P. 1
Alkali-silis reaksiyonunun farklı yönlerinin araştırılması

Alkali-silis reaksiyonunun farklı yönlerinin araştırılması

|Views: 398|Likes:
Yayınlayan: acaydin

More info:

Published by: acaydin on Feb 27, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Amaç ve Kapsam
 • 2. LĐTERATÜR TARAMASI
 • 2.1. Alkali-Silis Reaksiyonunun Kimyası ile Đlgili Çalışmalar
 • 2.2. ASR Deney Metotlarının Değerlendirilmesi ile Đlgili Çalışmalar
 • 2.2.2. Mikrobar deneyi ile ilgili literatür
 • 2.3. Silis Dumanının ASR’nu Önlemede Kullanımı ile Đlgili Çalışmalar
 • 3.1. Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C1260)
 • 3.2. Mikrobar Deneyi
 • 3.5. Diğer Yöntemler
 • 3.5.1. Kimyasal metod (ASTM C289)
 • 3.5.2. Agreganın petrografik analizi (ASTM C295)
 • 4. MĐNERAL KATKILARIN ASR GENLEŞMELERĐNE ETKĐSĐ
 • 4.1. Silis Dumanının ASR’na Etkisi
 • 4.2. Uçucu Külün ASR’na Etkisi
 • 4.3. Yüksek Fırın Cürufunun (YFC) ASR’na Etkisi
 • 4.4. Doğal Puzolanların ASR’na Etkisi
 • 5. DENEYSEL ÇALIŞMA
 • 5.1. Kullanılan malzeme
 • 5.1.1. Çimentonun özelikleri
 • 5.1.2. Agregaların özelikleri
 • 5.1.3. Silis dumanının özelikleri
 • 5.1.4. Kimyasal katkı özelikleri
 • 5.2. Numunenin Hazırlanması ve Deneysel Çalışma
 • 5.3. Deneysel Çalışmada Uygulanan Yöntemler
 • 5.3.1. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260)
 • 5.3.2.Mikrobar deneyi
 • 6. BULGULAR VE TARTIŞMA
 • 6.1. Đlk Kür Süresinin Deney Sonuçlarına Etkisi
 • 6.1.1. ASTM C1260 metodu deney verileri
 • 6.1.2. Beton mikrobar deney verileri
 • 6.2. Farklı Đlk Kür Koşulunun Deney Sonuçlarına Etkisi
 • 6.2.1. ASTM C1260 metodu deney verileri
 • 6.2.2. Beton mikrobar deney verileri
 • 6.3. Silis Dumanının Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmelerine Etkisi
 • 6.3.1. ASTM C1260 metodu deney verileri
 • 6.3.2. Beton mikrobar deney verileri
 • 6.4 Agrega Tipine Göre Deney Sonuçlarının Đncelenmesi
 • 6.4.1. ASTM C1260 metodu deney verileri
 • 6.4.2. Beton mikrobar deney verileri
 • 6.5. Uygulanan Đki Deney Yönteminin Karşılaştırılması
 • 6.6. Hazırlanan Harç Karışımlarının Yayılma Değerleri
 • 7. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER

I

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

ALKALĐ - SĐLĐS REAKSĐYONUNUN FARKLI YÖNLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Fulya GÜLEN Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 624.05.00 Sunuş Tarihi: 12.09.2007

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kambiz RAMYAR

II

III

Fulya GÜLEN tarafından yüksek lisans tezi olarak sunulan “AlkaliSilis Reaksiyonunun Farklı Yönlerinin Araştırılması” başlıklı bu çalışma E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 12/09/2007 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

Đmza

Jüri Başkanı: Prof. Dr. Kambiz RAMYAR Raportör Üye: Yrd. Doç. Dr. Özge ANDĐÇ ÇAKIR Üye: Yrd. Doç. Dr. Halit YAZICI

IV .

öncelikle Đzmir yöresinden temin edilen dört adet agreganın reaktiviteleri ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” ve “Beton Mikrobar Yöntemi” ile belirlenmiştir. Dördüncü bölümde mineral katkıların ASR’na etkisi incelenmiştir. Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı verilmiştir. Kambiz RAMYAR Eylül 2007. Buna ek olarak. Đkinci bölümünde literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ASR’nun tespit yöntemleri ve konu ile ilgili mevcut standartlar açıklanmıştır. Anahtar kelimeler: Alkali-silis reaksiyonu. Beşinci bölümde deneysel çalışma detayları verilmiştir. 116 sayfa Tez kapsamında. Đnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260). beton mikrobar deneyi. Dr. silis dumanı. Fulya Yüksek Lisans Tezi. iki tip silis dumanının farklı oranlarda çimento yerine kullanımının alkali-silis reaksiyonu genleşmelerine etkisi araştırılmıştır. Son bölümde ise araştırmada elde edilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. Bununla birlikte.V ÖZET ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONUNUN FARKLI YÖNLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI GÜLEN. Altıncı bölümde deneysel çalışma sonuçları tartışılmıştır. . alkali-silis reaktivitesi tespitinde kullanılan hızlandırılmış deneylerin kür yöntemlerinde uygulanan bir takım değişikliklerin deney sonuçlarına etkisi incelenmiştir.

VI .

The details of experimental study are given in chapter five. Finally. In the third chapter.VII ABSTRACT VARIOUS ASPECTS OF ALKALI-SILICA REACTIVITY GÜLEN. Microbar test method. The object and scope of the study is explained in the first chapter. In addition. Dr. Keywords: Alkali-silica reaction. silica fume. the reactivities of four types of reactive aggregate obtained from Izmir region were determined by using ASTM C1260 “Accelerated Mortar Bar Test Method” and “Microbar Test Method”. Fulya MSc in Civil Engineering Supervisor: Prof. the conclusions and recommendations are presented in last chapter. accelerated mortar bar test method (ASTM C1260). Kambiz RAMYAR September 2007. 116 pages In this thesis. In the second chapter. The results of the experimental are discussed in chapter six. the effect of some alterations in the curing period of accelerated test methods for the determination of alkali-silica reactivity were investigated. . literature research is given. the effect of replacing different amounts of two types of silica fume with cement on the expansions caused by alkalisilica reaction was investigated. methods of determination of alkali-silica reaction (ASR) and related standards are explained. Besides. The fourth chapter is devoted to the effects of mineral admixtures on ASR.

VIII .

maddi destekleri ve işbirlikleri için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne teşekkürü bir borç bilirim. Đnşaat Mühendisliği Bölümünün tüm personeline teşekkür ederim. Dr.IX TEŞEKKÜR Bu çalışma süresince gerekli malzemelerin sağlanmasında ve özelliklerinin belirlenmesinde kolaylık gösteren Çimentaş’a.Ü. Özge ANDĐÇ ÇAKIR olmak üzere E. tez aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Prof.. . Ayrıca. Kambiz RAMYAR ve Yrd. Dr. Doç.

X .

.................…… 3.......................................VII TEŞEKKÜR .… 31 32 33 35 36 37 37 38 .........3........…......... 3................2.… 3.................................................XVII KISALTMALAR DĐZĐNĐ .Amaç ve Kapsam…………………………………………......... 10 2.......2.2..................GĐRĐŞ…………………………………………………….................. 14 2..……………………………….........4........... 22 3...........…………… 3........1............1... 3...............LĐTERATÜR TARAMASI………………………………….Beton Prizma Deneyi (C1293)…………………………………..5.......………… 2 2....Kimyasal metod (ASTM C289)……………………………….........1...........Silis Dumanının ASR'nu Önlemede Kullanımı ile Đlgili Çalışmalar.........Mikrobar deneyi ile ilgili literatür……………........Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ile ilgili literatür…………………………………………………………………... 3......V ABSTRACT...........…………………......5................…….....2......ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONU TESPĐTĐNDE SIKLIKLA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERĐ……………….....................Diğer Yöntemler……………………………………………........1.XI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET.....Alkali-Silis Reaksiyonunun Kimyası ile Đlgili Çalışmalar…………......Mikrobar Deneyi………………............Harç Çubuğu Deneyi (C227)…………………………………............5......ASR Deney Metotlarının Değerlendirilmesi ile Đlgili Çalışmalar…....2.....IX ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ............XVIII 1....2...… 3....XIII TABLOLAR DĐZĐNĐ ...........………… 3 2.. 10 2..........3....1......................…………… 1 1....................Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C1260)…………….......Agreganın petrografik analizi (ASTM C295)…………………... 3 2...............

.1.DENEYSEL ÇALIŞMA………………………………….2. 4.Uçucu Külün ASR’na Etkisi…………………………………….3.2.ASTM C1260 metodu deney verileri…………………………….Farklı Đlk Kür Koşulunun Deney Sonuçlarına Etkisi……….Uygulanan Đki Deney Yönteminin Karşılaştırılması……….1.4. Agrega Tipine Göre Deney Sonuçlarının Đncelenmesi……….………… 6..… 6.1.……… 6.……….1.1. 5.SONUÇLAR VE ÖNERĐLER………………………………………..ASTM C1260 metodu deney verileri………………………….2.6.ASTM C1260 metodu deney verileri…………………………….……… 6..4..1. 5.2.Kullanılan Malzeme………………………………………….3.Beton mikrobar deney verileri……………………….1..…………….……… 6.XII 4. 4.ASTM C1260 metodu deney verileri………………………….. 5.4.…… 5.1..4. 5.Silis dumanının özelikleri………………………………………. 5. 5.Yüksek Fırın Cürufunun (YCF) ASR'na Etkisi……………….……………… 5..Hazırlanan Harç Karışımlarının Yayılma Değerleri……………….1.2.1.3.Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6.1.2. 6.….Đlk Kür Süresinin Deney Sonuçlarına Etkisi…………….… 6.1.3.… 4.Mikrobar deneyi…………………………………………. 5.Numunenin Hazırlanması ve Deneysel Çalışma…….1. 6.Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6.…. 7.5.Silis Dumanının ASR’na Etkisi………………………………….3.2.Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260)…………..Agregaların özelikleri…………………………………………….…… 4.MĐNERAL KATKILARIN ASR GENLEŞMELERĐNE ETKĐSĐ…. 6..….2.3.Çimentonun özelikleri……………………………..…….1.2.Beton mikrobar deney verileri…………………………………… 6.2.2.4..…… 6.Deneysel Çalışmada Uygulanan Yöntemler…………. 6. 40 45 46 53 57 61 61 61 63 64 64 65 66 66 68 70 70 70 76 80 80 81 82 83 88 90 90 99 102 103 105 ..Doğal Puzolanların ASR'na Etkisi……………………………. 6.1.BULGULAR VE TARTIŞMA……………………….3..…………….Kimyasal katkı özelikleri………………………………………… 5.3.…………….Silis Dumanının Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmelerine Etkisi….………….

..... 2.......2 Matris içinde ASR kaynaklı agrega çatlağının SEM mikrografı 2. 2......7 Beton mikrobarlarda agrega gradasyonunun Kingston ACR agregası genleşmelerine etkisi…………………………………….13 Hvalfjordur agregası ve Đzlanda çimentosu ile ASTM C1260 sonuçları…………………………………………………………… 2.XIII ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 2.15 Silis dumanı içeren karışımların ASTM C227 ile genleşmelerin 14 yıla kadar ölçümü………………………………...... 2..10 %0.. 2......... Nova Scotia reaktif grovak ve reaktif olmayan kireçtaşı beton mikrobarların genleşmeleri……………………………….. Sayfa 4 7 9 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 2... 2. 2.Aşama)……………………….04 beton prizma genleşme limitinden %0..19 Harç çubuğu deney sonuçları.. 2....1 ASR kaynaklı hasarın şematik gösterimi……………………… 2.... Ottawa Spratt silisli kireçtaşı.16 1 M NaOH. 2..4 C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkali içerikli çimento içeren harç çubuklarının genleşme eğrileri…………………………………….....11 Hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile incelenen zamana bağlı genleşmeler üzerinde farklı seviyelerde SiO2 içeren silis dumanlarının etkisi……………………………………………….. 2.8 Beton mikrobar numunelerinin genleşmeleri…………………..14 silisli kireçtaşı ve %0.17 Harç numunelerin 39 gün 80°C 1 M NaOH’den sonra optik mikroskop görüntüleri: (a) ve (b) topaklanmış silis dumanı (c) sinterlenmiş silis dumanı…………………………………………. 2...3 ASR’nun şematik gösterimi (1.... 2.. 2..9 Beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmelerinin karşılaştırılması …………………………………………………… 2.18 Beton prizma deney sonuçları……………………………. 80°C’de harç çubuklarının genleşmesi………….......14 Silis dumanı topağı ve alkali-silis jelinin hava boşluğunda mikroskop ile büyütülmüş fotoğrafı……………………………….12 Farklı seviyelerde kullanılan silis dumanının SiO2 içeriğinin boşluk çözeltisi alkalinitesi üzerinde zamanla etkisi……………… 2.6 Beton prizmaların genleşmeleri ile beton mikrobarların genleşmelerinin karşılaştırılması ………………………………….04 diğer agregalar için beton mikrobar limitlerini oluşturma………………………………………………………….5 Kingston alkali-karbonat agrega..

BSE görüntü.14 Puzolanların ASR'na etkisi………………………………….2 Numunelerde oluşan ASR çatlakları…………………………. 4.. çatlamış çakmaktaşı taneleri ve jel dolu çatlaklar……….. 4. 4.1 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ile beton prizma genleşmeleri………………………………………… 4.. 4.4 Đlk kür süresi 12 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… Sayfa 38 43 43 44 47 48 49 50 50 51 52 54 54 56 58 60 71 71 72 73 .1 Alkalinitedeki azalma-çözünmüş silis grafiği………………… 4. 80°C’de tutulmuş portland çimentosu (OPC) betonunun genleşmesinde kirecin etkisi………………………….4 1M NaOH..12 Spratt agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği……………….. reaksiyona uğramış çakmaktaşı ve yüksek sodyum jelinin çevre çimento matrisine doğru dağılması………………………………………… 4.XIV Şekil 3..5 1M NaOH. büyük jel dolu çatlaklar…………………………………………… 4.8 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül) BSE görüntü. 4.. kısmi tepkimede bulunmuş çakmaktaşı taneleri………………….3 Đlk kür süresi 8 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6. 4.. kalsiyum reaksiyon sınırı bulunmayan.6 Örnek L1b (1M Na/KOH 38°C’de 0% uçucu kül) BSE görüntü.9 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de 40% uçucu kül). 4.15 Doğal zeolit tozu katkısının ASR’nu önleyici etkisi………… 6... 4.10 Uçucu kompozisyonu ve çimento yerine kullanma oranının ASR genleşmeleri üzerine etkisi…………………………………..13 Beton numunelerin genleşme/efektif alkali içeriği grafiği….11 Sudbury agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YCF içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği………………. 4. 4.....2 Đki reaktif agrega ve iki farklı oranlarda silis dumanı ile beton prizma genleşmeleri……………………………………………….7 Örnek L1a (1M NaOH 80°C’de 0% uçucu kül) BSE görüntü. 4.. 80°C’de tutulmuş %25 çakmaktaşı kumu içeren uçucu küllü betonun genleşmesi………………………………….3 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda uçucu kül ile beton prizma genleşmeleri………………………………………………..1 Đlk kür süresi 4 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6. 6.

... 6..21 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi………………………………………....8 Đlk kür süresi 4 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………….6 Kontrol harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri..............14 Đlk kür koşulu değiştirilen harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6.... 6....11 Đlk kür süresi 16 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………. 6.9 Đlk kür süresi 8 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………. 6... 6.......7 Đlk kür süresi 48 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri………………………………………………… 6..17 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi……………………………………….... 6. 6...... 6....12 Kontrol mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………………………… 6. 6.......10 Đlk kür süresi 12 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………............16 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi………………………………………......XV Şekil 6.18 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi………………………………………. 6.23 Altınoluk agregası mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi……………………………………….22 Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi…………………………… 6...15 Đlk kür koşulu değiştirilen mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………....5 Đlk kür süresi 16 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri.19 Harç numunelerinde SD2’nin çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi………………………………………. 6. 6...20 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi……………………………………….. 6..... 6........ Sayfa 74 75 76 77 78 78 79 79 80 81 82 84 85 85 86 87 88 89 89 ..13 Đlk kür süresi 48 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri…………………………………………..

.40 Hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri……………..29 Uşak agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi…………………………………………………...33 Harç numunelerinde silis dumanı kullanımının genleşme değerlerine etkisi…………………………………………………............. Sayfa 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103 104 104 ..... 6.32 Ahmetli agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi……………………………………….. 6....... 6.31 Altınoluk agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………..36 Farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması……………………………………………………..34 Mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi…………………………………………………..... 6.....26 Altınoluk agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri………………………………….........30 Aliağa agregası içeren harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi………………………………………..24 Uşak agregası harç numunelerinin farklı ilk koşullarında genleşme değerleri……………………………………………...27 Ahmetli agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………... 6. 6. 6.37 Silis dumanı etkinliği tespitinde iki deney yönteminin karşılaştırılması……………………………………………………....25 Aliağa agregası içeren harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri...38 Akışkanlaştırıcı katkı kullanmadan hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri……………………………………...39 Akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri……………………………………...... 6. 6.. 6. 6... 6...... 6...35 Mikrobar numunelerinde silis dumanı kullanımının etkisi…. 6. 6....XVI Şekil 6..28 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.

5. 5. C1260 ve Beton Mikrobar deneyleri genleşmeleri…………………………………………….. 4.5 Karışımların içerdiği akışkanlaştırıcı katkının bağlayıcı maddenin %’si olarak değerleri…………………………………… Sayfa 16 55 58 62 63 63 64 64 66 66 94 98 100 101 104 . 6..6 Hazırlanan karışımlar………………………………………….. 4.4 Silis dumanı kullanılan mikrobar numunelerinde genleşme değerleri…………………………………………………………… 6..5 Kimyasal katkının özelikleri………………………………….1 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.3 Araştırılan agregaların bazı fiziksel özelikleri………………… 5.1 Yüksek fırın cürufu alkali ve efektif alkali içerikleri………….1 Agregaların ASTM C1293.XVII TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 2.2 Silis dumanı kullanılan harç numunelerinde genleşme değerleri…………………………………………………………… 6.7 ASTM C1260 agrega gradasyonu……………………………. 5. 5.1 Kullanılan çimentonun kimyasal özelikleri…………………… 5.2 Puzolan reaktivitesi ve miktarının ASR genleşmelerine etkisi. 5.4 Silis dumanının kimyasal özelikleri…………………………..3 Mikrobar numunelerinde farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri…………………………………………………………… 6...2 Araştırılan agregaların elek analizi sonuçları………………….

XVIII KISALTMALAR DĐZĐNĐ ASR TS Alkali-Silis Reaksiyonu Türk Standardı ASTM Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu ACR Alkali-Karbonat Reaksiyonu CSA Kanada Standartları Birliği SD Silis Dumanı .

Bu ilk araştırmalar. 1995 yılında Đzmir yöresinde hasar gören 5 köprünün (Naldöken. reaktif malzemenin boyutu. boşluk çözeltisi pH’nın azaltılması. betonda nem etkisiyle genleşen ve çatlamalara yol açan bir jelin oluşmasına neden olur. Bu nedenle. betonda oluşan genleşmelerin ve çatlamaların çimentonun alkali içeriğine bağlı olduğunu saptamıştır. Alkalilerle agrega arasında yer alan reaksiyonlar. . üç kola ayrılan ve yayılan harita biçimli çatlaklar. 2007). Reaktif silis içeren bazı agregalar. reaktif silisin tipi. ASR’nun kontrolü. 2007). bu çatlaklardan sızan reçinemsi jel ve parça atma şeklindedir (Andiç Çakır. Bu reaksiyon. Hilal II ve Turan) inceleme çalışmaları sonucunda ortaya konulmuştur. ASR genleşmelerine etki eden faktörler. Reaktif silis içeren agregalarla alkaliler arasındaki reaksiyon alkali silis reaksiyonu (ASR) olarak adlandırılmaktadır. Jelin kompozisyonu. reaktif silisin miktarı. nem miktarının kontrolü ve katkı malzemesi kullanımı ile sağlanmaktadır. Buca. beton yapımından aylar. reaksiyona giren malzeme konsantrasyonuna. Turgutlu. 1940’larda Stanton tarafından öncülük edilen araştırmalar. betonun alkali içeriği. ortam sıcaklığına. Gediz ve Nif yatak ve teraslarındaki doğal kumun kullanılmaması prensibi benimsenmiştir (Katayama. ortamın nem ve sıcaklığıdır.1 1. reaktif silisin yapısına ve boşluk çözeltisindeki alkali bileşenlerine bağlıdır. GĐRĐŞ Genelde. ASR’nun belirtileri. reaktif silis içermeyen agregaların tercih edilmesi. beton agregaları kimyasal olarak etkisiz malzemeler olarak kabul edilmektedir. betonun alkali içeriğinin sınırlanması. Ülkemizde ASR'nun ilk teşhisi. Ancak. bazen. Bu çalışmalar sonucunda. özellikle Gediz ve Nif nehri yatak ve teraslarındaki doğal kumların içerdiği reaktif silislerin ASR'na yol açtığı anlaşılmıştır. 1996). beton içerisindeki alkalilerle reaksiyona girebilmekte ve çok büyük genleşmelere yol açabilmektedir. zamanla. 1967). alkali-silis reaksiyonundan dolayı oluşan yapı hasarlarını teşhis etmiştir. ASR jeli 10 MPa’ı aşan ozmotik basınç yaratabilir (Andiç Çakır. hatta yıllar sonra oluşmaktadır (Hansen.

Bu amaçla ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuğu Standardı kullanılarak 4. %10 ve %15’i kadar çimento yerine kullanılmıştır. 16. 24 ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresi uygulanmış ve dört farklı agreganın reaktivitesi ölçülmüştür. bu kumların reaktivitesini belirlemede yetersiz kalmaktadır. Mineral katkı olarak iki çeşit silis dumanının etkisi incelenmiştir. 12.1. Kullanılan agreganın reaktivitesinin ve katkıların etkinliğinin tespitinde ayrıca Mikrobar Metodu kullanılmıştır. 8.2 Türk standartlarında yer alan ve ASTM C289’un benzeri olan TS 2517 “Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini” isimli standarda göre yapılan incelemeler. Silis dumanı. alkali-silis reaksiyonu konusundaki araştırmaların önemini arttırmaktadır. çimento ağırlığının %5. 1. Bunlar içinde en sağlıklı sonuç verenler belli sıcaklık ve nemde kürlenen harç ve betonların genleşmelerinin ölçümlerine dayalı deney metotlarıdır. Bununla ilgili iki farklı silis dumanının çimento yerine kullanımının reaktif agreganın çimento alkalileri ile reaksiyonu sonucu oluşan genleşmeleri azaltmadaki etkisi incelenmiştir. çalışmada öncelikle Đzmir yöresinden temin edilen dört farklı agreganın reaktiviteleri ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” ve “Beton Mikrobar Yöntemi” ile belirlenmiştir. Ancak iki agrega türü incelenmiştir. . ASTM C1260 Standardına göre hazırlanan deney programı aynı şekilde uygulanmıştır. ASR’nu belirlemede etkin olan ve harç ile beton örnekleri genleşmelerinin ölçülmesine dayanan deney metotları ülkemizde henüz standartlaşmamıştır. Bu metotta. Amaç ve Kapsam Đzmir yöresinde kullanılan doğal agrega türlerinin çoğunun alkalisilis reaksiyonuna yatkın olması. Bu amaçla. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C suda bekletmek yerine doğrudan 80°C NaOH çözeltisinde kürlenen örneklerin reaktiviteleri incelenmiştir. çalışma kapsamında alkalisilis reaktivitesi tespitinde kullanılan hızlandırılmış deneylerin kür yöntemlerinde uygulanan bir takım değişikliklerin deney sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Buna ek olarak. Agregaların ve agrega-bağlayıcı madde kombinasyonlarının reaktivitesinin tespitinde kullanılan deneyler oldukça fazladır.

3 2.1’de verilmiştir. portland çimentosu hidratasyon ürünü olan alkali ve hidroksit iyonları ile agregada bulunan reaktif silis arasında oluşan bir kimyasal reaksiyondur. agrega içerisindeki amorf veya düşük kristalin yapıdaki silis ile reaksiyona girerek alkali-silis jelini oluşturmaktadır. 1992). Genellikle harita çatlağı şeklinde görülen sorun bazen de çatlaklardan jel çıkışı.1. 1990). yapım yılını takiben birkaç yıl içinde çatlaklar oluşmuştur. Alkali agrega reaksiyonu. Alkali silikat reaksiyonu ise fillosilikat grubu minerallerden oluşmuş agrega içeren betonlarda görülmektedir (West. Stanton. Alkali-Silis Reaksiyonunun Kimyası ile Đlgili Çalışmalar 1920’li ve 1930’lu yıllarda ABD. alkali-silikat reaksiyonu (yavaş ilerleyen alkali silis reaksiyonu) ve alkali-silis reaksiyonu (ASR) (Swamy. Beton malzemelerin standartlara uygun olmasına rağmen. beton içindeki agregaların içerdiği reaktif bileşenler arasında meydana gelen bir kimyasal reaksiyondur (Swamy. Alkali karbonat reaksiyonu. Oluşan ASR jeli su emerek genleşir ve harç matrisi çevresinde oluşan basınç. Alkali agrega reaksiyonunun bilinen üç oluşum şekli vardır: Alkalikarbonat reaksiyonu (ACR). ASR kaynaklı zarara neden olan aşamaların şematik gösterimi Şekil 2. Hidrate olmuş çimento hamuru boşluk çözeltisindeki alkali ve hidroksil iyonları. . betonda kullanılan çimentodan veya dış kaynaklardan gelen alkali hidroksitlerle. 2002). LĐTERATÜR TARAMASI 2. 2005). ASR. Bu üç tip reaksiyon içinde en yaygın gözleneni bu deneysel çalışmanın inceleme konusunu da oluşturan alkali-silis reaksiyonudur. 1940 yılında çatlamanın (daha sonra Alkali-Silis Reaksiyonu olarak adlandırılan) kimyasal bir reaksiyonun sonucu olduğunu açıklamıştır (Bektaş. geniş çatlaklara ve dayanım kaybına sebep olur (Bektaş. dolomit ve/veya kil mineralli ve ince taneli kireçtaşı içeren agregalardan imal edilmiş betonlarda meydana gelmektedir. betonun parça atması gibi belirtiler de göstermiştir. 1996). Kaliforniya’daki beton yapılarda nedeni belirsiz çatlak oluşumları rapor edilmiştir.

ASR’nun görünür dış belirtisi haritaya benzer çatlaklardır (Wen. 2005) Alkali silis reaksiyonunun ürünü. Beton bünyesinde oluşan ve genleşmeye neden olan bir reaksiyon olması nedeniyle. Bu nedenle.. beton yüzeyinde herhangi bir belirtinin görülmemesi.4 Şekil 2. 1990). 1991). agrega tanelerinde çatlaklar ve agrega ile çimento hamuru arasındaki bağ kaybı şeklinde ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda. Genleşme sonucu. yüksek oranda su tutabilen alkali silis jelidir (Taylor. donatısız kütle betonları ve kaplama betonlarında çekme dayanımının aşılması sonucu beton içinde ve yüzeyinde kırıklar ve çatlaklar gelişebilmektedir. Dışarıya jel çıkışının olmadığı durumlara da rastlanabilinir. reaksiyon ürünleri ile doldurulmuş boşluklar. Ancak.1 ASR kaynaklı hasarın şematik gösterimi (Bektaş vd. Bu etkiler agrega taneleri yüzeyince reaksiyon bölgeleri oluşumu. çevrenin nemini içine alması ile betonda hacimce %2-3 seviyesine kadar genleşme meydana gelebilmektedir. . hafif lekeler veya patlamalar şeklinde çatlaklardan dışarı sızar ve betondaki fazla kireç ile reaksiyona girerek beyaz veya opak renginde beton yüzeyinde belirginleşir. betonun bazı fiziksel ve mikroyapısal özelliklerinin de ASR’dan etkilendiği petrografik incelemelerle ortaya konulmuştur. beton içinde meydana gelen çatlakların ASR sebebiyle olması ihtimalini ortadan kaldırmaz (Tordoff. Alkali silis jelinin. alkali silis jeli. 1998).

( Na2O)e = Na2O + 0. Portland çimentosunun toplam alkali içeriği sodyum oksit eşdeğeri olarak Denklem 1’deki ifade ile hesaplanmaktadır.658 K2O (Denklem 1) Çimentoda bulunan sodyum ve potasyum oksitler çimentonun hammaddelerinden (kil. Michel vd. Bu nedenle alkalinitesi yüksek çözeltilerden diğer silis içeren agregalara göre daha fazla etkileneceğinden en yüksek reaktiviteye sahip agrega türü olarak tanımlanır. 1976.5 ASR’nun oluşabilmesi için agregada reaktif silis formları. şeyl vb) kaynaklanır. özellikle agreganın alkaliye duyarlı bileşenlerinin cins ve miktarına. karışım suyu. mikro ve kriptokristalin kuvars. betonun boşluk suyunda çözünen alkali hidroksit ile kuvvetli kimyasal reaksiyona girer ve önce berrak.Ayrıca alkaliler. Al-Dabbagh. beton kür suyu ve endüstriyel atık suları aracılığıyla beton bünyesine girebilir (Neville. içerdikleri kristal yapıdaki silis minerali miktarına bağlıdır. 1980). tridimit ve kristobalit ise orta derecede reaktif mineral olarak tanımlanmıştır (Diamond. agrega. Bu nedenle. yeterli miktarda alkali ve ortamda nem bulunmalıdır. Volkanik camlar. buz çözücü tuzlar. Reaksiyon süresi ve şiddeti. kireçtaşı. reaksiyona uğrayabilen silisli bileşenleri içerebilir. 1990. yeraltı suyu.6 değerini aşması gerekir. Ineson. Reaksiyonun oluşabilmesi için çimento alkali içeriğinin “eşdeğer Na2O” değeri olarak % 0. Opalin kristal yapısı düzensizdir. kalsedon. Diğer taraftan doğal halde (dengede-gerilmesiz) bulunan kuvars. Andezitte ise reaktif özelliğe sahip volkan camı .. çok düzenli bir kristal yapısına sahiptir ve normal olarak alkali reaktif değildir. Bu koşullardan herhangi biri olmazsa. Agreganın alkaliye duyarlı bileşenleri bu sırada yumuşar ve çözünür. 1986. beton boşluk çözeltisindeki alkali hidroksit miktarına ve betonun bulunduğu çevre koşullarına bağlıdır. çoğunlukla yüksek konsantrasyonlu ve sonra yüksek viskoziteli alkali silikat çözeltisini meydana getirmektedir. 1995). ASR nedeniyle bir genleşme de olmayacaktır. Agregaların reaktiviteleri. beton katkı maddeleri. Bu cins bileşenler. alkaliye duyarlı tanelerin tek başına değerlendirilmesi yeterli değildir (Fookes. 2000). tane büyüklüğüne ve dağılışına. Belirli kökenli agregalar. çimento dışında.

Fookes (1980). çörtlü veya silisli kireçtaşı ve çamurtaşları ile bazı asit veya asit-ortaç (orta derece asit içeren) karakterli volkanik kayaları göstermiştir. Toleyitik bazaltların hamuru çoğunlukla volkan camından oluşması nedeni ile literatürde reaktif agrega olarak tanımlanmaktadır (Katayama ve Kaneshige. Araştırmacı ayrıca.6 bulunmaktadır (McConnel.. ASR’nu önlemede genel yaklaşım. ASR’nun oluştuğu kimyasal . tridimit ve volkanik camın kontrol ettiği.. 2001). %3’ünden fazla camsı maddeler içeren agregalar. 1947. 2000). şeyl. dasit. bazalt. Marfil ve Maiza (2001). bazaltlarda aktif silis ve volkan camı içeriğinin fazla olması nedeniyle tehlikeli reaksiyonların geliştiğini belirtmişlerdir. Agrega bileşiminin yanısıra alkali-silis reaksiyonunun meydana gelmesinde çevre şartlarının da önemli etkileri bulunmaktadır. Wakizaka (1998) ise. 1986. Zararlı alkali-silis reaksiyonu. tüf.25’inden fazla opal. çört ve bazı kumtaşlarının olduklarını belirtmiştir. riyolit. Genelde bazaltlar silisçe doygun (toleyit veya toleyitik bazalt) ve silisçe doygun olmayan (alkali bazalt) bazaltlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Erkan. Wakizaka (2000). çimento içindeki alkalilerle reaksiyona girerek betonun genleşmesine ve çatlamasına neden olan agregalara örnek olarak.. kristalizasyon ve kuvars içeriğinin etkili olduğu ortaya koyulmuştur. French. sedimanter ve metamorfik kayalarda ise. Shrimer vd. vd. kriptokristalin asidik-ortaç volkanik kayalar veya tüflerin betonda düşük alkali içerikli çimento kullanılmamış ise zararlı reaksiyonlara neden olabileceğini ifade etmiştir. kristobalit. ağırlıkça %0. %5’inden fazla kalsedon. Mizumoto vd. ortam sıcaklığının yaklaşık +10°C ile +60°C arasında bulunması halinde meydana gelmektedir. ortamın porozitesi ve nemin yeterli bulunması halinde alkali-silis reaksiyonundan dolayı hasar meydana gelebilmektedir (Smith ve Collis. 1999). 1986. Bunun dışında. volkanik kayalarda bulunan volkan camın alkali-silis reaksiyonunun oluşumunda oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. andezit. Volkanik kayalardaki reaktiviteyi. 1992). sakıncalı reaksiyon oluşturan ürünler arasında.

Ayrıca. reaktif agregalardan sakınma. mineral katkıların topaklaşması ve kimyasal kompozisyonundaki değişikliklerden dolayı sonuçlar farklı olabilmektedir (Bektaş vd.2). çimento türü çeşitliliği. Reaktif agrega türleri ve büyüklükleri. Betona mineral katkı eklenmesinin reaksiyon kimyasına tesiri. bu basit çözüm kabul görmemektedir. düşük alkali içerikli çimento kullanımı. Bektaş vd. maliyetler. genleşmeyi azaltarak ASR kaynaklı hasarı önleme etkisi yaratmaktadır.. yöredeki çimento ve agrega kullanımını zorluyorsa.’nin (2005) deneylerinde volkanik esaslı reaktif dere agregası kullanılmıştır. .. ASR’nun neden olduğu hasarı önlemede en kolay yol olarak görünmektedir. Çatlamaların agregalarla sınırlı kalmadığı görülmüştür. Bunlara örnek. 2005) ASR kimyası ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır.7 çevre etkilerini değiştirerek ASR’nu durdurma veya genleşmeleri azaltmaya dayanmaktadır.2 Matris içinde ASR kaynaklı agrega çatlağının SEM mikrografı (Bektaş vd. mineral katkı veya lityum tuzları kullanımıdır. Şekil 2. Fakat. 2005). Reaktif agregalardan sakınmak ve çimentonun alkali içeriğini sınırlandırmak. uygun taş ocağı tükenmiş ise ideal olmayan agrega kullanımı gerekli olabilir. Haritamsı çatlaklar reaktif agregayı çevreleyen matriste başlayıp agregadan harç matrisine doğru yayılmıştır (Şekil 2.

neme bağlı olarak alkali-silikat çözeltisine veya alkali-silikat-hidrat jeline (N+K-S-H) dönüşür. reaktif örneklerin spektrumlarında Q4 piki azalmakta Q3 ve Q2 pikleri artmaktadır (Helmuth ve Stark. 1992). içine çok az miktarda su molekülü alabilmektedir.38SiO2. yalnızca üç adet oksijen atomu bağlantısı ve çok az polimerleşme belirlenmiştir.38SiO2. Fakat opalin spektrumlarında ise silisyum Q3 pikini vermiş.38 NaOH => Na0. silisyum için. kristobalit ve tridimitin açısal spin-manyetik rezonans (MAS-NMR) spektrumları. Đlk aşamada.8 Ortamda hidroksil (OH ) iyonları yoksa reaktif silis. Agreganın bozulmuş kesimleri osmoz davranışı göstererek içine su alır. alkalin çözelti içinde aşırı oranda hidroksil iyonları varsa gerçekleşir. ‾ ‾ H0. yeni oksijen-alkali yüzeylerini ortaya çıkarır. Silis içindeki silisyum atomu dört oksijen atomuyla veya 3. 1. Q4 pikini ve tamamen polimerleşmeyi göstermiştir. dış ve iç yüzey genişliğine ve atom yapısındaki bütünlüğüne bağlı olarak çözünmeye ve şişmeye başlar. Đkinci aşamanın reaksiyon eşitliği Denklem 3’te verilmiştir (Helmuth ve Stark. O iyonun yükü pozitif iyonları çeker (Helmuth ve Stark.2. 1993). 1993).38 SiO2. Analizlerde α-kuvars. 1993. Na0. asidik özelliğe sahip silanol (≡Si-OH) OH iyonlarınca nötralize edilir (Denklem 2.19+1. Şekil 2. Bu yapı.62 NaOH+0. BS 7943 (1999) ‾ .38 H2O => 2 Na++H2SiO2-4 (Denklem 3) Alkali Silis Jeli+Alkali+ Su => Alkali Silikat Hidrat Jel ASR’nun belirlenmesi amacıyla çok sayıda standart geliştirilmiştir.38 H2O Silis + Alkali => Alkali Silis Jeli + Su (Denklem 2) Reaksiyonun ikinci aşaması. Hidroksil iyonları silikon köprülerini bozarak. Ortamda aşırı oranda hidroksil iyonu bulunması durumunda ise reaktif silis. yüksek reaktiviteye sahip silis jeli iki aşamada çözünmeye başlar.1 adet oksijen atomuyla bağlıdır.19+0. Poole.19+0.3). Alkali-silis reaktivitesi için petrografik analiz. Kısaca. Bunlardan bazıları. Çözünen silis miktarı arttıkça çözeltinin OH konsantrasyonu ve pH değeri düşer. ‾ Çözelti içinde yeterli miktarda potasyum veya sodyum hidroksit bulunduğunda.

1992) . Harç çubuklarının hızlandırılmış genleşmeleri ile alkali-silis reaktif agregaların bulunmasına yönelik deney metodu. ASTM C227 (2003) 5.2-94 (1994)’dir. ASTM C295 (1994) 7. ASTM C1260 (1994) 8. Kimyasal metot. BS 812: Part 123 (1999) 3.9 2. ASTM C289 (1994) 6. Alkali-silis reaktivitesinin saptanmasına yönelik beton prizma metodu.Aşama) (Glasser. TS 2517 (1977) 4. Agreganın petrografik analizi. Çimento-agrega kombinasyonu potansiyel alkali reaktivitesinin saptanmasına yönelik harç çubuğu yöntemi. CSA A23. Alkali agrega reaktivitesinin kimyasal yolla tayini.3 ASR’nun şematik gösterimi (1. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi. Şekil 2.

beton prizma yönteminden daha şiddetli koşullara maruz bırakılan numuneler üzerinde uygulandığından mineral . 2000 olarak uyarlanmış ve RILEM tarafından ileri derece hızlandırılmış harç çubuğu testi olarak geliştirilmiştir. bu metot alkali-karbonat reaktif agregalarda etkili değildir (Grattan-Bellew. 1992). Bu deney.2-25A Test Metodu. hızlandırılmış harç çubuğu metodunun mineral katkıların etkinliği konusunda beton prizma metodu ile benzer sonuçlar verdiği farklı araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Yine de. Bu yöntem. zararlı agregaların çok az bir miktarında yanlış değerlendirmelere yol açması sebebiyle emniyetli tarafta kalmayı sağlamaktadır (Bérubé ve Fournier. Bu metodun kullanımı. Ancak.2. 2 yıl gibi bir bekleme süresinin olmadığı durumlarda bu metodun kullanılması tavsiye edilmektedir.10 2.1. Hızlı deney metotları arasında istatistiksel olarak en güvenilir ve rutin bir test olarak en çok tavsiye edilen metot ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu metodudur. şiddetli şartlar içermesi sebebiyle bazı zararsız agregalarda negatif sonuçlar verdiğinden malzemeleri reddetmede kullanılmamalıdır. Bu deney yönteminin kür koşulları oldukça ağır olduğundan tatmin edici şantiye performansı gösteren bazı agregaların da reaktif olarak tanımlanabilmesi gibi bir probleme yol açabilmektedir. Ancak. 16 günlük periyot sonunda %0. ASR Deney Metotlarının Değerlendirilmesi ile Đlgili Çalışmalar 2.2. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ile ilgili literatür ASR tespiti için çoğunlukla kullanılan hızlandırılmış deney Hızlandırılmış Harç Çubuğu Metodu ASTM C1260-94 ilk olarak 1986’da Oberholster ve Davies tarafından önerilmiştir. Bu sebeple agregaların reddine karar verirken bu olasılığın göz önünde tutulmasında fayda vardır. deneyin süresinin oldukça kısa olması ve pratikliği sebebiyle araştırmalarda kullanılması tercih sebebi olmaktadır (GrattanBellew. 1989). 16 günde agregaların potansiyel alkali-silis reaktivitesini belirlemede olanak sağlamaktadır. Bu sebeple. 2003).10 gibi bir genleşme değeri baz alındığında. Bu metot ayrıca Kanada Standardları Birliği tarafından A23.

deney süresi sonunda kontrol numunesi genleşmelerini %0.11 katkıların kullanım oranları hakkında daha konservatif değerler verebilmektedir (Bérubé ve Duchesne. 2000). kullanılabilecek “emniyetli miktar” olmaktadır..1 olarak tanımlamıştır. Bu sebeple. 1999). deney prosedürünün hızlılığından dolayı tercih edilen bir deney metodu haline gelmiştir. Standart. Fournier ve Malhotra. Ancak. deney koşullarının aşırılığı bu metodun sakıncalı yönüdür. Barringer (1999). deney çözeltisi konsantrasyonu. diğer setini ise 28 gün boyunca 23°C nemli ortamda bekletildikten sonra standart ASTM C1260 kürü uygulanmıştır.5 ve 1 . 80°C’de bekletilen numuneler 0. Ancak. Shon vd. pratikte lityum tuzunu dış koruyucu olarak kullanmanın mümkün olmadığını belirleyerek deneylerini sadece 1 M NaOH çözeltili ortamda gerçekleştirmiştir. Araştırmacılar. genleşme limit değerini %0. Alkali-silis reaktivitesi tayininde öngörülen bir çok deneyin arasında ASTM C1260. Barringer. yüksek ve düşük alkali içeren çimentoyu C ve F sınıfı uçucu kül ile farklı oranlarda yer değiştirerek performanslarını karşılaştırmıştır. su/çimento oranı. (1993). Thomas ve Innis. Hızlandırılmış harç çubuğu metodu. Ancak. kür süresinin uzunluğu gibi bir takım önemli deney parametrelerini değiştirdikten sonra metodun fonksiyonelliğini değerlendirmiştir. mineral katkıların etkinliğini ölçmek üzere hızlandırılmış harç çubuğu metodunu modifiye etmiştir. (2002) ASTM C1260 deneyini inceledikleri çalışmada.25. Mineral katkılarla ilgili Kanada standardı CAN/CSA A23. 1999. Buna göre. Tüm araştırmacılar. Stark vd. 0. Katkı içermeyen kontrol karışımı yanı sıra. 1999.1 değerinin altına düşüren minimum katkı miktarı. Kür koşullarını incelerken bir deney setini 24 saat.5. kür suyuna da aynı miktarda lityum tuzu katmıştır.30 gibi bir genleşme değeri vermesini şart koşmaktadır. bu metodun uygulanışı esnasında lityum tuzlarının harç çubuklarının dışına sızdığını belirlemiştir. 1992. mineral katkı kullanılırken yayılma değeri yerine su/çimento oranının sabit tutulması gerektiğini belirtmektedir (Ramlochan vd. mineral katkı kullanılmadan hazırlanacak kontrol karışımında agreganın en az %0. kimyasal katkıların etkinliğini ölçmek amacıyla da kullanılmaktadır.

14 günde %0.10’un üzerinde harç çubuğu ve 2 yılda %0. genleşme miktarını arttırmaktadır.042 genleşme). laboratuar çalışmaları verilerine dayanarak. Bu karışımların. cüruf. çimentonun alkali içeriğinin yüksek ve düşük olması arasındaki farkın harç çubuklarının genleşme miktarı ve hızı üzerine kabul edilebilir etkisi olduğunu göstermektedir.’nin (2002) deneylerindeki sonuçlar. Şekil 2. Thomas ve Innis’in (1999) yaptıkları deneysel çalışma. granit ve kum taşı içeren farklı reaktif agregalarla. Her iki deney metodu ile agregalar zarar verici reaktif görülmüştür.12 M NaOH çözeltilerinde ayrı ayrı deneye tabi tutulmuştur.5 M NaOH solüsyonda genleşmeleri. düşük riskte ASR genleşmeleri ile sahada uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte. uçucu kül. deney süresini 28 güne uzatmak tekrarlanılabilir genleşme grafikleri elde edebilmek için daha uygun olmaktadır. silis dumanı ve doğal puzolanlar gibi çeşitli malzemeler.5 M’ye düşürerek saha koşullarına daha da yaklaşılmaktadır. Harç çubuklarının 28 günlük 0. Hızlandırılmış deney ve Kanada Standardlar Birliği beton prizma deneyi (CSA A23. 14 günde oluşan genleşmenin 2. uçucu külün sınıfı ve miktarına bakılmaksızın nem kürünü 28 güne uzatma. hızlandırılmış harç çubuğu deneyini geçmiştir.214A ve ASTM C1293) ile 70 farklı malzeme kombinasyonu incelenmiştir. Bu 5 durumun ikisinde bozulma derecesi önemsiz mertebededir (her iki durumda 2 yılda %0. 14 günlük 1 M NaOH’daki ile karşılaştırılabilmekte veya biraz yüksek çıkmaktadır. çimento yerine farklı oranlarda kullanılmıştır.5 katı kadar genleşme göstermektedir. Çimentonun alkali içeriği. Bu sebeple. Shon vd. Bu çalışmada kullanılan reaktif agrega 28 günde. 70 karışımın sadece 5’i harç çubuğu deneyinden geçmiş ve beton prizma deneyinde yetersiz görülmüştür.04’ün üzerinde beton prizma genleşmesi kriter olarak kullanıldığı zaman deney sonuçları arasında uygunluk görülmüştür. Puzolanlar ve reaktif agrega kombinasyonları.4’de farklı koşullarda kürlenen C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkalin çimento içeren harç çubuklarının genleşme-zaman grafikleri görülmektedir. hızlandırılmış harç çubuğu deneyinin (CSA A23. mineral katkıların ASR üzerine etkisini belirleyen bir metot olarak. grovak.2-25A ve ASTM C1260) uygunluğunu tayin etmektedir. Silisli kireçtaşı. 14 günde 80°C 1 M NaOH . NaOH çözeltisi konsantrasyonunu 0.

4 C sınıfı uçucu kül ve yüksek alkali içerikli çimento içeren harç çubuklarının genleşme eğrileri (Shon vd.. 2002) .13 Şekil 2.

Metot hem karbonat hem silis reaktif agregalar için uygulanabilmektedir. Mikrobar deneyi ile ilgili literatür Xu vd. opal pesimum etki göstermemektedir. Bu deneyde ölçülen 30 günlük genleşmeler ile 1 yıllık beton prizma deneyi (CSA A23.2-14A) genleşmeleri arasında uygun bir korelasyon bulunmaktadır. Alkali-silis reaktif agregaların genleşmeleri ilave katkı malzemesi varlığında yeterli derecede düşürülebilmektedir. alkali-karbonat reaktif agregaları bundan fazla etkilenmemektedir. (2000)’nin deney prosedürü modifikasyonu Beton Mikrobar Deneyinin temelini oluşturmaktadır. agrega gradasyonu ve karışım oranlarının farklı olması ve daha uzun deney süresi haricinde ASTM C1260’a benzerdir. alkali-karbonat reaktif agregalar. kullanılan kalıp kesitinin daha büyük olması. alkali-silis reaktif agregalardan bir bölüm portland çimentosu yerine katkı yerleştirilerek ayırt edilebilmektedir.2. Belli sürelerde deneyleri yapılan sınırlı sayıda agregalara dayanarak genleşme limitlerinin .2. (2000). Fakat. Deney sonunda boşluk suyu alkalinitesi ile genleşmeler arasında geniş bir korelasyon görülmüştür. Çözeltide bekletme süreleri 25 haftaya kadar varmaktadır. Önerilen deney protokolü. Bu deneyde. Bu deneyde.14 küründen sonra bir çok sayıda harç çubuğunun boşluk suyu analizi yapılmıştır. Beton prizma deneyi ve beton mikrobar deneyi genleşmeleri bir grafik üzerinde işaretlendiği zaman silisli kireçtaşının. alkali-karbonat reaktif agregalar için tane büyüklüğü 10 ve 5 mm arasında değişen agregalar içeren beton mikrobar örnekleri kullanılarak 80 °C’de 1M NaOH çözeltisinde bekletildiği yeni bir hızlandırılmış deney önermektedir. Mineral katkıların numunede boşluk suyu alkalinitesini ve solüsyondan numuneye alkali yayılımını düşürerek genleşmeleri önlediği belirlenmiştir. Grattan-Bellew vd. Xu vd. Bazı deneyler 40×40×300 mm ölçülerinde kalıplarla yürütülmüştür. 2. Uzun kalıplar ortalama %22 daha fazla genleşme vermektedir. Kingston alkali-karbonat reaktif agregası dahil diğer tüm agregaların oluşturduğu doğrudan farklı bir doğru oluşturduğu görülmektedir. (2003) metodun hem alkali-karbonat hem alkali-silis reaktif agregalar için uygulanabilir olduğunu belirlemiştir.

alkali-silis reaktif silisli kireçtaşı için genleşme limiti 30 günde yaklaşık %0.13. Bu deney metodu. Kanada. Reaktif olmayan kireçtaşı ve üç yüksek reaktivitede Kanada agregası. alkali-silis reaktif Ottawa Spratt kireçtaşı. alkali-silis reaktif Halifax meta-grovak kullanılan beton mikrobarların genleşmeleri Şekil 2. Nova Scotia reaktif grovak ve reaktif olmayan kireçtaşı beton mikrobarların genleşmeleri (GrattanBellew vd.06 olarak belirlenmiştir. Ottawa Spratt silisli kireçtaşı. bu limit diğer agregalar için yaklaşık %0. alkali-karbonat reaktif Kingston kireçtaşı. genleşmelerin doğrusallığı 15-günlük genleşmelere dayanarak 30-günlük genleşmelerin tahminine izin vermektedir. ACR ve ASR kireçtaşlarının her ikisinde ve grovakta etkilidir. Şekil 2.5 Kingston alkali-karbonat agrega.15 saptanması tam olarak uygun görülmemiştir. Amerika ve Avustralya’dan temin edilmiş farklı türlerde . bir çok agrega için. Esas itibariyle. 2003) Beton mikrobar yönteminin avantajlı yanı. Ancak. Deney sonuçlarından genleşme gösteren ve göstermeyen agregaların ayrımı yapılabileceği görülmektedir.5’de verilmiştir. en azından 30-günlük periyotta genleşmelerin doğrusal ilerlemesidir..

Elde edilen 80°C. Tablo 2.278 0.16 agregalar beton mikrobar deneyi ile incelenmiştir.307 ASTM C1260 0.212 0.217 0. Beton prizma deneyi ile beton mikrobar deneyi genleşmeleri arasında makul bir korelasyon bulunduğu görülmektedir.124 Beton Mikrobar 0.193 .d.18 0.065 0. C1260 ve Beton Mikrobar deneyleri genleşmeleri (Grattan-Bellew vd.12 0.12 0. Farklı bir sonuç da.025 0.1 ve Şekil 2.34 0.12 0.196 0. 1 M NaOH’de 30 günlük beton mikrobar genleşmeleri.052 0.170 0.342 0.6’da görülen deney sonuçları silisli kireçtaşı diğer agregalardan ayrı bir eğride ilerlediği görülmektedir.173 n.069 0. Kingston örneğinin ve diğer agregaların noktalamalarını gösteren eğim çizgisi korelasyon katsayısının (R2) 0.391 0.10 0.6’da Numarası Spratt Virginia A Virginia B Bernier Nelson Sudbury Edmonton Queensland Potsdam Conrad New Mexico Springhill Kingston kireçtaşı kireçtaşı kireçtaşı kireçtaşı dolotaşı çakıl çakıl grovak kumtaşı grovak çakıl grovak dolomitik kireçtaşı (ACR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Genleşme (%) Beton Prizma ASTM C1293 0.70’dur.79. kireçtaşı eğim çizgisininki ise 0.153 0.854 0.184 0.333 0.6).1 Agregaların ASTM C1293.21 0. 2003) Şekil Agrega Türü 2.13 0.. 0.1 0.419 0.14 0.093 0.094 0.22 0.209 0.075 0.463 0.11 0. aynı agregalarla yapılmış beton prizmaların 38°C ve % 100 bağıl nemde 1 yıllık genleşmeleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 2. Şekil 2.25 0. Kingston ACR agrega noktalamalarının kireçtaşı eğim çizgisi yerine diğer lineer eğride yer almasıdır.

Kingston A 9. Kingston MTO 9. Kanada’da deneyleri yapılan bütün numunelerin genleşmeleri 40 güne kadar doğrusal gitmektedir. Deneylerde kullanılan A ve B agregasının.6 Beton prizmaların genleşmeleri ile beton mikrobarların genleşmelerinin karşılaştırılması (Grattan-Bellew vd. Kingston ACR agregası gradasyonunun genleşmeye olan etkisi Şekil 2.5-4.5-4. Deney sonuçları ilk 15 gün için yakındır. aynı gradasyonlu deney numuneleri yaklaşık aynı sonuçları vermektedir. Kingston B 12. Ancak.75 mm. Xu vd. 2003) Kingston agregası üzerinde bu araştırmanın dışında. MTO referans agregasından Kingston taş ocağının farklı bölümlerinden alındığı göz önünde tutulmalıdır.75 mm.17 Şekil 2. Agrega gradasyon aralıkları.. 10-5 mm şeklindedir. Xu vd. (2000)’in deneyleri gibi bir çok sayıda deney yürütülmüştür.5-4. Fakat daha sonra numunelerin genleşmeleri değişik gradasyonlarda farklılık göstermektedir.75 mm. Fakat Çin’de deneyleri yapılanlar yaklaşık 15 günden sonra doğrusallıktan .7’de gösterilmektedir.

Şekil 2. .8’de silisli kireçtaşı ile hazırlanmış numuneler görülmektedir. 2003) Beton mikrobarların yapımı ve ölçümünde birkaç uygulamadan sonra 3 takım numunenin arasında benzerlik görülmüştür. Bu sonuç Xu ve diğerlerinin çalışmalarına uymaktadır.18 ayrılmaktadır. 12..5 mm aralığında agrega ile hazırlanan betonun işlenebilirliği düşüktür. Daha çok genleşme olduğunu gösteren çatlaklar ilk olarak 2 nolu numunede gözlemlenmektedir.7 Beton mikrobarlarda agrega gradasyonunun Kingston ACR agregası genleşmelerine etkisi (Grattan-Bellew vd. Şekil 2.12.5-9.5 mm elekten geçen ve 4. Daha kaba taneli Kingston agregası ile yapılan beton daha çok genleşme vermiştir.75 mm eleğin üzeri kalan agrega gradasyonunu standart hale getirilmesi düşünülmektedir. Böylece. Đleriki yaşlarda ayrılmanın artması beton mikrobarlardaki çatlamaların ilerlemesi etkisinden kaynaklıdır.

Karışım oranları kısa numunelere aynı alınmıştır. ASR agregalarıyla yapılan deney numunelerinin tane büyüklüğünün azalmasıyla genleşmelerinin artması beklenen bir sonuçtur. ASR silisli kireçtaşı (Spratt) ile hazırlanan harç çubukları beton mikrobarlara nazaran daha fazla genleşme göstermiştir. 40 x 40 x 286 mm kalıplar kullanılarak araştırmacılardan biri olan G.6’de gösterilen farklı agregalar. Uzun numuneler. 2003) Genleşmeleri Şekil 2.75 mm aralığında biraz daha kaba seçilmiştir.9’de gösterilmektedir. genleşme tane büyüklüğü arttıkça artmaktadır. Cybanski tarafından değerlendirilmiştir. Aynı çalışmada 80°C 1 M NaOH’de tutulan beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmeleri karşılaştırılmıştır. Beton prizmalara göre harç . Kingston ACR ve Spratt ASR referans agregalarının kullanıldığı beton mikrobarların ve harç çubuklarının 80 °C 1 M NaOH’de bekletilerek ölçülen genleşmelerinin sonucu Şekil 2. Kullanılan agrega gradasyonu 13-4. Buna karşın.8 Beton mikrobar numunelerinin genleşmeleri (Grattan-Bellew vd. ACR agregaları ile.19 Şekil 2.. Fakat 3 kalıba gerekli olan karışım için agrega miktarı 1650 g olarak belirlenmiştir. 160 mm numunelere kıyasla ortalama olarak %22 daha fazla genleşme vermiştir.

2003) Uygun oranlarda portland çimentosu yerine mineral katkı kullanımının.05. 30 günde genleşme limiti ACR agregaları için kesin değildir..04’tür.9 Beton mikrobar ve harç çubuklarının genleşmelerinin karşılaştırılması (Grattan-Bellew vd. CSA A23. Buna bağlı olarak mikrobar deneyi.14 olarak elde edilmiştir. mineral katkıların etkisini değerlendirme amaçlı reaktif agregalar ile hazırlanmış betonun zararlı genleşmelerini önlemede geliştirilmelidir. 2003). Önerilen bu limitler daha geniş deneysel programla doğrulanmalıdır. . Şekil 2. 30 günde geçerli görünen genleşme limitleri çeşitli alkali-silis reaktif agregaları için %0.20 çubukları daha az genleşme yaptığı görülmüştür (Grattan-Bellew vd. silisli kireçtaşı için %0. ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada.2-14A’ya göre 1 yılda beton prizmaların genleşme limitleri %0. beton mikrobar deneylerinde.10’da görüldüğü gibi beton mikrobar deneyi için sınır değerleri elde edilir.. Beton prizma deneyinde söz konusu olan %0.04 limit değeri kullanılarak Şekil 2.

Reaktif olmayan dolomit kireçtaşı agreganın %5.21 Şekil 2. kullanılan oranlarda opal pesimum etki göstermemektedir.. 2003) Pesimum etki. reaktif olmayan agrega yerine küçük oranlarda silisli şist veya opal gibi yüksek reaktivitede agrega yerleştirilmesiyle beton veya harç numunelerde maksimum genleşmeyle sonuçlanmaktadır (Hobbs.14 silisli kireçtaşı ve %0. Silisli şist ve opalın pesimum oranı %5 veya daha az olabilmektedir. 2003). 1988).10 %0. 25. diğer örneklere göre az miktarda daha fazla genleşme göstermektedir (Grattan-Bellew vd.04 diğer agregalar için beton mikrobar limitlerini oluşturma (Grattan-Bellew vd.. . %50 opal içeren beton. 50 oranlarında opal ile karıştırılmasıyla yapılan deneylerin sonuçlarına göre.04 beton prizma genleşme limitinden %0.

8 ve 12 silis dumanı içeren karışımların hızlandırılmış harç çubuğu deneyi genleşmeleri görülmektedir.10 genleşme limiti kriterinin hemen altında kaldığı görülmektedir. 68% ve NS.11 Hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile incelenen zamana bağlı genleşmeler üzerinde farklı seviyelerde SiO2 içeren silis dumanlarının etkisi (Boddy vd. Şekil 2. 88% SiO2) iki silis dumanının performansını. Silis Dumanının ASR’nu Önlemede Kullanımı ile Đlgili Çalışmalar Silis duman kullanımı. alkali-silis reaksiyonu ve boşluk çözeltisi kompozisyonuna bağlı olarak.11’de çimento yerine kütlece %0. 2003) . LS (68% SiO2) silis dumanı içeren harç çubuğu karışımlarında %12 seviyesine kadar çimento yerine kullanıldığında Spratt agregasının ASR genleşmeleri kontrolünde yetersiz kalmaktadır. gerçekleştirdikleri çalışmada.. ve %8 çimento yerine kullanıldığında %0. aynı yerden alınmış fakat farklı silis içeriğinde (LS. (2003). Hooton ve Thomas. malzemelerin genleşmede sonuçları incelenerek karşılaştırılmaktadır. 2003).3.22 2. Şekil 2. 4. Boddy vd. Ancak silis dumanının SiO2 içeriği %85’in altında olduğunda ekonomikliği ile ilgili sorunlar oluşmaktadır (Boddy. yüksek performanslı beton üretiminde gerekmektedir. NS (88% SiO2) silis dumanı %12 çimento yerine kullanımda etkili olduğu.

(2003). Buna karşı. 2003) Gudmundsson ve Olafsson (1998). %4 LS silis dumanı içeren hamur örneklerinin boşluk suyu alkalinitesi. NS silis dumanı %4 oranında kullanıldığında düşük boşluk suyu alkalinitesiyle sonuçlanmaktadır (Şekil 2. Şekil 2. farklı açılardan özeldir. cüruflu çimentonun alkali içeriği oldukça yüksektir. Alkali-silis reaktif agregaların oldukça yaygın ve ASR ortam koşullarına uygun olması . portland çimentosu hamuru örnekleriyle 1 yıla kadar sürede karşılaştırılabilmektedir. Buna göre. standardın altında silis içeriğinde olan silis dumanının ASR’nu kontrol edemediği belirlenmiştir.23 Boddy vd. Sonuç olarak. Đzlanda çimentosu. yaptıkları çalışmada alkali-silis reaksiyonu ve silis dumanının Đzlanda’da 20 yıllık deneyimini gözlemlemişlerdir.. Çimento üretimi için uygun hammadde fazla bulunmamaktadır.12).12 Farklı seviyelerde kullanılan silis dumanının SiO2 içeriğinin boşluk çözeltisi alkalinitesi üzerinde zamanla etkisi (Boddy vd. farklı oranlarda çimento yerine kullanılan. farklı oranlarda silis dumanı içeren hamur örneklerinin boşluk çözeltisi kompozisyonlarını incelemiştir.

24

sebebiyle 1979’da Đzlanda’da ASR ciddi problem haline gelmiştir. Bu süre içinde ASR’na önlem olarak puzolanik malzemelerin incelenmesine yönelik araştırmalar başlamıştır. Ferrosilikon üretimi ile birlikte 1979’da Đzlanda’da, silis dumanı bütün betonlarda puzolanik malzeme olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Sonuçlar, standart ASR deney metotları, ve saha gözlemleriyle desteklenmektedir. Gudmundsson ve Olafsson (1998), çalışmasında, katkısız, %7.5 silis dumanı ve %25 doğal puzolan ile birlikte %10 silis dumanı içeren numunelerin ASTM C1260 deney sonuçlarını incelemiştir (Şekil 2.13). Puzolan-çimento karışımının genleşmeleri azalttığı görülmektedir.

Şekil 2.13 Hvalfjordur agregası ve Đzlanda çimentosu ile ASTM C1260 sonuçları (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Çimento içerisindeki silis dumanı her zaman homojen dağılamamaktadır. Buna bağlı olarak, sertleşmiş beton içerisinde küçük silis dumanı kümeleri bulunabilmektedir. Bu kümeler beton içerisindeki silis dumanının ASR’na karşı yararlı etkisini azaltabilmektedir. Bu büyük parçacıkların amorf silis agregalar gibi davrandığı sanılmaktadır. Bu şekilde, çimento hamuru boşluk suyundaki mevcut alkalilerle genleşme

25

reaksiyonuna katılmaktadırlar. Böyle bir durumda, bazı silis dumanı partikülleri ASR’dan kaynaklı genleşmeleri önlemek yerine aslında arttırabilmektedir. Şekil 2.14’de, silis dumanı topağının sertleşmiş betonda parçalanarak alkali ile reaksiyona girdiği görülmektedir (Gudmundsson ve Olafsson, 1998).

Şekil 2.14 Silis dumanı topağı ve alkali-silis jelinin hava boşluğunda mikroskop ile büyütülmüş fotoğrafı (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Şekil 2.15’de Gudmundsson ve Olafsson (1998)’in farklı denemelerde %7.5 silis dumanı kullanarak gerçekleştirdikleri ASTM C227 deney sonuçları görülmektedir. Araştırmacılar, uzun süreli performansları gözlemlemek amacıyla 14 yıla kadar genleşmeleri ölçmüştür. Genleşme hızı ilk 2 yıl boyunca en yüksek değerde olup, sonra bir süre azalmaktadır. 4-6 yıl sonunda genleşmenin birkaç yıllık periyotta yükseldiği daha sonra eşitlendiği görülmektedir. 4-6 yıl sonunda genleşmede bu artışın açıklaması, bu süre içinde silis dumanının tükenip, bundan sonra ASR’nu sadece geciktirip tamamen engelleyemediği olabilir. Đzlanda çimentosu içerisinde silis dumanı kullanımının amacı, betonda ASR hasarını azaltmak veya yok etmektir. 20 yıl sonunda gözlemlerle bu amacın sağlandığı görülmüştür.

26

Şekil 2.15 Silis dumanı içeren karışımların ASTM C227 ile genleşmelerin 14 yıla kadar ölçümü (Gudmundsson ve Olafsson, 1998)

Juenger ve Ostertag, (2004) yaptıkları araştırmada, topaklanmış ve sinterlenmiş silis dumanı partiküllerinin mikroyapısal analizi ile morfolojisini tanımlamış ve ASR genleşmelerine etkisini karşılaştırmıştır. Kısmi reaktif kum yerine %5 sinterlenmiş silis dumanı agregaları yerleştirilmesiyle hızlandırılmış deney koşulları (ASTM C1260) altında önemli derecede genleşmeler görülmektedir. Büyük topaklar içeren yoğun silis dumanı katılması ile sadece kum içeren kontrol harç çubuklarıyla karşılaştırıldığında genleşmede azalma görülmektedir. Sinterlenmiş agrega ve topakların her ikisi de boşluk suyu ile reaksiyona girmekte, ancak bir reaksiyon genleşme yaratırken, diğerinde olmamaktadır. Silis dumanının büyük partikülleri harç içerisinde alkali-silis reaksiyonu kaynaklı genleşmeleri kimi durumda azaltıp kimi durumda arttırabilmektedir. Şekil 2.16’de, hızlandırılmış deney koşulları altında topaklanmış silis dumanı %5 reaktif kumun yerine kullanıldığında genleşmeleri azalttığı, aynı kum yerine %5 sinterlenmiş silis dumanı agregaları kullanıldığında genleşmeleri arttırdığı görülmüştür. Her iki tip partikül de harç içerisinde boşluk suyu ile reaksiyona girmektedir. Davranışlarda fark, alkalin boşluk suyu ve bu iki tip partikül arasındaki kimyasal reaksiyonun yapısıyla ilgili

bir tip yoğunlaştırılmamış silis dumanı (UND). bazı doğal agregalarda alkali-silis jelinin karakteristik bir özelliğidir. iki tip yoğunlaştırılmış silis dumanı (DEN1 ve DEN2). Büyük topakların merkezleri. Kullanılan silis dumanı çeşitleri.16 1 M NaOH. Küçük silis dumanı topaklarında görünür bir değişim olmamıştır (Şekil 2. Bu yoğun kenarlar. 2004) Boddy vd. (2000). Şekil 2. deney koşulları altında açıkça reaksiyona girmiştir (Şekil 2. Genleşme deneyleri bitiminden sonra. eşdeğer alkali içeriği %0.98 olan normal portland çimentosu ile orijini silisli kireçtaşı olan Spratt agregası kullanmış ve Kuzey Amerikada sıklıkla kullanılan beş çeşit silis dumanını. 80°C’de harç çubuklarının genleşmesi (Juenger ve Ostertag. Kanada standardında yer alan beton prizma ve hızlandırılmış harç çubuğu yöntemleri ile incelemiştir. NaOH’a maruz kaldıktan sonra daha koyulaşmış. bir tip peletleştirilmiş silis dumanı (PEL) . karışımlarda büyük agrega topakları kalmıştır (Şekil 2. Bu agrega.17c).27 olabilmektedir. oyuk bir merkez ve hamur/agrega ara yüzeyinde yoğun bir kenara sahiptir. Sinterlenmiş silis dumanı agregaları. bazısı oyuk kalmış ve kimi yerlerde çatlak oluşmuştur.17b).17 a ve b).

28 ile bir tip sulandırılmış silis dumanı (SLU) örnekleridir.19). Şekil 2. %8 ve %12 oranında çimento yerine kullanılmıştır (Şekil 2. Her bir silis dumanı %4.17 Harç numunelerin 39 gün 80°C 1 M NaOH’den sonra optik mikroskop görüntüleri: (a) ve (b) topaklanmış silis dumanı (c) sinterlenmiş silis dumanı (Juenger ve Ostertag. 2004) .18 ve 2.

08 0.12 0. Silis dumanının betonda kullanım yüzdesi arttıkça genleşmeleri azaltmadaki etkisi de artmaktadır.04 0 0 2 4 6 8 10 12 14 SD yer değiştirme oranı (%) Şekil 2. 1 yıllık beton prizma genleşmesi (%) DEN2 DEN1 PEL UND 0.16 0. DEN ve PEL numunelerinin %4 gibi düşük kullanım oranında beton prizma genleşmelerini arttırması..2 0.18 Beton prizma deney sonuçları (Boddy vd. Diğer örneklerin betonda ince toz halinde yayılmalarının zorluğu sebebiyle beklenen etkiyi göstermedikleri düşünülmektedir. 2000) . Beton prizma deneyinde %12’lik kullanım oranında genleşmeleri kritik seviyenin altına düşüren PEL ve DEN1 numunelerinin hızlandırılmış harç çubuğunda genleşmeleri kritik seviyenin altına düşürmemesi deney koşullarının şiddetli oluşuna bağlanabilir. silis dumanının beton numunede iyi dağılmayarak topaklaşması sebebiyle olabilir.29 Silis dumanları arasında en iyi etkiyi UND ve SLU örnekleri göstermiştir.24 0.

2000) ..4 0.5 0.19 Harç çubuğu deney sonuçları (Boddy vd.2 0.1 0 0 2 SD Yer değiştirme oranı (%) 4 6 8 10 12 14 Şekil 2.6 DEN1 DEN2 SLU UND 14 Günlük harç çubuğu genleşmesi (%) 0.30 PEL 0.3 0.

2000). Bu şekilde. ASR’nun lokal bir problem olması ve kullanılan agregaların petrografik özeliklerinin bölgeden bölgeye farklılık göstermesidir. dış etkilerde farklılık olması. Bu çalışmada. Ancak. Son yıllarda özellikle harç ve beton numunelerinin hızlandırılmış koşullarda kürlenmesi ve belirli bir periyot sonunda genleşme değerlerinin ölçülmesine yönelik deney metotlarının standartlaştırılması konusunda bir eğilim vardır. Bölge Müdürlüğü’nce rapor edilmiştir. Yine de bu deneylerin değerlendirilmesinde kullanılan genleşme limitleri yapı tipine ve/veya agrega tipine göre değişebilmektedir. ülkeler. 1996. istenilen yaşta ve belli şiddette etkiye maruz kalmış yeterince yapı olmaması. 1988). anormal yüksek çimento içeriği. Hızlandırılmış deneylerde reaksiyon. ASR tespitinde kullanılan deney metotları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. agrega kaynağında değişiklik oluşması gibi olasılıklar düşünülmelidir. öncelikli olarak ASTM tarafından kabul görmüş metotlara daha sonra literatüre girmiş bazı diğer metotlara değinilecektir. Bu şekilde.31 3. 1995 yılında ASR hasarları ilk defa Đzmir yöresindeki karayolu köprülerinde tespit edilmiş ve TC Karayolları II. kendilerine özgü deney metotları geliştirmiştir. miktarı ve kür süresi hakkında yeterli bilgi olmaması. alkali ekleme ve yüksek sıcak uygulayarak hızlandırılmaktadır. Ülkemizde durum. çimento alkalinitesi. Türk standartlarında ASR ile ilgili tek standart olan TS-2517 “Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini” isimli standart Đzmir yöresindeki agregaların reaktivitesini ölçmede yetersiz kalmıştır (Katayama. . Bunun nedeni. ALKALĐ-SĐLĐS REAKSĐYONU TESPĐTĐNDE SIKLIKLA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERĐ Agregaların iyi bir şantiye performansı gösterdiğine dair uzun süreli gözlemler varsa deney yapmaya gerek yoktur (Hobbs. Ancak gözlemlerde. bu tür anormal koşullarda bazı silisli bileşenler normal koşullarda olduğundan farklı hızlarda reaksiyona girebilir. reaksiyonun fiziksel etkileri farklı olabilir.

25 katı kadar kullanılarak su/çimento oranı 0.1. Toplam 16 gün süren deney sonucunda.10 ile %0. çimentonun alkali miktarı hakkında bir değer vermemektedir. . %0. genleşme yüzdeleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir: • • • 16 gün sonundaki genleşmeler. kalıplarda numune üzerine yapışarak suyun difüzyonunu önleyebilen standart kalıp yağları yerine teflon sprey gibi artık bırakmayan tipte kayganlaştırıcı materyal kullanılmasıdır. şantiye koşullarında hem zararlı hem de zararsız davranış gösterebilir. Kür şartlarını ağırlaştırarak (80oC. takip eden 14 gün boyunca 80oC 1 M NaOH çözeltisinde bekletilir ve periyodik ölçümleri alınır. bunun sebebi ise kür koşullarından dolayı numunelerin boşluk çözeltisi alkalinitesinin artmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta.10 değerinin altındaysa agregalar zararsız davranış göstermektedir. Kalıp sökümünden itibaren 1 gün süreyle 80oC suda bekletilerek boy ölçümleri alınan numuneler.47 olan harç karışımı hazırlanır.32 3.20 değerinin üstündeyse agregalar potansiyel olarak zararlı genleşme gösterirler. 25×25×285 mm boyutlarındaki kalıplara dökülen harç numuneleri 24 saat sonra kalıplardan alınarak ilk boyları ölçülür. Bu sebeple. 16 gün sonundaki genleşmeler.20 değerinin arasındaysa agregalar. agregalar hakkında karara varmadan önce ek deneyler yardımıyla genleşmelerin sebebinin araştırılması ve ölçümlerin 28 güne kadar uzatılması önerilmektedir. Kimyasal katkıların etkinliğinin ölçülmesinde kullanılsa da dışarıya sızan katkının sorun yarattığı düşünülmektedir. Mineral katkıların etkinliğini ölçmede konservatif değerler verdiği bilinmektedir. 16 gün sonundaki genleşmeler. %0. Standartta belirtilen gradasyondaki agrega. %0. kütlece çimentonun 2. Standart. 1 M NaOH çözeltisinde) reaksiyonu hızlandırmakta ve agregaların reaktivitesinin 16 gün içinde tespitine olanak vermektedir. Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C1260) Agreganın potansiyel alkali reaktivitesinin belirlenmesi için uygulanan standart deney metodudur.

kalıpların boyutları. su çimento oranı ve deney süresi farklıdır. (2000)’den tanımlanan Chinese deneyinden sonra düzenlenmiştir. orta elek 9. Deney sonuçları metodun hem alkali-karbonat hem alkali-silis reaktif agregaları için uygulanabilir olduğunu göstermektedir (Grattan-Bellew vd. Üç beton mikrobar yapımı için 900 g çimento ve 900 g kuru agrega gerekmektedir. Deneyin süresi 1 M NaOH çözeltisinde 80°C’de 30 gün olarak belirlenmiştir..5 mm eleği geçecek ve 4. Su/çimento oranı 0. Deneyin ileri araştırmaya ihtiyacı vardır. Bunun için ileri bir araştırma yapılabilir. Agregalar. Kullanılan çimentonun alkali içeriği %0. alkali-agrega reaksiyonu için üniversal hızlandırılmış deney metodu önerisidir.5 mm üzerinin de belirtilmesi uygun olmaktadır. Alkali-karbonat reaktif agregalar için Xu vd.5 mm eleği geçen ve 4.9 Na2O eşdeğer olmalıdır. Agrega gradasyonu 12.75 mm elek üzeri kalacak şekilde seçilmelidir. 2003).33’tür.33. Böyle bir durumda. .33 3. bunu belirlemede ilave deneyler gerekecektir.5 mm ve kesit genişliklerinin ve 40 x 40 mm olması haricinde ASTM C490’a uygundur (Grattan-Bellew vd. işlenebilirliğe göre ayarlanmıştır. standart bir deney için 4. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ile aynıdır.2. Su/çimento oranı 0. kalıpların uzunluk ölçüsünün 160 ± 2. Mikrobar Deneyi Beton mikrobar deneyi. Deneyde kullanılan aletler. gerekirse kırılmalı. Sadece bir agrega büyüklüğü kullanılması.75 mm elek üzeri kalan olarak seçilir. agrega ve Tip 10 portland çimentosu (normal portland çimentosu) 1/1 şeklinde oranlanmaktadır. Beton mikrobar boyutları 40×40×160 mm’dir. agrega gradasyonu. Numunelerin bekletildiği sodyum hidroksit çözeltisi fazla alkali içerdiğinden dolayı çimentonun alkali içeriği fazla önemli değildir. Ancak. 2003). Bu da laboratuarlar arası varyasyon katsayısını arttırabilir. Bu gradasyon geçerli sonuçlar vermektedir. Yeni geliştirilen standartlaşmamış bir yöntemdir. farklı kırma makinesi kullanılan laboratuarlarda gradasyonlarda farklılığa neden olabilir. Deneyin kür esası ASTM C1260. Beton mikrobarlar için kuru malzemeler..75 mm elek üzeri kalan miktara ek olarak. elenmeli ve 12. Ancak.

286 mm kalıplar için bu ek bir avantajdır. ASTM C305’de belirtilen standart mikser küreği spiral şekilli kanca tiple değiştirilir. Ancak bu şekilde RILEM’e kıyasla farklı genleşme limitleri kabul edilmiş olunacaktır.34 Çimento ve suyun çoğu (290 ml) Hobart harç karıştırıcısına koyulup 60 saniye yavaş hızda karıştırılır. Kaplardaki numunelerin her zaman aynı düzende ölçümünü sağlamak gerekir. Beton mikrobarlar kalıplardan alınıp uygun plastik kaplarda suya daldırılır. Kalıplar 80°C’de 1 M NaOH çözeltisine aktarılıp. 80° C’i sağlama ve muhafaza etme amaçlı sıcak levhada bekletilen plastik kaplardan alınarak ölçülmektedir. Kaplar 24 saat 80°C’de fırında bekletilir. Karışımdan sonra kasenin kenarları sıyırılır ve 90 saniye bekletilir. Değerlendirmeler. 160 mm kalıpların uygun görülmesi dünyanın her yerinde bu deney metodunda tek düzen yaratmasına dayanmaktadır. Karışım bir tokmakla kalıplara sıkı şekilde yerleştirilir. bu uzunluğun Çin ve Japon araştırma laboratuarları tarafından ve Avrupa’da RILEM tarafından kabul edilmiş olmasıdır. 160 mm kalıpların avantajı. Gerekirse. sonradan gelen ölçümler için sıfır uzunluk ve kütleyi teşkil etmektedir. veya nem dolabında 23°C’de 24 ± 2 saat tutulur. Saklama kapları fırından alınıp uzunluk ve kütle ölçümü yapılır. Ancak bunun tam sağlanması için 286 mm numunelerle ölçüm yapan Kuzey Amerika laboratuarlarının 160 mm kalıplarda ölçüm için aparatlarını sağlaması veya değiştirmesi gerekmektedir. Ölçüm sırasında numunelerin sıcaklık değişimi önemlidir. Çünkü ölçümlerin yapıldığı sırada numunelerin sıcaklığı değişebilir. Sıcak levha üzerinde olmasına rağmen sodyum hidroksit solüsyonunun sıcaklığı 1. Raporlanan genleşmeler. Daha sonra 60 saniye daha karıştırılır. Daha uzun numunelerle yapılan ölçümler duyarlılığı daha fazla sağlamaktadır.4°/dk hızda düşmektedir. uzunluk ve kütle değişimi periyodik olarak 30 günde gözlemlenmektedir. daha uzun numunelerde daha fazla genleşme oluşturduğunu doğruluyor ise. az miktarda su istenilen kıvamı elde etme amaçlı eklenebilmektedir. Plastik örtülü kalıplar kür odasında. Bu plastik kabın düşük termal . Bu ölçümler. agrega eklenir ve karışım bir dakika süre içinde yavaş hızda tekrar karıştırılır. Mikrobarların uzunluğunu değerlendirmede. Kalıplar dolduktan sonra karışımın içerisindeki havayı çıkarmak için bir kaç saniye sarsma tablasına yerleştirilir.

Bu nedenle.25’ine yükseltilir. karışım suyuna NaOH eklenerek çimentonun kütlece %1. Fakat kapta az sayıda numune varsa. 3. Deney uygulanacak agrega ince agrega ise reaktif olmayan kaba agrega ile karıştırılarak kullanılır.42 ile 0. su üzerinde (nemli ortamda) standartta belirtilen şekilde saklanır ve periyodik olarak ölçümleri alınır. 2 yıllık genleşme değerinin %0. 1 yıllık genleşme ölçümleri değerlendirilir. 1 yıllık periyot sonunda %0. Numunelerin sıcaklığındaki düşüş solüsyonun sıcaklığından daha az olabilir.04 olarak alınması ve karışımın alkali içeriğinin çimentonun kütlece %1. Beton prizmalarının boy değişimi ile agregaların alkali reaktivitesi ve katkıların etkinliğini ölçmede kullanılır. üçlü takımdan bir numune anormal genleşme gösteriyorsa. sonuçları değerlendirmede ve numunelerin durumunu izlemede faydalı görülmektedir. ancak mineral katkılar söz konusu olduğunda ölçümler 2 yıla kadar uzatılmalıdır.04 olarak belirlenmiştir.45 arasında işlenebilirliği sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 24 saat sonra kalıptan çıkarılan numunelerin ilk boy ölçümleri alındıktan sonra 38oC sıcaklıkta. bu etki göz önüne alınacak bir değer teşkil etmez. Örneğin.35 iletkenliğinden kaynaklanmaktadır. Bu metot. Mineral katkıların etkinliği değerlendirilirken.25’i . Numunelerin çimento içeriği 420 kg/m3 olup su/çimento oranı 0.3. ACR’nu tespitte de kullanılabilir. Deneylerde numunelerin kütle değişiminin ölçülmesi. kütle değişiminin kontrolü bu anormalliği anlamada yararlı olmaktadır. Beton Prizma Deneyi (ASTM C1293) ASR’dan dolayı betonda meydana gelen uzunluk değişimlerini belirleyen standart deney metodudur. mineral ve kimyasal katkıların ASR genleşmelerine etkisi hakkında en gerçekçi sonuçları vermektedir. Kaba agreganın reaktivitesi ölçülecek ise reaktif olmayan ince agrega ile karıştırılıp belli gradasyona getirilen malzeme 75×75×285 mm kalıplara dökülür. Genleşme limitleri üç numunenin ortalaması alınarak. kaptaki numunelerin sayısı üç veya en fazla altı olarak sınırlandırılması uygun görülmektedir. Kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği.

Harç Çubuğu Deneyi (ASTM C227) Çimento-agrega kombinasyonları potansiyel alkali reaktifliği için standart deney metodudur. 3. Uzun süreli metotlar arasında ise 38oC’de uygulanan ASTM C1293 beton prizma metodu en gerçekçi sonuçları vermektedir (Bérubé ve Fournier. belirli şartlarda kürlenen harç numunelerinin belirtilen süre sonucundaki boy değişimlerinin (genleşme yüzdesi) ölçülerek çimento-agrega kombinasyonlarının reaktivitesinin belirlenmesi esasına dayanır. Deney sonucunda belirtilen sınır değerin üzerinde genleşmeler elde edilmesi halinde genleşmelerin alkali reaktivitesi sonucu oluştuğunun tespiti için deney numuneleri veya agregalar üzerinde petrografik analiz uygulanması veya kimyasal metot ile inceleme yapılması önerilmektedir. Thomas vd. Numunelerden alkalilerin ayrılması ve deney süresinin minimum altı ay olması en büyük sorunudur. Bu metot. genleşmeleri arasında yetersiz bir korelasyon bulmuştur. Bu deneyde. 1992). 1999). belirtilen gradasyonda agrega elenerek agrega/çimento oranı 2.4.25 ve yayılma değeri %105-120 arasında olacak şekilde bir harç karışımı hazırlanarak 25×25×285 mm boyutundaki prizmatik kalıplara . 1992. Bu metot. 1997. Fournier ve Bérubé (2000). beton üzerinde uygulandığından gerçeğe daha yakın sonuçlar vermekte ve bu sebeple diğer deney metotları yetersiz kaldığında kullanılmaktadır. petrografik incelemeleri ve kimyasal metot uygulanarak elde edilen veriler ışığında bu deneyin verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması çimento-agrega kombinasyonlarının reaktivitesi hakkında daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Ancak. Agregaların şantiye performansı. Lane ve Ozyildirim. ACR’nu ölçmede etkili değildir.. deneyin uzun sürmesi metodun dezavantajıdır.36 değerine arttırılması önerilmektedir (Bérubé ve Duchesne. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ve beton prizma deneyi ile elde edilen genleşmeler arasında da bir korelasyon bulamamıştır. Çeşitli agregalarla yapılan son deneylerde araştırmacılar. 6 ve 12 aylık sonuçlara göre yorum yapılabilmektedir. 3. hızlandırılmış harç çubuğu deneyi ile beton prizma deneyi.

25 ml 1M sodyum hidroksit çözeltisinde 80oC’de 24 saat boyunca bekletilir. Bu şekilde. Bu yöntemde. 6 aylık genleşme limitlerinin sınır değeri aşması halinde oluşan genleşmenin ASR sebebiyle olduğunun kesin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ek deneyler yapılması önerilmektedir. Eğer tüm sonuçlar eğrinin sol tarafındaki bölgede ise agrega zararsız olarak adlandırılabilir. 6 ayda %0. Grattan-Bellew (1989)’a göre 12 ve 6 aylık sonuçlar rapor edilmelidir. 150-300 µm’ye öğütülen agregaların 1M NaOH çözeltisinde bekletildikten sonra alkalinite ve çözünmüş silis miktarlarını analiz eden agrega deneyidir.2 eşdeğer Na2O olan çimento kullanılır. Sc ise çözünmüş silisi simgelemektedir. Numuneler. 12 aylık genleşme limitini %0. Bu çözelti daha sonra filtre edilir ve asitte titre yöntemiyle çözülmüş silis ile alkalinitedeki azalma analiz edilir. 38oC sıcaklıkta ve kenarlarında ortamı nemli tutan fitil görevi gören kurutma kağıdının bulunduğu kapalı kaplarda su üzerinde (nemli ortamda) saklanır ve periyodik olarak ölçümleri alınır. Rc alkalinitedeki azalmayı. Deney üç kere tekrar edilir. 12 aylık genleşme sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadır.0 ile %1.5.05’tir. agregayı temsil eden 25 g ağırlığında 150-300 µm’ye kırılmış numune. Bu metot. Genleşme limitleri.1’deki eğride işaretlenerek kontrol edilir. aynı zamanda mineral ve kimyasal katkıların ASR genleşmesindeki azalmaları ölçmede kullanılmaktadır. Agregadaki diğer bileşenler silisin çözünürlüğünü etkilemektedir. Pek çok araştırma kurumu. 6 aylık sonuçların bulunmaması halinde 3 aylık genleşme limitleri esas alınabilmektedir. alkali içeriği kütlece %1. Hatta. Genellikle. Eğer . 24 saat sonunda kalıplardan çıkarılan numunelerin boyları ölçülür. 3.10 veya 3 ayda %0.1.5. üç numunenin ortalaması alınarak. Diğer Yöntemler 3.05 gibi çok konservatif bir değerle sınırlandırmaktadır. Oberholster ve Davies (1986).37 dökülür. Sonuçlar daha sonra Şekil 3. Kimyasal metod (ASTM C289) Agregaların potansiyel alkali-silis reaktifliği için standart deney metodudur.

kalsit.2. magnezit. Agrega bünyesindeki reaktif bileşenlerin belirlenmesinde oldukça kullanışlıdır. Agreganın petrografik analizi (ASTM C295) Agregaların petrografik açıdan incelenmesi için standart metottur. agregaların petrografik analizi ve betonda kullanılan agregaların saha performansları dikkate alınarak çizilmiştir. Deney sonuçları. zorlanmış veya mikro-granüle kuvars içeren veya meta-grovak.38 sonuçlardan bir tanesi bile eğrinin sağındaki bölgede yer alırsa agreganın yüksek alkali içerikli betonda kullanımının zararlı genleşmelere yol açabileceği söylenebilir. magnezyum veya demirli karbonatlar ile antigorit (serpentin) gibi magnezyum silikatlar içeren agregalar için doğru sonuçlar vermeyebilir. 60 50 Zararsız Potansiyel zararlı Rc (mmol/lt) 40 30 20 10 0 Zararlı 10 Sc (mmol/lt) 100 Şekil 3. metakuvars ve benzeri kayaçlardan oluşan yavaş ve geç silis-silikat reaktivitesi olan agregaların davranışlarını belirlemede kullanılamaz. Đncelenmenin güvenirliği.1 Alkalinitedeki azalma-çözünmüş silis grafiği 3. metasilttaşı.5. Bu eğri. yüksek alkali içerikli harç çubuğu genleşmeleri. bu deney. Ayrıca. dolomit. minerallerin cins ve yüzdelerine göre kayacın . petrografların bilgi ve deneyimine bağlı olmaktadır. Petrografik inceleme. siderit gibi kalsiyum.

belirli bir agregaçimento kombinasyonunun reaktifliği hakkında petrografik analizin tek başına sonuç veremeyeceğini. Petrografik analiz. Agregalardan alınan ince kesitlerin optik mikroskop yardımıyla incelenmesi sonucu içeriklerinde bulunan potansiyel reaktif mineral fazların (reaktif silis) teşhisi mümkündür. Xışını yayılımı ve tarayıcı elektron mikroskobu gibi yöntemler de reaktif silisin saptanmasında faydalıdır. 1988). zarar gören beton ve harç numunelerden alınan ince kesitler üzerindeki çalışmalar sonucu meydana gelen etkinin ASR sebebi ile olup olmadığını tanımlayabilmek mümkündür. ancak deneyimli petrografların agregaların davranışı hakkında bir fikir öne sürebileceklerini belirtmiştir. beton veya harç numuneleri ile deneyler uygulanmadan önce petrografik analizin uygulanması hem zaman kazandırmak açısından hem de uygulanacak metodun agrega tipine göre seçimini kolaylaştırmak açısından önerilmektedir (Bérubé ve Fournier. Gerçekten de. Agregaların reaktivitesinin tespitinde önemle vurgulamak gereken nokta ilk önce yapılacak işin petrografik analiz olduğudur. agregaların seçimi ve reddinde kullanılacağı gibi. Hobbs. Agregaların yanı sıra. işlemin devamında uygulanacak deney metotlarının seçimi hakkında fikir vererek zaman kaybı ve boş uğraşlardan korunmayı sağlar.39 adlandırılması işlemidir. Grattan-Bellew (1990). . Agregaların geçmiş performansları ile ilgili veriler bulunduğu takdirde bunların kullanımı veya reddi konusunda deneyimli petrografların karar vermesi mümkün olabilmektedir. Petrografik incelemeyi uygulayan kişinin bu konudaki deneyimi önemli bir faktördür. 1992). bazı deney metotları bazı tip agregaların reaktivitesini saptayamazken bazı deney metotları ise belirli tipte agregalar için fazla şiddetli şartlar oluşturabilir (Bérubé ve Fournier. 1992. ASR üzerinde kimyasal metotlar.

Bu tür katkılar kullanıldığında yararlı etki görülmeyebilir. (1992) aşağıdaki ana teorileri gözden geçirmiştir: Katkı maddeleri.1992). Mineral katkılar. sertleşmiş betonda ASR sebebiyle meydana gelebilecek zararlı genleşmeleri kontrol etmesi mümkün olan tüm metodlar arasında puzolanik veya mineral katkıların kullanılmasının betonun durabilitesini ve ASR etkilerine karşı direncini arttırması bakımından avantajlara sahip olduğu kabul edilmiştir. Glasser. .40 4. Beton imalatında mineral katkıların ana malzemelerden biri olarak kullanımı. enerji tasarrufu ve çevrenin korunumu açısından da fayda sağlamaktadır (Swamy. çimento hamurundaki Ca(OH)2 içeriğini azaltarak pH’ını düşürmektedir. alkalilerin reaktif agregaya göçü yavaşlamaktadır. pH’ın Ca(OH)2. portland çimentosundan daha az reaktif oldukları ve daha düşük oranlarda alkali açığa çıkardıkları için seyreltici görevi görürler. C-S-H ve boşluk çözeltisi arasındaki denge ile belirlendiğini ve bunların tek başlarına miktarlarından bağımsız olduğunu belirtmiştir. MĐNERAL KATKILARIN ASR GENLEŞMELERĐNE ETKĐSĐ Mineral katkılar. kendi başına bağlayıcı özelik taşımayan. Bazı mineral katkılarda ise çimentodan daha fazla çözünebilen alkali bulunmaktadır. Mineral katkıların ASR genleşmesini azaltmasında hangi mekanizmanın baskın olduğu konusunda tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Ancak Glasser. kar sağlamasının yanısıra teknik. sadece çimento içeren karışımlara nazaran daha yüksek efektif su/çimento oranına sahiptir ve bu da alkali içeriğinin daha da seyrelmesine yol açar. ince öğütüldüğünde ve nemli ortamda çimento hidratasyonu sonucu açığa çıkan kireç ile reaksiyona girerek bağlayıcı özeliğe sahip bileşenler oluşturan silisli veya silisli-alümünli malzemelerdir. Günümüzde. Katkı içeren karışımlar. boşluk ve agrega-matris arayeri iyileştirmesi yaparak daha düşük geçirimliliğe yol açmaktadır. Katkı maddeleri. Bu sayede.

ve bir öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu seçilmiştir.41 Katkı maddesi içeren sistemler. Bu karışımların ASR genleşmesini iki reaksiyonla azalttığı düşünülmektedir: (1) betonun geçirimliliğini düşüren ve alkali iyonlarının bir kısmını hapseden puzolanik reaksiyon. reaksiyonun oluşumu ve reaksiyon ürünlerinin kompozisyonundaki değişim ile harç çubuğu genleşmeleri incelenmiştir. Ca/Si oranına bağlıdır.2-14A metoduyla incelenmiştir (Duchesne ve Bérubé. Portland çimentosu hamurunda C-S-H’ın tipik Ca/Si oranı 1. Şist. iki farklı alkali silis reaktif agrega kullanılarak CSA-A23. Buharlaşabilen su içeriği. çimento harcının alkali silis reaktivitesini düşürmede sekiz mineral katkının etkisi incelenmiştir. Bu durumda.8 iken mineral katkı kullanıldığında bu oran düşmektedir. Na+ ve K+ gibi katyonlar boşluk suyunda kalır. Xu vd. kullanılan katkıların tipine. (2) alkali iyonlarının çoğunun tüketilmesi ile alkaliler ile agrega arasındaki reaksiyonun engellenmesi. (1995) bir çalışmasında. katkıların alkali-silis reaksiyonunu azaltmada etkisi karışımların kimyasal kompozisyonuna bağlı olmaktadır. yoğunlaştırılmış silis dumanı. Mineral katkıların genleşmeyi önleme mekanizmaları büyük oranda. kum içerisinde bulunan tek reaktif bileşen olup. F sınıfı uçucu kül. C-S-H’ın yüzeyindeki yük. alkalileri sadece portland çimentosu ile hazırlanan karışımlardan daha güçlü bir şekilde bağlarlar. inceliğine ve kullanım oranına bağlı olarak değişmektedir. Diğer bir araştırmada. Kimyasal etkisi olmayan dolgu malzemesi sadece “seyreltme etkisi” yaratırken. altı farklı mineral katkı ilavesinin ASR’na karşı uzun süreli etkisi. Bununla ilgili. atık içeren üç farklı camsı malzeme.3’den düşük olduğu durumlarda C-S-H’ın yüzey yükü negatif olur ve C-S-H ile alkali katyonları birleşir. Ca/Si oranı 1. cam elyafı alkali-silis kontrolünde yeterince etkili olmaktadır. 2001).2-1. Mineral katkı olarak farklı kompozisyonlarda üç uçucu kül. ASR genleşmelerini durdurma amaçlı kullanılan mineral katkıların . öğütülmüş cam elyafı. ve iki adet kimyasal etkisi olmayan filler malzemedir (karbon ve kalsiyum karbonat). Katkılar. ASR genleşmesini azaltmada mineral katkıların etkisi ile ilgili bir çok deneysel araştırma bulunmaktadır. reaktif agreganın tipine. Ca/Si oranı yüksek olduğu takdirde C-S-H’ın yüzey yükü pozitif olmakta ve C-S-H liflerinde anyonlar emilmektedir. iki silis dumanı.

Hatta.4. . riyolitik tüf ile hazırlanan yüksek-alkali kontrol örneğinden daha yüksek genleşme vermektedir (Şekil 4. 2001). düşük alkali iyon konsantresinde ölçülen beton örnekleriyle belirlenmiştir.04 olduğunu belirlemiştir. Mineral katkı içeren karışımları değerlendirmede CAN/CSA-A23.2). Yeterli oranlarda iyi mineral katkı kullanılmış olsa bile alkali iyon içeriğinin arttırılması zararlı genleşmelere sebep olmaktadır. düşük alkali içerikli çimento kullanımıyla karşılaştırılmıştır.1 .2-14A metodu kullanımı ile 2 yıllık genleşme limiti önerilmiştir. Çalışmanın sonuçları. kapalı fitilli plastik kaplarda su üzerinde kürlenen beton prizmalarından dışarıya alkali süzülmesi ve ASR reaksiyon ürünlerinin bünyelerine alkali bağlaması sebebiyle oluşur. Boşluk çözeltisinin hidroksit iyon konsantrasyonunu belirlemek amacıyla farklı mineral katkılarla hazırlanan hamur örnekleri üzerinde yüksek basınç boşluk çözeltisi çıkarma yöntemi uygulanmıştır. tüm karışımların deneyi için yaklaşık 2 yıllık kürden sonra genleşme eğrilerinin yassılaştığını göstermektedir. Duchesne ve Bérubé (2001)’in 9 yıllık beton prizma deneyi ölçümleri sonucunda. Reaktivitesi fazla olan agregalar.3). Deneyi daha uzun bir periyoda çekmek uygun değildir. %5 silis dumanı kullanımı beton genleşmelerini önlemede yeterli görülmemektedir. betonda ASR azaltmada kullanılmamalıdır (Şekil 4. Genleşmeleri düşük alkali-çimento ile hazırlananların altına kadar düşüren %40 uçucu kül-A ve uçucu kül-B kullanımı %50 yüksek fırın cürufu kadar etkili olmuştur (Şekil 4. Bu fenomen.42 performansı. Uçucu kül-C gibi alkali içeriği yüksek uçucu küller.3). düşük alkalili çimento ile hazırlanmış kontrol örneklerinin genleşmelerinin yaklaşık %0. Mineral katkı oranı ve betonun toplam alkali içeriği betonun genleşmesini kontrol eden önemli faktörlerdir (Duchesne ve Bérubé.

43 Şekil 4. 2001) . 2001) Şekil 4.1 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği. %LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé.2 Đki reaktif agrega ve iki farklı oranlarda silis dumanı ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği. %LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé.

%LA-düşük alkali kontrol örneği) (Duchesne ve Bérubé.3 Đki reaktif agrega ve farklı oranlarda uçucu kül ile beton prizma genleşmeleri (%0-yüksek alkali kontrol örneği.44 Şekil 4. 2001) Mineral katkıların etkinlikleri aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır: .

sülfatlar gibi çeşitli dış etkilere ve alkali-agrega reaksiyonuna karşı durabiliteyi arttırır. alkali-silis reaksiyonları daha az miktarda oluşmaktadır (Metha. beton henüz taze haldeyken çimentonun alkalileriyle reaksiyona girer. geçirimlilik ve hidratasyon ısısını azaltır.45 4. Bu reaksiyonun beton taze iken hızla oluşmasının sebebi. Yeterli miktarda silis dumanı kullanıldığında. Silis dumanı. silis dumanının inceliğinin çok yüksek olmasıdır. Betonun dayanım kazanmasından önce gelişen bu reaksiyon zararlı genleşmeler ve çatlaklara yol açmaz.1 µm ’den az. alkali içeriği ve inceliğine bağlıdır. karbon. Silis dumanı toz halinde. kullanım yüzdesine. geniş özgül yüzeyi ile alkalileri bağlayarak boşluk çözeltisinin alkali konsantrasyonunu düşürür. inceliği sebebiyle betonun su isteğini arttırması. ayrıca buz çözücü tuzlar. Ancak. Silis dumanının ASR üzerindeki etkisi. alümin (Al2O3). 1985).1. Çimento ağırlığının %5-%15’i kadar silis dumanı kullanılmasıyla üretilen betonlarda. demir oksit (Fe2O3). yaklaşık çimentonun inceliğinin yüzde biri kadardır. su-azaltıcı kimyasal katkılarla işlem görerek veya sulandırılarak piyasaya sunulur. Betonda kullanımı. çimentonun tipi. yoğunlaştırılarak. beton gerekli dayanımı kazanmadan önce çimento ve silis dumanı tarafından ortama salıverilen sodyum ve potasyum iyonlarının büyük kısmı reaksiyon esnasında tükenir. (yanmamış kömür artığı). basınç dayanımını arttırır. Yoğun bir yapı oluşturarak betonun geçirimliliğini azaltır. silikon metalinin veya silikonlu metal alaşımlarının üretimi esnasında ortaya çıkan gazın hızlı soğuyarak yoğunlaşması sonucunda elde edilen ve %85-%98 kadar silis içeren amorf yapıya sahip yüksek incelikte bir üründür. sıkıştırılarak. Silis Dumanının ASR’na Etkisi Silis dumanı. kimyasal kompozisyonuna (SiO2 ve alkali içeriğine). ayrışma. magnezyum oksit (MgO) ve alkaliler (Na2O ve K2O)’dir. yapısında fazla miktarda SiO2 bulundurması ve çok ince partiküller halinde olması sebebiyle üstün puzolanik özeliklere sahiptir. Ortalama tanecik çapı 0. kanama. Ayrıca silis dumanının amorf halde bulunan silis içeriği. silis dumanlı . betondaki alkali miktarının azalmasıyla. Silis dumanının kimyasal yapısındaki ikincil bileşenler.

Uçucu kül. elektrik enerjisinin üretimi için toz haline getirilmiş kömür yakılmaktadır. atmosfere salıverilmeden bacalardaki filtreler tarafından tutulur. Ayrıca. Antrasit veya bitümlu kömürden elde edilir. (C)) içerirler. Açığa çıkan külün yaklaşık %80’i baca gazıyla beraber dışarı “uçar”. 4. çeşitlerine göre farklı miktarlarda kalsiyum oksit (CaO). Linyit veya subbitümlu kömürden üretilir. Bunlar literatürde uçucu kül olarak adlandırılır. Yüksek oranda (%10’dan fazla) CaO içeren uçucu kül puzolanik özelliğin yanısıra bağlayıcı özellik de gösterir. silis (SiO2). Uçucu küller. alümin (Al2O3) ve demir oksit (Fe2O3)’tür. Sertleşmiş betonda ise dayanım kazanma hızını yavaşlattığından erken yaşlardaki dayanımı düşürürken ileri yaşlardaki dayanımı arttırır. Kireç içeriği %10’dan yüksek olabilir. taze betonda sabit su/çimento oranında işlenebilirliği arttırır. puzolanik özeliği sayesinde oluşturduğu ikincil C-S-H’larla yapıyı daha . C sınıfı ve F sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır. Uçucu küllerin ana kimyasal bileşenleri. uçucu kül. Puzolanik ve bağlayıcı özellik taşır. Uçucu kül puzolanik özellik gösterir. Kömürün yakılması sonucu çeşitli gazlar ve yanmamış katı atıklar ortaya çıkar. F sınıfı uçucu külün SiO2+Al2O3+Fe2O3 içeriği %70’den fazladır.46 betonun plastik büzülme sebebiyle çatlamaya yatkın olması gibi etkiler kullanım esnasında göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. %10’un üstündeyse yüksek-kireçli uçucu kül olarak adlandırılır. ASTM C618’e göre uçucu kül. magnezyum oksit (MgO). Uçucu Külün ASR’na Etkisi Termik santrallerde. katkılı çimento üretiminde kullanıldığı gibi betonda belirli oranlarda çimento veya ince agrega yerine de kullanılmaktadır. sülfürtrioksit (SO3) ve yanmamış kömür parçacıkları (karbon. C sınıfı uçucu külün SiO2+Al2O3+Fe2O3 içeriği %50’den fazladır. Uçucu külün kireç içeriği %10’un altındaysa düşük-kireçli uçucu kül. Sadece puzolanik özellik gösterir. Silis dumanının ASR genleşmelerine etkisi ile ilgili önemli çalışmalar bu tezin 2.2. bölümünde derlenmiştir. Bu küller.

çeşitli alkalin tuz çözeltisine maruz bırakılmasıyla genleşmelerini ve mikroyapısını incelemiştir. Çalışmada.1998) Uçucu kül. beton içerisinde çakmaktaşı parçalarının önemli derecede reaksiyon belirtisine rağmen.47 yoğun hale getirir. agrega-harç arayerini iyileştirir ve bu sayede betonun geçirimliliğini azaltır. çeşitli kimyasal ve fiziksel etkilere karşı betonun durabilitesi artar. 80°C’de tutulmuş portland çimentosu (OPC) betonunun genleşmesinde kirecin etkisi (Bleszynski ve Thomas. Bleszynski ve Thomas (1998) yaptığı deneysel çalışmada. Şekil 4. Bu sebeple.4 1M NaOH. boşluk çözeltisi kimyasındaki değişikliklerin dışında uçucu külün alkali-agrega reaksiyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. genleşmeleri azaltmada 1M NaOH’de. 80°C’ye maruz bırakıldığında uzun periyotta dahi (3 yıl) etkili bulunmuştur.4’te 80°C’de 1M NaOH çözeltisinde kürlenen portland çimentosu betonunda kireçtaşı agregasının etkisi görülmektedir. farklı oranlarda uçucu kül ile reaktif çakmaktaşı agrega içeren beton karışımlarının. Şekil 4. Yüksek oranlarda uçucu kül (%40). genleşme hasarı ve .

1998) Uçucu kül içermeyen bozulmaya uğramış kontrol numuneleri ile %40 oranında uçucu kül içeren beton arasındaki en belirgin fark. muhtemelen kendisi genleşme kuvvetleri oluşturur veya alkali silikat solüsyonunun reaksiyon bölgesinden difüzyonunu önleyen yarı geçirgen membran gibi davranır ve bu sayede ozmotik basınç yaratmaktadır. uçucu kül kullanılmamış karışımda agrega taneleri kenarında kalsiyum-alkalisilis oluşumudur. 80°C’de tutulmuş %25 çakmaktaşı kumu içeren uçucu küllü betonun genleşmesi (Bleszynski ve Thomas. Portland çimentosu beton örneklerinde jel dağılımı.48 çatlakları önlemektedir (Şekil 4. Şekil 4. agrega-çimento birleşimi sınırında yüksekkalsiyum reaksiyonu.5 1M NaOH. Reaksiyon ürünü alkalilerin şerit halinde yayılmaları dikkat çekicidir.5). Bu reaksiyon. Kalsiyum-alkali-silis reaksiyon hattı. bununla birlikte bitişiğinde yüksek-sodyum silis jeli ve bunu takip eden yüksek-potasyum silis jelinden meydana . portland çimentosu betonunda bazı reaktif çakmaktaşı taneciklerinin etrafında oluştuğu gözlemlenmektedir. %40 uçucu kül içeren betonda çimento-agrega birleşiminde muhtemelen Ca(OH)2 azalmasından dolayı gözlenmemektedir. Bu durum.

Şekil 4. Şekil 4. Bu jel içerisinde. iğnemsi bir yapı göstermektedir.8. Uçucu küllü betonda yüksek kalsiyum sınır reaksiyonu yokluğunda. Yüksek-potasyum silis jeli kristalin. amorf bir yapı göstermektedir.9) Şekil 4. Yüksek-sodyum silis jeli ise şekilsiz. uçucu kül içeren beton örneklerinde yükseksodyum jeli çevresindeki çimento matrisi içerisine dağılmakta. iç basıncın azalmasıyla çimento matrisinin gözenek yapısına doğru kolaylıkla dağıldığı görülmektedir. yüksek sodyum jelinin. Yüksek-kalsiyum içeren jelin bulunması halinde reaksiyonunun önlendiği. Şekil 4. Düşük kalsiyum alkali-silis jeli dağılım örneği uçucu kül betonlarına kıyasla portland çimentosu betonlarında fark edilmektedir.7. yüksekpotasyum jeli ise orijinal agrega sınırında kalmaktadır. G=jel (Bleszynski ve Thomas.6 Örnek L1b (1M Na/KOH 38°C’de %0 uçucu kül) BSE görüntü.49 gelmektedir. amorf yapıda yüksek sodyum jeli ve kristalin iğnemsi yüksek potasyum jeli ile karakterize edilen ayırıcı “çevreleme” oluştuğu görülmektedir.1998) . (Şekil 4. çatlamış çakmaktaşı taneleri ve jel dolu çatlaklar F=çakmaktaşı.6.

L=kireçtaşı (Bleszynski ve Thomas.50 Şekil 4.1998) . F=çakmaktaşı.1998) Şekil 4.8 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül) BSE görüntü. L=kireçtaşı (Bleszynski ve Thomas. G=jel. büyük jel dolu çatlaklar C=çatlak. kısmi tepkimede bulunmuş çakmaktaşı taneleri F=çakmaktaşı G=gel.7 Örnek L1a (1M NaOH 80°C’de %0 uçucu kül) BSE görüntü.

Uçucu küllerin çimento hamuru örneklerindeki boşluk suyu alkalinitesini düşürmede ve buna bağlı olarak genleşmeleri kontrol etmede etkili olduğu bulunmuştur. Ancak. Sonuçlar. genleşmeyi iki yılda %0. reaksiyona uğramış çakmaktaşı ve yüksek sodyum jelinin çevre çimento matrisine doğru dağılması (Bleszynski ve Thomas. reaktif agrega. Çalışma. genleşme derecesini tahmin etmede veya genleşmeyi uygun limitte durdurmada gerekli minimum uçucu kül seviyesini belirlemede kullanılamamaktadır. Belli bir uçucu kül oranında.10). kalsiyum reaksiyon sınırı bulunmayan.1998) Shehata ve Thomas (2000).04 sınırında tutarak belirlenmektedir. uçucu kül kimyasal kompozisyonunun genleşmelerde etkili olduğunu göstermektedir. uçucu kül kompozisyonunun ASR genleşmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. veriler.9 Örnek L9a (1M NaOH 80°C’de %40 uçucu kül). Farklı uçucu küllerin performansları boşluk suyu kompozisyonuna dayanarak açıklanabilmektedir. BSE görüntü. külün kalsiyum veya alkali içeriği arttıkça veya silis içeriği düştükçe genleşme artmaktadır. Minimum yer değiştirme oranı. beton prizmalarının genleşmelerini katkısız kontrol numunelerine kıyasla düşürmektedir (Şekil 4. Bütün uçucu küller.51 Şekil 4. Numunelerin boşluk suyu alkalinitesini düşürmede . farklı tip ve oranlarda uçucu kül içeren beton prizma ve harç çubukları üzerinde yapılan deneylerin sonuçlarını kapsamaktadır.

. Deneyler.10 Uçucu kompozisyonu ve çimento yerine kullanma oranının ASR genleşmeleri üzerine etkisi (Shehata ve Thomas.47 olduğunda C sınıfı uçucu külün de genleşme azaltmada yeterince etkili olduğu görülmüştür. ASR genleşmeleri kontrolünde daha yararlı bulunmaktadır. yer değiştirme oranı çimento ağırlığının %35’ine yükseltildiğinde ve S/Ç oranı 0. ASR kaynaklı genleşme kontrolünde puzolanların yararını değerlendirme anlamında hızlandırılmış harç çubuğu deneyi kullanımını desteklemektedir.52 daha etkili bulunan uçucu küller. yüksek su/çimento oranına sahip ve kuvvetli alkali çözeltisinde tutulan harç çubuklarını kullanarak yaptıkları deneysel çalışmada. uçucu külün sınıfından bağımsız olarak büyük genleşme oluşturduğunu belirlemiştir. Ancak. %20 uçucu kül kullanımı genleşmeleri azaltmada yeterli olmamıştır. Şekil 4. C sınıfı uçucu küle göre genleşmelerde daha çok azalma sağladığını göstermiştir. F sınıfı uçucu külün. Çalışmadaki veriler. (2002). 2000) Shon vd. Genelde. uçucu kül içeren harç çubuklarında genleşmeler daha düşüktür. ancak S/Ç oranı 0.47 olduğunda.

Thomas ve Innis (1998) reaktif silisli kireçtaşı ile beton prizma deneyi (CSA A23.1 Ek B. Camsı yapıdaki cüruf kurutularak öğütüldüğünde hidrolik bağlayıcı özelik gösterir. Cüruflar yavaşça soğutulursa yapısında melilit veya mervinit minerallerini kristalleşir. araştırmalarda kullanılan uçucu küllerin ve çimentoların kimyasal ve mineralojik özeliklerinin ve agregaların reaktivitelerinin farklı olmasıdır.. genleşmesinde yeterli azalma görülmemiştir. ASR’nun kontrolü için %50 oranında yüksek fırın cürufunun çimento yerine kullanımının gerekli olduğunu vurgulamaktadır. ancak silis dumanı ve F sınıfı uçucu kül gibi kirece ihtiyaç duymaz (Hooton vd. 4.47 olan harç çubukları. 15001600OC sıcaklığındaki eriyik cüruf yaklaşık olarak. hidrate olmak için alkalin bir ortama ihtiyaç duyar. Bu cüruf. Her iki agrega için de kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O miktarı kütlece %1.04’ün altına düşürdüğünü belirtmiştir. Yüksek Fırın Cürufunun (YFC) ASR’na Etkisi Demir cevherinden demir üretimi esnasında yüksek fırında kireçtaşı veya dolomit varlığında erimiş cüruf oluşur. Ancak yapılan araştırmalar. Bu mineraller çok az bağlayıcı değer taşıdığından bu gibi cüruflar beton agregası veya yol temel tabakası olarak kullanılabilir. Çelişkilerin sebebi. az reaktif agregalarda daha az miktarda yüksek fırın cürufunun etkili olabildiğini göstermektedir. Kanada Standardı CSA 23. %30-40 oranında SiO2 ve %40 oranında CaO içerir. genleşmeyi standarttaki 24 aylık sınır değeri olan %0. ki bu portland çimentosunun kompozisyonuna benzemektedir.53 %20 C sınıfı uçucu kül içeren ve S/Ç oranı 0.3. erimiş haldeki demirin üzerinden akar ve ayrık halde depolanabilir. Suda granüle edilerek (peletleme yöntemi ile) hızlıca soğutulduğunda camsı bir yapı oluşur. yüksek alkali çimento varlığında.25’tir (Şekil . Bu yapı. Uçucu küllerin çeşitliliği sebebiyle araştırmacılar ASR’na olan etkileri hakkında çoğu zaman çelişkili görüşler öne sürmüştür. Daha az reaktif agrega olan grovak içeren çakıl ile %35 oranında yüksek fırın cürufu kullanımı halinde genleşme kritik sınırın altına düşmektedir. 2000).2-14A) uygulamış ve %50 oranında cüruf kullanımı.

2 0.54 4.4 0.35 0.1 0. 1998) 0.25 0.45 0.12 Spratt agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği (Thomas ve Innis.12). 1998) .15 0.3 0.05 0 0 1 2 3 4 6 9 12 18 24 Yaş (ay) Genleşme (%) Kontrol % 25 Y FC % 35 Y FC % 65 Y FC Şekil 4. 0.2 0.1 0.3 0.11 Sudbury agregası ve çimento yerine farklı oranlarda YFC içeren beton numunelerin genleşme-zaman grafiği (Thomas ve Innis.35 0.11 ve 4.05 0 0 1 2 3 4 6 9 12 18 24 Yaş (ay) Genleşme (%) Kontrol % 25 Y FC % 35 Y FC % 65 Y FC Şekil 4.25 0.15 0.

64 0.40 0.1). Yüksek fırın cürufunun toplam alkali içeriği (asitte çözünebilir alkali) kütlece %0.50 . Tablo 4. cAc çimentonun.28 0.25 0.13’de bu yaklaşım göz önüne alınarak çizilmiş genleşme/efektif alkali içeriği diyagramı görülmektedir.54 0. kötü sıkıştırılma sebebiyle hapsolan hava miktarı ve dayanım kazanma hızı gibi diğer parametreler de yüksek fırın cürufu kullanılan betonlarda ASR genleşmelerini etkiler.97 Efektif eşdeğer Na2O içeriği: % 0.27 0. Barlow ve Jackson (1988).40-0.30 0. üç adet yüksek fırın cürufu üzerinde yaptıkları araştırmada yüksek fırın cürufu efektif alkali içeriklerinin toplam (asitte çözünebilir) alkali içeriklerinin kütlece %39’u ile %63’ü arasında olduğunu bulmuştur. ASR sebebiyle oluşabilecek genleşmelerin. Betonlar için efektif alkali içeriği sınır değeri 4 kg/m3 olarak belirlenmiştir.68 Eşdeğer Na2O içeriği: % 0.1 Yüksek fırın cürufu alkali ve efektif alkali içerikleri (Hobbs.57 0.55 En kritik silis/alkali oranında. Şekil 4.56 0. karışımın priz süresi.52 Asitte çözünebilir K2O: % 0.44 0. Hobbs’un derlediği verilerde görüldüğü üzere (Tablo 4. Yüksek fırın cürufunun inceliği. gAg ise cürufun efektif alkali içeriğini ifade etmektedir. Şekilde. betonun birim hacminde bulunan toplam hidroksil iyonu konsantrasyonuna bağlı olduğundan önceki bölümlerde bahsedilmişti. yüksek fırın cürufu efektif alkali içerikleri toplam (asitte çözünebilir) alkali içeriklerinin %50’si kadardır.3 ile %2.31 0.45 0. Yüksek fırın cürufundaki alkaliler camsı fazlarda bağlı bulunmakta ve portland çimentosuna nazaran daha yavaş bir şekilde ortama salıverilmektedir.6 eşdeğer sodyum oksit değerleri arasında değişmektedir. Bu sebeple yüksek alkalin portland çimentosunun bir kısmının yüksek fırın cürufu ile yer değişimi sonucu betonda mevcut alkali iyon konsantrasyonundaki değişimler genleşmeleri de etkilemektedir. 1988) Tablo YFC A B C D Asitte çözünebilir Na2O: % 0.

13 Beton numunelerin genleşme/efektif alkali içeriği grafiği (Hobbs. 1988) .56 Şekil 4.

ve silis dumanı gibi maddeler belirli oranlarda karıştırılabileceği belirtilmektedir (Karahan vd. puzolanlar alkalilerle reaksiyona girerek alkalileri tüketir ve genleşme yaratmayan ürünler oluşturur. ileri yaşlardaki dayanımı arttırmak. doğal puzolanlar.57 4. Tablo 4.. Doğal Puzolanların ASR’na Etkisi “Puzolan” terimi aslında şiddetli yanardağ patlamaları sonucu oluşan camsı piroklastik malzemeler için kullanılmaktadır. Bu bağlamda iki olay gerçekleşir: birincisinde. (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) oksitleri ile asit-baz reaksiyonu biçiminde tepkimeye girmesiyle meydana gelir. betonda genleşme yaratan reaksiyonlara karşı etkili oldukları bilinmektedir. Puzolanların ASR’unu azaltmadaki etkisi. uçucu kül. öğütülmüş yüksek fırın cürufu. kimyasal dayanıklılık ve mekanik dayanımdaki artışın esas nedeni olduğu belirtilmektedir. sönmüş kirecin ve alkalilerin. Ekonomik kazanç sağlamak veya erken hidratasyon ısısını azaltmak. puzolanların reaktivitesine bağlıdır ve bu etki çimento yerine kullanılabilecek miktarı belirler. Kil. bu reaksiyon. su sızdırmasını azaltmak.2’de doğal puzolan olan . silis dumanı gibi yapay malzemeler için de “yapay puzolan” terimi zaman zaman kullanılmaktadır. ve zararlı çözeltilerin beton içine sızmasına karşı direnci arttırmak amaçları için portland çimentosuna veya katkılı portland çimentosuna. Çimento hamurunda gözenek yapısındaki iyileşme (azalma) biçiminde fiziksel olarak kendini gösteren puzolanik reaksiyon. şeyl ve zeolit gibi betonda kullanılan doğal malzemeleri de “doğal puzolanlar” olarak gruplandırmak mümkündür. alkaliagrega reaksiyonu tahribatına veya sülfat tahribatına direnci arttırmak. Puzolanların.4. Literatürde uçucu kül. Şekil 4. Ayrıca. C-S-H (kalsiyum-silikat-hidrat) ve kalsiyum-alümino-silikat miktarlarında artış olur. ikincisinde de. portland çimentosunun hidratasyonu esnasında ortaya çıkanlara benzer biçimde. Kireç-puzolan reaksiyonu sonucu boşluk çözeltisi pH’ının düşmesi neticesinde puzolanlar etkili olur. 2005).14’de Mehta’nın Santorin toprağı kullanarak elde ettiği genleşme sonuçlarını görmekteyiz. Bir portland çimentosu ve puzolan karışımı reaksiyona girdiği zaman. serbest sönmüş kireç miktarı zamanla azalır. yüksek fırın cürufu.

009 0. Rusya. Almanya. Meksika.B.044 0. Fransa.017 0.026 0.7 0. Japonya.320 0.028 0.14 Puzolanların ASR'na etkisi (Mehta.5 10 Genleşme (%) 1 Ay 0.012 6 Ay 0.035 0.025 0.017 0. Türkiye.026 0.4 0. Çimento 0. ve Hindistan..090 0.002 3 Ay 0. A.017 0.2 Puzolan türü ve miktarının ASR genleşmelerine etkisi (Mehta. 1981) Tablo 4.049 0.150 0.260 0.042 0. 1981) Mineral Katkı Kütlece çimento yerine kullanım oranı (%) 10 15 25 5 7.020 0. Çin. doğal puzolan .D.6 %10 puz %20 puz %30 puz Genleşme (%) 0.5 0.014 0.3 0.023 0.2 0. Đtalya.150 0.58 riyolitik süngertaşı ile silis dumanının farklı oranlarda kullanımının ASR genleşmelerine olan etkisi görülmektedir.021 Kontrol Riyolitik Süngertaşı Riyolitik Süngertaşı Riyolitik Süngertaşı Silis Dumanı Silis Dumanı Silis Dumanı Yunanistan.021 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 Kür süresi (ay) Şekil 4.005 0.002 0. Đspanya.014 12 Ay 0.062 0.

MK içermeyen betondaki genleşen . önemli miktarlarda doğal puzolan katkılı-çimento kullanan ülkelerdir. Gözenek yapısında büyük gelişme gösteren ve böylece zararlı çözeltilerin betona etkisine karşı direnç sağlayan MK etkili bir puzolan olarak görülmüştür. özellikle hidrolik yapılarda ve kütle yapılarında puzolan-katkılı portland çimentosu A. Araştırmacılar.B.01’den daha aza düştüğü görülmüştür. Doğal kaynaklı puzolanların bu tür kullanımları Avrupa’da. Amerika’da olduğundan daha yaygındır (ACI 232. Standart PÇ yerine %1015 oranında MK yerleştirildiğinde genleşmelerin %0. puzolanik malzeme içeren harç ve betonun durabilite özelliklerinde önemli derecede gelişme görülmesidir.B. O yıllardan günümüze kadar. Bir başka çalışmada.45 genleşme gösterdiğini belirmiştir..59 kaynaklarının bulunduğu ülkelerdir. Kostuch vd. Diğer bir neden ise. MK içermeyen beton numunelerinin 6-9 ay sonra %0. Çin.D. Son yıllarda harç ve betonda puzolanik malzeme olarak metakaolin (MK) formunda kalsine kilin kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. portland çimentosu yerine %15 MK kullanımının. Brezilya.’de ilk puzolanlı portland çimentosu 1912’de Los Angeles su kemeri inşaatında kullanılmıştır. ve Meksika. A. Kontrol numunelerinde oluşan çatlaklar ve yüzey bozulması MK kullanılmasıyla elimine edilmiştir. portland çimentosu ile karıştırılarak kullanılmaktadır. ASR deneyleri Đngiliz Standart Şartname Tasarısı 812’ye göre 75 mm×75 mm×220 mm beton prizmaları ile yapılmıştır. portland çimentosu tüketimini minimize etmesi ve çevresel zararları azaltmasından kaynaklanmaktadır. (2001) yaptığı çalışma. (1993). 1994). Rusya ve Japonya’da 1930’lardan beri doğal puzolanlar. (1991).’de yaygınlıkla kullanılagelmiştir. Sabir vd.1R-94. atık ve endüstriyel yan ürünlerinin kullanımının. Türkiye. Bunun yaygınlaşmasının nedeni. betonda ASR’dan kaynaklı genleşmeleri büyük oranda azalttığı görülmüştür. kimyasal etkisi olmayan kireçtaşı agrega ve silisli şist reaktif kum içeren karışımlar kullanarak ASR’nu engellemede MK etkisini belirlemiştir. Walters vd. uygulamada MK’in harç ve çimento içerisinde ve ayrıca zararlı atıklar varlığında kısmi puzolanik katkı olarak kullanımını incelemiştir. Hindistan.D.

05 0 50 100 150 Yaş (gün) 200 250 300 0% 5% 10% 20% 30% Şekil 4. pişirilmiş kil ve şeyllerin ASR üzerindeki etkilerini incelemiştir.01) 0.60 ürünün “yüksek Ca2+ jeli” olduğu. Kaolinit kili için yapılan deney sonuçlarına göre.3 0.15’de görülmektedir.. özgül yüzey alanları 2510. 1998) . 1986). 5280. 6860 ve 8820 cm2/g olan dört farklı incelikte öğütülmüştür.(1950). Kullanılan tek tip çimentonun alkali içeriği NaOH çözeltisi yardımıyla ayarlanmış ve dökülen harç çubukları 38oC’de kürlenerek 180 günlük genleşme ölçümleri alınmıştır. MK’nin genleşme indirgemedeki rolü. (1998). 800oC’de pişirilen sodyum montmorillonit tipi killerin ASR’nu azaltmada etkili sonuç vermediği belirlenmiştir. 587-810oC arası pişirme en iyi sonucu vermiştir.05 0 -0. iki çeşit reaktif sentetik agrega ve bir çeşit potansiyel reaktif doğal agrega kullanılmıştır.1 0. 1032 oC’de pişirilen illit ve vermiküllit tipi killer de ASR üzerinde etkili olamamıştır (Cook. Mielenz vd.15 Doğal zeolit tozu katkısının ASR’nu önleyici etkisi (Naiqian vd. Naiqian vd. 0.25 Genleşme (x0. doğal zeolitin ASR genleşmesi üzerindeki etkisini incelemiştir. az miktarda Na+ ve K+ içerdiği ve bunların miktarlarının mevcut CH ve aktif silis miktarına bağlı olduğu belirlenmiştir. Doğal agrega ile özgül yüzey alanı 7000 cm2/g olan doğal zeolitin %10 oranında kullanıldığında zararlı genleşmeleri önleyebildiği Şekil 4. Deneyler sonucunda ASR sebebiyle oluşan genleşmenin toplam alkali miktarı ve agrega reaktivite seviyesinin yanısıra katkı maddesinin dozajına ve inceliğine bağlı olduğu belirlenmiştir.15 0.2 0. Benzer şekilde. serbest bulunan CH miktarını ve CH/SiO2 (aktif) oranını azaltarak şişen jelin oluşumunu önlemektir. Araştırmada. Zeolitler.

Çimento ve mineral katkıların kimyasal özelikleri belirlenmiştir. DENEYSEL ÇALIŞMA Tez kapsamında yapılan deneysel çalışma. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü (alkaliden önce ilk boy) sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanır.1. çimento yerine %5.61 5. Çimentonun özelikleri Deneysel çalışmada bir adet CEM I 42. Đlk kürün 80°C’de suda yapılmasının asıl amacı numunelerin alkali olmayan ortamda termik genleşmesinin oluşturulmasıdır. farklı reaktivitelere sahip dört ayrı agrega üzerinde normalde 24 saat olan ilk kür süresi 4. Çalışmanın diğer bir aşamasında ise iki farklı silis dumanının ASR genleşmeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.1’te verilmiştir.5 çimento kullanılmış olup Đzmir Çimentaş çimento fabrikasında belirlenen kimyasal özellikleri ile standart sınır değerleri Tablo 5. Đki farklı agrega ile hazırlanan ve benzer oranlarda iki tip silis dumanı içeren karışımlara ise beton mikrobar deneyi uygulanmıştır. 8. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C suda bekletmek yerine doğrudan 80°C NaOH çözeltisinde kürlenen örneklerin reaktiviteleri incelenmiştir. 5.1. 12. iki farklı amaçla gerçekleştirilmiştir. Bunların birincisi. ve mineral katkılar sağlanmıştır. 24 (kontrol) ve 48 saat olacak şekilde değiştirilerek ASTM C1260 deneyi uygulanmıştır. seçilen iki tip agregayla uygulanmıştır. çimento. ilk kür süresinin (80°C suda) değiştirilmesinin ASTM C1260 ve beton mikrobar deneyi sonuçlarına etkisinin incelenmesidir. Genleşme değerleri. Beton mikrobar deneyi ise yine aynı koşullarda. Bu deneylerde 4 farklı reaktif agrega kullanılmıştır. Bu amaçla. Bu amaçla. numuneler 80°C alkalin çözeltisinden çıkarılır çıkarılmaz soğutulmadan yapılır. Böylece ileriki ölçümler. Öncelikle agrega. Kimyasal analiz . Kullanılan malzeme 5. Agrega numunelerinin fiziksel özelikleri belirlenmiş ve deney yöntemlerinde belirtilen şekilde yıkanıp kurutularak deneysel çalışmaya uygun hale getirilmiştir.1. 10 ve 15 oranlarında kullanılarak ASTM C1260 deneyi uygulanmıştır. 2 tip silis dumanı. 16.

Tablo 5.23 Belirtilmedi TS EN 197 Sınırları (%) En çok 5 en çok 3.11 1.05 2.58.09 0. Buna rağmen.89 0. güvenli tarafta kalabilmek için araştırmada alkalinitesi yüksek bir çimento seçilmiştir.36 1. C2S: %18.9 değeri verilmektedir.70 3.5 en çok 1.27 62.11 0.51 1. Beton mikrobar yönteminde ise.68. C3A: %9. Buna ek bu yöntemde de. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi” çimentonun alkalinitesi ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemiştir.1 Kullanılan çimentonun ana bileşenleri Bogue formülleriyle aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: C3S: %52. Bunun sebebi ise harç çubuklarının 14 gün boyunca 1 M NaOH çözeltisi içinde beklemesiyle zaten alkalinitesi yüksek bir etkiye maruz kalmalarıdır.64 2.58.5 En çok 4 en çok 0.09’dur. kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği ile ilgili %0. C4AF: %9. kür esnasında dışarıdan yeterince NaOH eklendiği için çimentonun alkali içeriğinin önemli olmadığı belirtilmektedir.62 sonuçlarından görüldüğü gibi çimentonun eşdeğer Na2O yüzdesi 1.18 5.1 Kullanılan çimentonun kimyasal özelikleri Kimyasal Đçeriği SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Serbest CaO Na2O K2O Na2O (eşdeğer) Çözünmeyen Kalıntı Kızdırma Kaybı Klorür Miktar (%) 20.94 .

5 18.25 1285 1465 Altınoluk (5/15 mm) 2.5 0.2 Araştırılan agregaların elek analizi sonuçları Elek Boyutu (mm) 31. Agregaların özelikleri Deneysel çalışmada.6 8.8 5.55 1.5 0.0 5.3 Araştırılan agregaların bazı fiziksel özelikleri Fiziksel Özelik DYK Özgül Ağırlık Su Emme Kapasitesi (%) Gevşek BHA (kg/m3) Sıkıştırılmış BHA (kg/m3) Ahmetli 2.4 3.3 0. Harç karışımlarında 0/5 mm. doygun yüzey kuru özgül ağırlığı.65 1630 1770 Aliağa (5/15 mm) 2.4 2.3 1.47 2.85 1545 1675 .8 21.4 74. Agregaların elek analizi sonuçları ile su emme kapasitesi.2 ve 5. gevşek birim hacim ağırlığı (BHA) TS EN 1097-3.25 Đncelik Modülü Yüzde Geçen (%) Aliağa Altınoluk (5/15 mm) (0/5 mm) 100 99 100 34. öncelikle reaktivite potansiyeli olabilecek yöresel agrega numuneleri incelenmiştir.3’de özetlenmiştir. Tablo 5.9 2.6 25.6 55.6 92.6 35. beton mikrobar karışımlarında 5/15 mm olmak üzere iki farklı boy sınıfında agrega kullanılmıştır.4 33 11.7 54. doygun yüzey kuru özgül ağırlığı ve su emme oranı TS EN 1097-6 standardına göre belirtilmiştir.2 94.57 3.5 57.5 68.4 100 73 36 26. Agregaların tane büyüklüğü dağılımı TS EN 933-1 standardı.2.9 1.3 5. gevşek ve sıkıştırılmış birim hacim ağırlık özelikleri Tablo 5.03 1335 1465 Uşak 2.81 0.60 0.5 99.5 16 8 4 2 1 0.79 0.39 Ahmetli Aliağa (0/5 mm) 100 77.45 1380 1590 Altınoluk (0/5 mm) 2.66 Uşak 100 97.65 2.1.42 Tablo 5.5 0.67 1655 1770 Aliağa (0/5 mm) 2.1 12.34 Altınoluk (5/15 mm) 100 95.2 0.63 5.

8-%1.52 1. Tablo 5.11 belirlenmedi 0.4’de verilmiştir. Katkının üretici firma tarafından bildirilen diğer özelikleri Tablo 5.98 Çimento ağırlığının %0. Kimyasal katkı özelikleri Beton ve harç karışımlarında RHEOBUILD 181 R marka bir çeşit su azaltıcı katkı kullanılmıştır.53 0. katkının naftalin sulfonat esaslı olduğunu belirtmiştir.1.44 0.4.5 Kimyasal katkının özelikleri Özellik Yoğunluk (20°C) (g/ml) Suda çözünen klorür (%) Alkali içeriği (eşdeğer Na2O. Üretici firma.0087 0.000 5.42 0.635 6.98 1.64 5.1.92 0.88 0.52 0.4 Silis dumanının kimyasal özelikleri Kimyasal Đçeriği SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 Kızdırma Kaybı Cl Silis Dumanı-1 (%) 71.68 0.5’da verilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan iki tip silis dumanının Çimentaş çimento fabrikasında belirlenen kimyasal özelikleri Tablo 5.12 2. Tablo 5.32 7.3.4’ü . Silis dumanının özelikleri Deneysel çalışmada iki tip silis dumanı kullanılmıştır. %) pH Kullanım oranı Değeri 1.57 0.53 1.015 Silis Dumanı-2 (%) 92.86 4.136 0.89 belirlenmedi 6.

6’de görüldüğü üzere. 8. Altınoluk ve Uşak agregası silis kökenli doğal agrega olup. ASTM C1260 Standardına göre hazırlanan deney programı aynı şekilde uygulanmıştır. Altınoluk ve Uşak agregası. Kullanılan agreganın reaktivitesinin ve katkıların etkinliğinin tespitinde ayrıca Mikrobar Deney Metodu kullanılmıştır. Bu metotta. kontrol numuneleri ve değiştirilmiş ilk kür koşulları için 14 farklı karışım. . ASTM C1260 Standardı ile kontrol numuneleri ve değiştirilmiş ilk kür koşulları için 28 farklı karışım. Tablo 5. 12. “Beton Mikrobar Deneyi” uygulanarak 2 tip agrega. Aliağa ve Altınoluk agregası ile karışımlar hazırlanmıştır. Numunenin Hazırlanması ve Deneysel Çalışma Deneysel çalışmada agregaların reaktivite tespitinde. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” uygulanarak 4 tip agrega.2. Aliağa. Bunlar SD1 ve SD2 olarak adlandırılmıştır. SD’nin etkinliğinin tespitinde ise 12 farklı karışım hazırlanmıştır. Beton Mikrobar Yöntemi ile ise. 24 ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresinde dört farklı agreganın reaktivitesi ölçülmüştür. Ahmetli. Ancak. Silis dumanı.65 5. Aliağa agregası kırma andezittir. SD’nin etkinliğinin tespitinde ise 24 farklı karışım hazırlanmıştır. Her karışım örneği için en az üç numune hazırlanmıştır. Yine ilk kür koşulunu değiştirip değerlendirmeye bağlı 80°C NaOH çözeltisinde bekletmek yerine direkt 80°C suda kür koşullarında reaktiviteleri incelenmiştir. %10 ve %15’i olarak üç farklı oranda çimento yerine kullanılmıştır. Aliağa ve Altınoluk agregası olmak üzere sadece iki agrega türü incelenmiştir. Mineral katkı olarak iki çeşit silis dumanının etkisi incelenmiştir. 16. Ahmetli. ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuğu Standardı kullanılarak 4. çimento ağırlığının %5.

4-No.7 ASTM C1260 agrega gradasyonu Elek boyutu Geçen Kalan 4.50) 300 µm (No.36 mm (No.50) 150 µm (No.6 Hazırlanan karışımlar Agrega Tipi 4 4 4 2 2 2 Đlk Kür Süresi 6 2 6 2 3 1 3 1 Silis Dumanı Silis Dumanı Oranı Farklı Đlk Kür Deney Sayısı 24 24 4 12 12 2 78 Karışım Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi Beton Mikrobar Deneyi Toplam 5.5 247.7’de verilmektedir.36 mm (No.100 arası ASTM E11’e uygun eleklerle elenerek standartta verilen gradasyonda karıştırılmıştır.3.4) 2. Bu gradasyon değerleri Tablo 5. Tablo 5. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) Agregalar.18 mm (No. 5.3.18 mm (No.20) elekten elenmiştir.5 çimentosu 850 µm (No.30) 600 µm (No.5 247. ASTM C150 ve TS EN 197 standardına uygun olan bir tip CEM I 42.16) 600 µm (No.5 148. Deneysel Çalışmada Uygulanan Yöntemler ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” ve henüz standartlaşmamış “Mikrobar Deneyi”.16) 1.66 Tablo 5.1.5 .8) 1. laboratuarda yıkanarak sabit ağırlığa kadar kurutulmuş ve No.30) 300 µm (No.100) Kütlece % 10 25 25 25 15 990 g agrega için (g) 99 247.75 mm (No. kısa süreli iki farklı metot olarak Đzmir yöresindeki agregaların reaktivitesini tanımlamada ve katkıların etkinliğini kıyaslamada kullanılmıştır.8) 2.

3 mm) ile karıştırılmıştır. Standarda göre harç hazırlama ve kuru malzeme depolama odası 20-27. Hazırlanan karışımların yayılma değerleri de belirlenmiştir. yayılan harcın 4 farklı kısımdan taban çapı ölçümü alınır. ikinci tabaka da yerleştirilip aynı şekilde sıkıştırılıp üzeri düzeltilir. bu sürede agrega yavaşça eklenir. Harçlar ASTM C305’e göre standarda uygun harç mikseri (karıştırıcı ile kap arasındaki mesafe 5. mikser 285±10 dev./dk hızında 1 dakika daha karıştırılarak sonlandırılır. Standart koşullarda hazırlanan harç. Yayılma tablası temizlenerek kalıbı tam ortaya yerleştirilir. Harç hazırlama odası bağıl nemi %50’den az olmamalıdır./dk hızında 30 s daha karıştırılır. numunelerin kalıplara yapışmasını önlemek amacıyla numune üzerinde tortu bırakmayan ve su girişine imkan veren kayganlaştırıcı malzeme olarak Teflon sprey kullanılmıştır. kütlece su/çimento oranı. 285±10 dev. 15 sn içerisinde 25 düşüş gerçekleştirilir. .67 Her çimento agrega kombinasyonu için deney numuneleri hazırlanırken 440 g çimento. Yayılma ölçüm prosedürü aşağıdaki gibi özetlenebilir. bu sürenin ilk 15 saniyesinde kabın kenarındaki harç temizlenir. ASTM C490’a uygun 25×25×285 mm boyutlarında ve uçlarında boy ölçmeye olanak sağlayan pimlerin bulunduğu 250 mm net açıklık bulunan kalıplara yerleştirilmiştir. Karıştırma prosedürü şu şekildedir: su karıştırma kabına eklenir.1±0. Numunelerin uç bölümlerinin sıkıştırılmasına özen gösterilerek iki katman halinde çubuk yardımıyla sıkıştırılıp yüzeyleri perdahlanmalıdır. her karışım için üç adet 25×25×285 mm boyutlarında harç çubuğu hazırlamaya olanak vermektedir. Bu miktar. üzerine çimento eklenerek 140±5 dev. Karışımın bitmesinden itibaren 2 dakika 15 sn içerisinde karışım kalıplara yerleştirilmelidir.47) kullanılmıştır. 1/2.5°C arasında olmalıdır. 990 g agrega ve 207 g su (kütlece çimento/agrega oranı. kalıp 25 mm kalınlığında bir harç tabakasıyla doldurup 20 defada sıkıştırılır.25. 0./dk’de 30 s süreyle karıştırılır. 90 s boyunca beklemeye alınır. Standartta belirtildiği üzere.

40 g NaOH/900 ml H2O ve toplam 1 lt olacak şekilde ekstra su eklenerek yapılmıştır. Ölçümler.5 mm elek arası malzeme de %60 olarak oranlanmıştır. 24±2 saat nem odasında bekletilip kalıplardan alınmıştır.002 mm duyarlıkta alınarak 80±2°C sıcaklıkta suya konulmuştur. 9. standart bir deney için 9. çubukların hacminin 4±0.10 olarak vermektedir.5 mm arasındaki agrega kullanılır.01 M arasında olacak şekilde hazırlanmıştır. Nem kabini veya nem odası sıcaklığı 23±1.002 mm hassasiyetli komparatörle alınmıştır. Numuneler.Mikrobar deneyi ASTM C490’a uygun gereçler kullanılır.5 mm elek üzerinde kalan kısmın da belirtilmesi uygun olur. Genleşme(%) = (Son Boy – Alkaliden Önce Đlk Boy) / Efektif Boy (250 mm) Standart 14 günlük genleşme limitini %0. . Genleşme değerleri. uzun süreli etkiyi incelemek için yaklaşık 8 haftaya kadar uzatılmıştır. NaOH çözeltisinin hacmi. Nem odası ASTM C511 standardına uygun olmalıdır.68 Numunelerin 24 saat 80oC suda geri kalan deney süresince 80oC 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmesini sağlamak amacıyla 80±2°C sıcaklıkta kür yapabilen özel dolaplardan faydalanılmıştır.75 mm ile 9.5 mm ve kesiti 40×40 mm’dir.7°C olmalıdır. Örnekler 1 M NaOH çözeltisi içeren 80±2°C sıcaklıkta muhafaza edilip en az 3 günde bir olmak üzere 14 güne kadar ölçülmüştür. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü (alkaliden önce ilk boy) sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanmıştır. 4. Çalışmada uygulanan deneyde 4.3. agregalar gerekiyorsa kırılarak istenilen boyuta getirilir.konsantrasyonu 0. Her örnek teker teker çıkarılarak silip.5 mm elek arası %40. Na+ ve OH. 15±5 s içinde ölçüm tamamlanmıştır.75 mm ile 12.99 ile 1. 1 M NaOH çözeltisi. 5.5 mm ile 12. Đlk okumaları 0.5 katı olacak şekilde hazırlanmıştır. ancak kalıpların net açıklığı 160±2. Ölçümler ASTM C490’a uygun 0.2. Sodyum hidroksit. Ancak. Harç çubuklarının tümünü su veya çözelti içinde tutabilecek 80°C sıcaklığa ve NaOH çözeltisine dayanıklı olacak kaplar kullanılmıştır.

Kapların kapakları kapatılarak 80°C’lik fırında 24 saat boyunca bekletilmiştir.33 olup işlenebilirlik için ayarlama yapılabilir.69 900 g çimento ile 900 g agreganın kullanımı ile (kütlece Ç/A=1/1) 3’er adet mikrobar örnek üretilmiştir. ASTM C230’a göre yayılma değeri ölçülerek gerekli ayarlamalar yapıldığında su miktarındaki küçük değişimlerin genleşmeleri fazla etkimediği belirlenmiştir. ASTM C305’e uygun standart harç karıştırma aparatı spiral şekilli olanla değiştirilerek agrega eklenir ve düşük hızda 1 dakika boyunca karıştırılır. Çimento ve suyun büyük bir bölümü (290 g) karıştırıcı kabın içine konularak düşük hızda 60 sn çalıştırılır. .9 olmalıdır. Harç karışımı kaplara iki seferde çubukla sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Karıştırma prosedürü ise aşağıdaki gibi özetlenebilir. Su/çimento oranı 0. Kür esnasında dışarıdan NaOH eklendiği için çimentonun alkali içeriğinin çok önemli olmadığı düşünülse de bu konunun araştırılması gerekmektedir. Genleşme değerleri. Çubuklar kalıplardan çıkarılarak uygun plastik kaplar içerisindeki suya daldırılmıştır. Karışımlarda 300 g su kullanılmıştır. Genleşme(%) = (Son Boy – Alkaliden Önce Đlk Boy) / Efektif Boy (160 mm) Boy ölçümleri 30 gün boyunca alınarak üç örneğin ortalaması kaydedilmiştir. daha sonra 60 sn daha karıştırılır. Plastik filmle kaplanan kalıplar 23°C’lik nem odasında 24±2 saat bekletilmiştir. Kullanılan çimentonun eşdeğer Na2O içeriği en az %0. Segregasyona uğramaması için en son kalıplar doldurulduktan sonra birkaç saniye kadar vibrasyona tabi tutularak hava baloncuklarının çıkması sağlanmıştır. kabın kenarları sıyrılarak harç 90 sn bekletilir. Gerekirse istenilen işlenebilirliğin sağlanması için kalan su eklenir. Kalıplar fırından çıkarılarak ilk okumaları alıp 1 M NaOH çözeltisi içerisine konularak tekrar fırına alınmıştır. Etkiyi net inceleyebilmek için bazı numunelerin boy ölçümleri 8 haftaya kadar uzatılmıştır. 80oC sudan çıkarıldığı gün alınan boy ölçümü sıfırıncı gün kabul edilerek hesaplanmıştır.

4. bu örneklerde 4 saat tutulmuştur. Uygulanan kür boyunca Ahmetli ve Uşak agregası içeren örneklerin genleşme değerlerinin birbirine çok yakın gittiği görülmektedir. numuneler kalıp alımından sonra 80°C suda 24 saatlik sürede ilk küre tabi tutulmaktadır. 24 (kontrol) ve 48 saat olmak üzere altı farklı ilk kür süresinde deney sonuçları incelenmiştir. Ahmetli.1 genleşme limitinin üzerinde kalmaktadır. Đlk kürün 80°C’de suda yapılmasının amacı numunelerin alkali olmayan ortamda termik genleşmesinin oluşturulmasıdır. ASTM C1260 metodu deney verileri ASTM C1260 metoduna göre hazırlanan numuneler. Uşak ve Altınoluk agregası içeren örnekler izlemektedir.1. 12. BULGULAR VE TARTIŞMA 6. agregaların tümü reaktif özellik göstermektedir.70 6. 80°C sıcaklıkta suda bekletilme ile uygulanan 24 saatlik ilk kür süresi. Uşak agregası kullanılan numunelerde ASR’nu belirtisi olarak harita biçimli çatlaklar gösterilmiştir.2’de sırasıyla Aliağa. 6. Đlk Kür Süresinin Deney Sonuçlarına Etkisi Hızlandırılmış harç çubuğu deneyi (ASTM C1260) ve deney prosedürü benzer olan beton mikrobar deneyinde. Bunu sırasıyla. toplam 8 hafta NaOH çözeltisinde kürlenmiştir. hızlandırılmış metot çerçevesinde yüksek sıcaklıkta aşırı alkalin ortama (80°C’de 1 M NaOH) maruz bırakılan numuneler için ilk kür süresi değişiminin etkisi irdelenmiştir. . Ancak. Deneysel çalışmanın bu kısmında. 16. Örneklerin kür süresi-genleşme grafikleri Şekil 6.1’de verilmiştir. Buna göre. zaman içinde genleşme ile beraber artmaktadır. Ahmetli.1.1. standardın belirlediği %0. 8. 1 M NaOH çözeltisinde bekletilerek 14 gün kür süresinde belirlenen genleşme değerleri. Şekil 6. En yüksek genleşmeler Aliağa agregası içeren numunelerde kaydedilmiştir. Çatlakların yoğunluğu. Böylece tüm ölçümler (ileriki) 80°C alkalin çözeltisinden çıkarılır çıkarılmaz soğutulmadan yapılır.

3 0.0 0.9 1.8 1.4 0.6 0.5 1.2 1.5 0.6 1.1 1.8 0.71 2.1 Đlk kür süresi 4 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.3 1.7 1.2 Numunelerde oluşan ASR çatlakları .0 1.1 0.9 0.4 1.0 0 7 Uşak 4sa. Ahmetli 4sa. Altınoluk 4sa. Aliağa 4sa.2 0.7 0.

2 0.1 0. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.0 0 Uşak 8sa.3 Đlk kür süresi 8 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri .9 1. Altınoluk agregası içeren numunelerin genleşmeleri diğer örneklere göre daha azdır.0 0. Aliağa 8sa. Ahmetli 8sa.8 0.72 Şekil 6.6 1. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir.4 0.5 0.1 1. Aliağa ve Uşak agregası içeren numunelerin genleşmeleri artarken.9 0.1 genleşme limitinin üzerindedir.3 0. tüm numunelerin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri ASTM C1260 standardının belirlediği %0. Yine.2 1. 2. Uşak.4 1. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa. Altınoluk 8sa. Ahmetli agregası içeren numunelerin genleşmesinin azaldığı belirlenmiştir.5 1. Đlk kür süresi 4 saatten 8 saate çıkarıldığında.6 0.3 1.8 1. Bu ilk kür süresinde.7 0.7 1.0 1.3’de ilk kür süresi 8 saat olan örneklerin genleşme eğrileri sunulmuştur.

8 1. ASTM C1260’a göre 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri tüm numunelerde %0.4 Đlk kür süresi 12 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Ahmetli ile Uşak agregası içeren örneklerin farklı ilk kür sürelerinde genleşme eğrilerinin yer değiştirdiği ve 12 saatlik ilk kür süresi sonucunda birbirine çok yaklaştığı görülmektedir.7 0.9 0.6 1.73 Şekil 6. ölçülen genleşmelere göre reaktiviteleri sıralaması Aliağa.4 0.8 0.7 1.6 0.4 ilk kür süresi 12 saat olan numunelerin genleşmesini göstermektedir. 2. Ahmetli. Bu ilk kür süresinde.1 0.0 0. Aliağa 12sa. Altınoluk 12sa.5 1.1 1.3 1.1 genleşme limitinin üzerindedir. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.4 1.9 1.2 1.0 0 Uşak 12sa.3 0.5 0.0 1.5’deki örneklerin 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 16 saat . Şekil 6.2 0. Ahmetli 12sa. Uşak ve Altınoluk agregası içeren numuneler şeklindedir.

Ahmetli 16sa. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa. yani ASTM C1260 metoduna tamamen uygun kürlenen örneklerin genleşme grafikleri görülmektedir. ASTM C1260’a göre 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri tüm numunelerde %0.5 Đlk kür süresi 16 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6.6’da ilk kür süresi 24 saat olan.1 0. Yine.9 0. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir.3 0. 2.8 0. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6. Şekil 6. ASTM C1260 “Hızlandırılmış Harç Çubuğu Deneyi” kontrol numunelerinin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri standartta belirtilen %0.0 0.0 0 7 Uşak 16sa.3 1.4 0.2 0.0 1.5 1.6 1.1 1.5 0.1 genleşme limitinin üzerindedir. Uşak.7 0.6’da . Bu ilk kür süresinde.7 1.1 genleşme limitinin üzerindedir.8 1.2 1. Altınoluk 16sa. Aliağa 16sa.4 1.74 olarak değiştirilmiştir.9 1.6 0.

9 0.8 1.4 0.3 0. Uşak ve Altınoluk agregasıdır.3 1. .75 görüldüğü gibi reaktivite sıralaması Aliağa. ölçülen genleşmelere göre reaktivite sıralaması Aliağa. ilk kür süresi 12 saat olan örneklerin genleşme eğilimlerine benzemektedir.0 0.4 1.0 1.8 0.2 0. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 48 saat olarak değiştirilmiştir. 2.2 1. Ahmetli ve Altınoluk agregası şeklindedir.9 1.7 0.6 Kontrol harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Şekil 6. kontrol numunelerinin 14 günlük genleşme değerlerinden yüksektir. ASTM C1260’a göre tüm numunelerin 14 gün NaOH kürü sonrası genleşme değerleri %0.7’de genleşme değerleri verilen örneklerin.5 1.1 genleşme limitinin üzerindedir. Genleşme eğilimleri. Bu ilk kür süresinde. Uşak.1 1.6 1. Ahmetli.1 0. Bu serinin 14 günlük genleşme değerleri.0 0 7 Uşak kontrol Aliağa kontrol Altınoluk kontrol Ahmetli kontrol Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.6 0.5 0.7 1.

kür prosedürü ASTM C1260’a benzer beton mikrobar yöntemine göre hazırlanmıştır.0 1.5 1. Aliağa 48sa. Ahmetli 48sa. Altınoluk agregasına kıyasla daha reaktif bir agregadır. Altınoluk 48sa.7 0.9 1.8 1.76 2.4 0.0 0.3 1.7 1.8 0.2 1.7 Đlk kür süresi 48 saat olan harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6.4 1. Şekil 6.8’de 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 4 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşmeleri görülmektedir.6 0.2 0.0 0 7 Uşak 48sa. Numuneler. Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.5 0. Beton mikrobar deney verileri Bu deneyde yüksek reaktiviteli Aliağa agregası ve orta derecede reaktivite gösteren Altınoluk agregaları seçilmiştir.3 0.1 0. ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu metodunda da görüldüğü gibi Aliağa agregası.2.9 0.6 1.1 1.1. .

Buna göre.9614 0.0113x R2 = 0. 8 ve 12 saat kürlenen örneklerden fazladır. diğerlerine benzer veya az miktarda yüksek genleşme göstermiştir.1 y = 0. Şekil 6.13’de verilmiştir.11’de 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 16 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşme doğruları verilmiştir. her iki agrega için genleşme değerleri 4.4 Aliağa 4sa. Şekil 6. y = 0. dolayısıyla beton mikrobar deneyine uygun kürlenen kontrol numunelerinin genleşme değerleri verilmiştir.10’da 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 12 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşmeleri görülmektedir.12’de 80°C suda ilk kür süresi 24 saat olan. 0.77 0. Şekil 6. .8703 0.8 Đlk kür süresi 4 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Aliağa ve Altınoluk agregalarıyla beton mikrobar yöntemine göre hazırlanan numunelerin 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 8 saat olarak değiştirilmiştir.0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6.3 Genleşme (%) Altınoluk 4sa.9).0018x R2 = 0.2 0. Đlk kür süresinin 4 saatten 8 saate çıkarılması genleşmeleri azaltmıştır (Şekil 6. 48 saat kürlenen beton mikrobar deneyi örnekleri. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür süresi 48 saat olarak değiştirilen numunelerin genleşme doğruları Şekil 6.

4 Aliağa 8sa.0104x R2 = 0. 0.0 0 -0.10 Đlk kür süresi 12 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri .2 0.3 Genleşme (%) Altınoluk 8sa.9 Đlk kür süresi 8 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 7 14 21 28 35 0.0113x R2 = 0.1 0. y = 0.3 Genleşme (%) Altınoluk 12sa.4 Aliağa 12sa.1 0.2 y = 0.8656 0.78 0. 0.0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6.0015x R2 = 0.1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6. y = 0.6205 0.7559 0.0019x R2 = 0.9931 y = 0.

4 Aliağa=kontrol y 0.0119x 0.2 y = 0.4 Aliağa 16sa.2 y = 0.9389 0.8736 2 0.6603 0.0023x R2 = 0.0 0 7 14 21 28 35 -0.9804 0.0113x R2 = 0.3 Genleşme (%) R = kontrol Altınoluk 0. 0.0027x R2 = 0.1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.1 0.12 Kontrol mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri .1 0.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.11 Đlk kür süresi 16 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 0. y = 0.79 0.3 Genleşme (%) Altınoluk 16sa.

0028x R2 = 0. 6. Altınoluk 48sa.4 Aliağa 48sa. Bu şekilde kürlenen örneklerin ilk birkaç gündeki genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere kıyasla yüksek olmasına rağmen.1 0. doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmiştir.13 Đlk kür süresi 48 saat olan mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri Beton mikrobar deneyinde yaklaşık 30 günden sonra zamana bağlı genleşme diyagramlarında eğri eğilim değiştirdiği için.9637 0. 14 günlük genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelerle benzer değerdedir.2. deney metodunun önerdiği 30 günlük ölçümleri incelemek yeterli görünmektedir.2 y = 0.80 0. 80°C sıcaklıkta suda ilk kür yerine.0114x R2 = 0.3 Genleşme (%) y = 0. Dört farklı agrega tipine uygulanan bu kür koşulunun etkisi Şekil 6. Farklı Đlk Kür Koşulunun Deney Sonuçlarına Etkisi 6.0 0 7 14 21 Kür Süresi (Gün) 28 35 Şekil 6.9899 0.14’de görülmektedir.1.2. 0. . ASTM C1260 metodu deney verileri ASTM C1260 standardına göre hazırlanan numuneler.

.7 0.6 0.4 0.9 1.2.4 1. mikrobar örneklerinin düşük S/Ç oranından dolayı düşük işlenebilirliğinden kaynaklı olabilir. Đlk günde 80°C suda bekletildiğinde gözenekler su ile dolmaktadır.5 0.1 0.8 1.7 1. Bu davranış.0 0 Uşak NaOH Aliağa NaOH Altınoluk NaOH Ahmetli NaOH Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.3 0.2 0.9 0. Beton mikrobar deney verileri Beton mikrobar yöntemine göre hazırlanan kontrol numunelerinden farklı olarak 80°C sıcaklıkta suda yapılan ilk kür yerine. ilk kürü 80°C sıcaklıkta suda yapılan numunelere göre daha yüksek değer vermiştir.14 Đlk kür koşulu değiştirilen harç numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6.15’de verilmektedir. Bu numunelerin yeterli miktarda sıkıştırılamamasından dolayı daha fazla boşluk içerdiği düşünülmektedir.5 1.2. Bu kür koşuluna tabi tutulan numunelerin genleşmeleri. numuneler doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenmiştir.2 1.6 1.1 1.0 0. Bu örneklerin genleşmeleri Şekil 6.81 1.8 0.3 1. Büyük olasılıkla yüksek sıcaklıktaki su kürü hidratasyonun gelişimi ile geçirimliliği azaltmaktadır.

6 0.2 0.1 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) y = 0.4 0.7 0. Ahmetli. reaktivite potansiyeli bulunan Aliağa. Bu etkileri gözlemlemek amacıyla.0119x R2 = 0.9279 Aliağa NaOH Altınoluk NaOH Şekil 6. %10 ve %15’i kadar kullanılmıştır. Silis dumanı (SD1 ve SD2) çimentonun kütlece %5.0 0 -0.0218x R2 = 0. Pek çok araştırmacı ASTM C1260’da olduğu gibi.3. Silis Dumanının Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmelerine Etkisi Deneysel çalışmanın bu aşamasında. harcın geçirimlilik ve dayanım gibi diğer etkilerini göz önünde tutarak sabit su/çimento oranında çalışılmasını önermektedir.15 Đlk kür koşulu değiştirilen mikrobar numunelerinin zamana bağlı genleşme değerleri 6.3 0. Katkı kullanımı ile birlikte katkının inceliğine ve su ihtiyacı özelliğine bağlı olarak harçların yayılma değerleri düşüş göstermiştir.5 Genleşme (%) 0. ASTM C1260hızlandırılmış harç çubuğu ve beton mikrobar deney yöntemi kullanılmıştır.82 0. Bu sebeple yayılma değerini düzeltmek için SD katkılı harçlarda herhangi bir düzeltme yapılmamış fakat kalıplara yerleştirme esnasında sıkıştırmaya özen gösterilmiş ve bazı beton ve harç karışımlarında RHEOBUILD 181 R .1 0. Uşak ve Altınoluk agregası ile hazırlanan numunelerin silis dumanı yardımı ile zararlı genleşmelerinin azaltılmasına çalışılmıştır.8716 y = 0.

Aliağa agregasıyla hazırlanan harçların genleşmelerinin diğer üç agreganın genleşmelerine kıyasla daha fazla olduğu ve zamanla aradaki farkın arttığı görülmektedir. Bu karışımların yayılma değerleri silis dumanı içermeyen kontrol numunelerine yakındır.1 genleşme limitinin altına düşmemiştir. Uşak. Kontrol örneklerinde olduğu gibi %10 SD1 içeren örneklerde de Aliağa agregası diğerlerine kıyasla daha yüksek genleşme gösterirken en düşük genleşmeyi Altınoluk agregası içeren örnekler göstermiştir.16’da SD1’in %5 oranında kullanımının genleşmelere etkisi görülmektedir. Çimentonun kütlece %10 oranında SD1 kullanımı sonuçları Şekil 6. Buna göre. Çimento yerine %15 oranında SD1 kullanımı genleşmelere etkisi Şekil 6. Bu da hızlandırılmış metotlar ile mineral katkı etkisi değerlendirilirken 14 günlük genleşme değerinin kıstas alınmasının sorun yaratabileceğini göstermektedir. ASTM C1260 metodu deney verileri Şekil 6. SD1 içeren harç . Burada Uşak ve Ahmetli agregalarının ileriki zamanlardaki genleşme eğilimleri benzer şekilde devam etmiştir. Altınoluk ve Ahmetli agregalarıyla %5 SD1 içeren örneklerin genleşme eğilimleri oldukça benzerdir. Ahmetli. Ahmetli.1. Uşak agregası içeren harç genleşmelerinin ilk zamanlarda düşük olmasına karşın ileri zamanlarda Ahmetli agregası genleşmelerine oldukça yaklaştığı görülmektedir. Uşak. %10 SD1 kullanımı.1 genleşme limitinin altına indirememiştir.18’de verilmiştir. Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD1 silis dumanının ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir. 6.83 marka bir çeşit su azaltıcı katkı kullanılmıştır. %15 SD1 içeren örneklerin genleşme eğilimleri incelendiğinde. Reaktif agregalarla birlikte çimentonun kütlece %5 oranında SD1 kullanımı ASTM C1260 standardının öngördüğü 14 günde %0.1 genleşme limitinin altına indirememiştir.17’de verilmektedir. Aliağa agregası içeren numunelerde standardının öngördüğü 14 günde %0. Uşak. Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD1 silis dumanı kullanımının ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir. Aliağa agregası içeren numunelerin genleşmeleri standardının öngördüğü 14 günde %0. Ölçümler 14 gün sonrasında da yaklaşık 8 hafta devam ettirilmiştir.3.

16 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi Çimentonun kütlece %5 oranında SD2 katkısı kullanımı.5 0.0 Genleşme (%) 0.5 1. en düşük genleşmeleri ise Altınoluk agregası vermektedir.84 numunelerinin hiç birinde akışkanlaştırıcı katkı kullanımına gerek görülmemiştir. Bu karışımlarda akışkanlaştırıcı katkı kullanılmamıştır.2 0.3 0.0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) ASTM C1260 genleşme limiti Uşak+%5SD1 Aliağa+%5SD1 Altınoluk+%5SD1 Ahmetli+%5SD1 Şekil 6.4 0. 1.9 0.19). Uşak ve Ahmetli agregalarının genleşme eğilimleri ise birbirine oldukça benzerdir.1 1.4 1.3 1.1 0. tüm agregalar için 14 günlük genleşmeleri %0.7 0.2 1.1 genleşme limitinin altına düşürememiştir (Şekil 6. Burada en yüksek genleşmeleri Aliağa agregası.6 0.8 0. .

85

0,9 0,8 0,7 Genleşme (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%10SD1 Aliağa+%10SD1 Altınoluk+%10SD1 Ahmetli+%10SD1

Şekil 6.17 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi

0,5 0,4 Genleşme (%) 0,3 0,2
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%15SD1 Aliağa+%15SD1 Altınoluk+%15SD1 Ahmetli+%15SD1

0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63

Şekil 6.18 Harç numunelerinde SD1’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi

86

1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Genleşme (%) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün)
ASTM C1260 genleşme limiti

Uşak+%5SD2 Aliağa+%5SD2 Altınoluk+%5SD2 Ahmetli+%5SD2

Şekil 6.19 Harç numunelerinde SD2’nin çimento yerine ağırlıkça %5 oranında kullanımının etkisi

Çimentonun kütlece %10 oranında SD2 kullanımı Aliağa, Ahmetli ve Uşak agregası içeren numunelerde genleşmeyi standardının öngördüğü 14 günde %0.1 genleşme limitinin altına indirememiştir (Şekil 6.20). Altınoluk agregası içeren örneklerde bu oranda SD2 silis dumanı kullanımının ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir. Genleşme eğilimleri kıyaslandığında uzun vadede de Aliağa agregası içeren örneklerin genleşmelerinin diğerlerine kıyasla yüksek olduğu, Uşak ve Ahmetli agregası içeren örneklerin genleşme eğilimlerinin oldukça benzer olduğu görülmektedir. %10 SD2 içeren harç numunelerinde işlenebilirliği arttırmak için Aliağa agregası içeren numunelerde kütlece %1.14, Ahmetli agregası içeren numunelerde

87

kütlece %0.55, Altınoluk agregası içeren numunelerde kütlece %0.77 ve Uşak agregası içeren numunelerde ise kütlece %0.77 bağlayıcı madde oranlarında akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Çimentonun kütlece %15 oranında SD2 kullanımı Aliağa, Ahmetli, Uşak ve Altınoluk agregası içeren numunelerin 14 günlük genleşmesini standardının öngördüğü %0.1 genleşme limitinin altına indirip ASR genleşmelerini azaltmada etkili olduğu görülmektedir (Şekil 6.21). 28 günden sonra Aliağa agregası içeren örneklerin genleşmeleri hızla artmıştır. %15 SD2 içeren harç numunelerinde işlenebilirliği arttırmak için Aliağa agregası içeren numunelerde kütlece %1.75, Ahmetli agregası içeren numunelerde kütlece %0.82, Altınoluk agregası içeren numunelerde kütlece %0.98 ve Uşak agregası içeren numunelerde ise kütlece %1.02 bağlayıcı madde oranında akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır.
1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 7 Uşak+%10SD2 Aliağa+%10SD2 Altınoluk+%10SD2 Ahmetli+%10SD2

Genleşme (%)

ASTM C1260 genleşme limiti

14

21

28 35 42 Kür Süresi (Gün)

49

56

63

Şekil 6.20 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %10 oranında kullanımının etkisi

%10 SD2.4 0. %15 SD1. Farklı oranlarda ve türde silis dumanı kullanımının genleşmeleri azaltmada etkisi 30 günlük değerlere göre %5 SD2.3.1 0. %10 SD1.3 0. beton mikrobar genleşmelerini azaltmada daha etkili görünmüştür.22’de verilmiştir. %15 SD1.2 ASTM C1260 genleşme limiti Uşak+%15SD2 Aliağa+%15SD2 Altınoluk+%15SD2 Ahmetli+%15SD2 0.0 0 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6. Farklı oranlarda ve türde silis dumanı kullanımının genleşmeleri azaltmada etkisi 30 günlük değerlere göre sırasıyla %5 SD1. %10 SD2.5 0. %5 SD1. %10 SD1. örnekleri ASR . %15 SD2 olarak artmaktadır. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında Altınoluk agregası içeren beton mikrobar numunelerine etkisi Şekil 6.2. Beton mikrobar deney verileri SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarda kullanımının Aliağa agregası içeren beton mikrobar örneklerinin genleşmelerine etkisi Şekil 6.21 Harç numunelerinde SD2’in çimento yerine ağırlıkça %15 oranında kullanımının etkisi 6. %5 SD2. SD1 ve SD2 kullanımının genleşmeleri azaltmada etkili olduğu görülmektedir.23’de verilmiştir.6 Genleşme (%) 0.7 0. SD2 türü silis dumanı.88 0. %15 SD2 olarak artmaktadır.

2 0.2 Genleşme (%) 0.1 Kür Süresi (Gün) 7 14 21 28 35 Şekil 6.89 0.22 Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi 0.1 0.4 Aliağa+%5SD1 Aliağa+%10SD1 Aliağa+%15SD1 Aliağa+%5SD2 Aliağa+%10SD2 Aliağa+%15SD2 Aliağa kontrol 0.1 Altınoluk+%5SD1 Altınoluk+%10SD1 Altınoluk+%15SD1 Altınoluk+%5SD2 Altınoluk+%10SD2 Altınoluk+%15SD2 Altınoluk kontrol 0.0 0 7 14 21 28 35 -0.23 Altınoluk agregası mikrobar numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi .0 0 -0.3 Genleşme (%) 0.1 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.

804.26). kontrol: %0.927.25’de verilmiştir.725. 48sa: %0. 8sa: %0.234. 4sa: %0.4. kontrol: %0.476. Genel olarak zamana bağlı genleşme eğrilerinin yığılma şeklinde birbirine çok yakın gittiği görülmektedir. Farklı ilk kür süreleri sonuçlarının aralarında incelenmesinde bu zamana bağlı genleşme eğrilerinin yığılma şeklinde birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.4 Agrega Tipine Göre Deney Sonuçlarının Đncelenmesi 6.306. 4sa 80°C suda ilk kürü uygulanan numune ise ileri yaşlarda diğer numunelere kıyasla fazla genleşme göstermiştir. Altınoluk agregası içeren ASTM C1260 harç numunelerinin 14 günlük genleşmeleri. 8sa: %0. 16sa: %0. Doğrudan NaOH’de kürlenen numunelerin genleşme artışları diğer numunelere göre düşük değerde kalmıştır (Şekil 6. 8sa 80°C suda ilk kür uygulanan numunenin genleşme eğrisi ilk haftadan sonra diğer eğrilere göre azalarak artış göstermiştir. 4sa: %0.373. Ahmetli agregası içeren ASTM C1260 harçlarının 14 günlük genleşmeleri Şekil 6. 16sa: %0. Aliağa agregası içeren ASTM C1260 harçlarının farklı ilk kür koşullarında genleşmeleri Şekil 6.109 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. 16sa: %0. 48sa: %0. 48sa: %0.411.425. doğrudan NaOH çözeltisinde: %0.24).434.27’de verilmiştir.464.693 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır.461.469.436.020. 12sa: %0.298 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır.257. 80°C suda 8sa ve 16sa ilk kür sürelerinde numuneler daha fazla genleşme artışı göstermiştir.246. NaOH: %0. Bu numunelerin 14 günlük genleşmeleri. NaOH: %0. ASTM C1260 metodu deney verileri Uşak agregası içeren ve farklı sürelerde ilk su kürüne tabi tutulan numunelerin. 12sa: %0.543.734. . 12sa: %0. 14 günlük genleşmeleri.222 NaOH: %0.355 şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır (Şekil 6.790. 4sa: %0.90 6. Buna göre. 8sa: %1. 12sa: %0.403. 4sa: %0. 16sa: %0. 8sa: %0.324.436. kontrol: %0. kontrol: %0. 48sa: %0.1.

29’da görülmektedir.1 0.28. 16sa.8 Genleşme (%) 0.2 0. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında kullanımının Uşak agregası ile dökülen harçların genleşmelerine etkisi Şekil 6. 12sa. Tablo 6.0 0. Ancak. NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.91 1.1 1. farklı ilk kür koşullarından aynı şekilde etkilenmemiştir.3 0. 8sa. Çimentonun kütlece %10 ve %15 oranında SD1 ve %15 oranında SD2 kullanımının Uşak agregası içeren numunelerde genleşme artışını standardının öngördüğü 14 günde %0. . suda kür süresi ile 14 günlük genleşmeler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.5 0. Dört tip agrega.4 0.0 0 7 Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak Uşak 4sa.6 0.1).1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir.9 0.24 Uşak agregası harç numunelerinin farklı ilk koşullarında genleşme değerleri Kontrol numunelerine göre farklı ilk kür koşullarının yüksek değerde olmasa da genleşmeleri değiştirdiği görülmektedir (Şekil 6. kontrol 48sa.7 0.

Aliağa 8sa.25 Aliağa agregası içeren harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri Şekil 6.1 1.9 1.8 0.1 0.4 1. Aliağa kontrol Aliağa 48sa.6 1. Aliağa NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.3 0.0 1.2 0. Aliağa 12sa. Buna göre. Aliağa 16sa.30’da Aliağa agregası ile farklı oranlarda çimento yerine SD1 veya SD2 içeren ASTM C1260 harçlarının genleşmeleri görülmektedir. çimentonun kütlece %15 oranında SD2 kullanımının Aliağa agregası içeren numunelerin genleşmelerini standardının öngördüğü 14 günde %0.7 0.6 0.3 1.92 2.0 0.2 1.5 1.5 0. .0 0 Genleşme (%) Aliağa 4sa.4 0.7 1.9 0.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli derecede etkili olduğu görülmektedir.8 1.

Ahmetli NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6. Altınoluk 16sa.4 0.6 0.3 0. Ahmetli 16sa.2 0.0 0.0 0 7 Altınoluk 4sa. Ahmetli kontrol Ahmetli 48sa. Altınoluk 8sa. Ahmetli 12sa. Altınoluk 12sa.27 Ahmetli agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri .6 Genleşme (%) 0.2 0.8 0.3 0.93 0.4 1.5 0. Ahmetli 8sa.0 0 Genleşme (%) Ahmetli 4sa. Altınoluk NaOH ASTM C1260 genleşme limiti 14 21 28 35 42 Kür Süresi (Gün) 49 56 63 Şekil 6.1 1.4 0.7 0.1 0.5 0.1 0.9 0.3 1.2 1. Altınoluk kontrol Altınoluk 48sa.7 0.26 Altınoluk agregası harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri 1.

020 0.790 0.0 Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Şekil 6.804 0.298 0.246 0.8 0.693 0.324 0.0 0.5 0.373 0.6 0.94 1.1 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler.411 0.355 0. %) Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk 0.436 0.403 0.543 0.434 0.222 0.7 0.3 0.1 0.257 0.234 1.9 0.306 0.927 0.461 0.4 0.2 0.28 Harç numunelerinin farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri Tablo 6.425 0.436 0.725 0.469 0.476 0.1 1.734 0.464 0.109 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH .

%15 oranında SD2 kullanımının Altınoluk agregası numunelerinde genleşmelerini standardının öngördüğü 14 günde %0.1 0.8 0. . %15 oranında SD1 ve %15 oranında SD2 kullanımının Ahmetli agregası numunelerinde genleşmeleri standardının öngördüğü 14 günde %0.5 0. %15 oranında SD1 ve %10.29 Uşak agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Şekil 6.3 0.6 0.0 0 Uşak+%5SD1 Uşak+%10SD1 Uşak+%15SD1 Uşak+%5SD2 Uşak+%10SD2 Uşak+%15SD2 Uşak kontrol ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.32’de incelenmiştir. SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında kullanımının Ahmetli agregası içeren ASTM C1260 harçlarına etkisi Şekil 6. Çimentonun kütlece %10.7 Genleşme (%) 0.4 0.9 0. Çimentonun kütlece %10.2 0.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli mertebede etkili olduğu görülmektedir.1 genleşme limitinin altında tutup ASR genleşmelerini azaltmada yeterli ölçüde etkili olduğu görülmektedir.31’de SD1 ve SD2 iki tip silis dumanının farklı oranlarında Altınoluk agregası içeren ASTM C1260 harçlarının genleşmelerine etkisi incelenmiştir.95 0.

1 1.7 0.0 0 Aliağa+%5SD1 Aliağa+%10SD1 Aliağa+%15SD1 Aliağa+%5SD2 Aliağa+%10SD2 Aliağa+%15SD2 Aliağa kontrol Genleşme (%) ASTM C1260 genleşme limiti 7 14 21 28 35 42 49 56 63 Kür Süresi (Gün) Şekil 6.0 0.8 0.96 2.2 0.9 1.0 1.3 0.8 1.4 1.5 1.2 1.6 1.5 0.1 0.30 Aliağa agregası içeren harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi .3 1.6 0.9 0.7 1.4 0.

2’de görüldüğü üzere 4 tip agrega için de SD1 silis dumanı kullanımı %5 ve %10 oranlarında genleşmeleri azaltmada SD2 silis dumanından daha etkilidir.33 ve Tablo 6. dolayısıyla çimentonun alkalileriyle daha çabuk reaksiyona girmesi sebebiyle genleşmeleri indirgemede daha etkili olabilir.3 0. Silis dumanı kullanımı harç işlenebilirliğini etkimektedir.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) 42 49 56 63 Şekil 6.97 0. yapısında daha fazla miktarda SiO2 bulundurması. SD2 silis dumanı.4 Genleşme (%) 0.2 ASTM C1260 genleşme limiti 0. Hazırlanan karışımlarda sadece %10 ve %15 SD2 silis dumanı katkılı numunelerinde akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. %15 oranında silis dumanı kullanımında SD2 silis dumanı SD1 silis dumanına kıyasla genleşmeleri indirgemede daha etkilidir.5 Altınoluk+%5SD1 Altınoluk+%10SD1 Altınoluk+%15SD1 Altınoluk+%5SD2 Altınoluk+%10SD2 Altınoluk+%15SD2 Altınoluk kontrol 0.1 0. . Ancak.31 Altınoluk agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Şekil 6. hazırlanan karışımların işlenebilirliği göz önüne alındığında SD2 silis dumanının muhtemelen daha ince partiküller halinde olması genleşmeleri indirgemede yine etkili olmuş olabilir. Ayrıca.

243 0.0 Ahmetli+%5SD1 0.145 0.059 0.154 0.176 0.3 0.384 0.9 0.403 0.011 Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 .1 0.083 0.038 0.107 0.693 0.358 0.355 0.011 0.023 0.310 0.117 0.031 0.8 0.246 0.2 Silis dumanı kullanılan harç numunelerinde genleşme değerleri ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk 0.6 0.173 0.027 0.7 Genleşme (%) 0.32 Ahmetli agregası harç numunelerinde silis dumanının genleşme değerlerine etkisi Tablo 6.186 0.174 0.98 1.131 0.5 0.2 ASTM C1260 genleşme limiti Ahmetli+%10SD1 Ahmetli+%15SD1 Ahmetli+%5SD2 Ahmetli+%10SD2 Ahmetli+%15SD2 Ahmetli kontrol 0.0 0 7 14 21 28 35 Kür Süresi (Gün) 42 49 56 63 Şekil 6.012 0.407 0.4 0.007 0.

05 genleşme limiti göz önüne alındığında Altınoluk agregası içeren numunelerin genleşmelerinin limite yakın ve üzerinde olduğu. kontrol. 4saat. 48saat.3’de beton mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi görülmektedir. 16saat. 48saat. 4saat. Grattan-Bellew’in önerdiği.8 0.4 0. Altınoluk agregası içeren beton mikrobarların 30 günlük genleşmeleri. Beton mikrobar deney verileri Şekil 6.5 0.99 0.2 0.34 ve Tablo 6.3 0. 80°C suda yerine doğrudan NaOH’da kürlenen numuneler fazla genleşme artışı göstermiştir. %0.0 Aliağa Ahmetli Uşak Altınoluk ASTM C1260 (14-günlük genleşmeler) Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 Şekil 6. 8saat.4.6 0. 30 günlük. iki yöntem arasında farklı ilk kür sürelerine göre değerlendirmede benzerlik göstermemiştir.33 Harç numunelerinde silis dumanı kullanımının genleşme değerlerine etkisi 6.7 0. 8saat ilk kür süresinde hazırlanan şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. 16saat. 12saat. Aliağa agregası içeren mikrobar numunelerinin 30 günlük genleşmeleri.1 0. Aliağa agregası içeren numunelerin ise limitin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. kontrol. ASTM C1260 hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi ile de deneyleri yapılan Aliağa ve Altınoluk agregası. 12saat ilk kür süresinde hazırlanan şeklinde büyük değerden aza doğru sıralanmaktadır. .2.

289 0. Daha az reaktif olan Altınoluk agregası içeren karışımlarda %10-15 silis dumanı kullanımı genleşmeleri GrattanBellew’in önerdiği. Bu etki silis dumanı miktarı arttıkça artmıştır.320 0.4’de görülmektedir.2 0.34 Mikrobar numunelerinde ilk kür koşulunun genleşme değerlerine etkisi Tablo 6. 15 oranlarında SD1 ve SD2 silis dumanı kullanımı ile hazırlanan beton mikrobar örneklerinin 30 günlük genleşme değerleri Şekil 6.05 limitinin altına düşürmüştür.5 0.049 0.3 0.6 0.337 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Çimentonun kütlece %5.0 Aliağa Altınoluk BMD (30-günlük genleşmeler) 4sa 8sa 12sa 16sa Kontrol 48sa NaOH Şekil 6.4 0.060 0.076 0. .626 0. 30 günlük.35 ve Tablo 6.3 Mikrobar numunelerinde farklı ilk kür koşullarında genleşme değerleri BMD (30-günlük genleşmeler) Aliağa Altınoluk 0.066 0. %0.074 0.1 0.314 0.326 0.322 0. Silis dumanı kullanımı Aliağa ve Altınoluk agregası içeren numunelerde genleşmeyi azaltmada etkili olmaktadır.7 0. 10.300 0.100 0.046 0.

35 Mikrobar numunelerinde silis dumanı kullanımının etkisi Tablo 6.015 Kontrol 5SD1 10SD1 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 .240 0.300 0.4 Kontrol 0.112 0.229 0.3 5SD1 10SD1 0.062 0. 0.035 0. SD2 silis dumanı içerdiği fazla silisten ve muhtemelen daha ince olduğundan SD1’e kıyasla genleşmeleri azaltmada daha etkin olduğu görülmektedir.4 Silis dumanı kullanılan mikrobar numunelerinde genleşme değerleri BMD (30-günlük genleşmeler) Aliağa Altınoluk 0.066 0.2 0.058 0.0 Aliağa Altınoluk 15SD1 5SD2 10SD2 15SD2 BMD (30-günlük genleşmeler) Şekil 6.285 0.064 0. kullanılan tüm silis dumanı oranlarında limitin altına düşürülememiştir.042 0. çok reaktif olan Aliağa agregasından kaynaklanan genleşmeler.166 0.1 0.034 0.101 Ancak.

reaksiyonda hızlandırıcı etken oluşturmasıdır.9637 Şekil 6. Silis dumanı kullanımıyla azalan genleşme değerleriyle Şekil 6.3 0.8 0.4 0.37’de silis dumanı etkinliğinde kullanılan iki deney yönteminin karşılaştırılması verilmektedir.2 0.0 0.6 0.36 sonuçlarına kıyasla iki farklı agrega ile hazırlanan numunelerin genleşme değerleri birbirine yaklaşmıştır.5 Beton Mikrobar Deneyi Genleşmesi (%) 0.7 0.0 1.0. ASTM C1260 numune boyutlarının daha ince ve daha uzun olması. Uygulanan Đki Deney Yönteminin Karşılaştırılması Şekil 6.1 ASTM C1260 Deneyi Genleşmesi (%) Şekil 6.36 Farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması y = 0.5.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0. Silis dumanı etkinliği ölçümünde bu iki deney sonuçları arasında korelasyonun daha düşük olduğu görülmektedir. Daha düşük genleşme değerleri gösteren Altınoluk agregası ile hazırlanan numunelerin sonuçları eğim çizgisinin sol kısmında.1 0. Ayrıca. 0.0 0. dolayısıyla. ASTM C1260 deneylerinde kullanılan agregaların daha ince olması reaksiyonu hızlandırıp daha yüksek genleşme veren diğer bir faktördür.9 1.102 6.0401 R = 0. . ASTM C1260 deneyleri genleşme değerlerinin daha yüksek olmasının nedeni.4188x . daha yüksek genleşme değerleri gösteren Aliağa agregası ile hazırlanan numunelerin sonuçları eğim çizgisinin sağ kısmında toplanmıştır.36’da farklı ilk kür sürelerinde iki deney yönteminin karşılaştırılması verilmektedir.

Hazırlanan Harç Karışımlarının Yayılma Değerleri ASTM C1260 kapsamında hazırlanan harç karışımlarının kimyasal katkı içermeyen (Şekil 6.103 0.032 R = 0.2 0.3 Beton Mikrobar Deneyi Genleşmesi (%) y = 0.8186 0. Şekil 6.40’da tüm harç numunelerinin yayılma değerleri birlikte verilmektedir. 200 Yayılma Değeri (mm) 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Kontrol %5 SD1 %10 SD1 %15 SD1 %5 SD2 Şekil 6.2 0.5131x + 0.1 0.6.39) yayılma değerleri sunulmuştur.37 Silis dumanı etkinliği tespitinde iki deney yönteminin karşılaştırılması 6.4 0.5 ASTM C1260 Deneyi Genleşmesi (%) Şekil 6.3 0.0 0.38) ve içeren (Şekil 6.1 0.38 Akışkanlaştırıcı katkı kullanmadan hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri .0 0.

75 Ahmetli 0.02 .14 1.40 Hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri Tablo 6.5 Karışımların içerdiği akışkanlaştırıcı katkı oranları SD içeriği %10 SD2 %15 SD2 Aliağa 1.98 Uşak 0.55 0. Tablo 6.77 1.104 200 Yayılma Değeri (mm) 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Şekil 6.77 0.82 Altınoluk 0.5’de karışımlarda kullanılan Rheobuilt 181 R akışkanlaştırıcı katkının bağlayıcı madde %’si olarak miktarları verilmiştir.39 Akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak hazırlanan harç karışımların yayılma değerleri %10 SD2 %15 SD2 Yayılma Değeri (mm) 200 150 100 50 0 Aliağa Ahmetli Altınoluk Uşak Kontrol %5 SD1 %10 SD1 %15 SD1 %5 SD2 %10 SD2 %15SD2 Şekil 6.

Aliağa agregası içeren numunelerde kaydedilmiştir. ilk kür süresinin standart bir değer olarak sabit olması gerektiği görülmüştür.1’in üzerinde kaldığından dolayı agregaların potansiyel olarak zararlı genleşme gösterdiği belirlenmiştir. 16 ve 48 saat) yine reaktivite potansiyeli göstermektedirler. Altınoluk agregası içeren numunelerde ise %10 SD1. Đlk kür süresinin değişimi. %10 SD2 ve %15 SD2 çimento yerine kullanımının genleşmeleri %0. Ahmetli ve Altınoluk agregaları ile hazırlanan kontrol numunelerinin 14 gün sonundaki genleşmeleri ASTM C1260 standardının genleşme limiti olan %0. Aksi taktirde deney sonuçları önemli mertebede değişkenlik gösterir ve agregaların kıyaslanması mümkün olmaz. farklı ilk kür sürelerinde (4. Ahmetli ve Uşak agregası. Ancak. 80°C suda ilk kür süresinin ASR genleşmeleri üzerinde agrega türüne bağlı olarak tutarsız bir etki yarattığı anlaşılmıştır. ASTM C1260 deney metoduna göre hazırlanan numunelerde SD1 .105 7. ASTM C1260 deney metoduna göre. agregaların ASR genleşmelerini değiştirmektedir. Aliağa agregası içeren numunelerde %15 SD2. Uşak. Silis dumanı kullanım oranları değerlendirildiğinde. ASTM C1260’a göre agregalar. Sonuçta. Bu nedenle. Bunlar arasında Aliağa agregası en reaktif agregadır. suda kür süresi ile 14 günlük genleşmeler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 8.1’in altına indirdiği görülmektedir. 12. ASTM C1260 harç numuneleri arasında en yüksek genleşmeler. %15 SD1. %15 SD1 ve %15 SD2. Bunların arasında en az reaktivite gösteren Altınoluk agregasıdır. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Bu araştırmada elde edilen deney verilerinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmaktadır: Deneysel çalışmada kullanılan Aliağa. Aliağa agregasına göre daha az reaktif olup reaktivite olarak aralarında yer değiştirmektedir. Kullanılan silis dumanları arasında gözüken farklı performans silis dumanlarının farklı silis içeriği ve farklı inceliğinden kaynaklanabilir. Uşak ve Ahmetli kumu içeren numunelerde %10 SD1.

106

silis dumanı kullanımı %5 ve %10 oranlarında genleşmeleri azaltmada SD2 silis dumanından daha etkilidir. Ancak, %15 oranında silis dumanı kullanımında SD2 silis dumanı SD1 silis dumanına kıyasla genleşmeleri indirgemede daha etkilidir. ASTM C1260 standardına göre 80°C suda ilk kür yerine, doğrudan 1 M NaOH çözeltisinde kürlenen numunelerin ilk birkaç gündeki genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere kıyasla yüksek olmasına rağmen, 14 günlük genleşmeleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelerle benzer değerdedir. Beton mikrobar deney sonuçlarına göre ASTM C1260 deney metodunda da görüldüğü gibi Aliağa agregası, Altınoluk agregasına kıyasla daha reaktif bir agregadır. Beton mikrobar deney sonuçlarında yaklaşık 30 günden sonra zamana bağlı genleşme diyagramlarında eğri eğilim değiştirdiği için, deney metodunun önerdiği 30 günlük ölçümleri incelemek yeterli görünmektedir. Đlk kür süresinin değişimi beton mikrobar deneyi, ASTM C1260 ile yapılan deneyi sonuçlarını farklı şekilde etkilemektedir. Doğrudan 1 M NaOH çözeltisi küründe tutulan Aliağa ve Altınoluk agregası beton mikrobar örnekleri ilk kürü 80°C suda yapılan numunelere göre daha fazla genleşme artışı göstermektedir. Bu davranış, mikrobar örneklerinin düşük S/Ç oranından dolayı düşük işlenebilirliğinden kaynaklı olabilir. Bu numunelerin yeterli miktarda sıkıştırılamamasından dolayı daha fazla boşluk içerdiği düşünülmektedir. Đlk günde 80°C suda bekletildiğinde gözenekler su ile dolmaktadır. Büyük olasılıkla yüksek sıcaklıktaki su kürü hidratasyonun gelişimi ile geçirimliliği azaltmaktadır. Beton mikrobar deneyinde silis dumanı kullanımı genleşmeleri azaltmada etkin olmuştur. Bu etki silis dumanı miktarı arttıkça artmıştır. Daha az reaktif olan Altınoluk agregası içeren karışımlarda %10-15 silis dumanı kullanımı genleşmeleri %0.05 limitinin altına düşürmüştür. Ancak, çok reaktif olan Aliağa agregasından kaynaklanan genleşmeler, kullanılan tüm silis dumanı oranlarında limitin altına düşürülememiştir.

107

Kullanılan her iki silis dumanı kullandıkları oranlarda ASR genleşmelerine azaltmaktadır. Ancak, SD2 silis dumanı içerdiği fazla silisten ve muhtemelen daha ince olduğundan SD1’e kıyasla genleşmeleri azaltmada daha etkin olmaktadır. Araştırmada elde edilen deney sonuçlarına dayanarak ileriki çalışmalar için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: Đster ilk kür sıcaklığı isterse NaOH çözeltisi sıcaklığı 80°C’nin dışında değerlerle değiştirilerek, bu sıcaklığın her iki hızlandırılmış deney yöntemi sonuçlarına etkisi incelenebilir. Farklı olgunluk sürelerinde test edilen ve sonuçları incelenen numunelerin dayanımları da kıyaslanabilir. Benzer deneyler KOH kullanılarak yapılabilir.

108

9. REFERANSLAR ACI 232.1R-94, 1994, Use of Natural Pozzolans in Concrete, American Concrete Institute Al-Dabbagh, I., 1986, Flint Characteristics and Alkali-Silica Reactivity, Proceedings of the 7th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, Grattan-Bellew, P.E. (ed.), Ottawa, Canada, pp.413-417 Andiç, Ö., 2002, Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımı ile Kontrol Altına Alınması, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90s. Andiç Çakır, Ö., 2007, Alkali-Agrega Reaktivitesinin Tespitinde Kullanılan Deney Metotlarının Đncelenmesi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Đzmir ASTM C1260; Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) ASTM C1293; Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction ASTM C227; Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate ASTM C230; Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement ASTM C289; Test for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical Method) ASTM C295; Standard Test Method for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete ASTM C305; Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency ASTM C490: Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete

Müh..2. P.F. P. Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes Barlow. J. Pesimum Reaktif Agrega Đçeriğinin Alkali-Silika Reaksiyonuna Etkisinin Deneysel Yöntemlerle Araştırılması.235-248 Barringer. pp..549-575 Berube. L. pp. Evaluation of Test Methods Used for Assesing the Effectiveness of Mineral Admixtures in Suppressing Expansion Due to Alkali-Aggregate Reaction. Đstanbul Üniv. Proceedings.ingentaconnect. F.. Turkey. V. ACI SP-132. Energy.F.L.. No. Preventive Measures Against Alkali-Silica Reaction (MS Thesis).. Turanlı. Canada Binal A. http://www.. Slag and Natural Pozzolans in Concrete. M. New Approach in Mitigating Damage Caused by Alkali–Silica Reaction. 2002.. Silica Fume. 4th International Conference on Fly Ash. Standard Test Method for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Puzzolan for Use as Mineral Admixture in Concrete ASTM E11. CCAGDP.J. S. W. Duchesne..A. Concrete and Aggregates. ss. Using Accelerated Test Methods to Specify Admixtures to Mitigate Alkali-Silica Reactivity. pp. 165-172 Bektaş.. 2004. B.2. 17. D. Ankara Bektaş. 1992.56-61 Bektaş... 1992 Accelerated Test Methods for AlkaliAggregate Reactivity. Microstructural Studies of Alkali-Silica Reaction in Fly Ash Concrete Immersed in Alkaline . D. Cement and Concrete Research.. Yerbilimleri Dergisi C.21. Mines and Resources. Jackson. pp. 1999. Available Alkalis in Pulverised FuelAsh and in Ground Granulated Slag Using ASTM C-311 Method. M. Middle East Technical University. 2002.A. Thomas. 1998.119-128 Bleszynski. 1988. Cement.. Cement and Concrete World 7. Vol. Istanbul. C. ed. Springer Science+Business Media Berube. American Concrete Institute Detroit. Malhotra.. M.. Fournier. Advances in Concrete Technology. F. Turanlı L. Effects of Fibers on Cracking Due to AlkaliSilica Reaction. A. F. 18.109 ASTM C618.M. 2005. R.. Fak.com/content/klu/jmsc/2006/00000041/00000 017/00000108?crawler=true. Ottowa.. Ostertag.

6. 30. The Effect of Product Form of Silica Fume on its Ability to Control Alkali-Silica Reaction.2-94. Surrey University Pres CSA. A Review of Alkali-Silica Reaction and Expansion Mechanisms. Ontario M9W 1R3 CSA A23. 2000.110 Solutions. Reactive Aggregates.240-245 Diamond. D. 2000. Advanced Cement Based Materials. pp.1-70. Ontario.. Toronto. D.2-25A Test Method for Detection of Alkali-Silica Reactive Aggregate by Accelerated Expansion of Mortar Bars. R. pp. 1976.207-216 CSA A23.D. M. 2003. A. Canadian Standards Association.. pp. Cement Replacement Materials. S. Natural Pozzolanas. pp.1-00/A23. Rice Husk Ash. Hooton. Volume 33. M. Thomas.. Swamy(ed). A23. Shale and Other Soils. pp. Issue 2.2-14A Potential Expansivity of Aggregates (Procedure for Length Change Due to Alkali-Aggregate Reaction in Concrete Prisms).. 178 Rexdale Boulevard. Test Method for Detection of Alkali-Silica Reactive Aggregate by Accelerated Expansion of Mortar Bars. 1986. The Effect of the Silica Content of Silica Fume on its Ability to Control Alkali–Silica Reaction..6678 Boddy A. British Standards Institution Cook D. Hooton R.. D. Volume 7. pp. pp. Cement and Concrete Research. Method for the Determination of Alkali-Silica Reactivity: Concrete Prism Method. Thomas M. Cement and Concrete Research.236-242 CSA International. 1999. Guide to the Interpretation of Petrographical Examinations for Alkali-Silica Reactivity.A. Cement and Concrete Research. Methods of Test for Concrete. Issue 8.12631268 BS 812 Part 123.1139-1150 Boddy.549-560 . M. pp. CSA International. British Standards Institution BS 7943. Canada.J.N. R.2-00 Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Methods of Test for Concrete”.. A. 1999. Calcined Clay. “A23. 1994..

pp. J. Quebec.. Bérubé. Cement and Concrete Research. 1992. Nishibayashi... 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. CCAGDP.. 123. Testing and . M-A. ed.. 1999. 2003 Erkan. Van Nostrand Reinhold. P. Proc.. P. S. Synopsis of Current Research on AlkaliAggregate Reactivity with Emphasis on Papers Presented at the 8th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction Held in Kyoto.. 183s. B. 1989. Malhotra. Proceedinghs of the 8th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction Held in Kyoto.E..111 Duchesne. Japan. pp.279-294 Grattan-Bellew. Beton. 287-296 Fournier. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları. P. Hacettepe Üniversitesi. Laboratory Investigations for Evaluating Potential Alkali-Reactivity of Aggregates and Selecting Preventive Measures Against Alkali-Aggregate Reaction.. 1992.J.1057-1063 Erdoğan T. pp. Cement. Issue 7. W. N. pp. J. Proceedings of the CANMET International Workshop on Alkali-Aggregate Reactions in Concrete: Occurences..2. Evaluation of Laboratory Test Methods for Alkali-Silica Reactivity. Okada. F. 2001. M. M. K.E. 1999..207-229 Fournier. The Characterization of Potentially Reactive Aggregates. No. Vol. Ankara.. Volume 31. Chemistry of Alkali-Aggregate Reaction .. Bérubé. Proceedings of the 9th Intenational Conference on AlkaliAggregate Reaction in Concrete.338-346 Glasser. Frenette.. 1990. Test Methods and Criteria for Evaluating the Potential Reactivity of Aggregates. Quarterly Journal of Engineering Geology.. Y.The Alkali-Silica Reaction in Concrete. pp. An Introduction to the Influence of Natural Aggregates on the Performance and Durability of Concrete. New York Grattan-Bellew. B. G. Swamy (ed). pp. Concrete and Aggregates. Mühendislik Fakültesi Yayınları. Fookes. Mağmatik Petrografi.30-53. Long-Term Effectiveness of Supplementary Cementing Materials Against Alkali-Silica Reaction. 2000. P. Y. V.M.21. Yayın No:40. 1980. Japan 1989. pp.. Kawamura.. R.173-184 French.

2005. Ottowa Ineson.1289-1297 Hansen.. C.. pp. R.. D.. S. Y. 1990. 2004. Alkali-Silica Reactions and Silica Fume 20 years of Experience in Iceland.. 2.. 25. Siliceous Components in Aggregates.E. London Hooton. http://onlinepubs.R. of Materials. Cement. pp. G. Cement and Concrete Research. Cybanski. Arı K. 1986.408-431 Helmuth.org/onlinepubs/shrp/SHRP-C-342. Vol. 21 (1-2). T. Atiş C... Canada. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Washington Hobbs.62-68 Katayama.. P. pp. ss. No. Halifax. Alkali-Silica Reactivity: An Overview of Research. Issue 8. D. Vol.pdf. 12(3). pp. Thomas Telford. Canadian Journal of Civil Engineering.. Đki Farklı Portland Çimentolu Betonların Dayanımına Zaman ve Kür Etkisinin Araştırılması.. 25 pp. The Concrete Microbar Test. Canadian Use of Ground Granulated Blast-Furnace Slag as a Supplement Cementing Material for Enhanced Performance of Concrete.. M.2. W. J.29-34 Gudmundsson. No. Basic Chemistry of Reactions of Aggregates in Portland Cement Concrete. Alkali–Silica Reactivity of Large Silica Fume-Derived Particles. National Research Council.. Katayama. and Aggregates..112 Control. Diamond.. Kaneshige. Concrete.185-190 Juenger.trb. C. Volume 34. Ostertag. Diagenetic Changes in Potential .. Characteristics of Alkali Aggregate Reaction. Stark D.1389-1402 Karahan O. Olafsson. Fournier.. H. 1988.. 1998. Proposed Universal Accelerated Test for Alkali-Aggregate Reaction. 1993. 1996. P. L. pp. The Study on the Maintenance and Rehabilitation of Highway Bridges in the Republic of Turkey. Strategic Highway Research Program. R. T. 2. W. P. Volume 29. unpublished. 2003. 1967.. G.. Alkali-Silica Reaction in Concrete. Haktanır T.. G. Cement and Concrete Composites. Mitchell.D. Cement and Concrete Research. Grattan-Bellew.. 2000. Issue 8. B. C. 11p.

Witte. J. Studies on Blended Portland Cements Containing Santorin Earth. Wackenheim. G. J. Fak. T.161-169 Kostuch...C.. Ottawa. Grettan-Bellew (ed. L. Kosa. Mielenz.1017-1021 McConnel. 11. D. Jones.. K. pp.J. Greene.. University of Dundee. P. S.. 17.1799-1811 Marfil S. P. J. American Society for Testing and Materials. 1981. K. Proceedings of the 7Th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Bérubé. R..71-80 Mielenz. 1986. Cement and Concrete Research. Glantz. and Maiza. 2000. C. Holland. K... High Performance Concrete Incorporating Metakaolin .. Canada. Maurin.. Canada. pp. Durand. Tuğrul A.K. Mechanism of Natural Zeolite Powder in Preventing Alkali-Silica Reaction in Concrete. Nakano. R.. pp. 1947.. Advances in Cement .A.E. A. ss.. Flint reactivity. 2004. 1950. W. 1998..).. P. Proceedings of the 7th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction.. 44. O.. B.Y. M. Fournier. Tingyu.. pp. Concrete 2000.). B.507-518 Michel. Res.E. Ottawa. STP-99. R. Deteriorated Pavements Due to the Alkali-Silica Reaction: A Petrographic Study of Three Cases in Argentina. Thiebaut. Walters. Gnagne.. H. Canada.T. pp. Đstanbul Üniv. Cement-Aggregate Reaction in Concrete. 2001. Ottawa. 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Symposium on Use of Pozzolanic Materials in Mortars and Concretes. Study on Cracking Damage of a Concrete Structure Due to Alkali-Silica Reaction. A.C..204-209 Naiqian F. P. pp..A Geological Interpretation. 1993. Müh.).. Grattan-Bellew (ed.. 31 (7) pp..43-91 Mizumoto.(eds.. Cem.93-128 Mehta. Effect of Calcination on Natural Pozzolana.. Yerbilimleri Dergisi. Y.113 Alkali-Aggregate Reactivity of Volcanic Rocks in Japan . K. Philedelphia. B. Proceedings American Society for Testing Materials. Concr.. C.489-493 Korkanç M.A Review.. 2.P. B. pp. C. Beton Agregası Olarak Kullanılacak Bazaltların Alkali-Silis Reaksiyonu Yönünden Đncelenmesi. V. Ono.

S. 2000.339-344 Ramyar K. (eds. O. 2000.181-189 Poole. Lucia. pp. M. B. Gerry.. Gruber K.114 Research. H. 2002. 2001. R. R. .473-482 Shon. Issue 6. 2001. 10. T. TÜBĐTAK ve EBĐLTEM Desteği ile Hazırlanan Rapor.1-29 Ramlochan.. pp. The Effect of Metakaolin on Alkali-Silica Reaction in Concrete. Canada. Cement and Concrete Research 30. P. and Collis. B. pp.. Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımı ile Kontrol Altına Alınması.. pp. Thomas. M.. 1993.. Metakaolin and Calcined Clays as Pozzolans for Concrete: A Review.. Control of Alkali-Aggregate Reactivity... 11Th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction. Thomas.101-108 Neville A. Engineering Geology Special Publication 17. Evaluation of Modified ASTM C1260 Accelerated Mortar Bar Test for Alkali–Silica Reactivity. Bai J. Okamoto. 30. Cement and Concrete Composites. D. W..441-454 Shehata.. Morgan. Swamy.A.1063-1072 Shrimer. Congress on Alkali-Silica Reaction in Concrete. Pointe Seraphine Berth Improvements. Vol. Durand. New York. Ooi. 2002.16. S. M.). Davies. Wild.. Quebec. B. No. D. A. B. G. Andiç Ö. 2000. F. Introduction to Alkali-Aggregate Reaction Concrete. L. Longman Group Limited. M. pp...N. pp. M. 90s. J. C.1981-1987 Smith. 1986.).A. Zollinger. Bérubé. The Effect of Fly Ash Composition on the Expansion of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction. Sarkar. Properties of Concrete. Cement and Concrete Research. Fournier. Cement and Concrete Research. pp.. (eds.. 1995 Oberholster. H.. 1992.B. Gravel and Crushed Rock Aggregates for Construction purposes. D.A..).3.... Vol.. pp. Issue 12. Volume 23. St. Eliminating or Minimizing .. B. Cement and Concrete Research. Agregates: Sand... R. London Stark.. USA. M. Geological Society. Sabir.. (eds. G. TÇMB. An Accelerated Method for Testing the Potential Alkali-Reactivity of Siliceous Aggregates.E. L. 32.

. G. Construction Materials. Cement. Washington. Thomson Litho Ltd..203-210 TS 2517. pp..2. No. R. Innis. .26-30 Thomas. Cement and Concrete Composites. R.. Assesment of Prestressed Concrete Bridges Suffering from Alkali-Silica Reaction. 1992. N. 1997. Swamy (ed). C. A.).A. 1990. Scotland. F. Use of the Accelerated Mortar Bar Test for Evaluating the Efficiency of Mineral Admixtures for Controlling Expansion Due to Alkali-Silica Reaction. New York Swamy. (eds. UK Swamy. R. 12(3).. Cement. 95. 527s. ACI Materials Journal. pp.. National Research Council. 1999. Van Nostrand Reinhold.A. pp.D. vol. Türk Standartları Enst. pp. M. Alkali-Aggregate Reactions in Concrete: Material and Structural Implications. 1991.M.. R. New York Taylor. 1992.54-95. N. V.pp. Prevention of Damage Due to Alkali-Aggregate Reaction (AAR) in Concrete Construction-Canadian Approach. Ottawa.. Great Britain. Role and Effectiveness of Mineral Admixtures in Relation to Alkali Silica Reaction – The Alkali-Silica Reaction in Concrete.. N. Strategic Highway Research Program.21. F. Testing for Alkali Silica Reaction . R. Van Nostrand Reinhold. Innis.. The Alkali-Silica Reaction in Concrete..96-121. pp. M. Concrete and Aggregates (USA).533-581 Swamy. Hooton. M. pp.716-724 Tordoff.. No. Malhotra.157-164 Thomas. N. Thomas. Longman Scientific & Technical Publications.A.266 Swamy. 1992. DC.D. London. R. 1977.115 Alkali-Silica Reactivity. Sciences in Concrete Technology.19.. Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini.. Concrete and Aggregates. M. Effect of Slag on Expansion Due to Alkali-Aggregate Reaction in Concrete. 1998.1.The AlkaliSilica Reaction in Concrete. Swamy (ed).A. A.D. N.A. R.D. Vol. D. 1990. Rogers. pp.N. Canada.

Effectiveness of Mineral Admixtures in Reducing ASR Expansion. M. Montreal. 1995. Proceedings of the Second International Conference on the Durability of Concrete. Y. F.. Lecture Notes. 1998.129-138 . H. Vol. Engineering Geology. Issue 6. Çimento-Bölüm1: Genel Çimentolar. D. 163s. G. J.941-947 Wen.imoankara. Civil Engng.. X. Alkali-Silika Reaksiyonu. Public Works Res.tr/karma/bilgi/1. Hong Kong Unv.. Cement and Concrete Research. UK. Z. editor. Inst. Proc. pp. 20s. G. Hudec.. Reactivity of Rocks and Minerals in Alkaline Solution.. 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction.34-146 Wakizaka. A New Accelerated Method for Determining the Potential Alkali-Carbonate Reactivity. Y. Watt.1225-1236 Xu. P. II.116 TS EN 1097-3.X... 2000. J. 1996. Mart 2002. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler-Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı TS EN 197-1. http://ebilgi. 2000.... O.. 25. Lan. Alkali–Silica Reactivity of Japanese Rocks. Quebec. Birleşim.. In: Malhotra VM..org.. 1998. Ankara...211-221 Walters. and Tang. Effect of Metakaolin on Alkali-SilicaReactions in Concrete Manufactured with Reactive Aggregates. M. Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TS EN 933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler-Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini-Eleme Metodu Uğur L. T. 56 (1-2) pp. Deng. Res. P. Z. pp. Alkali Aggregate Reaction in Concrete. 2002. pp.. West.pdf Wakizaka. R. Jones. Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri için Deneyler-Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini TS EN 1097-6. Thomas Telford. G. 1991. pp. Dept. Alkali Aggregate Reaction in Concrete Roads and Bridges. V. Vol. Xu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->