ANKARA ON İ VERS İ TES1

ILÂH İ YAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXI

İSLÂMDAN DÖNENLER VE YALANCI PEYGAMBERLER
(Hicri 7.-11. Yıllar)

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

ANKARA ONIVERS

İ TES İ BASIMEV İ .1967

ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ

ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXI

İSIİMDAN DÖNENLER VE YALANCI PEYGAMBERLER
Hicri 7. —11. Yıllar

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEV

İ .1967

İ ONDEK İ LER

ÖNSÖZ I .Gİ RİŞ II .B İBLİYOGRAFYAYA GENEL B İ R BAKIŞ 1. Kaynaklar 2. Seyahatnameler 3. Etüd mahiyetindeki eserler

VII 1 4 4 5 5

III .YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKI Ş SEBEPLERI 8 1 . İslâmiyetin çıkışı sırasında Arabistan'da dini durum ... A . Arabistan'da putperestlik B . Arabistan'a s ızmış olan yabancı dinler • a . Sâblilik b . Mecusilik c . Musevilik d . Hristiyanlık 8 8 11 11 12 13 13

C . Arabistan'da putlar ın üstünde bir tanrı kavramı14 nın te şekkülü ve Haniflik D . Netice 2. Ridde A . Ridde'nin tarifi B . Hz. Muhammed'in hayat ında Arap yar ımadasında İslâm dininin yayılışı C . Riddenin sebebleri D . Riddenin yayılması ve önlenmesi 16 17 17 17 23 24

III

Seeâh'ın Müslüman oluşu 77 E . Tuleyha'nın birinci defa islâmiyeti kabulü 35 35 36 44 47 48 50 50 50 C . Seeâh'ın Peygamberlik iddias ında bulunmas ı ve 71 taraftarlar ı C . Esved'in soyu B . Tuleyha bin Hueveylid A . Tuleyha'nın doktrini 65 G . Seeâh'ın savaşları 72 D . Esved ül-Ansi A . YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKI ŞLARI VE BUNLARIN HAYAT VE FAALIYETLERI 35 1 . Müseylimet ül-Kezzâb A . Hanife kabilesi ve dini B . Netice 3. Kabile rekabeti ve kabile istiklâline ba ğlılık B . Netice 2 . Seeâh'ın soyu 70 B . Tuleyha Müslüman askeri F . Seeâh 67 68 A . Netice 79 4. Yemen'de ikinci Ridde E . Iktisadi ve siyasi sebebler C Kâhinlik 31 31 33 34 IV . Müseylime'nin soyu 80 80 82 IV . Zu'l-Kassa sava şı 64 E . Seeâh'ın doktrini 77 F . Tuleyha'n ın ayaklanması ve peygamberlik iddia et52 mesi 58 D . Esved'in ola ğanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri C . Esved'in öldürülmesi D .3 . Diğer sebebler A . Tuleyha'nın soyu B .

UMUMİ NETICE B İ BLİYOGRAFYA INDEKS 90 95 100 101 104 107 109 112 V . Müseylime'nin. Müseylime'nin doktrini K . Netice IV . Müseylime'nin peygamberlik iddias ına ne zaman başlamış olduğu meselesi 88 G Hanife kabilesinin irtidadı H .C . Müseylime ile sava ş ve Müseylime'nin öldürülmesi İ . Müseylime'nin portresi ve hokkabazl ığı 83 86 F . Müseylime'nin Medine'yi ziyaret edip etmedi ği meselesi ve peygamberlik iddias ı E . Yemâmelilerle bar ış J . Hanifelilerin emirli ğini elde etmesi 82 D .

Bu kitab ı Annem Nadire Bektaşoğlu'nun aziz hatırasına en derin saygı duygularımla sunu. «WA • IMP1111919 .cZ›. yorum.

Araplarda tek Tanrı düşüncesinin do ğmasından ve Haniflerin ortaya çıkmalarından Ebu Bekr'in hilafet zamamna de ğin . parantez içinde. Ordu— 1967 VII . Hüseyn. Neinir.siyasi ve dini bir takım olayları açıklarken bu olaylar ı yaratan veya onlarla ilgili olan ş ahısların birbirine yakın söyleni şteki —örne ğin. transkripsiyon ile gösterdim. Husayn.ÖNSÖZ 1957 yılında yayınladığım şimdi tükenmiş olan "Islam Tarihinde İlk Sahte Peygamberler" adl ı kitab ımı bu kez bazı değişiklikler ve genişletmelerle " İ slamda!' Dönenler ve İlk Yalancı Peygamberler" adı ile okuyuculara sunuyorum. Nümeyr gibi— adlar ını bir yanlışlığa yer vermemek için kitabın sonuna ekledi ğim indekste.

onlar size koyun kıhğında gelirler. islamiyet'i 1 . "Allah' ın indirdiği gibi ben de indirece ğim" `diyenden daha zalim kim olabilir ?. Öyleyse. İşte Islâmiyet'in yay ılma ve yerle şmesi sıralarında Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde ortaya ç ıkmış olan sahte peygamberler. 93: "Allah'a iftira eden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyolundu". Monoteist yüksek bir dinin henüz yerleşmekte oldu ğu bir bölgede. böyle yalancı peygamberlerin meydana çıkmaları ise.: "Yalanc ı peygamberlerden sak ımn. güçlükler içinde kazanmak. 15-20. bir yandan da bu yalanc ı ve köksüz rakipleriyle u ğraşmak mecburiyetinde kalmıştır.. Fakat iç yüzden kap ıcı kurtlardır. cahil halk kütleleri aras ında bir zaman için kendilerine taraftar bulmakta ve zararl ı faaliyetlerini genişletmekte güçlük çekmemi şlerse de.." Monoteist yüksek bir dinin iyice yerle şmiş bulunduğu bir bölgede faaliyette bulunan böyle sahte peygamberler. Bu sebepten hemen her devirde faaliyette bulunan yalanc ı peygamberler hakkında semavi kitaplarda baz ı ayetler yer almıştır. Kur'an VI. yeni din bir yandan bütün bir bölgeyi. onları meyvelerinden tanıyacaksınız. ya mevcut monoteist dinin taraftarlar ı= gecikmeyen reaksiyonları veya devlet otoritesinin i şe müdahelesi üzerine.I.. her gerçek peygamberin ya ş adığıdevirde onu taklid eden bir kaç menfaat veya ş öhret dü şkünü insanın da peygamberlik iddias ında bulunduğunu görmek zor de ğildir. İyi meyve vermiyen her a ğaç kesilir ve ateş e atılır. bu yeni din için büyük bur tehlike te şkil etmekten geri kalmamış ." Incil Matta VII. Onları meyvelerinden tamyacaks ınız İnsanlar dikenlerden üzüm yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mi? her iyi a ğaç iyi meyve verir. İyi ağaç kötü meyve vermez.. GIRIŞ Dinler tarihi ara ştırılırken. fakat çürük a ğaç kötü meyve verir. çürük ağaç da iyi meyve vermez. kısa zamanda kendileriyle birlikte yaymaya çal ış tıkları sahte din de yok olmu ştur.

241-260 2 . Buna kar şılık sahte peygamberler içinde davalar ı uğrunda hayatlar ını feda edenler ç ıkmış sa da bunların eserleri kısa bir zamanda bütün izleriyle kaybolmakta gecikmemi ş tir. sosyal. önemli bir yer• almaktad ır. üstelik kendisine putperestler taraf ından reva görülen her türlü kötü muameleye tahammül etmek ve kar şı koymak hususunda gereken insan üstü kudreti kolayca gösterebilmi ş . hukuki durumlarını yükseltme ğe çalış arak bunda muvaffak olan. l'Essence du Prophetisme. S. Bu itibarla hakiki peygamberli ğin kıstaslarından sayabilece ğimiz "Peygamberli ğe seçilmiş olduğuna inanmak" ve davası uğrunda hiçbir ş eyi fedadan çekinmemek gibi sübjektif bir esas ın yanında. Mahomet.ileride de bahsedece ğimiz büyük güçlüklerle kar şı karşıya bırakmışlardır. insanlığı yükseltmek. Paris 1945. S. Bununla beraber. 102 v. Mukaddime. davası uğrunda her zaman hayat ını tehlikelere maruz b ırakmaktan bile çekinmemi ştir. do ğru yola sevketmek ve bu yoldaki çal ışmalarının semere ve izleri yüzyıllarca kuvvetinden kaybetmiyerek devam etmi ş olmak gibi objektif bir esas daha. ötedenberi peygamber oldu ğunu iddia ederek ortaya at ılanlardan hangilerinin hakiki ve hangilerinin sahte oldu ğunu tesbit edecek bir k ıstastan da mahrâm bulunuldu ğunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda şimdiye kadar birçok fikirler ileriye sürülmü ş olmakla beraber kesin bir k ıstas elde etmek mümkün olmam ıştır. islamiyet'in yayılma ve yerle şmesi s ırasında peygamberlik iddiasiyle ortaya ç ıkmış bulunan kimselerin peygamberliklerinin sahteli ğini göstermek için biz de yukar ıda kısaca aç ıklamış bulunuduğumuz iki kıstası ve bilhassa bunlardan ikincisini kullanaca ğız. fakat kurmu ş olduğu din yaş amıştır. S. o zaman ancak sübjektif olarak. sa vie et sa doetrine. E ğer gene de bir kıstas tesbit etmek istersek. Musa dinin ve Roma devletinin hâkim bulunduğu Flistin'e gönderilmi ş bulunan Hazreti İsa da bu her iki devlete kar şı dinini yaymak mücadelesinde çe şitli iş kencelere katlanmış . nihayet (Hristiyaların inancına göre) hayat ını feda etmiş . Andro Neher. Tanr ımn emirlerini kütleler aras ında yaymak hususunda hiçbir korku hissetmemi ş . fikirleri büyük kütleleri hakimiyeti alt ına alan ve esrlerinin izleri hiçbir suretle silinip kaldırılması mümkün olmıyan kimseler hakiki peygamberdir i Gerçekten de Hazret-i Muhammed resfillü ğe seçildikten sonra. I. Peygamberlik iddias ıyla ortaya ç ıktıkları görülen kimselerden yalnız İ slam dini ve devleti bakımından kısa bir zaman için de olsa büyük 1 Bu hususta daha geni ş bilgi için bk. Paris 1955. ve Tor Andrae. bütün kalbiyle inandığı bu dava u ğrunda hayatını bile fedadan çekinmeyen ve kendisi öldükten sonra dahi eseri ya şıyan. kendisinin peygamber oldu ğuna ve Tanrıdan vahiyler ald ığına bütün varlığı ile inanan ve bu vahiylerle vaazda bulundu ğu kütlelerin ahlaki. Ibn Hald6n. 51. öt.

ne de iddialar ı açıkça belli olmayan. İncelememizde ilk defa sahte peygamberlerin ortaya çıkış sebeplerini genel olarak ele almayı ve sonra her birinin ortaya çıkış lanndaki özel sebepleri göstermeyi. mesela Lakit bin Malik gibi ne prensipleri . Secah ve Müseylim e'yi bu inelememize konu olarak seçmi ş bulunuyoruz. Ayrıca incelememizin dayand ığı kaynaklar ve etüdler hakk ında da küçük bir tenkidi bölümü baş a eklemeyi yerinde bulduk. âsi kimseleri bu çalışmamn dışmda bırakmış bulunuyoruz. Tuleyha.bir tehlike te şkil etmiş olan Esved. daha sonra da ş ahıslanmn tarihçesini yapmayı ve doktrinleri hakk ında bilgi vermeyi faydal ı bulduk. 3 . Konuyu da ğıtmamak için baz ı kaynaklarda peygamberlik iddia ettikleri ileri sürülen. daha çok fırsat kollayıcı.

ve edebi tarih mahiyetinde olan kitaplar ında.— Etüd mahiyetindeki eserler.— Seyahatnameler. 1. Kaynaklar: Bibliyografyada vermi ş olduğumuz kaynaklardan İ bni Hi ş am. yeni din için manevi bakımdan olmasa bile siyasi bal ımdan büyük bir tehlike te şkil etmi ş olan dört sahte peygamber'in hayatlar ı. BİBLİYOGRAFYAYA GENEL B İR BAKIŞ Hazreti Muhammed'in hayat ının sonuna do ğru veya vefat ından hemen sonra ortaya ç ıkmış olup İslâmiyet'in bu en kritik devrinde. Böylece bizim için en önemli dayana ğı teşkil eden bu kitaplarda bazen ayn ı olayların başka başka şekillerde anlatıldığı. Belli bir devrin olaylar ını nakleden kaynak mahiyetindeki bu ana kitaplar yanında. vak'aların sebep ve neticeleri üzerinde de durulmam ış . konumuzla yak ından ilgili " Ri d d e" meselesi hakk ında bilgi veren mandut sayıda hususi kaynaklar da mevcuttur.II. İ bni Sa'd. Bu itibarla bu kitaptan 4 . konumuzla ilgili hususlar toplu bir ş ekilde incelenmed ıği gibi. Bunlardan V ak ı drnin K it ab ür -Ridde'sinin biricik yazma nüshas ı Hindistan' da Bankipore'dad ır ve henüz yayınlanmamıştır. ortaya çıkış sebepleri. Taberi Ebu'l-Fereç gibi müelliflerin tarih. arka arkaya sıralanmakla yetinilmi ştir. Bu husssta bilgi ihtiva eden kitap veya makaleleri üç gruba ay ırarak incelemek mümkündür: 1. Bu durum kar şısında bu rivayetlerden hangisinin hakikate en uygun veya en yak ın olduğunu arayıp bulmak oldukça güç. hatta aynı mesele hakkında tamamiyle birbirine z ıt rivâyetlerin nakledildi ği görülmektedir. dini ve siyasi faaliyetleri ve bunlar ın İslam tarihindeki yerleri toplu olarak hiçbir eserde henüz incelenmi ş de ğildir. 3. yalnız muhtelif rivâyetler tarihteki eski nakilci metodun bir sonucu olarak.— Kaynak eserler. 2. Buhari. hadis. hatta bazen imkans ız olmuştur. Belazüri.

484'deki yazısı için Mar goliouth'un. Bu da V. Bu kitap konumuzla ilgili birçok de ğerli bilgiyi ihtiva etmektedir. Ancak P algr av e bu seyahetnamesinde bir yandan bize Yemame'de Mü seylime hakkında beslenen hürmet hisleri ve ona ait hât ıralar üzerinde bilgiler verirken. Bununla beraber. 3. G.faydalanmak imkâmndan mahrum kald ık. İslam Ansiklopedisindeki Müseylime maddesini yazmak için de Franz B uhl'ün nas ıl olup da bu seyahatnameden faydalanmış olduklarına ş aşmamak mümkün de ğildir. 2. bu sahte peygamberlerden Arabistan' ın ilgili bölgelerinde baz ı izlerin mevcut olup olmadığını ve oralarda hala bunlara ait hatıralarm muhafaza edilip edilmedi ğini öğrenmek belki münmkün olurdu. o da yaln ız Müseylime ve Secah'dan bahsetmektedir. JRAS. sosyolojisine ve İ slami âdetlere derin vukufu bulunan kimseler taraf ın dan Arabistan'ın sahte peygamberlerin ç ıkmış oldukları bölgelerinde yaptıkkları seyahatlerde gördüklerini ve i şittiklerimi tarafs ız bir şekilde bize bildirecek olan seyahetnameler ne yaz ık ki mevcut de ğildir. Böyle seyahatnameler mevcut olsayd ı. görüp i şitttiklerine bir hayli hayal mahsulü ilâveler yaptığım ispat etmektedir. Bu eser Alman orientalistlerinden Höhnerb ach taraf ından İ bni Hacer el-Askalanrnin İ sabe'sinden çıkartılarak 1951 yılında yayınlanmıştır. Seyahetnameler: Konumuzla ilgili meseleleri aydınlatmak bakımından İslam tarihine. Etüd mahiyetindeki eserler: Etüd mahiyetindeki eserlere gelince. içindeki büyük yanlışlara ve hayal mahsulü romanesk tasvislere ra ğmen. Böylce bu kitap. P algr ave' ın "une annee de voyage dans l'Arabie Centrale.. 1862 . bunlar ı yabancı orientalistler tarafından yazılmış olanlar ve Müslüman müellifler tarafindn yaz ılanlar 5 . 1903 S. Hicri 237'de ölmü ş bulunan Vesime'nin Kit ab ür-Ridcle'sine gelince.1863" adl ı seyahetnamesidir. bir yandan da Yemen'le hiçbir ilgisi olmayan S e c all'ı Yemen'den getirmek ve hattâMüseylim e' ıain ölümünden sonra S ec â h'ın döktüğü göz ya şlarının şiddeti hakkında bilgi vermekle. ara ştırmalarımıza müspet bir tesir yapmaktan uzak kalm ıştır. ana kaynakların birço ğunda diğer rivâyetler yan ında V âk ı drnin konumuzla ilgili rivâyetleri de yer alm ış bulunmaktad ır. Arabistan'da seyahat etmi ş olan kimselerin yazm ış oldukları seyahatnameler içinde yaln ız bir tanesi. kendisinin bu iki sahte peygamberin ş ahısları hakkında hiç bir fikri olmadığını.

. Vesime'nin Kit ab ür-Ridde'sine de ğerli bir giriş yazmış olan Dr. as ıl kaynak olan S eyf'i bırakarak. e.gayretini güttükleri ve baz ı peşin hükümlerden hareket ettikleri görülmektedir. notlar da okunacak olursa bu iddiam ızın yerinde oldu ğu açıkça görülür. Gene böyle bir gayretle Caetani. no. İslam tarihi. cildin 303. Halbuki bizzat yayınladığı bu kitapta bu fikirleri çürütecek birçok deliller mevcuttur. Mesela konumuzla ilgili meselere en çok temas etmi ş olan Caetani.i Muhammed'in seviyesine çıkarmak veya Hazret-i Muhammed'i küçümsiyerek onların seviyesine indirmek. halbuki Seyf haberin ikinci bölümünü de teyid etmektedir (bk. Höhnerb ach'da sahte peygamberler bak ımından. Yabancı orientalistler tarafından yazılmış olan eser ve makalelerde sahte peygamberlere temas edildi ği zaman. bunların ya sahte peygamberleri mühimsiyerek. Binaenaleyh bu iki din yan yana yaşıyamazlardı" (Caetani. not ile IX. a.diye ikiye ayırmak mümkündür. IX. sayfas ındaki 1 no. 27) dernekle Hazret-i Muhammed'i Müseylime'nin seviyesine indirmek istemiştir. sahte peygamber Müseylime'den bahsederken ". JRAS 1903' S. VIII.. g. Mesela Muir.. bilhassa Cahiliyye Devri ve islâmiyet'in ilk zamanları hakkında yapmış olduğu incelemelerle büyük bir ş öhret kazanmış olan ve Caetani'nin de kendisinden çok istifade etti ği Alman orientalisti Wellhausen'da da ayn ı gayretlerin mevcut oldu ğu maalesef görülmektedir. Bununla beraber Ridde dolasy ısıyla da olsa konumuzla ilgili meselelere en çok yer tahsis eden müellif gene Caetani olmu ştur. Bununla beraber orientalistler aras ında mümkün oldu ğu kadar objektif kalmayı başarmış olanlar da yok de ğildir. sayfas ında 3. Mesela Skizzen und Vorarbeiten S. Bu da Arabistan'da her ikisi de nüfuzi cismani ve ruhaniye göz dikmi ş iki peygamberin ve iki dinin mevcudiyetinden ibarettir. yalanc ı peygamber Müseylime'den bahsederken. 773 de 6 . 18'de Wellhaus en. S. Müseylime'ye edilmi ş bir iftira kabul etmekte ve bunu göstermek için ileri sürdü ğü delil ise pek zayıf kalmaktadır. S. Taberi'nin Müseylime hakkında kaydetti ği "Rebi'a'nın yalancısı" sözünü kabile nefretinden dolay ı. bu yüzden muhaddisler İ slâmiyet ile Müseylime aras ındaki nizam hakiki sebebini meydana vurmu şlardır. Ayr ıca gene VI. fakat ikinci bölümünün tamamen sonradan uydurulmu ş bulunduğunu hiçbir müsbet delile dayanmaks ı zın iddia etmekte.. İ bni H aldân'a dayanan bir rivayetin birinci bölümünün Seyf tarafından teyid edildi ği için doğru olduğunu. Wellh aus en ve C a e t ani'nin fikirlerini tekrarlamaktan uzakla şmamıştır. Charles Lyall. Caetani'den daha önce. 280). onlar ı H azret. cildin 289. Annal of the early Caliphate'da.

Müslüman müellifler tarafından yazılmış olan kitap ve makalelerde ise. Mohamet sa vie et sa doctrine. bu konu sahte peygamberlere kar şı duyulan nefretten dolay ı. 7 . Tor Andrae. ya hiç yer almamakta veya gayet k ısa geçilmektedir.yazmış olduğ u Hanif ve Müslim kelimelerinin etimolojisi ile ilgili makalelerde. Paris 1945 de oldu ğu gibi.

Kâbe'nin en önemli putu Hub el. Oman. Mûsevîlik sayılabilece ği gibi. Fakat Yarımada. Sava ş a gidecek olan bir kimse. Orada ecdad ın yaptığı putlar. Kızıldeniz ve Basra Körfezi vas ıtasiyle Habe şistan'a ve İran'a. Fakat bundan da daha önemli olan H ac er-i E s ve d 8 . Yemen. Bunları aş ağıdaki şekilde tasnif ve izah etme ği faydah bulduk: 1. YALANCI PEYGAMBERLER İN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERI Islâmiyette ilk Yalancı Peygamberlerin ortaya ç ıkışlarının muhtelif sebepleri vard ır. Kâbe'nin içini süslemektedir. Necran bölgelerin de Mectisilik. A. Bundan ötürü Yar ımadamn o zamanki dini durumunu incelemek gerekir.III. Fakat ticaret yollar ının âdeta kav ş ak noktası ve bir yıllık panayır yeri olan Mekke ve etrafı Hicaz'da bu dinlerden hiç biri yerle şmemiştir. kuzeyden ise Mezopotamya ve Suriye bölgelerine kom şu olduğu için. ba şını tıraş ettirip onu ziyaret ederdi. Bu cümleden olarakBahreyn. bu memleketlerdeki dinlerin sınır bölgelerinden Yanmadamn içerisine do ğru sızıntı hâlinde girdiği gerçek bir olaydır. Arabistan'da putperestlik islâmiyetin çıkışı sırasında Arapların genel olarak dini putperestlik idi. ISLAMIYETIN ÇIKI Ş I SIRASINDA ARAB İ STAN'DA DINI DURUM Islâmiyetin çıkşı sırasında Arap yarımadasımn içinde bulunduğu dini durumun. Kureyşli Araplar'ın kutsal tanıdığı ve taptığı putların sayısı ise üçyüz altmışı bulmakta idi. yalancı peygamberlerin ortaya at ılmasında oldukça büyük bir tesiri olmu ştur. Kurey ş kabilesinin putu idi. ayrıca Hristiyanlığın Yaldibilik ve Nestûrilik ş ekli de burada kendine taraftar bulabilmiştir. Hristiyanl ı k.

Bazı kabilelerde mâbudlar insan. E vs ve H azre c'lilerin Men at adında bir mâbudları vardı ki. kurbanlar kesilir. Çünkü Araplar'da as ıl birlik din yolu 2 Dozy. ku ş şekillerinde tasvir edilmişti Meselâ Mekke yakınındaki H üz ey1 kabilesinin putu kadın ş eklinde. Yemen'de H am d an denilen yerdeki halk at ' şeklinde bir mâbuda. Cinler hayır ve ş er i şledikleri için onlara hürmet ve ibadet gerekirdi. Hattâ Beni H a nif e'nin uzun yıllar boyunca tapt ığı putu bir kıtlık sırasında yemiş olması . Yüzy ılın ortalrında Arabistan'da putlara art ık eskisi gibi ra ğbet eden kalmam ıştı . kabile üyeleri aras ındaki bağın da zapflıyaca ğı akla gelmemelidir. Bunlar ın da Kâbe gibi kayyumları ve hâcibleri bulunurdu. B atn. K elb ve T ayy kabilelerininki arslan şeklindeydi. 9 . Tanrılara olan ba ğ böyle zapflay ınca. C. R eb i a kabilesinin R ı da'. Bunlar ekseriya bir ta şın veya a ğacın içini mesken tuttukları ndan.. Her ne kadar ba şları darda kalınca gene onlara müracaat ediyor. S akif kabilesinin T âircle L ât . Bununla beraber Kâbe daima en üstün yeri alır ve Araplar buran ın Hazreti İ brahim'in mescidi oldu ğunu tasdik ederlerdi. Bu inançta Arabistan ikliminin ve co ğrafi durumunun tesirleri olsa gerektir. Araplar cinlere de inan ır. Milâttan sonra VI.ı N a hl e ' d e ki kutsal yerlerinden biriydi ve bak ımı S ül e ym kabilesine aitti.vardı. Yar ımadanın başka ba şka yerlerinde yüz kadar tap ınak daha vard ı ve onların da etrafı tavaf edilir. k ıtlık olursa ondan ya ğmur ya ğdırmasım isterlerdi. bunlara hediyeler sunulurdu. bunları Allah'ın kızları sayarlardı . gene Kurey şlilerin Mekke dışında. Kâbe her nekadar putperest Araplar' ın müştereken kutsal tan ıdığı bir yer olmu ş sa da bundan gayri. 1908 / 9. Araplar'ın tanrılarına ba ğlılıklarımn ne derece gevş ediğini gösterme ğe yarayacak bir örnek te şkil etmektedir. er ise Kerkenez ku şuna taparlard ı . amaçları gerçekle şmeyince onlara küfretmekten de geri kalm ıyorlardı . S. o a ğaç veya ta ş a ibadet edilirdi. bu bir kayaydı ve kurbanlar ının kanlarım onun üzerine sürerler. Bu işi tapınaklardaki kâhinlerin idare ettikleini tahmin etmek güç de ğildir 2. Himyeriler'in San'a' da Risâm ad ında birer tapınakları mevcuttu. Bu cümleden olarak Uz z a tap ınağı . Tarih-i islâmiyet. at. Araplar ta ş tan a ğaçtan yap ılmış tanrıların dünyayı ve kâinat ı idare edemiyecekleri inanc ına artık yarabilmişlerdi. kurbanlar kesip kanlar ını bu putların üstlerine sürüyorlar idiyseler de. Uzz a ve M en at'da böyle birer cin bulunur ve bunlar konu şurlardı . Himy eri]. arslan. İst. I. Gene bu a ğ aç ve ta şlardan baz ı sesler i şitildiğinden onlara kehanet atfedilirdi Mselâ L ât. 16.

Sonunda tanr ıya nispetle amlan kabileler bo ş yere bu adları taşıdılar. Mesela S a k tfl e r'de el. S. yeni gelenler kendi tanr ılarına terketmemekle beraber. Reste arabischen Heidentums. çok kere. Mesela VI. Yüzyıllarda artık kudretin as ıl sahibi ve tanrıların üstünde sayılan bir Allah 'ın mevcudiyetine inamld ığı kitabelerden ve şürlerden anla şılmaktadır. yeni tap ına ğı ve tanrısını kabul ederler ve y ılda bir iki defa da eski tanr ılarına kurbanlar sunmak üzere eski yurtlar ına giderlerdi. kütle halinde islamiyeti kabul etmeleri. Yüzyılda bir kabilenin ba ş ka başka kolları. Çünkü zamanla tanr ı ile. ayrı ayrı tanrılara tap ıyordu. her tarafta bir olan. VI. gene akıldan evvel harekete geçmi ş . 5 Wellhausen. Bu ş öyle olmuştu: Kabileler veya kabilelerin bir kısmı mecburi olarak yerlerini terkettikleri zaman. 217. Putun adına. adını taşıyan kabile aras ında gerçek bir ba ğ ispat edilemez olmu ştu. Araplar kainat ı kuran. Kur'andaki • ji 411 L‘. 4 Wellhausen.L at. Reste arabischen Heidentums. Reste arabischen Heidentums. fakat kendi tanr ısını kastediyordu. düzenleyen bir tanr ımn varlığına hükmetmişler3 Wellhausen. o putun ba ğlı bulunduğu tapınağın bahse konu te şkil etmesinden ileri gelmekte idi 4 Her kabilenin mensupları kendi tanrılarından bahsederken. İşte bu misâller bize gösteriyor ki. her kabilenin say ılan genel bir Tanr ı fikrine geçişi temin etmiş oldu ve genelli ği. Böylce din kabile mensubiyetini kaybedip adeta tevhidi bir mahiyet almaya ba şlamış bulunuyordu.218. genel bir kavram meydana getirmi şti.yik. onun do ğrudan doğruya adını söylemez "Rabbi" veya "Rabbenâ" (=efendim veya efendimiz) diye onu anardı . bunlar ın putları ve tap ınakları eski yerinde kalırdı . islamiyet do ğmadan biraz evvel. 10 . 217 . bakımından di ğer tanrılardan ayrılıp onlrın üstüne yükseldi. Araplar'da putperestlik art ık samimi ve kalbi olmaktan çok uzakt ı . Böylce çok kere oldu ğu gibi dil. Bu yoldaki geli şme tanrıların birbirleiyle birle şmesine yardım etmiş ve böylece monoteizme müsait bir zemin haz ırlanmıştır 3 . hem de kolayca kabul etmeleri bunu gösterir 5. Ancak böylece konu şma dilinde tam hâkimiyet elde eden "Allah" kelimesi. 1 1. ve VII. Zira bu devirde yemin edilirken putlar üzerine de ğil.ile değil. Rabb'in müennesi idi. 220. Her kabile "Allah" diyor. S. Bazan " İlahi" de denirdi. kan yolu ile kurulmuştu. bazen şiirlerin ~alan aras ında rastlamrsa da bu.1 (XXXIX /3) yani "Biz onlara ancak bizi Tanrı'ya yaklaştırsınlar diye tapıyoruz" ayeti de bu fikri kuvvetle teyid etme ğe yeter bir delildir. Allah adına yemin edilme ğe başlanmıştır. S.

Bu lâlâkaydi o dereceye varm ıştı ki. 11 .. Draz. 19. fakat o. Gerçi. 22. 64) her hâlde bu Mandeenler olmal ıdır. bir tak ım yabancı dinler girmiş ve taraftarlar kazanm ış bulunuyordu. XXII. Araplar. tek tanr ılı dinler ötedenberi Yar ımadada bilinirdi Fakat İ sa ve Mûsa dinleri. Encyclopödie de l' İslüm. 103. Kâbe'nin direkleri üzerinde Meryem ve o ğlu Isâ'nın resimleri yer alıyor 6 öte yandan putperest olan birçok ş airler ve bu arada İ mru'ul . M. gururları zedelenen Araplar.. 2) Harran Sâblileri. hürriyetlerine son derece ba ğlı olan Araplar. putperestli ğe yakın bir mezheptir ve uzun zaman İslam hâkimiyeti alt ında devam etmi ştir. Paris 1951. Tarih-i İslâmiyet. Doktrinleri ve yeti ştirdiği alimlerin değeri bakımından enterasandır. diğeri ise aslında esaret hayat ı yaşıyan ve hâkim sınıfların zulmünden ümitsizliğe düş en kavimlere sab ır ve tahammülü tavsiye ediyordu. ilk zamanlarda Hazret i Muhammed'in dinini yaymas ına Mekkeliler ses çıkarmadılar. Kur'anda bile M6ssevilerle Hristiyanlar aras ında Ehl al . Sahili maddesi. 68.. öyle bir yana ğına tokat vuran kimseye. 17. v. A.) Sabii kelimesinin mânasi hakk ında bk. Bir kabile içinde ayr ı ayrı dini inanca sahip kimselerin bulunmas ına. ve Kru'anda üç kere geçen (II..Kitab olarak üç yerde zikredilmi ş olan (S. A. 62. V. 6 Dozy. I. öteki yana ğını uzatacak kadar müsamahakâr yarad ılışta de ğillerdir. tarafından itibar görmemi şti. S. . a. İnitiation au Koran. bilhassa sınır bölgelere.di. II. çe şitli yollar ve ş ekillerle. B.K ay s muallakas ında. Fakat onunla kendileri aras ında henüz bir münasebet kurulamam ıştı .. Arabistan'a sızmış olan yabancı dinler Arabistan'da hâkim olan putperestli ğin yanında komşu ülkelerden. IV. İ kincisi daha çok eski Bâbil dininden müteessir olan ay ve yıldızları kutsal tanımış .. Esasen Araplar ba şka dinlere kar şı pek lâkayt idiler. putlar ın ortadan kalkmas ıyla Mekke'nin iktisadi merkez olma durumunu kaybedece ğinden korkarak islâmiyet'e karşı cephe aldılar. putlara hiicuma ba şlayınca durum de ğişti. Sâbiilik: Sâbiilik birbirinden farklı iki mezhebe ayr ılmıştı : 1) Mandeenler yahut Subb alar. IV. Birincisi Mezopotamya'da Musevilik ve Hristiyanl ık'la karışmış bir mezheptir. Yüzyıldan sonra Arap yazarlar ı Harran Sâbiiler'inden s ık sık bahsetmektedirler 7 Bunlar e hris t anrye göre iki feylesof peygamberi . S. öt. S. 7 B. Gene bu hoş görürlük sebebiyledir ki. Ancak bundan sonradır ki. Çünkü bu iki dinden biri tamamiyle milli idi. Carra de Vaux. yolunu ş aşırmış seyyahlara me ş alelerle yol gösteren Hristiyan münzevilerini amyordu. o kabile üyeleri hiç ses ç ıkarmazlardı .

Av e st a" dendi ve Mecasiler'in mukaddes kitab ını teşkil etti. Meeasiliğin Av esta adlı din kitabına Pehlevi dilinde bir ş erh yazıldı . 1955. buradaki Saloiî kelimesinin yukarda bahsetti ğimiz mânada kullanilmami ş olması daha muhtemeldir. Tarih-i din-i İslam. Ahuramazda'nın üstünlük elde etmesiyle dünyan ın sonu gelmiş ve böylece Ahuramazda'nın saltanatı ebedi olarak kurulmu ş olacaktır. mukaddes. 9 Mahmut Esad. Sal3iiler esas ında hakim. Bu peygamberler Set ve İ dris ile aynı olan Hermes ve Azimen'dir. S. Kurucusu Zerdü ş t Maveraünn ehr' de veya Harizm'de do ğmuş dinini gene bu bölgede yaym ıya devam etmi ştir. Bu alçak varl ıklar' da ilk ba şlangıçtan olgunlaşmaya do ğru götürürler. Bu dinde iki büyük tanrı vardır: Bunlar birbirleriyle daimi bir ş ekilde çarpışmaktadırlar. O gün erimiş demirden ırmak. Bu ruhlar en büyük varlığın yanında ş efaatçidirler ve kudreti. ilahi büyüklükten al ıp aş ağıdaki alçak varl ıklara indirirler. 12 . hayat veren tanr ıdır İkincisi " An gr am any u" (=Ehr imen) kötülük ve karanl ığı temsil eden tanrıdır. büyüklü ğü kavranamaz ve ancak ruhlar vasitasiyle ona ula şılabilir. Her ne kadr Arapçada "Seıbii" dinden sapmış manasına gelmekte ise de. Bu tanrılardan birinin adi " Ahu r am a z d a" ( Hürmü z) d ır. S. yanlış olarak onun hakkında arkada şları "Ömer ScIbii olmu ş" demişlerdi 9 İlk zamanlarda henüz islâmiyet anla şılmadan önce. S. 23. Sâbiler öyle inanırlardı ki. planını hazırlayan. miiminler için ıhk bir süt kadar ho ş görünürken. 205. Ömer bin H at t a b Islamiyet'i kabul etti ği sırada. muhitlerini harekete getirmek ve böyle unsurlar ı ve fizik kainatı tesir altına almaktan ibaretti 8 Arap Yarımadasına da inmiş olan Sabiilik.. Sabiili ğin Yarımadada taraftarlar bulmuş olduğunu ve hatta putperest Hicaz'da bile ad ını tanı ttığım bize göstermektedir. 1327 / 29. hava ve su gibi unsurlar ise "analar" adını ta şımaktaydılar. yaradılmamış bir yaratıcıya inanmaktadırlar ki.. Bir gün bu iki tanr ı arasındaki sava şta. Eneyelopedie de l' İslam. Müslümaıdar'a bu adın verilmesi. Bu iki kitaba birden "Z en d. bütün unsurları ihata eden. Orfeus da bunlar ın peygamberlerinden say ılmaktadır. İşte yedi gezegen yıldız bu ruhlardan olup her birinin birer de tap ınağı vardır. İst. Bu yıldızlar Sabillerde bazen "babalar".dinlerinin kurucusu olarak tan ımaktadırlar. dünyay ı yaratan ve onun nizamım. Bu iki tanrı birbirleriyle aynı zamanda ikiz karde ştirler. günahkarları yakıp mahvedecektir. III. 10 Annemarie Schimmel. bu ruhlarm yâni yıldızların faaliyetleri. Iyiler yeni ve iyi bir dünyaya ulaş acaklardır ". Ankara. Dinler tarihine giri ş. IV. b. 67. Bu iki kuvvetin yanında daha bir tak ım isimler yer almak8 Carra de Vaux. o. islâmiyet'in yayıldığı zamana kadar oralarda ya ş amıştır. . kurtaran.. Mecasiliğin bir adı da Z er dü ş tilik' dir.

bu isimlerin yukarda adlar ı geçen tanr ılar kadar kuvet ve nüfuz sahibi olmaktan çok uzak bulunan ve hazan görevlendirilmi ş melekleri. Esirlerin bu yolda faaliyetlerine paralel olarak Yar ımadanm en uzak kö şelerine kadar giden ş arap tüccarlar ı da bu dinin yayılmasında 11 V. salih Phemion adlı bir ş ahıstır. Fedek vahalar ıdır 12 . 102. Encylopedie de 'Islam. Burada sadece islâmiyet'in zuhuru s ırasında Museviliğin Arabistan'da nerelere kadar yay ıldı:gam bildirmekle yetineceğiz. Müsâ dini. Kin âne . İ ddiaya göre bu dini oraya götüren. Esir olarak oraya sat ıldığı sırada dini vaızlanyla Necran halkını Hristiyanlaştırma ğa muvaffak olmu ştur ". Musedlik: Musevilik herkesin malfımu en eski monoteist dinlerden olduğundan. Hayber. Hristiyanlığın Arabistan'a bar ış çıl bir ş ekilde sızmasına. Milli bir din olmas ı onun başka ülkelerde geni ş kütleleri içine almas ına engel olmuştu. 15. komşu bulundu ğu memleketler içinde en ziyade Arap Yarımadasında taraftar bulabildi Çünkü İ brahim'in R abb i'ne karşı Beni Ismail'in hürmeti büyüktü. kuzeyden Suriye. Paris 1956.ta ise de. hazan da tanrılarm muhtelif sıfatlarını ifade etmekte oldukları anla şılmaktadır. hatta Yemen hükümeti bir ara devletin resmi dini olarak Müsevili ği kabule kadar gitmiştir. Mûsevilik Arabistan'da baz ı önemli münbit yerleri eline geçirmi ş . d. S. Hristiyan esirler ve bilhassa Arabistan'dan Habe şistan'a. 230. kâh sava ş ve istilâ ile Yarımadamn bazı bölgelerine yay ılmış . S. Yarımadada Hristiyanl ık en büyük zaferini Necran ş ehrinde kaydetti. Bahreyn ve Yemen'de rastlamakta idi". ve Belâzûri tür. III. Islâmiyetin yayıldığı sıralarda. Bunlar Teym a. Reste Arabischen Heidentums. bu dinin mensuplerma daha çok Oman. 13 Tor Andrae.. 12 Wellhausen. Hristiyanlık: Hristiyanlık Arabistan'a iki ana yoldan girme ğe muvaffak olmu ştu. bazı bölgelerinde ise. Ayrıca Mûsevilik Bahreyn ve Oman'da da yerle şmeğe muvaffak olabilmi ştir. ikincisi güneyden Habe şistan'clan Kızıldeniz vasıtasiyle Yemen'e ula ş an yoldur. efsaneleri ve ibadet ş ekilleri. F. I. belki de daha Yemen'e yerle şmeden önce. inanmıyan Araplar tarafından ö ğrenilmiş ti. S. Büchner. e. S. ter. Suriye ve İran'ın Hristiyan olmu ş bölgelerine giden ş arap tüccarlar ı sebep olmu şlardır. umdeleri. elde etmi ş bulunuyordu. 13 . Himyer.. 128 / 9. Madjus maddesi. Bu yollardan Hristiyanlık kâh barış çıl bir ş ekilde. Bunlardan birincisi. bu dinin mahiyeti hakk ında kısa da olsa bilgi vermeğ i lüzumsuz buluyoruz. buralarda kuvvet ve nüfuza sahip olabilmi şti Böylce Arabistan' ın kuzey batısındaki vahalar ı. Yesrib. les origines de Pislüm et le Christianisme. Hâris bin K â'b kabilelerinin bir k ısmı da bu dine dahil olmuşlar.

imparator taraftan demektir. hristiyanla şmışlardı .Demombynes et Platonov. Le monde Musulman et Byzantin jusqu'aux Croisades. Bundan başka Wellhausen. 14 . JRAS. öt. melik. hükümdarlann ın putperest ve bedevi kalmas ına ra ğmen. 12 v. diğer taraftan Habe şilerin Yemen'i istilas ı üzerine bu dinin Melkit mezhebi 14 Yarımadanın güneybatısında bazı yerlere iyice yerle şmiştir. S. S. pek hayali kabul ettikleri çarm ıha gerilmiş bir tanrı u ğruna kolay kolay terke yana ş amadıklan da bir gerçektir. Bu s ınır ülkelerinin kaplarından Yarımadanın içerlerine do ğru yayılan Hristiyanlık T anuh. S. Paris 1931. Esasen bunlar sınırdaki kabileler gibi Arâmi tesirlere fazlaca maruz da de ğillerdi. S. Beste arabischen Heidentums. Hazret-i Muhammed zamamn da T ayy hattâ T e mi m ve R eb a kabilelerinin aras ına kısmen de olsa Hristiyanlığın girdiğini iddia etmektedir 16 . geleneklerine sad ık müşriklerin din hususundaki geniş müsamahalarına ra ğmen (bk. 16 Wellhausen. Ta glib kabileleri D um et ül . Taif ve Medine'de bazı insanların putperestlikle tatmin olunmay ıp yeni bir din aramaya 14 Imparator Mareianus iradesine uygun olarak 451 tarihli Halkedon konsilinin iman kaidelerini kabul etmi ş olanlara bilhassa Mısır'daki Monophisit Kıptiler alay olsun diye bu adı takmışlardır Çünkü Melkit. yk. Arabistan'da putlar ın üstünde bir tanr ı kavramının teşekkülü ve Haniflik Hazret-i Muhammed'den evvel Mekke . 17 Charles Lyall. fakat ne bütün güney Arabistan' ı ne de bu bölgede halkın ço ğunluğunu kendine ba ğlıyan bir kilise kurulamam ıştır. Ancak. Ayrıca Arap Yarımadasından dış arıya giden tüccarlar. Kuzey bölgesine gelince. Sonra İranlıların Habe şileri koğup laâkimiyeti ellerine geçirmeleri üzerine de aynı dinin Nest ısı ri mezhebi burada te şvik görmüş . v. Gene Arapçayı yazı dili olarak kullanan Anb arl ı İ b adiler de Hristiyan olmu ş lardı ". 15 Gaudefroy . gittikleri yerlerde Hristiyanlığın başka ba şka mezhepleri ile temasa geçerek bu din hakkındaki çe şitli bilgilerini arttırmak fırsat ve imkanlannı buluyorlardı . F âr ân halkından bazı toplulukları da içine alıyordu. 54. C. Ayrıca Himy e rle r. 230. Hristiyanl ığı sathi bir şekilde de olsa kabul etmi ş . atalar ının tavukları putlan.büyük rol oynamışlardır.C en d el bölgesi sakinleri. 1903. . Hristiyanlığın bu ş ekilde barış çıl bir yolla Arabistan'a girmesine karşılık. 771. Hir e'deki L â hmi sülâleleri. T aglib kabilelerinin bir kısmını ve B ahr eyn . burada Ku zaa. Cez eml er ve Esed kabilelerinde Hristiyan topluluklar ı= bulundu ğunu ve B asra Körfezinin güney kıyılarında ise be ş piskoposluğun mevcut oldu ğunu ö ğreniyoruz 17 .

bilinen her ş eyin üstünde olup ona ş erik ko şulamıyaca ğına. el I 4::14 }. Kelime olarak Hanif".deki hay ır biz Hanif olan İbrahim dinine gireriz.:2. Ubeydullah bin Cah ş . Hazreti Hadice'nin amcas ı oğludurlar. 19111 3 CAS. Varaka. Kur'an'da "Hanif" ad ı birkaç yerde geçmekte ve bunlara Müslim de denmektedir. Bunlar kendilerinin atas ı ve K âb e'nin kurucusu addettikleri Hazreti İbrahim'in dinini araştırıyor ve bu dini ihya edecek yeni bir peygamberin gelmesini bekliyorlard ı .4- 17( ıni "Onlar dediler ki. Kelimenin etimolojisi hakkında en inanılır ve güzel bilgiyi Tor Andrae. Bunlardan en me şhurları şunlardır: Varaka bin Nevfel. 15 . İslam da zaten insanın kendisini ilahi yola terketmesi demektir 19 .. Mohomet sa vie et sa doctrine. 19 Tor Andrea. B ak ar a süresinin 136. Kus bin Sâide. kâh Hristiyan zahidi olduğu iddialarını münakaş a ediyor ve Margoliouth'un bu kelimeye her yerde "Müslüman" mana= vermekte oldu ğunu ayrıca Hazreti Muhammed'in Musevilik ve Hristiyanl ığı reddeden. do ğruya meyleden kimse demektir.. adları ve iddiaları belli Hanifler ya ş amışlardır. Varaka bin 18 Frants Buhl. âyetinde.:. Mahomet sa vie et sa doctrine. Bu me şhur Hanifler'den dördü.. 108'de vermektedir. Zeyd bin Amr bin Nevfel. Paris 1945. âyetinde İbrahim milletinin hanefi olduğu ve İbrahim'in putperest olmad ığı bildirilmektedir. S. Bunlardan Varaka bin Nevfel ile Osman bin Huveyris. J9 I. onları kabul etmemişlerdi.zira İbrahim müşriklerden değil idi". l A9 la. El-'A ş a bin Kays. Hanif ad ı verilen bu arayıcılar. Mus a ve İ sa dinlerine karşı belki sempati duymu şlarsa bile. H âlid bin Sinan. gene A l-i İ mran süresinin 95. Osman bin Huveyris. onun bütün mahlükat ı yarattığına iman ediyorard ı. sade bir dine sahip olan kimseleri i ş aret için Hanif kelimesini kulland ığını kaydediyor. Encylopedie de 'Islam' ın Hanif maddesinde Hanif kelimesinin manasm ın De Goeje ve Wellhausen gibi orientalistler taraf ından. bunu bulmak ümidi ile de Tevrat ve 'nein incelediklerini Islam kaynakları bize haber vermektedirler. S. 67'de "Hazret-i Muhammed ilk olarak kendini terketmek emrini ald ı" demektedir. kâh puta tapan. Fakat aralar ında bir birlik ve mü şterek bir ibadet ş ekli mevcut de ğildi. Peygamberimizden önce ve onun ya ş adığı yıllarda. Bunlar sadece tek tanrıya inanıyorlar ve bu tanr ının görünen. onun do ğmamış ve do ğurmamış olduğuna. hidayet bulur sunuz.başladıklarını. Musa'ya görünen Cebrail oldu ğunu ve onun Peygamberli ğini ilk müjdeleyen ş ahıstır.. Umeyye bin Ebi Salt. Hazreti Muhamme d'e görünen mele ğin. Yahudi veya Hristiyan olunuz. vA (si l„.

Sağ olduğum müddetçe Cenab. S. Bununla beraber. a. ne O'nun üstünde bir Allah. Mahmud Esad Efendinin. Senden ba şka bir mâbud tanımam. kâh tesirli şiirler söyliyerek putperestli ği küçümseyip hakiki dini arıyarak. İ bni İ sh ak'dan aldığı bu rivayet.. e.. Kendisi Müs a ve İ sa dinlerini incelemi ş .. Netice Yukarıda söylediğimiz gibi uzun yıllar boyunca sürüp giden bedevilik. Ya Rabb beni rahmetine nâil et.. onlarda art ık tahammül edilmez bir nefret uyandırır ve aralar ında Hanif dinini. fakat bunlardan hiç birini kabul etmemi şti. Araplar' ın putlara karşı olan ba ğlarımn daha da gev ş emesine vesile oluyorlardı . Ubeydullah bin C a h ş bir gün. g. O. o yıl da nasıl merasim yap ıldığını bir kenara çekilip seyrederler.. dünyay ı aydı nlatan güneş kimindir. Ayr ıca. bazı bölgelerde ise hüsni kabul görmese bile Araplar tarafından nasıl tanındığını ifadeye çalıştık. Hanif adı verilen ve as ıl Tanrıyı arayan bu insanlar çok say ıda olup bütün Arabistan'da tek tanr ılı bir dini havanın te ş ekkülüne sebep olmuşlardır. sonunda da bir tek Tanr ı anlamının doğmasına vesile olmuştu. Cenab-ı Hakk' dan bir şey gizleyemezsin. ümidim sendedir. Yerde otlar ı bitiren. 525. Hanifler'in putperestlikten ne kadar uzak oldu ğunu bize göstermektedir. 16 . Şimdi ise Hanifler Arabistan' ı dolaş arak kâh veciz nutuklar (Kus bin Saide'nin nutku gibi). Mekke halkının her yıl kurban kesti ği ve dilekler dilediği bir puta. Ona sorsunlar ki sabahleyin doğup.Nevfel. Zeyd bin Amr. Musa ve İsa dinlerinin Yarımadanm bazı bölgelerinde nasıl yerle ştiğini. Ya Allah sen benim mâlikimsin. mahsfılleri yetiştiren ve yeniden tohum husille getiren kimdir? Ya Rabb senin adını takdis ettiğim gibi günahlarım ın affını da temenni ederim. Ey insan fenalıkltan kaç ın. O'mutlak hâkimdir. beni ve evlâtlar ım ı mesut k ıl".. Böylece Araplar tek tanr ılı bir dini telkin ede20 Mahmut Esat. ne O'na yakın sayılabilecek bir mâbud vardır. İbrahim'in ş eriatım aramak üzere ayrı ayrı yörelere seyahat etmek karar ını verirler 20 .ı Hakka hamd-ü send etmekten ve O'nu yüceltmekten geri durmam. Osman bin Huveyris. fakat bu peygamberli ğin kedisine nasip olaca ğını umuyordu. bir âhır zaman Peygamberinin gelece ğini söylemişti. Putlara gösterilen bu sayg ı. kuvvetli bir ş air olan Ume yy e bin E bi Salt ise şiirleriyle Hanifli ğin prensiplerini çok güzel ifade etmi ştir. D.. Gene yukarda. putların karışmasına. Bu yüzden Hazreti Muhammed Resül oldu ğunu ilân edince memnun olmad ı ve İslâmiyet'i kabul etmedi. II... onun şiirleri âdeta mü'min bir Müslüman ın a ğzından çıkmış gibidir: ".

yıllarında dini ve hukuki bakımdan henüz pek yeni bir te ş ekkül olan Islam devletini büyük sars ıntılara mâruz bırakan Ridde olayı en eski Islam kaynaklarında oldukça geni ş bir yer iş gal etmektedir. Vakıdrnin biricik nüshas ı Bankipore'da bulunan Kitab al-Ridde'si ile Vesime'nin İbni Hacer tarafından İsabe'ye alınan Kitab al . bazı tarihçiler sadece 10 . Islâmiyet'in yükled.cek bir peygamberi kolayca kabale haz ır hale gelmiş bulunuyorlardı. İşte bu suretle bir taraftan Yemen ve Yemame'de. Esasen bu s ırada putlara olan ba ğlıhğın zayıflamış olmasından ve Yarımadamn tek tanrılı yüksek bir dini kabule hazır bir durumda da bulunmasından dolayı Hz. Hz. B. Islam dinini reddetmek" anlam ına gelmektedir. Riddenin tarifi: Hicret'in 10. fikirlerini kabule haz ır dini bir atmosfer içinde buluvermişlerdi. yıllarda cereyan eden isyan ve irtidatlar ı canlandırabilmek için husus' kitaplar vücuda getirme ğe mecbur kalm ışlardır. Muhammed'in hayat ında Arap yarımadasında İslâm diııiııin yayılışı: Ridde'nin sebeplerini gösterebilmek için önce islâmiyet'in Arap yarımadasında hangi kabileler tarafından kabul edilmiş olduğnu belirtmek gerekmektedir: Hudeybiye bar ış andlaşmasmdan sonra bütün Ya=adada ya şıyan Araplar. Arap yarımadasının çe şitli bölgelerine yayılmış bulunan y Islam dini. Muhammed'in dini ve idari nüfuzunun gün geçtikçe artt ığını gördüler. Hz. Hz. Muhammed'in tan ıttığı tek ve her ş eye kâdir olan yüce Tanr ıya ibadeti terketmemekle beraber islam dininin gerektirdi ği zekâttan muaf tutulmak istemi şlerdi. Islam tarihinde çe şitli sebeplerle meydana gelmi ş olan Ridde "Islâm'dan dönmek. islâmiyet'in bu devri için o kadar önemli olmu ştur ki. gene bu bölgelerin ço ğunda yaş ayan Araplar tarafından reddedilmiş . RİDDE A. ve 11.11.Ridde'si bunların en önemli örneklerini te şkil eder. di ğer taraftan Esed ve Temim kabileleri aras ında peygamnerlik iddias ında bulunan bazı insanlar kendilerini. Ridde. Tarihte sahte peygamberler ad ıyla anılan kimselerin ortaya çıkma senepleri aras ında "Ridde" olaylarım da saymak gerekir. Muhammed'in tek- 17 . 2. bazı kabileler ise Hz.iği mali mükellefiyetlerden kurtulmak isteyenlerde eski putlara dönme temayülü artm ış . Muhammed'in hastalanması ve ölümü üzerine.

S. Türkçe. S. emniyete ve selâmete kavu ş ursunuz. Necran'a dönecekleri 21 Heinz-MI. I.Evvel ay ında Hz. Bu mektubu alan Hz. C. eski kitabi dinlere ba ğlı veya. 10. Peygamber'e ş öyle bir mektup yazd ı : "Ey Tanrı Elçisi. yılda Arap yar ımadasındaki islâmla ş ma hareketine k ısa bir göz atmak gerekmektedir.Wiris bin Kâab'ları n illerine geldikten sonra. Bk.. Onlar benimle savaşmadan Müslüman oldular. Arabistan' ın dört buca ğından gelen ve çe şitli kabilelerin ihtida haberlerini getiren heyetlerle dolup ta ştı .liflerini ulaştıran elçilerin müsait kar şılanmaları ve bu arada islamiyet'in bu kabileler tarafından kabul edilip onun icap ve mükellefiyetlerinin derhal yerine getirilmesi kolayca mümkün oldu.. y ılının Rebi' al . Bahreyn'de''. S. VII. Hâlid beraberinde Benu al-Haris bin Kaablar ın ileri gelenlerinden bir toplulukla Medine'ye döndü. Mektup Taberi'de aynen mevcuttur. İbni ishak'm verdi ği bu bilgiyi itimada ş ayan bulmamaktad ır.. II. Ridde'nin islâmiyet için en tehlikeli örneklerini vermeden önce. Hadramavt'tan birçok Müslüman olmu ş kabileler. y ılında Medine. 820. Belka'dan. Caetani. Bk. Sabiilik gibi kitabi muamelesi görmüş din saliklerinin cizye vererek Müslüman himayesini elde etmi ş toplulukları da vardı 21 . 2. ter. artık Medine'ye dönmesini ve Benu al-Haris bin Kaab'lardan bir heyeti misafir olarak beraberinde getirmesini emreder mahiyette bir cevap gönderdi ". kabul etmezlerse silah kullanmas ını emretti.Harisleri Müslümanlığa girme ğe ikna etti ve yeni dinin prensiplerini onlara ö ğretebilmek için de Necran'da iki ay kalma ğa mecbur oldu. sana esenlikler dilerim ve sana hak mâbud olan Tanrıy ı överim. Oman'dan. böylece Hz. 18 . Bu arada da Hz. Yemame'den. Yemen'den. Ter. dini ve siyasi bağlılıklarını bildirme ğe memur temsilcilerini en kısa bir zamanda Medine'ye gönderdiler. emrettiğin gibi onları üç gün İslâmiyet'e çağı rdım. Peygamber de Halid'e. Etrafa süvariler göndererek Müslüman olunuz. 22 Mektubun metnini İ bni Hisaşm'da gören Caetani. Necid'den. Halid. Hz. Muhammed'in Veda Hacc ına hazırlandığı tarihlerde art ık Arap Yar ımadasmin her bölgesinde Medine hükümetine dinen ve siyaseten ba ğlı birçok kabileler bulundu ğu gibi. C. Muhammed dört yüz kişi ile birlikte Hâlid bin Velid'i Necran'da ya şıyan Benu al-Hâris bin Kciablara gönderip onlar ı islam'a davet etmesini. Türkçe. Ben onlara Tanr ı'nın emirlerini öğreterek ve yasak etti ği işlerden onları meneyliyerek aralarında yaşıyorum " dedi. puta tapan Benu al . Hamdü senadan sonra ben Benu al . Hicret'in 10. Mect"silik. Hicretin 10. 119. Muhammed bunlarla görü ştü ve içlerinden Yezid Bin Husayn' ı reis tâyin etti. 12. diye ilön ettirdim.

Temiz olm ıyanların Kur'ana el sürmelerinin yasak oldu ğunu emreden cümledir. Kur'an hakk ındaki kayıtlar.Ansari'ye Hz. 19 . Türkçe. Muhammed tarafından yazılmış bir talimat mektubunun. Hz. kötülüklerden menetmesini emreder. tam bir istiklal içinde bulunudu ğunu. Buhari. Caetani. 100i. Ahaliye leh ve aleyhlerinde olan emir ve hükümleri anlatsın ' 23. bu hadiselere zerre kadar önem vermedi ğini iddia etmesid ir. İbni Sa'd tarafından teyid edilmektedir. Tanrı Elçisi ona. Bu nokta üzerinde ısrarla durmam ızın sebebi. nazil olmuş ayetlerin yazılı nushalarım da beraber götürdüklerini ispat eder. ana kaynak olan Belazari. insanlara hayra müjdelemesini. Zira böylece peygamberin mümessillerinin Yar ımadada islamiyeti ö ğretmek ve yaymak üzere gittikleri zaman bunu. Muhammed. Amr orada dini tavsiyelerde bulunup zekât mallar ını toplayacakt ı .vakitte adet olan hediyeleri da ğıttı . orada Esved'in isyan ı başlayınca da Peygamber'in. bize Amr binHazm al . ancak ezberlerinde oldu ğu kadarını söylemek suretiyle yapmad ıklarını. Tanrı Elçisi ona bütün işlerinde Tanrı'dan sakınarak hareket etmesini emretti. Kuran tarihi bakımından çok de ğerli bir haberi ihtiva etti ğini göstermektedir. "Bis ınillâhirrahmanirrahim. Tanrı nasıl emrettiyse hak ve hukuka o şekilde riayet ile iş görmesini. 26) de kabul etmekte fakat haberin do ğruluğu hususunda her ikisi de şüphelerini açıklamaktadırlar. Temiz olmıyan kimseler Kur'anı ellerine almasınlar. Taberi. Muhammed onlara Ensar' ın Benu Neceâr kolundan Amr bin al-Hazm' ı ö ğretmen ve maliye memuru olarak gönderdi. VIII. Kur'an'ı n ve İslam dininin kaidelerini öğretmesini.. ter. Fakat bizim için mühim olan cihet yukar ıya aldığımız. Hz. 23 Taberi. 2. 36). Mektup şu yoldadır:. II. S. S. Elçiler yurtlarına döndükten sonra. C. Tanrı Elçisi Muhammed'in Yemen'e gönderdi ği Amr bin al-Hazm için yazd ığı mektuptur. Esved'in isyan ım önlemek için bütün gücüyle çalışmıştır.. C. Şu halde Caetani'nin bu yoldaki iddialar ı doğru olamaz (VII. Çünkü Tanrı kendisinden sak ınan ve hayr ve iyiliklerde bulunanlarla birliktedir. ey müminler and ve anlaşmalarının yerine getiriniz bu. S. Hz. Bunun önemini Caetani ve Frants Buhl (is. S. Caetani'nin a şikar olan bir yığın tarihi vesika krşısında" Yemen'in Müslüman olmad ığını . İbni İshak'a dayanan bir rivayet. 824. Mektup bundan sonra daha bir hayli uzar. Ans. Peygamberin elçilerine yazd ığı ve yukarıya aldığımız mektuplar ile onlardan gelen cevaplar..

Ali sava ş arak. Yemen'de oturmakta olan Mecüsiler'in de Medine'ye tâbi bir durumda yaş adıkları gene Belazûri'de ayn ı sayfadaki şu kayıttan anla şılmaktad ır: "Peygamber Hecer ve Yemen Mecusilerinin olgunluk ça ğına gelenlerinden adam ba şına bir dinar vergi alınmasını emretmiştir". Ter. Böylece yaln ız Müslümanların ve Yahudilerin de ğil. II. Ter. zorlaştırmayınız. Yahudi Haham ı.. 2. HEMDANLAR'ın islamiyet'i kabul ettikleri haberi ise. suni şekilde sular akıtmak suretiyle sulanan yerlerden bunun yar ısı alınır. ABD al . fenalık değil. Birçok kollara ayr ılan Benu al . kimine amanname verip kiminin baz ı sulak arazideki haklar ını tanıyarak ümit etti ği müsbet sonucu elde etmiştir. nüfus ba şına bir dinar veya bunun kar şılığı dokuma bez alınır. Fakat Yemen gibi verimli ve geni ş bir bölgede yaşıyan pek çe şitli boy ve soydaki insanların hepsini. Sarrad.. yahudilikten döndürülemez". islamiyet'i kabul ettirdi.Aş'arryi islamiyet'i yaymalar ı için Yemen'e yolladı ve kendilerine talimat verirken "herşeyi kolayla ştırınız. EZD kabilesinden 10 ki şinin başında bulunan Sarrad bin Abdullah al-Ezdi gene aynı yılda Müslüman olmuş ve kendisi gibi islamiyet'i kabul etmiş bulunan Ezd'lerin ba şına geçerek Cereş şehrini ku ş atmıştı . Kuş atma uzun sürmü ş . Yemenin daha çok k ıyı bölgelerine. 831). Olgunluk ça ğına gelenlerden. iyilikler yapmaz. Zebid ve diğer kollarını islamiyet'e davet için. Sa'd al-A şire. mümkün olamam ıştır. birdenbire islamlığa kazanmak pek tâbiidir ki. 10. Hemdanlar'a selâm ımdır sözünü tekrarlamas ına sebep olmuştur (Tab. Murad. Muhammed'in secdeye kapan ıp Allah'a şükretmesine ve Hemdanlar'a selam ımdır. 2. hasmâtne de ğil dostâne duygular taşıyınız" dedi. yılın Ramazan ayında büyük Mezhic kabilesinin Yemen'de oturan Ans. Peygamber Veda Hacc ına çıkmadan önce Muaz bin Cebel ile Ebu Musa'al . Taberrye göre ise (Tab. Muhammed'in Yemen'i islamh ğa kazanmak hususundaki gayretleri bitmemi ştir.Hâris bin Kâ'blar'a mektuplar ve elçiler yoll ıyarak. Aş'ari. Yahudi. S. sonunda Müslümanlar üstün gelerek. Bir rivâyete göre. 830) Mezhicler derhal islamiyet'i kabul ettiler.KAYS delegeleri de bu yıl Peygamberi ziyaret ettiler ve içlerinde Hristiyan dinine girmi ş olanlar bile islamiyet'i kabul ettiler. Kâab alAhbar da bu yıl ihtida etmiştir. ba ş larında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve tahminen 300 ki şiden meydana gelmiş bir sefer heyeti haz ırlandı. Cere ş ve Tebale ş ehirlerine ba ş eğdirmiş ve oraları islamlığa kazandırmışlardır. S. Bunu Belazisırrde gördü ğümüz Muaz bin Cebel'in şu mektubundan kolayca anlamaktayız: "Ya ğmur suyu ile yahut akar sularla sulanan topraklar ın mahsulünden onda biri.Hz. Muaz bin Cebel ise yukarı bölgelerine memur edilmi şlardi. 20 . Ca'fi. Hz. II.

Tabakat. 24 Taberi. Muradlar. Muhammed bu pek süslü giyimi be ğenmedi. II. I. S. Peygamber onlara söyledi ği nutukta. Sadefle r'in elçileri de ayn ı şekilde Medine'yi ziyaret edip aldıkları hediye gümüşlerle memleketlerine döndüler. maceralı bir şekilde de olsa önceden islamiyet'e girmi ş ve bu uğurda Yemame'de sonradan islam' ı terkedenlerle bir hayli u ğraşmıştır 25. Gene 10. ona itaat etmeleri lüzûmundan bahcetmiş ve döndükleri zaman Zu'l-Hulâsa putunu yıkması için Cerir bin Abdullah'a emir vermiştir.. 2. Muhammed de onu. 25 İbni Sa'd..Aralarında bulunan Amr bin Cârud kendi kavmi dinden döndü ğü zaman bile Müslüman kaldı 24..Muradi. 936 . Elçiler islamiyet'i kabul ettikten sonra Peygamberin emriyle süslü elbiselerini ç:karmaya mecbur oldular (Tab. Bundan ba şka önemli bir kabile olan Kindele r'den de E ş'as bin Kays seksen kişilik bir temsilci toplulu ğu ile Medine'ye gelmişti Kinde Araplarının saçları pek dikkatli taranmış . Meşlahları renkli ve altın pullarla işlenmişti. bunlar ın 7. V. ş ayet kendisine bir pay verilecek olursa. Z e b i d l e r'in. C. -yılda ba şkanları olan Hevze bin Ali'nin Iran yoluyla gelen Hristiyanl ığı kabul etmi ş olması muhtemeldir. 401. Muradla r'a gelince.7 . Hepsi kelime-i ş ahadet getirdiler. bunlarla Hemdanlar aras ında büyük bir geçimsizlik vardı . Hz. S. Muhammed'e ba ğlılığını bildirme ğe geldi. maiyetindeki 150 ki şi ile birlikte Hz. kendisinin ş air ve hatip oldu ğunu. Hanife kabilesinden 10 ki şilik bir heyet Medine'ye geldi içlerinde bulunan Müseylime de aynı ş ekilde ortaklık peşinde koş muş . Mezhicler ve Zebidler üzerine kendi temsilcisi tâyin etti. Leyden basısı. Peygamber ona. İşte islâmiyet bu geçimsizlikten bir hayli istifade etti. Arabistan'ın adeta zahire anbari durumunda olan ve Hicaz' ın doğusuna düşen Yemâme bölgesinde büyük REB İA kabilesinin bir kolu olan Hanife kabilesine gelince. Bundan sonra.mişti. 21 . 1739). gönderece ği valinin bir Habe şli bile olsa. Haz. Ferve bin Müseyk al . O da bu emri derhal yerine getirmi ştir. Halbuki gene Hanife kabilesinin mühim bir kısmına hükmeden Sümame bin Usal. yılda B ecilele r'den Cerir bin Abdullah Becili. müttefiklerinden olan Kindeler'in emrinden ayrılıp Medine'ye geldi. Peygamber'den kendisine bir menfaat temin edemeyince Peygamberlik iddiasına koyulmayı en uygun bir yol zannetmi şti. mükâfat olarak. S. Salit bin Amr al-Amiri eliyle bir mektup yollad ığı zaman o Peygamber'e. islâmiyet'i kabul etti. islamiyet'e girece ği yolunda bir cevap yolladı . Türkçe tere.. gözleri de sürmelen.

çocuklarınızı Medisi yapmaz iseniz. Tayylar' ın sularına saldırm. ter. Peygamber buran ın büyüklerine islâmiyet'i veya cizye verme ği kabul etmelerini bildiren bir mektup yazd ı Ora halkından ata tapanlar ın bir kısm ı ve başkanları Müslüman oldular. Hz. yıldan önce islâmiyet'i kabul etmi ş bulunan E s e d 1 e r'e Peygamber mektup yazarak Esedler'in. Tayylar Islâmiyet'i büyük bir ço ğunlukla kabul etmi şlerdi. Bahreyn'i 8. İbni Abbas' ın rivayetine bak ılırsa. Bunlar aras ında da Islamiyet'in kabul edildi ği yazılmış olan bir beyitten anla şılmaktadır. Orada Abd al. Hz. Mecusi. 22 . Öyleki. Ancak ate şgedeler Tanrı ve Elçisinin emriyle . Şimdi Yanmada'ınn Bahreyn gibi bazı bölgelerinin 10. yar ımada'da yeni semavi dini tammamış veya bundan haberdar olmamış bir kö şenin kalmadığını ispat etmek mecburiyetindeyiz.y ıkılıcaktır. Hz. Peygamber T ay yla r' ın da sefaret heyetlerini kabul etmi ş ve onların kollarından olan bütün kabilelere mektuplar yazm ıştır. ekinlerinizden yirmide birini verir. Sekizinci Hicret yıhnda Müslüman olan Oman halkı. Peygamber mektuplar yazm ıştır. siz namaz kılar zekat verir Tanrı ve Elçisine kalbden inan ı. y ılda Islâmlaşmış büyük.r. Peygamber'in Bahreyn halkına ş öyle bir mektup yazd ığı görülür: "Tanrıyı ululadıktan sonra. Muhammed onlara Amr bin al-As' ı yolladı." Mecusilerle Yahudiler islamiyet'e yana şmadan cizyeyi ödeme ği kabul ettiler (Belâzari. âdeta henüz Hicaz bölgesinin s ımrlarım aş amamıştı iddiasında bulunan müste şriklere bu iddialarında haklı olmadıkları cevabını verebilelim. Buraya kadar 10. Yahudi ve Hristiyan olan ahalisi ise al-Ala bin al-Hadrami ile barış yaptı. Gene İbni Sa' d'dan aldığımız bilgiye göre H a d r am a v t büyüklerine Hz. Peygamber zamanında orada Farslar'ın valisi Münzir bin Sâva idi.amalarmı arazilerine girmemelerini ihtar etti. 10. hurmalığınızın mahsülünden onda birini. küçük baz ı kabilelerin islâmiyet'e nas ıl girmiş olduklarını. S. Islam ın inceliklerini ö ğrenmek isteyince. 130). Hz. Hz. yılda Fars ülkesinin bir parças ı gibi telâkki edenler vardı. Muhammed öldü ğü zaman islâmiyet. Ancak İslâmiyet'i kabul etmez iseniz sizden cizye al ınacaktır. yâni Ezdler' den olan halk. siz andlasmada anılan sartlarla emniyet içindesiniz. mümkün oldu ğu kadar seçme ğe çalıştık.Hz.Kayslarla Bekr bin Vâil ve Temim Araplarından birçokları yaş ardı . bir yığın karışık haberler aras ından. I. yıldan önce nas ıl olup da islâmiyet'e dahil olduklarına iş aret eden kısa misâller vererek.

Önce meziyet ve fazilet yolunda bir yar ışma yapıldı . Nu'aym bin Zeyd. S. 1740). Riddenin sebebleri Veda Haccmdan yorgun ve zay ıf düşmüş bir halde dönen Hz..Ahtem. 46. Bu haber çarçabuk Arabistan' ın dört bucağına yayıldı . Temim kabilesinin hatiplerinden Utârid bin Hacib'e Sâbit bin Kays ile Peygamberin me şhur ş airi Hassan bin Sabit cevap verdi. Peygamber'e yollad ı. Hz. 1710 . De Goeje bask ısı. 23 . VII. Tam bu sırada Peygamber.. Mekke fethinde Hz. Taber ı Leyden bas ısı. arap.. Mezopotamya'dan Bahreyn'e do ğru uzanan topraklara yay ılmış bulunan büyük T emim kabilesi Hicretin 9.Akra' bin Hâbis.do ğu bölgesine gelince. (fazla bilgi edinmek için bk. I. C. Muhammed'e ba ğlı kabileler. Kuzey . S. Arap Yarımadasının kuzey bölgesinde oturan ve Hristiyan Bizans ile en yakın teması bulunan G a s s a 11111 a r'dan da 10.Akra' bin Habis ile Fezâre kabilesinden Uyeyne bin H ısn da bu gelen heyetin içine girmi şlerdi. Hristiyanlar ve Yahudiler fırsattan istifade ederek islamiyet'i yeni kabul etmi ş olan kabile mensuplarını dinden dönme ğe 26 İbni Sa'd'a dayanarak Caetani. C. yılın Muharrem ayında Ş am üzerine yürümek maksad ıyla seferberlik ilan etti ve ordunun ba şkomutanlığına azatlı kölesinin o ğlu olan Usame bin Zeyd'i tâyin etti. Muhammed ile cizye vererek dinlerinde serbest kalmak ş artı ile bir andla şma yaptılar. . 11. Kays bin isim ve başkalarından müte ş ekkil bir heyeti Hz. topluluklar veya bazı kabilelerin ileri gelen ş ahsiyetleri vard ı . Peygamber ile birlikte haz ır bulunan el . Amr bin al . hukuken Medine hakimiyetini tanımak mecburiyetinde kalm ıştır. yılında Utârit bin Hacib. Muhammed Muharrem ve Safer aylar ını Medine'de sâkin bir şekilde geçirdi. 27 Taberi. ölümüne sebep olan hastalığa yakalandı . el . Muhammed'in bunlara yazd ığı mektubun metni çok enteresandır. Yukarıda da söyledi ğimiz gibi. kuzeyden.1. y ılda bir elçilik heyetinin geldi ği Vakıdi tarafından zikredilmi ştir 26 Gelen heyetin geri döndüğü zaman Islamlığı yaymayı baş arıp baş aramadığı hakkında kesin bir vesikaya malik de ğiliz. Arabistan' ın hemen her buca ğında dinen ve siyaseten Hz. Sonunda Müslümanların üstünlü ğünü kabul eden Temimler islamiyet'i kabul ederek memleketlerine döndüler 27 . I. al Zibrikan Bin Bedr. S.Necran' ın Hristiyan halkından da bir heyet gelip Hz. Böy lece Necran' ın Hristiyan halkı da dinen olmasa bile.

memurlar mü şküllerini hal etmek için gene oraya ko şuyorlardı . Yemen gibi Ebna. elçiler. bunlar Islam tarihinin ilk devirlerinde ortaya ç ıkan ve bazıları sonradan iyi bir Müslüman olarak tan ınan yalancı peygamberlerdir. Arabistan' ı bir yangın gibi saran Ridde'nin ba şlıca sebeblerini ş öylece sıralıyabiliriz: 1) Peygamber'in hastalanmas ı ve ölümü. 2) Siyasi arzular ını tatmin etmek istiyenlerin çe şitli vasıtalara baş vurmaları. Süleymler'den baz ıları. Beni Âmirlerin hepsi vsr. zekât ve cizyenin ve binnetice siyasi ve askeri nüfuzun topland ığı bir ba şkent haline gelmişti. Bahreyn ahalisi. 5) Yeni dinin ibadet usullerinin ve mükellefiyetlerinin Yar ımada'da henüz tam manas ıyla kavranamam ış bulunması . 3) Halk ın zekât ve cizyeden muaf tutulmak istenmeleri. Oman Ezdler'inden Debalar. Gatafanlar. 4) Kabile asabiyetinden dolay ı Kurey ş hakimiyeti altına girmek istenmemesi. . Benu Bekr bin Vailler. Kelbler. Zekvanlar. Beni Hıfaflar. dinden döndüler. Peygamber Muhammed'in himayesine sığındıkları için komşu kabilelerin baskın korkusundan uzak olarak ya şıyorlardı . D. kendi ş ahsi menfaatlerine veya gene kabilelerinin korunmas ını temin tahsis etmek maksadiyle göndermediler. 24 .teşvik ettiler. Kudaalar'dan baz ıları. Esasen Arap yar ımadasmın büyük bir kısmının iktisadi ve siyasi bak ımdan Medine hükhmetine ba ğlanmış bulunmas ı bazı kabile ileri gelenlerinin haset ve k ıskançlığını uyandırmıştı. Böylece dinden dönen kabilelerin baz ılarının başında peygamberlik iddias ında bulunan bir tak ım âsi şefler görüyoruz ki.Nemr bin Kas ıtlar. halkı isyana te şvik etmeleri. Bu hareket Medine hükümeti tarafından isyan sayıldı . E şca'ların bir kısmı. Hanifeler. Yarımadamn en akla gelmez kö ş eleri. Arap. Yarımadanın dört buca ğına oradan emirler veriliyor. Muhammed gibi görünmenin en iyi çare olaca ğı kanaatine ula ştılar. Beni Câriyeler. Havazinler'in bir k ısmı. Medine artık zengin ganimet mallar ının. Bazıları isyan etmeden önce. Temimler. muvaffak olmak için Hz. Tanrı Elçisiııin hastalanmas ı haberi bir takım kabile ş eflerinin siyasi gayelerini aç ığa vurmalarma fırsat verdi. Imru'ul-Kayslar. Bunlar topraklar ını Medine hükümetinin nüfuzundan s ıyırarak zekât ve sair adlarla toplanan vergileri. ince planlar düşündüler. Yahudi kabileleri ile mesktin ve çeşitli dini inançlara ba ğlı toplulukların yaş adığı bir bölgede bu haber daha büyük bir tepki unsuru haline geldi. Riddenin Yayılması ve Önlenmesi Böylece Hazreti Muhammed'in son günlerinde ba şlamış olan Ridde Ebu bekr zamanında gittikçe yayg ın bir hal aldı ve Esedler.

Ebu Bekr.". Peygamber'in emriyle Suriye seferine haz ırlanmış . Bu işi bitirip Medineye dönen Ebu Bekr art ık elçilerle oyalama politikas ını bir yana bırakıp onbir birlik kurarak bunlara komutanlar tâyin edip isyan eden bölgelere yolladı . Bunlardan birisinde yalanc ı peygamber Tuleyha üzerine giden birlikti ki. Zebid kabilelerini de saymak gerekir. Böylece Hâlid'in kuvvetleri yol aldıkça. vâlilere haberciler yollamak suretiyle bir müddet oyalama siyaseti takip etti. Ebu Bekr hâlife olmadan önce. Muhammed'in emridir diye Suriye'ye yollad ı . Ayrıca Tayylar. yâni Butah bölgesine hareket etmesi emrini de verdi. Kâab ve Sakifler. Bunun üzerine Ebu Bekr dinden dönüp Tuleyha bin Huveylid'in etrafında toplanan Tayy. Esed ve Gatafan ve Kinanelerin bir kısmı üzerine yürüdü ve ileride Tuleyha bölümünde etrafl ıca görece ğimiz üzere Zul'Kassa ve el'Abrak sava şlarında bunları yendi. Kuzeyde bulunan Kelb ve Kuzaalar da dinden dönmü şlerdi. bunu fırsat bilen mürtedler. Fakat Abs ile Zübyan kabileleri acele olarak Medine üzerine yürüyünce. Cendel. Gene sadık kalanlar aras ında Bahreyn'de Abdülkayslardan bazıları.ditler derhal İslâm ordusuna iltihak ettiler. Has'amlar. Becileler. Sa'd bin Bekrler de sadık kaldılar. müşterek dü şman karşısında bu nefretin ortadan kalkaca ğını hiç hesaba katmıyorlardı Ebû Bekr isyan ve irtidad haberlerini ald ıkça. Zu'l Kassa savaşının Müslümanların baş arısı ile sonuçlandığını gören mütered. yuvarlandıkça büyüyen bir ça ğa benzedi. Gıfarlar. Vsâme. bazı Yemenliler. Tuleyha'mn işini bitirdikten sonra Temimler'den olan Mâlik bin Nüveyre'ınn üzerine. Medine'de Müslümanlar ın sayısının az olduğunu düşünerek bir gece bask ımna hazırlandılar. Hüzeyller. İşte.Sadık kalanlara gelince. onlar da şunlardır: " İki Mescid (yâni Mekke ile Medine) aras ındaki kabilelerle Eslemler. Tihame yakımndaki Havâzinler. Ebâ. Maksad ı Usâme ordusunun dönmesini beklemekti. fakat onun hstalığı bu seferin bir zaman için geri b ırakılmasını gerektirmişti. Ebu Bekr ise bunu önceden tahmin edip Müslümanlar ın Mescid'de hazır bulunmalarını emretmişti. Cüşemler. Cüheyneler. Ebu Bekr Hâlifelik makam ına geçer geçmez yukarıda bahis konusu etti ğimiz irtidad ve isyanlara bakmadan Usâme'yi Hz. komutanlığına Hâlid bin Velid tâyin edilmişti. Hadramavthlar. İrtidad edenler Kurey şlilerle Ensar arsındaki nefretten istifade edeceklerini sanıyor. Ayrıca te şkil ettiği onbir birliğin komutanlrına da birbirinin aynı olan 25 . Yemen'de Kindeler. Müzeyneler. Bekr art ık Usâme'yi bekleyemedi.

Kudaalar. S. anasının devesine binerek irtidad etmi ş ve isyancıların başına geçerek Halid'in ordusunu bir hayli yıpratmıştı . 3) Muldıcir bin Ebi Umeyye. Hz.Esir. Yemame'ye. 65. yalancı peygamber Esved al . sava ş belki de daha çok 28 İbn al . 4) O sırada Yemen'den gelmi ş bulunan Hâlid bin Said bin al As' ı. - Hâlid . Ay şe onu azad etmi şti. babas ı da Mâlik bin Huzeyfe bin Bedr'dir.ve kendisinin emir ve tavsiyelerini ihtiva eden bir mektup verdi ". Ümmii Zeml Selma binti Mâlik. Süelymler ve Havâzinlerin Süelymler ile birlşmiş olanları üzerine.. I. 26 . Ay şe'ye verilmi şti. - 5) Amr bin al As. 2) İkrime bin Ebi Cehl. 7) Arfaca bin Hersume. Bu birlikler Böylece düzenlenmi şti: 1) Hâlid bin Velid.. Vedia ve Haris toplulu ğu üzerine. de Goeje bask ısı. Peygamber zamanında esir edilmi ş ve ganimet olarak Hz. 1881. 8) Şurahbil bin Hasene de İkrime bin Ebi Cehl'in arks ından ona yardımcı olarak Yemame'ye yüriyecek. 29 Tabri. Hâlid bu haris kadını n devesinin bulunduğu yere bütün gücüyle hücum edip hatta Selma'n ın devesini vurana 100 deve ba ğışlayaca ğını vâdetmeseydi. Yemen'de Tilı ânıe'ye. Hz.Gabe. Hz. Peygamber ölüp kabileler isyan edince Ümmü Ktrfe'nın kızı Ümmü Zeml Selma binti IVIC ılik. Müseylime üzerine. Bıı Ümmü Zeml meşhur Ümmü K ırfe binti Rebi'a nın kızıdır. III. sonradan Huzeyfe ile birle şmek üzere - Mehre'ye. Selma'nın etrafına toplananlar sadece kendi Huab kabilesinin erkekleri de ğildi. 10) Siiveyd bin Mukarrin. 6) Huzeyfe bin M ıhsan. Deba ahâlisi üzerine. Şuradan buradan kaç ıp gelmiş olan maceraperestler de onun taraf ını tutmu şlardı .Ansi'nin Kays bin Makşuh ile birleş en adamlarını yenebilmesi için Yemen' deki Ebnaya yardımcı olarak gidecek sonra da şimdi kısmen mürtedlerin tarafını tutmaya başlıyan Hadramavt' ı istila edecekti. oras ı fethedilince birlikte Kudaalar üzerine gideceklerdi. Gamr denilen yerde toplanmış olan as sileri de da ğıttıktan sonra Ümmü Zeml'in isyân ve irtidadını ortadan kald ırdı . 11) AM bin al Hadrami. S. Tuleyha bin Huveylid ve Butah'daki Malik bin Nüveyre üzerine. Bahreyn'e gidecekti ". Suriye yaylas ında bir yer olan Hamkateyn üzerine. 9) Tureyfe (Yahut Ma'n) bin Hâciz. Vsd al .

Taberi.Kays'lar ise Hutam'a uymay ıp bilâkis Münzir bin Staıa'ya ve di ğer Müslümanlara yard ıma koşuyorlardı . I. 31 Taberi. S..Hadrand'yi Mürtedlerle sava şmak üzere Bahreyn'e yolladı ... C. Meş hur Sumâme bin Usâl bunların başında gelmektedir. Abd al . Peygamber zaman ındaki andini yerine getirdi. kendisi onun aksini yapacakt ı. Al-Alâ. Biri diğerinin yapt ığım yapmak istemi yordu. Amr bin Temim ve Ribâb kabileleri İslâma sadık kalmışlardı. daha önce geçirdi ği tereddütten pi şmanık duyarak al-'Alâ ile birlikte Bahreyn'lilere kar şı savaşmak üzere yola çıkmıştı ". 2 ) Amr bin Temim..ı uzayabilecekti. Dehna çölünün ortas ında bir gece yarısı develerin ürkerek kaçması askerin cesaretini fazlas ıyla kırdıysa da.Alâ bin al-Hadrami tarafından kuş atılınca vergi malları ile birlikte onu karşıladı ve tereddüdünün sebeplerini açıkladı. Çünkü bu ikisinin araları açıktı . C. Bu sırada Hanzala kolundan Yerbu'larm başkanı bulunan Mâlik bin Nüveyre ile ayn ı koldan olan Mülikler'in başkanı Veki'bin Mâlik dinden dönmü şlerdi. Avf ve Ebnâ'mn vâlisi olan Zibrikan bin Bedr zekatı toplay ıp Ebu Bekr'e teslim ederse. Ebu Bekr bu sırada al . S. Zehebi. sonunda pişman oldu.Alâ bin al . Ama Hutam bu yardımı kesmemek için elinden geleni yaptı ve Müslümanları kuş attı. 3)) Hanzala. Hecer'e yakın bir yere kadar ilerledi. III.. 359. Bahreyan'deki Ridde'nin önlenmesine gelince: Seyf yoluyla elde etti ğimiz haberlere bakılırsa 30 Bahreyn'de İslâmiyet'i kabul etmi ş bulunan bazı kabileler dinden dönmü şlerdi. I. Al . Mürtedler 30 Belâziiıi. 184 v. 27 . Ribâb. III. türk. bu sefer de me şhur Ebu Hüreyre de bulunuyordu. öt. Tarih al C. Birinci koldan olup Muka'is ve Butün adlar ını taşıyan kabilelerin vâlisi olan. çölde gördükleri bir su onları yeniden hayata ba ğladı . Zekât develerini Ebu Bekr'e teslim etti. 177 v. Fakat Kays bin As ım tereddüt geçirdi ğinden. türkçesi. oldukça önemli bir zayıat vermiş olmakla beraber. ter. Yolda Yemâme civarmdan geçerken Müslümanlara kat ılanlar oldu. 134. Zibrikan bin Bedr Hz. Orada ya şıyan Zra ve Sebabice'leri do ğru yoldan ş aşırttı . Selma ve taraftarlar ını mağlup etti ve Selmayı'da harp meydanında katlettirdi. Mezopotamya'dan Yemâme'ye kadar yay ılmış olan büyük Temim kabilesi dört esash kola ayr ılır: 1) S'ad bin Zeyd Menatlar. Kays bin 'Asım da bu yolculuk s ırasında topladığı zekât deve ve atlarım getirip al-'Alâ'ya teslim etmiş.Kays bin As ım bir müddet tereddüt içinde beklemi şti. S. fakat Halid askeri deltas ı sayesinde. C. S. 4) Ribablar. öt. Bunların başında Kays bin Sa'lebe koluna mensub olan Hutam dinden döndükten sonra kendisine tabi bulunan Bekr bin Vâillerle birlikte harekete geçip Katif ve Hecer'e gitti.

Huzeyfe ve Arfece'ye yardım ettiği ve büyük bir ba ş arı kazandığı takdirde onu affedece ğini yazdı . Diğer bir kısmı ise Dârin'e geliyorlard ı Al-Alâ. Ayrıca bütün Mehre'nin Medine'ye boyun e ğmesini sağlamış oldular. Müslümanlar bir hayli esir ve ganimet elde ettiler. Taberi bu savaş da mürtedlerin 10 000 ki şi kaybettiklerini yazmakt adır 32 . Kaçanlar. ilk ça ğrışta İslâmı kabul etti. Lakit taraftarlarını çoğaltırken.Hutam'ın. yahut memleketlerine dönmekten alakonuluyorlardı . İkrime. Bunlar Halife'den yard ım istediler. Bahreyn' de Müslüman olanların artık bir tecavüze maruz kalm ıyacaklarından emin olunca. önce Şehrit'i Müslüman olmaya dâvet etti. Ebu Bekr Ezdler'den Arfece ile Himyerler'den Huzeyfe'yi yardıma memur etti. askerleri ile Dârin üzerine yürüdü. Sonunda iki taraf Debâ'da karşılaştılar. Şeref bakımından üstünlük iddialarında bulunan ve bir rivâyete göre peygamberlik de iddia eden Lakit İslâmlar'dan Ceyfer ve Abbâd'ı dağlara sığınmak zorunda b ıraktı . İkrime bin kendi askerlerinin ba şında olduğu halde Mehre'ye gitti.Kays 'lardan kuvvetli bir yardım ekibi gelmeseydi. L C. Oman ve Mehre'de Ridde'nin önlenmesine gelince : Hicretin 12. S. 1979. Önemli bir mevkii olan al-Gararesir edildiyse de sonunda affa nail oldu Ganimet malları İ slâmiyetin emretti ği üzere askerlere da ğıtıldı . O. az kals ın. Naciye o ğulları ile Abd al . Kays bin Asım tarafından öldürüldü. Oman bölgesindeki mürtedlerin i şini bitirdikten sonra. Müminler al . Debâ'dakinden daha şiddetli olan bir savaş sonunda mürtedler yenildiler. Lakit bin Mâlik savaşta üstün gelecekti.'A/Cı'mn komutası altında günlerce çarp ıştılar. Ebu Bekr ona Ş eybanlar üzerine yürümesini emreden bir cevap yollad ı. de Gaeje baskısı. Dinden dönmüş olanlar sa ğa sola kaçışmak te şebbüsünde bulundukça. oray ı zaptetti ve durumu Ebu Bekr'e bir mektupla bildirdi. 28 . MüslüManlar da kuvvetlerini artt ırmışlardı . Ebu Cehl 32 Taberi. Orada biri Şehrit'in diğeri Muharip o ğullarından Musabbih'in idaresinde toplanmış bulunan iki kuvvetle kar şılaştı . Şehrit ile Musabbih'in araları açık olduğu için İkrime'nin i şi kolaylaştı . yıhnda Oman'da Ezd'lerin ba şında bulunan Lakit bin Mâlik al-Ezdi isyan etti. Müslüman valiler al-'Alâ'dan ald ıkları emir üzerine bunlar ı yakalıyorlardı. onunla birle şerek Musabbih kuvvetleri üzerine yürüdü. Ayr ıca Halife kendi emirlerini Yemâme'de tutmıyan İkrime'ye. Arkas ında bulunan kabileklerin hepsi Şehrit'in izinden gittiler. Müslümanlığı kabul ediyorlar. sonunda yaralı Hutam.

Kays bin Mak şuh al-Muradi. Muhacir bin Umeyye'nin kuvvetlerinin çoklu ğu karşısında kurtuluş u Müslümanlara teslim olmakta görerek. San'a şehrini zaptetti.Muradi'yi son derece kıskandırdı . kaçt ı. Medine'de bulunan iki esirden.Muradi de Müslümanlar'ın eline esir dü ştü. Ebna'dan olan Firaz al . Kısa bir devre için i şler Kays bin Mak şuh'un ümit etti ği gibi cereyan etti. esasında bir Arap . Arap Kays.Muradrnin bu teklifini kabul ettiler. Orada sükûnet ve düzeni yeniden kurdu. Onlar Kays bin Mak şuh al . Yukarıda bahsedildiği üzere Yemen'in isyanı. bilhassa Dazaveyh'in katili olan Kays için.Deylemi ise bo ş durmadı Ukayl ile Ak'lerden aldığı yardımcı kuvvetlerle Kays' ın üzerine yürüdü.Ebna mücadelesi idi.Deylemryi vâli tâyin etmesi. Muhâeir bin Ümeyye komutasında Medine'den gönderilen bir ordunun yardımlarıyla takviye edilmi şti İki düşman San'a yak ınında çarp ıştılar. ırkan Arap olan Kays bin Makşuh al . bir k ısmını karadan İran'a sevketmek istedi. İşte bu yüzden o da hileye ba ş vurarak Ebna'dan olan Dazaveyh. Firûz al . Muhacir bin Umeyye. Bir kısmını deniz yoluyla Aden'den. amân andi bile almaya lüzum: görmeden Kays'dan ayr ılıp Müslüman karargâh' ına geldi. Ebu Bekr idam 29 .Deylemrnin de büyük gayretleri ile ortadan kald ırıldıktan sonra. San'a'ya girdikten sonra memleketi çapulculardan ve Esved'in artakalan süvarilerinden temizledi. Firuz al . Her ikisi zincirlerle ba ğlanarak Medine'de Hâlifenin yanına gönderildiler. Zira Yemen'in isyân ve irtidadında o da islâmlarla birlikte hareket etmi ş ve bir hâyli tehlikeleri göze almıştı .Bu arada Yemen'de de ikinci bir ridde vuku bulmu ştu: Halife Ebu Bekr âsi Esved'in öldürülmesinde büyük bir rolü olan Firûz'u Yemen'e vâli tâyin etmi şti. bu mücadele ancak çok kısa bir zaman için önlenebildi.Deylemi ise Ebu Bekr'in gönderdi ği elçi ve mektuplardan sonra Tihâme ahalisinden olan Tâhir bin Ebi HWe'llin idare ettiği kuvvetlerle. onun Cüşeyş al . Bir müddet sonra Kays'a uymuş olan Amr bin Ma'di Kerib. Asi Esved. önce Dazaveyh'i öldürdü.Muradi ise Esved'in şurada burada ba şı boş bir hâlde dola ş an süvarilerini kendisiyle birleşme ğe çağırdı . vergileri kendi nam ına topladı . yâni Halife'nin Yemen'e memur etti ği kimseleri ortadan kald ırırsa. Fakat evine dâvet etti ği diğer iki kişi bir tesadüf eseri olarak onun plânlarm ı ö ğrendiler ve Havlanlar' a sığınmak üzere kaçt ılar. Buna ra ğmen.Muradi sava şı kaybetti. Az sonra Kays bin Mak şuh al .Deylemi ve Dazaveyh gibi hemşehrileriyle birlikte i ş görmesi. Ebu Bekr'in Yemen'e Firû z al . Kays bin Mak şuh al . O. Kays ise bekledi ği mükâfatı elde edememişti. yâni Kays bin Makşuh al . Ebna'yı üçe böldü. Yemen ötedenberi oldu ğu üzere gene Ebna'mn hükmü alt ına verilmi ş . Firaz ve Cüşeyş'i öldürürse. Yemen'in idaresini kendi eline geçirebileceğini ümit etti.

Ebu Bekr büyük bir mevki sahibi olan Eş 'as'ı affedip kendi kız karde şi ile onun evlenmesine müsaade etmi ştir ". Sonunda i ş Halife'ye havale edildi. 'Amr bin Ma'di Kerib de ayn ı zamanda affedildi. Hz. Hadramavtlular her zaman Ziyad bin Lebid'i korudular. San'a'ya gelince Hz. Peygamberin minberi önünde elli kere yemin etmek suretiyle teyid etti ği için affa nâil oldu. bu cinayeti i şlememiş olduğunu. Muhacir bin Umeyye'nin gelmesini bekledi. y ıllarında Arap kabilelerinin Ebu B ek r'e vergi verme ği reddetme manas ında anladıkları 34 Ridde tamamiyle siyasi ve iktisadi sebeplerden do ğmuştur. 10. ilk İslam tarihçileri tarafından başlı başına bir kitap dolduracak kadar yer verilmi ştir.. Ziyad bin Lebid ve daha ikinci derecede baz ı Müslüman komutanlarm yardımlarıyla kindeler'den ve Riyad'da bulunan 'Amr bin Muaviyye'lerden küfre sapanlar cezaland ırıldılar Hadramavtlular'dan pek az insan dinden dönenlere yard ımda bulunmuştur. yaz ımıza başlarken de bildirmi ş oldu ğumuz gibi. • 30 .Ridda aus İbn Hağür's isâba. Muhacir bin Umeyye. Nuceyr kalesinde esir edilenlerden Eş 'as bin Kays. • 34 Höhnerbach. Muhammed'den sonra zekât ödeme vakti geldi ğinde. Muhacir bin Umeyye.12.cezası verdi ise de o. Watima's Kitâb ar .dinden dönüp dönmemek hususunda da tereddüt geçiriyorlard ı . Muhacir bin Umeyye ise Yemen valili ğini Hadramavt vâlili ğine tercih etti ve Firilz ile birlikte Yemen'i idare etti. orientalistlerin Hicretin 11 . s. Buraya kadar yazd ıklarımızla Ridde'nin ana çizgilerini göstermi ş ve bu arada en önemli Ridde olaylarım özetle ıniş bulunuyoruz. Ridde Kurey ş hükümetine kar şı 33 Belazüri. Halife Hz. gelen cevapta. Kindeler'in bozguna u ğramasından sonra. Ziyad bin Lebid onlara karşı harekete geçmedi. 165. Hadramavt hâdiselerine gelince: Bu s ırada Hadramavt valisi Ziyad bin Lebid idi. Oysa Arabistan'da Ridde'nin tarihine. Ziyad bin Lebid halkı Peygamberin emirlerini eskiden oldu ğu gibi yerine getirme ğe davet etti. türk. Muhacir ile İkrime'nin Hadramavt'a kadar ilerlemeleri emrediliyordu. Ebu Bekr'e bir mektup yazdı . S. Wiesbaden 1951. Hadramavthlar Kinde'nin isteklerini yerine getirmediler. İkrime bin Ebu Cehl'den amân alarak Muhacir bin Ümeyye'nin kar şısına çıktı ve kendisiyle birlikte dokuz esire de amân taleb etti. İkrime bin Ebu Cehl. Yukarda aç ıkladığımız sebeplerden de anla şılıyor ki. Bu emirler ise Hadramavt zekat ımn Kinde'de i Kinde'nin zekat ımn ise Hadramavt'ta da ğıtılması yolunda verilmişti. ter.

A Kabile rekabeti ve kabile istiklâline ba ğlılık: Araplar'da kabileler aras ında ötedenberi rekabet eksik olmam ış tır. gerek hazırlıklı olarak söyledikleri birçok şiirler. Hazreti Muhammed'in hükümetinin sonlarına do ğru. VI. kabile istiklaline ba ğlılık. yoksa her yerde dinden ayr ılma demek de ğildi. siyasi bir kuvvet olarak islâmiyet'in baz ı bölgelerde henüz kuvvetlenmemiş bulundu ğuna örnek te şkil etmektedir. hem de yerli aristokrasiyi mürakebe ederek. gerek irticalen. Yukarıdaki açıklamalardan da anla şılıyor ki. islâmiyet din olarak baz ı bölgelerde henüz derinle ş ememiş . bize kadar gelehilmi ştir.. Yâni dini ödevlerine iyice al ış amamış olanların ayaklanmas ı din olarak İslâmiyet'in oralarda sathi olduğuna. tıpkı Hazr et -i Muhammed gibi Allah'ın adına ortaya ç ıktıklarını iddia ediyorlardı . Kureyş 'e vergi vermemek için ayaklananlar ın durumu ise. e ğer islâmiyet'e sad ık kalan bir azınlığa sığınamadılarsa kaçmak mecburiyetinde kalmışlardı . siyasi kuvvet olarak da henüz iyice yerle ş ememişti. 3. Hazret-i Muhammed'in ölümü üzerine bu vergi âmilleri. Böylece Ridde bu devirdeki ruhi. Merkezden gönderilmi ş veya yerliler aras ından tâyin edilmiş bulunan bu vergi âmilleri hem vergileri toplar. hukuk ve din bak ımından aydınlatılmaları ve onlardan vergileri toplamalar ı için kabileler aras ına gönderdi ği zekât âmillerinin uyand ırmış oldukları hoş nutsuzluktan da do ğmaktaydı 35 . kuvvetini kaybetmi ş .bir ayaklanmaydı . Ayaklanmaların Medine hükümetine yönelmiş bulunan nefreti. Her 35 Wellhausen. Hatta bunu. 7. 31 . Baş a geçen mütenebbiler atr ık bir putun adına değil. S. Ş airlerin bu yolda. kâhinlik yoluyla nüfuz kurmak da sayılabilir. politik ihtiras. sadece zekât vermek mükellefiyetinden de ğil. sosyal ve siyasi durumun gizli sebeplerini ortaya ç ıkarmak bakımından ara ştırılması gereken bir konu olduğu gibi. Skizzen und Vorarbeiten. zayıflamış bir halde zaman ımızda bile görmek mümkündür. yalancı peygamberlerin faaliyetlerine uygun bir bölge temin etmesi bakımından da büyük bir önem ta şımaktadır. buralarda Medine merkezi hükümetini temsil ederlerdi. DI Ğ ER SEBEPLER Yalancı peygamberlerin ortaya ç ıkış sebepleri aras ında kabile rekabeti.

onu Tanrı elçisi diye anamam" cevab ında bulundu. asaletine de dü şkünlük gösterirdi. muvaffak olabilece ği nisbette müdafaayı âdeta bir vazife bilir ve hürriyetine oldu ğu kadar. S.. III. halkın inançlarını ve Medine hükümetine dinen ba ğlı bulunmalarını kaale almadığını ifade etmesi bakımından önem ta şımaktadır. Kabile asabiyetinin en güzel örneklerinden birini daha Taberi'de buluyoruz". Kurey şli bir peygambere uymaktan daha iyidir". S. 154. Bunun üzerine Temim kabilesinden on elçi Hazret-i Muhammed'e geldiler ve bunlardan birisi. Temim kabilesine bir bask ında bulunmuş. ahalisinden "Müseylime nerede?" diye sordu. kabile asabiyeti ve ittifakları 37 Araplar'da VII. 230'da Esed ve Gatafan kabileleri ile Tay kabilesinin baz ı boyları Tuleyha'nm etrafına toplandılar. Yüzy ılın ilk yarısına do ğru dini inançlardan da bazen üstün bir yer tutuyordu. onbir kadın ve otuz çocuk esir getirmi şti. Berlin 1882. Arap. Ileride de aç ıklanaca ğı üzere. Resâlullah ve taraftarlar hakk ında bir methiye söyledi.Mülük. Bunun üzerine Temimilerin şairi Zibrikan bin Bedr. Temimiler yaln ız kahnca bu yarışmada yenilmiş olduklarını kabul ettiler ". Yemame savaşı sırasında ele geçen esirlere sorular sordu ğu zaman. en zengin ve en kalabal ık kabilesi olduğu hakkında bir söylev verdi. Tanrı elçisi nerede?" diye sor dedikleri zaman o. S. Muhacirân ve Ensar' ı metheden bir kaside ile cevap verdi. 245 . diye yaz ıhdır. onlar kendisine "Biz diyorduk sizde bir peygamber. Wellhausen yay ım. Bunun üzerine Hazret-i Muhammed Sâbit bin Kays' ı ı çağırdı. tür ter. 38 Taberi. Uyeyne Gatafan'lara ş öyle demi ş "Esed kabilesi ile aramızdaki andlaşmayı yeniliyece ğiz. Kitab ül .Arap. Nitekim Halid bin Velid. 386. 148. III.. "Müseylime sen misin" diye sordu.. tür. Sabit hazırlıklı olmadığı hâlde.50. kendi kabilesinin üstünlü ğünü fırsat dü ştükçe. bunların birleşmelerinin sebebi Cahiliyye devrinde aralar ında bir andla şmanm mevcut bulunmas ındandır. Tarih ül . Temimileri öğen birkaç beyitle bunu karşılamaya çalıştı : "Biz en asilleriz.Umem ve'l . 37 Taberi. bizde de bir peygamber olsun" 38 dediler. o. hiçbir kabile bize yeti şemez. "Sen onu Müseylime ad ıyla anmaktan sakın. çünkü müttefikinaizden olan bir peygambere uymak. III. Ona. Yâni Araplar Kurey ş 'den çıkan Peygamber'e tabi olmaktansa. "Evet 36 Vikıdi. kendi kabileleri aras ında çıkıp peygamberlik iddia eden birinin gösterece ği yolda yürüme ği daha uygun görecek kadar bu hususta ileri gidiyorlard ı .Megâzi.. Hassan bin Sabit . krallar da bizim aramızdadır ve bizde kiliseler yapılır!" dedi Hazret-i Muhammed'in emri üzerine Zibrikan'a. Bu misâl bize şefler arasında mevcut olan andlaşmalarm. 39 Taberi.. Tule yha'dan taraf olaca ğım. "Hayır kendisini görmeden. ter. S. Müseylime onun yan ına geldiğinde. bu kabile rekabeti.. demektedir. Talhat ün-Nemri Yemâme'ye geldi. doğunun en asil. Kahire 1326. III. onbir erkek. Temim kabilesi nin. 32 . S. V ak ı drnin Kit ab -ül-Me gazi' sinde bu hususta ş öyle bir misal mevcuttur: "Fezare'lilerden Uyeyne bin Hısn.

elçilere Ebu Bekr'in verdi ği cevab ı gene Taberi 42 şu ş ekilde anlatır: "Zeldıt olarak vermekte olduğunuz hayvanların bağlarını vermediğiniz takdirde bile sizinle sava şacağım". Secah ve M üs e ylirn e gibi yalanc ı peygamberlerin. 33 . Arap.. hem siyasi bir merkez halini almaya ba ş lamıştı . Bunun tabii bir sonucu olarak iktisadi bakımdan da bu şehrin önemi artmıştı . Bu yüzden H azr et .same ordusu da Suriye'den Medine'ye henüz dönmemi şti.i Muhammed ölünce. "Rahman geliyor" dedi. 42 Taberi. Talha ondan "Karanlkta m ı geliyor. Makrizrnin "en . ter. aydınlıkta m ı geliyor ?" diye sorduğunda. Tuleyha. E s e d. Bu teklifi ba şta Ömer bin H att ab olmak üzere Sehabe çok müsait kar şıladılar. ii. iktisadi ve siyasi sebepler: islamiyet Arap Yar ımadasında geniş halk kütleleri tarafından kabul edilince.. 72. G at af an ve T ay y kabilelerinden baz ı kollar Medine'ye elçiler göndererek. en. B. Medine ş ehri hem dini. tür. Taberi'deki bir rivâyete göre 41 ancak K ur ey ş ve S akif kabileleri irtidad etmemişti. 221. o. fakat Rebia oğullarından olan bir yalancı. namazı k ılacaklarını. "Karanlıkta geliyor" cevabını verdi.Nizâxe't-teht ısüm fi ma beyne Beni -eıneyye ve Beni Ha şim. 41 Taberi.. Bu.. S. Bunun üzerine Talha "Senin yalanc ı olduğuna tanıklık ederim. Arap. çünkü islamın ş artlarından birisi olan zeka ve sava şlardan elde edilen ganimetler gene Medine'de toplan ıyordu. 1937. Peygamberin ölümü üzerine her tarafta ba ş gösteren dinden ayrılma ve isyanlar zekat vermek istemiyen kabilelerin işine gelmiş .Niza ve t-tehasum fi ma beyne beni Ümeyye ve beni Hâşim" adlı kitabı da başından sonuna kadar Emevi ve Ha şimi kolları arasında yıllarca sürüp giden bu kabile rekabetini anlatmaktad ır40. Esved. Mudarlar'ın doğru olan peygamberinden daha iyidir" diye söyledi. bilhassa Temim ve Hanife kabilelerinin tamam ı ve kıskançlığını mucip oluyordu. Çünkü hemen her kabileden irtidad yoluna sapanlar ın sayısı gittikçe artmakta oldu ğu gibi. III. H av a z inler ise mütereddit kalm ışlardı BI. Makrizi. öteki büyük kabilelerin. bizim için.. fakat zeldtttan muaf tutulmak istediklerini bildirdiler. III.. S. S. Mısır.benim" diye cevap verdi. Talha ondan "Senin yan ına kim geliyor?" diye ı sordu. 222. o. çok say ıda ve oldukça nüfuzlu insanlar tarafından tanınmış olmalarının sebepleri arasında kabile asabiyeti ve kabile istiklaline ba ğlılık da yer almaktad ır. bu suretle de Medine'ye gönderilmek için haz ırlanan zekât devleri yeniden eski sahiplerine iade edilmi ş veya kabile şeflerine teslim 40 Bu hususta fazla bilgi edinmek için bk. dinde sabit kalacaklarını. Yukarıdaki misâller gösteriyor ki.

Bunların halk üzerindeki nüfuzlar ı çok büyüktü ve onların bu nüfuzları çok kere kendi kabilelerinin s ınırların.edilmişti. Araplar'da kâhinlerin verdikleri hükümler itirazs ız kabul edilirdi. Fischer. hepsi de birer siyasi. 44 A. 43 Caetani. Müseylime ise Yemâme toprakla= kırkbin asker ile savunmu ştur. Bu iktisadi ve siyasi durumdan faydalanmak isteyen baz ı kimseler. Kâhinlik: Bütün bu hareketlerin meydana gelebilmesi için. e. Esved kısa zamanda güney Arabistan' ı Hicaz sınırına kadar eline geçirme ğe muvaffak olmu ş . Bunlar kabileda şlarında uyanmış olan dini temayüllerden kâhinlerin eski ifade vas ıtaları olan secili konu şma usliibu ile söz söyliyerek kendi hesaplarına istifade etmesini bilmişlerdi. İst. 72 . VIII. a. .Ansi. Esved ül . Bu yılın sadakasını onlara bağısla" dediğini kaydetmektedir. Secah Medine hükûmetinin zay ıf anlarını beklemiş . 207'ne Vâk ıdrnin Kitab ür . 45 Gaudefroy Demonbynes et Platonov. S. Nitekim her şeyden önce bunlar. Esved ve Secah da kâhin idiler ".73. Secah. münevver zümresine dahildi 44 İnceledi ğimiz mütenebbiler den olan Müseylime. hatta askeri ş ef idiler. Tuleyha. Ayrıca kâhindiler de. Dikkati çeken bir cihet de ele ald ığımız dört mütenebbinin dördünün de dini hüviyetlerinin yanı başında.. İslâm taihi. kendi kasaba ve bölgelerini Medine hükûmetinin nüfuzundan s ıyırarak kendi ş ahıslarına ba ğlamak ve böylece zekât veya ba şka adlarla toplayacakları vergileri. 34 . yâni şeflik arzularımn yer almış olmasıdır. 1926. İslâm Ansiklopedisi.Riddesinden naklen Ömer bir Hattah'ın Ebu Bekr'e "Araplar yalmz mallar ı için hasistirler. mensup bulundukları kabilelerin en yüksek tabakasından idiler veya do ğrudan do ğruya bu kabilelerin ba şkanları idiler. g. Kehânet maddesi. Müseylime. siyasi hüviyetlerinin. Tuleyha İslâmlar üzerine ilk akıncı kuvvetlerini yollamış . bu siyasi ş ahsiyetlerin hususi kabiliyetlere sahip olmalar ı gerekiyordu. cüz 55. S. Bir kabiledeki kâhin ekseriya kabilenin seyyidi olup idareci. Tuleyha. İşte böyle bir gayeye ula ş abilmek için baz ı kimseler peygamberlik iddias ını da kendilerine uygun bir yol olarak seçtiler. kendilerinin ve kabilelerinin refah seviyesini artt ırmak için kullanmak istiyorlard ı . C.' aşmıştı . S. Ömer bin Hattab' ın da söyledi ği gibi " Araplar yaln ız malları için hasistiler. 137.

IV.. tür. 52'de "Himar Esved'in şeytanuun adı imiş" demektedir. I. S. Tarih I. 135. Reste..İber..H ı m ar (ha ile) olanEsved' da denmektedir. 221.. 135. 111.. S.IV. öt. I.ANS/ A. Mirhond. 1. S. arap.umar (h ı ile) lâkabım taşımış olması da muhtemeldir 49 . S. Mısır 1318. Asıl adı Ab h al a bin Kââb bin Avf 47 48 Z U umar (hı ile). 171.. ikincisi e ş ekli demek olan bu iki lâkabin her ikisi de do ğru olabilir Çünkü Esved'in a ş ağıda görece ğimiz üzere. 113. Korintoslulara ikinci mektup (III. S. Esved'in soyu: Sahte peygamberlerin en tehlikelilerinden ve ilklerinden say ılan Esved ül-Ansi. S.).. Ayhala'ya yüzünün siyah olmasmdan dolayı Esved denildi ğini Futuh ülBuldân. 111. S. 48 Belâzüri. Mısır 1284. Buhari . 188.18. Ebu'l-fida. II. Kahire 1901. Reste arabischen Heidentums. Diğer yandan Esved'in her zaman bir peçe ile örtülü olarak gezmesinden dolay ı Z u '1 . 2. s... 131. 135. Wellhausen. El-Vatvat. 111. Wellhausen.. tür. el-Vatvat.Buldân.. S.. öt. Belâzöri. 13 .. S. II. öt. v. S. 60.. Gurer ül-Hasâis ül-Vaz ıha ve Urar ün-Nekâis ül-Fadiha. Birincisi peçeli. İbni Hald'ün. ESVED . Belûzâri. S. 50 Wellhausen. S.Safa. Kahire 1901. M ısır tabı (1320). 51 Incil. Ravzat us. yahut Zu '1 . 47 Bu isim yukarıda işaret edildiği üzere Abhala bin K'ab şeklinde kaydedildiği gibi (bk. 171'de yazmaktad ır. 170. tür. I. S. S. Berlin 1899. arap. teknıile.) a şağıdaki tarihler-de ise Ayhala şeklinde kaydedilmektedir: Mes'udi. S. ter.. ter. bazı marifetler yapan bir e şeği varmış .. Tarih. YALANCI PEYGAMBERLERIN ORTAYA ÇIKIŞLARI VE BUNLARIN HAYAT VE FAALIYETLERI Yalancı peygamberlerin meydana ç ıkmasınm sebeplerini genel olarak yukarıda açıklamış bulunuyoruz.. Ebu'l . Sahih. arap.Buldân . Zira Samiler'de kâhinlerin ve peygamberlerin çok kere bir peçe ta şımaları eski bir gelenek icabı idi 5° Musa P ey gamb e r'in de böyle bir peçe ta şıdığı in eirde yazıhdır 51 46 Ans kabilesinin soyu hakkında geniş bilgi edinmek için bk.. 35 . S.. Gurer ül-Hasâis.Fida. Şimdi bu dört ş ahsın tarih sırasıyla hayat ve faaliyetlerini gözden geçirece ğiz. Kitab ül . ter.. Paris. S. Leknou II. 189. Reste arabischen Heidentums.. 914). Futuh ül . S. Müruc uz-Zeheb ve Maadin ül-Cevher. Taberi.. tür. adında da anla şılaca ğı üzere Yemen bölgesinde oturan Ans kabilesine mensuptu 46.. Fütuh ül . öt. v. S. 1814 . III. ter. III. 163 v. 163 v. 49 Taberi.

kalkardı . çok güzel konu şur. I.. S. tekmile S. bu haber vahim sonuçlar do ğuracak bir ş ekilde yayıldı .. e.Yemen" ad ını verip kahinlerin hyafetiyne bürünmü ş bir halde dola şmağa ve gitti ği yerlerde "R ahm an" ad ına konuşmağa başladı 53 Esved'in ortaya at ıldığı haberi duyulur duyulmaz An s ve M e zhiç kabilelerinden ba şkaları da ona mektuplar yollayarak. İşte bu İranlılar'la Yemen'deki Araplar' ın karışmasından meydana gelen yeni nesle Ebnâ adı verilmiştir. o kendisinin de bir peygamber oldu ğunu iddia ve her tarafta ilan etmekle kalmay ıp 52 Ebu'l . . II. Zehebi. 221. a. tür. Esved'in olağanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri: Esved bin Kâ'b bin Avf önceleri kâhinlik eder.. Onun bir e şe ği vardı . S. Halkı dehşet içinde b ırakan bu vah şiyane işi bitirinceye kadar. S. Tarih. ter. II. 2.. IX. 54 Taberi a.. Birçok inan ılır kaynakların verdiği bu haberler. öt. hastalanınca islamiyet'in henüz tam man asiyle benimsenmemi ş olduğu. yüz kadar hayvan ı bir çizgi çizip bunun üzerinde sıraya dizer ve gene s ırasıyla hepsini mızraklar. 55 Caetani. g. a. 111. Mezhiç kabilesinden birçoklar ı onun her arzusuna ba ş eğecek duruma gelmişlerdi.. İber. Tarih übisiam. Pek çe şitli hayvanların alıştırıldıkları takdirde yapt ıkları birçok marifetlerden biri olan bu hareket o zaman Esved'e itibar edenler tarafından mühimsenmişti Sırası gelince anlat ılaca ğı üzere Esved teriplediği bir nümayış gününde. İbni Haldûn. bizde onun kâhinli ğinin yanı sıra. S. 341. 189. Mirhond. 50. Esved öyle acâip maharetler gösteriyordu ki. Kendisine "Rahman ü 1. hiçbir hayvan çizginin üstünden kımıldamaz. g. 53 Belâzûri. s. arap. I.Fida.. Bu arada Hristiyanlar ın enkesif oldu ğu Neer an ş ehri halkı da Esved'e kolayl ıklar gösterdi 54 Yemen'de o sırada Ebna'lar hâkimdi 55 Habeş boyunduru ğundan kurtulmak için Ir a nl ı1 ar'ı yardıma çağının§ olan Yemenliler. yılında Hazr et -i Muhammed vedâ hacc ından dönerken. tatlı sözleriyle olduğu gibi halka gösterdiği bir takım hokkabazlıklarla da cahil insanları aldatmasını pek iyi bilirdi 52 Asıl yurdu ve do ğduğu yer K e hf-i H ub b ân idi. o secde eder. e.. Esved hayvanın kula ğına eğilip: "Rabbine secde et" dedi ği vakit.S. . yahut ba şka dinlerle omuz omuza ya ş adığı bazı bölgelerde. 163 v. "Kalk" diye emir verdi ğinde de. II. bu sefer de yıllarca süren Iran boyunduruğu altında yaş amağa mecbur kalmışlardı . . Bir müddettenberi sessiz çalış an Esved bu haberi duyar duymaz peygamberli ğini ilan etti.. S.. 171.. Hicret'in 10.B. ter.94'de belki de bir yanl ışlık eseri olarak"Ebnalan yani Habe şlileri" dernekle Ebnâ'larla Habe şlileri biribirine kar ıştırmıştır. I. kuvvetli bir ipnotizmac ı olduğu kanaatini haklı olarak uyandırmaktadır. P ey g amb e r'in hastalığı haberi Esved'e ula şır ulaşmaz. g e. 36 . III. ondan taraf olduklar ını bildirdiler. Ravzat us-Safa.. tür. 915.

S. H a zr et -i Muhammed'in oraya tâyin etmi ş olduğu Amr bin Hazm. Oluncaya kadar bu vazifesi devam etti. Yukarda da söylendiği gibi Mezhiç kabilesi onun göstrdi ği acaip maharetlere hayran kalmış ve onun peygamberli ğini kabul etmişti. Tahir bin Ebi Hule. III. III. Hristiyan ve M e c ilerden ald ığı cizyeye muhalefet etmekle kalmayıp Hazret-i Muhammed'in hasta olmas ından fay56 Taberi„ tür. Necran halk ı bunları sürüp şehri Esved'e teslim ettiler". I. Esved'in irtidad etti ğini ileri süren bu ünlü tarihçinin iddias ını öyle kolayca kabul etmemiz mümkün de ğildir. Dazaveyh gibi önemli memurlar Peygamber'den aldıkları mektuplar üzerine haz ırlanmağa başlamışlardı ki. S. Topraklar ının bize b ırakınız .. g.. Âmir bin Şehr ül-He ınedâni. Cerir o yıl Müslüman olmu ştu. Cerir bin Abdullah Beceli'yi İslâmiyet'i kabule çağırmak üzere Esved'e gönderdi. O sırada Necran valisi. Hemdanlarınki A'mir bin Şehr. 57 Ebul'-Fida. e. mektubunda "Ey yabancılar. 44. O.. 59 g. I. I. Bunlardan birkaçnun adı : Şehr bin Bâzan. S. S..Sehir ve kasabalar da Bazan' ın emri altında idi. tür.. Zira T ab eri de onun İslâmiyet'i kabul etti ğine dair bir kayda tesadüf etmediğimiz gibi. 60 Taberi a. biz bu toprak ve toplanan mallara.bütün Yemen'i kendi hâkimiyeti alt ına almaya te ş ebbüs etmişti. "Esved irtidad edip peygamberliğini iddia eden yalancılardandır. S. III. sizden ziyade müstehak ız" diyordu. Firuz. ter. ter. a. Necranlılar da ona bazı vaitlerde bulunmu şlardı . Esved'den de bir mektup ald ılar. Ebu Musa el Eş'ari.." Esved'in İslâmiyet'i kabul etmedi ğine dair ba şka bir delili de S eyrin rivâyetinde buluyoruz 60 Yemen'de isyân ba şlayınca Peygamber'in tâyin etmiş olduğu A. öt.: Tanr ı elçisi. Yalâ bin İTmeyye ve Amr bir Hazm ile Ziyad bin Lebid'tir. S.. e. g. Esved Müslüman olsaydı . 214. 163. Bâzan ile birlikte Yemenlilerin İslâmiyet'i kabul etmesinden memnun olmu ş ve Bazan' ı bütün Yemen ülkesinin valiliğine tâyin etmişti. vergileri hakk ıyla alıp almadıklarım kontrol etmek ve İslam dininin teferruat ı hakkındaki bilgileri halka ö ğretmek maksadıyla oraya yollanmış bulunuyordu ".. B el â zûri'de bunun tam aksini ispat edecek olan şu sözleri görüyoruz: "Tanrı Elçisi öldüğü y ıl. tür. 42 v. Esved İslâmiyet'i kabul etmedi ". Bazan ölünce Tanrı Elçisi bu vazifeyi sahabeden baz ıları arasında böldü. ter. arap. 171. e. Necran'da Müslümanlar'dan Amr bin Hazm ile Hâlid bin Said bin el-As " bulunuyordu. 37 . e. ül . Esved Medine hükümetinin Yemenli Müslüman halktan toplad ığı zekât malları ile Mus evi. Mu' az bin Cebel ise Hazret -i Muhammed taraf ından Yemen'e gönderilen vali ve memurların.Fida der ki ". a. 271'de Hâlid bin Said bin el-As' ı San'a'da vali olarak göstermektedir. 58 Belaziiri. Hâlid bin Said bin ül-ks. Abdullah bin Kays. . ilimizden aldığınız toprakları bize veriniz.. Müslüman memurlara böyle bir mektup yazmazd ı .smir bin Şehr.. Anlaşılıyor ki. tür. San'a valisi ise Şehr bin Bâzan idi. Necran halkı ona mektup yazd ı. g.Hemedâni.

a. ter. I. Böylece Veber bin Yuhannes'i. S. sonra da di ğer orientalister (bunların en sonunculanndan olan Höhnerbach da dahil) kitaplannda kabul ediyorlar. S. Çünkü Belazûri. 220) de Firfız'un ş öyle bir kasidesini kitab ına almaktadır: " benden önce Islâmiyet'i kabul edenlerin Müslüman olmalar ı bizi Muhammed'e. 111. Bu ayaklanma. aile ve tabasma itaaattan ahkoymad ığı gibi islannyet'ten olan payımızı da eksiltmemiştir " Bu kasideyi Firûz. III. .Bu iddiay ı Kays için kabul etsek bile Firûz ve di ğer Ebna hakkında münaka şasız kabul etmemiz pek güçtür. S. 62 Bu >Imir bin Şehr ül . onun valiliği sırasında Yemen'de islamiyetin yay ılmaya başlaması.. 172) yazmakta. Kurey şliler'in Yemen'deki hakimiyetini de yıkmak istiyordu.An s i'ye kendi ülkesinde ilk kar şı koyanlar Âmir bin Ş ehr ül ..dalanarak. Esved'in isyanı kısa zamanda bir yangın gibi güney Arabistan'a yayıldı ... Ayn ı zamanda bu kimselere de. Gene bu konuda.. emirlerini ve tavsiyelerini bildiren mektuplar yoll ıyarak Hic a z'dan çok uzakta bulunan bu bölgelerdeki isyan hareketlerini bast ırmağa koyul du. Buna karşı. Firûz ile Cüşeyş üd-Deylend ve Dazavehy'i istahri'ye ve Cerir bin Abdullah' ı ise Zu-l-kila ile Zu Zuleym'e elçi olarak yollad ı ". e.. II. S. Tahran 1333. hasta olmas ına ra ğmen. Çünkü kaymbabası Bazan Müslüman idi. ayrıca Taberi (tür.Fi d a'mn söyledi ği gibi Esve d'in dinden dönmü ş olması bahis konusu olamaz. Büchner (Encylopedie de l'Islam.. VI. 38 . a.Hemedânryi ırkdaşı Şehr bin Bâzan veya Bazan ile kan ştırmamamak gerekir. 221.. Şu halde Ebu' 1 . Müslüman bile olmadıklarını iddia ediyor ve onun bu fikrini önce Caetani. İ bni Ab b as'a göre Esved ül . 214. S. H a zr et 'i Muhammed.. arap. Ebnalara yardım etmelerini bildirdi. ter. peygamberlik iddialarını ise sadece bu emelinin tahakkuk etmesi için bir vas ıta olarak kullanmıştı . Firûz'un Islâm' ı kabul ettiğini (arap S. Habib üs . Dazaveyh've ileride de görece ğimiz Kays bin Mak şuh'un Müslüman memuru olmak şöyle dursun.Ebnâ'dan olan Azad'm Müslüman oldu ğu da şüphe götürmez.Siyer. yeni ülkeler fethetme ğe önem vermi ş . Yemen'deki Ebnalara bir elçi göndererek E sv e d'le sava şmalarım ve onlara yazmış olduğu mektupta adları bildirilen baz ı kimselerden yardım istemelerini emretti.. aynı zamanda İ slâmiyet sayesinde üstünlü ğünü muhafaza eden Ebnalara kar şı idi de. 102'de) Firtiz'un Müslüman oldu ğunu tekrarlamaktadır. II. 448'de aç ıklamış tır. İşte böylece milli bir isyanın başına geçmiş bulunan Esved yeni bir din kurmaktan ziyade. S. 61 Taberi. 36'da Ebna'n ın Mecusi olduğunu hatta Firûz. Medine ile Yemen aras ında bir ihtilafın mevcut olmamas ı. Skizzen. III.Hemedûni ile Firûz ve Dazav ey h 'olmuşlardır 62 Mirhond daha önce ölmüş bulunan B az an' ın Müslüman oldu ğunu 63 ve Yemen halkını islam'a te şvik ettiğini kaydetmiştir ki. Aksi halde Resulullah ırk ve din bakımından yabancı olan bu unsura dayanarak Esved'in ortadan kald ırılması gibi mühim bir işe te şebbüs etmezdi. I. sadece Medine hükûmetine kar şı değil.. 64 Wellhausen. Arap Kays ile mücadeleye ba şladığı sıralarda söylemi ştir. S. Bunu teyid eden daha ba şka kaynaklar da vard ır. Kendisinin de Müslüman oldu ğu Hondmir. 63 Mirhond. e. g. bu iddiamn do ğruluğuna bizi inandırmaktad ır 64. g. tür.

Şehr'in kansıdır. S. I.Efkel ül Ezdi gibi ş ahsiyetler vard ı ki. S. Kitab üt ... arap. Leyden 1940. Esved'in ortaya at ıldığı sırada San'a valisi Bazân' ın oğ bulunuyor ve pek tabii olarak onu en büyük dü şman kabul ediyordu. bunlar mensup oldukları kabilelerin en ileri gelen insanlar ındandılar. a.Siyer. Mahmud üs . e. ter. III. H adramavt bölgesi sınırından Tâif vilâyetine ve Bahreyn bölgeinden Aden'e kadar olan bütün topraklar ı eline geçirmi ş bulunuyordu". 35 .Esdri'ye rastladı . V. Mezhiç'lerden.. a. I. Birkaç gün sonra Müslüman kuvvetleri. 78. S.. 66 İbni Sa'd.. İkisi birden Hadramavt bölgesine s ığındılar. Esved'in yamnda Kays bin Abd-i Yegiis (buna Kays bin Hübeyre Makşuh Muradi de denmektedir) 66 Mu aviy e bin Kays ül . Eyyüb Sabri. hakikatte Azad. g. Müslüman olanlar da ya kaçmak yahut dinlerinden dönmüş görünmek mecburiyetinde kald ılar. Zebid'lerden. Arap.Harisi ve Yezid bin el . 474'de yanlış olarak Merzubâne Azadi. 39 . Yezid bin Husayn ül . III.. S. Skizzen. 178). I. çok kere adet oldu ğu üzere ma ğlisıp başkanın karısı Merzubâne Âzad ile evlendi 68 . 383. S. Esved Ş ehr'i öldürdü 87 San'a'yı zaptetti. Bu arada Peygamber'in Yemen'e. Üded'lerden birço ğu ona uymuşlardı . Muaz bin Cebel Sekun kabilesine. 68 Wellhausen. Ş ehr bin Bâzân. Ebu Musa da Sekeısik kabilesine misafir oldular. Esved kendi peygamberli ğini kabul etmek istemiyen Ebrıdlara pek fena muamelelerde bulundu. 70 Taberi.. vergi âmillerini kontrol etmesi ve İslâm dinini oradakilere ö ğretmesi için görevlendirip yollad ığı Muaz bin Cebel de kaçtı . İ st.Cenbi.. Mârib'de Ebu Musa el .. ların adeta hâmisi olmuştu 89 Bu süre içinde Esved. 31. g. Di ğer Müslüman memurlar ın her biri o günlerde sığınacak yerler aradılar ve bu arada Ak kabilesi de bun. S. . onun Şaub bölgesinde olduğu haberini aldılar. 67. 1297. Ziyad ül-Kindi ile zekât meselesi yüzünden meydana gelen anla şmazlık sebebiyle K in de halkı da irtidad edip Esved'den taraf olmu şlardı ". Arap. 65 İbni Haldûn.. 67 Taberi.Tabakat ül . VI.. S. 171. iber. Ş ehr bin B âz ân da isyan ın yirminci gecesinde Esved'e kar şı harekete geçti. Çünkü Necran'daki Müslümanlar'dan olan Ben ül-Hâris'ler bile irtidad ederek Esved'i Necran'a davet etmi şlerdi. Burada Esved Sana'y ı ele geçirdiği vakit Hölid bin Said bin ül . Höhnerbach. 'e göre Mak şuh lökabun almasının sebebi bö ğür boşluğundaki bir hastalıktan ötürü da ğlanmış olmasından ile gelmiştir. Böylece kuvvetlenen Esved.bazı râvilere göre ise Muhacir bin Umeyye'yi oradan d ışarıya çıkarmıştır. (Belözöri. S.. 215. San'a'dan d ışarı çıktı . Yalnız  k . 214.Kebir. San'a'ya do ğru yürüdüler ve zafer rüzgarı pek de umulmad ığı halde Esved tarafına esti. Bözön' ın karısı olarak gösterilmiştir. Necran'a do ğru ilerledi ve isyanın onuncu gününde Neer an' ı zaptetti.. tür. ter. 69 Belödiri. tür. S.lu Ş ehr. e. tekmile.. S.. 112.

Fakat şöyle bir misal veriyor: "Kays'm Müslümanl ıga.. D azeveyh ve K ays' ı küçümseme ğe. bazı kıyı bölgeleri eline geçirme ğe muvaffak oldu. Bunun için Muâz ve arkada şları Hazreti Muhammed'in emirlerini Kays'a anlattılar. Kays bin Makşuh ül-Muradryi Ebnalar ı kendi tarafına kazanmak için Ferve bin Müsik ül-Muradi ile birlikte Yemen'e yollam ış . g. Muâz bin Cebel. 73 Belaziiri. e. e. Esved peygamberlik iddias ına kalkışmca Amr bin Mâdikerib de irtidad ederek Esved'e tabi oldu. 172. S. S. Geri kalan bölgelerde. karısına duyduğu hayranlık onu bu kabileye son derece s ıkı ba ğlarla ba ğladı .. ter. karşı' kötü davrandığıııı 40 . Şehre girdikten sonra Ebna'lardan olan Firaz'u kendi taraflarma meylettirme ğe muvaffak olmu şlardı". Galâfika. As er. tür.. Kays bu daveti gökten inmi ş bir müjde gibi sevine sevine kabul etti. Müslümanlar ona kar şı cephe aldılar. Peygamber'in emirlerini yerine getirmtk için derhal harekete geçti. dinin korunmasını. Esved'in hiyle yoluyla yahut çarpışılarak ortadan kald ırılmasım. 221: Amr bin Madikerib Islam olmu ş ve Peygamberden Zebid'in emirliğini istemişti. III. 101. Fakat Peygamber buralarm emirli ğini başkalarına verince. Esved bu büyük ve kolay zaferlerden pek ziyade gurura kap ıldı . S. II. Esved böylece geniş topraklara sahip olunca. Ş er ce. S. komutanlarından ve Ebna'dan olan Fir ılz. g. O. memleketine döndü. Bu s ırada Peygamber'in Sekun'lara sığımmş olan memurlarından Muâz bin Cebel bu kabilenin bir kolu olan Beni Bekr'den bir kadınla evlendi. 72 Mirhond.. Mezhiç kabilesi valiliğini de Amr bin Mâdikerib'e vermi şti". 47). a. 112. Askerin komutas ım Amr bin Madikerib'in ye ğeni Kays bin Abd-i Yegils'a" Ebnalar ın idaresini Firılz ve Dazaveyh'e.kabilesi kıyı bölgelerde Esved'e boyun e ğmemişti. ter. Mezhiçliler. Bu mektupta Hazret-i Mumed. Aden ve el Cend'i hükmü alt ına aldı. Kays'ın Esved'den korktu ğunu ve belki bir gün kendisini ortadan kaldırmak isteme ği düşündüğünü tahmin etmi şti. o. tür. bunlar ise San'a civarına gelince Esved'den taraf görünerek. mektubu getiren Veber bin Yuhannes'tir (Taberi. arap. Bu rivayetin do ğru olmadığım Höhnerbach da kabul ediyor. İşte tam bu s ırada Hazret-i Muhammed'in mektubu bunlara ula ştı.. dinden dönenlerle sava şılmasım. I. yardımı ümid edilen ve dininde sebat gösteren herkese sözlerrinin eri ştirilmesini emrediyordu. Bu suretle de birçok Müslüman memurlar Muâz sayesinde bu kabile mensuplar ı tarafından himaye gördüler. a. Bu sırada Esved'in baş arısı daha da artt ı. Seyf'in bu husustaki rivâyetine bak ılırsa. Bundan ötürü Yemen kolayca Evved'in eline dü ştü diye kaydedilmi ştir. 71 Höhnerbach. onlardan yüz çevirme ğe meyletti.. Hamdanhlar ve başkalarınan müte ş ekkil bir birlikle şehre girme müsaadesini alabilmişlerdi. Kays hakkında buraya kadar verdi ğimiz bilgi Belazari'de biraz daha değişik olarak şöyle anlatılmaktadır: Hazret-i Muhammed. vilayetlerin idaresini baz ı kimselere vermeği uygun buldu..

Fakat Esved bu hususta casuslar ı vasıtasiyle bazı haberler almış olacak ki. Ey Esved. senin düşmanlarının taraf na ı geçti. Kays gibi taraftarlara sahip ve ku şku uyandıran önemli bir ş ahsi. hatta bizzat Belâzâri (Ter. Kays bin Abd-i Yegils'u ça ğırtıp ona: "Ey Kays. 173). Böylece Müslümanlar'dan Cü şeyş üd-Deylemi. ihaneti içinde sakladı. Firûz.. Ter. Ey Esved. "Şeytan diyor ki. Bu nokta Höhnerbach' ın gözünden kaçmış olmak. 41 . Kays bin Abd-i Yeg ıls çalışmaya koyuldular ve gereken yerlere mektup lar yolladılar. Ter. Kays arkada şlarının yamna koşup durumu anlatt ı . Tür. hem de Hazret-i Muhammed tarafından memur edilmi ş bir ş ahsi. Seytan'm yalan söylediğine. Kays'ın Halife Ebu Bekir'e kar şı cephe almas ı. E ğer Kays samimi bir Müslüman olsayd ı. Zul-Hinıar'm başına andiçerek. Şeytan bana. Yemen'in ikinci Ridde'sinde Müslümanlara kargı ityi davranınamıştır. Kays'ın bu hararetli konu şmasından. Bunun için Bel'azürrnin yazdığı doğru olamaz diyor. Zi Kilâb. Amir bin Şehr. Onlar Esved'in şüphelerinin ortaya çıkardığı bu büyük tehlike ve tehdit alt ında ne yapacaklar ını düşünürlerken. onun başını kopar. Zira Esved gibi cebbar ve zeki bir adam ın. I. onu inandırmağa çalıştı. Zi Zuleym' ın Esved'e karşı harekete geçtiklerini ve kendilerine yard ım vaadleriııi ihtiva eden haber(Seyre göre) bir takım misâllerle Yemen'in birinci Riddesinde açıkça görüyoruz". safdilâne bir şekilde San'a'ya kabul etmesi. o şeref derecesinde sana denk olduktan sonra. a. Hffibuki Kays asil. "Neler" diye sorunca. öyle kolayca tasvib edilebilecek iddialardan de ğildir. birçok kaynakların verdikleri haberlere aykırı düşmekte. Esved'in öldürülmesinden sonra Yemen'de ikinci bir ridde olay ını ortaya çıkarmak suretiyle islâmlığın başına yeni bi gaile açmazdı . S. I. Ebna'yı sürüp çıkarması da.Bizce Taberrnin Seyf'den ald ığı yukarıda yazılı birinci fivâyet daha doğrudur. Kays on dan bu sözleri işittikten sonra korktu. g. o (Yani Esved'in şeytanı) neler söyledi biliyor musun?" dedi. yahut başını kesecek" diye söylüyor dedi. Zi Zrıd. Zi Merran. onun şerrinden sakın. Esved'i kendi vücudundan daha aziz tuttuğuna ve hiyanet fikrinden çok uzak bulundu ğuna. Bu rivâyet ise ileride de gösterileceği gibi. bu rivâyeti gene adlar ını açıklamadığı râvilere dayanarak cerhetmektedir. e. Esved'in öldürülmesinden sonra vukubulan Yemen'deki ikinci Ridde sırasında. Seyf'in verdi ği haberlerin do ğruluğunu teyid etme ğe yardım etmektedir. Esasen l3elâzfıri menşeini göstermediği bu rivâyetin hemen altında şöyle demektedir: Onlar Yemen'e geldiklerinde Hazret'i Muhammed'in ölüm haberini aldılar (Belâzûri. onu serbest b ıraktı. 71. Dazaveyh. sen Kays' ı yak ın adamlarından kadın. Höhnerbach. yoksa devletini elinden alcak. ağaçtan meyve kopar ır gibi. 172). Esved'in şüpheleri belki de biraz hafiflemi ş olacak ki.

Kays: "Ey amcamm kızı" diye Azad'a hitap eder ki. dinletemediler. 74 Taberrnin Zökir Kadiri Ugan tarafından yapılmış olan tercümsinde (III. Çünkü onlar Hazret-i Peygamber'den Esved'e kar şı bir hareket haz ırlamaları için mektup almışlardı San'a'dakiler Esved'in şüphelerinin artmas ından ve kendilerinden önce harekete geçmesinden korktuklar ı için evvelce Şehr bin Bâzânia bunun öldürülmesinden sonra da Esved'in kar ısı olan Azad ile i ş birliği yapmak gerekti ğine karar verip Azad' ın ameasıoğlu olan. amcas ımn kızı Merzubâne Âzad'm yanına girer ve Esved'in yaptığı kötülükleri ona hatırlatır. Gene Seyf bu defa men şei Fir z'a dayanan (Taberi. ama Esved bu söze hiç bakmaz. S. kendilerinden emir almadan harekete geçmemelerini yazdılarsa da.satırda) birinci şahısta konuşan Cü ş ey ş yerine Kays yazılmıştır.. Ancak hadiseler. Firûz'u d ışarı çıkartır. Ter. g. 60) rivâyetleri naklederken. kocas ının katili olan Esved' in dünyada en çok nefret etti ği insan olduğunu. 221: Karısının. 76 Mirhond. belki de öldürülmekten onu kurtar ır. S 50.. S. a. ter. Çünkü Cüşeyş . 42 .D eylemryi saraya gönderdiler 74 Burada Taberi (Tür. gusletmez.. Şu halde Firûz'un saraya gitti ği muhakkaktır75 . Sonra Firûz saraya gönderilir. Cü ş ey ş ve taraftarlar ı onlara . S. e. 112. Âzad. Sadece "Bunlar Esved ile evlenmi ş bulunan eski vâlinin karısı Merzubâne'ye gizlice adam gönderdiler" diyor. yâni Kays. 50) Seyf'in bizzat C ü ş ey ş 'd en nakletti ği birinci rivâyete dayanarak. yani Seyf'in Firûz'a dayanan ifadesi her iki fivayette de mevcut oldu ğuna göre ikinci rivâyet esas olarak alınabilir. ikinci rivâyette daha k ısa. üçüncü ziyareti Firûz'un yapt ığım bizzat itiraf etmektedir. III. Şöyle ki: Firûz saraya gider. Merzubâne Âzad' ı ziyaret eden kimsenin. Merzubâne imdada ko şup akrabası olduğunu söyliyerek. I.75 Belâzfırrde (rap. 5. kendisinin saraya iki defa gitti ğini bildirmekle beraber. hemen hemen ayn ı vak'a tekrarlanır. San'a'dakiler. hep uyur" dedi ğini kaydediyor. II. Ter. kadınların şeref ve haysiyetlerini çi ğnediğini. tür. Âzad Firûz'un süt karde şi olduğunu ve onunla her zaman konu şacağım söyler. S. Zira Kays Arap.. Esved hakkında "Esved pis bir adamdır. D azaveyh. Firûz üd-Deylernrnin izad' ı ziyaret etti ğini söylemektedir. Firûz ü d . Âzad ise Ebniklan'd ır. bu imkânsızdır. 172) bu hususta bir kay ıt mevcut de ğildir. onun amcas ı oğlu olan Firûz oldu ğunu kabul etmek her halde daha do ğrudur. . Firûz.. . daha kestirme olarak anlatılmıştır. kendileriyle hemen iş birliği yapni'a ğa hazır bulundu ğu karşılığını verir 76 İşte bu sırada içeriye .. Cüşeyş'in Azad'a gönderildi ğini yazmaktadır.. Cüşeyş 'den şüphelendiği için onu döver. Bu iki rivâyetten hangisinin do ğru olduğunu kesin olarak söylemek güç olmakla beraber. Tük.leri aldılar. artık onu yok etmek tamam geldi ğini söyler ve ondan yardım ricasında bulunur. Eşini öldürdükten ba şka halkı sefil ettiğini. III. Şarap içer. Birinci rivayette Esved.

San'a meydanında nefret uyand ıran müthiş bir sahne haz ırladı : Şehir halkını meydana topladı . Hayvanlardan hiçbiri çizginin öte tarafına geçmiyordu.. Firüz'un üstüne at ılıp başına vurma ğa başlar. Firaz'u saray ında görünce şüpheleri büsbütün artt ı . 80 Firfız üd . 448'de Azad'm Müslüman olduğu açıklanmıştır. Tarih übislâm. kocas ını muaheze edince. Esved'in şüpheleri korku halini alma ğa başlamıştı . Topluluğun ortasında durdu. S. öldü. g. III. At kanlar içinde sokaklarda ko şmağa başladı ve sonunda yere yıkıldı . Bir gün. bu defa ş eytanın: "Ey Esved.. III. nefret ve korku içinde kalmışlardı. Elinde hükümdarhk mızrak' oldu ğu halde sarayından çıktı . Esasen Hazret-i Peygamber'in mektubunu alm ış bulunan Necran'm Müslüman kalan ahalisi de ba şka tarafa göç edip bir araya topland ıklarmdan. tür.. ey Esved. ter. III. O..Esved bin Kâ'b girer. Sonra hükümdarlık atım getirtti..beylemPnin Seyf yoluyla intikal eden rivâyeti (Taberi. Gene başını yere koyup dinledikten sonra.. Fil-az bu tehlikeli i şten böylece kurtulup arkada şlarının yanına geldi. 43 . S. Firaz'un kar ısı Azad ile böyle samimi bir ş ekilde hasbihal etti ğini görünce. Esved yapt ığı hareketten utanç duyup özür diler 78 . Taberi. hayat ından pek fazla ümidi kalmam ış bir halde bu adamı takibe mecbur kaldı . Daha sonra Esved m ızrak" elinde oldu ğu halde yere kapand ı 79 Bunca hayvanı uğruna kurban etti ği ruhun sesini duymak istermiş gibi kula ğını yere vermişti. dedi.. Fakat Azad. Firaz'da da bir hançer sakl ı idi.. onu yakalayıp "Hükümdar seni çağırıyor. ter. 77 onun kendi akrabası olduğunu söyleyerek. 341'de de "Melek bana haber verdi" şeklinde bir riayet vard ır... O. bundan sonra hayvanları bıraktı . 49) Esved'in ağzından nakledilirken "melek" şeklinde olup diğer bazı Islami rivâyetler bunu " şeytan" şeklinde nakletmişlerdir. bu sırada nefsini korumak gerekece ğini . Esved. tür. 77 Hondmir. 59. 50. sen ise tilkilik ediyorsun" demesi üzerine. I. Bundan sonra elindeki m ızra ğı ile hayvanlara vurma ğa başladı. meydanda kumun üzerine bir çizgi çizip bu hayvanlar ı çizginin boyunca hep bir hizaya dizdi. Kays bin Mak ş uh âsidir. Esasen aynı cildin 57. onun sağ elini ve sağ ayağını kes" dediğini haber verdi 8° Firaz bu sözleri duyunca kalabal ığın içinde kaybolma ğa te şebbüs etti Fakat evine yakla ştığı sırada Esved'in adamlar ından birinin. 78 Buraya kadar yazd ıklarımız aynen Cüşeyş için de rivâyet edilmi ştir Bk. Zehebi. Böylce bir müddet durduktan sonra. 48.. duğu açıklanmıştır. S. S. a. ba şını yerden kaldırıp: Yan ımda bulunan melek bana. Gene Taberl. tür. III. 79 Taberi.. onun başını kes" diyor. Zu'l-Himar' ı devirmek isteyenlerin hepsinde oldu ğu gibi. I. Esved bundan sonra yüz kadar deve ve inek getirtti. Hazır bulunanlar bu müthi ş manzara kar şısında. Firûz âsi ve azgınlardandır. e. fena halde kızar. hayret. tür. S. hayvanın ağzına mızraki ile vurduktan sonra onu sal ıverdi. syfasında birinci şahısta konuşan Cüşeyş üd-Deylemi ol. o. ter. ter.

Buradan odaya geçtiler ve Esved'in o gece öldürülece ğini Firöz. Art ık her ne bahas ına olursa olsun. a. San'a halk ına biraz evvel öldürdü ğü hayvanların etlerini bölmesini emretti. az önce Esved'in davetini kendisine tebli ğe gelen adama pay vermedi. korku ve şaşkınlık içinde kaldı . S. ter. Fakat. III. onun başımn bulunduğu tarafı Firûz'a iş aret etti. Esved uyanabilir. Merzubane. O da Firûz'u Esved'e şikayete gitti. silahını gizlice hazırladı . Esved her halde bu gece iyice sarho ştu. bir yandan da " şeytamyla konuştuğu Kususi dille" birşeyler söylüyordu.. vakit geçirmeden suikasdi sonuçlar ıchrmak gerekiyordu.. bir kandil ışığını takip ederek vard ı. kendisine yaklaştırmadan. g. A. S. Bunun için Esved'in dü şmanları. Firûz etlerin da ğıtılmasında gereken ihtimamı gösterdikten sonra. K ays ise ben gürültü ederim. Esved'in öldürülmesi: Önce suikastçiler geç vakit arkada şlarına direktifler verdikten sonra sarayın arka tarafına açılmış bulunan deliği genişletm. Sonra Kays bin Abd-i Yegös. gözlerini açm ış Firûz'a bakıyor.. onu ve sonra yan ında bulunan adamlar ını hançerliyecekti. Esasen. Tanrı adını anarak kendisini işkenceli bir şekilde öldüreceğini. Dazaveyh hep birlikte bu delikten içeriye süzüldüler. 44 . Fakat bu sözleri i şittiğini hissettirmeden. Firûz. Şayed Esved kendisini öldürmek isterse. diyerek F ir z 'un onu öldürmsini teklif etti ve buna karar verildi Firûz k ılicım arkadaş larının yanına bırakarak (ihtimal unutmu ş olacak). Esved'in yatt ığı odaya. niyetini yüzünden anlam ış olmalı ki. Azad'a söyledi " C. II. Firûz'u tekrar saraya ça ğırtarak.e ğe koyuldular. 81 Firûz'a dayanan Seyf'in rivâyetinde. S. Esved'e yakla şıp onun yüzünü görünce. 222'de böyle söylüyorsa da Taberi. Merzubâne'ye bir adam yoltay ıp tertibat almak üzere kendilerine yard ım etmesi gerekti ği haberini ulaştırdılar. adama vadederken buldu. Esved onu görür görmez. Esved'i öldürmek işini D az a v ey h. ihtiyarh ğım ileri sürerek 82 reddetti. tür. Esved'Ie kar şılaşanın Firûz olduğu ve Esved'in Firûz'u döverek dışarıya çıkardığı yazıhdır. Firûz. aha evvel davranarak. sarayın arka tarafında bir duvar' ın iç kısmından beraberce bir delik aç ıp sonra perdesini indirdiler. onlar da muhafız kuvvetler olarak vazife görmekte idiler. Firûz onun emrini yerine getirdi. yaya olarak Esved'in yan ına geldiği sırada onu. Onu yata ğan içinde ba şı ayağı ne tarafta oldu ğu belirsiz bir şekilde yatmış ve horluyor buldu. e. Fırsatı kaçırdığı takdirde her şeyin mahvolaca ğım bilen Firûz.düşünerek..zad. emri yerine getirdi ğini haber verip çekildi. 82 Mirhond. Çünkü o. bir eliyle . Himy e r ve H amd an'lara haber gönderildiğinden. 62'de "şiddet ve hiddet gösterdi ği sırada elinin titredi ğini ileri süren şahsın Kays olduğunu" rivâyet ediyor.

Firâz'un rivâyetine göre de Firilz yaln ız olarak). S. S. baz ı kayankların ifadeleri bu iddaya uymamaktadır. IX. Taberi. Firâz ve Arap Kays o geceyi sarayda Merzubane'nin yanında. etrafa nas ıl haber salacaklarım konuşmakla geçirdiler. Mesela İbni Sa'd (Kitab üt . V. 55. tür. Esved Tanr ı'nın düşınanıdır"" Ezanı işiten halk kalenin önünde toplanm ış Veb e r'i. Bu arada. yahut Ebnâ'dan olan kimselerin bilhassa bunların çocuklarını rehine olarak beraberlerinde götürdüler. 74. Sabaha kar şı saraydan ç ıkıp arkada şlarının yanına geldiler. Filaz arkadaşlarının yanına ko şup kılıcım aldı (Cüşeyş 'in rivâyetine göre hep birlikte. S. küçük büyük yediyüz ki şinin eksik oldu ğunu' farkedip oların serbest bırakılmasını Müslümanlardan istediler. Filaz onun ba şını gövdesinden ayırırken Esved öyle şiddetli bir "bö ğürtü" çıkardı ki. 164. 45 . onlar ın arkalrından adamlar yeti şip yetmiş kadar süvariyi esir almaya muvaffak oldular. III. kaçarlarken de önlerine gelen yerli. Bu teklif kabul edildi. Caetani.. 383) Kays bin Hubeyre Mak şuh'un peygamberlik iddias ında bulunan Esved 83 Ebu'l-Fida. Buna kar şılık Fil-az ve Kays'in vaktinde ald ıkları tedbirler sayesinde. Öyle anla şılıyor ki. Belli kayanklar ımız. S. Taberi'nin dayand ığı ravilerin hepsi Esved'in Firaz taraf ından öldürüldü ğünü kaydediyorlarsa da. III. kapıyı vurarak bu sesin nerden geldi ğini sordular. kzad onlara "Peygambere vahiy geliyor" diye seslendi " Böylece muhafızları kapıdan uzaklaştırmağa muvaffak oldu. odanın dış arısında bulunan muhafızlar koşuştular. arap. Kays ve di ğerleri onun gö ğsüne oturdular. 84 Belazuri. öldüğünü sanarak arkada şlarına haber verme ğe koş arken kzad onun ete ğini çekip. a. g. tür. 117. Ancak hepsinin birlikte onun odasına girmi ş olmaları ihtimali daha kuvvetlidir. Hayret ve korku içinde kalan Esved taraftarlar ı kaçıştılar. San'a ile Necran şehirleri ars ında dolaşıp durdular. a. ter. Esved'in ne ş ekilde cezaland ıracağım merakla beklerlerken. Veber oradan ş öyle bir ezan okudu: "Tanrı uludur. halbuki Caetani bu hususta kayanklar ın verdikleri bilgiye itimat göstererek onun Müslüman oldu ğunu kabul etmektedir. tür. Taberi. g... 173. e. tekrar onun odas ına döndü.. bir Tanrıdan başka Tanrı yoktur. Veber bin Yuhannes'in Müslüman olmad ığım iddia ediyor. Kays ve ötekilerin Firaz'a yard ım ettikleri hussunda birle şmektedirler. I. Tanrı uludur. 217.. Veber'in yanında bulunanlar Esved'in öldürülmü ş olduğunu ilan edip teyid makamında onun ba şını halka fırlattılar. ne yapacaklar ını.. bu cüretkar Müslüman'ı ". III. S. Esved'in henüz ölmediğini söyledi. Kar şılık olarak.. e.Tabakat. ter. boynunu k ırdı .onun sakalı''ı tutup. S. ter. Dazaveyh. Böylece San'a'y ı terketme ğe mecbur kalan Esved taraftarlar ı. 85 Wellhausen. S. Muhammed'in Tanrı elçisi olduğuna tanıklık ederim. Ezd kabilesine mensup Veber bin Yuhannes'i de alarak şehrin en yüksek kalesine ç ıktılar. alınan rehineler geri verildi.

165.. 131) gibi kaynak kitaplar... Taberi. tür. 448. "Esved'i öldürenler aras ında Firûz üd-Deylemi dahi vard ı" demekle Firû z'u Kays ile işbirliği halinde göstermektedir. 222) da ise bu rol Kays ile Firûz arasında bölünmüştür. İbni Haldfm.. 389).. 52).i Muhammed'in bu yoldaki "Esved öldürüldü. S. Firûz'un Esved'i katletti ği hususundaki haberler daha a ğır basmaktad ır. III. Halifesi Ebu B ekr'in eline varabilmi şti Zira baz ı tarihler. ter. Esved'in boynunu kırdığım. e.. ilahi bir kaynaktan alarak. aralarından birini başkan seçmek hususunda anlaş amadılar.).. 164. ter. a. Mirond' (Ravzat üs . Ebu'l-Fida (Tarih I. e. 173) onun Peygamber'in ölümünden be ş gün önce öldürüldü ğünü ve bu haberin Ebu Bekr'in Hilafet° geçi şinin onuncu gününde Medine'ye ula ştığım yazmak86 İbni Haldün. S. 52).. e. sonra geri dönüp arkada şları ile birlikte tekrar Azad' ın yanına döndüklerini. Halbuki Buhari (Sahih-i Buhari. I.. II. S..Buldan. hadiseye en yak ın olan ça ğda bile inanc ın bu yolda olduğunu teyid eder. Burada Firûz'un silahs ız olarak Esved'in odasına girdi ğini.İber. Belâzûri de (Filtuh ül . onun Esved'in öldürülmesinden bir gün sonra öldü ğünü kaydetmişlerdir ". 208. 173) esas olarak Kays' ın Esved'i öldürdüğünü anlatmakta ve biraz a ş a ğıda bazı râvilerin onun Firûz tarafından öldürüldü ğünü zikrettiklerini pek kısa olarak kaydedip geçmektedir. tür.. I.. I. S. Hondmir. Zehebi (Tarih ül .. S. e. 87 El-Vatvat. a. Bir yandan da bütün olup bitenleri mektupla Peygamber'e bildirdiler. S. Nihayet Medine'den yeni bir emir gelinceye kadar Sehabe'den olan Mu' az bin C e b e l'i seçtiler".. Esasen Hazret . I.. S. Ayrıca İbni Sâ'd gene (V.. I. S. II. haber verdi ği "Esved öldürüldü.. a. g. Peygamber'in gâipten ald ığı bu haberi kaydettikten sonra. 57) gibi tarihçiler de Peygamber'in ölmeden önce.Sefa. III..Nevevi (I. Fakat. 164). Ebu'l-Fida. tür. g. tekmile. VI. Skizzen. III. ter. Müslüman memurlar gene eski yerlerine dönme ğe başladılar. - Yukarıda açıklandığı gibi. S. . İbni Haldiin (Kitab ü]. 131. 52. a. S.İslam. İ ber. Dikkat edilirse. onu sâlih bir insan olan Firûz üd Deylemi öldürmüştür" sözlerine dayanarak Esved'in katilinin Firûz oldu ğu yolundaki kanaatlerini aç ıkça belirtmi şlerdir. g..Vatvat (S. 60). El .. S... Ter. Bundan ba şka. II. S.. Belazûri (Fütuh ül . o zaman Kays' ın onun başını gövdesinden ayırdığını yazmaktadır. 34. Wellhausen. 60. Her ne kadar Caetani bu hususta Mirhond'u mehaz göstermi ş ise de elimizde bulunan (Leknou 1914) bask ısııda böyle bir kayda tesadüf edemedik. onu sâlih bir insan olan Firûz üd-Deylemi öldürmü ştür" hadisinin kitaplarda daima tekrar edilmesi. 341. a.Büldân. Taberi (Tür.ül . En .. onun Firûz tarafından katledildiğini pekala yazdıkları gibi.. Yemen bölgesi Esved gibi bir müstebitten kurtulduktan sonra.Ansi'yi öldürdü ğünü yazmaktadır.. 57.. g. fakat mektup Hazret -i M uh amm e d'e de ğil. 46 . II.

S. ter. güya San'a'y ı tehdide ba şladılar. Cahiliye devri adet ve inançlar ım bırakmış ve islâmiyt'i henüz pek sathi bir şekilde kabul etmiş olan Yemen'li bir kısım halkın yeniden irtidadına vesile olmuştur. gösterdi ği bu boş gayretten sonra. "Ebnalar sizin memleketinizde yabancı ve göçmen bir kavimdirler. y ılın Rebi'ül-evvel ay ının sonunda katledildi ği meydana çıkmış oluyor " D. 89 Taberi. Esasen serseri bir hayat süren Esved'in süvarileri. Halife Ebu B ekr. Firaz. 47 .. onlardan üstün bir mevkie geçirili şi. Onları kendi hallerine b ırakırsanız daima saltanat süreceklerdir. 11. Kays ise herkesten ziyade korkmu ş göründü. Bu suretle Esved'in hükümdarh ğı bazılarına göre üç ay sürmü ş tür. Ben onlar ın başkanlarını öldürerek geri kalanlarım memleketten sürüp ç ıkaraca ğım" diye tahrik etti". arzular ı hilafına. Fakat baz ı Arap kabileleri. Seyf yoluyla bize kadar gelen Firâz'un rivâyeti. Firaz ve Dazaveyh ile isti ş arede bulundu. Böylece Esved'in H. Firâz'un Halife tarafından . Kays bin Mak ş uh ül . şurada burada dola ş an Esved'in süvarileri ile temasa geçti ve onlarda kendisine bir dayanak buldu. Ba şı Peygambere getirildi" demekte ise de yukar ıda not 87'de adlar ı geçen eselerin hiçbiri böyle bir iddiaya yer vermemi şlerdir. Hattâ ertesi gün için onları yeme ğe davet etti ve ilk gelen Dazaveyh'i öldürdü. Ebna'nın bir kısmını da zorla İran'a yolladı . Denebilir ki. Kays gayesine eri şmek için. Fakat Himyerli u'l-K il â ile arkada şları onun bu fikrini kabul etmediler. Çünkü Hazret-i Muhammed'in ölüm haberi. Yemen'de ikinci Ridde'nin önderli ğini yapmıştır. Cü ş ey ş hemen hemen birlikte San'a'da i ş görmekte ve Yemen'i idare etmekte idiler. göç etme ğe mecbur bırakılan bu aileleri kendi topraklar ından geçtikleri sıra88 En-Nevevi bu tarihle beraber ba şka bir rivâyeti de nakletmekte ve "O. onun Kehf-i Hubban'da isyâna ba şlamasından ölümüne kadr geçen zaman ın ancak dört ay olduğu yolundadır.tadır. onlarla dostmu ş gibi hareket etti. rakiplerini böylece uzaklaştırınca San'a'da idareyi eline ald ı . III.Muradi. Daha önce Dazaveyh. Hazret-i Peygamber zamamnda öldürüldü. 216. Fakat çok kısa bir zaman için. Kays. Yemen'de ikinci Ridde: Esved'in öldürülmesi ile Yemen'de islâmiyet yeniden zafer kazanm ış oldu. Ama Ebnalara da yakla şmadılar. tür. Arap K ay s'ı kı skandırdı ve bundan dolayı E z v a'yı (Himyeri hükümdarlarının adı ve Zu'nun ço ğuludur). Firitz'u Yemen'e vali tâyin etmişti. Ş ehir halkı telâş a düştü. Firaz yolda iken iki kadın arasında geçen konu şmadan bunu ö ğrenip kendisi için de aynı akibetin haz ırlanmış olduğunu anlıyarak karde şi Gu ş na ile H avlanlara s ığındı .

Firüz'a yardım etmelerini bildirdi. ter. Esved'in öldürülmesi hususunda. Muhacir San'a'ya gelince memleketi çapulculardan ve Esved'in arta kalan süvarilerinden temizledi. tür. S. Bilhassa Tâhir bin Ebi Hâk'nin idaresindeki kuvvetlerle Firüz'a yard ım ettiler. di ğeri siyasi olmak üzere iki tarafl ıdır. 48 . 91 Belâzfıri. bu i şi Firüz'un teklifine uyarak yapmışlar ve onun Kays'la sava ş a başlama imkanını sağlamışlardı . Muhacir'in kuvvetlerinin çoklu ğu da Amr' ı korkuttu ğundan. elli kere Dazaveyh'i öldürmediğ ini yeminle teyid etmesi üzerine" Ebu Bekir onu affetti. görüldü ğü gibi.. Bu sırada Ebu Bekr. cinayeti i şlemiş olduğuna dair elde müspet bir delil bulunmad ığından ve Kays'ın Peygamber'in minberi önünde. Gene görülüyor ki. Netice: Ana kaynaklara dayanarak buraya kadar inceledi ğimiz Esved'in hayatı. Firüz. Bu kabileler. o öldürülürken ç ıkardığı müthiş sesi duyan nöbetçilere İzad.da himayelerine ald ılar ve Kays tarafından görevlendirilmi ş olan muhafızları öldürdüler. Esved'in vahiy ald ığına onun yakınında olanlar inanm ışlardı ... 174. 90 TaberI. nöbetçiler buna kamp uzakla şırlar. I. arkasından da M uh cir bin Üm e yy e'nin komutas ında bir orduyu Yemen'e yollad ı .. Ma'dikerib de affa nâil olup her ikisi ailelerinin yan ına dönme müsaadesini alabildiler. E. . Muhâcir Yemen'de te ş ekkül eden kuvvetlerle birleş erek kendi kuvvetini artt ırdı . Kays'a aleyhtar olanlar ı toplayıp San'a yakınında Kays ile sava ştı ve onu yendi. Kays daha önce Esved'in süvarilerinin dola ştığı San'a ile Necran aras ındaki bölgeye kaçmak suretiyle kurtuldu. S. Demek ki. Bu sırada memleketine dönmü ş bulunan Kays bin Mak ş uh ile Amr bin illa'dikerib iyi geçinemiyorlardı . tür. biri dini. 92 Onun peygamberli ğine yakınIrmın inanmış olması muhtemeldir. 226. elçiler ve mektuplarla Tihâme ahalisine. III. "Peygambere vahiy geliyor" diyince. geçici bir zaman için de olsa gösterdi ği ipnotizmacılık mârifetleriyle etrafındaki bazı insanları kendi peygamberli ğine inandırmış olmasına ra ğmen 92 onun bu tarafı çok hareketli geçmi ş bulunan siyasi hayatına nispetle pek sönük kalm ıştır. Kays'dan ayr ıhp Müslüman olmadan9° ve aman bile elde etmeden Müslüman karargahına gelip teslim oldu. Medine'de bulunan iki esirden bilhassa Dâzaveyh'in katili Kays için Ebu Bekir. ter. Tahir bin Ebi Hale komutas ında . hiçbir vicadan azab ı duymadan idam karar ı verdiyse de. Sükünet ve düzeni yeniden kurdu. Biraz sonra Kays bin Mak şuh da Müslümanlara esir dü ştü ve her ikisi zincirle ba ğlanarak Medine'ye Halife'nin yan ına götürüldü.

halka zulmetme ğe ve fazlaca sarho ş olmağa başlamıştır. Esasen. hiç olmazsa bunun kalıntılarımn daha sonraki devirlerde ya şıyan râvilere bir nebze olsun malzeme te şkil etmesi gerekirdi. öteden beri ticaretlerine vergi almak suretiyle engel te şkil eden. halkın ona sırf dini bir inançla ba ğlı bulunmasından ileri gelmiyordu. O. ölümünden sonra dini eserinin devam etmesi. hakiki bir peygamber olarak tan ınsaydı . her ne kadar Rahman' ın adına konuşmakta oldu ğunu ve bir melek vas ıtasıyle vahiy aldığını sık sık söylemişse de. ve Yemen'deki bazı kabileler arasındaki vergi meselelerinden do ğan Ridde'den istifade etmesini bilmi ş ve gizliden gizliye hazırlanmaya başlamıştı . E ğer o. sakinleri bakımından da heterogen bir bölge idi. Esved hakiki hüviyetiyle . onları kendine ba ğlamıştı . Esved bir milli isyamn önderli ğini üzerine almıştır. her ne kadar yakın taraftarlarından bir kısmını kendi peygamberli ğine inandırmağa muvaffak olmuşsa da. fakat bundan dolay ı o kadar çok gurura kapılmıştır ki. onun peygamberli ği de derhal unutulmuş . Esved'in ölümü ile birlikte . Yukarıdanberi anlat ılanlar da gösteriyor ki. O. İşte Esved Ebna'nın Yemen'deki nüfuzunu tamamiyle k ırmış . eski dinlerini b ırakıp islamiyet'i kabul ederek Medine hüldimetine ba ğlanan halkı. Esved savaş çı bir peygamber s ıfatiyle ortaya at ılmış ve kısa zamanda büyük topraklar ı eline geçirmiş . fakat önderli ğini üzerine almış olduğu milli hareket Arap Kays'la gene de devam etmi ştir. Bu durum da Esved'in çabuk muaffakiyet elde etmesine yard ım etmiştir. onlara hakim olmuş ve Ebnalarm idarelerini de kendilerinden olan Dâzaveyh ve Firâz'a vermek suretiyle. cesur ve iktidar ihtiras ı ile dolu. arkada şlarını küçümseme ğe. Daha önce belirtildi ği üzere bu durum onun hayatına malolmuştur. inahir bir siyaset adam ı idi. Yemen din bak ımından olduğu gibi. Bir yandan da gün geçtikçe. 49 . yeni ve kutsal bir kitap da b ırakamamıştır. bunlar kaynaklara nazaran daha çok kendi ş ahsi kuvvetini tanıtmak maksadiyle söylenmiş sözler olup ilahi bir tak ım emirlere benzemekten tamamiyle uzakt ırlar. Bununla beraber Esved'in Mnsevi.Esved yeni bir din kuramamış . Kureyş ' in hâkimiyetine tâbi kalmamak ve Yemenliler'i din bak ımından da kendisine bağlamak için peygamberlik iddias ında bulunmuştur. Yâni Esved'in in bir çok taraftar bulmas ının sebebi. görünmiyen yüksek bir Tanrının adına ortaya çıktığım iddia etmi ş olduğu muhakkaktır. Hristiyan ve İ slam monoteizminin tan ınmış ve yerle şmiş bulunduğu Yemen'de bir putun ad ına değil. sadece sezi ş kuvveti fazla olan kurnaz. Yemen'de uzun y ıllardan beri hâkim bir zümre halinde ya şıyan İranhlar'ın çocukları olan Ebnâlar artık Yemen Arapları'mn tahammül edemedikleri ve memleketlerinden uzaklaştırmak istedikleri bir s ınıf haline gelmiş idi. Peygamber'in hastal ığı haberinden.

ş ahsiyet itibariyle di ğer sahte peygamberler kadar kuvvetli olmamakla beraber. 65.Esir'e göre onun soyu ş öyledir93 : Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel bin Nadle bin ül-E şter bin Hecvan bin Fak'as bin Tureyf bin Amr bin Müseyl bin ül . III.Fakasi. S. şöyle ki 94 Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel bin Nadlet ii! .Hâris bin Dudan bin Esed bin Hüzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar ül . 9.Fakasi.Esedi ül . bir aral ık Medine'yi tehdit edecek derecede cesaret göstermi ş . Kahire 1288. I. Tuleyha'mn birinci defa islamiyeti kabulü: Tuleyha'mn hayat ım tarihen mallim en eski günlerinden alarak inceleyecek olursak.Esedi ül . Hicretin. y ılında putperest Kurey şlilerle birlikte Medine'yi kuş atmış bir düşman. e] . Tuleyha'nm soyu: Asıl adı "Talha" olan Tuleyha. A. Müslümanlar ona k ızdıkları için " Tul e yh a" yâni "Talhacık" adını verdiler. 360. 299. yılında mürtedlerin ba şına geçmiş .. 94 Zehebi. 10. TULEYHA BIN HUVEYL İD Sahte peygamberlerden ikincisi olarak inceleyece ğimiz Tuleyha. : B. Necid'de oturan Es e d kabilesinin ileri gelenlerindendir. S. Buzaha sava şından bir müddet sonra ise Kadisiye ve Nihâvent sava şlarında Islam ordusunun zafer plânlar ım hazırlayan kıymetli bir Müslüman askeri olarak görmek mümkündür. Tecrid. Zehebi bu soy kütü ğünü daha kısa gösterir. İbn ül . 93 İbn ill-Esir. 50 .2. Leyden 1867. yılında kabilesinden bir heyetle birlikte Medine'ye gelip islâmiyet'i kabul etmi ş bir mümin. S. daha sonra da Hâli d bin V eli d'in ordularını ciddi şekilde uğraştırmış olduğundan tarihte oldukça önemli bir yer kazanm ıştır. peygamberlik iddiasında bir komutan.Esir.Kâmil fi't-tarih. Üsd id-Gâbe. onu Hicretin 5. İbn iil .

Tabakat. Encylop&lie de l'Islâm. Tuleyha'nın adı tarihte ilk önce Gatafan seferinde islamlar taraf ından yenilgeye u ğratılmış bir Esedi olarak geçer. 299. Kitab üt . Peygamber'in ölüm haberi. III. 51. Zira Hâlid sadece eskiden beri putperest kalm ış Arapları doğru yola davet ile görevlendirilmemi ş . IV. daha ziyade islam' ı terketmi ş olanları dine davet ve dinde kalanlara da bir tak ım vaızlarda bulunmak üzere Ebu Bekr tarafından gönderilmiştir. y ı lda kabilesi ile birlikte islamiyeti kabul etti ğ ini apaç ı k anlatt ığı halde. I. S. S. içinde Tuleyha'mn da bulundu ğu. Bir iki kehanet sözü... bunun sonucu olan Ridde.. Yoksa Tuleyha putperest kalmakta devam etti ği için değil.En k ı sa ş ekilde yukar ı ya ald ığı m ı z Tuleyha'n ı n maceral ı hayat ı n ı n tarihi de bize gösteriyor ki. Tuleyha'mn etrafına adam toplamas ına fırsat vermişti. 874). İbn ül . Bundan dört y ıl sonra. sıra kendi fikrini yazma ğa geldiğinde. biz arkada kalan kabilemizi burada temsil ediyoruz"" dedi. IV. kabul etmeyenlerle de sava şmıştır. Böyle bir iddia tamamiyle yanl ış bir görüşün ifadesidir. Ebu Bekr'in kendisine verdiği mektuptan da anla şıldığı gibi. İrtidadla mücadelenin daha sonraki olaylarında da görülece ği üzere Hâlid. yani Hicretin 9. y ılında. a. yalnız Tuleyha'mn islamiyet'i kabul etti ğini ve bunun 95 İbni Sa'd. de de l'islam. Bu i ş için sen. 874. 298. sadece bir kahindi. VIII. e. Hendek sava şı sırasında Esed kabilesinin başında Tuleyha bin Huveylid'i. Ona göre.. o. Üsd ül .Gâbe. Hâlid' in savaştan önce Tuleyha'y ı İslâmiyet'e davet edi şini. islamiyet'in mürtedleri say ı ls ı nlar". o bütün iddialar ı na ra ğ men hakiki bir peygamber de ğ ildi'. Esed kabilesinden bir heyet Peygamber'i ziyaret edip ona "Ey Tanrı'nın elçisi! Biz sana Tanrı'nın birliğine ve senin Tanr ı elçisi olduğuna tanıklık etmek üzere geldik. g. S.. Ebu Süfyan ve Fezareli'lerin ba şbuğu Uyeyne ile birlikte yeniden islamlar'a kar şı harekete geçmi ş görüyoruz22. Zehebi.Esir'in Vakıdi'den aldığı bu rivayet Tuleyha'n ı n 9. Bu noktaya kadar hadiseleri oldu ğu gibi açıklıyan Vacca (Enc.Esir. II. bize haber yollamadın. 97 Caetani.bu önemli noktay ı atlayıvermiştir. Tuleyha ve taraftarlar ı hiçbir vakit Müslüman olmam ış lard ı ki. 96 İbn ül .. I. Vacca. 65. belki de Caetani'nin tesiri ile. Tuleyha'yı da bu düşünce ile ve aynı emri yerine getirmi ş olmak amacı ile dine davet etmi ştir. onun daha evvel Müslüman olmadığımn bir delili sayıp bu iddiasım kuvvetlendirme ğe çalışmaktadır. Tecrid. Caetani. Bundan bir y ıl sonra. 51 . her yerde önce dinden dönenleri dine davet emi ş . baz ı kabile ileri gelenlerinin menfaat ümitleri. en küçük teferruat ı bile didik didik eden C a et ani .

"J :js "" (=Onlar: Müslüman olduk diye seni minnet alt ında b ırakmak istiyorlar. Peygamber zamanında Müslüman olmuş ve onun sohbetinde bulunmu ştu.. Hastalığı haberinin sür'atle etrafa yay ıl98 Kur'an. Seleme'yi ça ğırıp ona. küçük haberler bize Esed kabilesinin Tuleyha'ya uyarak . e ğer do ğru kimseler iseniz. Biraz sonra Tuleyha'n ın peygamberlik iddialarmda bulundu ğunu anlatırken Müs â bin Ve s i m e'nin bize verdi ği ip uçları bu vâdideki tenkidlerimizde ne kadr hakl ı olduğumuzu bir kere daha ortaya koyacaktır. Tuleyha'nm ayaklanmas ı ve peygamberlik iddia etmesi: Hazret-i Muhammed vedâ hacc ından döndükten sonra uzun süren bir hastalığa yakalanmıştı .. Tabakat. Bunun üzerine Seleme üç çoban ı ve deve sürülerini ganimet olarak al ıp Medine'ye dönmü ştü. Bunlara Hazret-i Muhammed'in davranışı başka . En inanılır kaynakların aslâ islâmi bir gayretke şlik gütmeden verdi ği bu küçük. Peygambere a ş ağıdaki âyetin inmiş olduğunu kaydediyor ki. bu suretle Tuleyha'n ın Medine'ye gelip islâmiyet'i kabul etti ği inkâr edilemez bir vesika ile teyid edilmi ş oluyor: ıj u. "Beni Esed'in toprağına varıncaya kadar yürü. Belki siz. 18." Tuleyha'nın islâmiyet'i kabul etti ğini. hem de mensup oldu ğu kabile üyeleri ile birlikte kabul etti ğini biz İbni Sa>d'da da görmekteyiz 99 . Halbuki. sizi inanma yoluna ileten Allah'a kar şı minnettar oluyorsunuz. II. S. 99 İbni Sâ. geri dönünce irtidad etti" diyor. Medine'ye gelen Esed'li heyetlerin sözlerinin Yemâme'den gelen H anif e heyetinin sözleri ile hiçbir benzerli ği yoktur. sancak verdi ve Muhacirün ile Ensar'dan yüz elli kişiyi de emrine verip ona. 35. XLIX. arkas ından bütün bunlar ın (ileride görülece ği üzere) Müs eylim e'nin Medine'yi ziyaretine bir nazire olarak uydurulmu ş a benzediğini ilâve etmektedir. Gene ibn ül . dedi. I. 222'de "Tulyeha. C. Hanife'lilere söyledi ği sözler gene bamba şkadır. Allah ı n Resülü Muhammed. Mirhond. S. II. İbni Sa'd'a göre Tuleyha karde şi Seleme ile birlikte Peygamber'in sava ş larına katılmak üzere hareket etti.. g.Esir bu heyetin. Hazret-i Muhammed'e gelip kendiliklerindenMüslüman olduklarım söylemeleri üzerine. a. de ki: Müslüman olduk diye siz beni minnet alt ına sokamazsınız.Vacca'n ın iddiası hilüfmaislâmiyet'i kabul etmiş olduklarını açıkça gösterir. 52 .. onlara baskın yap".d.. e.da siyasi bir inkiyadı gösterdi ğini söylemekte.

O.Ridde'sini İbni Hacer'den çıkararak yayınlayan Höhnerbach' ın neden kendi yayınladığı bu kitaptaki kay ıtlara bu derece lâkaydi göstermi ş olduğunu anlıyamadığımı zı söylemek mecburiyetindeyiz. Büyük bir de ğer taşıdığı açık olan V es İ me 'nin Kitab ür . Hazret-i Muhammed ile Habbâl'ın konuş masında müsamahaya delâlet eden bir husus göremiyoruz. III. e. onun Hazret-i Muhammed ile buluştuğunu söyledikten sonra. Caetani hemen bu öszlerin arkas ından. Habbâl iftiharla. Tuleyha'mn peygamberlik iddialarını müsamaha ile karşılıyor. En eski İ slâm kaynaklarından olan Vesime'nin Kitab ür . Biz yukarıya aldığımızj.. VIII.ması . "Bir de melek mi buldu?" sözleriyle önce istihza etmiş sonra da Tuleyha'n ın temsilcisi ve ye ğeni olan HabbâPe beddua etmiştir. en güvendiği kaynakların verdikleri bilgilere aykırı olarak. Tuleyha'ya tâbi olanlar ın. E s ed'Ierin. Peygamber ona. Tuleyha ye ğeni Habb âl'i bir anla şmaya varmak için Hazret-i Muhammed'e gönderdi. Tuleyha. Bilâkis Hazret-i Muhammed. Meselâ: Zübyân bin Rebia el-Esedi adındaki ş ahıstan bahseden Vesime (S. 40). TaberPnin (Arap. Metin... Höhnerbach' ın fikri de Wellhausen ve Caetani'nin tamamiyle tesiri alt ındadır. "Ben Huveylid'in oğluyum" diye cevap verdi. Bu hususta Alman orientalisti Dr.. "Allah seni kahretsin ve şehadet rütbesinden mahrum kılsın" dedi. Az zamanda Tuleyha'nın taraftarlar ı ço ğaldı . "Tuleyha peygamberlik iddias ında bulunduktan sonra. 100 Caetani. ondan ayrılıp.Ridde'si bize aş ağıdaki ip uçlarını vermekle Tuleyha ve taraftarlar ının daha önce Müslüman olduklar ını şüphe götürmez bir ş ekilde anlatmaktad ır. ona "Zu'n-Nun" adında bir mele ğin vahiy getirdi ğinden bahsetti. S emir a denilen yere gelip ordugâh kurdu. Tuleyha'n ın kendisine vahiy getirdi ğini iddia ettiği Zu'n-Nun adındaki melek hakk ında da Müslümanlara açıklamada bulunuyor "°". 53 . Gatafan'lar ın Fezâre ' lilerin İslâmiyet'i kabul etmemi ş olduklarını bir kere daha tekrar ediyor. 298. 189) kaydetti ği bu haberi Caetani kendine göre özetlendirmekte ve akla gelmiyecek bir mant ıkla ş öylece münaka ş a etmektedir: ". "Bir de melek mi buldu?" deyince. Peygamber o zaman ona. Habb âl.. bazı kabilelerin dinden dönmelerine sebp oldu. daha önceleri H a zr et -i Muhammed'e tâbi olmad ıklarını Medine'ye kar şı hiçbir anlaşmayı ihlâl etmemi ş olarak Tuleyha ile birle şmiş bulunduklarım ilâve etmekle. g. Musevilerden birçoklar ı ona yardım ettiler. a. Bundan şu sonuçları çıkarım: Muhammed. buna hiddet etmedikten ba şka. S. Halk ın aş ağı tabakası ona uydu. peygamber oldu ğunu iddiaya koyuldu. Tuleyha'n ın peygamberli ğinden. Bundan istifade etmesini bilen Tuleyha bin Hüveylid. kâhinli ğinin de yard ımıyla.

fakat içten bir inan ış a sahip olmadıkları için çok geçmeden irtidad ettiklerini kabul etmektedir. Tuleyha ile birlikte irtidad edip Müslümanlarla mücadele edenlerdendir.Fezâri. Eğer bunda muvaffak olamazsan. S. kar şı tarafın mukavemetini ise ilk defa fethedilen bir memleketin direnmesi saymak gerekti ğini ilave ediyor. fakat sonra pişman olup Yemame'ye Bitmi ştir. Ahaliye irtidadın kötü sonuçlarını anlatmış ve onları İslam'a davet etmi ştir. kâh isabet ettirir. a. S. Habb al memleketine döndükten sonra A 11 a h' ın r es Mü Muhammed derhal D ı r ar bin ül . g. Harim bin Kutbe bin Sinan el.Fezeiri de İslama sadık kalm ış ve Uyeyne bin Hısn'a da İslamda sadık kalmas ını tavsiye etmi ştir. Gene Vesime'nin bize bildirdi ğine göre: Hubeyş hükemâdan Galip bin Bi şr ül-Esedi. 179'da Fezürelilerin Müslüman olduklarını. sonra Yemame'ye Bitmiştir".. S. Ceatani ve Höhnerbach gibi de ğerli Orientalistlerin. 54 . Malik bin Nüv eyr e gibi temsilcileri de iddias ına misal olarak gösteriyor (Höhnerbach. Höhnerbach. Yezid bin Huzeyfe E şraftan Zufar.Tai: Peygamberle bir arada bulunmuştur. nas ıl bir düşünüşün tesiri altında. Daha birçok ilâvelerle zenginle ştirilmesi mümkün olan yukar ıdaki misaller bize Tuleyha ba şta olmak üzere Es e d. İbni Sa'd (Tabakat. kâh isabet ettirmezsin. Gat af an. bize Kur'ana benzer bir şey getirsene. I. 88) ve Halid'in bunların üzerine yürümesini — gene Caetani'nin tesiriyle — ülkeler fethetmek arzusundan do ğan bir hareket. Sen yalnız bir kâhinsin ki. 177) da bize bu yolda misaller vermektedir: "Et-Tufeyl irtidad konusunda Tuleyha i şine karışmış ve Necid'i tekrar İslâmlığa iade işinde büyük hizmeti olmu ş. ş eklen islamiyeti kabul etmiş olduklarını n° ve Medine hükametine ba ğlı bulunduklarını pek güzel ispat etmekte iken.ona şöyle demi ştir . Höhnerbach' ın bu husustaki kanaatlerinin sars ılmazlığına ileride Müseylime ve Yemame konusunda daha da aç ık misaller verece ğiz. apaçık tarihi hakikatleri reddettiklerini anlamak zordur. b ırak bizi senden ayrılalım" demiş olduğunu bize bildirmektedir. e.. Histoire des Arabes. (Harim Cahiliyye devrinde yarg ıç idi). Paris 1912. Fezare ve Tay kabilelerinin. I.. IV. Uyeyne bunu dinlememi ş ve bunun üzerine Harim de onun hakk ında bir şiir yazm ıştır. Zimman bin Ammar el. Ridde s ırasında sadık kalıp zekât ı Ebu Bekir'e vermi ştir. İ slam tarihçilerinin Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek maksadiyle dü şman kabilelerin elçilerini bile ihtida etmiş gösterdiklerini iddia ediyor ve bu arada önce hakikaten Müslüman iken irtidad eden Müccaa. El Hâris Malik üt . kalben olmasa bile. Tuleyha'dan ayrılıp islâmiyeete sabit kalanlardandır.E zve r'i Esed'lerin ülkesindeki valilerine 101 Cle'ment Huart.

. ter. Bu olay Tuleyha'n ın halk arasındaki itibarını arttırmaya yardım etti.. ibn ül Esir . Tanrı adına yemin ederim ki. 95. Halbuki Seyf haberin ikinci bölümünü de teyid etmiştir. 280'de Seyf bin Ömer taraf ından teyid edildi ği için İbni Haldfm'a atfetti ği haberin birinci bölümünün. mürtedler ise Semira'da topland ılar. a. Hazreti Muhammed'in şurada burada ç ıkan yalancı peygamberlere müsamahal ı bir gözle baktığı iddiasını savunabilmek için ve böylece Hazret-i Muhammed aleyhinde bir hükme varabilmek için Drar' ın onun tarafından Esed'ler üzerine göndrilmi ş olmasım uydurulmuş bir haber olarak vas ıflandırmakta. II. 97. Gavs'ların başkanı da aynı şekilde Tuleyha'ya yard ım vâdetti." sözlerinin do ğru. Tuleyha'nın ortaya çıkışında ve kuvvetlenişinde de kabile ş eflerinin siyasi nüfuzlar ını arttırmak hevesleri. Bu emir üzerine onlar ciddi tedbirler ald ılar ve Tuleyha'yı korkuttular. VIII. Bu defa halk Tuleyha'n ın etrafında toplanmaya ba ş ladı .. tekmile. Peygamber'in ölümü de İslam dinini henüz pek yeni kabul etmi ş ve henüz hazmetmemi ş 102 Caetani. ayrıl mülâhaza ile ikinci bölümünü de kabul etmesi kaç ınılmaz bir mecburiyet iken o. S. bunların. III.. arap. tür. g. Tuleyha ise sağdır ve kavmi ona uymu ştur""4 dedi. S. müttefikimiz olan iki kabilenin peygamberine tabi olmay ı Kurey şli Peygambere tabi olmağa tercih ederim. "Ona kılıç işlemedi" sözü gittikçe yay ıldı "3.. Müslüman ordusuna kat ılanlar ise her an ço ğahmaktaydı . İber. 360. 55 . S. II. 70'deki kayıtlara ra ğmen israr etmi ştir. birbirleriyle ba şkalarına karşı birle şmeleri.'. Hem Muhammed ölmü ştür. Zı'l-Himarin Avf Cezmi ona Cedile'lerden be şyüz kişiyi istediği anda yardımcı olarak verece ği haberini yolladı . S. S 360. 104 Taberi. İbn Haldün. S. zekât ve sadaka vergisinden kurtulmak istekleri büyük rol oynam ıştır.göndererek dininden dönen herkese kar şı harekete geçmelerini ve tedbir almalarını emretmişti 102.. Karşılaştıkları zaman keskin kılıcı ile Tuleyha'ya vurdu fakat kılıç Tuleyha'ya i şlemedi. Mademki haberin birinci bölümünü Caatani itimada lay ık bulmuştur. a.. Bu s ırada Tuleyha'nın taraftarlar ı gittikçe azaldı. III. Şimdi ise Cahiliyye devrinde Eesed'lerle aram ızda mevcut olan anlaşmay ı yenileyece ğim ve Tuleyha'ya yard ım edeceğim. S. Hazret-i Muhammed'in öldüğü haberi geldi.. yani "Tuleyha Hazreti Muhammed zamanında peygamberlik iddia etti. Tuleyha artık kabına sığamaz oldu. el Kamil. ter. Nihayet D ı r ar onu sa ğ olarak ele geçirmek istedi ğinden üzerine yürüdü. Sonra kabilesi ile birlikte Tuleyha'n ın yanı başında yer aldı. Müslümanlar Vâridat denilen yerde. Uyeyne bin H ı sn ise Gatafan'lar ın başına geçip "Ben Esed'lerle aramızdaki eski anla şma bozulduktan sonra Gatafan yurdunun sinı rlarım tanım ıyorum.. g.el Kamil. e. Böylece Esed Gatafan ve Tayy kabileleri dinden dönüp Cahiliyye devrindeki anla şmalarım yenilediler Sahte peygamberlerin ortaya ç ıkış sebeplerini genel olarak aç ıkladığı= zaman gösterdi ğimiz üzere. Taberi.. fakat ikinci bölümünün yani "Hazret-i Muhammed Drar bin ül-Ezver'i Esed'lere yollad ı tedbir aldırttı" sözlerinin hususi bir maksatla sonradan uydrulmuş oldu ğu ileriye sürülüyor. tür. e.Esir. Müslümanlar Tuleyha'n ın isyanı ile uğraşırlarken. III. 189. 103 ibn ül ..

S. 91). 29)'de de bu hususta şunlar yazılıdır: Ömer buna kar şılık. S. onlarla savaşmaya emredildim. mal ını ve kan ını benden korumu ş olur" dediğini hatırlattı . kuvvetli esen rüzgar ın önünde baş eğiyorlardı . de ise bu nokta ş öyle aydınlatılmıştır: Sahabilerin yukar ıda söyledi ğimiz teklifi üzerine. Kabileler olgun ekinler gibi. arap. onlarla savaşırım" cevab ında bulundu. Az kalsın elçiler maksatlar ına ereceklerdi. Bu teklif bir çok sahabe taraf ından da uygun görüldü. Hiç böyle bir şey uğrunda savaşmaz olur muyum?" " 6 Belazfiri (Fütuh.. Kahire 1305. namazı kılacaklarını. Bu sırada Gatafan ve Esed kabileleri. Es . Muhammed de onun elçisidir diyinceye kadar. Halife Ebu Bekr'e gidip: "B ırak insanları. Tanrıdan başka bir Tanrı yok.. 174. III. S. u ğrunda döğüştüğü bir işi bırakmaktan nice daha hoştur. 106 El-Hindi. 29. fakat zekat ı vermektenaffedilmek istediklerini. Peygamberin "Ben . Esed'ler aras ındaki bütün di ğer Müslüman memurlar kaçıp Medine'ye Ebu Bekr' e geldiler. a 101'de vard ır. her kimki bunu söylerse. dinden dönüp ayr ıca savaştan da kaçınmayanlar dâima iktisadi gayelerle harekete geçmi ş bulunuyorlardı. Fütuh. çünü zekât maldan al ınan bir haktır. M ısır 1315. Dırar'ın ağzından anlatmaktad ır. mütereddit kalan Havâzin ve Kuzadlar ın elçileri. Buna Ebu Bekr'in verdi ği cevap ş öyle olmuş tur: "Tanrıya and içerim ki.Hülefa. Ebu Bekr ise "Namaz ile zekât arasında bir fark gören herkesle savaş acağtm. Durumu kendisine anlatt ılar. ter. Gene tekrar edelim ki.olan bu insanları bir ş aşkınlık ve bocalama devresine sürüklemi şti.Ezver. Kenz ül-Ummal fi sünen il . a ş ağıdaki rivâyeti kaydederler: Ömer ve di ğer Eshâb. 98). Süyuti (Tarih ül . S. Ayni anlamda bu iddiayı destekliyen sözleri Belâzuri. O s ırada Ü s â m e de Suriye seferine ç ıkmıştı ve ancak kırk gün sonra geri dönecekti..Akval vel-Eral. S. zira yüreklerine iman girseydi onu da kabul ederlerdi" dediler.Suyhti.. 105 Taberi.Hülefa. zekât vermeden namaz k ılsınlar. Tarih ül . Ebu Bekir onlara: "Bir devenin yular ı nı dahi eksik verseler. Peygamber de haktan bahsetmiştir" dedi. göklerden yere dü şmek. III. 221. Bu durum karşısında Kuzaa'll Sinan ve D ırar bin el . Fakat Ebu Bekr bu iste ği şiddetle reddetti " 5 ve heyetleri geri çevirdi. dilekleri kabul edildi ği takdirde bir barış andlaşması yapacaklarını söylediler. S. Bu hususta kaynaklar menşei Ö m e r'e kadar dayanan. S. 56 . Yaln ız Abbas bunlardan kimseyi misafir etmedi. Hazreti Peygamber'in ölümünden on gün sonra Medine'ye gelip Müslümanlar' ın önemli ailelerinin evlerine misafir oldular. II. Ebu Bekr'in bu haberleri endi ş e ile de ğil adeta memnuniyetle dinledi ğini Taberi (Ter. Isyan eden kabilelerin delegeleri Ebu Bekr'in huzuruna çıktıkları zaman.

Üseime'nin dönüşünü beklemeden bunlar ı karşılamak mecburiyetinde kald ı . Ebu Bekr ise bunu önceden tahmin edip Medine'lilerin Mescitte haz ır bulunmalarını. S ak ille r ise islâmiyette sabit kalm ış lardı. Ebu bekr'in ilk sava şı Abs ile Zubyiin kabilelerine kar şı oldu. Çok kısa bir zaman sonra mürtedlerin hücuma geçeceklerini anlayan Ebu Bekr. Biraz sonra Peygamberin şuraya buraya tâyin etti ği valilerden. Tuleyha'nin yedek kuvvetlerinin buludu ğu yere kadar kovalad ı . Maksadı Üsâme ordusunun geri dönece ği zamana kadar vakit kazanmaktı. Müslümanlar'ın uğradıkları felâketler dillerde dola şmaya ba şladı . Bu s ırada S ül ey m kabilesi kısmen dinden dön müş . Isyan edenler Kurey şlilerle Ensar ars ındaki anla şmamazlığı unutturup bunların birle şmelerine sebep olacaklar ını hiç hatırlarına getirm. ba şka elçiler de gönderdi. Valilerin elçilerini yeni emirlerle geri çevirdi. Esed ve Gatafanlardan pek az ı Müslüman kalmıştı . K in â ne kabilesinden baz ıları da isyancılara katılmışlardı . mürtedler tarafından bir hücuma maruz kalmalrımn muhakkak olduğunu haber verdi. 57 . Müslümanları zayıf sanarak Zu'l-Kassa'ya bulunan arkada şlarını kendi yanlarına ça ğırdılar.emişlerdi. Bunlar acele ile Medine üzerine yürüdükleri için Ebu Bekr. Tuleyha ço ğalan taraftarlar ını ikiye böldü. Kuzeyde bulunan Kelb ve KuzCıalılar da irtidat etmi şlerdi. Fakat bu yedek kuvvetler. develer dört nala ko ş arak Medine'ye geri döndüler. Ebu Bekr onlar ı. Medine yollarını gözetlemek üzere. yaptılar. her yerde toptan veya k ısmen irtidat ve isyan oldu ğu haberleri geldi. Ali. Zübeyr. Tuleyha'mn etrafında toplanan Tay. Hava zinier mütereddit. kabiledaşlarına Müslümanların sayısının az olduğunu söyleyerek onları Medine üzerine akın etme ğe heveslendirdiler. Bu çarp ışmada hiç bir Müslüman ölmemi ştir.Kassa'ya gönderdi ve Habbal'i de bunlara komutan tâyin etti. baskım yapanlara kar şı çıktı ve onları kaçmıya mecbur etti. Hazret-i Muhammed'in yapt ığı gibi ihtilâlcileri elçilerle oyalad ı .Halife ile bir anla şmaya varamayan kabile üyeleri kendi yerlerine döndiikleri zaman. isyancıların Medine'den bir merhale uzakta olduklar ını haber verdi. Bunu haber alan Ebu Bekr camide bulunan halk ın ba şında. Talha ve Abdullah bin Mesud'u gönderdi Camide topladığı halka da. Bundan üç gün sonra isyanc ılar Medineye bir gece bask ın]. bir grubu da Zu'l .Abrak. hava doldurulmuş tulumları Müslümanlar' ın develerinin ayaklar ı altına yuarlayarak ürküttükleri için. Ebu Bekr. Bunlardan bir grubu el . Isyancılar.

denmektedir. Numan bin Mukarrin'i bir bölük askerle orada b ırakıp kendisi Medine'ye döndü.. gün do ğmadan hücuma geçti. e. Zu'l-Kassa savaşı sonunda Müslümanlar'ın cesaretleri artt ı .. arap. Hâlid bin ül-Said bin ül-' ıs'ı Suriye'deki Hamkateyn bölgesine.. El .Medine'nin biraz do ğusundadır. daha şiddetli bir tarzda karşı taraftan adam öldürece ğine and içti..ıla bin ül-Hadramryi Bahreyn'e.Abrak denilen yere gelince. S. 'Amr bin Kuzaa topluluğuna. S. Bu olayın üstünden birkaç gün geçtikten sonra iİsâme. 101'de Zu'l-Kassa.... Zu'l-Kassa savaşı: Ebu Bekir bu s ırada. Bu arada Ebu Bekr'e (Ebu Fasil'e) tâbi olmay ız diyen ş air Hutay'e de esir düştü. Ertesi gün... 58 .. Tuleyha'n ın yeğeni Habbâl de bu s ırada öldürüldü 107 . Zubyânlar. Ebu Bekir onu askelerle birlikte Medine' de bırakıp kendisi Zu'l-Huhisa ve Zu'l-Kassam mevkilerine hareket etti. Zubyân. siz yüz çevirip dönecek misiniz ? Her kim yüz çevirip irtidad 107 Belözüri. Tureyfe bin Hâeiz'i Beni Suleym kabilesi üzerine. Medine'den bir konaklık uzakta bir yer olup Necid taraflar ındadır. g. arap. sadaka malları gelme ğe başladı . Abdu Menat bin Kinane'lerden bir toplulukla sava ştı . Caetani. III. S. a. bütün geceyi askerlerini nizama koymakla geçirmişti. Bu sava ştan Tuleyha taraftarlar ının cesareti kırıldı . onları öldürdüler. Bunun sonucu olarak da Medine'ye her taraftan zekât. 103'de Habbâl'in daha sonra Ukkâ şe ile Sâbit tarafından öldürülmüş olduğunu kaydetmektedir. "Ebu Bekir. S. Ben size e şi olmayan tek ve bir Tanrıyı över ondan ba şka mâbud bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi oldu ğuna tanıklık ederim. el. Halid'e Tuleyha'nu ı işini bitirdikten sonra Butah'da Malik bin Nüveyre'nin üzerine yürümesini emretmi şti. belki de daha fazlas ıyla. İrtidad edenler aras ında yeniden dine dönenler çoğaldı .. Ebu Bekir'in emirlerini ihtiva eden iki mektup vard ı . Tanrı elçisi dâvetini kabul ettirinceye kadar sava ştı Muhammed ancak Tanr ı elçisidir. 108 Zu'l-Kassa. Zu'l-Kassa'ya indi.) Bu komutanlar Zu'l-Kassa'dan ayrılarak ellerinde Ebu Bekir'in ver(d ği bir mektup ve aman andi oldu ğu Mide hareket ettiler. onları da bozguna u ğrattı . Ondan önce birçok resüller gelip geçmi şlerdir. yollad ı (bk. İkrime bin Ebu Cehil'i Müseylime üzerine. Belözüri. VIII. Bundan sonra Medine'ye dönen Ebu Bekir. Abs'ler Müslüman kalm ış olanların üzerine at ılıp çeşitli işkencelerle.. 273. arap. komutanlığına Hâlid bin Velid tayin edilmi şti ı oe Halid'in elinde de öteki komutanlar ın sahip oldukları gibi. el-Muhacir bin Ümeyye'yi Yemen'de ç ıkan ikinci Ridde üzerine Yemen'e ve oradan Hadramavt ülkesine. Ebu Bekr ilerleyip. art ık elçi gönderme işini durdurdu ve onbir birlik kurarak bunlara komutanlar tâyin edip isyan eden bölgelere yolladı Bunlardan biri de Tuleyha üzerine giden bir birlikti ki.. Seyf bin Ömer'in rivâyetine göre mektuplardan birinin önemli k ısımları ..D. orada Abs. Suriye seferinden döndü. O ölür veya öldürülürse. 224'de. öldürülen Müslüman sayısı kadar. aynen ş öyledir: ". Ebu Bekr bunu haber al ınca. Güne ş do ğarken mürtedler bozulup bir hayli adam kaybettiler. 109 Taberi.

hak ve vazifeleri tam olarak vaktinde yerine getirmelerine önem vermeleri yaz ılı idi 1 "... Esed kabilesinin bir suyudur diyor. S. Ensâr ve Allah' ın bir lûtfu olarak Tanrı yoluna gidenlerden bir ordu ile falan komutan ı gönderiyorum.. ter.III. Ona.. Islâmiyeti b ırakan Tanrı'yı âciz b ırakamaz. dininden dönmü ş olduğu haber verildi. Yukarıda Tuleyha'nın âyet diye iddia etti ği sözler. 81 . S. Ben size Muhacir. O size neler söylüyor ?" diye sordu... onun halkı nasıl kandırdığına bir misâl te şkil etti ği gibi. e... Aran ızda Muhammed'e tapanlar varsa o ölmü ştür.." İkinci mektup ise do ğrudan do ğruya komutanlarma emir ve tavsiyelerini ihtiva etmekte idi. Onun hiçbir orta ğı yoktur Ben sizi Tanrı'nın dinine s ıkı bir surette riayete ça ğırıyorum Bana aranızdan bir kısmınızın Müslüman olup islâm dini ile amel ettikten sonra Tanrı'yı aldatarak. çağrısını kabul etmeyenlerle sava şmasım. gönderdi ğim elçime. Şam ve Irak'a kadar uzanaca ğını temin etmi ştir" (Taberi. 59 . El . II. 111 Yakut. Buzaha suyu üzerinde bulunuyorlard ı . Tuleyha ile Gatafan kabilesi başkanı Üyeyne bin H ısn 1 ". IL. S.. ezan...88. Hâlid ona: "Bize onun hakkında bilgi ver. Tanrıya ibadet edenler için ise Tanr ı her vakit vardır. g. Es-Seri'nin Seyf'den aldığı rivâyete göre Müslümanlar bu s ırada Esed kabilesinden birini yakalay ıp Hâlid'in yanına getirmi şlerdi. gene onun ş ahsi hırs ve emelleri110 Taberi. S. 174. onlardan ele geçirebildi ği kimseleri sağ bırakmamas ını. Şeybanl ı Ebu Ömer'e dayamld ığı takdirde: Beni Esed'e ait bir su olduğunu ve Tuleyha ile Hâlid aras ında büyük bir sava ş olduğunu kaul etmek gerekir.. Ezan okumad ıkları takdirde onları cezaya çarpt ırımz dedim Ezan okuduklar ı takdirde onlardan Müslüman olup olmad ıklarını. Buradan gittikleri her yerde halk ı Tanrı'nın emirlerine dâvet etmelerini. okuyarak namaza ça ğırmasını emrettim. 103'de. Diğer komutanlar gibi Hâlid bin Velid de Zu'-1-Kassa'dan ordusunun başında harekete geçti. Mısır 1906. Tür. 160 . Tanrı sizin bu ülkeleri y ıllarca koruyacağınız ı mülk ve devletinizin. O s ırada..... kabul edenlerin islâmiyet'in onlar ın üzerine yüklediği bütün hükümleri.ederse yüce Tanr ı'ya bir zarar vermez. Yakalanan Esed'li Tuleyha'n ın kendisine ş öyle bir âyet inmiş olduğunu iddia etti ğini söyledi: "Güvercin ve dâima oruçlu olan ku ş adına andiçerim ki.. Tanr ı dinine ça ğırmadan önce. ş eytanın ça ğrısını kabul ederek. sorunuz. S. islâmiyeti ikrar etmezlerse onları cezaya çarpt ırımz diye emrettim. 103).. emrettim. III. Mu'cem ül-Buldân. bu mektubumu her toplant ıda size okumasını . Buzaha'nm Necid arazisinde Tayy aşiretine ait bir su oldu ğunu söyler... kimse ile sava şmamasını ve kimseyi öldürmemesini. onları ate şle yakmasım ve her türlü işkence ile öldürmesini. türk.. Belâzüri..Hindi.. ne yaptığını bilmiyerek.l'de. a. salih olanlara yard ımını esirgememesini.

Bunlar yolda Tuleyha ile karde şi Seleme'ye rastladılar ve onların ani hücumu ile ş ehid edildiler 112 Gamr halkı Buz aha'ya s ığındıktan sonra Tuleyha onlara "Sizlerin bir taş değirmen yapman ız bana emredildi. Bu cevab ı alan Hâlid askerine hücum emri verip sava ş a başlad ı . 1902 S. üstünlüklerini kaybedece ğini umduğu Müslüman askerlerini kastetmektedir. e. Schevalli yay ım.34. kendimin de Tanr ı'nın resâlü olduğunu bilip bildiririm" °". fakat sava şmaktan yorulup tekrar onun yan ına geldi: "Tanrı seni baş kasının yardım ına muhtaç eylemesin. Kitab ül . Tanrı onunla istediği kimseleri vuracak ve yukardan aşağıya yuvarlanacak olan kimseler onun üzerine fırlıyacaklardır" dedi. Belâzürl.. . ke şif yaptırmak üzere Ükk a ş e bin Mihs an ile Sabit bin Ekran' ı yolladı . kah dostluk yoluyla kendisine yardım etme ğe mecbur kılarak ilerledi. 32 . Hâlid onlara: "Söyleyin Tuleyha ç ık ıp bana gelsin" dedi. Her hâlde bunları gören bir başkası olmali bk. F. Mirhond. 103: Taberi. Bu cümleden olarak Adi bin H âtim 'in T ayy ve C e dileleri islaml ığa kazanmış olması başta sayılmak gerekir. I. K elb rnin rivayetine göre Hâlid Mürted'lere yaklaştığı sırada. dedi.. S.. arap. Hâlid geldi ği zaman.eli Vy e yne bin H ı sn. 227 v. Tuleyha'mn adamlar ı ise: "Peygamberi küçültme..nin ne kadar geni ş ve kolay tatmin edilemez oldu ğunu açıkça göstermektedir.. Hâlid ona: "Helifemizin öğüdü şudur ki: seni Tanrı'nın birliğine ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmeğe çağı rıyor" dedi. Tuleyha ona: "Hayır gelmedi" diye cevap verince tekrar sava ş meydanına döndü. 222 v.Mehâsin vel-Mesavi. Hâlid'in ezan okunan yerlerin halk ına dokunmadığı.. 60 . III. Biraz sonra o çad ırından çıkıp geldi. öt. Her halde Tuleyha bu sözleriyle.. S. Tuleyha'nın yanına gelerek. II. Tuleyha yan ında Gatafan kabilesinden Harice bin H ı sn ül . Müslümanlar mürtedleri fena halde s ıkış tırdılar. 113 Beyhaki.F e z ari bulundu ğu halde Hâlid'in ordusu ile kar şılaştı . ben yan ından ayrıldıktan sonra Cebrail geldi mi?" diye sordu.. g. ezan okunmıyan yerlere hücum etti ği İbni Sâ'd'da yazıhdır. Bir ara komutanlardan F e z 'al.Fezari ve Manzur bin Zuby an ül . öt.Sâ'd. III. Tabakat. Tuleyha da ona: "Ey Hâlid! Bir Tanrı'dan başka Tanrı olmadığını. o deriden çat ılmış bir evde Ashab ı ile birlikte oturuyordu. arap. Üyeyne her halde böylece Tuleyha'n ın güya peygamberliğinden ve kehanetinden bir kuvvet almak istiyordu. Tuleyha gene gelmedi ğini söyledi Uyeyne üçüncü geli şinde Tuleyha ona: "Senin de onunki gibi bir değirmen taşın 112 Ihtimal Tuleyha ile Seleme yalnız değillerdi. Tuleyha de ğil Talha' dır" dediler. S. 64 /5. Ibni. sana Cebrail geldi mi? diye sordu. Sava şta durum o kadar kötüle şti ki. S. Hâlid yolu üzerindeki kabileleri kah tehdit. çünkü Taberi'de bunların aralarındaki ufak tefek muahavere ve hareket tarzlar ı teferruati ile anlat ılmıştır. a.

Mehâsin.. S. III.Buldân. 0 da "Henüz gelmedi" cevab ını verir Üyeyne "Ocağın sönsiin" diyerek onun örtüsünü çeker. 231 . Yakut (Mu'cem ül . "Allah lâyığını versin. fakat sonu senin olacaktır ve Halid'in ordular senin ordularını nasıl öğüteceklerse. 32 . senin de unutamıyacağın sözlerin var. bu peygamberlik icabıdır" deyip oturur. İ bn ül . Ey Fezâre oğulları bu böyledir.232) al ınan bu rivâyetin daha birçok de ğişik şekillerine tesadüf etmek mümkündür. 71) da. Tuleyha yalancıdır" dedi ve F e z â r e 1 il eri al ıp çekildi. III. 160 . diye söyledi" dedi. Belâzûri bu noktayı şöyle açıklamaktadır: 2" Tuleyha "Evet geldi. Tuleyha "Evet geldi. İ bni İ s h ak'dan (Taberi. gök de ğirmeni gibi bir değirmenin vardır ve unutm ıyacağın sözü vardır âyetini getirdi" diye cevap verdi. Üyeyne " Şüphesiz yüce Tanr ı senin başına unutmıyacağın bir iş geleceğini bildi" der ve onun yalancı olduğunu ilân eder. 65) Üyeyne üçüncü defa Cebrâil'in bir şey söyleyip söylemedi ğini sorunca.var. II. Tuleyha'n ı n "ortada din falan yoktur" sözünü böyle nâzik bi zamanda söylemesi bizzat Tuleyha'n ın ş ahsi için her halde pek tehlikeli olaca ğından. İ bn ül-Esir' in bu kaydı daha sonra görülece ği üzere Müseylime için de söylenmi ş bir sözü pek andırmaktadır. Meselâ B eyh aki (Kitab ül . sen de onun ordusunu bir değirmen taşı gibi öğüteceksin ve hiç unutm ıyacağın bir yaka ile karşılaşacaksın" diye cevap verdi. Üyeyne "Sana ne söyledi" diye gene sorar. Üyeyne: "Tanrı onun yak ın bir zamanda halk arasında bir hikâye konusu teşkil edeceğini bilmi ş olacaktır. onun böyle bir söz söylemi ş olmasını 61 . bir de iş var ki.Esir'de ((Üsd ül . yoksa ortada din falan yok" diye cevap verdi. II. Tuleyha gene "Hayır" cevabını verdi. Tuleyha bundan hızar. O zaman Tuleyha " Şerefiniz için döğilşünüz. Üyeyne cevap olarak "Valla/y ı senin unutm ıyacağın bir günün olacaktır" dedi. S.161)'da: Üyeyne İslâm k ılıçlarının kendi askerlerini doğradığınt görünce Tuleyha'ya ko şup dedi ki. ı başı senin olmayacak. ve şunu söyledi: Senin de onunkine benzer bir de ğirmen taşın var" dedi.34): Tuleyha güya vahiy bekler gibi harmanisinin içine büzülmü ş bir halde dururken Uyeyne ona "Cebrâil gelmedi mi ?" diye sorar. İ bni H alchin' ( İber. geriye dönünüz. "Ebu Fasil'in neler yaptığını görüyor musun? Zu'n-Nün sana bir şey dedi mi ?" Tuleyha "Evet" dedi "sen öyle bir gün göreceksin ki. Tuleyha bu defa "Muhakkak sana (göğün) değirmeni gibi bir değirmen var. unutma onu dendi" cevab ını verir. O zaman Üyeyne ona "Cibril seni kendisine en muhtaç olduğun bir zamanda bıraktı" dedi.Gâbe.

ânıasını anlamak biraz güç olmakla beraber.. Üyeyne'ye sava şın sonucu hakkında cesaret vermektedir. S. Üyeyne'ye üçüncü geli şinde ş öyle söyledi: "Cebrâil geldi. Zehebî Tecrid'inde (S. Tuleyha'n ın etrafındakilerin onu Peygamber de ğilse bile bir kâhin olarak kabul ettikleri muhakkakt ır ve bir kahin de olsa kendilerini aldatmas ını elbette ho ş görmeyecek olan Araplara onun böyle bir söz söylemesi tabiatiyle imkans ızdır. Şimdi bu tâbiri cümlenin içinde ara ştıracak olursak: B ela z ûri.şüphe ile kar şılamamız gerekmektedir. "de ğ irmen t a şı" mecâzi sözünün islami devirlerde olsun. Üyeyne." demekle. 62 . ondan çok önce olsun. Bu asla senin hatırı ndan çıkm ıyacak" dedi. 222): Tuleyha. İ bni H al d 'ün "Senin de bir değirmen taşın. anlamı çıkmaktadır. Bir kere. 42): "Her kim bana iman eden bu küçüklerden birini sürçtürürse. boynuna büyük bir değirmen taşı takılıp denize at ılması kendisine daha iyidir".Safa.E sir 'in söylediklerini aynen tekrar etmektedir. Yukarıdan beri zikretti ğimiz kaynakların hiçbirinde bu boyunduruk sözüne rast gelmedik. "Bizim cenk nöbetimiz sona erdi.. elimizde baz ı anahtarlar var ki.. Çe şitli kayank ve tetkiklerde gene çe şitli ş ekillerini kaydetti ğimiz "de ğ irmen ta şı" mecâzi sözünün hakiki m. Tanrı onunla istediği kimseleri vuracak " sözünün de İ s a'dan beri. Beyhaki'de ise bu husus aç ık değildir. "Sizlerin bir taş değirmen yapmanız bana emredildi. O halde de ğirmen ta şı kimin elindeyse. Mirhond ba şka bir rivâyete dayanarak. O zaman Tuleyha kendisine "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. elini muharebe kolundan dışarı çıkarsı n! Art ık nöbet onundur". kuvvet. M ar cus İ n cil'nde buna dair ş öyle bir âyet vardır (IX. Tuleyha'nın halka güya ilahi bir emirmiş gibi anlatt ığı. de ğirmen ta şına Uyeyneyi sahip olacakmış gibi göstermektedirler. Tuleyha. II. T ab eri. S. bunlarla bilmeceye pek benzeyen Tuleyha'n ın iması açıklanabilir. nasıl bir anlama geldi ğini araştırmamız gerekir. 25) Tuleyha'nın sözlerini "başına onun gibi bir boyunduruk geçecek ve öyle bir iş gelecek ki. tlyeyne: "Allaha kasem ederim ki. Cebrâil'e de ki. 299) İ b n ül . sen onu unutm ıyacaks ın" şeklinde kaydediyor. iktidar ondad ır. Bu nokta üzerine Muir (Annal of the early Califate. biraz önce bahsetti ğimiz. Yakut'da. Mirhond'da (Ravzat us .. Bu dört de ğerli tarihçinin ve mant ığımızın bize gösterdi ği yolda yürüyecek olursak. Üyeyne islâmlar' ın savaşı kazanacaklarm ı anlayınca gayretten âciz kalıp kaçmaya yüz tuttu. yak ın bir zamanda sana bir hâl gelecek. Senin ümidin Halid'in ümidi ile ayd ınlanmaz ve aranızda bir vaziyet var ki onu unutmamal ı". belki de daha önceki devirlerdenberi değirmen taşının Önasya'da bir ceza arac ı anlamı taşıdığını ifade etmektedir.

bundan sonra Müslüman olmu ştur. s. II.. g. af dileyip. Tuleyha'yı da yarı yolda bırakmış . Fakat Halid'in bir akrabas ı onu bu fikirden yaz geçirdi ise de. 63 . Mucem ül-Buldân II.Mehasin. daha önceden haz ırladığı bineklere e şi Nevv ar ile birlikte atlayarak kaçmaya haz ırlandı ve bu arada. Belâzûrrnin verdi ği bilgiyi. 103'de biraz daha de ğişik bir kayıt vardır: "Tuleyha ise çadırma kaçtı yıkandı . a. Halid'in kuvvetlerinin üstünlü ğü karşısında zayıf imanlı mürted Üyeyne. kumandan ı olan Üyeyne'ye s ırf bir cesaret vermek için söyledi ği kanaatine varım. Tuleyha Suriye'ye gitmi ş orada Müslümanlar kendisini yakalay ıp Medine'ye göndermişler. Mamafih Yâkut. Tuleyha'n ın annesinin intiharını önliyemediler. senin de boynuna bir boyunduruk geçecek veya ezileceksin anlamına — söz söylemesi tamamiyle menfaatine ayk ırı olurdu. Üyeyne'yi de esir alm ıştı ve öldürmek istiyordu. fakat bunların daha önce Müslümanları aynı şekilde öldürenler oldukları da açıklanmaktad ır. Ebu Bekir ölünceye kadar Gassanl ılardan C e fn e o ğullarımn yamnda kaldı . kaçmaya niyetli bir adamet yapmayaca ğı bir iştir.. o bu teklifi kabul etmeyip bir şiir söyliyerek Halid'in daha önceden haz ırlattığı ateşlerden birine kendini at ıvermiştii" Halid'in bazı esirleri ate şte yakt ığırdığı rivâyeti do ğru ise. e. o. öt. Sonra Medine'ye gelerek Müslüman oldu. 32 . bunun mühim bir sebebi olmandır. VIII. anlatılmakta.. malları ve şahısları hakkındaki hüküm ve emirlerine baş e ğdiler 114. arap. " Şeytanı onu bırakmadı".34) Ş am'a gitti . Böylece kurtuluşu kaçmakta bulan Tuleyha Ş am'a geldi. Şam'a gitmiş olması daha do ğru bir ihtimaldir. 71) Tuleyha'nın kaçıp Kelp kabilesine sa114 Belâzûri. S. Aksi halde en nazik bir anda müttefiki olan Fezareliler'in komutan ını kızdırmak amacıylaMuir'in kabul etti ği gibi. Taberi'de de baz ı esirlerin ate şte yakıldıkları . Buz aha olayından sonra Tuleyha. Beyhaki'ye göre (Kitb ül . Tuleyha'ınn yıkanması vakit kaybetmesi demek olaca ğından. S. H av azin ve Âmir kabileleri yeniden dine dönüp."Belözûrrdeki bu de ğişik haberleri miinakaşasız kabul etmek imk âns ızdır.. Ona Müslüman olması teklif edilmi şti. Denildiğine göre. İ bni H ald -an (Kitab ül . bazdarımn okla vurulduğu v.) 115 Caetani. yediyüz süvarisi ile birlikte çekilip Bitmiştir. Bunun üzerine Tuleyha'nın taraftarlar ı.İber. 160 v. Ayrıca kendisinin do ğrudan do ğruruya Medine'ye gitmesi de onun için tehlikeli olaca ğından. Bir kere öyle bir sava ş ve bozgun sırasmda. kelimesi kelimesine. islamiyet'in.. 306. "Elinden gelen herkes benim gibi yaps ın' kendisini ve ailesini kurtarsın" diye cevap verdi. sonra çıkıp atına bindi Mekke'ye do ğru gitti. S.Tuleyha'nın bu güya ayet olan sözü. Vakidrnin beyanına göre Halid. Esed ve Havazinlerden baz ı kimselerin Peygamber' in aleyhinde sarfettikleri bir tak ım sözlerin buna sebep te şkil ettiği İ bni Hub e y ş tarafından ifade edilmi ştir. Tuleyha'ya gelip "Bize ne emrediyorsun" diye sorunca. S. Arkada bıraktığı Süleym. tekrar etmi ştir (Yâkut.

S. ter. 81) onun ilk olarak Ömer'e biat etti ğini daha doğru bulmu ş .ğındığını sonra Müslüman oldu ğu. S. O zaman. Celala'ya Müslüman piyadesini sevketti. III.Esir'in yazd ıkları gibi Ömer zaman ında de ğil. VI. III. Islâmiyet bunlar ın hepsini ortadan kald ırdı. fakat Umre Hacc ına. S. "İşte Tuleyha! Yakalat ınız!" dedikleri zaman. Bunun üzerine Ömer biatı kabul edip ona : "Ey aldatıcı ! Hilekör! Kühinliğinden ne kaldı bakalım" diye sordu. Tuleyha: "Ey Müminlerin emiri.ı Saadet..sen Allah ad ına yalan söyledin. Ebu Bekir zamanında gitti ğini yazmaktadır. o "Onu serbest bırakın. Bu cevap kar şısında Ömer sustu. İbni Haldûn ve İbn ül . II. ş airlik. küfrün fitnelerinden biriydi. Her i şçi kendi i şini daha iyi bilir". 64 .. 116 Belâzûri'de (arap. Bunun için sorumlu tutulmamally ım. 65 Höhnerbach. Süleyman Ned vi (Asr.. Tuleyha'ya demiştir ki. Ey Emir ül-Miiminin . Ebu Bekir yaş adığı müddetçe de Kelb kabilesi yanında misafir kald ığını kabul etmiştir. 117 İ bn rsd ül-Gâbe. S. Esasen bunu İbn ül . S. 104). Hatta Ebu Bekir'e. 101) bu cihet ş öylece açıklanmıştır "Ömer bin Hattab. Tuleyha Müslüman askeri: Bundan sonraki askeri hayat ı uzun ve methe layik olan Tuleyha. Ebu Bekir'in ölümü ve Ömer'in ba ş a geçmesi üzerine. S. Sana vahiy indirildi ğini iddia ettin. hatiplik vasıfları yanında çok zayıf olduğu meydana çıkmaktadır. Numan bin Mukarrin'e şöyle yazm ıştı : Savaş işlerinde Tuleyha ile Amr bin Ma'dikerib' den istifade et. T ab errye gelince (III. Bu bilgi Yâkut. Bu iş . Onu ne yapay ım" diye cevap vermi ş tir.161'de de aynen vard ır. fakat onlara hiçbir komutanlık verme. Esedlerden kurulmu ş olan kuvvetlerin ba şında oldu ğu halde. 46. 232. Ömer ona: "Sen Ukkâ şe ile Sübit' in kaatilisin.. Seni hiç sevmiyece ğim" dedi. Tuleyha biat etmek için Medine'ye geldi. Tuleyha ona.Esir'in şu mühim kaydından dan 7 anlamaktayız: "Ömer bin Hattâb. S. Tanrı onu doğru yola sevketti. g. a. 160 . Onlara dan ış . Müslüman oldu. E. Tür. e. Allah' ın benim elimle şereflendirdiği ve beni onların elleriyle küçültmediğ i bu iki adama neden bu kadar önem veriyorsun?" diye cevap verdi. Nih av en d zaferi onun hücum plan ı ile kazanıldı Onun de ğerli bir savaş çı olup bin süvariye e şit sayılabilece ği iddia edildiği halde.. Ömer zaman ında Umre için Mekke'ye gitti ğini zikreder. o da Tuleyha'nın Kelb kabilesine s ığındığını . Tuleyha bu soru kar şısında mahçup olarak: "Onlar bir çift ciğerden çıkan bir iki nefesten ba şka bir şey değildi" diye mukabelede bulundu 116. kısa süren âsilik hayatı göz önünde tutulursa ş ef olma kabiliyetinin. K ad is iye savaşına katıldı . Mu'cem ül-Buldan.

119 Taberi arap. 257. IV. Encuyelopedie de l' İslam. 120 İbni Haldim. Tuleyha'nm doktrini: Tuleyha'nın doktrini hakkında elimizde pek az bilgi var. a. Beni Esed'in eski peygamberi olan Tuleyha bu vazifesinden dönmekte o derece gecikmi şti ki.. "Yoksa Tuleyha gene mi dinden döndü?" diye söylenme ğe başladılar. O. Muir. 222.. a. IV. yukarda açıkladığımız: Taberi. tsd ül-Gnbe.. S. O. S. H.Esir. III. 874. öt. "Güvercin ve her zaman oruçlu olan ku ş üzerine yemin ederek. 21 yılı Halid'in. 71.. II... 240. 65 . 21 yılında öldü ğü söylenirse de. Böylece ölüm yılı şüpheli kahyor. Vesime ve S eyf bahsetmektedirler 118 . Her kâhin gibi. g. a. aramızda din bağı olmay ıp da sadece Araplık bağı olsaydı. gene şu Farslara kat lmazdım" diye cevap vermi şti '" ı Genel olarak onun H. Nihavend sava şının islamlar için çok tehlikeli anlar ında ke şfe çıkmak vazifesi gene Tuleyha'ya verilmi şti. Bunun duyan Tuleyha. 489. e. tekmile. tekbir sedalar ı yükseldi. kendisi yokken ortaya ç ıkan kanaatten haberdar olup "Tanrıya and içerim ki. Onun Cebrail yahut Zu'n-Nun adli bir melekten aldığını iddia ettiği vahiyleri hakkında da az ş ey bilmekteyiz. Kahire 1939.. 256 v. Muir. Amr bin Ma'dikerib'in ölüm yılları olarak gösterilir "° F. H. S. g. c. Takip edenleri kıhçtan geçirdi.. 46. Vacca.. g. Kadisiye sava şında Tuleyha dü şman ordugahma yalnız başına giderek bir çadırın iplerini kesip üç at kaçırdı . İbn ül .15. II s. Numan bin Mukarrir'in. bir peygamberden çok bir kahin gibi ortaya ç ıkmakta ve vahiy diye söyledi ği sözlerden birkaçı o zamanki hadiselerle ilgili arzular ını ifade etmektedir. S. Esedlerin Şam ve Irak topraklar ını fethedeceklerine" dair olan sözleridir. e.Tuleyha'nın Kadisiye ve Nihavend sava şlarındaki büyük ba ş arılarından Vak ı di. 24 yılında onu 500 Müslüman askeri ile birlikte Kaz vi n'i savunurken görüyoruz. e. a. S. İber.1 iş ) 1 118 Höhnerbach. S. 65. Bunlardan birisi. g. kısa ve secili konu ş an Tuleyha'da hiç bir dini sistem görülmemektedir. günümüzde bile e şine pek çok rastlanabilen parapsikolojik kuvvetlere sâhip insanlardan biridir. bir gün Tuleyha: . Mirhond. Bu sebepten Tuleyha dönünce.. bir adamı da esir olarak beraberinde getirdi. II. askerler meraklanarak aralar ında. e. İkincisi. S.

122 Beyhaki. S. Belazûri. Bu itibarla yukarıdaki iddiaları ileri sürerken tarihçilerin.N u rı adlı mele ğine de ş eytan demekte. S. Hattâ 121 Eyyub Sabri. halkı namaz ve oruçtan muaf tuttu ğu. g.. 476 v. öt. g. e.. S. g. zinayı da mubah kıldığı ve bunun gibi ş eytant işlerde kolaylık gösterdi ği için kabileda şları tarafından kolayca kabul edildi ğini kaydetmi şlerdir 124 Cahiliyye devrinde belli günlerde veya mühim te ş ebbüslerden önce putlarını hatırlayıp ziyaret ve onlara ibadet eden Araplar''. 66 . onların sahte olduklarını belirtebilmek için. öt. Futuh M ısır 1932. zaman zaman hakikat yolundan sapmaktad ırlar. Muir. Beyhaki burada.. Gönderilen öncüler. II. II. Mahmud üs-Siyer. Üyeyne'nin önceden casusları vasıtasiyle gelenler hakk ında haber al ıp bunu hemen Tuleyha'ya bildirdiğini ileri sürmektedir 122 Tuleyha'nın ibadet hakkındaki tavsiyeleriyle ilgili olarak Yâkut'da ş öyle bir kayda rasthyoruz: Allahı ayakta zikrediniz. sahte de olsa. s. Üçüncü mircize gösteri şine gelince: Hâlid. bu toplum içinde kolayca taraftar kazanabilirdi. Tuleyha'nın Z u 'n. a. S.121 yâni "Birkaç fersah öteye giderseniz su bulursunuz" demesi ve gerçekten orada az miktarda su bulunmas ı . ayakları sekili atlara binen insanlar kendilerine doğru geldiklerini" ın haber verdi. öt. 32 v. 222. Ancak peygamberlik iddia eden bir kimsenin zinayı mubah kılaca ğını kabul etmek biraz güçtür. birtakım Araplar' ı Tuleyha'nin peygamber oldu ğu inancına sevketmi ştir Zamanımızda da. e. olaylar ı hakikata uygun bir şekilde anlatırken. her gün beş vakit namaz ı ş art kılan sıkı kaidelerinden kurtaran yeni bir peygamber. S. 22 v. sahte peygamberlere kar şı duymuş oldukları kızgınlıktan ötürü. g. 161.. Allah ın. Kaynaklar. tarife tamamiyle uygun olduklarına gördüler. e. henüz pek yeni olan İslam dininin. a. a. bunlara tesadüf ettiler. e. Medine'den ç ıkıp Tuleyha'nın üzerine yöneldi ği zaman Tuleyha halka "Al ınları akıtmalı. objektif davranamam ış olduklarını hesaba katmak yerinde olur.. yüzünüzü topraklara sürmenizle ve secde ederken ald ığınız çirkin şekille ne i şi var 123 Bazı tarihçiler Tuleyha'nın peygamberli ğinin.. nerede su veya bazı mâdenlerin bulundu ğunu bilen genç ihtiyar birçok insanlar vardır. Esved'in mele ğine oldu ğu gibi. a. 106 124 Mirhond. 123 Yâkut.

oldukça kuvvetli bir kabile ş efi ve iyi bir asker olmaktan ileri geçememiş . 67 . S. sadece Hazret-i Muhammed'in hastalanmas ından ve sonra ölümünden istifade ederek Kurey ş hâkimiyetinden kurtulmak ve kabile otoritesini yeniden tesis etmek. O. onların Tuleyha'ya ba ğlıhklarının din yoluyla olmayıp iktisadi yolla oldu ğunu bir kere daha göstermektedir ( İbni Hubeyş . dinden dönen o civardaki Es e d. siyasi bir maceraperestti. fakat Üyeyne'nin Fezarelileri al ıp çekilmesi yüzünden. ayrıca kâhinlik. Tuleyha hakiki bir peygamber de ğildir. Siyasi nufuzu gibi bildirdi ğini iddia ettiği dini de tarihte hiçbir iz b ırakmadan kaybolup gitmi ştir. E ğer hakiki bir peygamber olsayd ı her ş eyden önce. bk. Yukarıdan beri söylenenler göz önüne getirilirse T ul e yh a'n ın paien kabile ş efi tipini tam bir şekilde canlandırdığı. Gata fan gibi kabilelerin mensuplar ının gerekti ğinden fazla vergiyi hemen H âli d'e veya Ebu Bekir'e götürüp teslim ettiklerini görüyoruz. Caetani. Ayrıca bunların vergiyi ödememi ş olmayı. 312). yeniden islâmiyet'i kabul etmez ve islâmiyet u ğrunda hayat ını tehlikelere atmazd ı. haisislikleriyle izah etmeleri. Tuleyha'mn sava şta yenilmesi üzerine. Netice: Görülüyor ki. Onun çok imanlı bir Müslüman olarak Iran sava şlarında nasıl fedakârlıklarda bulunduğunu biraz önce anlatm ş bulunuyoruz. G. kurmak istedi ği siyasi otoriteyi kuramad ığı anlaşılmaktadır. ayr ıca Hazreti Muhammed gibi başka ülkeleri ( Ş am ve Irak gibi) kendine ba ğlamak hevesinde. VIII.bunu bazen Tab e ri ve Mirhond gibi tarihçilerde bile mü ş ahede etmek mümkündür. ş airlik ve savaşçılık vasıflarına da sahip oldu ğu için müttefikler buldu ğu.

ne de ileride görece ğimiz Müseylime gibi Kurey ş hâkimiyetini tanımamak davas ı uğrunda hayat ını fedaya raz ı gelmiş bir idealisttir.3. ne E sve d gibi önemli topraklar ı eline geçirme ğe muvaffak olmuş bir komutan. samimi bir inançla olmasa bile arkas ından sürüklemesi hayretle kar şılanacak bir olay gibi görünmekte ise de. Mes'adi (Müruc üz . 347.. IV. Tedmür'deki Arap melikesi Z enobiya da konumuz için güzel bir örnek te şkil etmektedir. a. hattâ peygamber oldu ğunu iddia ederek bir takım insanları. 68 . Arabistan gibi bir bölgede. Secâh da di ğer yalancı peygamberler gibi. 199) 125 Caetani. Ribab'lar onu yenilgiye u ğratınca Ye ıntime üzerine yürümü ştür. hâkimiyet yolunda ortaya at ılmış bir kad ı nd ı r ve onun hayat ı Yem âme'nin ba şkanı yalancı Mü s eylime'rlin hayatı ile pek sıkı bir ş ekilde ilgilidir. S.. o ise buna rıza göstermemi ş .. mensup olduğu büyük kabilenin önemli erkeklerini.. g. e.Şemsnerin melikelerinin bulundu ğunu Hors ab ad paralarından öğrendi ğimiz gibi. S.. Suriye'de ya şıyan Sa'd-u Huzeyme kabilesinin kühinesini hakem olarak seçmeyi teklif etmişler. Abdül Muttalib de bu teklifi memnuniyetle kabul etmi ş. Aslen Mezop ot amyal ı olan S e c ah. VIII.Zeheb. çünkü Secah Arabistan gibi bir bölgede. bir kad ının bu derece kuvvet ve nüfuz elde etmesi.. davas ına iştirak ettirerek önce Ribab'lara ve Medine üzerine sefer açmak istemi ş . SECAR Islam tarihinde görülen ilk yalanc ı peygamberlerden üçüncüsü olan S e c ah. tarih bize bunun daha önceki devirlerde mevcut örneklerini vermektedir: Kuzey Arabistan'da Zebibilerin ve . ilgi çeken bir ş ahsiyettir. o zaman işi bir hakeme havale etmek gerekmi ş ve Kureyşliler. sadece peygamberlik iddiasında bulunmakla kalmamış . Hatta bu sonuncusunun Roma imparatoru Aurelianus ile sava ş acak derecede cesaret sahibi oldu ğu da anlatılmaktadırus. Ayni konuda Islâm tarihine daha yak ın bir misal vermek gerekirse: Peygamber'in dedesi Abdül Muttalib Zemzem kuyusunu bulup temizleyince Kureyşliler ona Sikaye (Kâbede su da ğıtımı işi) vazifesini kendisleriyle payla şması gerektiğini söylemi şler. Fakat gene de tarihe malolmu ş . peygamberlik iddias ına başlamadan önce bir kâhindi.

onun Satih. sana hücrelerin gerisinde ba ğıranlar ş üphesiz ak ılları ermeyen kimselerdi!" âyetinin geldi ği. yılda birçok kabile ş efleri Peygamber'in 126 Buhart. Sahih-i Buhari. Hazret Muhamme d'e gelip islâmiyet'i kabul ederek. 400. Arabistan' ın bütün kabilleri heyetler göndererek. İşte bunun için bu yıla "Senet ül. İlyeyne bin H ı sn.Vüfud" denilmektedir ki. 4 . y ılıdır (bk. İ kra' bin Hâbis. Arap kabileleri Hazret -i Muh amme d' e temsilci heyetleri gönderme ğe başlamış lardı . Peygamber'in onları affetti ği ve bazı hediyelerle taltif etti ği gene Buhari tarafından ayni sahifede bildirilmektedir.Ehsem diye yaz ılmıştır). Beni T emim gibi çok geniş bir kabileye mensup bulunan S e c ah' ın son derece güzel ve secili sözler söylemesi ve kâhine olmas ı kabilesi içinde ona üstün bir durum teminine yard ım etmiştir. Mekke'nin fethedilmesi üzerine tam bir devlet halinde kendisini gösterince .5) "Ke şke sen onlara çık ıncaya kadar sabretselerdi. bu Hicretin 9. İbni Selma. Bunlar bir ö ğle sıcağında Medine'ye gelmi şler ve hüşunetle: "Ya Muhammed bize ç ıksana!" diye ba ğırmışlardır.Harisi ve 'Amr gibi bir kâhin olduğunu kabul ediyor. Tür. kurulmakta olan yeni İslam devletinin Kurey şliler tarafından tanınması üzerine. Bunun üzerine Kur'anın (XLIX. beni Temim'in ileri gelenlerinden biraz önce adlarını yazdığımız bazılarını vergi amili ve vali olarak kendi kabilelri üzerine tâyin etmi şti.. büyük kısmı putperest kalraar tercih etmi şlerdi.. S. 69 . Hazret -i Muhammed'in ölümü haberi büyük Temim kabilesi içinde baz ı rakabetlerin ve Ridde'nin do ğmasına sebep olunca. Medine hükümetine ba ğlılıklarını bildirdiler. X. X. Utârid bin Hacib. Fakat 11. kendi memleketlerine dönmü şlerdi. Zibrikan bin Bedr. sonra bunlar ın islâmiyet'i kabul ettikleri. Tecrid-i Sarih. el . Gene bu y ılda yukarıda bahis konusu olan Beni Temim'in temsilcileri. Amr bin el .Me'mun el . Bu kabilenin baz ı kolları Hristiyanl ığı kabul etmiş olduğu halde. ter. Hazret-i Muhammed. S. İbni İshak'a dayanarak. Hu de yb iy e bar ış andla ş mas ı ile. Nuaym bin Yezid.Dicle aras ındaki meralara yay ılmıştı..E ht em (el .80 ki şi olduklarını kaydettikten sonra. Secâh bundan istifade etmek maksadiyle H azret Muhammed'i taklid ederek.. Buhari 126 Beni Temim'den Medineye gelenlerin 70 . içlerinde e şraftan şunlar vardı diyor: K a'ka'a bin Ma'b e d. kendi peygamerli ğini iddiaya ba şladı . Kays bin ks ı m. Hudeybiye'den beri fiili olarak tan ınan bu İ slam siyasi varlığı. 400). H amma d bin Yezid. Çok eski devirlerdenberi Temim kabilesi birçok kollara ayrılmış bir halde Yem âme ile Fırat .

Bu sırada Yerbu'ların başkanı Malik bin Nüv eyr e ve Maliklerin ba şkanı Vaki. ancak Ü same yerine bin Yerbu demi ştir. rekabet ve dü şmanlık hisleri içinde birbirleriyle me ş gul olurlarken. 3) Hanzala. bunlar da Behda ve Haddâm olmak üzere ikiye ayr ılırlar. Seeâh' ın soyu iki ş ekilde gösterilmi ştir: 1) Ümm ü Sadır Secalı bint i Evs bin Hikk bin Usâme bin ül Guneyz bin Yerbu' bin Hanzale bin Mâlik bin Zeyd Menât bin Temim. Mukais ve Butân kollarına ayrılırlar. 127 Taberi. III. El . Bu arada İ slam'a sadık kalanlar da oldu. Beladırrnin verdi ği ikinci ş ecereyi hemen hemen tekrar etmiş . 70 . 4) Ribâb. Seyf'e göre 127 Temimler dört esas kola ayr ılır: 1) Sa'd bin Zeyd Menat'lar. bir kısmı tereddüt içinde fırsat bekler. çünkü aralar ı açıktı . 2) Secah bint ülHaris bin Ukfan bin Süveyd bin Hâlid bin Usâme. Kays bin As ı m onun aksini yapacakt ı ... İşte Beni Temim içinde kabilelerin bir kısmı dinden dönüp. bunlar Abdu Menât ve Dabbe olmak üzere ikiye ayr ılırlar.Ala bin ül . bunlar Avf. yeniden halka da ğıttılar. bunlar Yerbu' ve Malikler diye ikiye ayr ılır. Kays tereddüt geçirdi ğinden pişman oldu. Zibrikan vadini yerine getirdi. teslim etmediler. Mukais'lerle Butân'un valisi olan Kays bin As ı m bir müddet tereddüt içinde bekledi. - El . 2) Amr bin Temim. Biri diğerinin yapt ığını yapmak istemiyordu. Mes'u di.Anber bin Yerbu'dur. Amr ve Ribâb kabileleri İ slam'a sadık kaldılar. öt. Avf ve Ebnalar ın valisi olan Zibrikan zekat ı Ebu Bekir'e teslim ederse. zeka -t develerini Ebu Bekir'e teslim etti.ölümünü. Bu iki zihniyet aras ında ciddi rekabetlerin bulunması ve Secah' ın tam bu sırada ortaya ç ıkması . tür. Ebnâ. kabileleri ile birlikte dinden dönmü şlerdi. S.Hadrami tarafından kuş atılınca zekat develeri ile birlikte onu kar şıladı ve tereddüdünün sebeplerini aç ıkladı . onun eserlerinin de sonu zannettiler ve vegileri toplad ıkları halde .. Hâris'in kızı Secâh ansızın Mezopotamya'dan ç ıka geldi. ter.V at v at'da: Secal bint-i Süveyd bin Halef bin Usâme bin ül . 117 v. İ bni Kut eyb e. A. Seeah' ın sadece Beni Yerbu'dan oldu ğunu kaydedip geçmi ştir. bu rekabetlerin yer yer sava ş haline irıkilap etmesine sebep oldu. Sedih'm soyu: B elazürrde . Bu durumu parlak bir ışık altında takip edebilmek için Temim kabilesinin kollarını ve bunların şeflerini tanımak gerekir. Ribâb.

Ravzat üs ..Vatvat.Hasâis. 72. ter. III. Secâh Müslüman oldu Basra'ya döndü" dernekle Secâh'ın daha önce Mezopotamya'dan gelmi ş olduğunu açıkça ifade etmi ştir. ondan daha tafsilâth ve ya tekrarlanm ış haberler beklemek do ğru olamaz. İber. öt. o zaten Arabistanb sükûtu da bunu ifade ediyor" diyorsa da Belüzûri bu hususta sükût etmemi ş . 240 v. S. 124. 31'deki kay ıtlar bu hususu teyid etmekte veya kabul etmektedirler. öt. bilâkis "Secâh tekrar akrabalarıııııı yanına döndü. d.. Taberi. Kitâb ül ..İ bni Haldûn. s. Bunlar aras ında Huzeyl Hristiyan oldu ğu halde kendi dinini bırakıp Secâh' ın dinine girmiştr 29 . . gene Ta glib'lerin bölgesinde peygamberlik iddias ında bulunmu ş ve Nemir kabilesinden Ukbe bin Hilal. g. Gurer ül . tür. III. Mirhond . S.. III. İlmi Kuteybe. 344)"Seeâh. II. s. Esasen Belâzûrt vakaları çok hülâsa olarak yazd ığından. S. 72 129 İbni Haldûn. 236. E sed ve Hanife kabileleriyle rekabet olsun diye gayrimüslim Temim'lerin onu kendi 128 Belüzûri.. 206 v. S. S. et.. onun Hazret-i Muhammed'in ölümünden sonra de ğ il daha önce peygamberli ğ ini ilan etmi ş oldu ğ unu kabul ediyor.... S. Caetani'nin iddia etti ği gibi bir Temimi olduğu için ırkdaşlarının mes'uliyetini hafifletmek maksadiyle haberleri uydurmu ş de ğildir.a. Hattâ daha da ileri giderek.Haris bin Süveyd bin Ukfan olarak tespit etmemiz gerekir. Tekmile. S.... Bütün kaynaklar hattâ tetkikler. Taglib'in batınlarından Beni Ukfan soyundan Süveyd bin ül . İbni Haldûn a. Caetani sadece kendi mülahazalar ı n ı (VIII.. tekmile. Secâh'ın Peygamberlik iddias ında bulunması ve taraftarları: Annesi tarafı ndan Taglib kabilesine mensup bulunan Secâh. İbni Haldûn. Tek:Bade. tür ter. arap.Tenbih.Safa. Secâh' ın Mezopotamya'dan geldi ğini söylemekle hakikati ifade etmi ştir. 224.Secah her biri kendi ş ef ve komutanı tarafından idare edilen kabilelerin ba şında olarak Mezopotamya' dan hareket edip Arabistan'a girmi ş ve Ebu Bekr'e kar şı sava şmak için hazırlık yapmak üzere Hazn denilen yerde konaklamıştı . Mezopotamya'dan Hicret etmemi şti. Muir. e. 71 . Mes'ildi ve Taberrnin pek az farkl ı bir ş ekilde kaydettikleri. 131. 247. S. El . Her ne kadar Caetani (VIII. Secâh' ın peygamberliğini iddiaya ba şlaması Hazreti Muhammed'in ölümünden sonradır. en küçük bir ş üpheye yer vermeden bunu kabul ettikleri halde.. onun Haris bin Süveyd bin Ukfa'n ın kızı olduğunu söyler 128 . 340) esas tutarak. Esasen Secâh da Taglibler aras ında Hristiyan olarak yeti ş mişti"° ve bu dinin inceliklerine valuft ı . S. III.. Böylece Belaztiri. Beni Yerbu'dan olan Secâh' ın soyunu kısaca: Secâh hint ül . 130 Taberi.. S. e. S. Mes'udi.Hâris'in k ızı oldu ğunu söylemiştir. 106. İbni Kelbi dedi ki. Taberrye gelince. Ş eybanlar ı n başında bulunan Selil bin Kays ile Ziyad bin Bilal'i ve bu arada Huzeyl bin Umr an' ı kendi tarafına kazanma ğa muvaffak olmu ştu. II. II. Seyf. arap. II. İber.Maarif. S. 119. S. 73. B.

İ bni Haldan ( İber. C. 72 . de l' İsl. ben Beni Yerbu'dan bir kadtntm. onlarla da bar ış yapmak istedi ise de. 72). 165)..31). El . S.. Secah ile birlikte olup Islamiyet'e sadık kalmış olan Rib 'abla= üzerine hücum ettiler.. Arap. III. neticede bir hilkümranl ık bahse konu olursa. 165) Z eheb (Tarih ül . 46) gibi müellifler Secah' ı n Peygamberden sonra ortaya ç ı kt ığı n ı aç ı kça belirtmektedirler. öt. S. I. Ayrıca Beni Malik bin Hanzala soyuna da haber yollıyarak. Malik bin Nüveyre Secah'ın önce bu kavimler üzerinde hakimiyet kurmas ı gerekti ğini ileri sürdü. Ebu'l-Fereç (Agani. Zira o s ırada Beni Temim'in bir k ısmı Secall'a karşı cephe almış bulunuyordu. Esved gibi büyük askeri ba ş arılar kazanamam ış olan Secah' ın kısa süren Yemâme harekat ının üç aydan çok daha az bir zamanda bile yap ılmasının mümkün olduğunu kabul etmemek için makul bir sebep yoktur. fakat Maliklerden Vaki'. Secah' ın elçileriyle anlaşma yapıp. bu arada Utârit bin H acil) kaç ıp Beni Anber'lere s ığındılar. Hazn'den Yerbu'lar ın başkanı olan Mâlik bin Nüveyreye haber gönderip bir anla şma yapma ğı teklif etti. II. Secah'm savaşları: Böylece Vaki' ve Malik bin Nüveyre. Caet ani bu iddias ını ispat için zaman meselesini öne sürmekte ve Hâlid'in Butah üzerine yani Malik bin Nüveyre üzerine hareketi an ına kadar geçen zamanın. Secah. Nitekim Yemen hâdiseleri sırasında Esved'in üç ay gibi kısa bir süre içinde peygamberliğini ilan ederek bütün Yemen'i. S e c âh bu teklifi kabul etti ve Malik bin Nüveyre'ye: "Istediğin gibi iş gör. 131). IV.Vatvat (Gurer. Fakat Ebu Bekir üzerine yürümekten vaz geçmesini de tavsiye etti.lerinin peygamberi ilan ettiklerini ilave ediyor. Halbum Taberi (III. Ebu'l-Fida (I. Secah'm Mezopotamya'dan Ye ınâme'ye gelip tekrar geri dönmesi için kâfi gelemiyece ğini yazmaktadır. Halbuki Peygamberin ölümünden Buzaha ve Butah hareketlerinin oldu ğu tarihe kadar üç buçuk.. Bu zaman ise Secah' ın esasen çok kısa olan sava ş ve anlaşmaları için pek ala kâfidir. 237).. Muir (Annal.. bu kabilenin ileri gelenlerinden birçoklar ı . Malik bin Nüveyre onun bu teklifini kabul etti. 30 . dört ay kadar bir zaman geçmi ştir. XVIII. onun tarafına geçti. S. Necran' ı Tâif s ınırına kadar güney Ar ab is t an' ı eline geçirdi ğini ve gene bu üç ay içinde bir suikast tertiplenerek öldürülmü ş olduğunu göz önüne getirirsek. S. 356).. 237 v.İslam. bu da size ait aolacakttr"ı " dedi. Vacca (Enc. S. Çünkü Rib âb'lar kendilerini savunmak için co ğrafi bir engele bile sahip de ğil131 Taberi.

Taraftarlar ından birçoklarını esir aldılar. Bu karşılaş ma sonunda da zayiat verdi ve bu defa adamlar ından Ukka ile Huzeyl düşmanlarının eline esir düştüler.diler. T ab eri (Tür. Mezopotamyalı askerleri ile birlikte Nebâc denilen yere hareket etti. III. El.. Ka'ka' ve Vaki' de bu arada esir dü şmüşlerdi.4 jP tf. bundan sonra azar işitmiyeceksiniz" (Taberi. Fakat Ribâblar bunu haber al ıp oraya gittiler.V atv at. 128)'de mecut olan bir rivâyete dayanarak. Yalanc ı ise kavmine pi şmanlık vardır" dedi ve Yemâme'de oturan Beni Hanife üzerine yürüdü. Amr. Sava ş sonunda Ribâb'lar ile D abb e 'ler Secah kuvvetlerine birçok zararlar verdirerek üstün geldiler.4J:419 )t5Z.4 .)k. Utarit. Tür. Wellhaus en da bu rivâyetlerin tamamiyle S e câh ve Mü s e ylim e 'yi küçültmek maksadıyla uydurulmuş olduğunu bütün yazarlar gibi kabul etmektedir.. II.. S. 14). ter. Eğer peygamber ise işaretleri vardır. önceden bu yerleri iş gal etti. Secâh bu adamlar ını kurtarmak için Temimler ile uzla şmağa mecbur kaldı ve onların topraklarını tamamen terkederek Yemâme üzerine yürümeye karar verdi. 131) bu konuda ş öyle demektedir: Secâh bu s ırada Müseylime hakk ındaki rivâyetleri duyunca. Temimlerden Z i b ri k an' ın da dinden çıkıp daha birçok kimselerle birlikte Secâh' ın yanı sıra Yemâme'ye hareket etti ğini Kelbrye atfen yazmakta ise de. Orada Evs bin Huz e ym e komutas ındaki Beni Amr'lar ile sava ş a tutuştu. İşte Kelbî bu anonim rivâyetin sonunda. Müseylime kuvvetlenmi ş tir. Güvercin yürüyü ş ü gibi yavaş yavaş ilerleyiniz.Hasâis'inde (S.. Gurer ül . orada Müseylime bin Sümânte'yi bulal ım. VI.. ter. Mâlik bin Nüveyre. Secâh galiplerle barış yaparak. Secâh'ın yanında olduğu hâlde memleketine döndü" cümlesi ise K el b rnin bir cümlelik ri73 . Bu kesin bir sava ştır. sadece bir cümlesi ile yer almakta. Siz Yemâme üzerine yürüyünüz. 4. râvilere kadar ula şmalarına imkân yoktur. Ribâbların zor durumda kal ınca Dec â ni ve Dehâ nrye s ığnımalarma engel olmak üzere. son derece müstehcen olmaları itibariyle.. 123). Bu anonim rivâyetlerin ise. karar ını da şu sözlerle kavmine bildirdi: "Yemâme ahalisi çok kuvvetli ve şevketlidirler. esirleri kurtard ı . arkas ından gelen "Zibrikan. z 2. Wellh aus en (Skizzen. 41 "Haydi Yemâme üzerine yürüyelim ve güvercinler gibi oraya ko şalım. bu rivâyet Kelbrnin de ğil. Tab e rrde bulunan daha önceki anonim rivâyetin bir devamıd ır.4 5k.

biz birle şelim ve Tanr ı'nın bize gönderdiğini tetkik edelim. S. Vesime (Höhnerbach.Vatvat ' 34 Müseylime'nin adam göndererek Secalı'dan aman istedi ğini. Bu topluluk üzerine yürüyünüz.. Buradaki ifade bizi. İ bni Haldan ve el . Peygamber onu halk ının sadaka amili yapmıştır. S. Tanrı Kurey ş'in reddettiği bu yarıy ı sana bağışladı . yarısı Kureyş'indir" sözünü Ebul'l-Fereç.vâyetinden hemen önceki anonim rivâyeti tamamlamaktad ır. 165) kabilesi mensupler ına ş öyle demişti: "Ey sak ı nan müminler. Ey Temim kabilesi Yemâme bölgesine gidiniz.Has ais'de Utarit ve Amr bin ül . ter. Secah'a maletmiştir. Bu i ş (yani peygamberlik) Rebia kavimlerine verilmemi ş ancak Mudar kabilelerine verilmiş tir. Müseylime onun yan ına geldi ve "Yer yüzünün yar ısı bize aittir.Seeâh' ın giiya ayet olan bu sözlerinin biraz mübâiâ ğalı olduğu inancına vardırıyor (bk. S. adâletten sapanlar reddederler.Ferec. 124. Bunun üzerine Secah. III. VXIII. o da onun vazifesini devam ettirmi şti" demektedir. Hakk ı bilen. Wellhausen' ın dayandığı Taberi'deki anonim rivâyete de ğer vermek do ğru de ğildir. 74 . Fakat Kureyş kabilesi azgın bir kavimdir 132 . Ayr ıca Gurer ül . Kitab ül . Ridde s ırasında bu vergileri Ebu Bekr'e vermi ş . S. İber.Agâni. Bu yüzden Secahla dost olmak çarelerini arad ı ve Ebu'l-Ferec'e göre"' Secah'a ş öyle bir haber yolladı : "Ulu Tanrı sana ve bana vahiy gönderdi. Böylece toplanıp benim ve senin kavminle Arapları idaremize alırız.. Tekmile S. diğerine tabi olsun.. a.. II. Zira bütün kaynaklar ın Müseylime'ye atfettikleri "Dünya'n ın yarısı bizim. Kitab ül . 165. 165).Aganî. oras ı siyah bir güvercin gibi kalsın.E htem vs kimseler Secâh'la birlikte sayıldığı halde Zibrikan' ın adına asla tesadüf edilmemektedir. el-Vatvat. Bu itibarla. Askerleri ile Yema ıne üzerine yollanan Secah. Zaten bu konuda Seyf'in rivâyetini şüphe ile karşılamak mecburiyetinde kalsak bile. S. S. Hâlbuki kabul ettiği takdirde bu pay Kurey ş 'in olacaktı" dedi. e."diye cevap 132 Bu rivâyeti şüphe ile kr şılamamız yerinde olur. O halde bu konuda Wellhausen'a değil Seyf'e hak vermek gerekmektedir.. tür. 133 Ebu'l-Fereç. Orada bulduğunuz insanları öldürünüz ve yak ıcı bir ateşle yak ınız ki. 134 Teberi. aman verdiği takdirde yan ına gelece ğini bildirdiğini kaydetmi şlerdir. g. dünyan ın yarısı bizim yar ısı Kurey şindir. 50). 131. Ebu'l ." Taberi.. adâlet ile iş görselerdi kalan yarısı Kurey ş 'e ait olacaktı . Müseylime bunları duyunca canı sıkıldı Çünkü etrafında bulunan Müslüman kabilelerin ve bunların ba şında bulunan kendisine rakip Sümâme bin Vsal ve Şurahbil bin Hasene'nin Hacer'i ellerine geçirmelerinden korkuyordu. Müseylime'ye: "Bu pay ı ancak doğruluktan. Kitab ür .Ridde'sinde Zibrikan' ın durumunu aç ıklamakta ve "ezZibrikan bin Bedr. XVIII.. 73.. İbni Haldûn. Onu da ğıttıktan sonra Kureyş üzerine dönersiniz".. Ebu'l . Secah aman verdi.Ferec'e göre (XVIII.

Müseylime ona: "Tanrı kendisinin sözlerini dinliyenlerin sözlerini işini. Bize azg ın toplulukların ibadeti değil.. III. etrafını gittikçe bir a ğ gibi sarmakta olduklarını gördü ğünden Secâh' ı ve ordusunu bar ış yoluyla Yemâme'den uzaklaştırmak politikasını kendisi için en uygun çare olarak kabul etmi ş ti. Bunlar "Nevakıl" adım almışlardı . arap. Secâh'a gelince. Sizi korkulu hâllerden uzakla ştırır. Muaviye. Hüzeyl. tür ter. hayırlı ve salih kütlelere mahsus olanların namaz ve dualarını me şru kılar ki... görünü şü kurtarmak istemi şti. S. Ali öldürüldükten ve Irak halk ı kendisine biat ettikten sonra. Taberi. Fakat 135 Cemaat yılı Müslümanların bir Halife idaresinde topland ığı yıla denir. birçok yerlerden birçok kimseleri ba şka başka yerlere ve bu arada Seeâh' ı da Küfe'ye göndermişti. 75 . Müseylime buna da raz ı oldu ve onun gelecek yılın mahsüllerini götürmek için vekil b ırakıp kendisinin bu yılın mahsâlünden payını alıp memleketine dönmesini teklif etti. Müseylime rakib kabile şeflerinin ve Ebu Bekr'in.+- } 12•41 i J • Kabilinden âyet diye iddia etti ği sözleri söyliyerek dostluk teklifinde bulundu ve Yemâme'nin bir y ıllık mahsillünün yarısını Secâh'a vermek ş artıyla barış yaptı . Seeâ h. Bk. 129. salih insanlar uyumadan geceleri ibadetle geçirirler. 124 . ter. bir yandan da Hâlid'in Esed'leri yenmesi üzerine adamları tarafından terkedildi ğini görüp Müseylime ile anlaşmayı menfaatine en uygun hareket tarz ı saymış .. Kendisinin ceza ve müldifatlandırma günü için sizi kurtartr.verdi. Hâlid'in ordusunun bu s ıralarda yakla şması bunların dağılmasına sebep oldu. gelecek y ılın inahsillünün yarısını da almak için israr edince..5. Secâh ise Cemaât y ı l ı'na kadar ' 35 Taglibler aras ında ya ş adı °" Buraya kadar anlat ılanlar gösteriyor ki..Al _j'S j Rab 1. Ukka ve Ziyad' ı vekil b ırakarak Mezopotamya'ya döndü. büyük ümitlerle at ıldığı bu maceranın.›1 411 C jAi jii r 3k." j o.. Bu emirlerin yerine getirldi ini gördüğünğ de sizi takdis eder. 136 Taberi. böylece küçük bir menfaatin temini ile yetinerek. Ümit edenlere.. daha ilk denemelerde iyi sonuçlar vermedi ğini. Burada Muaviye zamam kastedilmektedir. Secah bunu kabul etti. III. hay ır ümidini verdi. 239. Rabbimiz daima kendisini sevdiren işlere dair emirler verir.

Hasâis. Bu arada F üt uh ül . Mirhond. Üç gün sonra da Secah kendi adamlar ının yanına döner. İ ber. XVIII. Kokunun çok olmasına bilhassa dikkat edilmesini emreder.hüküm ve nüfuzunun birkaç gün içinde mahvoldu ğuna iyice kanaat getirince çarçabuk ve sessizce geldi ği yere dönme ğe mecbur olmu ştu. 106'da. bunun için şimdiye kadar (Ebu'l . 206 / 7'de Zahir İbni' Amr diye kaydeder. onun peygamberliğini kabul eder ve kendisine de ayni ş eyler vahy edildi ğini bildirip Müseylime'nin kendisini kavminden istemesini teklif eder.Maarif. S. Muhammed'in kendilerine farzetti ği sabah ve yatsı namazlarını üzerinizden kald ırdı . Secah bunun üzerine. T ab eri'deki anonim rivâyet Secah' ın Beni Hanife yamndaki maceras ını başka türlü anlat ır. 76 . Yukarıdan beri anlatt ıklarımız. içinde güzel kokulu bitkiler yakt ırır. Bu i şler bitince Müseylime sözcüsü ile onu otağa davet eder. Müseylime ona ş ehir kap ılarını açmadan. İbni Kelbi. II. S. II. arap. e. S. Temimlerin: "Bu bizim kızımızın mehridir onu geri vermeyiz" dediklerini kaydetmi ştir. bunu kabilelerinize bildir" der 138 . S. Gurer ül . Secah'ın müezzininin el . S ey f ' in bize verdi ği haberlere dayanmaktadır. Kabilesinden olanlar. ne istedi ğini sorar. 165'de Müseylime'nin yaln ız ikindi namazmı kaldırdığım. Sonra Secah' ın müezzini Ş ebes bin Rib'i'yi 137 ça ğırıp ona: "Allah' ın resülü Müseylime. Bu andan.Fereç zaman ına kadar) ikindi namaz ım çölde kılmadıklarını.Kitab ül .Maarif. Sonundrz evlenirler.. Ravzat üs . Secah. tekrar Müseylime'nin yan ına gider. o da "Bizim peygamberimiz kad ın olup biz onun etrafında tavaf ediyoruz. 138 Agâni. II. Tarih-i Ebu'l-Fida gibi kitaplarda da vak'a aş ağı yukarı Taberi'deki anonim rivâyete uygun olarak şu yolda anlatılır: Müseylime onunla bulu şmak üzere deriden bir ota ğ kurdurur. Muaviye zamanında Kafe'ye nakledilinceye kadar geçen zaman içinde Secah' ın ne yapmış oldu ğu hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. güya kendisine vahy edilmiş .Cenebe bin Havt Riyâbi oldu ğunu fakat di ğerlerine göre Ş ebes bin Rib'i oldu ğunu söyler. ona uyanlardan birçokları pişman olup kendisini terkettiler. Mirhond. Kaynaklar bu münasebetle yazılan şiirlerden bilhassa bir tanesini naklederler ki.Safa. "Sana ne vahy edildi" diye sorar.. İ bni H aldan ve Mirhond gibi tarihçiler bu konuda Yemâme mahsalürlün bir yıllığının yarısının mehir olarak bu s ırada verilmi ş olduğunu kabul ederler ( İbni Haldan.B ül d ân. Ba şka kimselerin 137 Belâzûri. Agani. Kitab ül .. kuteybe. S.. a. S e c ah böylece komutanlarma vadetti ği büyük menfaatleri temin edememiş olarak geldi ği yere dönme ğe koyulunca. Secah ona. İbni. âyetlermi ş gibi söyler. O da kad ında cinsi duygular uyandıracak müstehcen sözleri. g. 224 öt'de Şebes bin Rıb'idir der. 224 /5). mehirsiz evlendi ği için onu ayıplarlar ve Müseylime'den mehir isteme ğe onu zorlarlar. 73.

S. Ancak Hicri 41'den önce ölmemiş olduğu anlaşılmaktadır. S. Secâh'm doktrini: $ecah'ı n kendisine tabi olanlara oruç.. . M âlik'lerin ba şkanı bulunan Vaki' bin Malik zaman kaybetmeden islamiyet'e döndü. Fakat baz ı kaynaklar onun. K ûfe'de de ğil Basra'da Müslüman olup gene orada Müslüman olarak öldü ğünü açıklarlar 14°. Onun vahiy ad ı altında yukarıda bahsetti ğimiz sözleri. 141 Mirhond. E. 106).. Kaynaklar onun. döndükten sonra nelerle me ş 01 oldu bilmiyoruz.peygamberleri ise erkekdirler" mısralarıdır 139 Gene. 223. Onbirinci yılın ortalarında meydana çıktığı kesin olarak belli olmakla beraber ölüm tarihi kesin olarak belli de ğildir.. hem de iyi bir Müslüman olduğ unu bütün tarihler ittifakla yazmaktadırlar. g. namazun kildignn 140 Belâzûri (arap. öt. taraftarlar ını savaş a katılmağa sevketmek ve menfaatler elde etmek için verilmi ş komutanca emirlerden ibarettir. Mu aviy e.Safa. 128) bu misralan Utarit bin Haeib'e.. zekat veya sadakay ı emretmiş olduğu ancak domuzeti yeme ğide mubah kıldığı iddia olunmaktadır 1 ". 131 v. Onun. ter. S.) ise Kays bin Asim'a maletmektedir. II. D. el . Irak halkı kendisine biat ettikten sonra birçok aileleri olduğu gibi S e cah ve adamlarınıi da bulundukları yerden başka tarafa. e. Secash'ın bu yıllar aras ındaki hayatı büsbütün karanlıklar içinde kalmış tır. 77 . hüküm ve amelde kalm ış sözlere inandı nız" denilmektedir. Pişmanlık çok geçmeden bütün Temimlerde kendisini gösterdi. S. sihir ve efsaneler defterine yaz ılmış . söyler.Vatvat (a. Muaviye'nin üstünlük elde etti ği yıllara kadar nas ıl yaş adığı hakkında bir bilgi vermediklerinden. bu iki büyük dinden aldığı ilhamlarla beslemi ş olduğu tahmin olunabilir. namaz. Hakim bin K elb i'ye atfedilen bir şiirde "Sizi do ğru ve sabit bir dini kabule çağırdı lar. siz onu b ırakarak.. Ravzat üs . Secâh'm Müslüman oluşu: Secâh Mezopotamya'ya. peygamberlik iddialar ını . III. 139 Taberi (tür. Kûfe'ye nakletmi ştir. İşte bu s ırada S e cah' ın Müslümanlığı kabul ettiğini . Basra'ya. Hristiyanl ığı pek iyi bildi ği ve büyük kısmı Müslüm anl ı kt an dönmü ş olan T e miml er e dayand ığı gözönündetutulursa. Basra valisi Cündub Fezârrnin. Halbuki Yarbu'lar ın başında bulunan Malik bin Nüv eyr e biraz geçikmi ş olmasının cezas ını hayatıyla ödedi.

ve ona tabi oldum" dedi. bunu evlilik birli ğinin kuvvetlendirmi ş oldu ğunu. XVIII.Fida ve di ğer tarihçiler tarafından nakledilmi ş olmasıdır. Tekmile.Vatvat.Müseylime evlenmesi kendi tâbileri aras ında Secah'ın prestijini kaybetmesi bak ımından da bize imkans ız görünüyor 142 . peygamberlik iddias ında bulunan bir kad ın hakkında pek makul görünmemektedir. Taberi her rivâyetin sahibini yazd ığı halde.597 yıllarında Temimler'in Müslüman olduklar ı halde ikindi namazını kılmamış olduklarını Secâh'ın kurmak istedi ği mezhebin bir kalıntısı olarak kabul etmek gerekir (Agâni. sırf Islami bir gayret güderlikle uydurulan ve a ğızdan a ğıza yayılmış olduğu muhakkak olan halk ş ayialarını kitab ına almıştır. Her iki taraf kavimlerni toplad ılar. 78 . Müseylime'nin peygamberli ğini kabul etti. kabul edilmesi pek güç olan adeta çocukça iddialard ır. Secâh . S e yf'den ba şka bu konuda yaz ı yazmış olan hemen bütün Islam tarihçilerinin kabul ettikleri Secâh . 106. Müseylime'ninki ile birleştirmesi. S. sonra onun peygamberli ğini tanıyıp ona tâbi olduğunu ilan etmesi 143 sabah ve yats ı namazlarının kaldırılmasına baş eğmesi gibi rivâyetler. O halde bunu hangi râvi kimden alarak nakletti? Bu. fakat Secah' ın kurmak istedi ği dini. burada hiçbir isim kaydetmemi ş "bu konuda başkaları ş unları söyler" diyerek ihtimal ki. Secâh. İ ber. 143 Belazari. II.. S. Müseylime sabah ve yats ı namazlarım Temimler üzerinden kald ırdı . onu dâima Yemen'den gelmi ş bir peygamber olarak göstermektedir. onu do ğru buldum. Gurer ül . Müseylime ile Secah'ın doktrin birliğinden bahsederek. esasen tatmin edilmemiş olan kavminin önünde. Palgrave daha Secah' ın nereden geldiğini ve hangi kabileye mensup oldu ğunu bile bilmemekte.. Wellhausen 142 Her ne kadar bu konuda tek seyahatname alan Palgrave'in seyahatnamesi. o takdirde E b u'l -Fere e'in ya ş adığı H.Müseylime evlenmesini gene de şüphe ile karşılamak mecburiyetindeyiz. S. 508 . Fütuh. bu derece müstehçen bir konu şma ba şkalarının yanında cereyan edemez ve ba şkalarına anlatılamazdı .Secah'ın kurmak istedi ği dinden zamanımıza kadar gelmi ş bir kalıntı yoktur. Agani. arap. islâmiyet'in dü şmanı olan bu iki insana karşı . s ırf politik mecburiyetlerden do ğmuştur. Ebu'l-Ferec. E b u'l .Hasâis. bunlar tamamen asılsızdır. el . Ancak e ğer Secâh gerçekten Müseylime ile evlenmi ş ise ve mehir verme meselesi do ğru ise. 165... Seyf'in bu konulardaki sükilturm onun. s. üç gün gibi kısa bir süre için evlenmeyi göze almas ı . Temimi olmas ı dolayısıyla. 165 ve İbni Haldan. Bizi buna yönelten başlıca sebep T ab eri: ve E b u'l . Secâh onlara: "Müseylime kendisine indirilen vahiyleri bana okuçlu. fakat Müsyelime'nin öldürülmesinden sonra"Yemen peygamberi olan Secah' ın irtidad yolundaki ittifakı unutturmak için sadık bir mümin Müslüman ile evlendi ğini" yaz ıyorsa da. ş ayet böyle bir evlenme vaki olmu şsa bu. Fakat Secah' ın istilâ maksad ı ile gittiği Yemame'den bir miktarcık mahsill ve hediye ile dönerken.F er e c'deki as ılsız ve hayas ız rivâyetin gittikçe hafifleyerek Mirhond. Hiç şüphe yok ki. Müseylime islamlara kar şı bir müttefik bulmak ümidiyle onunla evlenmiş olabilir. 131). 73'e göre Müseylime ve Secâh dinlerini birl ştirdiler. belli olmamıştır. XVIII.

ve CaetanPnin iddia ettikleri gibi taraf tutma gayreti diye vas ıflandırmamız ne dereceye kadar do ğru olur bunu cevaplandırmak pek güçtür.

F. Netice:
Hemen söyleyelim ki, Secâh da Esved ve Tuleyha gibi hakiki bir peygamber olmaktan çok uzak olup sadece bir kahine idi ve Hazret-i Muhammed'in ölümünden sonra Temimler aras ında çıkan karışıklıktan ve irtidadtan faydalanmak istemi şti. Fakat alelade bir kad ın de ğil, dini bilgilere sahip ş air, hüküm ve emretme kabiliyeti gibi birçok meziyetleri bulunan haris bir kad ındı . Fakat islâmiyet bakımı ndan onun hareketleri, ne Esved ve Tuleyha, ne de ileride görece ğimiz Müseylime gibi tehditkar olamamıştır. O, kuvvetli bir rüzgâr gibi kuzey - do ğudan Arap yarımadasına esmiş , fakat önce Müslüman Ribâb ve Amrlar kayal ığına çarparak kuvvetini kaybetmi ş , Yemâme'de Hacer ve Hadikat ür Rahman surlarma ula ştığı zaman, dini ve siyasi kuvet ve hüviyetini büsbütün kaybetmi şti. Secah'ın sonradan islaraiyet'i kabul etmesi, onun hakiki bir peygamber olmadığının en büyük delilidir. O, sadece Hazret-i Muhammed'i kendisine örnek tutarak iktidar sahibi olm ıya çalış an iktidar heveslisi bir kadındı . İslam dininin ve Halifelerin geni ş müsamahas ı Tuleyha gibi Secah'ın da hayatını bağışlamış ve bu suretle belki de din u ğrunda ölenler hakkında sonradan halk aras ında çıkan ve bazen tehlikeli durumlar yaratan inanışların do ğması ihtimali önlenmiştir.

79

4. MÜSEYLIMET ÜL-KEZZAS

Bir gün Hazret-i Muhammed mimbere ç ıkarak, halka ş öyle hitap etti: "Ey nas! Ben Kadir gecesi bir rüya görmüş ve sonra onu unutmu ştum. Rüyamda kollar ımda iki altın bilezik gördüm, bu ikisinden nefret ettim, onlara üfürdüm, onlar da uçup kayboldular. Ben bu iki bileziği Yemen'de ve Yemâme'de ç ıkan bu iki yalanc ı ile yorumladım" ( İbni İ shak, İbni Hiş am, IV., S. 246). İşte Hazret-i Muhammed'in rüyas ını yorumlarken bahsetti ği Yemâme'de ç ıkan yalancı, Yemâme'ye hükmeden ve peygamberlik iddias ında bulunan Müseylime'dir. Ne cid alçak yaylas ının güneydo ğusunda ve B ahr e yn'in bat ısında bulunan Yemâme topraklar ı Hanife kabilesinin elinde idi. Hanifeliler ziraate pek elveri şli olan topraklar ında elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini rahatça sa ğlıyabiliyorlardı .

A. Hanife kabilesi ve dini:
Büyük Bekir bin V âil kabilesinin bir kolu olan Hanifeliler, topraklarının verimlili ği bakımından diğer memleketler için, bilhassa tah ıla muhtaç bulunan Hicazl ı lar için en önemli bir kabile idi. Hicretin 6 - 7. yıllarında Hanife kabilesinin ba şkanının, İ bni S a'd, Ibni Hi ş am ve T ab errnin bize bildirdiklerinden Hevze bin Ali oldu ğu anlaşılmaktadır. Hevze bin Ali, Iran yoluyla gelen Hristiyanh ğı kabul etmi ş görünüyorsa da Hanife kabilesinin bu yolda onu ne dereceye kadar takip etti ği pek aşikâr de ğildir. Diğer Arap kabileleri gibi İ slâmiyet çıkıneaya kadar putperest olarak ya şıyan bu kabilenin pek az bir kısmının Hevze ile birlikte Hristiyanl ığı kabul etmi ş olması muhtemel ise de, 144 Hicretin 7. yılından sonra Hazret-i Muhammed'in Hanifeli144 Ibni Sâ'd (Siret, Wellhausen tercüme ve yay ını, Skizzen, IV. S. 115) el-Medaini'den. naklen,"kendisin; Medine'de ziyaret eden Beni Hanife heyetinin ileri gelenlerine abdest suyundan artanı verdi ve onlara yerlerine gittikleri vakit, kilisenizi y ıkınız (kiliselerinizi de ğil) arsas ına bu sudan saçınız, yerine bir cami yap ınız. Bunu yaptılar. Müezzin Talk bin Ali oldu" demekte olduğuna göre, buralarda Hristiyanl ığnı mevcut bulunduğu fakat ancak bir tek kiliseye sahip olacak derecede az ve sathi oldu ğu ileri sürülebilir.

80

kri islâmiyet'e daveti üzerine, yüksek tabakadan birçokler ı gibi aş ağı sınıf halktan da birçoklar ının Müslüman olduğunu en eski ve tarafs ız kayanklardan anlamaktay ız. Her ne kadar Caetani Hanife kabilesinin ve onun son ba şkanı Müseylime'nin Hristiyan oldu ğunu savunmakta ise de (Caetani, IX., S. 7. v. öt), bu iddias ında pek haklı olmadığını, Hazret-i Muhammed'in Hristiyanlara kar şı gösterdi ği müsamaha ile ispat etmek mümkündür. Gerçekten Hazret-i Muhammed E hl-i kitap say ılmaması gereken Mecasileri bile vergiye ba ğlamak ş artıyla serbestilerini tanımış hattâ kendi zaman ında onun bu hareketi dedi kodu konusu te şkil etmekten geri kalmam ıştı . E ğer Beni Hanife büyük bir ço ğunlukla Hristiyan olmuş olsaydı, Hazret -i Muhammed Müeylime'yi bir Hristiyan reformisti gibi kabul edip Hanifelilerin vicdan hürriyetlerini tan ırdı E ğer Müseylime ve Beni Hanife tamamiyle Hristiyan olsa idiler, o zaman Müseylime'nin yeni bir din ortaya koyarak İslam topraklarından ayrı bir teşekkül olarak kalmay ı istemesine lüzum yoktu; zira H a zr et -i Muhammed Tebük seferinden sonra birçok Hristiyan heyetleri kabul etmiş ve onların cizye vermeyi taahhüt etmeleri üzerine kendileri ile anlaşmalar yapmıştı. Margoliouth ve Muir de Beni Hanife'nin Hristiyanlığı m kabul etmemektedirler (Margoliouth, JRAS, 1903, S. 486; Muir, Annal, S. 38). Beni Hanife'nin Müslümanlığına gelince: gene İbni Sa'd 145, Beni Hanife'den Medine'ye gönderilmi ş olan elçilerin on kişi kadar olup aralarında er - Rehhtil bin Unfuva, Seleme bin Hanzele es - Suheymi ve Talk bin Ali, Humran bin Câbir ve Mesleme bin Habib (veya Hayyib) vs. bulundu ğunu, bunların Remle'lerin evinde misafir kaldıklarını, sonra camie gelip hakikata ş ahadet ettiklerini yatmakta, fakat bu s ırada Müseylime'nin at ve develere bekçilik etti ğini kaydetmektedir. Daha buna benzer şurada burada rastlanan birçok kayıtlar vardır ki, önemli birçok ş ahısların Peygamber'i ziyaret edip islâm'ı kabul ettiklerini bildirmektedir. Konumuzun sonlar ına do ğru bunların adlarını kaynak göstererek belirtece ğiz. Mui'rin de kabul ettiği gibi (S. 38) kısmen putperest k ısmen Hristiyan olan Beni Hanife, Hazret-i Muhammed'e boyun e ğmişti. Fakat islâmiyet'i kabul etmiyen bir kısım halk sonradan peygamberli ğini iddia eden Müseylime'nin etrafında toplanmaktan da geri kalmad ı . Öyle anlaşılıyor ki, Hevze zamanında Hanife kabilesi iki kuvvetli idarecinin hakimiyet yolunda145 İbni Hiş am, es - Siret ün - Nebeviyye, IV., S. 279'da "Peygamber'in elçisi .rimir bin Luey oğullarından Sâlit bin Amr'ı Yemâme melikleri Sümâme bin Vial ile Hevze bin Ali'ye yolladı" demekle, Hanifelerin iki hükümdar ı olduğunu ifade etmektedir. Halbuki İbni Sâ'd, Tabakat I., 2., S. 18'de Peygamber'in Salit bin Amr' ı sadece Hevze bin Aliyi Islâm'a davet için yollad ığını yazmaktadır.

81

ki rekabetleri yüzünden tamamiyle birbirine z ıt iki varlık haline gelmişti. Bu rakiplerden birisi Sümâme bin Üs al, di ğeri Hevze bin Ali idi. İbni Sa'd ve Belazûrrnin anlatt ıklarına göre 146 , Hicretin 6 - 7. yıllarında Peygamber muhtelif hükümdarlara mektup yazd ığı sırada Yemâme ba şkam Hevze bin Ali'ye ve Yemâme halkına Salit bin Amr ül - Amiri eliyle bir ektup göndererek, onlar ı Müslüman olmaya davet etmi şti'". Hevz e misafiri kabul edip hediyeler verdi ve Peygambere ş öyle bir cevap yazd ı : "Senin dâvet ettiğin şey çok iyi ve

güzeldir. Ben kavmimin şair ve hatibiyim. Araplar benim mevkiimi takdir ederler; bunun için sen bana bu i pay ver sana tâbi olurum." Hevze şte
mektupla birlikte giyinmesi için Sâlit'e Hacer kuma şlarından elbiseler de verdi. Sâlit Peygambere onun mektubunu ula ştırdığı vakir, Peygamber "küçük bir menfaat bile istese vermem, o yok olacak" dedi ( İbni Sâ'd, II, 1., S. 18) 148. Bir müddet sonra, Hicretin 8. yılında Hevze öldü. Onun yerine Müseylime Beni Hanife'nin hükümdarl ığını eline geçirdi.

B. Müseylime'nin soyu:
İbni Kuteybe'ye göre (Kitab ül-Maarif, S. 206 - 7) Müsylime'nin babası Beni Hanife'den Habib, dedesi Lüceym künyesi Ebu Sumâme'dir. Belazfıri onun Sumâme yahut Sümâle bin Kesir bin Habib bin Sümâme bin Gsal bin Habib bin Hanife bin 'Icl oldu ğunu kaydetmektedir. İbni Hiş am'da Müseylime bin Sümâme ve künyesi Ebu Sümâme kayd ı vardır. Diyarbekri (Tarih-i H âmis, II., S. 174) ise onun dedesinin H ârun, lakab ının Ebu S üm am e olduğunu yazmaktadır.

C. Müseylime'nin, Hanifelilerin emirliğini elde etmesi:
Yeınâme'nin hakimi olup 8. yılda ölmüş olan Hevze'nin yerine, nasıl olup da Müseylime'nin geçti ğini kaynaklardan ö ğrenmek imkansızdır. Fakat Müseylime'nin ş ahsiyeti ara ştırıldığı zaman onun birçok meziyetlerle birlikte, kabilesinin en ileri gelen bir ş ahsiyeti oldu146 Ilmi Sâ'd, Tabakat, I., 2., S. 18; Belâzöri, Fütuh, arap., S. 94; Belfıziiri, türk., S. 142 v. öt. 147 Belâzûri ise (Fütuh, arap., S. 94), Peygamber bu mektubu Sabit bin Kaya bin iil-Ensârrye yazdırmış ve el - Hazreci eliye, yollam ıştır. diye kaydetmi ştir. 148 Belâzûri, Fütuh, arap., S. 94'de Hevze'nin Hazret-i Peygamber'e, içinde er-Reccal bin Unfuva, Mücca'a bin Mürrâre ve Müseylime bin Habib'in bulundu ğu bir heyet yollad ığını ve bu arada Müseylime'nin de Hevze'ninkine beziyen teklifler yapt ığını yazmaktadır.

82

Sumâme dedi ğini yaptı . Sümâme. Ayrıca Medine hiikameti de Müslüman olması dolayısiyle Sümame'nin tabii bir müttefiki say ılıyordu. Bu durum karşısında ş air. Sümâme k ızarak "Peygamber Muhammed izin vermedikçe size Yemâme'den bir tah ıl danesi gelmiyecektir" diye onlar ı tehdit etmişti. ümit var. Bu adamlar Sümâme adında birini esir alıp getirmişler.. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i bir heyetle birlikte ziyaret etmi ş olduğunu idia emektedirler. Bu da Hanife kabilesinin önemli bir kısmına hükmeden ve islâmiyet'i kabul etmi ş bulunan Sümâme'nin rekabeticlir1 49 . S. onu bile 149 Buhari. Tecrid-i Sarih. "hayır var. öt. "Sen merhameti ve akrabah ğa saygıyı telkin ve emredersin" diyerek. gıda maddelerinin gönderilmesi hususundaki müsaadelerini rica ettiler. X. Müseylime'nin Medine'yi ziyaret edip etmedi ği meselesi ve peygamberlik iddiası: En güvenilir kaynaklar ımız arasında bulunan B uhari. affedersin". çünkü sen zulmetmezsin.. Sümüme' ıdu yanına gelmiş . 407 v. Müseylime'nin Yemâme amirli ği ile birlikte büyük bir gaileyi de üzerine alm ış olduğu muhakkaktır. Böylece de onun Hevze'nin yerini almakta güçlük çekmedi ği kolayca tahmin edilebilir. İbni Sâ'd (Tabakat. Peygamber'in adamlar ı onu yakalayıp hiç bir akde bakmadan Peygamberin yan ına getirdiler Peygamber onun af talebini kabul edip serbest b ırakınca. o müslüman oldu ve Müseylime çıkıp da peygamberlik iddia edince onlara kıymetli vaızlarda bulundu " 83 . Müseylime bu ziyareti. cevab ın da bulunmuştu. Arap yarımadasmın merkezik şmekte olan idaresinin Hazreti Muhammed' den sonra kendisine intikalini istemek üzere tertip etmi ş ve ş öyle demiş tir: "Eğer Muhammed kendinden sonra beni halef tayin ederse. Umre yapmak için Medine'ye yakla ştığı zaman. D. Gene gitmekte olduğuUmre hacmiı yerine getirmek için Mekke'ye vard ı.ğu görülür. Necid taraflarma bir süvari birli ği yollamıştı. İşte bu yüzden Sülnâme'llin kam helal k ıhnnuştı. Mekke'liler Hazret-i Muhammed'e bir mektupla müracaata mecbur kalıp. S. 3'e göre Hazret-i Peygamber. Hazret-i Muhammed de bir mektupla Sümâme'ye tah ıl göndermesini emretti. tarih-i Hâmis. 401) da ise aynı olayın baş tarafı biraz değişik bir şekilde aldatılmıştır: "Peygamber. sonra Medine'de mescidin direklerine ba ğlanuşlardı. O ise. II. Bunun üzerine Sümâme y ıkamp geldi ve "Allahtan başka Allah olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna tanıklık ederim" dedi. Hakikaten Mekke'ye yiyecek tah ıl yollamadı. Peygamber kendisini affetti. Sümâme üç gün burada kaldıktan sonra Peygamber ona.Mekke'lilerden bazıları onun yeni dine girişini sitemle kar şıladılar. Vakidi ve İ bni Abbas. S. V. gönlünden ne geçiriyorsun mealinde bir soru sormuştu. Hazret-i Muhammed ise o s ırada elinde bulunan hurma dalım göstererek: "Elimde bulunan ş u dal parçasını istesen. hatip ve kâhin olan Müseylime zengin topraklara ve nüfus çoklu ğuna sahip bulunan Yemame'yi Hazret -i Muha mme d 'in her gün biraz daha artan nüfuzu alt ına girmekten kurtarabilmek amacıyla kendisinin de H azret Muhammed gibi yeni bir dinin müjdecisi olduğunu ilan etti ve K ur ' an a nazireler söyleme ğe başladı. Sümame Peygamber'i öldürmek istemi şse de onun amcası buna engel olmuştur. kendisine tabi olurum". (Ebu Hüreyre'den) ve Diyarbekri. Sümâme Mekke'nin fethinden epeyi önce Müslüman olmuş ve Hanifelilerden islâmiyet'i kabul edenler onun etrafında toplandığından kuvveti artm ıştı.

Vatvat... H âris 'in kızımn (Hâris'in k ı z ı Müseylime'nin kar ı s ı idi. el ... Taberi... Hanifelilerin onu bir örtü ile örtüp Peygamber'in yanına getirdiklerini.. 84 . S.. S. Gurer.. 37. Allah seni muhakkak hele& eder ve ben muhakkak san ırım ki. ter. S. Eyyüb Sabri. ve II. S. Bu arada Müseylime'nin payını da verdi.. S. fakat Allah' ın düşmanı Müseylime Yemâme'ye gidince bu sözü menfaatlerine hizmet edecek bir ş ekilde de ğiştirerek. rüyasını ima etmek istediği cevabını alır. 410. S. 224. e. Belüzûri. 410'da İbni Abbas.. 32 v. i bana gösterilen kişisin"s o İbni Hiş am bu hususta daha geni ş bilgi vermekte ve Müseylime'nin Ensâr'dan. S. 2. 852. 115) da dahil. Belüzûri. 97. Buhari. öt. Bühari III. g. 2. S.. S... Eğer sen bana ve hakka muhalefet edersen.. öt. IV. Beyhaki.. S. Mahmud üs-Siyer. Müseylime'nin Medine'yi ziyaret etti ğini diğer birçok kaynaklar yazmaktad ırlar. X. 25 v. ben onunla peygamberlik i şinde ortak edildim diye iddialara koyulmuş 152. yukar ıda bahsetti ğimiz rivâyetlere ilâve etmektedir. S.. II. S. İbni Hiş am. S. 131.. 151 Taberi. 37) ba şta olmak üzere gene bu kaynaklar Hazret-i Peygamber'in bir mektup yazarak ed-Dameri vasıtasiyle Müseylime'yi Müslüman olmaya dâvet etti ğini. sen onda gördüğüm esküle göre. Buhari. S. arap.. Pek önemsiz farklarla hepsinde tekrar edilen mektu150 Buhari. ter. 472. a. II. II. III. III. bekçilik edenin durumunun beraber gelenlerinkinden a ş ağı olmadığını bildirmiş " 1 . Siret. Gene bu eserler. tür ter. öt'de Hazret-i Muhammed gelen heyete ba ğışlarda bulundu. 153 İbni Hişam. e. 152 İbni Hişam. g.. IV. S. Hanife heyetinden olan ve Müslümanlığı kabul edip B akar a süresini ö ğrenmiş bulunan er-R e ce ül'in Müseylime'ye yol gösterdi ği ve Hazret-i Muhammed'in Müseylime'yi kendisine ortak etti ği yolunda yalan şehadette bulunduğunu bildirmektedirler. Tecrid-i Sarih. el-Vatvat. Ayrıca B elâ z ûri (Tür.. Ravza. Gene İbni İshak (İbni Hiş am. S. Mirhond. 143 v. TaberFtür ter. Hazret-i Muhammed onlara. y ı l ı nda yazıldığını kayd ve kabul etmiş lerdir 153. Sen de Allah' ın hakk ındaki hüküm ve nüfuzunu tecavüz edemezsin.. 2. Sahih. a. 222. S. 222) bu rivâyetin ba şka bir şeklini dinlemiş olduğunu nakleder: "Beni Hanife mensuplar ı Peygamber'in huzuruna gelmi şler. Ne c c ar o ğullarından. IV. tür. 52) evinde misafir edildi ğini. Medainrnin aynı konudaki rivâyetini nakleden İbni Sa'd (Siret. S. bu heyet islâmiyet'i kabul edip arkada şlarının (yâni Müseylime'nin) durumunun ne olca ğını sorduklarında. 52. S. Tabakat.sana vermem.. II.. 838 v. Beyhaki. Fütuh. S. 246. bu son cümlenin mânas ım Ebu Hürey2e'den sorar ve ondan bununla Peygamber'in ba ş tarafa ald ığımız. denilmektedir. sonra Müseylime'nin bu mektupa cevap yazd ığını da açıklamaktadırlar. Siret. Tecrid-i Sahih. 142) ve İ bni Sa'd (Tabakat. gibi tarihçiler bu mektubun Hicret'in 10. öt. ama Müseylime'yi at ve develerin yan ına bırakmışlar.X. Belâzûri. İbni Skd. I.

Tanrı Elçisi Muhammed'e mektuptur. O. 2.. elçilere: "Siz bu mesele hakk ında ne düş ünüyorsunuz?" diye sormuş . Hanife heyetine dahil üyelerden biri olarak..6. kullarından istediği kimseleri. Zira kaynaklar aç ıktan açığa onun islâmiyet'i kabul etmi ş olduğunu söylememektedirler. e. 155 E. onu ya bir örtü altında Hazret-i Muhammed'e getirilmi ş. İbni İshak. 37'ye göre Peygamber bu mektubu Zübeyr bin Avvam' ın kar' deşi Sâib bin Avvâm ile göndermi ştir. 255. 163 . S. Dinet et Sliman ben İbrahim. S. e.I clryi aynı maksatla Yemâme'deki Müslümanlar ın başkanı bulunan Sümâme bin Üs yollamıştı (Taberi. Esved ve Tuleyha konularına). Peygamber bu mektubu okuyunca. Onlar da. Yeryüzü Yüce Tanr ı'nındır. Müseylime ve emsali gibi peygamberlik iddialar ında bulunan kimselerin. 918). Sana esenlikler dilerim. Hazret-i Peygamber "Elçilerin öldürülmesi câiz olsaydı. Tanrı'ya hamd-ü senadan sonra. Mübun metni a ş ağı yukarı seylime bu mektubu Amr bin C ârud'a yazd ırıp müezzini Nevvâha' nın oğlu Ub âde bin H âris ile göndermi ştir.. yılın sonunda yaz ıldığını ileri sürerken. S. hattâ bu münasebetle Furat bin Hayyân ül . La vie de Muhammed. S. 85 . bası. yarısı Kureyş'e aittir. kabilesi ile birlikte kan ının son damlasını bu uğurda harcamas ı. Fakat Peygamber hasta oldu ğu hâlde. Ebu'l-Fida. bu mektubun Hicri 10. başınızı keserdim" diye cevap verip (Belâzüri ayn ı S. onun Müslüman olduğunu ispat etmemiz gene güçtür. Yer yüzünün yar ısı bize. bizi bu iddiaları şüphe ile kar şılamaya sevketmektedir. I. a. g. ter..ş öyledir: "Tanrı Elçisi Müseylime'den. Tarih-i Din-i Islam. yer yüzüne vâris k ılar. Medine'ye gelmi ş olduğunu kabul etsek bile. yahut 154 İbni Sâ'd. 548. II. Müseylime'nin Beni Hanife'ye hâkim olduktan sonra değil de Hevze'nin ba şkanlığı sırasında. "Biz de ayni fikirdeyiz" diye cevap verince. Fakat Kureyşliler insaf ve adâletle hareket etmezler". Hazret-i Muhammed'in vedâ hacc ından sonraki hastalığı sırasında ortaya çıktıklarını ilâve etmektedir. bu yalancı peygamberlerle mücadeleden geri durmam ış (bk. 4. Tanrı'nın bağışlıyacağı iyi sonuç kendisinden sak ınanlar içindir. Tanrı Elçisi Muhammed'in yalanc ı Müseylime'ye mektubu- dur. Mahmud Esad.. V. S. tür. II. yalan ve iftara dolu mektubunuz bana geldi. Eski ve yeni tarihçilerden bâz ıları Müseylime'nin peygamberlik iddiasına başlamadan önce Medine'ye gelerek islâmiyet'i kabul etmi ş olduğunu kaydetmekte iseler de ' 55 büyük bir kabilenin ba şkanı ve çok önemli bir askeri kuvvetin de komutan ı bulunan Müseylime'nin Medine'ye gelip önce Müslüman olmas ı. Paris 1947. Selâm doğru yolda olanlara olsun 154.) Müseylime'ye ş öyle bir mektup yazd ırmıştır: "Bu. bizzat Taberi. ben peygamberlikte sana ortak edildim. sonra Medine'ye boyun e ğmemek için bütün gücü ile sava şması. a. g. yk..

İbni Haldun.develeri bekledi ği için Müslüman olan Hanife heyetinin içinde bulunamamış gösterirler.. I. Tekmile.. a. el . Ebu'l-Fida. 86 . II. Gene onun herkesle konu şup herkese rüşvet vererek etraf ını memnun etti ği Taberi'de. öt.6.. a. I. S. S. g. S. Beni Hanife için fitne ve fesat kayna ğı olmaktan ba şka bir i ş e yaramadı . Dinet et Siliman ben İbrahim.. 174. S. Müseylime'nin portresi ve hokkabazl ığn Kısa boylu. İber. Hazret-i Muhammed'in Müseylime'yi peygamberlik i şinde kendisine ortak yapm ış oldu ğuna tanıklık etti. İber. O. İşte böylece Peygamber' den red cevab ı alan Müseylime. S. yumurtayı şişeye ilk sokan adam olduğu iddia edilmektedir 157 . g. La vie de Muhammed. E. Yemame'de Müseylime aleyhine çal ışmasını emretmişti. Müseylime yavaş yavaş islamiyet'in Yemâme'ye tesir etmekte oldu ğunu gördü ğünden memleketini bu tesirden kurtarmak için iki çareye ba ş vurmak gerekti ğini anladı . IV. g. çok sar ı benizli. 157 En . Mahmut Esat. Ş ayet Müseylime'nin bir heyetle birlikte Hazret-i Muhammed'i ziyaret etti ği do ğru ise bu ziyaret samimi bir şekilde islamiyet'i kabul etmek için de ğil. Halbuki Peygamber onu Yemame halk ına ö ğretmen olarak göndermiş . Sümâme bin Vsal'in maiyetinde bulunan Vsal ül . Yemame'de peygamberli ğini ilan etti ve güya ayet olan bir tak ım sözleri sıraladı . S. e. İ bni İ shak ve M e daini'ye dayanan rivâyetler onun Peygamber'le olan konu şmasından sonra Müslümanlığı kabul etti ğini açıkça söyliyememektedirler. İber. S. e. Hazret-i Muhammed'i örnek tutarak.. bas ık ve kalkık burunlu "6 olan Müseylime'nin neyrenciyat ile me ş gul bulunudu ğu. 74.Vatvat. 95.. 255) onu dinden dönmü ş . İ bni Haldun. Arap. 548. S... İ bni Kuteybe. 163 .Nevevi. g. S. Fakat o. S. Hanifeliler onun sözlerine kandılar ve Müseylime'nin peygamberli ğini kabul ettiler. 75.. 97.. 2. Hazret-i Muhammed bunu hiddet ve şiddet ile reddedince. 131. 206 v.. Üsal şunları da anlatmaktad ır: Peygamber'in yan ında bulunup Kur'andan parçalar ö ğrenmiş olan Re cc al bin Unfuv a ona her i şinde arkadaşlık ederdi. 74 v. a. Tarih. e. Bir gün 156 Belâzüri.Hanefi tarafından rivâyet edilmektedir.. aksine Hazret-i Muhammed'ten sonra hâkimiyetin Beni Hanife'ye intikalini temin etmek maksadiyle yap ılmış olmalıdır. Ş airlik ve hatiplik gibi meziyetleri yan ında hâhinlik vasfı da bu vadide ona yard ımcı olmuştu.. ikincisi ve son çare ise savaş yoluyla Kureyş ve Ensâra kar şı koymaktı . Tarih-i din-i islam. II.. II. Tehzib. Tanrı düşmanı diye tavsif etmi şlerdir. öt. Diyarbekri. a. Fakat daha sonraki tarihçiler ( İbni Hald6n. S. e. Bunlardan birisi dini bir yol açmak ve islâmiyet'in Yemame'de yay ılmasını önlemek.

bizim hurmal ık ve sularım ız ın düzelmesi için dua et" dedi. Hazret-i Mu h amm e d'i bir tak ım asılsız isnatlara maruz b ırakmaktad ır. Bu söz üzerine Müsylime yanı nda bulunan Nihar ür . Müseylime Reccal'in bu f sözlerinden sonra su dolu bir kova getirtti ayni şekilde hareket etti. ter. Taberi'nin. Kuyular ın su dolması için de su dolu bir kova getirtti. her halde onun mütevazi. bunlar kesilince de çiçek açıp meyve verdi. Gene bir kadı n. Yahut da Caetani'nin iddia etti ği gibi. Müseylime'nin duas ının ters tesir etmiş olduğu ancak o öldükten sonra anlaşıldı" . kuyular ım ız kurumu ştur. Akraba sava şından sonra Müseylime'nin öldürülüp kuyulann. saldı . 146 -8) anlatılan ve Müseylime'yi küçültmek gayretinden doğan bütün bu rivâyetler. Er . Müseylime'nin hakiki bir peygamber olmad ığı . çocuğun başını ok ş ardı" diye cevap verdi. hattâ bu dallar kök. bunu ne şekilde yapacağını sordu.Recc al bin Unfuva'mn. S.H ey s em adında bir kadın Müseylime'nin yanına gelerek. Muhammed de onlar için dua ederdi.Mirseylime' ye: "Sen Beni Hanife'nin yeni do ğan çocuklarını takdis et" dedi. Bunun üzerine hurma ağaçları büyüdü . buradan su alıp ağzı nı çalkalayıp gene kovaya püskürttü. kuyuların derin ve susuz olduğundan ve hurma ağaçlarının meyvesizli ğinden şikayat ederdi. kendilerini aldatmış bulunduğunun anla şılmasından do ğmuş olabilir.. Müseylime'nin yan ına gelerek hayır duada bulunsun diye hurmalığına gelmesini rica etti. cömert ve hayırsever bir insan oldu ğunu göstermektedir. Bu kovadan birer parça kuyulara döküldü. III. Sen de Muhammed'in her zaman halkına dua ettiği gibi.RâNi sözlerine devamla. Bu haberlerin uydurulmas ı ihtimal ki. Müseylime'nin yan ına getirilen ve bir şey yutturularak takdis edilen her çocuk kel ve peltek oldu. o da hurma kabilinden olan bir şeyi çiğneyerek çocuğa yutturur.Reee al şu cevab ı verdi: "Her zaman ahalisi Muhammed'in yanına gelerek . çocukların sıhhatlerini kaybetmelerinden. Fakat kuyuların suyu yerin dibine geçti." Yukarıdan beri Us al tarafından (Taberi. râviler bütün bunların Yemâme sava şından sonra oldu ğunu ilave etmek zaruretini duymu şlardır.Ümm ül . "Hurma ağaçlarım ız uzun ve meyvesizdir. kuyulardan sular ışk ırdı . Müseylime'nin bütün bunlara rağmen nas ıl olup da taraftar buldu ğuna bir cevap te şkil etsin diye. Bu yüzden kad ının hurmaları Akraba savaşı sırasında kesildi. tür. Reccâl ona "Hicaz ahalisi doğduktan sonra çocuklarını Muhammed'e getirirler. kad ının bu sözleri hakkında ne düşündüğünü sordu. nakletti ği Müseylime'nin "herkesle konu ş up herkese rüşvet verdiği" yolundaki bilgi ise. ba ğ ve bahçelerin sava ş sırasında harap edilmesinden.. Çocuklar ın bu halleri ancak Müsylime öldükten sonra meydana çıktı . dalları yere sarktı . Müseylime ondan. Bunlar ın dışında 87 .

O cümle ise Hirschfeld ve Frants Buhl'ün i ş aret ettikleri 159 : "Biz şuna kani olduk ki. fakat biz rahmana hiçbir zaman inanmayız" cümlesidir. Hazret-i Muhammed henüz Mekke"de iken kendisine söylemiş . 484. I.Müseylime'nin portresini daha keskin çizgilerle çizmek imkanlar ım bize verecek olan bilgilerden mahram bulunmaktay ız. O'na tapınız. Belki de bu Musevi veya Hristiyan 158 Margoliouth.. S. Kahire 1938. Fr. bunları sana Yemâme'den Rahman denilen bir adam öğretiyor. doğru yol işte budur) sırf bu cümleye cevap olmak üzere indi ğini iddia etmi şlerdir. Bulh. g. Müseylime'nin peygamberlik iddiasma ne zaman ba şlamış olduğu meselesi: Bazı orientalistler.. Hattâ bunlar aras ında Margoliouth. yukar ıdaki şüpheleri tamamiyle yersiz kılmaktadır. Bu cümleyi bir Kurey şli. J. S. (Hirschfeld. 159 İbni İshak (İbni Hişam. Muhammed'in bu terimleri aynen kabul etmi ş bulunduğunu öne sürerek. das Leben Muhammeds. hem de K at â de ve Mukaatil'in bu ayetin medeni oldu ğunu beyan etmeleri. 1903.)1 (=Allah benim de sizin de rabbinizdir. 88 . Ye ınâme rahmanı adı verilen Müseylime'nin Hazret Muh amme d'ten çok önce peygamberlik iddias ında bulunduğunu. Hartwing Hirschfeld. Bunlar Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'den çok önce peygamberlik etmekte oldu ğunu. 25). Margoliouth'a göre"' Müseylime Hazret -i Muhammed'den en az yirmi y ıl önce peygamberlik iddialarına başlamıştır. 318). e. Muslim ve Hanif kelimelerinin ilkönce Müseylime tarafından kullanıldığını. S. JRAS. F. saresinin 65. bunların monotheist anlam ına geldi ğini. New researches into the comperative and exegesis of the Qoran. K ur' an ı n ilk âyetlerinin Müseylime'nin âyetlerinden al ınan tesirle bildirilmi ş olduğunu ileriye sürmüşlerdir. S. Bunu da İbni ishak'ın başka raviler tarafından bir kere daha teyid edilmeyen tek cümlesine dayanarak ileri sürmektedir. S. LIA. 99. Sonradan birkaç kitapta daha tekrar edilmekle beraber İbni Hiş am'daki bu garip cümle hiçbir suretle teyid edilmemi ştir. Bazıları da Kur'anın XLIII. 25. bir takım yanlış yollardan yürüyerek ve yanl ış tefsirlerede bulunarak iddia etmişlerdir.1pti. a.. London 1902. âyetinin. Taberi ve di ğer kaynakların vermiş olduğu malzemeleri bir yığın hayal ınahsalü rivâyetler olarak tavsif etmekten çekinmemi ştir. jj 4:w . Fakat burada hem bir ö ğretmeni veya ö ğreticiyi ima eder bir anlamın bulunmadığı aşikardır.

g. II. buradaki "Rahman" onun peygamberlik iddiasını ifade eder görünmemektedir. S. S. Müseylime'yi taklit etti ğini de söylemektedir. 161 Bk. ter. onun Rahman ad ını peygamberlik maksadıyla mı yoksa başka bir maksatla mı kullandığını açıklamak imkanlarına maalesef sahip de ğiliz... Gene Mar goliouth. H anifeliler üzerine sevketmek için hazırlardı . 1903.) verdi ği bu haberin hemen devamı İbni İshak'daki o meşhur cümledir. S. Hazret-i Muhammed'in babas ı Abdullah do ğmadan çok önce "R a hm an" ad ıyla anılmakta oldu ğunu yazmışlarsa da. Fakat bu tek cümle as ılsız bir rivâyet olarak kalmaya mahkamdur"°.Unf sahibi Süheyli ile Hariri müfessiri Ş eri ş i (Ravd ül . Çok şükür ki. Hanif ve Müslim kelimeleri üzerinde etimolojik ve tarihi incelemeler yaparak Margoliouth'a gereken do ğru cevab ı verip bu konuda okurları yanlış bir inanca sahip olmaktan kurtarnu ştır 161. E ğer Müseylime Hazret-i Muhammed'den önce peygamberlik iddiasına başlamış olsaydı. The words Hanif and Muslim. 773 v. tIsame komutasında Ş am'a asker göndermek için seferberlik ilan etti ği halde.Unf. öt. 200. I. e. tek tanrılı bir dini arayan ve onu kabule haz ır bir duruma gelmi ş bulunan Araplar tarafından islaıııiyet'in de ğil. S. E ğer Yemame'de daha önceden Medine hükametini maddi manevi bak ıııııdan tehdit eden bir tehlike mevcut olsayd ı. aynı mecmuanın 773. Serisi. sayfasında Charles Lyall. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i taklit etmediğ ini. o da bunu mevsuk sanarak kitabına almıştır. 241) Yesime'ye dayanarak Müseylime'nin. bilakis Hazret-i Muhammed'in. E ğer ş airin dediği doğru ise. 89 . Müseylime'nin kurmak istedi ği dinin kabul edilmesi gerekmez miydi? 160 Bir çok yerlerde tarafgirane hareket eden Caetani bile bu iddiay ı tamamiye reddetmi ştir (Bk. S. 916)'de Hazret-i Muhammed. 20). pek mübala ğalı görünen bu haber Müseylime'nin peygamberlik iddiasının çok eski oldu ğunu teyid edici bir delil de ğildir Çünkü Vesime'nin ( Şerişi aynı S. 5).. Onun için Beni Hanife' nin bir ş airi şöyle bir mısra söylemi ş : "Sen insanlar için bir lâtufsun. Hazret-i Muhammed orduyu Ş am'a göndermek için de ğil.Ke şş af. S. JRAS. Taberi (Tür. Müseylime'nin Rahmân adını eskiden beri kullanmakta oldu ğunu kabul etsek bile. Bu ifade de Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'ten önce peygamberlik iddias ında bulunmamış olduğunu açıklamaktadır. yani Vesime'nin bu iki cümlesinin İbni İshak'a dayandığı açıkça görülmektedir. Müseylime'nin isyanı buna engel oldu ve seferberlik i şi tamamlanamad ı kaydı vardır.. el .. Her zaman rahman kalasın" (Zemahş eri..raviler tarafından İbni İshak'a ilham edilmiş . a. Her ne kadar Ravd ül .. 2. Charles Lyall. IX.

y ılında. bunun hem Müseylime'yi kasdetti ği hakkındaki ihtimali kuvvetlendirmekte. bu yabanc ı kaynaklarda Müseylime hakkında en küçük bir kayda bile tesadüf edilmeyişi dikkat nazar ına alınmak gerekmez mi ? Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'den çok önce peygamberlik iddia etmedi ğini gösterecek daha ba şka deliller de vard ır. el . bunların bilhassa Bizans kaynaklarında oldukça geni ş bir yer i ş gal etmi ş olmasına ra ğmen.Menâr. (£71. .il Kerim (Kahire 1364) adl ı Kur'an fihristinde de el'En'am süresinin 93. Müseylime'nin cesaretni artt ırdı . zira bahis konusu sü10. S. re'nin mekki oldu ğunu.. öt. saresinin 94. hem de onun ancak onuncu yıldan sonra peygamberlik iddias ına ba şladığına ba şka bir delil daha kazandırmaktadır. vedâ haccindan hastalanarak dönmesi.91 Ç2ıll L:o (=Allah'a iftira eden ve kendisine hiçbirşey vahyedilmedi ği hâlde bana vahyedildi ve Allah' ın indirdiği şeyler gibi ben de indireceğim diyenden daha zıilim kim olabilir) peygamberlik iddia edenler hakk ında indiğini ve bunlardan bilhassa Müseylime'yi kastetti ğini İ krime ve K at â d e rivayet etmi şlerdir' 62 Ayetin M e din e'de inmi ş olduğunu İ bni Ab b a s' ın teyid etmesi. Beni Hanife aras ında çıkacak 162 Muhammed Abduh. bir müddet sonra hastal ığının artt ığı haberinin yarımadada yayılması . Baz ı tarihler onun 40000 ki şilik bir orduya sahip bulundu ğunu yazarlar. . bu âyetinin medeni oldu ğu iş aret edilmi ştir H. Ayrıca Muhammed Fuad Abdülbakrnin.. 10 v. hâlbuki Müseylime'nin Hamdi Yazır'ın Kur'an dili. Etrafına büyük bir kalabalık toplama ğa muvaffak oldu.IT Z J J t.» L5. '‘.Mu'cem ülMufahrisü li elfaz il . yahut biraz insafla 85 ya şında olsaydı (Mar goliouth'un hesab ı üzere) sava ş meydanına atılmaması gerekmez miydi ? Ayrıca Kur'amn VI. XXI. Yukar ıda bahsedildi ği üzere Hazret-i Muhammed bu haberi duyunca. G Hanife kabilesinin irtidadı: Hazret -i Muhammed'in Hicretin 10. S. Mesela: Müseylime sava ş meydanında çevik bir muharip olarak çarp ışmıştır.adl ı türkçe tefsirinde (III. Iddia edildiği gibi 150 yaşında..Kur'an .İslam Bininin doğması ve Hazret-i Muhammed'in ba ş arıları çok geçmeden kom şu devletler tarafından ö ğrenilmiş . 1868) bu ayetin medeni oldu ğu İbni Abbas'a dayan ılarak açıklanmaktad ır. Bu hususta Muhammed Abduh ayetlerin maksatlar ının genel oldu ğunu ve herkese ş âmil bulundu ğunu. denilebilir. el . 90 . yılda ortaya ç ıktığını ileri sürmekte ise de.-31 cJ1991. âyetinin.

H ö h n e r b ach' a göre. Islami kaynaklar bütün Arap yar ımadasını Hazret-i Muhammed devrinde dine girmi ş göstermekten uzak kalm ışlardır. yoksa asl ında Esed'lerin ba şbuğu Tuleyha. y ılın Rebiülevvel ay ında.'Teli' yi Yemame'ye yollad ı . bu konuda daha ileriye giderek. 8 . Gene bu arada. Wellhausen olsun Caetani olsun. Başta Wellhausen olmak üzere Caetani ve Höhnerbach. Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek için bütün Arabistan' ın ihtidasım onun eseri olarak gösterme ğe çalıştıklarını iddia etmektedir. Höhnerbach ise. fakat Müseylime'nin kendi kabilelerinden olması ve onun Hazret-i Muhammed aleyhinde çal ışması Sümâme tarafında bulunan birçok Müslüman Hanifelinin..bir ayaklanmayı önlemesi için Sümâme'nin tedbirli olmas ını tavsiye etmek üzere Fiir at bin Hayyân ül. Sümâme'nin ve onun gibi samimi Müslümanlar' ın Müseylime'nin karşısında tutunmalar ı artık güçle şmişti. S. Ayrıca ilave etmeliyiz ki. Islam tarihçilerinin. Hazret -i Muhammed'in 11. Topladıkları vergileri yeniden halka da ğıtarak etraflar ına kolayca adam toplama ğa muvaffak oldular. Yemen.9). g. Temimlerden Malik bin Nüveyre daha başkaları Müslüman olmamışlardır.Recc al (veya er Rehhal) ile Mücca'a. Netekim biraz sonra aç ıklayacağımız üzere. islam tarihçileri taraf ından Hazret-i Muhammed'in bütün Arabistan'a islâmiyet'i kabul ettirdi ğini iddia maksadiyla uydurulmuştur (Höhnerbach a. bu dünyayı terketmesi ve bu arada Arap yar ımadasında çıkan isyan ve irtidadTar Müseylime'nin. Bu iddianın yerinde olmadığı Tuleyha ve Secah konularında kendili ğinden cevaplandırılmıştır. Me sel:k Taberi tetkik edildi ği zaman. Beni Hanife'nin riddesini şiddetle reddetmi şlerdir. kimi askeri güçlerine ve ittifaklara güvenerek. Bahreyn. islamiyet'in henüz kuvvetle yerleşmemiş oldu ğu Arap yarımadasının bu karmakarışık devrinde Ebu Bekir gibi ileriyi gören ve yapaca ğını çok iyi bilen bir ş efe ihtiyaç vard ı .kimi kâhinlik kuvvetlerini peygamberlik iddialar ına vasıta kılarak ve kabile asabiyetine dayanarak çabucak dinden döndüler. Oman ve daha birçok yerlerde Müslümanl ığı kabul etmeyen kabilelerin cizye ver91 . Tuleyha ve S e c ah konularında incelendi ği üzere Medine ve Mekke'ye en yak ın kabilelerin bile dinden dönmüş oldukları görüldü. İşte. Beni Hanife'nin veftinde bulunan er . Yemame'nin en önemli mevkilerini i ş gal eden bir takım insanların bu yüzden memleketlerini terketmek zoruna kald ıkları görülür. Sümâme'nin tarafım tutan pek az bir toplulu ğun Müslüman oldu ğunu söylemişlerdir. sonradan irtidad ve isyan hareketleri. davas ını gerçekle ştirmek hususundaki cesaretini büsbütün artt ırmıştı . e. Sümâme'yi terkederek Müseylime tarafına geçmelerine sebep oldu. Bir takım kabile ş efleri.

kara ş emasının ortaya ç ıkması gibi örneklerdir. böylece bir ak . o zaman Hazret-i Muhammed'in bu en önemli dü şmanlarının da islamiyet'i daha önce kabul ettikleri ayn ı kaynaklar tarafından iddia edilmek gerekirdi. tamamiyle islamiyet'i kabul etmi ş değildir. Hazret-i Muhammed'in ş ahsiyetini idealle ştirmek. İ slam hakimiyetini kabul etmi şlerdi. Gene Höhnerbach' ın İslam tarihçilerinin bu peygamberlik tasl ıyanlara kar şı tarafsız hareket edemediklerini ispat için verdi ği bazı örnekler vardır. Medine' ye gelerek İslâmiyet'i kabul ettiklerini beyan eden kaynaklar. Mesela. ikincilerin yanında çok üstün tutulmas ı. hattâ Müseylime'nin Müslüman olduğunu kesin olarak iddia cihetine gitmemektedirler.mek ş artıyla Hristiyanlık. Araplar' da bu derece dü şmanlık olmadan bile karşı tarafa adlar ve lakablar verilirdi. Musevilik veya Mecasilik gibi dinleri muhafaza ettikleri görülür. Böylece birçok bölgeler islamiyet'i benimsememekle beraber. Ridde'yi küçümsemek için Höhnerbach' ın sarfetti ği gayret bizce bo şuna olmu ştur. Es ve d' in davet edildi ği yeni dini reddetti ğini. Gene pek iyi bilinir ki. Mesela H âlid. mürtedlerin "aptal" kabul edilmesi ve birincilerin. Kisra'nın H azret-i Muhammed'in dine davet mektubunu parçaladığım da yazmakta. Ömer bin Hattab' ın teşvi92 . Bunlar Müslümanlar'ın mürtedleri fizik ve ahlak bak ımından küçümsemeleri ve onlar hakkında tahkir dolu sözler sarfetmeleri gibi şeylerdir. Yemâme sava şını bitirip Müccaa'nın kızı ile evlendikten sonra Ebu B ekir'den. Müslimlerin "akıllı". onun daha hayatta iken. kurdu ğu binanın çöküntülere maruz kald ığım göstermekle olmaz kanaatindeyiz. Arabistan yar ımadası Hazret -i Muhammed' in hayatında. İslam kaynakları onbirinci yılda Ebu B ekr'in ba ş arma ğa mecbur oldu ğu savaşları nakletmekle. Tuleyha ve Malik bin Nüveyre gibi ş ahsiyetler için. E ğer Höhnerbach'ın iddiaları yerinde olsaydı. "Allah düşmanı" sayılması. Fakat yar ımadamn Hicaz'a en uzak bölgelerinde bile Hazret-i Muhammed'in dinini ş eklen de olsa kabul etmi ş topluluklar vardır. saramuk. Böyle sıfatlar ve takma adlar hiç şüphesiz sonradan tarihçiler tarfından uydurulmayıp Tuleyha'n ın ve Müeylime'nin yaş adığı tarihlerde Müslümanlar tarafından bunlara verilmi ştir. basık burunlu. yâni İ slam'ı kabul etmiş olan kabilelerin ço ğunun irtidad etti ğini ve İslamlık için büyük bir tehlike do ğduğunu yazmakla hakikati ifade etmi şlerdir. İşte Ebu Bekir bunlar ın irtidad ve isyanına karşı onbir birlik te şkil etmek mecburiyetinde kalmış ve bunları yarımadanın en uzak bölgelerindeki isyân ve irtidadlara kar şı yollamıştı . Tuleyha'n ı n Talha de ğil de Tuleyha olarak ça ğrılışı. Müseylime'nin Kezzeıb Mizahım taşıması. S e call' ın ve Hevze'nin Hristiyan olduklarını. cüce olarak gösterilmesi.

a. ikinci k ısım haks ızlığa uğramış müminlerdir. üçüncü k ısım ise üzüntü içinde kalan müteredditlerdir. Cahiliyye devrinde yaşamış . şairleri de bu zat hakk ında ş u beyti söyledi: Suhbân bin Şems çok iyi bir insand ır.kiyle. Beni Hanife ile yap ılan Akraba sava şının ise. Hanife kabilesinden- dir. Birinci ılm kısım doğru yoldan ayrılmış kâfirlerdir. 14 /55): "Suhbân bin Ş ems bin Amr el-Hanefi el-Yemâmi. Peygamberin ölümünden sonra dininde sâbit kalm ıştır. ağır bir mektup aldığı zaman. Konumuzla ilgili olan bu küçük misâller de bize gösteriyor ki. 26 v. Cahiliyye devrinde Hire hükümdarlarından el-Numan bin ül-Münzire'in kat ına çıktı. Müslüman olmuştur. Yemâme halk ı irtidad ettiği zaman Müseylime'ye ve 163 Caetani. baz ı hususlarda tarafs ızlıklarını muhafaza edememekle beraber. Müslümanlar bu mektubu aldıkları zaman çok sevindiler. Hanife kabilesi Müseylime ile birlikte (!) irtidad ettikleri zaman onun hakk ında Vesime bir hikâye anlatmaktadır. bu zat Müslüman oldu. Gene E s edler. Müseylime peygamberlik iddia edince bu zat kavmine irtidad etmemeleri için nasihat etti. yalancı Müseylime'nin uydurduklar ı şeylerden dolay ı özür dilerim. öt. Aynı konuda Caetani'de '" Yemâ ıne'nin hiçbir zaman irtidad etmi ş sayılamıyacağını. sırf Hâli d'in fetih arzular ından do ğmuş olduğunu ileriye sürmektedir. Bir de şimdi Höhnerb ach'ın yayınlamış olduğu Vesime'nin Kitab ür Ridde'sine bakalım Birinci derecede bir kaynak olan bu kitab belli bir gayeyi hedef gütmeksizin tek tek ş ahıslara ait. Biz bunlardan Yem âme'nin irtidad ı ile yakından alâkalı olan bazılarını hemen gösterme ği yukarıda adları yazılı orientalistlerin iddialarına bir cevap te şkil edece ği düşüncesiyle faydal ı bulduk (Höhnerbach. biraz önce bahsetti ğimiz küçültücü isim ve s ıfatları kullanırlarken tarafgir olmaktan bir hayli uzakt ırlar. kaynaklar. kavmi arasında soyu yüksek..Yemami." (S. 13 / 55) : "El. parça parça bilgileri içine almaktadır. büyük bir ba şkan olup hayli yaşadı. IX. dini sa ğlam bir insandır.. g." (S. Bu zat aynı mektupta ş u beyti de söylemektedir: Ben S ıddık'a suçsuz olduğumu bildirir. 93 . Bu zat Ebu Bekr'e şöyle bir mektup yazm ış : "Halk burada üçe ayr ıştır. 13 /55): "El-Batin bin Abdullah el-Hanife. Sonra İslâmiyet geldi.Hanefi. 14 /55): "A bdura hm an bin el Mutarrah el. o. "Bu o solağın (= Uaysir'in) işidir" demişti. Vesime S. Ga t afanl ar ve sâir kabileler dinden dönünce "Biz o s ıska deve yavrusunun babas ına (=Ebu Fasil'e) zekat vermeyiz" demişlerdi. e.Sa'b bin Osman el-Suheymi el ." (S.

21 / 63: "Muccet'a bin Mürrare el . Sümâme el-AM ile birlikte el-Hutam'a karşı savaşa katıldı . Hâlid bin Velid kendisini görerek. Gerçekten Allah onlar ı mukavemet edilemez bir kötülükle vuracaktı r. Bunun üzerine Müslümanlarla birlikte el-Aldn ın yardımc ısı olarak yola çıkt ı . Çok yaşlı idi. Bu zat Yemâme sava şlarında esir edilmiştir. Gayelerini bildiğim ve ş imdi tam buradan geçmekte olan ve Müslüman olanlardan geri kalmamak. Dabi el ." S..Sâ'ib bin Katâde el-Hanefi el. Sümâme de bunlardan ayrılmaya karar verdi.Hanefi el-Yema ıni. (S. Tam bu sırada el'Ala bin el-Hadrami refaketindekilerle birlikte Bahreyn'e Hutam'ın idaresindeki mürtedlere doğru gitmek üzere Yemâme civar ından geçmekte idi. Bu şahıs büyük bir şeyh idi." S. onlarla birlikte gitmekten ba şka birşey istemiyorum. el-Hanefi el-Ye ınâmi. Onlar Sümâme'yi dinlemeyip Müseylime'yi takip etme ğe karar verince. 15/56): "El-Heysem el-Hanefi. 94 .. Sümâme bunu haber al ı nca kabiledaş larına ş öyle dedi: Bu yenilik taraftar ı olanların yan ında daha fazla kalmak istemiyorum. Heysem. ve sonunda satın aldığı bir ganimet hırkasını giymi ş olmasından dolayı düşmanın askerlerinden birisi onu şehit etti.etmektedir: Sümâme Yemâme halk ı irtidad ettiği zaman kendisi dininde sâbit kald ı ve halka ş öyle vâzetti : "içinde ışık olm ıyan karanlık bir iş ten çekininiz! Bu karanl ık i şe başlamış olanlara. onlar ın suçları nı kendisine anlatm ıştı r. Sadıklardan ve kabile şeflerinden biridir.." (S. Halife olacak adamdın demi ş ". 16 /58: " (İ nı eyr b. 13 / 53 : "Sümame bin Usal bin el-Numan bin Seleme. ne de onu terkederek geriye döndük. Bu da İslâmiyet'cle sabit kaldığını ispat eder mahiyette baz ı ş iirler yazmış tır. 15/56): "El. esaretini affetti. İslam dininde sabit kaldı ve Müseylime ile (!) kavmini irtidad etmekten mene çal ıştı .kendi kavmine kar şı gelmi ş ve Ebu Bekr'e mektup yazarak.Yema ıni. Bu konudaki haberi Buhari'den alan Vesime (Not 150'deki bilgiyi aynen kaydettikten sonra) İbni İshak'ın bu konudaki şu rivâyetini de k ısaltarak ilave . Beni Hanife'nin el-Alâ'ya yard ı m ettiğini duyan düş man ordusu sarsıldı . Allah'ın göndermi ş olduğu bir kötülüktür ve içinizden bu yola sapacak olanları da ayni akibet beklemektedir.Ye ş kuri. Hâlid ona Kureyş 'lilerden olsaydın. Hâlid bin Velid ordusu tarafından esir edilmiş ve bu hususta ş u beyitleri söylemi ştir: Acaba Hâlid bizi yalancı.. ona biat etmişti ve Yemâme gününde esir edilenlerdendir." S.. sarı adamın suçundan dolayı öldürecek midir? Biz Peygamber'in dinini b ı rakmadık. Hanife kabilesi başkanlarından olup Peygamber'in huzuruna gelmiş .

Tavsiyelerini dinletemeyince Medine'ye do ğru yola çıkm ış fakat Sümâme onu geri çevirmi ştir". Fakat Müseylime onu öldürttü 165 Bundan sonra Ebu Bekr Sümâme'ye yard ımcı olsun diye İ krime'yi bir miktar kuvvetle Yemâme'ye yollad ı ise de. Höhnerbach. İkrime ş eref ve ş öhret kazanmak ümidiyle acele edip Müseylime üzerine yürüdü. biz seni babanı n hatırı yüzünden affediyoruz. Müseylime ile sava ş ve Müseylime'nin öldürülmesi: 11. S. Ye ınânıelilere demi ş ki.S. H. g. Beni H anife'deki irtidada mani olmak için Yemâme'ye elçi olarak gönderdi. Vallahi o hayatta olsaydı basık burunlu yalancı sizinle bu oyunu oyn ıyamazdı . Fakat Yemâmeliler onu bozguna u ğrattılar. O da çekilip gitmek zorunda kald ı . Bu zat. S. yukarıdanberi verdi ğimiz misâllere daha pek çok ilâveler yapmaktan vazgeçiyoruz. çünkü bunlar ın esasen islâmiyet'i kabul etmemi ş bulundukları yolundaki iddiaları her hâlde haklı görülemez ' 64 Bilhassa Suhbân bin Şems'in mektubundan halk ın üç kfsma ayrılmış olduğunu. 17 / 58: "Muhriz bin Katade bin Meslemet el-Hanefi. e. Ş urahbil de ayn ı ş ekilde Ebu B ekir'den.Zimmâni. Beni Hanife ileri gelenlerinin önlerinde Kur'anı okudu ve ate şli hitaplarda bulundu. Bunun üzerine mürtedler ona dediler ki. Habib bin Abdullah el-Ensarryi. 61. 164 Her ne kadar yukar ıya aldığımız rivâyetlerde Müseylime'nin de irtidad etmi ş olduğu bildirilmekte ise de. Çünkü o bizim ba ş buğları m ızdandı". Bir yalanc ı ise ondan çıkardı . yeni bir emir al ıncaya kadar yerinden ayr ılmamasını bildiren bir mektup ald ı . Müseylime'ye (!) ve Beni Hanife'ye Ridde'ye sapmamalar ı için vâzeden adamd ır. suphan Allah. 165 Bu hususta ba şka rivâyetler de vard ır: bk. Sümâme'nin kom ş usu idi. nci Hicret yılında Ebu Bekir halife seçilince. 95 . bu husus ba şka kaynaklar tarafı ndan kesin bir ş ekilde teyid edilmemi ş olduğundan bunu bu kayana ğa yap ılmış bir ilâve kabul ederek göz önünde bulundurmal ıdır.. Konumuzdan uzakla ş mamak için. sizin durumunuz ne kadar acâip. a. Caetani'nin ve di ğer orientalistlerin Beni H anif e'nin irtidad etmediklerini. Bir peygamber sizi dine soktu. bunun da tesiri olmadı . Herbiri dikkatle gözden geçirildi ği zaman görülüyorki. Sizin için azaptan korkuyorum. 18/60: "Mu'ammer bin Kilâb el . Fakat o da şeref pe şinde koştu ğundan İ krime . Yemânıe'deki Müslüman sayısının hiçte küçümsenmiyecek bir topluluk te şkil ettiğini açıklamamıza yardım etmektedir. Şurahbil gelmeden önce. üçüncü k ısmının ise sadık kaldığını ö ğrenmemiz. Arkasından Ş urahbil bin Hasene'yi gönderdi. bir kısmının tereddüt içinde bulunup bir kısmının dinden döndüklerini.

Esirler Hâlid'in yan ına getirlince onlardan "İslamlar'a sığınmak üzere mi yola ç ıktınız"? diye soruldu.. a. Hâlid de bunlar ın kendisine sığınmak maksadiyle yola çıkmadıklarını öğrenince Muccâ'a'dan ba şka hepsini öldürttü ve Akrab a'ya gitti. bizde bir peygamber" diye cevap verdiler. Hali d'in yakla şmakta olduğu haberini alınca. Sonra Yemame'ye bakan bir kum tepesinin üzerine ordugâh kurdu. Müslüman oldum. Onlar. S... S. V. e. değilim. Bunlar mertlik gösterip hakikati söylediler. g. 400. ikiyüz kişilik bir birlikle gece baskını yaptırdı . Belâzüri'de Yemâme seferi hakkında anlatılmıştır Belâzûrrnin bu kaydı ise. Ensâr ve Muhacir'lerden meydana getirdi ği kuvvetlerin ba ş komutanlığına tâyin ederek Müseylime ile sava şması için Yem âme'ye yolladı "6 . Bu sırada. onlar ın başlarını vurdurdu 167 Hâlid sadece Mucca'a 'n ın.Yemâme'ye gidi şin tamamiyle Hâlid'in sava ş ve fetih arzularmın sonucu bulundu ğunu iddia etmesi. İbn İshak şunları ilave etmektedir: Esir edilenler ertesi gün Halid'in kar şısına çıkarıldılar. belki de Belâzûri (Fütuh. S.Hanefi bulunan bir birli ği uykuda iken esir aldılar ( İbni Sa'd. hakiki vakıalara uygun düşmemektedir...96) deki Taberi ve di ğer tarihlere ayk ırı düşen Ensâr ve Muhacirler arasında cereyan eden ve Butah seferi s ırasında vuku bulmu ş olan münakaşadan do ğmuş olmalıdır. 168 Ibni Sâ'd. S. 400).arap. g. Resulullah'a gittim.S.gibi emre itaat etmeyerek Müs eylime'nin üzerine sald ırdı ve bozguna uğradı . 359 v.Hâlid'in Ebu Bekir tarafmdan Yemâme üzerine harekete memur edilmediğini. demesi üzerine. Müseylime. e. M âlikler'den ve T emimler' den öç almak için. "Ben Müseylime'nin akrabas ı veya adamı . 154 ve Zehebi. Ebu Bekir onun suçunu affedip kendisini. I. İşte bu söz üzerine Hâlid. tür. Tabakat. V. Halid onlara. Sa ğ ve sol kanatlar ınııı başına Muhakkim ile Recc an geçirmi ş bulunan Müseylime ise 166 Caetani'nin. onu zincirlerle köstekleyip komutanhk çadırındaki karısı Ummü T emim' e teslim etti 168 .. öt. Z ey d ile Ebu Huzeyfe'yi ordusunun sa ğ ve sol kanatlar ının başına geçirmiş bulunan Hâlid yan ında Ş ur a hbil de bulundu ğu halde savaş alanına do ğru ilerledi ve el. Yâni Butah seferi sırsmda Ensâr'm Halid'e uymak istemeyi şi ve Hâlid'in bu seferi sanki kendili ğinden tertipledi ği şeklindeki mülâhazalar. g. a. Bu esnada Mucca'a bir takım ş ahsi sebeplerden dolayı. ne değiştirdim".Ur d'da konaklad ı . 167 Taberi. 96 . ter. Butah sava şını kazandıktan sonra öldürttü ğü Malik bin Nüv ey r e 'nin kar ısı ile evlenmesi yüzünden suçlu duruma dü şmüş bulunan Halid Medine'ye gelmişti. küçük bir birli ğin başına geçmi ş ve yola çıkmıştı. Ondan sonra ne de ğiştim. Bu konuda Ebu Hür e yr e'nin verdi ği haberlere. "ey Hanife oğulları! Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz" diye sordu. e. Bunlar ba şlarında Muccâ' a bin Murr ar e el . Akraba' da ordugâh kurdu ve seferberlik ilan etti. a. "Sizde bir peygamber..

Hanifeliler onu öldüreceklerdi. 97 . Bu arada el . 358 v. g. S. e. Müseylime öldürülmedikçe. S. e. a.) Müslümanların bu geri çekilmeleri iki veya üç defa tekrarlanm ıştır. Hanifeliler'in yumuş atmak için kılıçlarını güneş e tuttuklarını açıkladı . Büyük bir şiddetle "Rahmanın bahçesi" ne saldıran Müslümanlar. Hâlid savaşın yenilgi ile sonuçlanmasından fena hâlde endi ş eye kapıldığından E ns âr ve Muhacirlerin de tekliflerine uyarak zaaf ın nereden geldi ğini anlamak maksadiyle askerlerini göçebe ve şehirli olmak üzere ikiye ayırıp öylece sava şmağa başladı . bugün şerefinizi ve kad ınlarının korumak için savaşınız" diye onları iyi savaşmağa te şvik ediyordu. Müseylime de bu ba ğa sığınmıştı . I.. S.. "Yenildi ğiniz takdirde kadın ve k ızlarınız esir edilip tahkir edileceklerdir. öt. Peygamber'in sohbetinde bulunup Bakar a sûresini ezberledikten sonra. Nihayet iki ordu karşılaştı. 96. irtidad eden ve Müseylime'nin en yak ın dostu hâline gelen El Reccâl de öncü kuvvetlerin ba şında ilerliyordu. Hanifeliler onun çad ırına girdiler. Hâlid çadınm hattâ e şini bile bırakarak geri çekildi.Mevt adı verilmiştir) etrafı çevrik bir ba ğın içine girmeleri emrini verdi.. Bir ara Hâlid. Müseylime'nin en önemli ve kahraman komutan ı mukavemet edebilmek için askerlerine "Hadikat ür . Hanifeliler aras ında kıhç parıltıları gördü ve Beni Hanife aras ında anlaşmazlık çıktığını zannederek sevindi ise de esir Mu e câ' a bunun bir anla şmazlığı ifade etmedi ğini.B e169 Zehebi. arap. a.. 2. g. öt. s ü'rlardan dolayı Müseylime ile kar şılaş amıyorlardı . göçebelerin mi yoksa şehirlilerin mi daha iyi çarp ıştığı farkedilmedi.. Müslümanlar aras ında o günün parolası "Ey Bakara süresinin sahipleri"idi170 . İlmmü T emim'i himâye etmese idi. vaktiyle Peygamber'in amcas ı Hamz a'yı öldürmüş olan Vah ş i bin Harb bile onların bu kahramanhklarım şu sözlerle açıklamaktan kendini alamam ıştır: "Ölüme Müsey- lime'nin adamları kadar sabırlı ve tahammüllü kimseyi görmedim"" 9 İ bni S a' d' a göre (Tabakat. VII.Hanife o ğullarına. sava şın sona ermeyece ğini anhyarı Hâlid. düşman kuvvetlerinin arkalanmn bırakılmaması emrini verdi. Savaş o kadar şiddetli ve her iki taraf için öylesine ölüm kal ım savaşı oldu ki. Yemâme'liler canlar ını öyle heder edercesine çarp ışıyorlardı ki. 136 v. E ğer "Yemâme Muccâ'ı" adı verilen Muccâ'a bin Murrare.Rahman" adı verilen (sonradan Hadikat ül . İki taraf sava şa katıldıktan bir müddet sonra Müslümanlar geri çekilmek mecburiyetinde kald ılar.. 170 Belazûrl.

râbin el - Malik kendisini ba ğın sürlarmdan a ş ağıya attırıp çarpışa çarpış a sarun kapısına vardı . Kapıyı müslümanlara açıp onları içeriye aldıktan sonra tekrar kapay ıp anahtarı dış arı fırlatıp attı . İşte burada islamlar için hattâ islâmiyet için bir ölüm kalım davası görüldü. Bu arada biri yüksek sesle "Siyah bir köle Müseylime'yi öldürdü" diye ba ğırdı "°. Müseylime'nin öldürülmü ş olması Beni Hanifelilerin cesaretlerinin kırılmasına ve sonunda sava şı kaybetmelerine vesile oldu. Müslümanlar değerli hafızlarmdan birço ğunu bu sava şta kaybettiler (Ebu'l-Fidâ, Tarih, I., S. 166) Ebu Huzeyfe, Sabit bin Kays, Zeyd bin Hattab gibi kahramanlar da bu arada şehit düşenler aras ında bulunmakta idiler. Buna karşılık el- Muhakkim bin Tufeyl, el - Reccal bin Unfuva gibi Müseylime'nin en önemli komutanları , Müseylime'den önce öldürülmüşlerdi. Bu sava şta müslümanlar Hadikat ül-Mevt'de 7000 kişi katlettiler. Bir k ısım Hanifeliler de ba ğdan kaçıp kalelere sığındılar. Müseylime'yi kimin öldürmü ş olduğu tarihlerde kesin olarak belirtilmemi ştir. Eski tarihler ara ştırıldığı zaman bir çok kimselerin Müseylime'nin öldürülmesine bizzat i ştirak etmi ş olmak gayretini güttükleri görülür. Bu durum bize şunu gösterir: Dü şman islamiyet için o derece kuvvetli ve ürkütücü idi ki, sava şta bulunanlar onu yok etmenin şerefini bir türlü payla ş amamışlardır. Aş ağıya aldığımız misâller bunun bir delili sayılır: Taberi (arap., III., S. 245 - 50) Müseylime'yi katledenin Vah şi olduğunu, ayrıca Ensâr'dan bir adam ın onu vurarak öldürme ğe iştirak etti ğini kabul eder. Belazari' de (Arap., S. 96) de rivâyetler çok farkl ıdır ve mesela s ırasiyle ş öyledir: 1) Onu Haddâ ş , yarliBeni Âmir bin Luey'lerden biri öldürdü. Bunun râvii gene Beni Âmr bin Luey'lerden oldu ğu için bu şerefi kendi kabilesine tahsis etmek gayesini gütmü ş olsa gerektir; 2) Onu Sehhak bin Hare§ e öldürdü. Biraz sonra Sehhak ş ehit edildi; 3) Habib bin Zeyd'in karde şi Abdullah bin Z eyd bin As ı m onu öldürmüştür. Zira bir rivâyete göre Müseylime Habib'in iki kolu ile iki baca ğını kestirmişti; 4) Habe ş li Vah ş i bin Harb de Müseylime'yi öldürmü ş olduğunu iddia etmekte ve bu konuda şu sözleri söylemektedir: " İnsanların en iyisini (Peygamber'in amcas ı Hamza) ve en kötüsünü öldürdüm". Belazüri başka bir rivayeti naklederken, yukar ıda adları geçenlerin mü ş 171 Taberi' de bu husustaki rivâyetler müphemdir Bunlardan birisi Müseylime'nin Hadika'mn dışında , diğerleri ise Hadika'nm içinde öldürülmüş olduğun ifade etmektedirler. Müseylime'nin öldürüldüğü hakkındaki muhtelif rivâyetler için bk. Taberi, a. g. e., tür. ter., III., S. 153 165, 166.

98

tereken Müseylime'yi öldürdüklerini, hattâ Em ev i'ler bile onun Muavi ye tarafından katledildi ğini iddia etmektedirler, demektedir. İ bni Haldan ( İber, II., 2., S. 75), Ebu'l-Fidâ (Tarih, I., S. 166), İ bni Sa'd (Tabakat, VII., 2., S. 136 - 7) ve Muir (a. g. e. S. 44) onun Vahş i tarafından ve Ham z a' y ı öldüren mızrakla öldii.rülmüş olduğunu kabul etmektedirler. Biz de İ bni S a' d'ın bu kaydını esas tutarak onun Vah ş i tarafından öldürülmüş olduğunu kabul etmek zarureti kar şısındayız. Bu sava şta biraz mübala ğalı da olsa 40.000 kişilik Yemâme ordusu (C a et ani, IX, S. 24'de bunu 10.000 kabul eder) bütün kuvvetlerini harcayıncaya kadar ş eref ve ba ğımsızlıkları uğrunda çarp ışmıştır. Müseylime son nefesini verinceye kadar, "Ey Hanife oğulları ; şerefiniz için, asaletinizi korumak için çarp ışınız", diye ısrarla tekrarlamaktan geri durmamıştır. Akraba yahut Yem âme sava şımn vuku bulduğu tarih, baz ı yazarlara göre Hicri 11., baz ılarına göre ise 12. yıldır. İ bni Sa'd (Tabakat, III., 1, 274 - 5) bu sava şın 12. yılda olduğunu, Zeyd bin Hatt ab' ı n ş ehit düştüğü yılı yazmak suretiyle belirtmekte, B elazil ri de (Fütilh, S. 101) bunu teyid etmektedir. Z eheb (Tarih ül - İslam, I., S. 259) Ebu M a' ş er'in bu sava şı 12. yıhn Rebiülevvel ayında, V âki di ve daha ba şkalarının gene 12. yılda cerayan etti ğini kabul ettiklerini kaydettikten sonra, kendi kanaatine göre bu sava şın 11. yılın sonlarında başlayıp 12. yılın başlarında son bulmuş olmasının muhtemel bulunduğunu belirtmektedir. El- N evevi (Tehzib el- Esma, S.95) Halid'in Müseylime üzerine komutan tâyin edilmesi tarihinin 11. y ılda olduğunu kaydetmiştir. Her halde Z ehebr nin ve Ca et ani'nin tahmin ettikleri gibi hadiseler 11. yılın sonlarında başlayıp 12. yıluı başlarında sona ermiş olmandır. Bu sava şta her iki tarafın kaybetti ği insan sayısı da savaşın yapıldığı tarih gibi kesinlikten uzakt ır. Me s 'udi (Et - Tenbih, S. 223) Yemarrie'de ölen Müslüman askerlerin sayısının 1200 oduğunu, T ab eri, Ensâr ve Muhacirlerden topyekan 600 ki şinin şehit düştüğünü, B ela z ûri 1700 veya 1200 Müslüman askeri zâyi oldu ğunu kaydetmektedirler. Beni Hanifenin kayıplar' ise daha çok idi. Taberi, Akraba'da 7000 Hadikat ül - Mevt'de 7000, sonra tâkipde de 7000 ki şinin öldürülmüş olduğunu kaydetmektedir. İ bni S ' d (Tabakat, III , 1., S. 274 - 5), Ebu Mery e m'e atfetti ği bir rivâyette, Beni Hanife'den 14.000 ki şiden fazla insan kayıp olduğunu zikretmektedir 172.
172 Caetani (a. g. e., IX., S. 227) Mirhond'un bu konuda hani bir mübâla ğa ile Hanifelilerden 70.000 kişinin "Hadika-i Mevt" de, 70.000'ninde d ışarıda katledildi ğini yazmakta olduğunu iddia etmekte ise de Mirhond bu rakam ı 70 000, 70.000 değil 7.000, 7.000, yâni bütün katledilenlerin 14.000 kişi olduğnu söylemiştir (bk. Mirhond, a. g. e., II., S. 228).

99

İ. Yemâmelilerle bar ış: Bu büyük sava ş sona erip de Müseylime'nin öldürüldü ğü haberi yayıldığı zaman Hâlid bin Velid, Yemâmeli Muccâ'a'yı çağırttı . Muccâ'a zincirler içinde idi. Sava şta ölmü ş bulunanlar aras ında Müseylime'yi arayıp bulmak üzere sava ş meydanında dolaşmaya ba şladılar. Nihayet Hâlid uzun boylu ve güzel yüzlü birinin önünde durdu ve "İşte peygamberiniz budur" dedi. Muccâ'a onun Muhakkim bin Tufeyl oldu ğunu söyleyince ba ğa girdiler; Muccâ'a s ıska ve burnunun ucu çok kalk ık birisinin önünde durarak, "Sizi uğraştıran adam işte budur" diyerek Müseylime'yi gösterdi. Hâlid ona: "Sizi kendisine itaat ettirerek bunca i şleri yaptıran adam bu mudur? diye sordu. Muccâ'a, "Ey Hâlid, iş dediğin

gibi oldu. Tanrıya andiçererek bu savaşa askerin henüz öncülerinin acele olarak katılmış olduğunu, asıl kuvvetlerin ve halk ın çoğunun kalelerde bulunduğunu temin ederim."dedi. Hâlid bu söz üzerine biraz ş aşırdı . Muccâ'a
onu, tekrar yemin ederek, hem söylediklerinin do ğru oldu ğuna hem de kavmi adına barış yapmaya ikna etti. Halid de ona, Beni Hanife'nin ellerinde bulunan bütün gümü ş , zrıh ve esirlerin yar ısının Müslümanlara bırakılması ş artıyla bu teklifi kabul edece ğini söyledi. Mu c câ' a, Hali d'den barışın ş artlarını bildirmek üzere Hanifelilerin yan ına gitmek için izin istedi. Kaleye girdikten sonra ne kadar genç kad ın varsa, onlara silâh kuş atıp zırh giydirerek kalelerin burçlar ına çıkmaları emrini verdi ve tekrar Hâlid'in yanına dönüp kalede bulunanlar ın yapılan barış tekliflerini kabule yana şmadıklarını bildirdi. İ bni İ s h ak'a göre Hâlid yeni bir anlaşma ile esirlerin dörtte birini al ıp diğer dörtte birinden vazgeçerek bar ışı kabul etti. Mu c c â' a, Beni Hanife'ye de bu andla şmayı kabul ettirmişti. Çünkü S eleme bin Umeyr onlara kalenin çok sa ğlam olduğunu ve bol miktarda yiyecek bulundu ğunu kışın da yaklaşmakta oldu ğunu söyliyerek, böyle a ğır ş artları kabul etmeme ği tavsiye etmişti. Fakat Hâlid'i yak ından tanımak fırsatını bulan Muccâ'a, onun gazabından kabileda şlarını korumak için bütün gücü ile çal ışıp Hanifelilere bar ışı kabul ettirme ğe muvaffak olmu ştu. Bundan sonra Hâlid Muccâ'a'ya, kızını kendisine vermesi talebinde bulundu ve bu teklifinde israr etti. Muccâ'a da k ızını vermek mecburiyetinde kaldı . Bu kadar büyük ba ş arılar kazand ığı hâlde, Ebu Bekir, H bu evlenmesini ho ş karşılamadı. Ona şiddetli bir dille şunları yazdı : "Sen kadınlarla evlenmekten kendini alam ıyorsun; hâlbuki evinin etrafında 1200 Müslüman ın kanı akıyor". Hâlid bu mektubu okuyunca, Ömer ibn-i Hattab' ı kast ederek "Bu Uaysir'in (solağın) işidir" 100

dedi. IV. g. Bu hal devam edince ahâli Mu s eylime'den buna engel olmas ını isteme ğe mecbur kalmıştı . bunlar ın bazıları birbiriyle tezad halinde bulunan haberleri ihtiva etmektedir.. İşte şimdi bize kadar gelmi ş olan bu Oya vahiylerle. arap. 174 Taberi. Konak yerini de Eb az'dan V aber'e ta şıdı ' 73 .. hattâ K ah° gibi bir de harem bölge (yasak bölge) ihdas etmişti ' 74.K ezz âb. J. S. Tekmile. ter. öt. Kur an dilini taklid eden Müseylime.. onlara 173 Belâzûri. Ebu Bekir'e Hanifelilerden heyetler tertip edip gönderdi. 75. 98. Müseylime bunun için gökten gelecek emri bekliyece ğim diyerek. ravilere göre Yem â m e haremi. Bunların kendisine vahy edilen Kur'an olduğunu ilan etti. g.. a. S. aralar ındaki tezatlar ı yukarıda iş aret etmi ş olduğumuz bilgilerden. Harem içinde kalan baz ı obalar bolluk yıllarında Yem âme'nin meyvelerini yağma edip Haremi depo haline getirmi şler. Müseylime'nin doktrini hakk ında bir fikir edinme ğe çalış aca ğız. Müseylime'nin vahy olduğunu iddia etti ği sözlerinden hanlar ın' kaynaklar bize kadar intikal ettirmi şlerdir.. İ bni Haldûn ve Taberi ile İ bni Hi ş am aynı konuda birbirine tamamen zıt rivâyetleri s ıralamaktadırlar. Müseylime'nin doktrini: Müseylime'nin doktrini hakkında bize az da olsa bilgi verme ğe yarıyan kaynaklar mevcutsa da. Wellhausen. İber. I. Müslüman namaz sistemine benzer bir sistem de kurmu ş . Mesela: İ bni S a'd (Siret. İbni Haldûn. tür. takip edildiklerini anlayınca da kaçıp hareme s ığınmışlardı. Hevz e bin Ali'den sonra siyasi iktidar ı eline geçiren Müs e ylimet ül .. a. e. III. III. Taberi.. 359. Hazret -i Muhammed'i örnek tutarak. S. Tarih ül . 115). elde etti ği bu siyasi nüfuz ve kudreti. S. 178 v. IL. Bir tak ım dini kaide ve düsturlar koydu. ter. Bu yüzden elimizde bulunan bu ana kaynaklar ın verdikleri haberlerin mümkün mertebe do ğru olanını yanlış olanından ayırmak gibi çok güç bir iş ile karşı kar şıya bulunmaktayız. tür. Ancak bu gûya vahiylerin hangilerinin hakikaten Müseylime tarafından söylenmi ş olduğunu hangilerinin raviler tarafından sonradan onun a ğzına yakıştırıldığırn ayırt etmek bugün bizim için hemen hemen imkans ızdır. Zebebi. 177. dini bir otoriteyle de takviyeye kalk ıştı ve evvelce de söyledi ğimiz gibi âyet ad ı altında bir takım seci'li sözleri yanyana dizme ğe başladı. Buna muhalefet edenleri de sorumlu tutmu ştu. S. g.. e. e. . 101. a. Halbuki. Hicaz' ın haremine benzeyememi ştir. Böylece Yem âme meselesi halledilmiş ve Arabistan' ın bu önemli bölgesi de İ slâmiy et' e kesin olarak kazan ılmış ve Medine'y e ba ğlanmış bulunuyordu. S.

Siz hay ı rlı ve salih bir toplulukstınuz.. Halk yine şikâyetlerinin bir gerçe ği ifade ettiğini israrla söyleyince. gündüzleri de gökteki bulutlar ın ve yağmurların kuvvetli Tanr ısı için oruç tutarlar". ı tahrip etmek haram değil midir ?"diye sorunca o. onları herkesin tecavüzünden koruyacağız. sizin hardal tanesi kadar da olsa i lerinizi ş ve gönlünüzden geçeni bilir ... Müseylime Secâhla karşılaştığı zaman. III. ten ve vücutlar ının saflaştığını ve ellerinin tertemiz oldu ğunu gördüğümde. 144 . Bir gün oruçlu. ter. Biz sa ğ olduğumuz ğ müddetçe onlara. g. sonra öğütenler.. 102 . Yeni gelen vahiy de. onlara şu emri verdim: Siz kad ınlara yaklaş m ıyacak ve şarap içmiyeceksiniz. siz hayvan besliyerek çad ırda yaşıyanlardan daha meziyetlisiniz.. arap..Oya vahiy olan şu sözleri söylemiştir: "Karanhkları basan gece. ekin yeti ş tirenler.. "Haram olan mallar helâl saymak ve halk ın malları nı yağma etmek. 243. ekinleri biçenler. iyliklerde ve bağışlarda bulunarak komş uluk edeceğiz. Bizden sonrada esirgiyen Tanr ı onları korur" (Taberi tür. biricisinin hemen hemen ayni idi: "Gece ve geceleyin çok gezen kurt ad ına andiçerek Us s eyy id'lerin yaş hurma ağaçlarını kesmediklerini" teyid ediyordu. salih insanlar uyumadan geceleri ibadetle geçirirler. tür. S. buğdayları savuranlar. Müseylime çiftçilikle u ğraş an kavmine onun anhyaca ğı kavramlarla hitap etmi ştir: "Renkleri siyah olduğu hâlde sütleri beyaz olan koyunlar üzerine andiçerim ki.. Sizi göğün katına yükseltir." veya "Tohum ekerek. Tanrıy ı her eksikten tenzih ederim ki. ona vahiy ad ı altında şu sözleri söylemi şti: ". karısına yaklaşmasını yasak etmi şti. a. Gene onun Beni Hanife için söyledi ği şu sözler dini prensipsipleri hakkında bize bilgi verme ğe yardım etmektedir: "Ben yüzlerinin güzelliğini. insanların çoğu bu yüzden ziyana u ğrar ve lânete katlanırlar'"75 Kendisine Rahman ad ını vermiş bulunan Müseylime'nin cinsi bakımdan çekimser olmayı teşvik etti ğini de taraftarlar ına verdi ği bazı emirlerden anlamaktay ız. e. 143. ter. O bir erkek çoçu ğu bulunan erke ğin. onlardan ekmek yapanlar bu ekmeleri ufak ufak do ğrıyarak et suyunda ıslatanlar ve bunların üzerine sâde yağ dökerek yiyenler şerefine andiçerek temin ederim ki.. bir gün zahmetli ve yorucu i şlerle meşgul olacaksınız. III. III. siyah kurt ve ya şına basan çatal tı rnaklı hayvan adına andiçerek Useyyid'lerin. 175 Taberi. S. yeni bir vahiy beklemi şti. haremin hürmetini çiğnememi ş olduklarını teyid eylerim" Halk ona. o dirilme zaman ı geldiğinde acaip bir şekilde diriltir.. O. temiz bir kavimdir. Müseylime bu defa onlara vahiy diye şunları söyledi: "Beni Temim esir edilmemi ş hakir düşmemi ş. Binalarda ya şıyanlar da size üstün gelmediler. S. Onlara i rendirici ve hoş olmayan bir şey isabet etmez..5).

azgınları yurdunuzdan uzaklaştırınız" 176 ip„. 222). Gene onun tek ve görünmiyen bir Tanr ı adına konuştuğunu. I... Fakat İ bni İ s h ak'ın bu rivâyeti . g.!A 3 jftrA oji Yukarıdanberi örneklerini verdi ğimiz Müseylime'nin güya ayetleri. B elaz ılri'de (Tür. İ bni Hub e y ş 'in Zühri'den naklettiği177. tür. tekrar dirilme.4 ti J. 125. II. s. S. S... e. S. a. 75) yazmaktad ırlar.. o . e. Vsal'in S eyf yoluyla intikal eden bu rivayetlerinin tam aksine İ bni İ shak ( İbni Hiş am. S. ş arap içme ği meneden kaideler koymu ş bir insandı . arap.Mahstildar yerlerinizi koruyunuz. Belâzfı ri.. g. IX. ter. a. o da Müseylime'nin müezzinler kulland ığı cihetidir. tür. e. ElRecc âl'in de bunlardan birisi olup Müseylime'nin peygamberli ğine tanıklık etti ğini T ab eri (Türk. 148) ve İ b n ül . Müs eylime riyâzet sahibi. Müs e ylime'nin içki ve zinaya helal k ılmış olduğunu. Şu halde.J l 9 o30C. Müseylime'nin birkaç müeezzin kulland ığı görülmektedir. S. Kahire 1939. 143) ve İ bni Hald fı n (İber. e. Müseylime müezzinleri vasıtasiyle taraftarlar ını namaza ça ğırdığma göre namaz ı kaldırmış olamaz.. hardal tanesi ve hayat gibi dini mânada yükseltilmi ş tâbirler kullandığını da görüyoruz. Arab. IX. III. g. S. zina ve ş arab ı mübah kılmış olması da imkansız görünmektedir. savap..Esir'de (El . Esasen onun vahy ad ı altında yukarıya aldığımız söilerinden riyâzet sahibi oldu ğu açık olarak anla şılmaktadır... S. a. ter. 21. Tab eri ve İ bni Haldisın'un da teyid ettikleri bir cihet var ki. Caetani (İbni Hbeyş'den). e. S. 21.:>li3k3 j o33Ti y. a. 2. oruca kıymet veren. elimizde bulunan di ğer kaynakların verdikleri oldukça geni ş bilgiler ile büyük bir tezad te şkil ettiğinden hemen hiçbir değer taşıyamamaktadır. yoksul olanları yurdunuza kondurunuz. 176 Taberi. namazı kaldırdığını ve Beni Hanife'nin bu yolda ona uymu ş olduğunu söylemektedir. onun iktidar mücadelesinde rakibi bulunan Sümâme bin Us âPin arkada şı Us âl el ... 17'de Nevvâha ile Hüceyr ayni kimse olarak gösterilmiştir) ve Hüceyr bin Vmeyr de onun müezzinlerindendirler. Ayrıca Abdullah bin Nevv âha (Wellhausen. 506. ter. IV. 103 . II. 245. S.. III. 145.Hanefi tarafından naklolunmuştur. III. 178) Caetani ( İbni Hubeyş'den). 177 Taberi. ter.S. VI.. g. cennet.Kamil. Buraya kadar yazdıklarımızdan anla şılacağı üzere. III.

Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i bu yolda da örnek tuttu ğ u elbette inkar edilemez bir gerçektir. Fütuh.. e. 19) Müseylime. ş arap içmemek gibi kaideler bunu göstermektedir. Müseylime." deyip burada durdu ğu. Halbuki. Ayrıca müezzinler vas ıtasiyle namaza davet usulü de her halde islâmiyet'ten örnek al ınarak kabul edilmi ş bir sistemdir. o. 17) ve Caet ani. 143 v. Wellahausen'a göre (Skizzen. Hazret -i Muhammed'den önce ibadete bu ş ekilde bir davet mevcut olmad ığına göre. ter. g. belki biraz da Yemaıne'nin yabanc ı bulunmadığı Hristiyanlık'tan aldığı ilhamlarla zenginle ştirerek. Halbuki.. İbni Hübeyş 'de ise Hüceyr'in Hanifelileri ilk defa namaza ça ğırdığı zaman: "Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederim.. Hüceyr ve di ğerlerinin tıpkı Müslüman müezzinler tarz ında iş gördüklerini açıklamış bulunuyoruz. İslam dinindeki prensiplerin hemen hemen aynını . S e cal ı ve diğer peygamberlik iddia edenlerin tarih sahnesine ç ıkmalarındaki sebeb. I. nihayet Muhakkim'in ona "Çabuk ol Hüceyr!" diye ba ğırdığı ve bu sözün Araplar aras ında bir tabir haline geldi ği kayıtlıdır 179 . tür. müezzinin ödevlerini hiç göz önünde tutmam ış olacaklar. bilhassa Wellhausen. Bu de ğerli orientalistler. Müseylime kavmi olan Beni Hanife'nin ba ğımsızlığını Kureyş tehdidinden uzak bulundurmak ve kendi ş ahsi nüfuz ve iktidarını devam ettirmek için Hanifeliler'in kabile asabiyetinden ve kendi kâ179 Taberi. Belazûri.. Mekke ve Medine'de islamiyet'i meydana getiren sebeple aymd ır. III. tür. S. S.. 104 . ter. Muhammed Tanrının elçisidir ve Müseylime. Orientalistler. müezzin kelimesini burada Arap tarihçilerinin kolay ına geldiği için Müseylime'nin dinindeki bir din memuru hakkında kulland ıklarını ileri sürmü şlerdir.. Günde üç defa namaz kılmak. Müseylime'nin Hazret-i Muhammed'i örnek tutmad ığını ileriye sürmektedirler. kendi kurmak istedi ği dinin içine almıştır. öt. Wellhausen (Skizzen. VI.. gayelerinin gerçekle şmesi uğruna canını fedaya raz ı gelmiş olmakla beraber hakiki bir peygamber de ğildir.. S. Müseylime'nin de ona "Ey Hüceyr! Fasih konuş" dediği kay ıthdır. oruç tutmak.S. K. T ab errnin . VI. İ bni Hubeyş 'in ve diğer tarihçilerin yukar ıya aldığımız misalleriyle El . S. Netice: Müseylime'nin baştanberi inceleme ğe çalıştığımız dini ve siyasi hayatı bize gösteriyor ki. I. 274) Hüceyr ezan okudu ğu zaman "Müseylime'nin kendisini Tanr ı elçisi diye iddia etmekte oldu ğuna tanıklık ederim" diye seslendi ğini.Reccal. a.. öt. 148 v.

Hanifeliler aras ında ş öyle vâzetmi şti: "Bir dâva üzerinde iki peygamberin gönderilmesi mümkün de ğildir ve Muhammed'in Allah' ın elçisi olup ondan sonra başka bir peygamberin gelmiyece ğini ve ona şerik olm ıyacağını söyle!" ve sonra şu âyeti okumu ştu: „ „ (= Aziz ve (ilim olan. Akrab a sava şında Müslümanlar İ slâm dininin zaferini temin etmek için çarp ışırlarken. ş air. Müslüman namaz sistemini de taklit etmi ştir. Müseylime Kur'an dilini. suçlar ı affeden.4 " İşte vallahi görüyorsunuz ki. Zeki. Kurey ş hâkimiyetine girmemek için sava şmaktaydılar. V.I cj 115.W 1. kurmu ş olduğu dinin yaş aması gerekirdi. Ama bunlardan hakiki peygamber olm ıyanları faaliyette bulundukları toplumlar ayıramamışlarsa bile. hükümdar yarad ılışlı ve kabiliyetli bir adam olan Müseylime. E ğer o. Müseylime'nin vahiy oldu ğunu iddia etti ği sözleriyle Kur'an' ın âyetleri aras ında yapılacak basit bir mukayese Müseylime'nin bir mukallit ve sahte peygamber oldu ğunu isbata kâfidir. ne de suyu buland ırırsın" . Müseylime. Hazret -i Muhammed'in yapt ığını yapacak olursa. bu Tanr ı sözleri de ğildir" demişti (İbni Sa'd.hinlik kuvvetinden istifade ederek Hazret-i Muhammed'i taklit etmi ştir. Beni Hanife için kahraman bir adamd ı . pek cömert olan ve ondan başka Tanrı bulunm ıyan ve neticede ona varılan Tanrı'dan bu kitap nazil olmu ştur). Hanifeliler ancak ş eref ve haysiyetlerini korumak. Kâbe'yi. 401) Tarih boyunca pek çok kimse peygamberlik iddias ında bulunagelmiştir. Yemâme'rlin bağımsızlığını koruyabilece ğini sandı . Nitekim daha kendisi hayatta iken bile kabileda şı Sümâme bin Üsâl. Tabakat. savaşta öldürüldükten sonra da. S. hakiki bir peygamber olsayd ı.. aradaki bu büyük fark Yemâme'nin harab olmas ına ve İslâmiyet'in bu bölgede biraz daha geç yerle şmesine sebep oldu. çarm ıha gerilmi ş olan Hazret-i İsa gibi. Fakat Ha zr et -i Muhammed hakiki bir peygamberdi. Müseylime'nin savaş başlarken sarf etti ği sözlerden de anladığımız gibi. j Q. 105 . tövbeyi kabul eden cezas ı şiddetli olan. Müseylime ise yalanc ı. Sonra bunu Müseylime' nin âyet dedi ği şu sözlerle mukayese ederek gülünç fark ı tebarüz ettirmiş : "Ey kurbağa öt ne su içmemizi önlersin. tarih onlar ı ayırd etme ğe muvaffak olmu ştur.

106 . Yem âme'nin bile s ınırlarını aş amamıştır.fakat peygamber de ğildi. hayal mahsülü iddia ve tasvirlerle dolu olan bu seyahatnameye güvenmek bir tarafa. Islâmiyet Yemen'de. onda küçük bir de ğer mevcut oldu ğunu sanmak bile büyük bir hatad ır. Islâmiyet'irı kötü bir kopyesi olduğu için de. Bahreyn'de. Her nekadar Orta Arabistan'da bir y ıl seyahat edip ara ştırmalarda bulunan P al g r a ve. Esedler'de Temimler'de hatta Yem âm e'de Hanifeliler aras ında yayılırken Müseylime'nin kurma ğa çabaladığı din. onun ölümünden sonra eserinden. Müseylime'nin Ne e i d bölgesinde hâlâ baz ı kimseler tarafından peygamber unvan ına lâyık görüldüğünü ve Ha zret-i Muhammed ile bir tutuldu ğunu yazmakta ise de. hiçbir iz kalmam ıştır.

le ispat etmi şlerdir. bizzat bu hareketleriy. Ancak bu sahte peygamberlerin faaliyetlerinin — Ridde hareketi ile birlikte mütalaa edilmekle beraber — Islam tarihi bak ımından ikisi müspet. Beni Hanife'nin ş eref ve haysiyeti u ğrunda can verme ğe davet etmi ş ve ölümünden sonra da k ısa zamanda kendisine ait bütün izler yok olmu ştur. UMUMİ NETİCE Mümin bir Müslüman için Kur'an ve h a dis in. bunlar ın dördünün de sahte olduklar ını objektif yollardan giderek ve objektif k ıstaslar kullanarak ispat etmi ş bulunuyoruz. İslam tarihindeki ilk dört sahte peygamberi incelerken. Çünkü her ş eyden önce Hazret -i Muhammed. Bunlardan birincisi olan Esve d'in öldürülmesi ile birlikte. Medine etrafında kendilerini 107 . Bu itibarla bahse konu olan dört yalancı peygamberin hepsi de Hazret-i Muhammed'in hastal ığı ve ölümü üzerine Arabistan'da duyulan huzursuzluktan ve birçok kabilelerin Riddeye sapmış olmalarından istifade ile ş ahsi arzularını tatmin etmek isteyen ve kabilelerini Kurey ş hâkimiyetinden kurtarm ıya çabalıyan birer mııkallit olmaktan ileriye geçememi şlerdir. Tuleyha Ve Secâh ise sonradan Müslümanl ığı kabul ederek hakiki birer peygamber olmad ıklarını. Nihayet elinde kılıç Akraba sava şında ölmüş bulunan Mü s eylime de. tarihin ilk devirlerindenberi do ğru yoldan sapmış insan toplulukların hakiki ve tek Tanrı yoluna ça ğırmak için gönderilmi ş olan peygamberlerin sonuncusudur ve ondan sonra art ık bir peygamber gönderilmiyecektir. krumaya çalıştığı dini ve dünyevi sistem derhal y ıkılmış . .V. peygamber olarak bize tanıtmadığı kimselerin peygamberliklerinin sahte oldu ğunu ispata bile lüzum yoktur. taraftarlar ım kurmak istedi ği din u ğrunda de ğil. biri menfi olmak üzere üç önemli tesiri olmu ştur: 1) Hazret-i Muhammed'in hastalanmas ı ve Tanrı'ya kavuşması üzerine Muhacirün ile Ensâr aras ında çıkması beklenilen mücadele. Bununla beraber biz. Ridde Eareketi ve bu harekete yer yer önderlik etmi ş olan sahte peygamberlerin faaliyetleriyle önlenmi ştir.

Islâmiyeti ve kendi menfaatlerini korumak için Halife Ebu Bekir'in etrafında toplanmak ve birle şmek mecburiyetini hissetmi şlerdir. 3) Sahte peygamberlerin ortaya ç ıkışları ve Ridde hareketini benimsiyerek buna önderlik etmeleri islâmiyet'in yayılma ve genişlemesini. a. H emri altında bizzat kendi kabilesiyle sava şmış ve bir E s e d'li de Beni E s e d'in ma ğlubiyetini mısralarla terennüm ve tes'it etmi ştir. Böylece bir yandan Muhacirtin ile Ensâr aras ında vuku bulması muhakkak gibi görünen mücadeleyi önleyen Ridde ve sahte peygamberMr. 13 108 . kısa da olsa. g.nasıl bir tehlikenin tehdid etmek üzere oldu ğunu duyan ve gören bu iki grup. bir Yer b û'lu Müslüman. 180) Bk. 2) Gene sahte peygamberlerin ön ayak olduklar ı Ridde hareketi Arapları. hattâ yakın akrabalarına karşı hareket etmekten çekinmemi şlerdir. bu kuvvetlerle Suriye ve Irak bölgelerinde ba ş arılı fetih hareketlerine daha o zaman girişilmiş olacaktı. Böylece msl. Böylece islâmiyet veya Ridde yollarından birini seçmek mevkiinde kalanlar. o zaman Hâlid komutasındaki islâm kuvvetleri. Orta Arabistan'da vakit kaybetmiyecek. bir yandan da Arap kabilelerinin içlerindeki kabile ve aile ba ğlarının çözülnı esine ve bunun yerini bir dereceye kadr Müslüman Arapl ık hissinin almasına sebep olmuştur. Bir Müslüman ye ğen ile mürted amcas ımn boğuşması sırasında amcası "Beni öldürmek mi istiyorsun? Ben senin amcanım" sözüne. Höhnerbach. bir müddet için geciktirmi ştir. E ğer Yemâme'de Müseylime büyük bir kuvvet toplamamış olsaydı. Bir yandan kabile ba ğları gev şerken bir yandan da Kur'an ın telkin etti ği Allah korkusu zaferi kazanmaya ba şlamıştır. S. Birinci yoldan gidenler çok kere kendi kabilelerine. ya o zamana kadar ba ğlı bulundukları kabileleri ile birlikte hareket etme ğe yahut da Islâmiyet'de sebat edip bizzat kendi kabilelerine karşı hareket etme ğe sevketmiştir. kabileleri ile kendi aralar ındaki bağları koparmışlardır. e. Müslüman ye ğen "Evet sen benim amcams ın ama Allah da efendimdir" diye cevap vermi ştir.

Törik 1286. Hanif maddesi. Butı ari. 1955. Kahire 1323. III. 2 C. Encyclopedie de l' İslam.54E4. III. (Türkç. Heidelberg 1955.. İstanbul 19089. Zakir Kadiri Ogan. Schwally yayını. Geschichte der arabischen Literatur. İnitiation au Koran. Mahmüd al-Siyar. Kehânet maddesi. A. (Türkç. al-Matb at al. 2 C. Paris 1947. S. İslam Ansiklopedisi. Musailima maddesi.. C. cüz 55. İst. La vie de Muhammed. Leyden. 2 C). . 21 C. Encyclopedie de l' İslam. Dozy. Hazret-i Muhammed. II. Eyyûb Sabri. Futiik al-Buldân. 796. Büchner V. Târih al-Hamis. Kahire 1901. Buhl Frants. 3 cild 1937-1949. 109 . va'/-Masfti. 102. Bodley R. Mısır 1302. Fischer A. Madjus maddesi. Dinet et Siliman ben İ brahim. İstanbul Balazûri. F. Das Leben Muhammeds. 2 C. Yalç ın). 10 C. C. C. 4.. İslam Tarihi (Tercüme eden H. Brockelmann C.Ş arkiya. Fidâ (al-M4ta şar fi Tarih al-Ba şar). Mısır baskısı 1320. al-Bayhaki. Abdullah Cevdet. 72-3. 4 cild. Caetani Leone. İstanbul 1287. 274 Buhl Frants. S. Encyclopedie de l' İslam.. bası..BIBL İ YOGRAFYA Kur'an İ ncîl Kitâb al-A ğöni.. S. C. S. İstanbul 1926. Buhl Frants. Semih Yaz ıcıoğlu). C. V. Draz M. Leipzig 1902. Tarih-i İslâmiyet (tercüme eden Dr. Paris 1951.. al-Diyûrbakri Ş ayl> Husayn ibn Muhammad bin al-Hasan.

al-Kdmil İ bn Haldun Kitdb al-` Ibar. İ bn al. Paris 1814 (Les Prairies d'Or. ve. MuntalAb al-Hindi Kanz al-e Ummdl fi Sunan al-Ahviil va'l-Af'dl. tIv. New Researches into the composition and exegesis of the Qoran. 21. Paris 1912.. 7 C. al-Fahri. Murdc al-zahab va Ma' ddin al-Cavhar. London 1902. al-İsdba fi Tamyiz al-Sandba. S. 4 Cild. Wellhausen te'icümesi ve yay ını. Usd al-gaba fi Ma' rifat al-Sahaba. A115. Raviat al-Ahbdb. 1903. al-Hakim). Mısır 1306. Mirh vünd. Habib al-Siyar. 11 (Tafsir al-Kur'ffi ı. Juynboll. öt. S. Skizzen und Vorarbeiten. Vaşima's Kitab al-Ridda aus İbn Hagar's İşdba. İ bn İ bn ljacar 8 C. Texte et traduction par C. JRAS. traduit de 1' Arabe par Emile Amar. al-Husayni Cam5.Tikt aka. 2 cild. 18. al-Sürat al-Nabaviya. Le Monde Musulman et Eyzantin jusqu'aux Croisades. Berlin 1899. Muhammad `Abduh. Wiesbaden 1951. . 6 C. Ravzat al-Safd. the Words Hanif end Muslim. Tarih-i Din-i İskim İstanbul 1328. 4 C. İ bn al-Asir. Mahmud Esad. Histoire des Arabes. Tahran 1333. Kitdb al-Tabandt Leyden 1904.t. al-Mandr. 135. al-Mas`ud ı. Hirschfeld. On the Origin and İmport of Names Muslim and Hanif. Hdşim. 110 . 9 kısım. İ bn Sa`d. S. C. İ bn H i ş â m .. öt. 5 C. Kitdb al-Ma` drif. al-Tanblh va'l-İsrcif. I. 1903. Paris 1910. Leknov 1914. Wüstenfeld yayını 1850. Paris 1931. 484 v. Höhnerbach.Gaudefroy-Demombynes et Platanov. • Margoliouth. 773 v. Mısır 1937. İstanbul 1288.ndmir. Encyclop Mie de l' İslam. Huart Clement.'va'l-Tandsum fi md bayna bara Umayya va bani. al-Makrizi Taki al-Din. Lyall Charles. İ bn Sa`d. Leyden 1867. Bağdat 1357. S. 17. al-Din bin Hus5. IV. Mısır 1284.m al-Din al-Muttaki.11. Kahire 1355. 4 C. al-Mas`fı di. al-Niz. Tercüme eden Benlizade Manisavi. C. 3 Cild. 12 C. JRAS. Azdn'maddesi. 7 C. Kahire 1288.1 al-Din `A. İ bn Kutayba. Barbier de Meynard). Cild. Mısır 1323.

. 1st. al-Suhayli Ahmad Abi'l-Hasan `Abd al-Rahman bin `Abd Allâh bin al-`Unf. Zettersteen. Encyclop &lie de l' İslam Abna maddesi. TürLlı al-İskim va Tabak& al-Ma şahir va'l-` Altun. Reste arabischen Heidentums. C. Paris 1945. Wiesbaden 1951. C. Paris 1955. Alı fı İ shak Burlı ân al-Din İ brâhim. li. C. Tfırtii . Paris 1956. Gurar ı al. V a c c a V. Encyclopdie de l' İslam. IV. 74. Annal of the early Caliphate. 2 C. al-Zahabi. Mısır. Ankara 1955. Palgrave William Gifford. Dinler Tarihine Giriş . 5 cüz. Bulak 1384. Kitüb al-Ridda. "(diş al-Camif alal-Zabidi Ahmed b. Vacca V. 1 C. Ahmed.. . Mahomet sa vie et sa doctrine. 2 C. Tulayha maddesi. Tor Andrae. al-Tacrid Şahiti (tercümesi Kâmil Miras) İstanbul 1946. tercüme eden Ömer R ıza Do ğrul. Skizzen und Vorarbeiten.VCı ily. Mısır 1318 (`Ayn al-Adab siyâsa ve zayn al-Hasab val-riyâsa) Wellhausen.Ş ari ş i. Tahzib al-Asmg Neher Andre. 111 . 1928. Şartı al-Makcimüt al-Uaririya. Mısır 1914. Türkçe tercümesi "Milletler ve Hükümdarlar Tarihi. 6 kitap çıkmıştır. 46. 2 C. Vasima. Wellhausen. Nadvi Sulaymân. Asr-i Saeulet. Sadjah maddesi. I. Mısır 1307. S. al. Schimmel Annemarie. Ankara 1955. S. al-Hulüfa'. al-Zamah ş ari. al-Zahabi. Tacrid Asma' al-Sallüba.. Kahire 1328. Paris 1862/3. Berlin 1899. 2 Cild. 2 C. L'Essence du Proph &isme. as'amT. Mısır 1906. S. par Jules Roche. al-Navavl !bn Zakaryâ Muhi al-Din bin va'l-Lugüt.10 C.a ve Urar al-Naka'4 al-Faiila. al-Tabari. Encyclop &lie de l' İslam. Türi4 al-Umam va'l-Mulük. Kaşşüf. Berlin 1882. Mu` cam al-Buldün. London 1883. Haydarabad 1315. Une anne de Voyage dans l'Arabie Centrale. 13 C. çeviren Zâkir Kâdiri Ugan. Kahire 1305. Kitüb Wellhausen yayını. Berlin 1899. Kahire 136769. 874. 6 C. 2 cild. Mısır (Tarihsiz) Ş araf. les Origines de l'İslam et le Christianisme. Trd. Yâkfı t bin `Abd Allâh 8 C. IV.Muir. Höhnerbach yay ını.. Tor Andrae. ı al-Suyüti Calâl al-Din.

Bakara süresi (Bakara). 40. Ali bin Ebi Talib (`All bin Abi Talib). Agramanyu. 36. 64. 107. 5. 23. 29. Alman. 37. 30. 98. Anbar ('Anbar). 99. 30. 26. 12. 23. 70. 105. Amir bin Şehr (`imir bin Ş ahr). 38.ekşim). 92. 34.INDEKS Abbad (`Abbâd). 18. 92. 49. 74. 23. 53. B Bâbil. 69. Abduh Muhammed (`Abduh Muhammad).. 57. Azad (Azad). 89. 42. 17. 12. 65. 58. 74. Bahreyn (Babrayn). Arap. Ay şe Hz. 17. 73. 72. 30. 58. Ak (`Ak). Anber bin Yerbu (`Anbar bin Yarbu`). 24-6. 69. 70. Adi bin Hatim (`Adi bin Hâtim). 90. Amr bin Ma'dikerib (`Amr bin Ma`dikarib). Bankipore. 18. Amr bin Hazm (`Amr bin Hazm) 19. 70. 103. Amir (`Amir). 5. 70. 4. 97. al-Alâ bin al-Hadrami (al-`Ara bin al-Hairami). Amir bin Luey (qmir bin Lu'ay) 81. 24. 94. 35. 8-14. 15. 14. 27. 38. 12. 25. 55. 22. 37. 22. 13. Abdullah bin Kays (`Abd Allâh bin Kays). Ayhala (`Ayhala). 91. 28. 25. Amr bin al-Ahtem (`Amr bin al-Aktam). 6. Ans (`Ans). Abdulmuttalib (`Abd al-Muttalib). 32. 26. Avf (`Avf) 27. Abbas (`Abbâs). 96. Abs (`Abs). 16. 79. Amr (`Amr) 69. 21. 26. 58. Akraba (`Akrabâ). 24. 41. 66. 31. Ahuramazda. Abhala bin Kaab bin Avf (`Abhala bin Ka`b bin'Avf). 43. 57. Abrak (al-Abrak). 106. Amr bin al-As (`Amr bin al-`A ş). 65. 13. 14. 108. 33. 68. Amr bin Muaviye (Amr bin Mu'âviya). 26. 87. 22. Aser. Abdullah bin Nevvaha (`Abd Allah bin Navviilıa). 44. Amr bin Carüd (`Amr bin Cgtrüd). Abdullah bin Zeyd bin Asma (`Abd Allah bin Zayd bin `. 68. 29. 25. 40. 1. 42. 39. 22. 36. 48. 21. 84. 35. 107. 28. Amr bin Temim (Amr bin Tamim). 8. 68. 28-9. 57. 35. Azimen. Andrae Tor. Arabistan. 44. Abdu Menat bin Kinane (`Abd Menitt bin Kinâna). 58. 34. 40. 108. 20. 38. 75. (` A'iş a). not. 20. 8. 58. 56 Abd al-Kays (`Abd al-Kays). Abdullah bin Mes'ud (`Abd . 48. 60. 7. Avesta. 2. 112 . 23. 51. 28. 16. 93. 38. 15. 14. 20. 70. 57.Allâh bin Mas`iid). 18. 93. Aden (`Aden) 39. 11. 62. Aurelianus. 106. 9. Abdurrahman bin el-Hanefi (`Abd al-Rahman bin al-Hanafi). 27. 11. 23. 18. 37. 46. 47. 91. 91. 28. 63. 48. 68. Arfaca bin Hersume (`Arfaca bin Har şuma). 27. 45. 83. 13. 101. Akra bin Hâbis (al-Akra' bin Hâbis). 71. 29.

101. 80. 33. 84. 55. 21.. 57. . 72. 73. 24. 4. 54. 36. 51. Beni Necear (Bana Nacear). 88. 45-6. 97. 27. 72. 94. 25 Ciindub Fezari (Cundüb Fazarl). 27. 65. 90. 12. 38. 91. Ca'fi (Ca'fi). 55. 74. 96. 26. 73. 49.. Ebu Fasil Faşil). 93. 27. 13. Dehani (Dahani). 70. 27. 64. 71. 66. Bey-1mM (Bayhaki). 94. 40. 113 . 23. Ebu Ma' şer (Abil Ma` şar). 30. Deeani (Daearil). 90-1. Behda (Banda). 84. 62. 58-9. 71. 18. 70. 77. 26. 73. 61. 41. 38. 75 Carra de Vaux B.. 40. 63. 58. Cüş eyş al-Deylemi (Cu ş ayş al-Daylami) 38. 14. 108. 78. 58. Belâzüri (Balazüri).Basra (Ba şra). 24. 26. 93. 58. 26. Draz M. 71. 11. 47. 48. 27. 59. 100. 86. Butah (Butab). 99. 60. 98 Beni Anber (Bana. Ceyfer (Cayfar). 72. Belka (Balka). Beni timeyye (Banit Umayya). Beni Haşim (Banü Ha şim). 45. 19. 25. 5. 9. 61. 28 Dazaveyh (D azavayh) Deba (Daba). 72. 29. Diyarbekri (Diyarbakri). 60-3. el-Malik (Barabin al-Malik). E Ebaz (Abaz). 56. 103. Dudan bin Esed (Dilan bin Asad). 15. Bizans. 47. 20. 24. Beeile (Bacila). Buhl Frants. Beni Ukfan (Banü Ukflin). 56. 33. C Caetani. 36. Baban (Babür». 45. Ebu Huzeyfe (Abii Hugayfa). 60. 93. Cerir bin Abdullah Beeeli (Carir bin'Abd Allah Baeall). 30. 20. 87. A. 96. Beni Hıfaf (Banü Hifaf). `Anbar). 95. 24. 71. 95. 63. 47. 93. 38. 63. 74. 96. Ebu'l-Ferec (Abü'l-Farac). 96. 60. 104. 75. 23. 35. Buzaha (Buzaha). Celüla (Calfila). Cefne (Cafna). 50 Demet ül-Cendel (Dümat al-Candal). 86. 35. 63. Bazan (Batan). Cüheyne (Cuhayna). 53. 72. 19. De Goeje. 36. 24. Dârin (Darin). 19. 46. Beni İ smail (Bana isma`11). 83. 24 Beni Amir bin Luey (Banu `. 4. 8. 46. Dinar bin el-Ezver (Z ırar bin al-Azvar). Cendel (Candal). 33. 11. 66. 24. 25. 101 Ebna (Abna). 93. 102-106. 77. Bekir bin Van (Bakr bin Va'il). Ebu'l-Fida (Abal-Ficla'). 98. 86. 19. Cahiliye (Cahiliya). 85. 9. 69. 34. 77. 99. 4. Dehna (Dalına). 28. 86. 38. 84. 46. 72. 103. 25. Butlin (Butün). 54. 33. 71. 14. 34. 85. 21. Dinet E. 11. 91. 38. 85. 92. 55. 42. 97-100. Ebu Meryem (Abü Maryam). 69. Berabin. Cedile (Cadila). 61-4. 98-9. Ebu Hüreyre (Abü Hurayra). 51. 70-1. 39. 64. 27. 79. 18-20. 52. 18. `Abd Allah al-Hanafi). 73. 99. Dicle. 25. Beni Hanife (Banü Hanifa). 54. 41. 15. Ebu Bekr (Abil Bakr). 15. 83. 68. 55. 54. 67. 70. 35-42. 24. 37. 21. 76. 37. 76. Cüşem (Cu şam). 82. 22. Beni Cariye (Banii Cariye). 78. 73. 83. D Dabbe (Zabba). 27. Cebrail (Cabra'il). 14. 67. 70. 39. 29. 28. Dozy. 6. 80-9. 48. 42. 22. 99. Cemaat Y ılı (Cama'at). 104. 25. 46. 45. 70.kmir bin Lü'ay). 32. 56. 28 Cezem (Cazam). Cenebe bin Havt Rryâhî (al-Canaba bin Havt al-Riyabi) Cere ş (Caraş). 43. 23. Batin bin Abdullah el-Hanefi (al-Batin b. 13. Beni Amir (Banü `:Limir).Büchner. 6. 93-5. 82. 37. 98. 47. 96.

107 Hadramavt (Hadramavt). 85. Firuz al-Deylemi (Firüz al-Daylami). 22. 65. 25. Eshab (Aşlıâb). 67. 61. 47 F Fak'as bin Tureyf (Fak'as bin Turayf). 82. 81. Habeş. 59. 12. 3. 24. 72. Ebu Süfyan (Abü Sufyân). 82 Ehl al-Kitab (Ahl al-Kitâb). Filistin. 93. 107. 18. 26. 59. 63. 56. Esved ül-A_nsi (Asvad al-'Ansi). 25. bin Kalbi). 91. Halef bin Usâme (Halaf bin Usâma). 98. 50. 14. 79. 39 Ebu Ömer (Abü 'Omar). 53. 70. 67. H Habbal (Tlabbâ1). 79. 54. 65. Ferve bin Müsik al-Murâcli (Farva bin Musik al-Murâdi). Ezan ('Atan). En'am Suresi (An'âm). 33. Galib bin Bişr ül-Esedi ( Ğülib bin Bi ş r alAsadi). Ebu Süıııame (Abü Sumâma). 70. Haddaş (Haddâ ş). 60. Hâlid bin Velid . 51. Elcend (Alcand). 97. 90. 64. 51. 21. 54. *60. 67. 32. 47. 39.. 14. 60. Fezare (Fazâra). 14. 99. 20. Gaudefroy-Demombynes. 37. 72. 57. 38. 24. 53. 44. 63. 108. Halkedon. 74. 98. 98. 92-4. 85. 106. 22. 58. 58. 26. 19. 32. Esed (Asad). Hacer-i Esved (Hacer Asvad). 67. 40. 57. 33. 50. 68. 32. 40. 25. Elçi. 79. Hadikat ül-Mevt (Hadikat al-Mavt). 57. 54. 40-49. 96. 29. Ezd (Azd). 19. 8. 58. 50. 55. 25. 46. Habeşistan. 34. 6. G Galâfika (Galâfika). 63. 71. Ezva ('Azvâ). 13. Eşca (Aşca`). Fare (Fare). 97. 55. 28. 34. 14. 55. 70. Hadikat ür-Rahman (Hadikat al-Rahman). 40. Eş 'as bin Kays (Aş'as bin Kays). Ensar (An şâr). 65. Fischer A. 45. 66. Gavs (Gavs). 62. Emeviler (Amavi'ler). 58. 82. Ehrimen. 27. 23. 82. 24. 23. Evs bin Huzeyme ('Ave bin Hugnyma). 96. Fırat. Gassan (Gassün). Faran (Fârân). 18. 52. Gıfar (Gıfâr). Habib bin Sumâme (Habib bin Sumama). 47. 51. 59. 9. Garfır (al-Garür). 38. 114 . Hadis (Hadis). (Hâlid bin Valid). 37. 91. 77. 26. 52. 100. 54. 26. 70 Gu şna (Guşnü). Furat bin Hayyân (Furat bin Hayyân al-qcli). 14. 34.6. 50. 42. 2. 30. 59. 99. Hâlid bin Said bin Al-As (Hâlid bin Sa`id bin al-qz). 104. 37. 28.. Gamr (Gamr). Hâlid bin Usâme (Hâlid bin Usâma). Hacer (Hacar). 41. Evs bin Hikk ('Avs bin Hikk). 48. 39. 25. 66. 8. 61. 30. 108. 51. 98. 92. 21. 49. 11. 32. 39. Habib bin Zeyd (Habib bin Zayd). Haınkateyn (Haınkatayn). 98 Hadice Hz. 51. 54. 22. 57. 37. 99. (Hadica) 15. 36. 60. 59. 33. 32. 63. 36. Fedek (Fadak). " Hakim bin Kelbi (Haklııı. 58. 86. Esed bin Hüzeyme (Asad bin Tluzay ına) 50. 29. Haddâm (Hazzam). 22. 93. 97. 25. 45. Gatafan (Gatafân). 30.. 25. 24. 108. 40. 75. 51. 45. 97. 37. 26. Eslem (Aslam). 24. 22. 69. 19. 39. 59. Ester bin Hevcan (al-A ştar bin Havcân). 35. 85. 84. 53. 54. 53. 43. 95 Habib bin Hanife (Habib bin Hanifa). 26. 70. Habib bin Abdullah el-Ensari (Habib bin'Abd Allâh al-Anşari). 107. 13. 99.Ebu Musa'l-Aş'ari (Abü Musal-Aş`ari). 73. Guneyz bin Yerbu ( Ğunayz bin Yarbu'). Habib (Habib). Evs (Avs). Eyyub Sabri.

98. 55. 85. Harun. 51. Hirschfeld H. Huveylid bin Nevfel (Huvaylid bin Navfal). 36. 104. Höhnerbach. 76. 101. 17. 56. 26. 30. 54. 89. Hemdan (Hamclan). Hâris bin Dudan (Haris bin Dadan). Harim bin Kutbe bin Sinan el-Fezari (Harim bin Kutba bin Sinan al-Fazari). 115 . 59. 88. 67. 12. Hubeyş el-Esedi (Hubay ş al-Asadi). 16. 103. Hüceyr bin Umeyr (Hucayr bin `Umayr). 82. 78.. 32. İbni Hubeyş (İbn Hubay ş). 88. 70. 73. 27. 71. 38. 39. el-Hazreci Hecer (Hacar). 71. 101. 103. 39. 69. 38. Hutay (Hutay'). 69. 94. 2. 72. 80. 77. 28. 70. 86. 26. 21. 54. 61. el-Hindi (al-Hindi). 9. 69. 92. 13. 6. 71. 84. 44. 70. 86. 65. 9. 54. 101. 61. 54.Hammad bin Yezid (Hammad bin Yazid). 20. 37. 99. 82 Has'am (Ha ş 'am) 25. el-Heysem el-Hanefi (al-Hay şaın al-Hanafi) Hıkk bin Usame (Hikk bin Usama). 89. Hindistan. 84. 15.). 57. 58. (Harun).'77. 56. 65. 74. 104. 50. 76. 23. 76. 7. 108. 95. 63. 14. 16. 49. 65. 8. İbni Kelbi (İbn Kalbi). Hubel (Hubal). İbni Kuteybe ( İbn Kutayba). 92. İbn Hacer el-Askalani ( İbn Nacar al-`Askalani). 46. 62. Ha'ris bin Süveyd bin Ukfan (Bar ış bin Suvayd bin Ukfan). Havazin (Havazin). 34. 14. Hanif (Hanif). 87. Hanzala bin Malik (Hanzala bin Malik). Hire (Bira'). 62. Hariri (Halil. 103. 93. Havlan (Havlan). 84. 20. 64. Hüzeyme bin Müdrike (Huzayma bin Mudeika) Irak (` İrak) 59. 80. 64. Haris bin Kâab (Haris bin Ka`b). Bassan bin Sâbit (Bassan bin Sabit). 26. 80. 100. 63. Hristiyan. 65. 5. 60. İbn al-Esir (İbn al-Aşir). Huzeyl (Huzay1). Hanife bin tel (Hanifa bin `Ic1). 101. 35. Hicaz (Hicaz). 91. Hevcan bin Fakas (Havcan bin Fakas). 18. 71. İbn Haldun (İbn Haldun) 2. 41. 103. 64. 13. 20. 70. Hevze bin Ali (Havza bin'Ali). Hazrec (Hazrac). 22. 101. 50. 97. 71. İbn Hişam ( İbn Hiş am). Hamza (Hamza). İ 'hadi (İbaii). 55. 21. 85. 4. Huab (Hu'ab). 70. 80. 13. 5. 23. 83. 88. Hârice bin Hısn ül-Fezari (Harica bin H ısn al-Fazari). 93. Haris'in kı zı Secah (bk. Bana Necran'dan). 81. Haris bin Ukfan (al-Hariş bin `Ukfan). 53. 103. 80. İbn İshak (bn İ shak). 11. Hendek (Handak). 38. 47 Hayber (Haybar). 47. Hanzala (Hanzala). 18. 53. 103. 14. 37. 36. Hermes. 83. Horsabad (Horsabad). Hicaz haremi (Hicaz Haram'i). Huzeyl bin Umran (Huzayl bidUmran). 51. 72. 21.. 27. 35. 68. 11. 14. 71. 71. Hazn (Bam). 74. 82. 22. 81. 22. 84. 89. Huzeyfe bin Muhsan (kluzayfa bin Mul ışan). İbni Abbas (bn `Abbas). 14. Huart Clâment. Himar Mimar). 81. Secah) Harran (Harran). Haris bin Malik üt-Tâi (al-Harış bin Malik al-Ta'i). 13. 96. 54. 75. 50. 44. 88. Himyar (Hinıyar). 27. Hürmüz (Hurmuz). 70. 53. 9. 4. 8. 33. Hudeybiye (Hudaybiya). 63. 69. 67. 82. 92. 104. 21. 15. 86. 26. 94. 99. 18. 28. 76. Humran bin Câbir (Humran bin Cabir) Hutam (Hutam). 20. 24. 26. 82. 40. 28. 92. 61. 12. Hâris (Haris. 39. 19. 25. 25. 40.

86. 95. 39. Korintos. 62. 95. 54. 47. 13. 38. 94. 107. 91. 1. 57. 82. 96. Kesir bin Habib (Kadir 'bin Habib). 16. 42. 11. İkrime bin Ebi Cehl (iktima bin Abi Cahl). Kureyş (Kuray ş). 26. 83. 70. 58. İ stahri (İştahri). 16. 46. 51. 39. 30. 49. 108. 82. 26. 85. 57. 9. 92. 29. 22. 105. 64. 69. 15. İkra' bin Hâbis (al. 60. 27. 54. 67. 51. ( İ sa). 116 . 78. 54. 108. İlyas bin Mudar ül-Esedi ül-Fakasi Xilys bin al-Asadi al-Faka şi). M Ma'an bin Hâcis (Ma'n bin taciz). İ sa Hz. 11. Kisra (Kisrâ). Kerkenez (Karkanaz). 88. 25. 2. 105. 70. 40. 15. 50. 8. 80. Kur'an (Kur'an). 31. 10. 73. 47. 1. 69. 46. 63. 57. 26. 96. 25. 74. 77. 47. 23. 64. 30. 58. 15. 36. 57. Lât (Lat). 27. 49. 104. 106. 69. 45. 33. 47. 83. 52. 105. 57. (İbrahim). 25. 27. 1. 92. Kays bin Asım (Kays bin 'Asım). Incil. 33. Kızıldeniz. 54. 60. 67. 70. 85. 27. 77. 16. 21. 19.. 53. 8. 49. 96. 27. 21. 43. 89. 15. 21. 44. 58. 38. 26. Kus bin Saide (Kiıss bin Srı`ida). 20 Kâbe (Kalia). 49. 24. Iran. 14. 3. 81. 23. 107. İ slam. Malik bin Huzeyfe bin Bedr (Malik bin Huzayfa bin Badr). Kuzaa (Kuia`a). 95. 105. 78. 59. 24. 37. Kadir gecesi (Kadir). 59. 34. 11'. 28. Kadisiye (Kiidisiya). 19. Katada bin Meslemet el. 20. 30. 72. 50. 75. 12. 98. 62. 29. 10. 65. 31. 12. Lakit bin Malik el-Ezdi (Lakit bin Malik alAzdi). 92. 68. İbrahim Hz. 66. 28. Kezzâb (Kazzab). Kays bin Sa'lebe (Kays bin Sa ilaba). 20. 25. 84. 19. 30. 1. 105. 14. 94. 38. 98. Keşş af (Ka şşâf). 39. Kehf-i Hubban (Kahf Hubban). K Kâab (Kal)). Millik'ler (Malik). Kehânet (Kahanat). 6. 25. 83. 35. 24. 64. 21. 61. 13. 14. 101. 25 Kâab al-Ahbar (Kal) al-Alibar). 22. 8. 80.) 9. 52. Kıpti (Kıhri). 18. 82. 60. 35. 76. 96. 17. 32. 26. 82. Manzur bin Z ıbyan iil-Fezari (Manzür bin Zibyân al-Fazari). 5. 72. 50. 33 Makşuh (Makşüb). 5. iıııru'ul-Kays (Imra'al-Kays). 86. 41. 40. 38. 85. 27. 92. 43. 12. 9. Ka'ka' (Ka'ka`). 107. Kale (Kafa). 8. 48. 13.91. 92. Isabe (i şaba). 9. 86. 63. 53. 36. 17. 22.İkra' bin Habis) 69. 25. 80. 89. 101. 90. 105. 101. Katif (Katil). 39 Malik bin Hanzala (Malik bin Hanzala). 90. 88. 90. 56. Mbndeen.1. Kays bin Hubeyre Mak şuh Muradi (Kays bin Hubayra Makşüh Murâcli) 29. Kays bin Abd-i Yegus (Kays bin'Abd Yagü ş). 104. 27. Kelbi (Kalbi). Malik bin Nliveyre (Malik bin Nuvayra). 104. 73. 15. blâmiyet. Malik bin Zeyd Menât (Malik bin Zayd Manat). 13. 67. 23. 52. 69. 86. 11. 85. Kinane (Kinana). 97. 81. Makrizi (Makrizi). 51. 39. Katade (Katada). 69. 23. 101. L Lahmi (Laini). 84. 37. 9. 65. 54. 38. 95. İkrime ( İkrima).Hanefi (Kat ada bin Maslama't al-Hanafi). 15. 62. 65. Mahmud Esad. 105. 79. 90. Lüceym (Lucaym). 15. 77. 45. 28. 55. Kelb (Kalb. 2. 70.İbn Sa'd (ibn Sai d). 33. 58. 73. 88. 28. 79. İki Mescid ( İki Mascid). 55. 8. 14. 19. Kazvin (Kazvin). 80. 4. 99. Idris ( İdris). 10. Kinde (Kinda). 49. 16. 77. 25. İbni Selma ( İ bn Salma). 13. 16. 21. 45. 70. 28. 25. 24. 11.

83. 77. 42. Muaz bin Cebe] (Mu`gtz bin Cabal). 100. 71. 97. 6. 14. 65. Nesturi. 23. 70. Müslim (Muslim). Menât --(Manga). 22. 37. 68. 86. 28. 96. 23. 48. 25. 80-1. 27. 54. 11. 8. 2. 11. 39. 50. 20. 79. 53. 70. 43. 81. 43. 62. 92. 69. 75.-38. Maveraünnehr (Mavarü al-Nahr). 24. 36. Melkit. 63. Monoteist. 69. 40. Nemr bin Kasit (Nami bin. Monofizit. 71. 59. 76. 14. 8. 58. Mecusi (Maciisi). Musevi. 32. 73. 81. 27. 29. Mısır. Muharrem (Muliarram). 21. 33. 95. 78. 18. 76. 21. 72. Mescid (Mascid). Necid (Nacid). 67. 11. 107. 99. 89. Meryem (Maryam). 89. 50. 84. 30. 99. 64. 34. 63. 20.88.18. Muhakkim bin Tufeyl (Muliakkim bin Tufayl). 7. 96. 18. 107. 39. 32. Muhammed Fuad Abdülbaki (Mulıammad 90. 97. 39. 81. 44. 14. 71. 8. 108. 96. 15. 30-33. 80. 53. 65. 9. Mukatil (Mukütil). Nedvi Süleyman (Nadvi Sulaymiin). Muaviye bin Kays ül-Cenbi (Mu`iiviya bin Kays al-Canbi). Musa (Müsü). 101. Müzeyne (Muzayna). 22. 20. 46. Mu'ammer bin Kilâb el-Zimmâni (Mu`a ınmar bin Kilüb al-Zimmüni). Margoliouth. 46. 14-25. Mekke (Makka). 35. Melek (Malak). 6. 73. 46. 42. Medine (Madina). 50. 103. 2. 39. 34. 80. 20. 99. 13. 5. Nevevi ( al-Navavi). 88. 99. Mârib (Ma'rib). 50. 66. Muhacirün (Muhücirrın). 68. 28. Müseylime (Musaylima). 70. 91. 35. Muhammed Hz. 8. Mesleme bin Habib veya Hayyib (Maslama bin \ Müdrike (Mudrika). 28. 37. 57. 83-92. 88. 11. 106. 64. 100. 84. 24. 56. 72. 39. 62. Medâini (al-Madü'ini). 50. 6. 105. 11. 104. 83. Mubicir bin Umeyye (Mulıücir bin Umayya). 94. 72. Müseyl bin ül-Hâris (Musayl bin al-Haris). N Naciye (Nü. 85. Münzir bin Sâva (al-Munzir bin Süvü). 75. 63. 86. Mudar (Muzar). Nevfel bin Nadlet ül-Esedi ül-Fakasi (Navfal bin Naila al-Asadi al-Fakasi). 40-42.Marcianus. 4. Nebâc (Nabrıc).. 40. 50. 32. 21. 14. Musabbih (al-Musabbih). 1. 73-76. 49. 57-60. 45. 39. 106. Marcus. 69. 71. 25. 91. 95. 20. 16. 2. 14. 14. 92. . Muaviye bin Ebi Süfyan (Mu`tıviya bin Abi Sufyün). 35. Merzubâne Azad (Margübüna kzüd). 37. 83. 52-55. 71. 26. al-Astar). 5. -52. 26. 36. 50. 33. 64. 81. 66. 33. 95. 12.ciya). Monoteizm. Murad (Murüd). 81. 52. 90. 12. 49. Mirhond (Mır Hvând). Necran (Nacrgın). Nevâkil (Navülı11). 49. 54. 90. 26. 47. 99. 15. 11. 84. Habib veya Hayyib). Mücca'a bin Mürrare el-Hanefi el-Yem ıimi (Muccii`a bin Murrüra al-Hanafi alYamılıni) 82. 58. 66. 45-47. 39. 58. 23. 92. 24. 29. 62. 1. 77. Mehre (Mabra). Mezhic (Mazbic). 104. 99. 46. 31. 40. Memun el-Hürisi (al-Ma'mün al-Halisi). 91. 58. 57. 104. 45. 88. 38. 80. 78. 36. Muir. 98. 75 77. 18. 80-108. 101. 15. 52. Mes'udi (Mas`fıdi). 96. Fu'üd'Abd Muharib (Mulıürib). 76. 60. Nadle bin ili-Ester (Nazla bin. 13. 69. 29. 8. 117 . 37. 16. 85. 25. 67. 3638. 3. Mezopotamya. Nevvâha (Navvülia). 9. 38. Muhriz bin Katade bin Meselemet el-Hanefi (Muhriz bin Katüda bin Maslamat al Hanafi). 104. 48. 13. 68. 28. 68. 44. 92. Küsit). 21. Matta. Neher Andre. 74. 23. Muka-is (Mukü'is). 14.

56. 65. 95. Rahman ül-Yemen (Rahman al-Yaman). 73. 102. 64. 82. 88. Set. 49. 12. 70. Nu'aym bin Yezid (Nu'aym bin Yazid). 39. Sekâsik (Sakrısik). 16. 54. 74. Peygamber Hz. ( Şadaf). 25. 96-98. 44. 50.'47. 52. 47. 63. 40. 10. P Palgrave V. R Rabb (Rabb). al-Hanafi al-Yamami) 94. 47. 46. 108. 87. 5. 118 . 58. 78. Numan bin Seleme. 92. Selil bin Kays (Sahil bin Kays). Seleme bin Hanzale es-Suheynd (Salama bin Hanzala al-Sulıaymi). 92. 23. 27. 18. 28.. 59. al-'Aşira). 45. Numan bin ül-Münzir (al-Nu' ınrua bin alMunzir). 21. 34.. 27. Salit bin Amr al-Amiri (Salit bin 'An ır al-'Amiri). 43. Sandler. 23. 41. 37. 82. 13. 35. Resülullah (Rasül Allah). 96.. Rehhal bin Unfuva (al-Rahhal bin 'Unfılva). 81. 94. 60.. 25. 68. Regal (Rasül). 12. 33. 41. 33. 58. Reccid bin Unfuva (al-Raccal bin `Unfuva). 86.Nevvar (Navvar). 24. 81-86. Sa'd-u Huzeyme (Sa`d-u Hugayma). 1 Nihar ür-Reccal bin Unfuva (Nildir al-Raccal bin 'Unfuva). 81. 27.79. 60. Pehlevi. 74. 68-79. 63. 39. 6. 85. 12. 27. 15. Sabit bin Ekram (Sabit bin Akram). 106. 69.. 31. 18-24. 104. 17. Numan bin Mukarrin (Nu`mrın bin Mukarrin). 30. Sakif (Sakif). 69. 93. 57. Nu'aym bin Zeyd (Nu'aym bin Zayd). 53. 97. 72. 74. 30. 39. Ribab (Ribâb). 107. 33. Sa'd bin Zeyd Menat (Sa'd bin Zayd Manat). Sliman ibn İbrahim. 58. Ridde (Ridda). (siva San'a (San'a). Roma. Semira (Samira). G. 58. 70. 52. 63. 76. 102. 65. 32. 5. 82. 6. 60. Nihavend (Nihrıvand). 21. 55. 18. 40. 56.. 69. 27. 40. Rebia (Rabra). 36. Rahman Bahçesi (Rahman. 93-98. 32. 59. 39. Sikaye (Sikaya). 14. 98. 38. 68. 78. 42. Secah (Sacalı). 34. 51. Sclıevalli F. 64. Sehhâk bin Hare şe (Sahhak bin Hara şa) Seri (al-Sari). Sehâbe (Sahaba). 21. 64. Seleme (Salama). 70. Sinan (Sinan). 103. 64. 92. Selam (Sakün). 16. 52-57. 68. 4. 6. Seleme bin Umeyr (Salama bin `Umayr). Bâhçesi). 91. Rebia'nın yalancısı (Rabra'nın yalancısı). 26. 89. Sâbit bin Kays ( Şabit bin Kays). 103-4. 12. 71. Senet ül-Vüfud (Sanad al-Vufüd). Schimmel Annemarie. Sarrad bin Abdullah al-Ezdi (Sarrad bin 'Abd Allah al-Azdi). Satih (Satih). 43. 69. Onasya. 37. 56. Ö Ömer bin Hattab (`Omer bin al-Hattrıb). 75. 107. S Sa'b bin Osman el-Suheymi el-Yemâmi (alSalo bin `Osman al-Suhaymi al-Yamruni) 93 Sahil' (Sabri). Seyf bin Ömer (Sayf bin `Omar). 3. 12. Sa'd al-Aşire Sa'd bin Bekr (Sa`d bin Bakr). 93. 81. Rahman (Rahman). Sıddık (Siddik). 65. 30. '20. 68. 48. 69. 81. 33. 33. 23. Sebabice. 46-49. Sadef. 49. 87. 43. 29. 16. 27. 44. 100. 42. 2. 27. 68. 88. 33. 11. 55. 89. Saib bin Katâde el Hanefi el-Yemami (alSa'ib bin Katada al-Hanafi al-Yamrımi. 54. 81. 33. 105-107. el-Hanefi el-Yemami (al-Nu`ndin bin Salama. 36 Ravd ül-Unf (Ravi al-Unf). 36. Subba.). 76. 11. 62. 86. 20. 74. 72. 71 Selma (Salma).

Şemsi (Şamsi). Taglib (Taglib). Talk bin Ali (Talk bin 'Ali). 92. 19. Tuleyha bin Huveylid (Tulayha bin Huvaylid). 71. 9. 10. 69. 70. Tann. 76-79. 14. 81. Tihame (Tihama). Ukayl (`Ukay1). 39. 71. Serisi ( Şarişi). U Ubade bin Haris (`Ubacla bin Haris). 15. Tann Elçisi. 33. 58. 60. 24. Taban (Taban). Tufeyl (al-Tufayl).al bin al-Nu`man bin S^lama. Şebes bin Rib'i ( Şabas bin 76. 56. Talha (bk. 94. Tureyf bin Amr (Turayf bin 'Anar).Suhlirın bin Şems bin Amr el-Hanefi el-Yemarni ( Şuhban bin Ş ams 'Anar al-Hanafi al-Yamami). 50. el-Urd (al-`Uri). 72. 29. Süleym (Sulaym). 14. 107. 95. 82. 13. 57. 33. 37. Şeytan ( Şay(an). 15. 29. 38. 73. 26. 63. 36. 45. 6. 73. Umeyye bin Ebi Salt (Umayya bin Abi Şalt). 26. 19. al-Hanafi al-Yamami). 96. 89. 74. 14. 48. Temim (Tamim). Ukfan bin Süveyd (`UIsfrın bin Suvayd). 33. Sümame bin Usal bin el-Nu'man bin Seleme el-Hanefi el-Yemâmi (Sumama bin Usal bin al-Nu`man bin Salama al-Hanafi al-Yamann) Süveyd bin Halef (Suvayd bin Halaf). el-Hanefi el-Yemami (U ş. Şeyban (Sayhan). 85. 63. 64. 14. 86. 23. 89. Ukkâşe (`Ukkaşa). 13. 37. 104. 85. 82. 35. 25. 22. 93. 63. Tuleyha'ya da).. Şehr bin Bâzan ( Şahr bin B45n). 42. 18. 59. 63. 26. 95. 71. 33. 32. 16. Süveyd bin Makarna (Suvayd bin MulFarrin). Tevrat. 26. 50. 70. 65. 32. 42 . 58. 50. 80. 70. 23. 51. 28. 45. 85. S Şam. Süveyd bin Hâlid (Suvayd bin Halid). 70-78. Taif (Ta'if). 91. 102. 33.-55. 67. 32. Ustıl ül-Hanefi (U şal al-Hanafi). 39. 68. Şurahbil bin Hasene ( Şurahbil bin Hasana). Talhacık.. Ugan Zâkir Kadiri. 103. 26. 100. 27. 91. 51. Şaub (Şa`ub). 98. 60. Tebale (Tabrıla). 68. 32. 39. Suyun (Sayan). 119 . 96. 86. 56. 15. Süveyd bin ül-Hâris (Suvayd bin al-Hari ş). Sümâme bin Kesir (Suratıma bin Kaşir). 51. 56. 48. 108. 27. 37. 80. 49. Tedmür (Tadmur). Şehristani ( Şahristâni). 26. 55. 37. 3. 29. 70. 25. 25. 41. 75. 96. Ubeydullah bin Cahş (`Ubayd Allah bin Cahş). 28. 65. 55. 58. 32. 59. 8. 67. 96. 17. 40-48. 54. 60-2. Şems bin Amr el-Hanefi el-Yemami ( Şams bin `Amr al-Banafi al-Yamami). Tanuh (Tanül3). 11.. 82. 89. 58. 26. 40. 60. Şerce ( Şarca). 57-67. 22. 61. Sümâle bin Kesir (Sumrıla bin Ka şir). 71. 32. 4. 106. 58. Tebük (Tabak). 58. 64. 38. 107. 99. 37. 101-4. 14. 54. Umre (`Umra).. Turayfa bin Haciz (Turayfa bin Haciz). Talha (Talha). Ukka (`Ukka). Talhat ün-Nemri (Talhat al-Namri). 64. 20. 104. 34. 91. Tayy (Tayy). 74. 24. 57. 105. Usal bin el-Nu'man bin Seleme. 33. 74. 59-65. 50. Süheyli (Suhayli). 39. 2. 103. Şehrit (Şahrit). 75. 75. 102. 8489. 85. esame bin ül-Anbar (Usama bin al-Anbar). 92. 28. 9. 18. 16-19. 24. Usal bin Habib (Uşül bin Habib). 21. Tâhir bin Ebi Hale (Tahir bin Abi Hala). 79. 68. 55. 22-25. Suriye. 71. Teyma (Taymü). 83. 25. 53. 93. 70. 44.. 57. 59. 14. Ukbe bin Hilal (`Ukba bin Hilal). 56.

62. 4. 104. 14. Utârid bin Hâcib (`Utürid bin Hücib). 72. 51. 63. 23. 78. 36. Zemzem (Zamzam). 39. 72. 73. 21. 91. 73. 99. 70 Usame bin Zeyd (Usina bin Zayd). 70. 6. Yazır Hamdi. 40. 58. 35. 55. 20. 72. Yakubi (Ya`kübi). 93. 77. 69. Yemen (Yaman). Zeyd bin Hattab (Zayd bin Hattüb). V Vâber. Yezid bin el-Efkel el-Ezdi (Yazid bin al-Afkal al-Azdi). 91. 23. 38. 56. 26. 37. 90. 96. 80. 35. 6. 34. 13. Umeyr bin Dübi el-Ye şkûri (`Uıııayr bin 2übi al-Ya şküri). 72. 27. 101. Ummü Kırfe binti Rebi'a (Umm Kırfa bint Rabr a). 77.kim). 74. 39. 89. 94-97. 75. 99. Zenobiya (Zanobiya). 62. Uyeyne bin H ısn el-Fezâri (`Uyayna bin H ı sn al-Fazüri). 77. 96. 27. 61. 8. 39. 49. 87. 48. 15. Yemâme (Yamüma). 59. 9. 24. 96. 37. 94 Vüfut (Vufüt). 25. 64. 9. 12. 41. 72. 106. 26. 65. Zi'l-Hunarin Avf Cezmi (Zi'l-Him ğrin `Avf Cazmi) Zi Merran (Zi Marrün). 69. 70. 30. Zeyd bin Amr bin Nevfel (Zayd bin'Amr bin Navfal). Wellhausen. 29. Zend-Avesta. 54. 92. 46. Vedia (Vadra). 72. 83. 55. 54. Z Zâhir bin Amr (Zühir bin '. 108. 59. 99. 66. 74. 102. 32. 54. Vatvat (el-Vütvüt). 101. 45. 74. Veber bin Juhannes (Vabar bin Yubannas). Uded (Udad). 68. 39. Yerbu bin Hanzale (Yarbu`bin Hanzala). Ziyad bin Lebid (Ziyüd bin Labid). Yezid bin Huzeyfe el-Esedi (Yazid bin Hu?ayfa al-'Asqdi). tImmü Zeml Selma binti Mâlik (Umm Zaml Salma binti Mâlik). Yezid bin Huseyn el-Hürisi (Yazid bin Hu şayn al-Harisi). Usayyid (Usayyid). 62. Ziyad bin Bilül (Ziyüd bin Bilül). 17.Usame bin ül-Gunayz (Usürna bin al-Gunayz). 27. 15. 46. 20. 104. 69. Varaka bin Nevfel (Varaka bin Navfal). 54. 63. Ummü Temim (Umm Tamim). 65. 18. 21. 38. 70. 78. 86. 26. 36. 74. 18. 23. Y Yahudi. 5. 99. 80-86. 52. 60. 73. 53. 78. 89. Veki bin Mâlik (Vaki bin Mâlik). 28. 16. 98. 32. Zeyd bin Asım (Zayd bin 'A şım). Vahşi bin Harb (Vahşi bin Harb). 22. Zeyd Menât bin Temim (Zayd Manüt bin Tamim). 71. 63. 71. Zebibi (Zabibi). 89. 73. 24-26. 35. 67. 8. 32. 38-41. 15. 5. 13. 94. Zibrikan bin Bedr (al-Zibrikün bin Badr). 5. 54. 84. 68. 72. Zehebi (Zahabi). 71. 68. 70. 70. 98. 33. 77. 88. Yalâ bin İlmeyye (Ya`lü bin Umayya). 80. 120 . Uzza (`Uzzü). 97. 101. 39. 32. 46. 100. 30. 43. 105. 50. Zimman bin Ammar el-Fezâri (Zimmün bin `Amnür al-Fazüri). Vâkıdi (Vükidi). Yesrib (Ya şrib). 47. Ummü Sadır (Umm Süt:lir). 108. 32. 66. 93. 26. 27. 99. 51. Umm ül-Heysem (Umm al-Hay ş am). 40. 101. 24 Zemahşeri (Zamah şari). 68. 51. Yerbu (Yarbu`). 69 Yakut (Yüküt). Varidat (Vüridüt). 17-20. 17. 23. 73. 74. 12. Vesime (Vasima). 76. 45 53. Zerdüşt. 25. 72-75. 37. 13. 72. 58. Zebid (Zabid). 70. 61. 23. 65. 106. Zekvân (Zakvün). 70. 51. 17. 27. 57. 14. 78. 34. 91. Vacca.

Zufar (Zufar). Zu'l-Hulüsa (Zül-Hulü ş a). Zübeyr (Zubayr). 47. 57. Zu'l-Kilâ (Zü'l-Kilü'). Zu (Zü).Ziyad (Ziyüd al-Kindi). 121 . 41. Zübeyr bin Avvam (Zubayr bin `Avvüm). 38. 53. Zi Zuleym (Zi Zulaym). 65. Züby'an (Zubyün). 54. 58. 43. 103.assa). 38. Zübyân bin Rebia el-Esedi (Zubyün bin Rabia al-Asadi). 41. 25. Zu'l-Kassa (Zül-R. 66. Zu'n-Nun (Zül-Nüri). 27. 39. 35. 85. 53. Züt (Züt). Zi Zûd (Zi Züd). 21. 61. 47. 41. Zühri (Zuhri). 41. Zu'l-Himar (Zu'l-Ijimür). 59. 57. 58. 58.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful