·;'.

Sevgili Doktor
'}j ~.

Anton ~EHOV

NeilSlMON

.0

'I
I

\
I~

)
I

,

KuntfR BAKANLIGI ,
SAN AT / T

i~
)
b

1YAT

RO

SEvclL1 DOKTOR

l

I
r

I

I.

KULTUR BAKANUGI /1504 Yayirnlar Dairesi Baskanhgi

.

Sanat - Tiyatro Dizisi I 4i - 68

._

..... -

ARtQn~<;EHev - Nail StMON

SEVGiLi DOKTOR

- _:-~~-~~_.I S~ _ (\
Turkcesi .
Sevgi SANLI

·14

34S~
t')90

?G

i

1990'" yillar yalmz Tiirkive foplumunda degil, tum dOnya eografyasmda da ilginr; olu$umlann ve onlara bagiJ ge"~me/erjn ya;;andlgl bir donemdir. Bu donemde 8akanlrglmm politikasmm . ozOnO, demokretlkiesme csbelenmn toplumumuzda yaygrnla$tr. nlmest otusturmektedu. 9ogulcu, katJIJmcl, r;agl yaka/aml$ insert{arm Orr1nJeriile bOttJnle$mi$ bir kO/fUr po/ltikasl temeliendirllmesf arnar;{anml$tl r.
Insanllgm ger;irdigi bOyOk donO$Omlerin ve degerlerin ar· kasmdaki kavramJar "Kitap n ve "Okumek'tu. Ne gorselJigin gO. cc, ne de fleti$imin durmak bi/meyen teknolojik geli$meleri, bu iki kavramm insanJara ozgu haz duygusu nedenly/e hir;bir zsman onemini yitirtemeyeeek, ozellig; ve onemi dOnya durdukr;a sOrOp gidecektir. /nsanlar gOnlOk ya$ama bicimleri, dOnyadaki plumlu olumsuz geJi$meler, etkile$imJer, olaylar, OzuntOler ve sevincier ir;inde dO$unce OreUp kendi/erini yeni/eyecek/er ve bu r;a.badan da hi¢Jir zemsn vazger;emeyeceklerdir. BatOn bu somut qercekierin yamnda, kaf$lmlZda fazJa degi$tigini soyleyemeyecegimiz diger bir sornut ge((;ek var. 0 da az okuyan bir top/um olusumuz. 1992'11 KITAP VE OKUMA YIII ilan ederek bu sorunun a/tmda yatan nedenleri erestumek; fOzum yol/an aramak, etkinlikler yapmak, okuma konusunu gundemde tuimek cebes) ir;inde gefirdik. Kampanyalar yepttk, yart$malar dOzen/edik, kitaplanmlzl ueretsiz verdik, tum bu etkinlik/erimizi yine sOrdOrecegiz. 1993 ytlmde "K/TAP SA TIN ALlN ... AYOINLAN/N diyerek ikinci sdimumzt ettvoruz. Yine kampanya/ar, yan$maiar yoJuyJa inserumu: kitaba ve kitap satm a/maya yonJendirmekamacmdeyu.
M

Yayinlar Dairesi Btl§kanhgt'run 14. 4. 1993 tarih ve 928 . 2 - 892 sayrh makam onaymca birinci defa olarak
10. 000 adet bastmlrnrsnr

Yenicagn

Matbaasi

Tel: 324 12 76 Ankara~ 1993

Geni$ ufuklan olen, dO$Onen, dO$undOgOnO a9lkJayan, gorsel ileti$im arar;iannrn verdik/eriyle yetinmeyen, kOltOrlO insan/arm ya$adlgl ozgOr ve demokratik otterrn alan, ge/ecegin,

"'.j•.••,•••• --"_iii.-r....
t .

v
I

:w,,..

.J.,

I

.J

1

1. PERDE

I.SAlINE
YAZAK. : Rica ederim, bern rahatsiz etmiyorsunuz, rica ederim. Cene calrnak, cahsmaktan cok daha iyi bence. Gene de suraya cakilip kalrmsim, §U dusunceyi zihnimden kovarruyorum, bir nirlu: Yazmam gerek, yazmam gerek, yazrnam gerek... Burasi calisma odam, hikayelerimi yazdrgirn yer. Kendi ellerirnle yapum burasmi. Keresteyi kendim dogradim, kutukleri kendim yerlestirdim, Bir §eye benzetemedim, lar ararmzda yazilanmi ~uracll{ta, duvan~ dibinde ciziktiririm. ~unkti masarnm tam ortasma tavandan su damlar. Masayi bu tarafacek diyeceksiniz. Nasd cekeyim/ Tabandaki kocaman bir deligi kapatiyor. Taban tepenin yamaana yaslandmlrmsur. Sellice yagmurlarda kulubem yoku~~agI kaymaya baslar. KaC kere yerimden hie kirruldamadan yoldaki komsulann berisinden gecmisimdir. Gene de severim burastm. Kapuni calan, hatinm soran pek cikrnasa cia. Konu kornsu bir yazan rahatsiz etmekten pek cekinir nedense. Her zaman derin derin dii~ndugumiiZii sarurlar. Oysa, dogru degil bu. Sevgili anacignn bile bern rahatsrz etmekten urker de, parmaklannm ucuna basarak gelir buraya. Yemek tepsisini kapmm ardina birakrverir. Bu yuzden yillardir kursagima steak yemek girmedi. Arna, epeyce yazi yazdim burada ... Bellct gereginden fazla ... Pencereden bakryorum. Hayat beni dismda birakarak, basdondurucu bir hizla gelip gecmede, Kendirne soruyorurn: Beni, durup dinleruneden, gece gunduz demed.en, sayfa sayfa, tomar tomar yazi yazmaga durten nedir? Kar§dtgl cok basit. Hie carem yok. Yazanm ben .. Arada bir, akhmdan zorum var herhalde, diyorurn. Merak etmeyin, tehlikeli de-

1

II. SAlINE

!
j

GENERAL: (D6nerek sogukra) Yal tvAN: Sizin gibi ben de, Saym Generalim, Yesil Sahalar ve Parklar Bakanhgmda hizmer goruyorurn. Yani bizzat Bakan olan zatialinizin emrindeyim. Agaclar ve fidanhklar mudurlugu, baskatip yardimcisryim, efendim. Canla basla cahsiyoruz. Efendim. GENERAL: Ya, oyle rni? Cok iyi ediyorsunuz. Bu YII agaclar guzel yesermis, fidanlar da guzel boy vermis. Aferin. (General onune doner. C;ardyakov da seuincten agzl
lahlanna

AKSIRIK YAZAR : Devlet Memuru, Yesil Sahalar ve Parklar Bakanligmda katip olan Ivan I1yi~ Cerdyakov'un bir tek tutkusu vardi : Tiyatro. (loan ile eansi girerler. Jvan otuz bes yaslannda balim selim. iddiastz bir adarndtr. 0 cia, harts: da ellerinden geldigince suslenip puslenmisterdir. Ama 0 ~lk kalabaltgm icinde s6nuk haltriar. Bu ceureden otmadietan aaeca bellidir. Yerierine gecerier. Kansi programma g6z gezdirirken, Jvan yazu seuincten 1§tmt~, sagina soluna, gerisine baear. Tiyatroyu ve gcade seyircilerini g6zden ger;irir. Bu aesam mutlu bir adarndir.) Bakanliktaki istne dort elle sanlrnisnr. Memurlukta yukselecegi, gunun birinde onernli bir koltuga gececegi yolunda umutlar besliyordu. Simdiki durumu pek parlak 01masa da, kendini bu en buyuk zevkinden yoksun birakmak istemernisti. Boylece Rostov'un 'Sakalh Kontes' oyununun gala gecesi icin tiyatronun en guzel, en pahah yerinden iki koltuk bileti aldr. (Pariah uniformati bir general ile eanst girerek yerierini arariar.) Adarncagizm kaderine bak. Saygideger amiri, Yesil Sahalar ve Parklar Bakani, General Mikhail Brasilhov da tiyatroya geimez rni 0 gece? (General ile kanst birinci straya ger;erler. General, luan'm tam 6nundeki ko/tuga oturur.) tvAN: (Generate
GENERAL:

eu-

uarmts, arkasma yaslarur. General'iri eansi ku-

lagma bir ~eyftstldar, General omuz silker, bu sirada oyunun gorunmeyen perdesi acilir. Seyirciler aletslar. Ivan tekrar one egilir.J tvAN : Esirn sizinle tarusmak mutluluguna erismek istiyor Generalim. Iste kanrn, Madam Cerdyakov. KARISI : (Gulamseyeree)

Iyi aksamlar, efendim.

GENERAL_: ~erefyab oldum, Harurnefendi.
KADIN : 0 seref bendenize GENERAL:

ait efendim.

Iyi seyirler harumefendi. olarae one doner. Ivan

dogru egilerek)lyi aksarnlar Saym Generalim.

(General cam slklim~ gulumser sonra.)

eanstna

(D6nup soguk soguk Iuan'a baear.) Hmmm? Ne? Ha, evet, iyi aksamlar.

tvAN : (General'in eansina) Madam Brasilhov sizi tanrsnrayim, Kanm Madam Cerdyakov. KADIN : Memnun oldum, Madam Brasilhov. MADAM B.: (Soguk) Nasilsmrz? KADIN : Simdi saym esinizle tarusmak onuruna erdim.

tvAN : Izin verirseniz, kendimi tanitayim Sayin Generalim, ben Cerdyakov Ivan Ilyic ... Benim icin ne buyuk seref, efendim ...

4
5

lvAN: (Madam Brasilbou'a) Ben de kanmin kocasryim, Urnanrn

afiyettesiniz Madam, Brasilhov. (yazar, $§§Hdiyerek onlan susturur.)
GENERAL: (Yazar'a) Affedersiniz. Cok ozur dilerim.

(Mendilini cebine koyar.)

tv AN : (Kendi mendilini pkanr.) Kapatmak elimde mi Genera~alt§aYlffi.
lim. Yaptigim affedilrnez bir seydi. Izin verin de ensenizi sileyirn. Bu kadarctk olsun kabahar:imi tamir etmeye

(Hepsi oyunu seyretmeye baslareen,

General 6Jkesini zor (General 'in basins silmege baslar. General onun elini iter.)
GENERAL: Yeter. Yeter, Dzulecek bir ~ey yok dedim.

zapteder.)
NAN: Urnanrn oyun hosunuza gider, efendim.
GENERAL:

Umanm. Seyretmek fusatmi bulabilirsem tabii,

ivAN : Nasil olur. Basuuza

(General artii: iyice stlnlmaetadtr. Yakast ona dar gelir. Hepsi tekrar oyunu seyretmeye koyulurlar.) YAZAR : Ivan Ilyic Cerdyakov bu essiz firsati cok iyi deicin zevkten dort kose, arkasina yaslarup 'Sakalli Kontes'in tadiru cikarmaga basladi. Artik, Yesil sahalar ve Parklar Bakarurun yabancisi sayilmazdi. Ailece tamsrrus, samimiyet kurmuslardi. Senli benli olduklan bile soylenebilirdi, biraz gayret edilse ... Iste tam 0 strada,. ansizm, geldim geliyorum demeden, futmali goklerden men bir yildinm gibi, Cerdyakov basiru geriye atip ...
gerlendlrdigi

yagmur gibi indi. Generalim. Basmizr smlsrklarr, ettim. lnarun niyetirn kotu degildi. Bir kazadtr 01du iste. Utancimdan yerin dibine gecum.

GENERAL: Ozur dilerim. Bagl~laym.

tvAN: Isin kotusu, sayin Generalim apansrz oIuvercli. Kendimi tutayirn dernege kalmadan bosahverdi burnumdan.
MADAM B. : ~§~~§{>!

tv AN

: HAAAAAAAAAAP - ~UUUUUUUUUUU?'1 (Dedi.) dogru Genetslatir.

YAZAR : (Iuan korkunr; jekiJde bapsmreen basim one eger. Bu siddetli bapsirmarun batun serpiruileri, ral'in tamamiyle pplak olan bastrun arka taraftru General ireilir, eli tstanan basma gider.) Eyvahlar Ozur dilerim, Saym Generalim, cok cok affedersiniz?
GENERAL:

tvAN : ~~~~~! Tabii, Tabii. Kusura bakrnaym (Geri cekilir. Mendiliyle bumunu siler. Sonra tekrar one dogru egilir.) Merak etmeyin, soguk alginhgr degil, Belki burnuma bir toz kactr da ...
GENERAL:
~§{>§~ .

olsunl

(Sessizce oyunu seyrederler. Ivan suklum pitklUm r;ekilir.)

geriye

~dinnaym,

onemsiz

bir §ey.

YAZAR : Cerdyakov
pkaramtyordu.

tvAN

: Onernsiz ha? Onernsiz olur mu hi\=?Onernsiz demeye nastl diliniz vane? Dupeduz hayvanhk denir benim bu yapugima. Bu meseleyi cok buyutuyorsunuz. Kapaun gitsin.

GENERAL:

ne kadar cabalas» bu olayi aklmdan Isledigi kucuk kabahati gozunde bUyUttiik<;e buvurmusm, General'in ensesinde padayan aksink artik dusrnan mevzilerine dikiIm~ bir topun gurlemesinden farksrzdi onuri icin, Bu affedilmez SU01nu olanca dehsetiyle gorebilmek icin olanlan yeniden agir aglf aklmdan gecirdi,

6

7

·1

,:
I

rI
(Cerdyakov rtdanti bareeetlerie bapstrma sabnesini telerarilk bapsirmadan Uf kere daba siddetli gibi goruna«. Rotarui bareket eden General de ense k6kune bir far. Bu iVAN: Giilmek rni? Pek tabii. GUlmekten kinldim. dar gulrnemistim .. Ha ... "ha ... .Jia ... En cok hangi sahne sizi etkilecli? aksirdigim an. Iste a anda carum burnuYlllardir bu ka-

GENERAL: iVAN:

balyoz inmij gibi daurarur. bapsirma sabnesi tamamtanmcaya eadar berees Slowmotion'a uyar. Oorunmeyen perde kapantr. Allsistaria. Herkes klllk1{J tiyatrodari {tkmaya baslar. Gecirdieleri guzel gece ustunde eonujur/ar. )
J';ENERAL: AI;}... Guzel.

Aksmk. Tepenize rna geldi

GENERAL: Arnma da uzattmiz Yagmur yagacaga benzer. memo MADAM B. : Bir daha boyle cacigim,

delikanli. Haydi gidelim carum. Basirnm bir daha islanmasrru iste-

MADAM B.: Evet, iyiydi GENERAL: Pek

densizliklere

izin vermemelisin,

ko-

ala,

pek guzel. Pek guzeldi dogrusu

degil mi canun? ivAN:

((:tkarlar.)
Eyvahlar olsun. Bittim. Mahvoldum. Agaclar ve Fidanliklar Mudurlugunden kovduracak beni. Aga~pklar ve Taflunlar Idaresine surulecegim.

MADAM B.: Ever, begendim

(ivan arealarmda
YAZAR: ivAN: Ben de bayildrrn.

dump General'in stntna hafifge uurur.)

KADIN : Haydi, gel Ivan. saym GetvAN ~Ne de din?

(General'e uurmaga deuam ederek) Affedersiniz,
neralim. Bu da kim? Struma vuran da kim? ben ... Cardyakov.

GENERAL: ivAN:

i

Benirn efendim,

I

KADIN: Bu kadar uzulme carnm. Alt tarafi, ufacrk bir tiksmk. General unutrnusrur bile. tv AN: Ernin misin? Ivan.

MADAM B.: (Htzla General'i bir tara/a ceeer.) Arnan dikkat et canun, -,?U aksinp tiksiran adam. ivAN: Merak buyurmayiruz Savin Generalim 0 aksink bumumdan fitil fitil geldi. Burnumdan soluyacak halirn bile kalmadi, Sadece islak bir basla serin havaya cikrnaruzdan endise ediyordum.

KADIN : Hayir. Korkuyorurn YAZAR: tvAN:

Boylece suklum puklum evlerinin yolunu tutarlar.
Generale

guzel bir armagan ki bir kac tane Turk havlusu.
yeliyle harman

gonderip gonlunu almah, Bel-

YAZAR:
ivAN:

GENERAL: Ha, Su rneselel Usrunde durmaga bile degmez. Ufak bir gaf Unutun gitsin. Oyun eglenceliydi, degil mi? Siz de guldunuz mu?

Cerdyakov'un mesleginde yukselme umutlan burnunun gibi savrulrnustu.
i§ neden

(Eolerine gelirken) Bu

basrma geldi. Tiyatroda

ne

8

9

"

, KADIN : Haydi yatalim, Ivan.

isin var be adam? Haydi tiyatroya gittin diyelim. Neden balkonda kendi sirufindan adamlarla orurmazsmj Orada birinin suratmahapsirsan bile, cok yasal der.

lvAN : General'in huzuruna

cikip durumu bir daha aciklasam. Bumu surtulmus bir adam gibi alttan alsarn, yalvarsam yakarsarn, beni bagislar herhalde. daha iyi edersin, Ivan.

Kt\DIN: Belki ona hie hatirlatrnasan

I

ivAN: Olmaz, olmaz! Efendiden bir adam olmak istiyorsam efendice davranmam yakisik ahr, YAZAR:

. tvAN: Hayir, Saym Generalim, sadece beni affetrnenizi istiyorum. Lutfen kabul buyrunuz, bu hapsirmarun hie bir politik nedeni yoktu. Topluma karst bir sue islerneyi asia dusunrnus degilim. Partizanca olmayan, siddet harekerleriyle ilgisi bulunmayan masum bir aksmk suratirmn ortasmda duran su koskoca tumsege Ianet olsun. Anam beni burunsuz doguraydi keski. Su kmlasi bumumun i~ledigi haitian benden bilmeyin ne olur. Bumunun dikine giden bir adam degilim. Burnundan ktl aldirrnayan bir adam hie degilim, Su gunahkarburnumu yerden yere vurun, ama beni affedin, sayin buyugum, beni affedin.
GENERAL:

Boylecesabah oldu. Rastlanti bu ya, General 0 gun dilek sahiplerini dinIiyordu. Cerdyakov'un onunde elli altrrns kisi bulundugu icin sabahm erken saatlerinden aksarna kadar bekledi.
(r;:erdyakov, burn delzaruna yak~zr.)

GENERAL:

Evet., .. Simdi sira kimde.

Delikanlr, senin bumunla bir ahp verernedigim yok. Basi kalabalik bir adarrnm. Senin burunsal sorunlarmla ugrasamarn. Simdi, beni dinlersen dogru evine git. Basindan asagr steak su dokun. Steak su bularnazsan soguk suyla yikan, Ne yaparsan yap ama beni rahat birak. Bu sacma meseleyle bir daha basimi agntma. Zaten sabahran bed dert dinleye dinleye kafam kazan gibi oldu, Cene cene, cene, cene. (Soylene, soylene dtsart pkar.)

tv AN

: Bende Efendimiz. Sonunda sira bana gelebildi. vuranlann sonuncusuyum.

Size bas

GENERAL:

Pekala. Dileginiz nedir? Dilekce verdiniz mi?

tvAN: (Btiroda yalmz kalml§tIr, btceirarae.) Allah sizden razi 01sun, efendim. Elern, keder vennesin. Colugunuzla cocugunuzla agzmizm tadiru bozrnasm,
YAZAR: Cerdyakov pek ferahlarrusti olmusru.

tv AN:

Dilekce vermedim. Bir dilegim yok. burada?

birden bire. Dunyalar onun

GENERAL: Oyleyse ne anyorsunuz

tvAN : Beni tarumadrruz rru Saym Generalim? Dun gece biraz gurultulu bir sekilde tanisrrusnk. 0 kustah benim iste.
GENERAL:

NAN: Allah ne muradmiz

V31'Saversinl

YAZAR: Sevincinden ucacak gibiydi. tvAN: Allah sizi bu koltukran ayirmasm.

Ne?

Kolruguna

yuz sureyim,

tvAN: 0 hapsirarak basiruzr Islatan kustah.
GENERAL:

Elinizi ayagimzi opeyim.
YAZAR:

Oyle mi? Ya simdi ne istiyorsunuz, Size cok yasa dememi mi?

Kuslar gibi crvildayarak evine gitti. Ne kadar guzeldi yasamakl

10

,

11

j

1

ivAN : Ne mutlu bana
YAZAR: Iyi

tao Berti ayagina hdar gitmege, karsismda diz qokiip yalvarmaga zorladi. Enayi gibi abuk sabuk konustum karsismda. KADIN: Vah! Vah! Bu hallere dusuruldun demek. siruflar

arna ..

ivAN: Iyi ama ... YAZAR: Eve gelince bir dusuncedir aldi Ivan'imizr rru oldurn acaba? gulmus muydu>

ivAN : Bir daha gidip agzmm payiru vermeli, Asagilanan da hakkim ararnah. (Kapiya lzadar gitmistir.)

ivAN: Zalirnce bir alaym kurbaru YAZAR: Bakan ona bryik altindan

ivAN : Beni cezalandirmak niyetinde degilseydi neden kalpsizce iskence etti bana? YAZAR : ~u rneshur aksmk Bakanin umrunda bile degilse, neden Cerdyakov'u yataginda kivrandirmis, uykusunu zehir etrni§ti? ivAN: Anarnclan YAZAR: ivAN: erncligim sur burnurndan cam burnuna geldi.
dOI<I§tI, odasmda.

r!
1
I

Oyle bir dunya kurulmah ki, Irk ve din farki gozetilmeden, her ulustan ozgur insanlar hie korkmadan amirlerinin suratina hapsirabilsin, Simdi ben onu kucuk dusureyirn de, gorsun gununu. YAZAR : Boylece gitti. ertesi sabah Cerdyakov onu kucuk dusurmege

I

!

OJtklar, masastnda oturan General'i aydmlanr.)
GENERAL: Son dilek sahibi! «;erdyakov Generaliri masastna yahlastr. Dudalelarinda bafif bir gulumsemeyle tepesinderi bakar. Generalbasmi haldinr.) Evet?

geldi, butun

gece.

Cerdyakov'un Carum bumurna

gelmisr].

YAZAR: Burun gece ofkeden kopurerek dondu Sabahleyin kunsmi qaf?rclI. "SONYA!" ivAN : SONYA! (Kartsi ko~arak geiir.) Kucuk di.i~iinildilm.

ivAN: (Gulum'leyerek) Evet! Beni tammadiruz rru General HazretIeri? Hele bir yuzume bakin. Ever, aldanrruyorsunuz, gene ben. GENERAL: Kimsin sen?

Gurururnla

oynadrlar.

ivAN: (Sir uerircesine) Cerdyakov, Generalim. Gene ben geldim. Ne steak suyla yikandnn, ne de soguk suyla durulandim. GENERAL: ivAN: Bu pis adarru kim sahverdi iceri? Derdin ne?

KADIN : Sen Ivan? Seni kim kucuk di.i;;iirebilir? Senin gibi iyi, serun gibi yuce gonullu bir -adarru? ivAN : Kim rni? Kim olacak, Parklar Bakarn KADIN: Sana ne yapn>
"

.n:i

General

Brasilhov,

Yesil Sahalar

ve

ivAN: Adi herif, Benirnle oyle ince ince alay etti. ki, insan dikkat etmese ruhu bile duymaz. Zalirn oldugu kadar da sinsi kere-

Derdin ne? Derdin ne? Su rnakam koltuguna yaslanrrus SOruyorsunuz, derdin ne? Sizin gibi yuksek tabakarun bumu havada bir bakarn benim gibi bir memur parcasma sormak lutfunda buIunuyor derdin ne? Su dunyada esitlik oImadiguu cok iyi bildiginizden makamiruzda kurum kurum kuruluyorsunuz. Bir bizirn gibi hizmet gorenler var, bir de si-

12

13

n
zin. gibi hizmet gordurenler, bir bizim gibi boyun egenler bir d~ sizin gibf boyun egdirenler, bir bizim gibi el openler, bir de sizin gibi el opturenler Insanhk hali bu. Basuruza ~lu. i§lef gelir. Bir kucuk dusenler var, bir de kucuk dfuitirenler. Butun bunlar yetmiyonnu~ gibi, kalkrms soru." .yorsnnuz, DE~lN NE? Derdin ne? Karsima gecmis abuk sabuk konusuyor. Ne istiyorsun? kmlrmsn ki, onanhr gibi degil. Birden ici bosalrmsti sanki. Cam cekiliverdi. (Ivan paitosunu pkanr. Diuana oturup basin: elleri arastna altr.) Mesele kapanrmsti. Bumn bi.ittin kapanmisn, Soma ne rni oldu? ~ok basit. Ivan Ilyic <;erdyakovevine geldi. Paltosunu t;tkarch. Sedire uzandi ve can verdi.

7~,

aENERAL : (Kizgm)
tv~ : Ne

is~e~gi~ soyle.y~yim size. Tepenize hapsirdrgrm icin . tekrar ozur dilemek tstryorum. Sarunrn, iyice merarmrrn anladimz. Kaza oldu, emin olun, kaza, kaza ...

r
I

GENERAL : (Ayaga kalkJp auaz auaz bagmr.) Defol! Seni bir daha gorum gorrnesin, sersem herif! Yikil karsimdan! Hay koca budala hay! Hay koca avanak hay! Bir daha buralarda gorunusen surdurururn seni, omur boyu surdururum. Anlasildi rrn? ADIN NE SENlN?

tvAN : ~-~erdyakov!
(Ad,
GENERAL:

agzmdan bir aksmk biciminde pktp

General'in

yazUne serpilir.) (General yUzUnu gomnu siler.) Lanet herif. Mikrop sacryorsun durmadan. Bumun onune dussun e mi? Seni siirniikliib.ocek seni! Seni sumsuk senil Sunepe Kereta. Ulan, serun bumunu siksam carun crkar. Pis solucan! Saly~~goz ~ibi sal~a s.iimi.ik birseysin ayagirnm alnnaaldrgim gibi ezenm seru. Bit kadar hukmun yok gozumde. Sen bir hicsin, bir hie!

(Iuan. gen geri uzakltl§zr. Euine doner.) YAZAR. ..= <:.e~dyakov .0 anda can evinden vurulrnus .gfbtvdi.: Yureginin ta dennliklerinde bir ~ey kmlrverrnisti. Oylesine

14

15

jl..1IlA : Cok zeki cocuklar, efendim
ill. SAlINE MUREBBfYE YAZAR: (Bir taleip I~lgmda g6riinup seyircilere dogru lzonusur.) BA YAN : Gozlerini kacrrma, zeki s;:ocuklar diyorsun!

den olmasm? Ya matematikten nyorlar samnm.

Pekald. Nedurumlan nasilrCabuk kav-

]UI.1A: Evet, Madam. Ozellikle Vanya.
BAYAN : Ona ne suphe! Ben de matematikte sine cekrnis besbelli. Ne dersin? basarrhydrm. Anne-

Durun! Hayarrn bu kadar acrmasiz, bu kadar 'kau olrnasmdan yakmanlar icin bir baska sonu da var hikayemizin. "Ivan Ilyic Cerdyakov evine gitti. Sedire uzandi. Paltosunu
cikardi. Ve bat? milyonlnk bir mirasa kondu' Laf olaf Simd! bu cia nerden cikn degil' tni? Ama insarun gonlunu ferahla-

jl..1IlA: Evet, efendim.
BAYAN: Basiru kaldir. .. (julia basiru ealdtnr.) Tarnam Insanlardan cekinme, yavrum. Gozlerinin icine bak. Sen kendini a§agl

hayan oldugundan daha kara gosrermege Gelgelelim icimizden bazrlari fena okseye kisunlrmsnr. Varhkli bir ailenin cocuklanm egiten gene bir murebbiyenin basma gelenlere siz de tarnk olun.
(Isihlar, yaztbanesinin

nyor. lnanm, cahsrmyorum.

gorursen, baskalart da sana ana ~ore davranacaklardir. Bundan hie suphen olrnasm.

aydinlaur
DAYAN: Julia!

basinda oturan euinin banimuu Onunde besap defteri uardtr.)

]UL1A: Evet, efendim.
BAYAN : Sessiz bir kizsm, degil mi?... Neyse, simdi hesaburuzi gorelim. Para filan istedigin yok ama, paraya ihtiyacm vardir herhalde. Dur bakayim, sana ayda otuz ruble verecektim. byle anlasrrnstrk degil mi?
(Sa.ftrml§)

Y AZAR : Dedirn ya, okseye DAYAN:

kistmlrms!

(Tehrar~agmr.)Julia! Yazibanenin

]UI.1A:

Kirk ruble, Madam.

(Julia, gene; murebbiye, kosarai: iceriye gelir. onunde dump, diz inraral: setam oerir.)

]UI.1A : (Basi onunde.) Buyrun Madam.
DAYAN:

BAYAN: Hayir. Hayir. Otuz. Suraya kaydetrnisim. (Defteri gosterir.) Yarumda cahsan miirebbiyelere hep otuz ruble veririrn, Sana kirk diyen kine

Bana baksana kizrrn. Ba§1Dl kaldir. Seninle konusurken gozlerini gormek isterirn.
efendim.

JULiA: Siz Madam. Para konusunda baska biriyle konusmadirn ki.
BAYAN:

]UI.1A : (Bastru ealdmr.) Basustune

(A rna basi yauas yav(f-J telerar onune BAYAN:

egili r.)

Olacak §ey degil. Belki ben otuz dedim de sen kirk anIadm. Yere bakacagma, yuzume baksan boyle bit yanhslik olrnazdi. Simdi gozunu ayirma benden. Tane tane soyluyorurn. Ayda otuz ruble,

"

Cocuklann Fransrzca clersleri nasil gidiyor?

]ULiA: Madern ki siz oyle cliyorsunti:i,_.Madam.

16

17

BAYAN : Tamarn. Anlasnk. Ayda oruz ruble ... Dur bakayim, tam iki aychr burdasm,

sen

.JULlA:
BAYAN:

Iki gun Madam. Noel ve yilbas; . Dogurn gunun de var. Degum gununle beraber eder. Degum gunurnde cahsmrsnm, efendim.
tiC;

gun

(
1

,JULIA :. Iki ay, bes gun.
BAYAN : Yo, yo. Tarru tamma iki ay. Buraya kaydetrnisim.

~

Sen de benim gibi defter tutsan boyle kansikhklar olmazdi. Demek, otuz rubleden iki ayhk rnaas ... Altrrus ruble eder ... Ta-

JULIA:

BAYAN : Cahsun mi? Aa, ne geregi vardt? Bize gelen murebbiyeler

degum gunlerinde izinli sayilrrlar.

rnam nn?

]UI.JA: Ama ben cahsurn Madam .
BAY AN : Orasi beni ilgilendirrnez. Simdi mali durumu gozden geciriyoruz. Arna ille, dedigirn dedik diyeceksen, tatili iki

. )"l.JIJ:1\. : (Diz etrarae seldm uerir.) Evet, Madam. Sagolun Madam.
BA YAN : Icinden dokuz pazan cikaralim. Pazar giinleri icin para

odenmeyecegini

konusmusruk

degil mi?

gunden hesaplayayun.

]UI1A : Hayir efendirn.
BAYAN

JUL1A : Ben

cahsmistrm,

Madam.

goreyim, gozlerini., Konustuk tabii. .. Bunu yazmaga bile gerek gormemisim. Cunku pazar gunlerini her zaman hesaptan duserim. Pazarlan icin para odemem dedigimi hanrlanuyor musun?

: Gozlerini

BAYAN: Dedigim dedik, diyorsun.

JUL1A : Hayir,
DAYAN:

Madam.

,JULiA.: HaYlr Madam.
BAYAN:

PekaHi. Tatili uc-gun olarak hesaphyoruz. Aylrgindan on iki ruble dusuyoruz, demektir. Sonra Kiipik Kolya dort gun hasta yattl&! icin ders yapdmadt.

Iyi dusun.

]UI.iA.: Ama ben Vanya'ya ders verdim,
BAYAN : Dogru ama, ben seni iki cocuga ders veresin diye rutrum: I~ yanya du~tiigii zarnan da rum ucret mi odeyecegimr

]UI.iA: (I)iqunur.) Hayir, Madam.
BAYAN : Akhn kimbilir nerelerde? Gozlerini gozlerimden kacinyorsun gene. Gozunu gozume dik de soyle .. Hatirladm simdi? Ever, Madam.

JULIA : Hayir,

Madam

Illl

BAYAN : Oyleyse

,JUI1A.: (Hafifce)
BAYAN:

onu da hesaptan dusecegiz. Aynca, uc gun disin agnrrusn. Kocarn ogleden sonralan dinlenmen icin sana izin verdi. Tarnarn nit?

Ne dedigini isitmedirn, Julia.

]lJIJA: Saat dortten sonra, dorde kadar cahsum.

}lJL1A: (Daba ytJksek sesle) Evet, Madam.
BAYAN:

Iyi. Hatirlayacagmdan saba katarsak.:.

emindim ..

Dc; gunluk tarili de he-

DAYAN: (Defierine balsar.) Buraya kaydetmisirn. Ogle yeme. gin den sonra cahsmadi. Saat birde ogle yernegine oturup ikide sofradan kalkanz. Dortte degil, tarnarn ml?

18

19

]l.JLtA : Iyi ama, ben ...
BAYAN:

Yedi ruble daha dusuyorum. Yedi, on iki daha on dokuz eder .. Maasmdan pkar.. kirk bir ruble kahr.. tamam IDt?

1
I
I

I

dusuyoruz. (Deftere bahar.) A, evet 16 ocakta sana on ruble
verdim.

jUI.IA : Ever, efendim. Tekkur ederim efendim.
BAYAN: Aynca, dort ocakta bir cay fincamyla yanhsrm var rm? tabagiru kirmistin,

]UIlA.:

Verrnediniz. Sana verrnesem ne dive kaydedeyim?

BAYAN : Arna defterekaydetrnisim.

]l.JL1A: Sadece tabagr kirdim Madam.
BAYAN : Tabagi kmlan fincandan ne hayir gelir, soyler misin ba-

,JULiA: Bilemiyorum, Madam.
,j
1

BAYAN:

na? Suraya yaziyorum, iki ruble. Kmlan tabak aile yadiganydi. Cok daha fazla ederdi. Arna, ustunde durmuyorum. Bir takrrn zararlan sin eye cekrneye ahskmnn.

I 1

Bu doyurucu bir karsihk degil. Sana gercekten on ruble vermernis olsam, deftere yazmanun bir geregi var mi? Ne dersin, Susuyorsun ... Vermisim demek ... Siz oyle diyorsaruz, oyledir Madam.
alip konusmamm sebebi hesapKIrk birden yirmi yedi cikinca ..,

JULiA:

]UL1A: Sagolun, efendim.
BAYAN : Aynca, dokuz yirtn.

BAY AN : Pek Tabii, Seni karsima

ocakta Kolya agaca nrmarup ceketini kadar.
.' F

Ian acikliga kavusturmak. ondort kalir, tamam rru?

}UL1A: Cikma diye soyledim

0

,JULiA:

Evet, efendim. (Basiru ceuirip bafifce aglamaga baslar.)

BAYAN : Arna, soz gecirernedin

degil mi? .. On ruble .. 140cakta Vanya'nun papuclan cahndi ...

BAYAN : Bu da nesi? Aghyor musun yoksa? Seni uzen bir sey mi var Julia? Lutfen soyle bana. Sana baktikca yuregim sizhyor,

]UL1A : Calan hizmetciydi Madam. Onu kendiniz kovdunuz,
BAYAN : Ama sen hizmetcilere

Gozyaslanna hit; dayanamam. Neyin var?

de goz kulak olmak icin dolgun ucret ahyorsun. Daha ilk karsilasmarruzda dururnu aoklarrusum sana. Can kulagiyla clinlemeclin anlasilan. Beni dinliyor muydun, yoksa basinda kayak yeli mi esiyordu?

,JULiA : Buraya geldigimden beri yalruz bir kisi bana para verdi. 0 da Kocaruz. Degum gunum icin ii.-; ruble.
BAYAN: SaW rni? Bak bundan haberim yoktu. Defterime yazmamisun. Sirndi yazayirn. (Deftere yazar.) D<; ruble. lyi ki soyledin. Bazen, hesabi biraz gevsek rutuyorurn ... Durma-

]ULiA: Evet, Madam.
BAYAN:

Basinda kavak yeli mi esiyordu?

dan zarara ugruyorum bu yuzden. Simdi, ondortten tiC; cikardrk rru. On bir kahr, Hesabi kontrol etmek ister misin?

]ULiA: Hayir Madam. Sizi dinliyordurn.
BAYAN : Aferin kizim.

.JUL1A : Geregi
bes

yak, Madam.

Demek

hesabmdan

ruble

daha

BA YAN : Oyleyse

hallettik bu isi. AI bakahm, iki aylrk ucretin sekerim. On bir ruble. (Masaniri ustune madeni paralan hoyar.) Saysana -

20

21
~
~'j-

....

,_..

...
___"

~.

jiUI.lA:: Ne geregi vat; efendim?
DAYAN: Say, say. Nemelazrrn. Bana hakkm gecrnesin. Say dedim.

..'

,

,JtJL:IA. : Gsteksizce sayar.) .'."' " '" .''4okHz, on ... Burada
+ ....

Bir, iki, uc, dart, bes, ala, yedi, sekiz, on ruble var, Madam.

vermek istedirn. Cok safsm, Herkese fazla guveniyorsun. Dunyayi anla artik. Bu gidisle harcarnr gidersin ... Simdi sana seksen rublenin tamarnmi verecegim. (Ona bir zarf uerir.) Senin icin onceden hazirlanusum. Gerisi bu zarfin icinde. AI bakahm .

' .. ~Y.AN': Bir yanhshk ol~as1fi. Birini dusurdun galiba. Yere bak. . Belki de yere dusurdun.

jULlA : Nasil isterseniz, Madam.
(Viz ktnp gitmejJe baztrlarur.) BAYAN : Julia! (Julia durur.) Bu kadar da pismkhk olur mu, kuzum? Neden hakkiru aramryorsun/ Neden kafa ~unuyorsun? Neden bu zalimce, bu haksiz davrarnsa isyan etrniyorsun? Bu kadar hileden hurdadan uzak, bu kadar masum, bu kadar "Dobra dobra konustugum icin affet'' bu kadar budala olmak gercekten murnkun mudur/

.,JUUA: DU1?urmedim Madam, erninim.
DAYAN: Baksana yazrhanemln.tlstunde yok. Yere egilip baksana. Sana on bir ruble verdimdi. Dusurdun mutlaka. jlJLtA. : Ziyaru yak Madam. On ruble yeter. DAYAN : ~imdilik On rubleyi al da. Sonradan yerde bularnazsak gelecek ay bir caresine bakanz. jlJLtA. : Sagolun Madam. Cok iyisiniz. Cok tesekkur ederirn. (Vizini letrarah seldm oerip uzaelasmaga
baslar.)

JULiA:

(Dudahiarmdan belirli belirsiz bir gulumsemeyle.) Evet, Madam. Mumkundur.

DAYAN: Julia! (Julia durup doner.) Buraya gel! (Teerar rnasaya yaklaN) reoerans yapar:.) Bana nicin tesekkur ettin? ]l.JLlA : Para icin, Madam. BAYAN : Para icin mi? Ne yapngnnm farkinda degil misin k.uzum? Dupeduz aldatnm sent. .. dolandirdun. Defterimde boyle kayitlar bulundugunun ash astan yok. Hepsini kafadan arum. Sana seksen ruble borcluyken sadece on ruble verdim. HUSIZhk derler benim bu yapngima. Bir de kalkrrus bana tesekkur ediyorsun ... Nicin?

(Teerar diz iurarae seldm oerir. Ve k~arak pkar. Bayan yuzunde bUytlk bir ia§kmltk ifadesiyie arhastndan baka haltr. Iitkiar yauas yav~ soner.)

}UI.1A : \=ah~tlgrrn baska yerlerde bana hie bir ~ey vermernislerdi.
DAYAN: Demek benden de beter kaziklarnzslar seni... Sana kucuk bir saka yapnrn. Akhm basma getinnek icin aa bir ders

22

23

.'

tL·

ZANGO(:. : Ben de bir mustakbel ~·IV~ sAlINE CERRAH

hasta, Tannya ernanet alun.

(Gitmek uzere doner. Sonra inler.) KURYArtN: (Gitmesine engel olmaga cahsarae) Sizi ternin ederim. Doktor unvamru alabilmek icin bir tek imtiharum kaldi. Bir farmaliteden ibaret. Kendirn doktorum, sadece adnn doktor degil. Yalvannrn bu firsati esirgemeyin benden. Lutfen iskernleye orurunuz, rnuhterern peder.
ZANGO(:. : (Ishemieye gider.) Tann yardirncrm olsun. (Oturur.)

'yftZAR:: (I~Jk!£lr abrzeniri kenannda duran ~a~ar't ay~mlatt~.) s -,,_ . Hayaun insafsiz olmasmdan yakmanlar Ir;;:ID bu hikayenin bir baska sonu da var, Julia, bu kadar zalimce, bu kadar haksiz bir davrarus karsisinda oyle ofkelendi, oyle ofkelendi ki, hernen 0 dakika isini terkedip fakir ailesinin yaruna dondu. Ve bes milyon rublelik bir mirasa kondu. Gunun birinde otuz yedi kisa hikayelik bir kitap yazrnak ni-. yetindeyim. Hikayelerin hepsi ayru sekilde bitecek. Boyle bitmesine bayihyorum. Bilirsiniz, ins an gulebilen tek hayvandir, derler. Bizi daha ~agl siruftaki yaratiklardan ayiran ozelligimiz budur, ama, nelere guldugumuzu bir incelesek, kulahirmzi onumuze koyup dusunmemiz gerekir. ACYl alahm. Act cekmek hie de gulunecek bir §ey degildir. Meger ki acryi ceken bir baskasi olsun. 0 zaman i§ degisir tabii, Iltihaph bir disten yuzu davul gibi §i§mi§, can acisryla inim inim inleyen bir adam neden komik olsun? Hie de komik degildir. Ama, Asternko koyunde eglence 0 kadar krttir ki, disi agnyan bir adam oramn halkrru haftalarca guldurebilir. Kilisenin Zangocu Sergei Vanminglasav bunda gulunecek bir §ey gorerniyordu, his: suphesiz. (Isiklar koy doktorunun hem cerrahlik hem discilik yaptrgr odayi aydmlatir. Bir yanda bir iskernle, obur yanda usninde cesitli cerrahhk aletleri bulunan bir masa vardir. Zangoc Vanminglasov girer. Sirtmda cuppesi, belinde bir kusagi alan iri yan bir adamdir. Ortadoks Kilisesinin bir rahibi, Cenesi §i§mi§, yuzu bir mendille sanlmisnr. Sahnede yururken acryla inler.) Gene de hastaneye gitmek icin koyun icinden ah yah ederek gecerken haline aciyandan cok gulen oku. KURYArtN: Tepeden urnaga, rnustakbel hekim. .. sadece diplomam eksik. Bir

Otururken bile sizlivor. KURYArtN: cikardirn Sinir uclan iltihaplanrrus agn Sill kalrnaz,
rrusiruz ?

besbelli.

Siniri cekip

IDl,

ZANGO(:. : Siniri de Cikaracak

KURYATiN: Sinirin bagh bulundugu cerrahi ameliyesi. ..
(Zangoc'un yuzune duman gelir.) ZANGO{: : Sigararuz ...

disi cekecegim. Basit bir

KURYATiN: Efem?
ZANGO(:. : Sigararuzm dumaru gozurne kacryor.

KURYArtN: Affedersiniz. Sondureyim tisursm diye iciyorurn.

isterseniz.

Sinirlerirni ya-

ZANGO<: : Icin,

icinl Aman icin.

KURYATiN : Tesekkur ederim. (Hastanin basma sanli olan mendili yozmege caltstr. (:6zemez. Cehetinin cebinden r-tkardzgt maeasla ~ak diye eeser. Zangoq 'Am'diye bayeinr.) Tamam. Simdi disin durumuna bakahm. ZANGOf; : (Ellerini bauaya ealdmr.) Carumi acitmayin ne olur.

24

2S

j

KURYATIN: lsi aceleye getirrneyin, rica ederim. Durumu olcup biciyorum. Disinizde oyle kocaman bir kovuk acilrrns ki, icine nerdeyse ben bile girerirn. (G6rdugune pek sasar.) ""KlJRYATtN e Aziz_ Peder. Bilimin cok Ilerledigi bir ~gda ya',. . '"' .~l¥OruZ. HaZlk bir doktorun eline dustunuz mu, act cekmek .'~, _:iQrr hie bir sebep yok. Benden §etkat bekliyorsaruz, sefkat
bulacaksiruz. ~imdi hazir rrusiruz. (Zangcx; basin» sallar.)

ZANGO(:: Ne Var?

Guzel. Lutfen agzmizi acm da bir rnuayene edeyim. (ZangCX; haseati kesilir) Haydi agzimzi acin, lutfen. (Hasta iskemieye stmstln yapf§tr ama agzmt acmaz.) Olmadr ama. Saym Rahibim, Ben her ne kadar acemi olsam cia, agziruzi rnutlaka acmaruz gerektigini bilirim, Agrzla ilgili butun hastahklarda once agzi acmak sarttir. Agzmizi acmazsaruz, dislerinizi disandan cekebilir miyim hir;? Bu olacak sey mi? ~imdi acin lutfen, (Hasta dudahlanni afar ama, disleri kenetli kaltr.) Oyle dudaklan aralamakla yetmez, Agziruzi iyice acacaksimz. Dislerinizi fircalarnayacagrrn. Muayene edecegim. ZANGO(: : Carurru acitrnak yak ama.

r
i

KURYATIN

: Feci, berbat. Baktikca icim karanyor. Arna, madern ki kendime bu rneslegi sectim, boyle manzaralara ahsmarn gerek. Simdi bir §ey deneyecegirn.

ZANGO(: : Ocagiruza dustum, rnerhametli olun. KURYATiN: .Sanki OZ annenizrnisim gibi, ZANGO<; : Annern beni hie sevmezdi, Daha sefkatli olun. KURYATIN: Sinirin acikta olup olmadiguu anlamaliyirn ... Ne yapacagim biliyar musunuzr Sakrn korkmayin, hafifce disinize ufleyecegim. Duymayacaksiruz bile. Tamam rru ? Affedersiniz. (Bir eenara ~kilip nefesini kendi eli ustunde dener.) lste boyle. (Kuryatin dudaelartni bUzup Zangoc'un agzmm icine ufler. l~ittigimiz bayeins Wyler urperticidir.) Size bir haberim var. Sinir acikta kalmis. ZANGO(: : Bilimin ilerlernesinden ufurrnek rni?
KURYA11N:

J(URYArtN:
ZANGO(:

Size soz verdim. bana ne sozler vercliler de birini bile tutan

kasdettiginiz

milletin agzina

: Cocukken

cikmadi. IUJRYArtN : Muayene ederken hie aornaz, Korkmaym. Simdi agziruzi guzelce acin ki, nereye, ne zarnan, nasil mudahale edecegimi bileyim. AA A<;,':INDEDIM. (Zangof agzmt acar.) Aferin. Simdi bir bakayun, (Kuryatin, muayene eder. Zangof actyin bayktnr.) Tamam. Iste surda. Iste kuciik basbelasi ... Seni yaramaz seni...
ZANGO(: : Onunla yarenlik etrneyin. Arkadashk kurmayin. Cekin gitsin.

Bu konuda tam bir sonuea varrrus sayilmayiz, Daha cok deney ister. Doktorun solugunun lSI derecesi de cok onernli tabii, Tarnam, buldurn. (Bir cerrab iuseaci ahr.)

ZANGO<; : Ne yapacaksiruz bununla? KURYA1'tN : Disi cekmek gerek.
,Hr.)

naa ihracidir. (lseemleye yaela-

ZANGO<; : (Hac pkamr.) Ulu Tannrn sen bana aci. KURYATiN : Goz acip kapayincaya kadar tamam. Cerrahlik nedirki? Bilegin saglam oldu rnu korkma, Apn agzrmzil

i

1

26

27

---------~--~-

iAN.GO(:. (flabi, okur gibi) Senin icin dua ediyorurn oglum, Tann
, ., :'!1::' ./'-.

'-senden '"estrgemesin, Tann srhhat afiyer versin.
el hafifligi versin,

,
r
t,

;-_.li;~~\1l'1..E:5J'JL~:JrJu~15;'"ozellikle

!

(Kuryatin di§i ceeer: ceeer.: reker.... Ama di§ pkmaz. Kuryatin disi rekmege devam eder, ama ancak Zangor;:'u iskemleden tl§agt celzmey: basanr. A§agt ceemeeie de eatmaz. Yerlerde surilkler onu. Odarun obur UCU1Ul eadar suruye suruye g6turnr, Sonunda di§i reker. Zango; da feryadt basar.)

ZANGO(: : AYYYYYYYYYYYYYYY! KURYArtN : (Zafer seuinci icinde yana yietltr.) Basardirnl Basardrm. Disi cektirn sonunda. Hayatimda cektigim ilk dis. ZAN~ : Cektin, cektin! Yarin ahrette cekersin insalah, (yuzllnu yoklar) cehen~~m ~ az:~bl da,

':'(Zangor;:'un ilt1hiyJe actlan agziru yakalaytp eapat-

masma engel olur.) Bu di~ hemencecik plaverir. Bazi disler . adarru ugrasunr. Kabul ediyorurn. Arna, koku derinlerde olan disler. Bu disin koku saglarn olmasm diye dua etrnissinizdir umartrn. Haydi bakahrn, dise asilahm. (Tam elini agzma soeacagi sirada Zang()~ bileginden yaealar.) Yapmaym ama, birakin elimi, Brrakm, Birakm dedim (Zangor elini btraeir. Kuryatin tekrar elini solear. Zango~ telerar elini yaeaiar.) Gene e1ime yapisnmz. Oldumuya? Elirni tutarsarnz, disinizi nasrl cekerim? Birakin Allahaskma] (Zangor;: bsratsmaz.) Birakacak rrusimz elimi? Birakmazsaruz, kerpetenle parmaklanruzi birer birer sokerim, anlasildi rrn? (Zangor; gene btralemax, Kuryatin elindelei penste parmae elelemlerine uurur. Zango; actyla elini ceeer.) Haydi, bir daha deneyelim (Zangoc agzm: acar. Kuryatin pen si agzindan iceriye solear.) Aferin, aferinl Kumldarnaym Sakin knrudarnayrn Soz dinlemiyorsunuz arna .. Bir dakika rahat durmaz rrusrruz siz? Sakin olun. Sirndi mesele derine inip kuronu krrmadan disi cekebilmek. ZANGa(: : Ay, ay, ay,
(Agzmt simstls eapattr.)

KURYATIN : (Elindeki pense bakar.) Eyvah! Eyvah! Biliyordum zaten Kuron kmlrrus. Koku icerde kalmis. Gordunuz mu basirmza geleni? Size krrmldamayin dedim 0 kadar. lANG<X: : (Hitta yerde yatmahtadir.) Seni kasap senil Yay cellat yay. Allahm cezasi! Ne gunah isledim de beni cezalandirrnak icin bu adarru bastrna sardm Ulu Tannm? Seninle ugrasmaktansa di§ agnsma coktan razryim, doktor taslagi. KURYArtN : Cahil koylu! Disinin kokn inatci arna §u tas kafan ondan da inatcr. (Ayagc.t kalktp Zangoc'un ustune yurur.) Simdi su iskemleye otur bakayim. ZANGO(: : (Ayaga kalklp geri geri ondan uzaelastr.) Bana yaklasrna, buyucu. Parmaklarmi agzirna sokarsan kinr kinr yerim. Kac gi.indlir dogru durust bir sey girmedi agzima. (Kapiya dogrueacar. yolunu hesmisti r.) Ama Kuryatin ondan once daurantp bir yere gidemezsin. Yoksa

KURYATiN: (Zangoc'un agzlm app pensi iceri sokar)Tamam. Bu defa kucuk canavan sirnsrki yakaladim. Simdi, ne yaparsam yapayrm, ellerimi turrnak yok. Soma kulahlan degisiriz. Zaten disinizle basim belada. Bir de siz isimi guclestinneyin, Allahaskina. Haydi gayrer. Bir iki i.i~

KURYArtN : Kokleri cikarmadan meslek onuruma dokunur.

(Zangoc kOfarak ondan lsacar. Gnu bapidan uzaelastirdietan sonra telsrar kapiya dogru. bamle yapar. Ikisi

28

29

de yorguniuetan

bitkin

durumdadir.

Sonuruia karjzhkh

Jere ytglltrlar_)
:ZAN~ :.TesliinfulliYrag.tm cekiyorurn.

v. SAlINE
BA~TAN <;::IKARMA
Ojtklar yazan ayamtaur. Strtmda taeim elbise, basinda sapea, g6zunde burundan tutturulmus kelebek g6zJuk, etinde basion uardir. KllpJk bir parkta btr straya oturrnustur.) Baska adamlann kanlanru bastan cikaran cok adam . gordum arna, Piyotr Semyonic gibisini gormedim. Aslmda butun kadmlarm gozdesiydi. Kime basvursa elibos donmezdi pek. Ama, mevki sahibi zengin adarnlann kanlanru bastan cikarmak, biruz guc de olsa, pek hosuna giderdi. Baska bir tadi vardi boyle basanlann ... Ben ne kadar anlarsarn, hakkini veremem. Gelin kendi agzmdan dinleyelim. (G6zlUklerini pktmp cebine koyar. Bogaznu temizler. Daba kaygtslz, daba neseli, daba seuimli bir tatnr taemir. Ve Piyotr Semyonic olur.) . PiYOTR : Buska adarnlarm kanlanru bastan crkaran cok adam gordum ama, benim gibisini gormedim. Bunu boburlenmek icin soylemiyorum, sadece bir istatistik bilgisi olarak veriyorum. Sayilar konusuyor, heyler, sayilar konusuyor. Icinizde bu cok zevkli ama, zaman zaman tehlikeli oyunu oynamak isteyenler varsa, kalern kagit cikanp not alsmlar, lutfen. Kenc1ilerini korumak isteyen evli kadinlar da ayru seyi yapabilir. Ama, iclerinde herhangi biri, goze kestirilrnis bir avsa, bosuns gayret. Uyguladigim yontern hie sasmaz. Yuzde yuz basanya ulasir. Bunun icin uc kosul gereklidir. Sabrr, sabir, gene sabir. Beklemek icin gerekli gucu ve direnci olmayanlara bisiklete binmelerini sahk veririm. Ya da yuzrne sporuyla ilgilenmelerini. Kadin avcihgi size gore bir ugras degil. Tekrar ediyorum. Bir adarrun kansina goz koydunuz mu,

(ZangOf dizleri astunde suruneree, Kuryatin'e yalelasir. Onun cia diz g6kmesine yardtm eder. Sonra ellerini birleItirip, g6kyUzune baharai: dua ederier.) Ey goklerdeki

',- efendimiz.;
KORYArtN: ZAN~

.

Ey Ulu Tannrn. .. icin rnagfiret diliyorum. kuluna aci,

: Bu sevgili Doktor

KURYArtN:

Su zavalli Zangoc

(l:jlkJar azaimaga

baslar.)
guc ver.

ZANG<:>(: : Kalbine iman, bilegine

KURYA'I1N : Agzim her dairn acik tutsun. ZANGO(: : Zinhar eli titremesin KURYArtN : Parmaklanrrn yemesin.

ZANG<:>(: : Kutsal Meryem Ananuz.
KURYArtN: Senden budur niyazmuz.

ZANG<:>(: : Biz senden
KURYArtN

olduk ricacr. aci

: Bu zavalhlara

ZANGO(:

: Amin! AMIN!
{ Karanllk.)

KURYArtN:

30

31

ondan uzak duracaksuuz, Murnkun oidugu kadar uzak.. Onunla ilgilenmeyeceksinlz. Gerekirse varhgindan bile haberiniz yokmus gibi davranacaksrruz. kadmi elde edecegiz sonunda, ama kocasr yoluyla. (Once saatine sonra eutise baear.) Simd] gosterme yoluyla ders yonterni uygulayacaglm. Bu hafta bir kadina deliler gibi vuruldum. Smlsiklarn ii~l&1m gene. Bir kac dakika soma kocasiyla birlikte bu bahceden gececegini dusundukce yuregim kut kut atryor. Benligimin her zerresiyle onu kucaklarnak, bagnma basrnak icin cildmyorum. Ama gercek bir usta nasil cahsir, simdi gozlerinizle goreceksiniz. Soguk davranacagun. Soguk, ilgi siz, buz gibi. Gozurnun bebegi ve muhterem zevci yakla siyorlar. Kocasiyla kendinden gene, guzel kansi parkra dolasrnak icin gelirlerken Piyotr obur tarafa doner. Kadm iogleden sonra gunesinden korunmak icin bir.sernsiye tastmaktadrr
KOCA : Aa, Piiiiiiyotr Sernyonic, bu ne tesaduf

KOCA

: Bahcede gezinmege yururnez misiniz?

ciknk. Bir isiniz yoksa bizirnle

PiYOTR : Cok naziksiniz, Nikolayic. Ama, buraya rruhlandim kaldim. Yeni bir gonul macerasi elimi ayagmu bagladi, Bacaklanm birer kaya kesildi. 0 gozurnun onunden uzaklasmcaya kadar buradan kumldayamayacagim. (Seyircilere)

Fazla rm ileri gidiyorum? Acele etmeyin. Dedim ya, her isin basi sabir.
KOCA : Muthis adamsmiz,

dosturn. Sizin islerinize akil erdiremiyorum dogrusu. Guzel bir kadm olsa gerek. Guzel de soz mu? Harika, nefis, bas dondurucul cikilmast guc bir durum var rru?
kocasi.

PjyOTR:

KOCA : Icinden

PiYOfR : Her zamanki gibi, bir capanoglu var: Kadirun Korkarim, benim durum urnursuz gorunuyor.
KOCA : Sacmalamayin.

PiYOTR : (Kadma bakmaz) Azizirn Nikolayic, sizi gordugurne ne ka'dar sevindirn. Ne kadar iyi gorunuyorsunuz. (Seyircilere) Dikkat ettiniz rni, kadina gozurnun ucuyla bile bakrruyorum. KOCA : Tesekkur ederim, Ya siz, her zaman ki gibi, iki dirhern bir cekirdek. Sizi capkin sizi ... Affedersiniz karrm Irena ile [a-

Bahse girerim ki siz bu kadiru da bastan cikanrsmrz. Sizin ustunuze para koyrnaya hazmm.

Kazanacagimdan emin olmadan hicbir zarnan bahse girmemo Haydi, rastgele delikanh, sansmrz acik olsun! (Kan, koea uszalelastriar.) PjyOTR : (Sapluwnt cieararae selam oerir) Madam! (Seyircilere doner.) Aferin bana. Iyi krvirdim bu i:;;idegil mi? Gercek bir profesyonelin cahsrnasi baska oluyor, carum. Dikkat ettiniz mi? Goz goze gelmedik bile. Karsrhkh birer kelirne ya soyledik ya soylemedik, Arna, simdiden hakkim da ne cok sey biliyor. A) Kadinlarca pek begenilen bir bekar oldugumu. B) A.:;;lk oldugumu. (Bu her zamari romantik kadtnlarm icini gtcielar.) C) lyi bir sportmen oldugurnu, (Lapact hocasmsn tam izarstn) D) En onemlisi budur, kadm konusunda tehlikeli bir erkek oldugurnu. Su anda benden tiksiniyor. Cunku. A) Ovunrneyi seven zarnparanin biriyim.

rruydmrz? Tarustrruz tabii. Vesnov'lann ziyafetinde yan yana o rurmusrunuz. Irena, bu haylaz yemekte sana neler soyledi bilmiyorum, Ama, daldan dala kosan ucanrun biridir. Muzrnin bekardir. Cok da iyi kihc kullarur, Sizin icin soyleyebileceklerim bu kadar.
m§ml~

PiYOTR: Abaruyorsunuz, sevgili dostum. (Kadma bir g6z atar.) Madam, gene gorustugumuze sevindim. (SapkClStnt pkanr ama, kadma dogru durust bakmaz bile.)
(Kadtn basiyla selam uerir. Sonra

•• ;0.

donup (:it;eklere bakar.)

32

33

~~======~-~--------~-~.--~-~--.

------------------

B) Hie utanmadan niyetlerimi aok acik soyluyorum. Ilgilendigim kadmm kendisi olmadigiru saruyor.

C)

Boburlenrnek gibi olmasm arna, seytana kulahi ters giydiririm ben ... Ha, sormayi un utrum. Butun bunian kaydediyor musunuz? Bundan soma isler biraz ~atalla~lyor. Simdi sira ipnotizrnaya gekli. Kadiru gozlerinizle buyulerneyeceksiniz, unutrnaym dil buyuden keskindir. Bir yilan gibi dilinizle zehirleyeceksiniz. Isin garibi en iyi iletken de kocadir. Kendi kocasi. Siz de tarnk olun, bir gun kulubde onunla nasil 'rastgele' karsilasryorum. (Kulub'e gider. Koca orda oturmus gazete oeumaetadtr. Piyotr bir gazete alp yantna oturur. Koca basiru gazetesinden lealdtnp onun geldigirti farkeder.)
KOCA : Piyotr. Nesesiz gorunuyorsunuz. ba. (Guler.)

Kanruz esi bulunmaz bir kadin. Benim gibi yalruz bir oekann bu sozunu yabana atrnaym. Boyle bir kadma kavusrugunuz icin talihinize :;;Okredin.
KOCA: Be1ki sizin de talihiniz yaver gider.

PITOTR : Ben de bunu umuyorum zaten ... Basima gele-iler, Doktoria randevuma ges: kalacagim,
KOCA. : Hastahgmiz

ne?

Isler yolunda degil gali-

PITOTR: Nasil da anladiruz? Belli oluyor dernek. Ben mahvolrnus bir adarrnm, Nicky. Sizi zarif kanruzla gordugumden beri onunla karsilasamadrrn. Gozurne uyku ginniyor. Yemeden icmeden kesildirn. Gbmlek yakalanrni ikiser parmak iceri aldirdim. Ah Niki, ah sevgili dostum. Neden asIa benim diyemeyecegim kadmlann pesinden kosarak -?u guzelirn gencligirni heba ediyorum? Size ne kadar imreniyorurn bilseniz.
KOCA : Bana rni? Benim neyime irnreniyorsunuz?

,)

!

Il

I

PITOTR : Karasevda ... 0 essiz kanmza selarnlanrrn soyleyin lutfen. Ama, beni dinlerseniz konustuklanmizi ileuneyin. Onun kadar icli, onun kadar nazik bir kadin sikilabilir bu sozlerden. (Icini ceeeree uzaelasir) Benim dengirn alan kadm nerede, ah nerede? (Kocarun eendisim isitmeyecegi uzakhga getince, yuzunde capinnca bir ifade tie seyircilere doner.) Nerde oldugunu biliyorum. Asil SOfUn su: Ne zaman benim olacak? Daha yapilacak seyler vaL Ama, bu i:;; benden cikn artik. Kollanru sivarnak sirasi yardakcirn ve sue ortagirn olan kisiye geldi, "Bugun karsima kim ciksa begenirsini" (Piyotr'un ustUndeki ~lk altrur. Kan ile koca aydmlauhr. Eulerinde, yatak odalannda yatmaga bazirlanmaetadiriar.) KOCA. : Bugun karsirna kim oksa begenirsin Piyotr Sernyonic.

PITOTR: Evliliginize tabii. Essiz bir kanruz var. Bunu soylerneden edemeyecegirn.
KOCA. : SaW mi? Bu kadar begenilecek ne goruyorsun kanrnda?

KADIN : (Saclanru toplayip haldmr.) Kim?
KOCA. : Piyotr Sernyonic. Gecen hafta parkta karsilasrrnsuk. ni, §u yakisikh adam.. hatirladm rru?
0

.. Ha-

PITOTR: Zarifligini, aglrba§lI guzelligin], herseyinibegeniyorurn. Ama en cok size bakisina imreruyorum Nikita. Biri bana da boyle baksa. Boyle sevgi dolu, hayranlik dolu bakislarla.

KADIN : Hatirladrm.
,)..

Hatirladnn.

Hani

lanet herif .. fikrini degistirirdin

KOCA.:

Senin

icin neler soyledigini bilsen,

belki.

34

',.

35

I;

I
KADIN : 0 kendini ilgilendirmez. KOCA

begenmis zuppenin dedikleri

beni hie rni hie

: Seni ove ove goklere cikardi. Zarifligin, agtr bash guzelligin onu cok etkilernis. Sen bir erkegi olaganustu bir sevgi He sevebilirmissin. Bakislanndan okumus. Senin hakkinda konustu, konustu, susmak bilmedi. Haydi iyi geceler carum.
(Kadtn yataga girer.)

KADIN : lyi ama sen ona bakiyordun. Benim sana nasil baktigmu goremezdin ki. Ashnda ben ciceklere bakiyordurn. Adamm gorrnezden gelmesi sinirime dokunmustu.. Seni urperten baska bir sey olacak? KOCA : Akhm kansti.; Eninde sonunda, adam bulmus. Hosuna gidecegini sanmisum. KADIN : Hit; de hosurna daha iyi edersin.. seni pek cekici

gitmedi. Bana boyle seyler anlatmasan Onu bir daha gorecek misin bu ya-

KADIN : Iyi geeeler. KOCA : Hmrnmm?

(Uzun bir susma)

Baska ne dedi?

kinlarda?
KOCA : Yarm ogle yemeginde.

KADIN : Baska ne dedi benim KOCA : Piyotr rnu?

icin?

KADIN

: bgle yerneginde benden sozedilmesini istemem, bunu boylece bilsin .. , Ne soyledigini bana aksam yerneginde anlatirsm. Iyi geeeler Nih melegirn.
sorter. piyotr'urt ki yanar.)

KADIN : Ad! her ne haltsa ... Piyotr Sernyonic, KOCA : A~pgl ukan y sana soylediklerirni. dernistin.

benirn icin rie dedi?

KOCA : Iyi geeeler
(On/ann

l§lklan

KADIN : Susrnak bilmedi
,
I

KOCA: Oyle. KADIN: Sen susuverdin rna. Ya konusmaga ama. 0 konustu, konustuysa sen de susdevam edelirn, ya da yaup uyuyahm.

.1

KOCA. : Sey bana ne kadar irnrendigini soyledi. Senin bana bak. ugm gibi, kendisine bakan biri ciksm istermis. KADIN : Benim sana nasd baktigrmi da nerden biliyormus?

KOCA : 0 gun bahcede sen bana bakarken, 0 da sana bakrrns olaeak. Gozlerime bakmca lath tath urperrnistim. KADIN: KOCA: Ben gozlerine Elbette guzelim. bakinca rru? 'I' ,
I

PITOTR: Iyi geeeler sevgilim. (Seyircilere) Kendi gucurne ben de parrnak ismyorum. Onun ilgisini cekrnekle kalmadun, adun arulmca yureginin hizh hrzh carpmasma da yol actim. Oysa iki dakika once admu anmak bile isterniyordu. Burun bunlar ben evimde earn kokulu banyorna gornulup keyif catarken basanldi. Ertesi gunku ogle yemegi yalruz besleyici degil ayru zamada verimli oldu. (Gidip kocanm yanina oturur.) Dun kiminle karsilasnm biliyor musun, iki gozum Ressarn Nekrasov'la. Zengin bir prens ona bir resim ismarlarms, tipik bir Rus guzelinin portresini. Bende~ kendisi icin bir model aramarrn istedi, .. Ona tam aradrgin gibi bir kadm taruyorum arna, kendisiyle konusmaga cesaretirn yok dedirn. Siz karimza teklif etseniz ya bunu. KOCA : Kanrna neyi teklif ersernr PtyOTR : Ressarna modellik etmesini, Onun
0

ince,

0

guzel yuzu

36
,

,

37

'

butun

di.inya lcin olurnsuzlestirilmeli.

Bu frrsat kacinhrsa

pek yazik olur,
KOCA. : Butun dunya icin hal Hmmmmmmrn PjyOTR: KOCA.: Kanruza acsaruza bu konuyu. konusurum. (Kalklp yatah odast a/aSeninle ben de. Ne dersin? Anhyorum.

·KOCA : (Her zamanet gibi yatmaga bazlrhmclrak.') ~gr~'r .. san adarnm akh fikri bir kudmda. Bu tL~ halinden belli olU'; , yor. . ". ,\~' KADIN : Hangi kaclmda? Herhangi bir kadmdan soz etti mi?

B,a,n.i

ti~,:;

Cok iyi. Onunla

tuna ge(er.
konusacagmu KADIN

Yamwga baanriarurleen honusurtar.)
soyledirn

KOCA.. : Yak, carum. Bunu yapmayacak kadar du§unceli, agzl sikr bir adamdir. Ne pahasma olursa OISllO, bir kadmm adirn diIe dusurmek istemez. Onun yerine, butun gun senden sozediyor. Zavall •. Anrk Dna actrnaya basladim. KADIN: Bize ne camm, Yunn aksam bize yemege gelecek mi?

: (Sacuu fircalayarah) Sacma, derim, Tipik bir Rus guzeli ha? Tipaup boyle rni dedi? : Trparip boyle olumsuzlestirilmeli. dedi. 0 ince yuzu butun di.inya 1\'1n Bu firsat kacinhrsa pek yazik olur, dedi.

(Bu son cumle bit; bolunmeden.soylenmistir.)
KOCA : l§i varmis. KADIN: Yanndan soma?

KOCA.

I
,I
.1

KADIN : Adarrun agzi laf yapiyor. Tami tamina boyle dedi dernek. Unurrugun bir sey yok mu?
KOCA. : 0 gtizel ytiZO clemisrl. Bunu soylernegi yuzu, dive bir kac kere rekrarludi sarunrn. KADIN : Amrna da cok konusuyor. mi? Kac kere? unurrum. 0 guzel

KOCA.: Bos degilrnis. KADIN : Gelecek hafta? Gelecek mek yemez mi kuzum? ay? Ne Zaman? Bu adam hie ye-

Kac kere soyledi/

Bir rni, iki

KOCA.: KADIN

Bilmem ki. ~imdi toparlayarruyorum. bunlan bir tarafa kaydet-

KOCA : lsi basmdan askrnrrus. Bize ancak aylar sonra gelebilirmis. Onemli bir plan uyguladigmr, sabula sebatla rnuradma erecegini soyledi ... Ha, bir de ne divot, biliyor musun? Sen sahneve cikmahymrssm.

: Onemli degil. Ama, gelecekte, sen iyi ohir (Jj~k on/ann

.KADIN:

Sahneye mi? Ben HI! sahneye Bu cia nerden esti?

crkmahyrrusrm? Daha nelerr

ustunden ahmp , Piyotr'un UstU1U! oerilir.)

KOCA : Dur bakayrm? Ne dediydi? Sozlerini yanhs aktarmak istemiyorurn. (Gidip cehetinden kiir;uk bir not defteri pkanr) KADIN : Aceleye qah§. getinne carurn kelimesi kelimesine hatirlamaga

PjyOTR

: (Seyircilere) Ona yaklasugmu gordunuz mii? Onunla konustugumu isirriniz mi? Ararruzda mektuplasma oldu rnu? Hayir, sevgili ()grencilerirn. Ama benim soyledigim her kelimeyi isitebilmek i~in kocasirun agzirun iqine bakryor. Muthis c1eg.il mi? BlI yontemi iki u\, hafta kadar uygulariz. Kadimn direnci gitrikce azalrr, azahr, azalrr ...

KOCA. : (Okuyorak) Tam~lm buldum. ~oyle dedi: "flu ahmlilrk, bu zeka, bu duyarhkla sadece ev kadiru olarak kalmasi bi.iyi.ik

gunah."

38

39

.. ,

harci de; daha fazla i~itmek istemiyorum. "Boyle varliklar srmrlandmlmamalrdrr. " KADIN: Niki, yalvannm,
SlIS!

zarnanla

ve

rnekfinla

PiYOTR : (Seyircilere) Adam ask mektuplaruru yerine ulastmp opucuklerle rnuhurluyor. Sonra deli diyor bana. Gelin insaf eelin. Hangimiz daha deliyiz? ~imdi dururnu bir gozden ge~irelim. Nereye vardrkr.. Zavalh kadin benirnle bulusmak icin yarup tutusuyor. Kendisini ger~ek[en anlayan tek erkek oklugumdan emin, 0 ikide bir esneyen, i~i gecmis kocasi benim sozlerimi tasiyor. Arna, i§itligi benim seslm, yuregini titreten benim seslenisimdir. .. A§k aguslI darnarlanna vayihyor, yavas, yava~, aman beklerneyin benclen. Gonul avcilrgmdu merharnerin yeri yokrur. Son hamlenin nasrl ustaca yapildigma dikkatinizi cekerim. Yufka yurekliler lutfen, basim cevirsin. (J.5JklllT gene yatah odastru aydmlattr. Kan hoca gene yatmaga bazirlarurlar.) KADIN : Yeter, Niki, yet.er. Bir kelime bile isirmek isterniyorurn. bu adarrun bahsi kapansm artik. Camilla yetti.

KOCA : Birde soyle dedi: "lsirn basimdan elinden ahrdun" KADIN :
BUnt!

askin olmasaydi

kanru

cia nn soyledir

KOCA : Ever, surda yazih. (Notktrtru gosterir.) KADIN : Ya, sen ne dedin, Niki? Senin 0 and .. kendisine soyledigln] bilrnek benim icin cok onemli. (Gulemk) Durdugun knbahat, dedim. ninle duello etmege hir;: niyet:im yok. (Telzrar gtllerier.) KADIN : Niki, cok rica ederim, bu adamla lafunr etme. Ben . agzlDl11 ka§lgI degilim. Onunla konu§urken bir daha admu anrna lutfen. KOCA : Ben ann~lyol:lIm ki, hirtanern. Seni dilinden dusurmeyen o Bana, bir guzel pkl~h gecende. Seni anlamryormusum. "Kanrun .cok gOr;:I.i.ibir ki§iligi var" dedi, "Kendine bi; yol a~lyor, bir pkl\?, bn kurrulus yolu. Turgenyev olsaydim onu btl' rornannrnn kahrarnam yapardim. Tutku Melezi derdim "", a d mao "d anun aklmdan zoru var, bana kalirsa. Deli mi ne? A (Kadtn caresizce bOYll17.egerken, aluup , Piyotr'u aydinlatir.) l~tklar onlarin ustunderi Kanrn ytlZiinden se.

KOCA:

KOCA : (Soyunarak) Tamarn. 0 cia ayru seyi soyledi zaten Benim sozlerimle kadmcagizm basrru agntugm yeter, dedi. Senin kadar iyi yi.irekli, bir kadm bir baskasnun derdini kendlne dert edinirmis. KADIN: KOCA: KADIN: KOCA Bir derdi mi val'? Sorma, bildigin gibi degil. Dertli, rasah, carundan bezmis
'I ,

Vah vah ... Ama neden? Derdi neymis? yokmus.

: Ya1111lik. .. Esi, lusnru, akrubasr, kirni kirnsesi z ~6yle halinden anlayucnk candan birine hasrerrnis.

KADIN

: Nasil olur? Derdinden anlayacak ben.. biz yok muyuz? Onu ne kadur begendigimi .... begendigimizi farketmedi rni? Onunla her gun haberlesmiyor muyuz senle ben? kadar anlutmaga
pb~111IL

KOc;A : Dilimin dondugu

Gene eve ye-

L

I.

I

I

40

41

1& ..

,*,

-----

1

j

_.

--_._--------_._-----

mege getirmek icin israr ettim. Ama, adam i~ine ctkacak dununda. olmadrgrm soyledi ... Evde orurunca cia gorilu kara-

nyorrnus. Her geee parkra alryormus solugu, seninle beraber onu gordugurnuz verde. KADIN: Kac sularmda? KOCA. .: Sekizle dokuz arasi. (Yawga ginrr.) Ha, unutmadan soyleyeyirn. Yarm uksam Voskoveclere davetliyiz. Saar sekiz uygun mu, senin icin? KADIN : Hayir. Yann Sofiye Teyzeyi yoklarnaga gidecegim. RlStuynus zavalli. Ben dokuzda ya da biraz daha ger orda olurum.

'-

(Isilelar yatals odasmda soner. Piyotr'uri bekledigi park aydmlaniir.)

gezin('rek autru

PITOTR : (Seyircileru) Lurfen, alkrslamuym. Zafere t.ek busuna ulusamazdim. Benimle i;; birligi yapan aziz dosrumla, koeasryla, paylasiyorum bu onuru. Adam kunsrnm gonlunu bana kaydrrtnak icin cok )'<lI1;;tl dOglUSU. Kurlmr hana kuvusturacak kadar hrzh aruba yok ;ill anda Kollanrna arilmak icin kosa kosa geJiyor. Bakin, gorun. (Kadtn sirttnda bir peleririle kOiarak parka gelir. Solul: sofuga durur.) Hik.iyernizin sonuna gelinee, sizclen programlarrruza bakmaruzi, ya cia baska bir :;;eyle ovalanmaruzi rica edecegim. Ikirniz ba:;_;ba:;_;a kalmahyrz. Biruz rnahrem bir an.
Eh, serde yigirlik vur, ne cIe olsa. (Kadtna doner.) Sevgilim,

rin uykularda alan duygulanrru, isteklerimi uyandrrdmiz. Ister sarnirni olun, ister olmayin, hie tammadrgim ozlemlerle, tutkularla sarstmiz beni. Gururumu oksadiruz, sendeledirn. Tatmadigirn zevklerle icimi gicikladmiz, ayagim kaydi, En zayif noktalanmdan saldmya gectiniz, kollanruza dusuyorum. Iste karsimzdayim, Piyotr Sernyonic. (Piyotr onu kollanna almae ister ama kadm elini uzatarae engel olur.) Yalruz sunu da soyleyeyim. Kocarrn pek severim. Oyle buyuk tutkulan olan bir adam degildir. Gonul isleriyle ilgilenmez bile. Birlikte hayatirruz ne cennetin doruguna ulasir, ne de cehennemin derinliklerine iner. Duzgun bir evliligirniz var. Rahat, sakin, gamsiz. Koearrun bana bagh oldugunu bilirim. Butun bunlar beni mutlu etmege yetti, simdiye kadar. Ama, size gelirken gayet iyi biliyordurn ki, beni kollanruza aldigiruz an, Niki He beraberligimden hayir kalmayacaktir. Kocam da, evliligirn de benim icin biteeektir burun butun. Boyle bir secim yapamayaeak kadar gucsuz . ve bencilim. Sizin guclu kisiliginize guveniyorum. Karar vermek size dusuyor, sevgili Piyotr. Karanmz ne yolda o.lursa olsun, aci cekerek ama minnetle boyun egecegim. Yalvannm size, benirnle gonul eglendirmeyin. Ama bunu bilsem bile karst koyamam buyunuze. Iste teslim oluyorum, sizinim. Dilediginizi yapm .. Beni istiyorsaruz , acm kollanruzi size geleyim. Beni sevmiyorsaruz sirnruzi donun sessizce uzaklasayrm. Bir daha hie gormeyelirn birbirimizi. Biricik sevgilim benim, son soz sizin ... Karanruzi bekliyorum. (Piyotr once eadtna sonra seyircilere bakar. Bir o/J,tit, bir yardtm beleliyor gibidir. Ama bosuna. Kadina doniip 01Ul eollariru uaatmae istel', ama lsimsldatarnaz leollarmi. Her birine birer tonluk birer a/!,trltk ba/!,larmHi gihidir, Kollanru lealdtrmae icin

melegim, birtanem. Sonunda size soylernek icin burica zamandir bekledigim sozleri. .. KADIN: Lurfen.konusrnak
isterniyorum. yok! Agziruzdan bir kelime hilE' isirmek Cit crkarmayacaksiruz. Hie degilse hen . kulbimi ar;meaya kadar. (Kendini topariauiak icin bir an durur.) Hafralardir iskence cekiyorurn. Benirn gonluuui celrnek i(in kurnazca, seytanca kocarnr aler ettiniz. Yedi yt!dan lx-ri de-

telerar cabalar. Ama, nafile. Sonra cabueca fikir degistirip, leadtna sirtiru doner.) Tann sizi takdis etsin, Piyotr Semyooie;:

42

43

be.ni nasil huzura kavusturdunuzsa, sizi de huzur icinde yasatsm. (Kadm doner. Kosarai: uzaeiastr. Piyort
Sirndi yaoasca seyircilere doner. Cebinden g6z1ukJerini pkanr, taear; teierar Yazar oluuerir. Biraz yasianmts gibidir. Piyotr kadar can It ve cekici degildir artie.) YAZAR : I~i gi.idi baska erkeklerin kanlanru bastan pkannak clan Piyotr Sernyonic, 0 gunden sonra yalruz bekar krzlar ya da dul kadinlarla ilgilendi ... bekledigi kiz cikageldi birgun. Bu yllbnml§ bekdr da dunya evine girdi sonunda (YitrUmege baslar.) Mutlulugunu hie diyecek yok ama, ara sira biraz keyfi kacryor. Gene yakisikli bir subay, gen~ ve guzel kansmi ne kadar cekici buldugunu soyleyecek olursa.

Il.PERDE

I.SAHNE
BOCUIAN ADAM (J§zk/ar yanaigi zaman, limarun ucundaei nbtimdayiz. HClVa biras: puslu ve alacaharanltlz. Limandaei bazr uxae gemilerin l§lklanm g6rUyoruz. Denizde bir sis dadaga i§itiliyor. Yazar elinde bastonuyla, girer. Aesam serinliginden eorunmak icin bir pardesu giymi§tir.) .YAZAR: (Dump denize balear, sonra seyirciiere doner) Aksarn serinliginden biraz hava alayim da kafarn dinlensin, declim. (Derin derin soiue alir.) Oh, dunya varmis! Deniz ruzganru cigerlerine cekti nil yeniden dogmus gibi oluyor insan. Vucudurn dipdiri oldu. (Derin derin solule altp uerir.) Ama beynim islemivor .. Zihnim durdu. Benim icin ahsrlmarrns bir durum, Her zarnan beynim bin bir dusunceyle dolup tasar. Ama bu aksarn kafarrun ici bornbos. Gene de yazmak istegi durtuyor beni. Merak etmeyin, az sonra kafam cahsir. Boyle bir tikanma bizim rneslekten olanlann basma gelir zaman zaman. Yazarin kafa durgunlugu deriz buna. Telaslanrnaga gerek yok. Birazdan ge\=er. Durun, durun, zihnimde bir dusunce beliriyor. Ever, evet buldum! Buldum arna i§ yak. Entipuften bir sey. Yeni de degil usrelik. Bu dusunceyi daha once de islernistim. Ortaya sacma sapan bir hikaye cikrrusn. Kusura bakmayin, bosuna velveleye verdim ortaligi. .. Bendeki bu kafa durgunlugu gecici, gelin gorun ki, gecmek bilrniyor. Bir seycikler gelmiyor akhrna. Sinirlerim gerilmege basladi. Ulu Tannrn sen bana yardrrnci 01. Yo, yo, bunu geri alryorurn. Diu Tarmrun isbirligini istemek olrnaz. Bu ne bencillik, bu ne haddini bilrnezlik. Tann isini ~i.iciinu birakacak da, hikaye konusu bulmarn icin imdadima kosacak. Yerlerin goklerin efendisi, beni bagJ.:iila. Eve gidip uyumaga

44
j ,;

45

'r~ab~pY11TI iyisi. Gun dogmadan neler dogar. Ama geceleen yin sana bir ilharn gelirse bu adz kuluna malum et. Bir fikir krnntisma bile razryim. Yepyeni bir bulus olrnasa da idare eder. Eski bir seyi allayip pullayip yeni dive sunrnada hayli huner sahibiyim, Tovbe! Tovbe! Ne kadar caresiz kalmisim, gordunuz mu? Koskoca Tanndan baskalannin eserlerini calip cirpmsda bana el uzatmasmi diliyorum. Daha fazla gunaha girmeden eve gideyim bari .., Beni ev paklar.

';!

YAZAR:

(Htzla doner.) Dur, bir dakika.

,1

., ~,

SERSERi: (O bizla doner.) Son sozurnle size kancayi taktim degil '? mn YAZAR : Sadece bir fikir edinmek icin soruyorum. silsm da ... Nedir, senin §u eglence, dedigin? Ell iyice anla-

.""

-

(Donup yurumeg« ba§ladtgt sirada go/geier arasindan bin pklP ona seslenir.)
SERSER..t : Pstt. Beyefendi, bir dakika ... Li.itfen beni dinler rnlsiniz? goremiyorurn. Acaba bu gece biraz "eglenmek

SERSERi : (Iyice yaeiastr, sir uerircesine) Beyefendi, bir adam gormek ister misiniz? YAZAR: (Dik dik balear.) Anlayamadun.

bogulmus

YAZAR : Kim var orda? Karanhkta SERSER..t : Iyi aksarnlar, ister miydiniz? efendim

SERSERi : Bogulmus bir adam! Cigerleri deniz suyuyla §i§mi§ yuzu gozu mosmor kesilrnis bir ceset. Boyle birrnanzarayi seyretmek icin kat; para verirsiniz? YAZAR : Para vermek mi? Bogulrnus bir verecegirn ha? Deli rnisin? Ustune bir adama bakamarn, Bogulrnus bir gececek elime? Sen delisin, zrr deli. adarru gorrnek icin para para verseler bogulmus adarna bakacagim da ne Defol, git basimdan.

YAZAR: (Kuseulu) "Eglenrnek" madim. (Bastni ceuirir.) SERSERi : Hie anlamaz gonul eglendirmek, liyor muyurn?

mil Ne dernek

istediginizi

anlaya-

olur musunuz, beyefendi? Eglenmek, hoses vakit gecirmek, Bihnem anlatabi'

(Degnegiyte adam: tebdit edip yo/u.na devam eder. Serseri do/amp onune gecer.)
SERSERi: : 0<;;, ruble, efendim? Topu topu u~ rubleye, onu once karada, soma suda, soma 0 feci bogulrna amnda, soma da o muhtesern finaldeki bogulrnus adarrun kadavrasi halinde goreceksiniz, ruhu sad olsunl YAZAR: Sen ne diyorsun, Allah askma? Adam daha bogulmarrns sag salim, oyle mi? dimdik duruyor. Bo-

YAZAR : Anladigimi sarunrn. Ama yanhs kapr caldm. Haydi git isine, Efendiden bir adama boyle tekliflerde bulunamayacagml bilmen gerek. SERSERi :Omriinuzde boylesini gormemissinizdir. Bundan supheniz olmasin. Boyle bir firsat kirk yilda bir adarnm ayagma gelir. Hie rni merak yak sizde? YAZAR: Meslegim rneraka dayarur. Arna meraki ahlakca duzeyde tutmaga calismm. Berti rahat birak. SERSER..t de haklrsirnz, efendim. Sirndi dusundum, Ince duygulu bir beye benziyorsunuz yureginiz kaldirrnaz ... : Belki

In]? Henuz

yuksek

SERSERi : Sag, salim ve aflyette. Karsiruzda gulan adam, benim efendim.

bir daha .. Belki de

YAZAR; Sen misin? Dr,; ruble icin canma rru kryacaksm? Kendi intihanrnn bedelini bana 1111 odetmek istiyorsun? Aman, bu kacik heriften yakarru kurtarayim

46

47

SERSER1 : Yo, yo, yo, rica. ederim, beyefendicigirn, yanlis anladmiz. Ben sahiden bogulmuyorurn. Mahsustan bogulrnus gibi yaplyorum. Bogulan bir adarm canlandmyorum, soz gelisi. Buz gibi soguk suya atlayip biraz cirpinryorum. Kollanrru sallayip irndat, imdat! diye haykmyorum. Dibe dalmca guldur guldur hava kabarciklan bosaruyor. Agzundan, Su beni yukan kaldinyor. Denizin yuzunde ~i~mi:j balon gibi kahyorum bir sure. Sirtmizdan soguk bir urperti gececek, heyecanlanacaksiruz ozel gosteriler icin ii<;:ruble. Gruplar icin ayn bir tarife uyguluyoruz. Gosteri iki dakikaya kadar bashyor. YAZAR : Inaruhr pazarhgrm gibi degil. Bir bogulrna ITll yapiyoruz su anda?

. YAZAR:

Ne diye durup

cia bu sacmahklart

dinlerimvbilmern

ki.

SERSERi: Karar verecekseniz verin efendirn, bes dakikaya kadar lokanta coplerini bosaltir. 0 zarnan su bularuk olur. Bularuk suda balik avlayamam. Gururuma dokunur. YAZAR : Sana da, gururuna taklit ederek hayanru ama. cia baslanrn kazanmays simdi. gururun

om bir
engel

....

yuzucuyu olmuyor

SERSERi : Adami en hassas yerinden nuz. Beni zalimce yaraladirnz. YAZAR: Ozur dilerim.

vurmayi

cok iyi biliyorsu-

seansina giris iicretinin

Zalimlik etmek istememistim.

SERSER1 : Meseleyi kavrayamaduuz, efendim. Ucuz bir heyecan avcrhgi degil bu. Toplurnsal bir anlarn tasryan zengin bir tabloyu gozunuzun onune serecegim. Bir takim komik ogeleri de bulundugu icin tragedya degil ama buruk bir gulduru, Hem aglayrp, hem guleceksiniz. YAZAR : Gulunecek nesi var bunun?

SERSERi : Meslegimin temiz taraflariru gormek isterniyorsunuz. Bana bakin, aksam isten donen bir maden iscisiyle karsrlastiruz rru hi~? Tepeden tirnaga kornure, pislige bulanmrstir. Burun delikleri, kulaklarmm i~i kurumla doludur. Disleri bile isten kapkara olmustur. Adarrun gonlu bularnr bakmca. Ya da sunun bunun sac kirpmtrlan eline yapisrms olarak aksarn evine giden bir berber dusunun. 0 saclar, ekmegine, corbasma karisir. Ogiiresi gelir adarnm. Bir cerrah elini nereye daldinr bilir misiniz? YAZAR: Amari, yeter ....

SERSER1 : Yanaklanrm §i§irip, gozlerirni faltasi gibi aciyorurn. Imdat isterken de cryak cryak bagmyorurn. Act an kisneyen bir aygir gibi

yAZAR : Bir su aygmmn
zahirl

kisnemesini

isitmek

icin para verecegim

SERSERi : Cok basanli bir mevsim gecirdim, efendim. Agustosta kapali gise oynadrrn. Yemekli suare icin bir rezervasyon ister misiniz? YAZAR : Yemekli snare de neymis> ba-

SERSERi : Ya ela bir r;::ift0 ayagnu nereye basar? Cahsan her adam pis bir seye bulasir eninde sonunela. Oysa benim isim suyla. Su serindir, ternizrlir, anuctdir. Aksarn eve donunce banyo yaprnam gerekmez. Zaten yikanrrusimdir. Siz kendiniz icin aym seyi soyleyebilir misiniz? YAZAR : Banyo ahskanlrklanm uzerinde seninle tarusmaga hie niyetim yak. Aruk iyice carunu sikmaga basladin. Bir araba yok rnu buralarda? Arabaci, arabacil SERSEID. : Pisrnan olacaksimz. Bir aksam tekrar buraya geleceksiniz. Carumz sikilrms, guzel bir bogulrna seyretrnek icin can

SERSERi : Suya atlayrp biraz bocaladiktan soma size guzelbir 11kfiriatryorum. Simdi dil bahgmin tam mevsimi sarunm.

48

49

atryorsunuz sarru son bashyorum.

ama ne pre ben artik yokum burada. Pazar akternsil.. Gelecek nafta Yalta'da calismaga

YAZAR: Fiyat meselesi degil.

rous : D~ ruble

(Geride bir polis gezinmege baslar.)
YAZAR : Bak bir polis var orda. Yakanu dive yakalatmrn seni, SERSERi : Teessuf ederim. senlikleri sanarcisryim. Pezevenk birakrnazsan, pezevenk

ha? Amma da insafsizma catrrussiniz. Daha gecen gun, u~rubJeye, on dart adam koskoca bir gerninin batisim ternsil ettiler, Talihiniz yaver giderse on rubleye butun donanrnarun bausmi seyredebilirsiniz. Evet, ben sizin yerinizde olsam adama altrrus kopek verirdim, bir kurus fazla degil. Pazarligi siki tutun, efendim Iyi eglenceler. (Polis Sapeasina doeunarah selam oerir ve aesi yortde uzaelasir. Neye ugradJgmJ sastran yazar, agzl actleta leaItr.)

man

degilim

ben.

Deniz

YAZAR: Bogulmak, deniz senligi degildir. Sen bir nhtim serserisi ustelik kacigm birisin. Polis! Polis! SERSERi : (Uzalslasarae) Gidiyoruz, gidiyoruz. de sarpa sardi. (Kacarae saelanir.) Artik bizim isler

YAZAR : Tarnarn ... Sonunda gelip catti ... Herkes dunyanm akhru oynarugi gun bu gundur. (Serseri saklandJgJ yerden pkar.)

cildirrms ... Butun

POLis: (Htzla yazara dogru gelerek) Bir ~ey mi var efendim? bir yardunda bulunabilir miyim?

Size

SERSERi: PISt. .. PISt .. Bakryorurn soyle din?

aynasiz

yola koyuldu.

Ona ne

YAZAR : Iskelenin ardinda bir adam varl Iste, surda. Aksarndan bed busuna bela oldu. Akli dengesi bozuk herhalde. POLis: Geceleyin ne idugii belirsiz kistler dolasir bu nhtirnda. Sizin gibi bir beyefendinin buralara gelmesi dogru degil. Sizi ne sekilde raharsiz etti? YAZAR : Once den soyleyeyim, bunu siz de garip bulacaksiruz. Suda bogulmasmi seyretmem icin benden uc ruble istedi, POLis: Garip rni? Buna dupeduz hirsizhk derim. Altrnis kopekten fazla etmez. Bir metelik fazla vermeden bogulmarun ilaslru seyredebilirsiniz. D~ ruble ha? Adarndaki yuzsuzluge bak. YAZAR : Polis Bey, galiba yanhs anladmrz ... POLis: Bir sonraki iskelede iki kardes var. Birer rubleye gulma gosterileri yapryorlar. Bu adarnlarla pazarlik bilmek gerek. Dikkat edin sizi aldatmasmlar. cifte boetrnesini

YAZAR : Ne soyliyecegim, gercegi. Senin kacik oldugunu? ne yazik 0 senden biraz daha kacik ciku.

Ama

SERSERi : Gene de benden sikayetci olrnadigimz icin tesekkur ederirn. Size rninnet borcumu odernek icin fiatta gorulmernis bir indirim yapiyorum. Sizin guzel haunmz icin seksen kopek olur. YAZAR: (r;ok hizmis) Seksen? Seksen harSeni ahlfiksiz seni? Seni utanmaz, seni rnadrubaz, seni dolandmci. Altrrus kopek sana cok bile. SERSERi : AlUIl1§ kopek mi? Alums kopege bogulunur mu hi~? Entin ohm hie k.ir etmem. Yalrnz havlulanrn krrk kopege pathyor. Beni sudan crkaran adama da kirk kopek veriyorum. Etti mi seksen? Bu iste zarar ederim. Zahmetime degrnez. Suyun altma gitmisken hie cikrmyayrm bad. Beni boguntuya getiriyorsunuz.

50

51

YA1 \R : Bosuna dil dokme. Beni kandirarnazsin. Altmis kopege bogulmayi kabul edersen ne ala. Kabul etrnezsen keyfin bilir.
SERSERi

daslanniza da sahk venmz. Bir, ik., J~, hoppa.. (Atlaytp bagmnayo baslar.) Irndatl Imdat' Yuzrne bilmryorurnl Yeti~..... YAZAR: Buraya gel, bana dogru ... Iyice goremiyorum SERSERi: Allahrrn. Imdat. Can kurtaran ' ok mu? Imdat:
1")1

(Homurdanarale.) Sert adarnsimz. Gonlumu kinyorsunuz. Sert adarnsiruz, Ne yapahrn, altrrus kopege 01sun. (Parayi almak icin eiini uaatir.) Tanndan niyazederim, oglum btl rneslege girmesin.
AI pararu, Simdi

seni ..

YAZAR : (Parayi sayarak) Otuz-kirk-elli-altrrus. ben nerecIe duracagirn?

YAZAR: Iyi. Aferin. Cok iyi. Bu kadan yeter. Bu Iash bitir Vaktirn kIL .. Simdi bogulabilir misin? SERSERi : Agggnmn.

.da

SERSERi : (Parayi bir mendile sanp cebine eoyar.) ~llfcIa, tam nhtrrrun kryisinda. Buradan butun manevrayi izleyebilirsi-

niz. (Rtbttmtn leenanna dogru yitrilr.)
miyim?

YAZAR : Beni isitiyor musun? Bogul aruk, dcdim ... Bu herif de hangi cehenneme gitti? Ha, tamam, gordum seni. Btl ucuncu cikism degil mi? (Popnicevski'yi cagirmak uzereclir) Eyvanlar oIsun. 0 adamm adi neydi? Eyvahlar olsunl

.[
:1

I

YAZAR:

Orasi biraz karanhk. Oradan iyice gorebilir

KARARTMA

SERSERi : Biraz karanlik

I

I

olunca i§ daha urktlttlcu, daha esrarh bir havaya burunuyor. Boylece heyecam cia, zevki de artiyor. Zaten buyuk aksiyon son on saniyede oluyor ... Ever, ben hazmm. Az daha unutuyordum. Benirn suyun dibinden ucuncu pkl:';lmcla avazsruzm pktlgl kadar bagrracaksuuz Popnicevskil Popnicevskil Popnicevski de kim?
icin suya atlayan adam. Ben yuzrnesini

YAZAR:

SERSERi : Beni kurtarmuk

bilmern efendirn.
YAZAR : Yazar yuzrnesini bilmez rnisin? Yuzrnek bilmeden gulmaya kalkryorsun ha, olur ~ey degil. SERSERi : Isin butun

bo-

rehlikesi burun giizelligi burda. Popnicevski son saniyede suya atlayip beni cikanr. Simdi Iokantada icki iciyor. Popnicevski, bu adi sakin unutmaymiz efendim ... Umanrn gosteriyi begenirsiniz, Memnun kahrsaruz arka-

52

53

'I

11. SAlINE

OY1TNCULUK SINAVI
~.ES
(Yazarvn sesi) Bir sonraki

rebilirim. On aln, otuz ... Okulda yetrnis sekiz yasmda, ro- . ~atizmah bir kadiru oynarrustim. Hersek oyunurnun cok inandmci oldugunu soylernisti. Bu arada yetmis sekiz yasmda rornatizmah bir kadm da, SES Evet, ama ben yetrnis sekiz yasinda romatizmah bir kadin ararnryorum, yirmi iki yasmda bir kiz anyorurn. Sirndi soyleyin bakalim, yasiruz kaf?

achy lutfen! Bir sonra ki oyuncu

adayi'

(Gene; bir k.1Z ginp sabnenin ortasina dogru yurur. (ok beyecanltdtr. Gtu; ahnak istiyormus gihi cantasiru slkl stla tutar. Nereye bakacagitu, He tltrhi dauranacaguu bilemez, Bayle bir SUUU!(J ilk kez kntlhlljJl bellidir. Cesan-tini toplayarae galnlege, iyi bir izlenim tnraknwga (:al~,·/r. Elindelei mendille SES : Isim. KIZ : (Soruyt; anlarnctz.) Efendirn? SES: KlZ: Isminiz? Oo ...Nina.
nu?

KIZ : Yirrni iki efendim. SES: Sahi mi? Ben yirrni yedi yirmi sekiz, tahrnin etmistim.

terti alntni slk stl: siler')

KIZ : Feria halde nezleyim, efendim. Berti daha yash gosteriyor. Gecen yil grip olrnustum. Doktor beni oruz dokuz yasinda sandr. Size soz veriyorurn gerektiginde yirmi ikilik gosterebilirim. (Airuru siler.) SES: KIZ: SES: Atesiniz mi var? Evet, efendirn oruz dokuz derece.

SES : Nina? byle mi? SaclereNina KIZ : Ever, efendirn. rekhnaya. SES: Yas KIZ : Benim yusnn mi? SES: Evet, lurfen ... Kac yasmdastruz

Basima gelenler. Bu krs kryarnette, otuz dokuz derece ate~le sokaga cikihr rru hie;:? Evinize gidin, yavrum. Dogru yataga. Baska zarnan gelirsiniz.

Yo, hayrr efendim .. Nina Mikhailovna

Za-

yuni?

KIZ : Olmaz, efendim. Cok rica ederim. Bu smava girebilrnek icin tam alti ay bekledirn. Alu ayhk bekleme listesine girebilmek icin de lie;: ay beklernistim, zaten. Beni bu listenin sonuna koyarlarsa, bir alti ay daha beklemem gerekecek : 0 zaman da yirmi lie;: yasmda olacagirn, yirmi iki yasina donrnem guclesecek. Lutfen, okumama izin veriniz. Kendirni cok daha iyi hissediyorum. (Alruni yoklar.) Sarunm atesirn otuz yediye dustu. SES: KIZ: Goruyorum, akrris olmayr yurekren istiyorsunuz. iligimde, kemigimde, bu istegi ...

KIZ : (Dtcsunur.) Ka~ ya~mda birini ariyordunuz? SES : Dupeduz cevup verernez misiniz bu soruya? istiyordum. Istediginiz ya.'p gi-

KIZ : Tabii. Yalruz sunu bilrnenizi

Candan yurekten, aldigirn her solukla, damarlanmda akan kancla duyuyorum

54

55

SES : Ever, evet. Tibbi durumunuz uzerinde epeyce bilgi edindik. Arna herhangi deneyiniz var rm? KIZ : Ne gibi? SES : Ornegin KIZ:
simdi ustunde durdugumuz Tecrubeli bir oyuncu musunuz? konuda, oyunculukta.

bagislayin ama bana kahrsa siz koskoca Rusya'da ya,:;;ayan en bi.iyiik yazarlardan birisiniz, SES: SaW mi? Cok naziksiniz. Belki size bir kac dakika aytrabiliriz? KIZ : Yazdigiruz hemen herseyi okudum. Makaleleri, hikayeleri, (GuJer.) Bir tanesi cok hosuma gitmisti. Hani (Daba fazla gu/er.) Hani, bir ~ey vardi, (Arttk kendini tutamaz, plgmca guler.) Arnan yarabbim, her akhma geliste kendimi U.Harmyorum. SES ; (0 da gulerJ Sahi mi? Ne tuhaf? Hangi hiksye acaba? KJZ : (GUlmege deuam ederek) IIBir devlet Memurunun Aman, yarabbim, giinlerce gulmusrum. SES :"Bir Devlet sozedlyorduz Memurunun ......• Haurlayamadirn. Olumu"

Sahne uzerinde mi?

SES: Oyunculukta tecrube edinmek icin fena bir yer sayilrnaz. KIZ: Madam Zobliyenkska'dan

fir; yil ders aldirn.

SES: Burada, Moskova'da
aktristi,

mr ders veriyor?

.
Neden

KIZ : Hayir, benim okulumda ... Odesa'da, SES: Burada, Moskova'da rru? KIZ : Hayir, Odesa'da.

Ama kendisi buyuk bir

KIZ : <;erdyakov? Aksmk, ... hani amirinin tepesine hapsiran adam. SES : A, evet. Bunu guhinc huzunln bir ~eydi. KIZ : Huzunluydu gulunctu, buldunuz demek. Tuhaf, hence

SES: Su halde size arnator desek yanhs olmaz. KIZ: Evet, Moskova'da. Arna Odesa'da profesyonelim.

tabii, Gunlerce

agladim, Aakh bir bicirnde icinde en cok

SES : Pek gi.izel. Ama bizirn Moskova'da profesyonel, yirmi iki ya~mda bir oyuncuya ihtiyacirruz var, Odesa'nm cok sirin bir yer oldugunu kabul ediyorum ama tiyatro acisindan Moskova degildir. Size biraz daha tecrube edinrnenizi ve aspirini almaruzi sahk veririm, KIZ : (Gitmeg« daorarur, sonra durur.) Buraya dort gunluk yoldan geldim. Beni bir kerecik olsun dinlerneyecek misiniz? SES: Yavrucugum, beni zor dururnda birakryorsunuz ... KIZ: Bana i~ vermeseniz bile, size bir oyundan bir parca okumak beni butun ornrumce rnutlu eden bir am olurdu. Curetirni

SES : Oyle mi dersinizr Peki, butun okuduldanruz sevdiginiz hangisiydi? KIZ : Encok sevdigim mi? SES : Ever, hangisir KIZ : Tolstoy'un Savas ve Bans't.
SES:

Onu ben yazmadirn.

KIZ : Biliyorum, efendim. Ama bana en cok sevdigim kitabt sordunuz.

'

;;

L
'

56

57

v j
j

~ I

SES : Dunist bir kizcagizsm, oeme lftzun. ·Soyle biri insarun i~ini tazeliyor. Azicik almdim ama gene de hosuma gitti. Pekala. Bana ne okuyacaksmiz bakahm? KIZ : D~Kizkardes'i okumak isterdim, SES : Oyle mi? Hangi kizkardesi? KIZ : Her ucunu de .. vaktiniz varsa. . SES : Her ii~nii de mi? Evyahlar olsun. Biiliin piyesi okuyun bari, eliniz degmisken. KlZ : Ah, sagolun efendim. Butun piyesi bastan.asagi ezbere biliyorum. Birinci perde (Yukan bakar.) Prozorov'lann evinde, oturma odasi. Ogle vakti, genis pencerelerden parlak bir gt1ne§ l~lgt odaya dolar ... SES : Bunlara gerek yok. Kisa bir bolum yeter. KlZ : Peki efendim. Oyunun son bolumunu oynamak isterim. SES : Iyi, Iyi, Bu cok uzun surmez baslayin. herhalde. Ham olunca

KIZ : Bilrnem efendim. Kendiniz yazmrssimz, Oyunun sonunda Cebutkm soyluyor. Siz 0 tek curnleyi tekrarlarsaruz bana cok yardirm dokunurdu. Tam alb ay bekledim, efendim. Ta Odesa'dan yayan geldim. SES : Pekala, pekala. Ham KIZ : Evet, efendim,
mrsrruz?

r

SES: Ta-ra-ra-burn, tararam, kaldinmaotursam

.

KIZ : Alt; aydan beri hazmm ... Alu ayhk bekleme listesine girebilmek icin bekledigim tiC ay da ·cabasl. SES: LOTFEN, baslayuuz, KIZ : Basusnine efendim, sagolun efendim. (Bogazm, temizler, tam ba§/ayacag, strada) Affedersiniz efendim, liitfen Ta-rara-burn, ta-ra-ram, Kaldmma otursam, der misiniz? SES : Ne miinasebet? soyleyecekmisim? Neden boyle sacma sapan bir ~ey

KIZ : Masa ~oyle soze baslar: Su muzige kulak verin. Bakm, bizi terkediyorlar. BiT tanesi busbutun ararruzdan aynldi. Hayaunuza yeniden baslarnak icin yalruz birakildik. Ama ya§amak gerek .. yasamak gerek. .. Irina soyle der : Bir gun gelecek, herkes bunin bunlann nedenini bilecek. (BekJedigimizden daba bUyrlk bir duyarltk oe iejkatle s6ylemektedir ba sozieri.) Boylesine acicekmek neden? Bir gun gelecek, butun sirlar birer birer cozulecek, Ama ~imdi yasamalryrz. Cahsmahyiz, Bizi calismak kurtanr ancak. Yann yapayalruz okula gidip ders verecegim, Bana ihtiyaci olanlara adayacagirn y~anurru. ~imdi sonbahar, Az sonra ~ basnnp herseyi karla ortecek. Ve ben call§acaglffi, cahsacagim, cahsacagiml "Devam edeyim mi?" SES : (Yumu§akya) Liitfen KIZ : Olga der ki. Bando mizika ne kadar canh, ne kadar yigitce cahsryor, Yasarnak istegi uyandmyor kiside. Tannrn, zaman gececek, Bizler busbunin silinip gidecegiz. Bizi unutacaklar, yuzlertmiz unutulacak ... Seslerimiz, kac kisi oldugumuz. Ama cektigimiz acilar bizden sonra gelenler icin neseye cevrilecek. Mutluluk ve bans gelecek §U yeryuzune 0 zaman simdi yasayanlan sevgiyle, hayrrla anacaklar. Sevgili kizkardeslerim biraz daha sabretsek biraz daha zaman ge.;:se bilecegiz gibi geliyor bana: Neden yasryoruz neden

58

59

an cekiyoruz ... Keski bilseydik ... Keski bilebilseydik, .. (Durur) Tesekkur ederim, efendim. Sizden istedigim sadece bu kadardi. Beni cok mutlu ettiniz ... Tann da sizi mutlu etsin efendim. (Sabneden uxaklastr. Sabne bostur.)

m. SAlINE
'If
\

Blt;ARE KADIN (I§tklar banka madam Kistunoo'un barosunuaydmtaur. Kistunou bir koltuk degnegiyle girer. Normal buyu.kJagunun

SES : BITiburaya cagirsm onu, ta Odesa'ya kadar yurumesini beklemeden.
KARARTMA

'r

U( misli §~mi§ olan sag ayagl sargilaria sanlmtsnr. Aynca nikrls illetinden (gout) muztarip oldugundan acismt artiracak berbangi bir bareketten dikkatle kacmir. Gu(lUkle
koltuguna eadar gidip oturur. Bir yardtmci memur telii§la iceriye girer.) MEMUR : (yuksek sesle) Gunaydin

Bay Kistunovl

KiSTIJNov: Arnan yava§, gozunu sevevirn. Yavas sesle.
MEMUR : (Ftstidayarah) Affedersiniz, efendim.

KtSTIJNOV : Bendeki nikris illeti fena azdi gene. Sinirlerirn birer flsek kesildi. En kucuk surtusme onlan patlatabilir. MEMUR: Kimbilir ne kadar caruruz aciyordur, efendim

KiSTIJNov: Sarma, sormal Bu sabah sacmu taraymcaya kadar carum cikn.
MEMUR:

Bay Kistunovl

K.!STIJNOV: Ne var Pocatkinr MEMUR : Disarda bir kadm var. sizi gormek istiyor. Anlattiklanndan pek bir §ey anlayarnadik dogrusu, Arna ille banka mudurunu gorecegim diye tutturdu. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsaruz, belki ... KiSTIJNOV : Yo, yo. Bankarun i~leri benim ki:i~k rahatsizhklanrndan once gelir. Onu buraya kabul et, arna gurultusuzce, lutfen. (Memur aYl'kltlnnm uCWUJ basarals

me

60

61

pkar.

Iceriye

bir eadm girer. Kzrk be~-elli Ya§lannda, fakir

kzhkit. bir eadmdtr. l~fi strufindart oldugu bellidir. Yuzunde ankh bir ifadeyle masaya dogrnyakla§tr. Sinirlice caruasms egip baeer.) Hos geldiniz, bayan. Ayaga kalkamadigim icin ozur dilerim. Biraz rahatsizim da. Oturunuz hnfen. . KADIN : (Oturur.) Tesekkur ederim. IdSn.JNOV : Size nasil bir yardtmda bulunabilirim?

oluyorum, Lutfen devarn edin. Yalruz tarifleriniz bu kadar canh olmasin. KADIN : Zavalh adamcagiz yatakta yatarken ... IdSTIJNOV : (Koltuguna tutunur.) Bir daha bagirmayacaksimz , degil mi? KADIN : Aa aci feryat etmek hakkimdir arna neyse ... Bes aydrr yatakta yaup iyilesmege cahsirken adarrn isinden attilar. Durup dururken, hie sebepsiz. KiSTIJNov: Yah, yah. Pek uzuldurn. Ama bunun bizim bankayla ilgisini goremiyorum, madam. KADIN : Hastahginda neler cektirn bilemezsiniz. Sabahtan ak§ama kadar bir dedigini iki etmedim. Aksarndan sabaha kadar basmda bekledim. Bir yandao dabir suru i§ beni bekler. Evi silip supurmek, cocuklanma bakmak, kopegimizi, kedirnizi, kecimizi hasta olan krzkardesirnin kusunu beslemek. IdSTUNOV : Kus mu hasta? KADIN : Kizkardesim, Basi. donuyor. Bir aydir fena halde basi donuyor. Bas donmesi her gun biraz daha artiyor . KiSTUNOV : Bak hele .. Bununla beraber ... KADIN : Onun cocuklanna, onun kendisine, onun kecisine bakmak cia bana dustu. Sonra kizkardesimin kusu, benim cocuklardan birini isirdi, bizim kedi onun kusunu isirdr, kolu kink alan en buyuk krzim, kizkardesimin kedisini bogdu. Simdi kizkardesim buna karsihk bizim keciyi istiyor, keciyi verrnezsek ya bizim kediyi bogacak ya da buyuk kizrmm obur kolunu da kiracak. .. IdSTUNOV : Gercekten derdiniz basmizdan askm, uzulmemek elde degil, Arna gene de bizimle ilgisini ...

KADIN : Bana h.iylik bir yardimda bulunabilirsiniz. l~a1lah bos dondurmezsiniz beni. Baska kimseden hayir yok. (Kadm. aglamaga baslar. 'Bu aglama inlemege dOn~tlr. Kistunou act icinde g6zlerini lnsar, dislerini sikar ve eoltugunun
lzollarma Slkl stkt tutunur.)

KiSTIJNOV:

Sakin olun, madam. Yalvannrn sakin olun. (Sakinle~meye cahstr.)

KADIN : Affedersiniz.

I

I'

I

KiSTUNOV : Aklirruzi basirruza -toplavarak, sakin bir sekilde bu soruna egilirsek, bir cozum bulmak daha kolay olur. Simdi, .soyleyin derdiniz ne? KADIN : Kocarn, efendim. Vergi tahsildan ~u~in. Kendisi besay-. dan beri hasta .... bes uydrr cekrnedigirn kalmadi, IdSTUNOV : Hasta halinden anlanm, madam. Uzunninuzu sryorum. Hastaligi nedir acaba? payla-

I'
l

KADIN : Sinir bozuklugu ... Hersey sinirierini alt ust ediyor. Parmagirnzm ucuyla dakunacak olsaniz boyle avaz avaz baginyor. (Birden bire auaz auaz bagmr. Kistunou'u yerinden ugratan ruyter urpertici bir pg/lk atar.) Nasil, nicin sinirleri bozuldu, kimse bilmiyor. KiSTUNOV : (Kendini toparlamaga fa/~arak.) Ben sezer gibi

62

63

KADIN:

Soma, kocarnm maasiru alrnaga gidince yirmi dort ruble, otuz altr kopegini kestiler. Neden diye sordurn. Yardimlasma sandigindan bore alrrusu dediler. Arna bu mumkun degil, Benden izinsiz bon; alamaz, Kafasiru kiranm, Tabii bu hasta halinde degil. Zaten benirn de mecalim kalrnadi. Nerde eski kuvvetim. Tasi siksarn suyunu cikanrdim. Ama ustunuze afiyet, bir oksuruk anz oldu. Oksure oksure cigerlerimi kusacagim nerdeyse. (Oyle feci t5ksunnege baslar ki Kistunou nerdeyse catlayacahur.)
: Kocarnzm iyilesrnesi nicin aylar surdu, simdi gayet

Biz bankacihk isleriyle ugrasmz. Bize yatmlan paralan kasalanrrnzda saklanz. Ne dedigirni anhyor musunuz?
KADIN:

1
j

Ne diyorsunuzr Size yardun edemem, diyorurn. mi soyluyorsunuz?
ama merarmrru

I

xtsruxov

!,

KADIN : Bana yardim edemeyeceginizi

xtsruxov . (lcin:

celser.) Soylernege cahsryorum anlatabildigimden pek emin degilim.

KiS1lJNOV

KADIN : Kocarnm hasta olduguna inanrruyorsunuz,

iyi anhyorurn. Arna benden istediginiz nedir kuzum/
KADIN : Kocarrun hakkim.

Yirmi dart ruble, otuz alti kopeklik helal parasiru. Zayif ve adz bir kadm oldugurn icin bana vermiyorlar. Yuzurne karst giilenler bile cikn. Ever gulduler, Hatta kahkahalar attilar. (Yuksek sesle isablsahalar atar. Kistunou buzuJur.) Oysa aglanacak haldeyim ben. Benim gibi .zavalh, caresiz bir kadm (Hiclemr.) Gulunecek ne var bunda?

oyle mi? BUyrun, alin. Iste doktor raporu! (Masantn ustune koyup ustune uurur.) Iste ispaut Kocarrun zafiyet gecirdiginden bali suphe rni ediyorsunuzf

KiSTIJNov:

~uphe etmek soyle dursun, dogruluguna yemin ede-

rim.
KADIN:

Baksaruza, rapora baksaruza . efendim? Kocaruzm neler

KlSTUNOV : Bakrnaga ne hacet cektigiru cok iyi anhyorum. KADIN : Yuzune bile bakarnazsmrz

KiS1lJNOV : Hi~! Hi~! Ben gulunecek bir ~ey gorerniyorum. Yalruz, kan yurekli olmak istemem arna korkanrn yanhs yere

doktor raparu neye yarar? BA-

geldiniz. Davamzda ne kadar hakh olursaruz olun, bizimle bir ilgisi yak. Kocarnzm ~ah~t1g1acenteye gitmeniz gerek. .
KAOIN:

KACAKSINIZ!
KlSTIJNOV : (KoTkuyla rapora bahar.) Goruyorum .. goruyorum .. Kocaruz hasta. Evet, doktor raporunda oyle yazih, Yerden

Ne dernek istiyorsunuz. Simdiye kadar bes acentenin kapisuu caldirn. Hie biri derdime kulak verrnedi. Aklnru kacirmak uzereyim. Saclanm dokulmege basladi. (Bastndan bir auuc sar ceker.) Bakm avuc avuc dokulu yor. (Masantn Us~une birauuc sat; atar.) Bir baska acenteye daha git, demeyin bana.

goge kadar hakhsmiz. Gene de de rim - ki, yanhs yere basvurdunuz, (SCl§kma donmustur.) Beni de heyecanlandirdmiz bosu bosuna,

KADIN : (Ona dik dik baear.) Bana yalan soylediniz,
sozunun en belle dim ama bana yalan soylediniz.
KiSruNOV: KADIN

Sizi

KiSTIJNOV : (Saclan igrenerei: ama dikkatle toplayip eadma ue-

Ben BEN Ml YALAN SOYLEDIM? NE ZAMAN? (Raporu eaparak ahr.)
Raporu okudugunuzu

rir. Kadtn bastna ilistirir.) Saclanruz yerli yerinde dursun, lutfen. Simdi beni dikkatle dinleyin. Burasi banka, BANKA.

64

65

soylediginiz zaman. Ne zaman olacak? Raporu iyice okusaydiruz kocan;m saglik durumunu, nasrl haksizca i*inden anldigiru anlardiruz, Boyle zayif, caresiz bit kadin oldugum icin beni basmizdan savmayin. Insaf edin de ~u rapora bir goz gezdirin. Sizden butun ricam bu. Bir kerecik okuyun, gideyim.
KiSTUNOV: Iyi ama raporu okudum. Iki kere okumarun bir anlarru var rru? KADIN: Usninkoru !dSTIJNOV

IdSTIJNov:

Sakm ayagirm oprneyin. (Get; ealmtsnr. Kadm bararetle ayagma sa nirmsttr. Adam actyla bayetrtr.) AYYYYYYYYYYY? Kellesen kafaruza sokun §unu: Boyle hit istekle bize gelmeniz saciruzi kestirmek icin ka~aba gitmeniz kadar gariptir. saciru kesmez ki? Neden sacrm kestirmek isteyen ~ kasaba gitsin? Benimle alay on ediyorsunuz? Ever, guluyorsunuz halirne.

KADIN : Kasap insanm

okudunuz. en ince aynnttsma kadar odukum. Oaha yava* okuyun. HIZl! okuyucuyum-

K!STIJNOV : Gulmek

rni? Soluk alacak halim kalmadi.. Pocatkin?

: Dikkatle,

KADIN : Oyleyse

cok ruzli okudunuz.

KADIN : Oruc nittugumu soyledim mi size? O~ gundur agzima bir lokma koymadim. Yernek istiyorum ama midem kabul etmiyor Bugun ayru fincan kahveyi uc defa ictirn. K!STIJNOV: KADIN
!

KtSTIJNOV : Daha yava~ okumam gerekrnez.

duro
KADIN : Sindire sindire okumadimz oyleyse. Bir daha okuyun da iyice kafarnza yerlessin .. KtS11JNOV:

(Kalan gacuyle bagmr.) PO<;:ATKIN!

Bir deri, bir kemik kaldim. Dusup dusup bayilryorum. (Yen? ytgthr.) Nasil bayildim. Sirndi gozlerinizle gordunuz. Gunde sekiz kere basima geliyor bu.
Baksamza.

Sindire sindire okudurn. Kafarna dank dedi. ~urada yazilanlan ezbere biliyorum. Imtihana girsem pek iyiyle gecerirn. Ama bilrnenin faydasi yok cunku bu i~, bankarruzin
isi degil.

(Memur sonunda

ko~arak gelir.)" bir seyiniz mi var?

MEMUR : Buyrun Bay Kistunov KtSTUNOV:

KADIN:

(Areadan yaeiasarae kendini ona dogru. atar.) Sinir bozuklugu diye yazilr yerini okudunuz mu? Orasrm bit daha okuyun cia. gorun yanhsun var on?

(Bagtrarae.) ~U KADINI <;:IKARIN BURDAN. ONU Kl1vl BUROMA SOKTU?

MEMUR : Siz efendim. Size sorunca iceri girsin demistiniz.
KiSTIJNOV : Bir insandan soz ediyorsun sanrrusum,

I

I

KiSTIJNOV

l.

: ORASI MI? EVET GORUYORUM KOCANlZIN SINIRLERl BOZUK. VAH, VAH. MOnn~BIR ~EY. AMA BENIM ELlMOEN BIR HALT GELMEZ. ~lMOI GIOIN, AllAH RIZASI l<;:IN. (Biteir: bir balde koltuguna YJglltr.)
/'r

boyle elinde doktor raporu olan bit timarhane kackmmdan degil,

KADIN: (Pocatein'e) Raporu okumadi bile. Eline verdim de suratrrna firlatti ... Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Acryin bana. Okuyun da gorun kocam hasta rru yoksa degil mi?

KADIN :

(Adarniri ayagmrn uaanmis oldugu }li'n? dogru bamle yapar.) Ah elinizi ayagiruzi opeyim beyefendidgim.

(Raporu zorla Pocatlsin'e uzanr.)

66
I
I

67

J

MEMUR : Ben okurnustum,

madam. Hem de iki kere.

KiSTUNOV: Ben de, ben de iki kere okudum.
MEMUR : Demin disarda bana gosterdiniz, Hepimiz okuduk, kapici bile.

KADIN: (Pocathin'e) Isitiyor musunuz? Isitryor musunuz bana na~ s11 muarneleyi reva goruyor? Benim gibi hem oksuz hem yetim bir anneyi dovdurecek size. Nasil oksurdugumu isittiniz mi? Isitin de yureginiz parcalansm, (Zoria nobetini tutturnr.)

Herkese gosterdiniz.

KADIN.: Goz ueuyla baknruz. Dogru dtix:ust okumadmiz ki. KiSTUNOV : Tartisma, Pocatkin. Oku, gozunu seveyim, Okuda onu disari crkarabilelim.
MEMUR : (r;abu.kr;a g6z gezdirir.) Evet, kocaruzin hasta oldugunu dogruluyor. Simdi Iutfen crkar r01SI01Z, bayan. Yoksa sizi cikarmasi icin birini cagirayrm IlU?

K!STUNOV: Bayan, lutfen gelin de bunu benim odam da konu~a... (Kolundati tutar.) KADIN : Cek elini. .. Imdat. .. Imdat, .. Allahrm sen bana aci. .. Beni dovuyorlar.
MEMUR : Sizi dovmuyorum, K1STUNOV:

Sadece kolunuzdan rutuyorum.

KiSTUNOV : Hay Allah razi olsun! Sunu okart buradan. Kaprciyla iki bekciyi pglr. Ama dikkat et, okuz gibi kuvvetli.
KADIN : (Kistunoo'a) Bana hele parrnagimzin ueuyla dokunun kryarnetleri kopannm. Oyle bagmr, oyle caginnrn ki butun sehir basirnza toplanir. Zayif, zavalh, caresiz bir kadmin dovuldugu bir bankaya bir daha kimse adirniru atrnaz. Ay, gene bayilryorurn galiba ... KiS11JNOV : (Ayaga kalkar) Sen mi zavalhsin, saldirrya gecmis bir su aygm kadar zavalli. Sen mi zayifsm orrnanlar krait kadar zayif Sen mi bir felaketsinl Sen birafetsin, onune gelen

Dov onu, budala. Firsat varken tekme at. Baska turlu defederneyecegiz buradan. Stki bir yumruk indir de kendinden gecsin. (Ona tekme atmaya cahsir. Vuramayip yere duser.)

KADIN: (Parmagmt ugursuzluk getirecek seeilde K1STUNOV'a uzanr. Yaztbanenin ustune sicrar. Ve ber cumlesini, masa ziline ayagtyla basaralz vurgular.) Lanet olsun, Bankarnza
lanet okuyorum. Size de musterilerinize de ugursuzluk

ustune ugursuzluk gelsin. Kasalanruzdaki paralar salgarn 01sun, rurp oisun. Mahzenlerinizdeki alunlar tursuya donsun, Rubleleriniz, sarmisaga, kopekJeriniz sogana cevrilsin. KiSTIlNOV : DUf, DUR! Yalvannrn sus artik. Pocatkin suna para ver, suna ne isterse ver, yeter ki basirndan gitsin. KADIN : (Pocatein) Yirrni dart ruble ve oruz aII1 kopek. rnetelik fuzla, ne bir metelik eksik. Hakkimi isterirn,
MEMUR: Ne bir

herseyi silip supuren bir afet, Konaklan kopruleri ytkan azsen. Dag koylerini kasip kavuran bir kasirgasm. Senin gibi kadinlar benim gibi erkekleri, kocan gibi sinir hastast eder,
gin bir selsin KADIN : Bana yardim etmeyecek rnisiniz yani? KiSTUNOV : Vur suna Pocatkin. Bir temiz dov. Benden sana izin.

Benimle gelin, parayi vereyim.

Boylu boyunca yere ser de. Oyle bir kotek at ki akh basina gelsin.

KADIN : Bir ruble de yol paras!. Yayan giderdirn ama dizlerimin bagl kesilcli.

68

69

J
I

I

K1STIJNOV : Suna araba parasi ver, daha fazlasiru ver ama arnk gozum gormesin. KADIN : Allah sizden razi olsunl Sarrrusaklar, soganlar cil cil paraciklara donsun. Uzerinizden ugursuzlugu kaldmyorurn. Tuttugunuz alrrri olsun. K1STIJNOV : (Saclarim yolar.) DEFET ~U KADINI BA~rMDAN. . Aman Yarabbirn saclanrn tutam tutam dokuluyor. (Basmdan bir tutam sag gekip cilearir.) KADIN: Ha, bir §ey daha var efendim. Kocarrnn tekrar ise girebilmesi icin bana bit tavsiye mektubu Iazirn. Bu gun sizi daha fazla raharsiz errneyeyim. Yann erkenden gelirim. Allah gonlunuze gore versin, efendim.
(Kadtn pbLlr)

IV. SAlINE
UZ~MA

K1STIJNOV : Gene gelecekmis ... Gene gelecekmis (Yauasca akltru oynatmaga baslar. Bastonunu ahp sanli ayagiru d6vmeye lsoyulur.) Gene gelecekmis ... Gene gelecekmis ...

KARARTMA

YAZAR: Bu olav ta eski gunlere, genclik gunlerirne dayarur. Tam on dokuz yasmdaydi. ~k mektebinden feyz almak §oyle dursun, daha birinci suufa adrrrurru atmarmstun. Oyle saf, oyle utangacnm ki, diinya kuruldu kurulah, hie; bir kadm cml ciplak soyunmus olamazdi benim inancirna gore. Evlilik zevklerine gelioce, iistiinde dusunmege bile cesaretirn yoktu. Gebelik konusunda suna inaruyordum. Koca odasma cektlmeden once soyle hararetli hararetli kansuun elini srkar. Bu kadardi bu i§. AUla babam fevkalade bir adamdi. Genis fikirliydi. 00 dokuzuncu degum gunurnu kutlamak icin askm sirurlanru gozumun online sermege karar verdi. Ama turumlu adarndi, ayru zamanda. Bana kendi yol gosterip, pazarhkta aldanlmarru onlernek istedi. Simdi beni sevgili babam olarak gormege cahsm size zor gelmezse. CYan tarafa dogru bagmr.) Antosa! Antosal Sut dokrnus kedi gibi dunna orda Buraya gel. Artik cocuklugu brrakmarun zamarudir.
(Ondokuz yasindaei Anton g6nlnur.

da urkek bir kOpek yaurusu gibidir. Elindeei japkayla
nirli sinirii oynar.). (:OCUK:

Sut d6km1l§ ked;, yo si-

lyi degilim, baba. Hastayirn

BAM : Hasta rmsm? Ne hastast? Neyio var? COCUK : Iyice dusunrnedirn baba. Bana bir kac dakika musaade
et.

BAM:
'J

Korku daglan bekler. Ah toyluk! Sellin yasmdayken de seoin gibi odlektim.

ben

70

71

__

--'--J

C;OCUK : Sen benim ye dusunmege BABA:

yasimda oldun ahsrrusrm seni, beraber

mu hi.;:? Hep daha buyuk

di-

SABA:

11k kez bir kadinla dersinf : Sen bir kadmla

oldugumda,

kac yasmdaydrm,

Ahl.lk ve fazilet sahibi kadin aravan kim? Dunyada ahljik ve faziler sahib! kadmlann sayisi, maaiesef, a kadar fazladir ki, ahlak ve fazilet sahibi erkekler buralara dusrnek zorunda kahrlar ... Sirndi isimize bakahrn.

,OeVK: Elini tutabiiir miyim, babacigrrn? COCUK beraber oldun run baba? BABA : Hoppalal Boyle yere babarun elinden tutularak gidilmez. Erkek olacaksm dedik sana. Antosa, fazla zarnarurruz yok Annen saat dokuzda eve donmernizi bekler . Simdi olgunlasmak icin tam bir sa at on dakikan kaldi. COCUK : Nereye gidecegimizi anneme soyledin
rni yoksa?

BABA : TabH, bir kadmla beraber oldum. Baba alan butun erkekIer hayatlannm bir doneminde bit kadinla beraber 01muslardir. COCUK: Ayrn kadmla
fill?

BABA : (Bagmr.) Ayru kadmla olur mu hie? Elinin koru! Arkadaslarmla bu konulan konusrnazrrusm hie, be oghirn? COCUK: Her zaman. Ama konusmak baska, bu baska.

BABA : 0 kadar da dangalak degilim. Ona aksarn serinliginrle raz hava almak icin yuruyuse C;:lkacagtz, dedim. Koskoca adam suphelenmez rni? olarak eve donunce

bi-

annern

BABA : A:;;k yolunda aydmlanrms olarak evlilige girmek bir erkegin gorevidir. Yoksa karanlikta el yordamryla ilerlemek icin en guzel yillanru harcar {:OCUK : Bir kac yil el yordamiyla babacigrm?
I'

yolurnu

arayrversern ne c,"lkar,

BABA : Bu adarrun yuzunden okunmaz, Anton. Ktzarniga tiltulrnus gibi kirrruzi benekJer dokmezsin ... Yuzunde belli belirsiz bir gulumserne olur belki. Simdi dii§ onume. COCUK : Erkek biraksarn ... olmarun baska yollan yak rnudurB1Ylk

I,

BABA : Adam olmanm yolu yardarm var oglum. Her §ey srrasryla. Once yururnegi ogrendin, soma konusmayi. Simdi sua buna geldi. COCUK : Emin misin, babacignn? Yurumegi kadar iyi kivirarruyorum daha. de konusmagi da a

BABA : Antosa, dogru gorureyim.

soyle.

Bu i§i

gozun

kesmiyorsa

seni eve

COCUK : Eve gotur.
BABA : Bir daha soruyorurn. 1§ isten Isterniyorsan seni eve gotureyim. : Eve gbtOr kadar gecrneden karar ver.

BABA : (Iyice cam stiatmisttr.) Antosa, daha fazla geciktiremeyiz bu isi. Bu gidisle gene bir adam olamadan saclanna ak dusecek Sirndi iceriye girip gorgunu bilgini artiracak mism, yoksa seni cezalandirayrm rm? COCUK : Baba ... Burada ahlak ve fazilet sahibi kadmlar cegirnizi sanrnryorum. bulabile-

COCUK

BABA : Iyi oyleyse, haydi eve gidelirn. Sen hazir oluncaya cember cevirip, zipzrplannla oyna.

72

73

i
(.OCUK; Bana kizacak rmsin? BABA: HaYII. (.OCUK. : Hayai kmkligma BABA: Haylf Benimle dtihar edeeek rnisin? ugrayaeak rrusm?

I
-',

KIZ:

Demek

nisan oldu bile. Pek disan cikngim yok da.

BABA : Cok iyi anhyorurn, efendim. Ben boyle islerle ilgilenmeyeIi bir hayli zarnan oldu da. Sizinle bir meseleyi gorusrnek istiyordurn, nazik bir meseleyi KIZ: Otuz ruble. Nezaketi bir yana birakalun oyleyse .. Otuz ruble diyorsunuz. Kendim icin olsa, otuz ruble makul bir fiyat. Ama kendim icin degil, gencecik, toy oglurn icin, Iste, surda, dizleri titreyen cocuk. Burada cocuklar icin indirim

(.ocUK:

BABA:

BABA : Hayir. (.OCUK : Peki, sozunu clinleyeeegim ovlevse

BABA : Aferin oglum. f,;:OaJK : Ho§uma giderse bir daha yapabilir rniyim?
. Olrnaz. Sittin sene seni burada blrakaeak degilim herhalBABA de. Arnan yarabbim, genis fikirli bir baba olrnak ne _kaclar . da zormus 'K l z -iren'ye girer " Bapnda aleu glbl klZll saclar, t• 'y agztnda bir sigara vardlr)

KIZ : Gene de otuz ruble, efendirn. yapmiyoruz.

BABA : Anhyorum. Ama otuz ruble de on dokuz yasmdaki cocuk icin fazla pahah. On bes rubleye ne dersiniz? KIZ:

bir

KIZ : Ho§gelcliniz,

beyler

On bes rubleye Kurtla Kuzu masaliru okururn. Kusura bakrnayin, efendim. Bu aksarn Umana bir Norvec gemisi gelecek. Sirndi san perugurnu rakrnaga gidecegirn bir dururn var. Cocugun dogurn bir annagan vermek istiyorurn. Ne dersi-

(.OCUK : Annecigiml

BABA : Bir dakikal Olaganusru
gunu. niz? egitmenlerden mi aeaba? Ona guzel

BABA : Korkrna, oglurn, korkma
(.OCUK: BABA: Sey, bayan. burdaki

KIZ : Bir sernsiye alsamz? BABA: Bana bakin, benirn zamammda, yani otuz yil once, bu sokakta pek sirin bir kizcagiz vardi, SUt<;li KIZI lib. Onunla bulusmak zevki bana sadece on rubleye rnalolurdu. Onu isrerseniz, fiyatr alti rubleye dusru

Bana kahrsa kurslar mudiresi. Bahwlliz acik o~ul. Hos bir '. Simdi gidip clersucreti meseleslOl halledekiza be nZlY0r." yim. Baba. Olmaz. mektupla Sen bekle ogrenim kursuna

(.OCUK: BABA'

. I ? yazi arnaz rruvrm:
durma, a~laGuzel bir msan

KIZ : HaW burda.

orda. ~apkam

burusturup

;lldt mi? (Kzza gider.) Iyi ak~amlar, madam.
aksami degil rni?

BABA : Amari, Tann esirgesin! (.OCUK : Baha, babacigirn artik hazir mryim?

74

75

j

BABA : Bir dakika yavrucugurn. Daha pazarhk yapiyoruz. (Kiza) Cok sevirnli ~ocuktur, naziktir, tatli dilli. Oyle guzel hikayeler anlanr ki. Bavilacaksiruz .. ~ah§IYofsunuz?

KlZ : Izninizle meslekte

sunu sbyleyeyim.
hizmet gorrnekten

Sizin gibi adarnlar gurur duyuyorum.

sayesinde

bu

V,

,\

(Adamtn elini opap gitkr.)
BAllA: Ne iyi bir hastabakici bekleyecegim. olurdu. Haydi cik yukan. Ben burcla

.KJZ : Kuzum, siz kirni kirne satrnaga

SABA : (Og/una) Kos biraz, zipla sicra. Sabirh 01 evlfidim. On dokuz YII bekledin Azicik daha disini sikiver. (Kiza) Yirmi ruble, veririm. Tas c;arhsa fazlasiru koparamazsiruz benden. Oglamn egitirni ic;in bu kadariru gozden cikardim ... Lutfen, qocugun harm icin.

(:OOJK

: Baba, ona bir sey soyleyecek

miyim?

BABA : Ne gibi? (:OCUK : Merhaba, filan falan. kal" dernek de uygun

KIZ : (Ona balear. Sonra g1.Uilmser.) Tamam. Anlasuk. Oglunun usrune titreyen bir babasmiz. Bunun icin saygi duyuyorum, size. Benim de sizin gibi bir babam olsaydi, sokaklara dusup, sizin gibi babalarla pazarhk etrnezdim.
\1

BABA : Merhaba dernek iyi oiur "Hosea duser Haydi gil artik. Seni bekliyor. (:OCUK : Buna vermek istedigin

bazi bilgiler var rru?

"
j

1

I I
I 1
!

BABA : (~a§mn~) Bu sozlerin bir yerinde bir ahlak dersi var. Arna henuz bulup cikaramadim. Demek, yirrni rubleye anlasnk. (Ktza parctYI oerir.) Yalruz, sizden bir ricam daha olacak.. Bu geceyi senliklerden soma, sunu soylerseniz pek minnettar oliirum. Dogum gununde, babanm en iyi dilekleriyle KIZ : (Basini sallar.) Degum le. SABA: giintinde bubarnn en iyi dilekleriy-

BABA : Kiza bunun icin bu kadar para saydik. Amrna cia garip 50rular soruyorsun. Haydi gil oglum. Bu gidisle ona fazla mesai odeyecegim . (:OCUK: Ever, baba. Gidiyorum, gidiyorum.

(Durur.)

BABA : Ne oldu gene? (:OCUK : Cok ruhaf degil mi?~u rnerdivenlerden inip sokaga cikinca artik senin kucuk Antosa'n olrnayacagim. Erkek Anton, olacagnn. Tesekkur ederim baba Allahmsmarludrk
(K(lPIYo

Mum cia ister misiniz, efendim?

Muma gerek yok. Sadece ona anlayish davrarun. Sizden butun isredigim bu ona bir parca sefkat gosterrneniz. (Gozunt: siler.) Hay Allah, sirndi aglamanm sirasi rmydi? soldan ikinci kapi.

gider.)

KIZ : Yukarida bekleyecegirn, iki kat yukarda, ~efkatli davranacagirn, efendim,

BABA: Dur (Anton durur.) Bekle Antosu. (:OOJK : Ne var baba?
IIlUSlIn,

RABA

.s'180111nl
guri.iniiyorLlr.

Btl

devrin

kizlan

cok

daha

anlavish

BABA : Biliyor

ne- dusunuvorutu/

('&lilt]

bir semsive- daha

var. COCUK

cok hosuna gitmez mi? Onurnuzdeki yilda erkek olup adam sirasma gecebiiirsin pekala Gelecek Ylia kadar bol boi vakir
: Nasi] istersen babacigim,

v. SAlINE
YAZAR

peki babaogim. (Istelar yanar, Yazar, yazz dosyasiyla sabnenin onune ge-

(Baba eolurtu ogtunun ontzuna afar. Geriye d6nup eecenin haranhgma dalarlar, Sabne karanrken muzil«)
b

V
I

fir.) YAZAR: Babamm §u portresinde bir sicaklik, bir sevecenlik sezildigini umanrn. Onu cok severdim Arna hem babarn, hem

bu aksarn sizinle paylasugirn kisilerin hepsine ihanette bulunmarun ezikligi var icimde. Gunun sonunda kalemi kagl.ch elirnden birakmca dostlanmin ozsuyunu sornurmusum gibi gelir bana. Hele bugun yazi yazarken nasil keyiflencligimi dusundukce vicdarum sizliyor ... Evet, hoscakalm demeden... Dernin neden sozediyorduk, kuzum> Cerdyakov'un hikayesine baslamadan once? Ha, simdi hatrrladrrn ... Daha bacak kadar cocukken buyuyunce ne olmaga heveslendigimi soyleyecektim. Tuhaf de gil rni, bir turlu aklima gelrniyor.. Ama icirn bir hos, icimde bir tath hafiflik, bir huzur var karsimzda dururken ve diyorum ki galiba her . zaman ozledigim buydu, simdi yaptigun sey Beni gormege geldiginiz icin tesekkurler. Yolunuz bu tarafa duserse, gene ugraym e mi? Oyunumuzun degi~ik bir sonu da var Yolunuz bu tarafa duserse bir daha, UIIl3nm bes rnilyon liralik bir mirasa konarsiruz. Iyi geceler. (Donup sabne gerisine dogru yurureen I§tklar azahr.)

78

~

79

i
i

I

..J.....

J

.1

t
II

!
f

I

Smlffama No Demirba§ No

~.
4,

Yazan Kitap ad.

H_

~J.cr

e.

iade Tarihi

Okuyucu Ad, I Ogrenci No lrnza

II
I

-

~ ..~

.,

. ',.
I_'':;


\

-I ..... '

,.

'.
•• ~

". :... :..

."_

):--

~I

".-_ r

,

-'

I
I

I

!- 06946
80

li