FREZECİLİK

BÖLME AYGITLARI: Tanımı : Freze tezgahlarında, silindirik yüzeyler üzerinde bulunan kanallar, profiller, çizgiler ve gereken işaretlerin yapılması ile, dişli çarklar, freze çakıları, raybalar ve vidaların işlenmesinde bölme teorilerinden yararlanılarak çeşitli bölmeler yapılır. Bu bölmeleri yapabilmek için bazı araçlara (aygıtlara) gerek vardır. Makineyi oluşturan makine parçaları içinde birçok daire kesitli parçalar vardır. Bu parçaların alın ve çevrelerinde birçok işlemlerin yapılmaları, seri olarak hatasız üretilmeleri için bu aparatlardan yararlanılır. Silindirik kesitli parça yüzeylerinde bulunan bölme işlemlerini yapan araçların, çalışma prensipleri bakımından birbirlerinden büyük farkları yoktur. Bunlar , üzerlerine bağlanan işin konumuna ve işlemin çeşidine göre yatay ve düşey olarak kullanılırlar. Genel olarak ; A. Basit Bölme Aparatları B. Üniversal Bölme Aparatlarıdır. Basit bölme aparatları ile, yapıları bakımından belirli sayılardaki bölmeler yapılabilir. Üniversal olanları ise daha çeşitli ve her türlü bölme işlemlerine uygundur.

Şekil 39:Basit düşey bölme aparatı

Şekil 40: Üniversal bölme aparatı

Bölme işlemlerinin sınıflandırılması 1. Çevresel Bölme ( Eşit ve eşit olmayan farklı aralıklarda ) 2. Yüzeysel Bölme ( Doğrusal Bölme ), (Kremayerler, Modül, Milimetrik, İnç ölçü sistemi içinde yapılan eşit aralıklar ) Olmak üzere iki ana kısımda incelenir. Çevresel Bölme: Daire kesitli iş parçaları çevresine yapılan bu işlem, beş kısımda incelenir. 1. 2. 3. 4. 5. Direkt Bölme ( Basit aracısız bölme ) Endirekt Bölme ( Aracılı bölme ) Yedirmeli Bölme ( Diferansiyel bölme) Açısal Bölme Eşit Aralıkta Olmayan Bölme

Direkt Bölme: Bu bölme işlemini yapmakta kullanılan aparatlar , işin önemine ve işleme uygun konumda , pratik olarak ayarlanabilmek amacıyla; 1) Yatay bölme aparatı 2) Düşey bölme aparatı 3) Divizörle basit bölme aparatı , biçiminde üretilirler. Dolayısıyla parça, işlenme şekline, hangisi uygunsa ona bağlanır. Burada kullanılan aparatların basit oluşu, işlemlerin pratik olarak yapılabilmesindendir, adına “Basit Aracısız Bölme” işlemi ve aparatı da denir. Aygıt; basit bir gövde, fener mili, eşit aralıkta bölünmüş kertikli veya delikli disk (plaka) ile iş parçalarını bağlama araçlarından ibarettir. Aparatın eksen konumuna göre iş parçaları yatay veya dikey olarak bağlanabilir. Kertikli veya delikli disk, aygıtın miline tespit edilir. gövdede ise, bu çentik veya delikleri sabitleyecek biçimde, bir pim bulunur. Bu pim küçük bir kolla idare edilerek, kertiklere veya deliklere sıkıca boşluksuz bir şekilde oturur. Dolayısıyla bu aygıtlar ile belirli sayıda çevresel bölme işlemleri yapılır. Makine üretiminde sık kullanılan bazı sayılardan; çevrede 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 ve 24 bölüm bulunan iş parçalarından, cıvata başları, somunlar, anahtar ağızları, boru birleştirme flanşlarının delikleri v.s gibi işler seri olarak yapılır. Bölme işleminin yapılabilmesi için; pimle diskin işaretleri arasında bağıntı bulunması gerekir. Yapılacak bölüm disk üzerinde atlatılacak işarete bağlıdır. Bu sayı olarak ; K Z Formülü ile hesaplanır. Bu formülde; T = Atlatılacak delik sayısı, K = Kertikli veya delikli diskteki kertik veya delik sayısı, Z = Yapılmak istenilen bölüntü. Genel olarak diskte “24 aralık” bulunur. Yapılacak bölümler 24’ün alt katlarına ve kendisine göre olabilir. Ancak bazı disklerde 16, 18, 30, 36, 42, ve 60 bölüm bulunabilir. Bunlar özel işlere aittir ve yapılacak bölüm sayısına göre değişir. Örnek : Bir aracısız bölme aparatı ile altı köşe cıvata başları işlenecektir. Bölme aygıtındaki diskte bulunan işaret 24 olduğuna göre, her yüzün işlenebilmesi için atlatılacak aralık sayısını bulunuz. Çözüm : Verilenler K 24 4aralık T= = = Z 6 atlatılacak K = 24

T=

. Bizim atölyelerimizde kullanılan frezelerin divizörlerinde kullanılan delikli ayna delik sayıları aşağıdadır.. Sonsuz vida 40 defa döndürülürse aygıt mili bir defa döner. Kesirli kısmı çevirmek kolay olmaz. Bunları yapabilmek (bölebilmek) için kullanılan aparatlara “Üniversal Bölme Aparatı veya Divizör” de denir. İşte bu gibi durumlarda “Delikli ayna” adını verdiğimiz ve üzerinde eşit aralıklarda delinmiş çeşitli sayıda delikler bulunan disklerden yaralanılır.Delikli ayna.1. Delikli aynaların üzerindeki delik sayıları freze tezgahlarına göre değişik olabilmektedir.. basit bölme sistemine dönüştürülüp kullanılmaktadır.. bir parçanın çevresini 10 eşit parçaya bölmek için.AYNA: 15-16-17-18-19-20 2.. Örneğin : 1/40 çevirme oranında.. sonsuz vida çarkına dolayısıyla aygıtın fener miline ( iş mili ) kırkta bir ( 1/40 ) devir yaptırır. Bunun temelini “Sonsuz vida ve çarkı” sistemi oluşturur. bölme işlemleri delikli ayna yardımıyla yapılır. Dolayısıyla divizör içindeki “Sonsuz vida ve Çarkı sistemi” bağlantısı dışarıdan bir kol yardımıyla kesilerek. yalnız bölmeler her zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tam sayılarda olmazlar. Bu açıklanan bilgiler ışığında..AYNA: 37-39-41-43-47-49 TOS FREZE I.. 1/90 ve 1/120 oranlarıdır. yatay ve düşey konumda kullanma olanağı sağlanmıştır. 1/80 ile döner tablalarda . Böylece basit işlemlerde divizörün tüm parçalarının kullanılarak aşınması ve yıpranması önlenmiş olur. 1/60. çevirme oranı 1/40 olan bir divizörde .. çarkının diş sayısıdır.. yani bölüm sayılar her zaman “Direkt Bölme” işlemine uyacak bölüm sayılarında yapılmayabilirler. Çevirme oranları gelişigüzel olmazlar. Ancak bu bölme işlemi düşünüldüğü gibi pek mümkün değildir. Endirekt Bölme Çevresel bölme işlemleri. Üniversal bölme aparatlarında.. Yüz : 15-16-17-18-19-20 . Sonsuz vidanın bağlı olduğu çevirme kolunun bir turu.. bölme aparatında “Çevirme oranı” denir. çevirme kolu 3 tam tur ve bir turun 1/3’ü kadar kesirli olarak dönecektir.. Bölme oranı 1/40 olan bir divizörde : 4 0 4 1 = 3 = 3 1 1 2 2 3 Bulunan bu değerde.Z=6 T=? Zamandan tasarruf ve çok sayıda bölme aparatı yapımından kaçınmak amacıyla Endirekt Bölme aparatlarının fener millerine de bu “Basit aparat diskleri” bağlanarak Divizörü basit bölme aparatı gibi. Örneğin: Bir silindirin çevresini 12 eşit parçaya bölmek gerekirse. Makine endüstrisinde 1/40. Sonsuz vida ve çarkının oranına. Bazı divizörlerin fener millerine. 1 rakamı sonsuz vidanın ağız sayısını.AYNA: 21-23-27-29-31-33 3. bağlanan aynaların flanşları delinerek işaretlenmiştir.. ALCERA FREZE 1. 40 rakamı ise. çevirme kolunun her bölümde 40/10= 4 defa döndürüleceği basit olarak bulunur....

Bu mile “Divizör Kuyruk Mili” denir. endirekt bölmenin genişletilmiş şekli olan “Yedirmeli Bölme” sistemi ile yapmak mümkündür.. T: Divizörün çevirme koluna attırılacak tam tur sayısı veya atlatılacak delik sayısı ( Çevirme kolunun dönme miktarı ) K: Divizörün Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı (40) veya çevirme oranı ( 1/40 ) Z: Yapılmak istenilen bölüntü’yü ifade eder. Delikli ayna. 59-62-66 Bu bölme işleminde aşağıdaki formül kullanılır. yapacağımız bölmeyi elimizdeki mevcut delikli aynaların delik sayıları yeterli olmadığı zaman kullanırız.. 16 bölümü yapabilmek için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir.2. Çözüm : T= = K = 5 = 4 3 5 x 7x 4 0 5 Z 6 7 7 9 16 T=? 49 delikli aynada 35 delik atlatılacak Yedirmeli Bölme : Direkt ve endirekt bölme metotlarıyla yapılamayan bölümleri .Yüz : 24-25-28-30-34-37-38-39-41-42-43 2.. Örnek 1 : Çevirme oranı 1/40 olan bir divizörde . çoğunlukla 50’den büyük asal sayıları . Bu sistem. Çözüm : T= = K = 4 1 2 8 1 0 Z 6 6 Verilenler: K = 40 Z = 16 T=? 16 delikli aynada 2 tam tur attırılacak 8 delik atlatılacak Örnek 2: Sonsuz vida dişlisinin diş sayısı 40 olan bir divizörde diş sayısı 56 olan bir dişli çarkın kanallarını açmak için ..( Verilenler: K = 40 Z = ....Yüz : 46-47-49-51-53-54-58- Bu formülde . Yüz : 21-23-27-29-31-33 II. T= K Z 1... Bu bölme sistemine “Diferansiyel bölme” adı da verilir. çevirme kolunu döndürme miktarını bulunuz .. Bunlardan birincisi divizörün fener milinin arkasına takılan mildir. Divizörde iki tane mil vardır..

K.M ) Diğeri ise divizörün delikli aynasının çevirme koluna bağlı olarak çalışan ve onunla beraber dönen mildir. az veya çok dönme farkı . delikli aynanın ileri geri hareketleriyle yedirilerek çevirme kolu asıl bölme için döndürülmüş olur.(7) 120 28 0 = =12 0 = = = 56 24 5 6 1 = Z 2 4 2 . Z1 = Divizör kuyruk miline ( D. ( D.A. delikli aynaya dişli çarklarla iletilir.M ) takılacak dişli çark ( çevrilen ) Z = Yapılacak bölüm sayısı Z3 = Seçilen yardımcı bölüm sayısı K = Divizör sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı ( 40 ) K Z3 Çevirme miktarı hesabında yapılacak bölüm sayısı olarak “seçilen yardımcı bölüm sayısı” kullanılır. Bu işlem ise.K. Buna da “Delikli Ayna Kuyruk Mili” denir.M ) Bu sistemde. delik sayıları yeterli olmadığı zaman buna yardımcı bir sayı alınır. hesaplamayla bulunan dişli çarkların ait oldukları mile takılmasıyla sağlanır.A. Z K ( Z3 1 Z) = Z 2 Z3 Takılacak dişli çarklar yukarıdaki formül ile hesaplanır. Delikli ayna üzerinde yapılması mümkün olmayan bölümler . Bu formülde . Çözüm : Verilenler K = 40 . Z3 =120 seçiniz. yapacağımız bölmeyi eldeki mevcut delikli aynaların. Bu fark kadar dönme miktarı .D. Z3 =120 Z 1 Z 2 Z K ( Z3 Z) Z3 40 ( 120 127 ) 120 40 . Divizör kuyruk mili çevirme kolu aracılığıyla fazla veya az çevrilir. Z = 127 .K.K.M ) takılacak dişli çark ( çeviren ) Z2 = Delikli ayna kuyruk miline ( D. T= Frezelerdeki mevcut dişli çark takımının diş sayıları ALCERA freze : 24(2)-30-32-35-36-40(2)-45-50-55(2)-60-65-70-80(2)-100-120-127 TOS freze : 24(2)-25-28(2)-30-32-36-40(2)-48-49-56(2)-60-6466-68-72-76-78-80(2)-84-86-88-90-96-100-120-127 Örnek1: Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde 127 dişli bir dişli çark yapabilmek için yedirmeli bölme işlemini yapınız.

5x2. Z3 = 72 4 = 1 = (8).Dişli çarkları bulunur. Z3 yardımcı sayının küçük alınmasından dolayıdır ve bu durumda delikli ayna ile çevirme kolu birbirinin tersi yönünde döner. Örnek2: Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde 71 dişli yedirmeli bölme yöntemiyle yapılacaktır.M ) V a s a t(A r a ) D işli Z2 ( D .M ) Şekil 41: Dişlilerin takılış şeması Şekilde dişli çarkların yerlerine takılışları gösterilmektedir. Yardımcı sayının 72 alınarak bölmenin yapılabilmesi için a) Dörtlü çark donanımı hesabını yapınız b) Çevirme kolu hesabını yapınız c) Çarkların takılış şemasını çizerek gösteriniz. Çevirme kolu hesabı ise . Burada kullanılan vasat (ara ) dişlisi Z1 ve Z2 dişlilerini kavuşturmak ve aynayla kolun dönme yönünü aynı yönlü dönmesini sağlamak için kullanılmıştır. K . Ancak bazı durumlarda divizörün yapısına göre bir veya iki vasat dişli kullanılabilir.71 = . Bu şekilde iki dişli çark bulunmasına ikili çark donanımı hesabı denir. Bulunan dişli çarklarda işaretin ( . Fakat hesapladığımız ve divizör kuyruk miline ve delikli ayna kuyruk miline taktığımız dişli çarklar sayesinde çevirme kolunu her döndürdüğümüzde dişli çarklar sayesinde olması gerenden fazla dönerek sonuçta 127 dişli yapılmasını sağlar. 1x1 1 40 1 1 T K = = = = 12 3x1 3 Z 0 1 3 33 delikli aynada 11 delik atlatılacak Hesaplamada da görüleceği gibi çevirme kolu hesabı seçtiğimiz dişli sayısına (120)göre yapılmaktadır. Çözüm: Verilenler: K = 40 Z .A . Bu durumda 120 dişli açmamız gerekir. Yani aradaki fark yedirilmiş olur.) negatif olması . Z = 71 . Z1 ( D . K . = 40x2 = K ( Z3 .= 40 ( 72 .

K . NOT: Yedirmeli bölme yöntemindeki çark donanımı hesaplamasında seçilen yardımcı sayı küçük alındığı zaman delikli ayna çevirme kolunun “TERSİ” yönünde döndürülür. Yardımcı sayı büyük alındığı zaman ikisi de “AYNI” yöne döndürülür. 360o = Daireni çevresinin açı olarak değeri .1 Z 2 Z) Z3 ) 72 0 7 2 0 1 8 (12) (8).6x3.K . K x T α = 360o Bu formülde. Çevirme kolu hesabı ise .M ) 36 Şekil 42: Dişlilerin takılış şeması Şekilde görüldüğü gibi dişli çarklar Paraçol yardımıyla sırasıyla takılır. (Gerekirse vasat dişli takılabilir.A . M ) 48 24 A R A M İL (D . (12) 4 48x36 40 ( D .). 40 5x3 15 T K = = = = Z 72 9x3 27 27 delikli aynada 15 delik atlatılacak Açısal Bölme:( Farklı Bölümler) Genellikle bölümler arası açı değerlerinden gidilerek yapılan bu işleme “Açısal Bölme” veya adımlar farklı olacağından “Farklı Bölme” de denir. T = Çevirme koluna attırılacak tam tur sayısı veya atlatılacak delik sayısı K = Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı (40) α = İki bölüntü arasındaki açı değeri veya yapılmak istenilen açı bölüntüsü.Bu işlemde delikli ayna dönüş yönünün çevirme kolu dönüş yönüne göre hangi yönde dönmesi gereği belirtilmelidir.

Ancak çevirme kolu aralık miktarları her kanal için ayrı ayrı bulunur ve sıra takip edilerek açılır. Raybanın dişlerinin merkez açıları çizelgeden alınmıştır.30 30.32 28.30 24 24. Delik yüzeylerinin temiz olması için. α 4 = 48 Çözüm : Verilenler : . Raybalar için kullanılan.30 22. α 2= 44 .30 29.30 14 23.30 Çizelge 4: Rayba yapımında kullanılan bölüm sayısı ve merkez açı değerleri Örnek : Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde sekiz dişli bir raybanın yapılabilmesi için divizör çevirme kolu hesabını yapınız.30 23 23. α 3 = 46 .Örnek : Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde çevresinde 30 o derecelik açı bulunan . rayba kanalları çoğunlukla çift sayıda ve biri diğerinden farklı olarak yapılırlar.30 32. raybaların yapımında rastlanır. DİŞ SAYISI HER DİŞTEKİ MERKEZ AÇI ( DERECE VE DAKİKA OLARAK ) 1 2 3 4 5 6 7 8 6 58 60 62 8 42 44 46 48 10 33 34. delik yüzeylerinin hassas olarak işlenmesinde kesici olarak kullanılır.30 24.30 31. Bölme hesabında.30 39 12 27. genel bölüm sayıları ile bu bölümler için eşit olmayan (α ) merkez açıları standartlaştırılmış ve değerleri çizelgelerde gösterilmiştir.30 27. 4 kanalı açabilmek için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir? Çözüm: Verilenler: K = 40 .15 28 16 20 21 21.25 25 25.33 36 37. ο ο ο ο α 1= 42 . Raybalar. Eşit aralıkta olmayan bölme: Bu şekilde bölmelere. raybanın bütün kanalları için delikli aynanın aynı delik sayısından yararlanılması düşünülmelidir. Kx α Z 40x3 0 360 α = 30o 3x 1 30 6 8 = =3 =3 9x 5 9 6 4 T = = = 120 36 54 delikli aynada 3 tam tur attırılacak ve 18 delik atlatılacaktır.45 26.

ο . diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 2 360 168 36 42 9 6x 3 6 6 =4 =3 9x 5 6 4 = = = 54 delikli aynada 4 tam tur attırılacak ve 36 delik atlatılacaktır.K = 40 α 1= 42 Geriye kalan 4 diş de yeterlidir. . Doğrudan doğruya mengeneye veya tezgah tablasına bağlanan iş parçalarının üzerine üç şekilde doğrusal bölme yapılabilir. 4 dişin hesaplanması ο ο ο 1. Bu nedenle .diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 4 360 176 36 8x 4 44 6 8 = =4 =4 9x 5 9 6 4 = = 54 delikli aynada 4 tam tur attırılacak ve 48 delik atlatılacaktır. 2.diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 6 360 184 36 46 9 1x 6 6 =5 =5 9x 5 6 4 = = = 54 delikli aynada 5 tam tur attırılacak ve 6 delik atlatılacaktır. DOĞRUSAL BÖLME VE KREMAYER DİŞLİ AÇMAK Freze tezgah tablasına bağlanan iş parçaları üzerine yüzeysel (doğrusal) olarak bölme yapmak mümkündür.diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 8 360 192 36 3x 1 48 6 8 = =5 =5 9x 5 9 6 4 = = 54 delikli aynada 5 tam tur attırılacak ve 18 delik atlatılacaktır. α 3 = 46 . 3. 4. α 4 = 48 (Çizelgeden) sıra ile aynı açılardadır. Bu tür bölüntülere örnek olarak cetvel ve kremayer dişlileri gösterebiliriz. α 2= 44 .

Divizörle doğrusal bölme: Doğrusal bölmeler yapabilmek için divizörlerden yararlanılır. Kaşem veya uç .K T. Mikrometrik bileziklerle cetvel bölüntüsü yapmak: Cetvel bölüntülerini yapabilmek için freze tezgahına.1. Divizör ile. ( Mikrometrik bilezik ) 2. freze tezgahına özel olarak hazırlanmış bir kater veya flanşlar ile yahut ta malafa bilezikleri yardımıyla bağlanır. Bölüntülü tambur aracılığı ile. uygun olarak hazırlanmış bir torna kalemi veya özel bir çizici uç bağlanır. Ht = 6 mm. istenilen cetvel bölüntüsü elde edilir. olan bir freze tezgahında 1’er mm aralıklarla bir cetvel bölüntüsü yapabilmek için gerekli dişli çarkları hesaplayınız ve çarkların takılışlarını şekil çizerek gösteriniz. 80 24 = = = 40 x (2) 12 x (2) = . Doğrusal bölme işleminde aşağıdaki formül kullanılır. Çevirme koluna 2 devir yaptırılacaktır.K Çevrile = Z = T . 3. Z 1 Z 2 t. T = 2 devir. Z1= Divizör kuyruk miline takılacak dişli çark diş sayısı (Çeviren) Z2= Frezenin tabla miline takılacak dişli çark diş sayısı (Çevrilen) t = İstenilen bölüm aralığı ( adım ) K = Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı ( 40 ) T = Çevirme koluna yaptırılacak devir sayısı Ht = Tezgah tabla mili adımı Örnek 1 :Freze tezgahının tabla mili adımı 6 mm. Mikrometrik bileziklerden de uygun ilerlemeler verilerek. Özel aparat ile. 1 x 40 2x6 . Çevire Z n 1 t. Divizör kuyruk mili ile tabla mili arasına dişliler takılarak istenilen doğrusal bölüntüler yapılabilir. n 2 Ht Bu formülde. Çözüm : Verilenler: K = 40 . t = 1 mm.H .

t = 1/16’’ Z 1 .H = 25.4 x 40 40 (2) 80 = = = = 2 x 16 x 5 8 x 20 (5) . Kremayer dişliler birçok yerlerde kullanılır. Çevirme kolu bir devir döndürülecektir. vinçlerin ileri geri hareketlerinde. Çözüm: Verilenler: K = 40 . 127 x 25.4 x 40 . olan bir freze tezgahında 1/16’’ ölçüsünde cetvel yapabilmek için gerekli dişli çarkları hesaplayınız ve çarkların takılış şemasını çizerek gösteriniz. Ht = 5 mm x .8 0 D .M V A S A T D İŞ L İ 24 T A B L A M İL İ Şekil 43: Dişlilerin takılış şeması Örnek 2: Tabla mili adımı 5 mm. Örneğin. T = 1 devir Z 2 = t.4 x (5) .4/16 40 2x5 25.K T. bazı kumanda mekanizmalarında kremayer dişlilerden .K . 8 x 20 . (2) 40 x 40 127 D İV İZ Ö R K U Y R U K M İL İ 80 40 A R A M İL T A B L A M İL İ 40 Şekil 44: Dişlilerin takılış şeması Kremayer Dişliler: Düzlem bir yüzey üzerine modül profilinde açılan sonsuz sayıdaki dişlilere Kremayer dişli denir. birçok iş tezgahında. 25.

Düz dişli çarklarla çalışanlara düz dişli kremayer dişliler. helis dişli çarklarla çalışanlara helis dişli kremayerler denir. Aşağıdaki şekilde bir kremayerin elemanları görülmektedir. Şekil 45: Kremayer dişliler Kremayer dişliler bir dişli çark ile birlikte çalışırlar. m Diş üstü derinliği: Diş dibi derinliği: Çark donanımı hesabı: Çevire Z n t. π Diş derinliği: h = 2. Ht Çizelge 5: Kremayer dişli formülleri .yararlanılır.K 1 Çevrile = Z = 2 n T .167 . Şekil 46:Kremayer dişli elemanları Elemanların hesaplanması: Modül: m = t/π Adım: t = m .167 . m h1 = m h2 = 1.

Örnek: Tabla mili adımı 6 mm. İlk önce iş parçası üzerine izler meydana getirilerek adım kontrol edilir. m = 2. = (4) = 88 x 80 (4) . . Divizörün sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 tır. İş parçası tezgahın tablasına hareketi yönünde bağlanır. Ht = 6 mm. m = 2 . h = 2.167 . 2. 5. 2 = 4. 22 x 20 .28 mm.167 . = 2 t = m . h1 = m = 2 mm. . (4) 28 x 24 Z 1 2 Z = t. Freze tezgahının malafasına modül freze çakısı yatay konumda bağlanır.167 . 3. 3. olan bir freze tezgahında modülü 2 olan bir kremayeri açmak için kremayerin elemanlarını ve çark donanımı hesabını yapınız.334 mm. Freze çakısı iş parçası üzerine sıfırlanır.π m 7 (22/7) x 2 x = 22 x 2 x = 22 x 20 40 = 40 4x6 7x4x6 7x6 Çark donanımı hesabı (4) . 7 x 6 . π = 2 . m = 1.H 88 D İV İZ Ö R K U Y R U K M İL İ 80 28 A R A M İL T A B L A M İL İ 24 Şekil 47: Dişlilerin takılış şeması Kremayer dişli açmak için işlem sırası: 1. h2 = 1. Çözüm: Verilenler: K = 40 .167 . Çark donanımı hesabı sonucunda bulunan dişli çarklar paraçol yardımıyla divizörün kuyruk mili ile tabla mili arasına bağlanır. Daha sonra uygun talaş derinliği verilerek dişler sıra ile açılır.334 mm. 2 .14 = 6. 6. 2 = 2. Çevirme koluna 4 devir yaptırılacaktır. T = 4 devir t = m . 4.K T. Not: Kremayer dişli açarken modül freze çakısı takımından 134ve~(sonsuz) dişliyi açan 8 numaralı modül freze çakısı seçilir.

İçten çalışan düz dişli çarklar Şekil 49: İçten çalışan düz dişli çark Düz dişli çarkın elemanları ve hesaplanması: . eşit aralıklı ve uygun profildeki girinti ve çıkıntıların meydana getirilmesi ile düz dişli çarklar elde edilir.Modül Frezesinin 1 Numarası Açılacak Diş 12 Sayısı 13 2 14 16 3 17 20 4 21 25 5 26 34 6 35 54 7 55 134 8 135 ~ Çizelge 6: Modül freze takımındaki modül numaraları ve açacakları diş sayısı DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMAK Düz dişli çarklar ve kullanılma yerleri: Silindirin çevresi üzerinde . küçük düz dişlilere de “pinyon dişli” adı verilir. Eksenleri birbirine paralel olan düz dişli çarklar bir milden diğer bir mile hareket iletiminde kullanılırlar. Büyük düz dişlilere “Çark” . Düz dişli çarklar iki şekilde birbirleriyle çalışırlar 1. Dıştan çalışan düz dişli çarklar Şekil 48: Dıştan çalışan düz dişli çark 2. eksenine paralel doğrultuda .

.m veya Da = m ( Z + 2 ) Df = Do – 2.Şekil 50: Düz dişli çark elemanları Modül Adım Bölüm dairesi çapı : m = t/π : : t=m.( Z1 + Z2 )/2 b = Az yük gelenlerde Çok yük gelenlerde 6.. Z = 48 t = m .8m 8. Z Da = Do + 2. m veya Df = m ( Z – 2...33 ) h = 2.167 .28 mm. π = 2 . m h1 = m h2 = 1. Çözüm : Verilenler : m= 2 ...14 = 6.. 3.167 .12m Diş üstü dairesi çapı : Diş dibi dairesi çapı : Diş derinliği Diş üstü derinliği Diş dibi derinliği Eksenler arası Diş genişliği : : : : : Çizelge 7: Düz dişli çark formülleri Örnek 1 : Modülü 2 ve diş sayısı 48 olan bir düz dişli çarkı yapabilmek için gerekli hesaplamaları yapınız.π Do = m .m a = Do1 + Do2 / 2 veya a = m .. .33 .

5 ( 54 + 2 ) = 140 mm. . 2 = 2. 160 / 2. Çözüm : Verilenler: a = 160 mm. diş sayısı 74 olduğuna göre . 2. m = 2. Da1 = 190 mm. a) Bu dişlilerin modülünü .167 .Z = 2 .5 ) – 74 = 54 c) Do2 = m . diş üstü çapı ve dişli genişliğine göre tornada bir malafa yardımıyla tornalanır. 54 = 135 mm. a / m ) – Z1 = ( 2 . . b) Çevrilen dişlinin diş sayısını . 3. çeviren dişlinin diş üstü çapı 190 mm.167 .5 modül.5 . d) Çevrilen dişlinin diş üstü çapını.334 mm 1 40 5x3 5 T K = = = = 1 Z 48 6x3 8 18 delikli aynada 15 delik atlatılacak Örnek 2: Birbirini çeviren iki düz dişlinin eksenler arası 160 mm. 2 = 4. Divizör ve karşılık puntası frezenin tablasına bağlanır. d) Da2 = m ( Z2 + 2 ) = 2.34 mm h = 2. Z1 = 74 . Açacağı diş sayısına göre seçilen modül freze çakısı.33 ) = 2 ( 48 – 2.33 ) = 91. delik çapındaki bir malafa üzerine takılır. b) a = m ( Z1 + Z2 ) / 2 formülünden Z2 = ( 2 .167 . a) Da1 = m ( Z1 + 2 ) formülünden m = Da1 / ( Z1 + 2 ) = 190 / 74 + 2 = 2. Freze tezgahında düz dişli açmak için işlem sırası: 1. h2 = 1.167 .334 mm h1 = m = 2 mm. Dişli taslağı . Df = m ( Z – 2. c) Çevrilen dişlinin bölüm dairesi çapını . 48 = 96 mm Da = m ( Z + 2 ) = 2 ( 48 + 2 ) = 100 mm.Do = m . Bulunuz. Z2 = 2. m = 1.

Not: Bölme sırasında işin titreşimlerden dolayı gevşeyebileceği unutulmamalı.) Şekil 51: Modül freze çakısının punta eksenine ayarlanması . 9. Dişler tamamlandığında tezgahtan alınır . Bölme işlemine başladıktan sonra çevirme kolu kesinlikle geriye çevrilmemelidir. 5. İki diş boşluğu açılarak bir diş dolusu elde edilir. ) 10. Eksenlemeyi iyi gözleyebilmek için tablaya beyaz bir kağıt koyup bakmak doğrudur. Dişli taslağı divizörün aynası ve karşılık puntası arasına sıkıca bağlanır. Dişliyi açmaya başlamadan önce birkaç tur boşta döndürülerek dişli sistemindeki boşluklar alınmalıdır. Eğer çevirme kolu yaylı pimin konacağı delik azda olsa geçirilmişse bile çevirme kolu ters yönde çeyrek veya yarım tur döndürülerek boşluklar alınmalı ve tekrar uygun yönde döndürülmelidir. ( Diş derinliği bir veya birkaç defada verilebilir. Bulunan değerlerde divizör makası . Bu dişin uygunluğu modül kumpası veya mevcut aletlerle kontrol edilir ve varsa eksiklikler tamamlanarak dişlerin açılmasına devam edilir. ( Çevirmeden önce açmayı unutmamalıdır. 7. Uygun diş derinliği verilerek dişli açılmaya başlanır. Modül freze çakısı iş parçası bağlanmadan önce punta ucuna yaklaştırılarak eksen ayarı yapılmalıdır. Her çevirmeden sonra divizör fener mili sıkılmalıdır. Modül freze çakısı iş parçasının üzerine bir kağıt yardımıyla sıfırlanır. çevirme kolunun dönme yönü açılan diş kanallarını görebilecek yönde olmalıdır. 6. temizlendikten sonra malafa presinde mil ve dişli zedelenmeden dikkatlice çıkarılır. 11. Dişlinin diş sayısına göre çevirme kolu hesabı yapılır. Tezgah uygun devir sayısına ayarlanır. istenilen delik aralığına ayarlanır. 8. Çevirme kolu uygun delik sayısına getirilerek tespit edilir.4.

Helisel oluklar ve çeşitli yağ kanalları) Küçük adımlı helisel kanallar: Genel olarak milimetrik . Modül cinsinden vida v. silindir üzerine sarılması ile . Parmak . b) Ekseni etrafında sabit bir hızla dönen silindirin çevresi üzerindeki bir noktanın . helisel oluklar ) 2. Küçük adımlı helisel kanallar. Helisel oluklara örnek olarak Helis dişliler . Helis Raybalar . Makinelerde . ( Milimetre . 1. . Böyle bir küçük adımda kullanılan isim ve semboller aşağıdaki şekilde verilmiştir. (Helis dişliler .Şekil 52: Modül freze çakısının iş parçasına göre sıfırlanması HELİSEL OLUK ( KANAL ) VE HELİS DİŞLİ AÇMAK Helisel olukların tanımı ve kullanılma alanları: a) Dik kenarlarından biri silindir çevresine eşit olan bir dik üçgenin . Matkap uçları . Büyük adımlı helisel kanallar. helisel olukların açılması bu esasa dayanılarak yapılır. parmak ve modül cinsinden adıma sahip olan küçük adımlı dönel makine elemanlarına uygulanır. Helisel kanalları daha sistemli öğrenebilmek için frezeleme işlemini iki kısımda incelemek daha doğru olur.b. çeşitli profildeki Vidalar gösterilebilir. hipotenüsün meydana getirdiği eğri “Helis” eğrisidir. silindir eksenine paralel olarak değişmeyen bir hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen eğriye de “Helis” eğrisi denir.

Çevire Z n = Çevrile Z = Ht H . Z ve Z1 dişlileri yardımıyla da ekseni etrafında dönme hareketi alır. divizörün kuyruk malafasına da Z 1 dişlisi takılarak tabla milinin döndürülmesi ile tabla üzerindeki iş parçası ilerleme hareketi . a= Helis eğrisi b= Dik üçgende hipotenüs H= Helis adımı ( Helisi çizen noktanın bir dönüşte eksen boyunca ilerleme miktarına helis adımı denir. tezgah tablasına veya başlığa verilecek açı bu açıdır. ( 90o . adım ile hipotenüs arasında kalan açıdır. d ) α = Helis açısı ( Helisin bir dik üçgen tarafından oluşturulduğu düşünülecek olursa.) d= Silindirin çapı Ç= Silindirin çevresi ( π . Ayrıca helis ile iş ekseninin yaptığı açı olarak da tanımlanabilir. hipotenüs ile taban arasındaki açıya veya helis adımı karşısındaki açıya Halis açısı denir. Helis eğrisindeki sembollerin anlamları şunlardır.Şekil 53: Helis ve elemanları Bir dik üçgenin silindir üzerine sarılmasıyla hipotenüsün silindir üzerinde oluşturduğu çizgisel yol helis eğrisini oluşturur. Takılacak olan Z ve Z1 dişlilerinin hesaplanması aşağıdaki formül yardımıyla yapılır. İş parçasının her devirde aldığı yol . helis adımı kadar olur.) β = Helis ayar açısı ( Bu açı. Frezenin tabla miline Z dişlisi .α ) ) Şekil 54:Küçük adımlı helislerin frezede açılırken divizör ve tablanın konumu Küçük adımlı helislerin frezede yapılabilmesi için . divizörün sonsuz vidası çarkından kurtarılır. Helis dişlinin açılmasında.

48 dişlisi çevrilen çarktır ve kuyruk malafasına takılır. Bu gibi durumlarda eğim açısı mutlaka tezgahın tablasına veya başlığa verilmelidir. H = 12 mm Çevire Z n 1 Ht 8 = Çevrile = Z = n 2 H 12 32 = 48 32 dişlisi çeviren çarktır ve tabla miline takılır. Ht= Frezenin tabla mili adımı.4 5 24 x 5 x 12 7 = 12 0 Z Z 1 = Ht H Frezede vida kanalı bir “parmak freze” çakısı ile açılıyorsa. 2 Z= Tabla miline takılacak dişli sayısı. . Takılacak dişli çarkları bulunuz. Vida veya helisel kanal açarken önemli olan işin divizördeki dönüş yönünü karıştırmamaktır. H = 4 mm. Örnek 2 : Tabla mili adımı parmakta 6 diş olan bir freze tezgahında 4 mm. Helis ayar açısı 45o’den küçük olduğu zaman freze çakısı malafaya veya üniversal başlığa bağlanır. kesici kendi ekseni etrafında döndüğünden eğim açısının verilmesine gerek yoktur. Vidalar genellikle “Testere freze çakıları” veya “Kanal freze çakıları” ile açılırlar. Çözüm : Verilenler Ht = 8 mm. Eğer eğim açısı tablaya verilecekse. Çakının altında da dönerek ilerleyen iş parçasına da bu kanal açılır. 25. 4 6 = 4 25.4 = = 6 x 4 25. Kural olarak aşağıdaki gibi düşünülür.n Bu formülde . Z1= Divizörün kuyruk malafasına takılacak dişli sayısı. olan bir freze tezgahında 12 mm adımlı bir helisel kanal açılacaktır. Çözüm : Verilenler Ht = Parmakta 6 diş (1/6) . sol helisler için sağ el ile itilerek eğim açısı verilir. . H= Helis adımı veya yapılacak vidanın adımı Örnek 1 : Tabla mili adımı 8 mm. çalışanın yüzü tezgaha dönük iken sağ helisler için sol el ile . adımlı bir helisel kanalı açabilmek için gereken çarkları bulunuz. Çünkü parmak freze çapı büyüklüğünde bir kanal açmaktadır. tabla .

Tezgahın tabla miline Z dişlisi . Dolayısıyla kare vidalar . Bunu önlemek . Z1 dişlisinden de delikli ayna konik dişlilerine . Ht kadardır ki bu iş parçası üzerindeki H = 40 . Divizör bizden uzaklaşırken iş parçası saat ibresi yönünde dönüyorsa . 40 . vida profilne uygun freze çakısı bulunan her vida . 40/2 = 20 devir döndüğü zaman . iş parçası bir devir yapar. freze tezgahlarında vida çekme çok daha hassas ve ekonomik olur. K = 40 ise . Z = 40 . Büyük adımlı helislerin açılması: Büyük adımlı helisler açmak için . delikli ayna kuyruk malafasına da Z 1 dişlisi takılır. Ancak iyi ayarlama ve çakı seçimi uygun olmamışsa vida profili bozuk olabilir. Ht Bu formüllerden . göğüs seviyesinde tutarak tabla milini çevirirken . Tabla mili 40 defa döndüğünde tablanın almış olduğu yol ise . Bu yönlerin sağlanabilmesi için takılan dişi çarkların arsına bir veya iki vasat çark takılır. Z Z =2 . Z1 dişlisi iki devir döner . divizör bizden uzaklaşıyor ve iş parçası saat ibresi yönünde dönüyorsa . trapez vidalar ve sonsuz vidaların açılması kolaydır. Z = Z1 için H = 40 . Z1 dişlisinin iki katı ( Z = 2 . Z dişlisi. Divizör kuyruk milini . Z1 ) alınarak Z dişlisi bir devir döndürülürse. böylece Z dişlisi. açılacak kanal sağ helis yönlüdür. divizörün sonsuz vidası da çarkına kavratılır. seri olarak açılabilir. hatayı azaltmak için freze çakısının çapı küçük seçilir. Z dişlisinden sırasıyla ara dişlilere ve Z1 dişlisine . Sol Helis. ( Şekilde görüldüğü gibi ) Tabla mili çevrildiği zaman hareket . oradan da delikli aynaya ulaşır. iş parçası bir devir dönmüş olur. . 1 40 . Ht Z = 2 . Frezelerde vidaların açılması: Freze tezgahlarında .Sağ Helis. Sonsuz vida çarkının diş sayısı . iş parçası divizöre bağlanır. Z = Z1 tabla mili 40 defa döndüğünde . Sonrada sonsuz vida çarkına ve sonsuz vida çarkının miline bağlanmış olan iş parçasına iletilmiş olur. Ht helis eğrisinin adımıdır. Torna tezgahlarında sık sık kalem bileme ve bunun sonucu her bağlamada hata yapma olasılığı fazla olabileceğinden . Z1 için H = 40/2 . Delikli aynadan yaylı pim ve çevirme kolu aracılığıyla sonsuz vidaya geçer. Ht =2 H Bu eşitliklerin sağ tarafları birbirine eşit olduğu için sol tarafları da birbirine eşit olur. açılan kanal sol helis yönlüdür.

Z = Tezgahın tabla miline takılacak dişli sayısını. 40 ve 24 dişlisi ara mile. 80 24 40 78 x x H = π . 78 dişlisi de delikli ayna kuyruk miline takılır. Ht = 8 mm. Tabla mili adımı 8 mm. D . α = 40o . Buradaki helis adımı aşağıdaki formül ile hesaplanır. H = Helis adımını ifade eder. dir.14 . tg α Bu formülde . Çözüm : Verilenler: D = 200 mm. . . π = 3. H = π .83 = 521. olan bir silindir üzerine helis açısı 40o olan bir helisel kanal açılacaktır.Ht Z 1 H Formülü bulunur. tg α = 3.14 veya 22/7 Örnek: Çapı 200 mm. Bu formülde. tg α = Helis açısının tanjantını.24 = ~ 520 mm 32 (20) 4 x 8 Z 40 . D . D = helisel kanalın açılacağı parçanın çapını. 200 . H = Helis adımını. 0. Z1 = Delikli ayna kuyruk miline takılacak dişli sayısını. 8 0 32 (3) = = 52 = = (20) 2 x 26 = Z = 1 H 520 0 52 (3) 80 dişlisi tezgah tabla kiline. Ht 40 . Ht = Tezgahın tabla mili adımını. tg 40o = 628 . Helis adımı ile takılacak çarkları hesaplayınız. 40 = Divizörün sonsuz vida karşılık dişisi diş sayısını.

Tabla .Şekil 55: Büyük adımlı helisel kanalları frezede açarken helis ayar açısının tablaya verilmesi Helis ayar açısı 45o den küçük olduğu zaman freze çakısı malafaya veya üniversal başlığa bağlanır. sol helisler için sol el ile çevrilmelidir. . Bu durumda başlık β helis ayar açısı kadar çevrilir. freze çakısının helis doğrultusuna göre ayarlanmasıdır. küçük adımlarda olduğu gibi . yan tarafından olur. Dolayısıyla işin yapılması mümkün olmaz. Başlığın çevrilme yönü küçük adımlıların aksine . sağ helisler için sağ . küçük çaplı iş parçalarında fırdöndü ve divizör aynası malafaya veya üniversal başlığa çarpar. Şekil 56: Büyük adımlı helisel kanallar frezede açılırken helis ayar açısının başlığa verilmesi Tabla çevirme açısı 35o~ 40onin üstüne çıktığı zaman . Bu gibi durumlarda freze çakısı üniversal başlığa bağlanır. tabla 45oden fazla çevrilemediği için freze çakısı üniversal başlığa bağlanır. sol helis için sağ el ile itilerek çevrilir. Kesme iş parçasının üst tarafından değil . Ancak . ( Şekilde görüldüğü gibi) Bu işlemde freze çakısının eksen ayarı . iş parçasının yatay eksenine göre yapılır. helis ayar açısı 45oden büyük olduğu zaman . sağ helis için sol el . Not: Bu çevirmelerde amaç .

Şekil 57: Helis dişli çifti Şekil 58: Ok ( çavuş ) dişlisi Helis dişlilerin birbirleriyle çalışma konumları: Eksenleri birbirini kesmeyen düzlemler içinde takıldıkları millerin durumuna göre üç şekilde birbirleriyle çalışırlar.Helis dişli çarklar: Tanımı ve kullanıldığı yerler: Büyük kuvvetlerin iletilmesinde ve güçlerin taşınmasında genellikle helis dişliler kullanılır. silindir çevresindeki diş profilleri eksen doğrultusuna göre eğik olan dişlilerdir. Helis dişlilerin diğer dişli sistemlerine göre tercih edilmelerinin amacı . Eksenleri birbirini herhangi bir açı ile kesen aykırı millerde. eksenleri doğrultusunda itme kuvveti “Eksenel Kuvvet” çoğalarak dişlerin çabuk bozulmasına neden olur. Şekilde görülen dişlilerin mil eksenleri paraleldir. Bunun için kullanım alanları çoktur. Bu durumda olan dişlilerin helis açıları birbirine eşit fakat ters yöndedir. Bu dişliler düz dişlilerin aksine . 1. 2. Dolayısıyla hem paralel millerde hem de eksenleri aynı düzlemde olmayan millerde kullanılırlar. Eksenleri paralel olan millerde. 3. Şekil 59: Eksenleri paralel olan millerde helis dişlilerin konumu . düz dişliler gibi eksenlerinin paralel olma şartı toktur. Birbirleri üzerinde yuvarlanarak çalıştıklarından açı büyük seçilirse . Eksenleri dikey olan millerde . Eksenlerinin değişik konumda olmaları makine üretiminde . diş kavramalarını yavaş . Eksenleri paralel olan millerde: Bu dişli çarkları helis ayar açıları “β 1 ” ve “β 2 ” birbirine eşit olur. değişik işlerde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu dişlilerin helis açıları 15o ile 20o dereceye kadar seçilirler. Helis dişlilerin üretiminde . Birisi dağ helis yönlü ise diğeri sol helis yönlüdür. düzgün olması nedeniyle yüksek hızlarda dönmeye uygun olması ve sessiz çalışarak güç ve kuvvetleri zorlanmadan iletmiş olmalarıdır.

1 − β 2 = δ dır ve helisler . Dişlerin helisleri aynı yönlüdür. Bir sağ helis ise diğeri de sağ helistir. Şekilde böyle bir dişli çifti görülmektedir. Aşağıdaki şekildedir ve β 1 + β 2 = δ dır ve Şekil 61: Eksenleri birbirini herhangi bir açıda kesen aykırı millerde helis dişlilerin konumu b) δ < β 1 > β 2 ise aşağıdaki şekildedir ve β birbiri ile ters yönlüdür. ο β 1 + β 2 = 9 0 dir. birbiri ile dik çalışan dişliler denir.Eksenleri dikey olan millerde: Eksenleri dikey konumda olan bu dişlilere . Şekil 60: Eksenleri dikey olan millerde helis dişlilerin konumu Eksenleri birbirini herhangi bir açı ile kesen aykırı millerde: a) β 1 < δ > β 2 ise helisler aynı yönlüdür. δ = Eksenler arasındaki açıdır.

Normal modül: ( mn ) ile gösterilen bu modül dişlinin açılmasında ve hesaplanmasında verilen modüldür. Diş sayısı: Dişlinin üzerindeki diş sayısını ifade eder ve ( Z ) ile gösterilir. Alın adımı: Dişlinin alnındaki bölüm dairesi üzerinden ölçülen adım olup ( ts ) ile gösterilir. Diş üstü çapı: Diş üstlerinden geçen çaptır ve ( Da ) ile gösterilir. Sanal diş sayısı: ( Zi ) ile gösterilen bu diş sayısı hesaplanır ve ayrıca hesaplama sonucu bulunan bu diş sayısına göre modül freze çakısı numarası seçilir. Helis açısı: Helis ile taban arasındaki açıdır ve ( α ) ile gösterilir. Diş dibi çapı: Diş diplerinden geçen çaptır ve ( Df ) ile gösterilir. Bölüm dairesi çapı: ( Do ) ile gösterilen bu çap dişli çarkların birbirleriyle çalışırken birbirlerine değdiği çaptır. Diş üstü yüksekliği: ( h1 ) ile gösterilir ve diş üstü çapı ile bölüm dairesi çapı arasında kalan ölçüdür. Diş yüksekliği: ( h ) ile gösterilir ve diş dibi çapı ile diş üstü çapı arasında kalan ölçüdür. Helis ayar açısı: Helis açısını 90o ye tamamlayan veya adım ile helis arasında kalan açıdır ve ( β ) ile gösterilir. Alın modülü: ( ms ) ile gösterilir ve bölüm dairesi hesaplamasında kullanılır. .Şekil 62: Eksenleri birbirini herhangi bir açıda kesen aykırı millerde helis dişlilerin konumu Helis dişli elemanları : Normal adım: Helis eğimine dik olarak ölçülen adımdır ve ( tn ) ile gösterilir.

Helis adımı: ( H ) ile gösterilir ve silindirin çevresine açılan helisel dişlerin bir tur sonunda aynı noktaya geldiğinde aldığı yolu ifade eder. Şekil 63: Helis dişli elemanları Helis ayar açısı Normal adım Alın adımı Normal modül Alın modülü Bölüm dairesi çapı Diş üstü çapı Diş dibi çapı Diş yüksekliği Helis adımı Diş sayısı İdeal diş sayısı Eksenler arası cosβ = mn / ms tn = π . mn / cosβ mn = Do . tan(90.(Z1 + Z2 ) / 2 mn. cosβ ms = mn / cosβ Do = mn . Z / cosβ tn = π cosβ / Ζ . Do.(Z+2. Z Da = Do + 2. cosβ ) Df = ms . − Η = π − − a = (Z1+Z2) / 2. .mn Df = Do – 2. H = π . cosβ / Ζ ms = Do / Z Do = Z . ts = π . Diş genişliği: ( b ) ile gösterilir. Do / tanβ . mt . mn h = 2. ms mn = tn / π ms = ts / π Do = ms . − cosβ ) h = 2. cosβ Da = ms .33.167 . tn / π .Diş dibi yüksekliği: ( h2 ) ile gösterilir ve diş dibi çapı ile bölüm dairesi çapı arasında kalan ölçüdür. . cosβ .(Z-2. mn ts = π . Do .Η = π cotgβ β) Ζ = Do Z = Do / ms cosβ / mn Zi = Z / cos3β a = Do1 + Do2 / 2 − a = ms . mn cosβ = tn / ts tn = ts . cosβ ts = tn / cosβ mn = ms .167 .33 . cosβ Do.

725 mm. β = 30o . Çözüm : Verilenler: Z = 25 .065 mm. mn = 57.2 = 61. Do.725 – 4. cotgβ 40 Ht H 40 .732 = 313.309 .33 . 2. Η = π Z Z 1 . tn = π . β = 30o . Helisel dişli çarkların üniversal freze tezgahında açılabilmesi için işlem sırası: 1. mn Çizelge 8: Helis dişli formülleri Örnek : Z = 25 .28 = 18.mn = 57.309 Do = ms .725 .Dişli genişliği b = 3 . tn b = 10 . 6 315 16 21 (12) 4 x4 48 (10) 40 = = = (12) 3 x 7 36 3x7 (10) 70 4x4 x x = = = T K 1 5 = = 1 2 25 Z 5 25 delikli aynada 1 tam tur attırılacak 15 delik atlatılacaktır. Df = Do – 2. mn = 2 ve helisi sağ olan helisel dişli çarkın tabla mili adımı 6 mm olan bir üniversal freze tezgahında yapılabilmesi için gerekli hesaplamaları yapınız. Da = Do + 2. mn = 3.66 = 53. = = 3. 2. 2 = 6. cotg 30o = 181.256 .725 . 25 = 57. mn = 2 .14 . Verilen değerlere göre gerekli hesaplamalar yapılır. tn = 3 . b = 3 . Zi = Z / cos3β = 25 / cos330 = 25 / 0.2 =57.8663 = 25 / 0. ο . 57. Malafa miline takılı olan dişli taslağı divizör ve punta arasına ayna punta veya iki punta arasına bağlanır. 3.46 bulunan bu değere göre modül freze çakısı takımından 6 numaralı freze çakısı numarası seçilir. 40 . Z = 2. 4. Dişli taslağı bir malafaya takılarak hesaplanan diş üstü çapı ve diş genişliğine göre tornalanır.866 = 2.14 . İki punta arasına bağlanan dişli taslağının salgısı komparatör ile kontrol edilir. 6. cos30 = 0.725 – 2.33.28 mm. K = 40 .725 mm. 1.650 = 38.866 ο ms = mn / cosβ = 2 / cos 30o = 2 / 0.84 mm.936 mm.

Bu işlem. Tezgah çalıştırılarak iş parçası çakıya yaklaştırılır. Dişli çark diş sayısına göre bulunan delikli ayna sayısı divizöre takılarak delikli ayna düzenlenir. İdeal diş sayısına göre seçilen modül çakısı kesme yönüne uygun olarak freze malafasına takılır. c. Bu işlem sırasında çakı ile dişli arasına beyaz kağıt konulursa daha iyi gözlem yapılır. 10. Bu şekilde diğer dişler de sırasıyla açılır ve dişli açma işlemi tamamlanır. değdiğinde mikrometrik bilezik sıfırlanır. İkinci diş açmak için tabla başa alınmadan önce tabla aşağıya indirilir. Birinci diş açılır. Hesaplama sonucu bulunan dişli çarklar Tezgahın tabla mili ile divizör mili arasına takılır. dişlinin en üst noktasına çakı teğet konumda değdirilerek orada . çakı puntaya eksenlendikten sonra döndürülmelidir. 6. açı önce başlığa verilir. . En hassas eksenleme . b. İkinci diş için tabla tekrar yukarı kaldırılır ve çevirme kolundan uygun çevirme yapılarak ikinci diş açılır. çakı – punta ve dişli eksenlenmiş olur. Helis ayar açısı helis yönüne göre tezgah tablasına veya başlığa verilir. Eğer helis ayar açısı tezgahın tablasına( masaya ) verilecekse .5. 8. Bu durum dikkatlice gözlenerek çakının bu elipsin tam ortasına getirilmesine çalışılarak. a.) 9. 7. Freze malafasına takılan modül çakısı dişlinin eksenine göre punta ucuna ayarlanır. Eğer helis ayar açısı başlığa verilecekse . küçük bir elips yüzey (1 – 2 mm2 lik) meydana getirilir. (Modül çakısı tabla indirilmeden geri alınırsa vidadaki boşluktan dolayı çakı açtığı kanalın kenarlarından talaş kaldırır ve dişlinin profili bozulur. Dişleri bir veya iki pasoda açacak şekilde ( kaba ve ince talaş ) talaş derinliği verilir. açı masaya veya başlığa verildikten sonra .) 12. Sonra freze çakısı punta ucuna veya dişli üzerinde eksenlenir.( Helis dişli açarken delikli aynanın divizör mili ile birlikte dönebilmesi için delikli ayna tespit cıvatası gevşetilmelidir. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful