P. 1
603.pdf yalancı peygamber

603.pdf yalancı peygamber

|Views: 242|Likes:
Yayınlayan: Aydın Tonka

More info:

Published by: Aydın Tonka on Feb 28, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • B. Arabistan'a sızmış olan yabancı dinler
 • A Kabile rekabeti ve kabile istiklâline bağlılık:
 • B. iktisadi ve siyasi sebepler:
 • C. Kâhinlik:
 • A. Esved'in soyu:
 • B. Esved'in olağanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri:
 • C. Esved'in öldürülmesi:
 • D. Yemen'de ikinci Ridde:
 • E. Netice:
 • D. Zu'l-Kassa savaşı:
 • E. Tuleyha Müslüman askeri:
 • G. Netice:
 • A. Hanife kabilesi ve dini:
 • B.Müseylime'nin soyu:
 • E. Müseylime'nin portresi ve hokkabazlığn
 • G Hanife kabilesinin irtidadı:
 • H. Müseylime ile savaş ve Müseylime'nin öldürülmesi:
 • İ. Yemâmelilerle barış:
 • J. Müseylime'nin doktrini:
 • K. Netice:

ANKARA ON İ VERS İ TES1

ILÂH İ YAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXI

İSLÂMDAN DÖNENLER VE YALANCI PEYGAMBERLER
(Hicri 7.-11. Yıllar)

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

ANKARA ONIVERS

İ TES İ BASIMEV İ .1967

ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ

ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXI

İSIİMDAN DÖNENLER VE YALANCI PEYGAMBERLER
Hicri 7. —11. Yıllar

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEV

İ .1967

İ ONDEK İ LER

ÖNSÖZ I .Gİ RİŞ II .B İBLİYOGRAFYAYA GENEL B İ R BAKIŞ 1. Kaynaklar 2. Seyahatnameler 3. Etüd mahiyetindeki eserler

VII 1 4 4 5 5

III .YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKI Ş SEBEPLERI 8 1 . İslâmiyetin çıkışı sırasında Arabistan'da dini durum ... A . Arabistan'da putperestlik B . Arabistan'a s ızmış olan yabancı dinler • a . Sâblilik b . Mecusilik c . Musevilik d . Hristiyanlık 8 8 11 11 12 13 13

C . Arabistan'da putlar ın üstünde bir tanrı kavramı14 nın te şekkülü ve Haniflik D . Netice 2. Ridde A . Ridde'nin tarifi B . Hz. Muhammed'in hayat ında Arap yar ımadasında İslâm dininin yayılışı C . Riddenin sebebleri D . Riddenin yayılması ve önlenmesi 16 17 17 17 23 24

III

Seeâh'ın Peygamberlik iddias ında bulunmas ı ve 71 taraftarlar ı C . Netice 3. Esved'in ola ğanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri C . Iktisadi ve siyasi sebebler C Kâhinlik 31 31 33 34 IV . Seeâh 67 68 A . Netice 2 . Kabile rekabeti ve kabile istiklâline ba ğlılık B . Esved'in soyu B . Müseylime'nin soyu 80 80 82 IV . Tuleyha'nın doktrini 65 G . Tuleyha'nın birinci defa islâmiyeti kabulü 35 35 36 44 47 48 50 50 50 C . Tuleyha'nın soyu B . Tuleyha bin Hueveylid A . Esved ül-Ansi A . Netice 79 4. YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKI ŞLARI VE BUNLARIN HAYAT VE FAALIYETLERI 35 1 . Seeâh'ın doktrini 77 F . Yemen'de ikinci Ridde E . Müseylimet ül-Kezzâb A . Seeâh'ın savaşları 72 D . Diğer sebebler A . Esved'in öldürülmesi D . Tuleyha'n ın ayaklanması ve peygamberlik iddia et52 mesi 58 D . Seeâh'ın Müslüman oluşu 77 E . Hanife kabilesi ve dini B . Seeâh'ın soyu 70 B . Zu'l-Kassa sava şı 64 E .3 . Tuleyha Müslüman askeri F .

Müseylime'nin. Müseylime ile sava ş ve Müseylime'nin öldürülmesi İ .C . Hanifelilerin emirli ğini elde etmesi 82 D . Netice IV .UMUMİ NETICE B İ BLİYOGRAFYA INDEKS 90 95 100 101 104 107 109 112 V . Yemâmelilerle bar ış J . Müseylime'nin portresi ve hokkabazl ığı 83 86 F . Müseylime'nin peygamberlik iddias ına ne zaman başlamış olduğu meselesi 88 G Hanife kabilesinin irtidadı H . Müseylime'nin Medine'yi ziyaret edip etmedi ği meselesi ve peygamberlik iddias ı E . Müseylime'nin doktrini K .

«WA • IMP1111919 .cZ›.Bu kitab ı Annem Nadire Bektaşoğlu'nun aziz hatırasına en derin saygı duygularımla sunu. yorum.

parantez içinde. Hüseyn. transkripsiyon ile gösterdim.ÖNSÖZ 1957 yılında yayınladığım şimdi tükenmiş olan "Islam Tarihinde İlk Sahte Peygamberler" adl ı kitab ımı bu kez bazı değişiklikler ve genişletmelerle " İ slamda!' Dönenler ve İlk Yalancı Peygamberler" adı ile okuyuculara sunuyorum. Ordu— 1967 VII . Nümeyr gibi— adlar ını bir yanlışlığa yer vermemek için kitabın sonuna ekledi ğim indekste.siyasi ve dini bir takım olayları açıklarken bu olaylar ı yaratan veya onlarla ilgili olan ş ahısların birbirine yakın söyleni şteki —örne ğin. Husayn. Neinir. Araplarda tek Tanrı düşüncesinin do ğmasından ve Haniflerin ortaya çıkmalarından Ebu Bekr'in hilafet zamamna de ğin .

İşte Islâmiyet'in yay ılma ve yerle şmesi sıralarında Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde ortaya ç ıkmış olan sahte peygamberler. güçlükler içinde kazanmak.I. Onları meyvelerinden tamyacaks ınız İnsanlar dikenlerden üzüm yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mi? her iyi a ğaç iyi meyve verir. her gerçek peygamberin ya ş adığıdevirde onu taklid eden bir kaç menfaat veya ş öhret dü şkünü insanın da peygamberlik iddias ında bulunduğunu görmek zor de ğildir." Incil Matta VII. fakat çürük a ğaç kötü meyve verir.. bu yeni din için büyük bur tehlike te şkil etmekten geri kalmamış .. cahil halk kütleleri aras ında bir zaman için kendilerine taraftar bulmakta ve zararl ı faaliyetlerini genişletmekte güçlük çekmemi şlerse de. Fakat iç yüzden kap ıcı kurtlardır. Monoteist yüksek bir dinin henüz yerleşmekte oldu ğu bir bölgede. Kur'an VI. bir yandan da bu yalanc ı ve köksüz rakipleriyle u ğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. böyle yalancı peygamberlerin meydana çıkmaları ise." Monoteist yüksek bir dinin iyice yerle şmiş bulunduğu bir bölgede faaliyette bulunan böyle sahte peygamberler. "Allah' ın indirdiği gibi ben de indirece ğim" `diyenden daha zalim kim olabilir ?. islamiyet'i 1 . 93: "Allah'a iftira eden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyolundu". GIRIŞ Dinler tarihi ara ştırılırken. Öyleyse. İyi meyve vermiyen her a ğaç kesilir ve ateş e atılır. Bu sebepten hemen her devirde faaliyette bulunan yalanc ı peygamberler hakkında semavi kitaplarda baz ı ayetler yer almıştır. onları meyvelerinden tanıyacaksınız. kısa zamanda kendileriyle birlikte yaymaya çal ış tıkları sahte din de yok olmu ştur.. İyi ağaç kötü meyve vermez. onlar size koyun kıhğında gelirler..: "Yalanc ı peygamberlerden sak ımn. çürük ağaç da iyi meyve vermez. ya mevcut monoteist dinin taraftarlar ı= gecikmeyen reaksiyonları veya devlet otoritesinin i şe müdahelesi üzerine. yeni din bir yandan bütün bir bölgeyi. 15-20.

Ibn Hald6n. sa vie et sa doetrine. Paris 1955. islamiyet'in yayılma ve yerle şmesi s ırasında peygamberlik iddiasiyle ortaya ç ıkmış bulunan kimselerin peygamberliklerinin sahteli ğini göstermek için biz de yukar ıda kısaca aç ıklamış bulunuduğumuz iki kıstası ve bilhassa bunlardan ikincisini kullanaca ğız. 102 v. kendisinin peygamber oldu ğuna ve Tanrıdan vahiyler ald ığına bütün varlığı ile inanan ve bu vahiylerle vaazda bulundu ğu kütlelerin ahlaki. önemli bir yer• almaktad ır. bütün kalbiyle inandığı bu dava u ğrunda hayatını bile fedadan çekinmeyen ve kendisi öldükten sonra dahi eseri ya şıyan. ve Tor Andrae. Bu itibarla hakiki peygamberli ğin kıstaslarından sayabilece ğimiz "Peygamberli ğe seçilmiş olduğuna inanmak" ve davası uğrunda hiçbir ş eyi fedadan çekinmemek gibi sübjektif bir esas ın yanında. üstelik kendisine putperestler taraf ından reva görülen her türlü kötü muameleye tahammül etmek ve kar şı koymak hususunda gereken insan üstü kudreti kolayca gösterebilmi ş . 51. nihayet (Hristiyaların inancına göre) hayat ını feda etmiş . insanlığı yükseltmek. Buna kar şılık sahte peygamberler içinde davalar ı uğrunda hayatlar ını feda edenler ç ıkmış sa da bunların eserleri kısa bir zamanda bütün izleriyle kaybolmakta gecikmemi ş tir. Tanr ımn emirlerini kütleler aras ında yaymak hususunda hiçbir korku hissetmemi ş . fikirleri büyük kütleleri hakimiyeti alt ına alan ve esrlerinin izleri hiçbir suretle silinip kaldırılması mümkün olmıyan kimseler hakiki peygamberdir i Gerçekten de Hazret-i Muhammed resfillü ğe seçildikten sonra. öt. S. Musa dinin ve Roma devletinin hâkim bulunduğu Flistin'e gönderilmi ş bulunan Hazreti İsa da bu her iki devlete kar şı dinini yaymak mücadelesinde çe şitli iş kencelere katlanmış . Peygamberlik iddias ıyla ortaya ç ıktıkları görülen kimselerden yalnız İ slam dini ve devleti bakımından kısa bir zaman için de olsa büyük 1 Bu hususta daha geni ş bilgi için bk. Bununla beraber. I. S. do ğru yola sevketmek ve bu yoldaki çal ışmalarının semere ve izleri yüzyıllarca kuvvetinden kaybetmiyerek devam etmi ş olmak gibi objektif bir esas daha. Paris 1945. ötedenberi peygamber oldu ğunu iddia ederek ortaya at ılanlardan hangilerinin hakiki ve hangilerinin sahte oldu ğunu tesbit edecek bir k ıstastan da mahrâm bulunuldu ğunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. E ğer gene de bir kıstas tesbit etmek istersek. o zaman ancak sübjektif olarak. sosyal. Mahomet. Andro Neher.ileride de bahsedece ğimiz büyük güçlüklerle kar şı karşıya bırakmışlardır. hukuki durumlarını yükseltme ğe çalış arak bunda muvaffak olan. S. 241-260 2 . l'Essence du Prophetisme. Bu konuda şimdiye kadar birçok fikirler ileriye sürülmü ş olmakla beraber kesin bir k ıstas elde etmek mümkün olmam ıştır. Mukaddime. davası uğrunda her zaman hayat ını tehlikelere maruz b ırakmaktan bile çekinmemi ştir. fakat kurmu ş olduğu din yaş amıştır.

mesela Lakit bin Malik gibi ne prensipleri . Ayrıca incelememizin dayand ığı kaynaklar ve etüdler hakk ında da küçük bir tenkidi bölümü baş a eklemeyi yerinde bulduk. daha çok fırsat kollayıcı. Konuyu da ğıtmamak için baz ı kaynaklarda peygamberlik iddia ettikleri ileri sürülen. ne de iddialar ı açıkça belli olmayan.bir tehlike te şkil etmiş olan Esved. Tuleyha. 3 . âsi kimseleri bu çalışmamn dışmda bırakmış bulunuyoruz. İncelememizde ilk defa sahte peygamberlerin ortaya çıkış sebeplerini genel olarak ele almayı ve sonra her birinin ortaya çıkış lanndaki özel sebepleri göstermeyi. daha sonra da ş ahıslanmn tarihçesini yapmayı ve doktrinleri hakk ında bilgi vermeyi faydal ı bulduk. Secah ve Müseylim e'yi bu inelememize konu olarak seçmi ş bulunuyoruz.

hatta aynı mesele hakkında tamamiyle birbirine z ıt rivâyetlerin nakledildi ği görülmektedir.— Kaynak eserler. Belli bir devrin olaylar ını nakleden kaynak mahiyetindeki bu ana kitaplar yanında. hadis. ve edebi tarih mahiyetinde olan kitaplar ında. 1. Taberi Ebu'l-Fereç gibi müelliflerin tarih. Bu durum kar şısında bu rivayetlerden hangisinin hakikate en uygun veya en yak ın olduğunu arayıp bulmak oldukça güç.— Seyahatnameler. vak'aların sebep ve neticeleri üzerinde de durulmam ış .— Etüd mahiyetindeki eserler. 3. Belazüri. konumuzla ilgili hususlar toplu bir ş ekilde incelenmed ıği gibi. Bunlardan V ak ı drnin K it ab ür -Ridde'sinin biricik yazma nüshas ı Hindistan' da Bankipore'dad ır ve henüz yayınlanmamıştır. Böylece bizim için en önemli dayana ğı teşkil eden bu kitaplarda bazen ayn ı olayların başka başka şekillerde anlatıldığı. yeni din için manevi bakımdan olmasa bile siyasi bal ımdan büyük bir tehlike te şkil etmi ş olan dört sahte peygamber'in hayatlar ı. arka arkaya sıralanmakla yetinilmi ştir. Buhari. ortaya çıkış sebepleri. dini ve siyasi faaliyetleri ve bunlar ın İslam tarihindeki yerleri toplu olarak hiçbir eserde henüz incelenmi ş de ğildir. Bu itibarla bu kitaptan 4 . Bu husssta bilgi ihtiva eden kitap veya makaleleri üç gruba ay ırarak incelemek mümkündür: 1. 2. konumuzla yak ından ilgili " Ri d d e" meselesi hakk ında bilgi veren mandut sayıda hususi kaynaklar da mevcuttur. yalnız muhtelif rivâyetler tarihteki eski nakilci metodun bir sonucu olarak. hatta bazen imkans ız olmuştur.II. BİBLİYOGRAFYAYA GENEL B İR BAKIŞ Hazreti Muhammed'in hayat ının sonuna do ğru veya vefat ından hemen sonra ortaya ç ıkmış olup İslâmiyet'in bu en kritik devrinde. Kaynaklar: Bibliyografyada vermi ş olduğumuz kaynaklardan İ bni Hi ş am. İ bni Sa'd.

Bu da V. JRAS. Hicri 237'de ölmü ş bulunan Vesime'nin Kit ab ür-Ridcle'sine gelince. ana kaynakların birço ğunda diğer rivâyetler yan ında V âk ı drnin konumuzla ilgili rivâyetleri de yer alm ış bulunmaktad ır. Ancak P algr av e bu seyahetnamesinde bir yandan bize Yemame'de Mü seylime hakkında beslenen hürmet hisleri ve ona ait hât ıralar üzerinde bilgiler verirken. Bununla beraber. 484'deki yazısı için Mar goliouth'un. 1862 . Arabistan'da seyahat etmi ş olan kimselerin yazm ış oldukları seyahatnameler içinde yaln ız bir tanesi. G. bunlar ı yabancı orientalistler tarafından yazılmış olanlar ve Müslüman müellifler tarafindn yaz ılanlar 5 . Böylce bu kitap.1863" adl ı seyahetnamesidir. o da yaln ız Müseylime ve Secah'dan bahsetmektedir. P algr ave' ın "une annee de voyage dans l'Arabie Centrale. kendisinin bu iki sahte peygamberin ş ahısları hakkında hiç bir fikri olmadığını. içindeki büyük yanlışlara ve hayal mahsulü romanesk tasvislere ra ğmen. 1903 S.. Seyahetnameler: Konumuzla ilgili meseleleri aydınlatmak bakımından İslam tarihine. görüp i şitttiklerine bir hayli hayal mahsulü ilâveler yaptığım ispat etmektedir.faydalanmak imkâmndan mahrum kald ık. Etüd mahiyetindeki eserler: Etüd mahiyetindeki eserlere gelince. Bu kitap konumuzla ilgili birçok de ğerli bilgiyi ihtiva etmektedir. İslam Ansiklopedisindeki Müseylime maddesini yazmak için de Franz B uhl'ün nas ıl olup da bu seyahatnameden faydalanmış olduklarına ş aşmamak mümkün de ğildir. Böyle seyahatnameler mevcut olsayd ı. Bu eser Alman orientalistlerinden Höhnerb ach taraf ından İ bni Hacer el-Askalanrnin İ sabe'sinden çıkartılarak 1951 yılında yayınlanmıştır. 3. bir yandan da Yemen'le hiçbir ilgisi olmayan S e c all'ı Yemen'den getirmek ve hattâMüseylim e' ıain ölümünden sonra S ec â h'ın döktüğü göz ya şlarının şiddeti hakkında bilgi vermekle. sosyolojisine ve İ slami âdetlere derin vukufu bulunan kimseler taraf ın dan Arabistan'ın sahte peygamberlerin ç ıkmış oldukları bölgelerinde yaptıkkları seyahatlerde gördüklerini ve i şittiklerimi tarafs ız bir şekilde bize bildirecek olan seyahetnameler ne yaz ık ki mevcut de ğildir. ara ştırmalarımıza müspet bir tesir yapmaktan uzak kalm ıştır. 2. bu sahte peygamberlerden Arabistan' ın ilgili bölgelerinde baz ı izlerin mevcut olup olmadığını ve oralarda hala bunlara ait hatıralarm muhafaza edilip edilmedi ğini öğrenmek belki münmkün olurdu.

27) dernekle Hazret-i Muhammed'i Müseylime'nin seviyesine indirmek istemiştir. onlar ı H azret.. fakat ikinci bölümünün tamamen sonradan uydurulmu ş bulunduğunu hiçbir müsbet delile dayanmaks ı zın iddia etmekte. not ile IX. Charles Lyall. Taberi'nin Müseylime hakkında kaydetti ği "Rebi'a'nın yalancısı" sözünü kabile nefretinden dolay ı. S. S. no. bunların ya sahte peygamberleri mühimsiyerek. Mesela Muir. Müseylime'ye edilmi ş bir iftira kabul etmekte ve bunu göstermek için ileri sürdü ğü delil ise pek zayıf kalmaktadır. Höhnerb ach'da sahte peygamberler bak ımından.i Muhammed'in seviyesine çıkarmak veya Hazret-i Muhammed'i küçümsiyerek onların seviyesine indirmek.gayretini güttükleri ve baz ı peşin hükümlerden hareket ettikleri görülmektedir. Halbuki bizzat yayınladığı bu kitapta bu fikirleri çürütecek birçok deliller mevcuttur. Annal of the early Caliphate'da. Mesela konumuzla ilgili meselere en çok temas etmi ş olan Caetani. Vesime'nin Kit ab ür-Ridde'sine de ğerli bir giriş yazmış olan Dr. g. bilhassa Cahiliyye Devri ve islâmiyet'in ilk zamanları hakkında yapmış olduğu incelemelerle büyük bir ş öhret kazanmış olan ve Caetani'nin de kendisinden çok istifade etti ği Alman orientalisti Wellhausen'da da ayn ı gayretlerin mevcut oldu ğu maalesef görülmektedir. sayfas ında 3.diye ikiye ayırmak mümkündür. Bununla beraber Ridde dolasy ısıyla da olsa konumuzla ilgili meselelere en çok yer tahsis eden müellif gene Caetani olmu ştur. Bununla beraber orientalistler aras ında mümkün oldu ğu kadar objektif kalmayı başarmış olanlar da yok de ğildir. cildin 289. as ıl kaynak olan S eyf'i bırakarak.. 773 de 6 . 280)... İ bni H aldân'a dayanan bir rivayetin birinci bölümünün Seyf tarafından teyid edildi ği için doğru olduğunu. JRAS 1903' S. Caetani'den daha önce. Wellh aus en ve C a e t ani'nin fikirlerini tekrarlamaktan uzakla şmamıştır. IX. Mesela Skizzen und Vorarbeiten S. sahte peygamber Müseylime'den bahsederken ". sayfas ındaki 1 no. Yabancı orientalistler tarafından yazılmış olan eser ve makalelerde sahte peygamberlere temas edildi ği zaman. İslam tarihi. a. e. VIII. Ayr ıca gene VI. 18'de Wellhaus en. Gene böyle bir gayretle Caetani. cildin 303. Bu da Arabistan'da her ikisi de nüfuzi cismani ve ruhaniye göz dikmi ş iki peygamberin ve iki dinin mevcudiyetinden ibarettir. bu yüzden muhaddisler İ slâmiyet ile Müseylime aras ındaki nizam hakiki sebebini meydana vurmu şlardır. yalanc ı peygamber Müseylime'den bahsederken. notlar da okunacak olursa bu iddiam ızın yerinde oldu ğu açıkça görülür. Binaenaleyh bu iki din yan yana yaşıyamazlardı" (Caetani. halbuki Seyf haberin ikinci bölümünü de teyid etmektedir (bk.

ya hiç yer almamakta veya gayet k ısa geçilmektedir. bu konu sahte peygamberlere kar şı duyulan nefretten dolay ı. Tor Andrae. Mohamet sa vie et sa doctrine.yazmış olduğ u Hanif ve Müslim kelimelerinin etimolojisi ile ilgili makalelerde. Paris 1945 de oldu ğu gibi. Müslüman müellifler tarafından yazılmış olan kitap ve makalelerde ise. 7 .

Mûsevîlik sayılabilece ği gibi. Bu cümleden olarakBahreyn. Oman. Kâbe'nin içini süslemektedir. Bundan ötürü Yar ımadamn o zamanki dini durumunu incelemek gerekir. Kızıldeniz ve Basra Körfezi vas ıtasiyle Habe şistan'a ve İran'a. Kurey ş kabilesinin putu idi. bu memleketlerdeki dinlerin sınır bölgelerinden Yanmadamn içerisine do ğru sızıntı hâlinde girdiği gerçek bir olaydır. kuzeyden ise Mezopotamya ve Suriye bölgelerine kom şu olduğu için. ayrıca Hristiyanlığın Yaldibilik ve Nestûrilik ş ekli de burada kendine taraftar bulabilmiştir. ISLAMIYETIN ÇIKI Ş I SIRASINDA ARAB İ STAN'DA DINI DURUM Islâmiyetin çıkşı sırasında Arap yarımadasımn içinde bulunduğu dini durumun. Fakat ticaret yollar ının âdeta kav ş ak noktası ve bir yıllık panayır yeri olan Mekke ve etrafı Hicaz'da bu dinlerden hiç biri yerle şmemiştir. Fakat Yarımada. Kâbe'nin en önemli putu Hub el. Kureyşli Araplar'ın kutsal tanıdığı ve taptığı putların sayısı ise üçyüz altmışı bulmakta idi. Bunları aş ağıdaki şekilde tasnif ve izah etme ği faydah bulduk: 1. Sava ş a gidecek olan bir kimse. Arabistan'da putperestlik islâmiyetin çıkışı sırasında Arapların genel olarak dini putperestlik idi. Orada ecdad ın yaptığı putlar. Hristiyanl ı k. yalancı peygamberlerin ortaya at ılmasında oldukça büyük bir tesiri olmu ştur. Necran bölgelerin de Mectisilik.III. Fakat bundan da daha önemli olan H ac er-i E s ve d 8 . A. ba şını tıraş ettirip onu ziyaret ederdi. Yemen. YALANCI PEYGAMBERLER İN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERI Islâmiyette ilk Yalancı Peygamberlerin ortaya ç ıkışlarının muhtelif sebepleri vard ır.

Bu işi tapınaklardaki kâhinlerin idare ettikleini tahmin etmek güç de ğildir 2. Kâbe her nekadar putperest Araplar' ın müştereken kutsal tan ıdığı bir yer olmu ş sa da bundan gayri. R eb i a kabilesinin R ı da'. k ıtlık olursa ondan ya ğmur ya ğdırmasım isterlerdi. K elb ve T ayy kabilelerininki arslan şeklindeydi. Her ne kadar ba şları darda kalınca gene onlara müracaat ediyor. Tarih-i islâmiyet. Himy eri]. Bunlar ın da Kâbe gibi kayyumları ve hâcibleri bulunurdu. kabile üyeleri aras ındaki bağın da zapflıyaca ğı akla gelmemelidir. Hattâ Beni H a nif e'nin uzun yıllar boyunca tapt ığı putu bir kıtlık sırasında yemiş olması . kurbanlar kesip kanlar ını bu putların üstlerine sürüyorlar idiyseler de. Yüzy ılın ortalrında Arabistan'da putlara art ık eskisi gibi ra ğbet eden kalmam ıştı . Himyeriler'in San'a' da Risâm ad ında birer tapınakları mevcuttu.. Bu cümleden olarak Uz z a tap ınağı . Yemen'de H am d an denilen yerdeki halk at ' şeklinde bir mâbuda. Bazı kabilelerde mâbudlar insan. kurbanlar kesilir. Uzz a ve M en at'da böyle birer cin bulunur ve bunlar konu şurlardı . Bununla beraber Kâbe daima en üstün yeri alır ve Araplar buran ın Hazreti İ brahim'in mescidi oldu ğunu tasdik ederlerdi.vardı. Cinler hayır ve ş er i şledikleri için onlara hürmet ve ibadet gerekirdi. S akif kabilesinin T âircle L ât . S. Gene bu a ğ aç ve ta şlardan baz ı sesler i şitildiğinden onlara kehanet atfedilirdi Mselâ L ât. bunları Allah'ın kızları sayarlardı . Tanrılara olan ba ğ böyle zapflay ınca. C. o a ğaç veya ta ş a ibadet edilirdi. Bu inançta Arabistan ikliminin ve co ğrafi durumunun tesirleri olsa gerektir. 1908 / 9. Çünkü Araplar'da as ıl birlik din yolu 2 Dozy. amaçları gerçekle şmeyince onlara küfretmekten de geri kalm ıyorlardı . Araplar cinlere de inan ır. E vs ve H azre c'lilerin Men at adında bir mâbudları vardı ki. bu bir kayaydı ve kurbanlar ının kanlarım onun üzerine sürerler. at. 9 . Araplar'ın tanrılarına ba ğlılıklarımn ne derece gevş ediğini gösterme ğe yarayacak bir örnek te şkil etmektedir. Araplar ta ş tan a ğaçtan yap ılmış tanrıların dünyayı ve kâinat ı idare edemiyecekleri inanc ına artık yarabilmişlerdi. I. 16. ku ş şekillerinde tasvir edilmişti Meselâ Mekke yakınındaki H üz ey1 kabilesinin putu kadın ş eklinde. İst. gene Kurey şlilerin Mekke dışında. Yar ımadanın başka ba şka yerlerinde yüz kadar tap ınak daha vard ı ve onların da etrafı tavaf edilir. bunlara hediyeler sunulurdu.ı N a hl e ' d e ki kutsal yerlerinden biriydi ve bak ımı S ül e ym kabilesine aitti. er ise Kerkenez ku şuna taparlard ı . Milâttan sonra VI. Bunlar ekseriya bir ta şın veya a ğacın içini mesken tuttukları ndan. B atn. arslan.

her kabilenin say ılan genel bir Tanr ı fikrine geçişi temin etmiş oldu ve genelli ği. fakat kendi tanr ısını kastediyordu. S. hem de kolayca kabul etmeleri bunu gösterir 5. kan yolu ile kurulmuştu. onun do ğrudan doğruya adını söylemez "Rabbi" veya "Rabbenâ" (=efendim veya efendimiz) diye onu anardı . Böylce çok kere oldu ğu gibi dil. 220. Böylce din kabile mensubiyetini kaybedip adeta tevhidi bir mahiyet almaya ba şlamış bulunuyordu. S. 217. bunlar ın putları ve tap ınakları eski yerinde kalırdı . islamiyet do ğmadan biraz evvel. 10 . düzenleyen bir tanr ımn varlığına hükmetmişler3 Wellhausen. VI. adını taşıyan kabile aras ında gerçek bir ba ğ ispat edilemez olmu ştu.L at. bakımından di ğer tanrılardan ayrılıp onlrın üstüne yükseldi.1 (XXXIX /3) yani "Biz onlara ancak bizi Tanrı'ya yaklaştırsınlar diye tapıyoruz" ayeti de bu fikri kuvvetle teyid etme ğe yeter bir delildir. genel bir kavram meydana getirmi şti. Bu yoldaki geli şme tanrıların birbirleiyle birle şmesine yardım etmiş ve böylece monoteizme müsait bir zemin haz ırlanmıştır 3 . Sonunda tanr ıya nispetle amlan kabileler bo ş yere bu adları taşıdılar. S. Bazan " İlahi" de denirdi. Rabb'in müennesi idi. yeni tap ına ğı ve tanrısını kabul ederler ve y ılda bir iki defa da eski tanr ılarına kurbanlar sunmak üzere eski yurtlar ına giderlerdi. Reste arabischen Heidentums. Çünkü zamanla tanr ı ile. kütle halinde islamiyeti kabul etmeleri. ayrı ayrı tanrılara tap ıyordu. Araplar'da putperestlik art ık samimi ve kalbi olmaktan çok uzakt ı . Her kabile "Allah" diyor. yeni gelenler kendi tanr ılarına terketmemekle beraber. Araplar kainat ı kuran. Allah adına yemin edilme ğe başlanmıştır. bazen şiirlerin ~alan aras ında rastlamrsa da bu. 5 Wellhausen. Zira bu devirde yemin edilirken putlar üzerine de ğil. Reste arabischen Heidentums. her tarafta bir olan.yik. 4 Wellhausen.ile değil. Ancak böylece konu şma dilinde tam hâkimiyet elde eden "Allah" kelimesi.218. 217 . çok kere. ve VII. Yüzyıllarda artık kudretin as ıl sahibi ve tanrıların üstünde sayılan bir Allah 'ın mevcudiyetine inamld ığı kitabelerden ve şürlerden anla şılmaktadır. gene akıldan evvel harekete geçmi ş . İşte bu misâller bize gösteriyor ki. o putun ba ğlı bulunduğu tapınağın bahse konu te şkil etmesinden ileri gelmekte idi 4 Her kabilenin mensupları kendi tanrılarından bahsederken. Bu ş öyle olmuştu: Kabileler veya kabilelerin bir kısmı mecburi olarak yerlerini terkettikleri zaman. 1 1. Kur'andaki • ji 411 L‘. Mesela VI. Putun adına. Yüzyılda bir kabilenin ba ş ka başka kolları. Reste arabischen Heidentums. Mesela S a k tfl e r'de el.

hürriyetlerine son derece ba ğlı olan Araplar.. fakat o. Encyclopödie de l' İslüm.. Paris 1951. M. Arabistan'a sızmış olan yabancı dinler Arabistan'da hâkim olan putperestli ğin yanında komşu ülkelerden. putlara hiicuma ba şlayınca durum de ğişti. v.. ve Kru'anda üç kere geçen (II. öyle bir yana ğına tokat vuran kimseye. . tek tanr ılı dinler ötedenberi Yar ımadada bilinirdi Fakat İ sa ve Mûsa dinleri. öt.K ay s muallakas ında. 17..Kitab olarak üç yerde zikredilmi ş olan (S. putlar ın ortadan kalkmas ıyla Mekke'nin iktisadi merkez olma durumunu kaybedece ğinden korkarak islâmiyet'e karşı cephe aldılar. Tarih-i İslâmiyet. İ kincisi daha çok eski Bâbil dininden müteessir olan ay ve yıldızları kutsal tanımış . IV. bilhassa sınır bölgelere. IV. Kâbe'nin direkleri üzerinde Meryem ve o ğlu Isâ'nın resimleri yer alıyor 6 öte yandan putperest olan birçok ş airler ve bu arada İ mru'ul . II. tarafından itibar görmemi şti. S. a. Esasen Araplar ba şka dinlere kar şı pek lâkayt idiler. gururları zedelenen Araplar. Gene bu hoş görürlük sebebiyledir ki. 103. bir tak ım yabancı dinler girmiş ve taraftarlar kazanm ış bulunuyordu. Fakat onunla kendileri aras ında henüz bir münasebet kurulamam ıştı . putperestli ğe yakın bir mezheptir ve uzun zaman İslam hâkimiyeti alt ında devam etmi ştir. öteki yana ğını uzatacak kadar müsamahakâr yarad ılışta de ğillerdir. Yüzyıldan sonra Arap yazarlar ı Harran Sâbiiler'inden s ık sık bahsetmektedirler 7 Bunlar e hris t anrye göre iki feylesof peygamberi .) Sabii kelimesinin mânasi hakk ında bk. 22. 7 B. çe şitli yollar ve ş ekillerle. Carra de Vaux.di. Gerçi. Doktrinleri ve yeti ştirdiği alimlerin değeri bakımından enterasandır. Çünkü bu iki dinden biri tamamiyle milli idi. 68. S. 11 . 62. Ancak bundan sonradır ki. Bu lâlâkaydi o dereceye varm ıştı ki. V. Kur'anda bile M6ssevilerle Hristiyanlar aras ında Ehl al . A. S. 19. Birincisi Mezopotamya'da Musevilik ve Hristiyanl ık'la karışmış bir mezheptir. B. 6 Dozy. İnitiation au Koran. Araplar. Draz. o kabile üyeleri hiç ses ç ıkarmazlardı . I. XXII. Sahili maddesi. Sâbiilik: Sâbiilik birbirinden farklı iki mezhebe ayr ılmıştı : 1) Mandeenler yahut Subb alar.. 2) Harran Sâblileri. A. yolunu ş aşırmış seyyahlara me ş alelerle yol gösteren Hristiyan münzevilerini amyordu. Bir kabile içinde ayr ı ayrı dini inanca sahip kimselerin bulunmas ına. 64) her hâlde bu Mandeenler olmal ıdır. ilk zamanlarda Hazret i Muhammed'in dinini yaymas ına Mekkeliler ses çıkarmadılar.. diğeri ise aslında esaret hayat ı yaşıyan ve hâkim sınıfların zulmünden ümitsizliğe düş en kavimlere sab ır ve tahammülü tavsiye ediyordu.

O gün erimiş demirden ırmak. büyüklü ğü kavranamaz ve ancak ruhlar vasitasiyle ona ula şılabilir. 12 . Ankara. Bu tanrılardan birinin adi " Ahu r am a z d a" ( Hürmü z) d ır. 205. Mecasiliğin bir adı da Z er dü ş tilik' dir. Meeasiliğin Av esta adlı din kitabına Pehlevi dilinde bir ş erh yazıldı . Bu iki kitaba birden "Z en d. Bu ruhlar en büyük varlığın yanında ş efaatçidirler ve kudreti. Ömer bin H at t a b Islamiyet'i kabul etti ği sırada. buradaki Saloiî kelimesinin yukarda bahsetti ğimiz mânada kullanilmami ş olması daha muhtemeldir. 67. ilahi büyüklükten al ıp aş ağıdaki alçak varl ıklara indirirler.. Dinler tarihine giri ş. Müslümaıdar'a bu adın verilmesi. 23. Iyiler yeni ve iyi bir dünyaya ulaş acaklardır ". miiminler için ıhk bir süt kadar ho ş görünürken. Eneyelopedie de l' İslam.dinlerinin kurucusu olarak tan ımaktadırlar. Bir gün bu iki tanr ı arasındaki sava şta. mukaddes. Orfeus da bunlar ın peygamberlerinden say ılmaktadır. . Bu iki tanrı birbirleriyle aynı zamanda ikiz karde ştirler. Ahuramazda'nın üstünlük elde etmesiyle dünyan ın sonu gelmiş ve böylece Ahuramazda'nın saltanatı ebedi olarak kurulmu ş olacaktır. Bu dinde iki büyük tanrı vardır: Bunlar birbirleriyle daimi bir ş ekilde çarpışmaktadırlar.. yanlış olarak onun hakkında arkada şları "Ömer ScIbii olmu ş" demişlerdi 9 İlk zamanlarda henüz islâmiyet anla şılmadan önce. Sabiili ğin Yarımadada taraftarlar bulmuş olduğunu ve hatta putperest Hicaz'da bile ad ını tanı ttığım bize göstermektedir. bütün unsurları ihata eden. Bu iki kuvvetin yanında daha bir tak ım isimler yer almak8 Carra de Vaux. Bu yıldızlar Sabillerde bazen "babalar". Bu alçak varl ıklar' da ilk ba şlangıçtan olgunlaşmaya do ğru götürürler. yaradılmamış bir yaratıcıya inanmaktadırlar ki. dünyay ı yaratan ve onun nizamım. S. b. planını hazırlayan. Sal3iiler esas ında hakim. IV. 1955. günahkarları yakıp mahvedecektir. Her ne kadr Arapçada "Seıbii" dinden sapmış manasına gelmekte ise de. bu ruhlarm yâni yıldızların faaliyetleri. o. Bu peygamberler Set ve İ dris ile aynı olan Hermes ve Azimen'dir. hayat veren tanr ıdır İkincisi " An gr am any u" (=Ehr imen) kötülük ve karanl ığı temsil eden tanrıdır. Tarih-i din-i İslam. 1327 / 29. hava ve su gibi unsurlar ise "analar" adını ta şımaktaydılar. 10 Annemarie Schimmel. İst. muhitlerini harekete getirmek ve böyle unsurlar ı ve fizik kainatı tesir altına almaktan ibaretti 8 Arap Yarımadasına da inmiş olan Sabiilik..Av e st a" dendi ve Mecasiler'in mukaddes kitab ını teşkil etti. Kurucusu Zerdü ş t Maveraünn ehr' de veya Harizm'de do ğmuş dinini gene bu bölgede yaym ıya devam etmi ştir. Sâbiler öyle inanırlardı ki. kurtaran. İşte yedi gezegen yıldız bu ruhlardan olup her birinin birer de tap ınağı vardır. S. S. 9 Mahmut Esad. islâmiyet'in yayıldığı zamana kadar oralarda ya ş amıştır. III.

230. Musedlik: Musevilik herkesin malfımu en eski monoteist dinlerden olduğundan. Mûsevilik Arabistan'da baz ı önemli münbit yerleri eline geçirmi ş . Bunlar Teym a. Islâmiyetin yayıldığı sıralarda. S. buralarda kuvvet ve nüfuza sahip olabilmi şti Böylce Arabistan' ın kuzey batısındaki vahalar ı. Müsâ dini. ve Belâzûri tür. F. Encylopedie de 'Islam. Büchner. efsaneleri ve ibadet ş ekilleri. kuzeyden Suriye. Yarımadada Hristiyanl ık en büyük zaferini Necran ş ehrinde kaydetti. Reste Arabischen Heidentums. Esirlerin bu yolda faaliyetlerine paralel olarak Yar ımadanm en uzak kö şelerine kadar giden ş arap tüccarlar ı da bu dinin yayılmasında 11 V. Bunlardan birincisi. les origines de Pislüm et le Christianisme. ter. Bahreyn ve Yemen'de rastlamakta idi". Hayber. S. Kin âne . Hristiyanlık: Hristiyanlık Arabistan'a iki ana yoldan girme ğe muvaffak olmu ştu. İ ddiaya göre bu dini oraya götüren.ta ise de. d. umdeleri. kâh sava ş ve istilâ ile Yarımadamn bazı bölgelerine yay ılmış . Fedek vahalar ıdır 12 . Madjus maddesi.. S. inanmıyan Araplar tarafından ö ğrenilmiş ti. Milli bir din olmas ı onun başka ülkelerde geni ş kütleleri içine almas ına engel olmuştu. salih Phemion adlı bir ş ahıstır. Esir olarak oraya sat ıldığı sırada dini vaızlanyla Necran halkını Hristiyanlaştırma ğa muvaffak olmu ştur ". 13 Tor Andrae. bazı bölgelerinde ise.. 102. Ayrıca Mûsevilik Bahreyn ve Oman'da da yerle şmeğe muvaffak olabilmi ştir. hazan da tanrılarm muhtelif sıfatlarını ifade etmekte oldukları anla şılmaktadır. 128 / 9. Hristiyan esirler ve bilhassa Arabistan'dan Habe şistan'a. 15. belki de daha Yemen'e yerle şmeden önce. 12 Wellhausen. Burada sadece islâmiyet'in zuhuru s ırasında Museviliğin Arabistan'da nerelere kadar yay ıldı:gam bildirmekle yetineceğiz. elde etmi ş bulunuyordu. S. Hristiyanlığın Arabistan'a bar ış çıl bir ş ekilde sızmasına. Hâris bin K â'b kabilelerinin bir k ısmı da bu dine dahil olmuşlar. bu dinin mensuplerma daha çok Oman. ikincisi güneyden Habe şistan'clan Kızıldeniz vasıtasiyle Yemen'e ula ş an yoldur. Bu yollardan Hristiyanlık kâh barış çıl bir ş ekilde. 13 . Himyer. III. bu dinin mahiyeti hakk ında kısa da olsa bilgi vermeğ i lüzumsuz buluyoruz. I. Yesrib. Suriye ve İran'ın Hristiyan olmu ş bölgelerine giden ş arap tüccarlar ı sebep olmu şlardır. hatta Yemen hükümeti bir ara devletin resmi dini olarak Müsevili ği kabule kadar gitmiştir. e. komşu bulundu ğu memleketler içinde en ziyade Arap Yarımadasında taraftar bulabildi Çünkü İ brahim'in R abb i'ne karşı Beni Ismail'in hürmeti büyüktü. Paris 1956. bu isimlerin yukarda adlar ı geçen tanr ılar kadar kuvet ve nüfuz sahibi olmaktan çok uzak bulunan ve hazan görevlendirilmi ş melekleri.

S. Ancak. Ayrıca Himy e rle r. Hir e'deki L â hmi sülâleleri. Ta glib kabileleri D um et ül . Sonra İranlıların Habe şileri koğup laâkimiyeti ellerine geçirmeleri üzerine de aynı dinin Nest ısı ri mezhebi burada te şvik görmüş . Le monde Musulman et Byzantin jusqu'aux Croisades. Kuzey bölgesine gelince. 771. 14 . Bundan başka Wellhausen. pek hayali kabul ettikleri çarm ıha gerilmiş bir tanrı u ğruna kolay kolay terke yana ş amadıklan da bir gerçektir. 230. imparator taraftan demektir. 12 v. v. 54. S. Ayrıca Arap Yarımadasından dış arıya giden tüccarlar. atalar ının tavukları putlan. Taif ve Medine'de bazı insanların putperestlikle tatmin olunmay ıp yeni bir din aramaya 14 Imparator Mareianus iradesine uygun olarak 451 tarihli Halkedon konsilinin iman kaidelerini kabul etmi ş olanlara bilhassa Mısır'daki Monophisit Kıptiler alay olsun diye bu adı takmışlardır Çünkü Melkit. Cez eml er ve Esed kabilelerinde Hristiyan topluluklar ı= bulundu ğunu ve B asra Körfezinin güney kıyılarında ise be ş piskoposluğun mevcut oldu ğunu ö ğreniyoruz 17 . S. diğer taraftan Habe şilerin Yemen'i istilas ı üzerine bu dinin Melkit mezhebi 14 Yarımadanın güneybatısında bazı yerlere iyice yerle şmiştir.Demombynes et Platonov. fakat ne bütün güney Arabistan' ı ne de bu bölgede halkın ço ğunluğunu kendine ba ğlıyan bir kilise kurulamam ıştır. Esasen bunlar sınırdaki kabileler gibi Arâmi tesirlere fazlaca maruz da de ğillerdi. 17 Charles Lyall. 16 Wellhausen. Hazret-i Muhammed zamamn da T ayy hattâ T e mi m ve R eb a kabilelerinin aras ına kısmen de olsa Hristiyanlığın girdiğini iddia etmektedir 16 .büyük rol oynamışlardır. 1903. Beste arabischen Heidentums. Hristiyanl ığı sathi bir şekilde de olsa kabul etmi ş . Hristiyanlığın bu ş ekilde barış çıl bir yolla Arabistan'a girmesine karşılık. Gene Arapçayı yazı dili olarak kullanan Anb arl ı İ b adiler de Hristiyan olmu ş lardı ". 15 Gaudefroy . hükümdarlann ın putperest ve bedevi kalmas ına ra ğmen. . burada Ku zaa. F âr ân halkından bazı toplulukları da içine alıyordu. S. T aglib kabilelerinin bir kısmını ve B ahr eyn . hristiyanla şmışlardı . geleneklerine sad ık müşriklerin din hususundaki geniş müsamahalarına ra ğmen (bk. öt. Arabistan'da putlar ın üstünde bir tanr ı kavramının teşekkülü ve Haniflik Hazret-i Muhammed'den evvel Mekke . C. yk. Paris 1931. melik. Bu s ınır ülkelerinin kaplarından Yarımadanın içerlerine do ğru yayılan Hristiyanlık T anuh. gittikleri yerlerde Hristiyanlığın başka ba şka mezhepleri ile temasa geçerek bu din hakkındaki çe şitli bilgilerini arttırmak fırsat ve imkanlannı buluyorlardı .C en d el bölgesi sakinleri. JRAS.

adları ve iddiaları belli Hanifler ya ş amışlardır. bilinen her ş eyin üstünde olup ona ş erik ko şulamıyaca ğına. Hanif ad ı verilen bu arayıcılar. Bunlardan en me şhurları şunlardır: Varaka bin Nevfel. bunu bulmak ümidi ile de Tevrat ve 'nein incelediklerini Islam kaynakları bize haber vermektedirler. B ak ar a süresinin 136. Kelime olarak Hanif". S. Mohomet sa vie et sa doctrine. hidayet bulur sunuz. Mahomet sa vie et sa doctrine. l A9 la. Yahudi veya Hristiyan olunuz. Fakat aralar ında bir birlik ve mü şterek bir ibadet ş ekli mevcut de ğildi. Hazreti Hadice'nin amcas ı oğludurlar. Mus a ve İ sa dinlerine karşı belki sempati duymu şlarsa bile. 19111 3 CAS. onları kabul etmemişlerdi. Kur'an'da "Hanif" ad ı birkaç yerde geçmekte ve bunlara Müslim de denmektedir. H âlid bin Sinan. kâh Hristiyan zahidi olduğu iddialarını münakaş a ediyor ve Margoliouth'un bu kelimeye her yerde "Müslüman" mana= vermekte oldu ğunu ayrıca Hazreti Muhammed'in Musevilik ve Hristiyanl ığı reddeden. onun do ğmamış ve do ğurmamış olduğuna. Kelimenin etimolojisi hakkında en inanılır ve güzel bilgiyi Tor Andrae. Varaka bin 18 Frants Buhl. Hazreti Muhamme d'e görünen mele ğin.zira İbrahim müşriklerden değil idi". J9 I. gene A l-i İ mran süresinin 95. kâh puta tapan. Bunlar kendilerinin atas ı ve K âb e'nin kurucusu addettikleri Hazreti İbrahim'in dinini araştırıyor ve bu dini ihya edecek yeni bir peygamberin gelmesini bekliyorlard ı . sade bir dine sahip olan kimseleri i ş aret için Hanif kelimesini kulland ığını kaydediyor. S.:. âyetinde. Zeyd bin Amr bin Nevfel.. Ubeydullah bin Cah ş . El-'A ş a bin Kays.. Kus bin Sâide.. Encylopedie de 'Islam' ın Hanif maddesinde Hanif kelimesinin manasm ın De Goeje ve Wellhausen gibi orientalistler taraf ından. Bunlar sadece tek tanrıya inanıyorlar ve bu tanr ının görünen. vA (si l„. do ğruya meyleden kimse demektir. el I 4::14 }. 15 . Musa'ya görünen Cebrail oldu ğunu ve onun Peygamberli ğini ilk müjdeleyen ş ahıstır. İslam da zaten insanın kendisini ilahi yola terketmesi demektir 19 .:2. Paris 1945. 19 Tor Andrea.deki hay ır biz Hanif olan İbrahim dinine gireriz. onun bütün mahlükat ı yarattığına iman ediyorard ı. Umeyye bin Ebi Salt. Bunlardan Varaka bin Nevfel ile Osman bin Huveyris.4- 17( ıni "Onlar dediler ki.başladıklarını. 108'de vermektedir.. âyetinde İbrahim milletinin hanefi olduğu ve İbrahim'in putperest olmad ığı bildirilmektedir. Bu me şhur Hanifler'den dördü. 67'de "Hazret-i Muhammed ilk olarak kendini terketmek emrini ald ı" demektedir. Osman bin Huveyris. Varaka. Peygamberimizden önce ve onun ya ş adığı yıllarda.

S. Yerde otlar ı bitiren... sonunda da bir tek Tanr ı anlamının doğmasına vesile olmuştu. Ya Rabb beni rahmetine nâil et. O'mutlak hâkimdir. ne O'na yakın sayılabilecek bir mâbud vardır. Ona sorsunlar ki sabahleyin doğup. e. Bu yüzden Hazreti Muhammed Resül oldu ğunu ilân edince memnun olmad ı ve İslâmiyet'i kabul etmedi. bir âhır zaman Peygamberinin gelece ğini söylemişti. Gene yukarda. Ayr ıca. Zeyd bin Amr. Mahmud Esad Efendinin. ne O'nun üstünde bir Allah. Kendisi Müs a ve İ sa dinlerini incelemi ş . İbrahim'in ş eriatım aramak üzere ayrı ayrı yörelere seyahat etmek karar ını verirler 20 . Mekke halkının her yıl kurban kesti ği ve dilekler dilediği bir puta. g. putların karışmasına. onun şiirleri âdeta mü'min bir Müslüman ın a ğzından çıkmış gibidir: ".. Osman bin Huveyris.. Ya Allah sen benim mâlikimsin. D. Bununla beraber. Hanif adı verilen ve as ıl Tanrıyı arayan bu insanlar çok say ıda olup bütün Arabistan'da tek tanr ılı bir dini havanın te ş ekkülüne sebep olmuşlardır. dünyay ı aydı nlatan güneş kimindir. onlarda art ık tahammül edilmez bir nefret uyandırır ve aralar ında Hanif dinini.. Ey insan fenalıkltan kaç ın.. O. kuvvetli bir ş air olan Ume yy e bin E bi Salt ise şiirleriyle Hanifli ğin prensiplerini çok güzel ifade etmi ştir. bazı bölgelerde ise hüsni kabul görmese bile Araplar tarafından nasıl tanındığını ifadeye çalıştık. beni ve evlâtlar ım ı mesut k ıl".... Putlara gösterilen bu sayg ı. Sağ olduğum müddetçe Cenab. Ubeydullah bin C a h ş bir gün. Araplar' ın putlara karşı olan ba ğlarımn daha da gev ş emesine vesile oluyorlardı . Böylece Araplar tek tanr ılı bir dini telkin ede20 Mahmut Esat.ı Hakka hamd-ü send etmekten ve O'nu yüceltmekten geri durmam. İ bni İ sh ak'dan aldığı bu rivayet. fakat bunlardan hiç birini kabul etmemi şti. 16 . mahsfılleri yetiştiren ve yeniden tohum husille getiren kimdir? Ya Rabb senin adını takdis ettiğim gibi günahlarım ın affını da temenni ederim. Netice Yukarıda söylediğimiz gibi uzun yıllar boyunca sürüp giden bedevilik. kâh tesirli şiirler söyliyerek putperestli ği küçümseyip hakiki dini arıyarak. Şimdi ise Hanifler Arabistan' ı dolaş arak kâh veciz nutuklar (Kus bin Saide'nin nutku gibi). II. a. ümidim sendedir. Hanifler'in putperestlikten ne kadar uzak oldu ğunu bize göstermektedir. Cenab-ı Hakk' dan bir şey gizleyemezsin. 525. Musa ve İsa dinlerinin Yarımadanm bazı bölgelerinde nasıl yerle ştiğini. Senden ba şka bir mâbud tanımam. fakat bu peygamberli ğin kedisine nasip olaca ğını umuyordu. o yıl da nasıl merasim yap ıldığını bir kenara çekilip seyrederler.Nevfel.

Islâmiyet'in yükled. islâmiyet'in bu devri için o kadar önemli olmu ştur ki. Muhammed'in dini ve idari nüfuzunun gün geçtikçe artt ığını gördüler. di ğer taraftan Esed ve Temim kabileleri aras ında peygamnerlik iddias ında bulunan bazı insanlar kendilerini. Hz. B. Esasen bu s ırada putlara olan ba ğlıhğın zayıflamış olmasından ve Yarımadamn tek tanrılı yüksek bir dini kabule hazır bir durumda da bulunmasından dolayı Hz. yıllarında dini ve hukuki bakımdan henüz pek yeni bir te ş ekkül olan Islam devletini büyük sars ıntılara mâruz bırakan Ridde olayı en eski Islam kaynaklarında oldukça geni ş bir yer iş gal etmektedir. Tarihte sahte peygamberler ad ıyla anılan kimselerin ortaya çıkma senepleri aras ında "Ridde" olaylarım da saymak gerekir. Muhammed'in hastalanması ve ölümü üzerine. RİDDE A. İşte bu suretle bir taraftan Yemen ve Yemame'de. Muhammed'in tek- 17 . bazı kabileler ise Hz. Muhammed'in tan ıttığı tek ve her ş eye kâdir olan yüce Tanr ıya ibadeti terketmemekle beraber islam dininin gerektirdi ği zekâttan muaf tutulmak istemi şlerdi. Islam dinini reddetmek" anlam ına gelmektedir. bazı tarihçiler sadece 10 . Arap yarımadasının çe şitli bölgelerine yayılmış bulunan y Islam dini. ve 11. 2. fikirlerini kabule haz ır dini bir atmosfer içinde buluvermişlerdi. Islam tarihinde çe şitli sebeplerle meydana gelmi ş olan Ridde "Islâm'dan dönmek.Ridde'si bunların en önemli örneklerini te şkil eder. Ridde. Riddenin tarifi: Hicret'in 10.cek bir peygamberi kolayca kabale haz ır hale gelmiş bulunuyorlardı. yıllarda cereyan eden isyan ve irtidatlar ı canlandırabilmek için husus' kitaplar vücuda getirme ğe mecbur kalm ışlardır. Hz.iği mali mükellefiyetlerden kurtulmak isteyenlerde eski putlara dönme temayülü artm ış .11. Muhammed'in hayat ında Arap yarımadasında İslâm diııiııin yayılışı: Ridde'nin sebeplerini gösterebilmek için önce islâmiyet'in Arap yarımadasında hangi kabileler tarafından kabul edilmiş olduğnu belirtmek gerekmektedir: Hudeybiye bar ış andlaşmasmdan sonra bütün Ya=adada ya şıyan Araplar. gene bu bölgelerin ço ğunda yaş ayan Araplar tarafından reddedilmiş . Hz. Vakıdrnin biricik nüshas ı Bankipore'da bulunan Kitab al-Ridde'si ile Vesime'nin İbni Hacer tarafından İsabe'ye alınan Kitab al .

artık Medine'ye dönmesini ve Benu al-Haris bin Kaab'lardan bir heyeti misafir olarak beraberinde getirmesini emreder mahiyette bir cevap gönderdi ". Ridde'nin islâmiyet için en tehlikeli örneklerini vermeden önce. Türkçe.. y ılının Rebi' al . Peygamber'e ş öyle bir mektup yazd ı : "Ey Tanrı Elçisi. Bk. Yemen'den.. 2.Wiris bin Kâab'ları n illerine geldikten sonra. Hicretin 10. 18 . Onlar benimle savaşmadan Müslüman oldular. Ben onlara Tanr ı'nın emirlerini öğreterek ve yasak etti ği işlerden onları meneyliyerek aralarında yaşıyorum " dedi. emniyete ve selâmete kavu ş ursunuz. Hadramavt'tan birçok Müslüman olmu ş kabileler. S. Mect"silik. 820. Mektup Taberi'de aynen mevcuttur. Bu mektubu alan Hz. Necran'a dönecekleri 21 Heinz-MI. Muhammed dört yüz kişi ile birlikte Hâlid bin Velid'i Necran'da ya şıyan Benu al-Hâris bin Kciablara gönderip onlar ı islam'a davet etmesini.Harisleri Müslümanlığa girme ğe ikna etti ve yeni dinin prensiplerini onlara ö ğretebilmek için de Necran'da iki ay kalma ğa mecbur oldu. S.Evvel ay ında Hz. Ter. ter. Türkçe. Muhammed'in Veda Hacc ına hazırlandığı tarihlerde art ık Arap Yar ımadasmin her bölgesinde Medine hükümetine dinen ve siyaseten ba ğlı birçok kabileler bulundu ğu gibi.liflerini ulaştıran elçilerin müsait kar şılanmaları ve bu arada islamiyet'in bu kabileler tarafından kabul edilip onun icap ve mükellefiyetlerinin derhal yerine getirilmesi kolayca mümkün oldu. Bu arada da Hz. C. Hâlid beraberinde Benu al-Haris bin Kaablar ın ileri gelenlerinden bir toplulukla Medine'ye döndü. 12. puta tapan Benu al . Bk. y ılında Medine. Yemame'den. kabul etmezlerse silah kullanmas ını emretti. Halid.. Caetani. eski kitabi dinlere ba ğlı veya. Sabiilik gibi kitabi muamelesi görmüş din saliklerinin cizye vererek Müslüman himayesini elde etmi ş toplulukları da vardı 21 . Oman'dan. yılda Arap yar ımadasındaki islâmla ş ma hareketine k ısa bir göz atmak gerekmektedir. 22 Mektubun metnini İ bni Hisaşm'da gören Caetani. İbni ishak'm verdi ği bu bilgiyi itimada ş ayan bulmamaktad ır. sana esenlikler dilerim ve sana hak mâbud olan Tanrıy ı överim. diye ilön ettirdim. Bahreyn'de''. 119. dini ve siyasi bağlılıklarını bildirme ğe memur temsilcilerini en kısa bir zamanda Medine'ye gönderdiler. Muhammed bunlarla görü ştü ve içlerinden Yezid Bin Husayn' ı reis tâyin etti. Necid'den. II. Hz. VII. I. Hamdü senadan sonra ben Benu al . Hicret'in 10. S. Peygamber de Halid'e. 10. C. böylece Hz. emrettiğin gibi onları üç gün İslâmiyet'e çağı rdım. Belka'dan. Etrafa süvariler göndererek Müslüman olunuz. Arabistan' ın dört buca ğından gelen ve çe şitli kabilelerin ihtida haberlerini getiren heyetlerle dolup ta ştı .

Muhammed onlara Ensar' ın Benu Neceâr kolundan Amr bin al-Hazm' ı ö ğretmen ve maliye memuru olarak gönderdi. Caetani. ana kaynak olan Belazari. Zira böylece peygamberin mümessillerinin Yar ımadada islamiyeti ö ğretmek ve yaymak üzere gittikleri zaman bunu. C. Muhammed. kötülüklerden menetmesini emreder. Temiz olmıyan kimseler Kur'anı ellerine almasınlar. İbni İshak'a dayanan bir rivayet. orada Esved'in isyan ı başlayınca da Peygamber'in. Hz. VIII. Şu halde Caetani'nin bu yoldaki iddialar ı doğru olamaz (VII. 100i. Ans. Esved'in isyan ım önlemek için bütün gücüyle çalışmıştır. ter. S. Peygamberin elçilerine yazd ığı ve yukarıya aldığımız mektuplar ile onlardan gelen cevaplar.vakitte adet olan hediyeleri da ğıttı .. ey müminler and ve anlaşmalarının yerine getiriniz bu. Tanrı Elçisi ona. bu hadiselere zerre kadar önem vermedi ğini iddia etmesid ir. Caetani'nin a şikar olan bir yığın tarihi vesika krşısında" Yemen'in Müslüman olmad ığını . Ahaliye leh ve aleyhlerinde olan emir ve hükümleri anlatsın ' 23. Hz. S. 36). 2. nazil olmuş ayetlerin yazılı nushalarım da beraber götürdüklerini ispat eder. Bu nokta üzerinde ısrarla durmam ızın sebebi.. Kuran tarihi bakımından çok de ğerli bir haberi ihtiva etti ğini göstermektedir. C. Türkçe. Taberi. S.Ansari'ye Hz. İbni Sa'd tarafından teyid edilmektedir. 824. Hz. Muhammed tarafından yazılmış bir talimat mektubunun. 19 . Buhari. Tanrı Elçisi Muhammed'in Yemen'e gönderdi ği Amr bin al-Hazm için yazd ığı mektuptur. ancak ezberlerinde oldu ğu kadarını söylemek suretiyle yapmad ıklarını. Temiz olm ıyanların Kur'ana el sürmelerinin yasak oldu ğunu emreden cümledir. Kur'an hakk ındaki kayıtlar. Amr orada dini tavsiyelerde bulunup zekât mallar ını toplayacakt ı .. Mektup bundan sonra daha bir hayli uzar. Fakat bizim için mühim olan cihet yukar ıya aldığımız. Kur'an'ı n ve İslam dininin kaidelerini öğretmesini. Bunun önemini Caetani ve Frants Buhl (is. S. 23 Taberi. 26) de kabul etmekte fakat haberin do ğruluğu hususunda her ikisi de şüphelerini açıklamaktadırlar. "Bis ınillâhirrahmanirrahim. Elçiler yurtlarına döndükten sonra. bize Amr binHazm al . Mektup şu yoldadır:. Tanrı nasıl emrettiyse hak ve hukuka o şekilde riayet ile iş görmesini. insanlara hayra müjdelemesini. Çünkü Tanrı kendisinden sak ınan ve hayr ve iyiliklerde bulunanlarla birliktedir. tam bir istiklal içinde bulunudu ğunu. Tanrı Elçisi ona bütün işlerinde Tanrı'dan sakınarak hareket etmesini emretti. II.

831). Bir rivâyete göre. Sarrad. S. Taberrye göre ise (Tab. Bunu Belazisırrde gördü ğümüz Muaz bin Cebel'in şu mektubundan kolayca anlamaktayız: "Ya ğmur suyu ile yahut akar sularla sulanan topraklar ın mahsulünden onda biri. hasmâtne de ğil dostâne duygular taşıyınız" dedi. Hz. fenalık değil. Yahudi Haham ı. Ter. ba ş larında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve tahminen 300 ki şiden meydana gelmiş bir sefer heyeti haz ırlandı. Ca'fi. Birçok kollara ayr ılan Benu al .Hâris bin Kâ'blar'a mektuplar ve elçiler yoll ıyarak. 10.. zorlaştırmayınız.. ABD al .Hz. sonunda Müslümanlar üstün gelerek. 830) Mezhicler derhal islamiyet'i kabul ettiler. islamiyet'i kabul ettirdi. Sa'd al-A şire. birdenbire islamlığa kazanmak pek tâbiidir ki. S. Peygamber Veda Hacc ına çıkmadan önce Muaz bin Cebel ile Ebu Musa'al . Muhammed'in Yemen'i islamh ğa kazanmak hususundaki gayretleri bitmemi ştir. HEMDANLAR'ın islamiyet'i kabul ettikleri haberi ise. Olgunluk ça ğına gelenlerden. Yemenin daha çok k ıyı bölgelerine. Böylece yaln ız Müslümanların ve Yahudilerin de ğil. Murad. Yemen'de oturmakta olan Mecüsiler'in de Medine'ye tâbi bir durumda yaş adıkları gene Belazûri'de ayn ı sayfadaki şu kayıttan anla şılmaktad ır: "Peygamber Hecer ve Yemen Mecusilerinin olgunluk ça ğına gelenlerinden adam ba şına bir dinar vergi alınmasını emretmiştir".KAYS delegeleri de bu yıl Peygamberi ziyaret ettiler ve içlerinde Hristiyan dinine girmi ş olanlar bile islamiyet'i kabul ettiler. Ter. 2. Ali sava ş arak. Kâab alAhbar da bu yıl ihtida etmiştir. Zebid ve diğer kollarını islamiyet'e davet için. nüfus ba şına bir dinar veya bunun kar şılığı dokuma bez alınır. Kuş atma uzun sürmü ş . yahudilikten döndürülemez". 2.Aş'arryi islamiyet'i yaymalar ı için Yemen'e yolladı ve kendilerine talimat verirken "herşeyi kolayla ştırınız. 20 . yılın Ramazan ayında büyük Mezhic kabilesinin Yemen'de oturan Ans. Hemdanlar'a selâm ımdır sözünü tekrarlamas ına sebep olmuştur (Tab. II. Yahudi. kimine amanname verip kiminin baz ı sulak arazideki haklar ını tanıyarak ümit etti ği müsbet sonucu elde etmiştir. Aş'ari. Cere ş ve Tebale ş ehirlerine ba ş eğdirmiş ve oraları islamlığa kazandırmışlardır. mümkün olamam ıştır. II. Muaz bin Cebel ise yukarı bölgelerine memur edilmi şlardi. suni şekilde sular akıtmak suretiyle sulanan yerlerden bunun yar ısı alınır. EZD kabilesinden 10 ki şinin başında bulunan Sarrad bin Abdullah al-Ezdi gene aynı yılda Müslüman olmuş ve kendisi gibi islamiyet'i kabul etmiş bulunan Ezd'lerin ba şına geçerek Cereş şehrini ku ş atmıştı . iyilikler yapmaz. Fakat Yemen gibi verimli ve geni ş bir bölgede yaşıyan pek çe şitli boy ve soydaki insanların hepsini. Muhammed'in secdeye kapan ıp Allah'a şükretmesine ve Hemdanlar'a selam ımdır.

1739). Z e b i d l e r'in. Hz. gözleri de sürmelen. maiyetindeki 150 ki şi ile birlikte Hz. V. S. müttefiklerinden olan Kindeler'in emrinden ayrılıp Medine'ye geldi. mükâfat olarak.7 . Salit bin Amr al-Amiri eliyle bir mektup yollad ığı zaman o Peygamber'e. O da bu emri derhal yerine getirmi ştir. Haz. Muhammed de onu. 401. islâmiyet'i kabul etti. Muradla r'a gelince. C. Mezhicler ve Zebidler üzerine kendi temsilcisi tâyin etti. yılda B ecilele r'den Cerir bin Abdullah Becili. 2. kendisinin ş air ve hatip oldu ğunu. Peygamber ona.. 21 .Muradi. -yılda ba şkanları olan Hevze bin Ali'nin Iran yoluyla gelen Hristiyanl ığı kabul etmi ş olması muhtemeldir.. bunlar ın 7. İşte islâmiyet bu geçimsizlikten bir hayli istifade etti. Bundan ba şka önemli bir kabile olan Kindele r'den de E ş'as bin Kays seksen kişilik bir temsilci toplulu ğu ile Medine'ye gelmişti Kinde Araplarının saçları pek dikkatli taranmış . maceralı bir şekilde de olsa önceden islamiyet'e girmi ş ve bu uğurda Yemame'de sonradan islam' ı terkedenlerle bir hayli u ğraşmıştır 25. ş ayet kendisine bir pay verilecek olursa. Bundan sonra. II. bunlarla Hemdanlar aras ında büyük bir geçimsizlik vardı . S. I. S. Tabakat. Meşlahları renkli ve altın pullarla işlenmişti. Muradlar.mişti. Hepsi kelime-i ş ahadet getirdiler. Arabistan'ın adeta zahire anbari durumunda olan ve Hicaz' ın doğusuna düşen Yemâme bölgesinde büyük REB İA kabilesinin bir kolu olan Hanife kabilesine gelince. gönderece ği valinin bir Habe şli bile olsa.Aralarında bulunan Amr bin Cârud kendi kavmi dinden döndü ğü zaman bile Müslüman kaldı 24. ona itaat etmeleri lüzûmundan bahcetmiş ve döndükleri zaman Zu'l-Hulâsa putunu yıkması için Cerir bin Abdullah'a emir vermiştir.. 24 Taberi. Peygamber onlara söyledi ği nutukta. 25 İbni Sa'd. Peygamber'den kendisine bir menfaat temin edemeyince Peygamberlik iddiasına koyulmayı en uygun bir yol zannetmi şti. Türkçe tere. Hanife kabilesinden 10 ki şilik bir heyet Medine'ye geldi içlerinde bulunan Müseylime de aynı ş ekilde ortaklık peşinde koş muş .. Gene 10. Muhammed'e ba ğlılığını bildirme ğe geldi. Muhammed bu pek süslü giyimi be ğenmedi. islamiyet'e girece ği yolunda bir cevap yolladı . Sadefle r'in elçileri de ayn ı şekilde Medine'yi ziyaret edip aldıkları hediye gümüşlerle memleketlerine döndüler. Ferve bin Müseyk al . Leyden basısı. Halbuki gene Hanife kabilesinin mühim bir kısmına hükmeden Sümame bin Usal. 936 . Elçiler islamiyet'i kabul ettikten sonra Peygamberin emriyle süslü elbiselerini ç:karmaya mecbur oldular (Tab.

y ılda Islâmlaşmış büyük. siz namaz kılar zekat verir Tanrı ve Elçisine kalbden inan ı. Mecusi. 22 . mümkün oldu ğu kadar seçme ğe çalıştık. Buraya kadar 10. küçük baz ı kabilelerin islâmiyet'e nas ıl girmiş olduklarını. 130). Peygamber mektuplar yazm ıştır." Mecusilerle Yahudiler islamiyet'e yana şmadan cizyeyi ödeme ği kabul ettiler (Belâzari. yıldan önce islâmiyet'i kabul etmi ş bulunan E s e d 1 e r'e Peygamber mektup yazarak Esedler'in. Orada Abd al. Peygamber'in Bahreyn halkına ş öyle bir mektup yazd ığı görülür: "Tanrıyı ululadıktan sonra. Hz. Bahreyn'i 8. Hz. Tayylar' ın sularına saldırm. Hz. Ancak İslâmiyet'i kabul etmez iseniz sizden cizye al ınacaktır.Hz. ekinlerinizden yirmide birini verir. yılda Fars ülkesinin bir parças ı gibi telâkki edenler vardı. Peygamber zamanında orada Farslar'ın valisi Münzir bin Sâva idi. 10. Hz. yıldan önce nas ıl olup da islâmiyet'e dahil olduklarına iş aret eden kısa misâller vererek. Bunlar aras ında da Islamiyet'in kabul edildi ği yazılmış olan bir beyitten anla şılmaktadır. I. Muhammed onlara Amr bin al-As' ı yolladı. yâni Ezdler' den olan halk. Yahudi ve Hristiyan olan ahalisi ise al-Ala bin al-Hadrami ile barış yaptı. siz andlasmada anılan sartlarla emniyet içindesiniz.r. ter. bir yığın karışık haberler aras ından. Şimdi Yanmada'ınn Bahreyn gibi bazı bölgelerinin 10. yar ımada'da yeni semavi dini tammamış veya bundan haberdar olmamış bir kö şenin kalmadığını ispat etmek mecburiyetindeyiz. hurmalığınızın mahsülünden onda birini. âdeta henüz Hicaz bölgesinin s ımrlarım aş amamıştı iddiasında bulunan müste şriklere bu iddialarında haklı olmadıkları cevabını verebilelim. Muhammed öldü ğü zaman islâmiyet. Islam ın inceliklerini ö ğrenmek isteyince. Öyleki.amalarmı arazilerine girmemelerini ihtar etti. Peygamber T ay yla r' ın da sefaret heyetlerini kabul etmi ş ve onların kollarından olan bütün kabilelere mektuplar yazm ıştır. Peygamber buran ın büyüklerine islâmiyet'i veya cizye verme ği kabul etmelerini bildiren bir mektup yazd ı Ora halkından ata tapanlar ın bir kısm ı ve başkanları Müslüman oldular. Tayylar Islâmiyet'i büyük bir ço ğunlukla kabul etmi şlerdi. Gene İbni Sa' d'dan aldığımız bilgiye göre H a d r am a v t büyüklerine Hz. çocuklarınızı Medisi yapmaz iseniz. Sekizinci Hicret yıhnda Müslüman olan Oman halkı. Ancak ate şgedeler Tanrı ve Elçisinin emriyle . S.y ıkılıcaktır.Kayslarla Bekr bin Vâil ve Temim Araplarından birçokları yaş ardı . Hz. İbni Abbas' ın rivayetine bak ılırsa.

1740). Arap Yarımadasının kuzey bölgesinde oturan ve Hristiyan Bizans ile en yakın teması bulunan G a s s a 11111 a r'dan da 10. Muhammed'in bunlara yazd ığı mektubun metni çok enteresandır. Arabistan' ın hemen her buca ğında dinen ve siyaseten Hz. Kays bin isim ve başkalarından müte ş ekkil bir heyeti Hz.Ahtem. Riddenin sebebleri Veda Haccmdan yorgun ve zay ıf düşmüş bir halde dönen Hz. Taber ı Leyden bas ısı. Muhammed'e ba ğlı kabileler. Amr bin al . De Goeje bask ısı. C. C. 1710 . Yukarıda da söyledi ğimiz gibi. Muhammed Muharrem ve Safer aylar ını Medine'de sâkin bir şekilde geçirdi. Hz.. Hristiyanlar ve Yahudiler fırsattan istifade ederek islamiyet'i yeni kabul etmi ş olan kabile mensuplarını dinden dönme ğe 26 İbni Sa'd'a dayanarak Caetani. topluluklar veya bazı kabilelerin ileri gelen ş ahsiyetleri vard ı . ölümüne sebep olan hastalığa yakalandı . 27 Taberi. I. Peygamber ile birlikte haz ır bulunan el . VII. al Zibrikan Bin Bedr. 11.Necran' ın Hristiyan halkından da bir heyet gelip Hz. . Peygamber'e yollad ı. (fazla bilgi edinmek için bk. y ılda bir elçilik heyetinin geldi ği Vakıdi tarafından zikredilmi ştir 26 Gelen heyetin geri döndüğü zaman Islamlığı yaymayı baş arıp baş aramadığı hakkında kesin bir vesikaya malik de ğiliz. Mezopotamya'dan Bahreyn'e do ğru uzanan topraklara yay ılmış bulunan büyük T emim kabilesi Hicretin 9. Sonunda Müslümanların üstünlü ğünü kabul eden Temimler islamiyet'i kabul ederek memleketlerine döndüler 27 . Bu haber çarçabuk Arabistan' ın dört bucağına yayıldı . yılında Utârit bin Hacib. Tam bu sırada Peygamber. Mekke fethinde Hz. S. Nu'aym bin Zeyd.1. Temim kabilesinin hatiplerinden Utârid bin Hacib'e Sâbit bin Kays ile Peygamberin me şhur ş airi Hassan bin Sabit cevap verdi. yılın Muharrem ayında Ş am üzerine yürümek maksad ıyla seferberlik ilan etti ve ordunun ba şkomutanlığına azatlı kölesinin o ğlu olan Usame bin Zeyd'i tâyin etti.Akra' bin Habis ile Fezâre kabilesinden Uyeyne bin H ısn da bu gelen heyetin içine girmi şlerdi. kuzeyden. Böy lece Necran' ın Hristiyan halkı da dinen olmasa bile. Önce meziyet ve fazilet yolunda bir yar ışma yapıldı . Muhammed ile cizye vererek dinlerinde serbest kalmak ş artı ile bir andla şma yaptılar.Akra' bin Hâbis.. I. S. S.do ğu bölgesine gelince. Kuzey . 46. 23 . arap. el . hukuken Medine hakimiyetini tanımak mecburiyetinde kalm ıştır..

halkı isyana te şvik etmeleri. Arabistan' ı bir yangın gibi saran Ridde'nin ba şlıca sebeblerini ş öylece sıralıyabiliriz: 1) Peygamber'in hastalanmas ı ve ölümü. kendi ş ahsi menfaatlerine veya gene kabilelerinin korunmas ını temin tahsis etmek maksadiyle göndermediler. 2) Siyasi arzular ını tatmin etmek istiyenlerin çe şitli vasıtalara baş vurmaları. Bahreyn ahalisi. muvaffak olmak için Hz. memurlar mü şküllerini hal etmek için gene oraya ko şuyorlardı . Kudaalar'dan baz ıları. Riddenin Yayılması ve Önlenmesi Böylece Hazreti Muhammed'in son günlerinde ba şlamış olan Ridde Ebu bekr zamanında gittikçe yayg ın bir hal aldı ve Esedler. Tanrı Elçisiııin hastalanmas ı haberi bir takım kabile ş eflerinin siyasi gayelerini aç ığa vurmalarma fırsat verdi. Beni Hıfaflar. Esasen Arap yar ımadasmın büyük bir kısmının iktisadi ve siyasi bak ımdan Medine hükhmetine ba ğlanmış bulunmas ı bazı kabile ileri gelenlerinin haset ve k ıskançlığını uyandırmıştı. zekât ve cizyenin ve binnetice siyasi ve askeri nüfuzun topland ığı bir ba şkent haline gelmişti. Beni Âmirlerin hepsi vsr. Benu Bekr bin Vailler. 3) Halk ın zekât ve cizyeden muaf tutulmak istenmeleri. Bazıları isyan etmeden önce. D. Havazinler'in bir k ısmı.teşvik ettiler. Süleymler'den baz ıları. Temimler. Peygamber Muhammed'in himayesine sığındıkları için komşu kabilelerin baskın korkusundan uzak olarak ya şıyorlardı . Imru'ul-Kayslar. 4) Kabile asabiyetinden dolay ı Kurey ş hakimiyeti altına girmek istenmemesi. ince planlar düşündüler. Beni Câriyeler. Medine artık zengin ganimet mallar ının. 24 . 5) Yeni dinin ibadet usullerinin ve mükellefiyetlerinin Yar ımada'da henüz tam manas ıyla kavranamam ış bulunması . elçiler. E şca'ların bir kısmı. Yahudi kabileleri ile mesktin ve çeşitli dini inançlara ba ğlı toplulukların yaş adığı bir bölgede bu haber daha büyük bir tepki unsuru haline geldi. Bunlar topraklar ını Medine hükümetinin nüfuzundan s ıyırarak zekât ve sair adlarla toplanan vergileri. Oman Ezdler'inden Debalar. dinden döndüler.Nemr bin Kas ıtlar. Zekvanlar. Bu hareket Medine hükümeti tarafından isyan sayıldı . Böylece dinden dönen kabilelerin baz ılarının başında peygamberlik iddias ında bulunan bir tak ım âsi şefler görüyoruz ki. Yemen gibi Ebna. Hanifeler. Muhammed gibi görünmenin en iyi çare olaca ğı kanaatine ula ştılar. Kelbler. bunlar Islam tarihinin ilk devirlerinde ortaya ç ıkan ve bazıları sonradan iyi bir Müslüman olarak tan ınan yalancı peygamberlerdir. Yarımadanın dört buca ğına oradan emirler veriliyor. . Yarımadamn en akla gelmez kö ş eleri. Gatafanlar. Arap.

Bekr art ık Usâme'yi bekleyemedi. Ebu Bekr. Muhammed'in emridir diye Suriye'ye yollad ı . Ayrıca Tayylar. Gene sadık kalanlar aras ında Bahreyn'de Abdülkayslardan bazıları. Ebâ. Ebu Bekr hâlife olmadan önce. bunu fırsat bilen mürtedler. Bu işi bitirip Medineye dönen Ebu Bekr art ık elçilerle oyalama politikas ını bir yana bırakıp onbir birlik kurarak bunlara komutanlar tâyin edip isyan eden bölgelere yolladı . Bunlardan birisinde yalanc ı peygamber Tuleyha üzerine giden birlikti ki. Ebu Bekr Hâlifelik makam ına geçer geçmez yukarıda bahis konusu etti ğimiz irtidad ve isyanlara bakmadan Usâme'yi Hz. Hüzeyller.Sadık kalanlara gelince. Bunun üzerine Ebu Bekr dinden dönüp Tuleyha bin Huveylid'in etrafında toplanan Tayy. İşte. Fakat Abs ile Zübyan kabileleri acele olarak Medine üzerine yürüyünce. Peygamber'in emriyle Suriye seferine haz ırlanmış . vâlilere haberciler yollamak suretiyle bir müddet oyalama siyaseti takip etti. Cendel. Has'amlar. Esed ve Gatafan ve Kinanelerin bir kısmı üzerine yürüdü ve ileride Tuleyha bölümünde etrafl ıca görece ğimiz üzere Zul'Kassa ve el'Abrak sava şlarında bunları yendi. fakat onun hstalığı bu seferin bir zaman için geri b ırakılmasını gerektirmişti. Zebid kabilelerini de saymak gerekir. Maksad ı Usâme ordusunun dönmesini beklemekti. Vsâme. Tuleyha'mn işini bitirdikten sonra Temimler'den olan Mâlik bin Nüveyre'ınn üzerine. Gıfarlar. yâni Butah bölgesine hareket etmesi emrini de verdi. Böylece Hâlid'in kuvvetleri yol aldıkça. yuvarlandıkça büyüyen bir ça ğa benzedi. komutanlığına Hâlid bin Velid tâyin edilmişti. onlar da şunlardır: " İki Mescid (yâni Mekke ile Medine) aras ındaki kabilelerle Eslemler. Tihame yakımndaki Havâzinler. Kuzeyde bulunan Kelb ve Kuzaalar da dinden dönmü şlerdi. Cüheyneler. İrtidad edenler Kurey şlilerle Ensar arsındaki nefretten istifade edeceklerini sanıyor. Ebu Bekr ise bunu önceden tahmin edip Müslümanlar ın Mescid'de hazır bulunmalarını emretmişti. Ayrıca te şkil ettiği onbir birliğin komutanlrına da birbirinin aynı olan 25 . Becileler. Kâab ve Sakifler. Hadramavthlar.". Zu'l Kassa savaşının Müslümanların baş arısı ile sonuçlandığını gören mütered. Sa'd bin Bekrler de sadık kaldılar. Müzeyneler. bazı Yemenliler. Medine'de Müslümanlar ın sayısının az olduğunu düşünerek bir gece bask ımna hazırlandılar. Cüşemler. müşterek dü şman karşısında bu nefretin ortadan kalkaca ğını hiç hesaba katmıyorlardı Ebû Bekr isyan ve irtidad haberlerini ald ıkça.ditler derhal İslâm ordusuna iltihak ettiler. Yemen'de Kindeler.

Ay şe'ye verilmi şti. III.Esir. oras ı fethedilince birlikte Kudaalar üzerine gideceklerdi. Vedia ve Haris toplulu ğu üzerine. Suriye yaylas ında bir yer olan Hamkateyn üzerine. de Goeje bask ısı. Ümmii Zeml Selma binti Mâlik. Şuradan buradan kaç ıp gelmiş olan maceraperestler de onun taraf ını tutmu şlardı . Tuleyha bin Huveylid ve Butah'daki Malik bin Nüveyre üzerine. Vsd al . Ay şe onu azad etmi şti. Bahreyn'e gidecekti ". 3) Muldıcir bin Ebi Umeyye. 11) AM bin al Hadrami. Deba ahâlisi üzerine. Peygamber zamanında esir edilmi ş ve ganimet olarak Hz..Ansi'nin Kays bin Makşuh ile birleş en adamlarını yenebilmesi için Yemen' deki Ebnaya yardımcı olarak gidecek sonra da şimdi kısmen mürtedlerin tarafını tutmaya başlıyan Hadramavt' ı istila edecekti. S. Bu birlikler Böylece düzenlenmi şti: 1) Hâlid bin Velid. 1881. Gamr denilen yerde toplanmış olan as sileri de da ğıttıktan sonra Ümmü Zeml'in isyân ve irtidadını ortadan kald ırdı . babas ı da Mâlik bin Huzeyfe bin Bedr'dir. 9) Tureyfe (Yahut Ma'n) bin Hâciz. Peygamber ölüp kabileler isyan edince Ümmü Ktrfe'nın kızı Ümmü Zeml Selma binti IVIC ılik. Yemame'ye. Süelymler ve Havâzinlerin Süelymler ile birlşmiş olanları üzerine. Kudaalar. 2) İkrime bin Ebi Cehl. 65. - Hâlid . Bıı Ümmü Zeml meşhur Ümmü K ırfe binti Rebi'a nın kızıdır. sava ş belki de daha çok 28 İbn al . 7) Arfaca bin Hersume. sonradan Huzeyfe ile birle şmek üzere - Mehre'ye. S.Gabe.ve kendisinin emir ve tavsiyelerini ihtiva eden bir mektup verdi ". 8) Şurahbil bin Hasene de İkrime bin Ebi Cehl'in arks ından ona yardımcı olarak Yemame'ye yüriyecek. anasının devesine binerek irtidad etmi ş ve isyancıların başına geçerek Halid'in ordusunu bir hayli yıpratmıştı . Hz. - 5) Amr bin al As. 10) Siiveyd bin Mukarrin. 4) O sırada Yemen'den gelmi ş bulunan Hâlid bin Said bin al As' ı. Müseylime üzerine. 6) Huzeyfe bin M ıhsan. I. yalancı peygamber Esved al . Hz. Selma'nın etrafına toplananlar sadece kendi Huab kabilesinin erkekleri de ğildi. 26 . Hâlid bu haris kadını n devesinin bulunduğu yere bütün gücüyle hücum edip hatta Selma'n ın devesini vurana 100 deve ba ğışlayaca ğını vâdetmeseydi. Hz. Yemen'de Tilı ânıe'ye.. 29 Tabri.

Mürtedler 30 Belâziiıi. daha önce geçirdi ği tereddütten pi şmanık duyarak al-'Alâ ile birlikte Bahreyn'lilere kar şı savaşmak üzere yola çıkmıştı ". Zekât develerini Ebu Bekr'e teslim etti. 4) Ribablar. Meş hur Sumâme bin Usâl bunların başında gelmektedir. C. Abd al . Ribâb. Biri diğerinin yapt ığım yapmak istemi yordu. Taberi. Orada ya şıyan Zra ve Sebabice'leri do ğru yoldan ş aşırttı . Dehna çölünün ortas ında bir gece yarısı develerin ürkerek kaçması askerin cesaretini fazlas ıyla kırdıysa da. I. Zibrikan bin Bedr Hz. 177 v.ı uzayabilecekti. oldukça önemli bir zayıat vermiş olmakla beraber. Bu sırada Hanzala kolundan Yerbu'larm başkanı bulunan Mâlik bin Nüveyre ile ayn ı koldan olan Mülikler'in başkanı Veki'bin Mâlik dinden dönmü şlerdi. C. sonunda pişman oldu. fakat Halid askeri deltas ı sayesinde. 2 ) Amr bin Temim. S. S.Kays'lar ise Hutam'a uymay ıp bilâkis Münzir bin Staıa'ya ve di ğer Müslümanlara yard ıma koşuyorlardı . öt. Yolda Yemâme civarmdan geçerken Müslümanlara kat ılanlar oldu. Mezopotamya'dan Yemâme'ye kadar yay ılmış olan büyük Temim kabilesi dört esash kola ayr ılır: 1) S'ad bin Zeyd Menatlar. 184 v. türkçesi. Al . Bunların başında Kays bin Sa'lebe koluna mensub olan Hutam dinden döndükten sonra kendisine tabi bulunan Bekr bin Vâillerle birlikte harekete geçip Katif ve Hecer'e gitti. Fakat Kays bin As ım tereddüt geçirdi ğinden. 31 Taberi. Amr bin Temim ve Ribâb kabileleri İslâma sadık kalmışlardı. Peygamber zaman ındaki andini yerine getirdi. 359. Al-Alâ. Çünkü bu ikisinin araları açıktı . S. C. Zehebi. Birinci koldan olup Muka'is ve Butün adlar ını taşıyan kabilelerin vâlisi olan. öt. 134.. Avf ve Ebnâ'mn vâlisi olan Zibrikan bin Bedr zekatı toplay ıp Ebu Bekr'e teslim ederse.Kays bin As ım bir müddet tereddüt içinde beklemi şti. Ebu Bekr bu sırada al . Bahreyan'deki Ridde'nin önlenmesine gelince: Seyf yoluyla elde etti ğimiz haberlere bakılırsa 30 Bahreyn'de İslâmiyet'i kabul etmi ş bulunan bazı kabileler dinden dönmü şlerdi. Kays bin 'Asım da bu yolculuk s ırasında topladığı zekât deve ve atlarım getirip al-'Alâ'ya teslim etmiş. çölde gördükleri bir su onları yeniden hayata ba ğladı . türk. bu sefer de me şhur Ebu Hüreyre de bulunuyordu. Selma ve taraftarlar ını mağlup etti ve Selmayı'da harp meydanında katlettirdi. III.. 27 . Tarih al C. kendisi onun aksini yapacakt ı. 3)) Hanzala..Alâ bin al-Hadrami tarafından kuş atılınca vergi malları ile birlikte onu karşıladı ve tereddüdünün sebeplerini açıkladı. I... III. ter. Ama Hutam bu yardımı kesmemek için elinden geleni yaptı ve Müslümanları kuş attı. Hecer'e yakın bir yere kadar ilerledi. S.Hadrand'yi Mürtedlerle sava şmak üzere Bahreyn'e yolladı .Alâ bin al .

önce Şehrit'i Müslüman olmaya dâvet etti. Lakit bin Mâlik savaşta üstün gelecekti. Dinden dönmüş olanlar sa ğa sola kaçışmak te şebbüsünde bulundukça. Taberi bu savaş da mürtedlerin 10 000 ki şi kaybettiklerini yazmakt adır 32 . Önemli bir mevkii olan al-Gararesir edildiyse de sonunda affa nail oldu Ganimet malları İ slâmiyetin emretti ği üzere askerlere da ğıtıldı . Müslüman valiler al-'Alâ'dan ald ıkları emir üzerine bunlar ı yakalıyorlardı. Müslümanlığı kabul ediyorlar. yıhnda Oman'da Ezd'lerin ba şında bulunan Lakit bin Mâlik al-Ezdi isyan etti. 1979. Lakit taraftarlarını çoğaltırken. Müminler al . O. yahut memleketlerine dönmekten alakonuluyorlardı . Müslümanlar bir hayli esir ve ganimet elde ettiler. oray ı zaptetti ve durumu Ebu Bekr'e bir mektupla bildirdi. Bunlar Halife'den yard ım istediler. ilk ça ğrışta İslâmı kabul etti. İkrime bin kendi askerlerinin ba şında olduğu halde Mehre'ye gitti.Kays 'lardan kuvvetli bir yardım ekibi gelmeseydi. Ayr ıca Halife kendi emirlerini Yemâme'de tutmıyan İkrime'ye. MüslüManlar da kuvvetlerini artt ırmışlardı . S. Sonunda iki taraf Debâ'da karşılaştılar. Ebu Bekr Ezdler'den Arfece ile Himyerler'den Huzeyfe'yi yardıma memur etti. az kals ın. Kays bin Asım tarafından öldürüldü. Orada biri Şehrit'in diğeri Muharip o ğullarından Musabbih'in idaresinde toplanmış bulunan iki kuvvetle kar şılaştı .Hutam'ın. sonunda yaralı Hutam. askerleri ile Dârin üzerine yürüdü. Diğer bir kısmı ise Dârin'e geliyorlard ı Al-Alâ. Huzeyfe ve Arfece'ye yardım ettiği ve büyük bir ba ş arı kazandığı takdirde onu affedece ğini yazdı . Oman ve Mehre'de Ridde'nin önlenmesine gelince : Hicretin 12. Bahreyn' de Müslüman olanların artık bir tecavüze maruz kalm ıyacaklarından emin olunca. Arkas ında bulunan kabileklerin hepsi Şehrit'in izinden gittiler. Ebu Bekr ona Ş eybanlar üzerine yürümesini emreden bir cevap yollad ı. Kaçanlar. 28 . İkrime.'A/Cı'mn komutası altında günlerce çarp ıştılar. Oman bölgesindeki mürtedlerin i şini bitirdikten sonra. Debâ'dakinden daha şiddetli olan bir savaş sonunda mürtedler yenildiler. de Gaeje baskısı. Naciye o ğulları ile Abd al . Şehrit ile Musabbih'in araları açık olduğu için İkrime'nin i şi kolaylaştı . Ebu Cehl 32 Taberi. onunla birle şerek Musabbih kuvvetleri üzerine yürüdü. Şeref bakımından üstünlük iddialarında bulunan ve bir rivâyete göre peygamberlik de iddia eden Lakit İslâmlar'dan Ceyfer ve Abbâd'ı dağlara sığınmak zorunda b ıraktı . L C. Ayrıca bütün Mehre'nin Medine'ye boyun e ğmesini sağlamış oldular.

yâni Kays bin Makşuh al . San'a şehrini zaptetti. Firuz al . Ebna'dan olan Firaz al . esasında bir Arap . Kays bin Mak şuh al-Muradi. San'a'ya girdikten sonra memleketi çapulculardan ve Esved'in artakalan süvarilerinden temizledi.Muradi de Müslümanlar'ın eline esir dü ştü. Medine'de bulunan iki esirden. Her ikisi zincirlerle ba ğlanarak Medine'de Hâlifenin yanına gönderildiler. onun Cüşeyş al . vergileri kendi nam ına topladı . Ebu Bekr'in Yemen'e Firû z al . ırkan Arap olan Kays bin Makşuh al . Yemen'in idaresini kendi eline geçirebileceğini ümit etti. Fakat evine dâvet etti ği diğer iki kişi bir tesadüf eseri olarak onun plânlarm ı ö ğrendiler ve Havlanlar' a sığınmak üzere kaçt ılar. bu mücadele ancak çok kısa bir zaman için önlenebildi. Muhacir bin Umeyye'nin kuvvetlerinin çoklu ğu karşısında kurtuluş u Müslümanlara teslim olmakta görerek. Onlar Kays bin Mak şuh al . yâni Halife'nin Yemen'e memur etti ği kimseleri ortadan kald ırırsa. O.Muradrnin bu teklifini kabul ettiler. bir k ısmını karadan İran'a sevketmek istedi. Arap Kays. önce Dazaveyh'i öldürdü. amân andi bile almaya lüzum: görmeden Kays'dan ayr ılıp Müslüman karargâh' ına geldi. Muhacir bin Umeyye. bilhassa Dazaveyh'in katili olan Kays için. İşte bu yüzden o da hileye ba ş vurarak Ebna'dan olan Dazaveyh.Deylemi ve Dazaveyh gibi hemşehrileriyle birlikte i ş görmesi. Zira Yemen'in isyân ve irtidadında o da islâmlarla birlikte hareket etmi ş ve bir hâyli tehlikeleri göze almıştı . Kays bin Mak şuh al .Deylemi ise bo ş durmadı Ukayl ile Ak'lerden aldığı yardımcı kuvvetlerle Kays' ın üzerine yürüdü. Kays ise bekledi ği mükâfatı elde edememişti. Asi Esved.Muradi ise Esved'in şurada burada ba şı boş bir hâlde dola ş an süvarilerini kendisiyle birleşme ğe çağırdı . Kısa bir devre için i şler Kays bin Mak şuh'un ümit etti ği gibi cereyan etti. Yemen ötedenberi oldu ğu üzere gene Ebna'mn hükmü alt ına verilmi ş .Bu arada Yemen'de de ikinci bir ridde vuku bulmu ştu: Halife Ebu Bekr âsi Esved'in öldürülmesinde büyük bir rolü olan Firûz'u Yemen'e vâli tâyin etmi şti. kaçt ı. Ebu Bekr idam 29 . Bir kısmını deniz yoluyla Aden'den. Orada sükûnet ve düzeni yeniden kurdu. Firûz al .Deylemi ise Ebu Bekr'in gönderdi ği elçi ve mektuplardan sonra Tihâme ahalisinden olan Tâhir bin Ebi HWe'llin idare ettiği kuvvetlerle.Ebna mücadelesi idi.Muradi sava şı kaybetti.Deylemryi vâli tâyin etmesi. Firaz ve Cüşeyş'i öldürürse. Buna ra ğmen.Deylemrnin de büyük gayretleri ile ortadan kald ırıldıktan sonra.Muradi'yi son derece kıskandırdı . Ebna'yı üçe böldü. Yukarıda bahsedildiği üzere Yemen'in isyanı. Muhâeir bin Ümeyye komutasında Medine'den gönderilen bir ordunun yardımlarıyla takviye edilmi şti İki düşman San'a yak ınında çarp ıştılar. Bir müddet sonra Kays'a uymuş olan Amr bin Ma'di Kerib. Az sonra Kays bin Mak şuh al .

Yukarda aç ıkladığımız sebeplerden de anla şılıyor ki. Muhacir bin Umeyye. 165. Ziyad bin Lebid onlara karşı harekete geçmedi. Wiesbaden 1951. Muhacir bin Umeyye'nin gelmesini bekledi. • 34 Höhnerbach. Halife Hz. San'a'ya gelince Hz.Ridda aus İbn Hağür's isâba. Hz. gelen cevapta. 'Amr bin Ma'di Kerib de ayn ı zamanda affedildi. • 30 . Muhacir bin Umeyye. 10. Ziyad bin Lebid ve daha ikinci derecede baz ı Müslüman komutanlarm yardımlarıyla kindeler'den ve Riyad'da bulunan 'Amr bin Muaviyye'lerden küfre sapanlar cezaland ırıldılar Hadramavtlular'dan pek az insan dinden dönenlere yard ımda bulunmuştur. İkrime bin Ebu Cehl'den amân alarak Muhacir bin Ümeyye'nin kar şısına çıktı ve kendisiyle birlikte dokuz esire de amân taleb etti. Muhacir bin Umeyye ise Yemen valili ğini Hadramavt vâlili ğine tercih etti ve Firilz ile birlikte Yemen'i idare etti. Hadramavthlar Kinde'nin isteklerini yerine getirmediler. y ıllarında Arap kabilelerinin Ebu B ek r'e vergi verme ği reddetme manas ında anladıkları 34 Ridde tamamiyle siyasi ve iktisadi sebeplerden do ğmuştur.cezası verdi ise de o. yaz ımıza başlarken de bildirmi ş oldu ğumuz gibi. Oysa Arabistan'da Ridde'nin tarihine. Ebu Bekr'e bir mektup yazdı . Sonunda i ş Halife'ye havale edildi. s. İkrime bin Ebu Cehl. Muhacir ile İkrime'nin Hadramavt'a kadar ilerlemeleri emrediliyordu. Nuceyr kalesinde esir edilenlerden Eş 'as bin Kays. ilk İslam tarihçileri tarafından başlı başına bir kitap dolduracak kadar yer verilmi ştir. Hadramavt hâdiselerine gelince: Bu s ırada Hadramavt valisi Ziyad bin Lebid idi.dinden dönüp dönmemek hususunda da tereddüt geçiriyorlard ı . Hadramavtlular her zaman Ziyad bin Lebid'i korudular. Muhammed'den sonra zekât ödeme vakti geldi ğinde. bu cinayeti i şlememiş olduğunu. Peygamberin minberi önünde elli kere yemin etmek suretiyle teyid etti ği için affa nâil oldu. Ridde Kurey ş hükümetine kar şı 33 Belazüri.12. Bu emirler ise Hadramavt zekat ımn Kinde'de i Kinde'nin zekat ımn ise Hadramavt'ta da ğıtılması yolunda verilmişti. Kindeler'in bozguna u ğramasından sonra. türk. Ebu Bekr büyük bir mevki sahibi olan Eş 'as'ı affedip kendi kız karde şi ile onun evlenmesine müsaade etmi ştir ". Buraya kadar yazd ıklarımızla Ridde'nin ana çizgilerini göstermi ş ve bu arada en önemli Ridde olaylarım özetle ıniş bulunuyoruz. Ziyad bin Lebid halkı Peygamberin emirlerini eskiden oldu ğu gibi yerine getirme ğe davet etti. Watima's Kitâb ar . ter.. S. orientalistlerin Hicretin 11 .

Baş a geçen mütenebbiler atr ık bir putun adına değil. kâhinlik yoluyla nüfuz kurmak da sayılabilir. Ayaklanmaların Medine hükümetine yönelmiş bulunan nefreti. Hazret-i Muhammed'in ölümü üzerine bu vergi âmilleri. 3. kabile istiklaline ba ğlılık. sosyal ve siyasi durumun gizli sebeplerini ortaya ç ıkarmak bakımından ara ştırılması gereken bir konu olduğu gibi. politik ihtiras. zayıflamış bir halde zaman ımızda bile görmek mümkündür. siyasi bir kuvvet olarak islâmiyet'in baz ı bölgelerde henüz kuvvetlenmemiş bulundu ğuna örnek te şkil etmektedir. yoksa her yerde dinden ayr ılma demek de ğildi.. Hazreti Muhammed'in hükümetinin sonlarına do ğru. islâmiyet din olarak baz ı bölgelerde henüz derinle ş ememiş . sadece zekât vermek mükellefiyetinden de ğil. Skizzen und Vorarbeiten. hukuk ve din bak ımından aydınlatılmaları ve onlardan vergileri toplamalar ı için kabileler aras ına gönderdi ği zekât âmillerinin uyand ırmış oldukları hoş nutsuzluktan da do ğmaktaydı 35 . Yâni dini ödevlerine iyice al ış amamış olanların ayaklanmas ı din olarak İslâmiyet'in oralarda sathi olduğuna. e ğer islâmiyet'e sad ık kalan bir azınlığa sığınamadılarsa kaçmak mecburiyetinde kalmışlardı . Ş airlerin bu yolda. VI. Kureyş 'e vergi vermemek için ayaklananlar ın durumu ise. tıpkı Hazr et -i Muhammed gibi Allah'ın adına ortaya ç ıktıklarını iddia ediyorlardı . 7. hem de yerli aristokrasiyi mürakebe ederek. S. A Kabile rekabeti ve kabile istiklâline ba ğlılık: Araplar'da kabileler aras ında ötedenberi rekabet eksik olmam ış tır. Yukarıdaki açıklamalardan da anla şılıyor ki.bir ayaklanmaydı . Her 35 Wellhausen. gerek irticalen. siyasi kuvvet olarak da henüz iyice yerle ş ememişti. DI Ğ ER SEBEPLER Yalancı peygamberlerin ortaya ç ıkış sebepleri aras ında kabile rekabeti. buralarda Medine merkezi hükümetini temsil ederlerdi. Böylece Ridde bu devirdeki ruhi. yalancı peygamberlerin faaliyetlerine uygun bir bölge temin etmesi bakımından da büyük bir önem ta şımaktadır. Merkezden gönderilmi ş veya yerliler aras ından tâyin edilmiş bulunan bu vergi âmilleri hem vergileri toplar. Hatta bunu. 31 . gerek hazırlıklı olarak söyledikleri birçok şiirler. kuvvetini kaybetmi ş . bize kadar gelehilmi ştir.

S. demektedir. Ona. Bu misâl bize şefler arasında mevcut olan andlaşmalarm. III.. "Sen onu Müseylime ad ıyla anmaktan sakın. Yâni Araplar Kurey ş 'den çıkan Peygamber'e tabi olmaktansa.. tür. Kurey şli bir peygambere uymaktan daha iyidir". Kabile asabiyetinin en güzel örneklerinden birini daha Taberi'de buluyoruz". Hassan bin Sabit .. kendi kabilesinin üstünlü ğünü fırsat dü ştükçe. V ak ı drnin Kit ab -ül-Me gazi' sinde bu hususta ş öyle bir misal mevcuttur: "Fezare'lilerden Uyeyne bin Hısn. 154. kendi kabileleri aras ında çıkıp peygamberlik iddia eden birinin gösterece ği yolda yürüme ği daha uygun görecek kadar bu hususta ileri gidiyorlard ı . Yemame savaşı sırasında ele geçen esirlere sorular sordu ğu zaman. Muhacirân ve Ensar' ı metheden bir kaside ile cevap verdi. Kitab ül . III. S.Arap. halkın inançlarını ve Medine hükümetine dinen ba ğlı bulunmalarını kaale almadığını ifade etmesi bakımından önem ta şımaktadır.Megâzi. S. muvaffak olabilece ği nisbette müdafaayı âdeta bir vazife bilir ve hürriyetine oldu ğu kadar.Mülük. doğunun en asil. 38 Taberi. "Evet 36 Vikıdi. S. onbir erkek. Yüzy ılın ilk yarısına do ğru dini inançlardan da bazen üstün bir yer tutuyordu. Bunun üzerine Hazret-i Muhammed Sâbit bin Kays' ı ı çağırdı. o. Temim kabilesi nin.Umem ve'l .. 230'da Esed ve Gatafan kabileleri ile Tay kabilesinin baz ı boyları Tuleyha'nm etrafına toplandılar. Tanrı elçisi nerede?" diye sor dedikleri zaman o. onlar kendisine "Biz diyorduk sizde bir peygamber. "Hayır kendisini görmeden. III.50. Uyeyne Gatafan'lara ş öyle demi ş "Esed kabilesi ile aramızdaki andlaşmayı yeniliyece ğiz. Talhat ün-Nemri Yemâme'ye geldi. Bunun üzerine Temimilerin şairi Zibrikan bin Bedr. 39 Taberi. Bunun üzerine Temim kabilesinden on elçi Hazret-i Muhammed'e geldiler ve bunlardan birisi. bu kabile rekabeti. 32 . en zengin ve en kalabal ık kabilesi olduğu hakkında bir söylev verdi. III. Temim kabilesine bir bask ında bulunmuş. Ileride de aç ıklanaca ğı üzere. Tule yha'dan taraf olaca ğım. kabile asabiyeti ve ittifakları 37 Araplar'da VII. Temimiler yaln ız kahnca bu yarışmada yenilmiş olduklarını kabul ettiler ". Sabit hazırlıklı olmadığı hâlde. "Müseylime sen misin" diye sordu. ter. Nitekim Halid bin Velid. bizde de bir peygamber olsun" 38 dediler. Resâlullah ve taraftarlar hakk ında bir methiye söyledi.. Kahire 1326. S. krallar da bizim aramızdadır ve bizde kiliseler yapılır!" dedi Hazret-i Muhammed'in emri üzerine Zibrikan'a. Wellhausen yay ım. 37 Taberi. diye yaz ıhdır. bunların birleşmelerinin sebebi Cahiliyye devrinde aralar ında bir andla şmanm mevcut bulunmas ındandır. çünkü müttefikinaizden olan bir peygambere uymak. Arap. onu Tanrı elçisi diye anamam" cevab ında bulundu. ahalisinden "Müseylime nerede?" diye sordu. Tarih ül . Berlin 1882. 386. tür ter. asaletine de dü şkünlük gösterirdi. 245 . Müseylime onun yan ına geldiğinde. Temimileri öğen birkaç beyitle bunu karşılamaya çalıştı : "Biz en asilleriz. onbir kadın ve otuz çocuk esir getirmi şti.. 148. hiçbir kabile bize yeti şemez.

fakat zeldtttan muaf tutulmak istediklerini bildirdiler.same ordusu da Suriye'den Medine'ye henüz dönmemi şti. Peygamberin ölümü üzerine her tarafta ba ş gösteren dinden ayrılma ve isyanlar zekat vermek istemiyen kabilelerin işine gelmiş . bilhassa Temim ve Hanife kabilelerinin tamam ı ve kıskançlığını mucip oluyordu.. III. en. Çünkü hemen her kabileden irtidad yoluna sapanlar ın sayısı gittikçe artmakta oldu ğu gibi. iktisadi ve siyasi sebepler: islamiyet Arap Yar ımadasında geniş halk kütleleri tarafından kabul edilince. Bunun üzerine Talha "Senin yalanc ı olduğuna tanıklık ederim. Talha ondan "Senin yan ına kim geliyor?" diye ı sordu. çünkü islamın ş artlarından birisi olan zeka ve sava şlardan elde edilen ganimetler gene Medine'de toplan ıyordu. tür. Makrizi. Bu teklifi ba şta Ömer bin H att ab olmak üzere Sehabe çok müsait kar şıladılar. 221.. Mısır. B. 72.. "Karanlıkta geliyor" cevabını verdi. Talha ondan "Karanlkta m ı geliyor. hem siyasi bir merkez halini almaya ba ş lamıştı . dinde sabit kalacaklarını. Medine ş ehri hem dini. bizim için. 42 Taberi.. Mudarlar'ın doğru olan peygamberinden daha iyidir" diye söyledi. Arap. Secah ve M üs e ylirn e gibi yalanc ı peygamberlerin. Makrizrnin "en . 222. Yukarıdaki misâller gösteriyor ki. Bu yüzden H azr et .Niza ve t-tehasum fi ma beyne beni Ümeyye ve beni Hâşim" adlı kitabı da başından sonuna kadar Emevi ve Ha şimi kolları arasında yıllarca sürüp giden bu kabile rekabetini anlatmaktad ır40. ii. o.benim" diye cevap verdi..i Muhammed ölünce. aydınlıkta m ı geliyor ?" diye sorduğunda. Bunun tabii bir sonucu olarak iktisadi bakımdan da bu şehrin önemi artmıştı . ter. 1937. S. S. fakat Rebia oğullarından olan bir yalancı. 33 . Bu. öteki büyük kabilelerin.. Taberi'deki bir rivâyete göre 41 ancak K ur ey ş ve S akif kabileleri irtidad etmemişti. o. G at af an ve T ay y kabilelerinden baz ı kollar Medine'ye elçiler göndererek. çok say ıda ve oldukça nüfuzlu insanlar tarafından tanınmış olmalarının sebepleri arasında kabile asabiyeti ve kabile istiklaline ba ğlılık da yer almaktad ır. E s e d. bu suretle de Medine'ye gönderilmek için haz ırlanan zekât devleri yeniden eski sahiplerine iade edilmi ş veya kabile şeflerine teslim 40 Bu hususta fazla bilgi edinmek için bk. III. S. Esved. H av a z inler ise mütereddit kalm ışlardı BI. namazı k ılacaklarını. 41 Taberi.Nizâxe't-teht ısüm fi ma beyne Beni -eıneyye ve Beni Ha şim. Tuleyha. elçilere Ebu Bekr'in verdi ği cevab ı gene Taberi 42 şu ş ekilde anlatır: "Zeldıt olarak vermekte olduğunuz hayvanların bağlarını vermediğiniz takdirde bile sizinle sava şacağım". "Rahman geliyor" dedi. Arap.

cüz 55. siyasi hüviyetlerinin. 34 . Tuleyha. Araplar'da kâhinlerin verdikleri hükümler itirazs ız kabul edilirdi. Bu iktisadi ve siyasi durumdan faydalanmak isteyen baz ı kimseler. 44 A.73. 45 Gaudefroy Demonbynes et Platonov. kendi kasaba ve bölgelerini Medine hükûmetinin nüfuzundan s ıyırarak kendi ş ahıslarına ba ğlamak ve böylece zekât veya ba şka adlarla toplayacakları vergileri. İşte böyle bir gayeye ula ş abilmek için baz ı kimseler peygamberlik iddias ını da kendilerine uygun bir yol olarak seçtiler. Ayrıca kâhindiler de. 207'ne Vâk ıdrnin Kitab ür . .Riddesinden naklen Ömer bir Hattah'ın Ebu Bekr'e "Araplar yalmz mallar ı için hasistirler. 1926. Müseylime. Kâhinlik: Bütün bu hareketlerin meydana gelebilmesi için. Esved kısa zamanda güney Arabistan' ı Hicaz sınırına kadar eline geçirme ğe muvaffak olmu ş . Dikkati çeken bir cihet de ele ald ığımız dört mütenebbinin dördünün de dini hüviyetlerinin yanı başında. hepsi de birer siyasi. hatta askeri ş ef idiler. Fischer. S. S. kendilerinin ve kabilelerinin refah seviyesini artt ırmak için kullanmak istiyorlard ı . Nitekim her şeyden önce bunlar. Secah. Bir kabiledeki kâhin ekseriya kabilenin seyyidi olup idareci. yâni şeflik arzularımn yer almış olmasıdır. g. Bunlar kabileda şlarında uyanmış olan dini temayüllerden kâhinlerin eski ifade vas ıtaları olan secili konu şma usliibu ile söz söyliyerek kendi hesaplarına istifade etmesini bilmişlerdi. Esved ül .Ansi. 43 Caetani. Bu yılın sadakasını onlara bağısla" dediğini kaydetmektedir. İslâm Ansiklopedisi. S. Müseylime ise Yemâme toprakla= kırkbin asker ile savunmu ştur.edilmişti. münevver zümresine dahildi 44 İnceledi ğimiz mütenebbiler den olan Müseylime. e. Ömer bin Hattab' ın da söyledi ği gibi " Araplar yaln ız malları için hasistiler. a. Secah Medine hükûmetinin zay ıf anlarını beklemiş . C. Tuleyha İslâmlar üzerine ilk akıncı kuvvetlerini yollamış . bu siyasi ş ahsiyetlerin hususi kabiliyetlere sahip olmalar ı gerekiyordu. İst.' aşmıştı . VIII. mensup bulundukları kabilelerin en yüksek tabakasından idiler veya do ğrudan do ğruya bu kabilelerin ba şkanları idiler.. 137. Bunların halk üzerindeki nüfuzlar ı çok büyüktü ve onların bu nüfuzları çok kere kendi kabilelerinin s ınırların. 72 . İslâm taihi. Tuleyha. Esved ve Secah da kâhin idiler ". Kehânet maddesi.

. ter. I.. Diğer yandan Esved'in her zaman bir peçe ile örtülü olarak gezmesinden dolay ı Z u '1 . Fütuh ül . III.. 131.umar (h ı ile) lâkabım taşımış olması da muhtemeldir 49 . 60. ter. M ısır tabı (1320). S.Safa. teknıile.. S. adında da anla şılaca ğı üzere Yemen bölgesinde oturan Ans kabilesine mensuptu 46. Wellhausen. S. 163 v. Zira Samiler'de kâhinlerin ve peygamberlerin çok kere bir peçe ta şımaları eski bir gelenek icabı idi 5° Musa P ey gamb e r'in de böyle bir peçe ta şıdığı in eirde yazıhdır 51 46 Ans kabilesinin soyu hakkında geniş bilgi edinmek için bk. S. Wellhausen.IV.. 47 Bu isim yukarıda işaret edildiği üzere Abhala bin K'ab şeklinde kaydedildiği gibi (bk. S.. Mısır 1318. Berlin 1899. I.. Leknou II. 221. 111.) a şağıdaki tarihler-de ise Ayhala şeklinde kaydedilmektedir: Mes'udi. v. 135. tür. tür. S. S. Müruc uz-Zeheb ve Maadin ül-Cevher. S. öt. Gurer ül-Hasâis ül-Vaz ıha ve Urar ün-Nekâis ül-Fadiha.. El-Vatvat. Kahire 1901.. S.Buldân . tür.Buldân. S. öt. Sahih. arap.. S. v. 51 Incil.. Tarih I. 52'de "Himar Esved'in şeytanuun adı imiş" demektedir.ANS/ A. S.. Belâzöri. Esved'in soyu: Sahte peygamberlerin en tehlikelilerinden ve ilklerinden say ılan Esved ül-Ansi. Reste. Mısır 1284. Ebu'l .Fida. 111. el-Vatvat. 1.IV.. Şimdi bu dört ş ahsın tarih sırasıyla hayat ve faaliyetlerini gözden geçirece ğiz. s. 171. Tarih. Kitab ül .. 170. III. Gurer ül-Hasâis.. S. Ebu'l-fida. Birincisi peçeli. ter. Taberi. İbni Hald'ün.). Reste arabischen Heidentums. Ravzat us.. 188. 49 Taberi. ESVED . S. bazı marifetler yapan bir e şeği varmış . 50 Wellhausen. Ayhala'ya yüzünün siyah olmasmdan dolayı Esved denildi ğini Futuh ülBuldân. ter. S. Belûzâri.H ı m ar (ha ile) olanEsved' da denmektedir. 35 . 2.. 135. YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKIŞLARI VE BUNLARIN HAYAT VE FAALIYETLERI Yalancı peygamberlerin meydana ç ıkmasınm sebeplerini genel olarak yukarıda açıklamış bulunuyoruz. öt. 13 .İber.. 111.. 113. S. 171'de yazmaktad ır. Buhari . S. S. Asıl adı Ab h al a bin Kââb bin Avf 47 48 Z U umar (hı ile). öt. 189. 135.. S.. Futuh ül . Korintoslulara ikinci mektup (III. II. Kahire 1901. 1814 . II.. tür. arap. 914). yahut Zu '1 . arap. Mirhond. I. Paris.. 163 v. ikincisi e ş ekli demek olan bu iki lâkabin her ikisi de do ğru olabilir Çünkü Esved'in a ş ağıda görece ğimiz üzere. Reste arabischen Heidentums.18. 48 Belâzüri.

II. yüz kadar hayvan ı bir çizgi çizip bunun üzerinde sıraya dizer ve gene s ırasıyla hepsini mızraklar.. kuvvetli bir ipnotizmac ı olduğu kanaatini haklı olarak uyandırmaktadır. Halkı dehşet içinde b ırakan bu vah şiyane işi bitirinceye kadar... Birçok inan ılır kaynakların verdiği bu haberler. . 36 . tekmile S. Kendisine "Rahman ü 1. hastalanınca islamiyet'in henüz tam man asiyle benimsenmemi ş olduğu. Ravzat us-Safa. arap.. P ey g amb e r'in hastalığı haberi Esved'e ula şır ulaşmaz. Esved öyle acâip maharetler gösteriyordu ki. tür. S. tür. 50. . "Kalk" diye emir verdi ğinde de.S. Bir müddettenberi sessiz çalış an Esved bu haberi duyar duymaz peygamberli ğini ilan etti. Esved'in olağanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri: Esved bin Kâ'b bin Avf önceleri kâhinlik eder. S. Esved hayvanın kula ğına eğilip: "Rabbine secde et" dedi ği vakit. e.. İşte bu İranlılar'la Yemen'deki Araplar' ın karışmasından meydana gelen yeni nesle Ebnâ adı verilmiştir. bu haber vahim sonuçlar do ğuracak bir ş ekilde yayıldı .. g. Tarih übisiam. o kendisinin de bir peygamber oldu ğunu iddia ve her tarafta ilan etmekle kalmay ıp 52 Ebu'l . a. I. S. ondan taraf olduklar ını bildirdiler.Yemen" ad ını verip kahinlerin hyafetiyne bürünmü ş bir halde dola şmağa ve gitti ği yerlerde "R ahm an" ad ına konuşmağa başladı 53 Esved'in ortaya at ıldığı haberi duyulur duyulmaz An s ve M e zhiç kabilelerinden ba şkaları da ona mektuplar yollayarak. kalkardı . s. Pek çe şitli hayvanların alıştırıldıkları takdirde yapt ıkları birçok marifetlerden biri olan bu hareket o zaman Esved'e itibar edenler tarafından mühimsenmişti Sırası gelince anlat ılaca ğı üzere Esved teriplediği bir nümayış gününde. II. g.. 163 v. ter. yılında Hazr et -i Muhammed vedâ hacc ından dönerken. Onun bir e şe ği vardı .. Mezhiç kabilesinden birçoklar ı onun her arzusuna ba ş eğecek duruma gelmişlerdi. bu sefer de yıllarca süren Iran boyunduruğu altında yaş amağa mecbur kalmışlardı . 189. 111. II. 53 Belâzûri. 54 Taberi a. e. tatlı sözleriyle olduğu gibi halka gösterdiği bir takım hokkabazlıklarla da cahil insanları aldatmasını pek iyi bilirdi 52 Asıl yurdu ve do ğduğu yer K e hf-i H ub b ân idi.B. S. S. çok güzel konu şur.. o secde eder. İber. I. Zehebi. 915.. bizde onun kâhinli ğinin yanı sıra.Fida. IX. 171. 55 Caetani. 341. III.. ter. I. hiçbir hayvan çizginin üstünden kımıldamaz. Mirhond. g e. yahut ba şka dinlerle omuz omuza ya ş adığı bazı bölgelerde.94'de belki de bir yanl ışlık eseri olarak"Ebnalan yani Habe şlileri" dernekle Ebnâ'larla Habe şlileri biribirine kar ıştırmıştır. öt. a.. 221. İbni Haldûn. . Tarih. 2. Bu arada Hristiyanlar ın enkesif oldu ğu Neer an ş ehri halkı da Esved'e kolayl ıklar gösterdi 54 Yemen'de o sırada Ebna'lar hâkimdi 55 Habeş boyunduru ğundan kurtulmak için Ir a nl ı1 ar'ı yardıma çağının§ olan Yemenliler. Hicret'in 10.

Bunlardan birkaçnun adı : Şehr bin Bâzan.. öt.. 37 .. Esved'in irtidad etti ğini ileri süren bu ünlü tarihçinin iddias ını öyle kolayca kabul etmemiz mümkün de ğildir." Esved'in İslâmiyet'i kabul etmedi ğine dair ba şka bir delili de S eyrin rivâyetinde buluyoruz 60 Yemen'de isyân ba şlayınca Peygamber'in tâyin etmiş olduğu A. S. e. "Esved irtidad edip peygamberliğini iddia eden yalancılardandır. O sırada Necran valisi. San'a valisi ise Şehr bin Bâzan idi. Necran'da Müslümanlar'dan Amr bin Hazm ile Hâlid bin Said bin el-As " bulunuyordu. Necran halkı ona mektup yazd ı. Tahir bin Ebi Hule. O. 171. Müslüman memurlara böyle bir mektup yazmazd ı . Bazan ölünce Tanrı Elçisi bu vazifeyi sahabeden baz ıları arasında böldü. 42 v. 59 g.: Tanr ı elçisi. III.. Cerir o yıl Müslüman olmu ştu. Yukarda da söylendiği gibi Mezhiç kabilesi onun göstrdi ği acaip maharetlere hayran kalmış ve onun peygamberli ğini kabul etmişti. Mu' az bin Cebel ise Hazret -i Muhammed taraf ından Yemen'e gönderilen vali ve memurların. tür.. 44. a.. Esved'den de bir mektup ald ılar. Yalâ bin İTmeyye ve Amr bir Hazm ile Ziyad bin Lebid'tir.. . 57 Ebul'-Fida. tür. Cerir bin Abdullah Beceli'yi İslâmiyet'i kabule çağırmak üzere Esved'e gönderdi. sizden ziyade müstehak ız" diyordu. mektubunda "Ey yabancılar. ül . Topraklar ının bize b ırakınız .. ter. 58 Belaziiri. vergileri hakk ıyla alıp almadıklarım kontrol etmek ve İslam dininin teferruat ı hakkındaki bilgileri halka ö ğretmek maksadıyla oraya yollanmış bulunuyordu ". g. 271'de Hâlid bin Said bin el-As' ı San'a'da vali olarak göstermektedir. Bâzan ile birlikte Yemenlilerin İslâmiyet'i kabul etmesinden memnun olmu ş ve Bazan' ı bütün Yemen ülkesinin valiliğine tâyin etmişti. e.Fida der ki ". e.Sehir ve kasabalar da Bazan' ın emri altında idi. ter. S. Ebu Musa el Eş'ari. Firuz. arap. ilimizden aldığınız toprakları bize veriniz. g. Hemdanlarınki A'mir bin Şehr. H a zr et -i Muhammed'in oraya tâyin etmi ş olduğu Amr bin Hazm. B el â zûri'de bunun tam aksini ispat edecek olan şu sözleri görüyoruz: "Tanrı Elçisi öldüğü y ıl. S. S.. Hristiyan ve M e c ilerden ald ığı cizyeye muhalefet etmekle kalmayıp Hazret-i Muhammed'in hasta olmas ından fay56 Taberi„ tür. a. g. S. Necran halk ı bunları sürüp şehri Esved'e teslim ettiler". ter. I. 214. S. Abdullah bin Kays. Âmir bin Şehr ül-He ınedâni. e. Esved Müslüman olsaydı . Anlaşılıyor ki. Oluncaya kadar bu vazifesi devam etti. tür. Esved İslâmiyet'i kabul etmedi ". 163. III. III. Hâlid bin Said bin ül-ks. 60 Taberi a. Necranlılar da ona bazı vaitlerde bulunmu şlardı . Zira T ab eri de onun İslâmiyet'i kabul etti ğine dair bir kayda tesadüf etmediğimiz gibi.bütün Yemen'i kendi hâkimiyeti alt ına almaya te ş ebbüs etmişti. biz bu toprak ve toplanan mallara. Esved Medine hükümetinin Yemenli Müslüman halktan toplad ığı zekât malları ile Mus evi. I. Dazaveyh gibi önemli memurlar Peygamber'den aldıkları mektuplar üzerine haz ırlanmağa başlamışlardı ki.smir bin Şehr.Hemedâni. I..

111. bu iddiamn do ğruluğuna bizi inandırmaktad ır 64. Ebnalara yardım etmelerini bildirdi. peygamberlik iddialarını ise sadece bu emelinin tahakkuk etmesi için bir vas ıta olarak kullanmıştı . g.. arap. yeni ülkeler fethetme ğe önem vermi ş . ter. Çünkü kaymbabası Bazan Müslüman idi. Bu ayaklanma. sonra da di ğer orientalister (bunların en sonunculanndan olan Höhnerbach da dahil) kitaplannda kabul ediyorlar.. Kendisinin de Müslüman oldu ğu Hondmir. Şu halde Ebu' 1 . Kurey şliler'in Yemen'deki hakimiyetini de yıkmak istiyordu. H a zr et 'i Muhammed. Çünkü Belazûri.dalanarak. S. Firûz'un Islâm' ı kabul ettiğini (arap S. Müslüman bile olmadıklarını iddia ediyor ve onun bu fikrini önce Caetani.Fi d a'mn söyledi ği gibi Esve d'in dinden dönmü ş olması bahis konusu olamaz. Büchner (Encylopedie de l'Islam. Esved'in isyanı kısa zamanda bir yangın gibi güney Arabistan'a yayıldı .Bu iddiay ı Kays için kabul etsek bile Firûz ve di ğer Ebna hakkında münaka şasız kabul etmemiz pek güçtür. g. III. 36'da Ebna'n ın Mecusi olduğunu hatta Firûz. emirlerini ve tavsiyelerini bildiren mektuplar yoll ıyarak Hic a z'dan çok uzakta bulunan bu bölgelerdeki isyan hareketlerini bast ırmağa koyul du. onun valiliği sırasında Yemen'de islamiyetin yay ılmaya başlaması. VI. 172) yazmakta. İşte böylece milli bir isyanın başına geçmiş bulunan Esved yeni bir din kurmaktan ziyade.Siyer. 221. 61 Taberi.. 38 .. I. 64 Wellhausen. S.. e. 214. 220) de Firfız'un ş öyle bir kasidesini kitab ına almaktadır: " benden önce Islâmiyet'i kabul edenlerin Müslüman olmalar ı bizi Muhammed'e. İ bni Ab b as'a göre Esved ül . sadece Medine hükûmetine kar şı değil. II..Ebnâ'dan olan Azad'm Müslüman oldu ğu da şüphe götürmez. a. Medine ile Yemen aras ında bir ihtilafın mevcut olmamas ı.. aile ve tabasma itaaattan ahkoymad ığı gibi islannyet'ten olan payımızı da eksiltmemiştir " Bu kasideyi Firûz. Aksi halde Resulullah ırk ve din bakımından yabancı olan bu unsura dayanarak Esved'in ortadan kald ırılması gibi mühim bir işe te şebbüs etmezdi..Hemedûni ile Firûz ve Dazav ey h 'olmuşlardır 62 Mirhond daha önce ölmüş bulunan B az an' ın Müslüman oldu ğunu 63 ve Yemen halkını islam'a te şvik ettiğini kaydetmiştir ki. 62 Bu >Imir bin Şehr ül . I. Buna karşı. S.. Ayn ı zamanda bu kimselere de. S. Firûz ile Cüşeyş üd-Deylend ve Dazavehy'i istahri'ye ve Cerir bin Abdullah' ı ise Zu-l-kila ile Zu Zuleym'e elçi olarak yollad ı ".. ter. 448'de aç ıklamış tır. hasta olmas ına ra ğmen. 63 Mirhond.. Skizzen.Hemedânryi ırkdaşı Şehr bin Bâzan veya Bazan ile kan ştırmamamak gerekir. tür. Böylece Veber bin Yuhannes'i. 102'de) Firtiz'un Müslüman oldu ğunu tekrarlamaktadır. . a. Gene bu konuda. Yemen'deki Ebnalara bir elçi göndererek E sv e d'le sava şmalarım ve onlara yazmış olduğu mektupta adları bildirilen baz ı kimselerden yardım istemelerini emretti.An s i'ye kendi ülkesinde ilk kar şı koyanlar Âmir bin Ş ehr ül . S. S. Tahran 1333. ayrıca Taberi (tür. aynı zamanda İ slâmiyet sayesinde üstünlü ğünü muhafaza eden Ebnalara kar şı idi de. II. Bunu teyid eden daha ba şka kaynaklar da vard ır. Dazaveyh've ileride de görece ğimiz Kays bin Mak şuh'un Müslüman memuru olmak şöyle dursun. III. e. S. Habib üs . Arap Kays ile mücadeleye ba şladığı sıralarda söylemi ştir.

III. I. S. Çünkü Necran'daki Müslümanlar'dan olan Ben ül-Hâris'ler bile irtidad ederek Esved'i Necran'a davet etmi şlerdi. arap. iber.. S. Skizzen. 70 Taberi. 112.lu Ş ehr. V.. S. San'a'dan d ışarı çıktı . bunlar mensup oldukları kabilelerin en ileri gelen insanlar ındandılar. 39 . Şehr'in kansıdır. Leyden 1940. ter. Burada Esved Sana'y ı ele geçirdiği vakit Hölid bin Said bin ül .. Bözön' ın karısı olarak gösterilmiştir.... Mahmud üs ..Esdri'ye rastladı . hakikatte Azad. Arap.Kebir.bazı râvilere göre ise Muhacir bin Umeyye'yi oradan d ışarıya çıkarmıştır. 1297. Birkaç gün sonra Müslüman kuvvetleri. Höhnerbach... 215. Arap. İ st. tür. Yalnız  k . Yezid bin Husayn ül . Mârib'de Ebu Musa el . H adramavt bölgesi sınırından Tâif vilâyetine ve Bahreyn bölgeinden Aden'e kadar olan bütün topraklar ı eline geçirmi ş bulunuyordu". 67 Taberi. 474'de yanlış olarak Merzubâne Azadi.. Esved'in yamnda Kays bin Abd-i Yegiis (buna Kays bin Hübeyre Makşuh Muradi de denmektedir) 66 Mu aviy e bin Kays ül .Cenbi. Necran'a do ğru ilerledi ve isyanın onuncu gününde Neer an' ı zaptetti. (Belözöri. S. . Müslüman olanlar da ya kaçmak yahut dinlerinden dönmüş görünmek mecburiyetinde kald ılar. Ebu Musa da Sekeısik kabilesine misafir oldular. 69 Belödiri. S. 171. 214. a. 'e göre Mak şuh lökabun almasının sebebi bö ğür boşluğundaki bir hastalıktan ötürü da ğlanmış olmasından ile gelmiştir.Efkel ül Ezdi gibi ş ahsiyetler vard ı ki. Bu arada Peygamber'in Yemen'e. Ziyad ül-Kindi ile zekât meselesi yüzünden meydana gelen anla şmazlık sebebiyle K in de halkı da irtidad edip Esved'den taraf olmu şlardı ".. Eyyüb Sabri. S. e. Zebid'lerden. Ş ehr bin B âz ân da isyan ın yirminci gecesinde Esved'e kar şı harekete geçti. I. g.Harisi ve Yezid bin el . ların adeta hâmisi olmuştu 89 Bu süre içinde Esved... İkisi birden Hadramavt bölgesine s ığındılar. 67. 35 . 65 İbni Haldûn. 178). onun Şaub bölgesinde olduğu haberini aldılar. ter. a. tekmile. I. S.. Esved Ş ehr'i öldürdü 87 San'a'yı zaptetti.Tabakat ül . S. Böylece kuvvetlenen Esved.Siyer. 66 İbni Sa'd. VI. Mezhiç'lerden. Kitab üt . çok kere adet oldu ğu üzere ma ğlisıp başkanın karısı Merzubâne Âzad ile evlendi 68 . Muaz bin Cebel Sekun kabilesine. S. tür. e. Esved kendi peygamberli ğini kabul etmek istemiyen Ebrıdlara pek fena muamelelerde bulundu. 68 Wellhausen.. g. III. vergi âmillerini kontrol etmesi ve İslâm dinini oradakilere ö ğretmesi için görevlendirip yollad ığı Muaz bin Cebel de kaçtı . San'a'ya do ğru yürüdüler ve zafer rüzgarı pek de umulmad ığı halde Esved tarafına esti. Esved'in ortaya at ıldığı sırada San'a valisi Bazân' ın oğ bulunuyor ve pek tabii olarak onu en büyük dü şman kabul ediyordu. Di ğer Müslüman memurlar ın her biri o günlerde sığınacak yerler aradılar ve bu arada Ak kabilesi de bun. Üded'lerden birço ğu ona uymuşlardı . Ş ehr bin Bâzân. 31. 383. 78. S.

. Şehre girdikten sonra Ebna'lardan olan Firaz'u kendi taraflarma meylettirme ğe muvaffak olmu şlardı". Fakat Peygamber buralarm emirli ğini başkalarına verince. S. As er. Muâz bin Cebel. 47). Bu sırada Esved'in baş arısı daha da artt ı. Müslümanlar ona kar şı cephe aldılar. Kays hakkında buraya kadar verdi ğimiz bilgi Belazari'de biraz daha değişik olarak şöyle anlatılmaktadır: Hazret-i Muhammed. o. D azeveyh ve K ays' ı küçümseme ğe. tür. karısına duyduğu hayranlık onu bu kabileye son derece s ıkı ba ğlarla ba ğladı .. Aden ve el Cend'i hükmü alt ına aldı. Peygamber'in emirlerini yerine getirmtk için derhal harekete geçti.kabilesi kıyı bölgelerde Esved'e boyun e ğmemişti. Hamdanhlar ve başkalarınan müte ş ekkil bir birlikle şehre girme müsaadesini alabilmişlerdi. III. 71 Höhnerbach. Bu mektupta Hazret-i Mumed. Mezhiç kabilesi valiliğini de Amr bin Mâdikerib'e vermi şti". vilayetlerin idaresini baz ı kimselere vermeği uygun buldu. Geri kalan bölgelerde. Esved'in hiyle yoluyla yahut çarpışılarak ortadan kald ırılmasım. Kays'ın Esved'den korktu ğunu ve belki bir gün kendisini ortadan kaldırmak isteme ği düşündüğünü tahmin etmi şti. e. dinin korunmasını. yardımı ümid edilen ve dininde sebat gösteren herkese sözlerrinin eri ştirilmesini emrediyordu. Esved bu büyük ve kolay zaferlerden pek ziyade gurura kap ıldı . tür.. Bunun için Muâz ve arkada şları Hazreti Muhammed'in emirlerini Kays'a anlattılar. bazı kıyı bölgeleri eline geçirme ğe muvaffak oldu. Esved peygamberlik iddias ına kalkışmca Amr bin Mâdikerib de irtidad ederek Esved'e tabi oldu. Seyf'in bu husustaki rivâyetine bak ılırsa. 72 Mirhond. Kays bin Makşuh ül-Muradryi Ebnalar ı kendi tarafına kazanmak için Ferve bin Müsik ül-Muradi ile birlikte Yemen'e yollam ış . II. Fakat şöyle bir misal veriyor: "Kays'm Müslümanl ıga. Esved böylece geniş topraklara sahip olunca. bunlar ise San'a civarına gelince Esved'den taraf görünerek. memleketine döndü. 221: Amr bin Madikerib Islam olmu ş ve Peygamberden Zebid'in emirliğini istemişti. mektubu getiren Veber bin Yuhannes'tir (Taberi. Bu s ırada Peygamber'in Sekun'lara sığımmş olan memurlarından Muâz bin Cebel bu kabilenin bir kolu olan Beni Bekr'den bir kadınla evlendi. I. S. 112. onlardan yüz çevirme ğe meyletti. 101. komutanlarından ve Ebna'dan olan Fir ılz. a. ter. Bu suretle de birçok Müslüman memurlar Muâz sayesinde bu kabile mensuplar ı tarafından himaye gördüler. 73 Belaziiri. dinden dönenlerle sava şılmasım. ter. İşte tam bu s ırada Hazret-i Muhammed'in mektubu bunlara ula ştı. g. Askerin komutas ım Amr bin Madikerib'in ye ğeni Kays bin Abd-i Yegils'a" Ebnalar ın idaresini Firılz ve Dazaveyh'e. Galâfika.. 172... arap. Kays bu daveti gökten inmi ş bir müjde gibi sevine sevine kabul etti. Mezhiçliler. g.. S. karşı' kötü davrandığıııı 40 . S. Bu rivayetin do ğru olmadığım Höhnerbach da kabul ediyor. Bundan ötürü Yemen kolayca Evved'in eline dü ştü diye kaydedilmi ştir. e. a. Ş er ce. O.

41 . Ey Esved. onu serbest b ıraktı. Hffibuki Kays asil. Bunun için Bel'azürrnin yazdığı doğru olamaz diyor. I. Kays'ın bu hararetli konu şmasından. öyle kolayca tasvib edilebilecek iddialardan de ğildir. Ter. yoksa devletini elinden alcak. Höhnerbach. Şeytan bana. Seyf'in verdi ği haberlerin do ğruluğunu teyid etme ğe yardım etmektedir. Yemen'in ikinci Ridde'sinde Müslümanlara kargı ityi davranınamıştır. Zira Esved gibi cebbar ve zeki bir adam ın. ağaçtan meyve kopar ır gibi. sen Kays' ı yak ın adamlarından kadın.Bizce Taberrnin Seyf'den ald ığı yukarıda yazılı birinci fivâyet daha doğrudur. I. Esasen l3elâzfıri menşeini göstermediği bu rivâyetin hemen altında şöyle demektedir: Onlar Yemen'e geldiklerinde Hazret'i Muhammed'in ölüm haberini aldılar (Belâzûri. Zul-Hinıar'm başına andiçerek. S. Kays'ın Halife Ebu Bekir'e kar şı cephe almas ı. Kays gibi taraftarlara sahip ve ku şku uyandıran önemli bir ş ahsi. Bu rivâyet ise ileride de gösterileceği gibi. Esved'i kendi vücudundan daha aziz tuttuğuna ve hiyanet fikrinden çok uzak bulundu ğuna. hatta bizzat Belâzâri (Ter. onun başını kopar. o şeref derecesinde sana denk olduktan sonra. Amir bin Şehr. a. Bu nokta Höhnerbach' ın gözünden kaçmış olmak. Zi Kilâb. Fakat Esved bu hususta casuslar ı vasıtasiyle bazı haberler almış olacak ki. Esved'in öldürülmesinden sonra vukubulan Yemen'deki ikinci Ridde sırasında. Esved'in öldürülmesinden sonra Yemen'de ikinci bir ridde olay ını ortaya çıkarmak suretiyle islâmlığın başına yeni bi gaile açmazdı . Dazaveyh. Böylece Müslümanlar'dan Cü şeyş üd-Deylemi. 172).. "Neler" diye sorunca. Kays bin Abd-i Yeg ıls çalışmaya koyuldular ve gereken yerlere mektup lar yolladılar. onu inandırmağa çalıştı. safdilâne bir şekilde San'a'ya kabul etmesi. Seytan'm yalan söylediğine. Ebna'yı sürüp çıkarması da. Esved'in şüpheleri belki de biraz hafiflemi ş olacak ki. 71. 173). Zi Zuleym' ın Esved'e karşı harekete geçtiklerini ve kendilerine yard ım vaadleriııi ihtiva eden haber(Seyre göre) bir takım misâllerle Yemen'in birinci Riddesinde açıkça görüyoruz". Ey Esved. E ğer Kays samimi bir Müslüman olsayd ı. Kays arkada şlarının yamna koşup durumu anlatt ı . bu rivâyeti gene adlar ını açıklamadığı râvilere dayanarak cerhetmektedir. ihaneti içinde sakladı. onun şerrinden sakın. senin düşmanlarının taraf na ı geçti. Kays on dan bu sözleri işittikten sonra korktu. g. Ter. yahut başını kesecek" diye söylüyor dedi. Zi Merran. e. o (Yani Esved'in şeytanı) neler söyledi biliyor musun?" dedi. hem de Hazret-i Muhammed tarafından memur edilmi ş bir ş ahsi. Onlar Esved'in şüphelerinin ortaya çıkardığı bu büyük tehlike ve tehdit alt ında ne yapacaklar ını düşünürlerken. "Şeytan diyor ki. Firûz. Kays bin Abd-i Yegils'u ça ğırtıp ona: "Ey Kays. Tür. birçok kaynakların verdikleri haberlere aykırı düşmekte. Zi Zrıd.

ikinci rivâyette daha k ısa. 42 . . bu imkânsızdır.. Ter.75 Belâzfırrde (rap. Firûz üd-Deylernrnin izad' ı ziyaret etti ğini söylemektedir. S.. Cü ş ey ş ve taraftarlar ı onlara . amcas ımn kızı Merzubâne Âzad'm yanına girer ve Esved'in yaptığı kötülükleri ona hatırlatır. III. Esved hakkında "Esved pis bir adamdır. 76 Mirhond. a. yâni Kays. üçüncü ziyareti Firûz'un yapt ığım bizzat itiraf etmektedir. 50) Seyf'in bizzat C ü ş ey ş 'd en nakletti ği birinci rivâyete dayanarak..D eylemryi saraya gönderdiler 74 Burada Taberi (Tür. Gene Seyf bu defa men şei Fir z'a dayanan (Taberi. hemen hemen ayn ı vak'a tekrarlanır. Şöyle ki: Firûz saraya gider. kendileriyle hemen iş birliği yapni'a ğa hazır bulundu ğu karşılığını verir 76 İşte bu sırada içeriye .. g. gusletmez. Âzad. Firûz. kocas ının katili olan Esved' in dünyada en çok nefret etti ği insan olduğunu.leri aldılar. San'a'dakiler.satırda) birinci şahısta konuşan Cü ş ey ş yerine Kays yazılmıştır. 172) bu hususta bir kay ıt mevcut de ğildir. Cüşeyş 'den şüphelendiği için onu döver. 60) rivâyetleri naklederken. yani Seyf'in Firûz'a dayanan ifadesi her iki fivayette de mevcut oldu ğuna göre ikinci rivâyet esas olarak alınabilir. Çünkü Cüşeyş . II. kadınların şeref ve haysiyetlerini çi ğnediğini. 74 Taberrnin Zökir Kadiri Ugan tarafından yapılmış olan tercümsinde (III. Ter.. tür.. D azaveyh. daha kestirme olarak anlatılmıştır. Kays: "Ey amcamm kızı" diye Azad'a hitap eder ki. I. dinletemediler. S. Âzad ise Ebniklan'd ır. 221: Karısının. Birinci rivayette Esved. belki de öldürülmekten onu kurtar ır. 112. Çünkü onlar Hazret-i Peygamber'den Esved'e kar şı bir hareket haz ırlamaları için mektup almışlardı San'a'dakiler Esved'in şüphelerinin artmas ından ve kendilerinden önce harekete geçmesinden korktuklar ı için evvelce Şehr bin Bâzânia bunun öldürülmesinden sonra da Esved'in kar ısı olan Azad ile i ş birliği yapmak gerekti ğine karar verip Azad' ın ameasıoğlu olan. e. Ancak hadiseler. hep uyur" dedi ğini kaydediyor. S. Şu halde Firûz'un saraya gitti ği muhakkaktır75 . 5. S. Merzubâne imdada ko şup akrabası olduğunu söyliyerek. Cüşeyş'in Azad'a gönderildi ğini yazmaktadır. Âzad Firûz'un süt karde şi olduğunu ve onunla her zaman konu şacağım söyler. S 50. Merzubâne Âzad' ı ziyaret eden kimsenin. Şarap içer. onun amcas ı oğlu olan Firûz oldu ğunu kabul etmek her halde daha do ğrudur. . kendilerinden emir almadan harekete geçmemelerini yazdılarsa da. III. Sadece "Bunlar Esved ile evlenmi ş bulunan eski vâlinin karısı Merzubâne'ye gizlice adam gönderdiler" diyor. Bu iki rivâyetten hangisinin do ğru olduğunu kesin olarak söylemek güç olmakla beraber.. ter. Tük. ama Esved bu söze hiç bakmaz. Sonra Firûz saraya gönderilir. kendisinin saraya iki defa gitti ğini bildirmekle beraber. Firûz'u d ışarı çıkartır. artık onu yok etmek tamam geldi ğini söyler ve ondan yardım ricasında bulunur. Firûz ü d . Eşini öldürdükten ba şka halkı sefil ettiğini. Zira Kays Arap.

. S. Esved.. 77 onun kendi akrabası olduğunu söyleyerek. Zehebi. hayat ından pek fazla ümidi kalmam ış bir halde bu adamı takibe mecbur kaldı . Bir gün. III. 448'de Azad'm Müslüman olduğu açıklanmıştır. ter. 78 Buraya kadar yazd ıklarımız aynen Cüşeyş için de rivâyet edilmi ştir Bk. 80 Firfız üd ... ter. S. Gene Taberl.. Taberi. ey Esved.Esved bin Kâ'b girer. O. Hazır bulunanlar bu müthi ş manzara kar şısında.. Gene başını yere koyup dinledikten sonra. sen ise tilkilik ediyorsun" demesi üzerine. duğu açıklanmıştır. meydanda kumun üzerine bir çizgi çizip bu hayvanlar ı çizginin boyunca hep bir hizaya dizdi. Sonra hükümdarlık atım getirtti. Kays bin Mak ş uh âsidir. tür. 341'de de "Melek bana haber verdi" şeklinde bir riayet vard ır. III. Fil-az bu tehlikeli i şten böylece kurtulup arkada şlarının yanına geldi. S. S. O. 48.. fena halde kızar. onun başını kes" diyor. kocas ını muaheze edince.. Esved'in şüpheleri korku halini alma ğa başlamıştı . 59. bu defa ş eytanın: "Ey Esved. hayvanın ağzına mızraki ile vurduktan sonra onu sal ıverdi. e. Zu'l-Himar' ı devirmek isteyenlerin hepsinde oldu ğu gibi. tür. 49) Esved'in ağzından nakledilirken "melek" şeklinde olup diğer bazı Islami rivâyetler bunu " şeytan" şeklinde nakletmişlerdir. g. onu yakalayıp "Hükümdar seni çağırıyor.. Firaz'un kar ısı Azad ile böyle samimi bir ş ekilde hasbihal etti ğini görünce. Topluluğun ortasında durdu. dedi. San'a meydanında nefret uyand ıran müthiş bir sahne haz ırladı : Şehir halkını meydana topladı . III. 77 Hondmir. bundan sonra hayvanları bıraktı .beylemPnin Seyf yoluyla intikal eden rivâyeti (Taberi. Hayvanlardan hiçbiri çizginin öte tarafına geçmiyordu. ter. At kanlar içinde sokaklarda ko şmağa başladı ve sonunda yere yıkıldı . 43 . 50. tür. öldü. a. hayret. III.. Firaz'u saray ında görünce şüpheleri büsbütün artt ı . I. onun sağ elini ve sağ ayağını kes" dediğini haber verdi 8° Firaz bu sözleri duyunca kalabal ığın içinde kaybolma ğa te şebbüs etti Fakat evine yakla ştığı sırada Esved'in adamlar ından birinin. I. ba şını yerden kaldırıp: Yan ımda bulunan melek bana. Tarih übislâm. Fakat Azad. tür.. 79 Taberi. S. Firüz'un üstüne at ılıp başına vurma ğa başlar. Esasen aynı cildin 57. Esasen Hazret-i Peygamber'in mektubunu alm ış bulunan Necran'm Müslüman kalan ahalisi de ba şka tarafa göç edip bir araya topland ıklarmdan. Daha sonra Esved m ızrak" elinde oldu ğu halde yere kapand ı 79 Bunca hayvanı uğruna kurban etti ği ruhun sesini duymak istermiş gibi kula ğını yere vermişti. syfasında birinci şahısta konuşan Cüşeyş üd-Deylemi ol. Esved bundan sonra yüz kadar deve ve inek getirtti. ter. o. Esved yapt ığı hareketten utanç duyup özür diler 78 . nefret ve korku içinde kalmışlardı. Elinde hükümdarhk mızrak' oldu ğu halde sarayından çıktı . Bundan sonra elindeki m ızra ğı ile hayvanlara vurma ğa başladı. Böylce bir müddet durduktan sonra. Firûz âsi ve azgınlardandır. Firaz'da da bir hançer sakl ı idi. bu sırada nefsini korumak gerekece ğini ..

Sonra Kays bin Abd-i Yegös.düşünerek. bir kandil ışığını takip ederek vard ı. Firûz. Çünkü o. 62'de "şiddet ve hiddet gösterdi ği sırada elinin titredi ğini ileri süren şahsın Kays olduğunu" rivâyet ediyor. korku ve şaşkınlık içinde kaldı . Esved uyanabilir. Esved'in yatt ığı odaya. S. Şayed Esved kendisini öldürmek isterse.e ğe koyuldular. onun başımn bulunduğu tarafı Firûz'a iş aret etti. yaya olarak Esved'in yan ına geldiği sırada onu. Firûz etlerin da ğıtılmasında gereken ihtimamı gösterdikten sonra. Firûz'u tekrar saraya ça ğırtarak. Esved'e yakla şıp onun yüzünü görünce. e. Esved her halde bu gece iyice sarho ştu. sarayın arka tarafında bir duvar' ın iç kısmından beraberce bir delik aç ıp sonra perdesini indirdiler. Art ık her ne bahas ına olursa olsun. gözlerini açm ış Firûz'a bakıyor. II.. Firûz onun emrini yerine getirdi. Esved'Ie kar şılaşanın Firûz olduğu ve Esved'in Firûz'u döverek dışarıya çıkardığı yazıhdır.. Dazaveyh hep birlikte bu delikten içeriye süzüldüler. tür. 44 . bir eliyle . g. San'a halk ına biraz evvel öldürdü ğü hayvanların etlerini bölmesini emretti. Merzubâne'ye bir adam yoltay ıp tertibat almak üzere kendilerine yard ım etmesi gerekti ği haberini ulaştırdılar. S. Firûz. III. ter. emri yerine getirdi ğini haber verip çekildi. az önce Esved'in davetini kendisine tebli ğe gelen adama pay vermedi. A. 82 Mirhond. vakit geçirmeden suikasdi sonuçlar ıchrmak gerekiyordu. onlar da muhafız kuvvetler olarak vazife görmekte idiler.zad. S. kendisine yaklaştırmadan.. Tanrı adını anarak kendisini işkenceli bir şekilde öldüreceğini. Fakat. a. O da Firûz'u Esved'e şikayete gitti. ihtiyarh ğım ileri sürerek 82 reddetti. onu ve sonra yan ında bulunan adamlar ını hançerliyecekti. Esasen. Fırsatı kaçırdığı takdirde her şeyin mahvolaca ğım bilen Firûz. adama vadederken buldu. silahını gizlice hazırladı . diyerek F ir z 'un onu öldürmsini teklif etti ve buna karar verildi Firûz k ılicım arkadaş larının yanına bırakarak (ihtimal unutmu ş olacak).. Buradan odaya geçtiler ve Esved'in o gece öldürülece ğini Firöz. Esved'in öldürülmesi: Önce suikastçiler geç vakit arkada şlarına direktifler verdikten sonra sarayın arka tarafına açılmış bulunan deliği genişletm. Esved'i öldürmek işini D az a v ey h. Onu yata ğan içinde ba şı ayağı ne tarafta oldu ğu belirsiz bir şekilde yatmış ve horluyor buldu. Merzubane. Esved onu görür görmez. Bunun için Esved'in dü şmanları. Azad'a söyledi " C. bir yandan da " şeytamyla konuştuğu Kususi dille" birşeyler söylüyordu. aha evvel davranarak. Fakat bu sözleri i şittiğini hissettirmeden. K ays ise ben gürültü ederim. 222'de böyle söylüyorsa da Taberi. 81 Firûz'a dayanan Seyf'in rivâyetinde. Himy e r ve H amd an'lara haber gönderildiğinden. niyetini yüzünden anlam ış olmalı ki.

S. baz ı kayankların ifadeleri bu iddaya uymamaktadır. yahut Ebnâ'dan olan kimselerin bilhassa bunların çocuklarını rehine olarak beraberlerinde götürdüler. 117. bu cüretkar Müslüman'ı ". Filaz arkadaşlarının yanına ko şup kılıcım aldı (Cüşeyş 'in rivâyetine göre hep birlikte. S. alınan rehineler geri verildi. tekrar onun odas ına döndü. 45 . Ezd kabilesine mensup Veber bin Yuhannes'i de alarak şehrin en yüksek kalesine ç ıktılar. ter. Veber bin Yuhannes'in Müslüman olmad ığım iddia ediyor. arap. 173. tür. onlar ın arkalrından adamlar yeti şip yetmiş kadar süvariyi esir almaya muvaffak oldular. küçük büyük yediyüz ki şinin eksik oldu ğunu' farkedip oların serbest bırakılmasını Müslümanlardan istediler. 164. Bu arada. S. San'a ile Necran şehirleri ars ında dolaşıp durdular. Dazaveyh. Ancak hepsinin birlikte onun odasına girmi ş olmaları ihtimali daha kuvvetlidir.. tür. tür. Muhammed'in Tanrı elçisi olduğuna tanıklık ederim. Buna kar şılık Fil-az ve Kays'in vaktinde ald ıkları tedbirler sayesinde. Belli kayanklar ımız. S. Mesela İbni Sa'd (Kitab üt . Esved'in ne ş ekilde cezaland ıracağım merakla beklerlerken. ter. halbuki Caetani bu hususta kayanklar ın verdikleri bilgiye itimat göstererek onun Müslüman oldu ğunu kabul etmektedir. Kays ve ötekilerin Firaz'a yard ım ettikleri hussunda birle şmektedirler. I. g. Esved Tanr ı'nın düşınanıdır"" Ezanı işiten halk kalenin önünde toplanm ış Veb e r'i. S. Filaz onun ba şını gövdesinden ayırırken Esved öyle şiddetli bir "bö ğürtü" çıkardı ki. ter. Veber'in yanında bulunanlar Esved'in öldürülmü ş olduğunu ilan edip teyid makamında onun ba şını halka fırlattılar. Kays ve di ğerleri onun gö ğsüne oturdular. Firâz'un rivâyetine göre de Firilz yaln ız olarak). III. boynunu k ırdı . Sabaha kar şı saraydan ç ıkıp arkada şlarının yanına geldiler. Tanrı uludur. Öyle anla şılıyor ki. 74.onun sakalı''ı tutup. S. a.. bir Tanrıdan başka Tanrı yoktur. 217.. Hayret ve korku içinde kalan Esved taraftarlar ı kaçıştılar. 55. ne yapacaklar ını. 383) Kays bin Hubeyre Mak şuh'un peygamberlik iddias ında bulunan Esved 83 Ebu'l-Fida. Taberi'nin dayand ığı ravilerin hepsi Esved'in Firaz taraf ından öldürüldü ğünü kaydediyorlarsa da. odanın dış arısında bulunan muhafızlar koşuştular. 85 Wellhausen. öldüğünü sanarak arkada şlarına haber verme ğe koş arken kzad onun ete ğini çekip. Kar şılık olarak. e. Taberi. e. 84 Belazuri. Caetani. IX. etrafa nas ıl haber salacaklarım konuşmakla geçirdiler. Veber oradan ş öyle bir ezan okudu: "Tanrı uludur.. kaçarlarken de önlerine gelen yerli...Tabakat. S.. Bu teklif kabul edildi. III. V. Taberi. Esved'in henüz ölmediğini söyledi. g. Firâz ve Arap Kays o geceyi sarayda Merzubane'nin yanında. kapıyı vurarak bu sesin nerden geldi ğini sordular. a. III. kzad onlara "Peygambere vahiy geliyor" diye seslendi " Böylece muhafızları kapıdan uzaklaştırmağa muvaffak oldu. Böylece San'a'y ı terketme ğe mecbur kalan Esved taraftarlar ı.

448. S... II. 52.i Muhammed'in bu yoldaki "Esved öldürüldü.. İbni Haldfm. a. II. tür. 173) onun Peygamber'in ölümünden be ş gün önce öldürüldü ğünü ve bu haberin Ebu Bekr'in Hilafet° geçi şinin onuncu gününde Medine'ye ula ştığım yazmak86 İbni Haldün. sonra geri dönüp arkada şları ile birlikte tekrar Azad' ın yanına döndüklerini. II.. III. 52). Müslüman memurlar gene eski yerlerine dönme ğe başladılar. Taberi. Yemen bölgesi Esved gibi bir müstebitten kurtulduktan sonra. e. a. g. 173) esas olarak Kays' ın Esved'i öldürdüğünü anlatmakta ve biraz a ş a ğıda bazı râvilerin onun Firûz tarafından öldürüldü ğünü zikrettiklerini pek kısa olarak kaydedip geçmektedir. Dikkat edilirse. Belâzûri de (Filtuh ül . tür. 60. 52). S. ter. Firûz'un Esved'i katletti ği hususundaki haberler daha a ğır basmaktad ır. Halbuki Buhari (Sahih-i Buhari.. Ter. 60). onu sâlih bir insan olan Firûz üd-Deylemi öldürmü ştür" hadisinin kitaplarda daima tekrar edilmesi.. 208.İslam. S. Nihayet Medine'den yeni bir emir gelinceye kadar Sehabe'den olan Mu' az bin C e b e l'i seçtiler". I. Burada Firûz'un silahs ız olarak Esved'in odasına girdi ğini.İber.Buldan. fakat mektup Hazret -i M uh amm e d'e de ğil. 131) gibi kaynak kitaplar. Mirond' (Ravzat üs . Peygamber'in gâipten ald ığı bu haberi kaydettikten sonra. III.Vatvat (S. o zaman Kays' ın onun başını gövdesinden ayırdığını yazmaktadır. VI. 164. 222) da ise bu rol Kays ile Firûz arasında bölünmüştür. Hondmir. İ ber.... II. S. 341.. Zehebi (Tarih ül . Esved'in boynunu kırdığım. S. Bir yandan da bütün olup bitenleri mektupla Peygamber'e bildirdiler. S.)..Ansi'yi öldürdü ğünü yazmaktadır. g. 57. 131. Wellhausen.... a. ter.. Skizzen. aralarından birini başkan seçmek hususunda anlaş amadılar. S. g. Her ne kadar Caetani bu hususta Mirhond'u mehaz göstermi ş ise de elimizde bulunan (Leknou 1914) bask ısııda böyle bir kayda tesadüf edemedik. Ayrıca İbni Sâ'd gene (V.Sefa. a. tür. 165. Ebu'l-Fida. En .. ilahi bir kaynaktan alarak.. Bundan ba şka. "Esved'i öldürenler aras ında Firûz üd-Deylemi dahi vard ı" demekle Firû z'u Kays ile işbirliği halinde göstermektedir. III. Esasen Hazret . I. I. e.. 34. onun Esved'in öldürülmesinden bir gün sonra öldü ğünü kaydetmişlerdir ". onun Firûz tarafından katledildiğini pekala yazdıkları gibi. e.. El . S. S... . 57) gibi tarihçiler de Peygamber'in ölmeden önce. Halifesi Ebu B ekr'in eline varabilmi şti Zira baz ı tarihler. haber verdi ği "Esved öldürüldü. ter.Büldân. onu sâlih bir insan olan Firûz üd Deylemi öldürmüştür" sözlerine dayanarak Esved'in katilinin Firûz oldu ğu yolundaki kanaatlerini aç ıkça belirtmi şlerdir... - Yukarıda açıklandığı gibi..ül .. 389). 87 El-Vatvat. Fakat. Taberi (Tür. tekmile. hadiseye en yak ın olan ça ğda bile inanc ın bu yolda olduğunu teyid eder. S. Belazûri (Fütuh ül .Nevevi (I. 46 . S. I.. İbni Haldiin (Kitab ü]. I. e. 164). g.. a. S. Ebu'l-Fida (Tarih I.

Hattâ ertesi gün için onları yeme ğe davet etti ve ilk gelen Dazaveyh'i öldürdü. gösterdi ği bu boş gayretten sonra. onlardan üstün bir mevkie geçirili şi. "Ebnalar sizin memleketinizde yabancı ve göçmen bir kavimdirler. Hazret-i Peygamber zamamnda öldürüldü. Bu suretle Esved'in hükümdarh ğı bazılarına göre üç ay sürmü ş tür.tadır. Denebilir ki. onlarla dostmu ş gibi hareket etti. Fakat Himyerli u'l-K il â ile arkada şları onun bu fikrini kabul etmediler. III. Halife Ebu B ekr. göç etme ğe mecbur bırakılan bu aileleri kendi topraklar ından geçtikleri sıra88 En-Nevevi bu tarihle beraber ba şka bir rivâyeti de nakletmekte ve "O. Fakat çok kısa bir zaman için. 11. Ama Ebnalara da yakla şmadılar.Muradi. 89 Taberi.. Arap K ay s'ı kı skandırdı ve bundan dolayı E z v a'yı (Himyeri hükümdarlarının adı ve Zu'nun ço ğuludur). Kays. Ş ehir halkı telâş a düştü. Fakat baz ı Arap kabileleri. Firitz'u Yemen'e vali tâyin etmişti. Onları kendi hallerine b ırakırsanız daima saltanat süreceklerdir. Firaz ve Dazaveyh ile isti ş arede bulundu. y ılın Rebi'ül-evvel ay ının sonunda katledildi ği meydana çıkmış oluyor " D. Cü ş ey ş hemen hemen birlikte San'a'da i ş görmekte ve Yemen'i idare etmekte idiler. Firâz'un Halife tarafından . Esasen serseri bir hayat süren Esved'in süvarileri. Böylece Esved'in H. Ben onlar ın başkanlarını öldürerek geri kalanlarım memleketten sürüp ç ıkaraca ğım" diye tahrik etti". Cahiliye devri adet ve inançlar ım bırakmış ve islâmiyt'i henüz pek sathi bir şekilde kabul etmiş olan Yemen'li bir kısım halkın yeniden irtidadına vesile olmuştur. 216. Firaz yolda iken iki kadın arasında geçen konu şmadan bunu ö ğrenip kendisi için de aynı akibetin haz ırlanmış olduğunu anlıyarak karde şi Gu ş na ile H avlanlara s ığındı . Ebna'nın bir kısmını da zorla İran'a yolladı . onun Kehf-i Hubban'da isyâna ba şlamasından ölümüne kadr geçen zaman ın ancak dört ay olduğu yolundadır. şurada burada dola ş an Esved'in süvarileri ile temasa geçti ve onlarda kendisine bir dayanak buldu. rakiplerini böylece uzaklaştırınca San'a'da idareyi eline ald ı . Daha önce Dazaveyh. tür. Kays bin Mak ş uh ül . Seyf yoluyla bize kadar gelen Firâz'un rivâyeti. Yemen'de ikinci Ridde: Esved'in öldürülmesi ile Yemen'de islâmiyet yeniden zafer kazanm ış oldu. Çünkü Hazret-i Muhammed'in ölüm haberi. Kays ise herkesten ziyade korkmu ş göründü. Firaz. Yemen'de ikinci Ridde'nin önderli ğini yapmıştır. güya San'a'y ı tehdide ba şladılar. S. ter. Kays gayesine eri şmek için. Ba şı Peygambere getirildi" demekte ise de yukar ıda not 87'de adlar ı geçen eselerin hiçbiri böyle bir iddiaya yer vermemi şlerdir. arzular ı hilafına. 47 .

nöbetçiler buna kamp uzakla şırlar. E. 48 . Tahir bin Ebi Hale komutas ında . S. Muhâcir Yemen'de te ş ekkül eden kuvvetlerle birleş erek kendi kuvvetini artt ırdı . Firüz. Demek ki. "Peygambere vahiy geliyor" diyince. III. hiçbir vicadan azab ı duymadan idam karar ı verdiyse de. Medine'de bulunan iki esirden bilhassa Dâzaveyh'in katili Kays için Ebu Bekir. ter. Kays daha önce Esved'in süvarilerinin dola ştığı San'a ile Necran aras ındaki bölgeye kaçmak suretiyle kurtuldu. Kays'dan ayr ıhp Müslüman olmadan9° ve aman bile elde etmeden Müslüman karargahına gelip teslim oldu.. elçiler ve mektuplarla Tihâme ahalisine. tür. Bilhassa Tâhir bin Ebi Hâk'nin idaresindeki kuvvetlerle Firüz'a yard ım ettiler. Ma'dikerib de affa nâil olup her ikisi ailelerinin yan ına dönme müsaadesini alabildiler. elli kere Dazaveyh'i öldürmediğ ini yeminle teyid etmesi üzerine" Ebu Bekir onu affetti. di ğeri siyasi olmak üzere iki tarafl ıdır. Esved'in öldürülmesi hususunda. 91 Belâzfıri. Kays'a aleyhtar olanlar ı toplayıp San'a yakınında Kays ile sava ştı ve onu yendi. 92 Onun peygamberli ğine yakınIrmın inanmış olması muhtemeldir. Netice: Ana kaynaklara dayanarak buraya kadar inceledi ğimiz Esved'in hayatı. 226. arkasından da M uh cir bin Üm e yy e'nin komutas ında bir orduyu Yemen'e yollad ı .. o öldürülürken ç ıkardığı müthiş sesi duyan nöbetçilere İzad. tür. biri dini. 90 TaberI. I. Biraz sonra Kays bin Mak şuh da Müslümanlara esir dü ştü ve her ikisi zincirle ba ğlanarak Medine'ye Halife'nin yan ına götürüldü. ter. Bu sırada memleketine dönmü ş bulunan Kays bin Mak ş uh ile Amr bin illa'dikerib iyi geçinemiyorlardı . Bu sırada Ebu Bekr. Gene görülüyor ki. . bu i şi Firüz'un teklifine uyarak yapmışlar ve onun Kays'la sava ş a başlama imkanını sağlamışlardı .. Bu kabileler. görüldü ğü gibi..da himayelerine ald ılar ve Kays tarafından görevlendirilmi ş olan muhafızları öldürdüler. Sükünet ve düzeni yeniden kurdu. Muhacir'in kuvvetlerinin çoklu ğu da Amr' ı korkuttu ğundan. 174. Muhacir San'a'ya gelince memleketi çapulculardan ve Esved'in arta kalan süvarilerinden temizledi. Esved'in vahiy ald ığına onun yakınında olanlar inanm ışlardı . cinayeti i şlemiş olduğuna dair elde müspet bir delil bulunmad ığından ve Kays'ın Peygamber'in minberi önünde. S. Firüz'a yardım etmelerini bildirdi. geçici bir zaman için de olsa gösterdi ği ipnotizmacılık mârifetleriyle etrafındaki bazı insanları kendi peygamberli ğine inandırmış olmasına ra ğmen 92 onun bu tarafı çok hareketli geçmi ş bulunan siyasi hayatına nispetle pek sönük kalm ıştır.

Yemen din bak ımından olduğu gibi. Yukarıdanberi anlat ılanlar da gösteriyor ki. fakat bundan dolay ı o kadar çok gurura kapılmıştır ki. her ne kadar Rahman' ın adına konuşmakta oldu ğunu ve bir melek vas ıtasıyle vahiy aldığını sık sık söylemişse de. Esved bir milli isyamn önderli ğini üzerine almıştır. Bir yandan da gün geçtikçe. onun peygamberli ği de derhal unutulmuş . Esved hakiki hüviyetiyle . görünmiyen yüksek bir Tanrının adına ortaya çıktığım iddia etmi ş olduğu muhakkaktır. E ğer o. bunlar kaynaklara nazaran daha çok kendi ş ahsi kuvvetini tanıtmak maksadiyle söylenmiş sözler olup ilahi bir tak ım emirlere benzemekten tamamiyle uzakt ırlar. Esved'in ölümü ile birlikte .Esved yeni bir din kuramamış . ölümünden sonra dini eserinin devam etmesi. eski dinlerini b ırakıp islamiyet'i kabul ederek Medine hüldimetine ba ğlanan halkı. fakat önderli ğini üzerine almış olduğu milli hareket Arap Kays'la gene de devam etmi ştir. İşte Esved Ebna'nın Yemen'deki nüfuzunu tamamiyle k ırmış . O. Peygamber'in hastal ığı haberinden. Esved savaş çı bir peygamber s ıfatiyle ortaya at ılmış ve kısa zamanda büyük topraklar ı eline geçirmiş . Yâni Esved'in in bir çok taraftar bulmas ının sebebi. ve Yemen'deki bazı kabileler arasındaki vergi meselelerinden do ğan Ridde'den istifade etmesini bilmi ş ve gizliden gizliye hazırlanmaya başlamıştı . Daha önce belirtildi ği üzere bu durum onun hayatına malolmuştur. sakinleri bakımından da heterogen bir bölge idi. onlara hakim olmuş ve Ebnalarm idarelerini de kendilerinden olan Dâzaveyh ve Firâz'a vermek suretiyle. Kureyş ' in hâkimiyetine tâbi kalmamak ve Yemenliler'i din bak ımından da kendisine bağlamak için peygamberlik iddias ında bulunmuştur. hakiki bir peygamber olarak tan ınsaydı . halkın ona sırf dini bir inançla ba ğlı bulunmasından ileri gelmiyordu. her ne kadar yakın taraftarlarından bir kısmını kendi peygamberli ğine inandırmağa muvaffak olmuşsa da. yeni ve kutsal bir kitap da b ırakamamıştır. cesur ve iktidar ihtiras ı ile dolu. inahir bir siyaset adam ı idi. halka zulmetme ğe ve fazlaca sarho ş olmağa başlamıştır. sadece sezi ş kuvveti fazla olan kurnaz. Bu durum da Esved'in çabuk muaffakiyet elde etmesine yard ım etmiştir. 49 . hiç olmazsa bunun kalıntılarımn daha sonraki devirlerde ya şıyan râvilere bir nebze olsun malzeme te şkil etmesi gerekirdi. Esasen. Yemen'de uzun y ıllardan beri hâkim bir zümre halinde ya şıyan İranhlar'ın çocukları olan Ebnâlar artık Yemen Arapları'mn tahammül edemedikleri ve memleketlerinden uzaklaştırmak istedikleri bir s ınıf haline gelmiş idi. O. Bununla beraber Esved'in Mnsevi. onları kendine ba ğlamıştı . arkada şlarını küçümseme ğe. öteden beri ticaretlerine vergi almak suretiyle engel te şkil eden. Hristiyan ve İ slam monoteizminin tan ınmış ve yerle şmiş bulunduğu Yemen'de bir putun ad ına değil.

S.. 360.Esedi ül . y ılında putperest Kurey şlilerle birlikte Medine'yi kuş atmış bir düşman. peygamberlik iddiasında bir komutan. şöyle ki 94 Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel bin Nadlet ii! .Fakasi. 50 .Esedi ül . 93 İbn ill-Esir.Esir'e göre onun soyu ş öyledir93 : Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel bin Nadle bin ül-E şter bin Hecvan bin Fak'as bin Tureyf bin Amr bin Müseyl bin ül . S. Üsd id-Gâbe. 9. Tuleyha'mn birinci defa islamiyeti kabulü: Tuleyha'mn hayat ım tarihen mallim en eski günlerinden alarak inceleyecek olursak.Kâmil fi't-tarih. daha sonra da Hâli d bin V eli d'in ordularını ciddi şekilde uğraştırmış olduğundan tarihte oldukça önemli bir yer kazanm ıştır. Tecrid. TULEYHA BIN HUVEYL İD Sahte peygamberlerden ikincisi olarak inceleyece ğimiz Tuleyha. III. 65. : B. Buzaha sava şından bir müddet sonra ise Kadisiye ve Nihâvent sava şlarında Islam ordusunun zafer plânlar ım hazırlayan kıymetli bir Müslüman askeri olarak görmek mümkündür. A. 94 Zehebi. İbn ül . I. onu Hicretin 5. yılında kabilesinden bir heyetle birlikte Medine'ye gelip islâmiyet'i kabul etmi ş bir mümin. Müslümanlar ona k ızdıkları için " Tul e yh a" yâni "Talhacık" adını verdiler. 299.Fakasi. ş ahsiyet itibariyle di ğer sahte peygamberler kadar kuvvetli olmamakla beraber. e] . Tuleyha'nm soyu: Asıl adı "Talha" olan Tuleyha. S. bir aral ık Medine'yi tehdit edecek derecede cesaret göstermi ş . Kahire 1288. Zehebi bu soy kütü ğünü daha kısa gösterir.Esir. Necid'de oturan Es e d kabilesinin ileri gelenlerindendir. Hicretin.2. Leyden 1867. 10. yılında mürtedlerin ba şına geçmiş . İbn iil .Hâris bin Dudan bin Esed bin Hüzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar ül .

daha ziyade islam' ı terketmi ş olanları dine davet ve dinde kalanlara da bir tak ım vaızlarda bulunmak üzere Ebu Bekr tarafından gönderilmiştir. Böyle bir iddia tamamiyle yanl ış bir görüşün ifadesidir. Bu noktaya kadar hadiseleri oldu ğu gibi açıklıyan Vacca (Enc. Zehebi. 298. S.. Bir iki kehanet sözü.. Tuleyha ve taraftarlar ı hiçbir vakit Müslüman olmam ış lard ı ki. 874).bu önemli noktay ı atlayıvermiştir. S. o bütün iddialar ı na ra ğ men hakiki bir peygamber de ğ ildi'. en küçük teferruat ı bile didik didik eden C a et ani . a. Hâlid' in savaştan önce Tuleyha'y ı İslâmiyet'e davet edi şini. İbn ül . Esed kabilesinden bir heyet Peygamber'i ziyaret edip ona "Ey Tanrı'nın elçisi! Biz sana Tanrı'nın birliğine ve senin Tanr ı elçisi olduğuna tanıklık etmek üzere geldik.En k ı sa ş ekilde yukar ı ya ald ığı m ı z Tuleyha'n ı n maceral ı hayat ı n ı n tarihi de bize gösteriyor ki. Ebu Bekr'in kendisine verdiği mektuptan da anla şıldığı gibi. bunun sonucu olan Ridde. Bundan dört y ıl sonra. IV. 51 . Peygamber'in ölüm haberi. her yerde önce dinden dönenleri dine davet emi ş . III.. g. Üsd ül . y ı lda kabilesi ile birlikte islamiyeti kabul etti ğ ini apaç ı k anlatt ığı halde. İrtidadla mücadelenin daha sonraki olaylarında da görülece ği üzere Hâlid. sıra kendi fikrini yazma ğa geldiğinde. I. o. baz ı kabile ileri gelenlerinin menfaat ümitleri..Gâbe. 874.. II. Bu i ş için sen. Caetani. onun daha evvel Müslüman olmadığımn bir delili sayıp bu iddiasım kuvvetlendirme ğe çalışmaktadır. biz arkada kalan kabilemizi burada temsil ediyoruz"" dedi. Tuleyha'yı da bu düşünce ile ve aynı emri yerine getirmi ş olmak amacı ile dine davet etmi ştir.. Ebu Süfyan ve Fezareli'lerin ba şbuğu Uyeyne ile birlikte yeniden islamlar'a kar şı harekete geçmi ş görüyoruz22. 97 Caetani. Tuleyha'nın adı tarihte ilk önce Gatafan seferinde islamlar taraf ından yenilgeye u ğratılmış bir Esedi olarak geçer. I. Ona göre. yalnız Tuleyha'mn islamiyet'i kabul etti ğini ve bunun 95 İbni Sa'd. Tuleyha'mn etrafına adam toplamas ına fırsat vermişti. Hendek sava şı sırasında Esed kabilesinin başında Tuleyha bin Huveylid'i. IV. Yoksa Tuleyha putperest kalmakta devam etti ği için değil. Tecrid. 299. Bundan bir y ıl sonra. e. sadece bir kahindi. VIII. 51. S. islamiyet'in mürtedleri say ı ls ı nlar". yani Hicretin 9. 65. kabul etmeyenlerle de sava şmıştır. Kitab üt . Vacca. 96 İbn ül .Esir'in Vakıdi'den aldığı bu rivayet Tuleyha'n ı n 9. içinde Tuleyha'mn da bulundu ğu.Tabakat.Esir. Zira Hâlid sadece eskiden beri putperest kalm ış Arapları doğru yola davet ile görevlendirilmemi ş . bize haber yollamadın. belki de Caetani'nin tesiri ile. y ılında. Encylop&lie de l'Islâm. de de l'islam.

onlara baskın yap".. 35. S. Peygamber zamanında Müslüman olmuş ve onun sohbetinde bulunmu ştu. Medine'ye gelen Esed'li heyetlerin sözlerinin Yemâme'den gelen H anif e heyetinin sözleri ile hiçbir benzerli ği yoktur. XLIX.da siyasi bir inkiyadı gösterdi ğini söylemekte. Tuleyha'nm ayaklanmas ı ve peygamberlik iddia etmesi: Hazret-i Muhammed vedâ hacc ından döndükten sonra uzun süren bir hastalığa yakalanmıştı . Hanife'lilere söyledi ği sözler gene bamba şkadır. En inanılır kaynakların aslâ islâmi bir gayretke şlik gütmeden verdi ği bu küçük. sancak verdi ve Muhacirün ile Ensar'dan yüz elli kişiyi de emrine verip ona. II. e ğer do ğru kimseler iseniz. Mirhond. arkas ından bütün bunlar ın (ileride görülece ği üzere) Müs eylim e'nin Medine'yi ziyaretine bir nazire olarak uydurulmu ş a benzediğini ilâve etmektedir. S. de ki: Müslüman olduk diye siz beni minnet alt ına sokamazsınız.Esir bu heyetin. "Beni Esed'in toprağına varıncaya kadar yürü. bu suretle Tuleyha'n ın Medine'ye gelip islâmiyet'i kabul etti ği inkâr edilemez bir vesika ile teyid edilmi ş oluyor: ıj u. Halbuki."J :js "" (=Onlar: Müslüman olduk diye seni minnet alt ında b ırakmak istiyorlar.. sizi inanma yoluna ileten Allah'a kar şı minnettar oluyorsunuz. e. C. Allah ı n Resülü Muhammed. 52 . küçük haberler bize Esed kabilesinin Tuleyha'ya uyarak . g.. Hastalığı haberinin sür'atle etrafa yay ıl98 Kur'an.. I.Vacca'n ın iddiası hilüfmaislâmiyet'i kabul etmiş olduklarını açıkça gösterir. 222'de "Tulyeha. Bunlara Hazret-i Muhammed'in davranışı başka . 18. Hazret-i Muhammed'e gelip kendiliklerindenMüslüman olduklarım söylemeleri üzerine." Tuleyha'nın islâmiyet'i kabul etti ğini. Bunun üzerine Seleme üç çoban ı ve deve sürülerini ganimet olarak al ıp Medine'ye dönmü ştü. a. Biraz sonra Tuleyha'n ın peygamberlik iddialarmda bulundu ğunu anlatırken Müs â bin Ve s i m e'nin bize verdi ği ip uçları bu vâdideki tenkidlerimizde ne kadr hakl ı olduğumuzu bir kere daha ortaya koyacaktır. Seleme'yi ça ğırıp ona. 99 İbni Sâ. dedi..d. İbni Sa'd'a göre Tuleyha karde şi Seleme ile birlikte Peygamber'in sava ş larına katılmak üzere hareket etti. II. Tabakat. geri dönünce irtidad etti" diyor. Gene ibn ül . Peygambere a ş ağıdaki âyetin inmiş olduğunu kaydediyor ki. hem de mensup oldu ğu kabile üyeleri ile birlikte kabul etti ğini biz İbni Sa>d'da da görmekteyiz 99 . Belki siz.

Ridde'si bize aş ağıdaki ip uçlarını vermekle Tuleyha ve taraftarlar ının daha önce Müslüman olduklar ını şüphe götürmez bir ş ekilde anlatmaktad ır. a. En eski İ slâm kaynaklarından olan Vesime'nin Kitab ür . Bundan şu sonuçları çıkarım: Muhammed. 40). buna hiddet etmedikten ba şka.ması . bazı kabilelerin dinden dönmelerine sebp oldu. onun Hazret-i Muhammed ile buluştuğunu söyledikten sonra. Peygamber ona. g. S emir a denilen yere gelip ordugâh kurdu. Bundan istifade etmesini bilen Tuleyha bin Hüveylid. Bu hususta Alman orientalisti Dr. 189) kaydetti ği bu haberi Caetani kendine göre özetlendirmekte ve akla gelmiyecek bir mant ıkla ş öylece münaka ş a etmektedir: ". Gatafan'lar ın Fezâre ' lilerin İslâmiyet'i kabul etmemi ş olduklarını bir kere daha tekrar ediyor. 100 Caetani... Tuleyha'n ın kendisine vahiy getirdi ğini iddia ettiği Zu'n-Nun adındaki melek hakk ında da Müslümanlara açıklamada bulunuyor "°". peygamber oldu ğunu iddiaya koyuldu. S. "Tuleyha peygamberlik iddias ında bulunduktan sonra. en güvendiği kaynakların verdikleri bilgilere aykırı olarak. 298. "Ben Huveylid'in oğluyum" diye cevap verdi. Habb âl. Meselâ: Zübyân bin Rebia el-Esedi adındaki ş ahıstan bahseden Vesime (S. ondan ayrılıp. Hazret-i Muhammed ile Habbâl'ın konuş masında müsamahaya delâlet eden bir husus göremiyoruz.. O. ona "Zu'n-Nun" adında bir mele ğin vahiy getirdi ğinden bahsetti. "Bir de melek mi buldu?" sözleriyle önce istihza etmiş sonra da Tuleyha'n ın temsilcisi ve ye ğeni olan HabbâPe beddua etmiştir. Peygamber o zaman ona. Habbâl iftiharla. "Bir de melek mi buldu?" deyince. 53 . Tuleyha'mn peygamberlik iddialarını müsamaha ile karşılıyor. daha önceleri H a zr et -i Muhammed'e tâbi olmad ıklarını Medine'ye kar şı hiçbir anlaşmayı ihlâl etmemi ş olarak Tuleyha ile birle şmiş bulunduklarım ilâve etmekle.Ridde'sini İbni Hacer'den çıkararak yayınlayan Höhnerbach' ın neden kendi yayınladığı bu kitaptaki kay ıtlara bu derece lâkaydi göstermi ş olduğunu anlıyamadığımı zı söylemek mecburiyetindeyiz. E s ed'Ierin. TaberPnin (Arap. Tuleyha ye ğeni Habb âl'i bir anla şmaya varmak için Hazret-i Muhammed'e gönderdi. Caetani hemen bu öszlerin arkas ından. e.. Metin. Az zamanda Tuleyha'nın taraftarlar ı ço ğaldı . kâhinli ğinin de yard ımıyla. Musevilerden birçoklar ı ona yardım ettiler. Höhnerbach' ın fikri de Wellhausen ve Caetani'nin tamamiyle tesiri alt ındadır. Halk ın aş ağı tabakası ona uydu. Bilâkis Hazret-i Muhammed.. Tuleyha'ya tâbi olanlar ın. Biz yukarıya aldığımızj. VIII. Tuleyha. Büyük bir de ğer taşıdığı açık olan V es İ me 'nin Kitab ür . Tuleyha'n ın peygamberli ğinden. III. "Allah seni kahretsin ve şehadet rütbesinden mahrum kılsın" dedi.

Fezeiri de İslama sadık kalm ış ve Uyeyne bin Hısn'a da İslamda sadık kalmas ını tavsiye etmi ştir. Malik bin Nüv eyr e gibi temsilcileri de iddias ına misal olarak gösteriyor (Höhnerbach. S. fakat içten bir inan ış a sahip olmadıkları için çok geçmeden irtidad ettiklerini kabul etmektedir. Habb al memleketine döndükten sonra A 11 a h' ın r es Mü Muhammed derhal D ı r ar bin ül . İbni Sa'd (Tabakat. kar şı tarafın mukavemetini ise ilk defa fethedilen bir memleketin direnmesi saymak gerekti ğini ilave ediyor. g.E zve r'i Esed'lerin ülkesindeki valilerine 101 Cle'ment Huart. sonra Yemame'ye Bitmiştir". Paris 1912. Höhnerbach' ın bu husustaki kanaatlerinin sars ılmazlığına ileride Müseylime ve Yemame konusunda daha da aç ık misaller verece ğiz. Harim bin Kutbe bin Sinan el. S.. apaçık tarihi hakikatleri reddettiklerini anlamak zordur. b ırak bizi senden ayrılalım" demiş olduğunu bize bildirmektedir. Zimman bin Ammar el. IV. 88) ve Halid'in bunların üzerine yürümesini — gene Caetani'nin tesiriyle — ülkeler fethetmek arzusundan do ğan bir hareket. Tuleyha ile birlikte irtidad edip Müslümanlarla mücadele edenlerdendir. 54 . Yezid bin Huzeyfe E şraftan Zufar. Ridde s ırasında sadık kalıp zekât ı Ebu Bekir'e vermi ştir. I. 179'da Fezürelilerin Müslüman olduklarını. Höhnerbach.Fezâri.. bize Kur'ana benzer bir şey getirsene. 177) da bize bu yolda misaller vermektedir: "Et-Tufeyl irtidad konusunda Tuleyha i şine karışmış ve Necid'i tekrar İslâmlığa iade işinde büyük hizmeti olmu ş. Histoire des Arabes. kalben olmasa bile. Uyeyne bunu dinlememi ş ve bunun üzerine Harim de onun hakk ında bir şiir yazm ıştır.ona şöyle demi ştir . Fezare ve Tay kabilelerinin. Tuleyha'dan ayrılıp islâmiyeete sabit kalanlardandır. fakat sonra pişman olup Yemame'ye Bitmi ştir. ş eklen islamiyeti kabul etmiş olduklarını n° ve Medine hükametine ba ğlı bulunduklarını pek güzel ispat etmekte iken. S. (Harim Cahiliyye devrinde yarg ıç idi). Daha birçok ilâvelerle zenginle ştirilmesi mümkün olan yukar ıdaki misaller bize Tuleyha ba şta olmak üzere Es e d. a. nas ıl bir düşünüşün tesiri altında. I. kâh isabet ettirir.. El Hâris Malik üt . e. Gene Vesime'nin bize bildirdi ğine göre: Hubeyş hükemâdan Galip bin Bi şr ül-Esedi. Ceatani ve Höhnerbach gibi de ğerli Orientalistlerin. Gat af an. Eğer bunda muvaffak olamazsan. kâh isabet ettirmezsin.Tai: Peygamberle bir arada bulunmuştur. Sen yalnız bir kâhinsin ki. Ahaliye irtidadın kötü sonuçlarını anlatmış ve onları İslam'a davet etmi ştir. İ slam tarihçilerinin Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek maksadiyle dü şman kabilelerin elçilerini bile ihtida etmiş gösterdiklerini iddia ediyor ve bu arada önce hakikaten Müslüman iken irtidad eden Müccaa.

Bu emir üzerine onlar ciddi tedbirler ald ılar ve Tuleyha'yı korkuttular.. II.... 70'deki kayıtlara ra ğmen israr etmi ştir.. 55 . III. S. İbn Haldün. 189. fakat ikinci bölümünün yani "Hazret-i Muhammed Drar bin ül-Ezver'i Esed'lere yollad ı tedbir aldırttı" sözlerinin hususi bir maksatla sonradan uydrulmuş oldu ğu ileriye sürülüyor. birbirleriyle ba şkalarına karşı birle şmeleri. g. yani "Tuleyha Hazreti Muhammed zamanında peygamberlik iddia etti.. arap. Müslüman ordusuna kat ılanlar ise her an ço ğahmaktaydı ." sözlerinin do ğru. Mademki haberin birinci bölümünü Caatani itimada lay ık bulmuştur. Tuleyha artık kabına sığamaz oldu. S. Zı'l-Himarin Avf Cezmi ona Cedile'lerden be şyüz kişiyi istediği anda yardımcı olarak verece ği haberini yolladı . 360.Esir. 97. g. e. ibn ül Esir . S. 280'de Seyf bin Ömer taraf ından teyid edildi ği için İbni Haldfm'a atfetti ği haberin birinci bölümünün. Peygamber'in ölümü de İslam dinini henüz pek yeni kabul etmi ş ve henüz hazmetmemi ş 102 Caetani. Böylece Esed Gatafan ve Tayy kabileleri dinden dönüp Cahiliyye devrindeki anla şmalarım yenilediler Sahte peygamberlerin ortaya ç ıkış sebeplerini genel olarak aç ıkladığı= zaman gösterdi ğimiz üzere. Şimdi ise Cahiliyye devrinde Eesed'lerle aram ızda mevcut olan anlaşmay ı yenileyece ğim ve Tuleyha'ya yard ım edeceğim. müttefikimiz olan iki kabilenin peygamberine tabi olmay ı Kurey şli Peygambere tabi olmağa tercih ederim. Tanrı adına yemin ederim ki. Gavs'ların başkanı da aynı şekilde Tuleyha'ya yard ım vâdetti.. Nihayet D ı r ar onu sa ğ olarak ele geçirmek istedi ğinden üzerine yürüdü. a. S.göndererek dininden dönen herkese kar şı harekete geçmelerini ve tedbir almalarını emretmişti 102. 104 Taberi. III. III. bunların. Bu s ırada Tuleyha'nın taraftarlar ı gittikçe azaldı. 95. Tuleyha'nın ortaya çıkışında ve kuvvetlenişinde de kabile ş eflerinin siyasi nüfuzlar ını arttırmak hevesleri. mürtedler ise Semira'da topland ılar. el Kamil. e. VIII. Bu defa halk Tuleyha'n ın etrafında toplanmaya ba ş ladı . Tuleyha ise sağdır ve kavmi ona uymu ştur""4 dedi. Müslümanlar Tuleyha'n ın isyanı ile uğraşırlarken. tür. S. Taberi. Hem Muhammed ölmü ştür. zekât ve sadaka vergisinden kurtulmak istekleri büyük rol oynam ıştır.'.el Kamil. Uyeyne bin H ı sn ise Gatafan'lar ın başına geçip "Ben Esed'lerle aramızdaki eski anla şma bozulduktan sonra Gatafan yurdunun sinı rlarım tanım ıyorum. ayrıl mülâhaza ile ikinci bölümünü de kabul etmesi kaç ınılmaz bir mecburiyet iken o. II. Halbuki Seyf haberin ikinci bölümünü de teyid etmiştir. Müslümanlar Vâridat denilen yerde.. Hazret-i Muhammed'in öldüğü haberi geldi. İber.. Hazreti Muhammed'in şurada burada ç ıkan yalancı peygamberlere müsamahal ı bir gözle baktığı iddiasını savunabilmek için ve böylece Hazret-i Muhammed aleyhinde bir hükme varabilmek için Drar' ın onun tarafından Esed'ler üzerine göndrilmi ş olmasım uydurulmuş bir haber olarak vas ıflandırmakta. ter.. Bu olay Tuleyha'n ın halk arasındaki itibarını arttırmaya yardım etti. Sonra kabilesi ile birlikte Tuleyha'n ın yanı başında yer aldı. Karşılaştıkları zaman keskin kılıcı ile Tuleyha'ya vurdu fakat kılıç Tuleyha'ya i şlemedi. tekmile. a. ter. S. tür. S 360. 103 ibn ül .. "Ona kılıç işlemedi" sözü gittikçe yay ıldı "3.

arap. her kimki bunu söylerse. Esed'ler aras ındaki bütün di ğer Müslüman memurlar kaçıp Medine'ye Ebu Bekr' e geldiler.. S. fakat zekat ı vermektenaffedilmek istediklerini. u ğrunda döğüştüğü bir işi bırakmaktan nice daha hoştur. 105 Taberi. 174. S. Peygamber de haktan bahsetmiştir" dedi. Muhammed de onun elçisidir diyinceye kadar. Hazreti Peygamber'in ölümünden on gün sonra Medine'ye gelip Müslümanlar' ın önemli ailelerinin evlerine misafir oldular. Gene tekrar edelim ki. S. III. Fütuh. III. Ayni anlamda bu iddiayı destekliyen sözleri Belâzuri. a ş ağıdaki rivâyeti kaydederler: Ömer ve di ğer Eshâb. 29. de ise bu nokta ş öyle aydınlatılmıştır: Sahabilerin yukar ıda söyledi ğimiz teklifi üzerine. S. onlarla savaşmaya emredildim. dilekleri kabul edildi ği takdirde bir barış andlaşması yapacaklarını söylediler. Az kalsın elçiler maksatlar ına ereceklerdi. Isyan eden kabilelerin delegeleri Ebu Bekr'in huzuruna çıktıkları zaman. Ebu Bekr ise "Namaz ile zekât arasında bir fark gören herkesle savaş acağtm. Es . 106 El-Hindi. Durumu kendisine anlatt ılar. Kenz ül-Ummal fi sünen il . Tarih ül .Akval vel-Eral. Bu hususta kaynaklar menşei Ö m e r'e kadar dayanan.Hülefa. Yaln ız Abbas bunlardan kimseyi misafir etmedi.Hülefa. Bu durum karşısında Kuzaa'll Sinan ve D ırar bin el . S. mütereddit kalan Havâzin ve Kuzadlar ın elçileri. mal ını ve kan ını benden korumu ş olur" dediğini hatırlattı . namazı kılacaklarını. 29)'de de bu hususta şunlar yazılıdır: Ömer buna kar şılık. S. Hiç böyle bir şey uğrunda savaşmaz olur muyum?" " 6 Belazfiri (Fütuh. Fakat Ebu Bekr bu iste ği şiddetle reddetti " 5 ve heyetleri geri çevirdi. onlarla savaşırım" cevab ında bulundu. Bu teklif bir çok sahabe taraf ından da uygun görüldü. M ısır 1315. O s ırada Ü s â m e de Suriye seferine ç ıkmıştı ve ancak kırk gün sonra geri dönecekti.. 91). kuvvetli esen rüzgar ın önünde baş eğiyorlardı . 98). Peygamberin "Ben . Bu sırada Gatafan ve Esed kabileleri. 221. Ebu Bekr'in bu haberleri endi ş e ile de ğil adeta memnuniyetle dinledi ğini Taberi (Ter. Kabileler olgun ekinler gibi. Süyuti (Tarih ül . Ebu Bekir onlara: "Bir devenin yular ı nı dahi eksik verseler. dinden dönüp ayr ıca savaştan da kaçınmayanlar dâima iktisadi gayelerle harekete geçmi ş bulunuyorlardı. zira yüreklerine iman girseydi onu da kabul ederlerdi" dediler. göklerden yere dü şmek. ter.Ezver. S. zekât vermeden namaz k ılsınlar.. II. Halife Ebu Bekr'e gidip: "B ırak insanları. Dırar'ın ağzından anlatmaktad ır. Tanrıdan başka bir Tanrı yok. Buna Ebu Bekr'in verdi ği cevap ş öyle olmuş tur: "Tanrıya and içerim ki. çünü zekât maldan al ınan bir haktır.olan bu insanları bir ş aşkınlık ve bocalama devresine sürüklemi şti.Suyhti. 56 .. a 101'de vard ır. Kahire 1305.

Bunu haber alan Ebu Bekr camide bulunan halk ın ba şında. Ebu Bekr. Ebu bekr'in ilk sava şı Abs ile Zubyiin kabilelerine kar şı oldu. Esed ve Gatafanlardan pek az ı Müslüman kalmıştı . Medine yollarını gözetlemek üzere. develer dört nala ko ş arak Medine'ye geri döndüler. Ebu Bekr onlar ı.Halife ile bir anla şmaya varamayan kabile üyeleri kendi yerlerine döndiikleri zaman. Müslümanları zayıf sanarak Zu'l-Kassa'ya bulunan arkada şlarını kendi yanlarına ça ğırdılar. Hazret-i Muhammed'in yapt ığı gibi ihtilâlcileri elçilerle oyalad ı . yaptılar. isyancıların Medine'den bir merhale uzakta olduklar ını haber verdi. Müslümanlar'ın uğradıkları felâketler dillerde dola şmaya ba şladı . Bu s ırada S ül ey m kabilesi kısmen dinden dön müş . bir grubu da Zu'l . mürtedler tarafından bir hücuma maruz kalmalrımn muhakkak olduğunu haber verdi. K in â ne kabilesinden baz ıları da isyancılara katılmışlardı . Bu çarp ışmada hiç bir Müslüman ölmemi ştir. Valilerin elçilerini yeni emirlerle geri çevirdi. Fakat bu yedek kuvvetler. Tuleyha'mn etrafında toplanan Tay.Kassa'ya gönderdi ve Habbal'i de bunlara komutan tâyin etti.Abrak. Zübeyr. Bunlardan bir grubu el . Ebu Bekr ise bunu önceden tahmin edip Medine'lilerin Mescitte haz ır bulunmalarını. S ak ille r ise islâmiyette sabit kalm ış lardı. Bunlar acele ile Medine üzerine yürüdükleri için Ebu Bekr. hava doldurulmuş tulumları Müslümanlar' ın develerinin ayaklar ı altına yuarlayarak ürküttükleri için. Isyancılar. Tuleyha ço ğalan taraftarlar ını ikiye böldü. Kuzeyde bulunan Kelb ve KuzCıalılar da irtidat etmi şlerdi. baskım yapanlara kar şı çıktı ve onları kaçmıya mecbur etti. her yerde toptan veya k ısmen irtidat ve isyan oldu ğu haberleri geldi.emişlerdi. Hava zinier mütereddit. Maksadı Üsâme ordusunun geri dönece ği zamana kadar vakit kazanmaktı. ba şka elçiler de gönderdi. Bundan üç gün sonra isyanc ılar Medineye bir gece bask ın]. Biraz sonra Peygamberin şuraya buraya tâyin etti ği valilerden. Talha ve Abdullah bin Mesud'u gönderdi Camide topladığı halka da. 57 . kabiledaşlarına Müslümanların sayısının az olduğunu söyleyerek onları Medine üzerine akın etme ğe heveslendirdiler. Tuleyha'nin yedek kuvvetlerinin buludu ğu yere kadar kovalad ı . Çok kısa bir zaman sonra mürtedlerin hücuma geçeceklerini anlayan Ebu Bekr. Isyan edenler Kurey şlilerle Ensar ars ındaki anla şmamazlığı unutturup bunların birle şmelerine sebep olacaklar ını hiç hatırlarına getirm. Ali. Üseime'nin dönüşünü beklemeden bunlar ı karşılamak mecburiyetinde kald ı .

arap. S. Halid'e Tuleyha'nu ı işini bitirdikten sonra Butah'da Malik bin Nüveyre'nin üzerine yürümesini emretmi şti. Ebu Bekir'in emirlerini ihtiva eden iki mektup vard ı . gün do ğmadan hücuma geçti.. Zubyân. Suriye seferinden döndü. "Ebu Bekir. 109 Taberi. Ben size e şi olmayan tek ve bir Tanrıyı över ondan ba şka mâbud bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi oldu ğuna tanıklık ederim. Numan bin Mukarrin'i bir bölük askerle orada b ırakıp kendisi Medine'ye döndü. komutanlığına Hâlid bin Velid tayin edilmi şti ı oe Halid'in elinde de öteki komutanlar ın sahip oldukları gibi. Ebu Bekr ilerleyip. Tureyfe bin Hâeiz'i Beni Suleym kabilesi üzerine.. İkrime bin Ebu Cehil'i Müseylime üzerine.. Tanrı elçisi dâvetini kabul ettirinceye kadar sava ştı Muhammed ancak Tanr ı elçisidir.Abrak denilen yere gelince. S. 108 Zu'l-Kassa. El .. Ebu Bekir onu askelerle birlikte Medine' de bırakıp kendisi Zu'l-Huhisa ve Zu'l-Kassam mevkilerine hareket etti. arap. Zu'l-Kassa savaşı: Ebu Bekir bu s ırada.ıla bin ül-Hadramryi Bahreyn'e.. sadaka malları gelme ğe başladı . Hâlid bin ül-Said bin ül-' ıs'ı Suriye'deki Hamkateyn bölgesine. Tuleyha'n ın yeğeni Habbâl de bu s ırada öldürüldü 107 . 'Amr bin Kuzaa topluluğuna.. Medine'den bir konaklık uzakta bir yer olup Necid taraflar ındadır. öldürülen Müslüman sayısı kadar. S. onları öldürdüler.. S. Bu olayın üstünden birkaç gün geçtikten sonra iİsâme..D. Bundan sonra Medine'ye dönen Ebu Bekir. Zu'l-Kassa savaşı sonunda Müslümanlar'ın cesaretleri artt ı . siz yüz çevirip dönecek misiniz ? Her kim yüz çevirip irtidad 107 Belözüri. Abdu Menat bin Kinane'lerden bir toplulukla sava ştı . VIII. Ebu Bekr bunu haber al ınca.. denmektedir. onları da bozguna u ğrattı .Medine'nin biraz do ğusundadır.. O ölür veya öldürülürse. 273. Abs'ler Müslüman kalm ış olanların üzerine at ılıp çeşitli işkencelerle. bütün geceyi askerlerini nizama koymakla geçirmişti. a. belki de daha fazlas ıyla. art ık elçi gönderme işini durdurdu ve onbir birlik kurarak bunlara komutanlar tâyin edip isyan eden bölgelere yolladı Bunlardan biri de Tuleyha üzerine giden bir birlikti ki. Güne ş do ğarken mürtedler bozulup bir hayli adam kaybettiler. 101'de Zu'l-Kassa. el-Muhacir bin Ümeyye'yi Yemen'de ç ıkan ikinci Ridde üzerine Yemen'e ve oradan Hadramavt ülkesine... g. Zu'l-Kassa'ya indi. Caetani. 103'de Habbâl'in daha sonra Ukkâ şe ile Sâbit tarafından öldürülmüş olduğunu kaydetmektedir. arap.. Ertesi gün. 58 . III. Bu sava ştan Tuleyha taraftarlar ının cesareti kırıldı . Bu arada Ebu Bekr'e (Ebu Fasil'e) tâbi olmay ız diyen ş air Hutay'e de esir düştü. Bunun sonucu olarak da Medine'ye her taraftan zekât. aynen ş öyledir: ". e.. yollad ı (bk. Seyf bin Ömer'in rivâyetine göre mektuplardan birinin önemli k ısımları . Belözüri. orada Abs.) Bu komutanlar Zu'l-Kassa'dan ayrılarak ellerinde Ebu Bekir'in ver(d ği bir mektup ve aman andi oldu ğu Mide hareket ettiler. 224'de. Ondan önce birçok resüller gelip geçmi şlerdir. İrtidad edenler aras ında yeniden dine dönenler çoğaldı . el. daha şiddetli bir tarzda karşı taraftan adam öldürece ğine and içti. Zubyânlar.

Buzaha suyu üzerinde bulunuyorlard ı . salih olanlara yard ımını esirgememesini. 111 Yakut. Şeybanl ı Ebu Ömer'e dayamld ığı takdirde: Beni Esed'e ait bir su olduğunu ve Tuleyha ile Hâlid aras ında büyük bir sava ş olduğunu kaul etmek gerekir. Buradan gittikleri her yerde halk ı Tanrı'nın emirlerine dâvet etmelerini. g.. hak ve vazifeleri tam olarak vaktinde yerine getirmelerine önem vermeleri yaz ılı idi 1 ". bu mektubumu her toplant ıda size okumasını . Tanrıya ibadet edenler için ise Tanr ı her vakit vardır. Tür. ne yaptığını bilmiyerek. Mısır 1906. Ona. Ensâr ve Allah' ın bir lûtfu olarak Tanrı yoluna gidenlerden bir ordu ile falan komutan ı gönderiyorum. dininden dönmü ş olduğu haber verildi. Hâlid ona: "Bize onun hakkında bilgi ver... emrettim.. Esed kabilesinin bir suyudur diyor." İkinci mektup ise do ğrudan do ğruya komutanlarma emir ve tavsiyelerini ihtiva etmekte idi..l'de. gönderdi ğim elçime. Tuleyha ile Gatafan kabilesi başkanı Üyeyne bin H ısn 1 ". El . 81 .... onun halkı nasıl kandırdığına bir misâl te şkil etti ği gibi. Ben size Muhacir. a. 160 . okuyarak namaza ça ğırmasını emrettim. Diğer komutanlar gibi Hâlid bin Velid de Zu'-1-Kassa'dan ordusunun başında harekete geçti. Tanrı sizin bu ülkeleri y ıllarca koruyacağınız ı mülk ve devletinizin. S. çağrısını kabul etmeyenlerle sava şmasım.III. onlardan ele geçirebildi ği kimseleri sağ bırakmamas ını. Tanr ı dinine ça ğırmadan önce.. Şam ve Irak'a kadar uzanaca ğını temin etmi ştir" (Taberi. 59 . Yukarıda Tuleyha'nın âyet diye iddia etti ği sözler... Aran ızda Muhammed'e tapanlar varsa o ölmü ştür. S... türk. ş eytanın ça ğrısını kabul ederek.. Islâmiyeti b ırakan Tanrı'yı âciz b ırakamaz. Yakalanan Esed'li Tuleyha'n ın kendisine ş öyle bir âyet inmiş olduğunu iddia etti ğini söyledi: "Güvercin ve dâima oruçlu olan ku ş adına andiçerim ki. 103'de. S. O size neler söylüyor ?" diye sordu. Belâzüri. O s ırada. islâmiyeti ikrar etmezlerse onları cezaya çarpt ırımz diye emrettim. gene onun ş ahsi hırs ve emelleri110 Taberi.. S. onları ate şle yakmasım ve her türlü işkence ile öldürmesini. kimse ile sava şmamasını ve kimseyi öldürmemesini.. Es-Seri'nin Seyf'den aldığı rivâyete göre Müslümanlar bu s ırada Esed kabilesinden birini yakalay ıp Hâlid'in yanına getirmi şlerdi.. II. 103). Onun hiçbir orta ğı yoktur Ben sizi Tanrı'nın dinine s ıkı bir surette riayete ça ğırıyorum Bana aranızdan bir kısmınızın Müslüman olup islâm dini ile amel ettikten sonra Tanrı'yı aldatarak. Ezan okumad ıkları takdirde onları cezaya çarpt ırımz dedim Ezan okuduklar ı takdirde onlardan Müslüman olup olmad ıklarını. kabul edenlerin islâmiyet'in onlar ın üzerine yüklediği bütün hükümleri.Hindi. ezan. S.... 174. IL.ederse yüce Tanr ı'ya bir zarar vermez.88.. Mu'cem ül-Buldân. Buzaha'nm Necid arazisinde Tayy aşiretine ait bir su oldu ğunu söyler.. sorunuz. ter. III.. e..

. Müslümanlar mürtedleri fena halde s ıkış tırdılar..Fezari ve Manzur bin Zuby an ül . e. Bu cümleden olarak Adi bin H âtim 'in T ayy ve C e dileleri islaml ığa kazanmış olması başta sayılmak gerekir. arap. ke şif yaptırmak üzere Ükk a ş e bin Mihs an ile Sabit bin Ekran' ı yolladı . 113 Beyhaki. o deriden çat ılmış bir evde Ashab ı ile birlikte oturuyordu. kah dostluk yoluyla kendisine yardım etme ğe mecbur kılarak ilerledi. Tuleyha yan ında Gatafan kabilesinden Harice bin H ı sn ül . öt. K elb rnin rivayetine göre Hâlid Mürted'lere yaklaştığı sırada.F e z ari bulundu ğu halde Hâlid'in ordusu ile kar şılaştı . S. g. Mirhond. Hâlid onlara: "Söyleyin Tuleyha ç ık ıp bana gelsin" dedi. Belâzürl.34. Tuleyha gene gelmedi ğini söyledi Uyeyne üçüncü geli şinde Tuleyha ona: "Senin de onunki gibi bir değirmen taşın 112 Ihtimal Tuleyha ile Seleme yalnız değillerdi. çünkü Taberi'de bunların aralarındaki ufak tefek muahavere ve hareket tarzlar ı teferruati ile anlat ılmıştır. III. kendimin de Tanr ı'nın resâlü olduğunu bilip bildiririm" °". Ibni. Her halde Tuleyha bu sözleriyle. üstünlüklerini kaybedece ğini umduğu Müslüman askerlerini kastetmektedir. 103: Taberi. Tanrı onunla istediği kimseleri vuracak ve yukardan aşağıya yuvarlanacak olan kimseler onun üzerine fırlıyacaklardır" dedi. 227 v.. Hâlid yolu üzerindeki kabileleri kah tehdit. sana Cebrail geldi mi? diye sordu. Bu cevab ı alan Hâlid askerine hücum emri verip sava ş a başlad ı .Sâ'd. Tuleyha da ona: "Ey Hâlid! Bir Tanrı'dan başka Tanrı olmadığını. S..eli Vy e yne bin H ı sn. Bunlar yolda Tuleyha ile karde şi Seleme'ye rastladılar ve onların ani hücumu ile ş ehid edildiler 112 Gamr halkı Buz aha'ya s ığındıktan sonra Tuleyha onlara "Sizlerin bir taş değirmen yapman ız bana emredildi. Kitab ül . II... ezan okunmıyan yerlere hücum etti ği İbni Sâ'd'da yazıhdır. Tuleyha'mn adamlar ı ise: "Peygamberi küçültme. 222 v. S. arap. Hâlid ona: "Helifemizin öğüdü şudur ki: seni Tanrı'nın birliğine ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmeğe çağı rıyor" dedi. Hâlid geldi ği zaman. Biraz sonra o çad ırından çıkıp geldi. ben yan ından ayrıldıktan sonra Cebrail geldi mi?" diye sordu. F. .. a. Bir ara komutanlardan F e z 'al. Tuleyha'nın yanına gelerek. S. 1902 S. Üyeyne her halde böylece Tuleyha'n ın güya peygamberliğinden ve kehanetinden bir kuvvet almak istiyordu.. 60 . 64 /5. dedi. I. Tuleyha ona: "Hayır gelmedi" diye cevap verince tekrar sava ş meydanına döndü. Tuleyha de ğil Talha' dır" dediler. Hâlid'in ezan okunan yerlerin halk ına dokunmadığı. Tabakat.nin ne kadar geni ş ve kolay tatmin edilemez oldu ğunu açıkça göstermektedir. fakat sava şmaktan yorulup tekrar onun yan ına geldi: "Tanrı seni baş kasının yardım ına muhtaç eylemesin. III. Schevalli yay ım.Mehâsin vel-Mesavi. Her hâlde bunları gören bir başkası olmali bk. Sava şta durum o kadar kötüle şti ki. 32 . öt.

onun böyle bir söz söylemi ş olmasını 61 . bir de iş var ki. İ bni İ s h ak'dan (Taberi.Buldân. İ bn ül-Esir' in bu kaydı daha sonra görülece ği üzere Müseylime için de söylenmi ş bir sözü pek andırmaktadır.Gâbe. Belâzûri bu noktayı şöyle açıklamaktadır: 2" Tuleyha "Evet geldi.var. unutma onu dendi" cevab ını verir. O zaman Tuleyha " Şerefiniz için döğilşünüz. bu peygamberlik icabıdır" deyip oturur. 32 . İ bni H alchin' ( İber. yoksa ortada din falan yok" diye cevap verdi. Üyeyne "Sana ne söyledi" diye gene sorar. 65) Üyeyne üçüncü defa Cebrâil'in bir şey söyleyip söylemedi ğini sorunca. Tuleyha yalancıdır" dedi ve F e z â r e 1 il eri al ıp çekildi. Tuleyha gene "Hayır" cevabını verdi. III. İ bn ül . 0 da "Henüz gelmedi" cevab ını verir Üyeyne "Ocağın sönsiin" diyerek onun örtüsünü çeker. Tuleyha bundan hızar. 160 . 231 . III. II. Tuleyha bu defa "Muhakkak sana (göğün) değirmeni gibi bir değirmen var.Mehâsin.Esir'de ((Üsd ül .. O zaman Üyeyne ona "Cibril seni kendisine en muhtaç olduğun bir zamanda bıraktı" dedi. gök de ğirmeni gibi bir değirmenin vardır ve unutm ıyacağın sözü vardır âyetini getirdi" diye cevap verdi. geriye dönünüz. 71) da. diye söyledi" dedi. Meselâ B eyh aki (Kitab ül . II. sen de onun ordusunu bir değirmen taşı gibi öğüteceksin ve hiç unutm ıyacağın bir yaka ile karşılaşacaksın" diye cevap verdi. Üyeyne cevap olarak "Valla/y ı senin unutm ıyacağın bir günün olacaktır" dedi. ı başı senin olmayacak.34): Tuleyha güya vahiy bekler gibi harmanisinin içine büzülmü ş bir halde dururken Uyeyne ona "Cebrâil gelmedi mi ?" diye sorar. Üyeyne " Şüphesiz yüce Tanr ı senin başına unutmıyacağın bir iş geleceğini bildi" der ve onun yalancı olduğunu ilân eder. Tuleyha'n ı n "ortada din falan yoktur" sözünü böyle nâzik bi zamanda söylemesi bizzat Tuleyha'n ın ş ahsi için her halde pek tehlikeli olaca ğından. S. senin de unutamıyacağın sözlerin var. "Ebu Fasil'in neler yaptığını görüyor musun? Zu'n-Nün sana bir şey dedi mi ?" Tuleyha "Evet" dedi "sen öyle bir gün göreceksin ki. Ey Fezâre oğulları bu böyledir.161)'da: Üyeyne İslâm k ılıçlarının kendi askerlerini doğradığınt görünce Tuleyha'ya ko şup dedi ki. S. "Allah lâyığını versin. ve şunu söyledi: Senin de onunkine benzer bir de ğirmen taşın var" dedi. Tuleyha "Evet geldi. fakat sonu senin olacaktır ve Halid'in ordular senin ordularını nasıl öğüteceklerse.232) al ınan bu rivâyetin daha birçok de ğişik şekillerine tesadüf etmek mümkündür. Üyeyne: "Tanrı onun yak ın bir zamanda halk arasında bir hikâye konusu teşkil edeceğini bilmi ş olacaktır. Yakut (Mu'cem ül .

.. İ bni H al d 'ün "Senin de bir değirmen taşın. Mirhond'da (Ravzat us . Bir kere. Bu nokta üzerine Muir (Annal of the early Califate. kuvvet. Mirhond ba şka bir rivâyete dayanarak.. Üyeyne islâmlar' ın savaşı kazanacaklarm ı anlayınca gayretten âciz kalıp kaçmaya yüz tuttu. nasıl bir anlama geldi ğini araştırmamız gerekir. "de ğ irmen t a şı" mecâzi sözünün islami devirlerde olsun. Üyeyne. ondan çok önce olsun. Zehebî Tecrid'inde (S. Şimdi bu tâbiri cümlenin içinde ara ştıracak olursak: B ela z ûri. de ğirmen ta şına Uyeyneyi sahip olacakmış gibi göstermektedirler.. Yakut'da.Safa. Tuleyha'n ın etrafındakilerin onu Peygamber de ğilse bile bir kâhin olarak kabul ettikleri muhakkakt ır ve bir kahin de olsa kendilerini aldatmas ını elbette ho ş görmeyecek olan Araplara onun böyle bir söz söylemesi tabiatiyle imkans ızdır. 222): Tuleyha. T ab eri. 62 . elimizde baz ı anahtarlar var ki. tlyeyne: "Allaha kasem ederim ki. Tuleyha. Cebrâil'e de ki. biraz önce bahsetti ğimiz. Tuleyha'nın halka güya ilahi bir emirmiş gibi anlatt ığı. iktidar ondad ır. Bu asla senin hatırı ndan çıkm ıyacak" dedi. M ar cus İ n cil'nde buna dair ş öyle bir âyet vardır (IX. belki de daha önceki devirlerdenberi değirmen taşının Önasya'da bir ceza arac ı anlamı taşıdığını ifade etmektedir. 25) Tuleyha'nın sözlerini "başına onun gibi bir boyunduruk geçecek ve öyle bir iş gelecek ki. Beyhaki'de ise bu husus aç ık değildir. O halde de ğirmen ta şı kimin elindeyse.E sir 'in söylediklerini aynen tekrar etmektedir. sen onu unutm ıyacaks ın" şeklinde kaydediyor. Çe şitli kayank ve tetkiklerde gene çe şitli ş ekillerini kaydetti ğimiz "de ğ irmen ta şı" mecâzi sözünün hakiki m. Üyeyne'ye üçüncü geli şinde ş öyle söyledi: "Cebrâil geldi. elini muharebe kolundan dışarı çıkarsı n! Art ık nöbet onundur". boynuna büyük bir değirmen taşı takılıp denize at ılması kendisine daha iyidir". Yukarıdan beri zikretti ğimiz kaynakların hiçbirinde bu boyunduruk sözüne rast gelmedik. Üyeyne'ye sava şın sonucu hakkında cesaret vermektedir. S. II. O zaman Tuleyha kendisine "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Sizlerin bir taş değirmen yapmanız bana emredildi. anlamı çıkmaktadır. yak ın bir zamanda sana bir hâl gelecek. 42): "Her kim bana iman eden bu küçüklerden birini sürçtürürse." demekle. Senin ümidin Halid'in ümidi ile ayd ınlanmaz ve aranızda bir vaziyet var ki onu unutmamal ı".şüphe ile kar şılamamız gerekmektedir. 299) İ b n ül . bunlarla bilmeceye pek benzeyen Tuleyha'n ın iması açıklanabilir.ânıasını anlamak biraz güç olmakla beraber. S. "Bizim cenk nöbetimiz sona erdi. Bu dört de ğerli tarihçinin ve mant ığımızın bize gösterdi ği yolda yürüyecek olursak. Tanrı onunla istediği kimseleri vuracak " sözünün de İ s a'dan beri.

Beyhaki'ye göre (Kitb ül . Fakat Halid'in bir akrabas ı onu bu fikirden yaz geçirdi ise de. Üyeyne'yi de esir alm ıştı ve öldürmek istiyordu."Belözûrrdeki bu de ğişik haberleri miinakaşasız kabul etmek imk âns ızdır. s. e.. Halid'in kuvvetlerinin üstünlü ğü karşısında zayıf imanlı mürted Üyeyne.Tuleyha'nın bu güya ayet olan sözü. islamiyet'in. bazdarımn okla vurulduğu v.) 115 Caetani. Sonra Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Vakidrnin beyanına göre Halid. arap. sonra çıkıp atına bindi Mekke'ye do ğru gitti. kelimesi kelimesine.. Böylece kurtuluşu kaçmakta bulan Tuleyha Ş am'a geldi. 32 . senin de boynuna bir boyunduruk geçecek veya ezileceksin anlamına — söz söylemesi tamamiyle menfaatine ayk ırı olurdu. Ona Müslüman olması teklif edilmi şti. Tuleyha Suriye'ye gitmi ş orada Müslümanlar kendisini yakalay ıp Medine'ye göndermişler. Bunun üzerine Tuleyha'nın taraftarlar ı. II. Tuleyha'ya gelip "Bize ne emrediyorsun" diye sorunca. Tuleyha'ınn yıkanması vakit kaybetmesi demek olaca ğından. kaçmaya niyetli bir adamet yapmayaca ğı bir iştir. Arkada bıraktığı Süleym. malları ve şahısları hakkındaki hüküm ve emirlerine baş e ğdiler 114. Belâzûrrnin verdi ği bilgiyi. anlatılmakta. Aksi halde en nazik bir anda müttefiki olan Fezareliler'in komutan ını kızdırmak amacıylaMuir'in kabul etti ği gibi. İ bni H ald -an (Kitab ül . kumandan ı olan Üyeyne'ye s ırf bir cesaret vermek için söyledi ği kanaatine varım. S. VIII. Şam'a gitmiş olması daha do ğru bir ihtimaldir. fakat bunların daha önce Müslümanları aynı şekilde öldürenler oldukları da açıklanmaktad ır. 71) Tuleyha'nın kaçıp Kelp kabilesine sa114 Belâzûri. Denildiğine göre. 306. tekrar etmi ştir (Yâkut. Buz aha olayından sonra Tuleyha. Esed ve Havazinlerden baz ı kimselerin Peygamber' in aleyhinde sarfettikleri bir tak ım sözlerin buna sebep te şkil ettiği İ bni Hub e y ş tarafından ifade edilmi ştir. Tuleyha'yı da yarı yolda bırakmış . Taberi'de de baz ı esirlerin ate şte yakıldıkları .. "Elinden gelen herkes benim gibi yaps ın' kendisini ve ailesini kurtarsın" diye cevap verdi. S. af dileyip. 160 v. Mamafih Yâkut. 103'de biraz daha de ğişik bir kayıt vardır: "Tuleyha ise çadırma kaçtı yıkandı . Bir kere öyle bir sava ş ve bozgun sırasmda. g. o bu teklifi kabul etmeyip bir şiir söyliyerek Halid'in daha önceden haz ırlattığı ateşlerden birine kendini at ıvermiştii" Halid'in bazı esirleri ate şte yakt ığırdığı rivâyeti do ğru ise. S. Mucem ül-Buldân II. Ebu Bekir ölünceye kadar Gassanl ılardan C e fn e o ğullarımn yamnda kaldı . Ayrıca kendisinin do ğrudan do ğruruya Medine'ye gitmesi de onun için tehlikeli olaca ğından. yediyüz süvarisi ile birlikte çekilip Bitmiştir.Mehasin. o.İber. daha önceden haz ırladığı bineklere e şi Nevv ar ile birlikte atlayarak kaçmaya haz ırlandı ve bu arada. Tuleyha'n ın annesinin intiharını önliyemediler. 63 .. H av azin ve Âmir kabileleri yeniden dine dönüp. bunun mühim bir sebebi olmandır.bundan sonra Müslüman olmu ştur..34) Ş am'a gitti . S. a. öt. " Şeytanı onu bırakmadı".

Esir'in yazd ıkları gibi Ömer zaman ında de ğil. Ömer zaman ında Umre için Mekke'ye gitti ğini zikreder. S. S.. Tuleyha ona. 81) onun ilk olarak Ömer'e biat etti ğini daha doğru bulmu ş . Esedlerden kurulmu ş olan kuvvetlerin ba şında oldu ğu halde.ğındığını sonra Müslüman oldu ğu. Islâmiyet bunlar ın hepsini ortadan kald ırdı. 64 . kısa süren âsilik hayatı göz önünde tutulursa ş ef olma kabiliyetinin. Allah' ın benim elimle şereflendirdiği ve beni onların elleriyle küçültmediğ i bu iki adama neden bu kadar önem veriyorsun?" diye cevap verdi. fakat onlara hiçbir komutanlık verme. Seni hiç sevmiyece ğim" dedi. Bu iş . "İşte Tuleyha! Yakalat ınız!" dedikleri zaman.. o da Tuleyha'nın Kelb kabilesine s ığındığını . Tuleyha'ya demiştir ki. K ad is iye savaşına katıldı . 101) bu cihet ş öylece açıklanmıştır "Ömer bin Hattab. Onu ne yapay ım" diye cevap vermi ş tir. Bunun üzerine Ömer biatı kabul edip ona : "Ey aldatıcı ! Hilekör! Kühinliğinden ne kaldı bakalım" diye sordu. T ab errye gelince (III.. fakat Umre Hacc ına. Bu cevap kar şısında Ömer sustu. Sana vahiy indirildi ğini iddia ettin. küfrün fitnelerinden biriydi. 104). Ömer ona: "Sen Ukkâ şe ile Sübit' in kaatilisin. Tanrı onu doğru yola sevketti. 160 . Ey Emir ül-Miiminin . S. Her i şçi kendi i şini daha iyi bilir". İbni Haldûn ve İbn ül . E. Bunun için sorumlu tutulmamally ım. o "Onu serbest bırakın.sen Allah ad ına yalan söyledin. Mu'cem ül-Buldan. Tuleyha bu soru kar şısında mahçup olarak: "Onlar bir çift ciğerden çıkan bir iki nefesten ba şka bir şey değildi" diye mukabelede bulundu 116. III. ter. Onlara dan ış . Tür. e. ş airlik. Tuleyha Müslüman askeri: Bundan sonraki askeri hayat ı uzun ve methe layik olan Tuleyha. Müslüman oldu. Celala'ya Müslüman piyadesini sevketti. Bu bilgi Yâkut. Ebu Bekir zamanında gitti ğini yazmaktadır. Hatta Ebu Bekir'e. III. O zaman. Numan bin Mukarrin'e şöyle yazm ıştı : Savaş işlerinde Tuleyha ile Amr bin Ma'dikerib' den istifade et. VI. 65 Höhnerbach. 116 Belâzûri'de (arap. Ebu Bekir yaş adığı müddetçe de Kelb kabilesi yanında misafir kald ığını kabul etmiştir. Tuleyha: "Ey Müminlerin emiri. S. a.ı Saadet. S. II. Tuleyha biat etmek için Medine'ye geldi. 232..161'de de aynen vard ır. g. Esasen bunu İbn ül .Esir'in şu mühim kaydından dan 7 anlamaktayız: "Ömer bin Hattâb. hatiplik vasıfları yanında çok zayıf olduğu meydana çıkmaktadır. Süleyman Ned vi (Asr. 46. S. Ebu Bekir'in ölümü ve Ömer'in ba ş a geçmesi üzerine. Nih av en d zaferi onun hücum plan ı ile kazanıldı Onun de ğerli bir savaş çı olup bin süvariye e şit sayılabilece ği iddia edildiği halde.. S. 117 İ bn rsd ül-Gâbe.

e. Kadisiye sava şında Tuleyha dü şman ordugahma yalnız başına giderek bir çadırın iplerini kesip üç at kaçırdı . S. bir gün Tuleyha: . öt. 21 yılı Halid'in. 222. Muir. S. Bunlardan birisi. Nihavend sava şının islamlar için çok tehlikeli anlar ında ke şfe çıkmak vazifesi gene Tuleyha'ya verilmi şti. 21 yılında öldü ğü söylenirse de. S.Esir. tsd ül-Gnbe.. H. günümüzde bile e şine pek çok rastlanabilen parapsikolojik kuvvetlere sâhip insanlardan biridir. g. Esedlerin Şam ve Irak topraklar ını fethedeceklerine" dair olan sözleridir. kendisi yokken ortaya ç ıkan kanaatten haberdar olup "Tanrıya and içerim ki. 120 İbni Haldim. II s. O. Vesime ve S eyf bahsetmektedirler 118 . g. S. 489. 119 Taberi arap. Onun Cebrail yahut Zu'n-Nun adli bir melekten aldığını iddia ettiği vahiyleri hakkında da az ş ey bilmekteyiz. Beni Esed'in eski peygamberi olan Tuleyha bu vazifesinden dönmekte o derece gecikmi şti ki. Encuyelopedie de l' İslam. "Güvercin ve her zaman oruçlu olan ku ş üzerine yemin ederek.. bir adamı da esir olarak beraberinde getirdi. g. "Yoksa Tuleyha gene mi dinden döndü?" diye söylenme ğe başladılar. Kahire 1939. Muir.. 46. Takip edenleri kıhçtan geçirdi... IV. IV.. 874.. 240. gene şu Farslara kat lmazdım" diye cevap vermi şti '" ı Genel olarak onun H.15.1 iş ) 1 118 Höhnerbach. 65 . Numan bin Mukarrir'in. Tuleyha'nm doktrini: Tuleyha'nın doktrini hakkında elimizde pek az bilgi var. Vacca. 24 yılında onu 500 Müslüman askeri ile birlikte Kaz vi n'i savunurken görüyoruz. İkincisi. H. 256 v. kısa ve secili konu ş an Tuleyha'da hiç bir dini sistem görülmemektedir.Tuleyha'nın Kadisiye ve Nihavend sava şlarındaki büyük ba ş arılarından Vak ı di.. S. a. İbn ül . e. a. tekbir sedalar ı yükseldi. III. 257. a. e.. askerler meraklanarak aralar ında. S. Böylece ölüm yılı şüpheli kahyor. II. O. g. S. Bunun duyan Tuleyha. Mirhond. c. aramızda din bağı olmay ıp da sadece Araplık bağı olsaydı. II. 65. bir peygamberden çok bir kahin gibi ortaya ç ıkmakta ve vahiy diye söyledi ği sözlerden birkaçı o zamanki hadiselerle ilgili arzular ını ifade etmektedir. Her kâhin gibi. İber. e. yukarda açıkladığımız: Taberi. Amr bin Ma'dikerib'in ölüm yılları olarak gösterilir "° F. 71.. a. tekmile. Bu sebepten Tuleyha dönünce.

halkı namaz ve oruçtan muaf tuttu ğu. a. Allah ın. her gün beş vakit namaz ı ş art kılan sıkı kaidelerinden kurtaran yeni bir peygamber.121 yâni "Birkaç fersah öteye giderseniz su bulursunuz" demesi ve gerçekten orada az miktarda su bulunmas ı . sahte peygamberlere kar şı duymuş oldukları kızgınlıktan ötürü. S. S. a. yüzünüzü topraklara sürmenizle ve secde ederken ald ığınız çirkin şekille ne i şi var 123 Bazı tarihçiler Tuleyha'nın peygamberli ğinin.. tarife tamamiyle uygun olduklarına gördüler. 106 124 Mirhond. sahte de olsa. e. 476 v. Ancak peygamberlik iddia eden bir kimsenin zinayı mubah kılaca ğını kabul etmek biraz güçtür. öt. g. II. 222.. Gönderilen öncüler. e. Bu itibarla yukarıdaki iddiaları ileri sürerken tarihçilerin. s. Belazûri.. II. öt. bunlara tesadüf ettiler. objektif davranamam ış olduklarını hesaba katmak yerinde olur. Üyeyne'nin önceden casusları vasıtasiyle gelenler hakk ında haber al ıp bunu hemen Tuleyha'ya bildirdiğini ileri sürmektedir 122 Tuleyha'nın ibadet hakkındaki tavsiyeleriyle ilgili olarak Yâkut'da ş öyle bir kayda rasthyoruz: Allahı ayakta zikrediniz. zinayı da mubah kıldığı ve bunun gibi ş eytant işlerde kolaylık gösterdi ği için kabileda şları tarafından kolayca kabul edildi ğini kaydetmi şlerdir 124 Cahiliyye devrinde belli günlerde veya mühim te ş ebbüslerden önce putlarını hatırlayıp ziyaret ve onlara ibadet eden Araplar''. a.. 32 v. Kaynaklar. e. zaman zaman hakikat yolundan sapmaktad ırlar. g. 122 Beyhaki. 161. Tuleyha'nın Z u 'n. Hattâ 121 Eyyub Sabri.. a.. g. 123 Yâkut. öt. Muir. e. 66 .N u rı adlı mele ğine de ş eytan demekte. onların sahte olduklarını belirtebilmek için. bu toplum içinde kolayca taraftar kazanabilirdi. S. Futuh M ısır 1932. g. olaylar ı hakikata uygun bir şekilde anlatırken. Beyhaki burada. S. Esved'in mele ğine oldu ğu gibi. 22 v. nerede su veya bazı mâdenlerin bulundu ğunu bilen genç ihtiyar birçok insanlar vardır. Medine'den ç ıkıp Tuleyha'nın üzerine yöneldi ği zaman Tuleyha halka "Al ınları akıtmalı. S. ayakları sekili atlara binen insanlar kendilerine doğru geldiklerini" ın haber verdi. Mahmud üs-Siyer. Üçüncü mircize gösteri şine gelince: Hâlid. henüz pek yeni olan İslam dininin. birtakım Araplar' ı Tuleyha'nin peygamber oldu ğu inancına sevketmi ştir Zamanımızda da.

67 . Netice: Görülüyor ki. O. G. ş airlik ve savaşçılık vasıflarına da sahip oldu ğu için müttefikler buldu ğu. Yukarıdan beri söylenenler göz önüne getirilirse T ul e yh a'n ın paien kabile ş efi tipini tam bir şekilde canlandırdığı. Gata fan gibi kabilelerin mensuplar ının gerekti ğinden fazla vergiyi hemen H âli d'e veya Ebu Bekir'e götürüp teslim ettiklerini görüyoruz. Tuleyha hakiki bir peygamber de ğildir. dinden dönen o civardaki Es e d. haisislikleriyle izah etmeleri. yeniden islâmiyet'i kabul etmez ve islâmiyet u ğrunda hayat ını tehlikelere atmazd ı. sadece Hazret-i Muhammed'in hastalanmas ından ve sonra ölümünden istifade ederek Kurey ş hâkimiyetinden kurtulmak ve kabile otoritesini yeniden tesis etmek.bunu bazen Tab e ri ve Mirhond gibi tarihçilerde bile mü ş ahede etmek mümkündür. kurmak istedi ği siyasi otoriteyi kuramad ığı anlaşılmaktadır. fakat Üyeyne'nin Fezarelileri al ıp çekilmesi yüzünden. Siyasi nufuzu gibi bildirdi ğini iddia ettiği dini de tarihte hiçbir iz b ırakmadan kaybolup gitmi ştir. bk. Onun çok imanlı bir Müslüman olarak Iran sava şlarında nasıl fedakârlıklarda bulunduğunu biraz önce anlatm ş bulunuyoruz. oldukça kuvvetli bir kabile ş efi ve iyi bir asker olmaktan ileri geçememiş . ayr ıca Hazreti Muhammed gibi başka ülkeleri ( Ş am ve Irak gibi) kendine ba ğlamak hevesinde. S. Ayrıca bunların vergiyi ödememi ş olmayı. Tuleyha'mn sava şta yenilmesi üzerine. VIII. Caetani. E ğer hakiki bir peygamber olsayd ı her ş eyden önce. onların Tuleyha'ya ba ğlıhklarının din yoluyla olmayıp iktisadi yolla oldu ğunu bir kere daha göstermektedir ( İbni Hubeyş . ayrıca kâhinlik. siyasi bir maceraperestti. 312).

68 . VIII.Zeheb. Ribab'lar onu yenilgiye u ğratınca Ye ıntime üzerine yürümü ştür. ne de ileride görece ğimiz Müseylime gibi Kurey ş hâkimiyetini tanımamak davas ı uğrunda hayat ını fedaya raz ı gelmiş bir idealisttir. Fakat gene de tarihe malolmu ş .. Suriye'de ya şıyan Sa'd-u Huzeyme kabilesinin kühinesini hakem olarak seçmeyi teklif etmişler. sadece peygamberlik iddiasında bulunmakla kalmamış . o ise buna rıza göstermemi ş . e. hattâ peygamber oldu ğunu iddia ederek bir takım insanları. S. Hatta bu sonuncusunun Roma imparatoru Aurelianus ile sava ş acak derecede cesaret sahibi oldu ğu da anlatılmaktadırus. Tedmür'deki Arap melikesi Z enobiya da konumuz için güzel bir örnek te şkil etmektedir. çünkü Secah Arabistan gibi bir bölgede. samimi bir inançla olmasa bile arkas ından sürüklemesi hayretle kar şılanacak bir olay gibi görünmekte ise de.. a. g. Mes'adi (Müruc üz . mensup olduğu büyük kabilenin önemli erkeklerini. o zaman işi bir hakeme havale etmek gerekmi ş ve Kureyşliler.. davas ına iştirak ettirerek önce Ribab'lara ve Medine üzerine sefer açmak istemi ş . tarih bize bunun daha önceki devirlerde mevcut örneklerini vermektedir: Kuzey Arabistan'da Zebibilerin ve .3. Secâh da di ğer yalancı peygamberler gibi. 347. ne E sve d gibi önemli topraklar ı eline geçirme ğe muvaffak olmuş bir komutan... peygamberlik iddias ına başlamadan önce bir kâhindi. hâkimiyet yolunda ortaya at ılmış bir kad ı nd ı r ve onun hayat ı Yem âme'nin ba şkanı yalancı Mü s eylime'rlin hayatı ile pek sıkı bir ş ekilde ilgilidir.. Ayni konuda Islâm tarihine daha yak ın bir misal vermek gerekirse: Peygamber'in dedesi Abdül Muttalib Zemzem kuyusunu bulup temizleyince Kureyşliler ona Sikaye (Kâbede su da ğıtımı işi) vazifesini kendisleriyle payla şması gerektiğini söylemi şler. SECAR Islam tarihinde görülen ilk yalanc ı peygamberlerden üçüncüsü olan S e c ah. Arabistan gibi bir bölgede. Abdül Muttalib de bu teklifi memnuniyetle kabul etmi ş. bir kad ının bu derece kuvvet ve nüfuz elde etmesi.Şemsnerin melikelerinin bulundu ğunu Hors ab ad paralarından öğrendi ğimiz gibi. S. Aslen Mezop ot amyal ı olan S e c ah. ilgi çeken bir ş ahsiyettir. 199) 125 Caetani. IV.

Mekke'nin fethedilmesi üzerine tam bir devlet halinde kendisini gösterince . büyük kısmı putperest kalraar tercih etmi şlerdi. ter. Tecrid-i Sarih. kurulmakta olan yeni İslam devletinin Kurey şliler tarafından tanınması üzerine. yılda birçok kabile ş efleri Peygamber'in 126 Buhart.Me'mun el . Beni T emim gibi çok geniş bir kabileye mensup bulunan S e c ah' ın son derece güzel ve secili sözler söylemesi ve kâhine olmas ı kabilesi içinde ona üstün bir durum teminine yard ım etmiştir. sonra bunlar ın islâmiyet'i kabul ettikleri.onun Satih. İbni İshak'a dayanarak. 69 . Çok eski devirlerdenberi Temim kabilesi birçok kollara ayrılmış bir halde Yem âme ile Fırat . S. Hu de yb iy e bar ış andla ş mas ı ile. bu Hicretin 9. Fakat 11. Buhari 126 Beni Temim'den Medineye gelenlerin 70 . Sahih-i Buhari.Dicle aras ındaki meralara yay ılmıştı.Vüfud" denilmektedir ki.. X. içlerinde e şraftan şunlar vardı diyor: K a'ka'a bin Ma'b e d. 4 .E ht em (el . İşte bunun için bu yıla "Senet ül. Medine hükümetine ba ğlılıklarını bildirdiler. İlyeyne bin H ı sn. kendi memleketlerine dönmü şlerdi. Arap kabileleri Hazret -i Muh amme d' e temsilci heyetleri gönderme ğe başlamış lardı . Nuaym bin Yezid.. Bunun üzerine Kur'anın (XLIX. Hudeybiye'den beri fiili olarak tan ınan bu İ slam siyasi varlığı. Arabistan' ın bütün kabilleri heyetler göndererek. X. Utârid bin Hacib. Amr bin el . 400). beni Temim'in ileri gelenlerinden biraz önce adlarını yazdığımız bazılarını vergi amili ve vali olarak kendi kabilelri üzerine tâyin etmi şti. H amma d bin Yezid. Hazret -i Muhammed'in ölümü haberi büyük Temim kabilesi içinde baz ı rakabetlerin ve Ridde'nin do ğmasına sebep olunca. sana hücrelerin gerisinde ba ğıranlar ş üphesiz ak ılları ermeyen kimselerdi!" âyetinin geldi ği. 400.Harisi ve 'Amr gibi bir kâhin olduğunu kabul ediyor. y ılıdır (bk. Hazret-i Muhammed.. Gene bu y ılda yukarıda bahis konusu olan Beni Temim'in temsilcileri. Tür. Bu kabilenin baz ı kolları Hristiyanl ığı kabul etmiş olduğu halde.Ehsem diye yaz ılmıştır).80 ki şi olduklarını kaydettikten sonra. Bunlar bir ö ğle sıcağında Medine'ye gelmi şler ve hüşunetle: "Ya Muhammed bize ç ıksana!" diye ba ğırmışlardır. kendi peygamerli ğini iddiaya ba şladı . Zibrikan bin Bedr. Hazret Muhamme d'e gelip islâmiyet'i kabul ederek. Secâh bundan istifade etmek maksadiyle H azret Muhammed'i taklid ederek.. İ kra' bin Hâbis. Peygamber'in onları affetti ği ve bazı hediyelerle taltif etti ği gene Buhari tarafından ayni sahifede bildirilmektedir. S. el . İbni Selma.5) "Ke şke sen onlara çık ıncaya kadar sabretselerdi. Kays bin ks ı m.

bunlar Abdu Menât ve Dabbe olmak üzere ikiye ayr ılırlar. bir kısmı tereddüt içinde fırsat bekler. ter. Sedih'm soyu: B elazürrde . ancak Ü same yerine bin Yerbu demi ştir. rekabet ve dü şmanlık hisleri içinde birbirleriyle me ş gul olurlarken.Hadrami tarafından kuş atılınca zekat develeri ile birlikte onu kar şıladı ve tereddüdünün sebeplerini aç ıkladı . Seeah' ın sadece Beni Yerbu'dan oldu ğunu kaydedip geçmi ştir. Mukais'lerle Butân'un valisi olan Kays bin As ı m bir müddet tereddüt içinde bekledi. Ebnâ. A. El . S. tür. 2) Amr bin Temim. İ bni Kut eyb e. Hâris'in kızı Secâh ansızın Mezopotamya'dan ç ıka geldi. Ribâb. bunlar da Behda ve Haddâm olmak üzere ikiye ayr ılırlar. 117 v.. zeka -t develerini Ebu Bekir'e teslim etti. 2) Secah bint ülHaris bin Ukfan bin Süveyd bin Hâlid bin Usâme. İşte Beni Temim içinde kabilelerin bir kısmı dinden dönüp. Seyf'e göre 127 Temimler dört esas kola ayr ılır: 1) Sa'd bin Zeyd Menat'lar. 3) Hanzala. onun eserlerinin de sonu zannettiler ve vegileri toplad ıkları halde . Mes'u di. çünkü aralar ı açıktı .. Beladırrnin verdi ği ikinci ş ecereyi hemen hemen tekrar etmiş .. 127 Taberi. 4) Ribâb. Seeâh' ın soyu iki ş ekilde gösterilmi ştir: 1) Ümm ü Sadır Secalı bint i Evs bin Hikk bin Usâme bin ül Guneyz bin Yerbu' bin Hanzale bin Mâlik bin Zeyd Menât bin Temim. Biri diğerinin yapt ığını yapmak istemiyordu. Zibrikan vadini yerine getirdi. Bu durumu parlak bir ışık altında takip edebilmek için Temim kabilesinin kollarını ve bunların şeflerini tanımak gerekir. kabileleri ile birlikte dinden dönmü şlerdi.Anber bin Yerbu'dur. Kays bin As ı m onun aksini yapacakt ı . Avf ve Ebnalar ın valisi olan Zibrikan zekat ı Ebu Bekir'e teslim ederse. bu rekabetlerin yer yer sava ş haline irıkilap etmesine sebep oldu. Bu sırada Yerbu'ların başkanı Malik bin Nüv eyr e ve Maliklerin ba şkanı Vaki. bunlar Avf. Amr ve Ribâb kabileleri İ slam'a sadık kaldılar. öt. teslim etmediler. Bu arada İ slam'a sadık kalanlar da oldu. yeniden halka da ğıttılar. Kays tereddüt geçirdi ğinden pişman oldu. - El . Bu iki zihniyet aras ında ciddi rekabetlerin bulunması ve Secah' ın tam bu sırada ortaya ç ıkması .ölümünü. 70 . bunlar Yerbu' ve Malikler diye ikiye ayr ılır. Mukais ve Butân kollarına ayrılırlar. III.V at v at'da: Secal bint-i Süveyd bin Halef bin Usâme bin ül .Ala bin ül .

E sed ve Hanife kabileleriyle rekabet olsun diye gayrimüslim Temim'lerin onu kendi 128 Belüzûri. Secâh' ın peygamberliğini iddiaya ba şlaması Hazreti Muhammed'in ölümünden sonradır.. S. II. II. e. 247.Tenbih. S. III. 206 v. Tek:Bade. İlmi Kuteybe. Esasen Secâh da Taglibler aras ında Hristiyan olarak yeti ş mişti"° ve bu dinin inceliklerine valuft ı . 71 . gene Ta glib'lerin bölgesinde peygamberlik iddias ında bulunmu ş ve Nemir kabilesinden Ukbe bin Hilal. Caetani sadece kendi mülahazalar ı n ı (VIII. Böylece Belaztiri. 240 v. onun Hazret-i Muhammed'in ölümünden sonra de ğ il daha önce peygamberli ğ ini ilan etmi ş oldu ğ unu kabul ediyor. o zaten Arabistanb sükûtu da bunu ifade ediyor" diyorsa da Belüzûri bu hususta sükût etmemi ş . Secâh Müslüman oldu Basra'ya döndü" dernekle Secâh'ın daha önce Mezopotamya'dan gelmi ş olduğunu açıkça ifade etmi ştir. 72 129 İbni Haldûn. ter. onun Haris bin Süveyd bin Ukfa'n ın kızı olduğunu söyler 128 . S. e. Beni Yerbu'dan olan Secâh' ın soyunu kısaca: Secâh hint ül . Secâh' ın Mezopotamya'dan geldi ğini söylemekle hakikati ifade etmi ştir. Seyf. ondan daha tafsilâth ve ya tekrarlanm ış haberler beklemek do ğru olamaz.. S. arap. Caetani'nin iddia etti ği gibi bir Temimi olduğu için ırkdaşlarının mes'uliyetini hafifletmek maksadiyle haberleri uydurmu ş de ğildir.Maarif. El . 106. s. Tekmile.a. 131. S..Vatvat.. d. Muir. II. öt. S. arap. S. 31'deki kay ıtlar bu hususu teyid etmekte veya kabul etmektedirler. Her ne kadar Caetani (VIII. III. g.. 224. et.Hâris'in k ızı oldu ğunu söylemiştir.Safa.. 130 Taberi. Kitâb ül . Secâh'ın Peygamberlik iddias ında bulunması ve taraftarları: Annesi tarafı ndan Taglib kabilesine mensup bulunan Secâh.Secah her biri kendi ş ef ve komutanı tarafından idare edilen kabilelerin ba şında olarak Mezopotamya' dan hareket edip Arabistan'a girmi ş ve Ebu Bekr'e kar şı sava şmak için hazırlık yapmak üzere Hazn denilen yerde konaklamıştı .. Taberi..Hasâis. B.. Taberrye gelince. 73. Ş eybanlar ı n başında bulunan Selil bin Kays ile Ziyad bin Bilal'i ve bu arada Huzeyl bin Umr an' ı kendi tarafına kazanma ğa muvaffak olmu ştu. Taglib'in batınlarından Beni Ukfan soyundan Süveyd bin ül . Hattâ daha da ileri giderek. Mes'udi... 124. İber... İber. Bütün kaynaklar hattâ tetkikler. İbni Haldûn a. Mes'ildi ve Taberrnin pek az farkl ı bir ş ekilde kaydettikleri.İ bni Haldûn. s. S. Bunlar aras ında Huzeyl Hristiyan oldu ğu halde kendi dinini bırakıp Secâh' ın dinine girmiştr 29 . III. . S.. İbni Haldûn.. Mezopotamya'dan Hicret etmemi şti. II. III. 344)"Seeâh. S. Gurer ül . bilâkis "Secâh tekrar akrabalarıııııı yanına döndü. tür. en küçük bir ş üpheye yer vermeden bunu kabul ettikleri halde. tür ter. tekmile.. 236. S. Esasen Belâzûrt vakaları çok hülâsa olarak yazd ığından. 340) esas tutarak. S. S. İbni Kelbi dedi ki. Mirhond . 119. 72. Ravzat üs . öt.Haris bin Süveyd bin Ukfan olarak tespit etmemiz gerekir.

Necran' ı Tâif s ınırına kadar güney Ar ab is t an' ı eline geçirdi ğini ve gene bu üç ay içinde bir suikast tertiplenerek öldürülmü ş olduğunu göz önüne getirirsek. 237). 165) Z eheb (Tarih ül . 165). 72). Malik bin Nüveyre Secah'ın önce bu kavimler üzerinde hakimiyet kurmas ı gerekti ğini ileri sürdü. Ayrıca Beni Malik bin Hanzala soyuna da haber yollıyarak.. Halbuki Peygamberin ölümünden Buzaha ve Butah hareketlerinin oldu ğu tarihe kadar üç buçuk. Nitekim Yemen hâdiseleri sırasında Esved'in üç ay gibi kısa bir süre içinde peygamberliğini ilan ederek bütün Yemen'i. III. Halbum Taberi (III. dört ay kadar bir zaman geçmi ştir.Vatvat (Gurer. S. S. El . onlarla da bar ış yapmak istedi ise de. IV.. C. Vacca (Enc. bu arada Utârit bin H acil) kaç ıp Beni Anber'lere s ığındılar. Bu zaman ise Secah' ın esasen çok kısa olan sava ş ve anlaşmaları için pek ala kâfidir. Secah' ın elçileriyle anlaşma yapıp. neticede bir hilkümranl ık bahse konu olursa. I. Fakat Ebu Bekir üzerine yürümekten vaz geçmesini de tavsiye etti. Secah'm savaşları: Böylece Vaki' ve Malik bin Nüveyre. İ bni Haldan ( İber. onun tarafına geçti. de l' İsl. 46) gibi müellifler Secah' ı n Peygamberden sonra ortaya ç ı kt ığı n ı aç ı kça belirtmektedirler.lerinin peygamberi ilan ettiklerini ilave ediyor. Secah. S.. 131). Malik bin Nüveyre onun bu teklifini kabul etti. Caet ani bu iddias ını ispat için zaman meselesini öne sürmekte ve Hâlid'in Butah üzerine yani Malik bin Nüveyre üzerine hareketi an ına kadar geçen zamanın. Ebu'l-Fereç (Agani.. Arap.31). 237 v. 30 . II. bu da size ait aolacakttr"ı " dedi. S. S.İslam.. Secah'm Mezopotamya'dan Ye ınâme'ye gelip tekrar geri dönmesi için kâfi gelemiyece ğini yazmaktadır. 72 . Ebu'l-Fida (I.. XVIII. Zira o s ırada Beni Temim'in bir k ısmı Secall'a karşı cephe almış bulunuyordu. Muir (Annal. fakat Maliklerden Vaki'. bu kabilenin ileri gelenlerinden birçoklar ı . Esved gibi büyük askeri ba ş arılar kazanamam ış olan Secah' ın kısa süren Yemâme harekat ının üç aydan çok daha az bir zamanda bile yap ılmasının mümkün olduğunu kabul etmemek için makul bir sebep yoktur. S e c âh bu teklifi kabul etti ve Malik bin Nüveyre'ye: "Istediğin gibi iş gör.. öt. Hazn'den Yerbu'lar ın başkanı olan Mâlik bin Nüveyreye haber gönderip bir anla şma yapma ğı teklif etti. Çünkü Rib âb'lar kendilerini savunmak için co ğrafi bir engele bile sahip de ğil131 Taberi. 356). Secah ile birlikte olup Islamiyet'e sadık kalmış olan Rib 'abla= üzerine hücum ettiler. ben Beni Yerbu'dan bir kadtntm.

41 "Haydi Yemâme üzerine yürüyelim ve güvercinler gibi oraya ko şalım. Siz Yemâme üzerine yürüyünüz. önceden bu yerleri iş gal etti. Amr. z 2. Wellh aus en (Skizzen. Mezopotamyalı askerleri ile birlikte Nebâc denilen yere hareket etti. Secâh bu adamlar ını kurtarmak için Temimler ile uzla şmağa mecbur kaldı ve onların topraklarını tamamen terkederek Yemâme üzerine yürümeye karar verdi.. 131) bu konuda ş öyle demektedir: Secâh bu s ırada Müseylime hakk ındaki rivâyetleri duyunca. karar ını da şu sözlerle kavmine bildirdi: "Yemâme ahalisi çok kuvvetli ve şevketlidirler. Bu anonim rivâyetlerin ise. Mâlik bin Nüveyre. T ab eri (Tür. Bu kesin bir sava ştır. Taraftarlar ından birçoklarını esir aldılar.. Secâh'ın yanında olduğu hâlde memleketine döndü" cümlesi ise K el b rnin bir cümlelik ri73 .)k. 4. VI. İşte Kelbî bu anonim rivâyetin sonunda. Güvercin yürüyü ş ü gibi yavaş yavaş ilerleyiniz. ter. Gurer ül . Eğer peygamber ise işaretleri vardır. Bu karşılaş ma sonunda da zayiat verdi ve bu defa adamlar ından Ukka ile Huzeyl düşmanlarının eline esir düştüler. bu rivâyet Kelbrnin de ğil. III.diler. Secâh galiplerle barış yaparak. El.Hasâis'inde (S. Wellhaus en da bu rivâyetlerin tamamiyle S e câh ve Mü s e ylim e 'yi küçültmek maksadıyla uydurulmuş olduğunu bütün yazarlar gibi kabul etmektedir. Ka'ka' ve Vaki' de bu arada esir dü şmüşlerdi. 123).4 . orada Müseylime bin Sümânte'yi bulal ım. Orada Evs bin Huz e ym e komutas ındaki Beni Amr'lar ile sava ş a tutuştu.. 14). ter. Tab e rrde bulunan daha önceki anonim rivâyetin bir devamıd ır... 128)'de mecut olan bir rivâyete dayanarak. Tür. esirleri kurtard ı . Fakat Ribâblar bunu haber al ıp oraya gittiler. Yalanc ı ise kavmine pi şmanlık vardır" dedi ve Yemâme'de oturan Beni Hanife üzerine yürüdü. Temimlerden Z i b ri k an' ın da dinden çıkıp daha birçok kimselerle birlikte Secâh' ın yanı sıra Yemâme'ye hareket etti ğini Kelbrye atfen yazmakta ise de. râvilere kadar ula şmalarına imkân yoktur. Ribâbların zor durumda kal ınca Dec â ni ve Dehâ nrye s ığnımalarma engel olmak üzere. S.4 jP tf. son derece müstehcen olmaları itibariyle. II. Sava ş sonunda Ribâb'lar ile D abb e 'ler Secah kuvvetlerine birçok zararlar verdirerek üstün geldiler. bundan sonra azar işitmiyeceksiniz" (Taberi..4 5k. sadece bir cümlesi ile yer almakta. arkas ından gelen "Zibrikan.4J:419 )t5Z.V atv at. Müseylime kuvvetlenmi ş tir. Utarit.

Secah'a maletmiştir. S. Kitab ül . Vesime (Höhnerbach.Ferec'e göre (XVIII.Agâni. Müseylime'ye: "Bu pay ı ancak doğruluktan. diğerine tabi olsun.. Müseylime onun yan ına geldi ve "Yer yüzünün yar ısı bize aittir." Taberi.Has ais'de Utarit ve Amr bin ül . a. adâletten sapanlar reddederler. Peygamber onu halk ının sadaka amili yapmıştır. 131. Ayr ıca Gurer ül . S. 73. el-Vatvat. Buradaki ifade bizi... Orada bulduğunuz insanları öldürünüz ve yak ıcı bir ateşle yak ınız ki. Ebu'l .Ridde'sinde Zibrikan' ın durumunu aç ıklamakta ve "ezZibrikan bin Bedr. aman verdiği takdirde yan ına gelece ğini bildirdiğini kaydetmi şlerdir. Fakat Kureyş kabilesi azgın bir kavimdir 132 . adâlet ile iş görselerdi kalan yarısı Kurey ş 'e ait olacaktı . Tanrı Kurey ş'in reddettiği bu yarıy ı sana bağışladı .Aganî. Kitab ür . İbni Haldûn. e.vâyetinden hemen önceki anonim rivâyeti tamamlamaktad ır. 165). Askerleri ile Yema ıne üzerine yollanan Secah. Ey Temim kabilesi Yemâme bölgesine gidiniz. S. 165) kabilesi mensupler ına ş öyle demişti: "Ey sak ı nan müminler. Hâlbuki kabul ettiği takdirde bu pay Kurey ş 'in olacaktı" dedi.. Böylece toplanıp benim ve senin kavminle Arapları idaremize alırız. 134 Teberi. Bunun üzerine Secah. o da onun vazifesini devam ettirmi şti" demektedir.Ferec. Wellhausen' ın dayandığı Taberi'deki anonim rivâyete de ğer vermek do ğru de ğildir. Bu yüzden Secahla dost olmak çarelerini arad ı ve Ebu'l-Ferec'e göre"' Secah'a ş öyle bir haber yolladı : "Ulu Tanrı sana ve bana vahiy gönderdi.. 74 . tür. S. 165. Kitab ül . biz birle şelim ve Tanr ı'nın bize gönderdiğini tetkik edelim. Tekmile S. oras ı siyah bir güvercin gibi kalsın. Ridde s ırasında bu vergileri Ebu Bekr'e vermi ş . XVIII. İber.. 133 Ebu'l-Fereç.. III. Bu i ş (yani peygamberlik) Rebia kavimlerine verilmemi ş ancak Mudar kabilelerine verilmiş tir.E htem vs kimseler Secâh'la birlikte sayıldığı halde Zibrikan' ın adına asla tesadüf edilmemektedir. Zaten bu konuda Seyf'in rivâyetini şüphe ile karşılamak mecburiyetinde kalsak bile. Secah aman verdi. S. Zira bütün kaynaklar ın Müseylime'ye atfettikleri "Dünya'n ın yarısı bizim.Seeâh' ın giiya ayet olan bu sözlerinin biraz mübâiâ ğalı olduğu inancına vardırıyor (bk."diye cevap 132 Bu rivâyeti şüphe ile kr şılamamız yerinde olur. Hakk ı bilen. 50). g. Müseylime bunları duyunca canı sıkıldı Çünkü etrafında bulunan Müslüman kabilelerin ve bunların ba şında bulunan kendisine rakip Sümâme bin Vsal ve Şurahbil bin Hasene'nin Hacer'i ellerine geçirmelerinden korkuyordu.Vatvat ' 34 Müseylime'nin adam göndererek Secalı'dan aman istedi ğini. dünyan ın yarısı bizim yar ısı Kurey şindir. 124. O halde bu konuda Wellhausen'a değil Seyf'e hak vermek gerekmektedir. ter. VXIII. S. İ bni Haldan ve el . yarısı Kureyş'indir" sözünü Ebul'l-Fereç. Bu topluluk üzerine yürüyünüz. Onu da ğıttıktan sonra Kureyş üzerine dönersiniz"... Bu itibarla. II. Ebu'l .

hay ır ümidini verdi.Al _j'S j Rab 1. III. Hâlid'in ordusunun bu s ıralarda yakla şması bunların dağılmasına sebep oldu. ter. Kendisinin ceza ve müldifatlandırma günü için sizi kurtartr. 75 . S. Fakat 135 Cemaat yılı Müslümanların bir Halife idaresinde topland ığı yıla denir. Bu emirlerin yerine getirldi ini gördüğünğ de sizi takdis eder. etrafını gittikçe bir a ğ gibi sarmakta olduklarını gördü ğünden Secâh' ı ve ordusunu bar ış yoluyla Yemâme'den uzaklaştırmak politikasını kendisi için en uygun çare olarak kabul etmi ş ti. Bunlar "Nevakıl" adım almışlardı .5..+- } 12•41 i J • Kabilinden âyet diye iddia etti ği sözleri söyliyerek dostluk teklifinde bulundu ve Yemâme'nin bir y ıllık mahsillünün yarısını Secâh'a vermek ş artıyla barış yaptı . 136 Taberi. Müseylime rakib kabile şeflerinin ve Ebu Bekr'in." j o. bir yandan da Hâlid'in Esed'leri yenmesi üzerine adamları tarafından terkedildi ğini görüp Müseylime ile anlaşmayı menfaatine en uygun hareket tarz ı saymış . büyük ümitlerle at ıldığı bu maceranın. Ali öldürüldükten ve Irak halk ı kendisine biat ettikten sonra.. tür ter. Secah bunu kabul etti. daha ilk denemelerde iyi sonuçlar vermedi ğini. Secâh'a gelince. Taberi. Sizi korkulu hâllerden uzakla ştırır. III. Seeâ h. görünü şü kurtarmak istemi şti. Muaviye. 124 . 239..verdi... birçok yerlerden birçok kimseleri ba şka başka yerlere ve bu arada Seeâh' ı da Küfe'ye göndermişti. böylece küçük bir menfaatin temini ile yetinerek.›1 411 C jAi jii r 3k. Secâh ise Cemaât y ı l ı'na kadar ' 35 Taglibler aras ında ya ş adı °" Buraya kadar anlat ılanlar gösteriyor ki. arap. Hüzeyl. Müseylime ona: "Tanrı kendisinin sözlerini dinliyenlerin sözlerini işini.. 129.. Bize azg ın toplulukların ibadeti değil. hayırlı ve salih kütlelere mahsus olanların namaz ve dualarını me şru kılar ki. Rabbimiz daima kendisini sevdiren işlere dair emirler verir. Ümit edenlere. Burada Muaviye zamam kastedilmektedir. Bk.. Ukka ve Ziyad' ı vekil b ırakarak Mezopotamya'ya döndü. Müseylime buna da raz ı oldu ve onun gelecek yılın mahsüllerini götürmek için vekil b ırakıp kendisinin bu yılın mahsâlünden payını alıp memleketine dönmesini teklif etti. gelecek y ılın inahsillünün yarısını da almak için israr edince. salih insanlar uyumadan geceleri ibadetle geçirirler.

Bu arada F üt uh ül . Üç gün sonra da Secah kendi adamlar ının yanına döner. 206 / 7'de Zahir İbni' Amr diye kaydeder. Sonundrz evlenirler.. Secah'ın müezzininin el . ona uyanlardan birçokları pişman olup kendisini terkettiler. Secah bunun üzerine. İ bni H aldan ve Mirhond gibi tarihçiler bu konuda Yemâme mahsalürlün bir yıllığının yarısının mehir olarak bu s ırada verilmi ş olduğunu kabul ederler ( İbni Haldan. S. Temimlerin: "Bu bizim kızımızın mehridir onu geri vermeyiz" dediklerini kaydetmi ştir. tekrar Müseylime'nin yan ına gider. Mirhond.. Muhammed'in kendilerine farzetti ği sabah ve yatsı namazlarını üzerinizden kald ırdı . Müseylime ona ş ehir kap ılarını açmadan. 138 Agâni. Ba şka kimselerin 137 Belâzûri. 76 .hüküm ve nüfuzunun birkaç gün içinde mahvoldu ğuna iyice kanaat getirince çarçabuk ve sessizce geldi ği yere dönme ğe mecbur olmu ştu. İbni. Bu i şler bitince Müseylime sözcüsü ile onu otağa davet eder. 165'de Müseylime'nin yaln ız ikindi namazmı kaldırdığım. g. o da "Bizim peygamberimiz kad ın olup biz onun etrafında tavaf ediyoruz. S.Maarif. Ravzat üs .Maarif. bunu kabilelerinize bildir" der 138 . "Sana ne vahy edildi" diye sorar. Kaynaklar bu münasebetle yazılan şiirlerden bilhassa bir tanesini naklederler ki. içinde güzel kokulu bitkiler yakt ırır. e. O da kad ında cinsi duygular uyandıracak müstehcen sözleri. âyetlermi ş gibi söyler. Bu andan. 73. 224 öt'de Şebes bin Rıb'idir der. İbni Kelbi..Cenebe bin Havt Riyâbi oldu ğunu fakat di ğerlerine göre Ş ebes bin Rib'i oldu ğunu söyler. İ ber. Sonra Secah' ın müezzini Ş ebes bin Rib'i'yi 137 ça ğırıp ona: "Allah' ın resülü Müseylime. S.B ül d ân. S. XVIII. a. S. Gurer ül .. güya kendisine vahy edilmiş . II. II. bunun için şimdiye kadar (Ebu'l . Muaviye zamanında Kafe'ye nakledilinceye kadar geçen zaman içinde Secah' ın ne yapmış oldu ğu hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. Kokunun çok olmasına bilhassa dikkat edilmesini emreder. arap. 106'da. T ab eri'deki anonim rivâyet Secah' ın Beni Hanife yamndaki maceras ını başka türlü anlat ır.Hasâis. onun peygamberliğini kabul eder ve kendisine de ayni ş eyler vahy edildi ğini bildirip Müseylime'nin kendisini kavminden istemesini teklif eder. ne istedi ğini sorar. Secah ona. Kitab ül . kuteybe. Kabilesinden olanlar. mehirsiz evlendi ği için onu ayıplarlar ve Müseylime'den mehir isteme ğe onu zorlarlar. Tarih-i Ebu'l-Fida gibi kitaplarda da vak'a aş ağı yukarı Taberi'deki anonim rivâyete uygun olarak şu yolda anlatılır: Müseylime onunla bulu şmak üzere deriden bir ota ğ kurdurur. Yukarıdan beri anlatt ıklarımız.Safa. Secah.Kitab ül . 224 /5). S e c ah böylece komutanlarma vadetti ği büyük menfaatleri temin edememiş olarak geldi ği yere dönme ğe koyulunca. S ey f ' in bize verdi ği haberlere dayanmaktadır. II. Mirhond. Agani.Fereç zaman ına kadar) ikindi namaz ım çölde kılmadıklarını.

K ûfe'de de ğil Basra'da Müslüman olup gene orada Müslüman olarak öldü ğünü açıklarlar 14°. Muaviye'nin üstünlük elde etti ği yıllara kadar nas ıl yaş adığı hakkında bir bilgi vermediklerinden. Secâh'm doktrini: $ecah'ı n kendisine tabi olanlara oruç. 106). III. Onun vahiy ad ı altında yukarıda bahsetti ğimiz sözleri. Onun. 128) bu misralan Utarit bin Haeib'e. Pişmanlık çok geçmeden bütün Temimlerde kendisini gösterdi. Hristiyanl ığı pek iyi bildi ği ve büyük kısmı Müslüm anl ı kt an dönmü ş olan T e miml er e dayand ığı gözönündetutulursa. 141 Mirhond. hüküm ve amelde kalm ış sözlere inandı nız" denilmektedir. S. Ravzat üs . D. Kûfe'ye nakletmi ştir. S. e. döndükten sonra nelerle me ş 01 oldu bilmiyoruz. peygamberlik iddialar ını . Halbuki Yarbu'lar ın başında bulunan Malik bin Nüv eyr e biraz geçikmi ş olmasının cezas ını hayatıyla ödedi. Ancak Hicri 41'den önce ölmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Hakim bin K elb i'ye atfedilen bir şiirde "Sizi do ğru ve sabit bir dini kabule çağırdı lar. namazun kildignn 140 Belâzûri (arap. zekat veya sadakay ı emretmiş olduğu ancak domuzeti yeme ğide mubah kıldığı iddia olunmaktadır 1 ". Basra'ya.Safa. el ... Mu aviy e. taraftarlar ını savaş a katılmağa sevketmek ve menfaatler elde etmek için verilmi ş komutanca emirlerden ibarettir. 131 v. İşte bu s ırada S e cah' ın Müslümanlığı kabul ettiğini .. S. 139 Taberi (tür. Irak halkı kendisine biat ettikten sonra birçok aileleri olduğu gibi S e cah ve adamlarınıi da bulundukları yerden başka tarafa. bu iki büyük dinden aldığı ilhamlarla beslemi ş olduğu tahmin olunabilir. Kaynaklar onun.. Basra valisi Cündub Fezârrnin. Fakat baz ı kaynaklar onun. siz onu b ırakarak..Vatvat (a. M âlik'lerin ba şkanı bulunan Vaki' bin Malik zaman kaybetmeden islamiyet'e döndü. namaz. Onbirinci yılın ortalarında meydana çıktığı kesin olarak belli olmakla beraber ölüm tarihi kesin olarak belli de ğildir. . ter. S.) ise Kays bin Asim'a maletmektedir. g. E. Secâh'm Müslüman oluşu: Secâh Mezopotamya'ya. Secash'ın bu yıllar aras ındaki hayatı büsbütün karanlıklar içinde kalmış tır. sihir ve efsaneler defterine yaz ılmış . 223. II. 77 . söyler. hem de iyi bir Müslüman olduğ unu bütün tarihler ittifakla yazmaktadırlar.peygamberleri ise erkekdirler" mısralarıdır 139 Gene. öt.

II. Tekmile. Müseylime islamlara kar şı bir müttefik bulmak ümidiyle onunla evlenmiş olabilir. Taberi her rivâyetin sahibini yazd ığı halde. Bizi buna yönelten başlıca sebep T ab eri: ve E b u'l . bunlar tamamen asılsızdır. 106. ş ayet böyle bir evlenme vaki olmu şsa bu. E b u'l . Wellhausen 142 Her ne kadar bu konuda tek seyahatname alan Palgrave'in seyahatnamesi. Müseylime'ninki ile birleştirmesi. islâmiyet'in dü şmanı olan bu iki insana karşı . ve ona tabi oldum" dedi.F er e c'deki as ılsız ve hayas ız rivâyetin gittikçe hafifleyerek Mirhond. 78 . XVIII. 143 Belazari. Seyf'in bu konulardaki sükilturm onun. Her iki taraf kavimlerni toplad ılar.Vatvat. 131). Secâh .597 yıllarında Temimler'in Müslüman olduklar ı halde ikindi namazını kılmamış olduklarını Secâh'ın kurmak istedi ği mezhebin bir kalıntısı olarak kabul etmek gerekir (Agâni.Müseylime evlenmesi kendi tâbileri aras ında Secah'ın prestijini kaybetmesi bak ımından da bize imkans ız görünüyor 142 . Müseylime sabah ve yats ı namazlarım Temimler üzerinden kald ırdı . 508 . sırf Islami bir gayret güderlikle uydurulan ve a ğızdan a ğıza yayılmış olduğu muhakkak olan halk ş ayialarını kitab ına almıştır. Gurer ül . 165. onu do ğru buldum. Müseylime ile Secah'ın doktrin birliğinden bahsederek. Hiç şüphe yok ki.Secah'ın kurmak istedi ği dinden zamanımıza kadar gelmi ş bir kalıntı yoktur. Secâh onlara: "Müseylime kendisine indirilen vahiyleri bana okuçlu. 165 ve İbni Haldan. XVIII. peygamberlik iddias ında bulunan bir kad ın hakkında pek makul görünmemektedir.. fakat Secah' ın kurmak istedi ği dini.. 73'e göre Müseylime ve Secâh dinlerini birl ştirdiler. o takdirde E b u'l -Fere e'in ya ş adığı H. Agani.Fida ve di ğer tarihçiler tarafından nakledilmi ş olmasıdır. sonra onun peygamberli ğini tanıyıp ona tâbi olduğunu ilan etmesi 143 sabah ve yats ı namazlarının kaldırılmasına baş eğmesi gibi rivâyetler. belli olmamıştır. kabul edilmesi pek güç olan adeta çocukça iddialard ır. Ancak e ğer Secâh gerçekten Müseylime ile evlenmi ş ise ve mehir verme meselesi do ğru ise. esasen tatmin edilmemiş olan kavminin önünde. İ ber. burada hiçbir isim kaydetmemi ş "bu konuda başkaları ş unları söyler" diyerek ihtimal ki. O halde bunu hangi râvi kimden alarak nakletti? Bu. S e yf'den ba şka bu konuda yaz ı yazmış olan hemen bütün Islam tarihçilerinin kabul ettikleri Secâh .Hasâis.Müseylime evlenmesini gene de şüphe ile karşılamak mecburiyetindeyiz. S. üç gün gibi kısa bir süre için evlenmeyi göze almas ı . s ırf politik mecburiyetlerden do ğmuştur. fakat Müsyelime'nin öldürülmesinden sonra"Yemen peygamberi olan Secah' ın irtidad yolundaki ittifakı unutturmak için sadık bir mümin Müslüman ile evlendi ğini" yaz ıyorsa da. arap. onu dâima Yemen'den gelmi ş bir peygamber olarak göstermektedir.. S. S.. Ebu'l-Ferec. bu derece müstehçen bir konu şma ba şkalarının yanında cereyan edemez ve ba şkalarına anlatılamazdı . el . Secâh. s. Temimi olmas ı dolayısıyla. Fütuh. Müseylime'nin peygamberli ğini kabul etti. bunu evlilik birli ğinin kuvvetlendirmi ş oldu ğunu. Palgrave daha Secah' ın nereden geldiğini ve hangi kabileye mensup oldu ğunu bile bilmemekte. Fakat Secah' ın istilâ maksad ı ile gittiği Yemame'den bir miktarcık mahsill ve hediye ile dönerken.

ve CaetanPnin iddia ettikleri gibi taraf tutma gayreti diye vas ıflandırmamız ne dereceye kadar do ğru olur bunu cevaplandırmak pek güçtür.

F. Netice:
Hemen söyleyelim ki, Secâh da Esved ve Tuleyha gibi hakiki bir peygamber olmaktan çok uzak olup sadece bir kahine idi ve Hazret-i Muhammed'in ölümünden sonra Temimler aras ında çıkan karışıklıktan ve irtidadtan faydalanmak istemi şti. Fakat alelade bir kad ın de ğil, dini bilgilere sahip ş air, hüküm ve emretme kabiliyeti gibi birçok meziyetleri bulunan haris bir kad ındı . Fakat islâmiyet bakımı ndan onun hareketleri, ne Esved ve Tuleyha, ne de ileride görece ğimiz Müseylime gibi tehditkar olamamıştır. O, kuvvetli bir rüzgâr gibi kuzey - do ğudan Arap yarımadasına esmiş , fakat önce Müslüman Ribâb ve Amrlar kayal ığına çarparak kuvvetini kaybetmi ş , Yemâme'de Hacer ve Hadikat ür Rahman surlarma ula ştığı zaman, dini ve siyasi kuvet ve hüviyetini büsbütün kaybetmi şti. Secah'ın sonradan islaraiyet'i kabul etmesi, onun hakiki bir peygamber olmadığının en büyük delilidir. O, sadece Hazret-i Muhammed'i kendisine örnek tutarak iktidar sahibi olm ıya çalış an iktidar heveslisi bir kadındı . İslam dininin ve Halifelerin geni ş müsamahas ı Tuleyha gibi Secah'ın da hayatını bağışlamış ve bu suretle belki de din u ğrunda ölenler hakkında sonradan halk aras ında çıkan ve bazen tehlikeli durumlar yaratan inanışların do ğması ihtimali önlenmiştir.

79

4. MÜSEYLIMET ÜL-KEZZAS

Bir gün Hazret-i Muhammed mimbere ç ıkarak, halka ş öyle hitap etti: "Ey nas! Ben Kadir gecesi bir rüya görmüş ve sonra onu unutmu ştum. Rüyamda kollar ımda iki altın bilezik gördüm, bu ikisinden nefret ettim, onlara üfürdüm, onlar da uçup kayboldular. Ben bu iki bileziği Yemen'de ve Yemâme'de ç ıkan bu iki yalanc ı ile yorumladım" ( İbni İ shak, İbni Hiş am, IV., S. 246). İşte Hazret-i Muhammed'in rüyas ını yorumlarken bahsetti ği Yemâme'de ç ıkan yalancı, Yemâme'ye hükmeden ve peygamberlik iddias ında bulunan Müseylime'dir. Ne cid alçak yaylas ının güneydo ğusunda ve B ahr e yn'in bat ısında bulunan Yemâme topraklar ı Hanife kabilesinin elinde idi. Hanifeliler ziraate pek elveri şli olan topraklar ında elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini rahatça sa ğlıyabiliyorlardı .

A. Hanife kabilesi ve dini:
Büyük Bekir bin V âil kabilesinin bir kolu olan Hanifeliler, topraklarının verimlili ği bakımından diğer memleketler için, bilhassa tah ıla muhtaç bulunan Hicazl ı lar için en önemli bir kabile idi. Hicretin 6 - 7. yıllarında Hanife kabilesinin ba şkanının, İ bni S a'd, Ibni Hi ş am ve T ab errnin bize bildirdiklerinden Hevze bin Ali oldu ğu anlaşılmaktadır. Hevze bin Ali, Iran yoluyla gelen Hristiyanh ğı kabul etmi ş görünüyorsa da Hanife kabilesinin bu yolda onu ne dereceye kadar takip etti ği pek aşikâr de ğildir. Diğer Arap kabileleri gibi İ slâmiyet çıkıneaya kadar putperest olarak ya şıyan bu kabilenin pek az bir kısmının Hevze ile birlikte Hristiyanl ığı kabul etmi ş olması muhtemel ise de, 144 Hicretin 7. yılından sonra Hazret-i Muhammed'in Hanifeli144 Ibni Sâ'd (Siret, Wellhausen tercüme ve yay ını, Skizzen, IV. S. 115) el-Medaini'den. naklen,"kendisin; Medine'de ziyaret eden Beni Hanife heyetinin ileri gelenlerine abdest suyundan artanı verdi ve onlara yerlerine gittikleri vakit, kilisenizi y ıkınız (kiliselerinizi de ğil) arsas ına bu sudan saçınız, yerine bir cami yap ınız. Bunu yaptılar. Müezzin Talk bin Ali oldu" demekte olduğuna göre, buralarda Hristiyanl ığnı mevcut bulunduğu fakat ancak bir tek kiliseye sahip olacak derecede az ve sathi oldu ğu ileri sürülebilir.

80

kri islâmiyet'e daveti üzerine, yüksek tabakadan birçokler ı gibi aş ağı sınıf halktan da birçoklar ının Müslüman olduğunu en eski ve tarafs ız kayanklardan anlamaktay ız. Her ne kadar Caetani Hanife kabilesinin ve onun son ba şkanı Müseylime'nin Hristiyan oldu ğunu savunmakta ise de (Caetani, IX., S. 7. v. öt), bu iddias ında pek haklı olmadığını, Hazret-i Muhammed'in Hristiyanlara kar şı gösterdi ği müsamaha ile ispat etmek mümkündür. Gerçekten Hazret-i Muhammed E hl-i kitap say ılmaması gereken Mecasileri bile vergiye ba ğlamak ş artıyla serbestilerini tanımış hattâ kendi zaman ında onun bu hareketi dedi kodu konusu te şkil etmekten geri kalmam ıştı . E ğer Beni Hanife büyük bir ço ğunlukla Hristiyan olmuş olsaydı, Hazret -i Muhammed Müeylime'yi bir Hristiyan reformisti gibi kabul edip Hanifelilerin vicdan hürriyetlerini tan ırdı E ğer Müseylime ve Beni Hanife tamamiyle Hristiyan olsa idiler, o zaman Müseylime'nin yeni bir din ortaya koyarak İslam topraklarından ayrı bir teşekkül olarak kalmay ı istemesine lüzum yoktu; zira H a zr et -i Muhammed Tebük seferinden sonra birçok Hristiyan heyetleri kabul etmiş ve onların cizye vermeyi taahhüt etmeleri üzerine kendileri ile anlaşmalar yapmıştı. Margoliouth ve Muir de Beni Hanife'nin Hristiyanlığı m kabul etmemektedirler (Margoliouth, JRAS, 1903, S. 486; Muir, Annal, S. 38). Beni Hanife'nin Müslümanlığına gelince: gene İbni Sa'd 145, Beni Hanife'den Medine'ye gönderilmi ş olan elçilerin on kişi kadar olup aralarında er - Rehhtil bin Unfuva, Seleme bin Hanzele es - Suheymi ve Talk bin Ali, Humran bin Câbir ve Mesleme bin Habib (veya Hayyib) vs. bulundu ğunu, bunların Remle'lerin evinde misafir kaldıklarını, sonra camie gelip hakikata ş ahadet ettiklerini yatmakta, fakat bu s ırada Müseylime'nin at ve develere bekçilik etti ğini kaydetmektedir. Daha buna benzer şurada burada rastlanan birçok kayıtlar vardır ki, önemli birçok ş ahısların Peygamber'i ziyaret edip islâm'ı kabul ettiklerini bildirmektedir. Konumuzun sonlar ına do ğru bunların adlarını kaynak göstererek belirtece ğiz. Mui'rin de kabul ettiği gibi (S. 38) kısmen putperest k ısmen Hristiyan olan Beni Hanife, Hazret-i Muhammed'e boyun e ğmişti. Fakat islâmiyet'i kabul etmiyen bir kısım halk sonradan peygamberli ğini iddia eden Müseylime'nin etrafında toplanmaktan da geri kalmad ı . Öyle anlaşılıyor ki, Hevze zamanında Hanife kabilesi iki kuvvetli idarecinin hakimiyet yolunda145 İbni Hiş am, es - Siret ün - Nebeviyye, IV., S. 279'da "Peygamber'in elçisi .rimir bin Luey oğullarından Sâlit bin Amr'ı Yemâme melikleri Sümâme bin Vial ile Hevze bin Ali'ye yolladı" demekle, Hanifelerin iki hükümdar ı olduğunu ifade etmektedir. Halbuki İbni Sâ'd, Tabakat I., 2., S. 18'de Peygamber'in Salit bin Amr' ı sadece Hevze bin Aliyi Islâm'a davet için yollad ığını yazmaktadır.

81

ki rekabetleri yüzünden tamamiyle birbirine z ıt iki varlık haline gelmişti. Bu rakiplerden birisi Sümâme bin Üs al, di ğeri Hevze bin Ali idi. İbni Sa'd ve Belazûrrnin anlatt ıklarına göre 146 , Hicretin 6 - 7. yıllarında Peygamber muhtelif hükümdarlara mektup yazd ığı sırada Yemâme ba şkam Hevze bin Ali'ye ve Yemâme halkına Salit bin Amr ül - Amiri eliyle bir ektup göndererek, onlar ı Müslüman olmaya davet etmi şti'". Hevz e misafiri kabul edip hediyeler verdi ve Peygambere ş öyle bir cevap yazd ı : "Senin dâvet ettiğin şey çok iyi ve

güzeldir. Ben kavmimin şair ve hatibiyim. Araplar benim mevkiimi takdir ederler; bunun için sen bana bu i pay ver sana tâbi olurum." Hevze şte
mektupla birlikte giyinmesi için Sâlit'e Hacer kuma şlarından elbiseler de verdi. Sâlit Peygambere onun mektubunu ula ştırdığı vakir, Peygamber "küçük bir menfaat bile istese vermem, o yok olacak" dedi ( İbni Sâ'd, II, 1., S. 18) 148. Bir müddet sonra, Hicretin 8. yılında Hevze öldü. Onun yerine Müseylime Beni Hanife'nin hükümdarl ığını eline geçirdi.

B. Müseylime'nin soyu:
İbni Kuteybe'ye göre (Kitab ül-Maarif, S. 206 - 7) Müsylime'nin babası Beni Hanife'den Habib, dedesi Lüceym künyesi Ebu Sumâme'dir. Belazfıri onun Sumâme yahut Sümâle bin Kesir bin Habib bin Sümâme bin Gsal bin Habib bin Hanife bin 'Icl oldu ğunu kaydetmektedir. İbni Hiş am'da Müseylime bin Sümâme ve künyesi Ebu Sümâme kayd ı vardır. Diyarbekri (Tarih-i H âmis, II., S. 174) ise onun dedesinin H ârun, lakab ının Ebu S üm am e olduğunu yazmaktadır.

C. Müseylime'nin, Hanifelilerin emirliğini elde etmesi:
Yeınâme'nin hakimi olup 8. yılda ölmüş olan Hevze'nin yerine, nasıl olup da Müseylime'nin geçti ğini kaynaklardan ö ğrenmek imkansızdır. Fakat Müseylime'nin ş ahsiyeti ara ştırıldığı zaman onun birçok meziyetlerle birlikte, kabilesinin en ileri gelen bir ş ahsiyeti oldu146 Ilmi Sâ'd, Tabakat, I., 2., S. 18; Belâzöri, Fütuh, arap., S. 94; Belfıziiri, türk., S. 142 v. öt. 147 Belâzûri ise (Fütuh, arap., S. 94), Peygamber bu mektubu Sabit bin Kaya bin iil-Ensârrye yazdırmış ve el - Hazreci eliye, yollam ıştır. diye kaydetmi ştir. 148 Belâzûri, Fütuh, arap., S. 94'de Hevze'nin Hazret-i Peygamber'e, içinde er-Reccal bin Unfuva, Mücca'a bin Mürrâre ve Müseylime bin Habib'in bulundu ğu bir heyet yollad ığını ve bu arada Müseylime'nin de Hevze'ninkine beziyen teklifler yapt ığını yazmaktadır.

82

II. gıda maddelerinin gönderilmesi hususundaki müsaadelerini rica ettiler.Mekke'lilerden bazıları onun yeni dine girişini sitemle kar şıladılar. ümit var. İşte bu yüzden Sülnâme'llin kam helal k ıhnnuştı. Sumâme dedi ğini yaptı . Peygamber'in adamlar ı onu yakalayıp hiç bir akde bakmadan Peygamberin yan ına getirdiler Peygamber onun af talebini kabul edip serbest b ırakınca. çünkü sen zulmetmezsin. Bu adamlar Sümâme adında birini esir alıp getirmişler.. 401) da ise aynı olayın baş tarafı biraz değişik bir şekilde aldatılmıştır: "Peygamber. V. O ise. Müseylime bu ziyareti. X. tarih-i Hâmis. S. gönlünden ne geçiriyorsun mealinde bir soru sormuştu. (Ebu Hüreyre'den) ve Diyarbekri. Sümâme Mekke'nin fethinden epeyi önce Müslüman olmuş ve Hanifelilerden islâmiyet'i kabul edenler onun etrafında toplandığından kuvveti artm ıştı.. S. Vakidi ve İ bni Abbas. "hayır var. Necid taraflarma bir süvari birli ği yollamıştı. Bu da Hanife kabilesinin önemli bir kısmına hükmeden ve islâmiyet'i kabul etmi ş bulunan Sümâme'nin rekabeticlir1 49 . 407 v.ğu görülür. Sümame Peygamber'i öldürmek istemi şse de onun amcası buna engel olmuştur. "Sen merhameti ve akrabah ğa saygıyı telkin ve emredersin" diyerek. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i bir heyetle birlikte ziyaret etmi ş olduğunu idia emektedirler. S. D. Böylece de onun Hevze'nin yerini almakta güçlük çekmedi ği kolayca tahmin edilebilir. sonra Medine'de mescidin direklerine ba ğlanuşlardı. Hazret-i Muhammed ise o s ırada elinde bulunan hurma dalım göstererek: "Elimde bulunan ş u dal parçasını istesen. Gene gitmekte olduğuUmre hacmiı yerine getirmek için Mekke'ye vard ı. Mekke'liler Hazret-i Muhammed'e bir mektupla müracaata mecbur kalıp. o müslüman oldu ve Müseylime çıkıp da peygamberlik iddia edince onlara kıymetli vaızlarda bulundu " 83 . 3'e göre Hazret-i Peygamber. Bunun üzerine Sümâme y ıkamp geldi ve "Allahtan başka Allah olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna tanıklık ederim" dedi. Hakikaten Mekke'ye yiyecek tah ıl yollamadı. Müseylime'nin Medine'yi ziyaret edip etmedi ği meselesi ve peygamberlik iddiası: En güvenilir kaynaklar ımız arasında bulunan B uhari. Arap yarımadasmın merkezik şmekte olan idaresinin Hazreti Muhammed' den sonra kendisine intikalini istemek üzere tertip etmi ş ve ş öyle demiş tir: "Eğer Muhammed kendinden sonra beni halef tayin ederse. Sümâme k ızarak "Peygamber Muhammed izin vermedikçe size Yemâme'den bir tah ıl danesi gelmiyecektir" diye onlar ı tehdit etmişti. Peygamber kendisini affetti. Hazret-i Muhammed de bir mektupla Sümâme'ye tah ıl göndermesini emretti. onu bile 149 Buhari. Tecrid-i Sarih. Sümâme üç gün burada kaldıktan sonra Peygamber ona. kendisine tabi olurum". affedersin". Bu durum karşısında ş air. Müseylime'nin Yemâme amirli ği ile birlikte büyük bir gaileyi de üzerine alm ış olduğu muhakkaktır. hatip ve kâhin olan Müseylime zengin topraklara ve nüfus çoklu ğuna sahip bulunan Yemame'yi Hazret -i Muha mme d 'in her gün biraz daha artan nüfuzu alt ına girmekten kurtarabilmek amacıyla kendisinin de H azret Muhammed gibi yeni bir dinin müjdecisi olduğunu ilan etti ve K ur ' an a nazireler söyleme ğe başladı. cevab ın da bulunmuştu. Umre yapmak için Medine'ye yakla ştığı zaman. Sümâme. İbni Sâ'd (Tabakat. Sümüme' ıdu yanına gelmiş . Ayrıca Medine hiikameti de Müslüman olması dolayısiyle Sümame'nin tabii bir müttefiki say ılıyordu. öt.

S.. a. Müseylime'nin Medine'yi ziyaret etti ğini diğer birçok kaynaklar yazmaktad ırlar. Hanifelilerin onu bir örtü ile örtüp Peygamber'in yanına getirdiklerini. III.. ter. Tecrid-i Sahih. Belüzûri. II. sonra Müseylime'nin bu mektupa cevap yazd ığını da açıklamaktadırlar. el-Vatvat. tür. sen onda gördüğüm esküle göre. Mirhond. S. Gene İbni İshak (İbni Hiş am.. Buhari. Pek önemsiz farklarla hepsinde tekrar edilen mektu150 Buhari. IV. Belâzûri. H âris 'in kızımn (Hâris'in k ı z ı Müseylime'nin kar ı s ı idi. Gene bu eserler.. yukar ıda bahsetti ğimiz rivâyetlere ilâve etmektedir. Ayrıca B elâ z ûri (Tür. Ravza. 222) bu rivâyetin ba şka bir şeklini dinlemiş olduğunu nakleder: "Beni Hanife mensuplar ı Peygamber'in huzuruna gelmi şler... ama Müseylime'yi at ve develerin yan ına bırakmışlar. öt.X. X. S. 52. S. fakat Allah' ın düşmanı Müseylime Yemâme'ye gidince bu sözü menfaatlerine hizmet edecek bir ş ekilde de ğiştirerek. IV.. a. 224. Bühari III. 52) evinde misafir edildi ğini. bu son cümlenin mânas ım Ebu Hürey2e'den sorar ve ondan bununla Peygamber'in ba ş tarafa ald ığımız. S.. 472. S. S. 97. Siret. g.. 131. öt. 222. i bana gösterilen kişisin"s o İbni Hiş am bu hususta daha geni ş bilgi vermekte ve Müseylime'nin Ensâr'dan. 142) ve İ bni Sa'd (Tabakat. 32 v. 37) ba şta olmak üzere gene bu kaynaklar Hazret-i Peygamber'in bir mektup yazarak ed-Dameri vasıtasiyle Müseylime'yi Müslüman olmaya dâvet etti ğini.. I. II. g. Ne c c ar o ğullarından. 410'da İbni Abbas. 151 Taberi. Medainrnin aynı konudaki rivâyetini nakleden İbni Sa'd (Siret. S. Fütuh.sana vermem.. 84 . gibi tarihçiler bu mektubun Hicret'in 10. 25 v. Mahmud üs-Siyer..Vatvat. 246. 2. İbni Hiş am... S. İbni Skd. 410. II. öt. S. S. II. 2. S. Belüzûri. y ı l ı nda yazıldığını kayd ve kabul etmiş lerdir 153. Hazret-i Muhammed onlara.. Beyhaki. 115) da dahil. Eyyüb Sabri. Tecrid-i Sarih. bu heyet islâmiyet'i kabul edip arkada şlarının (yâni Müseylime'nin) durumunun ne olca ğını sorduklarında... 2. S. 152 İbni Hişam. tür ter.. 37. ter. öt'de Hazret-i Muhammed gelen heyete ba ğışlarda bulundu. S. Buhari. S. 153 İbni Hişam. Tabakat. ve II. S. III. Eğer sen bana ve hakka muhalefet edersen... Hanife heyetinden olan ve Müslümanlığı kabul edip B akar a süresini ö ğrenmiş bulunan er-R e ce ül'in Müseylime'ye yol gösterdi ği ve Hazret-i Muhammed'in Müseylime'yi kendisine ortak etti ği yolunda yalan şehadette bulunduğunu bildirmektedirler. 852. TaberFtür ter. e. Sahih. Allah seni muhakkak hele& eder ve ben muhakkak san ırım ki. IV.. arap. Siret. Sen de Allah' ın hakk ındaki hüküm ve nüfuzunu tecavüz edemezsin. Gurer. S. S. Bu arada Müseylime'nin payını da verdi.. S. 838 v. Taberi. bekçilik edenin durumunun beraber gelenlerinkinden a ş ağı olmadığını bildirmiş " 1 . denilmektedir. el .. 143 v. Beyhaki. e. rüyasını ima etmek istediği cevabını alır. ben onunla peygamberlik i şinde ortak edildim diye iddialara koyulmuş 152. S..

Tarih-i Din-i Islam. Esved ve Tuleyha konularına). Medine'ye gelmi ş olduğunu kabul etsek bile. bası. yılın sonunda yaz ıldığını ileri sürerken. II. S. kullarından istediği kimseleri. Yer yüzünün yar ısı bize.ş öyledir: "Tanrı Elçisi Müseylime'den. Selâm doğru yolda olanlara olsun 154. S.I clryi aynı maksatla Yemâme'deki Müslümanlar ın başkanı bulunan Sümâme bin Üs yollamıştı (Taberi. bu mektubun Hicri 10. onun Müslüman olduğunu ispat etmemiz gene güçtür. Sana esenlikler dilerim. 255. elçilere: "Siz bu mesele hakk ında ne düş ünüyorsunuz?" diye sormuş . bizzat Taberi. Zira kaynaklar aç ıktan açığa onun islâmiyet'i kabul etmi ş olduğunu söylememektedirler. Hazret-i Peygamber "Elçilerin öldürülmesi câiz olsaydı. yer yüzüne vâris k ılar. hattâ bu münasebetle Furat bin Hayyân ül . onu ya bir örtü altında Hazret-i Muhammed'e getirilmi ş. yahut 154 İbni Sâ'd. Mübun metni a ş ağı yukarı seylime bu mektubu Amr bin C ârud'a yazd ırıp müezzini Nevvâha' nın oğlu Ub âde bin H âris ile göndermi ştir. O. tür. Ebu'l-Fida. bizi bu iddiaları şüphe ile kar şılamaya sevketmektedir. 4. bu yalancı peygamberlerle mücadeleden geri durmam ış (bk. yarısı Kureyş'e aittir...6. II. Peygamber bu mektubu okuyunca. Tanrı Elçisi Muhammed'in yalanc ı Müseylime'ye mektubu- dur. Hazret-i Muhammed'in vedâ hacc ından sonraki hastalığı sırasında ortaya çıktıklarını ilâve etmektedir. S. Fakat Peygamber hasta oldu ğu hâlde. 163 . V. La vie de Muhammed. a. Paris 1947... Dinet et Sliman ben İbrahim. yk. e. 155 E. Tanrı'nın bağışlıyacağı iyi sonuç kendisinden sak ınanlar içindir. S. Tanrı Elçisi Muhammed'e mektuptur. Yeryüzü Yüce Tanr ı'nındır. 2.. ben peygamberlikte sana ortak edildim. başınızı keserdim" diye cevap verip (Belâzüri ayn ı S. e.. Tanrı'ya hamd-ü senadan sonra. S. Mahmud Esad. Fakat Kureyşliler insaf ve adâletle hareket etmezler". "Biz de ayni fikirdeyiz" diye cevap verince. Eski ve yeni tarihçilerden bâz ıları Müseylime'nin peygamberlik iddiasına başlamadan önce Medine'ye gelerek islâmiyet'i kabul etmi ş olduğunu kaydetmekte iseler de ' 55 büyük bir kabilenin ba şkanı ve çok önemli bir askeri kuvvetin de komutan ı bulunan Müseylime'nin Medine'ye gelip önce Müslüman olmas ı. 85 . 548. 37'ye göre Peygamber bu mektubu Zübeyr bin Avvam' ın kar' deşi Sâib bin Avvâm ile göndermi ştir. sonra Medine'ye boyun e ğmemek için bütün gücü ile sava şması. yalan ve iftara dolu mektubunuz bana geldi.) Müseylime'ye ş öyle bir mektup yazd ırmıştır: "Bu. kabilesi ile birlikte kan ının son damlasını bu uğurda harcamas ı. g. ter. g. Onlar da. İbni İshak. Hanife heyetine dahil üyelerden biri olarak. a. 918). Müseylime'nin Beni Hanife'ye hâkim olduktan sonra değil de Hevze'nin ba şkanlığı sırasında. I. Müseylime ve emsali gibi peygamberlik iddialar ında bulunan kimselerin.

g. Tarih-i din-i islam. E.. Hanifeliler onun sözlerine kandılar ve Müseylime'nin peygamberli ğini kabul ettiler. ikincisi ve son çare ise savaş yoluyla Kureyş ve Ensâra kar şı koymaktı . Ş airlik ve hatiplik gibi meziyetleri yan ında hâhinlik vasfı da bu vadide ona yard ımcı olmuştu. a. Yemame'de peygamberli ğini ilan etti ve güya ayet olan bir tak ım sözleri sıraladı . aksine Hazret-i Muhammed'ten sonra hâkimiyetin Beni Hanife'ye intikalini temin etmek maksadiyle yap ılmış olmalıdır. Dinet et Siliman ben İbrahim.. Tehzib. 206 v.6. çok sar ı benizli. Tekmile. S. II. S. Tanrı düşmanı diye tavsif etmi şlerdir. İber. 97. S. 74. g. II. e. La vie de Muhammed. bas ık ve kalkık burunlu "6 olan Müseylime'nin neyrenciyat ile me ş gul bulunudu ğu. Halbuki Peygamber onu Yemame halk ına ö ğretmen olarak göndermiş . S. Arap. Beni Hanife için fitne ve fesat kayna ğı olmaktan ba şka bir i ş e yaramadı . İbni Haldun. el . yumurtayı şişeye ilk sokan adam olduğu iddia edilmektedir 157 . Sümâme bin Vsal'in maiyetinde bulunan Vsal ül . Fakat o.. S. Mahmut Esat. g.. I. Hazret-i Muhammed'i örnek tutarak..Nevevi. Bir gün 156 Belâzüri. S. IV. Müseylime'nin portresi ve hokkabazl ığn Kısa boylu.. S. O. S. e. Ebu'l-Fida. 75. Gene onun herkesle konu şup herkese rüşvet vererek etraf ını memnun etti ği Taberi'de.. 174. İşte böylece Peygamber' den red cevab ı alan Müseylime. 255) onu dinden dönmü ş . İ bni Haldun.. a. e.. öt. 74 v. S.. Diyarbekri. Bunlardan birisi dini bir yol açmak ve islâmiyet'in Yemame'de yay ılmasını önlemek. İ bni Kuteybe.. İber. II. S. 157 En . Hazret-i Muhammed bunu hiddet ve şiddet ile reddedince. a.. Müseylime yavaş yavaş islamiyet'in Yemâme'ye tesir etmekte oldu ğunu gördü ğünden memleketini bu tesirden kurtarmak için iki çareye ba ş vurmak gerekti ğini anladı . 86 . 2.Hanefi tarafından rivâyet edilmektedir.. g. S. I. 95. İ bni İ shak ve M e daini'ye dayanan rivâyetler onun Peygamber'le olan konu şmasından sonra Müslümanlığı kabul etti ğini açıkça söyliyememektedirler. Hazret-i Muhammed'in Müseylime'yi peygamberlik i şinde kendisine ortak yapm ış oldu ğuna tanıklık etti.Vatvat. 163 . öt. a. Tarih. İber. Üsal şunları da anlatmaktad ır: Peygamber'in yan ında bulunup Kur'andan parçalar ö ğrenmiş olan Re cc al bin Unfuv a ona her i şinde arkadaşlık ederdi. Yemame'de Müseylime aleyhine çal ışmasını emretmişti. Ş ayet Müseylime'nin bir heyetle birlikte Hazret-i Muhammed'i ziyaret etti ği do ğru ise bu ziyaret samimi bir şekilde islamiyet'i kabul etmek için de ğil. 548. Fakat daha sonraki tarihçiler ( İbni Hald6n. e. 131..develeri bekledi ği için Müslüman olan Hanife heyetinin içinde bulunamamış gösterirler.

Er . çocukların sıhhatlerini kaybetmelerinden.H ey s em adında bir kadın Müseylime'nin yanına gelerek. çocuğun başını ok ş ardı" diye cevap verdi.RâNi sözlerine devamla. Sen de Muhammed'in her zaman halkına dua ettiği gibi. her halde onun mütevazi. Müseylime Reccal'in bu f sözlerinden sonra su dolu bir kova getirtti ayni şekilde hareket etti. Çocuklar ın bu halleri ancak Müsylime öldükten sonra meydana çıktı . tür. cömert ve hayırsever bir insan oldu ğunu göstermektedir. râviler bütün bunların Yemâme sava şından sonra oldu ğunu ilave etmek zaruretini duymu şlardır. Kuyular ın su dolması için de su dolu bir kova getirtti. Yahut da Caetani'nin iddia etti ği gibi. Fakat kuyuların suyu yerin dibine geçti. ba ğ ve bahçelerin sava ş sırasında harap edilmesinden. kendilerini aldatmış bulunduğunun anla şılmasından do ğmuş olabilir. Taberi'nin. Müseylime ondan. S.Reee al şu cevab ı verdi: "Her zaman ahalisi Muhammed'in yanına gelerek . Bunun üzerine hurma ağaçları büyüdü .. nakletti ği Müseylime'nin "herkesle konu ş up herkese rüşvet verdiği" yolundaki bilgi ise.Mirseylime' ye: "Sen Beni Hanife'nin yeni do ğan çocuklarını takdis et" dedi. Müseylime'nin duas ının ters tesir etmiş olduğu ancak o öldükten sonra anlaşıldı" . Muhammed de onlar için dua ederdi. kuyulardan sular ışk ırdı . dalları yere sarktı . Müseylime'nin yan ına gelerek hayır duada bulunsun diye hurmalığına gelmesini rica etti. 146 -8) anlatılan ve Müseylime'yi küçültmek gayretinden doğan bütün bu rivâyetler.Recc al bin Unfuva'mn. Reccâl ona "Hicaz ahalisi doğduktan sonra çocuklarını Muhammed'e getirirler. buradan su alıp ağzı nı çalkalayıp gene kovaya püskürttü. Gene bir kadı n. Müseylime'nin bütün bunlara rağmen nas ıl olup da taraftar buldu ğuna bir cevap te şkil etsin diye. Bu söz üzerine Müsylime yanı nda bulunan Nihar ür . bunu ne şekilde yapacağını sordu. Bu haberlerin uydurulmas ı ihtimal ki. hattâ bu dallar kök. III. bunlar kesilince de çiçek açıp meyve verdi. Müseylime'nin yan ına getirilen ve bir şey yutturularak takdis edilen her çocuk kel ve peltek oldu. kad ının bu sözleri hakkında ne düşündüğünü sordu. "Hurma ağaçlarım ız uzun ve meyvesizdir. Bu yüzden kad ının hurmaları Akraba savaşı sırasında kesildi. kuyuların derin ve susuz olduğundan ve hurma ağaçlarının meyvesizli ğinden şikayat ederdi.. Bu kovadan birer parça kuyulara döküldü. kuyular ım ız kurumu ştur.Ümm ül . Bunlar ın dışında 87 ." Yukarıdan beri Us al tarafından (Taberi. Müseylime'nin hakiki bir peygamber olmad ığı . Akraba sava şından sonra Müseylime'nin öldürülüp kuyulann. o da hurma kabilinden olan bir şeyi çiğneyerek çocuğa yutturur. ter. Hazret-i Mu h amm e d'i bir tak ım asılsız isnatlara maruz b ırakmaktad ır. bizim hurmal ık ve sularım ız ın düzelmesi için dua et" dedi. saldı .

Müseylime'nin portresini daha keskin çizgilerle çizmek imkanlar ım bize verecek olan bilgilerden mahram bulunmaktay ız. New researches into the comperative and exegesis of the Qoran. Hartwing Hirschfeld. 484. Müseylime'nin peygamberlik iddiasma ne zaman ba şlamış olduğu meselesi: Bazı orientalistler. 25). S. Bunu da İbni ishak'ın başka raviler tarafından bir kere daha teyid edilmeyen tek cümlesine dayanarak ileri sürmektedir. bunları sana Yemâme'den Rahman denilen bir adam öğretiyor. hem de K at â de ve Mukaatil'in bu ayetin medeni oldu ğunu beyan etmeleri. S.. âyetinin. g. a. Bazıları da Kur'anın XLIII. fakat biz rahmana hiçbir zaman inanmayız" cümlesidir. Sonradan birkaç kitapta daha tekrar edilmekle beraber İbni Hiş am'daki bu garip cümle hiçbir suretle teyid edilmemi ştir. Bu cümleyi bir Kurey şli. Kahire 1938. 159 İbni İshak (İbni Hişam. bunların monotheist anlam ına geldi ğini. Muhammed'in bu terimleri aynen kabul etmi ş bulunduğunu öne sürerek. 99. das Leben Muhammeds. O cümle ise Hirschfeld ve Frants Buhl'ün i ş aret ettikleri 159 : "Biz şuna kani olduk ki. 1903. yukar ıdaki şüpheleri tamamiyle yersiz kılmaktadır. Margoliouth'a göre"' Müseylime Hazret -i Muhammed'den en az yirmi y ıl önce peygamberlik iddialarına başlamıştır. LIA. K ur' an ı n ilk âyetlerinin Müseylime'nin âyetlerinden al ınan tesirle bildirilmi ş olduğunu ileriye sürmüşlerdir. Bunlar Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'den çok önce peygamberlik etmekte oldu ğunu.. London 1902. I. Ye ınâme rahmanı adı verilen Müseylime'nin Hazret Muh amme d'ten çok önce peygamberlik iddias ında bulunduğunu. O'na tapınız. F. (Hirschfeld.1pti. 88 . J. Muslim ve Hanif kelimelerinin ilkönce Müseylime tarafından kullanıldığını. e.. 318). Fakat burada hem bir ö ğretmeni veya ö ğreticiyi ima eder bir anlamın bulunmadığı aşikardır. jj 4:w . Belki de bu Musevi veya Hristiyan 158 Margoliouth. doğru yol işte budur) sırf bu cümleye cevap olmak üzere indi ğini iddia etmi şlerdir. 25. Bulh. S. Taberi ve di ğer kaynakların vermiş olduğu malzemeleri bir yığın hayal ınahsalü rivâyetler olarak tavsif etmekten çekinmemi ştir. bir takım yanlış yollardan yürüyerek ve yanl ış tefsirlerede bulunarak iddia etmişlerdir. Hattâ bunlar aras ında Margoliouth. Fr.)1 (=Allah benim de sizin de rabbinizdir. Hazret-i Muhammed henüz Mekke"de iken kendisine söylemiş . JRAS. saresinin 65. S. S.

öt. 773 v. sayfasında Charles Lyall. S. 2. IX. Hazret-i Muhammed orduyu Ş am'a göndermek için de ğil. aynı mecmuanın 773. S. a. o da bunu mevsuk sanarak kitabına almıştır.. Fakat bu tek cümle as ılsız bir rivâyet olarak kalmaya mahkamdur"°. pek mübala ğalı görünen bu haber Müseylime'nin peygamberlik iddiasının çok eski oldu ğunu teyid edici bir delil de ğildir Çünkü Vesime'nin ( Şerişi aynı S. 5). 20). ter. Charles Lyall. yani Vesime'nin bu iki cümlesinin İbni İshak'a dayandığı açıkça görülmektedir. Her ne kadar Ravd ül .Ke şş af.) verdi ği bu haberin hemen devamı İbni İshak'daki o meşhur cümledir. E ğer Müseylime Hazret-i Muhammed'den önce peygamberlik iddiasına başlamış olsaydı.Unf sahibi Süheyli ile Hariri müfessiri Ş eri ş i (Ravd ül . e. H anifeliler üzerine sevketmek için hazırlardı .... tIsame komutasında Ş am'a asker göndermek için seferberlik ilan etti ği halde. 161 Bk. Hanif ve Müslim kelimeleri üzerinde etimolojik ve tarihi incelemeler yaparak Margoliouth'a gereken do ğru cevab ı verip bu konuda okurları yanlış bir inanca sahip olmaktan kurtarnu ştır 161. S. E ğer ş airin dediği doğru ise. 916)'de Hazret-i Muhammed. 1903.. 241) Yesime'ye dayanarak Müseylime'nin. Müseylime'nin isyanı buna engel oldu ve seferberlik i şi tamamlanamad ı kaydı vardır. E ğer Yemame'de daha önceden Medine hükametini maddi manevi bak ıııııdan tehdit eden bir tehlike mevcut olsayd ı. Müseylime'nin Rahmân adını eskiden beri kullanmakta oldu ğunu kabul etsek bile. S. 89 . el . Gene Mar goliouth. Müseylime'nin kurmak istedi ği dinin kabul edilmesi gerekmez miydi? 160 Bir çok yerlerde tarafgirane hareket eden Caetani bile bu iddiay ı tamamiye reddetmi ştir (Bk. Müseylime'yi taklit etti ğini de söylemektedir. S. Çok şükür ki. bilakis Hazret-i Muhammed'in. buradaki "Rahman" onun peygamberlik iddiasını ifade eder görünmemektedir. Onun için Beni Hanife' nin bir ş airi şöyle bir mısra söylemi ş : "Sen insanlar için bir lâtufsun.. onun Rahman ad ını peygamberlik maksadıyla mı yoksa başka bir maksatla mı kullandığını açıklamak imkanlarına maalesef sahip de ğiliz.raviler tarafından İbni İshak'a ilham edilmiş . Bu ifade de Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'ten önce peygamberlik iddias ında bulunmamış olduğunu açıklamaktadır. The words Hanif and Muslim. II. S. Serisi. Her zaman rahman kalasın" (Zemahş eri. I. g. tek tanrılı bir dini arayan ve onu kabule haz ır bir duruma gelmi ş bulunan Araplar tarafından islaıııiyet'in de ğil. 200. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i taklit etmediğ ini. JRAS. Taberi (Tür.Unf. Hazret-i Muhammed'in babas ı Abdullah do ğmadan çok önce "R a hm an" ad ıyla anılmakta oldu ğunu yazmışlarsa da..

Etrafına büyük bir kalabalık toplama ğa muvaffak oldu. . 1868) bu ayetin medeni oldu ğu İbni Abbas'a dayan ılarak açıklanmaktad ır. saresinin 94. bunun hem Müseylime'yi kasdetti ği hakkındaki ihtimali kuvvetlendirmekte.İslam Bininin doğması ve Hazret-i Muhammed'in ba ş arıları çok geçmeden kom şu devletler tarafından ö ğrenilmiş .91 Ç2ıll L:o (=Allah'a iftira eden ve kendisine hiçbirşey vahyedilmedi ği hâlde bana vahyedildi ve Allah' ın indirdiği şeyler gibi ben de indireceğim diyenden daha zıilim kim olabilir) peygamberlik iddia edenler hakk ında indiğini ve bunlardan bilhassa Müseylime'yi kastetti ğini İ krime ve K at â d e rivayet etmi şlerdir' 62 Ayetin M e din e'de inmi ş olduğunu İ bni Ab b a s' ın teyid etmesi. Ayrıca Muhammed Fuad Abdülbakrnin.IT Z J J t.Menâr. bunların bilhassa Bizans kaynaklarında oldukça geni ş bir yer i ş gal etmi ş olmasına ra ğmen.. denilebilir. '‘. 90 ..Mu'cem ülMufahrisü li elfaz il . S. yahut biraz insafla 85 ya şında olsaydı (Mar goliouth'un hesab ı üzere) sava ş meydanına atılmaması gerekmez miydi ? Ayrıca Kur'amn VI. Mesela: Müseylime sava ş meydanında çevik bir muharip olarak çarp ışmıştır.» L5. bu yabanc ı kaynaklarda Müseylime hakkında en küçük bir kayda bile tesadüf edilmeyişi dikkat nazar ına alınmak gerekmez mi ? Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'den çok önce peygamberlik iddia etmedi ğini gösterecek daha ba şka deliller de vard ır. âyetinin. Iddia edildiği gibi 150 yaşında. öt. Bu hususta Muhammed Abduh ayetlerin maksatlar ının genel oldu ğunu ve herkese ş âmil bulundu ğunu. .adl ı türkçe tefsirinde (III. bir müddet sonra hastal ığının artt ığı haberinin yarımadada yayılması . bu âyetinin medeni oldu ğu iş aret edilmi ştir H. re'nin mekki oldu ğunu. vedâ haccindan hastalanarak dönmesi. Baz ı tarihler onun 40000 ki şilik bir orduya sahip bulundu ğunu yazarlar. Beni Hanife aras ında çıkacak 162 Muhammed Abduh. XXI. hâlbuki Müseylime'nin Hamdi Yazır'ın Kur'an dili. yılda ortaya ç ıktığını ileri sürmekte ise de. y ılında.il Kerim (Kahire 1364) adl ı Kur'an fihristinde de el'En'am süresinin 93. G Hanife kabilesinin irtidadı: Hazret -i Muhammed'in Hicretin 10. (£71.-31 cJ1991. el . zira bahis konusu sü10.Kur'an . S. 10 v.. el . Müseylime'nin cesaretni artt ırdı . hem de onun ancak onuncu yıldan sonra peygamberlik iddias ına ba şladığına ba şka bir delil daha kazandırmaktadır. Yukar ıda bahsedildi ği üzere Hazret-i Muhammed bu haberi duyunca.

Sümâme'yi terkederek Müseylime tarafına geçmelerine sebep oldu. Bahreyn. davas ını gerçekle ştirmek hususundaki cesaretini büsbütün artt ırmıştı . S. yoksa asl ında Esed'lerin ba şbuğu Tuleyha. İşte. Yemame'nin en önemli mevkilerini i ş gal eden bir takım insanların bu yüzden memleketlerini terketmek zoruna kald ıkları görülür.'Teli' yi Yemame'ye yollad ı . y ılın Rebiülevvel ay ında. 8 . Beni Hanife'nin riddesini şiddetle reddetmi şlerdir. Sümâme'nin ve onun gibi samimi Müslümanlar' ın Müseylime'nin karşısında tutunmalar ı artık güçle şmişti. Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek için bütün Arabistan' ın ihtidasım onun eseri olarak gösterme ğe çalıştıklarını iddia etmektedir. islamiyet'in henüz kuvvetle yerleşmemiş oldu ğu Arap yarımadasının bu karmakarışık devrinde Ebu Bekir gibi ileriyi gören ve yapaca ğını çok iyi bilen bir ş efe ihtiyaç vard ı .bir ayaklanmayı önlemesi için Sümâme'nin tedbirli olmas ını tavsiye etmek üzere Fiir at bin Hayyân ül. Başta Wellhausen olmak üzere Caetani ve Höhnerbach. Ayrıca ilave etmeliyiz ki. Beni Hanife'nin veftinde bulunan er . bu dünyayı terketmesi ve bu arada Arap yar ımadasında çıkan isyan ve irtidadTar Müseylime'nin. Topladıkları vergileri yeniden halka da ğıtarak etraflar ına kolayca adam toplama ğa muvaffak oldular. Bir takım kabile ş efleri. Me sel:k Taberi tetkik edildi ği zaman. Bu iddianın yerinde olmadığı Tuleyha ve Secah konularında kendili ğinden cevaplandırılmıştır. Sümâme'nin tarafım tutan pek az bir toplulu ğun Müslüman oldu ğunu söylemişlerdir.. Netekim biraz sonra aç ıklayacağımız üzere. Islami kaynaklar bütün Arap yar ımadasını Hazret-i Muhammed devrinde dine girmi ş göstermekten uzak kalm ışlardır. sonradan irtidad ve isyan hareketleri. e. g.9). bu konuda daha ileriye giderek.kimi kâhinlik kuvvetlerini peygamberlik iddialar ına vasıta kılarak ve kabile asabiyetine dayanarak çabucak dinden döndüler.Recc al (veya er Rehhal) ile Mücca'a. H ö h n e r b ach' a göre. Gene bu arada. Oman ve daha birçok yerlerde Müslümanl ığı kabul etmeyen kabilelerin cizye ver91 . Höhnerbach ise. kimi askeri güçlerine ve ittifaklara güvenerek. Tuleyha ve S e c ah konularında incelendi ği üzere Medine ve Mekke'ye en yak ın kabilelerin bile dinden dönmüş oldukları görüldü. Islam tarihçilerinin. Wellhausen olsun Caetani olsun. Hazret -i Muhammed'in 11. islam tarihçileri taraf ından Hazret-i Muhammed'in bütün Arabistan'a islâmiyet'i kabul ettirdi ğini iddia maksadiyla uydurulmuştur (Höhnerbach a. Temimlerden Malik bin Nüveyre daha başkaları Müslüman olmamışlardır. fakat Müseylime'nin kendi kabilelerinden olması ve onun Hazret-i Muhammed aleyhinde çal ışması Sümâme tarafında bulunan birçok Müslüman Hanifelinin. Yemen.

Böylece birçok bölgeler islamiyet'i benimsememekle beraber. Tuleyha ve Malik bin Nüveyre gibi ş ahsiyetler için. İslam kaynakları onbirinci yılda Ebu B ekr'in ba ş arma ğa mecbur oldu ğu savaşları nakletmekle. cüce olarak gösterilmesi. Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek. mürtedlerin "aptal" kabul edilmesi ve birincilerin. Araplar' da bu derece dü şmanlık olmadan bile karşı tarafa adlar ve lakablar verilirdi. Ömer bin Hattab' ın teşvi92 . Gene pek iyi bilinir ki. o zaman Hazret-i Muhammed'in bu en önemli dü şmanlarının da islamiyet'i daha önce kabul ettikleri ayn ı kaynaklar tarafından iddia edilmek gerekirdi. Fakat yar ımadamn Hicaz'a en uzak bölgelerinde bile Hazret-i Muhammed'in dinini ş eklen de olsa kabul etmi ş topluluklar vardır. Böyle sıfatlar ve takma adlar hiç şüphesiz sonradan tarihçiler tarfından uydurulmayıp Tuleyha'n ın ve Müeylime'nin yaş adığı tarihlerde Müslümanlar tarafından bunlara verilmi ştir. Medine' ye gelerek İslâmiyet'i kabul ettiklerini beyan eden kaynaklar. Mesela. Bunlar Müslümanlar'ın mürtedleri fizik ve ahlak bak ımından küçümsemeleri ve onlar hakkında tahkir dolu sözler sarfetmeleri gibi şeylerdir. Gene Höhnerbach' ın İslam tarihçilerinin bu peygamberlik tasl ıyanlara kar şı tarafsız hareket edemediklerini ispat için verdi ği bazı örnekler vardır. böylece bir ak . yâni İ slam'ı kabul etmiş olan kabilelerin ço ğunun irtidad etti ğini ve İslamlık için büyük bir tehlike do ğduğunu yazmakla hakikati ifade etmi şlerdir. S e call' ın ve Hevze'nin Hristiyan olduklarını. Tuleyha'n ı n Talha de ğil de Tuleyha olarak ça ğrılışı. tamamiyle islamiyet'i kabul etmi ş değildir. Mesela H âlid. Ridde'yi küçümsemek için Höhnerbach' ın sarfetti ği gayret bizce bo şuna olmu ştur. E ğer Höhnerbach'ın iddiaları yerinde olsaydı. Es ve d' in davet edildi ği yeni dini reddetti ğini. Yemâme sava şını bitirip Müccaa'nın kızı ile evlendikten sonra Ebu B ekir'den.mek ş artıyla Hristiyanlık. Müseylime'nin Kezzeıb Mizahım taşıması. basık burunlu. Kisra'nın H azret-i Muhammed'in dine davet mektubunu parçaladığım da yazmakta. hattâ Müseylime'nin Müslüman olduğunu kesin olarak iddia cihetine gitmemektedirler. kurdu ğu binanın çöküntülere maruz kald ığım göstermekle olmaz kanaatindeyiz. saramuk. onun daha hayatta iken. İşte Ebu Bekir bunlar ın irtidad ve isyanına karşı onbir birlik te şkil etmek mecburiyetinde kalmış ve bunları yarımadanın en uzak bölgelerindeki isyân ve irtidadlara kar şı yollamıştı . ikincilerin yanında çok üstün tutulmas ı. Arabistan yar ımadası Hazret -i Muhammed' in hayatında. "Allah düşmanı" sayılması. Müslimlerin "akıllı". Musevilik veya Mecasilik gibi dinleri muhafaza ettikleri görülür. İ slam hakimiyetini kabul etmi şlerdi.kara ş emasının ortaya ç ıkması gibi örneklerdir.

26 v. 14 /55): "A bdura hm an bin el Mutarrah el. bu zat Müslüman oldu. Bu zat aynı mektupta ş u beyti de söylemektedir: Ben S ıddık'a suçsuz olduğumu bildirir. Ga t afanl ar ve sâir kabileler dinden dönünce "Biz o s ıska deve yavrusunun babas ına (=Ebu Fasil'e) zekat vermeyiz" demişlerdi. Müslüman olmuştur. IX. Gene E s edler. parça parça bilgileri içine almaktadır. baz ı hususlarda tarafs ızlıklarını muhafaza edememekle beraber. biraz önce bahsetti ğimiz küçültücü isim ve s ıfatları kullanırlarken tarafgir olmaktan bir hayli uzakt ırlar. 14 /55): "Suhbân bin Ş ems bin Amr el-Hanefi el-Yemâmi. Vesime S. Müseylime peygamberlik iddia edince bu zat kavmine irtidad etmemeleri için nasihat etti. Yemâme halk ı irtidad ettiği zaman Müseylime'ye ve 163 Caetani." (S. e. öt. büyük bir ba şkan olup hayli yaşadı. Konumuzla ilgili olan bu küçük misâller de bize gösteriyor ki. üçüncü k ısım ise üzüntü içinde kalan müteredditlerdir. o. Müslümanlar bu mektubu aldıkları zaman çok sevindiler. Cahiliyye devrinde Hire hükümdarlarından el-Numan bin ül-Münzire'in kat ına çıktı." (S. Biz bunlardan Yem âme'nin irtidad ı ile yakından alâkalı olan bazılarını hemen gösterme ği yukarıda adları yazılı orientalistlerin iddialarına bir cevap te şkil edece ği düşüncesiyle faydal ı bulduk (Höhnerbach. dini sa ğlam bir insandır.Sa'b bin Osman el-Suheymi el .Yemami. Cahiliyye devrinde yaşamış .. ikinci k ısım haks ızlığa uğramış müminlerdir. Hanife kabilesi Müseylime ile birlikte (!) irtidad ettikleri zaman onun hakk ında Vesime bir hikâye anlatmaktadır. yalancı Müseylime'nin uydurduklar ı şeylerden dolay ı özür dilerim. Aynı konuda Caetani'de '" Yemâ ıne'nin hiçbir zaman irtidad etmi ş sayılamıyacağını. sırf Hâli d'in fetih arzular ından do ğmuş olduğunu ileriye sürmektedir. g. 13 / 55) : "El.kiyle.Hanefi. a.. Beni Hanife ile yap ılan Akraba sava şının ise. Bir de şimdi Höhnerb ach'ın yayınlamış olduğu Vesime'nin Kitab ür Ridde'sine bakalım Birinci derecede bir kaynak olan bu kitab belli bir gayeyi hedef gütmeksizin tek tek ş ahıslara ait. ağır bir mektup aldığı zaman. Peygamberin ölümünden sonra dininde sâbit kalm ıştır. Birinci ılm kısım doğru yoldan ayrılmış kâfirlerdir. Sonra İslâmiyet geldi." (S. Bu zat Ebu Bekr'e şöyle bir mektup yazm ış : "Halk burada üçe ayr ıştır. kaynaklar. 93 . Hanife kabilesinden- dir. şairleri de bu zat hakk ında ş u beyti söyledi: Suhbân bin Şems çok iyi bir insand ır. kavmi arasında soyu yüksek. 13 /55): "El-Batin bin Abdullah el-Hanife. "Bu o solağın (= Uaysir'in) işidir" demişti.

onlar ın suçları nı kendisine anlatm ıştı r.." S. Bu da İslâmiyet'cle sabit kaldığını ispat eder mahiyette baz ı ş iirler yazmış tır. (S.Sâ'ib bin Katâde el-Hanefi el. Sümâme de bunlardan ayrılmaya karar verdi. onlarla birlikte gitmekten ba şka birşey istemiyorum.etmektedir: Sümâme Yemâme halk ı irtidad ettiği zaman kendisi dininde sâbit kald ı ve halka ş öyle vâzetti : "içinde ışık olm ıyan karanlık bir iş ten çekininiz! Bu karanl ık i şe başlamış olanlara. el-Hanefi el-Ye ınâmi. Gerçekten Allah onlar ı mukavemet edilemez bir kötülükle vuracaktı r. ona biat etmişti ve Yemâme gününde esir edilenlerdendir. 13 / 53 : "Sümame bin Usal bin el-Numan bin Seleme. 16 /58: " (İ nı eyr b. esaretini affetti. 94 . Allah'ın göndermi ş olduğu bir kötülüktür ve içinizden bu yola sapacak olanları da ayni akibet beklemektedir.Yema ıni. ve sonunda satın aldığı bir ganimet hırkasını giymi ş olmasından dolayı düşmanın askerlerinden birisi onu şehit etti. Sümâme el-AM ile birlikte el-Hutam'a karşı savaşa katıldı . Beni Hanife'nin el-Alâ'ya yard ı m ettiğini duyan düş man ordusu sarsıldı .Ye ş kuri." S. Gayelerini bildiğim ve ş imdi tam buradan geçmekte olan ve Müslüman olanlardan geri kalmamak. Çok yaşlı idi." S. Bu zat Yemâme sava şlarında esir edilmiştir. sarı adamın suçundan dolayı öldürecek midir? Biz Peygamber'in dinini b ı rakmadık. Bunun üzerine Müslümanlarla birlikte el-Aldn ın yardımc ısı olarak yola çıkt ı . Hâlid ona Kureyş 'lilerden olsaydın. Heysem.kendi kavmine kar şı gelmi ş ve Ebu Bekr'e mektup yazarak.. ne de onu terkederek geriye döndük. Sümâme bunu haber al ı nca kabiledaş larına ş öyle dedi: Bu yenilik taraftar ı olanların yan ında daha fazla kalmak istemiyorum. Onlar Sümâme'yi dinlemeyip Müseylime'yi takip etme ğe karar verince." (S. Bu şahıs büyük bir şeyh idi. Hanife kabilesi başkanlarından olup Peygamber'in huzuruna gelmiş . Hâlid bin Velid ordusu tarafından esir edilmiş ve bu hususta ş u beyitleri söylemi ştir: Acaba Hâlid bizi yalancı. Bu konudaki haberi Buhari'den alan Vesime (Not 150'deki bilgiyi aynen kaydettikten sonra) İbni İshak'ın bu konudaki şu rivâyetini de k ısaltarak ilave . Halife olacak adamdın demi ş "..Hanefi el-Yema ıni. 21 / 63: "Muccet'a bin Mürrare el . Sadıklardan ve kabile şeflerinden biridir. Dabi el . Tam bu sırada el'Ala bin el-Hadrami refaketindekilerle birlikte Bahreyn'e Hutam'ın idaresindeki mürtedlere doğru gitmek üzere Yemâme civar ından geçmekte idi. 15/56): "El-Heysem el-Hanefi. İslam dininde sabit kaldı ve Müseylime ile (!) kavmini irtidad etmekten mene çal ıştı . 15/56): "El.. Hâlid bin Velid kendisini görerek..

g. Habib bin Abdullah el-Ensarryi. O da çekilip gitmek zorunda kald ı . Tavsiyelerini dinletemeyince Medine'ye do ğru yola çıkm ış fakat Sümâme onu geri çevirmi ştir". çünkü bunlar ın esasen islâmiyet'i kabul etmemi ş bulundukları yolundaki iddiaları her hâlde haklı görülemez ' 64 Bilhassa Suhbân bin Şems'in mektubundan halk ın üç kfsma ayrılmış olduğunu. Ye ınânıelilere demi ş ki. Konumuzdan uzakla ş mamak için. 61. Bunun üzerine mürtedler ona dediler ki. Beni Hanife ileri gelenlerinin önlerinde Kur'anı okudu ve ate şli hitaplarda bulundu. Fakat Yemâmeliler onu bozguna u ğrattılar. Müseylime ile sava ş ve Müseylime'nin öldürülmesi: 11. nci Hicret yılında Ebu Bekir halife seçilince. 18/60: "Mu'ammer bin Kilâb el . Vallahi o hayatta olsaydı basık burunlu yalancı sizinle bu oyunu oyn ıyamazdı . Şurahbil gelmeden önce. 95 . 164 Her ne kadar yukar ıya aldığımız rivâyetlerde Müseylime'nin de irtidad etmi ş olduğu bildirilmekte ise de. İkrime ş eref ve ş öhret kazanmak ümidiyle acele edip Müseylime üzerine yürüdü. Fakat o da şeref pe şinde koştu ğundan İ krime . a. 17 / 58: "Muhriz bin Katade bin Meslemet el-Hanefi. 165 Bu hususta ba şka rivâyetler de vard ır: bk. S. bunun da tesiri olmadı . biz seni babanı n hatırı yüzünden affediyoruz. Bu zat. Sümâme'nin kom ş usu idi. bu husus ba şka kaynaklar tarafı ndan kesin bir ş ekilde teyid edilmemi ş olduğundan bunu bu kayana ğa yap ılmış bir ilâve kabul ederek göz önünde bulundurmal ıdır. Caetani'nin ve di ğer orientalistlerin Beni H anif e'nin irtidad etmediklerini. Müseylime'ye (!) ve Beni Hanife'ye Ridde'ye sapmamalar ı için vâzeden adamd ır. suphan Allah. Fakat Müseylime onu öldürttü 165 Bundan sonra Ebu Bekr Sümâme'ye yard ımcı olsun diye İ krime'yi bir miktar kuvvetle Yemâme'ye yollad ı ise de.S. Sizin için azaptan korkuyorum. Bir yalanc ı ise ondan çıkardı . Ş urahbil de ayn ı ş ekilde Ebu B ekir'den. Beni H anife'deki irtidada mani olmak için Yemâme'ye elçi olarak gönderdi.Zimmâni. Herbiri dikkatle gözden geçirildi ği zaman görülüyorki. S. Arkasından Ş urahbil bin Hasene'yi gönderdi. H. e. yukarıdanberi verdi ğimiz misâllere daha pek çok ilâveler yapmaktan vazgeçiyoruz.. Çünkü o bizim ba ş buğları m ızdandı". üçüncü k ısmının ise sadık kaldığını ö ğrenmemiz. Bir peygamber sizi dine soktu. bir kısmının tereddüt içinde bulunup bir kısmının dinden döndüklerini. yeni bir emir al ıncaya kadar yerinden ayr ılmamasını bildiren bir mektup ald ı . Höhnerbach. sizin durumunuz ne kadar acâip. Yemânıe'deki Müslüman sayısının hiçte küçümsenmiyecek bir topluluk te şkil ettiğini açıklamamıza yardım etmektedir.

Hâlid de bunlar ın kendisine sığınmak maksadiyle yola çıkmadıklarını öğrenince Muccâ'a'dan ba şka hepsini öldürttü ve Akrab a'ya gitti. 400).96) deki Taberi ve di ğer tarihlere ayk ırı düşen Ensâr ve Muhacirler arasında cereyan eden ve Butah seferi s ırasında vuku bulmu ş olan münakaşadan do ğmuş olmalıdır. İbn İshak şunları ilave etmektedir: Esir edilenler ertesi gün Halid'in kar şısına çıkarıldılar. tür.Yemâme'ye gidi şin tamamiyle Hâlid'in sava ş ve fetih arzularmın sonucu bulundu ğunu iddia etmesi. 359 v. 154 ve Zehebi. a. ter. 168 Ibni Sâ'd. "ey Hanife oğulları! Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz" diye sordu. g. V. Ensâr ve Muhacir'lerden meydana getirdi ği kuvvetlerin ba ş komutanlığına tâyin ederek Müseylime ile sava şması için Yem âme'ye yolladı "6 . Bu sırada. Bu esnada Mucca'a bir takım ş ahsi sebeplerden dolayı. Sa ğ ve sol kanatlar ınııı başına Muhakkim ile Recc an geçirmi ş bulunan Müseylime ise 166 Caetani'nin. S. hakiki vakıalara uygun düşmemektedir. S. ne değiştirdim".gibi emre itaat etmeyerek Müs eylime'nin üzerine sald ırdı ve bozguna uğradı . 400. Ondan sonra ne de ğiştim. küçük bir birli ğin başına geçmi ş ve yola çıkmıştı. demesi üzerine. "Sizde bir peygamber. Akraba' da ordugâh kurdu ve seferberlik ilan etti. Halid onlara. Hali d'in yakla şmakta olduğu haberini alınca. Belâzüri'de Yemâme seferi hakkında anlatılmıştır Belâzûrrnin bu kaydı ise. e.. 96 . a. V..arap. Ebu Bekir onun suçunu affedip kendisini. S. Onlar. M âlikler'den ve T emimler' den öç almak için. değilim. onu zincirlerle köstekleyip komutanhk çadırındaki karısı Ummü T emim' e teslim etti 168 ..Hanefi bulunan bir birli ği uykuda iken esir aldılar ( İbni Sa'd. S. 167 Taberi. Müseylime. Esirler Hâlid'in yan ına getirlince onlardan "İslamlar'a sığınmak üzere mi yola ç ıktınız"? diye soruldu. Butah sava şını kazandıktan sonra öldürttü ğü Malik bin Nüv ey r e 'nin kar ısı ile evlenmesi yüzünden suçlu duruma dü şmüş bulunan Halid Medine'ye gelmişti. g. ikiyüz kişilik bir birlikle gece baskını yaptırdı . onlar ın başlarını vurdurdu 167 Hâlid sadece Mucca'a 'n ın.Hâlid'in Ebu Bekir tarafmdan Yemâme üzerine harekete memur edilmediğini. belki de Belâzûri (Fütuh. Bunlar mertlik gösterip hakikati söylediler. Müslüman oldum. öt. "Ben Müseylime'nin akrabas ı veya adamı .. g.. e. Sonra Yemame'ye bakan bir kum tepesinin üzerine ordugâh kurdu. I. Z ey d ile Ebu Huzeyfe'yi ordusunun sa ğ ve sol kanatlar ının başına geçirmiş bulunan Hâlid yan ında Ş ur a hbil de bulundu ğu halde savaş alanına do ğru ilerledi ve el. Bunlar ba şlarında Muccâ' a bin Murr ar e el . Tabakat.S. İşte bu söz üzerine Hâlid. Yâni Butah seferi sırsmda Ensâr'm Halid'e uymak istemeyi şi ve Hâlid'in bu seferi sanki kendili ğinden tertipledi ği şeklindeki mülâhazalar. Resulullah'a gittim. bizde bir peygamber" diye cevap verdiler.. e..Ur d'da konaklad ı . Bu konuda Ebu Hür e yr e'nin verdi ği haberlere. a.

İki taraf sava şa katıldıktan bir müddet sonra Müslümanlar geri çekilmek mecburiyetinde kald ılar. arap. 136 v. Müseylime öldürülmedikçe. Hanifeliler onun çad ırına girdiler. g.B e169 Zehebi. Hanifeliler onu öldüreceklerdi. Yemâme'liler canlar ını öyle heder edercesine çarp ışıyorlardı ki.. göçebelerin mi yoksa şehirlilerin mi daha iyi çarp ıştığı farkedilmedi. Bir ara Hâlid. E ğer "Yemâme Muccâ'ı" adı verilen Muccâ'a bin Murrare. Büyük bir şiddetle "Rahmanın bahçesi" ne saldıran Müslümanlar.. Bu arada el . Müseylime'nin en önemli ve kahraman komutan ı mukavemet edebilmek için askerlerine "Hadikat ür . Hanifeliler aras ında kıhç parıltıları gördü ve Beni Hanife aras ında anlaşmazlık çıktığını zannederek sevindi ise de esir Mu e câ' a bunun bir anla şmazlığı ifade etmedi ğini. S. bugün şerefinizi ve kad ınlarının korumak için savaşınız" diye onları iyi savaşmağa te şvik ediyordu. VII. e.Hanife o ğullarına. Hanifeliler'in yumuş atmak için kılıçlarını güneş e tuttuklarını açıkladı . s ü'rlardan dolayı Müseylime ile kar şılaş amıyorlardı . S. Müslümanlar aras ında o günün parolası "Ey Bakara süresinin sahipleri"idi170 .. Hâlid savaşın yenilgi ile sonuçlanmasından fena hâlde endi ş eye kapıldığından E ns âr ve Muhacirlerin de tekliflerine uyarak zaaf ın nereden geldi ğini anlamak maksadiyle askerlerini göçebe ve şehirli olmak üzere ikiye ayırıp öylece sava şmağa başladı . e.Mevt adı verilmiştir) etrafı çevrik bir ba ğın içine girmeleri emrini verdi. İlmmü T emim'i himâye etmese idi. 170 Belazûrl. S. g. Savaş o kadar şiddetli ve her iki taraf için öylesine ölüm kal ım savaşı oldu ki.. I. 97 ..) Müslümanların bu geri çekilmeleri iki veya üç defa tekrarlanm ıştır. irtidad eden ve Müseylime'nin en yak ın dostu hâline gelen El Reccâl de öncü kuvvetlerin ba şında ilerliyordu. 358 v. Hâlid çadınm hattâ e şini bile bırakarak geri çekildi. sava şın sona ermeyece ğini anhyarı Hâlid. vaktiyle Peygamber'in amcas ı Hamz a'yı öldürmüş olan Vah ş i bin Harb bile onların bu kahramanhklarım şu sözlerle açıklamaktan kendini alamam ıştır: "Ölüme Müsey- lime'nin adamları kadar sabırlı ve tahammüllü kimseyi görmedim"" 9 İ bni S a' d' a göre (Tabakat.Rahman" adı verilen (sonradan Hadikat ül . öt. a. düşman kuvvetlerinin arkalanmn bırakılmaması emrini verdi. a. Nihayet iki ordu karşılaştı. Müseylime de bu ba ğa sığınmıştı . "Yenildi ğiniz takdirde kadın ve k ızlarınız esir edilip tahkir edileceklerdir. 2. 96. Peygamber'in sohbetinde bulunup Bakar a sûresini ezberledikten sonra. öt..

râbin el - Malik kendisini ba ğın sürlarmdan a ş ağıya attırıp çarpışa çarpış a sarun kapısına vardı . Kapıyı müslümanlara açıp onları içeriye aldıktan sonra tekrar kapay ıp anahtarı dış arı fırlatıp attı . İşte burada islamlar için hattâ islâmiyet için bir ölüm kalım davası görüldü. Bu arada biri yüksek sesle "Siyah bir köle Müseylime'yi öldürdü" diye ba ğırdı "°. Müseylime'nin öldürülmü ş olması Beni Hanifelilerin cesaretlerinin kırılmasına ve sonunda sava şı kaybetmelerine vesile oldu. Müslümanlar değerli hafızlarmdan birço ğunu bu sava şta kaybettiler (Ebu'l-Fidâ, Tarih, I., S. 166) Ebu Huzeyfe, Sabit bin Kays, Zeyd bin Hattab gibi kahramanlar da bu arada şehit düşenler aras ında bulunmakta idiler. Buna karşılık el- Muhakkim bin Tufeyl, el - Reccal bin Unfuva gibi Müseylime'nin en önemli komutanları , Müseylime'den önce öldürülmüşlerdi. Bu sava şta müslümanlar Hadikat ül-Mevt'de 7000 kişi katlettiler. Bir k ısım Hanifeliler de ba ğdan kaçıp kalelere sığındılar. Müseylime'yi kimin öldürmü ş olduğu tarihlerde kesin olarak belirtilmemi ştir. Eski tarihler ara ştırıldığı zaman bir çok kimselerin Müseylime'nin öldürülmesine bizzat i ştirak etmi ş olmak gayretini güttükleri görülür. Bu durum bize şunu gösterir: Dü şman islamiyet için o derece kuvvetli ve ürkütücü idi ki, sava şta bulunanlar onu yok etmenin şerefini bir türlü payla ş amamışlardır. Aş ağıya aldığımız misâller bunun bir delili sayılır: Taberi (arap., III., S. 245 - 50) Müseylime'yi katledenin Vah şi olduğunu, ayrıca Ensâr'dan bir adam ın onu vurarak öldürme ğe iştirak etti ğini kabul eder. Belazari' de (Arap., S. 96) de rivâyetler çok farkl ıdır ve mesela s ırasiyle ş öyledir: 1) Onu Haddâ ş , yarliBeni Âmir bin Luey'lerden biri öldürdü. Bunun râvii gene Beni Âmr bin Luey'lerden oldu ğu için bu şerefi kendi kabilesine tahsis etmek gayesini gütmü ş olsa gerektir; 2) Onu Sehhak bin Hare§ e öldürdü. Biraz sonra Sehhak ş ehit edildi; 3) Habib bin Zeyd'in karde şi Abdullah bin Z eyd bin As ı m onu öldürmüştür. Zira bir rivâyete göre Müseylime Habib'in iki kolu ile iki baca ğını kestirmişti; 4) Habe ş li Vah ş i bin Harb de Müseylime'yi öldürmü ş olduğunu iddia etmekte ve bu konuda şu sözleri söylemektedir: " İnsanların en iyisini (Peygamber'in amcas ı Hamza) ve en kötüsünü öldürdüm". Belazüri başka bir rivayeti naklederken, yukar ıda adları geçenlerin mü ş 171 Taberi' de bu husustaki rivâyetler müphemdir Bunlardan birisi Müseylime'nin Hadika'mn dışında , diğerleri ise Hadika'nm içinde öldürülmüş olduğun ifade etmektedirler. Müseylime'nin öldürüldüğü hakkındaki muhtelif rivâyetler için bk. Taberi, a. g. e., tür. ter., III., S. 153 165, 166.

98

tereken Müseylime'yi öldürdüklerini, hattâ Em ev i'ler bile onun Muavi ye tarafından katledildi ğini iddia etmektedirler, demektedir. İ bni Haldan ( İber, II., 2., S. 75), Ebu'l-Fidâ (Tarih, I., S. 166), İ bni Sa'd (Tabakat, VII., 2., S. 136 - 7) ve Muir (a. g. e. S. 44) onun Vahş i tarafından ve Ham z a' y ı öldüren mızrakla öldii.rülmüş olduğunu kabul etmektedirler. Biz de İ bni S a' d'ın bu kaydını esas tutarak onun Vah ş i tarafından öldürülmüş olduğunu kabul etmek zarureti kar şısındayız. Bu sava şta biraz mübala ğalı da olsa 40.000 kişilik Yemâme ordusu (C a et ani, IX, S. 24'de bunu 10.000 kabul eder) bütün kuvvetlerini harcayıncaya kadar ş eref ve ba ğımsızlıkları uğrunda çarp ışmıştır. Müseylime son nefesini verinceye kadar, "Ey Hanife oğulları ; şerefiniz için, asaletinizi korumak için çarp ışınız", diye ısrarla tekrarlamaktan geri durmamıştır. Akraba yahut Yem âme sava şımn vuku bulduğu tarih, baz ı yazarlara göre Hicri 11., baz ılarına göre ise 12. yıldır. İ bni Sa'd (Tabakat, III., 1, 274 - 5) bu sava şın 12. yılda olduğunu, Zeyd bin Hatt ab' ı n ş ehit düştüğü yılı yazmak suretiyle belirtmekte, B elazil ri de (Fütilh, S. 101) bunu teyid etmektedir. Z eheb (Tarih ül - İslam, I., S. 259) Ebu M a' ş er'in bu sava şı 12. yıhn Rebiülevvel ayında, V âki di ve daha ba şkalarının gene 12. yılda cerayan etti ğini kabul ettiklerini kaydettikten sonra, kendi kanaatine göre bu sava şın 11. yılın sonlarında başlayıp 12. yılın başlarında son bulmuş olmasının muhtemel bulunduğunu belirtmektedir. El- N evevi (Tehzib el- Esma, S.95) Halid'in Müseylime üzerine komutan tâyin edilmesi tarihinin 11. y ılda olduğunu kaydetmiştir. Her halde Z ehebr nin ve Ca et ani'nin tahmin ettikleri gibi hadiseler 11. yılın sonlarında başlayıp 12. yıluı başlarında sona ermiş olmandır. Bu sava şta her iki tarafın kaybetti ği insan sayısı da savaşın yapıldığı tarih gibi kesinlikten uzakt ır. Me s 'udi (Et - Tenbih, S. 223) Yemarrie'de ölen Müslüman askerlerin sayısının 1200 oduğunu, T ab eri, Ensâr ve Muhacirlerden topyekan 600 ki şinin şehit düştüğünü, B ela z ûri 1700 veya 1200 Müslüman askeri zâyi oldu ğunu kaydetmektedirler. Beni Hanifenin kayıplar' ise daha çok idi. Taberi, Akraba'da 7000 Hadikat ül - Mevt'de 7000, sonra tâkipde de 7000 ki şinin öldürülmüş olduğunu kaydetmektedir. İ bni S ' d (Tabakat, III , 1., S. 274 - 5), Ebu Mery e m'e atfetti ği bir rivâyette, Beni Hanife'den 14.000 ki şiden fazla insan kayıp olduğunu zikretmektedir 172.
172 Caetani (a. g. e., IX., S. 227) Mirhond'un bu konuda hani bir mübâla ğa ile Hanifelilerden 70.000 kişinin "Hadika-i Mevt" de, 70.000'ninde d ışarıda katledildi ğini yazmakta olduğunu iddia etmekte ise de Mirhond bu rakam ı 70 000, 70.000 değil 7.000, 7.000, yâni bütün katledilenlerin 14.000 kişi olduğnu söylemiştir (bk. Mirhond, a. g. e., II., S. 228).

99

İ. Yemâmelilerle bar ış: Bu büyük sava ş sona erip de Müseylime'nin öldürüldü ğü haberi yayıldığı zaman Hâlid bin Velid, Yemâmeli Muccâ'a'yı çağırttı . Muccâ'a zincirler içinde idi. Sava şta ölmü ş bulunanlar aras ında Müseylime'yi arayıp bulmak üzere sava ş meydanında dolaşmaya ba şladılar. Nihayet Hâlid uzun boylu ve güzel yüzlü birinin önünde durdu ve "İşte peygamberiniz budur" dedi. Muccâ'a onun Muhakkim bin Tufeyl oldu ğunu söyleyince ba ğa girdiler; Muccâ'a s ıska ve burnunun ucu çok kalk ık birisinin önünde durarak, "Sizi uğraştıran adam işte budur" diyerek Müseylime'yi gösterdi. Hâlid ona: "Sizi kendisine itaat ettirerek bunca i şleri yaptıran adam bu mudur? diye sordu. Muccâ'a, "Ey Hâlid, iş dediğin

gibi oldu. Tanrıya andiçererek bu savaşa askerin henüz öncülerinin acele olarak katılmış olduğunu, asıl kuvvetlerin ve halk ın çoğunun kalelerde bulunduğunu temin ederim."dedi. Hâlid bu söz üzerine biraz ş aşırdı . Muccâ'a
onu, tekrar yemin ederek, hem söylediklerinin do ğru oldu ğuna hem de kavmi adına barış yapmaya ikna etti. Halid de ona, Beni Hanife'nin ellerinde bulunan bütün gümü ş , zrıh ve esirlerin yar ısının Müslümanlara bırakılması ş artıyla bu teklifi kabul edece ğini söyledi. Mu c câ' a, Hali d'den barışın ş artlarını bildirmek üzere Hanifelilerin yan ına gitmek için izin istedi. Kaleye girdikten sonra ne kadar genç kad ın varsa, onlara silâh kuş atıp zırh giydirerek kalelerin burçlar ına çıkmaları emrini verdi ve tekrar Hâlid'in yanına dönüp kalede bulunanlar ın yapılan barış tekliflerini kabule yana şmadıklarını bildirdi. İ bni İ s h ak'a göre Hâlid yeni bir anlaşma ile esirlerin dörtte birini al ıp diğer dörtte birinden vazgeçerek bar ışı kabul etti. Mu c c â' a, Beni Hanife'ye de bu andla şmayı kabul ettirmişti. Çünkü S eleme bin Umeyr onlara kalenin çok sa ğlam olduğunu ve bol miktarda yiyecek bulundu ğunu kışın da yaklaşmakta oldu ğunu söyliyerek, böyle a ğır ş artları kabul etmeme ği tavsiye etmişti. Fakat Hâlid'i yak ından tanımak fırsatını bulan Muccâ'a, onun gazabından kabileda şlarını korumak için bütün gücü ile çal ışıp Hanifelilere bar ışı kabul ettirme ğe muvaffak olmu ştu. Bundan sonra Hâlid Muccâ'a'ya, kızını kendisine vermesi talebinde bulundu ve bu teklifinde israr etti. Muccâ'a da k ızını vermek mecburiyetinde kaldı . Bu kadar büyük ba ş arılar kazand ığı hâlde, Ebu Bekir, H bu evlenmesini ho ş karşılamadı. Ona şiddetli bir dille şunları yazdı : "Sen kadınlarla evlenmekten kendini alam ıyorsun; hâlbuki evinin etrafında 1200 Müslüman ın kanı akıyor". Hâlid bu mektubu okuyunca, Ömer ibn-i Hattab' ı kast ederek "Bu Uaysir'in (solağın) işidir" 100

a. J. 174 Taberi.K ezz âb.. elde etti ği bu siyasi nüfuz ve kudreti. İbni Haldûn. Tekmile. Kur an dilini taklid eden Müseylime. e. S. III. S.. a.. ravilere göre Yem â m e haremi. Müseylime bunun için gökten gelecek emri bekliyece ğim diyerek. a.dedi. 75.. Ebu Bekir'e Hanifelilerden heyetler tertip edip gönderdi. Bunların kendisine vahy edilen Kur'an olduğunu ilan etti. tür. Bir tak ım dini kaide ve düsturlar koydu. g. Bu hal devam edince ahâli Mu s eylime'den buna engel olmas ını isteme ğe mecbur kalmıştı . Müseylime'nin vahy olduğunu iddia etti ği sözlerinden hanlar ın' kaynaklar bize kadar intikal ettirmi şlerdir. ter. Mesela: İ bni S a'd (Siret. Bu yüzden elimizde bulunan bu ana kaynaklar ın verdikleri haberlerin mümkün mertebe do ğru olanını yanlış olanından ayırmak gibi çok güç bir iş ile karşı kar şıya bulunmaktayız. I. 177. Hicaz' ın haremine benzeyememi ştir.. hattâ K ah° gibi bir de harem bölge (yasak bölge) ihdas etmişti ' 74. 101. dini bir otoriteyle de takviyeye kalk ıştı ve evvelce de söyledi ğimiz gibi âyet ad ı altında bir takım seci'li sözleri yanyana dizme ğe başladı. e. Tarih ül . Müslüman namaz sistemine benzer bir sistem de kurmu ş . Böylece Yem âme meselesi halledilmiş ve Arabistan' ın bu önemli bölgesi de İ slâmiy et' e kesin olarak kazan ılmış ve Medine'y e ba ğlanmış bulunuyordu. Halbuki. III.. 115). Müseylime'nin doktrini hakk ında bir fikir edinme ğe çalış aca ğız. Ancak bu gûya vahiylerin hangilerinin hakikaten Müseylime tarafından söylenmi ş olduğunu hangilerinin raviler tarafından sonradan onun a ğzına yakıştırıldığırn ayırt etmek bugün bizim için hemen hemen imkans ızdır. S. Buna muhalefet edenleri de sorumlu tutmu ştu. Zebebi. IL. aralar ındaki tezatlar ı yukarıda iş aret etmi ş olduğumuz bilgilerden. İşte şimdi bize kadar gelmi ş olan bu Oya vahiylerle. Hevz e bin Ali'den sonra siyasi iktidar ı eline geçiren Müs e ylimet ül . Wellhausen.. 98. IV. Harem içinde kalan baz ı obalar bolluk yıllarında Yem âme'nin meyvelerini yağma edip Haremi depo haline getirmi şler.. Müseylime'nin doktrini: Müseylime'nin doktrini hakkında bize az da olsa bilgi verme ğe yarıyan kaynaklar mevcutsa da. tür. Konak yerini de Eb az'dan V aber'e ta şıdı ' 73 . İ bni Haldûn ve Taberi ile İ bni Hi ş am aynı konuda birbirine tamamen zıt rivâyetleri s ıralamaktadırlar. Taberi. g. Hazret -i Muhammed'i örnek tutarak. bunlar ın bazıları birbiriyle tezad halinde bulunan haberleri ihtiva etmektedir. öt. . arap. 359. S. g. İber. takip edildiklerini anlayınca da kaçıp hareme s ığınmışlardı. 178 v. ter. S. e. onlara 173 Belâzûri. S.

Siz hay ı rlı ve salih bir toplulukstınuz. temiz bir kavimdir. insanların çoğu bu yüzden ziyana u ğrar ve lânete katlanırlar'"75 Kendisine Rahman ad ını vermiş bulunan Müseylime'nin cinsi bakımdan çekimser olmayı teşvik etti ğini de taraftarlar ına verdi ği bazı emirlerden anlamaktay ız. Yeni gelen vahiy de. ten ve vücutlar ının saflaştığını ve ellerinin tertemiz oldu ğunu gördüğümde. sonra öğütenler. Onlara i rendirici ve hoş olmayan bir şey isabet etmez. S. Bizden sonrada esirgiyen Tanr ı onları korur" (Taberi tür. III.. bir gün zahmetli ve yorucu i şlerle meşgul olacaksınız. haremin hürmetini çiğnememi ş olduklarını teyid eylerim" Halk ona. 175 Taberi. arap. 243. Tanrıy ı her eksikten tenzih ederim ki.. Sizi göğün katına yükseltir. O bir erkek çoçu ğu bulunan erke ğin. S. tür. yeni bir vahiy beklemi şti. Müseylime Secâhla karşılaştığı zaman. ı tahrip etmek haram değil midir ?"diye sorunca o. Müseylime çiftçilikle u ğraş an kavmine onun anhyaca ğı kavramlarla hitap etmi ştir: "Renkleri siyah olduğu hâlde sütleri beyaz olan koyunlar üzerine andiçerim ki.. ter.. ter. onları herkesin tecavüzünden koruyacağız. 144 . siyah kurt ve ya şına basan çatal tı rnaklı hayvan adına andiçerek Useyyid'lerin.. ekin yeti ş tirenler. a. e.Oya vahiy olan şu sözleri söylemiştir: "Karanhkları basan gece.. S. gündüzleri de gökteki bulutlar ın ve yağmurların kuvvetli Tanr ısı için oruç tutarlar". siz hayvan besliyerek çad ırda yaşıyanlardan daha meziyetlisiniz. 102 . III. onlardan ekmek yapanlar bu ekmeleri ufak ufak do ğrıyarak et suyunda ıslatanlar ve bunların üzerine sâde yağ dökerek yiyenler şerefine andiçerek temin ederim ki. 143. iyliklerde ve bağışlarda bulunarak komş uluk edeceğiz. Binalarda ya şıyanlar da size üstün gelmediler. onlara şu emri verdim: Siz kad ınlara yaklaş m ıyacak ve şarap içmiyeceksiniz. o dirilme zaman ı geldiğinde acaip bir şekilde diriltir. sizin hardal tanesi kadar da olsa i lerinizi ş ve gönlünüzden geçeni bilir .. biricisinin hemen hemen ayni idi: "Gece ve geceleyin çok gezen kurt ad ına andiçerek Us s eyy id'lerin yaş hurma ağaçlarını kesmediklerini" teyid ediyordu. karısına yaklaşmasını yasak etmi şti. Bir gün oruçlu. Müseylime bu defa onlara vahiy diye şunları söyledi: "Beni Temim esir edilmemi ş hakir düşmemi ş. ona vahiy ad ı altında şu sözleri söylemi şti: ". ekinleri biçenler. Halk yine şikâyetlerinin bir gerçe ği ifade ettiğini israrla söyleyince. g.5).. III. buğdayları savuranlar. Biz sa ğ olduğumuz ğ müddetçe onlara." veya "Tohum ekerek.. O. salih insanlar uyumadan geceleri ibadetle geçirirler. Gene onun Beni Hanife için söyledi ği şu sözler dini prensipsipleri hakkında bize bilgi verme ğe yardım etmektedir: "Ben yüzlerinin güzelliğini. "Haram olan mallar helâl saymak ve halk ın malları nı yağma etmek...

S. 143) ve İ bni Hald fı n (İber. e.J l 9 o30C.Esir'de (El . S. ter. VI. Ayrıca Abdullah bin Nevv âha (Wellhausen. III. Kahire 1939. IV. S. tür. e. Müs e ylime'nin içki ve zinaya helal k ılmış olduğunu. 125. 148) ve İ b n ül . tekrar dirilme. s. Caetani (İbni Hbeyş'den).Mahstildar yerlerinizi koruyunuz.!A 3 jftrA oji Yukarıdanberi örneklerini verdi ğimiz Müseylime'nin güya ayetleri. Müseylime müezzinleri vasıtasiyle taraftarlar ını namaza ça ğırdığma göre namaz ı kaldırmış olamaz.. 75) yazmaktad ırlar. 103 ... 245. azgınları yurdunuzdan uzaklaştırınız" 176 ip„. II. g. Arab.. 222). hardal tanesi ve hayat gibi dini mânada yükseltilmi ş tâbirler kullandığını da görüyoruz.Hanefi tarafından naklolunmuştur. zina ve ş arab ı mübah kılmış olması da imkansız görünmektedir.Kamil. S. S.4 ti J.. İ bni Hub e y ş 'in Zühri'den naklettiği177. 21. namazı kaldırdığını ve Beni Hanife'nin bu yolda ona uymu ş olduğunu söylemektedir. e. Esasen onun vahy ad ı altında yukarıya aldığımız söilerinden riyâzet sahibi oldu ğu açık olarak anla şılmaktadır. 17'de Nevvâha ile Hüceyr ayni kimse olarak gösterilmiştir) ve Hüceyr bin Vmeyr de onun müezzinlerindendirler. a. a. I. 176 Taberi. Tab eri ve İ bni Haldisın'un da teyid ettikleri bir cihet var ki. Vsal'in S eyf yoluyla intikal eden bu rivayetlerinin tam aksine İ bni İ shak ( İbni Hiş am. Gene onun tek ve görünmiyen bir Tanr ı adına konuştuğunu. Müseylime'nin birkaç müeezzin kulland ığı görülmektedir. 506. B elaz ılri'de (Tür. tür.. oruca kıymet veren. elimizde bulunan di ğer kaynakların verdikleri oldukça geni ş bilgiler ile büyük bir tezad te şkil ettiğinden hemen hiçbir değer taşıyamamaktadır.. Şu halde. g. e. Müs eylime riyâzet sahibi.. a. g. e. III. IX. IX. ter. S. S. o da Müseylime'nin müezzinler kulland ığı cihetidir.. o . ter. 21. S. Buraya kadar yazdıklarımızdan anla şılacağı üzere. S. g. 145. 178) Caetani ( İbni Hubeyş'den). III. II. ş arap içme ği meneden kaideler koymu ş bir insandı . cennet. ElRecc âl'in de bunlardan birisi olup Müseylime'nin peygamberli ğine tanıklık etti ğini T ab eri (Türk. 2.. savap. a.. Fakat İ bni İ s h ak'ın bu rivâyeti .:>li3k3 j o33Ti y. yoksul olanları yurdunuza kondurunuz... arap. onun iktidar mücadelesinde rakibi bulunan Sümâme bin Us âPin arkada şı Us âl el . III. Belâzfı ri. S. ter. 177 Taberi..

Günde üç defa namaz kılmak. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i örnek tutmad ığını ileriye sürmektedirler.. S e cal ı ve diğer peygamberlik iddia edenlerin tarih sahnesine ç ıkmalarındaki sebeb. I.. Fütuh. Halbuki. III. öt. o. S. VI. a. Wellahausen'a göre (Skizzen. 143 v. Halbuki. nihayet Muhakkim'in ona "Çabuk ol Hüceyr!" diye ba ğırdığı ve bu sözün Araplar aras ında bir tabir haline geldi ği kayıtlıdır 179 . K. I. T ab errnin . Hüceyr ve di ğerlerinin tıpkı Müslüman müezzinler tarz ında iş gördüklerini açıklamış bulunuyoruz... bilhassa Wellhausen. Belazûri. S. müezzinin ödevlerini hiç göz önünde tutmam ış olacaklar.." deyip burada durdu ğu. 148 v. e. 104 . Netice: Müseylime'nin baştanberi inceleme ğe çalıştığımız dini ve siyasi hayatı bize gösteriyor ki. g. Müseylime'nin de ona "Ey Hüceyr! Fasih konuş" dediği kay ıthdır.. Bu de ğerli orientalistler. Hazret -i Muhammed'den önce ibadete bu ş ekilde bir davet mevcut olmad ığına göre. ter. 17) ve Caet ani. İ bni Hubeyş 'in ve diğer tarihçilerin yukar ıya aldığımız misalleriyle El . Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i bu yolda da örnek tuttu ğ u elbette inkar edilemez bir gerçektir. Müseylime kavmi olan Beni Hanife'nin ba ğımsızlığını Kureyş tehdidinden uzak bulundurmak ve kendi ş ahsi nüfuz ve iktidarını devam ettirmek için Hanifeliler'in kabile asabiyetinden ve kendi kâ179 Taberi. S. öt. Mekke ve Medine'de islamiyet'i meydana getiren sebeple aymd ır. Wellhausen (Skizzen.. tür. kendi kurmak istedi ği dinin içine almıştır. tür. ş arap içmemek gibi kaideler bunu göstermektedir. 19) Müseylime. İslam dinindeki prensiplerin hemen hemen aynını . Müseylime. Orientalistler.. Ayrıca müezzinler vas ıtasiyle namaza davet usulü de her halde islâmiyet'ten örnek al ınarak kabul edilmi ş bir sistemdir. belki biraz da Yemaıne'nin yabanc ı bulunmadığı Hristiyanlık'tan aldığı ilhamlarla zenginle ştirerek.. S. 274) Hüceyr ezan okudu ğu zaman "Müseylime'nin kendisini Tanr ı elçisi diye iddia etmekte oldu ğuna tanıklık ederim" diye seslendi ğini. oruç tutmak. VI. İbni Hübeyş 'de ise Hüceyr'in Hanifelileri ilk defa namaza ça ğırdığı zaman: "Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederim.S. müezzin kelimesini burada Arap tarihçilerinin kolay ına geldiği için Müseylime'nin dinindeki bir din memuru hakkında kulland ıklarını ileri sürmü şlerdir. Muhammed Tanrının elçisidir ve Müseylime.Reccal. ter. gayelerinin gerçekle şmesi uğruna canını fedaya raz ı gelmiş olmakla beraber hakiki bir peygamber de ğildir.

105 . Hazret -i Muhammed'in yapt ığını yapacak olursa. Sonra bunu Müseylime' nin âyet dedi ği şu sözlerle mukayese ederek gülünç fark ı tebarüz ettirmiş : "Ey kurbağa öt ne su içmemizi önlersin.. suçlar ı affeden. Yemâme'rlin bağımsızlığını koruyabilece ğini sandı . V. çarm ıha gerilmi ş olan Hazret-i İsa gibi. hakiki bir peygamber olsayd ı.4 " İşte vallahi görüyorsunuz ki. S. Tabakat. Akrab a sava şında Müslümanlar İ slâm dininin zaferini temin etmek için çarp ışırlarken. Müseylime. aradaki bu büyük fark Yemâme'nin harab olmas ına ve İslâmiyet'in bu bölgede biraz daha geç yerle şmesine sebep oldu. Müseylime ise yalanc ı. Müslüman namaz sistemini de taklit etmi ştir.hinlik kuvvetinden istifade ederek Hazret-i Muhammed'i taklit etmi ştir.I cj 115. bu Tanr ı sözleri de ğildir" demişti (İbni Sa'd. Nitekim daha kendisi hayatta iken bile kabileda şı Sümâme bin Üsâl. Kâbe'yi. savaşta öldürüldükten sonra da.W 1. Müseylime Kur'an dilini. Kurey ş hâkimiyetine girmemek için sava şmaktaydılar. j Q. Fakat Ha zr et -i Muhammed hakiki bir peygamberdi. kurmu ş olduğu dinin yaş aması gerekirdi. Beni Hanife için kahraman bir adamd ı . ş air. Ama bunlardan hakiki peygamber olm ıyanları faaliyette bulundukları toplumlar ayıramamışlarsa bile. hükümdar yarad ılışlı ve kabiliyetli bir adam olan Müseylime. tarih onlar ı ayırd etme ğe muvaffak olmu ştur. pek cömert olan ve ondan başka Tanrı bulunm ıyan ve neticede ona varılan Tanrı'dan bu kitap nazil olmu ştur). tövbeyi kabul eden cezas ı şiddetli olan. Zeki. Hanifeliler ancak ş eref ve haysiyetlerini korumak. Hanifeliler aras ında ş öyle vâzetmi şti: "Bir dâva üzerinde iki peygamberin gönderilmesi mümkün de ğildir ve Muhammed'in Allah' ın elçisi olup ondan sonra başka bir peygamberin gelmiyece ğini ve ona şerik olm ıyacağını söyle!" ve sonra şu âyeti okumu ştu: „ „ (= Aziz ve (ilim olan. Müseylime'nin vahiy oldu ğunu iddia etti ği sözleriyle Kur'an' ın âyetleri aras ında yapılacak basit bir mukayese Müseylime'nin bir mukallit ve sahte peygamber oldu ğunu isbata kâfidir. ne de suyu buland ırırsın" . E ğer o. Müseylime'nin savaş başlarken sarf etti ği sözlerden de anladığımız gibi. 401) Tarih boyunca pek çok kimse peygamberlik iddias ında bulunagelmiştir.

hiçbir iz kalmam ıştır. Islâmiyet'irı kötü bir kopyesi olduğu için de. Müseylime'nin Ne e i d bölgesinde hâlâ baz ı kimseler tarafından peygamber unvan ına lâyık görüldüğünü ve Ha zret-i Muhammed ile bir tutuldu ğunu yazmakta ise de.fakat peygamber de ğildi. Islâmiyet Yemen'de. Yem âme'nin bile s ınırlarını aş amamıştır. Esedler'de Temimler'de hatta Yem âm e'de Hanifeliler aras ında yayılırken Müseylime'nin kurma ğa çabaladığı din. hayal mahsülü iddia ve tasvirlerle dolu olan bu seyahatnameye güvenmek bir tarafa. Bahreyn'de. onun ölümünden sonra eserinden. 106 . onda küçük bir de ğer mevcut oldu ğunu sanmak bile büyük bir hatad ır. Her nekadar Orta Arabistan'da bir y ıl seyahat edip ara ştırmalarda bulunan P al g r a ve.

V. Ridde Eareketi ve bu harekete yer yer önderlik etmi ş olan sahte peygamberlerin faaliyetleriyle önlenmi ştir. İslam tarihindeki ilk dört sahte peygamberi incelerken. peygamber olarak bize tanıtmadığı kimselerin peygamberliklerinin sahte oldu ğunu ispata bile lüzum yoktur. bizzat bu hareketleriy. Tuleyha Ve Secâh ise sonradan Müslümanl ığı kabul ederek hakiki birer peygamber olmad ıklarını. krumaya çalıştığı dini ve dünyevi sistem derhal y ıkılmış . Bunlardan birincisi olan Esve d'in öldürülmesi ile birlikte. . taraftarlar ım kurmak istedi ği din u ğrunda de ğil. Çünkü her ş eyden önce Hazret -i Muhammed. Ancak bu sahte peygamberlerin faaliyetlerinin — Ridde hareketi ile birlikte mütalaa edilmekle beraber — Islam tarihi bak ımından ikisi müspet. le ispat etmi şlerdir. Bununla beraber biz. Nihayet elinde kılıç Akraba sava şında ölmüş bulunan Mü s eylime de. bunlar ın dördünün de sahte olduklar ını objektif yollardan giderek ve objektif k ıstaslar kullanarak ispat etmi ş bulunuyoruz. Bu itibarla bahse konu olan dört yalancı peygamberin hepsi de Hazret-i Muhammed'in hastal ığı ve ölümü üzerine Arabistan'da duyulan huzursuzluktan ve birçok kabilelerin Riddeye sapmış olmalarından istifade ile ş ahsi arzularını tatmin etmek isteyen ve kabilelerini Kurey ş hâkimiyetinden kurtarm ıya çabalıyan birer mııkallit olmaktan ileriye geçememi şlerdir. Medine etrafında kendilerini 107 . biri menfi olmak üzere üç önemli tesiri olmu ştur: 1) Hazret-i Muhammed'in hastalanmas ı ve Tanrı'ya kavuşması üzerine Muhacirün ile Ensâr aras ında çıkması beklenilen mücadele. Beni Hanife'nin ş eref ve haysiyeti u ğrunda can verme ğe davet etmi ş ve ölümünden sonra da k ısa zamanda kendisine ait bütün izler yok olmu ştur. tarihin ilk devirlerindenberi do ğru yoldan sapmış insan toplulukların hakiki ve tek Tanrı yoluna ça ğırmak için gönderilmi ş olan peygamberlerin sonuncusudur ve ondan sonra art ık bir peygamber gönderilmiyecektir. UMUMİ NETİCE Mümin bir Müslüman için Kur'an ve h a dis in.

Birinci yoldan gidenler çok kere kendi kabilelerine. E ğer Yemâme'de Müseylime büyük bir kuvvet toplamamış olsaydı. 13 108 . Bir Müslüman ye ğen ile mürted amcas ımn boğuşması sırasında amcası "Beni öldürmek mi istiyorsun? Ben senin amcanım" sözüne. g. Höhnerbach. o zaman Hâlid komutasındaki islâm kuvvetleri. kabileleri ile kendi aralar ındaki bağları koparmışlardır. Islâmiyeti ve kendi menfaatlerini korumak için Halife Ebu Bekir'in etrafında toplanmak ve birle şmek mecburiyetini hissetmi şlerdir. Orta Arabistan'da vakit kaybetmiyecek. kısa da olsa. Böylece islâmiyet veya Ridde yollarından birini seçmek mevkiinde kalanlar. bir Yer b û'lu Müslüman. ya o zamana kadar ba ğlı bulundukları kabileleri ile birlikte hareket etme ğe yahut da Islâmiyet'de sebat edip bizzat kendi kabilelerine karşı hareket etme ğe sevketmiştir. bir yandan da Arap kabilelerinin içlerindeki kabile ve aile ba ğlarının çözülnı esine ve bunun yerini bir dereceye kadr Müslüman Arapl ık hissinin almasına sebep olmuştur. 180) Bk. 2) Gene sahte peygamberlerin ön ayak olduklar ı Ridde hareketi Arapları. H emri altında bizzat kendi kabilesiyle sava şmış ve bir E s e d'li de Beni E s e d'in ma ğlubiyetini mısralarla terennüm ve tes'it etmi ştir. e. hattâ yakın akrabalarına karşı hareket etmekten çekinmemi şlerdir. bu kuvvetlerle Suriye ve Irak bölgelerinde ba ş arılı fetih hareketlerine daha o zaman girişilmiş olacaktı. S. Böylece bir yandan Muhacirtin ile Ensâr aras ında vuku bulması muhakkak gibi görünen mücadeleyi önleyen Ridde ve sahte peygamberMr. Müslüman ye ğen "Evet sen benim amcams ın ama Allah da efendimdir" diye cevap vermi ştir.nasıl bir tehlikenin tehdid etmek üzere oldu ğunu duyan ve gören bu iki grup. 3) Sahte peygamberlerin ortaya ç ıkışları ve Ridde hareketini benimsiyerek buna önderlik etmeleri islâmiyet'in yayılma ve genişlemesini. Böylece msl. Bir yandan kabile ba ğları gev şerken bir yandan da Kur'an ın telkin etti ği Allah korkusu zaferi kazanmaya ba şlamıştır. bir müddet için geciktirmi ştir. a.

4. (Türkç. Bodley R. (Türkç. İst. Musailima maddesi. Butı ari. S. III. C. Hanif maddesi. Büchner V. S.. cüz 55. 72-3. F. C.54E4.. Fidâ (al-M4ta şar fi Tarih al-Ba şar). Zakir Kadiri Ogan. Encyclopedie de l' İslam.. Geschichte der arabischen Literatur. İstanbul 19089. İnitiation au Koran. Encyclopedie de l' İslam. bası. . Dozy. Paris 1947. Paris 1951. va'/-Masfti. Leipzig 1902. al-Diyûrbakri Ş ayl> Husayn ibn Muhammad bin al-Hasan. Tarih-i İslâmiyet (tercüme eden Dr. Buhl Frants.. 2 C). 10 C. La vie de Muhammed. Buhl Frants. Abdullah Cevdet. Heidelberg 1955. 796. Leyden. Yalç ın). Fischer A. Mısır 1302. Das Leben Muhammeds. 102. 2 C. C. Kahire 1901. Eyyûb Sabri. 4 cild. İstanbul 1287. C. 1955. S.. Brockelmann C. C. Mahmüd al-Siyar. İstanbul Balazûri. al-Bayhaki. Madjus maddesi. Draz M. 2 C. İslam Tarihi (Tercüme eden H. İstanbul 1926. Dinet et Siliman ben İ brahim. Kehânet maddesi. İslam Ansiklopedisi. 274 Buhl Frants. S.. Hazret-i Muhammed. A.. Kahire 1323. Encyclopedie de l' İslam. II. Schwally yayını. 21 C. 2 C. III.Ş arkiya. V. Futiik al-Buldân. al-Matb at al. 3 cild 1937-1949.BIBL İ YOGRAFYA Kur'an İ ncîl Kitâb al-A ğöni. Törik 1286. Semih Yaz ıcıoğlu). 109 . Mısır baskısı 1320. Caetani Leone. Târih al-Hamis.

'va'l-Tandsum fi md bayna bara Umayya va bani.. al-Husayni Cam5. 2 cild. JRAS. Kahire 1355. İ bn İ bn ljacar 8 C. Bağdat 1357. Huart Clement. London 1902. • Margoliouth. al-Makrizi Taki al-Din. Hdşim. On the Origin and İmport of Names Muslim and Hanif.Tikt aka. al-Tanblh va'l-İsrcif. Lyall Charles. S. Mısır 1937. 7 C. Mısır 1284. S. 484 v. Skizzen und Vorarbeiten. Mahmud Esad. al-İsdba fi Tamyiz al-Sandba. Berlin 1899. ve. traduit de 1' Arabe par Emile Amar. 5 C. Muhammad `Abduh. Kitdb al-Ma` drif. 4 Cild. öt. al-Din bin Hus5.t. 1903. al-Hakim). New Researches into the composition and exegesis of the Qoran. 110 .11. 21. Paris 1910. Paris 1814 (Les Prairies d'Or. Mısır 1306. öt. IV. 7 C. Texte et traduction par C. 11 (Tafsir al-Kur'ffi ı.m al-Din al-Muttaki. 1903. C. Raviat al-Ahbdb. . al-Mas`ud ı.1 al-Din `A. 18. Cild. al-Fahri. Wiesbaden 1951.ndmir. 17. Histoire des Arabes. al-Niz. 773 v. Kahire 1288. İ bn H i ş â m . İ bn Kutayba. A115. Azdn'maddesi. Kitdb al-Tabandt Leyden 1904.Gaudefroy-Demombynes et Platanov. 4 C. 6 C. 3 Cild. Murdc al-zahab va Ma' ddin al-Cavhar. I. 9 kısım.. Hirschfeld. al-Mandr. S. Mısır 1323. Paris 1912. İstanbul 1288. JRAS. S. İ bn Sa`d. Le Monde Musulman et Eyzantin jusqu'aux Croisades. Habib al-Siyar. 4 C. Encyclop Mie de l' İslam. İ bn Sa`d. al-Sürat al-Nabaviya. al-Kdmil İ bn Haldun Kitdb al-` Ibar. Leknov 1914. Tercüme eden Benlizade Manisavi. Tarih-i Din-i İskim İstanbul 1328. al-Mas`fı di. 135. tIv. Vaşima's Kitab al-Ridda aus İbn Hagar's İşdba. Juynboll. Ravzat al-Safd. Tahran 1333. 12 C. Usd al-gaba fi Ma' rifat al-Sahaba. Mirh vünd. İ bn al. Wellhausen te'icümesi ve yay ını. MuntalAb al-Hindi Kanz al-e Ummdl fi Sunan al-Ahviil va'l-Af'dl. Wüstenfeld yayını 1850. the Words Hanif end Muslim. Paris 1931. C. Barbier de Meynard). İ bn al-Asir. Leyden 1867. Höhnerbach.

Türkçe tercümesi "Milletler ve Hükümdarlar Tarihi. par Jules Roche. 13 C. Kitüb al-Ridda. al. li. IV. Paris 1862/3. Kahire 1328. V a c c a V. Şartı al-Makcimüt al-Uaririya. 2 C. Encyclop &lie de l' İslam.. Mu` cam al-Buldün. 1928. 874. Ankara 1955. Reste arabischen Heidentums. les Origines de l'İslam et le Christianisme. 2 C. 74. Alı fı İ shak Burlı ân al-Din İ brâhim. çeviren Zâkir Kâdiri Ugan. Kahire 1305. al-Tabari. Paris 1955. Türi4 al-Umam va'l-Mulük. 2 Cild. Vasima. 111 . . 2 C. Skizzen und Vorarbeiten. Une anne de Voyage dans l'Arabie Centrale. Zettersteen.. Dinler Tarihine Giriş .a ve Urar al-Naka'4 al-Faiila. Sadjah maddesi. Ankara 1955. al-Navavl !bn Zakaryâ Muhi al-Din bin va'l-Lugüt. Tfırtii . C. London 1883. Vacca V.. Kitüb Wellhausen yayını. Tor Andrae. Mahomet sa vie et sa doctrine.Muir. Kaşşüf. Tor Andrae. al-Zahabi. Yâkfı t bin `Abd Allâh 8 C. Asr-i Saeulet. al-Zamah ş ari. al-Tacrid Şahiti (tercümesi Kâmil Miras) İstanbul 1946. al-Suhayli Ahmad Abi'l-Hasan `Abd al-Rahman bin `Abd Allâh bin al-`Unf. Mısır 1914. TürLlı al-İskim va Tabak& al-Ma şahir va'l-` Altun. Bulak 1384. Berlin 1899. Höhnerbach yay ını. Nadvi Sulaymân. Mısır 1318 (`Ayn al-Adab siyâsa ve zayn al-Hasab val-riyâsa) Wellhausen. ı al-Suyüti Calâl al-Din. Encyclopdie de l' İslam. C.VCı ily. Trd. I. Encyclop &lie de l' İslam Abna maddesi. Schimmel Annemarie. Haydarabad 1315. al-Hulüfa'. Tahzib al-Asmg Neher Andre. Mısır (Tarihsiz) Ş araf. L'Essence du Proph &isme. Mısır 1906. Berlin 1882. 1 C. S. "(diş al-Camif alal-Zabidi Ahmed b. 5 cüz. Wellhausen. 2 C.Ş ari ş i. Gurar ı al. Palgrave William Gifford. 6 C. Paris 1956. 1st.10 C. 6 kitap çıkmıştır. tercüme eden Ömer R ıza Do ğrul.. as'amT. Tulayha maddesi. IV. C. Kahire 136769. Paris 1945. 46. al-Zahabi. Annal of the early Caliphate. 2 cild. Tacrid Asma' al-Sallüba. S. Ahmed. Wiesbaden 1951. Mısır 1307. Mısır. Berlin 1899. S.

70. 28. 23. 37. 12. 40. 84. 65. Ak (`Ak).ekşim). 29. 56 Abd al-Kays (`Abd al-Kays). 98. Anbar ('Anbar). 1. 112 . 87. not. 23. 93. Amr bin Hazm (`Amr bin Hazm) 19. 25. 33. 107. 32. 22. 27. 91. 39. 68. 108. 57. 99. 69. 12. 68. Avesta. 35. 75. 69. Bankipore. 29. 94. Azimen. 51. Aden (`Aden) 39. 105. 107. 48. 28. Azad (Azad). 14. Ali bin Ebi Talib (`All bin Abi Talib). 35. Amir bin Luey (qmir bin Lu'ay) 81. 43. 14. 16. Arfaca bin Hersume (`Arfaca bin Har şuma). 18. 13. Ans (`Ans). 57. 62. 30. 2. 40. 30. 93. 92. 24-6. 83. 72. 17. Aurelianus. 45. 8. Ay şe Hz. 20. 28. 22. 91. 57. 42. 22. 25. Akra bin Hâbis (al-Akra' bin Hâbis). 21. 68. 26. Alman. 31. 106. Amr bin al-Ahtem (`Amr bin al-Aktam). 11. Amr bin al-As (`Amr bin al-`A ş). B Bâbil. 89. 15. 55. 46. 21. 30. 37. 5. 53.. Bakara süresi (Bakara). Amr bin Carüd (`Amr bin Cgtrüd). 70. 58. 37. 20. 38. Abbas (`Abbâs). 70. 29. Amr bin Temim (Amr bin Tamim). 71. 26. Agramanyu. 73. 16. 23. Akraba (`Akrabâ). Anber bin Yerbu (`Anbar bin Yarbu`). 5. Abhala bin Kaab bin Avf (`Abhala bin Ka`b bin'Avf). 36. 103. Bahreyn (Babrayn). 63. 28. 90. 66. 44. 74. 22. Avf (`Avf) 27. Abdurrahman bin el-Hanefi (`Abd al-Rahman bin al-Hanafi). Aser. Amr bin Muaviye (Amr bin Mu'âviya).INDEKS Abbad (`Abbâd). 38. 6. 26. 9. 34. Ayhala (`Ayhala). Arap. 25. 40. 11. 38. 58. 57. Abdullah bin Kays (`Abd Allâh bin Kays). 70.Allâh bin Mas`iid). Amr bin Ma'dikerib (`Amr bin Ma`dikarib). 18. 68. 65. 13. Ahuramazda. Arabistan. Abdulmuttalib (`Abd al-Muttalib). 27. 106. Andrae Tor. (` A'iş a). 24. 70. 28-9. 18. al-Alâ bin al-Hadrami (al-`Ara bin al-Hairami). 101. 74. 13. 18. 58. 27. Abs (`Abs). 8. 41. Abdullah bin Zeyd bin Asma (`Abd Allah bin Zayd bin `. 79. 48. 26. 36. 97. 47. 4. Amir bin Şehr (`imir bin Ş ahr). 58. 14. 96. Adi bin Hatim (`Adi bin Hâtim). 48. 49. 108. Amir (`Amir). Abdullah bin Nevvaha (`Abd Allah bin Navviilıa). 91. 34. 23. 38. 15. 8-14. 35. 23. Amr (`Amr) 69. 92. 7. 60. 64. 44. Abrak (al-Abrak). Abduh Muhammed (`Abduh Muhammad). Abdu Menat bin Kinane (`Abd Menitt bin Kinâna). 17. 12. 20. 58. Abdullah bin Mes'ud (`Abd . 42. 24.

19. 85. 38. 88. 96. Dârin (Darin). 75 Carra de Vaux B. 14. Cüş eyş al-Deylemi (Cu ş ayş al-Daylami) 38. 40. Beeile (Bacila). 54. Belâzüri (Balazüri). 99. 76. 99. 23. 80. Beni Cariye (Banii Cariye). 9. 66. 54. 100. 97-100. Ebu'l-Ferec (Abü'l-Farac). 25. 55. 71. 26. Bizans. 35. 39. 58. 76. 63. 25. 98. Diyarbekri (Diyarbakri). 61. 45-6. 34. 24. 86. 4. 47. 85. 97.kmir bin Lü'ay). Ebu Meryem (Abü Maryam). Belka (Balka). Bey-1mM (Bayhaki). 56. 91. 67. 85. Ebu Ma' şer (Abil Ma` şar). 40. 101. 48. 38. 48. 96. 22. 33. 99. 70-1. 11. 19. Cüheyne (Cuhayna). 18. 60-3. 20. 63. 101 Ebna (Abna). 57. 90-1. 84. 33. 27. 60. Beni Haşim (Banü Ha şim). Buhl Frants. Cerir bin Abdullah Beeeli (Carir bin'Abd Allah Baeall). 18-20. 96. 27. 90. 30. Dinar bin el-Ezver (Z ırar bin al-Azvar). 60. 19. 34. 27. Deeani (Daearil). 95. Butlin (Butün). 56. 93. 46. 82. 96. Cendel (Candal). 82. Dozy. 93. 93-5. 42. Cebrail (Cabra'il). 72. 18. 47.. 27. 70. 74. 11. 5. Beni Hıfaf (Banü Hifaf). 71. 26. Bazan (Batan). 64. 75. 24. 46. 73. 72. 37. 72. 15. 24. 15. 45. 70. Cefne (Cafna). Bekir bin Van (Bakr bin Va'il). 13. 73. Dudan bin Esed (Dilan bin Asad). 86. 21. 37. 49. 59. 96. 55. 52. 104. 28. 73. 86. 71. 51. Beni Amir (Banü `:Limir).. 72. 24. Ebu Fasil Faşil). 95. 33. A. 14. D Dabbe (Zabba). 46.. Beni İ smail (Bana isma`11). 58-9. 55. 77. 94. 21. 8. 29. 32. 58. Butah (Butab). 24. Cedile (Cadila). 28. Draz M. 58. 71. 92. Dehani (Dahani). 70. 47. 61. 63. 14. 25. 25. 4. 27. Beni Hanife (Banü Hanifa). 51. Berabin. 19. Dicle. 15. Batin bin Abdullah el-Hanefi (al-Batin b. 94. 26. 23. 84. 23. 41. 12. 11. 77. . 72. 69. 83. 93. 24. 108. Ebu'l-Fida (Abal-Ficla'). 84. 42. Ebu Hüreyre (Abü Hurayra). 6. 70. Beni timeyye (Banit Umayya). 63. 35-42. 55. 73. 21. 103. Buzaha (Buzaha). 72. 77. Ebu Huzeyfe (Abii Hugayfa). 87. 113 . 79. 35. Cüşem (Cu şam). 61-4. 60. 22. E Ebaz (Abaz). Dehna (Dalına). 103. 47. 80-9. 68. 78. 50 Demet ül-Cendel (Dümat al-Candal). 45. 33. 26. Dinet E. Ceyfer (Cayfar). 102-106. 91. Beni Necear (Bana Nacear). 98. Celüla (Calfila). 83. 54. 67. 41. 104. 74. Cahiliye (Cahiliya). 13. 38. 25 Ciindub Fezari (Cundüb Fazarl).Büchner. 39. 6. Beni Ukfan (Banü Ukflin). 93. 36. 4. 78. 43. 38. 71. 27. 30. el-Malik (Barabin al-Malik). 25. 98 Beni Anber (Bana. 73. 24 Beni Amir bin Luey (Banu `. `Anbar).Basra (Ba şra). 29. 36. 37. 28 Dazaveyh (D azavayh) Deba (Daba). Cemaat Y ılı (Cama'at). Baban (Babür». 69. 99. 38. Ca'fi (Ca'fi). 24. 83. 9. 53. 86. 98-9. 93. 27. 54. 70. 64. C Caetani. `Abd Allah al-Hanafi). De Goeje. 66. 62. 65. Behda (Banda). Ebu Bekr (Abil Bakr). 36. Cenebe bin Havt Rryâhî (al-Canaba bin Havt al-Riyabi) Cere ş (Caraş). 56. 45. 28 Cezem (Cazam). 20. 46.

57. 54. 53. Ezan ('Atan). 68. 11. 58. 81. 51. 77. 24. 98. 8. Eslem (Aslam). 39. 55. 71. 41. Hâlid bin Said bin Al-As (Hâlid bin Sa`id bin al-qz). 67. 54. Hadis (Hadis). 22. 59. 26. 92. 27. 67. 23. 37. 58. 69. 32. 25. 56. 61. 24. 63.. bin Kalbi). 74. 36. 82. Fedek (Fadak). 25. 59. 39 Ebu Ömer (Abü 'Omar). 72. 82. 38. Fezare (Fazâra). Fare (Fare). Faran (Fârân). 79. 32. Elcend (Alcand). Ester bin Hevcan (al-A ştar bin Havcân). 95 Habib bin Hanife (Habib bin Hanifa). 52. 35. 62. Elçi. 26. 39. 37. Gatafan (Gatafân). 55. 39. Habeş. 63.. 57. Haınkateyn (Haınkatayn). 99. Gassan (Gassün). 34. 47 F Fak'as bin Tureyf (Fak'as bin Turayf). 60. Evs bin Huzeyme ('Ave bin Hugnyma). Furat bin Hayyân (Furat bin Hayyân al-qcli). Gamr (Gamr). 51. 50. 18. 65. 51. 38. 92-4. 22. 19. 44. 33. Eşca (Aşca`). 50. 42. 20. 98. 22. 104. Habib bin Abdullah el-Ensari (Habib bin'Abd Allâh al-Anşari). 8. 53. 108. Eş 'as bin Kays (Aş'as bin Kays). 32. 14. Eyyub Sabri. Ensar (An şâr). 40. Hacer-i Esved (Hacer Asvad). 29. 26. Habib bin Zeyd (Habib bin Zayd). 96. Evs (Avs). 75. (Hadica) 15. 58. 18. 85. 24. Fırat. 64. 23. 98.. 90. 33. Hacer (Hacar). 60. 63. 99. Galib bin Bişr ül-Esedi ( Ğülib bin Bi ş r alAsadi). 72. Ezva ('Azvâ). Ferve bin Müsik al-Murâcli (Farva bin Musik al-Murâdi). 70. 58. 84. (Hâlid bin Valid). 57. 45. Eshab (Aşlıâb). Esved ül-A_nsi (Asvad al-'Ansi). 60. 70. 37. 70. 79. 108. Firuz al-Deylemi (Firüz al-Daylami). 25. 65. 61. 49. 114 . Habib bin Sumâme (Habib bin Sumama). 47. 50. 97. 96. 40. 57. 59. 13. 22. 93. 108. 54. Ehrimen. 30. *60. Filistin. Gavs (Gavs). 14. 51. 40. 32. 91. 63. Ezd (Azd). 58. 25. 25. 67. 26. 36. 59. 29. 54. En'am Suresi (An'âm).Ebu Musa'l-Aş'ari (Abü Musal-Aş`ari). 54. Hadikat ül-Mevt (Hadikat al-Mavt). 100. 28. 85. 40-49. 13. 67. 21. 82 Ehl al-Kitab (Ahl al-Kitâb). 37. Esed (Asad). 107. 39. 70 Gu şna (Guşnü). Hâlid bin Velid . 28. Emeviler (Amavi'ler). 6. 9. 46. 12. 34. 66. Gaudefroy-Demombynes. 73. 107 Hadramavt (Hadramavt). 14. Esed bin Hüzeyme (Asad bin Tluzay ına) 50. 82. 24. 50. 30. 26. 34. 40. 24. 54. 30. 45. 98 Hadice Hz. 45. 33. Gıfar (Gıfâr). 59. 97. Halef bin Usâme (Halaf bin Usâma). Hadikat ür-Rahman (Hadikat al-Rahman). " Hakim bin Kelbi (Haklııı. 66. Habib (Habib). 43. 85. 22. 91. 70. 47. 98. 14. Haddâm (Hazzam). 55. 14. H Habbal (Tlabbâ1). 51. Fischer A. Ebu Süıııame (Abü Sumâma). 48. 53. 99. Evs bin Hikk ('Avs bin Hikk). Guneyz bin Yerbu ( Ğunayz bin Yarbu'). 32. 2. 3. 86. 53. 79. Haddaş (Haddâ ş). 106. 99. Ebu Süfyan (Abü Sufyân). 21. 37. G Galâfika (Galâfika). 25. Halkedon. 52. 19. 59. 25. 107. 93. 97. 65.6. Habeşistan. 19. 51. Hâlid bin Usâme (Hâlid bin Usâma). Garfır (al-Garür). 26. 97.

İbn İshak (bn İ shak). 108. Huzeyl (Huzay1). 26. 80. 44. 20. 95. 27. Huveylid bin Nevfel (Huvaylid bin Navfal). 28. el-Hazreci Hecer (Hacar). 38. 4. İbni Abbas (bn `Abbas). 5. 69. Huab (Hu'ab). 57. 15. 65. 36. 104. 77. 72. 103. 54. 92. Hirschfeld H. 51. 67. 8. 70. 38. 15. 19. 4. Hanife bin tel (Hanifa bin `Ic1). 84. 26. Humran bin Câbir (Humran bin Cabir) Hutam (Hutam). 54. 71. 76. 103. İbn Hişam ( İbn Hiş am). Bassan bin Sâbit (Bassan bin Sabit). 71. 36. 65. 69. 25. 83. 82 Has'am (Ha ş 'am) 25. Hire (Bira'). 73. 97. 89. 39. 53. 71. 82. Hemdan (Hamclan). 78. Hârice bin Hısn ül-Fezari (Harica bin H ısn al-Fazari). Hevcan bin Fakas (Havcan bin Fakas). 25. 103. 2. Huzeyfe bin Muhsan (kluzayfa bin Mul ışan). 83. 88. Hendek (Handak). 71. 74. 32. 99. 55. 64. Hubel (Hubal). 101. 80. 23. Hanzala (Hanzala). 14. 82. 101. 63. 49. Ha'ris bin Süveyd bin Ukfan (Bar ış bin Suvayd bin Ukfan). 18. 22. Hamza (Hamza). 53. 61. 60. 89. Harim bin Kutbe bin Sinan el-Fezari (Harim bin Kutba bin Sinan al-Fazari). Hevze bin Ali (Havza bin'Ali). Hristiyan. 53. 92. 24. Hubeyş el-Esedi (Hubay ş al-Asadi). 81. 104. 74.). 54. 56. 40. Hazrec (Hazrac). 51. Hâris bin Dudan (Haris bin Dadan). 35. 63. 81. 56. 28. Harun. 65. 22. 5. 101. 87. 61. 54. 37. 47 Hayber (Haybar). 101. 80. 68. 71. Havlan (Havlan). el-Hindi (al-Hindi). 47. 70. 39. 93. 63. 76. 93. 40. Hicaz (Hicaz). Haris'in kı zı Secah (bk. 18. 96. 13. Hutay (Hutay'). Himar Mimar).Hammad bin Yezid (Hammad bin Yazid). 16. 84. 33. İbn al-Esir (İbn al-Aşir). 20. 14. 12. Hanzala bin Malik (Hanzala bin Malik). İ 'hadi (İbaii). 99. 8. Bana Necran'dan). 11. el-Heysem el-Hanefi (al-Hay şaın al-Hanafi) Hıkk bin Usame (Hikk bin Usama). Hindistan. 92. 26. 14. 65. 50. 17. 67. 6. Hürmüz (Hurmuz). 91. 20. İbn Hacer el-Askalani ( İbn Nacar al-`Askalani). 39. 7. 23. Hicaz haremi (Hicaz Haram'i). 28. 98. 14. 88. 88. 38. Hudeybiye (Hudaybiya). 82. 13. Hermes. Hüzeyme bin Müdrike (Huzayma bin Mudeika) Irak (` İrak) 59. 41. 81. 62. 27. 85. Huart Clâment. 103. 16. Hüceyr bin Umeyr (Hucayr bin `Umayr). 71. 14. 54. 27. 89. 9. 84. 50. 101. 85. Hariri (Halil. 86. 62. 71. Horsabad (Horsabad).. 59. 84. 34. 12. 35. 103. 21. 86. 58. 80. Havazin (Havazin). (Harun). 20. 37. 70. Haris bin Kâab (Haris bin Ka`b). 26. 55. 22. 92. 9. İbni Hubeyş (İbn Hubay ş). 46. 103. 21. 13. 115 . 72. Hazn (Bam). Huzeyl bin Umran (Huzayl bidUmran). 9. 50. 21. Höhnerbach. 86. Hâris (Haris. Secah) Harran (Harran). 76. 70. İbni Kuteybe ( İbn Kutayba). 64. 94. 80. 69. 13. 70. 70. Haris bin Malik üt-Tâi (al-Harış bin Malik al-Ta'i).. 21. 61. 94. Hanif (Hanif). 18. Haris bin Ukfan (al-Hariş bin `Ukfan).'77. 44. Himyar (Hinıyar). 26. 11. 64. 104. 88. 75. 82. 100. İbni Kelbi (İbn Kalbi). 76. İbn Haldun (İbn Haldun) 2. 30. 69.

33. 28. 67. 80. 67. 34. İ stahri (İştahri). 13. 98. 27. Kus bin Saide (Kiıss bin Srı`ida). Malik bin Nliveyre (Malik bin Nuvayra). 70. 90. 26. 53. 38. 106. 50. Kur'an (Kur'an). Malik bin Zeyd Menât (Malik bin Zayd Manat). 91. 116 . 8. 83. 81. İkra' bin Hâbis (al. 105. 56. 15. 2.) 9. 27. 4. 80. 50. Millik'ler (Malik). 14. 45. 20. İ slam. 59. K Kâab (Kal)). 40. 38. 90. 11. 54. 20 Kâbe (Kalia). İkrime bin Ebi Cehl (iktima bin Abi Cahl). Korintos. 78. 27. 58. 45. 88. İ sa Hz. 92. 11. 101. Kazvin (Kazvin). 79. 36. 16. 53. 69. Keşş af (Ka şşâf). Katada bin Meslemet el. 51. 21. 22. 89. 92. 86. 9. blâmiyet. 17. 86. 24. 104. 89. 70. 19. 70. 37. 29. Kelbi (Kalbi). 97. Kays bin Abd-i Yegus (Kays bin'Abd Yagü ş). Kinane (Kinana). 96. 47. 8. 17. 54. Mahmud Esad. 14. Lüceym (Lucaym). İbrahim Hz. 59. 23. 92. 30. 13. 24. 49. 28. 105. iıııru'ul-Kays (Imra'al-Kays). 44. 39. 38. 14. L Lahmi (Laini). 107. 23. 57. 63. 77. 58. 57. 47. 83. 95. 52. 85. 13. 62. 49. 8. 92. 29. Kızıldeniz. 55. 85. 33. 11'. 82. 69. 1.1. 51. 78. 25. 12. 84. 22. 98. 43. 62. 86. 82. Ka'ka' (Ka'ka`). 10. 25. 54. 84. 105. 5. Lakit bin Malik el-Ezdi (Lakit bin Malik alAzdi). 21. 9. 9. 65. Kays bin Sa'lebe (Kays bin Sa ilaba). 64. 38. 38. İkrime ( İkrima). Kehânet (Kahanat). 42. 46. 49. 1. 8. 66. 79. Kelb (Kalb. Kuzaa (Kuia`a). 105. Iran. 72. 21. 25. 60. 21. 39 Malik bin Hanzala (Malik bin Hanzala). 68. Kays bin Hubeyre Mak şuh Muradi (Kays bin Hubayra Makşüh Murâcli) 29. 50. 46. 105. 19. 70. 52. Katif (Katil). 32. 8. 94. 108. 62. 77. 101. 12. 54. 28. 69. İbni Selma ( İ bn Salma). 57. Lât (Lat). 26. 24. 26. 63. 57. 47. 9. (İbrahim).. 60. 99. 35. 95. 49. Kisra (Kisrâ). Incil.İkra' bin Habis) 69. 27. 28. Idris ( İdris). 65. Makrizi (Makrizi). 30. 69. 96. 16. 80. 94. 11. 15. 72. 92. Kadisiye (Kiidisiya). 6. Kehf-i Hubban (Kahf Hubban). Kureyş (Kuray ş). 47. 65. 96. 108. 107. 95. 82. 73. 19. 88. 73. 15. 81. 27. 3. 90. 20. 5. Katade (Katada). 2. 33. 41. 48. 12. 64. 39. 25. 23. 15. 74.86. 55. 31. 36. 101. 18. 31. Kesir bin Habib (Kadir 'bin Habib). Kinde (Kinda). 13. 85. 14. 16. Mbndeen. 64. 105. 27. 105. 77. 23. 82. 10. 69. 11. 37. 1. Kıpti (Kıhri). 26. 13. 54. 30. 43. 77. 28.91. 58. 16. 25. Kadir gecesi (Kadir). 104. 88.İbn Sa'd (ibn Sai d). İlyas bin Mudar ül-Esedi ül-Fakasi Xilys bin al-Asadi al-Faka şi). 15. İki Mescid ( İki Mascid). 67. 19. 51. 60. 96. 57. 73. 25. ( İ sa). 85. 33 Makşuh (Makşüb). 83. 101. 39. 107. 24. 22.Hanefi (Kat ada bin Maslama't al-Hanafi). 49. 25 Kâab al-Ahbar (Kal) al-Alibar). 25. Kays bin Asım (Kays bin 'Asım). 90. 75. Kezzâb (Kazzab). 58. Isabe (i şaba). 95. 30. 61. Kale (Kafa). 70. 39. 35. Kerkenez (Karkanaz). 40. 26. Manzur bin Z ıbyan iil-Fezari (Manzür bin Zibyân al-Fazari). 104. 15. 25. 15. M Ma'an bin Hâcis (Ma'n bin taciz). 27. 21. 45. 1. 10. Malik bin Huzeyfe bin Bedr (Malik bin Huzayfa bin Badr). 76. 80. 52. 16.

49. Küsit). 70. 30-33. 84. 14.88. 8. Nevâkil (Navülı11). 9. 40. 69. 100. 84. 80-108. 14. 13. 44. 39. 95. 81. Mekke (Makka). 101. 74. 26. 46. 71. 83. Mescid (Mascid). 14. Necran (Nacrgın). 53. 83-92. 47. al-Astar). 99. 2. 60. 59. 50. 78. 66. Muka-is (Mukü'is). 3. 50. 99. 14. 34. Nevfel bin Nadlet ül-Esedi ül-Fakasi (Navfal bin Naila al-Asadi al-Fakasi). 95. Melkit. 95. 52-55. 72. 44. Nesturi. 14-25. Muaviye bin Ebi Süfyan (Mu`tıviya bin Abi Sufyün). 38. 8. . Margoliouth. 104. 31. 73-76. 39. 18. Muir. 66. 71. 14. 72. 50. 57-60. 53. 5. 27. 29. 64. Menât --(Manga). Mücca'a bin Mürrare el-Hanefi el-Yem ıimi (Muccii`a bin Murrüra al-Hanafi alYamılıni) 82. 39. 23. 28. 15. 11. 33. 21. 76. 22. 91. 40. 45. 37. 21. 78. 1. 71. 89. 83. Nadle bin ili-Ester (Nazla bin. 39. 29. 15. Mu'ammer bin Kilâb el-Zimmâni (Mu`a ınmar bin Kilüb al-Zimmüni). 42. 96. 107. 104. 68. Mısır. Nemr bin Kasit (Nami bin. 58. 33. 76. 46. 97. 36.. 16. 97. Nevvâha (Navvülia). Muhacirün (Muhücirrın). 98. Müzeyne (Muzayna). 42. Muhammed Hz. 86. 65. 54. 88. 37. 37. Medine (Madina). 50. 33. 91. 67. 107. 62. 36. 70. 57. 68. 81. 12. 11. 12. Memun el-Hürisi (al-Ma'mün al-Halisi). Nedvi Süleyman (Nadvi Sulaymiin). Muhammed Fuad Abdülbaki (Mulıammad 90. 77. 80-1. 7. 8. 90. Monoteist.18. Münzir bin Sâva (al-Munzir bin Süvü). 58. Murad (Murüd). Monoteizm. 66. 67. 25. Muaviye bin Kays ül-Cenbi (Mu`iiviya bin Kays al-Canbi). Muhakkim bin Tufeyl (Muliakkim bin Tufayl). 40-42. Fu'üd'Abd Muharib (Mulıürib). 64. 20. Necid (Nacid). 80. 84. 85. 62. 81. 63. 8. 13. Muaz bin Cebe] (Mu`gtz bin Cabal). Müslim (Muslim). 32. 26. 32. 18. 69. 70. 1. 117 . 101. 72. 91. Habib veya Hayyib). 43. 104. 80.ciya). 68. 36. 11. 104. 15. 16. 76. 21. 50. 71. 106. 108. Mecusi (Maciisi). Monofizit. 92. 49. N Naciye (Nü. 28. 20. 62. 25. Musevi. Neher Andre. 99. 57. 52. 32. 40. 79. 75. Müseylime (Musaylima). 20. 5. 50. 77. 73. 96. Merzubâne Azad (Margübüna kzüd). 63. 106. 45. Nevevi ( al-Navavi). Melek (Malak). 24. 58. 39. 2. Mehre (Mabra). 89. 92. 73. 46. 103. 34. 69. Mirhond (Mır Hvând). Nebâc (Nabrıc). 43. Maveraünnehr (Mavarü al-Nahr). 48. 3638. 54. 2. Mezopotamya. 99. 96. 49. 26. Mudar (Muzar). Muharrem (Muliarram). 64. 94. 80. 100. 69. 27. 75 77. 8. 35. 68. 99. Müseyl bin ül-Hâris (Musayl bin al-Haris). 86. 23. 9. Mukatil (Mukütil). Mesleme bin Habib veya Hayyib (Maslama bin \ Müdrike (Mudrika). 24. Mârib (Ma'rib). 39. 105.Marcianus. Musa (Müsü). 22. 20. 85. 96. 35. Mes'udi (Mas`fıdi). Mezhic (Mazbic). 11. 71. Muhriz bin Katade bin Meselemet el-Hanefi (Muhriz bin Katüda bin Maslamat al Hanafi). 39. Medâini (al-Madü'ini). 50. 65. 25. -52. 46. 38. 52. 92. 6. 21. 88. 20. 75. 48. 88. 81. 63. Matta. 18. 81. 4. 45-47. 11. 28. 35. 6. 6. 29. 30. 13. Meryem (Maryam). 99. 90. 28. 56. 23.-38. Marcus. 23. Musabbih (al-Musabbih). 83. 92. 14. 24. 11. 14. 58. Mubicir bin Umeyye (Mulıücir bin Umayya). 37.

Rehhal bin Unfuva (al-Rahhal bin 'Unfılva).. 89. 36.. 6. 68. Secah (Sacalı). 49. 40. 4. 70. Semira (Samira). 42. 25. 35. 39. 91. 69. 54. 82. Seleme (Salama). 44. 88. Saib bin Katâde el Hanefi el-Yemami (alSa'ib bin Katada al-Hanafi al-Yamrımi. 87. Salit bin Amr al-Amiri (Salit bin 'An ır al-'Amiri). 6. 78. Sikaye (Sikaya). 107. 20. 52-57.'47. 27. 58. Sarrad bin Abdullah al-Ezdi (Sarrad bin 'Abd Allah al-Azdi). 15. 52. 71. Sliman ibn İbrahim. 33. 5. 103. 42. 74. 43. 27. Sıddık (Siddik). 69. Resülullah (Rasül Allah). Rahman ül-Yemen (Rahman al-Yaman). 108. 24. 40. 81. 23. Rebia (Rabra). 39. 43. Nihavend (Nihrıvand). (siva San'a (San'a). Sadef. 92. al-'Aşira). 39. 98. Pehlevi. 56. 104. Sehâbe (Sahaba). al-Hanafi al-Yamami) 94. '20. 64. Sabit bin Ekram (Sabit bin Akram). 11. 68. 65. 95. 21. 65. Ö Ömer bin Hattab (`Omer bin al-Hattrıb).). 36 Ravd ül-Unf (Ravi al-Unf). 81-86. 47. Numan bin Mukarrin (Nu`mrın bin Mukarrin). Subba. 38. 18. 60. Sinan (Sinan). Selil bin Kays (Sahil bin Kays). 36. 10. 51. Satih (Satih). 34. 55. 103-4. 93. Sakif (Sakif). 70. 30. 76. 63. el-Hanefi el-Yemami (al-Nu`ndin bin Salama. 50. 30. Onasya. 59. 33. 64. 73. 72. 57. 82. 33. 3. Sclıevalli F. 100. Rahman Bahçesi (Rahman. 48. 33. 65. 78. 12. 76. G. Roma. 89. 25. 12. Sa'd-u Huzeyme (Sa`d-u Hugayma). 74. 27. 92. 27. Numan bin ül-Münzir (al-Nu' ınrua bin alMunzir). 69. Sa'd bin Zeyd Menat (Sa'd bin Zayd Manat). Bâhçesi). Set. 63. 17. 41. 63. 40. Sebabice. Nu'aym bin Yezid (Nu'aym bin Yazid). 46-49.. 88. 43. 118 . 33. 74. 37. 58. 30. Sa'd al-Aşire Sa'd bin Bekr (Sa`d bin Bakr). 23. P Palgrave V. 85. 45. 16. 81. Schimmel Annemarie. 96. Rebia'nın yalancısı (Rabra'nın yalancısı). 53. 58. 54. 87. 26. 27. 86. Numan bin Seleme. Regal (Rasül). 14. 33. 18. 16. 92. 13. 18-24. 41. 81. 49. Nu'aym bin Zeyd (Nu'aym bin Zayd). 11. Seleme bin Umeyr (Salama bin `Umayr). R Rabb (Rabb). 81. 16. 55. 27. Seyf bin Ömer (Sayf bin `Omar). 64. 62. 68. 23. 68-79. 105-107. 2. 32. 5. Sekâsik (Sakrısik). 32. Ribab (Ribâb). 68. Sehhâk bin Hare şe (Sahhak bin Hara şa) Seri (al-Sari). 56. 33. 69. 81.. 102.. 60. 59.Nevvar (Navvar). 82. 60. 93. 27. 44. 107. 29. 97. 68. 86. 21. 69. Rahman (Rahman). 52. 37. 102. 72. Senet ül-Vüfud (Sanad al-Vufüd). Selam (Sakün). 31. 64. Ridde (Ridda). 70. 74.. 12. 12. 106. 1 Nihar ür-Reccal bin Unfuva (Nildir al-Raccal bin 'Unfuva). 93-98. Seleme bin Hanzale es-Suheynd (Salama bin Hanzala al-Sulıaymi). ( Şadaf). 12. 75. Reccid bin Unfuva (al-Raccal bin `Unfuva). Sâbit bin Kays ( Şabit bin Kays). 56. Sandler. 47. 58. Peygamber Hz. 94. 46. 28. 71 Selma (Salma). 6. 21.79. S Sa'b bin Osman el-Suheymi el-Yemâmi (alSalo bin `Osman al-Suhaymi al-Yamruni) 93 Sahil' (Sabri). 34. 39. 96-98.

Tedmür (Tadmur). 14. 68. 42 .. 29. 70. Tebük (Tabak). 58. Taban (Taban). Sümâle bin Kesir (Sumrıla bin Ka şir). 50. Taglib (Taglib). Tann Elçisi. Tureyf bin Amr (Turayf bin 'Anar). 86. Ukbe bin Hilal (`Ukba bin Hilal). Ukfan bin Süveyd (`UIsfrın bin Suvayd). 36. 55. 55. 28. 16-19. 91. esame bin ül-Anbar (Usama bin al-Anbar). 103. 81. Usal bin el-Nu'man bin Seleme. 72. 26. 104. Turayfa bin Haciz (Turayfa bin Haciz). S Şam. 108. 29. Şehr bin Bâzan ( Şahr bin B45n). 23. 74. 61. Ubeydullah bin Cahş (`Ubayd Allah bin Cahş). Taif (Ta'if). 37. 56. 70. 49. Şebes bin Rib'i ( Şabas bin 76. 107. 92. 39. 24. Şehristani ( Şahristâni). 25. 39. 24. 9. Usal bin Habib (Uşül bin Habib). 15. 26. 27. 29. Talk bin Ali (Talk bin 'Ali). 50. 18. 63. 70. 58. 37. 71. 82. Sümâme bin Kesir (Suratıma bin Kaşir). 104. 95. 82. 51. 91. Teyma (Taymü). 26. 39. 53. 33. Tevrat. 8489. Umre (`Umra). 9. U Ubade bin Haris (`Ubacla bin Haris). Şemsi (Şamsi). Tann. Süleym (Sulaym). Tayy (Tayy). 95. 96. 71. 74. 79. Süheyli (Suhayli). Ustıl ül-Hanefi (U şal al-Hanafi). 32. 105.-55. 14. Temim (Tamim). 70-78. 26. Tebale (Tabrıla). 89. 75. Süveyd bin ül-Hâris (Suvayd bin al-Hari ş). 119 . 54. 41. 18. 38. 65. 48. 54. 45. 70. 57. Sümame bin Usal bin el-Nu'man bin Seleme el-Hanefi el-Yemâmi (Sumama bin Usal bin al-Nu`man bin Salama al-Hanafi al-Yamann) Süveyd bin Halef (Suvayd bin Halaf). 14. 19. 63. 59. 37. 25. Serisi ( Şarişi). 73. 51. 98. 58. 107. 32. 60. 60-2. 51. 57-67. 22. 58. 37. 85. 6. 11. al-Hanafi al-Yamami). Şurahbil bin Hasene ( Şurahbil bin Hasana). 26. 85. 106. 59. 64. 32. Şaub (Şa`ub). 40. 15.. Tuleyha bin Huveylid (Tulayha bin Huvaylid). 27. 26. Talhat ün-Nemri (Talhat al-Namri). 100. 63. 3. 32. 101-4. Tuleyha'ya da). 24. 69. Ukka (`Ukka). Tufeyl (al-Tufayl). 60. 15. 20. 64. 92. 75. 13. 42. 96. 94. 38. 57. 83. 40-48. 67. Şeytan ( Şay(an). 74. 19. 25. 25.. Şehrit (Şahrit). 50. 34.. 67. 103. 99. 14. 102. 76-79. 48. 89. 14. Tanuh (Tanül3). 33. Şeyban (Sayhan). Ugan Zâkir Kadiri. 96. 32. 58. 91. Süveyd bin Hâlid (Suvayd bin Halid). Ukayl (`Ukay1). 37. 33. 80. 22-25. 28. 70. Talha (Talha). 44. 89. 57. 59. 71. 33. 16. 82.Suhlirın bin Şems bin Amr el-Hanefi el-Yemarni ( Şuhban bin Ş ams 'Anar al-Hanafi al-Yamami). Talha (bk. 93. 21. 22. 64. 50. 10. 56. Suyun (Sayan). 80. 75.. 65. el-Hanefi el-Yemami (U ş. 4. 13. Suriye. 86. Talhacık. 23. 33. 68. 85. 26. 32. Tâhir bin Ebi Hale (Tahir bin Abi Hala). 39. 102. 63. Ukkâşe (`Ukkaşa). 8. 58. 73. 17. 28. 2. 85. 56.al bin al-Nu`man bin S^lama. 45. Süveyd bin Makarna (Suvayd bin MulFarrin). 56. 33. 68. 35. 96. Tihame (Tihama). 71. Şems bin Amr el-Hanefi el-Yemami ( Şams bin `Amr al-Banafi al-Yamami). el-Urd (al-`Uri). 55. 60. Umeyye bin Ebi Salt (Umayya bin Abi Şalt). 14. Şerce ( Şarca). 71. 59-65. 93.

77. Zeyd bin Asım (Zayd bin 'A şım). 70. 78. 46. Ummü Kırfe binti Rebi'a (Umm Kırfa bint Rabr a). 72. 34. 23. 93. 80-86. 26. 51. 38. Zi'l-Hunarin Avf Cezmi (Zi'l-Him ğrin `Avf Cazmi) Zi Merran (Zi Marrün). 9. 14. 6. 93. 73. 26. Zerdüşt. 65. 18. 99. 38-41. 62. Yesrib (Ya şrib). 13. 101. Varidat (Vüridüt). 51. 90. 39. 35. 14. 78. 23. 4. Zeyd bin Hattab (Zayd bin Hattüb). Uded (Udad). 74. 32. 106. Zeyd Menât bin Temim (Zayd Manüt bin Tamim). 54. 37. 63. 26. Yakubi (Ya`kübi). 63. 72. Z Zâhir bin Amr (Zühir bin '. 84. Vacca. 97. 20. 91. 24 Zemahşeri (Zamah şari). 104. 59. 74. 74. 63. 89. 13. 41. Yemâme (Yamüma). 54. 94 Vüfut (Vufüt). 64. Zenobiya (Zanobiya). 23. 55. 21. Wellhausen. 9. 70 Usame bin Zeyd (Usina bin Zayd). 28. 6. 23. Yezid bin Huzeyfe el-Esedi (Yazid bin Hu?ayfa al-'Asqdi). 25. 65. 99. 68. 48. 70. 61. 96. 52. 39. 89. 67. 59. 77. 68. 54. 72-75. Usayyid (Usayyid). Uyeyne bin H ısn el-Fezâri (`Uyayna bin H ı sn al-Fazüri). 54. Yerbu (Yarbu`). 58. 72. 71. Utârid bin Hâcib (`Utürid bin Hücib). Yemen (Yaman). 5. 104. Zebibi (Zabibi). 75. 69. 101. V Vâber. 91. Yezid bin Huseyn el-Hürisi (Yazid bin Hu şayn al-Harisi). 17. 15. 73. 74. Umm ül-Heysem (Umm al-Hay ş am). 69 Yakut (Yüküt). Vesime (Vasima). Ummü Sadır (Umm Süt:lir). 99. 73. 96. 13. 34. Zibrikan bin Bedr (al-Zibrikün bin Badr). 77. Vahşi bin Harb (Vahşi bin Harb). 40. 94. 102. Veki bin Mâlik (Vaki bin Mâlik). 58. 72. 55. 36. tImmü Zeml Selma binti Mâlik (Umm Zaml Salma binti Mâlik). 61. 87. 5. Yerbu bin Hanzale (Yarbu`bin Hanzala). 27. 40. 21. 54. 8. Uzza (`Uzzü). 78. 29. 8. 39. 12. 77. 70. 80. 66. 73. 66. 32. Ziyad bin Bilül (Ziyüd bin Bilül). 69. 17-20. Zimman bin Ammar el-Fezâri (Zimmün bin `Amnür al-Fazüri). 101. 23. 38. 30. 49. 101. 73. 18. 25. 50. 57. 108. 72. 108. 71. 15. Zemzem (Zamzam). 98. 62. 76. Vedia (Vadra). 39. 71. 53. Zebid (Zabid). 120 . 32. 45.kim). 70. 24. 72. 17. 37. 27. Yezid bin el-Efkel el-Ezdi (Yazid bin al-Afkal al-Azdi). Yalâ bin İlmeyye (Ya`lü bin Umayya). 69. 26. 98. 72. 47. 51. 91.Usame bin ül-Gunayz (Usürna bin al-Gunayz). 36. 60. 30. 43. 22. 12. Y Yahudi. 32. 56. 106. 5. Ziyad bin Lebid (Ziyüd bin Labid). 27. Umeyr bin Dübi el-Ye şkûri (`Uıııayr bin 2übi al-Ya şküri). 37. 74. 70. 99. 35. 46. Zehebi (Zahabi). 78. 86. 100. 15. 72. Zekvân (Zakvün). 62. Vatvat (el-Vütvüt). 32. Veber bin Juhannes (Vabar bin Yubannas). 94-97. 39. 92. 83. 16. 27. 68. 45 53. 24-26. Zeyd bin Amr bin Nevfel (Zayd bin'Amr bin Navfal). Ummü Temim (Umm Tamim). 88. 65. 68. 35. Zend-Avesta. 20. 80. 46. 99. 70. 17. Varaka bin Nevfel (Varaka bin Navfal). 96. 51. Vâkıdi (Vükidi). 70. 89. 33. Yazır Hamdi. 27. 105.

61. 21. 85. 53. 43. Zu (Zü). 38. Zu'l-Himar (Zu'l-Ijimür). 66. 121 . 41. Zu'l-Kilâ (Zü'l-Kilü'). 41. 25. 58. 59. 58. Zufar (Zufar). Zu'l-Hulüsa (Zül-Hulü ş a). Zühri (Zuhri). 103. Züt (Züt). Zübeyr bin Avvam (Zubayr bin `Avvüm). 58. Zu'l-Kassa (Zül-R. Zübyân bin Rebia el-Esedi (Zubyün bin Rabia al-Asadi). 38.assa). Zu'n-Nun (Zül-Nüri). Zübeyr (Zubayr). Zi Zûd (Zi Züd). 47. 57.Ziyad (Ziyüd al-Kindi). 39. 35. 53. 57. Züby'an (Zubyün). Zi Zuleym (Zi Zulaym). 65. 54. 27. 47. 41. 41.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->