ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

249. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell.gastroduodenalis. 47. Bu nedenle retroperitonal organlardır.portae. 48. 1995.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur. 46. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. 45. 49. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. 1995. s. Elhan. 44. Anatomi.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. M.'u. Elhan. v. epigastrika inferior d) A. Üst 1/3'ü. s. 43. umbilikalis'in artığı c) A. 1995. ve yüzleri. a. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. 50. Bulbus penis yakınındadırlar. 1.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9. A. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. s. s. Gubernakulum.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı. a. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. s.425) Kovper bezleri. kaput panckreatikus'la.ANATOMĐ go inf.bölüm. 3.cilt. orta kısım. Elhan.baskı. Elhan. s.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar. hepatika propria. Dalak ise intraperitoneal'dir. 2000 Cevap C (Arıncı. Sayı 1.cilt. pankreas. Anatomi. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. 1995.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 .hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. Elhan. 21.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. 1.cilt. Pancreas'la komşuluğu yoktur. sakralis mediana e) Lig. Anatomi. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. hilum dışında peritonla sarılıdır. Anatomi. 757. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2.350-351) Böbrek. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. 1. Anatomi.

Segmentum cardiacum [SVII] 8.baskı. 2000 .Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. s. d şıkkındaki tabaka. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. 1. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. 54. Anatomi. koronaryum hepatis c) Lig. s. 56. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. e şıkkındaki tabaka.cilt. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur.43. Arıncı. Elhan. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar. 1995. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. Segmentum posterius [SII] 3.baskı. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı.816) Duktus torasikus.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1.98.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. çizgili bir kastır. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. 1995. 1. düz kas dokusundan.cilt. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. s. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. Elhan. hiatus aortikus'tan geçer. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. gastrika sin.cilt. Anatomi. Segmentum basale laterale [SIX] 10. hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell. 5.kava inferior b) V. s. duktus koledokus ve a.porta. gastrika sin. Arıncı. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. 1995. 4.415-416) a. 4. Anatomi. v.308) Duktus koledokus. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. Sayı 1. Genellikle alt ucun medial bölümü. s. Elhan.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell.V. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. d) V. 1. Clinical Anatomy. s. Segmentum superius [SVI] 7.hepatika propria yer alır. s. 1. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6.Duktus koledokus. Anatomi.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. 1992. Elhan. 1995.cilt. 52. Fig. 3. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. triangulare dekstrum e) Lig.382) Akciğer segmentleri. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Segmentum anterius [SIII] 4. papilla duodeni major'a açılır.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. s. 53. Segmentum laterale [SIV] 5. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. s. hepatorenale d) Lig.baskı. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar.260. Segmentum basale mediale. Segmentum apicale [SI] 2. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A.528-529) Omentum minus. 51. 55.

s. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. pulmonal damarlar.pulmonalis dextra ve sinistra. 1995. Burada gevşek bağ dokusu. Sayı 1. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. Arıncı. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.sigmoideae 3.baskı. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar. Anatomi. Bu nedenle. 4. 1. Anatomi. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur. suspensorium penis'i yapar. Anatomi.pulmonalis dextra ve sinistra. v.azygos’un son bölümü. Elhan. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar.rectalis superior adını alır.cilt. A. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn. 2. 1. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür.-12.vagus. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior.392) Mediastinum anterius.cilt. Aa. 59. 1. 61.thoracica interna’nın mediastinal dalları. birkaç lenf nodülü ve a. 2000 . n. s.ANATOMĐ 7. v. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı. pericardium. n.baskı. n. Segmentum basale mediale.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı. Anatomi.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı. 62. Arterin son bölümü a.azygos. aorta ascendens. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Cevap C (Kaplan. bronchus principalis sinister. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. Mediastinum medius'ta v. Mediastinum posterius.pudenta interna'dan gelir. v. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. bunun dalları olan a.mesenterica inferior. oesophagus. colon descendens.cilt) Derin fasya lig. Burada pars thoracica aortae. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. dalak. 60.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar. 1992. pankreas.sternopericardiaca. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3.241-242. göğüs omurları.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. s.kava süperior'un alt yarısı bulunur. e) Penis arterleri a.76) A. bu aralık burada çok dardır. önden bifurcatio tracheae. colon transversum’un sol 1/3’ü. s. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. bifurcatio tracheae. Türkçe 1.splanchnicus’lar. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. A. Segmentum basale anterius [SIX] 9. Segmentum basale posterius [SX] 57. v. Arıncı. fleksura coli sinistra ve jejunum. Dalları. Mediastinum medius.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. Uygulamalı anatomi.colica sinistra 2. d) Korpus spongiosum penis.rectalis superior 58. c) Krus'lar m. v.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. bazen de thymus veya artıkları bulunur. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.cava superior’un alt yarısı. mide. frenikus Cevap B (Arıncı. Elhan.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. A. truncus pulmonalis.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. 9 MEDĐTEST Cilt 9.phrenicus. Buarada kalp. bronchus principalis dexter. arkadan 5.hemiazygos. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur. ligg.

rotundum d) For. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. üst molar diş hizasında. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur. 66. d) Fissura timpanoskuamosa. b) 2. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. Ancak servikal omurların sayısı sabittir.361) Concha nasalis inferior.lingualise katılır.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. s.A. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir. b) Fissura petroskuamosa. Arıncı.53. Anatomi. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig. Anatomi. 69. s. 30.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore. s. 1995. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. Anatomi. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. Burun deliklerinden 2.buccinatoru deler. 65. 68. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9. 1. daha sonra da m. 1. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. M. Anatomi. üst molar diş hizasında. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For.meningea media. s. Ancak normal insanlarda torasik. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. c) Fissura timpanomastoidea. Bezin ön kısmından başlar. s. Elhan.cilt. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. apisis dentis d) Lig.294) Stenon kanalı (ductus parotideus).50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. Serbest alt kenarı. spinosumdan kafa içine girer. Elhan. s. 10 67. n. s. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir.cilt. Cevap E (Arıncı. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. Burada kör bir kanal bulunur. üst premolar diş hizasında. Elhan. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. m. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig.1519) A. Ancak çoğu disseksiyon.326) Her insanda 33 omur olmayabilir. e) Fissura oblikua. 2. ovale b) For. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi. d) 1. Sayı 1. 1. 2000 . 64. 1995. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. spinosum e) For. Sistematik Anatomi.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. 2.Art. Clinically Oriented Anatomy. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır. os sfenoidale'deki for.ANATOMĐ 63. Anatomi. üst premolar diş hizasında.cilt.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur.cilt. 70. alt insiziv diş hizasında. Cevap A (Arıncı.187) Korda timpani. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. e) 2. konkaların en büyük olanıdır.baskı.cilt. laserum c) For. c) 1. 1995. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı. 1992.42.

402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu. 2000 Cevap A (Snell. zigomatikus d) N. s.trochlearis. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar. n. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı. zigomatikotemporalis. 77. Hanry.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. efferent yolu. 78. 74. fasialis MEDĐTEST Cilt 9.295-305) b. 3. lakrimalis e) Nn. putamen. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. klaustrum. optikus . s. a) Sferoid tipi eklemdir. rektus lateralis b) M. korpus amigdaloideum'dur. 2.cilt.n.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . oblikus superior d) M. Anatomi ders kitabı. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur. Elhan. trigeminus e) N. okulomotorius oluşturur.okulomotorius b) N. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. sadece m. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus.baksı.trohlearis c) N.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan. n.siliyaris ve m. 3. 1995. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. optikus . 72. s. 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. oblikus inferior e) M. zigomatiko temporalis b) N.295) N. 73. Kafa çiftlerinin en incesi olup. Cevap D (Dere.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). Anatomi 1. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. Elhan.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. c.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir. aurikulotemporalis c) N. s. trigeminus . Anatomi. s.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. rektus medialis c) M. siliaris brevis ise m.baskı. optikus .n. s. Sayı 1. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir. Sekonder sensitif saha ise. 76.105-109) Lig supraspinale 7. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar.173.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz. 75.zigomatikus ve n. glandula lakrimalis'e nn. 1995. 71. Gray's Anatomy. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. 1. yani çaprazlaşan yollardır. n.n.n. 29. Elhan.1355) N.baskı. optikus .ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. globus pallidus. Anatomi.cilt. Clinical Anatomy.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. abdusens d) N. lakrimalis.optikus.

Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. Corpus pineale ve sapını.cilt.obturatorius accessorius [L3. primer işitme merkezi.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. Anatomi.917. 3. 2000 . N.corticopontocerebellaris’in 2. 2. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında.3.352) Üst beyincik sapının en kalını olup. 1995. 2.ilioinguinalis [L1] 3. Tr. muhtemelen hypothalamus’un nuc. Elhan. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m.3. 36. paleoserebelluma. Anatomi.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy.cilt.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı. şuursuz propriosepsiyon. N. koni şeklinde bir bezdir. küçük. hafif dokunma ve basınç. primer duyu merkezi. ilioinguinalis d) N.4] 7.cilt.393) Girus postcentralis. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı.cilt.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur.corticopontocerebellaris denilen bu yol. Anatomi. iliohypogastricus b) N. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4. s. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc. 1980. afferent liflerden oluşur. subcostalis c) N. Anatomi. nukleus emboliformis. Colliculus superior’lar.cilt. 1995.348) Piramis ve uvula.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. Anatomi. Anatomi. genitofemoralis e) N. s. a) N. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir. 3. 82. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.4] 6. primer görme merkezidir.cutaneus femoris lateralis [L2. 1995. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr. Elhan. 2. Girus temporalis superior.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. 84.obturatorius [L2. vizüel reflekslerle ilgili. spinoserebellaris posterior. Bunlar nukleus dentatus. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz. 81.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. 80. 2.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir.spinotektalis. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder.femoralis [L2.299) Tr.baskı.2] 4. 1. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir. Sulkus kalkarinus.cilt. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur. Arıncı. Elhan. N. Anatomi. 2. s.nöronu).iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. 1995. spinotalamikus anterior.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12.cilt. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale.225) Plexus lumbalis. 79. s. s. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. tr. Plexus lumbalis’in dalları: 1. Elhan. 2.pontocerebellaris veya tr. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. Sayı 1. N.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. s.genitofemoralis [L1. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. 83. N.habenulae’sine geçer. N.3] 5. Yanlışını işaretleyiniz.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir. s. tr. N.suprachiasmaticus’una gelir.

Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. MEDĐTEST Cilt 9. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır. s. Elhan. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. 86. Buradan da tr. Anatomi. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n. Bu lifler burada nöron değiştirir. b) Radix sympathica: Ggl.cilt. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir.olivaris inferior’dan çıkan lifler. Klinik Anatomi. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. s. Nuc. 2000 87.cilt.spino-olivaris). diğer ikisi ise transit geçer. maxillaris’den sensitif lifler getirir. e) N.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . Bu lifler de.734.olivaris principalis). Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler.Türkçe bası.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. olivaris accessorius medialis ve nuc. kalp atışı yavaşlar.baskı. Cilt 2. cervicale superius’a geçer.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. 5. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. preganglionik liflerle ggl. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. mesane kasılarak miksiyon olur. nuc. 89. s. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Anatomi. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. Kesitte. Aslında hipotalamus. Bunların en büyüğü nuc. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr.olivaris inferior’lar.Parasempatik bir gangliyon olan gang. petrosus profundus) getirir. Nuc. 2. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. 2. pterygopalatinum’a ggl. Doğrusunu işaretleyiniz. doğrusunu işaretleyiniz. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir.cilt. 88. kalp atışı hızlanır. 2. simpatik sinir sistemini aktive eder. Anatomi.olivaris principalis olup (inferior). a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. c) Radix sensoria: Ggl. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler.178) Ggl. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). Anatomi. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. cranial sinir d) VII. cranial sinir Cevap D (Snell. 85. Cevap A (Arıncı.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. Cevap A (Arıncı.Oliva denilen oluşumu yapar. Nuc. Sayı 1.ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer.olivocerebellaris). 1998. s. cranial sinir b) V. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. cranial sinir e) XII.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur. canalis pterygoidei aracılığı ile n. simpatik ve sensitif lifler gelir. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. 1. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. Arıncı. s. 1995. istemli hareketlerimizle ilgilidir. petrosus major’dan (n. cranial sinir c) IX. N.olivaris inferior (nuc. pterygopalatinum. Bu simpatik uyarı.

farinks'e bağlayan bir kanaldır. 2. orta kulağın önemli bir bölümüdür. Sayı 1. 14 MEDĐTEST Cilt 9. s. Anatomi. 90. s. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı. 2000 .1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy.cilt. Antrum mastoideum. s. dış kulağa aittir. 1995.469479) b. -d şıkkındaki oluşum. 91.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. Elhan.

Lange Medical Publications Lebanon. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. Granner. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. 2.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. 4. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur.953-5) Dijital glikoziderinden ouabain. s. Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir. Sayı 1. 3. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. Methods in Clinical Chemistry. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler.baskı. s. Mayes. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. s. Biochemistry Pamela. immunolojik yöntemlerdir.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. Lehninger et al. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. s. 15 . c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. Harvey. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Biyokimya. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. Stryer. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. s. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler. Metabolism of Xenobiotics. s. Rodwel. 5.. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. Genellikle trans konfigürasyondadırlar.168. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. 5. Sadece ADP ve ATP geçer.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir. 6. Cevap A (Champe.64-648.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. Harper's Biochemistry. 7. 2.289.BĐYOKĐMYA 1. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.

sfingozin. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. Sayı 1. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis. 9. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. 12.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir. s. s. fosforilkolin c) Ceramid. yağ asidi. 2. kolin. Biyokimya. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. s. yağ asidi.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti.153. Biyokimya. s. Biyokimya. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir. fosfatidil inozitol b) Ceramid. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. 24. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. Tietz. 14. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. 1994. bu solütleri aynı yönde aktarar.baskı. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir. 24. Textbook of Clinical Chemistry 2.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. 22. fosfatidik asit e) Sfingozin. yağ asidi d) Sfingozin. The National Medical Series For Independen Study.baskı. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 13. 11.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. enerjilerini kreatinden sağlarlar.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. 2000 . Ashwood. 2.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. s. 15.baskı. yağ asidi ve sfingozin oluşur. fosfotidil kolini oluşturur.BĐYOKĐMYA 8.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. 1997) Asetil CoA. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir. Simport.baskı.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. 10. 16 MEDĐTEST Cilt 9.baskı.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. Fosfotidik asit + kolin.

21.baskı. s. c) Biotinin bulunması gerekir. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. 2. 19. s.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı.baskı. s. 2.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9.223. 22.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. 2. halbuki fumarazın koenzimi yoktur.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. kasta e) Fosfofruktokinaz. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. Biyokimya Ders Notları. s. Cox. Harvey. Harvey. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. 2. Harvey. Sayı 1. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. s. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . 18.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. en yaygın varyantı (A). lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz).760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. 2. Nelson. 17. 1993. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. 5-4 kadar yükselir. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. Principles of Biochemistry. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. 17 . dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir. 1999. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. dönüşümü. Biochemistry Pamela. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. d) Ametabolik olarak laktat oluşur.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur. 1993.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır.P. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. Cevap C (Champe. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. özellikle sinir uçlarında bulunurlar.BĐYOKĐMYA 16. Biochemistry Pamela. 20. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası. Böylece bu enzim aktive olur.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. Biochemistry Pamela.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. Türkiye Klinikleri.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe.

CPK artışı. 2. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. UDP-glukoz. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. Sayı 1. 28. Antiasitler.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür.82) Laktoz intoleransı. Cevap E (Lehninger.BĐYOKĐMYA 23. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. 26. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur. Pirofosfat. Biyokimya Ders Notları.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. 2-5 yaşlarında başlar. 24. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. 1993. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir.Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. Nelson. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. s. Glikojen sentezine katılmaz. Glikojenin. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur. 27. Principles of Biochemistry. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. Türkiye Klinikleri. s. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. 1994.baskı. 1993. Erkeklerde daha sıktır. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür. 25. 1999. s. açlıkta olduğundan daha fazla görülür.136) Glikojen. s.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir. s.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri. Cox. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir.baskı (Türkçe çevirisi). α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. Biyokimya Ders Notları. Ağrı. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur.206. Çocuklarda raşitizm.297) Diabette protein yıkımı artar. 2000 . Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. Egzersiz yasaklanır. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Portal dolaşımla vücuda girer. Kas enzim tetkikleri. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir. 22. s. Harper'ın Biyokimyası. erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. 1999.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir.

Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. 2000 . asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 32.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. 2. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir. Lümendeki laktoz. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur.265. 1994. Biyokimya. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar. Aseton. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry.125.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir. e) Yağ asitlerinin aksine. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 29. Sayı 1.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Örneğin.131) Laktoz. s. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. yağ dokusunun triaçil. emilemez. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. Lippincott. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. 1992 s.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar. 30. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry. 1994. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. s. Türkiye Klinikleri. 2. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır. 31.baskı. s. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. s. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir.

Biochemistry Pamela. Harvey.bölüm. 34. s. yağ asiti. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır.BĐYOKĐMYA 33. 39. 2000 . 2.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. 2. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . s.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar. Beta hidroksi-butirik asit. 40. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler.3-metilglutaril . 3. 36. çünkü enzim sistemleri eksiktir.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. Richard.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz. Biyokimya Pamela. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur. 38. 35. kolesterolden sentezlenen safra asitidir. s. Biochemistry Pamela.208) Koprostanol.baskı.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1.5-trifosfatın ayrılması. Türkiye Klinikleri. Biochemistry. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews.baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. 20. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe. 2.baskı. Sayı 1.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. Cholesterol and Steroid Metabolism. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler.baskı. Harvey. karaciğerde kullanılmazlar.4. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin. Kolik asit. 20 37.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. 2. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. Harvey.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. s. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur. s.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe.

Stryer s. Biyokimya Ders Notları. s.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. Biyokimya Ders Notları. Montgomery et al.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper. 42. Türkiye Klinikleri. 46.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. 22.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir.218) Linolenik asit. 1999. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri. Genel kural.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. Bu bakımdan karaciğerin. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. fosfolipid. lipoprotein partikülleri 21 .305311. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. Aseton. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler. s.213) Lipoprotein partikülleri. 1993. triaçilgliserol.. 2.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. Harvey. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s.235) Uzun zincirli açil-CoA. böbrekler. 45. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz.105. 43. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. NADPH'ın ise. s. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. s. Biochemistry Pamela. 1999. 2. Biyokimya. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. Bu dokuların başında.baskı. Biyokimya. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. Sayı 1.Aspirin. s. 41. 44. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir.431. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu. biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. ilk 15 dakikada. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. 53. Hastalık. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. 1986.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar. Lippincot.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson.baskı. 51.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz. 2.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. sfingolipid d) Fosfolipid. Cevap E (Pamela. s. s.baskı) Mukopolisakkaridazlarda. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. Tübüler fonksiyonlar normal ise. proteoglikanların sentezi etkilenmez. 1993. 48.baskı. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. Richard. 54.374) Fenolsulfoftain (=PSP). e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir. 1997) Tirozin. Cevap D (Champe. Biyokimya Pamela 2. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. s.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler. Harvey. Harvey. Harvey. Textbook of Clinical Chemistry. s. integral proteinler. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir. s. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. 52. fenilalaninden oluşur. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. Change. s. 2. 49.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 2000 . Biochemistry Pamela. Biyokimya. Cockayne. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. 22.baskı. 50.BĐYOKĐMYA 47. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. sfingomyelin. PSP.

s. 3. 60.Aşağıdakilerden köken alır? 1.. Lehninger et al. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. Sadece fumarat. s. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9. 3. 59. 4.Tiroksin 2. 1993.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar. s. 1025) (=Tetraiyodotironin. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. üre siklusunda yer almaz. a) 1.Đnsulin 3. s114-5.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir.Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2.BĐYOKĐMYA 55.Epinefrin 4.714.36-9. s. 3 c) 2. s. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). s.. 2. TCA (=Krebs.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. Triklorasetikasit ise. Harper's Biochemistry. 458. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar. s. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar. Stryer s.153. s. Mayes. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).e.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. s. 56. Lehningeret al. 3 b) 1.Glukagon a) 1. 747. 61.32. 2. 3 c) 2. Lippincot) Glutamat.baskı.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. 2000 . 58. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir. 1993.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar.28.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). Sayı 1.519. Stryer. Cevap A (Chlapowski. 57. dipolar iyon) yapısı gösterirler. 3 b) 1. Fumarat. Lehningeret al. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar.273-283.baskı. Üre döngüsünde. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder.23. 2. Grenner.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir.e. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır. Stryer s. hem de (-) yükler taşırlar.20. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır. 4 Cevap A (Chlapowski. 3. Stryer. s. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s.13. 23.303-325) Alkaptonüri. 4 d) 4 e) 1. 4 d) 4 e) 1. Montgomery et al. 4 Cevap B (Chlapowski s. 2.. Rodjell. diğer güçlü asitler (i. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir.

67.baskı (Türkçe çevirisi). hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. Biyokimya Ders Notları. %11 alanin.267) Vanilmandelik asit (VMA). ya glisin veya taurin ile konjuge edilir.99) Karaciğerde. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir. 64. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. Biyokimya. Üretilen safra.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz. %21 prolin ve hidroksi prolin. hergün. 1999. nükleus pulposuzda vardır. Disülfit bağları içerir. Harper'ın Biyokimyası. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. Hidroksilizinden zengindir. Tip 3 (alfa-1. plazmada ve idrarda artmıştır. s. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. s. s. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. 1993. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. Hidroksilizinden fakirdir. kolesterolden 0. 1999. Hidroksilizinden zengindir. I3): Kıkırdak. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır. 63. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. Lippincot. s. yemekler arasında safra kesesine.5 g primer safra asidleri.240) Alkolizm. korpus vitreum. Safra asitleri bağırsaktan emilir. 2000 . bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. Fakat α-sarmal değildir.807. tendon.700. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. Tip 5: Plasentada bol miktarda. s. Sayı 1.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. Türkiye Klinikleri. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur. s.baskı (Türkçe çevirisi). %35 glisin.BĐYOKĐMYA 62. Deri.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur. I2. Bu bileşikler. ligaman ve korneada yoğundur. kana verilir ve karaciğere gelir. 22. 1993. 22.15. Ders Notları. Harper'ın Biyokimyası.247) Tetrahidrofolat N5. Tip 2 (alfa-1. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. Tip 4: Bazal membranda bulunur. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. s. 65. Hidroksilizinden çok zengindir.

Fotosensitivite yoktur. valin. Biochemistry Pamela. izolösin. triptofan. Harvey.baskı.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. s. trionin. Cevap D (Champe. metionin. tirozin. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar.baskı. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry.Vmax'ı arttırır.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. Katabolizması sonunda glutamat oluşur.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. 72. 1993. Biyokimya. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper. 71. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. Türkiye Klinikleri. Đmidazolon propiyonat oluşur. glutamin. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. 24. prolin.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. 25 . c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. Hidrofilik olanlar: Arginin. s. Cevap E (Gözükara. δ-amino-levulinik asit atılır. 73.baskı (Türkçe çevirisi). Karın ağrısı. histidin. Fakat bu durum için spesifik değildir. 68. Biyokimya. Đdrara porfobilinojen.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. s. Harper'ın Biyokimyası.baskı. 1999. fenilalanin.Aldoz bir şekerin. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. glisin.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar.351. 2. asparagin. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . glutamik asit. d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar.Vmax değişmez. c) Km değişmez . nöropsikiyatrik semptomlar vardır. sistein. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur.baskı. s.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews.430) Elektroforezde. Çoğu metabolik yollar. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir. Sayı 1. 2. serin. 2. Vmax değişmez. aspartik asit. Bu da bir mol su alır. 70. 74. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . lizin.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır .BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir. 5. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır. 21. s. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. Biyokimya Ders Notları. 22. 69. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. Katabolizmasında. s.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. s. lösin.

2. Stryer s.161.142) Süperoksit dismutaz. Stryer s.Aspartat transkarbamilaz 3. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir. Lehninger et al. s. 21. MEDĐTEST Cilt 9.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. 4 d) 4 e) 1. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan. Lehninger et al. 2. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. a) 1.Hemoglobin a) 1.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. Lubert. aktivasyonu için 76.216. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir. 3. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir. 4 d) 4 e) 1. 2.Laktat dehidrogenaz 4. 26. 3 b) 1.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir. s.36. katalaz. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper. 1994. s.156. 1985. 3 c) 2. Sayı 1.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir..157-173) Tripsin. 4 Cevap A (Chlapowski s. 3 c) 2. sf. 2.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). s. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir.ADP'den köken alır. 3. Biochemistry. 78. 26 80. Stryer.354. 2000 . s.976-7) cAMP.174) Sitozole geçen sitrat.BĐYOKĐMYA 75. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. Lippincot. 2. glutatyon redüktaz. 77. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. 81. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4.AMP'ye dönüşebilir.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. 3 b) 1. 2. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. s. Buna karşı.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1.baskı. 79. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder. 4 Cevap C (Chlapowski s.Fosfoglukoz izomeraz 2. sırasıyla. 3.

87. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. 1993.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 27 . Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. 2000 Cevap D (Robert. folik asit vitaminin bir türevidir. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. H2O’ya oksidasyonudur. Biochemistry Pamela. d) ATP az aktivitesi gösterebilir.baskı.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. s. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir. 1994) Vitamin C. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez.67) Elektron transport zinciri. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur. 2. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. 2. 2. 2. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. 85.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder. e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. Bu. 84.BĐYOKĐMYA 82. 2. c) Bir proton kanalı ihtiva eder. Biochemistry Pamela. Harper'in Biyokimyası.baskı.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir. Saunders Company. W. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır. 83. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır.baskı. 88. CO2. Richard. Sayı 1. s. Harvey. 86. b şıkkındaki. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir.B.baskı) NADPH değil.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe.

155-162. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. Metilmalonin koenzim A’nın. s. Cevap A (Champe. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. Biyokimya Ders Notları. 1992. Textbook of Clinical Chemistry. c) Bir antioksidandır. 28 92. 1994. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar. Esas emilim bölgesi ileumdur.baskı. Lippincot. 91. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. Biochemistry Pamela. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. Türkiye Klinikleri. Asetil koenzim A karboksilaz. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. s.BĐYOKĐMYA 89. s. s. Harvey. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir. s. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. Türkiye Klinikleri. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. Ashwood.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. 90. Tietz.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2.911. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. 2000 . Medical Biochemistry. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. s. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. 93. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. 94. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede. geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9. Eksikliğinde depresyon. 2.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. Biyokimya Ders Notları.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. dermatit. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. pirüvat karboksilaz.baskı.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. 2. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. e) Suda erir B vitaminlerindendir. 23. d) Eksikliğinde anemi görülür. Sayı 1. absorbsiyonu engellenemez. 1999.baskı. 1999. 95.168) Biotin. bulantı gibi belirtiler görülür.

Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde. ışığa hassas bir vitamindir. Riboflavin ince bağırsaklardan emilir. koenzim olarak görev yapar.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. s. s. Flavoproteinler memeli metabolizmasında. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. s. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. Metotreksat. Aktif riboflavin. 99.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.B6 vitamini eksikliği.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. Yenidoğanlarda. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında. ısıya dirençli. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. folat redüktaz enzimi rol alır. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. s. Halkerston. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Özellikle. Sayı 1. s.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. DNA sentezinde oksiüridilattan. 29 . Megaloblastik anemiye neden olur.163) Riboflavin renkli bir pigment olup.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. s.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. 100. 98.125-6. 96. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. 97. Biyokimya. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. Biyokimya.

E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. α-2 adrenerjik katekolaminler. somatostatin. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Türkiye Klinikleri. s. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. 2000 . hemolize eğilim görülür. 1999.366) Serotonin. GnRH.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. Biyokimya Ders Notları. kolestatik sarılık. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. TSH. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. insüline yanıt verir.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. androjenler c) Testosteron. hCG. FSH. oksitosin. LH. MSH. Biyokimya Ders Notları. glukokortikoidler b) Glukagon. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. Çünkü selenyum. 105. s. ADH. gastrointestinal bozukluk yapar. 1993.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. kolesistokinin. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. Sayı 1.BĐYOKĐMYA 101. kreatinüri.baskı. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. kas güçsüzlüğü. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. lipotropin. β-adrenerjik katekolaminler. 2.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. opiyoidler. vazopressin. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. PTH. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. anjiyotensin II. asetilkolin. mineralokortikoidler d) Progesteron. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. gastrin. kalsitonin. Bitkilerde özellikle bol bulunur. Anjiyotensin II. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. ACTH.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. Eksikliğinde. substans P. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. 103. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan. s. 1999. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. glukagon. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. CRH. kreatinüri. 104.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır.baskı. Ca++’u kullananlar. Biyokimya. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. azotemi ve trombositopeni gözlenir. α1-katekolaminler. asetilkolin. 102. E vitamininin ayrıca. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. somatostatin e) Östrojen. TRH. Karaciğer metabolizması. s.

Böylelikle. c) Protein sentezini inhibe eder. s. FSH.Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH).293) GH.tirozin esansiyel değildir. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit). Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. Biyokimya Ders Notları. prolaktin bu gruba girer. 108.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). Cevap C (Türkiye Klinikleri. parathormon. diğer atomu indirgenerek su oluşturur.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar. 22. Steroidler: Over. polipeptit yapısında bir hormon olup. Biyokimya Ders Notları. 109. Sayı 1. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. Biyokimya Ders Notları. s. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. testis. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. s. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. s. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir.608. 31 . fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir. böbrek üstü hormonları bu gruba girer. Harper'ın Biyokimyası. s. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. Somatostatin tarafından inhibe edilir. salınımı GHRF tarafından uyarılır. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi. a) TSH bir glikoprotein hormondur. Protein sentezini artırır. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. Đki tirozin molekülünün. Vazopressin.111) Tirozin. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz. Reaksiyonda.Doğru olanı seçiniz. 1999. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. iyodun hücre içine geçmesini engeller. 110. 1999. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. d) Perklorat. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. 1993. c) FSH bir hipotalamik hormondur. glukagon (29 amino asit). 106. T4) sentezlenir.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. tirozin. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. büyüme hormonu. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. ACTH (39 amino asit).baskı (Türkçe çevirisi). d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. moleküler oksijenin bir atomu. 1999. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. Türkiye Klinikleri. 2000 ilir. Cevap A (Türkiye Klinikleri.

d) Çift zincirli bir RNA'dır. TSH’nın α-subüniti.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. T=32.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. s. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. 111. psödo üridin ve inozin.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. 114.FSH için doğru olanı seçiniz. s. 3. C=10. 115. 32 113.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. FSH hipofizer bir hormondur. s. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. b) Tek zincirli bir DNA'dır. IV olarak verilir.baskı. s. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. 112. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. 2000 . 2. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. Harvey.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. 116.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. Biochemistry Pamela. a) Hipotalamik bir hormondur.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. Bunlardan en önemlisi de dopamindir. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. Harvey. Biyokimya Pamela. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. s. Sayı 1. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. b) Serum kortizolü ölçülür. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. FSH ve hCG’ye benzer. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. s. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. 2.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir. Richard. MEDĐTEST Cilt 9. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. c) Tek zincirli bir RNA'dır. LH. G=14. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir.baskı. hidreksimetil sitozin. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. Mesela.

e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur. s. 121.BĐYOKĐMYA 117. s.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar.baskı. 122. Biochemistry. Sayı 1. 1.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir. s. s. s. 123. 124. 118.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva. Harper'in Biyokimyası.baskı. 1988.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. 119.Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır.Büyük dozlarda toksiktir. Asetil KoA → pirimidin. 2. 3. s.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.627-660) Pürin. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. 120. 1994. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar. Biyokimya.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. 3. 2. MEDĐTEST Cilt 9. Biyokimya 1. Biohemistry.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott.bölüm. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 .54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. vanilmandelik asit → katekolaminlerin.baskı. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır. Harvey. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. 2. Cevap E (Gözükara. Biochemistry. 1989.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır. 1989. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. Pannall. 2. 125. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. Üre → proteinlerin. s.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1. s. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe.baskı. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. sikloheksimit.baskı.

MEDĐTEST Cilt 9. s.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. Bikarbonat sodyum tuzu. 132. 3. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. Sayı 1. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. 4 Cevap A (Glick s. fosfat. Thomson.baskı. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler. 3 c) 2.baskı. 4 d) 4 e) 1. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir. 131.155) Selenyum.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. Biochemical Aspects of Hematology.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır.49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. s.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger. 2.BĐYOKĐMYA mamaktadır. Bikarbonat başlıca pankreas. 2. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. Textbook of Clinical Chemistry. Lehninger et al. 1982. 2000 . s.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 3.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks. s. Principal of Biochemistry. 128. 3 b) 1. 7. 130. Klee. 126.712. 2. 1999. Biyokimya Ders Notları. Türkiye Klinikleri.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. 127. s. s.85. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir. 3-DPG bağlar. 23. a) 1. Guillham.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.baskı.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. Biochemistry. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. 129.bölüm. s.179. s.85) Đdrar tampon sistemi.

baskı. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. 133. 1993. 2. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir.Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. 2000 35 . Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. c) Eritrositte 2. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır.336) Alveolar havada pCO2=0. Harvey. Biochemistry Pamela. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. Cevap E (Kaplan 2.baskı. 2. CO2 oksijene affiniteyi düşürür. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. Cevap C (Champe. Cevap B (Robert. Harper'in Biyokimyası 2. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. diğer üçünden bağımsızdır. s. 134. s. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır.

c.iyonlarının girişi. c) Klerensin göstergesidir. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Bir ilacın biyoyararlanımı.109) Farmakokinetik etkileşme. Hücre içine Cl. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir. x 100). Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. Sayı 1. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. d. s. 2000 .cilt.v. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. Cevap E (Dökmeci. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. dağılım. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. hücrenin polarizasyonunu arttırır. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. 1998. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. 4. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir.v. 5. yani absorbsiyon. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. Cevap E (Dökmeci. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak.FARMAKOLOJĐ 1. Bir ilaç uygulandığında. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. 1. 2. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. b. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. 3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9.

deferoksamin. 8. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. Karaciğeri geçer ve V. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. MEDĐTEST Cilt 9. 3. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir. 7. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. Đlaç molekülleri oksijen. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. Ancak. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. 6. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. pralidoksim v. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II.30’dan aşağıdadır. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. ve 12. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. YA’lerde ise 0. HA’lerde bulunan değer 0. Yapısındaki 6.b. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. 37 . Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon).35’den yukarı. Konjugasyonlar Faz II. EDTA. Sayı 1.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. Cevap B (Dökmeci. Bu antidotlar (dimerkaprol. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. 2.cilt. Gastrointestinal sistemde. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır. Diğer etkileri. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. 1998.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. ağızda kuruluk. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. guanfasin. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. Sayı 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.cilt. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. 1. 1998. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar.baskı.1487) Pizotifen. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. s.143.baskı. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir.218. psişik bağımlılık yaparlar. 45. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. sadece muskarinik etki yapar. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır. mide boşalmasında gecikme. -Öfori. 1998. 46. 9. 2. s. sedasyon. 9. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. Kayaalp. Kayaalp. V) Opisid reseptörleri bloke ederler.cilt. 1998. s. 1998. midenin asid salgısında azalma. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir. 2.cilt. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. 9. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında.cilt. 47.FARMAKOLOJĐ 42. 2.cilt.baskı.1622) Difenoksilat. s. MEDĐTEST Cilt 9. Kayaalp.926.1138) Betanekol. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir. 2. Tıbbi Farmakoloji. s. s. 1998. 2000 .Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. 44. s.

retrotiorfan ve kelatorfan’dır. 2. Glokomun lokal tedavisi 10.cilt. Hipertiroidizm 6. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler. 2000 45 . s. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir. 1. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. 1998.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. Angina pektoris 3. 49. 51.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. Fenobarbital ve fenitoin.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp.1523) Nitrogliserin. 50. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. 1998. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Sayı 1. 1. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. Migren 9. Bazı taşiaritmiler 4. NO.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler.FARMAKOLOJĐ 48. Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. s. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. oral kontraseptifler.cilt. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. 1998. Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). allopurinol ve siprofloksasin. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar.1517) Alprostadil. s. 1998. PGE1’in ilaç olarak adıdır. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. MEDĐTEST Cilt 9. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp.cilt. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. Hipertansiyon 2. 1. 2. AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. 52. ancak bu etkileşme tartışmalıdır.cilt. Anksiyete halleri 11.

b) Bronkodilatörler.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir. Serotonin 5. c) Betanekol. Seyrek olarak göğüs ağrısı. Tıbbi Farmakoloji. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. Tıbbi Farmakoloji. 1998.cilt. s.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. 56. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler.1139) Betanekol. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. 2. sadece muskarinik etki yapar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2. s.cilt. Cevap A (Kayaalp. 1. 46 MEDĐTEST Cilt 9.cilt. s. 1998. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. e) Antimuskarinik ilaçlar. 2. 55. En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. Tablo 2.FARMAKOLOJĐ 53. a) Fizostigmin. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. c) Teofilin'in.5-5 mg dozunda verilebilir. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. Sayı 1. Karaciğerde metabolize edilir. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir.cilt. 2000 . ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. amfizem. s. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 1998. 2.1199) Bkz.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032).Geçersiz olanı işaretleyiniz. diğer miyokard iskemisi sendromlarında. 1998. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. 54. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. Tablo 2.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. Cevap C (Kayaalp. Bunun yanısıra.

cilt.cilt. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar. 61. Aprotinin. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. antihemostatik ilaç olarak. 59. 60. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. 63. Tıbbi Farmakoloji.FARMAKOLOJĐ 57. kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. s.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. venülleri ve venleri büzmesi. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. 62. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. 1998. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak.Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 .cilt. 2. Bazen hafif yükseltir. tirozin hidroksilaz enzimidir. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. bunun nedeni. 1998. 58. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. Tıbbi Farmakoloji. 2. 1. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi. 1998. onları genellikle hafif büzer. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir. 1998.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. 1. Direkt ve indirekt mekanizmalarla. Aprotinin.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder. s.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez.627) Aprotinin (Trasylol).133) Talidomid teratojeniktir.cilt. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. Sayı 1. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. Ayrıca. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır. Cevap C (Kayaalp. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. ayrıca.

Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. 65. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur.cilt.cilt. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. s. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp. Kusma başladıktan sonra da etkilidir. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. 68. Sayı 1.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. Yanlışı işaretleyiniz. Cevap A (Kayaalp. 2. 67. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. ön ilaç değildir.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. Hem oral hem iv kullanılır.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). d) Kalsiyum kanal blokörüdür.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı.cilt. s. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder. Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. 1998. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır.cilt. 1. kusma.390) Siklofosfamid. mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır. s. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. 1. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur.1635) Granisetron. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. s. 66. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. s.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. 64.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 69. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. 1998. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. 1998. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. c) ACE inhibitörüdür. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. Tıbbi Farmakoloji. Doğrudan etki yapar. 1. Aynı endikasyonlarda kullanılır. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. 1998. 1998. En sık görülen yan etkileri bulantı. 2000 .cilt.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. Antihipertansif olarak kullanılır. Bu durum.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

sıkı yapılı organlardır. kanın viskozitesi artar.baskı. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins.13) Likefaksiyon nekrozu. 5. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. s. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. Temel Patoloji. 8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. 5. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Fagositoz 3. 2000 . Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. Kalp. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur.23) Distrofik kalsifikasyon. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. kalp kası. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. 1995. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler. Vazodilatasyon 6. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. Adhezyon 5.baskı. Temel Patoloji.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. 10. 1. vazodilatasyon meydana gelir. Kalsifikasyon. 5. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. koagülasyon. Lökositler endotele yapışır. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. 1995. katı. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir. Temel Patoloji.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. 7. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. Temel Patoloji. karaciğer hücresi. 9. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. 5.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. Marjinasyon 2.baskı. onu ikinci olay takip eder. 1995. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. 1995. 1995. Sayı 2.baskı.baskı. Staz geliştikçe. s. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Sirkülasyonun yavaşlaması. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. s. bu olaya da lökositik marginasyon denir. birkaç saniye süren. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. Temel Patoloji. s. 5. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir. eozinofiller ve lenfositler de görülür. bu olaya emigrasyon denir. s. 6. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. MEDĐTEST Cilt 9. Vazokonstriksiyon 4.

d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir.435. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir.baskı.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. Genel Patoloji. 5. Sjögren sendromu. Kumar. 1999. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. Cevap C (Cotran. s. 5.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. %15-20’sinde ise timoma görülür. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür. Temel Patoloji. 17. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. Collins. Collins.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. s.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). 12. Pathologic Basis of Disease.baskı. Robbins. Temel Patoloji. 5.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür.baskı. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. 83 . Pathologic Basis of Disease. Robbins. Tablo 1.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran.baskı.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran.baskı. Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. Yenermen. 6. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir. 6. 1999. Kumar. Pathologic Basis of Disease. Bu sayede. 6.baskı. s. 11. Cevap B (Cotran.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. 2000 14. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir. 6.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins. 13. Sayı 2. MEDĐTEST Cilt 9. s. s. Kumar. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. Pathologic Basis of Disease. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur. Temel Patoloji. 1995. 1995.120) IL-2. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar.141) Bkz. 1999. Collins. Kumar. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz. 15.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. 1999. 3.baskı. s. Robbins. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir. Temel Patoloji. Robbins. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. s. Collins. s.434. 1995.baskı.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar. s.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur.baskı. 5. 1995. T hücrelerinin büyüme faktörüdür. 16.

20. Kan alınıp. LE hücre testi. 5. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi. 5. LE hücresi. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. Temel Patoloji. 5. 1995. Temel olarak. Temel Patoloji. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.baskı. 2000 . 84 19. Temel Patoloji.141) Dokularda.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. 1995. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. sadece in vitro görülen LE hücresidir.baskı. s. çalkalandığında. Bu fenomenle ilişkili olan.PATOLOJĐ Tablo 1. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). ANA’larla reaksiyon verir.167) Tablo 2. 1995. Sayı 2. böylece nükleuslarını ANA’lara açar.SLE’da bulunan. kromatin görünümü kaybolarak. s. s.baskı. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan.

PATOLOJĐ si anlamına gelir. 1995. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir.baskı. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır.baskı. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller. 5. p53.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur. 1995. 22. 5. 5. 27. 1995. Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. 25. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. 26. s. Sayı 2. NF-1 ve APC.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. Temel Patoloji. miksomalara göre çok daha nadirdir. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. 1995. 5.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. 5.Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. Gelişiminde. Temel Patoloji. 21. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. Temel Patoloji. s. Rabdomyomlar.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. Temel Patoloji.baskı. Đndifferansiye neoplazmalar. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. 1995.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür. 24. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. 23. 5. büyük. s.baskı. s. s.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. Yayılma. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir. mesanenin transizyonel epiteline benzer. gerçekten de benzer lezyonlar.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür.baskı. 1995. Günümüzde saptanmış olan genler. s.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. Temel Patoloji.baskı. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis).

omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur.baskı. 2000 . 31.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. 1995. En sık yerleşimler. 5. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. Đnsidans yaşla artar. 5. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. trimestrde görülür.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. 1995. 5. 30.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir. 5. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins.baskı. kendisi labil olup. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. 1995. s. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur.baskı. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. TBF-α EBF’nin homoloğudur. kalça. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. s. Temel Patoloji. Aort.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Temel Patoloji. makrofajlar) türeyenler. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. s. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. 5. Temel Patoloji. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir. Temel Patoloji.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. 5.baskı.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn.baskı. s. s. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır.baskı.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins. 29. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). 1995. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. 1995. s. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. Sayı 2.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir. Temel Patoloji. 28. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. 32.

karaciğer. Sayı 2. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. Temel Patoloji. fakat özellikle deri GIS. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu.baskı. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. Tablo 3. 2000 87 . dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. bulantı. granülomlar. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. Damar.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. 5. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. böbrek. panmural akut nekrotizan arterit. pankreas. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. rastgele ve yineleyici olup. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller.baskı. Temel Patoloji. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar. 5. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. Temel Patoloji. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. koroner arterler.286) Bkz. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. 1995. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. s. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. s. seyrek olarak sistemik Deri. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. Bu Tablo 3.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. sıklıkla dev hücreler. 1995. kapiller. 5. lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. 34. s. 1995.baskı. kusma ve diyare. 33. deri. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis. eozinofiller daha çok. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. 35.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. oküler ve oral mukoza. Tutulum ilginç biçimde fokal. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. fakat yaygın da olabilir.

ateş. 5. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir. 5. Temel Patoloji. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. Sayı 2. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. 38. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. kalp. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. Gerçekten de. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. Pathologic Basis of Disease. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. s. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler. karaciğer. 1995. değişik damarlarda. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. Collins. nörofilamentlerin bulunması. 88 37.baskı. Temel Patoloji. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. Bununla beraber. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir.baskı.130. s. dar sitoplazmalı. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. s. düzensiz büyüme gösterirler. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. SCLC’lar hızlı büyüyen. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. 2000 . hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. 1999. sıvı ya da gaz kitleleri olup.baskı. ACTH.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. Temel Patoloji.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Bu kanserler.703) Embolus damar içine karışan katı. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. küçük. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins.394) Amfizem. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins. 1995. kalsitonin. iskelet kası. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. Kumar. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. 6. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. PAN için özellikle karakteristik olan. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. 1995. sinir sistemi ve deri. 5. oval-yuvarlak. çok maligndir. Histolojik olarak. Renal tutulum. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. Bitkinlik. 39. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Proteaz-antiproteaz hipotezi. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. 36.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. s. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. santral lokalizasyonda kitleler olup. Robbins. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Soluk gri renkte.

Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. 1995. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. s. 43. s.PATOLOJĐ 40. s.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. 5.baskı. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. 1995. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . 5. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir.baskı. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. s.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir.baskı. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. lenfosit. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür. 42. 5. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. 1995. Sayı 2.baskı. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır. fakat genetik bir zeminde gereklidir. Temel Patoloji. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır. 41. Temel Patoloji. (2) renal vasküler lezyonlar. 5. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Temel Patoloji. Parenkim şu bulguları sergiler. Temel Patoloji.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir.

pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. s. s. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur.baskı. adrenokortikotropik hormon (ACTH). anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır. santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. 5. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. s. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler.Pylori saptanmıştır. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9. 44. 47. 2000 . safra yolları. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. Đleal. 5. mide. histamin.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.baskı. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. Sayı 2. 46.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır. 1995. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. s.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. insülin ve diğerleridir. e) Tedavisi cerrahidir. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. ancak her yaş grubunda oluşabilirler. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. 45. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. Temel Patoloji.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. Temel Patoloji. 1995. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. Cevap B (Robbins. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur.502) Bkz. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. 5. H. Cevap A (Robbins. sağ kolon. (2) ince bağırsak. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. gastrin. 1995. Aktif 90 Tablo 4. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. özellikle ileum (%25-50). Temel Patoloji.baskı. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. kalsitonin. Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). Temel Patoloji. 5. Tablo 4. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5). %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon.Buzlu cam sitoplazma. tübüler.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer. 1995. apandiks).488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H.baskı. (3) mide (%5-10). e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin).

Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. Temel Patoloji.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. 5. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir. 48. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. Bkz. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur. vejetan Đyi farklılaşmış.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. iskiorektal abselere neden olurlar. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. fistül. sık rastlanan nedeni bilinmeyen.501502) Ülseratif Kolit. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. s. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. Tablo 5. tekrarlayan. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. Sayı 2. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. s. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. ya da perianal. Cevap D (Robbins.baskı. polipler ya da solid Kısıtlı. Temel Patoloji. ben lümenlerinde Ekspansil. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. 49. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken. Crohn Hastalığında olduğu gibi. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. 2000 91 . kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. 1995. 5. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. 1995.baskı. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. Ufak.

Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. MEDĐTEST Cilt 9. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. 50. 52. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. 2000 . c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Seyrek görülen. Komşu vertebralar. bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır.baskı. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. 5. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. 1995. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller. Cevap C (Robbins. 1995. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. s. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. 5. s. kolon. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler. 51. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. Temel Patoloji.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Temel Patoloji. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. yuvarlak. 1995. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. 5.Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır. Temel Patoloji. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır.baskı. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. s. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. Vücut %15’inde. Cevap C (Robbins. kuyruk %5’inde. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir.baskı. Sayı 2.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar.

küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir. 1995. kemik. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins.661) Folliküler karsinomlar.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. ya birkaç cm çapta. Đnfiltre olmayan 1. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. Paget hastalığı 6. Lobüler karsinoma in situ B. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir. Lenfatik yayılım. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir.PATOLOJĐ 53. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. kapsüllü nodül şeklindedir. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. Bu şekilde tanımlanınca. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. tamamen papiller yapılar. Olguların %50’sinden fazlasında. fibrovasküler saptan oluşur.baskı. En sık yayıldıkları organlar akciğer. bazen primer lezyonun 93 . Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. A.baskı. büyük. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. 1995. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. sınırları belirsiz. 55. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. 54. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. tanı konulduğunda.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. gri-beyaz. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. Makroskobik olarak. Temel Patoloji. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. kapsülsüz. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. Medüller karsinom 4. Sayı 2. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. buzlu cam görünümünde nükleus. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. s. Đnvaziv lobüler karsinom 3. Buzlu cam nükleus. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. Gerçek papilla. 5. 1995. Ya da büyük. Tiroid dışına yayılmış. Đntraduktal papiller karsinom 3. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Temel Patoloji. Papiller karsinomların çoğu. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. Fakat. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. 5. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Temel Patoloji. Klinik olarak yalancı sınırlı.baskı. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. Bazen tümör multifokal görülebilir. s. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2. karaciğer ve beyindir. 5. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır.660) Papiller karsinom. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. s.

Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. kalsitonin. Pigmentasyon oluşu. 58. 2000 . pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. Fakat. Temel Patoloji. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. 56. Kalp küçüktür. Bu tümörler. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. nöron spesifik enolaz. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. Đlk belirtiler. plazma hücreleri. müköz membranlar. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. Sayı 2.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez.baskı. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. 5. Temel Patoloji. 1995.baskı. Hematojen yayılım daha az sık görülür.baskı. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. s. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır. 20:1). Arteriol duvarının amorf. Hatta. Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1.655656) Haşimato tiroiditi (HT). Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. 5. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. 1995. s. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. bulantı. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. MEDĐTEST Cilt 9.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. 5. Temel Patoloji. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. 1995. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. 1995.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. s.baskı. s. 5. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. 59. Genellikle. somatostatin. karsinoembriyonik antijen. 57. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. serotonin.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. Temel Patoloji. %80-85 kadarı sporadiktir.

sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. 61. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. idrar ve gaita tutamama. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. 5. 1995. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Temel Patoloji. 5. Bazı alanlar beyaz ve sert. Bu hastalıkla ilgili gen 22.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. Temel Patoloji. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir.baskı. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir. 5. c) Alzheimer hastalığı. 2000 62. Sık görülen erken bulgular parestezi. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. s. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. retrobulber nörit. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. Temel Patoloji. Sayı 2. s. s.baskı. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur.724725) Meningiomalar beyin dışından.722) Makroskopik olarak.baskı. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. s. Ayrıca nekroz odakları. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. 1995. Temel Patoloji.PATOLOJĐ 60. s. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi.Kadınlarda daha sık görülen. Temel Patoloji. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur.baskı. 1995. bazen gebelikte büyüyebilen. Senil kardiyak amiloidozis en sık. Senil serebral amiloidozis. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. 64. Sinsityal. 63. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır.baskı.167) Yaşlılık amiloidi. konsantrasyon. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. 5. falks. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. 1995. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır. 95 . Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. fibrolastik ve transizyonel. 5. MEDĐTEST Cilt 9. felç görülür. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. 1995. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş.

Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Friedreich ataksisi 3. 2000 . Werdnig-Hofmann hastalığı 3. s. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins.baskı. Collins. %50-60 uterus. %20-30 over. bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. Sayı 2. Tablo 6. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. s. 67. Đlerleyici supranükleer felç 6. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır. s. 5.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. 1995. 1995. Alzheimer hastalığı 2. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. s. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. Temel Patoloji. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Pathologic Basis of Disease. Bkz. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. Nadiren primer olabilir. Temel Patoloji. Striatonigral dejenerasyon 5. Gangren. Kumar.Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Korteksi tutan hastalıklar 1. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1. s. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. Robbins.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. 5. %5-15 servikste lokalizedir. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup. 65. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Türkiye Klinikleri. 1995. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte).baskı.PATOLOJĐ Tablo 6.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Huntington hastalığı 2. 68. %90-100 fallop tüpleri. 1999. 6.baskı.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1. 66.baskı. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. 5. Temel Patoloji. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1.

Gerçekte. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. 5. kafatası. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK). 5.baskı. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 . çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. Pitüiter nekrozu.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. Temel Patoloji. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). 1995. 1995. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 1995. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. Temel Patoloji. sakrum ve tibia izler. s. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. femur. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). 1995. s. s.611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. böbrek. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. meme. kafatası ve pelviste görülür. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir.baskı. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi. ancak hiçbir kemik bağışık değildir.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. Temel Patoloji. 74. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. 70. Aksine. çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır. seks-kord stromal tümörler grubundadır. 5. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır.baskı. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. kavernöz sinüs trombozu. kafatası ve vertebra. Bazen de. s. 71. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. 1995. Sayı 2. akciğer. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır. 5. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. Temel Patoloji.baskı. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. Temel Patoloji. 5.baskı. s.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. ileum.626) Leydig hücreli tümör. 73. orak hücreli anemi. 72. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre. Yaklaşık %60’ı benign. belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir.

1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar.PATOLOJĐ Tablo 7. Sayı 2. ligndir. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler. 2000 . Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. s. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. 1995. Tablo 7). Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75. Temel Patoloji.626) Total olarak.baskı. 98 MEDĐTEST Cilt 9. 5.

581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler.baskı. 17. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. 4. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. 5. 1996. 1996. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton.057 Karbonmonoksit: 0.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini.08 6.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. s. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . s. 17.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong. 1996.baskı. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. klor. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur. s. Sayı 2.19) Pinositoz. 3.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği.baskı. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır. s. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. 9. s.baskı. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir. s.012 Helyum: 0.024 Karbondioksit : 0. 7. 9. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. Sodyum. 1996. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır.FĐZYOLOJĐ 1. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar. 2.Baskı. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır.baskı.018 Azot: 0.

baskı. ligand bağımlı kanallardır."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil. d) Hematokrit artar. 1996. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. Sayı 2. 9.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. 4. s. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton. II ve III e) I. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. 1996. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. Düz kasta troponin yoktur. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. Textbook of Medical Physiology. 8. 5 alt birimden oluşurlar. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi. aktin flamenti. s. s. 9. Springer Verlag. Düz kasta. Physiologie des Menschen 26.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. Weinheim. III.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır.baskı. 1998. Hall. IV. III ve IV Cevap E (Guyton. Berlin 1995. MEDĐTEST Cilt 9. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür.180) Düz kasların çoğunda IP3. Troponin. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I.baskı. 2000 . Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. Tropomiyozin molekülleri. 11. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. 12. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. 1. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. d) 3 alt birimden oluşmuştur. s. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder. VCH. Levy. 10.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. s. 9.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. Cevap B (Berne. Auflage. s. 14. II. 13. 70 Cevap E (Golanhofen.baskı. Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. Physiology. 1996.

17. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. 22.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür.baskı. Đkinci sırada egzersiz yer alır. s. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong.baskı. e) Azalır.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 .192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır.baskı. lık ventilasyon gerçekleşebilir. 1991.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir. Sayı 2. 21. 1998.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. Physiology.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar. c) Sistemik kan akımında daha az artar. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. s. 18. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. d) Değişmez. 1996.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir. s.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. 20. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir. Cevap B (Ganong.FĐZYOLOJĐ 15. Physiological Basis of Medical Practice. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. 16. Levy.baskı. 19. s. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar. 4. 17. Tıbbi Fizyoloji. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt.baskı. s. b) Reseptörü kas iğcikleridir.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. 16.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir. Cevap E (Berne. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. 17. d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez. 2000 olmadığından. s. 1996. s. Cevap A (West.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9.

18. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. 26.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur. 24. s. Pulmonary Function Testing.baskı.Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. Cevap D (Ganong.baskı. 18. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır. 27. s. 29.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür. Sayı 2.611. s. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar.baskı.baskı. 2000 . Bu sol ventrikül için aort içi basınç.607.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken. 1997. s.baskı. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. 18.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır.baskı. 30. s. Cevap E (Ganong.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 1997. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup. 1997.425. 23.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. 1. Review of Medical Physiology. Pulmonary Function Testing.baskı.baskı. 25. 18.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. Review of Medical Physiology. MEDĐTEST Cilt 9. Review of Medical Physiology. Review of Medical Physiology. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. 1. 1997.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir. Review of Medical Physiology.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir. 28. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. 1997. s.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir. 18.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong. 18. s. 1997. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir.288. 1995. Review of Medical Physiology.

1.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. 1. 32. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır.03 saniye b) 0. 3. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. Textbook of Medical Physiology. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır.12-0.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. 2.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir.baskı. s.A-V demet a) 1. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. S-A düğüm.purkinje lifi 4.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. s. Bu aralık normalde 0. 36. Hall. b) Arterial PO2 azalması. West. Levy. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. 2.06 saniye c) 0.baskı. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır. s. düğümlerarası yollar. 4. 34. 35.A-V düğüm 3.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. 3 Cevap C (Guyton 9. Cevap C (West 11.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. s. 31. 33. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 2. 73 . 5. 2. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. 11.Baskı. s. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. Physiolog. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. Yani kan basıncı arttığında.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur. 5 b) 5. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar.420-421) Bainbridge refleksinde. 1. Sayı 2. s. d) Sistemik kan basıncında azalma. 1993. 9. 3 e) 4.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. A-V düğüm A-V demet. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. purkinje lifi demetleri. 5. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır.baskı. 2. sempatik uyarıyla kısalmaktadır. 1996.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0.Düğümler arası yollar 2. 3 d) 4. 4. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0. c) Arteriyel PCO2 artması.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. doku temperatürünün artması. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. 1996.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. 5.S-A düğüm 5. 3. 1 c) 4. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir.

112) EF. 42. 2000 .Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton. 44.164) Laminer kan akımı doğrusaldır. s. s. 39. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir. s. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. 9. 1996. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır. 1996.111) “V” dalgası. parasempatik stimülasyon azaltır. Textbook of Medical Physiology. 43.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. 9.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton. s. 38. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. s. ses oluşturmaz. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. b) Kan akımı ses oluşturur. Bu da %50-60 civarındadır. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. Sayı 2. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur. c) Ortada akım daha hızlıdır. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Cevap B (Guyton. s. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır.baskı.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton.FĐZYOLOJĐ 37.baskı. 45. 1996. s. diastol sonu kan hacminin. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. s. e) Kan karışmadan akar.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir.174. 1996. Ventrikül kasılması sırasında. d) Hücreler ortadan akar. 40. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. 74 41.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. 9.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. 1996.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. 1996.baskı.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır.

9. c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir. 9. s. 1996. 2000 50. 1996.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton.466-468. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. sf.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton.baskı. Cevap B (Guyton 9.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir. 48. 1996. 9.baskı. Cevap D (Guyton 9.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. 52. s.baskı.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur. 1996. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır.4'den. s. s.Baskı. Hall. Çavuşoğlu. 47. s. c) mm3deki sıvıyı ifade eder.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. Cevap C (Ganong. 9.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar. 1996. s. Medical Physiology.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. 7. (Türkçe Çev. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. 1996.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. 51. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. 49. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 . b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. sf.Baskı. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde. MEDĐTEST Cilt 9. 1996. s. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur.518) pH'ın 7. 46.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. Sayı 2.baskı. 53. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir. en dar ise beyinde bulunur. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır. 54.Normal kanda.

1996.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir. 76 59. 1996. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır. 58. 63. HCO-3 e) Na+. Textbook of Hematology. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır.46. s. 61. Fe++ c) HCO-3.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. s. 1996. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. 1996. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. Buna Hering-Breuer refleksi denir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır. Textbook of Hematology. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. s. 62. 56.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur. 1996. 57.20. K+ b) Mg++. Textbook of Hematology. 1998. 1996. 55. s.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9. Hematologic Pathophysiology.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. 9.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. 1996. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. s.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır. s.baskı. Cld) K+. s. ClMEDĐTEST Cilt 9.Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. s.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2. Textbook of Hematology. s.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır. Sayı 2. 60. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. Textbook of Hematology. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. 1996.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman.809) Gastrin. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına. vWF'e bağlanır.47) 2.126. 2000 .

67. 1996. 9. 65.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır.baskı.baskı. Tıbbi Fizyoloji. 1996. Proelastaz. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. s.835) Tripsin ve kimotripsin. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . 1996. Đnulin serbestçe filtre olur.baskı. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. 1996. Bölüm 38 s. s. s. d) Yağ hücre lipazını aktive eder.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. 9. 9.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton. Sayı 2.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. 1996. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır. 9.baskı.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. (Çev.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Barış Kitabevi) 16. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır.baskı. s. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 64. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. s. 66.978-979) MEDĐTEST Cilt 9.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 9. 71. 1996. 70.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder. s. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. s. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır.baskı. 69. 68. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir.

795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder.345. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin. Cevap B (Guyton. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir. 9. c) Lenfosit yapımını azaltır. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. Böylece anjiotensin II. (Türkçe Çev. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir. s. s.baskı. 9. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. 77. d) Lizozomal membranları stabilize eder.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. 2000 . Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir. s. MEDĐTEST Cilt 9.964-968) Kortizol. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. Sayı 2.baskı. 73. Medical Physiology.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. 78. 9. Textbook of Medical Physiology. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. s.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton.baskı. s.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır. Hall. 76. s. 9.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. 72. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini. ANP Na+ atılımı yapar.baskı. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. Çavuşoğlu. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. s. 1996. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar.119-129) Triptofan hidroksilaz.baskı. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. Renal kan akımının artışı. 1996. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. Hall. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır.baskı. 74. 9.Baskı. 75. s. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17. 1996. 1996. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.baskı. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur. Dopamin bhidroksilaz.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. 1996. 1996.

ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. Cevap B (Berne.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin.baskı.FĐZYOLOJĐ 79. Sayı 2. Physiology. Levy. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir.baskı. 4. 9.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. 1996. s. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 82.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. 81.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere. 1998. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır. 9. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur. 1996. 1996. korku kaybı. 9. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. 4.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 79 . s. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür. 84. Levy. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. s.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil.baskı. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. c) Genetik geçiş göstermez. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir. 83. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür.baskı. hem de postsinaptik hücrede bulunur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. 1998. Physiology. s. s. Kimyasal sinapslarda ise ileti. Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. 9.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır. yeme alışkanlıklarının değişmesi. MEDĐTEST Cilt 9.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur.baskı. Sakin. 1996. saldırganlığın azalması.baskı. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir. 80. s.

1996. 86.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi. 9. Cevap D (Ganong. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir.baskı. ileti hızları en fazladır. s.baskı. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken. 80 MEDĐTEST Cilt 9. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup.baskı. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. 2000 . 1996.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir.baskı. s.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong. Sayı 2. ileti hızları en yavaştır. s. Tıbbi Fizyoloji. s. 9. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. yani reseptör sayısında artış olur. 88. 16. 16.FĐZYOLOJĐ 85. düz kaslarda atrofi gelişmez. 87. Tıbbi Fizyoloji.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur.baskı.baskı. 2. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. Sayı 2.baskı. 1998. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. s. d) Kollajen sentezler. MEDĐTEST Cilt 9. 1993. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson.baskı. b) Antikor oluşturur. Cevap C (Stevens. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. 1997. s.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. 3. 2. Kaye. A Text and Atlas. s. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. Basic Histology. s.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. Histology. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. 6. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. Temel Histoloji. 2000 . b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. 7. Concise Histology. Basic Histology Examination Board Review. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. Human Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. Basic Histology.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. Basic Histology Examination Board Review. Romrell. 2.253) Retikulum bağlanır. Lowe. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. s. 1995. s.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi. s. s. Cevap B (Paulson. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. 1993. 59 3. c) Glikozaminoglikan sentezler. 4. Fawcett. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. 8. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır.

prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar. 16. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. 15. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. Sayı 2. s.baskı. 60 13. Human Histology. anafaz.baskı. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur. 2. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler. s. s. Özer. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. metafaz. s. 5. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz.162) Osteonektin kemik dokuda. 14. Basic Histology Examination Board Review. Lowe.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. prometafaz. 2. s.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. Tenascin. Text-Atlas of Histology. Histology A Text and Atlas. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. 10. 11.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir.Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. 12. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. Fibronektin.baskı.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. s.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. Text-Atlas of Histology.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. 1997. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler. Romrell. 1993. 2000 . Aştı.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. embriyonik dokularda. Genel Histoloji.

Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir.baskı.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. Sinir dokusunda.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. c) Hematokrit.6/mm3.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. s. A Text and Atlas. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. Basic Histology. ankyrin gibi proteinler içermektedir. 2. bağ ve kas dokusunda görülür. Color Textbook of Histology. ekzokrin bezlerde. 1995.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. 2. Hiatt. s. Pencereli kapillerler ise böbrek. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. ribozom gibi yapılardan yoksundur. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır. 3. 2000 20. b) Periferik kemoreseptörlerdir. 22. s. bağırsak. Basic Histology Examination Board Review. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. 1995. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis.baskı.5-5. Cevap D (Paulson. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar. kan örneğindeki eritrosit hacminin. Olgun eritrositler çekirdek. s. aktin. 18.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner. b) Eritrositler erkeklerde 4. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. M çizgisiyle ikiye ayrılır. Histology. Lowe. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. 1997. Hayvanlarda perinatal timektomi. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. 17. total hücre oranını ifade eder.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira.baskı. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. Basic Histology.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Human Histology. H bandı.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. mitokondriyon.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. 23. Cevap E (Stevens. 8. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir.baskı. Sayı 2. s. 21.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 .Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. s. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır.5x10. MEDĐTEST Cilt 9. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. Text-Atlas of Histology. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur. 19.

28. s.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. Osteositler olgun kemik hücreleridir. Basic Histology. 25.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. 2000 . 5-50 kadar çekirdekleri vardır.241) Matriks vezikülleri. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. s.138) Kan damarlarını.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. 27. 26. 24. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. s. lökotrienler gibi maddeleri salgılar. ECF-A. Lowe. Basic Histology. 4. s. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. Mastositler ise histamin. MEDĐTEST Cilt 9. 30. s. Osteositleri içeren lakünalar. 8. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir. 2. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. 2. Kuvvetli fagositik hücrelerdir.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. Basic Histology.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir.baskı. s.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. 2. Lowe. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin.baskı. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. 5. Basic Histology.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. Basic Histology. Sayı 2. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. 1. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. 3. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir. Human Histology. enzimatik olarak açılmış. 29. heparin. s.104.133-134) Osteoklastlar çok büyük. Basic Histology. Human Histology. s. 1995. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur.baskı.

a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. 34.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. Human Histology. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. 2000 yarısında bulunur. 8. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. Cevap A (Stevens.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. Basic Histology.293) Duodenumun submukozasında. Basic Histology. 63 .Karaciğerde. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. 32. intrinsik faktör de salgılar. Lowe. s. s. karşıt iki köşesinde merkezi venler.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır. 1995. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış. Sayı 2. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler.baskı. Basic Histology.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. tabanında çok seyrektir.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. Basic Histology. 8.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir. 36. s. 1995. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. Basic Histology.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. 8. s. s. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). Đnsanda.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur.baskı. 2. 37. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. 33. 38.baskı.528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. 1995. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. s. s.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. Text-Atlas of Histology.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. Text/Atlas of Histology. b) Asid üreten hücrelerdir. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira.baskı.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir. s. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur. 35.

Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. 40.377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. hipofiz hormonlarının etkisi altında. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. trakea. 2000 . Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. Paneth hücreleri. Kaveollü hücreler. 8. Basic Histology.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira. Cevap D (Paker. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. 1990. kinosilya. Histoloji. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer.baskı. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur.baskı. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur. 42. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur. Histoloji. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2. 41. 6. prizmatik absorptif hücreler. s. 44.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. 45. çıkan damara da efferent arteriol denir.60) Proksimal tübülüsde. Text/Atlas of Histology.) içermez. s.Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır. s. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir.. Basic Histology. Her üç koşula da uyan sadece testistir. Gelen damara afferent arteriol. Histoloji ve Embriyoloji Soruları. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. 1997. sterosilya vs. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. Cevap C (Demir.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür. 1990. s. Examinations. 2.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39.baskı. Mukus salgılayan hücrelerdir.. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. s. s.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. 43. 1995.

49.baskı. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. 2000 . Oksitosin. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir. 48. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. 51. Text-Atlas of Histology. Bir kısmı bazalde yer alır. Histoloji. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır. vazopressin. s. epinefrin ve norepinfrin salgılanır. Sürrenal bezden glukokortikoidler. Temel Histoloji. 52.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin. Sayı 2. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır.Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. Stromal hücreler ve bezler gelişir.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson. Examinations.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. 1998. Nörohipofizden: oksitosin.baskı. 8. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar. 1998. Temel Histoloji. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. Adenohipofizden: ACTH.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. Cevap B (Aytekin. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. s. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. Basic Histology.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. aldosteron. MSH. TSH. s. s. seks hormonları. c) Endometriumun.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. 1990.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. STH. d) Salgı granülleri içerirler. Cevap E (Lesson. 8.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. 50. s. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. FSH.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. 47. granüller hücre bazalinde yer alır. LH MEDĐTEST Cilt 9. Text-Atlas of Histology. 1995.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. s. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır.

56. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens. 2000 . 2. Human Histology. s. Temel Histoloji. 60.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Basic Histology. s.baskı. s. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar. s. Human Histology. s.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar.78) GFAP astrositlerde bulunur. 2. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. 54. Çok sayıda tat goncaları içerir. Text-Atlas of Histology. Lowe.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan.baskı.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. 8. 58.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır.272-273) Circumvallat papillalar. s. 59. büyük.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur.baskı. s. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. Lowe. 1998.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. Dynein silyum yapısında yeralır. Basic Histology. 55.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. s. 66 57. Sayı 2. Basic Histology.80-252) a. Basic Histology.

baskı. 62. Langman's Medikal Embriyoloji. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar. 1998. 65. s. Langman's Medikal Embriyoloji. s. 68. 63. 1997. Koptagel. bulboüretral bezler gelişir.baskı.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira. 2000 d) II. 6. The Developing Human. 1993. Langman's Medikal Embriyoloji. Persaud. gününde.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler. 67.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy.51) Gelişimin 17. Persaud. s. 6. mayotik bölünmenin profazına girerler.baskı. prostatik utrikul. 6.baskı. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır. 6. 6. 1998.409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 64.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. s. 61.baskı. 1993. üretra. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. 1993.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. 66. 1995. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. 8. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar. s. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore.25) Fertilizasyondan önce. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. s.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. Basic Histology.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore.68) 67 .219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. Embriyoloji Atlası. Sayı 2. 6. s. Langman's Medikal Embriyoloji. s. kıkırdak ve kemik elemanlarını. prostat bezi.baskı. 1993.baskı. The Developing Human. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden.

a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. Sayı 2. Bu hücre spermatosit II'dir.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Basic Histology. yani mezodermal hücrelerdir. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. Kökenlerini kan monositleri oluşturur. s. 68 MEDĐTEST Cilt 9. 2. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. 2000 . 69.Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz. Spermatosit II. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir.

c. Pfaller. Baron. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler. 1993.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Herrmann. AJIC Am J Infect Control.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup.31342) Kritik malzeme. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. %0. s.107-133. 5. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır. 1982. Murray. Tenover. s. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. Manuel of Clinical Microbiology. 5. Manuel of Clinical Microbiology. %2 b) Đyodoforlar. 5. 2. 99 . c. Russel. Stabilize hidrojen peroksit %6. 1991.183200. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Clinical Microbiology Review.baskı.1995.147-149. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. Yolken. Rutala. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. Isenberg. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. Bu aileye mensup b. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. s. s. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. kimyasal sterilan değildirler. 1999.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. s. 3. Perasetik asit (%≤1) b.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. 1996. Russell. mukozalarla teması olmayan. 4.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. 6.baskı. 6. AJIC Am J Infect Control. 1996. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Streptococcaceae familyasından olup. b. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. Hugo. Ayliffe. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. s. s.baskı.baskı. Sayı 2. Shadomy. s. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır.

100 9.Serumda çok az miktarda bulunan.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. Medical Microbiology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1995. Ergüven. Đmmünoloji. 10. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır.baskı. Textbook of Diagnostic Microbiology. 11.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. ender bakterilerdendir. 7. s. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. Medical Microbiology.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen.141) IgE serumda 0. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.25-43) Sterilizasyon.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. Đmmünoloji. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından.Kendisi antijen olmayan. s. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. 1994. 1994.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. 1999. 2000 . kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. Sayı 2. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. Ergüven. 1. Manuselis.baskı.baskı. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir.3 mikrogram/ml olarak bulunur.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. s. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir.17) Adjuvan maddeler. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz. s. 1994. 8. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon. s. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır. s. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. s. 1994. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. su veya buyyon içinde ezilir. 1. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi.1-1. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes. 1999. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda. serviks. 12. Listeria'ların üremelerinin arttığını. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L. zamanla.

Toksik şok sendrom toksin 1. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir. 101 . e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. 3. Basic and Clinical Immunology. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. Champion. s.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. Sayı 2. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. Terr. s.baskı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. s. TNF-β lenfokinlerdendir.baskı.4.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. 1999.16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. e) Isı ile alakası yoktur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Advanced Immunology. Owen. Cevap D (Ustaçelebi.1-4. 17.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. Cevap D (Male. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir). 14. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. 15. MMTV. Cooke. 3. 13. d) Antijen. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir.222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir.baskı. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. s. 16. periferik dolaşımda. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Trowsdale. 1999. 1976.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. 2000 Cevap B (Stites. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. 1996. Immunology. 18. s. b) Beta 2 mikroglobulin. 7. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. 1999. s. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. 1997.

s. Tilton. ε. s.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Review of Medical Microbiology. Sayı 2. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. 20.241-243) Brucella küçük aerobik. Smith. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz. Smith. Lichtman.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. 1993. s. gram negatif bir kokobasildir. Review of Medical Microbiology. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. δ. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1991.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. Clinical and Pathogenic Microbiology. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. 1991. Weissfeld. Keiser. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. TPI test ve MHA-TP testi. Tilton. Keiser. Brucella türlerinden sadece B. 24. Melnick. s. 23. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. S. gram negatif. Tilton. Clinical and Pathogenic Microbiology. Smith. S. ancak adele ağrısı tarif etmiyor. RPR ve Otomatize reagin testi.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard. Pober. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. s. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar.baskı. 1993.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. Adelberg. Cellular and Molecular Immunology.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir.MĐKROBĐYOLOJĐ 19. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. 1993. C. Weissfeld.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. 21. s. Keiser. 1991. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. Adelberg. kuru öksürük gibi şikayetleri var. subfebril ateş. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. 3. 2000 . Melnick. 22.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. MEDĐTEST Cilt 9. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL. Weissfeld. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer.

infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. 26. Melnick. Weissfeld.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli. Principles and Practice of Infectious Disease. Review of Medical Microbiology. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür. Adelberg.coli b) H. Sayı 2. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. Review of Medical Microbiology. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. 1991. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. Melnick. 1993.MĐKROBĐYOLOJĐ 25. Keiser.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.Acil bölümüne. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. Weissfeld. Tilton. Fırsatçı etken tanımı ile.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir. s.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. 31.fermentans d) M.506-516) S. s. Clinical and Pathogenic Microbiology.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. M. s.429430) C. Douglas. 30.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. M.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir. 2000 .diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. 29. 28. s. Smith. Adelberg.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur. Smith. M. s.77. 1991.pneumoniae c) M. 1990. 1993. Streptococcus pyogenes. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. s. Tilton.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir. Clinical and Pathogenic Microbiology. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. 1997. Keiser. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. 27.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. M. Bennett.

38. 37. Klinik Mikrobiyoloji. anaerob bir bakteridir. 5. s. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. c. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. 2000 . b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. gram pozitif. d) Sporlu.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar.Ateş. s. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler. 36.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır. J Clin Microbiol 1998. 1999. kirpikli.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. 32. Cevap C (Bilgehan.20.283) Clostridium tetani.Cinsel ilişki ile bulaşan. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. 1992.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür. s. 34. 1999. tetanoz hastalığının etkeni olup.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. s. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. Bu aileye mensup b.baskı. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. Sayı 2. s. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. Haemophilus influenzae tip b. 1997. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9. 35. 33.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi.

coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz. pis kokulu.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. 43. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. Klinik Mikrobiyoloji.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. 5664) E. s. sitrat negatif özellik gösterir. Rosenthal. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. C. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden. Gillespie.baskı.coli metalik refle vermektedir.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar.Hangi E. 1994. Sayı 2. d) E. O nedenle a şıkkı doğrudur. E. 40.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. anaerop.coli. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. c) E.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir. s.231-234) Enterotoksijenik E. 41. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir. Begg. 1996.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır.coli e) Enteropatojenik E. Cevap A (Bilgehan.difficile'nin infeksiyona yol 105 . b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. gram pozitif.coli d) Enteroaderen E. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. 1. Medical Microbiology.coli.1-14. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Kobayashi. indol pozitif. s.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10. 2. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur. günlerinde görülür. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. EMB agarda Klebsiella değil. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir.difficile." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar. s. C. 39. Cevap D (Bilgehan. Yine EMB agarda E. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır. 1999.coli’dir. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. C.coli b) Enterotoksinojenik E. Diğer her E. sporlu.influenzae ve E.baskı. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte. Infectious Diseases. distansiyon. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. Medical Microbiology. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. s. c) Enterotoksinleri. H. 1994. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler.coli değil.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. Pfaller. psödomembransız kolit.coli c) Enterohemorajik E. s. Klinik Mikrobiyoloji. 42. O nedenle d şıkkı doğrudur. 1996.coli Cevap B (Murray. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. 80oC’de inaktive olmazlar.

Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. s. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür. s.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Tabloya hal106 sizlik. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. s.. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. Telzak. Isospora belli ookistleri. Cengiz ve ark.. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 1. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan.baskı. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar. bulantı. 1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Histoplazmoz. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Mutlu. Cengiz ve ark. ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır. 44. Mutlu. 2000 . Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş."Halsizlik.ELISA. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir. elementer lezyonu granülom olan. 1997. Med Clin N Amer 81(2):427-47. White.167-170. 46.baskı. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. Sayı 2. ampisilin. 1. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. Toksijenik C.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. kronik bir inflamasyon formudur. Toksin B. Ayrıca IFA. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. bulantı-kusma. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte.237-43) Granülomatöz iltihap. Klindamisin. 45. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir.difficile suşları. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. 1999. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. Gold. başağrısı. Tüberküloz.

siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo .zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). düzgün kenarlı konveks. beyaz küre sayısı: 18. Wilson Blair besiyerine ekilmiş. güvercin. kan basıncı: 90/50 mm."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir. 49. çapında.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. Mutlu.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı .aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sayı 2.yüksek ateş. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. Hastalarda bulantı.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . s. Bu bilgiler ışığında. teta toksinini etkisi ile oluşur. Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir.aşırı halsizlik. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür".675-9) Lyme hastalığı.5oC. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. başağrısı. 1.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez.baskı. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş."Yüksek ateş. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. Mutlu. s. ortası soluk.aureus suşları ile meydana gelir. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp. Vücut ısısı: 39. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. 1. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür.623-649) Clostridium perfringens anaerop. vajina. kusma.baskı. s. 48. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. dar ve beta hemoliz tipindedir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Cengiz ve ark. Cengiz ve ark. 50. Diğer şıklarda verilen hastalıklar.baskı. s.340-7) Toksik Şok Sendromu.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı . siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür". 1999. 107 . dışta alfa hemoliz) ile çevrili. 1999.baskı.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz .Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta.yaklaşık 5 mm. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk. sporlu gram pozitif bir basildir.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . 1999. Mutlu.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu . Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. Mutlu. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. 2000 lik. 1999. Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S..Bulantı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır. kusma."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır.Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum . Cengiz ve ark. içteki hemoliz. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. kenarları keskin sınırlı.Hg. 1. yaklaşık 15 cm. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.MĐKROBĐYOLOJĐ 47. carateum'dur.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı . Dokuda sporsuzdur. Oluşan H2S. Cengiz ve ark. kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır..Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom .Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi.Besiyerinde spor oluşumu zordur.. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar.

1999. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın.baskı. skrotumda lokalize. 1. ortası çukur.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. s. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. s. 1999. cinsel ilişki ile geçen. 55. Cengiz ve ark. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz.ulcerans Buruli ülserine. Cengiz ve ark. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. Mutlu. 54. gram negatif kokobasilllerdir. 1. fistülize olur ve dışarı açılır. Mutlu.kansasii Cevap B (Ustaçelebi. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 3.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. hareketsiz.baskı. sefalosporinler.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler.595-604) Penisilinler. hareketsiz.. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. bazen perine.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır. Kültür yapılmasının yararı yoktur. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur. esas olarak erkeklerde görülen. Haemophilus ducreyi. s.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. Cengiz ve ark. s. 53.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. Mutlu."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. 1990. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. Bennett. Bu nedenle.baskı..avium complex d) M. Nekrotik. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir.marinum b) M. 1. 2000 .ulcerans e) M. Sayı 2. 1999.579-88) Haemophilus ducreyi. MEDĐTEST Cilt 9. M. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Douglas. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş. M.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Cengiz ve ark..baskı. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. Principles and Practice of Infectious diseases. yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. 52. kapsülsüz.sınırları belirgin.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi.scrofulaceum c) M. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir. 1.baskı. s. kapsülsüz. 1999. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. Mutlu. sporsuz.

Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Non-B hepatit etkenidir. Cevap E (Howard. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. 1991.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. 62. 1991.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. Melnick. Melnick. Review of Medical Microbiology. s.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur. Review of Medical Microbiology. Adelberg.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Adelberg. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. Nadir epitel hücreleri. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. Bakteriyostatik etkilidirler. Melnick. 58. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Smith. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. 109 . a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. s. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. 1993. Adelberg.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. 1999. 61. s. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz. d) Lenfadenopati görülür. s.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Tilton. 60.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler. Clinical and Pathogenic Microbiology. Cevap D (Jawetz. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. Mutlu. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur. 1. Cengiz ve ark. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. s. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir.baskı. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam. Adelberg. b) Heterofil antikorlar saptanır. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. e) Non-A. b) Hepatit A virusuna benzer. 1991. Çoçuklarda genellikle hafif. Melnick. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. 1991.Delta virus hepatiti. Review of Medical Microbiology.422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. e) Atipik lenfositler saptanır.. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur. d) Tam olmayan bir RNA virusudur. 57.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. Review of Medical Microbiology. s. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. c) Hepatit B virusu mutantıdır. Keiser. 2000 59. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. salya ile kontamine olmuştur. Weissfeld. Sayı 2.

546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. Melnick. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. s. 1991.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. Melnick. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9. koriza ve ateşle aniden başlar. Tilton.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. Adelberg. 2000 . Review of Medical Microbiology. Đnkübasyon dönemi 9 gündür. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. 69. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. 1993. Cevap D (Jawetz. Adelberg. Melnick.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. s. Adelberg. 65. 1991. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. 68. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. 1991. s. Review of Medical Microbiology.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. 110 66. s. Review of Medical Microbiology. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. krup. Review of Medical Microbiology. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir. 1991. Weissfeld. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. 1991. d) Hastalık öksürük. 1991. Review of Medical Microbiology. Melnick.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. Sayı 2. Review of Medical Microbiology. Smith. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. Melnick. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. s.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. 64.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur. s. Melnick. Adelberg. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. 67. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır. s. Adelberg. Keiser. Adelberg. Clinical and Pathogenic Microbiology. 63.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz.

75.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur.2 Cevap A (Murray. 1994. Keiser.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1996.baskı.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. 2. Adenoviruses in Medical Microbiology. 72. 1999. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9. 3.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. Rosenthal. Pfaller.69 e) Rotavirus tip 1.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır. s. Clinical and Pathogenic Microbiology.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. s. Weissfeld. Tilton. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi. Pfaller. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur. 1994. 2. 111 . Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. Sayı 2.7 b) Parainfluenza tip 1.baskı. Kobayashi. HSV-2 de bir DNA virusudur. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji. 2.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. Rosenthal.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard. s.3 c) Rhinovirus tip 3.baskı. Human Herpesviruses in Medical Microbiology. 71. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir. Knipe. Herpes Simplex Viruses in Virology.Nonimmun hidrops fetalis.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. Kobayashi. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields. s. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır. 2. s. s. 76.baskı.baskı.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. s. Smith. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. 74. Genel ve Özel Viroloji. 2. Genel ve Özel Viroloji.baskı.8 d) Enterovirus tip 68.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir. 73.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan. 1993. 70.

Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. 1. Cevap A (Murray. Anne 21. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. Rosenthal. e) Virus.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler. Cevap D (Murray.baskı. 2000 . Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. 1. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. 79.MĐKROBĐYOLOJĐ 77. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. 2. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu.haftalarında. Cevap B (Ustaçelebi. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. O nedenle a şıkkı yanlıştır. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. s. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. MEDĐTEST Cilt 9. Kızamıkçık aşısı.baskı.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. 1994. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. Prionlar. Bu aşamada anne. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir.571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. d) Asit. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. rubella IgM antikorları araştırılır. 30 ve 45. Medical Microbiology. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak. rubella IgG antikorları araştırılır. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. s. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. fötal risk yoktur. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. 1994.baskı. 1999. s. Rosenthal.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte.baskı. Kobayashi. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır. 80. s. 1999. c) Đkozahedral simetri gösterirler. Pfaller.. Kobayashi. a) Primer hedefi B lenfositler. e) Litik. Sayı 2. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. 2. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. O nedenle d şıkkı yanlıştır. Mutlu. Medical Microbiology. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır. b) Anneden hemen kan alınıp.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. 14. 78. kendiliğinden replike olabilen. Cengiz ve ark.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. Pfaller. c) Anneden hemen kan alınıp.

Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. grup A b) N. 1999. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır.843-8) Epstein Barr virus (EBV). Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9. günlerde intramusküler olarak 0. 1999.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur.MĐKROBĐYOLOJĐ 81. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard.meningitidis.pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır.14 ve 28.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür. s. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. başka nedenle antibiyotik kullanımı.influenzae. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. 84. Cevap E (Ustaçelebi. dünyanın her yerinde bulunabilen. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. s.. Cengiz ve ark.baskı. s. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. S. Mutlu.000 /mm3 olabilir. 1.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. akut viral hepatit. prematürite. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir.321) Hafif ateş. Smith. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. Mutlu. s.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. kızamıkçık. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.. 0. toksoplazmoz.baskı. Tilton.000 /mm3 ve hatta 30. 83. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml. 85. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. S.. 1999. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. yapılır. Sayı 2. H. N. dikilir. Önlenemeyeni seçiniz. 1.000-18. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 113 . e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır. meningitidis.000-50. Weissfeld. Keiser. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. Clinical and Pathogenic Microbiology.7. Cengiz ve ark. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez.3. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. a) Neisseria meningitidis. yapılır.baskı. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. 1993. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. 1. s. N.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp. 86. genel kanının aksine kontrendike değildir. s. 12. Mutlu.1 ml. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. 82.285-286) H. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır.

88. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar. s. 35 çapındadır. 114 90. s. Krotoski.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. Keiser. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. Weissfeld. Altıntaş. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard. Muhtemel organizma. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer. s. John. Smith. Markell and Voge’s Medical Parasitology. Çok hareketlidirler. intestinal. 1997. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. 92. Sayı 2. Clinical and Pathogenic Microbiology. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Dış kısmında kahverengi.baskı. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. 8. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. s. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil. 1. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur. MEDĐTEST Cilt 9. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. 1999..340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. çizgili görünen bir örtü vardır.Yuvarlak. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır. 1993. Tıbbi Parazitoloji.Baskı.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. 1996. Anğ.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir.MĐKROBĐYOLOJĐ 87. Tilton. Töreci. s. 1997. Baskı. pulmoner. 1. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman.. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. Protozoon Hastalıkları.35m çapında yuvarlak. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. çift cidarlı. 4. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. 89. 2000 . s.Baskı. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. 91.

Smith. C. Adelberg.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. Manuel of Clinical Microbiology. s. polipne.baskı. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard. s.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. 4. 1993. 1996. fungus olabilecek bir parazit. 2000 96. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. Cevap D (Murray.prematüre. Yolken. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir. Tenover. Smith. 2. 97. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. 7.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard. lenforetiküler malinite. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür. Manuel of Clinical Microbiology. Tilton. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler. neoformans var. Review of Medical Microbiology.carinii pneumonisinin gelişmesidir. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. Keiser.. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. öksürük. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır.323-325) Candidalar ağız. MEDĐTEST Cilt 9. Melnick. 98. Weissfeld. Gebeliğin 3. 1999. Pfaller. Keiser. 94.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray. s.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. 1993. immünsupresif ilaç kullananlarda. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . solunum yolu ile bulaşan. Yolken.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. 3. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. Tilton. 1999.baskı.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. neoformans ve C.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır. Clinical and Pathogenic Microbiology. Weissfeld. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. s. öksürük. Protozoon Hastalıkları. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. s. Clinical and Pathogenic Microbiology. Altıntaş. 7. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. 1991. 95. Baron.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda .680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. malnutrisyonlu. Sayı 2. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. Hastalık: 1. Baron. Pfaller. s.Kanser..neoformans var. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. Tenover.

2000 . Baron.baskı. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. 1.. Sayı 2. 7."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır.baskı. 102. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. 7. s. Pfaller. s. Cengiz ve ark.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. tomurcuklanma gösteren.baskı. s. 116 MEDĐTEST Cilt 9. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir. 1. Baron. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Tenover. Tüberküloz lenfadeniti. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. s. 99.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. 1999.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. 1999. Mutlu. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez.baskı. Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. 1999. Mutlu. 100. Tenover. Yolken. Cengiz ve ark.. Yolken.baskı.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. tomurcuklanma gösteren. 103. Baron. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. 1999. 101.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup. Manuel of Clinical Microbiology. s. etrafı kapsülle çevrili. Pfaller. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. dallanan uzun flamanlar görülmüştür". Manuel of Clinical Microbiology. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. Yolken. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. örnekten hazırlanan preperatlarda. 1999.1232) Pseudoallescheria boydii. Pfaller. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. gram pozitif. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır. maya hücreleri görülmüş. Manuel of Clinical Microbiology. Tenover. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. 7.

.

et al. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. c) Psödohipertrofiler görülebilir. Neurology in Clinical Practice. 1991 s.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. 1991 s. 2000 .Baskı. 1. Nörooftalmoloji.baskı. Neurology in Clinical Practice. et al. Hipotoni mevcuttur.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır. et al.Baskı. 7. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı.baskı. 1. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır. 166 Cevap A (Bradley.Baskı. et al. 1. s. Neurology in Clinical Practice. d) Kardiyomyopati görülebilir. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. 6. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır.NÖROLOJĐ 1. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. et al. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı. c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. Sayı 3. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır. 1. 1991 s. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. dekatta başlar. 1991 s. 9. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir. Kansu. 3. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar. 5. b) 1.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. Cevap D (Bradley. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . Neurology in Clinical Practice. 1. 4. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. MEDĐTEST Cilt 9. 2.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir.baskı. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. 1991 s. Neurology in Clinical Practice.

Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. 15.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 . 14. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur.713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. s. 3/e. Nöbetlerin kontrolü güçtür. 16. s. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. 8/e. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz. b) BOS total protini artmıştır. 11. Sayı 3.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür. 8/e.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir. 13. 9. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. 9. s.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland.Baskı.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır. böbrek. 2000 Cevap B (Johnson. Cevap C (Lechtenberg. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır. akciğer. s. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. Sugar. Multiple Sclerosis.143) Meme.869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. 12.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. c) BOS IgG içeriği artmıştır. s. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır. s. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. s. Currier. IgG. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur.NÖROLOJĐ 8. total protein içeriğinin %15'den fazladır. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz. Synopsis. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir. s. 10.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir. Synopsis. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür.

Baskı. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. s. parietal (%15).Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay. s.Baskı.Trigeminus b) N.Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. 8/e. Neurology and Neurosurgery Illustrated. 22.1085) Jugular foramenden 9.Baskı. 2000 . koreye neden olmaz. Opticus Cevap D (Adams.538-539) Adenoma sebasum. Sayı 3.Baskı. 19. Facialis c) N.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. kafa çifti geçer. s. Normal X kromozomu. pontin (%4) yerleşimli olabilir. 11. 4. 2. 23.Baskı.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir. 4. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır. 24.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. Neurology and Neurosurgery. Principles of Neurolog.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. s.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). 18.759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. 10.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams.Baskı. s.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. s. Illustrated. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. Principles of Neurology.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. 4. serebellar (%8). Vagus e) N. daha sonra sırasıyla temporal (%21). 4.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. 4. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren. Principles of Neurology.Baskı. MEDĐTEST Cilt 9.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 21.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams. 2. Hypoglossus d) N. s. s.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay. 17. Principles of Neurolog.Baskı. 20. olmadığından. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. 2. Neurology Illustrated. s. Principles of Neurology. frontal (%15).

1993. 1996. 9. s. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. 169 . s. s. 27. Delgado Escueta A. Cevap E (Hopkins. Halgren.392. s. oligodendrositler üzerinedir. Harper. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. 2. Neurology an Neurosurgery Illustrated. Sayı 3. kranial sinir sağlar.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. dil ve dudak yalama. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar.Baskı. Merritt's Textbook of Neurology. 31. Yüceyar. Cevap D (Chauvel. 32.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. her tür miyopatide yükselme göstermez. Shorvan. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. Aydoğdu. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. lik spike end wave deşarjlar saptanır. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil. 26. Neurosurgery and psyelnatry. Epilesy. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. 1996. 30. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. Bancaud.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. 28. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. s.baskı.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır.387-443) Kas yıkım enzimi. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. yutkunma hareketleri yapılır. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür.Baskı. 1995.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. MEDĐTEST Cilt 9. Frontal Lobe Seizures and epilepsies. Cascıno. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. d) EEG'de tipik 3 Hz. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. Burt Jertbook Neuroanatom. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir.61.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. Journal of Neurology. 5.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. 2000 29. s. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur.NÖROLOJĐ 25. Lippincott. Bolton. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir. s. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma.

Fastiği e) N. 35. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. Deuntatus c) N. 1995. Cevap D (Yaltkaya ve ark.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. Cevap E (Merritt. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. sorulara yanıt vermeyen. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. 1996. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. s. 1995.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. Cevap D (Merritt. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. Sayı 3.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. Globosus d) N. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. Nöroloji Ders Kitabı. 1995 s.NÖROLOJĐ 33. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur.. Motor sinirler ve kaslar normaldir.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir. 36.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. 37. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. 1995. 40. Cevap B (Merritis.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. 39.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur. s.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. 2000 . 38.. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. s. Nöroloji Ders Kitabı.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. 34. s. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. 1995.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz. e) Demans mutlaka görülür. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. Ruber b) N. 1996. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. s. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. s. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur.

823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır.baskı. Cevap D (Adams. Ağrılı uyarana cevap yoktur.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. 9. s. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. Merrit’s Textbook of Neurology. kuvvet kaybı.baskı. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. MEDĐTEST Cilt 9.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. 44. 45. 1996. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir.baskı. Cevap B (Adams.Yanlışı işaretleyiniz. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. 4. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. serebellar yollar tutulur.Yanlışı işaretleyiniz. Ruber bazal ganglionlardandır. Principles of Neurology. s. Dokunmu duyusu korunur. dokunma duyusu kaybı olur. senil plaklar görülür. 48. 4. Nöroloji Ders Kitabı.Yanlışı işaretleyiniz. kromozomun kısa kolunda olduğu.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. 41. d) Asimetrik başlangıç gösterir. e) Paranoid bozukluk. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır. c) Derin tendon refleksleri alınmaz.baskı. piramidal. s. yanıtsız komadadır. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir. d) Derin duyu kaybı vardır.93) N. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır. 1995. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar.Yanlışı işaretleyiniz. Cevap E (Adams. Principles of Neurology.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. Principles of Neurology. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz.Yanlışı bulunuz. s. Nöroloji Ders Kitabı. 47. Cevap D (Yaltkaya ve ark. Principles of Neurology. 42. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. s. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür.baskı.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. 1995. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. s. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. kuvvet kaybı. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. Nabız ve kan basıncı alınabilir.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur.. Cevap C (Adams. s. motor nöron bulguları ile karakterizedir. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. 9. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. 4. 171 . 46. 4.. e) Patolojik refleksler görülür. Merrit’s Textbook of Neurology.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir.baskı. 1996. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar. c) I ve II. s. 43. Sayı 3.

kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır. s. 54.926) Beyinde diffüz atrofi olur. 52. Cevap A (Adams. s. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. 53. Cevap B (Adams. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir.baskı. 4. 56. kromozomda yer alır.baskı. merkezi ponsta.Doğruyu işaretleyiniz.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul.Doğruyu işaretleyiniz. 49. 1996. 4.Yanlışı işaretleyiniz. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. Principles of Neurology. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. Principles of Neurology. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı.baskı.139) Oftalmoplejik migrende 3. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. c) Asimetrik başlangıç gösterir. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar.802804) OR geçiş gösterir. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır. Principles of Neurology. ancak hafiftir. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür.s. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür. 1996. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. metabolik ansefalopatilerde. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. a) Wilson hastalığı geni 13. s.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. 2000 . 4. Sayı 3.baskı. Principles of Neurology. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. bakır metabolizması bozukluğudur. b) 40-70 yaşları arasında başlar. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. s. kranial sinir paralizisi sık görülür. Principles of Neurology. kafa travmalarında. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. afferent yol trigeminal sinir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. s. periferik sinirlerin hastalıkları. 51. 172 Cevap E (Adams.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside. rijidite. kranial sinir paralizisi sık görülür.Yanlışı işaretleyiniz. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur. entoksikasyonda.944) PSP 60 yaş civarında başlar.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur. e) Bradikinezi.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir. 1996.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. 4.s. Cevap D (Adams. serebellar bulgular olmaz. 4.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. 50. seruloplazmin düzeyi düşüktür.baskı. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. a) Afferenti N. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. 55. s. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. e) Oftalmoplejik migrende 6. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır.

1995. Tolosa .9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. 2. amiloid NP. 1997. 1993. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Leighs hast. botilism. Guillain Barre Sendromu.baskı. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır. paraneoplastik sendromu.Hunt sendromu. 1993. Derin duyular korunmuştur. 6. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . Sringomyelik sendromda.833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. 60. s. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir. Fisher sendromu. baskı. %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. 1997. botilisim. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu. Myasthenia. %85 hastada VEP latans uzaması.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. s. Merritt's Textbook of Neurology.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır.C6. 2.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . 59. 9. 57. Merritt's Textbook of Neurology. santral herniasyon. Sayı 3. diabetik nöropati. Nörooftalmoloji. baskı.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. s. Fabry hastalığı. Principles of Neurology. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. 1995.Aşağıdakilerden hangisi 3. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. difteri. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur. 58. alkolik nöropati. s. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. s. s.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1.123) Karodit anjiografi 2.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. baskı. Cevap C (Kansu. nöroleptik malign sebebler. 9. beyin sapı ensefaliti.Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. 61. s. kavernöz sinüz trombozu.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir. 1996.3mg/gün).197) Basiler menengit. Neurology in Clinical Practica. baskı. Principles of Neurology. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine . 6. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur.baskı. Nörooftalmoloji. baskı. Multipl skleroz. 2. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9.

Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. 6."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. baskı. 6. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. s. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. 2000 .457) Optik radyasyonun. Parkinsonizme yol açmaz. Lezyon unilateral olduğunda. çabuk yorulma. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). 1997. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. Gerstmann sendromu temporal lobun değil. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. normal boyutta hatta küçülmüştür. 174 MEDĐTEST Cilt 9. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. başlangıçta bulantı. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. s. konsantre olamama şikayetleri olur.467) "Saf kelime sağırlığı". Soru. Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. Principles of Neurology. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. 64. Demans ve parkinsonizm yoktur. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. baskı. s. başağrısı. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir.453.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. 6. huzursuzluk. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. 65. Pick hastalığı.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. Principles of Neurology. Principles of Neurology. baksı. serebral atrofiye sekonder değildir. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar. Temporal lobun superior girusundaki 22. 1997.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir. 63. parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. Hasta sağır değildir. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. beyin . Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. baş dönmesi. Sayı 3. 1997. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur.

b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. Cevap C (Đliçin. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. 2.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. Plazma osmolalitesi genelde normaldir.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir. S. Temel Đç Hastalıkları. Cevap E (Đliçin. Sayı 3. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. s. 6. s. Temel Đç Hastalıkları.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. Temel Đç Hastalıkları. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. Temel Đç Hastalıkları. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. MEDĐTEST Cilt 9.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. Cevap E (Đliçin. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur.1 Ü/kg i.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. Temel Đç Hastalıkları. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır. 5. 3.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. a) Leptin. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. 2000 . d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. d) NPY açlık duygusunu arttırır. Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. Cevap A (Đliçin. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. e) Hirsutismusdan. 4. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. beyinde hipotalamustan salgılanır.v. s. e) DKA’da 0. s. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. s. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. s. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Cevap B (Đliçin. insülin tedavisi kesin tedavidir. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.

Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. kan şekeri 300-500 mg/dl. 8. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. s. kan ve idrarda aseton vardır.1 Ü/kg i. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. e) DKA’da 0. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur. yanaklar kırmızı. Cevap E (Đliçin. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur. MEDĐTEST Cilt 9. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. s. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. ağır hipoglisemi. Biguanidler vs. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. c) Ortostatik hipotansiyon. Temel Đç Hastalıkları. 12. Temel Đç Hastalıkları. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. Şok. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden. s. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. vs gibi) Cevap D (Đliçin. Cevap C (Đliçin. 13. Diğer yanıtların tümü yanlıştır. Cevap D (Đliçin. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır. 9.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. s. pH: düşüktür. rektal ateş ise yüksek olabilir.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. a) Diabetik ketoasidozda. s. periferik ateş düşük. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. pH: 7.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar. Temel Đç Hastalıkları. 139 . s. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. Cevap D (De Fronzo. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez.v. Bikarbonat düşüktür. Sayı 3. s. Current Management of Diabetes Mellitus. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin.36’nın altındadır.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. 11.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0. 10. Diabetes mellitus. malignite. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır.

5.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. Sayı 3.baskı. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. 16. 1992. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır.baskı.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. s.baskı.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. hipertansiyon. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. 5. Strewler.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. ateroskleroza eğilim. Cevap B (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Basic and Clinical Endocrinology. 2.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür. s. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir. s. 15. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir. 20.baskı. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir. s. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir.baskı. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez.Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür. Agonistleri PRL salınımını engeller. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. 5. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. 1997. 1997. 19. 18. Basic and Clinical Endocrinology. s. 1997. 17.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. 2000 . Basic and Clinical Endocrinology. hiperlipidemi. 1997.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. Temel Đç Hastalıkları.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. insülin direnci. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm. s.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 5. hiperinsülinizm. Cevap E (Đliçin. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. s.

1997.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. TSH ve ACTH sırasıyla olur.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler. b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. Sayı 3. 23.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir. 1997.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg. Cevap C (Lange. polidipsi. s. 141 24. e) Klinik olarak poliüri. 27. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. 1997. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor. 26. s. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir. s. 2000 . 1997. s. s. 1997. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır. 25. Basic and Clinical Endocrinology.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor. Basic and Clinical Endocrinology. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. 1997. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. 1997. s.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. 22. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. s.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. Gonadotropinler. MEDĐTEST Cilt 9.

Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması. Cevap A (Felig. 3. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor.5-1. Cevap D (Felig. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir. 2000 .1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Endocrinology and Metabolism. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir.8 ng/mL) TSH: 0.9 mg/dL 2. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. Cevap E (Felig. Bu durum. 1995. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür.45 yaşında bir kadın hasta. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor.4 ng/mL (Normal 0. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. 142 30. s. 29. 3. 31.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9.48 yaşında kadın hasta. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır.8-12. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. 1995. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4.baskı.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. Ayrıca. 1995. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir. Endocrinology and Metabolism. Hipertiroidiyi göstermez. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. 3. Endocrinology and Metabolism. Sayı 3. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. 1995. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. s.44 yaşında bir kadın. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır.baskı. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir. Bundan sonra nelerin yapılması.baskı. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. Endocrinology and Metabolism.81 yaşında erkek bir hasta.8 mikrogram/ dL) T3: 0.2 mikro ünite/mL (Normal 0. 3. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. s. s. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir.

2000 143 . 1998.baskı.baskı. s. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine.TSH düzeyinin düşük.2018) TSH. Sayı 3. 1998. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır. s. 1998. s. 37.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. 14.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. 14. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır. 35. s.baskı. 14. 14.baskı. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur. MEDĐTEST Cilt 9. 36. 1998. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. s. 34.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. s. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. 14. Çünkü hızlı alkalizasyon. 33.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. 1998.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar. 14.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez.

aspergillus. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. 3.coli (EĐEC). 1994) V. nokardiya.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. 2000 . prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. Patojen Escherichia colilerin.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. s.baskı. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. epididimit. 9. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan. 2. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır.10-12) Son zamanlarda patojen E. 5. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. Jawetz. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. 6. 1995.baskı. coli (VETEC) de denir).coli (EAEC) e) Verotoksinogen E.baskı. hominis. insanların alt idrar yolları. prostatit. 1996. Enterotoxinogen E. coli (EPEC). Klinik Mikrobiyoloji. s. Enteroinvasive E. s. Klinik Mikrobiyoloji. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. MEDĐTEST Cilt 9.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. 1996. Đnsanlarda alt idrar yolları. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. s. 160 4. ancak nonspesifik üretrit.551) M. 9.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii. Butel. nongonokoksit üretrit. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. Enterohemorajik E. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. Bunların dışında artrit. coli’ lere değişik isimler verilmektedir.coli (ETEC). Klinik Mikrobiyoloji. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır. hastanın yaşı önemlidir. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. 20. 9. akut piyelonefrit.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E. Sayı 3. erkekte. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir. Omston.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır. 1996. Klinik Mikrobiyoloji. çocukta farklı olabilir. histoplasma ve mycoplasmadır. Enteropatogen E.Baskı.

s.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır.Baskı. Difteri-boğmaca-tetanus.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. C. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. s.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor. Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. 1997. %8 monosit.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. NMS Microbiology and Infectious Diseases. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. bütün dünyada görülebilir. difficile oluşturur. kolera invazyon yapmaz. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. 8. 1997. 12. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. Klinik Mikrobiyoloji. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. %20 nötrofil. V.Baskı. 9.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. Sayı 3. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. s. C. AZT) tedavisine başlanmalıdır. oral poliyo ve H. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. 3. HIV için henüz aşı mevcut değildir. Cevap C (Kılıçturgay. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. 10. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella. albicans antibiyotiklerden etkilemez. s. 1996. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor.111) V. 1997. 1994. 2000 11. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. Bu hastadaki fizik bulgular. Cevap D (Virella. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur. s. Klinik Mikrobiyoloji. s. MEDĐTEST Cilt 9. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. %2 bazofil) saptanıyor.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . 1994.Baskı. 13.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella.

c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. s. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır. 3.364) Kinolonlar etkilerini. Sayı 3. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach.Baskı.831) Rifampisin. 15. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır. NMS Microbiology and Infectious Diseases. s.1644-55) Sepsis. ekovirüsler.Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. 1996. s. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. 1992. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. s.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV). e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz. 4. Cevap E (Whitley. s. 18.N. Scheld. s.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. s. Definitions for Sepsis 1992. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. 16. In:practise of infectious diseases 1995.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. 1997. Cevap D (Topçu. 19. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır.Baskı. 4.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler.baskı. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. 20. 17. 2000 . meningitidis ve H. 14. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir. 1995.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. Serumun yarısı yara etrafına.

vasküler fenomenler (arteriyel emboli. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. s. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. 4. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır.baskı. Cevap B (Ulutan. 163 . Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır. predispozan kalp hastalığı.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. MEDĐTEST Cilt 9. janeway lezyonları).249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. Corey. 1. 23. kan ürünleri transfüzyonu. 2.baskı. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. 4. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. Curran. Heteroseksüel ilişki.1217. 25. intrakraniyal hemoraji. trimestirde yaklaşık %20 kadardır. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. mikotik anevrizma.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. Cevap E (Kılıçturgay. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. 2000 Cevap D (Doğanay. 21. s. 1995. Sande.baskı. d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. beta hemolitik streptokoklardır. 24. s. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. 26. s. osler nodülü.baskı.Baskı. Volderding. intravenöz uyuşturucu kullanımı. aureusdur. s.1174. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. 22. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür. s. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. aureus.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S. Principles and practise of infectious disases. 4. ateş. Taş. Sayı 3.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. Cevap E (Chaberland. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). kan. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. 1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir. s. mikrobiyolojik kanıtlar. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. romatoid faktör).baskı. Ward. septik pulmoner enfarktlar. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. roth lekeleri. Chaisson.

Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. Kaya. knowlesi e) P.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm.1146) Anti-HAV IgM.baskı. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E. Son yıllarda S. Akut Hepatit B göstergesidir. Sayı 3. Benett.coli'dir. 4. 32.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. 3. 4. 2000 . b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller. 27.anaerobik etkili bir ilaçtır. s.baskı. ovale b) P.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. 3. Dolin. s. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır. 1990. Cevap A (Tekeli. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. 1995. s. Principles and practice of infectious diseases. 28. s. s. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir.Baskı. s. Cevap D (McCabe.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. Dolin. 30. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. 4. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir. Bu plazmidi taşımayan C. MEDĐTEST Cilt 9. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. 29. 1992. vivax c) P. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar.Akut A Hepatitinde. Principles and Practice of Infectios Diseases.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken.2415) P. 1996. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. s.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular. Benettje.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. malarya Cevap C (Krogstad.Baskı. 31. falciparum d) P.Baskı.

36. s. Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu. Sayı 3. Hastalıkları Kitabı. c) En az iki serotipi mevcuttur. MEDĐTEST Cilt 9. 1996. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. Doğanay.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır.107) Kolera sikka çok atuk başlar. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. 34.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay. 37. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. Söyletir. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. 35. 2000 165 . yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay.

e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. 2. s. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. e) Striktür seyrektir. Gastroenteroloji. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. distal kolon patolojisini akla getirir. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır.995) Dışkı volümünün fazla olması. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. Akustik gölgesi olan.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. s. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. Hamilelikte güvenlidir. MEDĐTEST Cilt 9. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. sık sık ve azar azar.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir. s.877. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. Đliçin. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. s.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. genellikle beraberinde tenezm vardır. 3. Temel Đç Hastalıkları. çeşitli fistüllerdir. Đliçin.cilt. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. Temel Đç Hastalıkları. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. Sayı 3. s. s. s.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir.cilt.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu.884. 6. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. Temel Đç Hastalıkları. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. Artmış bazal asit salınımı 3. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır. Gastroenteroloji. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. 2. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 2. USG’nin dezavantajları ise. En sık görülen hipokalsemidir. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. 1. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. Sarılık olmasından etkilenmez. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir. s. Temel Đç Hastalıkları. Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5. d) Gaitada müküs vardır. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. 5. 4. 133 hangisi akut pankreatitte . Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. 2000 Cevap D (Đliçin.

Koroziv özefajit. 10. akalazya. Dumping sendromu 2. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. Kilo kaybı 5. Temel Đç Hastalıkları. 8. Bockus. s.335-346. s. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan.1011) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. Ölmüş fare kokusunu andırır. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar. Plummer Winson sendromu. Safra taşı 8. Bockus. 14. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. Tablo 1.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7.1087) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. Clinical Gastroenterology.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir. s. Đliçin. Liver Diseases. s. Gastroenteroloji. s. 1. 1995. s. Kanser 9. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. Anemi 6. Liver Diseases.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. 1993. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir. 1997. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. Diyare 3. 1997. s. Sayı 3. Gastrointestinal. 1995. Gastroenteroloji.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. Temel Đç Hastalıkları.cilt. 134 11. 1995. s.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro.Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. Đliçin. 2. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. Diğer risk faktörleri. Bockus. Gastrointestinal.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Afferent loop obstrüksiyonu 7. Đliçin. Liver Diseases. 2000 . nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Rekürren ve marginal ülserler 13. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir. Tablo 2. Temel Đç Hastalıkları.464. 9.cilt. 1997.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. 1.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar. s.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9. Gastrointestinal. Đliçin. 12. Đliçin.

Sayı 3. s. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. hipotansiyon. 2000 . hepatik klerens azalması. sarılık c) Karın ağrısı. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. kilo kaybı e) Karın ağrısı. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. Temel Đç Hastalıkları. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma. s. s.947) Schatzki bulunur. 17. anemi d) Sarılık. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. anemi b) Karın ağrısı. bulantı-kusma. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL. bilirubin dekonugasyonu. karın ağrısı.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. ateş. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. Temel Đç Hastalıkları. kilo kaybı. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. Temel Đç Hastalıkları. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. kilo kaybı ve sarılıktır. anemi Cevap B (Đliçin. hepatik “uptake”de azalma?. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16. MEDĐTEST Cilt 9. Đliçin.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı.1036) Bkz. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. Tablo 3. Clinical Gastroenterology. sitozolik ligandin azalması. kanaliküler. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. kilo kaybı. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. 1993. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler.

19. plevral sıvı. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin.981) Bkz. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler. Tablo 4. Vit. B12 eksikliği Lökositoz. Cevap A (Đliçin. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. Daha çok genç bayanlarda görülür. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. MEDĐTEST Cilt 9. 18. 22. episklerit. pylori için kullanılır. 2000 .986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. Tablo 5. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel.Hangisi H. Temel Đç Hastalıkları. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. asidoz. perforasyon. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. hipokalsemi.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi. s. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. s.1013) Bkz. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. s.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. folat. s. 20. Sayı 3. d) Gece uykudan uyandırır. s.

ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. Temel Đç Hastalıkları. s.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır.952) Menetrier hastalığını. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. yayılım göstermesi. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar. 23. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Cevap C (Đliçin. Abdominal ağrı. s.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. kusma.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. 2000 137 . Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. bulantı. süregen. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. Sayı 3.

452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. Sayı 3. s. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. 3.453) Şıklardaki tüm belirtiler. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit. 4. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır.483) B. C. s. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. 5. ronküsler var. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. Solunum sistemi hastalıkları.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. D şıklarındaki etkenler. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. 6. Akciğer grafisi olağan Akc. sabah aç karına. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik. 7. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. s. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. s. 2000 . unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. Mediasten amfizemi için tipiktir. 300 mg.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. Cevap D (Murray 1994. Solunum sistemi hastalıkları. hırıltı yakınmaları var. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. 2. s. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. 1990. s. 1990.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif.

30-41. Cevap E (Vidinel. Enfeksiyon bulgusu yok. Spontan solunumu var. Cevap B (Fishman. Otozomal resesif geçer. Dereli. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur. 2000 . Özhan. Akciğer Hastalıkları. Pulmonary Diseases and Disorders. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. 1981. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. s. 1995. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. 1981. b) Otozomal dominant geçer. d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. 8. s.1273) Konjenital bir hastalıktır. 1981.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur. s. Akciğer Hastalıkları.Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. 14. b) Sık öksürtürüm. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var. b) Zirve akım hızı azalır. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. s. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. s. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. e) Statik kompliyans artar. 1988. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. Tedavide akarlara karşı akarasid. 15. 13.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. Destek tedavisine gereksiniyor. Akciğer Hastalıkları. s. Dereli. s. Sayı 3. bulgusudur. s. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. 12. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. 9.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. Özhan. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. 11. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir.

Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. semptoma yol açmaz. 197.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. sebebi lenfatik obstrüksiyon. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. 1995. 22. s. s.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995.330. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir.Kalp yetmezliği. s. 21. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. s.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. s. s. 20. Cevap C (Barış. Diğerleri sarkoidoziste vardır. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. 17.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman. s. 2000 . 16. Am Rev Respir Dis. 23. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır.138. Fishman.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. c) PPD cilt testi negatiftir. 1981. 18. Göğüs Hastalıkları. Sayı 3. Pulmonary Diseases and Disorders. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. Solunum Hastalıkları 4. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. VCSS'dur. 1995. 19. Sahn.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. s. baskı. Cevap A (Fishman. atelektazi. The Pleura. Pulmanary Diseases and Disorders. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı. Anevrizma rüptüre olabilir.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. s. s.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür.150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır.

2. Toraks. 1996.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. s. b) Akciğer adeno Ca. 31. PGA2. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. serotonin. s. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu. Sayı 3. PGA1.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. 30. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. s.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. 1991.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. s.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca.33-52) Bradikinin. s. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. 1993. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman. 28.baskı. 29. 1995.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur.Baskı. 1994. c) Akciğer büyük hücreli Ca.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. 1996. s. 1994. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur. 26. s. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. 24. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . 25.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir. 27.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. PGE. Tedavi süresi 2 haftadır. Göğüs Hastalıkları. 1994. 2.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır. s. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. Doksisiklin.

Radyografik bulgular. 35. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde. ampiyem.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. b) Transüdalar 7. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. s. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir. 1995.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil . bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. ateş.40-7. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. buna karşılık.RMP d) Hızlı üreyen basil . Akciğer hastalıkları. Sayı 3. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür.40 yaşın altında.Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. Nadel. 32.RMP b) Persister basil . yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür. ince raller. Cevap E (Murray.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. s.55 pH değerine sahiptir. 1995. 1994.60'dır. 33.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman.PZA c) Persister basil .30-7. s.30 bulunması. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. s.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. genellikle 2-4 gün sürer.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. Pnömokoksik pnömoniler.30 olması.30) özofagus rüptürü. s.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup.PZA e) Persister basil . olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. Respiratoy Medicine. s.INH Cevap B (Vidinel. 34. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. 2000 . rotatoid plörezi. metakolin.45 arasındadır.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa. Daha yaşlı olan. 36. MEDĐTEST Cilt 9. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. 1991. 37. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur. In Broaddus VC.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7.

Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis).709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. apne. Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. Leitch. Ateşi var. Tanıdaki uygun yaklaşımlar. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43. Mediyastende de bulunabilirler.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak.Kistik fibrozis. 40.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. anevrizma. s.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn). s. Radyolojik ayırıcı tanı. 42. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. 5-Mac Leod Sendromu. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis).baskı. yerel ısı artışı. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut.baskı. fungal enfeksiyonlar. MEDĐTEST Cilt 9.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. antofilit. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. 39. 7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. Leitch. Sayı 3. 2. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. 6. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir. Cevap D (Fraser. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. kaşektik ve ağız hijyeni kötü.Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir. Akciğer grafisinde. s. bronşektazi. tüberküloz. Seaton. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. tromoliz. Seato. 1995. kırmızılık veya ödem de olabilir. 2000 .Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. 3. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.601-2) 1-Pulmoner agenezis. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. s.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler. Akciğerin apeks tümörleri.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir.. Pare. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. 2. situs inversus). s. 3-Willam Campbell Sendromu. pupillada daralma (miyozis). malignite ve loküle ampiyemi içerir. s. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. Amfibol grubunda ise amosit.639) Etyolojisi bilinmeyen. Solunum sistemi muayenesi normal. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut.

Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. Toraks CAT scan.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. 2. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. endobronşiyal lezyonları.Baskı.138) Akciğer grafisinde. 2000 . pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. 45. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. 2. Ani başlayan dispnesi mevcut. Penisilin.50 yaşında bayan hasta. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor.72 yaşında bayan hasta.Baskı. Pulmoner arter anjiografisinde. Şayet aktif hastalık delili yoksa. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. fakat aktif hastalığı göstermez. MEDĐTEST Cilt 9. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör. Silikozisde tipik bulgular. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. s. 0. Pulmoner arter anjiografisinde. plevral effüzyon lezyon. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. Solunum sistemi bakısı normal. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir. s. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy.37 yaşında erkek hasta. Kesin tanı bal130 gamda. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. fakat acil tedavide değil. 2. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. 46. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. Akciğer grafisinde. 2. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. s.Baskı. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. s. Đlk kuvvetlendirici testte. 47. 44.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. Solunum sistemi bakısında. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir. fakat göğüs ağrısı yok. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. Tüberküloz kaviteli lezyon. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. değişik şekil ve hacimde. 2. mükemmel bir tarama testidir. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. Sayı 3. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut.baskı. Diğer olasılıklar. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. tutulan diğer alanları. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. histoplasmosis veya coccidiosis). mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm.

Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir. Ayırıcı tanı benign (granüloma.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. Diğer taraftan 2. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. laminar (granülomalar). fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. 49. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır.28 yaşında asemptomatik erkek. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Sayı 3. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. s.140) IV ilaç alışkanlığı. Şilotoraks ductus torasikusu malignite. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. 51.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur.Baskı. s. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. Akciğer grafisinde. Ancak bunda kolesterol fazla.Baskı. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. 52. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. Cevap C (Fercy. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. 2. s. 50. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut. 2000 . Popcorn (hamartomalarda). Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. 2. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür. normal fizik muayeneye sahip. Plevral diseasse. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. aspleni. 2. Patogenez belli değildir.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. s. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir. %25'i travmatik. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. myeloma. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer.Baskı.

baskı. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. 53.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. 2000 .249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. 1995. s. s.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. 1994. Bisinozis ise keten. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım. 2.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. 132 MEDĐTEST Cilt 9. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. Sayı 3. Pnömoniler. 54. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır.

Temel Đç Hastalıkları. 7. 15. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. Williams Hematology. s. monositoz ve eozinofili görülebilir. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. s. 1995.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. MCSF. Çoğu zaman 100. 1995. Williams Hematology. 2.Baskı.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. IL-3. s. serum ferritini normal ya da artmıştır. e) Lökosit sayısı genellikle 50. 4. 144 5. Temel Đç Hastalıkları. s. Temel Đç Hastalıkları. 6. 3. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar.000'in altındadır. KML için yanlışı işaretleyiniz. eritropoetin. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir.3 DPG’ın artması gerekir.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır. Đliçin. a) Glikoproteinlerdir. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir.716. Temel Đç Hastalıkları. s. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine.908. Cevap C (Đliçin. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. Serum demiri düşük. G-CSF. s.baskı. Sayı 3. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. GM-CSF. Đliçin. s. Đç Hastalıkları. nötrofilik.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur. Temel Đç Hastalıkları. 1988. s. s. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. s.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. 2000 Cevap E (Đliçin. Platelet sayısı genelde normaldir.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz. 2. 4. Öbek.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. 15.baskı. c) Bazofiller artmıştır.583.1179) Hematopoetik faktörler.000/mm3’ün üzerindedir. Granülositoz. . Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler.

Ca195.Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. oval veya yuvarlaktır. s. orta derecede bol sitoplazma görülür. Temel Đç Hastalıkları. s. 15. s.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. Ca242. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.baskı. 10. Tablo 1. 1995. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. 15. Đliçin. “Lipid-bound sialic acid”. M29.1004. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir.1314) Nodüler sklerozan tip. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. Temel Đç Hastalıkları.1372) 145 . larinks ödemi. s. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Williams Hematology. belirgin vakuolleri olan.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE.1008.3. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*. CK-BB VMA*. Çok koyu bazofilik. CA 50. Đliçin. Williams Hematology.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Genç. 2000 Tablo 1. 15.4 1-4 4 3. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları.baskı.4 3.4 2. “Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. 13. MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları.Tanı 3. 11. M 26. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. 1995. Çekirdek düzgün kenarlı. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. en sık görülen tiptir.baskı. Prognoz iyidir.3 2 2-4 2 3. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Đliçin.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. mide. 1995. “Tissue Polypeptide Antigen”.Tarama 2. Hücreler homojen olarak büyüktür.4 2-4 4 1-4 4 1. CA15-3. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. Đliçin. MCA CEA* CA 19-9. Williams Hematology. 1995. Temel Đç Hastalıkları. s.1287) ALL-L3.4 3.1458. 9. 15. Ca549. Williams Hematology.4 4 1 (?). s.baskı. s. s. s. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir.1407) Bkz.1062.baskı.667. s. Williams Hematology.4 2.Prognoz 4.4 4 2-4 2-4 3. s.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. 1995. 15.

1. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. Bu olaylar olurken. yaygın kanamalar oluşur. Đliçin. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında.345.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. Akut kan kaybından sonra 4. Splenektomiden sonra 3. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder. 10. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. miyelodisplastik sendromlarda. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. Pansitopeni. s. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar. e) Trombin zamanı uzamıştır. c) Pansitopeni vardır. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur. 10. 17. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. Kronik masif splenomegali ise.Bazı ilaçlar 13. s. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. sarkoidozda ve malarya.1264.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. Cevap B (Williams and Wilkins. MEDĐTEST Cilt 9.Hemolitik anemiler 11. Harrison’s Principles of Internal Medicine. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. 14. Wintrobe’s Clinical Hematology. trombolitik sayısının 400. s. Gaucher hastalığında. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. s. lösemi ve lenfomalarda. d) Trombozlar görülebilir. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir.Egzersizden sonra 15. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. Demir eksikliği anemisi 10. Öbek. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. 1998. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. s. d) Trombosit sayısı arttığından. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. 18. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir. 1998. Hastalıkta eritrositler. Đç Hastalıkları. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. Đliçin. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar.1223) PNH. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. 146 . a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır.1781. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür.baskı.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. Nedenleri.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16.baskı.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır. Otozomal dominant geçer. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir.baskı. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. 2000 a) Hemoliz vardır. Temel Đç Hastalıkları. 14. eş zamanlı olarak Faktör XII. Wintrobe’s Clinical Hematology. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur.850) Trombositoz. s. Cevap D (Đliçin. e) Kök hücre hastalığıdır.1231) DIC. Kanserler 7.

e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. -Serum ferritini düşmüştür. s. s. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. aşırı terleme. b) Lökopoez anomalisi görülmez. Tablo 2. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. 22. d) Đndirek bilirubin artabilir.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. annütositler. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. Erkeklerde daha fazladır. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. Tablo 2. a) Megaloblastik hücreler. miyeloproliferatif bozukluktur. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. -Yorgunluk. Temel Đç Hastalıkları. -Serum demiri düşük. Sık mitoz görülür.1202) Bkz. Cevap C (Đliçin. Cevap B (Öbek. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. c) Mitoz sık görülür. Sayı 3.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. e) LDH artabilir. Temel Đç Hastalıkları.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. Temel Đç Hastalıkları. Cevap E (Đliçin. s. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. 40 yaş altında nadir görülür. Temel Đç Hastalıkları. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. poiklositoz.1275) Polisitemia vera. RDW artmıştır. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. MEDĐTEST Cilt 9. s. anizositoz. s. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir. Temel Đç Hastalıkları. 21.1279) KML’de klinik özellikler. Megaloblastlar. OEHbK düşük. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında.1188) Megaloblastik anemiler. hemosiderin ve sideroblast görülmez. OEHb. Temel Đç Hastalıkları. -Periferik yayma. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. Cevap D (Đliçin. normal eritroblastlara göre daha büyüktür.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. s.718. -Eritropoetin düzeyi artmıştır. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . nadiren azalmıştır. 19.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. Đliçin. Đç Hastalıkları. gerek sitoplazma. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. 20. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. 23. s.

Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır. s. Cevap C (Đliçin. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. s.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. 29. 2000 . Temel Đç Hastalıkları. otoimmün hastalıklar. ancak fonksiyonları normaldir. Tablo 3. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. Temel Đç Hastalıkları.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. b) Trombositler sayıca azdır.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4. s. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. Bunların dışında. 25.1207) Bkz. Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir.1376) Bkz. Temel Đç Hastalıkları. s.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin. s.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir. Tablo 4. 28. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. Sayı 3. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27. 26. Temel Đç Hastalıkları.

s. miyeloma. 10.baskı 1998. 1991. s. baskı 1998. düşük “grade”li lenfoma.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. baskı 1998. Tablo 5.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. s. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. 149 . 10. lenfoma. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür. 10.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. s.baskı. kronik miyelmi ve çok yaygın.baskı. 31. makroglobulinemi. s. s.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. KLL. Sayı 3. 10.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. Temel Đç Hastalıkları. s. Hematology 4. MEDĐTEST Cilt 9.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. 32. s. 37.1444) Bkz. 2.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin. multipl myeloma. 35.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur. 2000 34. Temel Đç Hastalıkları. 30.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi. 33. s.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. 1998. 36. Hematology.1445) Klorambusil.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır.baskı. 1994.

Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. s. prostat. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9. DTR’leri korunmuştur.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. Sayı 3. kolon. s. Ekstremite kaslarından başlar. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. böbrek b) Akciğer. Temel Đç Hastalıkları. meme.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. meme. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. multipl myeloma e) Meme. 39. akciğer Cevap D (Đliçin. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır. daha sonra farkins. 38. Temel Đç Hastalıkları.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. solunum ve gövde kaslarını tutar. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. böbrek d) Akciğer.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir. 2000 . mide.

Halsizliğin olmaması 3. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. Klinik Romatoloji. s. 1999. PIF. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . s. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. s. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Klinik Romatoloji.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1. 1997. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 1. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. Subkutan romatoid nodüller 6. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. 2. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. 1999.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9. 1997. s.1433-1464) E harfi. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. 1999. Arthritis and Allied Conditions.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. Simetrik artrit 5. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2. 13. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. Eklem ağrısının olmaması 4. Eklem deformitesi sekeldir. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. Arthritis and Allied Conditions. CREST sendromu. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. Klinik Romatoloji. 5.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. s. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. Sayı 3.baskı. 6. Đritis öyküsü 3. Romatoid faktör pozitifliği 7.

1994. 1999. 15.127) C3b. 8.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa. Basic and Clincal Immunology. s. s. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. 1994. s. s. bakteriyel sepsisde şok.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. 13. s. 13. 1997. s.baskı. 1999. aterosklerotik kalp hastalığı. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. Arthritis and Allied Conditions. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir. Klinik Romatoloji. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. Sayı 3. 7. Klinik Romatoloji. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. o kasın gücü 2. s. 10.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. 9.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 1999.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir.533) Osteoporoz.532. 156 11. enfeksiyon. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. s. 1997.110) TNF.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum.baskı. 1998. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange. Orthopedic Rehabilitation. Caring for Children with Cerebral Palsy. 14. s. 13. Basic and Clinical Immunology. 2000 . hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur. 12. 1992. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. Klinik Romatoloji. Arthritis and Allied Conditions.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman.

4. alkalen fosfatazı. Textbook of Rheumatology.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. s. 18. 1993. Textbook of Rheumatology. baskı. 1993. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 23.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly. 19.934) Halsizlik. Basic and Clinical Immunogloy.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede. Textbook of Rheumatology. 1993.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur. s.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur.Halsizlik. s.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. s.baskı. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. 1997. s. 17. Textbook of Rheumatology. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. 5. 22. parotis bezi bölgesinde şişlik. 5. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange. Sayı 3.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. 1997. parotis bezi bölgesinde şişlik. 12.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. 1997. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly. Textbook of Rheumatology. serum PTH yüksektir. 20. 4. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent.baskı. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. Bu özellik. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. 1994.baskı.baskı.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz. artralji. s. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. 157 .382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. s. Textbook of Rheumatology.baskı. s.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. 1997. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman. 4.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. artralji. 5. 1993.baskı. Bu nedenle Anti-Ro istenir. s. 21. Arthristis and Allied Condition. 16. Textbook of Rheumatology. 5.baskı. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg.

5.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt. 11. 25. s. 1997. SLE'nin klinik özelliklerindendir.1145) Malar raş. 28.0-60.baskı.5-15. 27.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen.0 mg/gün b) 2. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir.baskı. 5. Textbook of Rheumatology. s. s.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır.5-5. 11.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. 1989.0 mg/ hafta c) 7.baskı.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24.baskı. Aksine osteopeni olur.5-15. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. s. 1997. 5. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. 1989.755) Hepatotoksisite. 7.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. Textbook of Rheumatology. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997. 30. s. 31. 29. Textbook of Rheumatology. 1997. s. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris. s. s.baskı.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. 5. 1989. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. 1989.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.baskı.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold. Grade 2-4 Cevap D (Ball.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz.5-15. 26.427) Poststreptokokal G.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır.0 mg/hafta e) 30.5-5.0 mg/gün d) 7. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit. Sayı 3. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 11. 32. 11. Textbook of Rheumatology.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır.baskı. Ig D normal ya da düşüktür. 2000 .baskı.

baskı. 40. 5. etambütol.baskı.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları. 34. konjonktivit. s. 38.baskı. episkleit. Sayı 3. s. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. diüretikler. Textbook of Rheumatology. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. 36. 5. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 37.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant. aort yetmezliği. MEDĐTEST Cilt 9. s. 39. s. 1997. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır. aereustur. 200 mg/günün altında fenilbutozan.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. 11. levodopa. oral ülserler. s. 1997. 1997. 11. keratokonjonktivitis sicca.baskı. s.baskı.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez.baskı.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. hipopiyonlu iritis. 1997. 11.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. Textbook of Rheumatology.baskı. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri. s. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. s. 11.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita. alkol. renal amiloidozdur. 5. 5.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur.baskı. 1989. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 35. 1989. Sjogren sendromu.baskı.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett. 1989. genital ülserler. 33. Reiter sendromunda rastlanmaz. 1997.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann. 2000 159 . s. 5.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir.

Temel Đç Hastalıkları. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. 3.baskı. 2. Osler nodülleri. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Disopiramid.1493. Bunlar arasında splinter hemorajiler. Temel Đç Hastalıkları.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. s.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür.321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). Janeway lezyonları. Temel Đç Hastalıkları. s. retinal (Roth spot) lezyonlar. Prokainamid. Sayı 3. bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin. Interventional Cardiology. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. 2000 4. önceleri diskret. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 . Đliçin. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. verapamil kullanılabilir. s. 1997. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. Trombolitik ajanlar. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. MEDĐTEST Cilt 9. proksimal lokalizasyonlu. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken.199) Atrial fibrilasyon.2116) Đnfektif endokardit. kalp kapaklarının. 5. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. yakın zamanda olmuş travmalarda. s. Temel Đç Hastalıkları. propranolol. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. s. çoğunlukla bakterilerle gelişen. Đliçin. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. hemorajik retinopatide. s. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald. 6. konjenital kardiyovasküler lezyonların. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol. En sık etken streptokoklardır (%60-80). aktif iç kanaması olanlarda. 5. aort disseksiyonunda. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. s.195. Temel Đç Hastalıkları. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. kanama diyatezi olanlarda.KARDĐYOLOJĐ 1. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. Heart Disease.

s. 9. 7. 9. ürokinaz ve APSAC girer. Tablo 1. iştahsızlık. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir.baskı. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. dolgun boyun venleri görülür. 8. 1998. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. s. CaB N. Temel Đç Hastalıkları.321) Bkz. 5. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. Jenerasyona streptokinaz. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. nicardipine veya nifedipine N. hipotansiyon. s. s. BB*. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. bacaklarda şişlik.1498. CaB N. CaB. Đliçin. Đliçin.1336. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. Hurst’s The Heart.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. kardiyoselektif BB N. s. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. Hurst’s The Heart. 1997. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. Đliçin. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. s. Heart Disease. diltiazem veya verapamil BB. CaB BB. 2000 . dispeptik şikayetler bulunur. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. BB: beta bloker. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. 2. CaB N. 9. Venöz dolgunluk. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Klinikte. Đliçin.baskı. CaB. dispne. hepatomegali. taşikardi. CaB. BB. Beta blokerler. Nicardipine veya nifedipine BB. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. BB N.382) Perikardın fibrozis. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. 1997. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. Bunu ASD ve PDA izler. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. aritmiler. kardiyoselektif BB N. Hipertansif bir hastaya. Temel Đç Hastalıkları. 5.2008. asit. s.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander.baskı. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3.1821.baskı. CaB* N. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. 1. halsizlik. Fizik muayenede. s. s. Tablo 1. s.baskı. pulsus paradoksus. 10. Kızlarda 2 kat fazla görülür. 5. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar.853. Đliçin. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. Temel Đç Hastalıkları. 1997. 1998. CaB: kalsiyum kanal blokeri. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine.

sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. 9. ateş. s.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında.296) Trunkus Arteriozusta. 13. s. Ciddi ventriküler aritmiler 14. s.KARDĐYOLOJĐ 11.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9. s. Cevap D (Braunwald.baskı. sistolde. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. 5. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. göğüs ağrısı.baskı. Sol atrium volüm ve basınç. 1998. b) Otoimmünite sorumludur. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. interventriküler septumun inferior kısmında. 1. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. MI’de %1-3 oranında görülür.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Önemli aort darlığı 5. Đliçin. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür.200. s.355) Mitral regürjitasyonunda.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. D3. Klinik olarak. 12. 15. Sayı 3. 1997. Temel Đç Hastalıkları. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir.1256. Đliçin. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi.315) EKG. s. Temel Đç Hastalıkları. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. Temel Đç Hastalıkları. interventriküler septumda. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. s. Klinik belirti vermediği halde. Temel Đç Hastalıkları. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). Temel Đç Hastalıkları. 17. Akut miyokardit veya perikardit 3. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. s. AMI 2. Hurst’s The Heart.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 . aVL. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. Temel Đç Hastalıkları. 2000 b) D1. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. 16.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır.

eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. (Đliçin. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. bir kuvvetli nabız vardır.461. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur.237) Bkz. A. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir.445. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir. QRS süresini uzatırlar. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. s. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. 20.615. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. Cevap A (Gök. Đletimde hafif değişme. 2000 . Tablo 2. Sayı 3. apekste duyulur. s. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. Temel Đç Hastalıkları. Dikrotik nabızda. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. 18. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. Đliçin. Klinik Kardiyoloji s. 19. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. s. Đliçin. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. 21.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur).Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. Đliçin. Pulsus alternansta. iki pozitif dalga olarak palpe edilir. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. Temel Đç Hastalıkları. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. Bu erken diyastolde. s. Temel Đç Hastalıkları. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. Tablo 2.22. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. Temel Đç Hastalıkları.

Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor. Koroner arter spazmı. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür.139) Afterload. Temel Đç Hastalıkları. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. 121 . s. Cevap C (Đliçin. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). QRS cevabı yavaş veya hızlı. nabız basıncı daralır. 26. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. d) Renal infarktüs. 2000 25. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır. Preload.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir. Temel Đç Hastalıkları. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. 22.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. MEDĐTEST Cilt 9. s. el altında yavaş yavaş yükselen. sistolik basıncın artıp.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır. 27. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır. 1993. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir. s. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. d) Aort odağında sistolik thrill alınır. Tele’de aorto genişler.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü.259) Ani kalp ölümü. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. s. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır. Temel Đç Hastalıkları.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. 23. Hızlı EKG Yorumu. EKG: sinüsal taşikardi.389) Dissekan aort anevrizması. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder. s. b) Pulmoner infarktüs. 1999. 24. s. %90’ında şiddetli ağrı vardır. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. Temel Đç Hastalıkları. En sık sebep hipertansiyondur. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. s. Pathophsiology of heart disease. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. düşük amplitüdlü bir nabızdır. c) Nörolojik komplikasyonlar. ancak düzensizdir. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer. Temel Đç Hastalıkları.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Đliçin. TA:170/100. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide.

Đliçin.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. 2000 . troponin-T e) Troponin-T. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken.5-10 saat içinde yükselir. Nörolojik semptomlar.364) Pulmoner yetmezlikte. Temel Đç Hastalıkları. SGOT. AV junctional escape ritimler. s. emici MEDĐTEST Cilt 9.KARDĐYOLOJĐ 28. AV bloklu atrial taşikardiler. 31.baskı 1997. Atrium kasında etkili değildir.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology.1995. bunların %80-90’ında etken. LDH. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir. CK-MB. 5.baskı. 32. Görülen aritmiler. ventriküler taşikardi.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar. 30.troponin-T c) Troponin-T.LDH Cevap A (Braunwald. Kardiyak semptomlar. GIS semptomlar.329) Troponin-T: 3.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. Sayı 3. Đliçin. s. 5. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. CK-MB. iştahsızlık. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. bulantı. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. s. (Đliçin. diyare. 1. CK-MB. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). kalsiyum antagonistleri. uykusuz122 luk. Đliçin. s.baskı 1997. 5. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan.baskı 1997. Temel Đç Hastalıkları. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. Temel Đç Hastalıkları. solda 2-4. kusma.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. S. AV junctional taşikardi. LDH. Rutinde kullanılmaz. s. LDH.CK-MB.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. Temel Đç Hastalıkları. Yalancı pozitiflik çoktur. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. 2-5. 29. günlerde plato çizer.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. yüksek frekanslı. sinus duraklaması. aureus’tur. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. 33. SGOT. SGOT.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Temel Đç Hastalıkları. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. Medikal tedavide. halsizlik. Đliçin. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. 24 saatte zirveye varır. SGOT d) CK-MB. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald. Temel Đç Hastalıkları. 5. yorgunluk. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. 1. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.baskı 1997. S. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. 3-4 gün sonra normale döner. aureus’tur.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. s. Đliçin.LDH b) SGOT.baskı 1995.

baskı 1998 s. Đliçin. s. 40.1927) Antifosfolipid sendromu. 9. 9. Buna Graham Stell üfürümü denir.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. 35. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis.2306. baskı 1998 s.2295. Đliçin. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. tekrarlayan abortus. 39. baskı 1998 s. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. trombozlar. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. Temel Đç Hastalıkları. En sık derin ven trombozları görülür. Đliçin. genellikle kadınlarda (%75) görülür. 9. baskı 1998 s. Livedo retikülaris görülür. 9. propranolol. sol ventrikülün değil. (Đliçin. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir.2008. 38. s. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir. atrial flatter. genellikle sağ atriumdan. “dekreşendo”. verapamil kullanılır.2295. Đliçin.Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. s. Temel Đç Hastalıkları. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. 9. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin. MEDĐTEST Cilt 9. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. 36. s.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. 2000 123 .Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır. Atrial taşikardi.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları.2272. Temel Đç Hastalıkları. WPW sendromu.2379. s. Sayı 3. atrial fibrilasyon. baskı 1998 s. s. 34.297) Lutembacher sendromu.254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir. Temel Đç Hastalıkları. disopiramid. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi. s. prokainamid. tekrarlayan fetal kayıp.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. Temel Đç Hastalıkları.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. baskı 1998 s. 37. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.KARDĐYOLOJĐ karakterde. 9. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir.

5. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. P: Plazma. s. Tablo 1. Temel Đç Hastalıkları. s. s. Temel Đç Hastalıkları.010 <350 <1.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. Temel Đç Hastalıkları. 2000 4.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. Medüller kan akımının bozulması 4. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. MEDĐTEST Cilt 9.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. Temel Đç Hastalıkları. Sayı 3. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. sülfirik. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. 2. s. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. 3.NEFROLOJĐ 1. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. Bkz. azotemide fosforik. Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1.020 >500 >1. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1. s. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları.

Jacobson. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. Textbook of Nephrology. 3. 3. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. Tablo 2. The Principles and Practice of Nephrology. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. aktif tüberküloz. Temel Đç Hastalıkları. s.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir.baskı. 2000 . Cevap A (Williams. Tablo 3. 3.769) Bkz. 1995. 1995. 9. e) 90-120 ml/dk’dır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler. The Principles and Practice of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. Đliçin. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. Textbook of Nephrology. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. Jacobson. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). Textbook of Nephrology. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. The Principles and Practice of Nephrology. 1995. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. 7. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Đliçin. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir. 1995. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. Temel Đç Hastalıkları. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. siroz. Jacobson. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler. diyare ve gastrointestinal fistüller. nefrotik sendrom gibi). b) 25-30 ml/dk’dır. AIDS. s. Temel Đç Hastalıkları. s.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. Đliçin. Jacobson. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. c) 40-50 ml/dk’dır. Temel Đç Hastalıkları.. 6. 3. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. Textbook of Nephrology. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. s.baskı. 1995. 1995. Đliçin.baskı. 8. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. 1995. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp.baskı. MEDĐTEST Cilt 9. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. 1995. Sayı 3. d) 70-80 ml/dk’dır. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması.794) Bkz. Cevap B (Williams.

1995. ödem. Temel Đç Hastalıkları.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin. Cevap D (Đliçin. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. s. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir. Temel Đç Hastalıkları. 2000 Tablo 4. Đliçin. 14. pulmoner emboli izlemektedir. 1995. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur.baskı. 11. Temel Đç Hastalıkları.713. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11.baskı. s. s. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. 1995. 153 . Jacobson. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır.751) Bkz. Temel Đç Hastalıkları.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. Đliçin. s. s. The Principles and Practice of Nephrology. 3. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. 3. hipertansiyon. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. Sayı 3. Cevap D (Đliçin.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz. Textbook of Nephrology. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. Temel Đç Hastalıkları. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. Temel Đç Hastalıkları. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. Đliçin. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. The Principles and Practice of Nephrology. MEDĐTEST Cilt 9. s. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır. kan transfüzyonu. laktat ve sitrat uygulaması.766. hemorajiler. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. Textbook of Nephrology. Jacobson. Tablo 4.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir.NEFROLOJĐ 10. SO4. 13. 1995.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. 12. s.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır.814) Akut PSGN. a) Đmmün kompleks nefritidir. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir.

ani başlayan hematüri. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur. -Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır. s. 19. s.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. 15. Temel Đç Hastalıkları.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). 2000 . proteinüri. Temel Đç Hastalıkları. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir. e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır.Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin. ödem. s.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16. s.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. 17. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Cevap C (Đliçin. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. Tablo 5.NEFROLOJĐ Tablo 5. s.818) Bkz. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. Sayı 3.

s. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . 1996.142) Vouyerizm. s. 7. 1996. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson. Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. Psychiatric Secrets. Pedofili. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. 5. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. 1.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. Çocuklara karşı cinsel sevi. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson.baskı. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. baskı. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp. s. 1. s. Sayı 4. s. Eksibisyonizm. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır. s. 1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. 1. 2. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır.baskı. Limbik lökotomi. 1995. Psychiatric Secrets. Comprehensive Texbook of Psychiatry.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. 6.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. Sadock. Psychiatric Secrets. 1. 7. 4.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Psychiatric Secrets. 1996.1313.baskı. 1996. baskı. 1996. fetişizm.PSĐKĐYATRĐ 1.baskı. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. Psychiatric Secrets.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. 6. s.baskı.

baskı. s. Psychiatry. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. 14. 10. hiperseksualite.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. d) Bir şizofreni semptomudur. akalkuli. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. baskı. 2. Black. s. s. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. 1990. Sayı 4. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. s. Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. 8. amnezi. 2000 .230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar.plasidite. Bu bozuklukta plasidite.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. s.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. perseverasyon. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır. 1995. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. 2.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. 9. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. 6.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß .243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. Cevap D (Scully. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. baskı. s. 11. Psychiatry. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir. Psychiatry. Cevap C (Kaplan.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi).65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. c) Đnsidens azalmaktadır. 13.baskı. 12. Sadock. 2. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. Comprehensive Texbook of Psychiatry. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. Distimi. baskı. 3.

Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 .Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. s.145) Agorafobi. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. Sayı 4. 15.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. Meleod.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. s. s.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir. 2. depresyona yol açmaz. Sadock.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Psychiatry. 16. 1991 s. baskı.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully. Cevap B (Scully. Sadock.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. s.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. Sadock.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. 1993. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. 17. Köroğlu. Psikofarmakoloji. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. d) Etkili bir hipnotiktir.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. 22. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur. Psychiatry. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. baskı. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 21. Biology of Anxicty Disorders. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir. s. 20. 18. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. 2. 19.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir. e) Etkili bir sedatiftir. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan.

s. Sadock. Sadock. 24. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock. 28. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. The Psychiatric Therapics. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. s. s. Cowen.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder. Sayı 4. 1994. Bu konuda çalışmalar sürmektedir.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. 31. 1994. s.Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. 2000 . s. Sadock. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. s. 226 27.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan. bunun farkındadır. 29. Mayou.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. Gath.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir. 25. s. 23. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan.Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu. 26.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir. 1996.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. 30. Oxford Textbook of Psychiatry. yineleyici düşüncelerdir.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir.

baskı. s. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. 1994.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. Gath. algısal bir bozukluktur. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. Cowen. enkoherans. 35.cilt. 7. Psikofarmakoloji. duygulardır. Katotonik tip. MEDĐTEST Cilt 9. Köroğlu. Oxford Textbook of Psychiatry. s.592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. 1991.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. 7. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni). blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. yanlış. Sayı 4. s. s. s. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. Oxford Textbook of Psychiatry.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel. baskı. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. genellikle anlaşılamayan. Mayou. Köroğlu.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. Paranoid tip. 1996. yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur.cilt s. Gath. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. 32. 1996. sabit fikirler veya inançlardır. 1. s.119) Klinik Uygulamalı 36. Andiferanisye tip ve Residüel tip. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. şizofreni alt tipi değildir.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu. 1991. 2000 227 . baskı 1. Psikofarmakoloji.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir. Cowen. 38. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken. 33. Mayou. 7. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan.

d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez. s. 2. Principles of Neurology.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz. s. 3. s.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. 1997. MEDĐTEST Cilt 9. Principles of Neurology.baskı. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Principles of Neurology. 1997. 6. Sayı 4.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. Principles of Neurology. s. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir. s. II. 1997. 1997. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. Principles of Neurology. 1997. Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. III b) Digit IV. Principles of Neurology. c) Noradrenalin. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir.baskı. c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. 6. 4. Cevap A (Adams. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. 6. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. 6. s. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. 6. Cevap E (Adams. 1997. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. 228 Cevap E (Adams. 2000 . 5. s.baskı. 6.baskı.baskı. 6. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar.NÖROLOJĐ 1. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir. Principles of Neurology. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. 1997.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır.baskı. 7.baskı. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams. 6. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır.

1990. 2. s. 1996. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir.30 yaşında erkek hastanın myoklonik. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. s. s.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar. 2. s. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly. 2.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 1997. 6. 229 . 1990.baskı. Nöbetler ilaç kesimi. 1997. 15.NÖROLOJĐ 8. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 1996.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur. 14. s. 8 Hz çok nadirdir.baskı. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. s. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş. Current Practice of Clinical Electroencephalography.baskı. Principles of Neurology.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie.baskı.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir. Sayı 4. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. 9.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. Current Practice of Clinical Electroencephalography. Epilepsi ile ilişkisi yoktur. 6. Principles of Neurology. 11. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. s. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır. 2. 2000 12.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. d) Sık düşme görülür.baskı. 10. uykusuzluk. 2. 13.baskı.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür. 1990.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır.

operküler 230 supramarginal.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts. 2.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. Principles of Neurology. Principles of Neurology. Hasta. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. 1997. s. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır. s. s. 18. 2. progresif seyir göstermesi.baskı. Neurology in Clinical Practice. 21. 6.baskı. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. temporal lob epilepside daha nadirdir. Bu tabloda II. 3. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. s. 1997. 1996.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder. rijiditesi. Neurologic Principles and Practice. lakrimasyon. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal.baskı. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. 20. Sayı 4. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. 22.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen.baskı. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir. 1996. s. 1996. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley.baskı. 19. 17.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi. s. 2. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. 2000 . 1997. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır. 1998.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. VI ve nadiren VII. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 6.baskı. s.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. Neurology in Clinical Practice. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür.25 yaşındaki obez kadın hastanın. burun tıkanıklığı veya akıntısı. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley. 16.

fasiyalis üst kısmı c) N.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell. 3. Sayı 4. Pontine arterler.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. s. Labirintin arter.baskı. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış.baskı.baskı. trimenus-N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.baskı. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell. opticus b) N. s. olfactorius d) N. N. 1992. accessorius e) N. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir. 3. abducense-N. fasiyalis üst kısmı-N. vagus d) N. 2000 Cevap E (Snell.baskı. s. 1992.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. fasiyalis alt kısmı e) N.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. 1992. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 3. Klor %720-750 mg/ml.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 3. Protein: %15-45 mg/ml. s. 3.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. accessorius b) N.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. 1992.3 lenfosit/mm3. Superior cerebellar arter. vagus MEDĐTEST Cilt 9. 3. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. Posterior cerebral arter. 231 .417) 10. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. 26. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. Hücre: 0. mikroglia ve oligodendrositlerdir.baskı. Cevap D (Snell. glossopharyngeus c) N.176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. s. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. Anterior inferior cerebellar arter. 1992. s. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. 27. epandim. Glikoz %50-85 mg/ml. küçük çaplı. 29. renksiz bir sıvıdır. 25. Labirintin arter. 1992. 1992.baskı. Baziler arterin dalları sırasıyla. Crit Rev Toxicol 1991. 28. 24. 3. 23.

AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır. s. pitozis. B12 yetmezliği.baskı.baskı. Clinical Neurology. intrakraniyal kitleler. Current Therapy in Neurologic Disease. 33. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur. 36.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg.baskı. 1993. Clinical Neurology. 2. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. s. 6.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. 35.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. 32. 34. Clinical Neurology.Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein. Sayı 4. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg. 2. 1993.NÖROLOJĐ 30.baskı. s. altüst ve/veya genel güçsüzlük. s. 3. 1993.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. dizartri.baskı. s. 2. 1993. 1993. Clinical Neurology.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 2. 2.137) AIDS’li hastalarda. Clinical Neurology.baskı. 232 MEDĐTEST Cilt 9. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur. s. Clinical Examination. s. 37. 2.baskı. s. Medial dalları beyin sapını kanlandırır.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. 2000 .798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. 31.baskı.

umbilikal herni. hipogonadizm. letarji ve ateş geç bulgularıdır.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. azospermi ve sterilite vardır. XXY e) 46. bağırsak tıkanması. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. s.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. 4. düz oksiput. Sayı 4. geniş aralıklı. 15. 1994. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. s. konjenital kalp hastalığı. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. s. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. parmakta klinodaktili. Ersoy. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu.Hipotoni.PEDĐATRĐ koma.baskı. ellerde Simian çizgisi ve 5. iç epikantus. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır. 1996. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. s.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. 204 134.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. uzun boylu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Ersoy. Testiküler disgenezis. küçük ve yay gibi damak. medial aksial triradius.312-321. 2000 . mental retardasyon. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. X0 c) Trisomi 18 d) 47. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. Çilek rengi gaita. mental retardasyon.243-253. megakolon. büyük.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. Simian çizgisi. Essentials of Pediatrics. 1996. s.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. buruşuk dil. s. 133. Ballard.baskı. displastik kulaklar.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. iriste benekler. Đleokolik tip daha sıktır. 15. s. Pediatric Diagnosis. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. Ersoy. 2000. düz geniş yüz.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır. burun kökü basıklığı. çekik gözler. 135. kusma. 1986. diş anomalileri. epikantus. büyük başparmaklar. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1998. kısa. Büyüme geriliği. kısa el ve ayak parmakları. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. hipoglisemi.312-321. 132. bradikardi.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. 2000. geniş eller (klinodaktili). s. 2000. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. kısa burun. 136. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir. Avery’s Diseases of the Newborn.

beslenme sırasında huzursuzluk. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür.) Supraventriküler taşikardi.465) Carey-Coombs üfürümü. s. 1994.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı. Janeway lezyonları.509 vd. Essentials of Pediatrics. 141.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. Essentials of Pediatrics. s.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. üfürüm. Ejeksiyon üfürümü. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . 139. peteşi. Bu faydalı olmazsa adenozin. splenomegali. 1994. artrit. myalji.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. s. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. 142. embolik olaylar (Roth lekeleri. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. Essentials of Pediatrics. Devamlı üfürüm.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. göğüs ağrısı. PDA’da duyulur. MEDĐTEST Cilt 9.Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. Essentials of Pediatrics. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. 1994.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. artralji. Sayı 4. s. 1994. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. Graham-Steel üfürümü.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. terleme. SSS lezyonları). Essentials of Pediatrics. 143.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson.1161 vd.507) Đnfektif endokardit ateş. s. 1992. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. Essentials of Pediatrics.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır. s. Osler düğümleri. 138. 2000 140. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. 1994. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. Heberden nodüller osteoartritte görülür. Bu. titreme.

pulsus paradoksusla karakterize. s.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. 1991. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. 1991. s. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics.1024) Perikardit daralmış nabız. Textbook of Pediatrics. 147.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. 1991. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir. 144. s. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir.baskı.Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. 145. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır. sessiz prekordium.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. 148. derinden gelen kalp sesleri. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir. 14. 1992. s. 146. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür. öksürük.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. Sayı 4. 1991.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. s. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. X’e resessif geçiş gösterir. c) Otozomal dominant geçiş gösterir. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . ateş. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. 149. s. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. Kızlar taşıyıcıdır. boyun venleri dilatasyonu. s.

Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. 1991. s.PEDĐATRĐ 150. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir. retikülositozis ve polikromatofili’dir.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. e’dir. 151. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. s. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. 153. 155.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. 154. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir. 1991. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. Ancak. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir. s. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. s. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. SSS tutulumu. Bunlara ilaveten. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür. 1991. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. 1991. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. c.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. L2-L3 morfolojik subtip. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. d ve E. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. yüksek Hb düzeyi gibi.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. 1991. 152. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. trombozis ve enfarkta yol açabilirler.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. D. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. s.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. Örneğin. Sayı 4. 1991.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. 207 . artmış MCV. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. s. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. Bunlar C. “d” antijeni saptanamamıştır.

s. 1992.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. s. 1992.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 157. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir.495-524) Staphylococcus.baskı. 14. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz. 14. 1992. 1992.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir. 14. s.baskı. 158. s.baskı. 159. 163. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır. diğer şıklar kısmen doğru olabilir. s. 162.baskı. 1992.baskı. Sayı 4. 156. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 14.baskı.PEDĐATRĐ Ancak. s. 1992. 1992. 14. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 160. 14. s.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.baskı. 161. (c).462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur. 2000 . Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır. 14.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir.

saçlı deride seboreik raş. s.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir.baskı. tromMEDĐTEST Cilt 9. 14. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. 164. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir.baskı. 14.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics. s. 167.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. 166.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur. s. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir.Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. Fizik muayenede eksoftalmus. 1999.baskı. prolaktin salınımı ile uyarılır.baskı. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . 3.1818) Addison hastalığında hipotansiyon.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. 3. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. Birçok kemiklerde lezyonlar.baskı. diabetes insipitus. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. Sayı 4. 3. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. hepatosplenomegali. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. s. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4.baskı. s. c) Süt salgılama refleksi. anemi. s. 165.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.116-120) Normal. 3. 1999.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. 1992. 1992. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. 14.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. 1992. Plazma hacminin azalması. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir.Poliüri. s.baskı. 169. 1999. 1999. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur.

b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur.baskı. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur. 1999. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. 1999. 1999. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. 3. 3.baskı. bulantı. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir. s. Ayrıca hikayede poliüri. 1999. Bu bulgu genellikle pH: 7. 172. d) Bebek hipotiroid. s. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. s. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. 3. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. s. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması. hiperfosfatemi meydana gelir. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur. 171.2 altına düştüğünde gözlenir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. 170. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics. 1999. Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi.baskı. 3. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi.baskı. 174. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. ADH antagonistlerin kullanılması. halsizlik. 175. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. 173.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir. Sayı 4. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. e) Tedavi gerektirmez.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. Cevap E (Oski’s Pediatrics. hipertiroid ve ötiroid olabilir.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır. s. 3. polidipsi. 2000 .baskı. hiperventilasyon.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir.

parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9.1501-1503. Stool. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir. sonra durdurulabilir.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. 14. Johansson. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. Skoldenberg. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. 1991. Pediatric Critical Care.788-789) Adölesan dönemde. 337:189-192. Scheetz. Lancet. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. Sayı 4. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. 179. 1992. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. J Pediatr 1990. 1992.baskı.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. 2. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir. yabancı cisimde akla gelmektedir. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır. 176. kurusoğuk çevre ısısı. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. Wallace. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir. s. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. Bluestone. Munro. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21).1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır. Cameron. 1990. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. 14. s. Zimmerman.baskı. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. s. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. 178. 1992. 3.586. s. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır.baskı. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis. Erkek çocuklar etkilenirken. 1999. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. Genellikle hiperglisemi görülür. 211 . Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. s. 177. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Fuhrman. Dev Med Child Neurol 1992.baskı. Pediatric Otolaryngology.

52-53. 3.baskı.182-183.2397-2400. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. 1990. 1992. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz.baskı. Powell. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. 14.baskı. 1990. Nelson Textbook of Pediatrics. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. 19. 1992.baskı. Infectious complications in children with HIV infection. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. aortada dissekan anevrizma görülür. 184. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases.16 yaşında. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür.baskı. Principles and Practice of Pediatrics. influenza. PDA’da görülebilir. Meningokok. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 1991. Pulmoner stenoz sıktır. 14.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. mitral valvde prolapsus. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. Noonan sendromu’nda boy kısadır. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 182. s. s. Pediatr Ann 1990. 19:421436. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. Mcnamara. H. 22. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez. H. PDA.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. 2000 .920. 14.1289) Splenektomili hastalarda. 1992. Pnömoni sık ve fataldır. s.baskı. Fizik muayenede batın distandü. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. Feigin. aortik regürjitasyon. Bricker. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. Rudolph’s Pediatrics. s. 6. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. Nelson Textbook of Pediatrics. s. s. s. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. Klipel Feil Sendromu’nda VSD. 181. 1991. Sayı 4. American Academy of Pediatrics. s. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur. Aort koarktasyonu sıktır. Cherry.baskı. Otopside aortun geniş.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. Oski. bağırsak sesleri hiperaktif.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. s. 1992. William sendromu’nda aortik stenoz.656. pulmoner stenoz görülebilir. 183.PEDĐATRĐ 180. s. 1991. Textbook of Pediatrics. Nelson. 1992. 14.

2 saat önce ateşinin 39. 11. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir. 14.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz.1422-1429.1388. c) Hemofilide PT uzamıştır. Serum komplemanı özgül olarak normaldir. 187. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.baskı. Groothuis. Nelson Essentials of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. Ersoy. Hathaway. 2. Nelson Essentials of Pediatrics.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS).baskı.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. s. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır.522) Bkz. kanama zamanı normaldir.470. MEDĐTEST Cilt 9. 2.1501. Sayı 4. krup.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. s. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder.baskı. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. s. ** Sıklıkla normokrom. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. 2.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 1993. PTT uzun. Çocuk Hastalıkları. s. 186. 1992.478-479) Bakteriyel trakeit. c) Ferritin düşüktür. s. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. Tablo 23. b) MCV düşüktür. a) APTT intrensek yolu ölçer. 188. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. 189. d) RDW azalmıştır. s. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. 2000. 1997. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal. normal α-tal. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. 15.baskı.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. Hay. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. Paisley.baskı. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. 1996. 15.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. e) PT ekstrensek yolu ölçer. s. 15. Cevap D (Cin. Hipertansiyon seyrektir. s. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. 190. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. a) Transferrin saturasyonu düşüktür. Nelson Essentials of Pediatrics. yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi.PEDĐATRĐ 185.1058.baskı. s. 2000 213 . s.4oC yükselmesi. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz. e) MCH düşüktür. 1996. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer.baskı. 1996.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

cilt.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır.1-0.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy.701) Duchenne musküler distrofisi. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür.69. yakalama refleksi. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. PAN’ın bir alt grubudur. 1. postural hipotansiyon görülür. s.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize.5 mg folik asit verilmesi önerilir. 216. Muayenede bulber hipertrofi. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.341) Addisonda hipertansiyon değil. s. 1. Gebelik.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. diğer yenidoğan refleksleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. hemolitik anemi. 220 218. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise. Sayı 4.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy. s. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir. 2000. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. 2. 2000.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. s. Cevap C (Neyzi. 219.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar. Pediatri. tonus. X’e bağlı resesif geçiş gösterir.baskı. sağlıklı bebek için kriterdir. s.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. 2000. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır. s.cilt. Pediatri. Emme refleksi. 220.PEDĐATRĐ 215. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. 2000 . Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg.

225. Pediatri. uterus yumuşaklığı. c) Yaşam boyu immunite bırakır. s. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır. s. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu. Granüllere trombosit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce).Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy. aşırı ağlama ve irritabilitedir. lökositoz (>18 000/mm3). perikardit. osteomiyelit. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. s. s. influenza tip B’dir.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz. 221 .Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. boğmaca yapılmaz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. s. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. eritrosit. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.280) Chédiak Higashi sendromu. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pnömoni. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. 226. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi. deri fibroblastlarında da rastlanır.cilt. 2000. annede intrapartum ateş (>37. artrit. 222. d) Trismus. lepra. Sayı 4. yaygın tonus artışı. lenfosit. Kemotaksi. otozomal resesif geçer. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır. 1. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. 2000. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı.5oC). Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Cevap C (Ersoy. 2000. -Erişkin dönemde.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. 2000.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. 2000. karaciğer.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy.133) Aşılamada kontrendikasyonlar.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. Tablo 29.263) Bkz. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. 224. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. 223. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy. s.

596) Membranoproliferatif glomerülonefrit.217) Henoch Schönlein Purpurası. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi. Makrositer anemiler: a. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3. Splenomegali 5. Akut kan kaybı 4. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I. 2000. s. ileum rezeksiyonu. Kronik böbrek yetmezliği 227. anstabil hemoglobinler) II. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. s. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. Normositik anemiler: 1.PEDĐATRĐ Tablo 29. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. 222 MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Sayı 4. doğumsal intrensek faktör eksikliği. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. 2000 . 2. 228. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b.

Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. rash. 2000. 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. 1. Serebral kalsifikasyon 2. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. ay c) 12. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. Buna uyarak. ay d) 15. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. c) Hidrosefali. e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. ay Cevap B (Neyzi. Dünya Sağlık Örgütü. peteşi. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. 3. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. 2000. hidrosefali/mikrosefali. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır. Cevap D (Ersoy. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. sarılık. s. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. ay b) 9. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. retardasyon. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. s. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir.cilt. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. s. Cevap D (Ersoy. lenfadenopati. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. koryoretinit bulguları olabilir. 6. e) Antibiyotik başlanmalıdır. Beslenme bozukluğu. 4. hepatomegali. s. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. ay e) 18. Sayı 4. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. nöbetler. Koryoretinit 3. annelerin çoğu asemptomatiktir.PEDĐATRĐ 1. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. 1.166) Toksoplazma triadı. ateş. Ancak üç aylık175 . Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. serebral kalsifikasyonlar. mikroftalmi.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. splenomegali. 2000 sağlanmaktadır. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9.

sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson.baskı. Sayı 4. Peritonit 6. 2. Essentials of Pediatrics. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. s. Kanama b. Tablo 1. 3 mEq Na+ 2-2. Sepsis e.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. Bu nedenle. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar. şok. Hipoglisemi sabah başağrısı. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Nefrotik sendrom h. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. b) AKŞ = 140 mg/dl. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. Antibiyotik diyaresinde. s. Tablo 1. 2000. Dehidratasyon d. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . 5. konjestif kalp yetmezliği. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. 2000. Renal hipoperfüzyon (hipoksi.21) Bkz. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir. RDS.343) Poliüri. Konjestif kalp yetmezliği ı. Đleus j. 2000.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. sepsis) b. 8. s. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. a. 7. Şok g. Plazma volümünün azalması (hemoraji. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. dehidratasyon. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. sorumlu antibiyotik kesilir. Hipotansiyon c. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. Yanık f.

Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir. PPD (-) olsa da korumaya alınır. Daha önce PPD (-) olup. Önce bolus tarzı. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. son 12 ayda (+)’leşenler 4. 0. 2000. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. s.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy. 2000. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.346) Đnsülin tatbiki: 2.1 U/kg kristalize insülin verilir. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2. 3. b) PPD (-) ise BCG yapılır. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir.PEDĐATRĐ 9.159) Eritema Enfeksiyozum (5. Sayı 4. b) BOS basıncı yüksektir. Bkz. aya dek verilir. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. Hasta değilse ilaç 6. immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. s. saatin sonunda başlanır. 12.BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. insan parvovirus B19 ile meydana gelir.hastalık). ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. 2000 177 . Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. Tablo 2. Kan glukoz düzeyi. 13. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sferositoz. 10. 2000. ardından 0. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. olmasın) 2. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. 2000. Cevap C (Ersoy. e) Fibrin ağı oluşumu görülür.4 Ü/kg NPH b) 0. s. 11. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır.

-4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0. trombosit disfonksiyonu. Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi.677) Bkz. 1996. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. pankreatit.1688. s. Sayı 4. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). ensefalopadi. ASO) Tablo 4. Tablo 3. kongenital kalp hastalığı (%12). giderek 178 Tablo 3. koagülopati.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri.3. 17.cilt. 2000. -Günde 20-30 defa olur. s. 2. 2000. 15. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. Bkz. 2. kültür (+) ise bu olasılık %3. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. s. Cevap D (Neyzi. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. Ersoy. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri.baskı. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. Tablo 4. s. yani 10 kat fazladır. EKG’de 1/3 vakada PR uzar. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. 1. Allerjik reaksiyon.553. s. mikrosefali (%73).Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. 16. 2000 .baskı. -Ani başlar ve ani biter. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. s. Essentials of Pediatrics. 14. s.375) Absans Nöbeti (Petit mal). -Nöbette bilinç kaybolur. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. 1996. 1996. hiperglisemi.756. -Belirgin organik neden saptanamaz. CRP.

1996. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. 3. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Oksi. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. 2000 179 . Tablo 6. 1993. Makroglossi 8. kuru. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 23. Uzamış sarılık (%30) 2.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H.285) Bkz.336) Bkz. s. 1996. Konstipasyon 4. Tablo 8. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. Sayı 4. 22. 1993. Cevap B (Nathan. 2000. Hematology of Infancy and Childhood.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır.283) Bkz. s. 2.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. Tablo 5. eklem. Abdominal distansiyon 10. Tablo 7. tablo 15-8) Đkincil kanserler. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. s. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. Guatr (çok seyrek) 12. Soğuk. 19. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hematology of Infancy and Childhood.PEDĐATRĐ 18.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Umblikal herni 7. Letarji (%32) 3. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. Beslenme güçlüğü 5. Ersoy. s. Hipotermi Tablo 6.1613-1620. 2000. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. Geniş fontanel ve sütürler 9. 21.baskı. Oksi. eklem.1531-1540. 2000. d) Trombosit sayısı normaldir. Pedatric Endocrinology. b) Kanama zamanı uzamıştır. Tablo 5. Ersoy. s. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. benekli deri 6.baskı.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. 2000. Ersoy.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz.376-377. Bkz.557. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir.

220) 180 .221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. Embriyonal tipin özel bir şeklidir. kemik ve beyin metastazları yaparlar. uterus.PEDĐATRĐ Tablo 7. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. 27. s. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. 2000. Prognozu iyidir. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. aureus e) Strep. Prognozu en kötü olan tiptir. s. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. Viral etkenler RSV (%50).Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. Sayı 4.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. s. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. viridans Cevap C (Ersoy. 2000. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. 2000. 26. 25. mikoplazmalar. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. influenza d) Staph.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 24. influenza ve rinoviruslardır.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. Yalancı bir kapsülü vardır. parainfluenza 3. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. En sık 6 aylıkken görülür. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. pnömonia b) RSV c) H. 2000. influenza tip B). Lokal olarak hızla yayılır. bazı adenoviruslar. -Bothyroid sarkom: Vagen.201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. s. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir. s. Daha geç evrede karaciğer.

Tablo 9. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir.390) Bkz. eklem içi kanamalardır. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. s. Pediatri. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni .cilt. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.baskı. enterik adenovirus. 32. 2.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır.471) Kalıtsal nefrit hematüri. 2000 Tablo 9. calicivirus. s. 2. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Pediatri. 28. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri.cilt. s. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. 29. 2000.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. Otosomal resesif geçişlidir. 2. Sayı 4.cilt. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph. s. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır.PEDĐATRĐ cuttur. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. Diz. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi.382. s. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri. 30.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. 2. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır.

diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. malabsorbsiyonlarda. depresyon. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Bulber konjunktivada kuru. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Özellikle omuz. Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. gri. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. 34. 2. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. s. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir. Fizik muayenede. suprasternal. Kusma 34 gün. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. s.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. c) Ca++ düzeyi düşer. s. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir.54) Bkz.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. e) PTH artar. Sayı 4. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. 3. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000. Demans. 2000. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). b) Alkalen fosfataz artar. Buradaki glossitte dil kaba. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. 2000. zorlu solunum. 35. baklagillerden fakir. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. 2000. keskin kenarlı plaklar olur. Pullanma olur.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. d) Serumda cAMP artar. 2000 . vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. 37. s.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. renkli plaklar (Bitot lekeleri). Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. Tablo 10. Tedavide mısır. MEDĐTEST Cilt 9. Tablo 11.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. glossit. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. geç ve kalıcı bulgulardır. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. Metalik nitelikte öksürük.baskı. ancak çocuklarda nadirdir. Subglottik bölge.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. oryantasyon bozukluğu. dalgınlık. 33. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. Cevap A (Ersoy. 2. s. sonuçta villus hasarı.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. anoreksiada pellegra gelişebilir.Dermatit.43) Bkz. 36. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür.

2.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder.312) Bkz. 2000 Tablo 11. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar. PTH N.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir.baskı. 2. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. 183 . Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon. cAMP N. Çocukta tipik olarak. Sayı 4. 41. s.285. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. Amino Fosfatüri N. En sık tutulan eklem dizdir. gövde pembe 40. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir. derin de olabilen anemi vardır.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. Gövdede eritematöz maküler döküntü. Tablo 12. MEDĐTEST Cilt 9.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. 2. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. s. e) Kraniyal sinirleri tutabilir. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. aksırık. 2.baskı. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. b) Her iki cinste eşit gözükür. 38. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. s. 39. Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. c) Splenomegali vardır. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. hipotansiyon. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. En sık büyük eklemler tutulur. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. haftada normaldir. hepatomegali ve lenfadenopati vardır. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics.baskı. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. splenomegali. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük.baskı. Đdrar asitüri N. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. e) Anemi vardır. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. b) BOS 1.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. s. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. gövdeyi.coli b) B grubu streptokoklar c) S. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. ortostatik hipotansiyon. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir.PEDĐATRĐ Tablo 10.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. d) Refleksler genelde kaybolmuştur.

54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. Zamanla nöronlar kaybolur. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. Sayı 4. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. Staphylococcus aureus ya da Candida S. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. BOS sıklıkla hastalığın 1.55) Fabry hastalığı. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. streptokoklar (%10). Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. grup B streptokoklar S. Hastalıkta kesin tanı serum. Pediatri. Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. s. Salmonella. 2000 . fokal duyarlılık (%70). Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir.baskı. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. lökosit. 44. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. 2. 184 43. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır. 42. Güçsüzlük 6. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Pediatri. Hastalık. s. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi).701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren. üriner retansiyon veya inkontinansa. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme.PEDĐATRĐ Tablo 12. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. ateş. 2. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. Escherichia coli. aureus (%60-90. s. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. aureus. X’e bağlı olarak geçer. kol-bacak hareketlerinde azalma.cilt.cilt. Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. seyrek olarak gram negatif basiller. yerel ödem. Muayenede bulber hipertrofi.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90).Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere.

çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. Deri kalındır. Hastalar doğumda normaldir. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar.42) Hurler sendromu. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. s. Ekstremite ağrıları. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır. kas fosforilaz eksikliği. proteinüri. terleme olmaması. eller geniş.cilt. Đlk belirti. aylarda zeka geriliği belirginleşir. omuz. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. Diz. Dişler deforme. 185 . Fenilketonüri. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir.7) Fenilketonüri (PKU). Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. 18-24.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. Ayrıca kalp kapakları. Pediatri. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. Fazla miktarlardaki fenilalanin. lökosit. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. dirsek. 2. Tanıda. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. endokard ve miyokard kalınlaşır. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. Pediatri. 2. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. büyük dil. 45. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. parmaklar kısa ve künttür. 46. Kesin tanı. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. hafif pençe eli deformitesi vardır. b) Kusma en erken belirtidir. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. Pediatri. miyoglobinüri. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. kas krampları. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. c) Hipotonisite vardır. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. s. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. Cevap C (Neyzi. iskelet kaslarında azalmıştır. s.cilt. idrar. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür.cilt. Hemen tüm dokular tutulmuştur. aylar arasında hepatosplenomegali. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. Egzersizden sonra serum transaminaz. kaba yüz yapısı. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. çabuk yorulma şikayetidir. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. ateş. B grubundan hastalarda vasküler epitel. 2. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. 47. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kombine.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). plazma. göz yaşı. iskelet deformiteleri. e) Refleksler hiperaktiftir. Genellikle 624. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. sülfatid. Sayı 4. Hipertonisite vardır. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. Nörolojik belirtilerin serebrosid. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir.

1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. s. kaş. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. Pediatri. Sayı 4. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. s. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. Taşipne vardır. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. çok zaman tek taraflı. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. Boy büyümesinin en hızlı dönemi.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. 1. 50.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu.cilt. 49. ateş ve halsizliktir. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. Bazen raller de duyulabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri. s. Virusun nazofaringeal. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. yaygın olarak albinizmde görülür. Hasta. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . meme gelişmesinin 3-4. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar. 2000 48. Bulaşma direkt temas ile olur. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. Tablo 13. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar.cilt. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi.cilt. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. nazal veya orofaringeal materyelden. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur.278) Bkz. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. Wheezing duyulur. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. evresinde görülür. 1. Ekspiryum uzamıştır. solunum yetersizliğinden ölebilir. 51. s. bu nedenle pubis. öksürük ve hafif ateş olur.cilt. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda.PEDĐATRĐ Tablo 13.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. 1. nezle.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. Pediatri. büyük. kirpikler de pigmentten yoksundur.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. Meme gelişmesini. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. Albinizmde deri ile birlikte saç. Pediatri. En fazla ilk yaşlarda. 1. ergenliğin erken döneminde başlar. Solunum yüzeyelleşebilir. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler.

gününden önce olur. öksürük. kasık ve antekübital 187 . ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir.cilt. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. noktasal ya da ince papüler olabilir. Döküntü ilk önce yüzden başlar. Döküntüler pembe renklidir. 1. plazma hücreleri artar.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. 3 gün kadar kısa. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir.352) Kızıl. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. koma ve ölüme neden olur.PEDĐATRĐ 52. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. 1. Spinal sıvı normaldir. Parmakların kıvrımlı yerlerinde.baskı. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. Alın kırışıklığı. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. hafif konjunktivit. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar.cilt. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. kollar. bulgular. 53. s. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. gününde kırmızı ve nokta şeklinde. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir.684. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. günde döküntü yüzden başlayarak solar. sonra süratle boyun. Pediatri. 55. soyulma görülmez. uzun ve ağrılı olur. Abdominal duvar. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. gövde ve ekstremitelere yayılır.5oC’ye yükselen ateş olabilir. baş ağrısı. Adenopati jeneralize olabilir. tahta gibi serttir. Pediatri. Hastanın şuuru genellikle açıktır. Yüksek ateş. asfiksiye. anoreksi. ancak ön planda suboksipital. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. Döküntü ilk olarak aksillalar. nezle. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. s. Hastalık sinsice. kötü prognoz işaretidir. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. Ekzantem kırmızı. parlak ışık. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. postauriküler. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. 2. kasık ve boyundan başlar. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. Daha sonra spazmlar çok daha sık. günde döküntü tamamen kaybolur. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. genel olarak orta derecededir veya yoktur. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır.351. Kızıldan farklı olarak.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi.cilt. 1. Pediatri. Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. 2. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. s.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. servikal kısımları tutar. Kan tablosunda lökopeni vardır. 3 hafta veya daha uzun da olabilir.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar. Solunum kaslarının tutulması. Nadir olarak da 39oC-39. Sayı 4. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. 54. 3. Kızılın epidemiyoloji.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9. s. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. Ateş. Döküntünün 1.

diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. 2. vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok.baskı. 57. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. s. s. avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. s.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.baskı. enüresis alarmları ve imipramine’dir. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar. apne Yok Gangren. Bilinmiyor Kolik. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili). Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). 2000 . hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar.baskı.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 56. Optik atrofi.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık. Tablo 14.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler.61) Bkz. Tablo 14. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. Sayı 4. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. 2. 2.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). 58. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye.47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir.

PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı. kraniyal sinir felci görülür. b) Akut böbrek yetmezliği yapar. 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. MEDĐTEST Cilt 9. 63. bulantı. 2000 61. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer.0-8. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.baskı. yorgunluk. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut). kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. diplopi. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür.589) Bkz.0 mEq/L).Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.(renal) HCO3. baş dönmesi. s. s. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. parezi görülebilir. 2000. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir.5-7. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. 2000. Hiponatremi.PEDĐATRĐ Tablo 15. Tablo 15. En sık 6. 189 .378) Karbamazepinin yan etkileri.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1.5 mEq-L artar.1 mEq/L artar.baskı. d) Coombs testi pozitiftir. s. Daha yüksek düzeyler (7. güçsüzlük. 7 ve 8. 62. 2. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir.(renal) ↓ HCO3. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. kusma. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5. 60.(renal) ↓ HCO3. serebellar ataksi. renal bikarbonat atılımı HCO3.5 mEq/L düşer. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. Sayı 4. PCO2’de 10 mmHg için HCO32.Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. 2. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar. e) Retikülositler artmıştır.

Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. fibula. c) En sık vertebralar tutulur. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. s. 2000 . kostalar. Retikülosit sayısı artmıştır. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. 64. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. Kötü prognoz bulguları. hiperemi.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir. 2000. Evvelden 7-10 günlük zayıflık. letarji. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. Coombs testi negatiftir. b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. distal femur. s.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür. Sedimentasyon artmıştır. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. 65. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. Ayrıca tibia (%15). Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). proteinüri ve silendirler görülebilir. Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. aksırık. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Sıklıkla femur tutulur (%40). Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia. humerus (%15) tutulumları da olabilir. Cevap C (Ersoy. Meduller kavite veya periost kökenlidir. peteşi. mikroskopik hematüri. Fleksiyon halindeki bebek. daha ziyade adölesan dönemde görülür.Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. s. 2000. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. 2000. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Tablo 16. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Đdrar analizinde. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. Kan yaymasında şistositler.54) Bkz. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. regional lenf nodu tutulumu (%20). Lökositozis sıktır.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS). Fizik muayenede solukluk. irritabilite ve oligüri söz konusudur. Sayı 4. Primer tümör sıklıkla.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. ödem. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.303) Osteosarkom. trombositopeni. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. humerus. yumuşak doku şişkinliği. 2000. s. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. Tablo 16.

Cevap C (Ersoy. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. Pediatri. Bazen shigellosis’te de olabilir.baskı. Tedaviye gereksinim yoktur.100) Bkz. 191 . Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa.328) Kriptorşidizm. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. 2000. Prodrom dönemi yoktur.44) Gül lekeleri. influenza d) Candida e) N. 68. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. s. Essentials of Pediatrics. yenidoğanlarda %3.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir.144) S. 70.4 oranında görülür. 1. sellülit. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. Sıcakta döküntüler artar. c) Malignleşmez. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. Tablo 17. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır.686-687) Erythema infectiosum (5. s. 2.7 oranında. d) Đnfertiliteye sebep olur. parezi.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. s. 2. s. nöbet.cilt. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. meningokok %15. 3 evre şeklinde seyreder.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. follikülit. sayıları 6-12’yi bulan. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi. Pediatri. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu. 3. Sayı 4. gün olduğu sanılmaktadır.PEDĐATRĐ 67.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. influenzae %8. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. 1. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. Prematürite ile bu oran artar. 69. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür. 72. Kuluçka döneminin 6-14. büllöz impetigo. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. Komplikasyon olarak artrit. körlük. öğrenme bozukluğu. pnökokok %25). hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. s. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4.cilt. Pediatri. 1. ay Cevap B (Neyzi. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Processus vaginalis açıktır. 2000 Tablo 17. dekadlarda ortaya çıkar. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir.5. 71. Retraktil testis. püstül.cilt. 2000. 1. ay b) 15-18. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. bazen torsiyone testis olabilir. s. meningitis Cevap B (Nelson. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir.

Pediatri. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. Kafa içi basınç artması. s. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk. kusma. alopesi.C. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. Đştahsızlık.cilt. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). Pediatri.cilt. s. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. s. letarji. 76. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir. baş ağrısı olabilir. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. bazen de yüzde görülen ödemdir. Pediatri. hipopotasemi mevcuttur. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. Erkek çocuklarda daha sıktır. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. X-Ray’de kardiyomegali. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. Hipoalbüminemi.S. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. 78.-V. 1. Saçlarda renk açılması.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. sarılık. Bulantı.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. fontanel kabarıklığı vardır. 2000 fazlalığında hepatomegali . Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9.96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar.cilt. 73. tartı alamama. kraniotabes olabilir. s. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Yaşa göre boy genellikle normaldir.C. 75.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır. 2000. ancak ödem. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. kusma.cilt. depigmente ve hiperpigmante alanlar. Sayı 4. Pediatri. tartı alımının durması.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. bazen ülserleşmeler görülür. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. s. hepatomegali.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. seboreik lezyonlar. çatlaklar. tartı kaybını maskeler.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir. kemiklerde şişlikler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1. Deride pullanma. deride pullanma ve soyulma. ağız kenarında çatlaklar. 1.407) Kwashiorkor. özellikle proteinden yoksun. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. kolay kırılma. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. 1. 77.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. 74.

s. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır.424) Biotin eksikliği. Gerek erişkinlerde. depresyon.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. depresyon. s. Tablo 18. kas yorgunluğu. Pediatri. s. 1. s.498) IgG. MEDĐTEST Cilt 9.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. 2000 81. glosit gibi mukoza lezyonları. 1. periferik paralizi. Esas bulgu. kas ağrısı.504) Bkz.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. s. 83. Pellegra. 1. Glosit. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. Pediatri. depresyon. 1. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik. diyare.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür. iştahsızlık. tremor. iştah kaybı. emosyonel instabilite.cilt.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. s. hiperestezi.cilt. Pediatri. Pediatri. dalgınlık. 79. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür.cilt. günlük işlere ilgi azalması. Tablo 19. Sayı 4. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır.cilt. 85. Pediatri.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi.cilt. 84. Klinik olarak glossit. blefarit. solukluk. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri. irritabilite ve ishal görülebilir. stomatit.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 .Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. oriyantasyon bozukluğu. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir. Pediatri. 80. 1. anoreksi. 82.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir.515) Bkz.cilt. Pediatri. s. 1. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. MCV artmıştır. 1. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları.cilt. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir. halsizlik. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. irritabilite. Yumurta pişirilince avidin parçalanır. ekstremitelerde parestezi.

PEDĐATRĐ Tablo 18. Pediatri. mast hücreleri. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. TOPV DPT (2). 1. T hücre proliferasyonu. tümör nekrozu. Pediatri. Myeloid seri yapımını arttırır. tümör nekrozu. antiproliferatif Antiviral. Myeloid büyüme faktörü. tümör hücrelerini öldürücü etki. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. IgE yapımını arttırır. B ve mast hücreleri uyarıcısı. kemotaksi uyarıcısı.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. Đnflamasyonu. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. bakteriyemi. natürel killer hücreler Makrofajlar.pneumoniae olmak üzere H. tümör hücrelerini öldürücü etki.menengitidis’tir. Makrofaj yapımını arttırır. TOPV Td (3). fibroblastlar. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır.Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. TOPV Kızamık DPT (2).influenzae. Hematopoetik büyüme faktörü. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. nötrofil yapımını arttırır. timus Makrofajlar. mast hücreleri proliferasyonu.cilt. Antiviral. 1. T. Cevap E (Neyzi. keratinositler. 86. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar.cilt. En sık saptanan etkenler başta S. otosomal resesif geçişlidir. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. menenjit gözlenir. TOPV DPT (2). IgA yapımını arttırır. N. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. endotel hücreler. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. s. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri.546) C2 yetersizliği. timositler. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. Đmmun reaksiyonları arttırıcı. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. immun reaksiyonları arttırıcı. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. makülopapüler 194 Tablo 19. TOPV DPT (2). s. antiproliferatif Đmmun regülatör. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. vasküler tromboz. 2000 . vasküler tromboz. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Sayı 4. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β.

6. hafta c) 15. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. miyokardiyal fibrozis. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. renal amonyak yapım artışı.2000. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. ISS’da ana katyon K+’dur. Baş gövdeye göre çok büyüktür. polidipsi. haftada spontan hareketler başlar. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. s. haftadan itibaren hisseder. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. izole göz hareketleri başlar. diş yerleri. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. farinks. burun. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Aksilla. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. Bu kıllanma geçicidir. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. Giderek papillalar ödemli. QT aralığının uzaması. sodyum tutulumu. Anne. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. s. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. Sayı 4. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. ödem ve hipokalemik nefropati. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. 5. 90. Saçlar. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. ESS’daki ana anyon Cl’dur. 5. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Enantem. ayda kıllanma başlar. yutma güçlüğü. 88.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. buna da kırmızı ahududu dili denir. 2000 hissetmez. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar. kirpikler belirginleşmeye başlar. 9. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. 195 . Ani başlayan ateş. genital organlar belirginleşir.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. kırmızı ve belirgin duruma gelir. boğaz ağrısı.ayda kulak. s. T dalgasının tersine dönmesi. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. ayda. 4. 2000. Gözler kapalıdır. 8. Bununla beraber ileus. 2000. hareketleri 13-14. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. 2000. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy. Doğuma yakın kıllar biter. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Tonsiller büyümüştür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. hafta d) 20. poliüri. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. Ateş ikinci gün doruğa erişir. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. Bu kıllara lanugo adı verilir. baş ağrısı. Đlk ve 2. dil ve damak). Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. 87. T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. ST depresyonu. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. 3. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. Dil. ucu ve kenarları kırmızıdır. tırnaklar. Soyulma 3-4 haftada geçer. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur. hafta b) 9. 4 ve 5. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu.4) 4. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup.24) Hipokalemik sonucu: 1. 89. diğer bulgulardır. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). s. 4. lanugo vücudu sarmıştır. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. haftada.

Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Schirmer testi yapılabilir. s. 2000. 2000. 2000. s. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. 93.126) Gottron papülleri. S. s. Branhamella catarrhalis. Nadiren RSV. Diğer bulgular (lenfoma. 96. Frontal sinüs.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. 2000. kataralis Cevap A (Ersoy. 97.aeruginosa’dır.213) Primer etken bakterilerdir. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir.129) Sjögren sendromunun komponentleri. aureus d) RSV e) B.aureus ve P. 2000.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. Sayı 4. 2000.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir. s. 2000. 94. pnömonia b) Adenovirus c) Staph.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. 1.PEDĐATRĐ 91. Otitis media sıktır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir. Situs inversus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur. Otoantikorlar 4. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep. psödolenfoma. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. s.influenza’dır (%25). Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı).Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. s. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. Kollajen doku hastalıkları 3.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H. 2000 . Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 95. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. 92. adenovirus.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy. makroglobülinemi) Tanıda. S. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır.

101. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sol 2. 98.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. d) EKG normaldir. 2000 . Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. Kan basıncı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 102. Ateş. derece ventrikül aktivitesi vardır. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. Cevap E (Ersoy. hafta e) 20.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması. Trille beraber bulunmazlar.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar. Telekardiyografide kalp büyük. s. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. 2000. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler.239) PDA. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. 2. ve 3. Prekordiuma. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. s. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur. Sol 2. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. b) Hemen hiç yayılmazlar. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. suprasternal oluğa yayılır. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. radyasyon. Sayı 4. 2000. aort yetersizliği. MEDĐTEST Cilt 9. Prekordium hiperdinamiktir. Đlk komponent aortaya.Konjenital kalp hastalıkları. e) Daima diastoliktirler. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. -Üfürümler müzikaldir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. middiyastolik üfürüm VSD. interkostal aralıktan apekse. hafta c) 8-12. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. sol 4. haftaları arasında ortaya çıkar.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. hafta b) 5-8.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. EKG’de sağ eksen kayması. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. aort darlığı. ikincisi pulmoner kapağa aittir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür. 99. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. Özellikler: -Daima sistoliktirler. 2000.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. Masum üfürümler ne kalpte. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. heyecan. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. aort ve pulmoner artere bölünür. interkostal aralıkta duyulur. s. 2000. ilaçlar. hafta d) 14-18. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. EKG ve radyografi normaldir. s. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5.

Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Anemide nöbet sıktır. Pediatri. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. kraniyal sinir c) VII. 107. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. 2. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. 105. Pediatri.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. kulak. çiftler %80. Nöbetin sebepleri. 2. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Bebek. s. yüz.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson.cilt.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. MEDĐTEST Cilt 9. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir. abducens %55 oranında tutulur. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. KĐBAS geç olarak gelişir.cilt.cilt. Sayı 4. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. 106. Prognoz kötüdür. 2.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom.cilt. Genellikle tanı. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. s. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. Kan basıncı ve kalp atımı artar. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur. Pediatri. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. Periferik direnç arttırılır. s. 2000. Pediatri. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. ağrı. 2. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. BOS bulguları genellikle normaldir. s. Bulgular. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur.trigeminus %60 ve n.baskı. 104. Ancak bu bulgu. IX ve X. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. s. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. 103. kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. Spongioblastom. Bazen de. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır. n.660) Bkz. kraniyal sinir e) VI. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. Tablo 20. sinüs.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. Glioblastom). hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. 2. s.691) Medulloblastoma. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 . kraniyal sinir b) V.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. ön planda kafa çiftleri. kraniyal sinir d) X. Essentials of Pediatrics.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır.

sürekli olmayan. Distoni hiperkinetik. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. Essentials of Pediatrics.707) Kore hiperkinetik..baskı.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. Essentials of Pediatrics. Kas tonusu azalmıştır. kaba. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. hızlı. ritmik titreme hareketlidir. şekilsiz bir harekettir. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. düzensiz. 199 . Atetoz hiperkinetik.698) Bkz. s. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. yavaş. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. 2.PEDĐATRĐ Tablo 20. 2000 Cevap C (Nelson. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı). Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Kas tonusu artar. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik. istemsiz. Tablo 21.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. 2. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. hiperkinetik. Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108.baskı. süregen. yavaş. Sayı 4. s. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. 109. boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar.

Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. s. 1-2 haftada tamamen geriler. Laringomalasi. Bu durum. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. 112. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. Pediatri. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. Baş gelişlerinde omuzun. Pediatri. 1.cilt. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). 1. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir. Sayı 4. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. MEDĐTEST Cilt 9. Pediatri.cilt. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. s.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H. Laringomala200 . 1. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. 2000 110. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. 113. Pediatri. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir. 1.cilt. Pediatri.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. 111. polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur. Tırnak lunulalarının kaybolması.PEDĐATRĐ Tablo 21. s. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. s. burundan konuşma ile kendini gösterir. 114. sulu gıdaların burundan gelmesi. nefrotik sendromda görülebilir.643. Yutma güçlüğü.cilt.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor).247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır.cilt.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. Sirozda. doğumsal kalp hastalıkları. Pectus excavatus ile birlikte olabilir. 1. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği. s. Kaşık tırnak (coilonychia).

299) Özgün döküntüler. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır. s. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. 120. 116. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır. hafta b) 6. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir.cilt. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. Pediatri. Etiyolojisi iyi bilinmez. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. yaklaşık 4.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 . s. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. Sayı 4.cilt. s. Pediatri. Cevap A (Neyzi.cilt. doğumda en sık zedelenen sinirdir. 4-8.244) Fasiyal sinir. Prognoz genellikle iyidir. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. b) Tedavi gerektirmez.cilt. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir.cilt. 118. hafta c) 7. 1.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. hafta e) 10. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. 1. s. c) Doğumdan sonra 2.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis. kleidokranial dizostoz. 1.hafta Cevap A (Neyzi. Kanda eozinofili yoktur. günde görülür. Tedavi gerektirmez.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. s. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. Kendiliğinden rezorbe olur. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. 1. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. Pediatri. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir. 117. 119. s. Gebeliğin 8.177) Embriyo. 2.189) Yenidoğanda ön. Ön fontanel genellikle 10-12. 1. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. Özellikle ikinci günde görülür. Pediatri. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. Essentials of Pediatrics. Pediatri. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. arka. aylarda kapanır.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi.cilt. 1.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. Pediatri. s.baskı. d) Eozinofili yoktur.PEDĐATRĐ 115. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). hafta d) 8. 121.

El ve ayak ayalarında. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. d) Deri ve mukozaları tutar. ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. c) Polipler en sık kolonda görülür. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. b) Polipler ileusa yol açabilir. s. En sık ileumda görülür (ileoçekal). 123.162) Bkz. kraniyal displazi Nazal hipoplazi.123) Peutz-Jeghers sendromu. Cevap C (Neyzi. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. Sıklık sırasıyla jejunum. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. Pediatri. körlük. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. sağırlık. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. overlerde kist. MEDĐTEST Cilt 9. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. Tablo 22. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. 2. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur.cilt. e) Polipler genellikle saplıdır. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. kusma gibi belirtilere neden olurlar. Sayı 4.124-125) Đnvajinasyon. 124.PEDĐATRĐ Tablo 22.baskı. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. Pediatri. mide. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122. s. intrauterin gelişme geriliği. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. s. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı.cilt. Essentials of Pediatrics. 2. 2.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir. Kusmalar giderek safralı olur. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. mikrosefali. Đnvajinasyon. punktat konYüz ve kulak anomalileri. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. duodenum ve kolonda oluşa202 . bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. anus etrafında da oluşabilirler. Bu hastalarda çomak parmak. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. ileum. deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur.

terleme. 129.baskı. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. Paroksismal özelliği vardır. kusma.baskı.baskı.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur. Ersoy. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. miyozis. s.cilt. 3. 1996.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics. Protein içeriği genellikle 2. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir.18-19.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. 127. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. 1996. kusma ve ishal vardır. Textbook of Child Neurology. Nelson Textbook of Pediatrics. 2000. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 11(3):231-41. ateş. 3. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. 15.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. ishal. 2. 2000 128.baskı. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. 203 . bulantı. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir. Menkes. karın ağrısı. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır.435) Baş ağrısı. 5. 130. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. 15. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu. cılız ağlama. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır.0 g/l’den daha azdır.coli d) H.baskı. 5. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. baş dönmesi. ataksi. Clinical Pediatric Neurology. 1997. s. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır. 126. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Clinical Pediatric Neurology. Textbook of Child Neurology. s.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. Sayı 4.baskı.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. 1995. s. MEDĐTEST Cilt 9. Nelson Textbook of Pediatrics. konvülziyon. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. Sıvı bulanıktır.baskı. Katkı Pediatri Dergisi 1990. 15. 131. Clinical Pediatric Neurology. 3. sekresyonlarda artış.PEDĐATRĐ 125.baskı. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. Pediatri.

skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür.0 mmHg b) 2.baskı. 6. s.5 mmHg dır. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır.baskı. McAninch. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Sayı 5. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür.0 mmHg Cevap C (Patrick. s. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. 1992. 6. 4.baskı. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir.5 mmHg e) 15. General Urology.baskı. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. s. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho. 13. 13. Campbell's Urology. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1.ÜROLOJĐ 1.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır.baskı. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. 2000 . Sistin. Smith's General Urology. 13. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır. 6. Campbell's Urology. 7. 2. 1992. 1992. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. Smith's.5 mmHg d) 10. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur.baskı.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir. 3. s.5 mmHg c) 6. s. Smith's General Urology. McAninch. 6. 13. Atrofik.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. 8. Campbell's Urology. 262 5.760-761) IVP en iyi yöntemdir.baskı. s. s. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. Smith's General Urology.275) Ürik asit taşları non-opaktır. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır.

1992. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür. c) 10.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology. Smith's General Urology. 13. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder. Sayı 5.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. Đnfeksiyon ajanı %75 E. s. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir. s.mirabilis e) S. e) 20.baskı. s. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir.aureus Cevap D (Campell's Urology. 1992.feacalis d) P.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4. 13. 6. 14.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. baskı. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. 2.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. Smith's General Urology.baskı. 1992.baskı. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. s.378-412) Flutamid. 1992. 6. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür. rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar. 13. 1.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E. 6. b) 8. Üroloji. akciğer. 10.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır. 15.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 . 2000 d) Klebsiella e) S. s. Üretranın kısa olması. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. 11.coli'dir.aeruginosa c) S. s. baskı.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. 9. 12.baskı.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm.baskı.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir. s.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar.coli b) P. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. Adult and Pediatric Urology. d) 16.aureus Cevap A (Yaman. s. Cevap C (Campbell's Urology. Cevap B (Duckett. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. 16.

1990 s.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. L. 22. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. Sayı 5. s. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. 6. 6. Hiperkalsemi (%8). baskı. baskı. 1995. peri-üreteritis palstika.baskı. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. 23. 6.128) Sonradan periureteritis fibröza. 1990 s.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz. 1992.S ve ark. Anemi (%33). L. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir. Olguların %30'da görülür. 19. 17. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur. 21. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir. 1992. V. baskı.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. Üroloji 1. Yani Üreterler. baskı.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci. Ateş (%26). Aorta. 24.2135) Tiriamteren.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman. s. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır. kr. Polisitemi (%2-6).S ve ark.S ve ark. 20. s. 1995 s. 1998. O: Ürogenital Tümörler. 1992. 6.Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. s.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology.Temel Üroloji. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. 1992. baskı.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman. 2000 . 18. s.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir.13) Paraneoplastik Sendromlar.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer.O Ürogenital Tümörler. Üroloji 1.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir.L. Sedimantasyon hızı (%60). s. periüreterit. beyin ve kemiklere yayılabilir. Nöropati (%4).

5 Cevap B (Đnci. Granüloza Hücreli Tm. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. Đnci.387. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. Tümör olarak kabul edilmektedir.2. periüretral bölgeden (%5).2. Ürogenital Tümörler.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır.3 b) 2. 1990. s. PSA: 0-4 ng/ml ise. Poliembriyoma 6. Yolk Salk Tm.'dür. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur. Üroloji. Germinal Hücreli Tm. Üroloji. 1. Ultrasonografi . oluşursa. Embriyonel Karsinom 4. Koriokarsinom 7. Seminomadır. 1996.baskı 1995. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm.baskı. 1998. 25. Ürogenital Tümörler. Temel Üroloji. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur.3. Spermasitik Seminom 3.349-753) Yolk Salk Tm.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. Teratokarsinom (Mıx Tm. s. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. Ürolojide Tanı Yöntemleri.4. Ancak VUR araştırması.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır. Sertoli Hücreli Tm.5 e) 1. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı.'lerdir. Đnci. b) Puberta precox'a neden olurlar. s. Normal 4-10 ng/ml ise.'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm.142-161.'lerde % 75 oranında yükselir. olarak saptandı.'ler: 1.5 d) 4. 1. Seminom 2. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. Yaman. 1995 s. 3. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir. olarak saptandı. Bu hastalarda en sık görülen tm. Anafarta. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır. a) 1. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı.119. 2. Sayı 5. Temel Üroloji. şüpheli 10-20 ng/ml ise. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir.baskı 1990 s. VUR tanısında değeri sınırlıdır. 2000 . d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır. Bilateral abdominal testisin birinde tm.5 ng/ml. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza.'üdür.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. s.'ler: 1. diğerinde oluşma riski % 30'dur.319-323-377. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.s. 5.-(308) 27. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc. Leyding Hücreli Tm.4. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir. Cevap D (Yaman. 26. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır. 1998 s. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir.5 c) 3. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. 1.

34. Metotrexate. s. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji. ıkınma. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. 1. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır.(Adrıamycn). e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. 1998.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. s. Orta hattaki sulkus silinmiştir. Üroloji. s. 32.baskı 1990. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. 29. 1998. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. Sayı 5. MEDĐTEST Cilt 9.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. Đdrar akım hızını ölçer. Bleomycın. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir. s. 31. proflometri üretral basıncı. Sistemik KT: Cısplatın. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa.ÜROLOJĐ hipoekoik. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. Mytomycin-C.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji.375) Üroflovmetri. Ani intraabdominal basınç artışları. BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. Doxorubıcın.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. 2. baskı 1990 s. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. Prostat lastik kıvamındadır. son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir. Mitomycin-C. s. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı. Cytoxan. Epodyl. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir. 1998.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. 28. 2000 . 30. Vınblastın. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir. 1998. Üroloji. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir.5-Fluorourasıl.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. Adriamycin. b) Komplet veya inkomlet olabilir. 33. Cevap D (Temel Üroloji. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. Cevap B (Temel Üroloji. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. 1. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır.

1998. 1998. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır. 1998 s. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk. 40. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. s. 7. 7.831) Üriner Tbc. s. 36. 267 . Cevap C (Walsh. s.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. 41.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. Sayı 5.baskı. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir.baskı. e) Teratozoospermi. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir.831.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. s. c) Oligozospermi. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. 1998. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. b) Azoospermi.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür.5 yaş arasında bitirilmelidir.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. s. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır. b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. s. Cevap D (Temel Üroloji. Abakteriyel prostatitle karışabilir. 35. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. 1998. 1998. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. Campbell's Urology. 1998 s.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. Campbell's Urology. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı. d) Astenozoopspermi. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. 2000 Cevap B (Temel Üroloji. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. 1998.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. 37. 38.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1.

ÜROLOJĐ 42. 45. intestinal bozukluklar. SayıĐ 5. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez. 1998 s. 7.baskı. sistin.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. 1. osteoporoz.baskı. Campbell's Urology. 1998 s. s. . b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. Campbell's Urology. 7. çocuk.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. ürik asit ve struvit taşları. üriner sistem anomalisi. baskı.baskı s.Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh. 7.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. 14. 43.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. 44. Campbell's Urology.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. patolojik kemik kırıkları.5 arasındadır. üriner enfeksiyon. 1998 s.baskı.

Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. 6. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. 2000 . MEDĐTEST Cilt 9. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. 7. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. 2. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. Sayı 5. 3. 4. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. 5.

baskı. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. s. Anesthesia. Sayı 5. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. Cevap C (Miller. c) Yalnızca uvula görülür. s. 1994. 283 . 1994.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. Anesthesia.baskı. s. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. 2. 1989. Anesthesia.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. Clinical Anaesthesia.1229) 14.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller. 1996. 2000 17. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. Basics of Anesthesia. Clinical Anesthesiology. 1994.baskı. 2.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller.79) 11. Basics of Anesthesia. s.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller.baskı.81) 15. s. 2.1138) 13. Klinik Anestezi) MAK. b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. 9. s. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması.923) MEDĐTEST Cilt 9. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. s.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur. 2. 10.1147) 16.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür. Mikhail. Basics of Anesthesia. s.146) 12. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir.

PCO2: 46 mmHg..382) 21.cilt.baskı.Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. d) Barbitürat verilir. 1996.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.151) 284 26. Cevap B (Şahinoğlu.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. HCO3-: 35 mmol/lt.50) MEDĐTEST Cilt 9. s. s. Mikhail. 2000 . 2.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. Basics of Anesthesia.baskı. s. s.805) 20. s.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar. s.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır. 1994. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. s. Clinical Anesthesiology.193.baskı. 2.163-4) 22. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. s. 2. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir.1468) 19. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. Clinical Anesthesiology. 2. 1996. Mikhail. Basics of Anesthesia. Mikhail. 1996. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.275) 18.5. 1996.202) 23. s.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. Clinical Anesthesiology. 196) 25. Clinical Anesthesiology. 2. 1994. BE: +12 mol/lt. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür.826) 24. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır.baskı. Mikhail. Cevap E (Morgan. Sayı 5.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu. Cevap C (Miller. bulunmuştur. s.

Anesthesia Ronald. d) Kalmann snd. Clinical Anesthesiology. 1996.baskı. Clinical Anesthesiology.338-340) 285 Cevap A (Miller.baskı.baskı. e) Budd-chiari snd. 2. 4.32) 32. 1994.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan.I. 3. Hazards and Complications of Anesthesia. s.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27.baskı. 2000 .Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. s. s. Textbook of Medical Physiology. s.239) 30. Anesthesia Ronald.229.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia. s.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton. 2.Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash.A. Cevap A (Esener. b) Dandy-walker snd. 1994.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N. 247) 28.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor.607) 31. Clinical Anesthesia.baskı.baskı.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36. 1991. s. 4. 2.115) 34. s.184) 29. s. c) Snup snd. 1996. Klinik Enestezi. 1991.159-160) 35. 7.293) MEDĐTEST Cilt 9.191) 33. Sayı 5. 1993.S.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. 1994. 1991. s.baskı.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd. Clinical Anesthesia. s.

umbilikal hernidir. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. Rowe. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır. 1998. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. Pediatric Surgery. 5. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. Pediatr Clin North Am.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. s. Fonkalsrud. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. 1998. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Pediatric Surgery. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. Grosfeld. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. 1998) 269 . s.baskı. 5. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. 2.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. Pediatric Surgery. b) Genellikle iyi huyludurlar. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. 1993. Pediatric Surgery. Cevap E (Rove. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. s. Cevap C (Scherer. Cevap E (Rove. 5. 3. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. Coran. Sayı 5. s.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir.baskı. Grofeld.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. 1998) 7. Pediatric Surgery. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 4. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler.baskı. 5. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir. Pediatric Surgery. 1998. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa. 1998) 6. b) Olguların %80'i erkektir.

c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. 270 . c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur. Pediatric Surgery. 1998) 14. 1998) 12.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. Pediatric Surgery. b) Kızlarda daha çok görülür. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. Pediatric Surgery.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. yumuşak. Cevap C (Rove. 1998) 10. 1998) 17. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. a) Nadir görülür. 1998) 15. e) Volvulus görülebilir. 2000 13. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. Pediatric Surgery. Sayı 5.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. Pediatric Surgery. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. 1998) 16.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. d) Yenidoğan döneminde görülmez.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. Cevap D (Rove. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. 1998) 11. Cevap B (Rove. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. Pediatric Surgery. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove. kistik. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. Cevap C (Rove. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir. Pediatric Surgery. Cevap D (Rove.

Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur.1163) 20. 1998. MEDĐTEST Cilt 9. 1998) 22. Pediatric Surgery. s. e) VUR enfeksiyon nedenidir. Cevap B (Rove.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette.Direk batın grafisinde.1167-8) 28. 1998) 24.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır.1163) 27. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. 1998. Pediatric Surgery. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. Sayı 5.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. 1998) 23.Özofagus iletilirken. fışkırır tarzda. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır. 1998) 25. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. Pediatric Surgery. 1998) 19. Pediatric Surgery. 1998. Pediatric Surgery. s. 1998) c) Hasta parenteral beslenir.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove. 2000 .Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove. s. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. Pediatric Surgery. 1998) 26. b) Tanı ĐVP ile konur.

c-dd. III b) I.baskı. IV c) II. IV. b-cc. V c) I. III. e-aa d) b-ee. Nelson Textbook of Pediatrics. 1996) 32. d-cc Cevap D (Behrman. f-aa.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa. V b) II. VIPoma bb. c-dd e) e-aa. II. IV.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. V Cevap B (Behrman. V Cevap E (Behrman. 15. d-aa.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. d-cc. Elektroensefalografi IV. Karsinoid tümör cc. III. Nöroblastoma b Diyare bb. Pediatric Surgery.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. V e) I. b-dd Cevap A (Behrman. Pediatric Surgery. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. d-aa. Kemik iliği metastazı a) a-bb. d-aa. Feokromasitoma dd. f-bb. 15.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. Nelson Textbook of Pediatrics. s. Renal II. 1998. a-aa c) b-bb. III. b-ee b) a-dd.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. III. c-bb. Alveolar tip histopatoloji e. V e) II. V d) I.baskı. IV. Vertabral grafileri V. c-aa. III. Hipertansiyon aa. II. II. e-cc b) c-bb. V d) I. c-ee. II. 15. d-aa. Aniridi cc. Sayı 5.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I.baskı. b-dd.baskı. 1996) 33. Nelson Textbook of Pediatrics. Wilms tümörü c. 1996) 34.1052) 30. Đyi prognoz f.1032) 29. Ekokardiyografi III. f-cc d) a-aa. 15. Rabdomyosarkom d. b-aa e) a-aa. 1998. e-cc. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9. s. 1996) 31. Peutz-Jeghers sendromu ee. II. 2000 . 15. IV. e-cc c) c-bb.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a. Nelson Textbook of Pediatrics. Gardner sendromu a) a-aa.

3. 490) Pemphigold. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış. 2000 5. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun.DERMATOLOJĐ 1. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. 3. Sayı 5. MEDĐTEST Cilt 9. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. Baskı. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. s.O. 3. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. s. 4. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır. Herpes gestationis. Baskı. 3. 8. s. 476.Baskı.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. Baskı.474. akantoliz olarak adlandırılır.417. Kotoğyan. Dermatoloji. Baskı. 2. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir. Cicatricial pemphigold. 489. Kotoğyan. s. Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. Aydemir. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. 2. 1994. papül. 2. 7. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. Dermatoloji. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. s. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. Aydemir.444.27) Baransü. 486. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün.31) Baransü. 3. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. s. 1994. 6. Baskı.Baskı. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması. 243 . 3.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. eritem. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar. s. Tipik olarak yüzde görülür. skuam olup.

1994. s.DERMATOLOJĐ 9. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. 2. s. 15. Aydemir. 1994. Aydemir. Dermatoloji.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür. s. Dermatoloji. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2. 2. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur.730) Baransü. s. Aydemir. Kotoğyan. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. 1994. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2. Dünya Sağlık Örgütü.Baskı. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. 1994. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. Kotoğyan.Baskı.800. Aydemir. s. 2.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. obezite. Dermatoloji. Kotoğyan.232) Baransü. 2. ağız mukozasında plak müközle gelen II.Baskı. 16. 11. 14. 1994. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4.Baskı. 13.800. Kotoğyan. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg.194) Baransü.89) Baransü.156) Baransü. Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. 244 . 1994. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün.Baskı. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. 1994. Sayı 5.Gövdede rozeoller. kronik bir tablodur. Kotoğyan.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün. Aydemir. Eozinofilik püstüler follikülit. 2. Antibiyotik. Cevap C (Tüzün.Baskı. steroid. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir.400. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. Dermatoloji. Dermatoloji.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. Aydemir. meme başı. 10. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür.Baskı.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. Kotoğyan. s. MEDĐTEST Cilt 9.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. Aydemir. Piretrin türevlerinden permetrin. 12. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir.398) Baransü. Kotoğyan. Ulcus molle. Dermatoloji. s. 2.101) Baransü. 2000 Skabies (uyuz). Dermatoloji. 2. çok kaşıntılı.

Cevap A (Hunder. klasik uyuzda oluduğu gibidir. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 20. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. Savin. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür.1-10) Saçlı deride ortalama 100. Savin.Baskı. Savin. 2. Clinical Dermatolgy. Savin. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. Dahi. s.000 kıl vardır. 2. 2. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. s. 245 . d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. 22. Dahi. Clinical Dermatolgy.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. 1990. 1990. s.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder. Cevap E (Hunder. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. Savin. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Savin.Baskı. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır.Baskı. Sayı 5. s. Dahi. 2. Dahi. Cevap B (Tüzün.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür. Clinical Dermatolgy. s. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. eşarp.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. s. 1990. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir.Baskı. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür. 1994.Baskı. 1990.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. 18. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol. s. Savin. 1990.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. 19. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. Cevap C (Hunder. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka. Clinical Dermatolgy. Tedavi. 2.000 kıl vardır.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. Dahi. Clinical Dermatolgy. 2. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. Bunlar terminal kıllardır. Hoministir. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler. 21. 2. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. s. Clinical Dermatolgy. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur. 1990. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Dahi. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir. 17. Clinical Dermatolgy. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. Dermatoloji. 23.Baskı.Baskı. Dahi. 1990. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100.

IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. Burton. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir. Baskı. Textbook of Dermatology.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı.DERMATOLOJĐ 24. 1990. James.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. ama RF(-) poliartrit 4. Psoriasis. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Simetrik romatoid artrit benzeri.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. Ebling.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. Andrews' Diseases of the Skin. 2. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. 25. 5. Ebling. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. rejeneratif. Burton.Baskı. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. 28. Sayı 5. eritemli skuamlı döküntülerdir. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. 8. aksiyel artritis. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. 1992. 1993. Odom. IgA. Textbook of Dermatology. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli.Baskı. 5. target. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. 1. sırasıyla papüler. s.Baskı.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion. Sadece distal interfalangial artritis 3. s. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur. 27. Bullous disorders of Childhood. Clinical Pedatric Dermatology. 2000 . tümör (akut). 1992. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan.

Bu sendromda AD. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Wolff. 2000 . Bölgesel lenfadenopati sıktır. 1994.Baskı. Eisen. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. 216-217) Baransü. Dermatology in General Medicine. s. Wolff. 4. s. Cevap C (Fitzpatrick. Dermatology in General Medicine.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. et al. diğerlerinin papülleri eritemlidir. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. teması önlemektir.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. Dermatology in General Medicine. lenfanjit. 1993. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. 4. Eisen. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. s. 33. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. viole renkli.Yüzeyi düz. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır. Katoğyan. et al. Dermatology in General Medicine. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir.Baskı. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. 1993. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. parlak. poligonal. Wolff.Baskı. s. 34.Baskı. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut.Baskı. 4.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. et al. 4. s.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. 1993. Eisen. Eisen. 31. 1993. 4.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Akut döneme eksüdasyon devam ederken. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. Sayı 5. et al. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. Eisen.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. 29. Aydemir.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup. 2. Đntradermal. Wolff. hedef şeklinde bir nodüle döner.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. aminoasidüri vardır. Başta parmaklar olmak üzere eller. Dermatoloji. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. Dermatology in General Medicine. Dinehart-Farmer. et al. et al. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir. Wolff. prick. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. 1993. iktiyozis. 30.Baskı. 32. trikoreksis invaginata.

Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. Biology of cutaneous squamous cell Ca.DERMATOLOJĐ 35. J Am Acad Dermatol 1996: 26. MEDĐTEST Cilt 9. May. Herpes simpleks: Evolving cocepts.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır.Baskı. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. malabsorbsiyon.333-8) Baransu. Common Skin Disease. 2000 . periferik artrit.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. Dermatomyozit. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. hiperürisemi. Campana. Aydemir. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa. a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. SLE. hipertermi. atopik dermatit. s. 2. Baskı. Herpes simpleks. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir. 41. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). pemfigus faliaceus. Aydemir. darier hastalığı. 38. 40. 1994) Aydemir. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. konjestif kalp yetmezliği. 36. Kotoğyan. demir kaybı. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. Dermatoloji. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. 1994) Baransu. Bunlar arasında DLE. 1994. 16. Kotoğran.Baskı.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün. 39. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder.baskı.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. Dermatoloji. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. Kotoğyan. 37. aktinik liken planus sayılabilir. Sayı 5. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. Baransu. Campana."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. J Am Acad Dermatol 1996. AIDS. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. May. Hipotermi. Dermatoloji. 2. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. akne rozasea. 2. J Am Acad Dermatol 1992: 26. hipoalbuminemi. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria.

7:116. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. 4. Sayı 5.380) D şıkkı hariç hepsi. Simetrik artrit. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. 8. . Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. Tetanik kasılma. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. s. Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. 7. Tıbbi Rehabilitasyon. 1995. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. 2. s. 1995. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir. Ultrason permeabiliteyi arttırır. Tıbbi Rehabilitasyon. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. 5. s. Cevap A (Çetinyalçın. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar. s.180).77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. Tıbbi Rehabilitasyon.283). Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. 9. 3. 1995. 1970. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. Tıbbi Rehabilitasyon.

12. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir. Sayı 5.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 2000 14. s. 1994. Romatizmal Hastalıklar. 1994. s.464-482). Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. kifoz. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. 1994.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir. 3. 16. baskı. s.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez. 15.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır. 1994. Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir. Romatizmal hastalıklar. 1994. s. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. 1994. 259 .FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. Romatizmal Hastalıklar. baskı. baskı. Romatizmal Hastalıklar.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). Romatizmal Hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. 24:368. Romatizmal Hastalıklar.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna.422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür. 1994. 10.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. Aynı zamanda karın kasları. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. 3.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. 3. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir. 13. s.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. Tıbbi Rehabilitasyon. s. s.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). 11. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. MEDĐTEST Cilt 9.

c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün. s. 2000 . s. 24.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. s. Cevap E (Tuna.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke. 3.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 1990. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır. 19. s. 23.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. Lomber vertebralarda görülür.97-99).C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46. 1994.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa. torakal ile 1. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. 22. 20. baskı. Romatizmal Hastalıklar.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d).91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. Kalçada % 38. Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur. MEDĐTEST Cilt 9. 21.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür. Rehabilitation Medicine. 18.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. s.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. Sayı 5.

Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). s. s.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir.317) Tanım biofeedbacke uyar.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. derine nüfuz etmez. Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. Rehabilitation Medicine.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. 32. 1990. Sayı 5.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar. MEDĐTEST Cilt 9.212). 31.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. s. 27. s. Pahr.258) Sıcak tatbiki. 30.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. Rehabilitation Medicine.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. s. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. Mnubeh'b. Rehabilitation Medicine.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26. Rehabilitation Medicine. 1990.oom of Physical Medicine and Rehabilitation. Rehabiliation Medicine. 2000 261 . s. kontrendikedir.267) TENS bir analjezik modalitedir 29. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır. s.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. s. 28.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke. s.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. 33. Rehabilitation Medicine. 34. 1990.

2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. s. c) Gonyoskopide açı kapalıdır. 7. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. Cevap A (Kanski. s.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. 6. 8. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. d) Vitreus tutulmaz. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. MEDĐTEST Cilt 9. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. 4. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. 1997. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. b) Görme alanı defekti yapmaz. Cevap D (Kanski. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. Clinical Ophthalmology. 1997.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. Clinical Ophthalmology. c) Açı normal veya geniştir. 1997. Clinical Ophthalmology. Cevap D (Kanski. Cevap D (Kanski. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. periflebit ve retinit görülür. 1997.166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. s. Cevap A (Kanski. Sayı 5. s. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . 3. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. Clinical Ophthalmology. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. Cevap D (Kanski. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır. s. 5. Clinical Ophthalmology. 1997.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. 1997. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. Cevap B (Kanski.249) Tipik görme alanı defekti yapar. Clinical Ophthalmology. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. Clinical Ophthalmology. Clinical Ophthalmology. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır.165) Multisistem bir hastalıktır. s. 1997. c) Ön kamara sığdır. e) Sistemik steroid. b) Ciddi. d) Yetişkinlerde görülür.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. s. 1997. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. s.GÖZ HASTALIKLARI 1. 9. 2.

212-247) 16. Eye Trauma. 1998) 18.12-10. cam parçası gibi cisimler. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. Clinical Ophthalmology. Ophthalmology.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. c) Retina atrofisi nadir olarak görülür. kromozomdadır.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. 2000 14. e) Perforan göz yaralanmalarında tetanoz profilaksisine gerek yoktur. 4. c) Metalik göz içi yabancı cisimlerinin varlığını araştırmak için manyetik rezonans görüntüleme uygundur. prognozu belirler. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. Sayı 5. 1999.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. 10. Cevap B (Nussenblatt. 1997. a) Granülomatöz bir hastalıktır. b) Göze girmiş olan tel. s.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. Fundamentals and Clinical Practice. ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. e) HLA B52 dokuz kat risk oluşturur. Eye Trauma.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar. Cevap D (Shingleton. 1991. Uveitis.143-158) 13.74-94) MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir. e) Asitler. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir. s. d) Perforan göz yaralanmalarında ve orbita travmalarında Waters ve yan kafa grafileri mutlaka çektirilmelidir. s.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden. Clinical Ophthalmology. gözü bolca suyla yıkamaktır. 1997. c) Göz. s. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. 1999. s. Behçet hastalığı. 1989. 11. nötralizasyon amacıyla alkali yaralanmasında asitle.329) 15.baskı. Cevap D (Nussenblatt.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. s. alkali yaralanmalarında ise böyle bir sınırlama yoktur. 1991. Ophthalmology. e) Sekonder glokom gelişmez.Doğru olanı işaretleyiniz.baskı. Fundamentals and Clinical Practice. çivi.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. d) Her iki gözü de tutar. s. 1990) 238 . Uveitis.1-3) Retinoblastomada anomali 13. asit yaralanmasında ise alkali ile yıkanabilir. kromozomda anomali Cevap C (Yanoff. 5. Binocular Vision and Oculat Motility. Cevap C (Shingleton. 1989.212-247) 17.9-2. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar. s.

s. Textbook of Ophthalmology. Basic and Clinical Science. 2000 239 . Sayı 5.GÖZ HASTALIKLARI 19.5 c) Karbakol d) Kokain %10 e) Tensilon Cevap D (Podos.cilt) MEDĐTEST Cilt 9.237) 20.Horner sendromunun varlığını göstermek için hangi farmakolojik ajan kullanılabilir? a) Pilokarpin %4 b) Pilokarpin %0.Aşağıdakilerden hangisi keratoplasti için donör kontrendikasyonu değildir? a) Septisemi b) AIDS c) Primer optik atrofi d) Subakut sklerozan panensefalit e) Creutzfeld-Jacob hastalığı Cevap C (American Academy of Ophthalmology. 6. 1990-1991.

Neden ve sonucun (etken-hastalIk) birlikte araştIrIldIğI araştIrma yöntemi aşağIdakilerden hangisidir? a) Vaka raporlarI b) Seri vakalar c) Kesitsel araştIrmalar d) Prospektif kohort araştIrmalarI e) Deneysel araştIrmalar MEDĐTEST Cilt 9. Halk SağlIğI Temel Bilgiler. TIbbi AraştIrmalarIn Yöntem Bilimi. 3. Halk SağlIğI. Bu çiçek hastalIğI virüsü gibi nedensel etkenlerin bağIşIklama 286 ile ortadan kaldIrIlmasI. Diğer şIklardaki hastalIklarla mücadelede çevreye yönelik hizmetlere (sularIn klorlanmasI. Đlk olarak evren belirli özelliğe göre kümelere ayrIlIr (coğrafi bölge. YanlIş olanI işaretleyiniz. TabakalI örnekleme: Evren homojen değilse yapIlIr. Kimden başlanacağI kura ile belirlenir. 1992. s. a) Program bilimsel temele dayanmalI b) Program etik kurallara uygun olmalI c) Program devamlI olmalI d) ProgramIn katI kurallarI olmalI e) Program toplumun ihtiyaçlarIna cevap vermeli Cevap D (Last. s. 2.8788) SağlIk alanInda yapIlan epidemiyolojik araştIrmalarIn pek çoğunda olasIlIklI örnekleme yöntemleri kullanIlIr. 2. bağIşIklama. 4. Sistematik rastgele örnekleme: Basit rastgele örneklemenin sistematize edilmiş şeklidir. kişisel hijyen. Fişek. Public Health Preventive Medicine. köy. Birey/birimlerin listesi olmasI gerekir.57) Vaka kontrol araştIrmalarInda analizde neden-sonuç ilişkisini dolaylI yoldan göstermek için bir yöntem.HALK SAĞLIĞI 1. Gerçek rölatif risk ise prospektif araştIrmalardan elde edilir. AşağIdakilerden hangisi birincil koruma değildir? a) SağlIk eğitimi b) BağIşIklama c) Erken tanI d) Dengeli beslenme e) Đşyeri ortamI hijyeni Cevap C (Maxcy. AşağIdaki hastalIklardan hangisinde kişiye yönelik koruyucu sağlIk hizmetlerine öncelik verilmelidir? a) KIzamIk b) Tifo c) Kolera d) Hepatit A e) Şigellozis Cevap A (Dirican.19-20) Birincil koruma sağlIğIn hastalIk yapIcI etkenlere karşI çeşitli şekillerde önlenerek korunmasIdIr. s. suyun klorlanmasI. sağlIk eğitimi. işyeri ortamIndaki toksik maddelere karşI çalIşanlarIn sağlIk güvenliğinin sağlanmasI şeklinde olabilir. 2000 . 4. 1993. 1992. 1995. 13. Bunlar: 1. temiz içmekullanam suyu temini. Epidemiyoloji. ilaçla koruma. Halk SağlIğIna Giriş. KIzamIk hastalIğI ile mücadelede bağIşIklama hizmetlerine öncelik verilir. SayI 5. Public Health Preventive Medicine. okul. 6. AşağIdakilerden hangisi vaka kontrol araştIrmalarInda hesaplanan risk ölçüsünün yaygIn adIdIr? a) Rölatif risk b) Odds ratio c) Đnsidans d) Prevalans e) Korunabilirlik hIzI Cevap B (Tezcan. eğitim durumu gibi özelliklerine göre homojen dağIlmIşsa kullanIlIr.baskI. 2.805-810) Kronik hastalIklardan etkin korunma programI için kurallarI sIralarken f maddesi flexible (esnek) olmalIdIr diye yazmIştIr. fabrika gibi) ikincil olarak önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak şekilde kümeler rastge