2. Cevap B (Tüzün. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. s.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir. 2000 20. Tedavi. Dahi. Cevap A (Hunder.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir.000 kıl vardır. 1994.000 kıl vardır.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. Savin. Savin. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. 19. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. 1990. 2. 2. Savin. Hoministir.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. Clinical Dermatolgy. 17. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. Savin. Savin. eşarp. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. Clinical Dermatolgy. Savin. 1990.Baskı. Clinical Dermatolgy.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler. s. MEDĐTEST Cilt 9. 1990.Baskı. 2. s. s. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. Clinical Dermatolgy.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Dahi.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur.

IgA. eritemli skuamlı döküntülerdir. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5.Baskı. Ebling. 2000 . 1. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. Ebling. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. tümör (akut). Bullous disorders of Childhood. Clinical Pedatric Dermatology.DERMATOLOJĐ 24.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. sırasıyla papüler. ama RF(-) poliartrit 4. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26.Baskı. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. 1992. 5. 2.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. s. rejeneratif. s. aksiyel artritis. Sayı 5.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. 1992. target. Textbook of Dermatology. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. Sadece distal interfalangial artritis 3. Psoriasis. 28. 1993. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. Baskı. Burton.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan.Baskı. 27. 5. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. Simetrik romatoid artrit benzeri. 8. James. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Odom. Burton. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. Textbook of Dermatology. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. 25. 1990. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. Andrews' Diseases of the Skin. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan.

Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. 1993. 1993.Baskı. Dermatology in General Medicine. et al. 4. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. s.Baskı. Bu sendromda AD. Başta parmaklar olmak üzere eller. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir. hedef şeklinde bir nodüle döner. et al. Sayı 5. aminoasidüri vardır. Wolff. 4. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Wolff. Dermatology in General Medicine. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. et al. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır. Eisen. 2000 . üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. Dinehart-Farmer.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. 1993. poligonal. 216-217) Baransü. diğerlerinin papülleri eritemlidir. 30. 33. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. s. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. viole renkli. Wolff. Eisen. 4. Bölgesel lenfadenopati sıktır. 4. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. s. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. Eisen.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick.Yüzeyi düz.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. Eisen. parlak. 34. Cevap C (Fitzpatrick.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup.Baskı. 2. et al. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. 1994.Baskı. 29.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. trikoreksis invaginata.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. 31. prick.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. Wolff. Katoğyan. lenfanjit. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. Eisen. iktiyozis. teması önlemektir. Dermatology in General Medicine. 32. Dermatology in General Medicine. Dermatology in General Medicine. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. 1993. 4. 1993. Đntradermal. s. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. Wolff. et al. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. et al. Aydemir. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. s.Baskı. Dermatoloji. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır.Baskı.

derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. Aydemir. Aydemir. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder.333-8) Baransu. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir.baskı. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez.DERMATOLOJĐ 35. darier hastalığı. Herpes simpleks. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. Hipotermi. malabsorbsiyon. 2. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. 39. AIDS. 2. Dermatomyozit. Baskı. May. J Am Acad Dermatol 1996. hipertermi. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. hipoalbuminemi. MEDĐTEST Cilt 9. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. 2. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. 16. akne rozasea.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. 40. 1994. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. Dermatoloji.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. 37. Baransu. Common Skin Disease. hiperürisemi. periferik artrit. 41. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. 38.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. Sayı 5. J Am Acad Dermatol 1992: 26. Kotoğyan. s. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. Dermatoloji. Kotoğran. atopik dermatit. 2000 . SLE. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks.Baskı.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. Campana. May. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. konjestif kalp yetmezliği. demir kaybı. aktinik liken planus sayılabilir. 1994) Aydemir. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). 36. Dermatoloji. J Am Acad Dermatol 1996: 26. Bunlar arasında DLE. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez.Baskı. Kotoğyan.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. Campana. pemfigus faliaceus. Biology of cutaneous squamous cell Ca. Herpes simpleks: Evolving cocepts. 1994) Baransu.

Tıbbi Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. Sayı 5. 1995. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. 7:116. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. s. 2. Tıbbi Rehabilitasyon. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. 3. Tıbbi Rehabilitasyon. 1995. s. Tetanik kasılma.380) D şıkkı hariç hepsi. 4. Cevap A (Çetinyalçın. 1970.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. 9. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. s. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. 7. s. 8. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması.180). Tıbbi Rehabilitasyon. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. Simetrik artrit. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. Ultrason permeabiliteyi arttırır. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. 5. 1995.283). . Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır.

1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. Romatizmal Hastalıklar. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur.464-482). 2000 14. 1994. 12. s. 15.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. Romatizmal Hastalıklar. 16. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. MEDĐTEST Cilt 9. kifoz. s.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. 10. Tıbbi Rehabilitasyon. s. Romatizmal Hastalıklar. s. baskı. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. Romatizmal Hastalıklar. 1994.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür. Romatizmal Hastalıklar.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır. baskı.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d).483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. 3.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. Romatizmal hastalıklar. s. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. 1994.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. 24:368. 1994. 1994.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). baskı. Aynı zamanda karın kasları. 259 . Sayı 5. s.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. 3.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. 1994. Romatizmal Hastalıklar. 13. 1994.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna. s. 11. 3. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir.

MEDĐTEST Cilt 9. Kalçada % 38. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. 20. torakal ile 1.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. Sayı 5. Cevap E (Tuna.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. 24. 1994. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. 22.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. 21. baskı. 2000 . Lomber vertebralarda görülür. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. s.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. s.97-99).C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. 18. 23. Romatizmal Hastalıklar. s. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. s. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. 19.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. Rehabilitation Medicine.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur. 1990. 3.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. s.

kontrendikedir.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). s. s. s.267) TENS bir analjezik modalitedir 29.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. derine nüfuz etmez. 34. s. s. 1990.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s. 30.212).Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. MEDĐTEST Cilt 9. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır. 33. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 2000 261 .261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa. Rehabilitation Medicine.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. Pahr. 31. Rehabiliation Medicine.258) Sıcak tatbiki. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. s. Sayı 5. 32. s. Rehabilitation Medicine. 1990. 28. s. Rehabilitation Medicine.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. Rehabilitation Medicine.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa. 1990. Rehabilitation Medicine. Mnubeh'b.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa.317) Tanım biofeedbacke uyar.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. 27.

Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. s. b) Daha çok genç erkeklerde görülür.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. Cevap D (Kanski. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. Cevap B (Kanski. 5. b) Ciddi. MEDĐTEST Cilt 9. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. Clinical Ophthalmology. Sayı 5. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. Clinical Ophthalmology. periflebit ve retinit görülür. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. 1997. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. Cevap A (Kanski. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. s. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. 6. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 1997. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. 4. 1997. Clinical Ophthalmology. 8. d) Vitreus tutulmaz. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. Cevap D (Kanski. c) Ön kamara sığdır. 7. s. c) Açı normal veya geniştir. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 1997.GÖZ HASTALIKLARI 1.249) Tipik görme alanı defekti yapar.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. Cevap A (Kanski. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. Clinical Ophthalmology. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. s. 1997. s. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. s. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. 1997. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. Clinical Ophthalmology. 1997.165) Multisistem bir hastalıktır. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. 3. Clinical Ophthalmology. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . s. d) Yetişkinlerde görülür. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. 2. 1997. s.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. b) Görme alanı defekti yapmaz. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. 9. e) Sistemik steroid.

12-10. 1999.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. Cevap B (Nussenblatt. Ophthalmology. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. Fundamentals and Clinical Practice. 1997. 1989. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. d) Her iki gözü de tutar. 1990) 238 . Clinical Ophthalmology. 1999. çivi.1-3) Retinoblastomada anomali 13. Binocular Vision and Oculat Motility. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir. Eye Trauma. Eye Trauma. 1998) 18.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski. cam parçası gibi cisimler.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. Fundamentals and Clinical Practice. Cevap C (Shingleton. 5. e) Asitler. s. 1997.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden. s. Ophthalmology. Sayı 5.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. kromozomdadır. s. s. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. Uveitis. b) Göze girmiş olan tel. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. 4. 11. 1991.212-247) 16.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology.143-158) 13. s. Clinical Ophthalmology.329) 15. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. Cevap D (Shingleton. c) Göz. s. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir. s. 1989.Doğru olanı işaretleyiniz. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar. prognozu belirler. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. 10. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur. Cevap D (Nussenblatt. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur. 1991.baskı. s.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir.9-2.212-247) 17.baskı. Uveitis.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. gözü bolca suyla yıkamaktır. e) Sekonder glokom gelişmez. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. a) Granülomatöz bir hastalıktır. 2000 14.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. Behçet hastalığı.

cilt) MEDĐTEST Cilt 9.GÖZ HASTALIKLARI 19. Basic and Clinical Science. 2000 239 . 1990-1991.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos. Textbook of Ophthalmology. 6. Sayı 5.Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology.237) 20.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0. s.

s. Küme örnekleme: Đki aşamalIdIr. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI. sütün pastorizasyonu. Halk SağlIğI Temel Bilgiler. 3. 1995.HALK SAĞLIĞI 1. AşağIda kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallar yazIlmIştIr. aile planlamasIdIr. AşağIdakilerden hangisi vaka kontrol araştIrmalarInda hesaplanan risk ölçüsünün yaygIn adIdIr? a) Rölatif risk b) Odds ratio c) Đnsidans d) Prevalans e) Korunabilirlik hIzI Cevap B (Tezcan. 1993. 4. 1992.52) Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri.8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr. Public Health Preventive Medicine. Đlk olarak evren belirli özelliğe göre kümelere ayrIlIr (coğrafi bölge. AşağIdaki hastalIklardan hangisinde kişiye yönelik koruyucu sağlIk hizmetlerine öncelik verilmelidir? a) KIzamIk b) Tifo c) Kolera d) Hepatit A e) Şigellozis Cevap A (Dirican. okul. Sistematik rastgele örnekleme: Basit rastgele örneklemenin sistematize edilmiş şeklidir. genellikle taramalar ile hastalarIn mümkün olduğu kadar erken bulunmasI prensibine dayanIr. a) Program bilimsel temele dayanmalI b) Program etik kurallara uygun olmalI c) Program devamlI olmalI d) ProgramIn katI kurallarI olmalI e) Program toplumun ihtiyaçlarIna cevap vermeli Cevap D (Last.19-20) Birincil koruma sağlIğIn hastalIk yapIcI etkenlere karşI çeşitli şekillerde önlenerek korunmasIdIr. 2000 . Erken tanI ise ikincil korumada hastalIğIn belirgin semptomlarI ortaya çIkmadan. işyeri ortamIndaki toksik maddelere karşI çalIşanlarIn sağlIk güvenliğinin sağlanmasI şeklinde olabilir. atIklarIn kontrolü gibi) öncelik verilir. SayI 5. AşağIdakilerden hangisi birincil koruma değildir? a) SağlIk eğitimi b) BağIşIklama c) Erken tanI d) Dengeli beslenme e) Đşyeri ortamI hijyeni Cevap C (Maxcy. s. 2. Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. 1992.805-810) Kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallarI sIralarken f maddesi flexible (esnek) olmalIdIr diye yazmIştIr. YanlIş olanI işaretleyiniz.4-5. TabakalI örnekleme: Evren homojen değilse yapIlIr. AşağIdakilerden hangisi örnekleme yöntemi değildir? a) Basit rastgele örnekleme b) Sistematik rastgele örnekleme c) TabakalI rastgele örnekleme d) Gönüllü gruplarInda örnekleme e) Küme örnekleme Cevap D (Bertan. Basit rastgele örnekleme: Evrende bireyler yaş. 5. Halk SağlIğI. KIzamIk hastalIğI ile mücadelede bağIşIklama hizmetlerine öncelik verilir. kişisel hijyen. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir. 2. s. köy. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş b