I

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

ALKALĐ - SĐLĐS REAKSĐYONUNUN FARKLI YÖNLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Fulya GÜLEN Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 624.05.00 Sunuş Tarihi: 12.09.2007

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kambiz RAMYAR

II

III

Fulya GÜLEN tarafından yüksek lisans tezi olarak sunulan “AlkaliSilis Reaksiyonunun Farklı Yönlerinin Araştırılması” başlıklı bu çalışma E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 12/09/2007 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

Đmza

Jüri Başkanı: Prof. Dr. Kambiz RAMYAR Raportör Üye: Yrd. Doç. Dr. Özge ANDĐÇ ÇAKIR Üye: Yrd. Doç. Dr. Halit YAZICI

IV .

silis dumanı. Đnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. alkali-silis reaktivitesi tespitinde kullanılan hızlandırılmış deneylerin kür yöntemlerinde uygulanan bir takım değişikliklerin deney sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Son bölümde ise araştırmada elde edilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. . Buna ek olarak. Anahtar kelimeler: Alkali-silis reaksiyonu. Kambiz RAMYAR Eylül 2007. Beşinci bölümde deneysel çalışma detayları verilmiştir. Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı verilmiştir. Fulya Yüksek Lisans Tezi. Altıncı bölümde deneysel çalışma sonuçları tartışılmıştır. öncelikle Đzmir yöresinden temin edilen dört adet agreganın reaktiviteleri ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” ve “Beton Mikrobar Yöntemi” ile belirlenmiştir. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260). Đkinci bölümünde literatür taramasına yer verilmiştir. beton mikrobar deneyi. Dördüncü bölümde mineral katkıların ASR’na etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde ASR’nun tespit yöntemleri ve konu ile ilgili mevcut standartlar açıklanmıştır. 116 sayfa Tez kapsamında. iki tip silis dumanının farklı oranlarda çimento yerine kullanımının alkali-silis reaksiyonu genleşmelerine etkisi araştırılmıştır. Bununla birlikte.V ÖZET ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONUNUN FARKLI YÖNLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI GÜLEN.

VI .

In addition. Fulya MSc in Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. methods of determination of alkali-silica reaction (ASR) and related standards are explained. In the second chapter. the effect of some alterations in the curing period of accelerated test methods for the determination of alkali-silica reactivity were investigated. literature research is given.VII ABSTRACT VARIOUS ASPECTS OF ALKALI-SILICA REACTIVITY GÜLEN. The details of experimental study are given in chapter five. silica fume. Finally. Besides. accelerated mortar bar test method (ASTM C1260). Microbar test method. the conclusions and recommendations are presented in last chapter. The object and scope of the study is explained in the first chapter. the effect of replacing different amounts of two types of silica fume with cement on the expansions caused by alkalisilica reaction was investigated. The fourth chapter is devoted to the effects of mineral admixtures on ASR. . 116 pages In this thesis. The results of the experimental are discussed in chapter six. Keywords: Alkali-silica reaction. the reactivities of four types of reactive aggregate obtained from Izmir region were determined by using ASTM C1260 “Accelerated Mortar Bar Test Method” and “Microbar Test Method”. In the third chapter. Kambiz RAMYAR September 2007.

VIII .

Özge ANDĐÇ ÇAKIR olmak üzere E..IX TEŞEKKÜR Bu çalışma süresince gerekli malzemelerin sağlanmasında ve özelliklerinin belirlenmesinde kolaylık gösteren Çimentaş’a. maddi destekleri ve işbirlikleri için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne teşekkürü bir borç bilirim. Dr.Ü. Doç. . Dr. Đnşaat Mühendisliği Bölümünün tüm personeline teşekkür ederim. tez aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Prof. Ayrıca. Kambiz RAMYAR ve Yrd.

X .

.1.............Harç Çubuğu Deneyi (C227)…………………………………...5.2.... 3............Kimyasal metod (ASTM C289)……………………………….........2...V ABSTRACT.………… 3 2.........1.......Mikrobar Deneyi………………................XVII KISALTMALAR DĐZĐNĐ ..............………………………………...Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ile ilgili literatür…………………………………………………………………............................................................... 10 2...ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONU TESPĐTĐNDE SIKLIKLA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERĐ………………...............1.....XIII TABLOLAR DĐZĐNĐ .… 3......2................5..1..........Diğer Yöntemler……………………………………………..Beton Prizma Deneyi (C1293)………………………………….............…… 3..…………… 3.........2................… 31 32 33 35 36 37 37 38 ..1..............................................................Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C1260)……………..............5...... 10 2... 3................... 3...VII TEŞEKKÜR .................XVIII 1. 22 3.IX ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ...4.Mikrobar deneyi ile ilgili literatür…………….....................Silis Dumanının ASR'nu Önlemede Kullanımı ile Đlgili Çalışmalar............…………… 1 1....………… 2 2...LĐTERATÜR TARAMASI………………………………….........……........................….................Agreganın petrografik analizi (ASTM C295)………………….................Amaç ve Kapsam…………………………………………........…………………........Alkali-Silis Reaksiyonunun Kimyası ile Đlgili Çalışmalar………….3....... 3 2..2.............XI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET.... 14 2.....ASR Deney Metotlarının Değerlendirilmesi ile Đlgili Çalışmalar….......2..GĐRĐŞ……………………………………………………....… 3..........3......

……………… 5.1.Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6.ASTM C1260 metodu deney verileri………………………….1.Uçucu Külün ASR’na Etkisi…………………………………….1.Yüksek Fırın Cürufunun (YCF) ASR'na Etkisi……………….SONUÇLAR VE ÖNERĐLER……………………………………….Silis Dumanının Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmelerine Etkisi….Mikrobar deneyi………………………………………….3.Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260)………….1.…… 5.Silis Dumanının ASR’na Etkisi…………………………………... 6.Kimyasal katkı özelikleri………………………………………… 5. 4.……… 6. Agrega Tipine Göre Deney Sonuçlarının Đncelenmesi……….Doğal Puzolanların ASR'na Etkisi…………………………….Kullanılan Malzeme………………………………………….1.4. 6.Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6..Deneysel Çalışmada Uygulanan Yöntemler………….…… 4.Silis dumanının özelikleri……………………………………….3.2.2.Farklı Đlk Kür Koşulunun Deney Sonuçlarına Etkisi………. 5.4..Numunenin Hazırlanması ve Deneysel Çalışma…….2. 5.3.1..….2..2.……… 6.XII 4.……………..1.. 6.1.… 4.….…… 6.ASTM C1260 metodu deney verileri……………………………. 7.Đlk Kür Süresinin Deney Sonuçlarına Etkisi…………….1.3.1..Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6.2. 5.ASTM C1260 metodu deney verileri…………………………….3.Hazırlanan Harç Karışımlarının Yayılma Değerleri……………….1.…………..Beton mikrobar deney verileri……………………….…………….ASTM C1260 metodu deney verileri………………………….4.BULGULAR VE TARTIŞMA………………………..1.MĐNERAL KATKILARIN ASR GENLEŞMELERĐNE ETKĐSĐ….2.4.4.. 5. 5.. 4.….3. 40 45 46 53 57 61 61 61 63 64 64 65 66 66 68 70 70 70 76 80 80 81 82 83 88 90 90 99 102 103 105 ..1.… 6.Agregaların özelikleri…………………………………………….5. 6.DENEYSEL ÇALIŞMA………………………………….1. 6..3.Çimentonun özelikleri…………………………….6.1.……………. 5.2. 5.……….Uygulanan Đki Deney Yönteminin Karşılaştırılması……….3.… 6.……… 6.………… 6.2.2.…….2.

...3 ASR’nun şematik gösterimi (1.15 Silis dumanı içeren karışımların ASTM C227 ile genleşmelerin 14 yıla kadar ölçümü………………………………....10 %0...XIII ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 2. Ottawa Spratt silisli kireçtaşı. 2..... 80°C’de harç çubuklarının genleşmesi…………. 2.8 Beton mikrobar numunelerinin genleşmeleri………………….. 2. Sayfa 4 7 9 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 2. 2....... 2.14 Silis dumanı topağı ve alkali-silis jelinin hava boşluğunda mikroskop ile büyütülmüş fotoğrafı………………………………..16 1 M NaOH.. 2...5 Kingston alkali-karbonat agrega.. 2....7 Beton mikrobarlarda agrega gradasyonunun Kingston ACR agregası genleşmelerine etkisi…………………………………….......1 ASR kaynaklı hasarın şematik gösterimi……………………… 2.04 diğer agregalar için beton mikrobar limitlerini oluşturma…………………………………………………………....4 C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkali içerikli çimento içeren harç çubuklarının genleşme eğrileri…………………………………….. 2.6 Beton prizmaların genleşmeleri ile beton mikrobarların genleşmelerinin karşılaştırılması …………………………………. 2.2 Matris içinde ASR kaynaklı agrega çatlağının SEM mikrografı 2.04 beton prizma genleşme limitinden %0. 2..17 Harç numunelerin 39 gün 80°C 1 M NaOH’den sonra optik mikroskop görüntüleri: (a) ve (b) topaklanmış silis dumanı (c) sinterlenmiş silis dumanı…………………………………………......19 Harç çubuğu deney sonuçları....... 2....14 silisli kireçtaşı ve %0. 2...12 Farklı seviyelerde kullanılan silis dumanının SiO2 içeriğinin boşluk çözeltisi alkalinitesi üzerinde zamanla etkisi……………… 2... Nova Scotia reaktif grovak ve reaktif olmayan kireçtaşı beton mikrobarların genleşmeleri………………………………...Aşama)………………………...11 Hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile incelenen zamana bağlı genleşmeler üzerinde farklı seviyelerde SiO2 içeren silis dumanlarının etkisi……………………………………………….18 Beton prizma deney sonuçları…………………………….9 Beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmelerinin karşılaştırılması …………………………………………………… 2...13 Hvalfjordur agregası ve Đzlanda çimentosu ile ASTM C1260 sonuçları…………………………………………………………… 2..

.1 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ile beton prizma genleşmeleri………………………………………… 4.. 4. 4.1 Alkalinitedeki azalma-çözünmüş silis grafiği………………… 4.2 Numunelerde oluşan ASR çatlakları…………………………. 4.... 80°C’de tutulmuş %25 çakmaktaşı kumu içeren uçucu küllü betonun genleşmesi…………………………………. kalsiyum reaksiyon sınırı bulunmayan.15 Doğal zeolit tozu katkısının ASR’nu önleyici etkisi………… 6. 4. 4.10 Uçucu kompozisyonu ve çimento yerine kullanma oranının ASR genleşmeleri üzerine etkisi…………………………………. 4.. 6...3 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda uçucu kül ile beton prizma genleşmeleri………………………………………………...14 Puzolanların ASR'na etkisi………………………………….7 Örnek L1a (1M NaOH 80°C’de 0% uçucu kül) BSE görüntü..9 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de 40% uçucu kül). 4.11 Sudbury agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YCF içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği……………….XIV Şekil 3.12 Spratt agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği………………. çatlamış çakmaktaşı taneleri ve jel dolu çatlaklar………. 4. 4.13 Beton numunelerin genleşme/efektif alkali içeriği grafiği….8 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül) BSE görüntü..3 Đlk kür süresi 8 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6...4 Đlk kür süresi 12 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… Sayfa 38 43 43 44 47 48 49 50 50 51 52 54 54 56 58 60 71 71 72 73 ..5 1M NaOH. 4. reaksiyona uğramış çakmaktaşı ve yüksek sodyum jelinin çevre çimento matrisine doğru dağılması………………………………………… 4.4 1M NaOH.6 Örnek L1b (1M Na/KOH 38°C’de 0% uçucu kül) BSE görüntü.2 Đki reaktif agrega ve iki farklı oranlarda silis dumanı ile beton prizma genleşmeleri………………………………………………. 4.1 Đlk kür süresi 4 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6. 80°C’de tutulmuş portland çimentosu (OPC) betonunun genleşmesinde kirecin etkisi…………………………. büyük jel dolu çatlaklar…………………………………………… 4.. BSE görüntü.. kısmi tepkimede bulunmuş çakmaktaşı taneleri………………….

. 6...8 Đlk kür süresi 4 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………... 6... 6...22 Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi…………………………… 6...18 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi……………………………………….........10 Đlk kür süresi 12 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………….15 Đlk kür koşulu değiştirilen mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………….9 Đlk kür süresi 8 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………. 6...... 6... 6.......... 6.. 6...20 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi………………………………………....... 6....16 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi………………………………………..11 Đlk kür süresi 16 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………….......7 Đlk kür süresi 48 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6...21 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi……………………………………….... 6..23 Altınoluk agregası mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………...6 Kontrol harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri.5 Đlk kür süresi 16 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri.. 6... Sayfa 74 75 76 77 78 78 79 79 80 81 82 84 85 85 86 87 88 89 89 ...12 Kontrol mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………………………… 6..XV Şekil 6..19 Harç numunelerinde SD2’nin çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi………………………………………......13 Đlk kür süresi 48 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………... 6.... 6.14 Đlk kür koşulu değiştirilen harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6..17 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi……………………………………….......... 6.

........ 6.. 6. 6..25 Aliağa agregası içeren harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri...27 Ahmetli agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri………………………………….....40 Hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri……………......26 Altınoluk agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri………………………………….... 6.. 6..33 Harç numunelerinde silis dumanı kullanımının genleşme değerlerine etkisi………………………………………………….... 6..35 Mikrobar numunelerinde silis dumanı kullanımının etkisi….24 Uşak agregası harç numunelerinin farklı ilk koşullarında genleşme değerleri……………………………………………..29 Uşak agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………………….28 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.. 6..... 6.. 6.. Sayfa 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103 104 104 ....37 Silis dumanı etkinliği tespitinde iki deney yönteminin karşılaştırılması…………………………………………………….. 6... 6. 6...34 Mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi…………………………………………………...32 Ahmetli agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………....30 Aliağa agregası içeren harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………. 6........31 Altınoluk agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi……………………………………….......... 6.39 Akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri…………………………………….36 Farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması……………………………………………………..XVI Şekil 6... 6....38 Akışkanlaştırıcı katkı kullanmadan hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri……………………………………....

.6 Hazırlanan karışımlar…………………………………………. 4.1 Kullanılan çimentonun kimyasal özelikleri…………………… 5.2 Silis dumanı kullanılan harç numunelerinde genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.1 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.5 Karışımların içerdiği akışkanlaştırıcı katkının bağlayıcı maddenin %’si olarak değerleri…………………………………… Sayfa 16 55 58 62 63 63 64 64 66 66 94 98 100 101 104 .4 Silis dumanı kullanılan mikrobar numunelerinde genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.4 Silis dumanının kimyasal özelikleri…………………………. 5. 5.2 Araştırılan agregaların elek analizi sonuçları………………….XVII TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 2.2 Puzolan reaktivitesi ve miktarının ASR genleşmelerine etkisi. 4.1 Agregaların ASTM C1293. 5...1 Yüksek fırın cürufu alkali ve efektif alkali içerikleri………….5 Kimyasal katkının özelikleri…………………………………. 6. C1260 ve Beton Mikrobar deneyleri genleşmeleri…………………………………………….. 5...7 ASTM C1260 agrega gradasyonu……………………………. 5.3 Mikrobar numunelerinde farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.3 Araştırılan agregaların bazı fiziksel özelikleri………………… 5..

XVIII KISALTMALAR DĐZĐNĐ ASR TS Alkali-Silis Reaksiyonu Türk Standardı ASTM Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu ACR Alkali-Karbonat Reaksiyonu CSA Kanada Standartları Birliği SD Silis Dumanı .

Reaktif silis içeren bazı agregalar. beton içerisindeki alkalilerle reaksiyona girebilmekte ve çok büyük genleşmelere yol açabilmektedir. ASR jeli 10 MPa’ı aşan ozmotik basınç yaratabilir (Andiç Çakır.1 1. Reaktif silis içeren agregalarla alkaliler arasındaki reaksiyon alkali silis reaksiyonu (ASR) olarak adlandırılmaktadır. GĐRĐŞ Genelde. reaktif malzemenin boyutu. ASR’nun kontrolü. ortamın nem ve sıcaklığıdır. betonun alkali içeriğinin sınırlanması. ortam sıcaklığına. zamanla. 1967). bazen. Bu çalışmalar sonucunda. boşluk çözeltisi pH’nın azaltılması. reaktif silis içermeyen agregaların tercih edilmesi. betonda oluşan genleşmelerin ve çatlamaların çimentonun alkali içeriğine bağlı olduğunu saptamıştır. ASR genleşmelerine etki eden faktörler. betonun alkali içeriği. reaktif silisin miktarı. bu çatlaklardan sızan reçinemsi jel ve parça atma şeklindedir (Andiç Çakır. üç kola ayrılan ve yayılan harita biçimli çatlaklar. reaksiyona giren malzeme konsantrasyonuna. nem miktarının kontrolü ve katkı malzemesi kullanımı ile sağlanmaktadır. beton agregaları kimyasal olarak etkisiz malzemeler olarak kabul edilmektedir. hatta yıllar sonra oluşmaktadır (Hansen. reaktif silisin yapısına ve boşluk çözeltisindeki alkali bileşenlerine bağlıdır. Gediz ve Nif yatak ve teraslarındaki doğal kumun kullanılmaması prensibi benimsenmiştir (Katayama. ASR’nun belirtileri. beton yapımından aylar. 1996). Buca. 2007). 1995 yılında Đzmir yöresinde hasar gören 5 köprünün (Naldöken. Bu reaksiyon. Bu ilk araştırmalar. Ancak. 1940’larda Stanton tarafından öncülük edilen araştırmalar. reaktif silisin tipi. . Hilal II ve Turan) inceleme çalışmaları sonucunda ortaya konulmuştur. Alkalilerle agrega arasında yer alan reaksiyonlar. Turgutlu. Ülkemizde ASR'nun ilk teşhisi. Jelin kompozisyonu. Bu nedenle. betonda nem etkisiyle genleşen ve çatlamalara yol açan bir jelin oluşmasına neden olur. özellikle Gediz ve Nif nehri yatak ve teraslarındaki doğal kumların içerdiği reaktif silislerin ASR'na yol açtığı anlaşılmıştır. alkali-silis reaksiyonundan dolayı oluşan yapı hasarlarını teşhis etmiştir. 2007).

1.1. Bunlar içinde en sağlıklı sonuç verenler belli sıcaklık ve nemde kürlenen harç ve betonların genleşmelerinin ölçümlerine dayalı deney metotlarıdır. Amaç ve Kapsam Đzmir yöresinde kullanılan doğal agrega türlerinin çoğunun alkalisilis reaksiyonuna yatkın olması. Kullanılan agreganın reaktivitesinin ve katkıların etkinliğinin tespitinde ayrıca Mikrobar Metodu kullanılmıştır. Bu amaçla. Ancak iki agrega türü incelenmiştir. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C suda bekletmek yerine doğrudan 80°C NaOH çözeltisinde kürlenen örneklerin reaktiviteleri incelenmiştir. Bu metotta. bu kumların reaktivitesini belirlemede yetersiz kalmaktadır. ASTM C1260 Standardına göre hazırlanan deney programı aynı şekilde uygulanmıştır. 12. Mineral katkı olarak iki çeşit silis dumanının etkisi incelenmiştir. Bununla ilgili iki farklı silis dumanının çimento yerine kullanımının reaktif agreganın çimento alkalileri ile reaksiyonu sonucu oluşan genleşmeleri azaltmadaki etkisi incelenmiştir. 8. çalışma kapsamında alkalisilis reaktivitesi tespitinde kullanılan hızlandırılmış deneylerin kür yöntemlerinde uygulanan bir takım değişikliklerin deney sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Silis dumanı. Buna ek olarak. alkali-silis reaksiyonu konusundaki araştırmaların önemini arttırmaktadır. ASR’nu belirlemede etkin olan ve harç ile beton örnekleri genleşmelerinin ölçülmesine dayanan deney metotları ülkemizde henüz standartlaşmamıştır.2 Türk standartlarında yer alan ve ASTM C289’un benzeri olan TS 2517 “Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini” isimli standarda göre yapılan incelemeler. Bu amaçla ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuğu Standardı kullanılarak 4. . çalışmada öncelikle Đzmir yöresinden temin edilen dört farklı agreganın reaktiviteleri ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” ve “Beton Mikrobar Yöntemi” ile belirlenmiştir. 16. %10 ve %15’i kadar çimento yerine kullanılmıştır. Agregaların ve agrega-bağlayıcı madde kombinasyonlarının reaktivitesinin tespitinde kullanılan deneyler oldukça fazladır. çimento ağırlığının %5. 24 ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresi uygulanmış ve dört farklı agreganın reaktivitesi ölçülmüştür.

Beton malzemelerin standartlara uygun olmasına rağmen. 1990). 2002). 2005). ASR. beton içindeki agregaların içerdiği reaktif bileşenler arasında meydana gelen bir kimyasal reaksiyondur (Swamy. ASR kaynaklı zarara neden olan aşamaların şematik gösterimi Şekil 2. Alkali agrega reaksiyonunun bilinen üç oluşum şekli vardır: Alkalikarbonat reaksiyonu (ACR). Alkali agrega reaksiyonu. betonda kullanılan çimentodan veya dış kaynaklardan gelen alkali hidroksitlerle. Bu üç tip reaksiyon içinde en yaygın gözleneni bu deneysel çalışmanın inceleme konusunu da oluşturan alkali-silis reaksiyonudur. Kaliforniya’daki beton yapılarda nedeni belirsiz çatlak oluşumları rapor edilmiştir. Genellikle harita çatlağı şeklinde görülen sorun bazen de çatlaklardan jel çıkışı. Alkali-Silis Reaksiyonunun Kimyası ile Đlgili Çalışmalar 1920’li ve 1930’lu yıllarda ABD. Alkali karbonat reaksiyonu. geniş çatlaklara ve dayanım kaybına sebep olur (Bektaş. 1992).1’de verilmiştir. 1940 yılında çatlamanın (daha sonra Alkali-Silis Reaksiyonu olarak adlandırılan) kimyasal bir reaksiyonun sonucu olduğunu açıklamıştır (Bektaş. alkali-silikat reaksiyonu (yavaş ilerleyen alkali silis reaksiyonu) ve alkali-silis reaksiyonu (ASR) (Swamy. portland çimentosu hidratasyon ürünü olan alkali ve hidroksit iyonları ile agregada bulunan reaktif silis arasında oluşan bir kimyasal reaksiyondur. Hidrate olmuş çimento hamuru boşluk çözeltisindeki alkali ve hidroksil iyonları. Alkali silikat reaksiyonu ise fillosilikat grubu minerallerden oluşmuş agrega içeren betonlarda görülmektedir (West. agrega içerisindeki amorf veya düşük kristalin yapıdaki silis ile reaksiyona girerek alkali-silis jelini oluşturmaktadır. .3 2. yapım yılını takiben birkaç yıl içinde çatlaklar oluşmuştur. LĐTERATÜR TARAMASI 2. betonun parça atması gibi belirtiler de göstermiştir. dolomit ve/veya kil mineralli ve ince taneli kireçtaşı içeren agregalardan imal edilmiş betonlarda meydana gelmektedir. Stanton. Oluşan ASR jeli su emerek genleşir ve harç matrisi çevresinde oluşan basınç.1. 1996).

yüksek oranda su tutabilen alkali silis jelidir (Taylor. Ancak. 2005) Alkali silis reaksiyonunun ürünü. . Alkali silis jelinin. alkali silis jeli. reaksiyon ürünleri ile doldurulmuş boşluklar. Dışarıya jel çıkışının olmadığı durumlara da rastlanabilinir. Beton bünyesinde oluşan ve genleşmeye neden olan bir reaksiyon olması nedeniyle. 1998). beton içinde meydana gelen çatlakların ASR sebebiyle olması ihtimalini ortadan kaldırmaz (Tordoff. Bu nedenle. Bazı özel durumlarda. hafif lekeler veya patlamalar şeklinde çatlaklardan dışarı sızar ve betondaki fazla kireç ile reaksiyona girerek beyaz veya opak renginde beton yüzeyinde belirginleşir.. ASR’nun görünür dış belirtisi haritaya benzer çatlaklardır (Wen.4 Şekil 2. agrega tanelerinde çatlaklar ve agrega ile çimento hamuru arasındaki bağ kaybı şeklinde ortaya çıkar. Genleşme sonucu. 1990). beton yüzeyinde herhangi bir belirtinin görülmemesi. betonun bazı fiziksel ve mikroyapısal özelliklerinin de ASR’dan etkilendiği petrografik incelemelerle ortaya konulmuştur. donatısız kütle betonları ve kaplama betonlarında çekme dayanımının aşılması sonucu beton içinde ve yüzeyinde kırıklar ve çatlaklar gelişebilmektedir. Bu etkiler agrega taneleri yüzeyince reaksiyon bölgeleri oluşumu. çevrenin nemini içine alması ile betonda hacimce %2-3 seviyesine kadar genleşme meydana gelebilmektedir. 1991).1 ASR kaynaklı hasarın şematik gösterimi (Bektaş vd.

Ineson. çoğunlukla yüksek konsantrasyonlu ve sonra yüksek viskoziteli alkali silikat çözeltisini meydana getirmektedir. ASR nedeniyle bir genleşme de olmayacaktır. Diğer taraftan doğal halde (dengede-gerilmesiz) bulunan kuvars. tane büyüklüğüne ve dağılışına. 2000). Bu cins bileşenler.. Opalin kristal yapısı düzensizdir. Michel vd. karışım suyu. Belirli kökenli agregalar. özellikle agreganın alkaliye duyarlı bileşenlerinin cins ve miktarına. mikro ve kriptokristalin kuvars. Bu nedenle alkalinitesi yüksek çözeltilerden diğer silis içeren agregalara göre daha fazla etkileneceğinden en yüksek reaktiviteye sahip agrega türü olarak tanımlanır. betonun boşluk suyunda çözünen alkali hidroksit ile kuvvetli kimyasal reaksiyona girer ve önce berrak. 1995). beton boşluk çözeltisindeki alkali hidroksit miktarına ve betonun bulunduğu çevre koşullarına bağlıdır. alkaliye duyarlı tanelerin tek başına değerlendirilmesi yeterli değildir (Fookes. içerdikleri kristal yapıdaki silis minerali miktarına bağlıdır. yeraltı suyu. 1980). agrega.5 ASR’nun oluşabilmesi için agregada reaktif silis formları. Bu nedenle. kalsedon. 1986.Ayrıca alkaliler. Volkanik camlar. Reaksiyon süresi ve şiddeti. buz çözücü tuzlar.6 değerini aşması gerekir. çok düzenli bir kristal yapısına sahiptir ve normal olarak alkali reaktif değildir. Reaksiyonun oluşabilmesi için çimento alkali içeriğinin “eşdeğer Na2O” değeri olarak % 0. 1990. Al-Dabbagh. çimento dışında. Agreganın alkaliye duyarlı bileşenleri bu sırada yumuşar ve çözünür. reaksiyona uğrayabilen silisli bileşenleri içerebilir. Bu koşullardan herhangi biri olmazsa.658 K2O (Denklem 1) Çimentoda bulunan sodyum ve potasyum oksitler çimentonun hammaddelerinden (kil. Andezitte ise reaktif özelliğe sahip volkan camı . ( Na2O)e = Na2O + 0. yeterli miktarda alkali ve ortamda nem bulunmalıdır. Agregaların reaktiviteleri. 1976. tridimit ve kristobalit ise orta derecede reaktif mineral olarak tanımlanmıştır (Diamond. Portland çimentosunun toplam alkali içeriği sodyum oksit eşdeğeri olarak Denklem 1’deki ifade ile hesaplanmaktadır. şeyl vb) kaynaklanır. beton katkı maddeleri. beton kür suyu ve endüstriyel atık suları aracılığıyla beton bünyesine girebilir (Neville. kireçtaşı.

çörtlü veya silisli kireçtaşı ve çamurtaşları ile bazı asit veya asit-ortaç (orta derece asit içeren) karakterli volkanik kayaları göstermiştir. Volkanik kayalardaki reaktiviteyi. sedimanter ve metamorfik kayalarda ise. 2001). volkanik kayalarda bulunan volkan camın alkali-silis reaksiyonunun oluşumunda oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. andezit. 2000). dasit.. şeyl. çört ve bazı kumtaşlarının olduklarını belirtmiştir. kristalizasyon ve kuvars içeriğinin etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Genelde bazaltlar silisçe doygun (toleyit veya toleyitik bazalt) ve silisçe doygun olmayan (alkali bazalt) bazaltlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Erkan. Mizumoto vd. Shrimer vd. bazaltlarda aktif silis ve volkan camı içeriğinin fazla olması nedeniyle tehlikeli reaksiyonların geliştiğini belirtmişlerdir.25’inden fazla opal. Zararlı alkali-silis reaksiyonu. ASR’nun oluştuğu kimyasal . Wakizaka (1998) ise. Wakizaka (2000). ortamın porozitesi ve nemin yeterli bulunması halinde alkali-silis reaksiyonundan dolayı hasar meydana gelebilmektedir (Smith ve Collis. kristobalit. 1986. Toleyitik bazaltların hamuru çoğunlukla volkan camından oluşması nedeni ile literatürde reaktif agrega olarak tanımlanmaktadır (Katayama ve Kaneshige.6 bulunmaktadır (McConnel. 1986. ASR’nu önlemede genel yaklaşım. bazalt. Araştırmacı ayrıca. 1947. Agrega bileşiminin yanısıra alkali-silis reaksiyonunun meydana gelmesinde çevre şartlarının da önemli etkileri bulunmaktadır. çimento içindeki alkalilerle reaksiyona girerek betonun genleşmesine ve çatlamasına neden olan agregalara örnek olarak. tüf. 1999). tridimit ve volkanik camın kontrol ettiği. %5’inden fazla kalsedon. French. kriptokristalin asidik-ortaç volkanik kayalar veya tüflerin betonda düşük alkali içerikli çimento kullanılmamış ise zararlı reaksiyonlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bunun dışında.. ağırlıkça %0. Marfil ve Maiza (2001). ortam sıcaklığının yaklaşık +10°C ile +60°C arasında bulunması halinde meydana gelmektedir. 1992). sakıncalı reaksiyon oluşturan ürünler arasında. Fookes (1980). vd.. %3’ünden fazla camsı maddeler içeren agregalar. riyolit.

Fakat. Ayrıca. reaktif agregalardan sakınma. 2005).2 Matris içinde ASR kaynaklı agrega çatlağının SEM mikrografı (Bektaş vd. mineral katkı veya lityum tuzları kullanımıdır. düşük alkali içerikli çimento kullanımı. Reaktif agregalardan sakınmak ve çimentonun alkali içeriğini sınırlandırmak. 2005) ASR kimyası ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır. maliyetler.. çimento türü çeşitliliği. Bektaş vd. Şekil 2. ASR’nun neden olduğu hasarı önlemede en kolay yol olarak görünmektedir. Betona mineral katkı eklenmesinin reaksiyon kimyasına tesiri. Reaktif agrega türleri ve büyüklükleri.2).’nin (2005) deneylerinde volkanik esaslı reaktif dere agregası kullanılmıştır. yöredeki çimento ve agrega kullanımını zorluyorsa. bu basit çözüm kabul görmemektedir.. . mineral katkıların topaklaşması ve kimyasal kompozisyonundaki değişikliklerden dolayı sonuçlar farklı olabilmektedir (Bektaş vd. uygun taş ocağı tükenmiş ise ideal olmayan agrega kullanımı gerekli olabilir. genleşmeyi azaltarak ASR kaynaklı hasarı önleme etkisi yaratmaktadır. Çatlamaların agregalarla sınırlı kalmadığı görülmüştür.7 çevre etkilerini değiştirerek ASR’nu durdurma veya genleşmeleri azaltmaya dayanmaktadır. Haritamsı çatlaklar reaktif agregayı çevreleyen matriste başlayıp agregadan harç matrisine doğru yayılmıştır (Şekil 2. Bunlara örnek.

38SiO2. Hidroksil iyonları silikon köprülerini bozarak. Bu yapı.38SiO2.38 H2O => 2 Na++H2SiO2-4 (Denklem 3) Alkali Silis Jeli+Alkali+ Su => Alkali Silikat Hidrat Jel ASR’nun belirlenmesi amacıyla çok sayıda standart geliştirilmiştir.19+0. ‾ ‾ H0.38 NaOH => Na0. silisyum için. dış ve iç yüzey genişliğine ve atom yapısındaki bütünlüğüne bağlı olarak çözünmeye ve şişmeye başlar. Poole. kristobalit ve tridimitin açısal spin-manyetik rezonans (MAS-NMR) spektrumları.1 adet oksijen atomuyla bağlıdır. yeni oksijen-alkali yüzeylerini ortaya çıkarır. Şekil 2. 1993).19+1. BS 7943 (1999) ‾ . Çözünen silis miktarı arttıkça çözeltinin OH konsantrasyonu ve pH değeri düşer. neme bağlı olarak alkali-silikat çözeltisine veya alkali-silikat-hidrat jeline (N+K-S-H) dönüşür. O iyonun yükü pozitif iyonları çeker (Helmuth ve Stark.38 SiO2. 1993. Fakat opalin spektrumlarında ise silisyum Q3 pikini vermiş.62 NaOH+0. Đkinci aşamanın reaksiyon eşitliği Denklem 3’te verilmiştir (Helmuth ve Stark. Alkali-silis reaktivitesi için petrografik analiz. 1992). yalnızca üç adet oksijen atomu bağlantısı ve çok az polimerleşme belirlenmiştir. 1.19+0. reaktif örneklerin spektrumlarında Q4 piki azalmakta Q3 ve Q2 pikleri artmaktadır (Helmuth ve Stark.38 H2O Silis + Alkali => Alkali Silis Jeli + Su (Denklem 2) Reaksiyonun ikinci aşaması.3). alkalin çözelti içinde aşırı oranda hidroksil iyonları varsa gerçekleşir.2. asidik özelliğe sahip silanol (≡Si-OH) OH iyonlarınca nötralize edilir (Denklem 2. Đlk aşamada. Ortamda aşırı oranda hidroksil iyonu bulunması durumunda ise reaktif silis. Na0. Silis içindeki silisyum atomu dört oksijen atomuyla veya 3.8 Ortamda hidroksil (OH ) iyonları yoksa reaktif silis. Q4 pikini ve tamamen polimerleşmeyi göstermiştir. Analizlerde α-kuvars. içine çok az miktarda su molekülü alabilmektedir. 1993). yüksek reaktiviteye sahip silis jeli iki aşamada çözünmeye başlar. Agreganın bozulmuş kesimleri osmoz davranışı göstererek içine su alır. Kısaca. ‾ Çözelti içinde yeterli miktarda potasyum veya sodyum hidroksit bulunduğunda. Bunlardan bazıları.

BS 812: Part 123 (1999) 3. Şekil 2. Alkali agrega reaktivitesinin kimyasal yolla tayini. Çimento-agrega kombinasyonu potansiyel alkali reaktivitesinin saptanmasına yönelik harç çubuğu yöntemi. ASTM C1260 (1994) 8. ASTM C289 (1994) 6. TS 2517 (1977) 4. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi. Harç çubuklarının hızlandırılmış genleşmeleri ile alkali-silis reaktif agregaların bulunmasına yönelik deney metodu. ASTM C295 (1994) 7. ASTM C227 (2003) 5.3 ASR’nun şematik gösterimi (1. Alkali-silis reaktivitesinin saptanmasına yönelik beton prizma metodu. CSA A23.9 2.2-94 (1994)’dir. Agreganın petrografik analizi.Aşama) (Glasser. Kimyasal metot. 1992) .

Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ile ilgili literatür ASR tespiti için çoğunlukla kullanılan hızlandırılmış deney Hızlandırılmış Harç Çubuğu Metodu ASTM C1260-94 ilk olarak 1986’da Oberholster ve Davies tarafından önerilmiştir. ASR Deney Metotlarının Değerlendirilmesi ile Đlgili Çalışmalar 2. Bu yöntem.10 gibi bir genleşme değeri baz alındığında. bu metot alkali-karbonat reaktif agregalarda etkili değildir (Grattan-Bellew. Bu sebeple agregaların reddine karar verirken bu olasılığın göz önünde tutulmasında fayda vardır.2. Bu deney yönteminin kür koşulları oldukça ağır olduğundan tatmin edici şantiye performansı gösteren bazı agregaların da reaktif olarak tanımlanabilmesi gibi bir probleme yol açabilmektedir. 16 günlük periyot sonunda %0. Bu metot ayrıca Kanada Standardları Birliği tarafından A23. Bu sebeple.2. şiddetli şartlar içermesi sebebiyle bazı zararsız agregalarda negatif sonuçlar verdiğinden malzemeleri reddetmede kullanılmamalıdır. zararlı agregaların çok az bir miktarında yanlış değerlendirmelere yol açması sebebiyle emniyetli tarafta kalmayı sağlamaktadır (Bérubé ve Fournier. Bu metodun kullanımı. 2000 olarak uyarlanmış ve RILEM tarafından ileri derece hızlandırılmış harç çubuğu testi olarak geliştirilmiştir.2-25A Test Metodu. Yine de. deneyin süresinin oldukça kısa olması ve pratikliği sebebiyle araştırmalarda kullanılması tercih sebebi olmaktadır (GrattanBellew. beton prizma yönteminden daha şiddetli koşullara maruz bırakılan numuneler üzerinde uygulandığından mineral . Bu deney. hızlandırılmış harç çubuğu metodunun mineral katkıların etkinliği konusunda beton prizma metodu ile benzer sonuçlar verdiği farklı araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Hızlı deney metotları arasında istatistiksel olarak en güvenilir ve rutin bir test olarak en çok tavsiye edilen metot ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu metodudur. Ancak.10 2. Ancak. 1992).1. 1989). 2 yıl gibi bir bekleme süresinin olmadığı durumlarda bu metodun kullanılması tavsiye edilmektedir. 16 günde agregaların potansiyel alkali-silis reaktivitesini belirlemede olanak sağlamaktadır. 2003).

yüksek ve düşük alkali içeren çimentoyu C ve F sınıfı uçucu kül ile farklı oranlarda yer değiştirerek performanslarını karşılaştırmıştır.30 gibi bir genleşme değeri vermesini şart koşmaktadır. Fournier ve Malhotra. deney süresi sonunda kontrol numunesi genleşmelerini %0. Araştırmacılar. Mineral katkılarla ilgili Kanada standardı CAN/CSA A23.5. diğer setini ise 28 gün boyunca 23°C nemli ortamda bekletildikten sonra standart ASTM C1260 kürü uygulanmıştır.1 değerinin altına düşüren minimum katkı miktarı. 1999.25. Ancak. deney çözeltisi konsantrasyonu. Alkali-silis reaktivitesi tayininde öngörülen bir çok deneyin arasında ASTM C1260. kullanılabilecek “emniyetli miktar” olmaktadır. Kür koşullarını incelerken bir deney setini 24 saat. Ancak. mineral katkı kullanılırken yayılma değeri yerine su/çimento oranının sabit tutulması gerektiğini belirtmektedir (Ramlochan vd. 80°C’de bekletilen numuneler 0. Stark vd. 2000). Thomas ve Innis. (2002) ASTM C1260 deneyini inceledikleri çalışmada. deney prosedürünün hızlılığından dolayı tercih edilen bir deney metodu haline gelmiştir. Buna göre.11 katkıların kullanım oranları hakkında daha konservatif değerler verebilmektedir (Bérubé ve Duchesne. deney koşullarının aşırılığı bu metodun sakıncalı yönüdür. mineral katkıların etkinliğini ölçmek üzere hızlandırılmış harç çubuğu metodunu modifiye etmiştir. Barringer. Barringer (1999). su/çimento oranı. kür suyuna da aynı miktarda lityum tuzu katmıştır. (1993). kimyasal katkıların etkinliğini ölçmek amacıyla da kullanılmaktadır. genleşme limit değerini %0. kür süresinin uzunluğu gibi bir takım önemli deney parametrelerini değiştirdikten sonra metodun fonksiyonelliğini değerlendirmiştir. Hızlandırılmış harç çubuğu metodu. bu metodun uygulanışı esnasında lityum tuzlarının harç çubuklarının dışına sızdığını belirlemiştir. 1992.1 olarak tanımlamıştır. Tüm araştırmacılar. 1999). Shon vd.5 ve 1 . pratikte lityum tuzunu dış koruyucu olarak kullanmanın mümkün olmadığını belirleyerek deneylerini sadece 1 M NaOH çözeltili ortamda gerçekleştirmiştir. 0. 1999. Katkı içermeyen kontrol karışımı yanı sıra. Bu sebeple. Ancak. Standart. mineral katkı kullanılmadan hazırlanacak kontrol karışımında agreganın en az %0..

mineral katkıların ASR üzerine etkisini belirleyen bir metot olarak.4’de farklı koşullarda kürlenen C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkalin çimento içeren harç çubuklarının genleşme-zaman grafikleri görülmektedir. silis dumanı ve doğal puzolanlar gibi çeşitli malzemeler. Bu çalışmada kullanılan reaktif agrega 28 günde. Bu sebeple. granit ve kum taşı içeren farklı reaktif agregalarla. 14 günde 80°C 1 M NaOH . Hızlandırılmış deney ve Kanada Standardlar Birliği beton prizma deneyi (CSA A23. Puzolanlar ve reaktif agrega kombinasyonları.042 genleşme). düşük riskte ASR genleşmeleri ile sahada uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.12 M NaOH çözeltilerinde ayrı ayrı deneye tabi tutulmuştur.2-25A ve ASTM C1260) uygunluğunu tayin etmektedir.5 M’ye düşürerek saha koşullarına daha da yaklaşılmaktadır. uçucu külün sınıfı ve miktarına bakılmaksızın nem kürünü 28 güne uzatma. Thomas ve Innis’in (1999) yaptıkları deneysel çalışma.’nin (2002) deneylerindeki sonuçlar. cüruf. Harç çubuklarının 28 günlük 0.5 katı kadar genleşme göstermektedir. 14 günde %0. 14 günlük 1 M NaOH’daki ile karşılaştırılabilmekte veya biraz yüksek çıkmaktadır. uçucu kül. 14 günde oluşan genleşmenin 2.04’ün üzerinde beton prizma genleşmesi kriter olarak kullanıldığı zaman deney sonuçları arasında uygunluk görülmüştür. Her iki deney metodu ile agregalar zarar verici reaktif görülmüştür. Bununla birlikte. 70 karışımın sadece 5’i harç çubuğu deneyinden geçmiş ve beton prizma deneyinde yetersiz görülmüştür. hızlandırılmış harç çubuğu deneyini geçmiştir. deney süresini 28 güne uzatmak tekrarlanılabilir genleşme grafikleri elde edebilmek için daha uygun olmaktadır. grovak. genleşme miktarını arttırmaktadır. hızlandırılmış harç çubuğu deneyinin (CSA A23. Silisli kireçtaşı. Şekil 2. Shon vd.5 M NaOH solüsyonda genleşmeleri. Bu 5 durumun ikisinde bozulma derecesi önemsiz mertebededir (her iki durumda 2 yılda %0. NaOH çözeltisi konsantrasyonunu 0. çimentonun alkali içeriğinin yüksek ve düşük olması arasındaki farkın harç çubuklarının genleşme miktarı ve hızı üzerine kabul edilebilir etkisi olduğunu göstermektedir. Çimentonun alkali içeriği.10’un üzerinde harç çubuğu ve 2 yılda %0.214A ve ASTM C1293) ile 70 farklı malzeme kombinasyonu incelenmiştir. Bu karışımların. çimento yerine farklı oranlarda kullanılmıştır. laboratuar çalışmaları verilerine dayanarak.

. 2002) .4 C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkali içerikli çimento içeren harç çubuklarının genleşme eğrileri (Shon vd.13 Şekil 2.

Alkali-silis reaktif agregaların genleşmeleri ilave katkı malzemesi varlığında yeterli derecede düşürülebilmektedir. Çözeltide bekletme süreleri 25 haftaya kadar varmaktadır. Metot hem karbonat hem silis reaktif agregalar için uygulanabilmektedir. (2000)’nin deney prosedürü modifikasyonu Beton Mikrobar Deneyinin temelini oluşturmaktadır. (2003) metodun hem alkali-karbonat hem alkali-silis reaktif agregalar için uygulanabilir olduğunu belirlemiştir. opal pesimum etki göstermemektedir. Uzun kalıplar ortalama %22 daha fazla genleşme vermektedir. 2. Önerilen deney protokolü. alkali-karbonat reaktif agregaları bundan fazla etkilenmemektedir.14 küründen sonra bir çok sayıda harç çubuğunun boşluk suyu analizi yapılmıştır. Fakat. Kingston alkali-karbonat reaktif agregası dahil diğer tüm agregaların oluşturduğu doğrudan farklı bir doğru oluşturduğu görülmektedir. alkali-silis reaktif agregalardan bir bölüm portland çimentosu yerine katkı yerleştirilerek ayırt edilebilmektedir. Bu deneyde.2-14A) genleşmeleri arasında uygun bir korelasyon bulunmaktadır. Bazı deneyler 40×40×300 mm ölçülerinde kalıplarla yürütülmüştür. Beton prizma deneyi ve beton mikrobar deneyi genleşmeleri bir grafik üzerinde işaretlendiği zaman silisli kireçtaşının. kullanılan kalıp kesitinin daha büyük olması. Bu deneyde ölçülen 30 günlük genleşmeler ile 1 yıllık beton prizma deneyi (CSA A23. Belli sürelerde deneyleri yapılan sınırlı sayıda agregalara dayanarak genleşme limitlerinin .2. Mineral katkıların numunede boşluk suyu alkalinitesini ve solüsyondan numuneye alkali yayılımını düşürerek genleşmeleri önlediği belirlenmiştir. Grattan-Bellew vd. Mikrobar deneyi ile ilgili literatür Xu vd. alkali-karbonat reaktif agregalar. agrega gradasyonu ve karışım oranlarının farklı olması ve daha uzun deney süresi haricinde ASTM C1260’a benzerdir. (2000).2. Bu deneyde. Xu vd. Deney sonunda boşluk suyu alkalinitesi ile genleşmeler arasında geniş bir korelasyon görülmüştür. alkali-karbonat reaktif agregalar için tane büyüklüğü 10 ve 5 mm arasında değişen agregalar içeren beton mikrobar örnekleri kullanılarak 80 °C’de 1M NaOH çözeltisinde bekletildiği yeni bir hızlandırılmış deney önermektedir.

Bu deney metodu. alkali-karbonat reaktif Kingston kireçtaşı.06 olarak belirlenmiştir. alkali-silis reaktif Halifax meta-grovak kullanılan beton mikrobarların genleşmeleri Şekil 2. Esas itibariyle.5 Kingston alkali-karbonat agrega. genleşmelerin doğrusallığı 15-günlük genleşmelere dayanarak 30-günlük genleşmelerin tahminine izin vermektedir. Ancak. ACR ve ASR kireçtaşlarının her ikisinde ve grovakta etkilidir.15 saptanması tam olarak uygun görülmemiştir. alkali-silis reaktif Ottawa Spratt kireçtaşı. Kanada.13. Reaktif olmayan kireçtaşı ve üç yüksek reaktivitede Kanada agregası. bu limit diğer agregalar için yaklaşık %0. Amerika ve Avustralya’dan temin edilmiş farklı türlerde . Deney sonuçlarından genleşme gösteren ve göstermeyen agregaların ayrımı yapılabileceği görülmektedir. en azından 30-günlük periyotta genleşmelerin doğrusal ilerlemesidir. Ottawa Spratt silisli kireçtaşı. 2003) Beton mikrobar yönteminin avantajlı yanı. Nova Scotia reaktif grovak ve reaktif olmayan kireçtaşı beton mikrobarların genleşmeleri (GrattanBellew vd. alkali-silis reaktif silisli kireçtaşı için genleşme limiti 30 günde yaklaşık %0.. Şekil 2.5’de verilmiştir. bir çok agrega için.

Kingston ACR agrega noktalamalarının kireçtaşı eğim çizgisi yerine diğer lineer eğride yer almasıdır. 2003) Şekil Agrega Türü 2.70’dur.217 0. kireçtaşı eğim çizgisininki ise 0.196 0.d. 1 M NaOH’de 30 günlük beton mikrobar genleşmeleri.069 0.419 0.. Farklı bir sonuç da.065 0.212 0. C1260 ve Beton Mikrobar deneyleri genleşmeleri (Grattan-Bellew vd.22 0.093 0.391 0.052 0.13 0.14 0.12 0.16 agregalar beton mikrobar deneyi ile incelenmiştir. aynı agregalarla yapılmış beton prizmaların 38°C ve % 100 bağıl nemde 1 yıllık genleşmeleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 2.12 0.25 0.307 ASTM C1260 0.094 0.170 0.12 0. 0.11 0.21 0.854 0.18 0.173 n.6’da görülen deney sonuçları silisli kireçtaşı diğer agregalardan ayrı bir eğride ilerlediği görülmektedir. Tablo 2.10 0. Şekil 2.79.075 0.1 Agregaların ASTM C1293.193 . Kingston örneğinin ve diğer agregaların noktalamalarını gösteren eğim çizgisi korelasyon katsayısının (R2) 0.6).6’da Numarası Spratt Virginia A Virginia B Bernier Nelson Sudbury Edmonton Queensland Potsdam Conrad New Mexico Springhill Kingston kireçtaşı kireçtaşı kireçtaşı kireçtaşı dolotaşı çakıl çakıl grovak kumtaşı grovak çakıl grovak dolomitik kireçtaşı (ACR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Genleşme (%) Beton Prizma ASTM C1293 0.278 0.342 0. Beton prizma deneyi ile beton mikrobar deneyi genleşmeleri arasında makul bir korelasyon bulunduğu görülmektedir.34 0.1 ve Şekil 2.124 Beton Mikrobar 0.184 0.209 0.333 0.153 0.1 0.025 0.463 0. Elde edilen 80°C.

10-5 mm şeklindedir. Deneylerde kullanılan A ve B agregasının. Deney sonuçları ilk 15 gün için yakındır.75 mm. Ancak.5-4.75 mm. MTO referans agregasından Kingston taş ocağının farklı bölümlerinden alındığı göz önünde tutulmalıdır. Kingston A 9. Xu vd.6 Beton prizmaların genleşmeleri ile beton mikrobarların genleşmelerinin karşılaştırılması (Grattan-Bellew vd. 2003) Kingston agregası üzerinde bu araştırmanın dışında. Fakat daha sonra numunelerin genleşmeleri değişik gradasyonlarda farklılık göstermektedir. Kingston B 12. Xu vd.7’de gösterilmektedir. aynı gradasyonlu deney numuneleri yaklaşık aynı sonuçları vermektedir.5-4.75 mm.. Fakat Çin’de deneyleri yapılanlar yaklaşık 15 günden sonra doğrusallıktan . (2000)’in deneyleri gibi bir çok sayıda deney yürütülmüştür. Kingston ACR agregası gradasyonunun genleşmeye olan etkisi Şekil 2.5-4. Kanada’da deneyleri yapılan bütün numunelerin genleşmeleri 40 güne kadar doğrusal gitmektedir. Agrega gradasyon aralıkları. Kingston MTO 9.17 Şekil 2.

2003) Beton mikrobarların yapımı ve ölçümünde birkaç uygulamadan sonra 3 takım numunenin arasında benzerlik görülmüştür.18 ayrılmaktadır. Böylece. Đleriki yaşlarda ayrılmanın artması beton mikrobarlardaki çatlamaların ilerlemesi etkisinden kaynaklıdır. Daha kaba taneli Kingston agregası ile yapılan beton daha çok genleşme vermiştir.5-9.75 mm eleğin üzeri kalan agrega gradasyonunu standart hale getirilmesi düşünülmektedir.12. Şekil 2. . Bu sonuç Xu ve diğerlerinin çalışmalarına uymaktadır. Şekil 2. Daha çok genleşme olduğunu gösteren çatlaklar ilk olarak 2 nolu numunede gözlemlenmektedir.8’de silisli kireçtaşı ile hazırlanmış numuneler görülmektedir.. 12.7 Beton mikrobarlarda agrega gradasyonunun Kingston ACR agregası genleşmelerine etkisi (Grattan-Bellew vd.5 mm aralığında agrega ile hazırlanan betonun işlenebilirliği düşüktür.5 mm elekten geçen ve 4.

Kingston ACR ve Spratt ASR referans agregalarının kullanıldığı beton mikrobarların ve harç çubuklarının 80 °C 1 M NaOH’de bekletilerek ölçülen genleşmelerinin sonucu Şekil 2.8 Beton mikrobar numunelerinin genleşmeleri (Grattan-Bellew vd. Aynı çalışmada 80°C 1 M NaOH’de tutulan beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmeleri karşılaştırılmıştır.19 Şekil 2. Uzun numuneler.. ACR agregaları ile. ASR silisli kireçtaşı (Spratt) ile hazırlanan harç çubukları beton mikrobarlara nazaran daha fazla genleşme göstermiştir. 40 x 40 x 286 mm kalıplar kullanılarak araştırmacılardan biri olan G. Karışım oranları kısa numunelere aynı alınmıştır. Buna karşın. 160 mm numunelere kıyasla ortalama olarak %22 daha fazla genleşme vermiştir. Fakat 3 kalıba gerekli olan karışım için agrega miktarı 1650 g olarak belirlenmiştir. ASR agregalarıyla yapılan deney numunelerinin tane büyüklüğünün azalmasıyla genleşmelerinin artması beklenen bir sonuçtur. Beton prizmalara göre harç .6’de gösterilen farklı agregalar. Kullanılan agrega gradasyonu 13-4. Cybanski tarafından değerlendirilmiştir.9’de gösterilmektedir.75 mm aralığında biraz daha kaba seçilmiştir. genleşme tane büyüklüğü arttıkça artmaktadır. 2003) Genleşmeleri Şekil 2.

20 çubukları daha az genleşme yaptığı görülmüştür (Grattan-Bellew vd..04’tür. CSA A23. ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. 30 günde genleşme limiti ACR agregaları için kesin değildir.2-14A’ya göre 1 yılda beton prizmaların genleşme limitleri %0.. Beton prizma deneyinde söz konusu olan %0. Önerilen bu limitler daha geniş deneysel programla doğrulanmalıdır.10’da görüldüğü gibi beton mikrobar deneyi için sınır değerleri elde edilir. 2003). 30 günde geçerli görünen genleşme limitleri çeşitli alkali-silis reaktif agregaları için %0. Bu araştırmada. Buna bağlı olarak mikrobar deneyi. beton mikrobar deneylerinde.05. Şekil 2.9 Beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmelerinin karşılaştırılması (Grattan-Bellew vd. . silisli kireçtaşı için %0.04 limit değeri kullanılarak Şekil 2. mineral katkıların etkisini değerlendirme amaçlı reaktif agregalar ile hazırlanmış betonun zararlı genleşmelerini önlemede geliştirilmelidir.14 olarak elde edilmiştir. 2003) Uygun oranlarda portland çimentosu yerine mineral katkı kullanımının.

1988). 2003) Pesimum etki. reaktif olmayan agrega yerine küçük oranlarda silisli şist veya opal gibi yüksek reaktivitede agrega yerleştirilmesiyle beton veya harç numunelerde maksimum genleşmeyle sonuçlanmaktadır (Hobbs. 2003).21 Şekil 2.14 silisli kireçtaşı ve %0. diğer örneklere göre az miktarda daha fazla genleşme göstermektedir (Grattan-Bellew vd. 25. kullanılan oranlarda opal pesimum etki göstermemektedir...10 %0. .04 diğer agregalar için beton mikrobar limitlerini oluşturma (Grattan-Bellew vd.04 beton prizma genleşme limitinden %0. %50 opal içeren beton. Silisli şist ve opalın pesimum oranı %5 veya daha az olabilmektedir. 50 oranlarında opal ile karıştırılmasıyla yapılan deneylerin sonuçlarına göre. Reaktif olmayan dolomit kireçtaşı agreganın %5.

10 genleşme limiti kriterinin hemen altında kaldığı görülmektedir. (2003). LS (68% SiO2) silis dumanı içeren harç çubuğu karışımlarında %12 seviyesine kadar çimento yerine kullanıldığında Spratt agregasının ASR genleşmeleri kontrolünde yetersiz kalmaktadır. 68% ve NS. alkali-silis reaksiyonu ve boşluk çözeltisi kompozisyonuna bağlı olarak. 2003) . malzemelerin genleşmede sonuçları incelenerek karşılaştırılmaktadır. NS (88% SiO2) silis dumanı %12 çimento yerine kullanımda etkili olduğu. Şekil 2. Şekil 2. 2003). 4. Ancak silis dumanının SiO2 içeriği %85’in altında olduğunda ekonomikliği ile ilgili sorunlar oluşmaktadır (Boddy. Boddy vd. gerçekleştirdikleri çalışmada.22 2. 88% SiO2) iki silis dumanının performansını. aynı yerden alınmış fakat farklı silis içeriğinde (LS. ve %8 çimento yerine kullanıldığında %0. Hooton ve Thomas.11’de çimento yerine kütlece %0.11 Hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile incelenen zamana bağlı genleşmeler üzerinde farklı seviyelerde SiO2 içeren silis dumanlarının etkisi (Boddy vd. yüksek performanslı beton üretiminde gerekmektedir.3. 8 ve 12 silis dumanı içeren karışımların hızlandırılmış harç çubuğu deneyi genleşmeleri görülmektedir.. Silis Dumanının ASR’nu Önlemede Kullanımı ile Đlgili Çalışmalar Silis duman kullanımı.

NS silis dumanı %4 oranında kullanıldığında düşük boşluk suyu alkalinitesiyle sonuçlanmaktadır (Şekil 2. %4 LS silis dumanı içeren hamur örneklerinin boşluk suyu alkalinitesi.23 Boddy vd.. Çimento üretimi için uygun hammadde fazla bulunmamaktadır.12 Farklı seviyelerde kullanılan silis dumanının SiO2 içeriğinin boşluk çözeltisi alkalinitesi üzerinde zamanla etkisi (Boddy vd. farklı oranlarda çimento yerine kullanılan. standardın altında silis içeriğinde olan silis dumanının ASR’nu kontrol edemediği belirlenmiştir.12). (2003). Buna karşı. Sonuç olarak. portland çimentosu hamuru örnekleriyle 1 yıla kadar sürede karşılaştırılabilmektedir. Đzlanda çimentosu. 2003) Gudmundsson ve Olafsson (1998). yaptıkları çalışmada alkali-silis reaksiyonu ve silis dumanının Đzlanda’da 20 yıllık deneyimini gözlemlemişlerdir. Alkali-silis reaktif agregaların oldukça yaygın ve ASR ortam koşullarına uygun olması . farklı açılardan özeldir. cüruflu çimentonun alkali içeriği oldukça yüksektir. Buna göre. farklı oranlarda silis dumanı içeren hamur örneklerinin boşluk çözeltisi kompozisyonlarını incelemiştir. Şekil 2.

24

sebebiyle 1979’da Đzlanda’da ASR ciddi problem haline gelmiştir. Bu süre içinde ASR’na önlem olarak puzolanik malzemelerin incelenmesine yönelik araştırmalar başlamıştır. Ferrosilikon üretimi ile birlikte 1979’da Đzlanda’da, silis dumanı bütün betonlarda puzolanik malzeme olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Sonuçlar, standart ASR deney metotları, ve saha gözlemleriyle desteklenmektedir. Gudmundsson ve Olafsson (1998), çalışmasında, katkısız, %7.5 silis dumanı ve %25 doğal puzolan ile birlikte %10 silis dumanı içeren numunelerin ASTM C1260 deney sonuçlarını incelemiştir (Şekil 2.13). Puzolan-çimento karışımının genleşmeleri azalttığı görülmektedir.

Şekil 2.13 Hvalfjordur agregası ve Đzlanda çimentosu ile ASTM C1260 sonuçları (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Çimento içerisindeki silis dumanı her zaman homojen dağılamamaktadır. Buna bağlı olarak, sertleşmiş beton içerisinde küçük silis dumanı kümeleri bulunabilmektedir. Bu kümeler beton içerisindeki silis dumanının ASR’na karşı yararlı etkisini azaltabilmektedir. Bu büyük parçacıkların amorf silis agregalar gibi davrandığı sanılmaktadır. Bu şekilde, çimento hamuru boşluk suyundaki mevcut alkalilerle genleşme

25

reaksiyonuna katılmaktadırlar. Böyle bir durumda, bazı silis dumanı partikülleri ASR’dan kaynaklı genleşmeleri önlemek yerine aslında arttırabilmektedir. Şekil 2.14’de, silis dumanı topağının sertleşmiş betonda parçalanarak alkali ile reaksiyona girdiği görülmektedir (Gudmundsson ve Olafsson, 1998).

Şekil 2.14 Silis dumanı topağı ve alkali-silis jelinin hava boşluğunda mikroskop ile büyütülmüş fotoğrafı (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Şekil 2.15’de Gudmundsson ve Olafsson (1998)’in farklı denemelerde %7.5 silis dumanı kullanarak gerçekleştirdikleri ASTM C227 deney sonuçları görülmektedir. Araştırmacılar, uzun süreli performansları gözlemlemek amacıyla 14 yıla kadar genleşmeleri ölçmüştür. Genleşme hızı ilk 2 yıl boyunca en yüksek değerde olup, sonra bir süre azalmaktadır. 4-6 yıl sonunda genleşmenin birkaç yıllık periyotta yükseldiği daha sonra eşitlendiği görülmektedir. 4-6 yıl sonunda genleşmede bu artışın açıklaması, bu süre içinde silis dumanının tükenip, bundan sonra ASR’nu sadece geciktirip tamamen engelleyemediği olabilir. Đzlanda çimentosu içerisinde silis dumanı kullanımının amacı, betonda ASR hasarını azaltmak veya yok etmektir. 20 yıl sonunda gözlemlerle bu amacın sağlandığı görülmüştür.

26

Şekil 2.15 Silis dumanı içeren karışımların ASTM C227 ile genleşmelerin 14 yıla kadar ölçümü (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Juenger ve Ostertag, (2004) yaptıkları araştırmada, topaklanmış ve sinterlenmiş silis dumanı partiküllerinin mikroyapısal analizi ile morfolojisini tanımlamış ve ASR genleşmelerine etkisini karşılaştırmıştır. Kısmi reaktif kum yerine %5 sinterlenmiş silis dumanı agregaları yerleştirilmesiyle hızlandırılmış deney koşulları (ASTM C1260) altında önemli derecede genleşmeler görülmektedir. Büyük topaklar içeren yoğun silis dumanı katılması ile sadece kum içeren kontrol harç çubuklarıyla karşılaştırıldığında genleşmede azalma görülmektedir. Sinterlenmiş agrega ve topakların her ikisi de boşluk suyu ile reaksiyona girmekte, ancak bir reaksiyon genleşme yaratırken, diğerinde olmamaktadır. Silis dumanının büyük partikülleri harç içerisinde alkali-silis reaksiyonu kaynaklı genleşmeleri kimi durumda azaltıp kimi durumda arttırabilmektedir. Şekil 2.16’de, hızlandırılmış deney koşulları altında topaklanmış silis dumanı %5 reaktif kumun yerine kullanıldığında genleşmeleri azalttığı, aynı kum yerine %5 sinterlenmiş silis dumanı agregaları kullanıldığında genleşmeleri arttırdığı görülmüştür. Her iki tip partikül de harç içerisinde boşluk suyu ile reaksiyona girmektedir. Davranışlarda fark, alkalin boşluk suyu ve bu iki tip partikül arasındaki kimyasal reaksiyonun yapısıyla ilgili

Büyük topakların merkezleri. Kanada standardında yer alan beton prizma ve hızlandırılmış harç çubuğu yöntemleri ile incelemiştir. (2000). NaOH’a maruz kaldıktan sonra daha koyulaşmış.17b). karışımlarda büyük agrega topakları kalmıştır (Şekil 2. bir tip yoğunlaştırılmamış silis dumanı (UND). iki tip yoğunlaştırılmış silis dumanı (DEN1 ve DEN2). Şekil 2. Kullanılan silis dumanı çeşitleri.98 olan normal portland çimentosu ile orijini silisli kireçtaşı olan Spratt agregası kullanmış ve Kuzey Amerikada sıklıkla kullanılan beş çeşit silis dumanını. deney koşulları altında açıkça reaksiyona girmiştir (Şekil 2. Bu yoğun kenarlar.16 1 M NaOH.17 a ve b). 2004) Boddy vd. oyuk bir merkez ve hamur/agrega ara yüzeyinde yoğun bir kenara sahiptir. Sinterlenmiş silis dumanı agregaları. Genleşme deneyleri bitiminden sonra. bazı doğal agregalarda alkali-silis jelinin karakteristik bir özelliğidir. Bu agrega. eşdeğer alkali içeriği %0. bir tip peletleştirilmiş silis dumanı (PEL) . Küçük silis dumanı topaklarında görünür bir değişim olmamıştır (Şekil 2. 80°C’de harç çubuklarının genleşmesi (Juenger ve Ostertag. bazısı oyuk kalmış ve kimi yerlerde çatlak oluşmuştur.17c).27 olabilmektedir.

19).28 ile bir tip sulandırılmış silis dumanı (SLU) örnekleridir.17 Harç numunelerin 39 gün 80°C 1 M NaOH’den sonra optik mikroskop görüntüleri: (a) ve (b) topaklanmış silis dumanı (c) sinterlenmiş silis dumanı (Juenger ve Ostertag. Her bir silis dumanı %4. 2004) . Şekil 2. %8 ve %12 oranında çimento yerine kullanılmıştır (Şekil 2.18 ve 2.

Silis dumanının betonda kullanım yüzdesi arttıkça genleşmeleri azaltmadaki etkisi de artmaktadır. 1 yıllık beton prizma genleşmesi (%) DEN2 DEN1 PEL UND 0. 2000) .08 0. Diğer örneklerin betonda ince toz halinde yayılmalarının zorluğu sebebiyle beklenen etkiyi göstermedikleri düşünülmektedir..18 Beton prizma deney sonuçları (Boddy vd. Beton prizma deneyinde %12’lik kullanım oranında genleşmeleri kritik seviyenin altına düşüren PEL ve DEN1 numunelerinin hızlandırılmış harç çubuğunda genleşmeleri kritik seviyenin altına düşürmemesi deney koşullarının şiddetli oluşuna bağlanabilir.2 0.24 0.04 0 0 2 4 6 8 10 12 14 SD yer değiştirme oranı (%) Şekil 2.16 0.29 Silis dumanları arasında en iyi etkiyi UND ve SLU örnekleri göstermiştir.12 0. DEN ve PEL numunelerinin %4 gibi düşük kullanım oranında beton prizma genleşmelerini arttırması. silis dumanının beton numunede iyi dağılmayarak topaklaşması sebebiyle olabilir.

3 0.1 0 0 2 SD Yer değiştirme oranı (%) 4 6 8 10 12 14 Şekil 2.4 0.19 Harç çubuğu deney sonuçları (Boddy vd.6 DEN1 DEN2 SLU UND 14 Günlük harç çubuğu genleşmesi (%) 0.. 2000) .5 0.30 PEL 0.2 0.

Ülkemizde durum. Bölge Müdürlüğü’nce rapor edilmiştir. kendilerine özgü deney metotları geliştirmiştir. Ancak gözlemlerde. 2000). Hızlandırılmış deneylerde reaksiyon. 1995 yılında ASR hasarları ilk defa Đzmir yöresindeki karayolu köprülerinde tespit edilmiş ve TC Karayolları II. anormal yüksek çimento içeriği. Yine de bu deneylerin değerlendirilmesinde kullanılan genleşme limitleri yapı tipine ve/veya agrega tipine göre değişebilmektedir. Ancak. Bunun nedeni. öncelikli olarak ASTM tarafından kabul görmüş metotlara daha sonra literatüre girmiş bazı diğer metotlara değinilecektir. miktarı ve kür süresi hakkında yeterli bilgi olmaması. ASR’nun lokal bir problem olması ve kullanılan agregaların petrografik özeliklerinin bölgeden bölgeye farklılık göstermesidir. bu tür anormal koşullarda bazı silisli bileşenler normal koşullarda olduğundan farklı hızlarda reaksiyona girebilir. reaksiyonun fiziksel etkileri farklı olabilir.31 3. ASR tespitinde kullanılan deney metotları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türk standartlarında ASR ile ilgili tek standart olan TS-2517 “Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini” isimli standart Đzmir yöresindeki agregaların reaktivitesini ölçmede yetersiz kalmıştır (Katayama. Bu çalışmada. . ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONU TESPĐTĐNDE SIKLIKLA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERĐ Agregaların iyi bir şantiye performansı gösterdiğine dair uzun süreli gözlemler varsa deney yapmaya gerek yoktur (Hobbs. Son yıllarda özellikle harç ve beton numunelerinin hızlandırılmış koşullarda kürlenmesi ve belirli bir periyot sonunda genleşme değerlerinin ölçülmesine yönelik deney metotlarının standartlaştırılması konusunda bir eğilim vardır. 1988). istenilen yaşta ve belli şiddette etkiye maruz kalmış yeterince yapı olmaması. Bu şekilde. 1996. ülkeler. alkali ekleme ve yüksek sıcak uygulayarak hızlandırılmaktadır. agrega kaynağında değişiklik oluşması gibi olasılıklar düşünülmelidir. çimento alkalinitesi. Bu şekilde. dış etkilerde farklılık olması.

%0.20 değerinin üstündeyse agregalar potansiyel olarak zararlı genleşme gösterirler. Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C1260) Agreganın potansiyel alkali reaktivitesinin belirlenmesi için uygulanan standart deney metodudur. Kimyasal katkıların etkinliğinin ölçülmesinde kullanılsa da dışarıya sızan katkının sorun yarattığı düşünülmektedir. Kalıp sökümünden itibaren 1 gün süreyle 80oC suda bekletilerek boy ölçümleri alınan numuneler. Mineral katkıların etkinliğini ölçmede konservatif değerler verdiği bilinmektedir. . genleşme yüzdeleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir: • • • 16 gün sonundaki genleşmeler. 16 gün sonundaki genleşmeler. %0.47 olan harç karışımı hazırlanır.1. Standart.10 ile %0. çimentonun alkali miktarı hakkında bir değer vermemektedir.10 değerinin altındaysa agregalar zararsız davranış göstermektedir. Kür şartlarını ağırlaştırarak (80oC. kalıplarda numune üzerine yapışarak suyun difüzyonunu önleyebilen standart kalıp yağları yerine teflon sprey gibi artık bırakmayan tipte kayganlaştırıcı materyal kullanılmasıdır.25 katı kadar kullanılarak su/çimento oranı 0.20 değerinin arasındaysa agregalar. agregalar hakkında karara varmadan önce ek deneyler yardımıyla genleşmelerin sebebinin araştırılması ve ölçümlerin 28 güne kadar uzatılması önerilmektedir. Toplam 16 gün süren deney sonucunda. bunun sebebi ise kür koşullarından dolayı numunelerin boşluk çözeltisi alkalinitesinin artmasıdır. şantiye koşullarında hem zararlı hem de zararsız davranış gösterebilir. Bu sebeple. 16 gün sonundaki genleşmeler. %0.32 3. Standartta belirtilen gradasyondaki agrega. kütlece çimentonun 2. 25×25×285 mm boyutlarındaki kalıplara dökülen harç numuneleri 24 saat sonra kalıplardan alınarak ilk boyları ölçülür. 1 M NaOH çözeltisinde) reaksiyonu hızlandırmakta ve agregaların reaktivitesinin 16 gün içinde tespitine olanak vermektedir. takip eden 14 gün boyunca 80oC 1 M NaOH çözeltisinde bekletilir ve periyodik ölçümleri alınır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta.

5 mm eleği geçecek ve 4. agrega ve Tip 10 portland çimentosu (normal portland çimentosu) 1/1 şeklinde oranlanmaktadır. orta elek 9. Agrega gradasyonu 12. farklı kırma makinesi kullanılan laboratuarlarda gradasyonlarda farklılığa neden olabilir.9 Na2O eşdeğer olmalıdır. Deney sonuçları metodun hem alkali-karbonat hem alkali-silis reaktif agregaları için uygulanabilir olduğunu göstermektedir (Grattan-Bellew vd. Mikrobar Deneyi Beton mikrobar deneyi. 2003). Üç beton mikrobar yapımı için 900 g çimento ve 900 g kuru agrega gerekmektedir. Kullanılan çimentonun alkali içeriği %0. Su/çimento oranı 0.75 mm elek üzeri kalan miktara ek olarak. Böyle bir durumda. agrega gradasyonu.75 mm elek üzeri kalacak şekilde seçilmelidir. alkali-agrega reaksiyonu için üniversal hızlandırılmış deney metodu önerisidir. bunu belirlemede ilave deneyler gerekecektir. Bu gradasyon geçerli sonuçlar vermektedir.5 mm ve kesit genişliklerinin ve 40 x 40 mm olması haricinde ASTM C490’a uygundur (Grattan-Bellew vd. su çimento oranı ve deney süresi farklıdır. Deneyin süresi 1 M NaOH çözeltisinde 80°C’de 30 gün olarak belirlenmiştir. Su/çimento oranı 0. işlenebilirliğe göre ayarlanmıştır.2. Agregalar. (2000)’den tanımlanan Chinese deneyinden sonra düzenlenmiştir. Yeni geliştirilen standartlaşmamış bir yöntemdir. Bunun için ileri bir araştırma yapılabilir. elenmeli ve 12.33’tür. Alkali-karbonat reaktif agregalar için Xu vd. Bu da laboratuarlar arası varyasyon katsayısını arttırabilir.5 mm üzerinin de belirtilmesi uygun olmaktadır. kalıpların uzunluk ölçüsünün 160 ± 2. Ancak. 2003).. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ile aynıdır.33. kalıpların boyutları. Deneyde kullanılan aletler.33 3. Numunelerin bekletildiği sodyum hidroksit çözeltisi fazla alkali içerdiğinden dolayı çimentonun alkali içeriği fazla önemli değildir. standart bir deney için 4. Beton mikrobar boyutları 40×40×160 mm’dir. .75 mm elek üzeri kalan olarak seçilir. Deneyin ileri araştırmaya ihtiyacı vardır. Ancak. gerekirse kırılmalı. Beton mikrobarlar için kuru malzemeler. Sadece bir agrega büyüklüğü kullanılması.. Deneyin kür esası ASTM C1260.5 mm eleği geçen ve 4.

80° C’i sağlama ve muhafaza etme amaçlı sıcak levhada bekletilen plastik kaplardan alınarak ölçülmektedir. sonradan gelen ölçümler için sıfır uzunluk ve kütleyi teşkil etmektedir. Kalıplar dolduktan sonra karışımın içerisindeki havayı çıkarmak için bir kaç saniye sarsma tablasına yerleştirilir. Kalıplar 80°C’de 1 M NaOH çözeltisine aktarılıp. Karışım bir tokmakla kalıplara sıkı şekilde yerleştirilir. Bu ölçümler. Daha uzun numunelerle yapılan ölçümler duyarlılığı daha fazla sağlamaktadır. Ölçüm sırasında numunelerin sıcaklık değişimi önemlidir. bu uzunluğun Çin ve Japon araştırma laboratuarları tarafından ve Avrupa’da RILEM tarafından kabul edilmiş olmasıdır. Saklama kapları fırından alınıp uzunluk ve kütle ölçümü yapılır. Bu plastik kabın düşük termal . 160 mm kalıpların avantajı. Kaplar 24 saat 80°C’de fırında bekletilir. Gerekirse. Plastik örtülü kalıplar kür odasında. 286 mm kalıplar için bu ek bir avantajdır. Mikrobarların uzunluğunu değerlendirmede. Raporlanan genleşmeler. Beton mikrobarlar kalıplardan alınıp uygun plastik kaplarda suya daldırılır. 160 mm kalıpların uygun görülmesi dünyanın her yerinde bu deney metodunda tek düzen yaratmasına dayanmaktadır. agrega eklenir ve karışım bir dakika süre içinde yavaş hızda tekrar karıştırılır.34 Çimento ve suyun çoğu (290 ml) Hobart harç karıştırıcısına koyulup 60 saniye yavaş hızda karıştırılır. Sıcak levha üzerinde olmasına rağmen sodyum hidroksit solüsyonunun sıcaklığı 1. daha uzun numunelerde daha fazla genleşme oluşturduğunu doğruluyor ise. Kaplardaki numunelerin her zaman aynı düzende ölçümünü sağlamak gerekir. veya nem dolabında 23°C’de 24 ± 2 saat tutulur. Daha sonra 60 saniye daha karıştırılır. uzunluk ve kütle değişimi periyodik olarak 30 günde gözlemlenmektedir. Değerlendirmeler. Ancak bu şekilde RILEM’e kıyasla farklı genleşme limitleri kabul edilmiş olunacaktır.4°/dk hızda düşmektedir. ASTM C305’de belirtilen standart mikser küreği spiral şekilli kanca tiple değiştirilir. az miktarda su istenilen kıvamı elde etme amaçlı eklenebilmektedir. Karışımdan sonra kasenin kenarları sıyırılır ve 90 saniye bekletilir. Çünkü ölçümlerin yapıldığı sırada numunelerin sıcaklığı değişebilir. Ancak bunun tam sağlanması için 286 mm numunelerle ölçüm yapan Kuzey Amerika laboratuarlarının 160 mm kalıplarda ölçüm için aparatlarını sağlaması veya değiştirmesi gerekmektedir.

Kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği. Bu metot. ancak mineral katkılar söz konusu olduğunda ölçümler 2 yıla kadar uzatılmalıdır. Numunelerin sıcaklığındaki düşüş solüsyonun sıcaklığından daha az olabilir. kütle değişiminin kontrolü bu anormalliği anlamada yararlı olmaktadır. 2 yıllık genleşme değerinin %0.45 arasında işlenebilirliği sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Beton Prizma Deneyi (ASTM C1293) ASR’dan dolayı betonda meydana gelen uzunluk değişimlerini belirleyen standart deney metodudur. üçlü takımdan bir numune anormal genleşme gösteriyorsa. su üzerinde (nemli ortamda) standartta belirtilen şekilde saklanır ve periyodik olarak ölçümleri alınır. sonuçları değerlendirmede ve numunelerin durumunu izlemede faydalı görülmektedir.35 iletkenliğinden kaynaklanmaktadır. Kaba agreganın reaktivitesi ölçülecek ise reaktif olmayan ince agrega ile karıştırılıp belli gradasyona getirilen malzeme 75×75×285 mm kalıplara dökülür. Beton prizmalarının boy değişimi ile agregaların alkali reaktivitesi ve katkıların etkinliğini ölçmede kullanılır.25’i . 24 saat sonra kalıptan çıkarılan numunelerin ilk boy ölçümleri alındıktan sonra 38oC sıcaklıkta. Bu nedenle.42 ile 0.3. ACR’nu tespitte de kullanılabilir. Örneğin. kaptaki numunelerin sayısı üç veya en fazla altı olarak sınırlandırılması uygun görülmektedir. 1 yıllık genleşme ölçümleri değerlendirilir. Mineral katkıların etkinliği değerlendirilirken. 3. 1 yıllık periyot sonunda %0.25’ine yükseltilir.04 olarak belirlenmiştir. bu etki göz önüne alınacak bir değer teşkil etmez. Fakat kapta az sayıda numune varsa. Deneylerde numunelerin kütle değişiminin ölçülmesi. Deney uygulanacak agrega ince agrega ise reaktif olmayan kaba agrega ile karıştırılarak kullanılır. karışım suyuna NaOH eklenerek çimentonun kütlece %1.04 olarak alınması ve karışımın alkali içeriğinin çimentonun kütlece %1. Numunelerin çimento içeriği 420 kg/m3 olup su/çimento oranı 0. Genleşme limitleri üç numunenin ortalaması alınarak. mineral ve kimyasal katkıların ASR genleşmelerine etkisi hakkında en gerçekçi sonuçları vermektedir.

genleşmeleri arasında yetersiz bir korelasyon bulmuştur. belirli şartlarda kürlenen harç numunelerinin belirtilen süre sonucundaki boy değişimlerinin (genleşme yüzdesi) ölçülerek çimento-agrega kombinasyonlarının reaktivitesinin belirlenmesi esasına dayanır. Bu deneyde. Uzun süreli metotlar arasında ise 38oC’de uygulanan ASTM C1293 beton prizma metodu en gerçekçi sonuçları vermektedir (Bérubé ve Fournier.4. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ve beton prizma deneyi ile elde edilen genleşmeler arasında da bir korelasyon bulamamıştır. 3. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ile beton prizma deneyi. Bu metot. 1999).36 değerine arttırılması önerilmektedir (Bérubé ve Duchesne.. 1992. 1997. Thomas vd. Bu metot. belirtilen gradasyonda agrega elenerek agrega/çimento oranı 2. Fournier ve Bérubé (2000). petrografik incelemeleri ve kimyasal metot uygulanarak elde edilen veriler ışığında bu deneyin verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması çimento-agrega kombinasyonlarının reaktivitesi hakkında daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Deney sonucunda belirtilen sınır değerin üzerinde genleşmeler elde edilmesi halinde genleşmelerin alkali reaktivitesi sonucu oluştuğunun tespiti için deney numuneleri veya agregalar üzerinde petrografik analiz uygulanması veya kimyasal metot ile inceleme yapılması önerilmektedir. ACR’nu ölçmede etkili değildir. Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C227) Çimento-agrega kombinasyonları potansiyel alkali reaktifliği için standart deney metodudur. Agregaların şantiye performansı. beton üzerinde uygulandığından gerçeğe daha yakın sonuçlar vermekte ve bu sebeple diğer deney metotları yetersiz kaldığında kullanılmaktadır.25 ve yayılma değeri %105-120 arasında olacak şekilde bir harç karışımı hazırlanarak 25×25×285 mm boyutundaki prizmatik kalıplara . Çeşitli agregalarla yapılan son deneylerde araştırmacılar. 1992). Ancak. 3. Numunelerden alkalilerin ayrılması ve deney süresinin minimum altı ay olması en büyük sorunudur. 6 ve 12 aylık sonuçlara göre yorum yapılabilmektedir. deneyin uzun sürmesi metodun dezavantajıdır. Lane ve Ozyildirim.

Agregadaki diğer bileşenler silisin çözünürlüğünü etkilemektedir. 25 ml 1M sodyum hidroksit çözeltisinde 80oC’de 24 saat boyunca bekletilir. 150-300 µm’ye öğütülen agregaların 1M NaOH çözeltisinde bekletildikten sonra alkalinite ve çözünmüş silis miktarlarını analiz eden agrega deneyidir.1. Genellikle.2 eşdeğer Na2O olan çimento kullanılır. Grattan-Bellew (1989)’a göre 12 ve 6 aylık sonuçlar rapor edilmelidir. Oberholster ve Davies (1986).1’deki eğride işaretlenerek kontrol edilir. Eğer .5. 6 aylık genleşme limitlerinin sınır değeri aşması halinde oluşan genleşmenin ASR sebebiyle olduğunun kesin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ek deneyler yapılması önerilmektedir. Genleşme limitleri. 12 aylık genleşme limitini %0. 6 ayda %0. Kimyasal metod (ASTM C289) Agregaların potansiyel alkali-silis reaktifliği için standart deney metodudur. Sc ise çözünmüş silisi simgelemektedir.5. üç numunenin ortalaması alınarak. 6 aylık sonuçların bulunmaması halinde 3 aylık genleşme limitleri esas alınabilmektedir. Sonuçlar daha sonra Şekil 3.37 dökülür. Rc alkalinitedeki azalmayı.10 veya 3 ayda %0. 12 aylık genleşme sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadır. Eğer tüm sonuçlar eğrinin sol tarafındaki bölgede ise agrega zararsız olarak adlandırılabilir. Bu çözelti daha sonra filtre edilir ve asitte titre yöntemiyle çözülmüş silis ile alkalinitedeki azalma analiz edilir. Bu yöntemde.05 gibi çok konservatif bir değerle sınırlandırmaktadır. alkali içeriği kütlece %1. Numuneler. Hatta. 38oC sıcaklıkta ve kenarlarında ortamı nemli tutan fitil görevi gören kurutma kağıdının bulunduğu kapalı kaplarda su üzerinde (nemli ortamda) saklanır ve periyodik olarak ölçümleri alınır. agregayı temsil eden 25 g ağırlığında 150-300 µm’ye kırılmış numune. Diğer Yöntemler 3. Deney üç kere tekrar edilir. 3. Pek çok araştırma kurumu. aynı zamanda mineral ve kimyasal katkıların ASR genleşmesindeki azalmaları ölçmede kullanılmaktadır. Bu şekilde.05’tir. 24 saat sonunda kalıplardan çıkarılan numunelerin boyları ölçülür. Bu metot.0 ile %1.

magnezyum veya demirli karbonatlar ile antigorit (serpentin) gibi magnezyum silikatlar içeren agregalar için doğru sonuçlar vermeyebilir. Agreganın petrografik analizi (ASTM C295) Agregaların petrografik açıdan incelenmesi için standart metottur. zorlanmış veya mikro-granüle kuvars içeren veya meta-grovak. 60 50 Zararsız Potansiyel zararlı Rc (mmol/lt) 40 30 20 10 0 Zararlı 10 Sc (mmol/lt) 100 Şekil 3. minerallerin cins ve yüzdelerine göre kayacın . dolomit. metakuvars ve benzeri kayaçlardan oluşan yavaş ve geç silis-silikat reaktivitesi olan agregaların davranışlarını belirlemede kullanılamaz. siderit gibi kalsiyum. Petrografik inceleme. petrografların bilgi ve deneyimine bağlı olmaktadır.2. kalsit. Ayrıca.38 sonuçlardan bir tanesi bile eğrinin sağındaki bölgede yer alırsa agreganın yüksek alkali içerikli betonda kullanımının zararlı genleşmelere yol açabileceği söylenebilir. Agrega bünyesindeki reaktif bileşenlerin belirlenmesinde oldukça kullanışlıdır. metasilttaşı. magnezit. agregaların petrografik analizi ve betonda kullanılan agregaların saha performansları dikkate alınarak çizilmiştir.5. Bu eğri. Deney sonuçları.1 Alkalinitedeki azalma-çözünmüş silis grafiği 3. yüksek alkali içerikli harç çubuğu genleşmeleri. Đncelenmenin güvenirliği. bu deney.

Gerçekten de. bazı deney metotları bazı tip agregaların reaktivitesini saptayamazken bazı deney metotları ise belirli tipte agregalar için fazla şiddetli şartlar oluşturabilir (Bérubé ve Fournier. Xışını yayılımı ve tarayıcı elektron mikroskobu gibi yöntemler de reaktif silisin saptanmasında faydalıdır. . 1992). Agregaların yanı sıra. Agregalardan alınan ince kesitlerin optik mikroskop yardımıyla incelenmesi sonucu içeriklerinde bulunan potansiyel reaktif mineral fazların (reaktif silis) teşhisi mümkündür.39 adlandırılması işlemidir. ancak deneyimli petrografların agregaların davranışı hakkında bir fikir öne sürebileceklerini belirtmiştir. Petrografik analiz. 1992. Grattan-Bellew (1990). belirli bir agregaçimento kombinasyonunun reaktifliği hakkında petrografik analizin tek başına sonuç veremeyeceğini. zarar gören beton ve harç numunelerden alınan ince kesitler üzerindeki çalışmalar sonucu meydana gelen etkinin ASR sebebi ile olup olmadığını tanımlayabilmek mümkündür. Agregaların geçmiş performansları ile ilgili veriler bulunduğu takdirde bunların kullanımı veya reddi konusunda deneyimli petrografların karar vermesi mümkün olabilmektedir. Agregaların reaktivitesinin tespitinde önemle vurgulamak gereken nokta ilk önce yapılacak işin petrografik analiz olduğudur. beton veya harç numuneleri ile deneyler uygulanmadan önce petrografik analizin uygulanması hem zaman kazandırmak açısından hem de uygulanacak metodun agrega tipine göre seçimini kolaylaştırmak açısından önerilmektedir (Bérubé ve Fournier. agregaların seçimi ve reddinde kullanılacağı gibi. Petrografik incelemeyi uygulayan kişinin bu konudaki deneyimi önemli bir faktördür. 1988). işlemin devamında uygulanacak deney metotlarının seçimi hakkında fikir vererek zaman kaybı ve boş uğraşlardan korunmayı sağlar. ASR üzerinde kimyasal metotlar. Hobbs.

portland çimentosundan daha az reaktif oldukları ve daha düşük oranlarda alkali açığa çıkardıkları için seyreltici görevi görürler. Glasser. çimento hamurundaki Ca(OH)2 içeriğini azaltarak pH’ını düşürmektedir. Bazı mineral katkılarda ise çimentodan daha fazla çözünebilen alkali bulunmaktadır. . sertleşmiş betonda ASR sebebiyle meydana gelebilecek zararlı genleşmeleri kontrol etmesi mümkün olan tüm metodlar arasında puzolanik veya mineral katkıların kullanılmasının betonun durabilitesini ve ASR etkilerine karşı direncini arttırması bakımından avantajlara sahip olduğu kabul edilmiştir. Katkı içeren karışımlar.40 4. MĐNERAL KATKILARIN ASR GENLEŞMELERĐNE ETKĐSĐ Mineral katkılar. Beton imalatında mineral katkıların ana malzemelerden biri olarak kullanımı. (1992) aşağıdaki ana teorileri gözden geçirmiştir: Katkı maddeleri. pH’ın Ca(OH)2.1992). sadece çimento içeren karışımlara nazaran daha yüksek efektif su/çimento oranına sahiptir ve bu da alkali içeriğinin daha da seyrelmesine yol açar. Ancak Glasser. ince öğütüldüğünde ve nemli ortamda çimento hidratasyonu sonucu açığa çıkan kireç ile reaksiyona girerek bağlayıcı özeliğe sahip bileşenler oluşturan silisli veya silisli-alümünli malzemelerdir. kendi başına bağlayıcı özelik taşımayan. boşluk ve agrega-matris arayeri iyileştirmesi yaparak daha düşük geçirimliliğe yol açmaktadır. Bu tür katkılar kullanıldığında yararlı etki görülmeyebilir. Mineral katkıların ASR genleşmesini azaltmasında hangi mekanizmanın baskın olduğu konusunda tam bir fikir birliğine varılamamıştır. C-S-H ve boşluk çözeltisi arasındaki denge ile belirlendiğini ve bunların tek başlarına miktarlarından bağımsız olduğunu belirtmiştir. alkalilerin reaktif agregaya göçü yavaşlamaktadır. Mineral katkılar. kar sağlamasının yanısıra teknik. Günümüzde. Bu sayede. Katkı maddeleri. enerji tasarrufu ve çevrenin korunumu açısından da fayda sağlamaktadır (Swamy.

Katkılar. ASR genleşmelerini durdurma amaçlı kullanılan mineral katkıların . inceliğine ve kullanım oranına bağlı olarak değişmektedir. Şist. kum içerisinde bulunan tek reaktif bileşen olup. Mineral katkıların genleşmeyi önleme mekanizmaları büyük oranda.2-1. F sınıfı uçucu kül. Portland çimentosu hamurunda C-S-H’ın tipik Ca/Si oranı 1. Ca/Si oranı yüksek olduğu takdirde C-S-H’ın yüzey yükü pozitif olmakta ve C-S-H liflerinde anyonlar emilmektedir. atık içeren üç farklı camsı malzeme. altı farklı mineral katkı ilavesinin ASR’na karşı uzun süreli etkisi. Ca/Si oranı 1. (2) alkali iyonlarının çoğunun tüketilmesi ile alkaliler ile agrega arasındaki reaksiyonun engellenmesi. çimento harcının alkali silis reaktivitesini düşürmede sekiz mineral katkının etkisi incelenmiştir. cam elyafı alkali-silis kontrolünde yeterince etkili olmaktadır. iki silis dumanı. iki farklı alkali silis reaktif agrega kullanılarak CSA-A23.41 Katkı maddesi içeren sistemler. alkalileri sadece portland çimentosu ile hazırlanan karışımlardan daha güçlü bir şekilde bağlarlar. katkıların alkali-silis reaksiyonunu azaltmada etkisi karışımların kimyasal kompozisyonuna bağlı olmaktadır. reaktif agreganın tipine.8 iken mineral katkı kullanıldığında bu oran düşmektedir. kullanılan katkıların tipine. C-S-H’ın yüzeyindeki yük. yoğunlaştırılmış silis dumanı. reaksiyonun oluşumu ve reaksiyon ürünlerinin kompozisyonundaki değişim ile harç çubuğu genleşmeleri incelenmiştir. öğütülmüş cam elyafı. Kimyasal etkisi olmayan dolgu malzemesi sadece “seyreltme etkisi” yaratırken. ve iki adet kimyasal etkisi olmayan filler malzemedir (karbon ve kalsiyum karbonat). Diğer bir araştırmada. ve bir öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu seçilmiştir. Xu vd. Ca/Si oranına bağlıdır. Mineral katkı olarak farklı kompozisyonlarda üç uçucu kül.3’den düşük olduğu durumlarda C-S-H’ın yüzey yükü negatif olur ve C-S-H ile alkali katyonları birleşir. (1995) bir çalışmasında. Bu durumda. Na+ ve K+ gibi katyonlar boşluk suyunda kalır. 2001). Bununla ilgili. Bu karışımların ASR genleşmesini iki reaksiyonla azalttığı düşünülmektedir: (1) betonun geçirimliliğini düşüren ve alkali iyonlarının bir kısmını hapseden puzolanik reaksiyon. ASR genleşmesini azaltmada mineral katkıların etkisi ile ilgili bir çok deneysel araştırma bulunmaktadır.2-14A metoduyla incelenmiştir (Duchesne ve Bérubé. Buharlaşabilen su içeriği.

düşük alkali iyon konsantresinde ölçülen beton örnekleriyle belirlenmiştir. riyolitik tüf ile hazırlanan yüksek-alkali kontrol örneğinden daha yüksek genleşme vermektedir (Şekil 4. düşük alkalili çimento ile hazırlanmış kontrol örneklerinin genleşmelerinin yaklaşık %0. Reaktivitesi fazla olan agregalar. Mineral katkı oranı ve betonun toplam alkali içeriği betonun genleşmesini kontrol eden önemli faktörlerdir (Duchesne ve Bérubé. Mineral katkı içeren karışımları değerlendirmede CAN/CSA-A23. betonda ASR azaltmada kullanılmamalıdır (Şekil 4.4. 2001).42 performansı. .1 .2). Hatta. Bu fenomen. Yeterli oranlarda iyi mineral katkı kullanılmış olsa bile alkali iyon içeriğinin arttırılması zararlı genleşmelere sebep olmaktadır. Çalışmanın sonuçları. Genleşmeleri düşük alkali-çimento ile hazırlananların altına kadar düşüren %40 uçucu kül-A ve uçucu kül-B kullanımı %50 yüksek fırın cürufu kadar etkili olmuştur (Şekil 4.3).2-14A metodu kullanımı ile 2 yıllık genleşme limiti önerilmiştir. %5 silis dumanı kullanımı beton genleşmelerini önlemede yeterli görülmemektedir. düşük alkali içerikli çimento kullanımıyla karşılaştırılmıştır. Boşluk çözeltisinin hidroksit iyon konsantrasyonunu belirlemek amacıyla farklı mineral katkılarla hazırlanan hamur örnekleri üzerinde yüksek basınç boşluk çözeltisi çıkarma yöntemi uygulanmıştır.04 olduğunu belirlemiştir. tüm karışımların deneyi için yaklaşık 2 yıllık kürden sonra genleşme eğrilerinin yassılaştığını göstermektedir.3). Duchesne ve Bérubé (2001)’in 9 yıllık beton prizma deneyi ölçümleri sonucunda. kapalı fitilli plastik kaplarda su üzerinde kürlenen beton prizmalarından dışarıya alkali süzülmesi ve ASR reaksiyon ürünlerinin bünyelerine alkali bağlaması sebebiyle oluşur. Deneyi daha uzun bir periyoda çekmek uygun değildir. Uçucu kül-C gibi alkali içeriği yüksek uçucu küller.

2 Đki reaktif agrega ve iki farklı oranlarda silis dumanı ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği. %LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé. 2001) Şekil 4. %LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé.43 Şekil 4.1 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği. 2001) .

3 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda uçucu kül ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği. 2001) Mineral katkıların etkinlikleri aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır: .44 Şekil 4. %LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé.

yaklaşık çimentonun inceliğinin yüzde biri kadardır. Silis Dumanının ASR’na Etkisi Silis dumanı. Yoğun bir yapı oluşturarak betonun geçirimliliğini azaltır. Betonda kullanımı. (yanmamış kömür artığı). kullanım yüzdesine. Ortalama tanecik çapı 0. yoğunlaştırılarak. sülfatlar gibi çeşitli dış etkilere ve alkali-agrega reaksiyonuna karşı durabiliteyi arttırır. Bu reaksiyonun beton taze iken hızla oluşmasının sebebi. alkali-silis reaksiyonları daha az miktarda oluşmaktadır (Metha. silis dumanının inceliğinin çok yüksek olmasıdır. silikon metalinin veya silikonlu metal alaşımlarının üretimi esnasında ortaya çıkan gazın hızlı soğuyarak yoğunlaşması sonucunda elde edilen ve %85-%98 kadar silis içeren amorf yapıya sahip yüksek incelikte bir üründür. beton henüz taze haldeyken çimentonun alkalileriyle reaksiyona girer. alkali içeriği ve inceliğine bağlıdır. geçirimlilik ve hidratasyon ısısını azaltır. magnezyum oksit (MgO) ve alkaliler (Na2O ve K2O)’dir.1 µm ’den az. yapısında fazla miktarda SiO2 bulundurması ve çok ince partiküller halinde olması sebebiyle üstün puzolanik özeliklere sahiptir. demir oksit (Fe2O3). Silis dumanı toz halinde. su-azaltıcı kimyasal katkılarla işlem görerek veya sulandırılarak piyasaya sunulur. Betonun dayanım kazanmasından önce gelişen bu reaksiyon zararlı genleşmeler ve çatlaklara yol açmaz. Yeterli miktarda silis dumanı kullanıldığında.45 4. karbon. geniş özgül yüzeyi ile alkalileri bağlayarak boşluk çözeltisinin alkali konsantrasyonunu düşürür. Ancak. sıkıştırılarak. Ayrıca silis dumanının amorf halde bulunan silis içeriği. ayrıca buz çözücü tuzlar. kanama. silis dumanlı . çimentonun tipi.1. Silis dumanı. kimyasal kompozisyonuna (SiO2 ve alkali içeriğine). ayrışma. alümin (Al2O3). Çimento ağırlığının %5-%15’i kadar silis dumanı kullanılmasıyla üretilen betonlarda. beton gerekli dayanımı kazanmadan önce çimento ve silis dumanı tarafından ortama salıverilen sodyum ve potasyum iyonlarının büyük kısmı reaksiyon esnasında tükenir. 1985). basınç dayanımını arttırır. betondaki alkali miktarının azalmasıyla. inceliği sebebiyle betonun su isteğini arttırması. Silis dumanının kimyasal yapısındaki ikincil bileşenler. Silis dumanının ASR üzerindeki etkisi.

Ayrıca. Yüksek oranda (%10’dan fazla) CaO içeren uçucu kül puzolanik özelliğin yanısıra bağlayıcı özellik de gösterir. Sadece puzolanik özellik gösterir. Uçucu Külün ASR’na Etkisi Termik santrallerde. Uçucu küller. bölümünde derlenmiştir.46 betonun plastik büzülme sebebiyle çatlamaya yatkın olması gibi etkiler kullanım esnasında göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Kömürün yakılması sonucu çeşitli gazlar ve yanmamış katı atıklar ortaya çıkar. Uçucu küllerin ana kimyasal bileşenleri. Uçucu kül. çeşitlerine göre farklı miktarlarda kalsiyum oksit (CaO). Uçucu külün kireç içeriği %10’un altındaysa düşük-kireçli uçucu kül. taze betonda sabit su/çimento oranında işlenebilirliği arttırır. Antrasit veya bitümlu kömürden elde edilir. alümin (Al2O3) ve demir oksit (Fe2O3)’tür. Linyit veya subbitümlu kömürden üretilir. Sertleşmiş betonda ise dayanım kazanma hızını yavaşlattığından erken yaşlardaki dayanımı düşürürken ileri yaşlardaki dayanımı arttırır. puzolanik özeliği sayesinde oluşturduğu ikincil C-S-H’larla yapıyı daha . sülfürtrioksit (SO3) ve yanmamış kömür parçacıkları (karbon. (C)) içerirler. Puzolanik ve bağlayıcı özellik taşır. elektrik enerjisinin üretimi için toz haline getirilmiş kömür yakılmaktadır. Uçucu kül puzolanik özellik gösterir. F sınıfı uçucu külün SiO2+Al2O3+Fe2O3 içeriği %70’den fazladır. uçucu kül. atmosfere salıverilmeden bacalardaki filtreler tarafından tutulur. Silis dumanının ASR genleşmelerine etkisi ile ilgili önemli çalışmalar bu tezin 2.2. Açığa çıkan külün yaklaşık %80’i baca gazıyla beraber dışarı “uçar”. C sınıfı uçucu külün SiO2+Al2O3+Fe2O3 içeriği %50’den fazladır. Bunlar literatürde uçucu kül olarak adlandırılır. Bu küller. silis (SiO2). C sınıfı ve F sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır. %10’un üstündeyse yüksek-kireçli uçucu kül olarak adlandırılır. magnezyum oksit (MgO). Kireç içeriği %10’dan yüksek olabilir. ASTM C618’e göre uçucu kül. katkılı çimento üretiminde kullanıldığı gibi betonda belirli oranlarda çimento veya ince agrega yerine de kullanılmaktadır. 4.

Şekil 4. boşluk çözeltisi kimyasındaki değişikliklerin dışında uçucu külün alkali-agrega reaksiyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. beton içerisinde çakmaktaşı parçalarının önemli derecede reaksiyon belirtisine rağmen. farklı oranlarda uçucu kül ile reaktif çakmaktaşı agrega içeren beton karışımlarının. genleşme hasarı ve . Bu sebeple. Çalışmada. çeşitli kimyasal ve fiziksel etkilere karşı betonun durabilitesi artar. 80°C’ye maruz bırakıldığında uzun periyotta dahi (3 yıl) etkili bulunmuştur. çeşitli alkalin tuz çözeltisine maruz bırakılmasıyla genleşmelerini ve mikroyapısını incelemiştir. Şekil 4. agrega-harç arayerini iyileştirir ve bu sayede betonun geçirimliliğini azaltır. genleşmeleri azaltmada 1M NaOH’de.4’te 80°C’de 1M NaOH çözeltisinde kürlenen portland çimentosu betonunda kireçtaşı agregasının etkisi görülmektedir.1998) Uçucu kül. Yüksek oranlarda uçucu kül (%40). Bleszynski ve Thomas (1998) yaptığı deneysel çalışmada.47 yoğun hale getirir. 80°C’de tutulmuş portland çimentosu (OPC) betonunun genleşmesinde kirecin etkisi (Bleszynski ve Thomas.4 1M NaOH.

%40 uçucu kül içeren betonda çimento-agrega birleşiminde muhtemelen Ca(OH)2 azalmasından dolayı gözlenmemektedir. Reaksiyon ürünü alkalilerin şerit halinde yayılmaları dikkat çekicidir.1998) Uçucu kül içermeyen bozulmaya uğramış kontrol numuneleri ile %40 oranında uçucu kül içeren beton arasındaki en belirgin fark. Bu durum. uçucu kül kullanılmamış karışımda agrega taneleri kenarında kalsiyum-alkalisilis oluşumudur. portland çimentosu betonunda bazı reaktif çakmaktaşı taneciklerinin etrafında oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu reaksiyon. Şekil 4. bununla birlikte bitişiğinde yüksek-sodyum silis jeli ve bunu takip eden yüksek-potasyum silis jelinden meydana . Portland çimentosu beton örneklerinde jel dağılımı. agrega-çimento birleşimi sınırında yüksekkalsiyum reaksiyonu. 80°C’de tutulmuş %25 çakmaktaşı kumu içeren uçucu küllü betonun genleşmesi (Bleszynski ve Thomas. Kalsiyum-alkali-silis reaksiyon hattı.48 çatlakları önlemektedir (Şekil 4.5). muhtemelen kendisi genleşme kuvvetleri oluşturur veya alkali silikat solüsyonunun reaksiyon bölgesinden difüzyonunu önleyen yarı geçirgen membran gibi davranır ve bu sayede ozmotik basınç yaratmaktadır.5 1M NaOH.

uçucu kül içeren beton örneklerinde yükseksodyum jeli çevresindeki çimento matrisi içerisine dağılmakta.7.49 gelmektedir.1998) . Şekil 4. Şekil 4. Bu jel içerisinde.8. Yüksek-kalsiyum içeren jelin bulunması halinde reaksiyonunun önlendiği. yüksek sodyum jelinin. çatlamış çakmaktaşı taneleri ve jel dolu çatlaklar F=çakmaktaşı. amorf yapıda yüksek sodyum jeli ve kristalin iğnemsi yüksek potasyum jeli ile karakterize edilen ayırıcı “çevreleme” oluştuğu görülmektedir. Şekil 4. G=jel (Bleszynski ve Thomas. Yüksek-sodyum silis jeli ise şekilsiz. amorf bir yapı göstermektedir. yüksekpotasyum jeli ise orijinal agrega sınırında kalmaktadır. Düşük kalsiyum alkali-silis jeli dağılım örneği uçucu kül betonlarına kıyasla portland çimentosu betonlarında fark edilmektedir.9) Şekil 4. Yüksek-potasyum silis jeli kristalin. iğnemsi bir yapı göstermektedir.6 Örnek L1b (1M Na/KOH 38°C’de %0 uçucu kül) BSE görüntü. Uçucu küllü betonda yüksek kalsiyum sınır reaksiyonu yokluğunda. (Şekil 4. iç basıncın azalmasıyla çimento matrisinin gözenek yapısına doğru kolaylıkla dağıldığı görülmektedir.6.

50 Şekil 4. büyük jel dolu çatlaklar C=çatlak.1998) Şekil 4.8 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül) BSE görüntü. L=kireçtaşı (Bleszynski ve Thomas.7 Örnek L1a (1M NaOH 80°C’de %0 uçucu kül) BSE görüntü.1998) . L=kireçtaşı (Bleszynski ve Thomas. G=jel. F=çakmaktaşı. kısmi tepkimede bulunmuş çakmaktaşı taneleri F=çakmaktaşı G=gel.

Belli bir uçucu kül oranında.51 Şekil 4. genleşmeyi iki yılda %0. Minimum yer değiştirme oranı. uçucu kül kompozisyonunun ASR genleşmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. reaksiyona uğramış çakmaktaşı ve yüksek sodyum jelinin çevre çimento matrisine doğru dağılması (Bleszynski ve Thomas. BSE görüntü. külün kalsiyum veya alkali içeriği arttıkça veya silis içeriği düştükçe genleşme artmaktadır. beton prizmalarının genleşmelerini katkısız kontrol numunelerine kıyasla düşürmektedir (Şekil 4. Numunelerin boşluk suyu alkalinitesini düşürmede . Bütün uçucu küller.10). Ancak. Sonuçlar. kalsiyum reaksiyon sınırı bulunmayan. Uçucu küllerin çimento hamuru örneklerindeki boşluk suyu alkalinitesini düşürmede ve buna bağlı olarak genleşmeleri kontrol etmede etkili olduğu bulunmuştur. Çalışma. genleşme derecesini tahmin etmede veya genleşmeyi uygun limitte durdurmada gerekli minimum uçucu kül seviyesini belirlemede kullanılamamaktadır. Farklı uçucu küllerin performansları boşluk suyu kompozisyonuna dayanarak açıklanabilmektedir.9 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül). veriler. uçucu kül kimyasal kompozisyonunun genleşmelerde etkili olduğunu göstermektedir.04 sınırında tutarak belirlenmektedir.1998) Shehata ve Thomas (2000). farklı tip ve oranlarda uçucu kül içeren beton prizma ve harç çubukları üzerinde yapılan deneylerin sonuçlarını kapsamaktadır. reaktif agrega.

2000) Shon vd.47 olduğunda.10 Uçucu kompozisyonu ve çimento yerine kullanma oranının ASR genleşmeleri üzerine etkisi (Shehata ve Thomas. Şekil 4. ASR kaynaklı genleşme kontrolünde puzolanların yararını değerlendirme anlamında hızlandırılmış harç çubuğu deneyi kullanımını desteklemektedir. F sınıfı uçucu külün. Genelde. C sınıfı uçucu küle göre genleşmelerde daha çok azalma sağladığını göstermiştir. Deneyler. %20 uçucu kül kullanımı genleşmeleri azaltmada yeterli olmamıştır. ancak S/Ç oranı 0. yer değiştirme oranı çimento ağırlığının %35’ine yükseltildiğinde ve S/Ç oranı 0. ASR genleşmeleri kontrolünde daha yararlı bulunmaktadır. Ancak. . (2002). Çalışmadaki veriler.47 olduğunda C sınıfı uçucu külün de genleşme azaltmada yeterince etkili olduğu görülmüştür. uçucu külün sınıfından bağımsız olarak büyük genleşme oluşturduğunu belirlemiştir. yüksek su/çimento oranına sahip ve kuvvetli alkali çözeltisinde tutulan harç çubuklarını kullanarak yaptıkları deneysel çalışmada. uçucu kül içeren harç çubuklarında genleşmeler daha düşüktür.52 daha etkili bulunan uçucu küller.

Kanada Standardı CSA 23. Cüruflar yavaşça soğutulursa yapısında melilit veya mervinit minerallerini kristalleşir.47 olan harç çubukları. Ancak yapılan araştırmalar. ASR’nun kontrolü için %50 oranında yüksek fırın cürufunun çimento yerine kullanımının gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu yapı. Bu mineraller çok az bağlayıcı değer taşıdığından bu gibi cüruflar beton agregası veya yol temel tabakası olarak kullanılabilir. 2000). Her iki agrega için de kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O miktarı kütlece %1. hidrate olmak için alkalin bir ortama ihtiyaç duyar. genleşmesinde yeterli azalma görülmemiştir. erimiş haldeki demirin üzerinden akar ve ayrık halde depolanabilir. Suda granüle edilerek (peletleme yöntemi ile) hızlıca soğutulduğunda camsı bir yapı oluşur. Daha az reaktif agrega olan grovak içeren çakıl ile %35 oranında yüksek fırın cürufu kullanımı halinde genleşme kritik sınırın altına düşmektedir.3.2-14A) uygulamış ve %50 oranında cüruf kullanımı. genleşmeyi standarttaki 24 aylık sınır değeri olan %0.25’tir (Şekil . Camsı yapıdaki cüruf kurutularak öğütüldüğünde hidrolik bağlayıcı özelik gösterir. yüksek alkali çimento varlığında. az reaktif agregalarda daha az miktarda yüksek fırın cürufunun etkili olabildiğini göstermektedir. Thomas ve Innis (1998) reaktif silisli kireçtaşı ile beton prizma deneyi (CSA A23. araştırmalarda kullanılan uçucu küllerin ve çimentoların kimyasal ve mineralojik özeliklerinin ve agregaların reaktivitelerinin farklı olmasıdır. Bu cüruf. Çelişkilerin sebebi.53 %20 C sınıfı uçucu kül içeren ve S/Ç oranı 0. ancak silis dumanı ve F sınıfı uçucu kül gibi kirece ihtiyaç duymaz (Hooton vd.04’ün altına düşürdüğünü belirtmiştir. 4. ki bu portland çimentosunun kompozisyonuna benzemektedir..1 Ek B. %30-40 oranında SiO2 ve %40 oranında CaO içerir. Uçucu küllerin çeşitliliği sebebiyle araştırmacılar ASR’na olan etkileri hakkında çoğu zaman çelişkili görüşler öne sürmüştür. 15001600OC sıcaklığındaki eriyik cüruf yaklaşık olarak. Yüksek Fırın Cürufunun (YFC) ASR’na Etkisi Demir cevherinden demir üretimi esnasında yüksek fırında kireçtaşı veya dolomit varlığında erimiş cüruf oluşur.

05 0 0 1 2 3 4 6 9 12 18 24 Yaş (ay) Genleşme (%) Kontrol % 25 Y FC % 35 Y FC % 65 Y FC Şekil 4.11 ve 4.12 Spratt agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği (Thomas ve Innis.25 0.2 0.3 0. 1998) 0.25 0.35 0.45 0. 1998) .05 0 0 1 2 3 4 6 9 12 18 24 Yaş (ay) Genleşme (%) Kontrol % 25 Y FC % 35 Y FC % 65 Y FC Şekil 4.2 0.15 0.35 0.4 0.54 4.3 0.15 0.11 Sudbury agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği (Thomas ve Innis.1 0. 0.1 0.12).

56 0.57 0. Yüksek fırın cürufundaki alkaliler camsı fazlarda bağlı bulunmakta ve portland çimentosuna nazaran daha yavaş bir şekilde ortama salıverilmektedir. Betonlar için efektif alkali içeriği sınır değeri 4 kg/m3 olarak belirlenmiştir. Şekilde. Bu sebeple yüksek alkalin portland çimentosunun bir kısmının yüksek fırın cürufu ile yer değişimi sonucu betonda mevcut alkali iyon konsantrasyonundaki değişimler genleşmeleri de etkilemektedir. 1988) Tablo YFC A B C D Asitte çözünebilir Na2O: % 0. betonun birim hacminde bulunan toplam hidroksil iyonu konsantrasyonuna bağlı olduğundan önceki bölümlerde bahsedilmişti.97 Efektif eşdeğer Na2O içeriği: % 0.1 Yüksek fırın cürufu alkali ve efektif alkali içerikleri (Hobbs.45 0.3 ile %2. karışımın priz süresi.31 0. Şekil 4. Tablo 4.40 0.44 0.27 0. Barlow ve Jackson (1988). Yüksek fırın cürufunun toplam alkali içeriği (asitte çözünebilir alkali) kütlece %0. üç adet yüksek fırın cürufu üzerinde yaptıkları araştırmada yüksek fırın cürufu efektif alkali içeriklerinin toplam (asitte çözünebilir) alkali içeriklerinin kütlece %39’u ile %63’ü arasında olduğunu bulmuştur. Hobbs’un derlediği verilerde görüldüğü üzere (Tablo 4.25 0. yüksek fırın cürufu efektif alkali içerikleri toplam (asitte çözünebilir) alkali içeriklerinin %50’si kadardır.28 0. ASR sebebiyle oluşabilecek genleşmelerin. cAc çimentonun.13’de bu yaklaşım göz önüne alınarak çizilmiş genleşme/efektif alkali içeriği diyagramı görülmektedir. kötü sıkıştırılma sebebiyle hapsolan hava miktarı ve dayanım kazanma hızı gibi diğer parametreler de yüksek fırın cürufu kullanılan betonlarda ASR genleşmelerini etkiler.68 Eşdeğer Na2O içeriği: % 0.52 Asitte çözünebilir K2O: % 0.40-0.30 0.55 En kritik silis/alkali oranında.54 0.6 eşdeğer sodyum oksit değerleri arasında değişmektedir.1). Yüksek fırın cürufunun inceliği. gAg ise cürufun efektif alkali içeriğini ifade etmektedir.50 .64 0.

56 Şekil 4.13 Beton numunelerin genleşme/efektif alkali içeriği grafiği (Hobbs. 1988) .

Ayrıca. silis dumanı gibi yapay malzemeler için de “yapay puzolan” terimi zaman zaman kullanılmaktadır. Tablo 4. Bu bağlamda iki olay gerçekleşir: birincisinde.14’de Mehta’nın Santorin toprağı kullanarak elde ettiği genleşme sonuçlarını görmekteyiz. betonda genleşme yaratan reaksiyonlara karşı etkili oldukları bilinmektedir. Puzolanların ASR’unu azaltmadaki etkisi. Çimento hamurunda gözenek yapısındaki iyileşme (azalma) biçiminde fiziksel olarak kendini gösteren puzolanik reaksiyon. Şekil 4. C-S-H (kalsiyum-silikat-hidrat) ve kalsiyum-alümino-silikat miktarlarında artış olur. ve zararlı çözeltilerin beton içine sızmasına karşı direnci arttırmak amaçları için portland çimentosuna veya katkılı portland çimentosuna. puzolanlar alkalilerle reaksiyona girerek alkalileri tüketir ve genleşme yaratmayan ürünler oluşturur. puzolanların reaktivitesine bağlıdır ve bu etki çimento yerine kullanılabilecek miktarı belirler. yüksek fırın cürufu. uçucu kül. Doğal Puzolanların ASR’na Etkisi “Puzolan” terimi aslında şiddetli yanardağ patlamaları sonucu oluşan camsı piroklastik malzemeler için kullanılmaktadır. ikincisinde de. Puzolanların.57 4. serbest sönmüş kireç miktarı zamanla azalır. portland çimentosunun hidratasyonu esnasında ortaya çıkanlara benzer biçimde.. kimyasal dayanıklılık ve mekanik dayanımdaki artışın esas nedeni olduğu belirtilmektedir. Ekonomik kazanç sağlamak veya erken hidratasyon ısısını azaltmak. şeyl ve zeolit gibi betonda kullanılan doğal malzemeleri de “doğal puzolanlar” olarak gruplandırmak mümkündür. sönmüş kirecin ve alkalilerin. (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) oksitleri ile asit-baz reaksiyonu biçiminde tepkimeye girmesiyle meydana gelir. doğal puzolanlar.4. öğütülmüş yüksek fırın cürufu. su sızdırmasını azaltmak. Literatürde uçucu kül. Kireç-puzolan reaksiyonu sonucu boşluk çözeltisi pH’ının düşmesi neticesinde puzolanlar etkili olur. Kil. ileri yaşlardaki dayanımı arttırmak. bu reaksiyon. alkaliagrega reaksiyonu tahribatına veya sülfat tahribatına direnci arttırmak. ve silis dumanı gibi maddeler belirli oranlarda karıştırılabileceği belirtilmektedir (Karahan vd. 2005).2’de doğal puzolan olan . Bir portland çimentosu ve puzolan karışımı reaksiyona girdiği zaman.

021 0. Almanya. Rusya. Çin.049 0.014 0.2 0.7 0. Çimento 0.260 0. Đspanya.2 Puzolan türü ve miktarının ASR genleşmelerine etkisi (Mehta.012 6 Ay 0.5 0..320 0.002 3 Ay 0.6 %10 puz %20 puz %30 puz Genleşme (%) 0.D.150 0.044 0.3 0.5 10 Genleşme (%) 1 Ay 0. doğal puzolan .023 0.017 0.009 0.035 0.005 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 Kür süresi (ay) Şekil 4. Fransa.026 0.4 0.14 Puzolanların ASR'na etkisi (Mehta.150 0. Đtalya.B. 1981) Tablo 4.062 0.042 0. Türkiye.020 0. Japonya.014 12 Ay 0.021 Kontrol Riyolitik Süngertaşı Riyolitik Süngertaşı Riyolitik Süngertaşı Silis Dumanı Silis Dumanı Silis Dumanı Yunanistan.026 0.025 0.002 0.017 0. ve Hindistan. Meksika.58 riyolitik süngertaşı ile silis dumanının farklı oranlarda kullanımının ASR genleşmelerine olan etkisi görülmektedir.017 0.090 0.028 0. 1981) Mineral Katkı Kütlece çimento yerine kullanım oranı (%) 10 15 25 5 7. A.

Araştırmacılar. A. Kontrol numunelerinde oluşan çatlaklar ve yüzey bozulması MK kullanılmasıyla elimine edilmiştir.59 kaynaklarının bulunduğu ülkelerdir. (1991). Bir başka çalışmada. (1993).01’den daha aza düştüğü görülmüştür. Sabir vd. Brezilya. portland çimentosu ile karıştırılarak kullanılmaktadır.1R-94. Walters vd. Amerika’da olduğundan daha yaygındır (ACI 232. O yıllardan günümüze kadar.D. önemli miktarlarda doğal puzolan katkılı-çimento kullanan ülkelerdir. Hindistan. portland çimentosu tüketimini minimize etmesi ve çevresel zararları azaltmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye. özellikle hidrolik yapılarda ve kütle yapılarında puzolan-katkılı portland çimentosu A. ve Meksika. Çin.’de ilk puzolanlı portland çimentosu 1912’de Los Angeles su kemeri inşaatında kullanılmıştır.’de yaygınlıkla kullanılagelmiştir. kimyasal etkisi olmayan kireçtaşı agrega ve silisli şist reaktif kum içeren karışımlar kullanarak ASR’nu engellemede MK etkisini belirlemiştir. MK içermeyen beton numunelerinin 6-9 ay sonra %0. Rusya ve Japonya’da 1930’lardan beri doğal puzolanlar. Bunun yaygınlaşmasının nedeni. Standart PÇ yerine %1015 oranında MK yerleştirildiğinde genleşmelerin %0.B. portland çimentosu yerine %15 MK kullanımının. MK içermeyen betondaki genleşen . betonda ASR’dan kaynaklı genleşmeleri büyük oranda azalttığı görülmüştür. Son yıllarda harç ve betonda puzolanik malzeme olarak metakaolin (MK) formunda kalsine kilin kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.45 genleşme gösterdiğini belirmiştir. Doğal kaynaklı puzolanların bu tür kullanımları Avrupa’da.D.. Diğer bir neden ise. atık ve endüstriyel yan ürünlerinin kullanımının. Gözenek yapısında büyük gelişme gösteren ve böylece zararlı çözeltilerin betona etkisine karşı direnç sağlayan MK etkili bir puzolan olarak görülmüştür. puzolanik malzeme içeren harç ve betonun durabilite özelliklerinde önemli derecede gelişme görülmesidir. uygulamada MK’in harç ve çimento içerisinde ve ayrıca zararlı atıklar varlığında kısmi puzolanik katkı olarak kullanımını incelemiştir. (2001) yaptığı çalışma. 1994). Kostuch vd.B. ASR deneyleri Đngiliz Standart Şartname Tasarısı 812’ye göre 75 mm×75 mm×220 mm beton prizmaları ile yapılmıştır.

Mielenz vd.05 0 50 100 150 Yaş (gün) 200 250 300 0% 5% 10% 20% 30% Şekil 4.15 Doğal zeolit tozu katkısının ASR’nu önleyici etkisi (Naiqian vd.1 0.3 0. serbest bulunan CH miktarını ve CH/SiO2 (aktif) oranını azaltarak şişen jelin oluşumunu önlemektir.60 ürünün “yüksek Ca2+ jeli” olduğu. 1986).15 0. Naiqian vd. Araştırmada. 6860 ve 8820 cm2/g olan dört farklı incelikte öğütülmüştür. MK’nin genleşme indirgemedeki rolü. az miktarda Na+ ve K+ içerdiği ve bunların miktarlarının mevcut CH ve aktif silis miktarına bağlı olduğu belirlenmiştir.15’de görülmektedir.05 0 -0. Kaolinit kili için yapılan deney sonuçlarına göre.01) 0. iki çeşit reaktif sentetik agrega ve bir çeşit potansiyel reaktif doğal agrega kullanılmıştır. Zeolitler. pişirilmiş kil ve şeyllerin ASR üzerindeki etkilerini incelemiştir. 5280. 1998) . Kullanılan tek tip çimentonun alkali içeriği NaOH çözeltisi yardımıyla ayarlanmış ve dökülen harç çubukları 38oC’de kürlenerek 180 günlük genleşme ölçümleri alınmıştır. Benzer şekilde. Deneyler sonucunda ASR sebebiyle oluşan genleşmenin toplam alkali miktarı ve agrega reaktivite seviyesinin yanısıra katkı maddesinin dozajına ve inceliğine bağlı olduğu belirlenmiştir. 1032 oC’de pişirilen illit ve vermiküllit tipi killer de ASR üzerinde etkili olamamıştır (Cook.(1950). doğal zeolitin ASR genleşmesi üzerindeki etkisini incelemiştir. 587-810oC arası pişirme en iyi sonucu vermiştir. Doğal agrega ile özgül yüzey alanı 7000 cm2/g olan doğal zeolitin %10 oranında kullanıldığında zararlı genleşmeleri önleyebildiği Şekil 4.2 0. (1998). 0. özgül yüzey alanları 2510..25 Genleşme (x0. 800oC’de pişirilen sodyum montmorillonit tipi killerin ASR’nu azaltmada etkili sonuç vermediği belirlenmiştir.

çimento yerine %5. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C suda bekletmek yerine doğrudan 80°C NaOH çözeltisinde kürlenen örneklerin reaktiviteleri incelenmiştir. 10 ve 15 oranlarında kullanılarak ASTM C1260 deneyi uygulanmıştır. çimento. Beton mikrobar deneyi ise yine aynı koşullarda.1. Bu amaçla. iki farklı amaçla gerçekleştirilmiştir. Kullanılan malzeme 5. Bu deneylerde 4 farklı reaktif agrega kullanılmıştır. numuneler 80°C alkalin çözeltisinden çıkarılır çıkarılmaz soğutulmadan yapılır. seçilen iki tip agregayla uygulanmıştır. Đlk kürün 80°C’de suda yapılmasının asıl amacı numunelerin alkali olmayan ortamda termik genleşmesinin oluşturulmasıdır. Öncelikle agrega. Böylece ileriki ölçümler. farklı reaktivitelere sahip dört ayrı agrega üzerinde normalde 24 saat olan ilk kür süresi 4. Çalışmanın diğer bir aşamasında ise iki farklı silis dumanının ASR genleşmeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. DENEYSEL ÇALIŞMA Tez kapsamında yapılan deneysel çalışma. Đki farklı agrega ile hazırlanan ve benzer oranlarda iki tip silis dumanı içeren karışımlara ise beton mikrobar deneyi uygulanmıştır. 16. Çimento ve mineral katkıların kimyasal özelikleri belirlenmiştir. ilk kür süresinin (80°C suda) değiştirilmesinin ASTM C1260 ve beton mikrobar deneyi sonuçlarına etkisinin incelenmesidir. 24 (kontrol) ve 48 saat olacak şekilde değiştirilerek ASTM C1260 deneyi uygulanmıştır.5 çimento kullanılmış olup Đzmir Çimentaş çimento fabrikasında belirlenen kimyasal özellikleri ile standart sınır değerleri Tablo 5. 5.1. Agrega numunelerinin fiziksel özelikleri belirlenmiş ve deney yöntemlerinde belirtilen şekilde yıkanıp kurutularak deneysel çalışmaya uygun hale getirilmiştir. Bunların birincisi.1’te verilmiştir. ve mineral katkılar sağlanmıştır. 8. 12. Çimentonun özelikleri Deneysel çalışmada bir adet CEM I 42.61 5. Kimyasal analiz .1. Bu amaçla. Genleşme değerleri. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü (alkaliden önce ilk boy) sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanır. 2 tip silis dumanı.

1 Kullanılan çimentonun ana bileşenleri Bogue formülleriyle aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: C3S: %52. kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği ile ilgili %0. Beton mikrobar yönteminde ise. Tablo 5.05 2. C4AF: %9.58. güvenli tarafta kalabilmek için araştırmada alkalinitesi yüksek bir çimento seçilmiştir. Buna ek bu yöntemde de. Buna rağmen.68.94 .09’dur.18 5.62 sonuçlarından görüldüğü gibi çimentonun eşdeğer Na2O yüzdesi 1.11 1. Bunun sebebi ise harç çubuklarının 14 gün boyunca 1 M NaOH çözeltisi içinde beklemesiyle zaten alkalinitesi yüksek bir etkiye maruz kalmalarıdır.51 1.36 1.70 3. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” çimentonun alkalinitesi ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemiştir.23 Belirtilmedi TS EN 197 Sınırları (%) En çok 5 en çok 3.1 Kullanılan çimentonun kimyasal özelikleri Kimyasal Đçeriği SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Serbest CaO Na2O K2O Na2O (eşdeğer) Çözünmeyen Kalıntı Kızdırma Kaybı Klorür Miktar (%) 20. C2S: %18.5 en çok 1.11 0.27 62.64 2.5 En çok 4 en çok 0. C3A: %9.58.9 değeri verilmektedir.09 0.89 0. kür esnasında dışarıdan yeterince NaOH eklendiği için çimentonun alkali içeriğinin önemli olmadığı belirtilmektedir.

5 57.4 74.34 Altınoluk (5/15 mm) 100 95.5 16 8 4 2 1 0.1.65 1630 1770 Aliağa (5/15 mm) 2. gevşek birim hacim ağırlığı (BHA) TS EN 1097-3.5 68.4 33 11.8 21. Agregaların özelikleri Deneysel çalışmada.7 54.6 35.2 0.9 1. doygun yüzey kuru özgül ağırlığı ve su emme oranı TS EN 1097-6 standardına göre belirtilmiştir.25 1285 1465 Altınoluk (5/15 mm) 2.47 2.39 Ahmetli Aliağa (0/5 mm) 100 77.4 100 73 36 26.25 Đncelik Modülü Yüzde Geçen (%) Aliağa Altınoluk (5/15 mm) (0/5 mm) 100 99 100 34.3 Araştırılan agregaların bazı fiziksel özelikleri Fiziksel Özelik DYK Özgül Ağırlık Su Emme Kapasitesi (%) Gevşek BHA (kg/m3) Sıkıştırılmış BHA (kg/m3) Ahmetli 2.79 0. doygun yüzey kuru özgül ağırlığı.66 Uşak 100 97.3 5.9 2.60 0.57 3.6 55.5 99.8 5.3 1.2.63 5.5 0.81 0.3’de özetlenmiştir. öncelikle reaktivite potansiyeli olabilecek yöresel agrega numuneleri incelenmiştir.03 1335 1465 Uşak 2.2 94.5 0.2 Araştırılan agregaların elek analizi sonuçları Elek Boyutu (mm) 31.85 1545 1675 .6 25.6 8.3 0. Agregaların tane büyüklüğü dağılımı TS EN 933-1 standardı.4 2. Harç karışımlarında 0/5 mm. gevşek ve sıkıştırılmış birim hacim ağırlık özelikleri Tablo 5.65 2.5 0.67 1655 1770 Aliağa (0/5 mm) 2. Tablo 5.1 12.5 18. Agregaların elek analizi sonuçları ile su emme kapasitesi.42 Tablo 5.2 ve 5. beton mikrobar karışımlarında 5/15 mm olmak üzere iki farklı boy sınıfında agrega kullanılmıştır.6 92.0 5.55 1.4 3.45 1380 1590 Altınoluk (0/5 mm) 2.

Kimyasal katkı özelikleri Beton ve harç karışımlarında RHEOBUILD 181 R marka bir çeşit su azaltıcı katkı kullanılmıştır.4 Silis dumanının kimyasal özelikleri Kimyasal Đçeriği SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 Kızdırma Kaybı Cl Silis Dumanı-1 (%) 71.0087 0.88 0.4’ü .98 Çimento ağırlığının %0.136 0.89 belirlenmedi 6.11 belirlenmedi 0.000 5. Tablo 5. %) pH Kullanım oranı Değeri 1.53 1. Üretici firma.53 0.015 Silis Dumanı-2 (%) 92. katkının naftalin sulfonat esaslı olduğunu belirtmiştir.32 7.42 0.4’de verilmiştir.98 1. Deneysel çalışmada kullanılan iki tip silis dumanının Çimentaş çimento fabrikasında belirlenen kimyasal özelikleri Tablo 5.4.5’da verilmiştir.52 0.52 1.92 0.1.12 2. Katkının üretici firma tarafından bildirilen diğer özelikleri Tablo 5.5 Kimyasal katkının özelikleri Özellik Yoğunluk (20°C) (g/ml) Suda çözünen klorür (%) Alkali içeriği (eşdeğer Na2O. Tablo 5.68 0.8-%1.1.44 0.57 0. Silis dumanının özelikleri Deneysel çalışmada iki tip silis dumanı kullanılmıştır.64 5.86 4.635 6.3.

Altınoluk ve Uşak agregası silis kökenli doğal agrega olup. Numunenin Hazırlanması ve Deneysel Çalışma Deneysel çalışmada agregaların reaktivite tespitinde. . “Beton Mikrobar Deneyi” uygulanarak 2 tip agrega. Beton Mikrobar Yöntemi ile ise. Aliağa ve Altınoluk agregası ile karışımlar hazırlanmıştır.6’de görüldüğü üzere. Aliağa ve Altınoluk agregası olmak üzere sadece iki agrega türü incelenmiştir. SD’nin etkinliğinin tespitinde ise 12 farklı karışım hazırlanmıştır. Ahmetli. 8. Ancak.2. 12. ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuğu Standardı kullanılarak 4. Aliağa. ASTM C1260 Standardı ile kontrol numuneleri ve değiştirilmiş ilk kür koşulları için 28 farklı karışım. Her karışım örneği için en az üç numune hazırlanmıştır. Bunlar SD1 ve SD2 olarak adlandırılmıştır. Ahmetli. Silis dumanı. ASTM C1260 Standardına göre hazırlanan deney programı aynı şekilde uygulanmıştır. SD’nin etkinliğinin tespitinde ise 24 farklı karışım hazırlanmıştır. Mineral katkı olarak iki çeşit silis dumanının etkisi incelenmiştir. 24 ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresinde dört farklı agreganın reaktivitesi ölçülmüştür. Altınoluk ve Uşak agregası. Aliağa agregası kırma andezittir. 16. kontrol numuneleri ve değiştirilmiş ilk kür koşulları için 14 farklı karışım. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” uygulanarak 4 tip agrega. Kullanılan agreganın reaktivitesinin ve katkıların etkinliğinin tespitinde ayrıca Mikrobar Deney Metodu kullanılmıştır. Bu metotta. Tablo 5. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C NaOH çözeltisinde bekletmek yerine direkt 80°C suda kür koşullarında reaktiviteleri incelenmiştir.65 5. çimento ağırlığının %5. %10 ve %15’i olarak üç farklı oranda çimento yerine kullanılmıştır.

20) elekten elenmiştir.18 mm (No.75 mm (No.8) 1.30) 600 µm (No.18 mm (No.5 247.36 mm (No.1.7 ASTM C1260 agrega gradasyonu Elek boyutu Geçen Kalan 4.16) 1.5 148.4-No.36 mm (No. 5.6 Hazırlanan karışımlar Agrega Tipi 4 4 4 2 2 2 Đlk Kür Süresi 6 2 6 2 3 1 3 1 Silis Dumanı Silis Dumanı Oranı Farklı Đlk Kür Deney Sayısı 24 24 4 12 12 2 78 Karışım Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi Beton Mikrobar Deneyi Toplam 5.7’de verilmektedir.5 . Deneysel Çalışmada Uygulanan Yöntemler ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” ve henüz standartlaşmamış “Mikrobar Deneyi”.8) 2. Bu gradasyon değerleri Tablo 5.100) Kütlece % 10 25 25 25 15 990 g agrega için (g) 99 247.3.66 Tablo 5.30) 300 µm (No. kısa süreli iki farklı metot olarak Đzmir yöresindeki agregaların reaktivitesini tanımlamada ve katkıların etkinliğini kıyaslamada kullanılmıştır. laboratuarda yıkanarak sabit ağırlığa kadar kurutulmuş ve No. Tablo 5.16) 600 µm (No.50) 300 µm (No.3. ASTM C150 ve TS EN 197 standardına uygun olan bir tip CEM I 42.5 247.4) 2.5 çimentosu 850 µm (No.50) 150 µm (No. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) Agregalar.100 arası ASTM E11’e uygun eleklerle elenerek standartta verilen gradasyonda karıştırılmıştır.

15 sn içerisinde 25 düşüş gerçekleştirilir./dk hızında 1 dakika daha karıştırılarak sonlandırılır. kalıp 25 mm kalınlığında bir harç tabakasıyla doldurup 20 defada sıkıştırılır./dk’de 30 s süreyle karıştırılır. Bu miktar. Hazırlanan karışımların yayılma değerleri de belirlenmiştir. her karışım için üç adet 25×25×285 mm boyutlarında harç çubuğu hazırlamaya olanak vermektedir. bu sürenin ilk 15 saniyesinde kabın kenarındaki harç temizlenir.67 Her çimento agrega kombinasyonu için deney numuneleri hazırlanırken 440 g çimento. yayılan harcın 4 farklı kısımdan taban çapı ölçümü alınır. kütlece su/çimento oranı. . bu sürede agrega yavaşça eklenir.3 mm) ile karıştırılmıştır.47) kullanılmıştır. Standartta belirtildiği üzere.1±0. 990 g agrega ve 207 g su (kütlece çimento/agrega oranı. ASTM C490’a uygun 25×25×285 mm boyutlarında ve uçlarında boy ölçmeye olanak sağlayan pimlerin bulunduğu 250 mm net açıklık bulunan kalıplara yerleştirilmiştir. Harçlar ASTM C305’e göre standarda uygun harç mikseri (karıştırıcı ile kap arasındaki mesafe 5. Yayılma ölçüm prosedürü aşağıdaki gibi özetlenebilir. Standarda göre harç hazırlama ve kuru malzeme depolama odası 20-27. Harç hazırlama odası bağıl nemi %50’den az olmamalıdır. 0. Yayılma tablası temizlenerek kalıbı tam ortaya yerleştirilir. Karıştırma prosedürü şu şekildedir: su karıştırma kabına eklenir. numunelerin kalıplara yapışmasını önlemek amacıyla numune üzerinde tortu bırakmayan ve su girişine imkan veren kayganlaştırıcı malzeme olarak Teflon sprey kullanılmıştır.25. ikinci tabaka da yerleştirilip aynı şekilde sıkıştırılıp üzeri düzeltilir. üzerine çimento eklenerek 140±5 dev. Numunelerin uç bölümlerinin sıkıştırılmasına özen gösterilerek iki katman halinde çubuk yardımıyla sıkıştırılıp yüzeyleri perdahlanmalıdır. Karışımın bitmesinden itibaren 2 dakika 15 sn içerisinde karışım kalıplara yerleştirilmelidir.5°C arasında olmalıdır. 90 s boyunca beklemeye alınır. 1/2. 285±10 dev. Standart koşullarda hazırlanan harç. mikser 285±10 dev./dk hızında 30 s daha karıştırılır.

Mikrobar deneyi ASTM C490’a uygun gereçler kullanılır.10 olarak vermektedir. Ölçümler. agregalar gerekiyorsa kırılarak istenilen boyuta getirilir. standart bir deney için 9. 15±5 s içinde ölçüm tamamlanmıştır. çubukların hacminin 4±0.7°C olmalıdır.5 mm elek arası %40. Genleşme(%) = (Son Boy – Alkaliden Önce Đlk Boy) / Efektif Boy (250 mm) Standart 14 günlük genleşme limitini %0. Örnekler 1 M NaOH çözeltisi içeren 80±2°C sıcaklıkta muhafaza edilip en az 3 günde bir olmak üzere 14 güne kadar ölçülmüştür. Nem odası ASTM C511 standardına uygun olmalıdır.5 mm ve kesiti 40×40 mm’dir.002 mm hassasiyetli komparatörle alınmıştır.75 mm ile 9. 9. 24±2 saat nem odasında bekletilip kalıplardan alınmıştır. Nem kabini veya nem odası sıcaklığı 23±1. Numuneler. 1 M NaOH çözeltisi.002 mm duyarlıkta alınarak 80±2°C sıcaklıkta suya konulmuştur. 40 g NaOH/900 ml H2O ve toplam 1 lt olacak şekilde ekstra su eklenerek yapılmıştır.2.5 katı olacak şekilde hazırlanmıştır. 4.3. Çalışmada uygulanan deneyde 4. Harç çubuklarının tümünü su veya çözelti içinde tutabilecek 80°C sıcaklığa ve NaOH çözeltisine dayanıklı olacak kaplar kullanılmıştır.5 mm ile 12. NaOH çözeltisinin hacmi.75 mm ile 12. Genleşme değerleri. Ölçümler ASTM C490’a uygun 0.5 mm elek üzerinde kalan kısmın da belirtilmesi uygun olur. ancak kalıpların net açıklığı 160±2.5 mm arasındaki agrega kullanılır. Na+ ve OH.01 M arasında olacak şekilde hazırlanmıştır. Sodyum hidroksit. 5. Ancak. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü (alkaliden önce ilk boy) sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanmıştır.68 Numunelerin 24 saat 80oC suda geri kalan deney süresince 80oC 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmesini sağlamak amacıyla 80±2°C sıcaklıkta kür yapabilen özel dolaplardan faydalanılmıştır.99 ile 1.5 mm elek arası malzeme de %60 olarak oranlanmıştır.konsantrasyonu 0. uzun süreli etkiyi incelemek için yaklaşık 8 haftaya kadar uzatılmıştır. Her örnek teker teker çıkarılarak silip. . Đlk okumaları 0.

ASTM C230’a göre yayılma değeri ölçülerek gerekli ayarlamalar yapıldığında su miktarındaki küçük değişimlerin genleşmeleri fazla etkimediği belirlenmiştir.9 olmalıdır. Su/çimento oranı 0.33 olup işlenebilirlik için ayarlama yapılabilir. daha sonra 60 sn daha karıştırılır. Çimento ve suyun büyük bir bölümü (290 g) karıştırıcı kabın içine konularak düşük hızda 60 sn çalıştırılır. Karıştırma prosedürü ise aşağıdaki gibi özetlenebilir. Genleşme değerleri. Gerekirse istenilen işlenebilirliğin sağlanması için kalan su eklenir. Kalıplar fırından çıkarılarak ilk okumaları alıp 1 M NaOH çözeltisi içerisine konularak tekrar fırına alınmıştır. Plastik filmle kaplanan kalıplar 23°C’lik nem odasında 24±2 saat bekletilmiştir. Kür esnasında dışarıdan NaOH eklendiği için çimentonun alkali içeriğinin çok önemli olmadığı düşünülse de bu konunun araştırılması gerekmektedir. Genleşme(%) = (Son Boy – Alkaliden Önce Đlk Boy) / Efektif Boy (160 mm) Boy ölçümleri 30 gün boyunca alınarak üç örneğin ortalaması kaydedilmiştir. Etkiyi net inceleyebilmek için bazı numunelerin boy ölçümleri 8 haftaya kadar uzatılmıştır.69 900 g çimento ile 900 g agreganın kullanımı ile (kütlece Ç/A=1/1) 3’er adet mikrobar örnek üretilmiştir. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanmıştır. Kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği en az %0. kabın kenarları sıyrılarak harç 90 sn bekletilir. Harç karışımı kaplara iki seferde çubukla sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. ASTM C305’e uygun standart harç karıştırma aparatı spiral şekilli olanla değiştirilerek agrega eklenir ve düşük hızda 1 dakika boyunca karıştırılır. Segregasyona uğramaması için en son kalıplar doldurulduktan sonra birkaç saniye kadar vibrasyona tabi tutularak hava baloncuklarının çıkması sağlanmıştır. Kapların kapakları kapatılarak 80°C’lik fırında 24 saat boyunca bekletilmiştir. . Çubuklar kalıplardan çıkarılarak uygun plastik kaplar içerisindeki suya daldırılmıştır. Karışımlarda 300 g su kullanılmıştır.

Deneysel çalışmanın bu kısmında. Buna göre. 24 (kontrol) ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresinde deney sonuçları incelenmiştir. 16. Ahmetli.2’de sırasıyla Aliağa. standardın belirlediği %0.1. Đlk kürün 80°C’de suda yapılmasının amacı numunelerin alkali olmayan ortamda termik genleşmesinin oluşturulmasıdır. 1 M NaOH çözeltisinde bekletilerek 14 gün kür süresinde belirlenen genleşme değerleri. Bunu sırasıyla. Đlk Kür Süresinin Deney Sonuçlarına Etkisi Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ve deney prosedürü benzer olan beton mikrobar deneyinde. 4. hızlandırılmış metot çerçevesinde yüksek sıcaklıkta aşırı alkalin ortama (80°C’de 1 M NaOH) maruz bırakılan numuneler için ilk kür süresi değişiminin etkisi irdelenmiştir. En yüksek genleşmeler Aliağa agregası içeren numunelerde kaydedilmiştir. Çatlakların yoğunluğu. Uygulanan kür boyunca Ahmetli ve Uşak agregası içeren örneklerin genleşme değerlerinin birbirine çok yakın gittiği görülmektedir.1’de verilmiştir. Ahmetli. numuneler kalıp alımından sonra 80°C suda 24 saatlik sürede ilk küre tabi tutulmaktadır. BULGULAR VE TARTIŞMA 6. zaman içinde genleşme ile beraber artmaktadır. 12.1.1 genleşme limitinin üzerinde kalmaktadır. ASTM C1260 metodu deney verileri ASTM C1260 metoduna göre hazırlanan numuneler. . 8.70 6. Uşak ve Altınoluk agregası içeren örnekler izlemektedir.1. agregaların tümü reaktif özellik göstermektedir. 6. toplam 8 hafta NaOH çözeltisinde kürlenmiştir. 80°C sıcaklıkta suda bekletilme ile uygulanan 24 saatlik ilk kür süresi. Uşak agregası kullanılan numunelerde ASR’nu belirtisi olarak harita biçimli çatlaklar gösterilmiştir. Örneklerin kür süresi-genleşme grafikleri Şekil 6. Şekil 6. Böylece tüm ölçümler (ileriki) 80°C alkalin çözeltisinden çıkarılır çıkarılmaz soğutulmadan yapılır. bu örneklerde 4 saat tutulmuştur. Ancak.

0 0.4 1.1 Đlk kür süresi 4 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6.8 1.2 Numunelerde oluşan ASR çatlakları .5 1. Ahmetli 4sa.71 2.1 1.4 0. Altınoluk 4sa.7 0.7 1.3 1.6 1.3 0.5 0. Aliağa 4sa.8 0.2 0.0 0 7 Uşak 4sa. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.0 1.2 1.6 0.1 0.9 1.9 0.

7 1.0 0. Uşak.0 0 Uşak 8sa.5 0. Aliağa 8sa. Yine.1 1. 2.4 1. Bu ilk kür süresinde.5 1.4 0.8 1.1 0.2 1. Altınoluk 8sa.3 1.3 Đlk kür süresi 8 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri . Ahmetli agregası içeren numunelerin genleşmesinin azaldığı belirlenmiştir. Aliağa ve Uşak agregası içeren numunelerin genleşmeleri artarken.7 0.0 1.8 0.9 0.6 0. Ahmetli 8sa.72 Şekil 6.3’de ilk kür süresi 8 saat olan örneklerin genleşme eğrileri sunulmuştur. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6. tüm numunelerin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri ASTM C1260 standardının belirlediği %0.2 0.6 1.1 genleşme limitinin üzerindedir.3 0. Đlk kür süresi 4 saatten 8 saate çıkarıldığında. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa. Altınoluk agregası içeren numunelerin genleşmeleri diğer örneklere göre daha azdır.9 1. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir.

0 0. Aliağa 12sa.5 1.3 1. ölçülen genleşmelere göre reaktiviteleri sıralaması Aliağa.9 0. Şekil 6.8 1.6 0. Ahmetli 12sa.4 0. Bu ilk kür süresinde.0 0 Uşak 12sa.2 1.2 0. Ahmetli.4 ilk kür süresi 12 saat olan numunelerin genleşmesini göstermektedir.4 Đlk kür süresi 12 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Ahmetli ile Uşak agregası içeren örneklerin farklı ilk kür sürelerinde genleşme eğrilerinin yer değiştirdiği ve 12 saatlik ilk kür süresi sonucunda birbirine çok yaklaştığı görülmektedir.5’deki örneklerin 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 16 saat .5 0.6 1. Uşak ve Altınoluk agregası içeren numuneler şeklindedir. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.8 0.1 1.4 1. Altınoluk 12sa.9 1.7 1.3 0.0 1.1 genleşme limitinin üzerindedir.73 Şekil 6.7 0. ASTM C1260’a göre 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri tüm numunelerde %0.1 0. 2.

5 Đlk kür süresi 16 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6.2 0. Bu ilk kür süresinde. Şekil 6.0 0 7 Uşak 16sa.1 0. Aliağa 16sa. Uşak.8 0. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa. Yine.5 0.0 0.1 genleşme limitinin üzerindedir.2 1.9 0. Ahmetli 16sa.4 1.1 1.6 0.0 1. Altınoluk 16sa. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir.6 1.3 1.7 0. yani ASTM C1260 metoduna tamamen uygun kürlenen örneklerin genleşme grafikleri görülmektedir. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” kontrol numunelerinin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri standartta belirtilen %0.7 1.9 1.6’da ilk kür süresi 24 saat olan.8 1.6’da .3 0. 2.5 1. ASTM C1260’a göre 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri tüm numunelerde %0.1 genleşme limitinin üzerindedir.4 0. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.74 olarak değiştirilmiştir.

ilk kür süresi 12 saat olan örneklerin genleşme eğilimlerine benzemektedir.8 0. kontrol numunelerinin 14 günlük genleşme değerlerinden yüksektir. ASTM C1260’a göre tüm numunelerin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri %0.2 0. Bu ilk kür süresinde.8 1.1 1.3 0.9 1. Uşak ve Altınoluk agregasıdır.3 1.0 0 7 Uşak kontrol Aliağa kontrol Altınoluk kontrol Ahmetli kontrol Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.4 1.5 0. Ahmetli.7’de genleşme değerleri verilen örneklerin. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 48 saat olarak değiştirilmiştir.6 1.7 1.75 görüldüğü gibi reaktivite sıralaması Aliağa. Bu serinin 14 günlük genleşme değerleri.1 genleşme limitinin üzerindedir. .6 Kontrol harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6.6 0.0 0.4 0. Genleşme eğilimleri.1 0.7 0.5 1.2 1.0 1. Uşak. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa.9 0. 2.

1 1. kür prosedürü ASTM C1260’a benzer beton mikrobar yöntemine göre hazırlanmıştır.0 0.6 1.0 0 7 Uşak 48sa.8 1.2 0.1 0.6 0. ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu metodunda da görüldüğü gibi Aliağa agregası. Beton mikrobar deney verileri Bu deneyde yüksek reaktiviteli Aliağa agregası ve orta derecede reaktivite gösteren Altınoluk agregaları seçilmiştir.4 0. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6. Ahmetli 48sa.0 1.2. Aliağa 48sa.3 1.7 1.76 2.9 1. Şekil 6.5 0.1.2 1. Altınoluk agregasına kıyasla daha reaktif bir agregadır.7 Đlk kür süresi 48 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6.5 1. Altınoluk 48sa.7 0. Numuneler. .8 0.9 0.4 1.8’de 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 4 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşmeleri görülmektedir.3 0.

y = 0. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 48 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşme doğruları Şekil 6. 48 saat kürlenen beton mikrobar deneyi örnekleri.10’da 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 12 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşmeleri görülmektedir.13’de verilmiştir. 8 ve 12 saat kürlenen örneklerden fazladır. Şekil 6. Şekil 6.11’de 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 16 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşme doğruları verilmiştir. her iki agrega için genleşme değerleri 4. Đlk kür süresinin 4 saatten 8 saate çıkarılması genleşmeleri azaltmıştır (Şekil 6.0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6. 0. Buna göre.8 Đlk kür süresi 4 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Aliağa ve Altınoluk agregalarıyla beton mikrobar yöntemine göre hazırlanan numunelerin 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 8 saat olarak değiştirilmiştir.4 Aliağa 4sa.3 Genleşme (%) Altınoluk 4sa.77 0.12’de 80°C suda ilk kür süresi 24 saat olan. . dolayısıyla beton mikrobar deneyine uygun kürlenen kontrol numunelerinin genleşme değerleri verilmiştir. Şekil 6.0018x R2 = 0.0113x R2 = 0.8703 0.1 y = 0.9).2 0. diğerlerine benzer veya az miktarda yüksek genleşme göstermiştir.9614 0.

0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6.1 0.9 Đlk kür süresi 8 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 7 14 21 28 35 0.0113x R2 = 0.3 Genleşme (%) Altınoluk 8sa.7559 0.0019x R2 = 0.8656 0.4 Aliağa 12sa.3 Genleşme (%) Altınoluk 12sa. 0.2 0.6205 0.10 Đlk kür süresi 12 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri .9931 y = 0.1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.78 0.4 Aliağa 8sa. y = 0.1 0.0 0 -0.0104x R2 = 0.0015x R2 = 0.2 y = 0. y = 0. 0.

0119x 0.9804 0.4 Aliağa=kontrol y 0.12 Kontrol mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri .4 Aliağa 16sa.79 0. 0.0027x R2 = 0.11 Đlk kür süresi 16 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 0.3 Genleşme (%) Altınoluk 16sa.0113x R2 = 0.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.8736 2 0.6603 0.9389 0. y = 0.1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.1 0.2 y = 0.0023x R2 = 0.3 Genleşme (%) R = kontrol Altınoluk 0.1 0.0 0 7 14 21 28 35 -0.2 y = 0.

2 y = 0. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür yerine. 14 günlük genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelerle benzer değerdedir.9637 0.0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6.0114x R2 = 0. 6. Altınoluk 48sa. doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmiştir.13 Đlk kür süresi 48 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Beton mikrobar deneyinde yaklaşık 30 günden sonra zamana bağlı genleşme diyagramlarında eğri eğilim değiştirdiği için. Bu şekilde kürlenen örneklerin ilk birkaç gündeki genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere kıyasla yüksek olmasına rağmen.9899 0.3 Genleşme (%) y = 0. ASTM C1260 metodu deney verileri ASTM C1260 standardına göre hazırlanan numuneler. Dört farklı agrega tipine uygulanan bu kür koşulunun etkisi Şekil 6.1. 0.1 0. .4 Aliağa 48sa.80 0.2.2. Farklı Đlk Kür Koşulunun Deney Sonuçlarına Etkisi 6.0028x R2 = 0. deney metodunun önerdiği 30 günlük ölçümleri incelemek yeterli görünmektedir.14’de görülmektedir.

.15’de verilmektedir.5 0. Bu örneklerin genleşmeleri Şekil 6. Bu davranış.3 0.5 1.6 1.2 0.3 1.7 1. Bu numunelerin yeterli miktarda sıkıştırılamamasından dolayı daha fazla boşluk içerdiği düşünülmektedir.6 0.1 0.0 0.7 0.4 0.2.2 1. Büyük olasılıkla yüksek sıcaklıktaki su kürü hidratasyonun gelişimi ile geçirimliliği azaltmaktadır.1 1.8 1. ilk kürü 80°C sıcaklıkta suda yapılan numunelere göre daha yüksek değer vermiştir. Beton mikrobar deney verileri Beton mikrobar yöntemine göre hazırlanan kontrol numunelerinden farklı olarak 80°C sıcaklıkta suda yapılan ilk kür yerine.9 0. numuneler doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmiştir. Đlk günde 80°C suda bekletildiğinde gözenekler su ile dolmaktadır.8 0.81 1.9 1.4 1. Bu kür koşuluna tabi tutulan numunelerin genleşmeleri.2.14 Đlk kür koşulu değiştirilen harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6. mikrobar örneklerinin düşük S/Ç oranından dolayı düşük işlenebilirliğinden kaynaklı olabilir.0 0 Uşak NaOH Aliağa NaOH Altınoluk NaOH Ahmetli NaOH Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.

0218x R2 = 0. Uşak ve Altınoluk agregası ile hazırlanan numunelerin silis dumanı yardımı ile zararlı genleşmelerinin azaltılmasına çalışılmıştır. ASTM C1260hızlandırılmış harç çubuğu ve beton mikrobar deney yöntemi kullanılmıştır. Bu sebeple yayılma değerini düzeltmek için SD katkılı harçlarda herhangi bir düzeltme yapılmamış fakat kalıplara yerleştirme esnasında sıkıştırmaya özen gösterilmiş ve bazı beton ve harç karışımlarında RHEOBUILD 181 R .15 Đlk kür koşulu değiştirilen mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6.82 0.5 Genleşme (%) 0. Katkı kullanımı ile birlikte katkının inceliğine ve su ihtiyacı özelliğine bağlı olarak harçların yayılma değerleri düşüş göstermiştir.3 0.8716 y = 0.0 0 -0.7 0. %10 ve %15’i kadar kullanılmıştır.9279 Aliağa NaOH Altınoluk NaOH Şekil 6.2 0.1 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) y = 0. Silis dumanı (SD1 ve SD2) çimentonun kütlece %5. Silis Dumanının Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmelerine Etkisi Deneysel çalışmanın bu aşamasında. Pek çok araştırmacı ASTM C1260’da olduğu gibi.0119x R2 = 0. Ahmetli. reaktivite potansiyeli bulunan Aliağa. harcın geçirimlilik ve dayanım gibi diğer etkilerini göz önünde tutarak sabit su/çimento oranında çalışılmasını önermektedir.4 0.6 0.1 0. Bu etkileri gözlemlemek amacıyla.3.

3. Uşak. Çimentonun kütlece %10 oranında SD1 kullanımı sonuçları Şekil 6. Aliağa agregasıyla hazırlanan harçların genleşmelerinin diğer üç agreganın genleşmelerine kıyasla daha fazla olduğu ve zamanla aradaki farkın arttığı görülmektedir. Aliağa agregası içeren numunelerin genleşmeleri standardının öngördüğü 14 günde %0. ASTM C1260 metodu deney verileri Şekil 6. Uşak agregası içeren harç genleşmelerinin ilk zamanlarda düşük olmasına karşın ileri zamanlarda Ahmetli agregası genleşmelerine oldukça yaklaştığı görülmektedir. %15 SD1 içeren örneklerin genleşme eğilimleri incelendiğinde. Ölçümler 14 gün sonrasında da yaklaşık 8 hafta devam ettirilmiştir. %10 SD1 kullanımı. Aliağa agregası içeren numunelerde standardının öngördüğü 14 günde %0.1 genleşme limitinin altına indirememiştir.16’da SD1’in %5 oranında kullanımının genleşmelere etkisi görülmektedir. Uşak. SD1 içeren harç . Ahmetli.18’de verilmiştir.1 genleşme limitinin altına düşmemiştir. Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD1 silis dumanının ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir.1 genleşme limitinin altına indirememiştir. Altınoluk ve Ahmetli agregalarıyla %5 SD1 içeren örneklerin genleşme eğilimleri oldukça benzerdir. 6. Ahmetli. Çimento yerine %15 oranında SD1 kullanımı genleşmelere etkisi Şekil 6.83 marka bir çeşit su azaltıcı katkı kullanılmıştır. Burada Uşak ve Ahmetli agregalarının ileriki zamanlardaki genleşme eğilimleri benzer şekilde devam etmiştir. Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD1 silis dumanı kullanımının ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir. Uşak.1. Kontrol örneklerinde olduğu gibi %10 SD1 içeren örneklerde de Aliağa agregası diğerlerine kıyasla daha yüksek genleşme gösterirken en düşük genleşmeyi Altınoluk agregası içeren örnekler göstermiştir. Reaktif agregalarla birlikte çimentonun kütlece %5 oranında SD1 kullanımı ASTM C1260 standardının öngördüğü 14 günde %0. Bu karışımların yayılma değerleri silis dumanı içermeyen kontrol numunelerine yakındır.17’de verilmektedir. Bu da hızlandırılmış metotlar ile mineral katkı etkisi değerlendirilirken 14 günlük genleşme değerinin kıstas alınmasının sorun yaratabileceğini göstermektedir. Buna göre.

5 1. 1.84 numunelerinin hiç birinde akışkanlaştırıcı katkı kullanımına gerek görülmemiştir.1 0.1 1.9 0. tüm agregalar için 14 günlük genleşmeleri %0. Uşak ve Ahmetli agregalarının genleşme eğilimleri ise birbirine oldukça benzerdir.4 0. .2 1.3 0.6 0.0 Genleşme (%) 0. Bu karışımlarda akışkanlaştırıcı katkı kullanılmamıştır.7 0. en düşük genleşmeleri ise Altınoluk agregası vermektedir.2 0.0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) ASTM C1260 genleşme limiti Uşak+%5SD1 Aliağa+%5SD1 Altınoluk+%5SD1 Ahmetli+%5SD1 Şekil 6.3 1.1 genleşme limitinin altına düşürememiştir (Şekil 6. Burada en yüksek genleşmeleri Aliağa agregası.5 0.4 1.19).16 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi Çimentonun kütlece %5 oranında SD2 katkısı kullanımı.8 0.

85

0,9 0,8 0,7 Genleşme (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%10SD1 Aliağa+%10SD1 Altınoluk+%10SD1 Ahmetli+%10SD1

Şekil 6.17 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi

0,5 0,4 Genleşme (%) 0,3 0,2
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%15SD1 Aliağa+%15SD1 Altınoluk+%15SD1 Ahmetli+%15SD1

0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63

Şekil 6.18 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi

86

1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Genleşme (%) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün)
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%5SD2 Aliağa+%5SD2 Altınoluk+%5SD2 Ahmetli+%5SD2

Şekil 6.19 Harç numunelerinde SD2’nin çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi

Çimentonun kütlece %10 oranında SD2 kullanımı Aliağa, Ahmetli ve Uşak agregası içeren numunelerde genleşmeyi standardının öngördüğü 14 günde %0.1 genleşme limitinin altına indirememiştir (Şekil 6.20). Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD2 silis dumanı kullanımının ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir. Genleşme eğilimleri kıyaslandığında uzun vadede de Aliağa agregası içeren örneklerin genleşmelerinin diğerlerine kıyasla yüksek olduğu, Uşak ve Ahmetli agregası içeren örneklerin genleşme eğilimlerinin oldukça benzer olduğu görülmektedir. %10 SD2 içeren harç numunelerinde işlenebilirliği arttırmak için Aliağa agregası içeren numunelerde kütlece %1.14, Ahmetli agregası içeren numunelerde

87

kütlece %0.55, Altınoluk agregası içeren numunelerde kütlece %0.77 ve Uşak agregası içeren numunelerde ise kütlece %0.77 bağlayıcı madde oranlarında akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Çimentonun kütlece %15 oranında SD2 kullanımı Aliağa, Ahmetli, Uşak ve Altınoluk agregası içeren numunelerin 14 günlük genleşmesini standardının öngördüğü %0.1 genleşme limitinin altına indirip ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir (Şekil 6.21). 28 günden sonra Aliağa agregası içeren örneklerin genleşmeleri hızla artmıştır. %15 SD2 içeren harç numunelerinde işlenebilirliği arttırmak için Aliağa agregası içeren numunelerde kütlece %1.75, Ahmetli agregası içeren numunelerde kütlece %0.82, Altınoluk agregası içeren numunelerde kütlece %0.98 ve Uşak agregası içeren numunelerde ise kütlece %1.02 bağlayıcı madde oranında akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır.
1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 Uşak+%10SD2 Aliağa+%10SD2 Altınoluk+%10SD2 Ahmetli+%10SD2

Genleşme (%)

ASTM C1260 genleşme limiti

14

21

28 35 42 Kür Süresi (Gün)

49

56

63

Şekil 6.20 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi

5 0. %15 SD2 olarak artmaktadır. Farklı oranlarda ve türde silis dumanı kullanımının genleşmeleri azaltmada etkisi 30 günlük değerlere göre %5 SD2.7 0.23’de verilmiştir. %5 SD2. %10 SD1.0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.2 ASTM C1260 genleşme limiti Uşak+%15SD2 Aliağa+%15SD2 Altınoluk+%15SD2 Ahmetli+%15SD2 0.22’de verilmiştir.3.6 Genleşme (%) 0. SD1 ve SD2 kullanımının genleşmeleri azaltmada etkili olduğu görülmektedir.88 0. %10 SD2. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında Altınoluk agregası içeren beton mikrobar numunelerine etkisi Şekil 6. örnekleri ASR . SD2 türü silis dumanı.2. %10 SD1. %10 SD2.4 0. %15 SD1. %15 SD2 olarak artmaktadır. beton mikrobar genleşmelerini azaltmada daha etkili görünmüştür. Farklı oranlarda ve türde silis dumanı kullanımının genleşmeleri azaltmada etkisi 30 günlük değerlere göre sırasıyla %5 SD1.3 0.1 0. Beton mikrobar deney verileri SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarda kullanımının Aliağa agregası içeren beton mikrobar örneklerinin genleşmelerine etkisi Şekil 6. %15 SD1. %5 SD1.21 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi 6.

1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.89 0.2 0.0 0 -0.2 Genleşme (%) 0.0 0 7 14 21 28 35 -0.23 Altınoluk agregası mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi .1 Kür Süresi (Gün) 7 14 21 28 35 Şekil 6.4 Aliağa+%5SD1 Aliağa+%10SD1 Aliağa+%15SD1 Aliağa+%5SD2 Aliağa+%10SD2 Aliağa+%15SD2 Aliağa kontrol 0.22 Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi 0.1 0.1 Altınoluk+%5SD1 Altınoluk+%10SD1 Altınoluk+%15SD1 Altınoluk+%5SD2 Altınoluk+%10SD2 Altınoluk+%15SD2 Altınoluk kontrol 0.3 Genleşme (%) 0.

543. 48sa: %0. ASTM C1260 metodu deney verileri Uşak agregası içeren ve farklı sürelerde ilk su kürüne tabi tutulan numunelerin.927.234. 12sa: %0.734. 16sa: %0. Buna göre.27’de verilmiştir.24).355 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır (Şekil 6.804. 8sa 80°C suda ilk kür uygulanan numunenin genleşme eğrisi ilk haftadan sonra diğer eğrilere göre azalarak artış göstermiştir.246. . Genel olarak zamana bağlı genleşme eğrilerinin yığılma şeklinde birbirine çok yakın gittiği görülmektedir.306. 12sa: %0. 8sa: %0. 4sa 80°C suda ilk kürü uygulanan numune ise ileri yaşlarda diğer numunelere kıyasla fazla genleşme göstermiştir. 16sa: %0. 16sa: %0.25’de verilmiştir.26). kontrol: %0.461. kontrol: %0. 4sa: %0. 48sa: %0.469. 4sa: %0. NaOH: %0. 12sa: %0. kontrol: %0.434. doğrudan NaOH çözeltisinde: %0.790. Ahmetli agregası içeren ASTM C1260 harçlarının 14 günlük genleşmeleri Şekil 6.109 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. 4sa: %0.725. Farklı ilk kür süreleri sonuçlarının aralarında incelenmesinde bu zamana bağlı genleşme eğrilerinin yığılma şeklinde birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.373.90 6. 8sa: %0. 8sa: %0.403. Altınoluk agregası içeren ASTM C1260 harç numunelerinin 14 günlük genleşmeleri.436.1. 8sa: %1.693 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır.411. 12sa: %0.020.4 Agrega Tipine Göre Deney Sonuçlarının Đncelenmesi 6. Aliağa agregası içeren ASTM C1260 harçlarının farklı ilk kür koşullarında genleşmeleri Şekil 6. Doğrudan NaOH’de kürlenen numunelerin genleşme artışları diğer numunelere göre düşük değerde kalmıştır (Şekil 6. 4sa: %0.4. 48sa: %0.324.476. 80°C suda 8sa ve 16sa ilk kür sürelerinde numuneler daha fazla genleşme artışı göstermiştir.298 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. Bu numunelerin 14 günlük genleşmeleri. kontrol: %0.464. 14 günlük genleşmeleri. NaOH: %0.425. 16sa: %0.257.436.222 NaOH: %0. 48sa: %0.

Tablo 6. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında kullanımının Uşak agregası ile dökülen harçların genleşmelerine etkisi Şekil 6.1). 8sa. 16sa. .28.4 0. Dört tip agrega. NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.5 0.91 1. 12sa.1 1.9 0.6 0. Çimentonun kütlece %10 ve %15 oranında SD1 ve %15 oranında SD2 kullanımının Uşak agregası içeren numunelerde genleşme artışını standardının öngördüğü 14 günde %0. kontrol 48sa. suda kür süresi ile 14 günlük genleşmeler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir. farklı ilk kür koşullarından aynı şekilde etkilenmemiştir.0 0 7 Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak 4sa.1 0.7 0.29’da görülmektedir.8 Genleşme (%) 0.0 0.2 0.3 0.24 Uşak agregası harç numunelerinin farklı ilk koşullarında genleşme değerleri Kontrol numunelerine göre farklı ilk kür koşullarının yüksek değerde olmasa da genleşmeleri değiştirdiği görülmektedir (Şekil 6. Ancak.

0 0.30’da Aliağa agregası ile farklı oranlarda çimento yerine SD1 veya SD2 içeren ASTM C1260 harçlarının genleşmeleri görülmektedir.4 1.5 0.2 1.6 1. Aliağa NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.2 0.0 0 Genleşme (%) Aliağa 4sa.7 1.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli derecede etkili olduğu görülmektedir.5 1. Aliağa 12sa.6 0.7 0. Aliağa kontrol Aliağa 48sa.92 2. çimentonun kütlece %15 oranında SD2 kullanımının Aliağa agregası içeren numunelerin genleşmelerini standardının öngördüğü 14 günde %0.1 1.25 Aliağa agregası içeren harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri Şekil 6.9 1.3 1.8 1.3 0. Aliağa 16sa. Aliağa 8sa.1 0. Buna göre.4 0.8 0. .0 1.9 0.

0 0 7 Altınoluk 4sa. Ahmetli NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.9 0. Altınoluk 8sa. Altınoluk 16sa.93 0.4 1.1 0. Ahmetli 8sa.2 1.7 0.5 0.3 0.4 0. Ahmetli 12sa. Ahmetli 16sa.3 0.26 Altınoluk agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri 1.2 0.5 0.8 0.0 0. Ahmetli kontrol Ahmetli 48sa.1 1.2 0.27 Ahmetli agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri . Altınoluk 12sa. Altınoluk kontrol Altınoluk 48sa.6 0.7 0.1 0. Altınoluk NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.0 0 Genleşme (%) Ahmetli 4sa.6 Genleşme (%) 0.3 1.4 0.

3 0.476 0.2 0.373 0. %) Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk 0.461 0.403 0.8 0.0 0.1 1.734 0.6 0.469 0.927 0.436 0.324 0.355 0.804 0.1 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler.246 0.298 0.257 0.5 0.4 0.725 0.9 0.434 0.020 0.425 0.306 0.464 0.411 0.0 Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Şekil 6.693 0.436 0.1 0.222 0.543 0.109 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH .94 1.234 1.790 0.7 0.28 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri Tablo 6.

6 0. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında kullanımının Ahmetli agregası içeren ASTM C1260 harçlarına etkisi Şekil 6. Çimentonun kütlece %10. . %15 oranında SD1 ve %15 oranında SD2 kullanımının Ahmetli agregası numunelerinde genleşmeleri standardının öngördüğü 14 günde %0.4 0.2 0.8 0.0 0 Uşak+%5SD1 Uşak+%10SD1 Uşak+%15SD1 Uşak+%5SD2 Uşak+%10SD2 Uşak+%15SD2 Uşak kontrol ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.7 Genleşme (%) 0.3 0. %15 oranında SD1 ve %10.31’de SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında Altınoluk agregası içeren ASTM C1260 harçlarının genleşmelerine etkisi incelenmiştir.32’de incelenmiştir.95 0.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir.5 0.9 0. Çimentonun kütlece %10.29 Uşak agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Şekil 6.1 0. %15 oranında SD2 kullanımının Altınoluk agregası numunelerinde genleşmelerini standardının öngördüğü 14 günde %0.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli ölçüde etkili olduğu görülmektedir.

30 Aliağa agregası içeren harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi .2 0.9 0.8 0.1 0.8 1.7 1.2 1.9 1.7 0.5 1.4 0.6 1.0 1.0 0.5 0.6 0.4 1.3 1.96 2.1 1.3 0.0 0 Aliağa+%5SD1 Aliağa+%10SD1 Aliağa+%15SD1 Aliağa+%5SD2 Aliağa+%10SD2 Aliağa+%15SD2 Aliağa kontrol Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.

4 Genleşme (%) 0.97 0.1 0. dolayısıyla çimentonun alkalileriyle daha çabuk reaksiyona girmesi sebebiyle genleşmeleri indirgemede daha etkili olabilir. Hazırlanan karışımlarda sadece %10 ve %15 SD2 silis dumanı katkılı numunelerinde akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır.5 Altınoluk+%5SD1 Altınoluk+%10SD1 Altınoluk+%15SD1 Altınoluk+%5SD2 Altınoluk+%10SD2 Altınoluk+%15SD2 Altınoluk kontrol 0. Silis dumanı kullanımı harç işlenebilirliğini etkimektedir.2 ASTM C1260 genleşme limiti 0.2’de görüldüğü üzere 4 tip agrega için de SD1 silis dumanı kullanımı %5 ve %10 oranlarında genleşmeleri azaltmada SD2 silis dumanından daha etkilidir. Ancak. %15 oranında silis dumanı kullanımında SD2 silis dumanı SD1 silis dumanına kıyasla genleşmeleri indirgemede daha etkilidir.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) 42 49 56 63 Şekil 6.3 0. SD2 silis dumanı. yapısında daha fazla miktarda SiO2 bulundurması. hazırlanan karışımların işlenebilirliği göz önüne alındığında SD2 silis dumanının muhtemelen daha ince partiküller halinde olması genleşmeleri indirgemede yine etkili olmuş olabilir. Ayrıca.31 Altınoluk agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Şekil 6.33 ve Tablo 6. .

693 0.173 0.384 0.186 0.038 0.2 Silis dumanı kullanılan harç numunelerinde genleşme değerleri ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk 0.012 0.407 0.031 0.5 0.243 0.131 0.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) 42 49 56 63 Şekil 6.32 Ahmetli agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Tablo 6.4 0.011 0.355 0.310 0.98 1.358 0.403 0.9 0.8 0.1 0.2 ASTM C1260 genleşme limiti Ahmetli+%10SD1 Ahmetli+%15SD1 Ahmetli+%5SD2 Ahmetli+%10SD2 Ahmetli+%15SD2 Ahmetli kontrol 0.117 0.145 0.3 0.7 Genleşme (%) 0.174 0.083 0.154 0.0 Ahmetli+%5SD1 0.246 0.011 Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 .6 0.023 0.027 0.007 0.107 0.176 0.059 0.

iki yöntem arasında farklı ilk kür sürelerine göre değerlendirmede benzerlik göstermemiştir. kontrol. 8saat. Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinin 30 günlük genleşmeleri. .2. kontrol. ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile de deneyleri yapılan Aliağa ve Altınoluk agregası.4 0.7 0.2 0.34 ve Tablo 6. 8saat ilk kür süresinde hazırlanan şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır.4. 4saat. Beton mikrobar deney verileri Şekil 6.99 0. %0.6 0.33 Harç numunelerinde silis dumanı kullanımının genleşme değerlerine etkisi 6. 80°C suda yerine doğrudan NaOH’da kürlenen numuneler fazla genleşme artışı göstermiştir. 30 günlük. 48saat.0 Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 Şekil 6. 16saat. Altınoluk agregası içeren beton mikrobarların 30 günlük genleşmeleri. Aliağa agregası içeren numunelerin ise limitin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. 48saat.5 0.05 genleşme limiti göz önüne alındığında Altınoluk agregası içeren numunelerin genleşmelerinin limite yakın ve üzerinde olduğu. 12saat.1 0. 16saat. 12saat ilk kür süresinde hazırlanan şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. 4saat.8 0.3’de beton mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi görülmektedir.3 0. Grattan-Bellew’in önerdiği.

046 0.4’de görülmektedir.4 0.3 0.100 0.300 0. 30 günlük.074 0.34 Mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi Tablo 6. Silis dumanı kullanımı Aliağa ve Altınoluk agregası içeren numunelerde genleşmeyi azaltmada etkili olmaktadır. Daha az reaktif olan Altınoluk agregası içeren karışımlarda %10-15 silis dumanı kullanımı genleşmeleri GrattanBellew’in önerdiği.05 limitinin altına düşürmüştür.076 0.0 Aliağa Altınoluk BMD (30-günlük genleşmeler) 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Şekil 6.3 Mikrobar numunelerinde farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri BMD (30-günlük genleşmeler) Aliağa Altınoluk 0. %0.626 0.326 0.5 0.060 0. 10.289 0.35 ve Tablo 6.337 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Çimentonun kütlece %5.1 0.7 0.2 0.6 0. Bu etki silis dumanı miktarı arttıkça artmıştır.320 0.066 0.322 0.314 0. 15 oranlarında SD1 ve SD2 silis dumanı kullanımı ile hazırlanan beton mikrobar örneklerinin 30 günlük genleşme değerleri Şekil 6.049 0. .

285 0.015 Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 . 0. SD2 silis dumanı içerdiği fazla silisten ve muhtemelen daha ince olduğundan SD1’e kıyasla genleşmeleri azaltmada daha etkin olduğu görülmektedir.034 0.2 0.112 0.062 0. çok reaktif olan Aliağa agregasından kaynaklanan genleşmeler.240 0.0 Aliağa Altınoluk 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 BMD (30-günlük genleşmeler) Şekil 6.35 Mikrobar numunelerinde silis dumanı kullanımının etkisi Tablo 6.101 Ancak. kullanılan tüm silis dumanı oranlarında limitin altına düşürülememiştir.058 0.035 0.166 0.4 Kontrol 0.1 0.4 Silis dumanı kullanılan mikrobar numunelerinde genleşme değerleri BMD (30-günlük genleşmeler) Aliağa Altınoluk 0.3 5SD1 10SD1 0.064 0.229 0.066 0.042 0.300 0.

ASTM C1260 deneyleri genleşme değerlerinin daha yüksek olmasının nedeni. Daha düşük genleşme değerleri gösteren Altınoluk agregası ile hazırlanan numunelerin sonuçları eğim çizgisinin sol kısmında. daha yüksek genleşme değerleri gösteren Aliağa agregası ile hazırlanan numunelerin sonuçları eğim çizgisinin sağ kısmında toplanmıştır. .3 0.36’da farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması verilmektedir.1 0.36 sonuçlarına kıyasla iki farklı agrega ile hazırlanan numunelerin genleşme değerleri birbirine yaklaşmıştır.5 Beton Mikrobar Deneyi Genleşmesi (%) 0.5 0. Silis dumanı kullanımıyla azalan genleşme değerleriyle Şekil 6.1 0.9 1.0 0.5. ASTM C1260 numune boyutlarının daha ince ve daha uzun olması.4 0.1 ASTM C1260 Deneyi Genleşmesi (%) Şekil 6. reaksiyonda hızlandırıcı etken oluşturmasıdır.8 0.2 0.3 0. Silis dumanı etkinliği ölçümünde bu iki deney sonuçları arasında korelasyonun daha düşük olduğu görülmektedir.2 0.37’de silis dumanı etkinliğinde kullanılan iki deney yönteminin karşılaştırılması verilmektedir.9637 Şekil 6.0 0. Uygulanan Đki Deney Yönteminin Karşılaştırılması Şekil 6.7 0.102 6.0.6 0. 0.4 0.0401 R = 0. Ayrıca. ASTM C1260 deneylerinde kullanılan agregaların daha ince olması reaksiyonu hızlandırıp daha yüksek genleşme veren diğer bir faktördür.36 Farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması y = 0.4188x . dolayısıyla.0 1.

2 0.5131x + 0.5 ASTM C1260 Deneyi Genleşmesi (%) Şekil 6.6.3 Beton Mikrobar Deneyi Genleşmesi (%) y = 0.39) yayılma değerleri sunulmuştur.38) ve içeren (Şekil 6.1 0. Hazırlanan Harç Karışımlarının Yayılma Değerleri ASTM C1260 kapsamında hazırlanan harç karışımlarının kimyasal katkı içermeyen (Şekil 6.40’da tüm harç numunelerinin yayılma değerleri birlikte verilmektedir.2 0. 200 Yayılma Değeri (mm) 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Kontrol %5 SD1 %10 SD1 %15 SD1 %5 SD2 Şekil 6.3 0. Şekil 6.032 R = 0.37 Silis dumanı etkinliği tespitinde iki deney yönteminin karşılaştırılması 6.0 0.1 0.8186 0.38 Akışkanlaştırıcı katkı kullanmadan hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri .103 0.4 0.0 0.

77 1. Tablo 6.5 Karışımların içerdiği akışkanlaştırıcı katkı oranları SD içeriği %10 SD2 %15 SD2 Aliağa 1.40 Hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri Tablo 6.55 0.104 200 Yayılma Değeri (mm) 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Şekil 6.75 Ahmetli 0.5’de karışımlarda kullanılan Rheobuilt 181 R akışkanlaştırıcı katkının bağlayıcı madde %’si olarak miktarları verilmiştir.98 Uşak 0.39 Akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri %10 SD2 %15 SD2 Yayılma Değeri (mm) 200 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Kontrol %5 SD1 %10 SD1 %15 SD1 %5 SD2 %10 SD2 %15SD2 Şekil 6.14 1.77 0.82 Altınoluk 0.02 .

Aliağa agregası içeren numunelerde kaydedilmiştir. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Bu araştırmada elde edilen deney verilerinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmaktadır: Deneysel çalışmada kullanılan Aliağa.1’in üzerinde kaldığından dolayı agregaların potansiyel olarak zararlı genleşme gösterdiği belirlenmiştir. ilk kür süresinin standart bir değer olarak sabit olması gerektiği görülmüştür. Silis dumanı kullanım oranları değerlendirildiğinde. ASTM C1260’a göre agregalar. 12. ASTM C1260 deney metoduna göre.105 7. Aliağa agregasına göre daha az reaktif olup reaktivite olarak aralarında yer değiştirmektedir. Bunlar arasında Aliağa agregası en reaktif agregadır. Ahmetli ve Altınoluk agregaları ile hazırlanan kontrol numunelerinin 14 gün sonundaki genleşmeleri ASTM C1260 standardının genleşme limiti olan %0. Altınoluk agregası içeren numunelerde ise %10 SD1. %15 SD1. ASTM C1260 harç numuneleri arasında en yüksek genleşmeler. ASTM C1260 deney metoduna göre hazırlanan numunelerde SD1 . Kullanılan silis dumanları arasında gözüken farklı performans silis dumanlarının farklı silis içeriği ve farklı inceliğinden kaynaklanabilir. 8. 80°C suda ilk kür süresinin ASR genleşmeleri üzerinde agrega türüne bağlı olarak tutarsız bir etki yarattığı anlaşılmıştır. Bu nedenle. farklı ilk kür sürelerinde (4. Ahmetli ve Uşak agregası.1’in altına indirdiği görülmektedir. Uşak ve Ahmetli kumu içeren numunelerde %10 SD1. agregaların ASR genleşmelerini değiştirmektedir. Bunların arasında en az reaktivite gösteren Altınoluk agregasıdır. Sonuçta. Uşak. %15 SD1 ve %15 SD2. 16 ve 48 saat) yine reaktivite potansiyeli göstermektedirler. %10 SD2 ve %15 SD2 çimento yerine kullanımının genleşmeleri %0. Đlk kür süresinin değişimi. Aliağa agregası içeren numunelerde %15 SD2. suda kür süresi ile 14 günlük genleşmeler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak. Aksi taktirde deney sonuçları önemli mertebede değişkenlik gösterir ve agregaların kıyaslanması mümkün olmaz.

106

silis dumanı kullanımı %5 ve %10 oranlarında genleşmeleri azaltmada SD2 silis dumanından daha etkilidir. Ancak, %15 oranında silis dumanı kullanımında SD2 silis dumanı SD1 silis dumanına kıyasla genleşmeleri indirgemede daha etkilidir. ASTM C1260 standardına göre 80°C suda ilk kür yerine, doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenen numunelerin ilk birkaç gündeki genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere kıyasla yüksek olmasına rağmen, 14 günlük genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelerle benzer değerdedir. Beton mikrobar deney sonuçlarına göre ASTM C1260 deney metodunda da görüldüğü gibi Aliağa agregası, Altınoluk agregasına kıyasla daha reaktif bir agregadır. Beton mikrobar deney sonuçlarında yaklaşık 30 günden sonra zamana bağlı genleşme diyagramlarında eğri eğilim değiştirdiği için, deney metodunun önerdiği 30 günlük ölçümleri incelemek yeterli görünmektedir. Đlk kür süresinin değişimi beton mikrobar deneyi, ASTM C1260 ile yapılan deneyi sonuçlarını farklı şekilde etkilemektedir. Doğrudan 1 M NaOH çözeltisi küründe tutulan Aliağa ve Altınoluk agregası beton mikrobar örnekleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere göre daha fazla genleşme artışı göstermektedir. Bu davranış, mikrobar örneklerinin düşük S/Ç oranından dolayı düşük işlenebilirliğinden kaynaklı olabilir. Bu numunelerin yeterli miktarda sıkıştırılamamasından dolayı daha fazla boşluk içerdiği düşünülmektedir. Đlk günde 80°C suda bekletildiğinde gözenekler su ile dolmaktadır. Büyük olasılıkla yüksek sıcaklıktaki su kürü hidratasyonun gelişimi ile geçirimliliği azaltmaktadır. Beton mikrobar deneyinde silis dumanı kullanımı genleşmeleri azaltmada etkin olmuştur. Bu etki silis dumanı miktarı arttıkça artmıştır. Daha az reaktif olan Altınoluk agregası içeren karışımlarda %10-15 silis dumanı kullanımı genleşmeleri %0.05 limitinin altına düşürmüştür. Ancak, çok reaktif olan Aliağa agregasından kaynaklanan genleşmeler, kullanılan tüm silis dumanı oranlarında limitin altına düşürülememiştir.

107

Kullanılan her iki silis dumanı kullandıkları oranlarda ASR genleşmelerine azaltmaktadır. Ancak, SD2 silis dumanı içerdiği fazla silisten ve muhtemelen daha ince olduğundan SD1’e kıyasla genleşmeleri azaltmada daha etkin olmaktadır. Araştırmada elde edilen deney sonuçlarına dayanarak ileriki çalışmalar için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: Đster ilk kür sıcaklığı isterse NaOH çözeltisi sıcaklığı 80°C’nin dışında değerlerle değiştirilerek, bu sıcaklığın her iki hızlandırılmış deney yöntemi sonuçlarına etkisi incelenebilir. Farklı olgunluk sürelerinde test edilen ve sonuçları incelenen numunelerin dayanımları da kıyaslanabilir. Benzer deneyler KOH kullanılarak yapılabilir.

108

9. REFERANSLAR ACI 232.1R-94, 1994, Use of Natural Pozzolans in Concrete, American Concrete Institute Al-Dabbagh, I., 1986, Flint Characteristics and Alkali-Silica Reactivity, Proceedings of the 7th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, Grattan-Bellew, P.E. (ed.), Ottawa, Canada, pp.413-417 Andiç, Ö., 2002, Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımı ile Kontrol Altına Alınması, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90s. Andiç Çakır, Ö., 2007, Alkali-Agrega Reaktivitesinin Tespitinde Kullanılan Deney Metotlarının Đncelenmesi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Đzmir ASTM C1260; Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) ASTM C1293; Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction ASTM C227; Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate ASTM C230; Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement ASTM C289; Test for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical Method) ASTM C295; Standard Test Method for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete ASTM C305; Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency ASTM C490: Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete

Đstanbul Üniv. pp. Concrete and Aggregates. Duchesne.2. D.F. 1992 Accelerated Test Methods for AlkaliAggregate Reactivity.119-128 Bleszynski. Turanlı. Canada Binal A.ingentaconnect..109 ASTM C618. Cement and Concrete Research..235-248 Barringer. Fournier. 2005. Ankara Bektaş. Advances in Concrete Technology. 1999.A. S. Malhotra. B. 2002.. 165-172 Bektaş. Müh.A. 1992. 18.L. ACI SP-132. Mines and Resources. 1988.M. 17. ss.F. 1998. Evaluation of Test Methods Used for Assesing the Effectiveness of Mineral Admixtures in Suppressing Expansion Due to Alkali-Aggregate Reaction. F.549-575 Berube. Using Accelerated Test Methods to Specify Admixtures to Mitigate Alkali-Silica Reactivity.. J. pp. Standard Test Method for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Puzzolan for Use as Mineral Admixture in Concrete ASTM E11... Proceedings. Turanlı L. Slag and Natural Pozzolans in Concrete. M. Ostertag. A.J. Istanbul. M. Cement. Available Alkalis in Pulverised FuelAsh and in Ground Granulated Slag Using ASTM C-311 Method. Energy. 4th International Conference on Fly Ash.56-61 Bektaş. F. Middle East Technical University.. W.2. Jackson. Turkey... Microstructural Studies of Alkali-Silica Reaction in Fly Ash Concrete Immersed in Alkaline .. pp.21.. Effects of Fibers on Cracking Due to AlkaliSilica Reaction.. 2002.. Preventive Measures Against Alkali-Silica Reaction (MS Thesis). New Approach in Mitigating Damage Caused by Alkali–Silica Reaction. CCAGDP. Springer Science+Business Media Berube. Vol. 2004. P. V. R. No. M. pp. Fak. Ottowa.. D. P.. Silica Fume. F. Thomas.. C.. Cement and Concrete World 7. Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes Barlow. American Concrete Institute Detroit. ed. Yerbilimleri Dergisi C. L. http://www.com/content/klu/jmsc/2006/00000041/00000 017/00000108?crawler=true. Pesimum Reaktif Agrega Đçeriğinin Alkali-Silika Reaksiyonuna Etkisinin Deneysel Yöntemlerle Araştırılması.

Canadian Standards Association.J. Hooton R. M. pp. Thomas. S. R.. Volume 7. Cement and Concrete Research.A. pp. M. British Standards Institution BS 7943.240-245 Diamond.N.. Issue 2. R. Calcined Clay.2-14A Potential Expansivity of Aggregates (Procedure for Length Change Due to Alkali-Aggregate Reaction in Concrete Prisms). Ontario.2-94. A Review of Alkali-Silica Reaction and Expansion Mechanisms. D. CSA International.. 1976. Issue 8.2-25A Test Method for Detection of Alkali-Silica Reactive Aggregate by Accelerated Expansion of Mortar Bars. Cement and Concrete Research. Hooton. Surrey University Pres CSA. A. 1994. pp. pp.6678 Boddy A. 30. M.549-560 .. The Effect of the Silica Content of Silica Fume on its Ability to Control Alkali–Silica Reaction. The Effect of Product Form of Silica Fume on its Ability to Control Alkali-Silica Reaction. Cement and Concrete Research.. Method for the Determination of Alkali-Silica Reactivity: Concrete Prism Method. pp..1139-1150 Boddy. 6. Test Method for Detection of Alkali-Silica Reactive Aggregate by Accelerated Expansion of Mortar Bars. Methods of Test for Concrete. 1986. Natural Pozzolanas. Canada. Guide to the Interpretation of Petrographical Examinations for Alkali-Silica Reactivity. Ontario M9W 1R3 CSA A23. A. Advanced Cement Based Materials. A23.110 Solutions.. pp. 178 Rexdale Boulevard. Reactive Aggregates. 2000. Toronto. Cement Replacement Materials.207-216 CSA A23. Thomas M. D. pp.12631268 BS 812 Part 123.. D.1-00/A23. 2003.1-70. pp. Volume 33. 1999.2-00 Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Methods of Test for Concrete”. British Standards Institution Cook D. 1999. “A23.236-242 CSA International. Swamy(ed).D. Shale and Other Soils. Rice Husk Ash. 2000.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları. K. Proceedinghs of the 8th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction Held in Kyoto.J. Yayın No:40. Volume 31.111 Duchesne. Fookes. Bérubé.. pp. No. Beton. 2001. Swamy (ed)..E. B. Kawamura. Bérubé.. Frenette. 287-296 Fournier. Cement and Concrete Research. Quebec. pp. 1999. N. Hacettepe Üniversitesi.M. Quarterly Journal of Engineering Geology... 123.207-229 Fournier.E. W. M-A. 2003 Erkan... Mağmatik Petrografi. 1980. Proceedings of the 9th Intenational Conference on AlkaliAggregate Reaction in Concrete. Evaluation of Laboratory Test Methods for Alkali-Silica Reactivity. Testing and .. 1992.30-53.. J. 1989. G. Chemistry of Alkali-Aggregate Reaction . Y. P. CCAGDP. P.1057-1063 Erdoğan T. 2000. 183s. 1992. Laboratory Investigations for Evaluating Potential Alkali-Reactivity of Aggregates and Selecting Preventive Measures Against Alkali-Aggregate Reaction.. 1990. An Introduction to the Influence of Natural Aggregates on the Performance and Durability of Concrete.2. P. Van Nostrand Reinhold. Cement. Okada. Mühendislik Fakültesi Yayınları. Malhotra. Long-Term Effectiveness of Supplementary Cementing Materials Against Alkali-Silica Reaction.173-184 French. M. P.. Proc. J. ed. Issue 7. Ankara.. Concrete and Aggregates. pp.. Test Methods and Criteria for Evaluating the Potential Reactivity of Aggregates.21. V. R. 1999.. B. Vol..338-346 Glasser.. Synopsis of Current Research on AlkaliAggregate Reactivity with Emphasis on Papers Presented at the 8th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction Held in Kyoto. The Characterization of Potentially Reactive Aggregates. F. Japan. S.279-294 Grattan-Bellew. pp. pp. Nishibayashi. Japan 1989.. pp. 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Proceedings of the CANMET International Workshop on Alkali-Aggregate Reactions in Concrete: Occurences. pp. Y. New York Grattan-Bellew.The Alkali-Silica Reaction in Concrete. M.

Cement and Concrete Research. T. Kaneshige. No. Fournier.. Strategic Highway Research Program. pp. pp. R. 25 pp.. G. G.pdf. Atiş C. The Study on the Maintenance and Rehabilitation of Highway Bridges in the Republic of Turkey. S.R. P. P. 2003. London Hooton.1289-1297 Hansen.. Canadian Use of Ground Granulated Blast-Furnace Slag as a Supplement Cementing Material for Enhanced Performance of Concrete.112 Control. 21 (1-2). Washington Hobbs. and Aggregates. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Thomas Telford... Volume 29. G. C. Cement and Concrete Research.E.. Siliceous Components in Aggregates.. Alkali-Silica Reaction in Concrete. http://onlinepubs. 2000. Cement and Concrete Composites. National Research Council. M.. ss.. 25... Characteristics of Alkali Aggregate Reaction. 12(3). pp. Ottowa Ineson. 1996. 1990. 11p. Haktanır T. W. Basic Chemistry of Reactions of Aggregates in Portland Cement Concrete. H. Vol. R. Alkali-Silica Reactions and Silica Fume 20 years of Experience in Iceland. C. Halifax. Concrete...408-431 Helmuth. Issue 8. C. Canada. Volume 34.185-190 Juenger. Proposed Universal Accelerated Test for Alkali-Aggregate Reaction.2. Y. Cement. D..62-68 Katayama. 1998. unpublished. 1988. Diagenetic Changes in Potential . Arı K. 1993. P. 2. 1986.trb.. 2. Diamond.29-34 Gudmundsson. Issue 8. Vol. Đki Farklı Portland Çimentolu Betonların Dayanımına Zaman ve Kür Etkisinin Araştırılması.. The Concrete Microbar Test. Alkali-Silica Reactivity: An Overview of Research. Canadian Journal of Civil Engineering. Mitchell. Cybanski. of Materials. 1967. W.org/onlinepubs/shrp/SHRP-C-342. pp. B. J. Ostertag. Olafsson.D. 2004.. 2005. Stark D. Alkali–Silica Reactivity of Large Silica Fume-Derived Particles. Katayama. L.. T. pp. No... D.. Grattan-Bellew.1389-1402 Karahan O..

44. pp.. pp. Studies on Blended Portland Cements Containing Santorin Earth. Kosa. J. W..T. Holland. American Society for Testing and Materials.A Review. Mielenz. D.).43-91 Mizumoto. 1981. Gnagne. Glantz. pp. Maurin. Concrete 2000. University of Dundee.C.204-209 Naiqian F. Ottawa. T.. Canada. R. Fournier. B. L.. K. Đstanbul Üniv. Symposium on Use of Pozzolanic Materials in Mortars and Concretes.1017-1021 McConnel. Proceedings American Society for Testing Materials. K. 1986. Ottawa. Flint reactivity. Ottawa. Study on Cracking Damage of a Concrete Structure Due to Alkali-Silica Reaction. High Performance Concrete Incorporating Metakaolin . H. P.J. A. STP-99. Grettan-Bellew (ed.. 1947. G. Advances in Cement .1799-1811 Marfil S.113 Alkali-Aggregate Reactivity of Volcanic Rocks in Japan . 2. and Maiza. Concr..(eds. Grattan-Bellew (ed. C..A.A Geological Interpretation. B. B. J. Walters. pp. 2004.).489-493 Korkanç M. Cement and Concrete Research.. J. 2000. P.C. 11. Canada. Jones. Nakano. Cem. Deteriorated Pavements Due to the Alkali-Silica Reaction: A Petrographic Study of Three Cases in Argentina.. Mechanism of Natural Zeolite Powder in Preventing Alkali-Silica Reaction in Concrete. Tingyu.. P...E. P... A.. Ono. 1950. Proceedings of the 7th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction.. Durand. 1993.. pp.93-128 Mehta.507-518 Michel. R. Yerbilimleri Dergisi.E. ss. 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction.Y.161-169 Kostuch. Cement-Aggregate Reaction in Concrete. Philedelphia. pp.. Müh.. pp.. Tuğrul A.P. Wackenheim.. Effect of Calcination on Natural Pozzolana. R. M. S.. 17. 1998. C.. 2001.. Y. Bérubé. K. Canada..71-80 Mielenz. C.. Greene. Thiebaut. O. Beton Agregası Olarak Kullanılacak Bazaltların Alkali-Silis Reaksiyonu Yönünden Đncelenmesi. Witte. Proceedings of the 7Th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Fak. Res.. V. B.).K... 31 (7) pp. K.

Introduction to Alkali-Aggregate Reaction Concrete. Metakaolin and Calcined Clays as Pozzolans for Concrete: A Review. B. Bérubé. Vol. 2000. 2001. H. D. M. Morgan. pp. Bai J.3.1981-1987 Smith. 2002. The Effect of Metakaolin on Alkali-Silica Reaction in Concrete. Thomas. Cement and Concrete Research. Evaluation of Modified ASTM C1260 Accelerated Mortar Bar Test for Alkali–Silica Reactivity. 32..... Andiç Ö.473-482 Shon. 2001.16. P. Vol. pp. Fournier. M. G.. Geological Society. M.. M. B. St. L. D.. B.. USA. 1993. 2000. Issue 6. R.. 1986. pp. Ooi. Volume 23. Canada. Pointe Seraphine Berth Improvements.... pp. 1995 Oberholster..1-29 Ramlochan.. Agregates: Sand.).181-189 Poole. R. London Stark. R. A. J. Longman Group Limited. 30. G.. S.. Engineering Geology Special Publication 17. Sarkar. 11Th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. No. Cement and Concrete Research.. Cement and Concrete Research.E.A. Control of Alkali-Aggregate Reactivity. Gruber K. Cement and Concrete Research 30. O. (eds. H. An Accelerated Method for Testing the Potential Alkali-Reactivity of Siliceous Aggregates. Lucia. 90s. pp.. D.A. 2002. Gravel and Crushed Rock Aggregates for Construction purposes. Cement and Concrete Composites. Okamoto. (eds. L. 2000.. Eliminating or Minimizing .. TÜBĐTAK ve EBĐLTEM Desteği ile Hazırlanan Rapor.).. Durand. Issue 12. pp. Davies.441-454 Shehata.101-108 Neville A. TÇMB. Thomas. The Effect of Fly Ash Composition on the Expansion of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction. pp.. S. Sabir. W.. M. (eds.).A. 10. Quebec... pp.114 Research. Wild.1063-1072 Shrimer. 1992. M. and Collis. B. Swamy.N. T. New York..B.339-344 Ramyar K. Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımı ile Kontrol Altına Alınması. Congress on Alkali-Silica Reaction in Concrete. Zollinger. C. . Properties of Concrete. F. B. Gerry..

A. A.26-30 Thomas. R.A.D. R. 1990.A. Van Nostrand Reinhold.). Innis. Testing for Alkali Silica Reaction . Swamy (ed). National Research Council. F. Ottawa. Thomas.. R. Effect of Slag on Expansion Due to Alkali-Aggregate Reaction in Concrete. N. 1997.The AlkaliSilica Reaction in Concrete. 1998. N. Alkali-Aggregate Reactions in Concrete: Material and Structural Implications. 95.716-724 Tordoff. Prevention of Damage Due to Alkali-Aggregate Reaction (AAR) in Concrete Construction-Canadian Approach. ACI Materials Journal. pp.115 Alkali-Silica Reactivity.19. Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini.203-210 TS 2517.. pp. M. Swamy (ed). Scotland.pp.. 1992. Washington.M. N. 1991.D. F. Role and Effectiveness of Mineral Admixtures in Relation to Alkali Silica Reaction – The Alkali-Silica Reaction in Concrete. G. Hooton. 1992. New York Taylor. Malhotra. Canada.A. Innis. DC. Longman Scientific & Technical Publications.. M. V. Cement. vol. Thomson Litho Ltd.. (eds.. No.. M. Vol. Cement.D. Great Britain.21. M.533-581 Swamy. 1990. A. D.. pp. pp. R. Assesment of Prestressed Concrete Bridges Suffering from Alkali-Silica Reaction.54-95.1.157-164 Thomas. R. . pp. Rogers. Van Nostrand Reinhold.A.96-121. 1992. Cement and Concrete Composites. N. 12(3). N. Türk Standartları Enst. C.. The Alkali-Silica Reaction in Concrete. pp. R. 1999. No. UK Swamy. Concrete and Aggregates (USA). Sciences in Concrete Technology. pp... Concrete and Aggregates. Use of the Accelerated Mortar Bar Test for Evaluating the Efficiency of Mineral Admixtures for Controlling Expansion Due to Alkali-Silica Reaction.N. 527s. Construction Materials.2. Strategic Highway Research Program... London. R.266 Swamy. New York Swamy. 1977..D.

Y. Mart 2002...X.pdf Wakizaka. Alkali-Silika Reaksiyonu. M. Effectiveness of Mineral Admixtures in Reducing ASR Expansion.tr/karma/bilgi/1. Reactivity of Rocks and Minerals in Alkaline Solution. F.. Hudec.. Deng... O. 1998. Xu. 1996. pp. UK. G. J. Res. Z... Jones. G. II. 20s. Issue 6.. H. Çimento-Bölüm1: Genel Çimentolar. Alkali Aggregate Reaction in Concrete. editor. X. 1995. Dept... V.34-146 Wakizaka. A New Accelerated Method for Determining the Potential Alkali-Carbonate Reactivity. 1991.. Watt. P. J.129-138 . Civil Engng.116 TS EN 1097-3.. pp. Hong Kong Unv. Z. Quebec. 1998.1225-1236 Xu. 2002. Alkali Aggregate Reaction in Concrete Roads and Bridges. R. Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TS EN 933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler-Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini-Eleme Metodu Uğur L. 2000. 56 (1-2) pp. West. 25. Alkali–Silica Reactivity of Japanese Rocks. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler-Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı TS EN 197-1. and Tang.941-947 Wen.. Inst.. Thomas Telford. Vol. D. Y. Ankara. Public Works Res. Lecture Notes. P. 163s. pp.211-221 Walters.imoankara. T.org. Vol.. M. In: Malhotra VM. G. Montreal. Birleşim. Proceedings of the Second International Conference on the Durability of Concrete. Cement and Concrete Research. Effect of Metakaolin on Alkali-SilicaReactions in Concrete Manufactured with Reactive Aggregates. pp.. Lan. Engineering Geology. 2000. http://ebilgi. 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri için Deneyler-Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini TS EN 1097-6. Proc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful